1Krl:4:1 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐξῆλθεν Ισραηλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ Αβενεζερ, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν Αφεκ.
1Krl:4:1 And it came to pass in those days that the Philistines gathered themselves together against Israel to war; and Israel went out to meet them and encamped at Abenezer, and the Philistines encamped in Aphec. (1 Samuel 4:1 Brenton)
1Krl:4:1 Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów jako słowo Pańskie. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. (1 Sm 4:1 BT_4)
1Krl:4:1 Καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐξῆλθεν Ισραηλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ Αβενεζερ, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν Αφεκ.
1Krl:4:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί   καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
1Krl:4:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Obcy Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By wychodzić Izrael Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Obcy By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:4:1 *kai\ e)genE/TE e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ sunaTroi/DZontai a)llo/fuloi ei)s po/lemon e)pi\ *israEl· kai\ e)XE=lTen *israEl ei)s a)pa/ntEsin au)toi=s ei)s po/lemon kai\ paremba/llousin e)pi\ *abeneDZer, kai\ oi( a)llo/fuloi paremba/llousin e)n *afek.
1Krl:4:1 kai egenETE en tais hEmerais ekeinais kai synaTroiDZontai allofyloi eis polemon epi israEl· kai eXElTen israEl eis apantEsin autois eis polemon kai paremballusin epi abeneDZer, kai hoi allofyloi paremballusin en afek.
1Krl:4:1 C VCI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C V1_PMI3P N2_NPM P N2_ASM P N_ASM C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_DPM P N2_ASM C V1_PAI3P P N_ASM C RA_NPM N2_NPM V1_PAI3P P N_DS
1Krl:4:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to ??? foreign into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to come out Israel into (+acc) meeting he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely the foreign to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:4:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and they-are-being-???-ed foreign ([Adj] nom|voc) into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and he/she/it-COME-ed-OUT Israel (indecl) into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) into (+acc) war (acc) and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) in/among/by (+dat)  
1Krl:4:1 1Krl_4:1_1 1Krl_4:1_2 1Krl_4:1_3 1Krl_4:1_4 1Krl_4:1_5 1Krl_4:1_6 1Krl_4:1_7 1Krl_4:1_8 1Krl_4:1_9 1Krl_4:1_10 1Krl_4:1_11 1Krl_4:1_12 1Krl_4:1_13 1Krl_4:1_14 1Krl_4:1_15 1Krl_4:1_16 1Krl_4:1_17 1Krl_4:1_18 1Krl_4:1_19 1Krl_4:1_20 1Krl_4:1_21 1Krl_4:1_22 1Krl_4:1_23 1Krl_4:1_24 1Krl_4:1_25 1Krl_4:1_26 1Krl_4:1_27 1Krl_4:1_28 1Krl_4:1_29 1Krl_4:1_30 1Krl_4:1_31
1Krl:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:2 καὶ παρατάσσονται οἱ ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἔκλινεν ὁ πόλεμος, καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν.
1Krl:4:2 And the Philistines prepare to fight with Israel, and the battle was turned against them; and the men of Israel fell before the Philistines, and there were smitten in the battle in the field four thousand men. (1 Samuel 4:2 Brenton)
1Krl:4:2 Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na równinie około czterech tysięcy ludzi. (1 Sm 4:2 BT_4)
1Krl:4:2 καὶ παρατάσσονται οἱ ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἔκλινεν πόλεμος, καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν.
1Krl:4:2 καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἀλλό·φυλος -ον καί πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Krl:4:2 I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Obcy Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By potykać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael W obecności z (+informacja); ??? Obcy I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mobilizować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Cztery Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Krl:4:2 kai\ parata/ssontai oi( a)llo/fuloi ei)s po/lemon e)pi\ *israEl· kai\ e)/klinen o( po/lemos, kai\ e)/ptaisen a)nE\r *israEl e)nO/pion a)llofu/lOn, kai\ e)plE/gEsan e)n tE=| parata/Xei e)n a)grO=| te/ssares CHilia/des a)ndrO=n.
1Krl:4:2 kai paratassontai hoi allofyloi eis polemon epi israEl· kai eklinen ho polemos, kai eptaisen anEr israEl enOpion allofylOn, kai eplEgEsan en tE parataXei en agrO tessares CHiliades andrOn.
1Krl:4:2 C V1_PMI3P RA_NPM N2_NPM P N2_ASM P N_ASM C V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S N3_NSM N_GSM P N2_GPM C VDI_API3P P RA_DSF N3I_DSF P N2_DSM A3_NPM N3D_NPF N3_GPM
1Krl:4:2 and also, even, namely to mobilize the foreign into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to bend/wane [see incline, decline, recline] the war [see polemic] and also, even, namely to stumble man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel in the presence of (+gen); ??? foreign and also, even, namely to strike in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field four kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Krl:4:2 and they-are-being-MOBILIZE-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed the (nom) war (nom) and he/she/it-STUMBLE-ed man, husband (nom) Israel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) foreign ([Adj] gen) and they-were-STRIKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-MOBILIZE, you(sg)-will-be-MOBILIZE-ed (classical) in/among/by (+dat) field (dat) four (nom) kilos (nom|voc) men, husbands (gen)
1Krl:4:2 1Krl_4:2_1 1Krl_4:2_2 1Krl_4:2_3 1Krl_4:2_4 1Krl_4:2_5 1Krl_4:2_6 1Krl_4:2_7 1Krl_4:2_8 1Krl_4:2_9 1Krl_4:2_10 1Krl_4:2_11 1Krl_4:2_12 1Krl_4:2_13 1Krl_4:2_14 1Krl_4:2_15 1Krl_4:2_16 1Krl_4:2_17 1Krl_4:2_18 1Krl_4:2_19 1Krl_4:2_20 1Krl_4:2_21 1Krl_4:2_22 1Krl_4:2_23 1Krl_4:2_24 1Krl_4:2_25 1Krl_4:2_26 1Krl_4:2_27 1Krl_4:2_28
1Krl:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:3 καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ Κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων; λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐκ Σηλωμ, καὶ ἐξελθέτω ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν.
1Krl:4:3 And the people came to the camp, and the elders of Israel said, Why has the Lord caused us to fall this day before the Philistines? let us take the ark of our God out of Selom, and let it proceed from the midst of us, and it shall save us from the hand of our enemies. (1 Samuel 4:3 Brenton)
1Krl:4:3 Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: «Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów». (1 Sm 4:3 BT_4)
1Krl:4:3 καὶ ἦλθεν λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ Κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων; λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐκ Σηλωμ, καὶ ἐξελθέτω ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν.
1Krl:4:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ κατά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἀλλό·φυλος -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:4:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ludzie Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Starszy Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By potykać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień W obecności z (+informacja); ??? Obcy By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ja I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ja
1Krl:4:3 kai\ E)=lTen o( lao\s ei)s tE\n parembolE/n, kai\ ei)=pan oi( presbu/teroi *israEl *kata\ ti/ e)/ptaisen E(ma=s ku/rios sE/meron e)nO/pion a)llofu/lOn; la/bOmen tE\n kibOto\n tou= Teou= E(mO=n e)k *sElOm, kai\ e)XelTe/tO e)n me/sO| E(mO=n kai\ sO/sei E(ma=s e)k CHeiro\s e)CHTrO=n E(mO=n.
1Krl:4:3 kai ElTen ho laos eis tEn parembolEn, kai eipan hoi presbyteroi israEl kata ti eptaisen hEmas kyrios sEmeron enOpion allofylOn; labOmen tEn kibOton tu Teu hEmOn ek sElOm, kai eXelTetO en mesO hEmOn kai sOsei hEmas ek CHeiros eCHTrOn hEmOn.
1Krl:4:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RI_ASN VAI_AAI3S RP_AP N2_NSM D P N2_GPM VB_AAS1P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GP P N_GS C VB_AAD3S P A1_DSN RP_GP C VF_FAI3S RP_AP P N3_GSF N2_GPM RP_GP
1Krl:4:3 and also, even, namely to come the people into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to say/tell the elder Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to stumble I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day in the presence of (+gen); ??? foreign to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] I out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle I and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile I
1Krl:4:3 and he/she/it-COME-ed the (nom) people (nom) into (+acc) the (acc) camp (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-STUMBLE-ed us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) today in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) foreign ([Adj] gen) we-should-TAKE HOLD OF the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) us (gen) out of (+gen)   and let-him/her/it-COME-OUT! in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) us (gen) and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) us (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen)
1Krl:4:3 1Krl_4:3_1 1Krl_4:3_2 1Krl_4:3_3 1Krl_4:3_4 1Krl_4:3_5 1Krl_4:3_6 1Krl_4:3_7 1Krl_4:3_8 1Krl_4:3_9 1Krl_4:3_10 1Krl_4:3_11 1Krl_4:3_12 1Krl_4:3_13 1Krl_4:3_14 1Krl_4:3_15 1Krl_4:3_16 1Krl_4:3_17 1Krl_4:3_18 1Krl_4:3_19 1Krl_4:3_20 1Krl_4:3_21 1Krl_4:3_22 1Krl_4:3_23 1Krl_4:3_24 1Krl_4:3_25 1Krl_4:3_26 1Krl_4:3_27 1Krl_4:3_28 1Krl_4:3_29 1Krl_4:3_30 1Krl_4:3_31 1Krl_4:3_32 1Krl_4:3_33 1Krl_4:3_34 1Krl_4:3_35 1Krl_4:3_36 1Krl_4:3_37 1Krl_4:3_38 1Krl_4:3_39 1Krl_4:3_40
1Krl:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:4 καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλωμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καθημένου χερουβιμ· καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ηλι μετὰ τῆς κιβωτοῦ, Οφνι καὶ Φινεες.
1Krl:4:4 And the people sent to Selom, and they take thence the ark of the Lord who dwells between the cherubs: and both the sons of Heli, Ophni and Phinees, were with the ark. (1 Samuel 4:4 Brenton)
1Krl:4:4 Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas. (1 Sm 4:4 BT_4)
1Krl:4:4 καὶ ἀπέστειλεν λαὸς εἰς Σηλωμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καθημένου χερουβιμ· καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ηλι μετὰ τῆς κιβωτοῦ, Οφνι καὶ Φινεες.
1Krl:4:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ μετά ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ   καί  
1Krl:4:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać Ludzie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Stamtąd Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By siedzieć Cherubini I też, nawet, mianowicie Obaj Syn Mój Bóg; Eli/Heli Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie
1Krl:4:4 kai\ a)pe/steilen o( lao\s ei)s *sElOm, kai\ ai)/rousin e)kei=Ten tE\n kibOto\n kuri/ou kaTEme/nou CHeroubim· kai\ a)mfo/teroi oi( ui(oi\ *Eli meta\ tE=s kibOtou=, *ofni kai\ *finees.
1Krl:4:4 kai apesteilen ho laos eis sElOm, kai airusin ekeiTen tEn kibOton kyriu kaTEmenu CHerubim· kai amfoteroi hoi hyioi Eli meta tEs kibOtu, ofni kai finees.
1Krl:4:4 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_AS C V1_PAI3P D RA_ASF N2_ASF N2_GSM V5_PMPGSM N_A C A1A_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GSF N2_GSF N_NSM C N_NSM
1Krl:4:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the people into (+acc) ć and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise; to choose from there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sit cherubim and also, even, namely both the son my God; Eli/Heli after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] ć and also, even, namely ć
1Krl:4:4 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) people (nom) into (+acc)   and they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) from there the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-SIT-ed (gen) cherubim (indecl) and both (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) my God; Eli/Heli (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) ark (gen)   and  
1Krl:4:4 1Krl_4:4_1 1Krl_4:4_2 1Krl_4:4_3 1Krl_4:4_4 1Krl_4:4_5 1Krl_4:4_6 1Krl_4:4_7 1Krl_4:4_8 1Krl_4:4_9 1Krl_4:4_10 1Krl_4:4_11 1Krl_4:4_12 1Krl_4:4_13 1Krl_4:4_14 1Krl_4:4_15 1Krl_4:4_16 1Krl_4:4_17 1Krl_4:4_18 1Krl_4:4_19 1Krl_4:4_20 1Krl_4:4_21 1Krl_4:4_22 1Krl_4:4_23 1Krl_4:4_24 1Krl_4:4_25
1Krl:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:5 καὶ ἐγενήθη ὡς ἦλθεν κιβωτὸς κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀνέκραξεν πᾶς Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν ἡ γῆ.
1Krl:4:5 And it came to pass when the ark of the Lord entered into the camp, that all Israel cried out with a loud voice, and the earth resounded. (1 Samuel 4:5 Brenton)
1Krl:4:5 Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała. (1 Sm 4:5 BT_4)
1Krl:4:5 καὶ ἐγενήθη ὡς ἦλθεν κιβωτὸς κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀνέκραξεν πᾶς Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν γῆ.
1Krl:4:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:4:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przychodzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By rozbrzmiewać [zobacz echo] Ziemi/ziemia
1Krl:4:5 kai\ e)genE/TE O(s E)=lTen kibOto\s kuri/ou ei)s tE\n parembolE/n, kai\ a)ne/kraXen pa=s *israEl fOnE=| mega/lE|, kai\ E)/CHEsen E( gE=.
1Krl:4:5 kai egenETE hOs ElTen kibOtos kyriu eis tEn parembolEn, kai anekraXen pas israEl fOnE megalE, kai ECHEsen hE gE.
1Krl:4:5 C VCI_API3S C VBI_AAI3S N2_NSF N2_GSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S A3_NSM N_NSM N1_DSF A1_DSF C VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF
1Krl:4:5 and also, even, namely to become become, happen as/like to come ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of Israel sound/voice cries; to sound great and also, even, namely to resound [see echo] the earth/land
1Krl:4:5 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COME-ed ark (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) camp (acc) and he/she/it-???-ed every (nom|voc) Israel (indecl) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and he/she/it-RESOUND-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
1Krl:4:5 1Krl_4:5_1 1Krl_4:5_2 1Krl_4:5_3 1Krl_4:5_4 1Krl_4:5_5 1Krl_4:5_6 1Krl_4:5_7 1Krl_4:5_8 1Krl_4:5_9 1Krl_4:5_10 1Krl_4:5_11 1Krl_4:5_12 1Krl_4:5_13 1Krl_4:5_14 1Krl_4:5_15 1Krl_4:5_16 1Krl_4:5_17 1Krl_4:5_18 1Krl_4:5_19
1Krl:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:6 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς κραυγῆς, καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Τίς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη ἐν παρεμβολῇ τῶν Εβραίων; καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν.
1Krl:4:6 And the Philistines heard the cry, and the Philistines said, What is this great cry in the camp of the Hebrews: and they understood that the ark of the Lord was come into the camp. (1 Samuel 4:6 Brenton)
1Krl:4:6 Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: «Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim?» Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, (1 Sm 4:6 BT_4)
1Krl:4:6 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς κραυγῆς, καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Τίς κραυγὴ μεγάλη αὕτη ἐν παρεμβολῇ τῶν Εβραίων; καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν.
1Krl:4:6 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
1Krl:4:6 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Obcy Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Płacz krzyk (????????) Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Hebrajski I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
1Krl:4:6 kai\ E)/kousan oi( a)llo/fuloi tE=s kraugE=s, kai\ ei)=pon oi( a)llo/fuloi *ti/s E( kraugE\ E( mega/lE au(/tE e)n parembolE=| tO=n *ebrai/On; kai\ e)/gnOsan o(/ti kibOto\s kuri/ou E(/kei ei)s tE\n parembolE/n.
1Krl:4:6 kai Ekusan hoi allofyloi tEs kraugEs, kai eipon hoi allofyloi tis hE kraugE hE megalE hautE en parembolE tOn ebraiOn; kai egnOsan hoti kibOtos kyriu hEkei eis tEn parembolEn.
1Krl:4:6 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RI_ASN RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1_NSF RD_NSF P N1_DSF RA_GPM N2_GPM C VZI_AAI3P C N2_NSF N2_GSM V1_PAI3S P RA_ASF N1_ASF
1Krl:4:6 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the foreign the cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely to say/tell the foreign who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the cry shout (κραυγάζω) the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among camp camp, barracks, army the Hebrew and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the camp camp, barracks, army
1Krl:4:6 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) the (gen) cry (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) who/what/why (nom) the (nom) cry (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom|voc) this (nom) in/among/by (+dat) camp (dat) the (gen) Hebrews (gen) and they-KNOW-ed because/that ark (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed into (+acc) the (acc) camp (acc)
1Krl:4:6 1Krl_4:6_1 1Krl_4:6_2 1Krl_4:6_3 1Krl_4:6_4 1Krl_4:6_5 1Krl_4:6_6 1Krl_4:6_7 1Krl_4:6_8 1Krl_4:6_9 1Krl_4:6_10 1Krl_4:6_11 1Krl_4:6_12 1Krl_4:6_13 1Krl_4:6_14 1Krl_4:6_15 1Krl_4:6_16 1Krl_4:6_17 1Krl_4:6_18 1Krl_4:6_19 1Krl_4:6_20 1Krl_4:6_21 1Krl_4:6_22 1Krl_4:6_23 1Krl_4:6_24 1Krl_4:6_25 1Krl_4:6_26 1Krl_4:6_27 1Krl_4:6_28 1Krl_4:6_29
1Krl:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:7 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἶπον Οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασιν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν· οὐαὶ ἡμῖν· ἐξελοῦ ἡμᾶς, κύριε, σήμερον, ὅτι οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην.
1Krl:4:7 And the Philistines feared, and said, These are the Gods that are come to them into the camp. (1 Samuel 4:7 Brenton)
1Krl:4:7 Filistyni przelękli się. Mówili: «Ich Bóg przybył do obozu». Wołali: «Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. (1 Sm 4:7 BT_4)
1Krl:4:7 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἶπον Οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασιν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν· οὐαὶ ἡμῖν· ἐξελοῦ ἡμᾶς, κύριε, σήμερον, ὅτι οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην.
1Krl:4:7 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὐαί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον
1Krl:4:7 I też, nawet, mianowicie By bać się Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Nieszczęście Ja By wyjmować Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci
1Krl:4:7 kai\ e)fobE/TEsan oi( a)llo/fuloi kai\ ei)=pon *ou(=toi oi( Teoi\ E(/kasin pro\s au)tou\s ei)s tE\n parembolE/n· ou)ai\ E(mi=n· e)Xelou= E(ma=s, ku/rie, sE/meron, o(/ti ou) ge/gonen toiau/tE e)CHTe\s kai\ tri/tEn.
1Krl:4:7 kai efobETEsan hoi allofyloi kai eipon hutoi hoi Teoi hEkasin pros autus eis tEn parembolEn· uai hEmin· eXelu hEmas, kyrie, sEmeron, hoti u gegonen toiautE eCHTes kai tritEn.
1Krl:4:7 C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM C VBI_AAI3P RD_NPM RA_NPM N2_NPM V1_PAI3P P RD_APM P RA_ASF N1_ASF I RP_DP VB_AMD2S RP_AP N2_VSM D C D VX_XAI3S A1_NSF D C A1_ASF
1Krl:4:7 and also, even, namely to fear the foreign and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) the camp camp, barracks, army woe I to take out I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day because/that οὐχ before rough breathing to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην] yesterday and also, even, namely third
1Krl:4:7 and they-were-FEAR-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom) the (nom) gods (nom|voc) they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) the (acc) camp (acc) woe us (dat) be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) today because/that not he/she/it-has-BECOME-ed such as this kind (nom) yesterday and third (acc)
1Krl:4:7 1Krl_4:7_1 1Krl_4:7_2 1Krl_4:7_3 1Krl_4:7_4 1Krl_4:7_5 1Krl_4:7_6 1Krl_4:7_7 1Krl_4:7_8 1Krl_4:7_9 1Krl_4:7_10 1Krl_4:7_11 1Krl_4:7_12 1Krl_4:7_13 1Krl_4:7_14 1Krl_4:7_15 1Krl_4:7_16 1Krl_4:7_17 1Krl_4:7_18 1Krl_4:7_19 1Krl_4:7_20 1Krl_4:7_21 1Krl_4:7_22 1Krl_4:7_23 1Krl_4:7_24 1Krl_4:7_25 1Krl_4:7_26 1Krl_4:7_27 1Krl_4:7_28
1Krl:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:8 οὐαὶ ἡμῖν· τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων; οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Krl:4:8 Woe to us, O Lord, deliver us to-day for such a thing has not happened aforetime: woe to us, who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote Egypt with every plague, and in the wilderness. (1 Samuel 4:8 Brenton)
1Krl:4:8 Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. (1 Sm 4:8 BT_4)
1Krl:4:8 οὐαὶ ἡμῖν· τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων; οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Krl:4:8 οὐαί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό στερεός -ά -όν; στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
1Krl:4:8 Nieszczęście Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Bóg ; bogini Stały; by stężać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  By uderzać Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Uderzaj/plagę; by uderzać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
1Krl:4:8 ou)ai\ E(mi=n· ti/s e)Xelei=tai E(ma=s e)k CHeiro\s tO=n TeO=n tO=n stereO=n tou/tOn; ou(=toi oi( Teoi\ oi( pata/Xantes tE\n *ai)/gupton e)n pa/sE| plEgE=| kai\ e)n tE=| e)rE/mO|.
1Krl:4:8 uai hEmin· tis eXeleitai hEmas ek CHeiros tOn TeOn tOn stereOn tutOn; hutoi hoi Teoi hoi pataXantes tEn aigypton en pasE plEgE kai en tE erEmO.
1Krl:4:8 I RP_DP RI_NSM VF2_FMI3S RP_AP P N3_GSF RA_GPM N2_GPM RA_GPM A1A_GPM RD_GPM RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_ASF N2_ASF P A1S_DSF N1_DSF C P RA_DSF N2_DSF
1Krl:4:8 woe I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand the god [see theology]; goddess the solid; to solidify this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] the to smite the Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle strike/plague; to strike and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
1Krl:4:8 woe us (dat) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed us (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) the (gen) solid ([Adj] gen); while SOLIDIFY-ing (nom) these (gen) these (nom) the (nom) gods (nom|voc) the (nom) upon SMITE-ing (nom|voc) the (acc) Egypt (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed and in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
1Krl:4:8 1Krl_4:8_1 1Krl_4:8_2 1Krl_4:8_3 1Krl_4:8_4 1Krl_4:8_5 1Krl_4:8_6 1Krl_4:8_7 1Krl_4:8_8 1Krl_4:8_9 1Krl_4:8_10 1Krl_4:8_11 1Krl_4:8_12 1Krl_4:8_13 1Krl_4:8_14 1Krl_4:8_15 1Krl_4:8_16 1Krl_4:8_17 1Krl_4:8_18 1Krl_4:8_19 1Krl_4:8_20 1Krl_4:8_21 1Krl_4:8_22 1Krl_4:8_23 1Krl_4:8_24 1Krl_4:8_25 1Krl_4:8_26
1Krl:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:9 κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, ἀλλόφυλοι, μήποτε δουλεύσητε τοῖς Εβραίοις, καθὼς ἐδούλευσαν ἡμῖν, καὶ ἔσεσθε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε αὐτούς.
1Krl:4:9 Strengthen yourselves and behave yourselves like men, O ye Philistines, that ye may not serve the Hebrews as they have served us, but be ye men and fight with them. (1 Samuel 4:9 Brenton)
1Krl:4:9 Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężni i walczcie!» (1 Sm 4:9 BT_4)
1Krl:4:9 κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, ἀλλόφυλοι, μήποτε δουλεύσητε τοῖς Εβραίοις, καθὼς ἐδούλευσαν ἡμῖν, καὶ ἔσεσθε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε αὐτούς.
1Krl:4:9 κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀλλό·φυλος -ον μήποτε (μή ποτέ) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ καθ·ώς δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:4:9 By stawać się silnym I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obcy Nigdy By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Hebrajski Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
1Krl:4:9 krataiou=sTe kai\ gi/nesTe ei)s a)/ndras, a)llo/fuloi, mE/pote douleu/sEte toi=s *ebrai/ois, kaTO\s e)dou/leusan E(mi=n, kai\ e)/sesTe ei)s a)/ndras kai\ polemE/sate au)tou/s.
1Krl:4:9 krataiusTe kai ginesTe eis andras, allofyloi, mEpote duleusEte tois ebraiois, kaTOs eduleusan hEmin, kai esesTe eis andras kai polemEsate autus.
1Krl:4:9 V4_PMD2P C V1_PMD2P P N3_APM N2_NPM D VA_AAS2P RA_DPM N2_DPM D VAI_AAI3P RP_DP C VF_FMI2P P N3_APM C VA_AAD2P RD_APM
1Krl:4:9 to become strong and also, even, namely to become become, happen into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". foreign never to obey to be a slave, serve the Hebrew as accordingly [according to how/in accordance with how] to obey to be a slave, serve I and also, even, namely to be into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to fight war he/she/it/same
1Krl:4:9 you(pl)-are-being-BECOME STRONG-ed, be-you(pl)-being-BECOME STRONG-ed! and you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! into (+acc) men, husbands (acc) foreign ([Adj] nom|voc) never you(pl)-should-OBEY the (dat) Hebrews (dat) as accordingly they-OBEY-ed us (dat) and you(pl)-will-be into (+acc) men, husbands (acc) and do-FIGHT-you(pl)! them/same (acc)
1Krl:4:9 1Krl_4:9_1 1Krl_4:9_2 1Krl_4:9_3 1Krl_4:9_4 1Krl_4:9_5 1Krl_4:9_6 1Krl_4:9_7 1Krl_4:9_8 1Krl_4:9_9 1Krl_4:9_10 1Krl_4:9_11 1Krl_4:9_12 1Krl_4:9_13 1Krl_4:9_14 1Krl_4:9_15 1Krl_4:9_16 1Krl_4:9_17 1Krl_4:9_18 1Krl_4:9_19 1Krl_4:9_20
1Krl:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:10 καὶ ἐπολέμησαν αὐτούς· καὶ πταίει ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς σκήνωμα αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα, καὶ ἔπεσαν ἐξ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ταγμάτων.
1Krl:4:10 And they fought with them; and the men of Israel fall, and they fled every man to his ten; and there was a very great slaughter; and there fell of Israel thirty thousand fighting men. (1 Samuel 4:10 Brenton)
1Krl:4:10 Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że uciekł każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. (1 Sm 4:10 BT_4)
1Krl:4:10 καὶ ἐπολέμησαν αὐτούς· καὶ πταίει ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς σκήνωμα αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα, καὶ ἔπεσαν ἐξ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ταγμάτων.
1Krl:4:10 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ Ἰσραήλ, ὁ τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ τάγμα[τ], -ατος, τό
1Krl:4:10 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By potykać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By uciekać Każdy Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uderzaj/plagę Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Dzielenie {Dział}
1Krl:4:10 kai\ e)pole/mEsan au)tou/s· kai\ ptai/ei a)nE\r *israEl, kai\ e)/fugen e(/kastos ei)s skE/nOma au)tou=· kai\ e)ge/neto plEgE\ mega/lE sfo/dra, kai\ e)/pesan e)X *israEl tria/konta CHilia/des tagma/tOn.
1Krl:4:10 kai epolemEsan autus· kai ptaiei anEr israEl, kai efygen hekastos eis skEnOma autu· kai egeneto plEgE megalE sfodra, kai epesan eX israEl triakonta CHiliades tagmatOn.
1Krl:4:10 C VAI_AAI3P RD_APM C V1_PAI3S N3_NSM N_GSM C VBI_AAI3S A1_NSM P N3M_ASN RD_GSM C VBI_AMI3S N1_NSF A1_NSF D C VAI_AAI3P P N_GSM M N3D_NPF N3M_GPN
1Krl:4:10 and also, even, namely to fight war he/she/it/same and also, even, namely to stumble man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to flee each into (+acc) lodging, habitation he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen strike/plague great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels Israel thirty kilo [unit of one thousand] division
1Krl:4:10 and they-FIGHT-ed them/same (acc) and he/she/it-is-STUMBLE-ing, you(sg)-are-being-STUMBLE-ed (classical) man, husband (nom) Israel (indecl) and he/she/it-FLEE-ed each (of two) (nom) into (+acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed strike/plague (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) vehement, and they-FALL-ed out of (+gen) Israel (indecl) thirty kilos (nom|voc) divisions (gen)
1Krl:4:10 1Krl_4:10_1 1Krl_4:10_2 1Krl_4:10_3 1Krl_4:10_4 1Krl_4:10_5 1Krl_4:10_6 1Krl_4:10_7 1Krl_4:10_8 1Krl_4:10_9 1Krl_4:10_10 1Krl_4:10_11 1Krl_4:10_12 1Krl_4:10_13 1Krl_4:10_14 1Krl_4:10_15 1Krl_4:10_16 1Krl_4:10_17 1Krl_4:10_18 1Krl_4:10_19 1Krl_4:10_20 1Krl_4:10_21 1Krl_4:10_22 1Krl_4:10_23 1Krl_4:10_24 1Krl_4:10_25
1Krl:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:11 καὶ κιβωτὸς θεοῦ ἐλήμφθη, καὶ ἀμφότεροι υἱοὶ Ηλι ἀπέθανον, Οφνι καὶ Φινεες.
1Krl:4:11 And the ark of God was taken, and both the sons of Heli, Ophni, and Phinees, died. (1 Samuel 4:11 Brenton)
1Krl:4:11 Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli. (1 Sm 4:11 BT_4)
1Krl:4:11 καὶ κιβωτὸς θεοῦ ἐλήμφθη, καὶ ἀμφότεροι υἱοὶ Ηλι ἀπέθανον, Οφνι καὶ Φινεες.
1Krl:4:11 καί κιβωτός, -οῦ, ἡ θεός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀμφότεροι -αι -α υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί  
1Krl:4:11 I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Obaj Syn Mój Bóg; Eli/Heli By umierać I też, nawet, mianowicie
1Krl:4:11 kai\ kibOto\s Teou= e)lE/mfTE, kai\ a)mfo/teroi ui(oi\ *Eli a)pe/Tanon, *ofni kai\ *finees.
1Krl:4:11 kai kibOtos Teu elEmfTE, kai amfoteroi hyioi Eli apeTanon, ofni kai finees.
1Krl:4:11 C N2_NSF N2_GSM VVI_API3S C A1A_NPM N2_NPM N_GSM VBI_AAI3P N_ASM C N_ASM
1Krl:4:11 and also, even, namely ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] god [see theology] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely both son my God; Eli/Heli to die ć and also, even, namely ć
1Krl:4:11 and ark (nom) god (gen) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed and both (nom|voc) sons (nom|voc) my God; Eli/Heli (indecl) I-DIE-ed, they-DIE-ed   and  
1Krl:4:11 1Krl_4:11_1 1Krl_4:11_2 1Krl_4:11_3 1Krl_4:11_4 1Krl_4:11_5 1Krl_4:11_6 1Krl_4:11_7 1Krl_4:11_8 1Krl_4:11_9 1Krl_4:11_10 1Krl_4:11_11 1Krl_4:11_12
1Krl:4:11 x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:12 καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως καὶ ἦλθεν εἰς Σηλωμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρηγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ.
1Krl:4:12 And there ran a man of Benjamin out of the battle, and he came to Selom on that day: and his clothes were rent, and earth was upon his head. (1 Samuel 4:12 Brenton)
1Krl:4:12 Pewien człowiek - Beniaminita - uciekł z pola walki i dotarł jeszcze w tym samym dniu do Szilo. Ubranie miał podarte, a głowę pokrytą ziemią. (1 Sm 4:12 BT_4)
1Krl:4:12 Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως καὶ ἦλθεν εἰς Σηλωμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρηγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ.
1Krl:4:12 καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:4:12 I też, nawet, mianowicie By jechać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
1Krl:4:12 *kai\ e)/dramen a)nE\r *ieminai=os e)k tE=s parata/XeOs kai\ E)=lTen ei)s *sElOm e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, kai\ ta\ i(ma/tia au)tou= dierrEgo/ta, kai\ gE= e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou=.
1Krl:4:12 kai edramen anEr ieminaios ek tEs parataXeOs kai ElTen eis sElOm en tE hEmera ekeinE, kai ta himatia autu dierrEgota, kai gE epi tEs kefalEs autu.
1Krl:4:12 C VBI_AAI3S N3_NSM N2_NSM P RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S P N_AS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C RA_APN N2N_APN RD_GSM VKI_XAPAPN C N1_NSF P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
1Krl:4:12 and also, even, namely to run man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to come into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely the clothing garment, cloak he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same
1Krl:4:12 and he/she/it-RUN-ed man, husband (nom)   out of (+gen) the (gen)   and he/she/it-COME-ed into (+acc)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) having RUPTURE-ed (acc, nom|acc|voc) and earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) him/it/same (gen)
1Krl:4:12 1Krl_4:12_1 1Krl_4:12_2 1Krl_4:12_3 1Krl_4:12_4 1Krl_4:12_5 1Krl_4:12_6 1Krl_4:12_7 1Krl_4:12_8 1Krl_4:12_9 1Krl_4:12_10 1Krl_4:12_11 1Krl_4:12_12 1Krl_4:12_13 1Krl_4:12_14 1Krl_4:12_15 1Krl_4:12_16 1Krl_4:12_17 1Krl_4:12_18 1Krl_4:12_19 1Krl_4:12_20 1Krl_4:12_21 1Krl_4:12_22 1Krl_4:12_23 1Krl_4:12_24 1Krl_4:12_25 1Krl_4:12_26
1Krl:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:13 καὶ ἦλθεν, καὶ ἰδοὺ Ηλι ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν, ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν ἡ πόλις.
1Krl:4:13 And he came, an behold, Heli was upon the seat by the gate looking along the way, for his heart was greatly alarmed for the ark of God: and the man entered into the city to bring tidings; and the city cried out. (1 Samuel 4:13 Brenton)
1Krl:4:13 Kiedy nadszedł, Heli siedział na swym krześle obok drogi. Wyczekiwał. Niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby donieść miastu o nowinach, całe miasto podniosło krzyk. (1 Sm 4:13 BT_4)
1Krl:4:13 καὶ ἦλθεν, καὶ ἰδοὺ Ηλι ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν, ὅτι ἦν καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ἄνθρωπος εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν πόλις.
1Krl:4:13 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   παρά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ σκοπεύω [LXX] (σκοπευ-, -, σκοπευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) περί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Krl:4:13 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mój Bóg; Eli/Heli By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Brama Do ??? Drogi {Sposobu}/droga Ponieważ/tamto By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie Ludzki By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Miasto
1Krl:4:13 kai\ E)=lTen, kai\ i)dou\ *Eli e)ka/TEto e)pi\ tou= di/frou para\ tE\n pu/lEn skopeu/On tE\n o(do/n, o(/ti E)=n E( kardi/a au)tou= e)XestEkui=a peri\ tE=s kibOtou= tou= Teou=· kai\ o( a)/nTrOpos ei)sE=lTen ei)s tE\n po/lin a)paggei=lai, kai\ a)nebo/Esen E( po/lis.
1Krl:4:13 kai ElTen, kai idu Eli ekaTEto epi tu difru para tEn pylEn skopeuOn tEn hodon, hoti En hE kardia autu eXestEkyia peri tEs kibOtu tu Teu· kai ho anTrOpos eisElTen eis tEn polin apangeilai, kai aneboEsen hE polis.
1Krl:4:13 C VBI_AAI3S C I N_NSM V1I_IAI3S P RA_GSM N2_GSM P RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM RA_ASF N2_ASF C V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VXI_XAPNSF P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF VA_AAN C VAI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF
1Krl:4:13 and also, even, namely to come and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), my God; Eli/Heli to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the gate to ??? the way/road because/that to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG about (+acc,+gen) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely the human to enter into (+acc) the city to report – to report or tell. and also, even, namely to cry out the city
1Krl:4:13 and he/she/it-COME-ed and be-you(sg)-SEE-ed! my God; Eli/Heli (indecl) he/she/it-was-being-SIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) while ???-ing (nom) the (acc) way/road (acc) because/that he/she/it-was the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) having PUT (STandING) OUT OF WITS-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen) and the (nom) human (nom) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) city (acc) to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) and he/she/it-CRY-ed-OUT the (nom) city (nom)
1Krl:4:13 1Krl_4:13_1 1Krl_4:13_2 1Krl_4:13_3 1Krl_4:13_4 1Krl_4:13_5 1Krl_4:13_6 1Krl_4:13_7 1Krl_4:13_8 1Krl_4:13_9 1Krl_4:13_10 1Krl_4:13_11 1Krl_4:13_12 1Krl_4:13_13 1Krl_4:13_14 1Krl_4:13_15 1Krl_4:13_16 1Krl_4:13_17 1Krl_4:13_18 1Krl_4:13_19 1Krl_4:13_20 1Krl_4:13_21 1Krl_4:13_22 1Krl_4:13_23 1Krl_4:13_24 1Krl_4:13_25 1Krl_4:13_26 1Krl_4:13_27 1Krl_4:13_28 1Krl_4:13_29 1Krl_4:13_30 1Krl_4:13_31 1Krl_4:13_32 1Krl_4:13_33 1Krl_4:13_34 1Krl_4:13_35 1Krl_4:13_36 1Krl_4:13_37 1Krl_4:13_38
1Krl:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:14 καὶ ἤκουσεν Ηλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν Τίς ἡ βοὴ τῆς φωνῆς ταύτης; καὶ ὁ ἄνθρωπος σπεύσας εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Ηλι.
1Krl:4:14 And Heli heard the sound of the cry, and said, What is the voice of this cry? and the men hasted and went in, and reported to Heli. (1 Samuel 4:14 Brenton)
1Krl:4:14 Heli posłyszawszy echo tego krzyku, zapytał: «Co oznacza ten tak wielki hałas?» Człowiek ów pośpieszył i przybywszy opowiedział Helemu. (1 Sm 4:14 BT_4)
1Krl:4:14 καὶ ἤκουσεν Ηλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν Τίς βοὴ τῆς φωνῆς ταύτης; καὶ ἄνθρωπος σπεύσας εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Ηλι.
1Krl:4:14 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ
1Krl:4:14 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Mój Bóg; Eli/Heli Dźwięku/głos płacze Krzyk {Aukcja} I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Krzyk {Aukcja} Dźwięku/głos płacze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ludzki Do ??? By wchodzić I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Mój Bóg; Eli/Heli
1Krl:4:14 kai\ E)/kousen *Eli tE\n fOnE\n tE=s boE=s kai\ ei)=pen *ti/s E( boE\ tE=s fOnE=s tau/tEs; kai\ o( a)/nTrOpos speu/sas ei)sE=lTen kai\ a)pE/ggeilen tO=| *Eli.
1Krl:4:14 kai Ekusen Eli tEn fOnEn tEs boEs kai eipen tis hE boE tEs fOnEs tautEs; kai ho anTrOpos speusas eisElTen kai apEngeilen tO Eli.
1Krl:4:14 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RI_ASN RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1_GSF RD_GSF C RA_NSM N2_NSM VA_AAPNSM VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
1Krl:4:14 and also, even, namely to hear my God; Eli/Heli the sound/voice cries the outcry and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the outcry the sound/voice cries this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the human to ??? to enter and also, even, namely to report – to report or tell. the my God; Eli/Heli
1Krl:4:14 and he/she/it-HEAR-ed my God; Eli/Heli (indecl) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) outcry (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) the (nom) outcry (nom|voc) the (gen) sound/voice (gen) this (gen) and the (nom) human (nom) upon ???-ing (nom|voc) he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) my God; Eli/Heli (indecl)
1Krl:4:14 1Krl_4:14_1 1Krl_4:14_2 1Krl_4:14_3 1Krl_4:14_4 1Krl_4:14_5 1Krl_4:14_6 1Krl_4:14_7 1Krl_4:14_8 1Krl_4:14_9 1Krl_4:14_10 1Krl_4:14_11 1Krl_4:14_12 1Krl_4:14_13 1Krl_4:14_14 1Krl_4:14_15 1Krl_4:14_16 1Krl_4:14_17 1Krl_4:14_18 1Krl_4:14_19 1Krl_4:14_20 1Krl_4:14_21 1Krl_4:14_22 1Krl_4:14_23 1Krl_4:14_24
1Krl:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:15 καὶ Ηλι υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν, καὶ οὐκ ἔβλεπεν· καὶ εἶπεν Ηλὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς περιεστηκόσιν αὐτῷ Τίς ἡ φωνὴ τοῦ ἤχους τούτου;
1Krl:4:15 Now Heli was ninety years old, and his eyes were fixed, and he saw not. (1 Samuel 4:15 Brenton)
1Krl:4:15 Heli miał wtedy dziewięćdziesiąt osiem lat. Był ociemniały: nie mógł nic widzieć. (1 Sm 4:15 BT_4)
1Krl:4:15 καὶ Ηλι υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν, καὶ οὐκ ἔβλεπεν· καὶ εἶπεν Ηλὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς περιεστηκόσιν αὐτῷ Τίς φωνὴ τοῦ ἤχους τούτου;
1Krl:4:15 καί ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐνενή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:4:15 I też, nawet, mianowicie Mój Bóg; Eli/Heli Syn Dziewięćdziesiąt Rok I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo By podnosić się/buntownika I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mój Bóg; Eli/Heli Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By stać dookoła On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dźwięku/głos płacze Dźwięku szczelina, ton, pierścień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:4:15 kai\ *Eli ui(o\s e)nenE/konta e)tO=n, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= e)pane/stEsan, kai\ ou)k e)/blepen· kai\ ei)=pen *Eli\ toi=s a)ndra/sin toi=s periestEko/sin au)tO=| *ti/s E( fOnE\ tou= E)/CHous tou/tou;
1Krl:4:15 kai Eli hyios enenEkonta etOn, kai hoi ofTalmoi autu epanestEsan, kai uk eblepen· kai eipen Eli tois andrasin tois periestEkosin autO tis hE fOnE tu ECHus tutu;
1Krl:4:15 C N_NSM N2_NSM M N3E_GPN C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VHI_AAI3P C D V1I_IAI3S C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N3_DPM RA_DPM VXI_XAPDPM RD_DSM RI_ASN RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_APM RD_GSM
1Krl:4:15 and also, even, namely my God; Eli/Heli son ninety year and also, even, namely the eye he/she/it/same to uprise/rebel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see and also, even, namely to say/tell my God; Eli/Heli the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to stand around he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the sound/voice cries the sound chink, tune, ring this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:4:15 and my God; Eli/Heli (indecl) son (nom) ninety years (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) they-UPRISE/REBEL-ed and not he/she/it-was-SEE-ing and he/she/it-SAY/TELL-ed my God; Eli/Heli (indecl) the (dat) men, husbands (dat) the (dat) having STand-ed-AROUND (dat) him/it/same (dat) who/what/why (nom) the (nom) sound/voice (nom|voc) the (gen) sounds (acc), sound (gen) this (gen)
1Krl:4:15 1Krl_4:15_1 1Krl_4:15_2 1Krl_4:15_3 1Krl_4:15_4 1Krl_4:15_5 1Krl_4:15_6 1Krl_4:15_7 1Krl_4:15_8 1Krl_4:15_9 1Krl_4:15_10 1Krl_4:15_11 1Krl_4:15_12 1Krl_4:15_13 1Krl_4:15_14 1Krl_4:15_15 1Krl_4:15_16 1Krl_4:15_17 1Krl_4:15_18 1Krl_4:15_19 1Krl_4:15_20 1Krl_4:15_21 1Krl_4:15_22 1Krl_4:15_23 1Krl_4:15_24 1Krl_4:15_25 1Krl_4:15_26 1Krl_4:15_27
1Krl:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:16 καὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσας προσῆλθεν πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι ὁ ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς, κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον. καὶ εἶπεν Τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα, τέκνον;
1Krl:4:16 And Heli said to them that stood round about him, What is the voice of this sound? And the man hasted and advanced to Heli, and said to him, I am he that is come out of the camp, and I have fled from the battle to-day: and Heli said, What is the even, my son? (1 Samuel 4:16 Brenton)
1Krl:4:16 Człowiek ów rzekł do Helego: «Ja jestem tym, który przybył z obozu, z pola walki dziś uciekłem». Heli zaś zapytał: «Cóż się stało, mój synu?» (1 Sm 4:16 BT_4)
1Krl:4:16 καὶ ἀνὴρ σπεύσας προσῆλθεν πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς, κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον. καὶ εἶπεν Τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα, τέκνον;
1Krl:4:16 καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ κἀγώ (καὶ ἐγώ) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   σήμερον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
1Krl:4:16 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mój Bóg; Eli/Heli I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja By iść; by być By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia I/też ja By uciekać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Dziecko
1Krl:4:16 kai\ o( a)nE\r speu/sas prosE=lTen pro\s *Eli kai\ ei)=pen au)tO=| *)egO/ ei)mi o( E(/kOn e)k tE=s parembolE=s, ka)gO\ pe/feuga e)k tE=s parata/XeOs sE/meron. kai\ ei)=pen *ti/ to\ gegono\s r(E=ma, te/knon;
1Krl:4:16 kai ho anEr speusas prosElTen pros Eli kai eipen autO egO eimi ho hEkOn ek tEs parembolEs, kagO pefeuga ek tEs parataXeOs sEmeron. kai eipen ti to gegonos rEma, teknon;
1Krl:4:16 C RA_NSM N3_NSM VA_AAPNSM VBI_AAI3S P N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM RP_NSM V9_PAI1S RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GSF N1_GSF C+RPNS VX_XAI1S P RA_GSF N3I_GSF D C VBI_AAI3S RI_ASN RA_ASN VX_XAPASN N3M_ASN N2N_ASN
1Krl:4:16 and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? to approach toward (+acc,+gen,+dat) my God; Eli/Heli and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I to go; to be the to have come I have come. I have arrived. out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army and/also I to flee out of (+gen) ἐξ before vowels the ć today day and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to become become, happen declaration statement, utterance child
1Krl:4:16 and the (nom) man, husband (nom) upon ???-ing (nom|voc) he/she/it-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) my God; Eli/Heli (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) while HAVE COME-ing (nom) out of (+gen) the (gen) camp (gen) and/also I (nom) I-have-FLEE-ed out of (+gen) the (gen)   today and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) declaration (nom|acc|voc) child (nom|acc|voc)
1Krl:4:16 1Krl_4:16_1 1Krl_4:16_2 1Krl_4:16_3 1Krl_4:16_4 1Krl_4:16_5 1Krl_4:16_6 1Krl_4:16_7 1Krl_4:16_8 1Krl_4:16_9 1Krl_4:16_10 1Krl_4:16_11 1Krl_4:16_12 1Krl_4:16_13 1Krl_4:16_14 1Krl_4:16_15 1Krl_4:16_16 1Krl_4:16_17 1Krl_4:16_18 1Krl_4:16_19 1Krl_4:16_20 1Krl_4:16_21 1Krl_4:16_22 1Krl_4:16_23 1Krl_4:16_24 1Krl_4:16_25 1Krl_4:16_26 1Krl_4:16_27 1Krl_4:16_28 1Krl_4:16_29 1Krl_4:16_30
1Krl:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:17 καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν Πέφευγεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σου τεθνήκασιν, καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐλήμφθη.
1Krl:4:17 And they young man answered and said, The men of Israel fled from the face of the Philistines, and there was a great slaughter among the people, and both thy sons are dead, and the ark of God is taken. (1 Samuel 4:17 Brenton)
1Krl:4:17 Zwiastun odpowiedział: «Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Chofni i Pinchas, Arka Boża została zabrana». (1 Sm 4:17 BT_4)
1Krl:4:17 καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν Πέφευγεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σου τεθνήκασιν, καὶ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐλήμφθη.
1Krl:4:17 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀλλό·φυλος -ον καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
1Krl:4:17 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uciekać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Obcy I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uderzaj/plagę Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie Obaj Syn Ty; twój/twój(sg) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
1Krl:4:17 kai\ a)pekri/TE to\ paida/rion kai\ ei)=pen *pe/feugen a)nE\r *israEl e)k prosO/pou a)llofu/lOn, kai\ e)ge/neto plEgE\ mega/lE e)n tO=| laO=|, kai\ a)mfo/teroi oi( ui(oi/ sou teTnE/kasin, kai\ E( kibOto\s tou= Teou= e)lE/mfTE.
1Krl:4:17 kai apekriTE to paidarion kai eipen pefeugen anEr israEl ek prosOpu allofylOn, kai egeneto plEgE megalE en tO laO, kai amfoteroi hoi hyioi su teTnEkasin, kai hE kibOtos tu Teu elEmfTE.
1Krl:4:17 C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VBI_AAI3S VX_XAI3S N3_NSM N_GSM P N2N_GSN N2_GPM C VBI_AMI3S N1_NSF A1_NSF P RA_DSM N2_DSM C A1A_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS VX_XAI3P C RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM VVI_API3S
1Krl:4:17 and also, even, namely to answer the child/young slave and also, even, namely to say/tell to flee man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel out of (+gen) ἐξ before vowels face foreign and also, even, namely to become become, happen strike/plague great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely both the son you; your/yours(sg) to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
1Krl:4:17 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-has-FLEE-ed man, husband (nom) Israel (indecl) out of (+gen) face (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-was-BECOME-ed strike/plague (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and both (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-have-BE DEAD-ed and the (nom) ark (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed
1Krl:4:17 1Krl_4:17_1 1Krl_4:17_2 1Krl_4:17_3 1Krl_4:17_4 1Krl_4:17_5 1Krl_4:17_6 1Krl_4:17_7 1Krl_4:17_8 1Krl_4:17_9 1Krl_4:17_10 1Krl_4:17_11 1Krl_4:17_12 1Krl_4:17_13 1Krl_4:17_14 1Krl_4:17_15 1Krl_4:17_16 1Krl_4:17_17 1Krl_4:17_18 1Krl_4:17_19 1Krl_4:17_20 1Krl_4:17_21 1Krl_4:17_22 1Krl_4:17_23 1Krl_4:17_24 1Krl_4:17_25 1Krl_4:17_26 1Krl_4:17_27 1Krl_4:17_28 1Krl_4:17_29 1Krl_4:17_30 1Krl_4:17_31
1Krl:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης, καὶ συνετρίβη ὁ νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν, ὅτι πρεσβύτης ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς· καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη.
1Krl:4:18 And it came to pass, when he mentioned the ark of God, that he fell from the seat backward near the gate, and his back was broken, and he died, for he was an old man and heavy: and he judged Israel twenty years. (1 Samuel 4:18 Brenton)
1Krl:4:18 Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu, na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez czterdzieści lat. (1 Sm 4:18 BT_4)
1Krl:4:18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης, καὶ συνετρίβη νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν, ὅτι πρεσβύτης ἄνθρωπος καὶ βαρύς· καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη.
1Krl:4:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό     ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι πρεσβύτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό
1Krl:4:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By pamiętać/stawaj się uważającym z Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieć Brama I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) W tył On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Ponieważ/tamto Stary/postarzał człowiek Ludzki I też, nawet, mianowicie Ciężko I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael Ikona; dwadzieścia Rok
1Krl:4:18 kai\ e)ge/neto O(s e)mnE/sTE tE=s kibOtou= tou= Teou=, kai\ e)/pesen a)po\ tou= di/frou o)pisTi/Os e)CHo/menos tE=s pu/lEs, kai\ sunetri/bE o( nO=tos au)tou= kai\ a)pe/Tanen, o(/ti presbu/tEs o( a)/nTrOpos kai\ baru/s· kai\ au)to\s e)/krinen to\n *israEl ei)/kosi e)/tE.
1Krl:4:18 kai egeneto hOs emnEsTE tEs kibOtu tu Teu, kai epesen apo tu difru opisTiOs eCHomenos tEs pylEs, kai synetribE ho nOtos autu kai apeTanen, hoti presbytEs ho anTrOpos kai barys· kai autos ekrinen ton israEl eikosi etE.
1Krl:4:18 C VBI_AMI3S C VSI_API3S RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM D V1_PMPNSM RA_GSF N1_GSF C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VBI_AAI3S C N1M_NSM RA_NSM N2_NSM C A3U_NSM C RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM M N3E_APN
1Krl:4:18 and also, even, namely to become become, happen as/like to remember/become mindful of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć ć to have the gate and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the back he/she/it/same and also, even, namely to die because/that old/aged man the human and also, even, namely heavy and also, even, namely he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel icon; twenty year
1Krl:4:18 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-FALL-ed away from (+gen) the (gen)     while being-HAVE-ed (nom) the (gen) gate (gen) and he/she/it-was-BREAK-ed the (nom) back (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-DIE-ed because/that old/aged man (nom) the (nom) human (nom) and heavy ([Adj] nom) and he/it/same (nom) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc)
1Krl:4:18 1Krl_4:18_1 1Krl_4:18_2 1Krl_4:18_3 1Krl_4:18_4 1Krl_4:18_5 1Krl_4:18_6 1Krl_4:18_7 1Krl_4:18_8 1Krl_4:18_9 1Krl_4:18_10 1Krl_4:18_11 1Krl_4:18_12 1Krl_4:18_13 1Krl_4:18_14 1Krl_4:18_15 1Krl_4:18_16 1Krl_4:18_17 1Krl_4:18_18 1Krl_4:18_19 1Krl_4:18_20 1Krl_4:18_21 1Krl_4:18_22 1Krl_4:18_23 1Krl_4:18_24 1Krl_4:18_25 1Krl_4:18_26 1Krl_4:18_27 1Krl_4:18_28 1Krl_4:18_29 1Krl_4:18_30 1Krl_4:18_31 1Krl_4:18_32 1Krl_4:18_33 1Krl_4:18_34 1Krl_4:18_35 1Krl_4:18_36 1Krl_4:18_37
1Krl:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:19 καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ Φινεες συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν· καὶ ἤκουσεν τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήμφθη ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ὤκλασεν καὶ ἔτεκεν, ὅτι ἐπεστράφησαν ἐπ’ αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς.
1Krl:4:19 And his daughter-in-law the wife of Phinees was with child, about to bring forth; and she heard the tidings, that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead; and she wept and was delivered, for her pains came upon her. (1 Samuel 4:19 Brenton)
1Krl:4:19 Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. (1 Sm 4:19 BT_4)
1Krl:4:19 Καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ Φινεες συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν· καὶ ἤκουσεν τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήμφθη κιβωτὸς τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν πενθερὸς αὐτῆς καὶ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ὤκλασεν καὶ ἔτεκεν, ὅτι ἐπεστράφησαν ἐπ’ αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς.
1Krl:4:19 καί νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγγελία, -ας, ἡ ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:4:19 I też, nawet, mianowicie Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo Kobiety/żona Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj By rodzić I też, nawet, mianowicie By słyszeć Wiadomość Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Teść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By rodzić Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy On/ona/to/to samo
1Krl:4:19 *kai\ nu/mfE au)tou= gunE\ *finees suneilEfui=a tou= tekei=n· kai\ E)/kousen tE\n a)ggeli/an o(/ti e)lE/mfTE E( kibOto\s tou= Teou= kai\ o(/ti te/TnEken o( penTero\s au)tE=s kai\ o( a)nE\r au)tE=s, kai\ O)/klasen kai\ e)/teken, o(/ti e)pestra/fEsan e)p’ au)tE\n O)di=nes au)tE=s.
1Krl:4:19 kai nymfE autu gynE finees syneilEfyia tu tekein· kai Ekusen tEn angelian hoti elEmfTE hE kibOtos tu Teu kai hoti teTnEken ho penTeros autEs kai ho anEr autEs, kai Oklasen kai eteken, hoti epestrafEsan ep’ autEn Odines autEs.
1Krl:4:19 C N1_NSF RD_GSM N3K_NSF N_GSM VX_XAPNSF RA_GSN VB_AAN C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF C VVI_API3S RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM C C VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF C RA_NSM N3_NSM RD_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S C VDI_API3P P RD_ASF N3_NPF RD_GSF
1Krl:4:19 and also, even, namely bride/daughter-in-law he/she/it/same woman/wife ć to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the to give birth and also, even, namely to hear the message because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the father-in-law he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely to give birth because/that to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same birth pangs travail; to travail he/she/it/same
1Krl:4:19 and bride/daughter-in-law (nom|voc) him/it/same (gen) woman/wife (nom)   having SEIZING-ed (nom|voc) the (gen) to-GIVE-BIRTH and he/she/it-HEAR-ed the (acc) message (acc) because/that he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed the (nom) ark (nom) the (gen) god (gen) and because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom) father-in-law (nom) her/it/same (gen) and the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and   and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH because/that they-were-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing her/it/same (gen)
1Krl:4:19 1Krl_4:19_1 1Krl_4:19_2 1Krl_4:19_3 1Krl_4:19_4 1Krl_4:19_5 1Krl_4:19_6 1Krl_4:19_7 1Krl_4:19_8 1Krl_4:19_9 1Krl_4:19_10 1Krl_4:19_11 1Krl_4:19_12 1Krl_4:19_13 1Krl_4:19_14 1Krl_4:19_15 1Krl_4:19_16 1Krl_4:19_17 1Krl_4:19_18 1Krl_4:19_19 1Krl_4:19_20 1Krl_4:19_21 1Krl_4:19_22 1Krl_4:19_23 1Krl_4:19_24 1Krl_4:19_25 1Krl_4:19_26 1Krl_4:19_27 1Krl_4:19_28 1Krl_4:19_29 1Krl_4:19_30 1Krl_4:19_31 1Krl_4:19_32 1Krl_4:19_33 1Krl_4:19_34 1Krl_4:19_35 1Krl_4:19_36 1Krl_4:19_37 1Krl_4:19_38
1Krl:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:20 καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει, καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, ὅτι υἱὸν τέτοκας· καὶ οὐκ ἀπεκρίθη, καὶ οὐκ ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆς.
1Krl:4:20 And in her time she was at the point of death; and the women that stood by her, said to her, Fear not, for thou hast born a son: but she answered not, and her heart did not regard it. (1 Samuel 4:20 Brenton)
1Krl:4:20 Gdy konała, mówiły do niej kobiety, które ją otaczały: «Nie obawiaj się! Przecież urodziłaś syna». Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi. (1 Sm 4:20 BT_4)
1Krl:4:20 καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει, καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, ὅτι υἱὸν τέτοκας· καὶ οὐκ ἀπεκρίθη, καὶ οὐκ ἐνόησεν καρδία αὐτῆς.
1Krl:4:20 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:4:20 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kobiety/żona By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto Syn By rodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
1Krl:4:20 kai\ e)n tO=| kairO=| au)tE=s a)poTnE/|skei, kai\ ei)=pon au)tE=| ai( gunai=kes ai( parestEkui=ai au)tE=| *mE\ fobou=, o(/ti ui(o\n te/tokas· kai\ ou)k a)pekri/TE, kai\ ou)k e)no/Esen E( kardi/a au)tE=s.
1Krl:4:20 kai en tO kairO autEs apoTnEskei, kai eipon autE hai gynaikes hai parestEkyiai autE mE fobu, hoti hyion tetokas· kai uk apekriTE, kai uk enoEsen hE kardia autEs.
1Krl:4:20 C P RA_DSM N2_DSM RD_GSF V1_PAI3S C VBI_AAI3P RD_DSF RA_NPF N3K_NPF RA_NPF VXI_XAPNPF RD_DSF D V2_PMD2S C N2_ASM VX_XAI2S C D VCI_API3S C D VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSF
1Krl:4:20 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time he/she/it/same to die and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the woman/wife the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same not fear [see phobia]; to fear because/that son to give birth and also, even, namely οὐχ before rough breathing to answer and also, even, namely οὐχ before rough breathing to discern know the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
1Krl:4:20 and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) her/it/same (gen) he/she/it-is-DIE-ing, you(sg)-are-being-DIE-ed (classical) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (dat) the (nom) women/wives (nom|voc) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) her/it/same (dat) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that son (acc) you(sg)-have-GIVE-ed-BIRTH and not he/she/it-was-ANSWER-ed and not he/she/it-DISCERN-ed the (nom) heart (nom|voc) her/it/same (gen)
1Krl:4:20 1Krl_4:20_1 1Krl_4:20_2 1Krl_4:20_3 1Krl_4:20_4 1Krl_4:20_5 1Krl_4:20_6 1Krl_4:20_7 1Krl_4:20_8 1Krl_4:20_9 1Krl_4:20_10 1Krl_4:20_11 1Krl_4:20_12 1Krl_4:20_13 1Krl_4:20_14 1Krl_4:20_15 1Krl_4:20_16 1Krl_4:20_17 1Krl_4:20_18 1Krl_4:20_19 1Krl_4:20_20 1Krl_4:20_21 1Krl_4:20_22 1Krl_4:20_23 1Krl_4:20_24 1Krl_4:20_25 1Krl_4:20_26 1Krl_4:20_27 1Krl_4:20_28
1Krl:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:21 καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον Οὐαὶ βαρχαβωθ ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.
1Krl:4:21 And she called the child Uaebarchaboth, because of the ark of God, and because of her father-in-law, and because of her husband. (1 Samuel 4:21 Brenton)
1Krl:4:21 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz śmierci jej teścia i męża. (1 Sm 4:21 BT_4)
1Krl:4:21 καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον Οὐαὶ βαρχαβωθ ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.
1Krl:4:21 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) οὐαί   ὑπέρ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὑπέρ ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:4:21 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Dziecka/młody niewolnik Nieszczęście Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Teść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
1Krl:4:21 kai\ e)ka/lesen to\ paida/rion *ou)ai\ barCHabOT u(pe\r tE=s kibOtou= tou= Teou= kai\ u(pe\r tou= penTerou= au)tE=s kai\ u(pe\r tou= a)ndro\s au)tE=s.
1Krl:4:21 kai ekalesen to paidarion uai barCHabOT hyper tEs kibOtu tu Teu kai hyper tu penTeru autEs kai hyper tu andros autEs.
1Krl:4:21 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N_NSM N_NSM P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM C P RA_GSM N2_GSM RD_GSF C P RA_GSM N3_GSM RD_GSF
1Krl:4:21 and also, even, namely to call call the child/young slave woe ć above (+acc), on behalf of (+gen) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) the father-in-law he/she/it/same and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
1Krl:4:21 and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) woe   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) father-in-law (gen) her/it/same (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen)
1Krl:4:21 1Krl_4:21_1 1Krl_4:21_2 1Krl_4:21_3 1Krl_4:21_4 1Krl_4:21_5 1Krl_4:21_6 1Krl_4:21_7 1Krl_4:21_8 1Krl_4:21_9 1Krl_4:21_10 1Krl_4:21_11 1Krl_4:21_12 1Krl_4:21_13 1Krl_4:21_14 1Krl_4:21_15 1Krl_4:21_16 1Krl_4:21_17 1Krl_4:21_18 1Krl_4:21_19 1Krl_4:21_20 1Krl_4:21_21
1Krl:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:4:22 καὶ εἶπαν Ἀπῴκισται δόξα Ισραηλ ἐν τῷ λημφθῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου.
1Krl:4:22 And they said, The glory of Israel is departed, forasmuch as the ark of the Lord is taken. (1 Samuel 4:22 Brenton)
1Krl:4:22 Powtórzyła: «Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana». (1 Sm 4:22 BT_4)
1Krl:4:22 καὶ εἶπαν Ἀπῴκισται δόξα Ισραηλ ἐν τῷ λημφθῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου.
1Krl:4:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) δόξα, -ης, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:4:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By deportować wypędzaj, kolonizuj Sławy/wzbudzanie grozy Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:4:22 kai\ ei)=pan *)apO/|kistai do/Xa *israEl e)n tO=| lEmfTE=nai tE\n kibOto\n kuri/ou.
1Krl:4:22 kai eipan apOkistai doXa israEl en tO lEmfTEnai tEn kibOton kyriu.
1Krl:4:22 C VAI_AAI3P V1_PPI3S N1S_NSF N_GSM P RA_DSN VV_APN RA_ASF N2_ASF N2_GSM
1Krl:4:22 and also, even, namely to say/tell to deport banish, colonize glory/awesomeness Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:4:22 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-???-ed glory/awesomeness (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krl:4:22 1Krl_4:22_1 1Krl_4:22_2 1Krl_4:22_3 1Krl_4:22_4 1Krl_4:22_5 1Krl_4:22_6 1Krl_4:22_7 1Krl_4:22_8 1Krl_4:22_9 1Krl_4:22_10 1Krl_4:22_11
1Krl:4:22 x x x x x x x x x x x