1Krl:5:1 καὶ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἐξ Αβεννεζερ εἰς Ἄζωτον.
1Krl:5:1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Abenezer to Azotus. (1 Samuel 5:1 Brenton)
1Krl:5:1 Tymczasem Filistyni zabrawszy Arkę Bożą zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. (1 Sm 5:1 BT_4)
1Krl:5:1 Καὶ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἐξ Αβεννεζερ εἰς Ἄζωτον.
1Krl:5:1 καί ἀλλό·φυλος -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   εἰς[1] Ἄζωτος, -ου, ἡ
1Krl:5:1 I też, nawet, mianowicie Obcy By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie) Azotus
1Krl:5:1 *kai\ a)llo/fuloi e)/labon tE\n kibOto\n tou= Teou= kai\ ei)sE/negkan au)tE\n e)X *abenneDZer ei)s *)/aDZOton.
1Krl:5:1 kai allofyloi elabon tEn kibOton tu Teu kai eisEnenkan autEn eX abenneDZer eis aDZOton.
1Krl:5:1 C N2_NPM VBI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF P N_GSM P N2_AS
1Krl:5:1 and also, even, namely foreign to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć into (+acc) Azotus
1Krl:5:1 and foreign ([Adj] nom|voc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) and they-BRING IN-ed her/it/same (acc) out of (+gen)   into (+acc) Azotus (acc)
1Krl:5:1 1Krl_5:1_1 1Krl_5:1_2 1Krl_5:1_3 1Krl_5:1_4 1Krl_5:1_5 1Krl_5:1_6 1Krl_5:1_7 1Krl_5:1_8 1Krl_5:1_9 1Krl_5:1_10 1Krl_5:1_11 1Krl_5:1_12 1Krl_5:1_13 1Krl_5:1_14
1Krl:5:1 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:2 καὶ ἔλαβον ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰς οἶκον Δαγων καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ Δαγων.
1Krl:5:2 And the Philistines took the ark of the Lord, and brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon. (1 Samuel 5:2 Brenton)
1Krl:5:2 Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. (1 Sm 5:2 BT_4)
1Krl:5:2 καὶ ἔλαβον ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰς οἶκον Δαγων καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ Δαγων.
1Krl:5:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρά  
1Krl:5:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Obcy Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem
1Krl:5:2 kai\ e)/labon a)llo/fuloi tE\n kibOto\n kuri/ou kai\ ei)sE/negkan au)tE\n ei)s oi)=kon *dagOn kai\ pare/stEsan au)tE\n para\ *dagOn.
1Krl:5:2 kai elabon allofyloi tEn kibOton kyriu kai eisEnenkan autEn eis oikon dagOn kai parestEsan autEn para dagOn.
1Krl:5:2 C VBI_AAI3P N2_NPM RA_ASF N2_ASF N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF P N2_ASM N_GSM C VHI_AAI3P RD_ASF P N_GSM
1Krl:5:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand foreign the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. he/she/it/same into (+acc) house ć and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć
1Krl:5:2 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed foreign ([Adj] nom|voc) the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-BRING IN-ed her/it/same (acc) into (+acc) house (acc)   and they-STand-ed-WITH/BESIDE her/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat)  
1Krl:5:2 1Krl_5:2_1 1Krl_5:2_2 1Krl_5:2_3 1Krl_5:2_4 1Krl_5:2_5 1Krl_5:2_6 1Krl_5:2_7 1Krl_5:2_8 1Krl_5:2_9 1Krl_5:2_10 1Krl_5:2_11 1Krl_5:2_12 1Krl_5:2_13 1Krl_5:2_14 1Krl_5:2_15 1Krl_5:2_16 1Krl_5:2_17
1Krl:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:3 καὶ ὤρθρισαν οἱ Ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ἤγειραν τὸν Δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς Ἀζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.
1Krl:5:3 And the people of Azotus rose early, and entered into the house of Dagon; and looked, and behold, Dagon had fallen on his face before the ark of the Lord: and they lifted up Dagon, and set him in his place. And the hand of the Lord was heavy upon the Azotians, and he plagued them, and he smote them in their secret parts, Azotus and her coasts. (1 Samuel 5:3 Brenton)
1Krl:5:3 Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali i weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona znów ustawili go na jego miejscu. (1 Sm 5:3 BT_4)
1Krl:5:3 καὶ ὤρθρισαν οἱ Ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ἤγειραν τὸν Δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς Ἀζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.
1Krl:5:3 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό   καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό   καί βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:5:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie By podnosić się I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By obciążać Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Azotus I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo
1Krl:5:3 kai\ O)/rTrisan oi( *)aDZO/tioi kai\ ei)sE=lTon ei)s oi)=kon *dagOn kai\ ei)=don kai\ i)dou\ *dagOn peptOkO\s e)pi\ pro/sOpon au)tou= e)nO/pion kibOtou= tou= Teou=· kai\ E)/geiran to\n *dagOn kai\ kate/stEsan ei)s to\n to/pon au)tou=. kai\ e)baru/nTE CHei\r kuri/ou e)pi\ tou\s *)aDZOti/ous kai\ e)basa/nisen au)tou\s kai\ e)pa/taXen au)tou\s ei)s ta\s e(/dras au)tO=n, tE\n *)/aDZOton kai\ ta\ o(/ria au)tE=s.
1Krl:5:3 kai OrTrisan hoi aDZOtioi kai eisElTon eis oikon dagOn kai eidon kai idu dagOn peptOkOs epi prosOpon autu enOpion kibOtu tu Teu· kai Egeiran ton dagOn kai katestEsan eis ton topon autu. kai ebarynTE CHeir kyriu epi tus aDZOtius kai ebasanisen autus kai epataXen autus eis tas hedras autOn, tEn aDZOton kai ta horia autEs.
1Krl:5:3 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C VBI_AAI3P P N2_ASM N_GSM C VBI_AAI3P C I N_NSM VX_XAPNSM P N2N_ASN RD_GSM P N2_GSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM C VHI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VCI_API3S N3_NSF N2_GSM P RA_APM N2_APM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_APF N1A_APF RD_GPM RA_ASF N2_ASF C RA_APN N2N_APN RD_GSF
1Krl:5:3 and also, even, namely to come early in the morning the ć and also, even, namely to enter into (+acc) house ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely to rise the ć and also, even, namely to enable lay, render widowed into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely to weigh down hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to torment examine closely, cross-question he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same into (+acc) the ć he/she/it/same the Azotus and also, even, namely the boundary he/she/it/same
1Krl:5:3 and they-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom)   and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) house (acc)   and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed!   having FALL-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) ark (gen) the (gen) god (gen) and they-RISE-ed the (acc)   and they-ENABLE-ed into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-WEIGH-ed-DOWN hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and he/she/it-TORMENT-ed them/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc)   them/same (gen) the (acc) Azotus (acc) and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
1Krl:5:3 1Krl_5:3_1 1Krl_5:3_2 1Krl_5:3_3 1Krl_5:3_4 1Krl_5:3_5 1Krl_5:3_6 1Krl_5:3_7 1Krl_5:3_8 1Krl_5:3_9 1Krl_5:3_10 1Krl_5:3_11 1Krl_5:3_12 1Krl_5:3_13 1Krl_5:3_14 1Krl_5:3_15 1Krl_5:3_16 1Krl_5:3_17 1Krl_5:3_18 1Krl_5:3_19 1Krl_5:3_20 1Krl_5:3_21 1Krl_5:3_22 1Krl_5:3_23 1Krl_5:3_24 1Krl_5:3_25 1Krl_5:3_26 1Krl_5:3_27 1Krl_5:3_28 1Krl_5:3_29 1Krl_5:3_30 1Krl_5:3_31 1Krl_5:3_32 1Krl_5:3_33 1Krl_5:3_34 1Krl_5:3_35 1Krl_5:3_36 1Krl_5:3_37 1Krl_5:3_38 1Krl_5:3_39 1Krl_5:3_40 1Krl_5:3_41 1Krl_5:3_42 1Krl_5:3_43 1Krl_5:3_44 1Krl_5:3_45 1Krl_5:3_46 1Krl_5:3_47 1Krl_5:3_48 1Krl_5:3_49 1Krl_5:3_50 1Krl_5:3_51 1Krl_5:3_52 1Krl_5:3_53 1Krl_5:3_54 1Krl_5:3_55
1Krl:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:4 καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου, καὶ ἡ κεφαλὴ Δαγων καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια αμαφεθ ἕκαστον, καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυρον, πλὴν ἡ ῥάχις Δαγων ὑπελείφθη.
1Krl:5:4 And it came to pass when they rose early in the morning, behold, Dagon had fallen on his face before the ark of the covenant of the Lord; and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off each before the threshold, and both the wrists of his hands had fallen on the floor of the porch; only the stump of Dagon was left. (1 Samuel 5:4 Brenton)
1Krl:5:4 Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu, na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. (1 Sm 5:4 BT_4)
1Krl:5:4 καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου, καὶ κεφαλὴ Δαγων καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια αμαφεθ ἕκαστον, καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυρον, πλὴν ῥάχις Δαγων ὑπελείφθη.
1Krl:5:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό     ἕκαστος -η -ον καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   πλήν ὁ ἡ τό     ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)
1Krl:5:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By przychodzić wcześnie rano Wcześnie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Głowa I też, nawet, mianowicie Obaj Ślad Ręka; gorzej On/ona/to/to samo By pozbawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy I też, nawet, mianowicie Obaj Owoc Ręka; gorzej On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z wyjątkiem By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z})
1Krl:5:4 kai\ e)ge/neto o(/te O)/rTrisan to\ prOi/, kai\ i)dou\ *dagOn peptOkO\s e)pi\ pro/sOpon au)tou= e)nO/pion kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou, kai\ E( kefalE\ *dagOn kai\ a)mfo/tera ta\ i)/CHnE CHeirO=n au)tou= a)fE|rEme/na e)pi\ ta\ e)mpro/sTia amafeT e(/kaston, kai\ a)mfo/teroi oi( karpoi\ tO=n CHeirO=n au)tou= peptOko/tes e)pi\ to\ pro/Turon, plE\n E( r(a/CHis *dagOn u(pelei/fTE.
1Krl:5:4 kai egeneto hote OrTrisan to prOi, kai idu dagOn peptOkOs epi prosOpon autu enOpion kibOtu diaTEkEs kyriu, kai hE kefalE dagOn kai amfotera ta iCHnE CHeirOn autu afErEmena epi ta emprosTia amafeT hekaston, kai amfoteroi hoi karpoi tOn CHeirOn autu peptOkotes epi to proTyron, plEn hE raCHis dagOn hypeleifTE.
1Krl:5:4 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3P RA_ASN D C I N_NSM VX_XAPNSM P N2N_ASN RD_GSM P N2_GSF N1_GSF N2_GSM C RA_NSF N1_NSF N_GSM C A1A_APN RA_APN N3E_APN N3_GPF RD_GSM VM_XMPAPN P RA_APN N2N_APN N_AS A1_ASM C A1A_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N3_GPF RD_GSM VX_XAPNPM P RA_ASN N2N_ASN D RA_NSF N3I_NSF N_GSM VVI_API3S
1Krl:5:4 and also, even, namely to become become, happen when to come early in the morning the early and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the head ć and also, even, namely both the footstep hand; worse he/she/it/same to deprive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć ć each and also, even, namely both the fruit the hand; worse he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć except the ć ć to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of})
1Krl:5:4 and he/she/it-was-BECOME-ed when they-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom|acc) early and be-you(sg)-SEE-ed!   having FALL-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) head (nom|voc)   and both (nom|acc|voc) the (nom|acc) footsteps (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) having-been-DEPRIVE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)     each (of two) (acc, nom|acc|voc) and both (nom|voc) the (nom) fruits (nom|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) having FALL-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   except the (nom)     he/she/it-was-REMAIN-ed
1Krl:5:4 1Krl_5:4_1 1Krl_5:4_2 1Krl_5:4_3 1Krl_5:4_4 1Krl_5:4_5 1Krl_5:4_6 1Krl_5:4_7 1Krl_5:4_8 1Krl_5:4_9 1Krl_5:4_10 1Krl_5:4_11 1Krl_5:4_12 1Krl_5:4_13 1Krl_5:4_14 1Krl_5:4_15 1Krl_5:4_16 1Krl_5:4_17 1Krl_5:4_18 1Krl_5:4_19 1Krl_5:4_20 1Krl_5:4_21 1Krl_5:4_22 1Krl_5:4_23 1Krl_5:4_24 1Krl_5:4_25 1Krl_5:4_26 1Krl_5:4_27 1Krl_5:4_28 1Krl_5:4_29 1Krl_5:4_30 1Krl_5:4_31 1Krl_5:4_32 1Krl_5:4_33 1Krl_5:4_34 1Krl_5:4_35 1Krl_5:4_36 1Krl_5:4_37 1Krl_5:4_38 1Krl_5:4_39 1Krl_5:4_40 1Krl_5:4_41 1Krl_5:4_42 1Krl_5:4_43 1Krl_5:4_44 1Krl_5:4_45 1Krl_5:4_46 1Krl_5:4_47 1Krl_5:4_48 1Krl_5:4_49
1Krl:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:5 διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν οἱ ἱερεῖς Δαγων καὶ πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος εἰς οἶκον Δαγων ἐπὶ βαθμὸν οἴκου Δαγων ἐν Ἀζώτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι ὑπερβαίνοντες ὑπερβαίνουσιν. –
1Krl:5:5 Therefore the priests of Dagon, and every one that enters into the house of Dagon, do not tread upon the threshold of the house of Dagon in Azotus until this day, for they step over. (1 Samuel 5:5 Brenton)
1Krl:5:5 Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego. (1 Sm 5:5 BT_4)
1Krl:5:5 διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν οἱ ἱερεῖς Δαγων καὶ πᾶς εἰσπορευόμενος εἰς οἶκον Δαγων ἐπὶ βαθμὸν οἴκου Δαγων ἐν Ἀζώτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι ὑπερβαίνοντες ὑπερβαίνουσιν.
1Krl:5:5 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ἐπί βαθμός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ἐν Ἄζωτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -)  
1Krl:5:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Duchowny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krok Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Azotus Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Do ??? Do ???  
1Krl:5:5 dia\ tou=to ou)k e)pibai/nousin oi( i(erei=s *dagOn kai\ pa=s o( ei)sporeuo/menos ei)s oi)=kon *dagOn e)pi\ baTmo\n oi)/kou *dagOn e)n *)aDZO/tO| e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs, o(/ti u(perbai/nontes u(perbai/nousin.
1Krl:5:5 dia tuto uk epibainusin hoi hiereis dagOn kai pas ho eisporeuomenos eis oikon dagOn epi baTmon oiku dagOn en aDZOtO heOs tEs hEmeras tautEs, hoti hyperbainontes hyperbainusin.
1Krl:5:5 P RD_ASN D V1_PAI3P RA_NPM N3V_NPM N_GSM C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N2_ASM N_GSM P N2_ASM N2_GSM N_GSM P N2_DSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C V1_PAPNPM V1_PAI3P
1Krl:5:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to ??? the priest ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to enter into (+acc) house ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing a step house; to dwell ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Azotus until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to ??? to ???  
1Krl:5:5 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not they-are-???-ing, while ???-ing (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc)   and every (nom|voc) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) into (+acc) house (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) a step (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   in/among/by (+dat) Azotus (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) because/that while ???-ing (nom|voc) they-are-???-ing, while ???-ing (dat)  
1Krl:5:5 1Krl_5:5_1 1Krl_5:5_2 1Krl_5:5_3 1Krl_5:5_4 1Krl_5:5_5 1Krl_5:5_6 1Krl_5:5_7 1Krl_5:5_8 1Krl_5:5_9 1Krl_5:5_10 1Krl_5:5_11 1Krl_5:5_12 1Krl_5:5_13 1Krl_5:5_14 1Krl_5:5_15 1Krl_5:5_16 1Krl_5:5_17 1Krl_5:5_18 1Krl_5:5_19 1Krl_5:5_20 1Krl_5:5_21 1Krl_5:5_22 1Krl_5:5_23 1Krl_5:5_24 1Krl_5:5_25 1Krl_5:5_26 1Krl_5:5_27 1Krl_5:5_28
1Krl:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:6 καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ Ἄζωτον, καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς καὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς, καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες, καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει.
1Krl:5:6 And the hand of the Lord was heavy upon Azotus, and he brought evil upon them, and it burst out upon them into the ships, and mice sprang up in the midst of their country, and there was a great and indiscriminate mortality in the city. (1 Samuel 5:6 Brenton)
1Krl:5:6 Ręka Pańska zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła ich. Ukarał On guzami tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic. (1 Sm 5:6 BT_4)
1Krl:5:6 καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ Ἄζωτον, καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς καὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς, καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες, καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει.
1Krl:5:6 καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ καί μέσος -η -ον ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό     καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύγ·χυσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Krl:5:6 I też, nawet, mianowicie By obciążać Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Azotus I też, nawet, mianowicie Do na prowadź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Statek I też, nawet, mianowicie Średni Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomieszania nieporządek, (wyniesienie) Śmierć; by zgładzać Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
1Krl:5:6 kai\ e)baru/nTE CHei\r kuri/ou e)pi\ *)/aDZOton, kai\ e)pE/gagen au)toi=s kai\ e)Xe/DZesen au)toi=s ei)s ta\s nau=s, kai\ me/son tE=s CHO/ras au)tE=s a)nefu/Esan mu/es, kai\ e)ge/neto su/gCHusis Tana/tou mega/lE e)n tE=| po/lei.
1Krl:5:6 kai ebarynTE CHeir kyriu epi aDZOton, kai epEgagen autois kai eXeDZesen autois eis tas naus, kai meson tEs CHOras autEs anefyEsan myes, kai egeneto synCHysis Tanatu megalE en tE polei.
1Krl:5:6 C VCI_API3S N3_NSF N2_GSM P N2_AS C VBI_AAI3S RD_DPM C VAI_AAI3S RD_DPM P RA_APF N3_APF C A1_ASM RA_GSF N1A_GSF RD_GSF VAI_AAI3P N3_NPM C VBI_AMI3S N3I_NSF N2_GSM A1_NSF P RA_DSF N3I_DSF
1Krl:5:6 and also, even, namely to weigh down hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Azotus and also, even, namely to upon-lead he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same into (+acc) the ship and also, even, namely middle the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same ć ć and also, even, namely to become become, happen confusion disorder, (upheaval) death; to put to death great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city
1Krl:5:6 and he/she/it-was-WEIGH-ed-DOWN hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Azotus (acc) and he/she/it-UPON-LEAD-ed them/same (dat) and   them/same (dat) into (+acc) the (acc) ship (nom), ships (acc) and middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) region (gen), regions (acc) her/it/same (gen)     and he/she/it-was-BECOME-ed confusion (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat)
1Krl:5:6 1Krl_5:6_1 1Krl_5:6_2 1Krl_5:6_3 1Krl_5:6_4 1Krl_5:6_5 1Krl_5:6_6 1Krl_5:6_7 1Krl_5:6_8 1Krl_5:6_9 1Krl_5:6_10 1Krl_5:6_11 1Krl_5:6_12 1Krl_5:6_13 1Krl_5:6_14 1Krl_5:6_15 1Krl_5:6_16 1Krl_5:6_17 1Krl_5:6_18 1Krl_5:6_19 1Krl_5:6_20 1Krl_5:6_21 1Krl_5:6_22 1Krl_5:6_23 1Krl_5:6_24 1Krl_5:6_25 1Krl_5:6_26 1Krl_5:6_27 1Krl_5:6_28 1Krl_5:6_29 1Krl_5:6_30
1Krl:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:7 καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες Ἀζώτου ὅτι οὕτως, καὶ λέγουσιν ὅτι Οὐ καθήσεται κιβωτὸς τοῦ θεοῦ Ισραηλ μεθ’ ἡμῶν, ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ Δαγων θεὸν ἡμῶν.
1Krl:5:7 And the men of Azotus saw that it was so, and they said, The ark of the God of Israel shall not abide with us, for his hand is heavy upon us and upon Dagon our god. (1 Samuel 5:7 Brenton)
1Krl:5:7 Mieszkańcy Aszdodu widząc, co się dzieje, oświadczyli: «Nie może zostać Arka Boga izraelskiego wśród nas, gdyż twardą się okazała ręka Jego nad nami i nad bogiem naszym Dagonem». (1 Sm 5:7 BT_4)
1Krl:5:7 καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες Ἀζώτου ὅτι οὕτως, καὶ λέγουσιν ὅτι Οὐ καθήσεται κιβωτὸς τοῦ θεοῦ Ισραηλ μεθ’ ἡμῶν, ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ Δαγων θεὸν ἡμῶν.
1Krl:5:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἄζωτος, -ου, ἡ ὅτι οὕτως/οὕτω καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σκληρός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί   θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:5:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Azotus Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By siedzieć; by umieszczać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Ponieważ/tamto Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Ja
1Krl:5:7 kai\ ei)=don oi( a)/ndres *)aDZO/tou o(/ti ou(/tOs, kai\ le/gousin o(/ti *ou) kaTE/setai kibOto\s tou= Teou= *israEl meT’ E(mO=n, o(/ti sklEra\ CHei\r au)tou= e)f’ E(ma=s kai\ e)pi\ *dagOn Teo\n E(mO=n.
1Krl:5:7 kai eidon hoi andres aDZOtu hoti hutOs, kai legusin hoti u kaTEsetai kibOtos tu Teu israEl meT’ hEmOn, hoti sklEra CHeir autu ef’ hEmas kai epi dagOn Teon hEmOn.
1Krl:5:7 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N2_GSF C D C V1_PAI3P C D VF_FMI3S N2_NSF RA_GSM N2_GSM N_GSM P RP_GP C A1A_APN N3_NSF RD_GSM P RP_AP C P N_ASM N2_ASM RP_GP
1Krl:5:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Azotus because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to sit; to set ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I because/that hard rigid, stiff hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć god [see theology] I
1Krl:5:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) Azotus (gen) because/that thusly/like this and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) because/that not he/she/it-will-be-SIT-ed; he/she/it-will-be-SET-ed ark (nom) the (gen) god (gen) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) us (gen) because/that hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) hand (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   god (acc) us (gen)
1Krl:5:7 1Krl_5:7_1 1Krl_5:7_2 1Krl_5:7_3 1Krl_5:7_4 1Krl_5:7_5 1Krl_5:7_6 1Krl_5:7_7 1Krl_5:7_8 1Krl_5:7_9 1Krl_5:7_10 1Krl_5:7_11 1Krl_5:7_12 1Krl_5:7_13 1Krl_5:7_14 1Krl_5:7_15 1Krl_5:7_16 1Krl_5:7_17 1Krl_5:7_18 1Krl_5:7_19 1Krl_5:7_20 1Krl_5:7_21 1Krl_5:7_22 1Krl_5:7_23 1Krl_5:7_24 1Krl_5:7_25 1Krl_5:7_26 1Krl_5:7_27 1Krl_5:7_28 1Krl_5:7_29
1Krl:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:8 καὶ ἀποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων πρὸς αὐτοὺς καὶ λέγουσιν Τί ποιήσωμεν κιβωτῷ θεοῦ Ισραηλ; καὶ λέγουσιν οἱ Γεθθαῖοι Μετελθέτω κιβωτὸς τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς· καὶ μετῆλθεν κιβωτὸς τοῦ θεοῦ εἰς Γεθθα.
1Krl:5:8 And they send and gather the lords of the Philistines to them, and say, What shall we do to the ark of the God of Israel? and the Gittites say, Let the ark of God come over to us; and the ark of the God of Israel came to Geth. (1 Samuel 5:8 Brenton)
1Krl:5:8 Zwołali więc do siebie zebranie wszystkich władców filistyńskich pytając: «Co mamy uczynić z Arką Boga izraelskiego?» Odpowiedzieli: «Arkę Boga izraelskiego trzeba przenieść do Gat». I przeniesiono tam Arkę Boga izraelskiego. (1 Sm 5:8 BT_4)
1Krl:5:8 καὶ ἀποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων πρὸς αὐτοὺς καὶ λέγουσιν Τί ποιήσωμεν κιβωτῷ θεοῦ Ισραηλ; καὶ λέγουσιν οἱ Γεθθαῖοι Μετελθέτω κιβωτὸς τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς· καὶ μετῆλθεν κιβωτὸς τοῦ θεοῦ εἰς Γεθθα.
1Krl:5:8 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κιβωτός, -οῦ, ἡ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό     κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1]  
1Krl:5:8 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Obcy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Do (+przyspieszenie)
1Krl:5:8 kai\ a)poste/llousin kai\ suna/gousin tou\s satra/pas tO=n a)llofu/lOn pro\s au)tou\s kai\ le/gousin *ti/ poiE/sOmen kibOtO=| Teou= *israEl; kai\ le/gousin oi( *geTTai=oi *metelTe/tO kibOto\s tou= Teou= pro\s E(ma=s· kai\ metE=lTen kibOto\s tou= Teou= ei)s *geTTa.
1Krl:5:8 kai apostellusin kai synagusin tus satrapas tOn allofylOn pros autus kai legusin ti poiEsOmen kibOtO Teu israEl; kai legusin hoi geTTaioi metelTetO kibOtos tu Teu pros hEmas· kai metElTen kibOtos tu Teu eis geTTa.
1Krl:5:8 C V1_PAI3P C V1_PAI3P RA_APM N1M_APM RA_GPM N2_GPM P RD_APM C V1_PAI3P RI_ASN VA_AAS1P N2_DSF N2_GSM N_GSM C V1_PAI3P RA_NPM N2_NPM VC_APD3S N2_NSF RA_GSM N2_GSM P RP_AP C VBI_AAI3S N2_NSF RA_GSM N2_GSM P N_AS
1Krl:5:8 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to gather together the ć the foreign toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] god [see theology] Israel and also, even, namely to say/tell the ć ć ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely ć ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] into (+acc) ć
1Krl:5:8 and they-are-ORDER FORTH-ing, while ORDER FORTH-ing (dat) and they-are-GATHER TOGETHER-ing, while GATHER TOGETHER-ing (dat) the (acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE ark (dat) god (gen) Israel (indecl) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom)     ark (nom) the (gen) god (gen) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and   ark (nom) the (gen) god (gen) into (+acc)  
1Krl:5:8 1Krl_5:8_1 1Krl_5:8_2 1Krl_5:8_3 1Krl_5:8_4 1Krl_5:8_5 1Krl_5:8_6 1Krl_5:8_7 1Krl_5:8_8 1Krl_5:8_9 1Krl_5:8_10 1Krl_5:8_11 1Krl_5:8_12 1Krl_5:8_13 1Krl_5:8_14 1Krl_5:8_15 1Krl_5:8_16 1Krl_5:8_17 1Krl_5:8_18 1Krl_5:8_19 1Krl_5:8_20 1Krl_5:8_21 1Krl_5:8_22 1Krl_5:8_23 1Krl_5:8_24 1Krl_5:8_25 1Krl_5:8_26 1Krl_5:8_27 1Krl_5:8_28 1Krl_5:8_29 1Krl_5:8_30 1Krl_5:8_31 1Krl_5:8_32 1Krl_5:8_33 1Krl_5:8_34
1Krl:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:9 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὸ μετελθεῖν αὐτὴν καὶ γίνεται χεὶρ κυρίου ἐν τῇ πόλει, τάραχος μέγας σφόδρα, καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ Γεθθαῖοι ἕδρας.
1Krl:5:9 And it came to pass after it went about to Geth, that the hand of the Lord comes upon the city, a very great confusion; and he smote the men of the city small and great, and smote them in their secret parts: and the Gittites made to themselves images of emerods. (1 Samuel 5:9 Brenton)
1Krl:5:9 Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto wielkim uciskiem, zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i wielkich: wystąpiły na nich guzy. (1 Sm 5:9 BT_4)
1Krl:5:9 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὸ μετελθεῖν αὐτὴν καὶ γίνεται χεὶρ κυρίου ἐν τῇ πόλει, τάραχος μέγας σφόδρα, καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ Γεθθαῖοι ἕδρας.
1Krl:5:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ τάραχος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό    
1Krl:5:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto ??? Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie
1Krl:5:9 kai\ e)genE/TE meta\ to\ metelTei=n au)tE\n kai\ gi/netai Hei\r kuri/ou e)n tE=| po/lei, ta/raCHos me/gas sfo/dra, kai\ e)pa/taXen tou\s a)/ndras tE=s po/leOs a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou kai\ e)pa/taXen au)tou\s ei)s ta\s e(/dras au)tO=n, kai\ e)poi/Esan e(autoi=s oi( *geTTai=oi e(/dras.
1Krl:5:9 kai egenETE meta to metelTein autEn kai ginetai Heir kyriu en tE polei, taraCHos megas sfodra, kai epataXen tus andras tEs poleOs apo mikru heOs megalu kai epataXen autus eis tas hedras autOn, kai epoiEsan heautois hoi geTTaioi hedras.
1Krl:5:9 C VCI_API3S P RA_ASN VB_AAN RD_ASF C V1_PMI3S N3_NSF N2_GSM P RA_DSF N3I_DSF N2_NSM A1P_NSM D C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF P A1A_GSM P A1_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_APF N1A_APF RD_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N2_NPM N1A_GSF
1Krl:5:9 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city ??? great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to smite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great and also, even, namely to smite he/she/it/same into (+acc) the ć he/she/it/same and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves the ć ć
1Krl:5:9 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc)   her/it/same (acc) and he/she/it-is-being-BECOME-ed hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) ??? (nom) great ([Adj] nom) vehement, and he/she/it-SMITE-ed the (acc) men, husbands (acc) the (gen) city (gen) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc)   them/same (gen) and they-DO/MAKE-ed selves (dat) the (nom)    
1Krl:5:9 1Krl_5:9_1 1Krl_5:9_2 1Krl_5:9_3 1Krl_5:9_4 1Krl_5:9_5 1Krl_5:9_6 1Krl_5:9_7 1Krl_5:9_8 1Krl_5:9_9 1Krl_5:9_10 1Krl_5:9_11 1Krl_5:9_12 1Krl_5:9_13 1Krl_5:9_14 1Krl_5:9_15 1Krl_5:9_16 1Krl_5:9_17 1Krl_5:9_18 1Krl_5:9_19 1Krl_5:9_20 1Krl_5:9_21 1Krl_5:9_22 1Krl_5:9_23 1Krl_5:9_24 1Krl_5:9_25 1Krl_5:9_26 1Krl_5:9_27 1Krl_5:9_28 1Krl_5:9_29 1Krl_5:9_30 1Krl_5:9_31 1Krl_5:9_32 1Krl_5:9_33 1Krl_5:9_34 1Krl_5:9_35 1Krl_5:9_36 1Krl_5:9_37 1Krl_5:9_38 1Krl_5:9_39
1Krl:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:10 καὶ ἐξαποστέλλουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ εἰς Ἀσκαλῶνα, καὶ ἐγενήθη ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ εἰς Ἀσκαλῶνα, καὶ ἐβόησαν οἱ Ἀσκαλωνῖται λέγοντες Τί ἀπεστρέψατε πρὸς ἡμᾶς τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν;
1Krl:5:10 And they send away the ark of God to Ascalon; and it came to pass when the ark of God went into Ascalon, that the men of Ascalon cried out, saying, Why have ye brought back the ark of the God of Israel to us, to kill us and our people? (1 Samuel 5:10 Brenton)
1Krl:5:10 Wysłali więc Arkę Bożą do Ekronu. Gdy Arka Boża miała przybyć do Ekronu, zawołali jego mieszkańcy: «Przynieśli mi Arkę Boga izraelskiego, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie». (1 Sm 5:10 BT_4)
1Krl:5:10 καὶ ἐξαποστέλλουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ εἰς Ἀσκαλῶνα, καὶ ἐγενήθη ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ εἰς Ἀσκαλῶνα, καὶ ἐβόησαν οἱ Ἀσκαλωνῖται λέγοντες Τί ἀπεστρέψατε πρὸς ἡμᾶς τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν;
1Krl:5:10 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κιβωτός, -οῦ, ἡ θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:5:10 I też, nawet, mianowicie Do ??? Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wchodzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By ryczeć By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael By zgładzać Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja
1Krl:5:10 kai\ e)Xaposte/llousin tE\n kibOto\n tou= Teou= ei)s *)askalO=na, kai\ e)genE/TE O(s ei)sE=lTen kibOto\s Teou= ei)s *)askalO=na, kai\ e)bo/Esan oi( *)askalOni=tai le/gontes *ti/ a)pestre/PSate pro\s E(ma=s tE\n kibOto\n tou= Teou= *israEl TanatO=sai E(ma=s kai\ to\n lao\n E(mO=n;
1Krl:5:10 kai eXapostellusin tEn kibOton tu Teu eis askalOna, kai egenETE hOs eisElTen kibOtos Teu eis askalOna, kai eboEsan hoi askalOnitai legontes ti apestrePSate pros hEmas tEn kibOton tu Teu israEl TanatOsai hEmas kai ton laon hEmOn;
1Krl:5:10 C V1_PAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P N3W_ASF C VCI_API3S C VBI_AAI3S N2_NSF N2_GSM P N3W_ASF C VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM V1_PAPNPM RI_ASN VAI_AAI2P P RP_AP RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM N_GSM VA_AAN RP_AP C RA_ASM N2_ASM RP_GP
1Krl:5:10 and also, even, namely to ??? the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] into (+acc) ć and also, even, namely to become become, happen as/like to enter ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] god [see theology] into (+acc) ć and also, even, namely to bellow the ć to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) I the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] Israel to put to death I and also, even, namely the people I
1Krl:5:10 and they-are-???-ing, while ???-ing (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) into (+acc)   and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-ENTER-ed ark (nom) god (gen) into (+acc)   and they-BELLOW-ed the (nom)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom|acc) you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) Israel (indecl) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) us (acc) and the (acc) people (acc) us (gen)
1Krl:5:10 1Krl_5:10_1 1Krl_5:10_2 1Krl_5:10_3 1Krl_5:10_4 1Krl_5:10_5 1Krl_5:10_6 1Krl_5:10_7 1Krl_5:10_8 1Krl_5:10_9 1Krl_5:10_10 1Krl_5:10_11 1Krl_5:10_12 1Krl_5:10_13 1Krl_5:10_14 1Krl_5:10_15 1Krl_5:10_16 1Krl_5:10_17 1Krl_5:10_18 1Krl_5:10_19 1Krl_5:10_20 1Krl_5:10_21 1Krl_5:10_22 1Krl_5:10_23 1Krl_5:10_24 1Krl_5:10_25 1Krl_5:10_26 1Krl_5:10_27 1Krl_5:10_28 1Krl_5:10_29 1Krl_5:10_30 1Krl_5:10_31 1Krl_5:10_32 1Krl_5:10_33 1Krl_5:10_34 1Krl_5:10_35 1Krl_5:10_36
1Krl:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:11 καὶ ἐξαποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπον Ἐξαποστείλατε τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ, καὶ καθισάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς καὶ οὐ μὴ θανατώσῃ ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν· ὅτι ἐγενήθη σύγχυσις θανάτου ἐν ὅλῃ τῇ πόλει βαρεῖα σφόδρα, ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ Ισραηλ ἐκεῖ,
1Krl:5:11 And they send and gather the lords of the Philistines, and they said, Send away the ark of the God of Israel, and let it lodge in its place; and let it not slay us and our people. (1 Samuel 5:11 Brenton)
1Krl:5:11 Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich. Powiedzieli do nich: «Odeślijcie Arkę Boga izraelskiego i niech wróci na swoje miejsce, i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu». Popłoch bowiem ogarnął całe miasto: bardzo tam zaciążyła ręka Boga. (1 Sm 5:11 BT_4)
1Krl:5:11 καὶ ἐξαποστέλλουσιν καὶ συνάγουσιν τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπον Ἐξαποστείλατε τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ, καὶ καθισάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς καὶ οὐ μὴ θανατώσῃ ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν· ὅτι ἐγενήθη σύγχυσις θανάτου ἐν ὅλῃ τῇ πόλει βαρεῖα σφόδρα, ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ Ισραηλ ἐκεῖ,
1Krl:5:11 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύγ·χυσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σφόδρα ὡς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κιβωτός, -οῦ, ἡ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐκεῖ
1Krl:5:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do ??? Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zgładzać Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomieszania nieporządek, (wyniesienie) Śmierć; by zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Miasto Ciężko Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Jak/jak By wchodzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael Tam
1Krl:5:11 kai\ e)Xaposte/llousin kai\ suna/gousin tou\s satra/pas tO=n a)llofu/lOn kai\ ei)=pon *)eXapostei/late tE\n kibOto\n tou= Teou= *israEl, kai\ kaTisa/tO ei)s to\n to/pon au)tE=s kai\ ou) mE\ TanatO/sE| E(ma=s kai\ to\n lao\n E(mO=n· o(/ti e)genE/TE su/gCHusis Tana/tou e)n o(/lE| tE=| po/lei barei=a sfo/dra, O(s ei)sE=lTen kibOto\s Teou= *israEl e)kei=,
1Krl:5:11 kai eXapostellusin kai synagusin tus satrapas tOn allofylOn kai eipon eXaposteilate tEn kibOton tu Teu israEl, kai kaTisatO eis ton topon autEs kai u mE TanatOsE hEmas kai ton laon hEmOn· hoti egenETE synCHysis Tanatu en holE tE polei bareia sfodra, hOs eisElTen kibOtos Teu israEl ekei,
1Krl:5:11 C V1_PAI3P C V1_PAI3P RA_APM N1M_APM RA_GPM N2_GPM C VBI_AAI3P VA_AAD2P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM N_GSM C VA_AAD3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C D D VA_AAS3S RP_AP C RA_ASM N2_ASM RP_GP C VCI_API3S N3I_NSF N2_GSM P A1_DSF RA_DSF N3I_DSF A3U_NSF D C VBI_AAI3S N2_NSF N2_GSM N_GSM D
1Krl:5:11 and also, even, namely to ??? and also, even, namely to gather together the ć the foreign and also, even, namely to say/tell to ??? the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] Israel and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to put to death I and also, even, namely the people I because/that to become become, happen confusion disorder, (upheaval) death; to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the city heavy vehement, intense, keen, inveighingly, eager as/like to enter ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] god [see theology] Israel there
1Krl:5:11 and they-are-???-ing, while ???-ing (dat) and they-are-GATHER TOGETHER-ing, while GATHER TOGETHER-ing (dat) the (acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) do-???-you(pl)! the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) Israel (indecl) and let-him/her/it-SIT DOWN! into (+acc) the (acc) place (acc) her/it/same (gen) and not not you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH, he/she/it-should-PUT-TO-DEATH, you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-DEATH us (acc) and the (acc) people (acc) us (gen) because/that he/she/it-was-BECOME-ed confusion (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) city (dat) heavy ([Adj] nom|voc) vehement, as/like he/she/it-ENTER-ed ark (nom) god (gen) Israel (indecl) there
1Krl:5:11 1Krl_5:11_1 1Krl_5:11_2 1Krl_5:11_3 1Krl_5:11_4 1Krl_5:11_5 1Krl_5:11_6 1Krl_5:11_7 1Krl_5:11_8 1Krl_5:11_9 1Krl_5:11_10 1Krl_5:11_11 1Krl_5:11_12 1Krl_5:11_13 1Krl_5:11_14 1Krl_5:11_15 1Krl_5:11_16 1Krl_5:11_17 1Krl_5:11_18 1Krl_5:11_19 1Krl_5:11_20 1Krl_5:11_21 1Krl_5:11_22 1Krl_5:11_23 1Krl_5:11_24 1Krl_5:11_25 1Krl_5:11_26 1Krl_5:11_27 1Krl_5:11_28 1Krl_5:11_29 1Krl_5:11_30 1Krl_5:11_31 1Krl_5:11_32 1Krl_5:11_33 1Krl_5:11_34 1Krl_5:11_35 1Krl_5:11_36 1Krl_5:11_37 1Krl_5:11_38 1Krl_5:11_39 1Krl_5:11_40 1Krl_5:11_41 1Krl_5:11_42 1Krl_5:11_43 1Krl_5:11_44 1Krl_5:11_45 1Krl_5:11_46 1Krl_5:11_47
1Krl:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:5:12 καὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ἀποθανόντες ἐπλήγησαν εἰς τὰς ἕδρας, καὶ ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν.
1Krl:5:12 For there was a very great confusion in all the city, when the ark of the God of Israel entered there; and those, who lived and died not were smitten with emerods; and the cry of the city went up to heaven. (1 Samuel 5:12 Brenton)
1Krl:5:12 Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami, błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu. (1 Sm 5:12 BT_4)
1Krl:5:12 καὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ἀποθανόντες ἐπλήγησαν εἰς τὰς ἕδρας, καὶ ἀνέβη κραυγὴ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν.
1Krl:5:12 καί ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
1Krl:5:12 I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać By uderzać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić Płacz krzyk (????????) Miasto Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo
1Krl:5:12 kai\ oi( DZO=ntes kai\ ou)k a)poTano/ntes e)plE/gEsan ei)s ta\s e(/dras, kai\ a)ne/bE E( kraugE\ tE=s po/leOs ei)s to\n ou)rano/n.
1Krl:5:12 kai hoi DZOntes kai uk apoTanontes eplEgEsan eis tas hedras, kai anebE hE kraugE tEs poleOs eis ton uranon.
1Krl:5:12 C RA_NPM V3_PAPNPM C D VB_AAPNPM VDI_API3P P RA_APF N1A_APF C VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSF N3I_GSF P RA_ASM N2_ASM
1Krl:5:12 and also, even, namely the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die to strike into (+acc) the ć and also, even, namely to ascend the cry shout (κραυγάζω) the city into (+acc) the sky/heaven
1Krl:5:12 and the (nom) while EXISTS-ing (nom|voc) and not upon DIE-ing (nom|voc) they-were-STRIKE-ed into (+acc) the (acc)   and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cry (nom|voc) the (gen) city (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc)
1Krl:5:12 1Krl_5:12_1 1Krl_5:12_2 1Krl_5:12_3 1Krl_5:12_4 1Krl_5:12_5 1Krl_5:12_6 1Krl_5:12_7 1Krl_5:12_8 1Krl_5:12_9 1Krl_5:12_10 1Krl_5:12_11 1Krl_5:12_12 1Krl_5:12_13 1Krl_5:12_14 1Krl_5:12_15 1Krl_5:12_16 1Krl_5:12_17 1Krl_5:12_18 1Krl_5:12_19
1Krl:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x