1Krn:27:1 καὶ υἱοὶ Ισραηλ κατ’ ἀριθμὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι καὶ γραμματεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ λαῷ καὶ εἰς πᾶν λόγον τοῦ βασιλέως κατὰ διαιρέσεις, εἰς πᾶν λόγον τοῦ εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου μῆνα ἐκ μηνὸς εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες.
1Krn:27:1 Now the sons of Israel according to their number, heads of families, captains of thousands and captains of hundreds, and scribes ministering to the king, and for every affair of the king according to their divisions, for every ordinance of coming in and going out monthly, for all the months of the year, one division of them was twenty-four thousand. (1 Chronicles 27:1 Brenton)
1Krn:27:1 A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy hufiec liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:1 BT_4)
1Krn:27:1 Καὶ υἱοὶ Ισραηλ κατ’ ἀριθμὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι καὶ γραμματεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ λαῷ καὶ εἰς πᾶν λόγον τοῦ βασιλέως κατὰ διαιρέσεις, εἰς πᾶν λόγον τοῦ εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου μῆνα ἐκ μηνὸς εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες.
1Krn:27:1 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά δι·αίρεσις, -εως, ἡ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) μήν[2], μηνός, ὁ ἐκ μήν[2], μηνός, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ δι·αίρεσις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:1 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się patrilineage Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion I też, nawet, mianowicie Skryba By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Ludzie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wchodzić I też, nawet, mianowicie By wychodzić Miesiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miesiąc Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miesiąc Rok Różnice rozłączają się, dzielą się Jeden Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:1 *kai\ ui(oi\ *israEl kat’ a)riTmo\n au)tO=n, a)/rCHontes tO=n patriO=n, CHili/arCHoi kai\ e(kato/ntarCHoi kai\ grammatei=s oi( leitourgou=ntes tO=| laO=| kai\ ei)s pa=n lo/gon tou= basile/Os kata\ diaire/seis, ei)s pa=n lo/gon tou= ei)sporeuome/nou kai\ e)kporeuome/nou mE=na e)k mEno\s ei)s pa/ntas tou\s mE=nas tou= e)niautou=, diai/resis mi/a ei)/kosi kai\ te/ssares CHilia/des.
1Krn:27:1 kai hyioi israEl kat’ ariTmon autOn, arCHontes tOn patriOn, CHiliarCHoi kai hekatontarCHoi kai grammateis hoi leiturguntes tO laO kai eis pan logon tu basileOs kata diaireseis, eis pan logon tu eisporeuomenu kai ekporeuomenu mEna ek mEnos eis pantas tus mEnas tu eniautu, diairesis mia eikosi kai tessares CHiliades.
1Krn:27:1 C N2_NPM N_GSM P N2_ASM RD_GPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF N2_NPM C N2_NPM C N3V_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM C P A3_ASN N2_ASM RA_GSM N3V_GSM P N3I_APF P A3_ASN N2_ASM RA_GSM V1_PMPGSM C V1_PMPGSM N3_ASM P N3_GSM P A3_APM RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM N3I_NSF A1A_APF M C A3_NPF N3D_NPF
1Krn:27:1 and also, even, namely son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] he/she/it/same ruler; to begin the patrilineage chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion and also, even, namely scribe the to officiate [see liturgy, liturgist] the people and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing differences disunite, divide into (+acc) every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to enter and also, even, namely to go out month out of (+gen) ἐξ before vowels month into (+acc) every all, each, every, the whole of the month the year differences disunite, divide one icon; twenty and also, even, namely four kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:1 and sons (nom|voc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) them/same (gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) chiliarchs (nom|voc) and centurions (nom|voc) and scribes (acc, nom|voc) the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) the (dat) people (dat) and into (+acc) every (nom|acc|voc) word (acc) the (gen) king (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) differences (acc, nom|voc) into (+acc) every (nom|acc|voc) word (acc) the (gen) while being-ENTER-ed (gen) and while being-GO-ed-OUT (gen) month (acc) out of (+gen) month (gen) into (+acc) all (acc) the (acc) months (acc) the (gen) year (gen) differences (nom) one (nom) icons (dat); twenty and four (nom) kilos (nom|voc)
1Krn:27:1 1Krn_27:1_1 1Krn_27:1_2 1Krn_27:1_3 1Krn_27:1_4 1Krn_27:1_5 1Krn_27:1_6 1Krn_27:1_7 1Krn_27:1_8 1Krn_27:1_9 1Krn_27:1_10 1Krn_27:1_11 1Krn_27:1_12 1Krn_27:1_13 1Krn_27:1_14 1Krn_27:1_15 1Krn_27:1_16 1Krn_27:1_17 1Krn_27:1_18 1Krn_27:1_19 1Krn_27:1_20 1Krn_27:1_21 1Krn_27:1_22 1Krn_27:1_23 1Krn_27:1_24 1Krn_27:1_25 1Krn_27:1_26 1Krn_27:1_27 1Krn_27:1_28 1Krn_27:1_29 1Krn_27:1_30 1Krn_27:1_31 1Krn_27:1_32 1Krn_27:1_33 1Krn_27:1_34 1Krn_27:1_35 1Krn_27:1_36 1Krn_27:1_37 1Krn_27:1_38 1Krn_27:1_39 1Krn_27:1_40 1Krn_27:1_41 1Krn_27:1_42 1Krn_27:1_43 1Krn_27:1_44 1Krn_27:1_45 1Krn_27:1_46 1Krn_27:1_47 1Krn_27:1_48
1Krn:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:2 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου Ιεσβοαμ ὁ τοῦ Ζαβδιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες·
1Krn:27:2 And over the first division of the first month was Isboaz the son of Zabdiel: in his division were twenty-four thousand. (1 Chronicles 27:2 Brenton)
1Krn:27:2 Nad pierwszym hufcem w miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące; (1 Krn 27:2 BT_4)
1Krn:27:2 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου Ιεσβοαμ τοῦ Ζαβδιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες·
1Krn:27:2 καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:2 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się Po pierwsze Miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:2 kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs tE=s prO/tEs tou= mEno\s tou= prO/tou *iesboam o( tou= *DZabdiEl, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= ei)/kosi kai\ te/ssares CHilia/des·
1Krn:27:2 kai epi tEs diaireseOs tEs prOtEs tu mEnos tu prOtu iesboam ho tu DZabdiEl, kai epi tEs diaireseOs autu eikosi kai tessares CHiliades·
1Krn:27:2 C P RA_GSF N3I_GSF RA_GSF A1_GSFS RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS N_GSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM M C A3_NPF N3D_NPF
1Krn:27:2 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide the first the month the first ć the the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely four kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:2 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) the (gen) first (gen) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen)   the (nom) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) icons (dat); twenty and four (nom) kilos (nom|voc)
1Krn:27:2 1Krn_27:2_1 1Krn_27:2_2 1Krn_27:2_3 1Krn_27:2_4 1Krn_27:2_5 1Krn_27:2_6 1Krn_27:2_7 1Krn_27:2_8 1Krn_27:2_9 1Krn_27:2_10 1Krn_27:2_11 1Krn_27:2_12 1Krn_27:2_13 1Krn_27:2_14 1Krn_27:2_15 1Krn_27:2_16 1Krn_27:2_17 1Krn_27:2_18 1Krn_27:2_19 1Krn_27:2_20 1Krn_27:2_21 1Krn_27:2_22 1Krn_27:2_23
1Krn:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:3 ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρες ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῆς δυνάμεως τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
1Krn:27:3 Of the sons of Tharez one was chief of all the captains of the host for the first month. (1 Chronicles 27:3 Brenton)
1Krn:27:3 był on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich dowódców wojska w miesiącu pierwszym. (1 Krn 27:3 BT_4)
1Krn:27:3 ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρες ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῆς δυνάμεως τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.
1Krn:27:3 ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαρές, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
1Krn:27:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Perez Władca; początek; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Zdolność Miesiąc Po pierwsze
1Krn:27:3 a)po\ tO=n ui(O=n *fares a)/rCHOn pa/ntOn tO=n a)rCHo/ntOn tE=s duna/meOs tou= mEno\s tou= prO/tou.
1Krn:27:3 apo tOn hyiOn fares arCHOn pantOn tOn arCHontOn tEs dynameOs tu mEnos tu prOtu.
1Krn:27:3 P RA_GPM N2_GPM N_GSM N3_NSM A3_GPM RA_GPM N3_GPM RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS
1Krn:27:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Perez ruler; beginning; to begin every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the ability the month the first
1Krn:27:3 away from (+gen) the (gen) sons (gen) Perez (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) all (gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) ability (gen) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen)
1Krn:27:3 1Krn_27:3_1 1Krn_27:3_2 1Krn_27:3_3 1Krn_27:3_4 1Krn_27:3_5 1Krn_27:3_6 1Krn_27:3_7 1Krn_27:3_8 1Krn_27:3_9 1Krn_27:3_10 1Krn_27:3_11 1Krn_27:3_12 1Krn_27:3_13 1Krn_27:3_14
1Krn:27:3 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:4 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου Δωδια ὁ Εχωχι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, ἄρχοντες δυνάμεως.
1Krn:27:4 And over the division of the second month was Dodia the son of Ecchoc, and over his division was Makelloth also chief: and in his division were twenty and four thousand, chief men of the host. (1 Chronicles 27:4 Brenton)
1Krn:27:4 W drugim miesiącu hufcem dowodził Dodaj Achochita, a w hufcu jego był przełożony Miklot, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi. (1 Krn 27:4 BT_4)
1Krn:27:4 καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου Δωδια Εχωχι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, ἄρχοντες δυνάμεως.
1Krn:27:4 καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) δύναμις, -εως, ἡ
1Krn:27:4 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się Miesiąc Drugi I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc] Władca; by zaczynać się Zdolność
1Krn:27:4 kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs tou= mEno\s tou= deute/rou *dOdia o( *eCHOCHi, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= ei)/kosi kai\ te/ssares CHilia/des, a)/rCHontes duna/meOs.
1Krn:27:4 kai epi tEs diaireseOs tu mEnos tu deuteru dOdia ho eCHOCHi, kai epi tEs diaireseOs autu eikosi kai tessares CHiliades, arCHontes dynameOs.
1Krn:27:4 C P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1A_GSM N_GSM RA_NSM N_NSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM M C A3_NPF N3D_NPF N3_NPM N3I_GSF
1Krn:27:4 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide the month the second ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same icon; twenty and also, even, namely four kilo [unit of one thousand] ruler; to begin ability
1Krn:27:4 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) the (gen) month (gen) the (gen) second (gen)   the (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) icons (dat); twenty and four (nom) kilos (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) ability (gen)
1Krn:27:4 1Krn_27:4_1 1Krn_27:4_2 1Krn_27:4_3 1Krn_27:4_4 1Krn_27:4_5 1Krn_27:4_6 1Krn_27:4_7 1Krn_27:4_8 1Krn_27:4_9 1Krn_27:4_10 1Krn_27:4_11 1Krn_27:4_12 1Krn_27:4_13 1Krn_27:4_14 1Krn_27:4_15 1Krn_27:4_16 1Krn_27:4_17 1Krn_27:4_18 1Krn_27:4_19 1Krn_27:4_20 1Krn_27:4_21 1Krn_27:4_22
1Krn:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:5 ὁ τρίτος τὸν μῆνα τὸν τρίτον Βαναιας ὁ τοῦ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες·
1Krn:27:5 The third for the third month was Banaias the son of Jodae the chief priest: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:5 Brenton)
1Krn:27:5 Trzecim dowódcą wojska na miesiąc trzeci był Benajasz, syn arcykapłana Jojady, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:5 BT_4)
1Krn:27:5 τρίτος τὸν μῆνα τὸν τρίτον Βαναιας τοῦ Ιωδαε ἱερεὺς ἄρχων, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες·
1Krn:27:5 ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:5 Trzeci Miesiąc Trzeci Duchowny Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:5 o( tri/tos to\n mE=na to\n tri/ton *banaias o( tou= *iOdae o( i(ereu\s o( a)/rCHOn, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des·
1Krn:27:5 ho tritos ton mEna ton triton banaias ho tu iOdae ho hiereus ho arCHOn, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades·
1Krn:27:5 RA_NSM A1_NSM RA_ASM N3_ASM RA_ASM A1_ASM N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM N3_NSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:5 the third the month the third ć the the ć the priest the ruler; beginning; to begin and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:5 the (nom) third (nom) the (acc) month (acc) the (acc) third (acc, nom|acc|voc)   the (nom) the (gen)   the (nom) priest (nom) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:5 1Krn_27:5_1 1Krn_27:5_2 1Krn_27:5_3 1Krn_27:5_4 1Krn_27:5_5 1Krn_27:5_6 1Krn_27:5_7 1Krn_27:5_8 1Krn_27:5_9 1Krn_27:5_10 1Krn_27:5_11 1Krn_27:5_12 1Krn_27:5_13 1Krn_27:5_14 1Krn_27:5_15 1Krn_27:5_16 1Krn_27:5_17 1Krn_27:5_18 1Krn_27:5_19 1Krn_27:5_20 1Krn_27:5_21 1Krn_27:5_22 1Krn_27:5_23
1Krn:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:6 αὐτὸς Βαναιας δυνατώτερος τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Αμιζαβαθ υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:27:6 This Banaeas was more mighty than the thirty, and over the thirty: and Zabad his son was over his division. (1 Chronicles 27:6 Brenton)
1Krn:27:6 Ten to Benajasz był bohaterem między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma, a jego syn Ammizabab należał do jego hufca. (1 Krn 27:6 BT_4)
1Krn:27:6 αὐτὸς Βαναιας δυνατώτερος τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Αμιζαβαθ υἱὸς αὐτοῦ.
1Krn:27:6 αὐτός αὐτή αὐτό   δυνατώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος) ὁ ἡ τό τριά·κοντα καί ἐπί ὁ ἡ τό τριά·κοντα καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:27:6 On/ona/to/to samo Bardziej potężny Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo
1Krn:27:6 au)to\s *banaias dunatO/teros tO=n tria/konta kai\ e)pi\ tO=n tria/konta, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= *amiDZabaT ui(o\s au)tou=.
1Krn:27:6 autos banaias dynatOteros tOn triakonta kai epi tOn triakonta, kai epi tEs diaireseOs autu amiDZabaT hyios autu.
1Krn:27:6 RD_NSM N1T_NSM A1_NSM RA_GPM M C P RA_GPM M C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:27:6 he/she/it/same ć more powerful the thirty and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thirty and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same ć son he/she/it/same
1Krn:27:6 he/it/same (nom)   more powerful ([Adj] nom) the (gen) thirty and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) thirty and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)
1Krn:27:6 1Krn_27:6_1 1Krn_27:6_2 1Krn_27:6_3 1Krn_27:6_4 1Krn_27:6_5 1Krn_27:6_6 1Krn_27:6_7 1Krn_27:6_8 1Krn_27:6_9 1Krn_27:6_10 1Krn_27:6_11 1Krn_27:6_12 1Krn_27:6_13 1Krn_27:6_14 1Krn_27:6_15 1Krn_27:6_16 1Krn_27:6_17
1Krn:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:7 ὁ τέταρτος εἰς τὸν μῆνα τὸν τέταρτον Ασαηλ ὁ ἀδελφὸς Ιωαβ καὶ Ζαβδιας ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοί, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:7 The fourth for the fourth month was Asael the brother of Joab, and Zabadias his son, and his brethren: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:7 Brenton)
1Krn:27:7 Czwartym, na miesiąc czwarty, był Asahel, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:7 BT_4)
1Krn:27:7 τέταρτος εἰς τὸν μῆνα τὸν τέταρτον Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ καὶ Ζαβδιας υἱὸς αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοί, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:7 ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:7 Czwarty Do (+przyspieszenie) Miesiąc Czwarty Brat I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:7 o( te/tartos ei)s to\n mE=na to\n te/tarton *asaEl o( a)delfo\s *iOab kai\ *DZabdias o( ui(o\s au)tou= kai\ oi( a)delfoi/, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:7 ho tetartos eis ton mEna ton tetarton asaEl ho adelfos iOab kai DZabdias ho hyios autu kai hoi adelfoi, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:7 RA_NSM A1_NSM P RA_ASM N3_ASM RA_ASM A1_ASM N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM C N1T_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_NPM N2_NPM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:7 the fourth into (+acc) the month the fourth ć the brother ć and also, even, namely ć the son he/she/it/same and also, even, namely the brother and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:7 the (nom) fourth (nom) into (+acc) the (acc) month (acc) the (acc) fourth (acc, nom|acc|voc)   the (nom) brother (nom)   and   the (nom) son (nom) him/it/same (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:7 1Krn_27:7_1 1Krn_27:7_2 1Krn_27:7_3 1Krn_27:7_4 1Krn_27:7_5 1Krn_27:7_6 1Krn_27:7_7 1Krn_27:7_8 1Krn_27:7_9 1Krn_27:7_10 1Krn_27:7_11 1Krn_27:7_12 1Krn_27:7_13 1Krn_27:7_14 1Krn_27:7_15 1Krn_27:7_16 1Krn_27:7_17 1Krn_27:7_18 1Krn_27:7_19 1Krn_27:7_20 1Krn_27:7_21 1Krn_27:7_22 1Krn_27:7_23 1Krn_27:7_24 1Krn_27:7_25 1Krn_27:7_26 1Krn_27:7_27 1Krn_27:7_28
1Krn:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:8 ὁ πέμπτος τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ὁ ἡγούμενος Σαμαωθ ὁ Ιεσραε, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες.
1Krn:27:8 The fifth chief for the fifth month was Samaoth the Jezraite: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:8 Brenton)
1Krn:27:8 Piątym dowódcą, na miesiąc piąty, był książę Szamhut Jizrachita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:8 BT_4)
1Krn:27:8 πέμπτος τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ἡγούμενος Σαμαωθ Ιεσραε, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες.
1Krn:27:8 ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:8 Piąty ???; miesiąc Piąty By uważać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia Cztery Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:8 o( pe/mptos tO=| mEni\ tO=| pe/mptO| o( E(gou/menos *samaOT o( *iesrae, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= ei)/kosi te/ssares CHilia/des.
1Krn:27:8 ho pemptos tO mEni tO pemptO ho hEgumenos samaOT ho iesrae, kai epi tEs diaireseOs autu eikosi tessares CHiliades.
1Krn:27:8 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM RA_NSM N_NSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM M A3_NPM N3D_NPF
1Krn:27:8 the fifth the ???; month the fifth the to deem ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same icon; twenty four kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:8 the (nom) fifth (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) fifth (dat) the (nom) while being-DEEM-ed (nom)   the (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) icons (dat); twenty four (nom) kilos (nom|voc)
1Krn:27:8 1Krn_27:8_1 1Krn_27:8_2 1Krn_27:8_3 1Krn_27:8_4 1Krn_27:8_5 1Krn_27:8_6 1Krn_27:8_7 1Krn_27:8_8 1Krn_27:8_9 1Krn_27:8_10 1Krn_27:8_11 1Krn_27:8_12 1Krn_27:8_13 1Krn_27:8_14 1Krn_27:8_15 1Krn_27:8_16 1Krn_27:8_17 1Krn_27:8_18 1Krn_27:8_19
1Krn:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:9 ὁ ἕκτος τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ Οδουιας ὁ τοῦ Εκκης ὁ Θεκωίτης, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:9 The sixth for the sixth month was Hoduias the son of Ekkes the Thecoite: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:9 Brenton)
1Krn:27:9 Szóstym, na miesiąc szósty, był Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:9 BT_4)
1Krn:27:9 ἕκτος τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ Οδουιας τοῦ Εκκης Θεκωίτης, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:9 ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:9 Szósty ???; miesiąc Szósty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:9 o( e(/ktos tO=| mEni\ tO=| e(/ktO| *odouias o( tou= *ekkEs o( *TekOi/tEs, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:9 ho hektos tO mEni tO hektO oduias ho tu ekkEs ho TekOitEs, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:9 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:9 the sixth the ???; month the sixth ć the the ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:9 the (nom) sixth (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) sixth (dat)   the (nom) the (gen)   the (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:9 1Krn_27:9_1 1Krn_27:9_2 1Krn_27:9_3 1Krn_27:9_4 1Krn_27:9_5 1Krn_27:9_6 1Krn_27:9_7 1Krn_27:9_8 1Krn_27:9_9 1Krn_27:9_10 1Krn_27:9_11 1Krn_27:9_12 1Krn_27:9_13 1Krn_27:9_14 1Krn_27:9_15 1Krn_27:9_16 1Krn_27:9_17 1Krn_27:9_18 1Krn_27:9_19 1Krn_27:9_20 1Krn_27:9_21
1Krn:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:10 ὁ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ Χελλης ὁ ἐκ Φαλλους ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:10 The seventh for the seventh month was Chelles of Phallus of the children of Ephraim: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:10 Brenton)
1Krn:27:10 Siódmym, na miesiąc siódmy, był Cheles Pelonita, z synów Efraima, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:10 BT_4)
1Krn:27:10 ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ Χελλης ἐκ Φαλλους ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:10 ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον   ὁ ἡ τό ἐκ   ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:10 Siódmy ???; miesiąc Siódmy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Efraim I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:10 o( e(/bdomos tO=| mEni\ tO=| e(bdo/mO| *CHellEs o( e)k *fallous a)po\ tO=n ui(O=n *efraim, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:10 ho hebdomos tO mEni tO hebdomO CHellEs ho ek fallus apo tOn hyiOn efraim, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:10 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N1M_NSM RA_NSM P N_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:10 the seventh the ???; month the seventh ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Ephraim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:10 the (nom) seventh (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) seventh (dat)   the (nom) out of (+gen)   away from (+gen) the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:10 1Krn_27:10_1 1Krn_27:10_2 1Krn_27:10_3 1Krn_27:10_4 1Krn_27:10_5 1Krn_27:10_6 1Krn_27:10_7 1Krn_27:10_8 1Krn_27:10_9 1Krn_27:10_10 1Krn_27:10_11 1Krn_27:10_12 1Krn_27:10_13 1Krn_27:10_14 1Krn_27:10_15 1Krn_27:10_16 1Krn_27:10_17 1Krn_27:10_18 1Krn_27:10_19 1Krn_27:10_20 1Krn_27:10_21 1Krn_27:10_22 1Krn_27:10_23
1Krn:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:11 ὁ ὄγδοος τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ Σοβοχαι ὁ Ισαθι τῷ Ζαραι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:11 The eighth for the eighth month was Sobochai the Usathite, belonging to Zarai: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:11 Brenton)
1Krn:27:11 Ósmym, na miesiąc ósmy, był Sibbekaj z Chuszy, Zarechita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:11 BT_4)
1Krn:27:11 ὄγδοος τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ Σοβοχαι Ισαθι τῷ Ζαραι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:11 ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:11 Ósmy ???; miesiąc Ósmy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:11 o( o)/gdoos tO=| mEni\ tO=| o)gdo/O| *soboCHai o( *isaTi tO=| *DZarai, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:11 ho ogdoos tO mEni tO ogdoO soboCHai ho isaTi tO DZarai, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:11 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:11 the eighth the ???; month the eighth ć the ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:11 the (nom) eighth (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) eighth (dat)   the (nom)   the (dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:11 1Krn_27:11_1 1Krn_27:11_2 1Krn_27:11_3 1Krn_27:11_4 1Krn_27:11_5 1Krn_27:11_6 1Krn_27:11_7 1Krn_27:11_8 1Krn_27:11_9 1Krn_27:11_10 1Krn_27:11_11 1Krn_27:11_12 1Krn_27:11_13 1Krn_27:11_14 1Krn_27:11_15 1Krn_27:11_16 1Krn_27:11_17 1Krn_27:11_18 1Krn_27:11_19 1Krn_27:11_20
1Krn:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:12 ὁ ἔνατος τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ Αβιεζερ ὁ ἐξ Αναθωθ ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:12 The ninth for the ninth month was Abiezer of Anathoth, of the land of Benjamin: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:12 Brenton)
1Krn:27:12 Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:12 BT_4)
1Krn:27:12 ἔνατος τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ Αβιεζερ ἐξ Αναθωθ ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:12 ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον   ὁ ἡ τό ἐκ   ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:12 Dziewiąty ???; miesiąc Dziewiąty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Beniamin I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:12 o( e)/natos tO=| mEni\ tO=| e)na/tO| *abieDZer o( e)X *anaTOT e)k gE=s *beniamin, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:12 ho enatos tO mEni tO enatO abieDZer ho eX anaTOT ek gEs beniamin, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:12 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N_NSM RA_NSM P N_GSM P N1_GSF N_GSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:12 the ninth the ???; month the ninth ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Benjamin and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:12 the (nom) ninth ([Adj] nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) ninth ([Adj] dat)   the (nom) out of (+gen)   out of (+gen) earth/land (gen) Benjamin (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:12 1Krn_27:12_1 1Krn_27:12_2 1Krn_27:12_3 1Krn_27:12_4 1Krn_27:12_5 1Krn_27:12_6 1Krn_27:12_7 1Krn_27:12_8 1Krn_27:12_9 1Krn_27:12_10 1Krn_27:12_11 1Krn_27:12_12 1Krn_27:12_13 1Krn_27:12_14 1Krn_27:12_15 1Krn_27:12_16 1Krn_27:12_17 1Krn_27:12_18 1Krn_27:12_19 1Krn_27:12_20 1Krn_27:12_21 1Krn_27:12_22
1Krn:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:13 ὁ δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ Μεηρα ὁ ἐκ Νετουφατ τῷ Ζαραι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:13 The tenth for the tenth month was Meera the Netophathite, belonging to Zarai: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:13 Brenton)
1Krn:27:13 Dziesiątym, na miesiąc dziesiąty, był Maheraj z Netofy, Zerachita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:13 BT_4)
1Krn:27:13 δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ Μεηρα ἐκ Νετουφατ τῷ Ζαραι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:13 ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον   ὁ ἡ τό ἐκ   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:13 Dziesiąty ???; miesiąc Dziesiąty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:13 o( de/katos tO=| mEni\ tO=| deka/tO| *meEra o( e)k *netoufat tO=| *DZarai, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:13 ho dekatos tO mEni tO dekatO meEra ho ek netufat tO DZarai, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:13 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N_NSM RA_NSM P N_GSM RA_DSM N_DSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:13 the tenth the ???; month the tenth ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:13 the (nom) tenth (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) tenth (dat)   the (nom) out of (+gen)   the (dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:13 1Krn_27:13_1 1Krn_27:13_2 1Krn_27:13_3 1Krn_27:13_4 1Krn_27:13_5 1Krn_27:13_6 1Krn_27:13_7 1Krn_27:13_8 1Krn_27:13_9 1Krn_27:13_10 1Krn_27:13_11 1Krn_27:13_12 1Krn_27:13_13 1Krn_27:13_14 1Krn_27:13_15 1Krn_27:13_16 1Krn_27:13_17 1Krn_27:13_18 1Krn_27:13_19 1Krn_27:13_20 1Krn_27:13_21
1Krn:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:14 ὁ ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῷ ἑνδεκάτῳ Βαναιας ὁ ἐκ Φαραθων τῶν υἱῶν Εφραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:14 The eleventh for the eleventh month was Banaias of Pharathon, of the sons of Ephraim: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:14 Brenton)
1Krn:27:14 Jedenastym, na miesiąc jedenasty, był Benajasz z Pireatonu, z synów Efraima, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:14 BT_4)
1Krn:27:14 ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῷ ἑνδεκάτῳ Βαναιας ἐκ Φαραθων τῶν υἱῶν Εφραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:14 ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον   ὁ ἡ τό ἐκ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:14 Jedenasty ???; miesiąc Jedenasty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Efraim I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:14 o( e(nde/katos tO=| mEni\ tO=| e(ndeka/tO| *banaias o( e)k *faraTOn tO=n ui(O=n *efraim, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:14 ho hendekatos tO mEni tO hendekatO banaias ho ek faraTOn tOn hyiOn efraim, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:14 RA_NSM A1_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM N1T_NSM RA_NSM P N_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:14 the eleventh the ???; month the eleventh ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć the son Ephraim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:14 the (nom) eleventh (nom) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) eleventh (dat)   the (nom) out of (+gen)   the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:14 1Krn_27:14_1 1Krn_27:14_2 1Krn_27:14_3 1Krn_27:14_4 1Krn_27:14_5 1Krn_27:14_6 1Krn_27:14_7 1Krn_27:14_8 1Krn_27:14_9 1Krn_27:14_10 1Krn_27:14_11 1Krn_27:14_12 1Krn_27:14_13 1Krn_27:14_14 1Krn_27:14_15 1Krn_27:14_16 1Krn_27:14_17 1Krn_27:14_18 1Krn_27:14_19 1Krn_27:14_20 1Krn_27:14_21 1Krn_27:14_22
1Krn:27:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:15 ὁ δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέκατον Χολδαι ὁ Νετωφατι τῷ Γοθονιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:15 The twelfth for the twelfth month was Choldia the Netophathite, belonging to Gothoniel: and in his division were twenty and four thousand. (1 Chronicles 27:15 Brenton)
1Krn:27:15 Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj z Netofy, pochodzący od Otniela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Krn 27:15 BT_4)
1Krn:27:15 δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέκατον Χολδαι Νετωφατι τῷ Γοθονιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
1Krn:27:15 ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:27:15 Dwunasty Do (+przyspieszenie) Miesiąc Dwunasty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Cztery I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:27:15 o( dOde/katos ei)s to\n mE=na to\n dOde/katon *CHoldai o( *netOfati tO=| *goToniEl, kai\ e)pi\ tE=s diaire/seOs au)tou= te/ssares kai\ ei)/kosi CHilia/des.
1Krn:27:15 ho dOdekatos eis ton mEna ton dOdekaton CHoldai ho netOfati tO goToniEl, kai epi tEs diaireseOs autu tessares kai eikosi CHiliades.
1Krn:27:15 RA_NSM A1_NSM P RA_ASM N3_ASM RA_ASM A1_ASM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A3_NPM C M N3D_NPF
1Krn:27:15 the twelfth into (+acc) the month the twelfth ć the ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same four and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand]
1Krn:27:15 the (nom) twelfth (nom) into (+acc) the (acc) month (acc) the (acc) twelfth (acc, nom|acc|voc)   the (nom)   the (dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) differences (gen) him/it/same (gen) four (nom) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc)
1Krn:27:15 1Krn_27:15_1 1Krn_27:15_2 1Krn_27:15_3 1Krn_27:15_4 1Krn_27:15_5 1Krn_27:15_6 1Krn_27:15_7 1Krn_27:15_8 1Krn_27:15_9 1Krn_27:15_10 1Krn_27:15_11 1Krn_27:15_12 1Krn_27:15_13 1Krn_27:15_14 1Krn_27:15_15 1Krn_27:15_16 1Krn_27:15_17 1Krn_27:15_18 1Krn_27:15_19 1Krn_27:15_20 1Krn_27:15_21
1Krn:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:16 καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν Ισραηλ· τῷ Ρουβην ἡγούμενος Ελιεζερ ὁ τοῦ Ζεχρι, τῷ Συμεων Σαφατιας ὁ τοῦ Μααχα,
1Krn:27:16 And over the tribes of Israel, the chief for Ruben was Eliezer the son of Zechri: for Symeon, Saphatias the son of Maacha: (1 Chronicles 27:16 Brenton)
1Krn:27:16 A nad pokoleniami Izraela stali: nad Rubenitami - przełożony Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonitami - Szefatiasz, syn Maaki; (1 Krn 27:16 BT_4)
1Krn:27:16 Καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν Ισραηλ· τῷ Ρουβην ἡγούμενος Ελιεζερ τοῦ Ζεχρι, τῷ Συμεων Σαφατιας τοῦ Μααχα,
1Krn:27:16 καί ἐπί ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) Ἐλιέζερ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:16 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep Izrael Reuben By uważać Eliezer Symeon/Symeon
1Krn:27:16 *kai\ e)pi\ tO=n fulO=n *israEl· tO=| *roubEn E(gou/menos *elieDZer o( tou= *DZeCHri, tO=| *sumeOn *safatias o( tou= *maaCHa,
1Krn:27:16 kai epi tOn fylOn israEl· tO rubEn hEgumenos elieDZer ho tu DZeCHri, tO symeOn safatias ho tu maaCHa,
1Krn:27:16 C P RA_GPF N1_GPF N_GSM RA_DSM N_DSM V2_PMPNSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:16 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tribe Israel the Reuben to deem Eliezer the the ć the Symeon/Simeon ć the the ć
1Krn:27:16 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tribes (gen) Israel (indecl) the (dat) Reuben (indecl) while being-DEEM-ed (nom) Eliezer (indecl) the (nom) the (gen)   the (dat) Symeon/Simeon (indecl)   the (nom) the (gen)  
1Krn:27:16 1Krn_27:16_1 1Krn_27:16_2 1Krn_27:16_3 1Krn_27:16_4 1Krn_27:16_5 1Krn_27:16_6 1Krn_27:16_7 1Krn_27:16_8 1Krn_27:16_9 1Krn_27:16_10 1Krn_27:16_11 1Krn_27:16_12 1Krn_27:16_13 1Krn_27:16_14 1Krn_27:16_15 1Krn_27:16_16 1Krn_27:16_17 1Krn_27:16_18
1Krn:27:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:17 τῷ Λευι Ασαβιας ὁ τοῦ Καμουηλ, τῷ Ααρων Σαδωκ,
1Krn:27:17 for Levi, Asabias the son of Camuel: for Aaron, Sadoc: (1 Chronicles 27:17 Brenton)
1Krn:27:17 nad Lewitami - Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami - Sadok; (1 Krn 27:17 BT_4)
1Krn:27:17 τῷ Λευι Ασαβιας τοῦ Καμουηλ, τῷ Ααρων Σαδωκ,
1Krn:27:17 ὁ ἡ τό Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ Σαδώκ, ὁ
1Krn:27:17 Lewi Aaron Zadok
1Krn:27:17 tO=| *leui *asabias o( tou= *kamouEl, tO=| *aarOn *sadOk,
1Krn:27:17 tO leui asabias ho tu kamuEl, tO aarOn sadOk,
1Krn:27:17 RA_DSM N_DSM N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM N_NSM
1Krn:27:17 the Levi ć the the ć the Aaron Zadok
1Krn:27:17 the (dat) Levi (indecl), Levi (voc)   the (nom) the (gen)   the (dat) Aaron (indecl) Zadok (indecl)
1Krn:27:17 1Krn_27:17_1 1Krn_27:17_2 1Krn_27:17_3 1Krn_27:17_4 1Krn_27:17_5 1Krn_27:17_6 1Krn_27:17_7 1Krn_27:17_8 1Krn_27:17_9
1Krn:27:17 x x x x x x x x x
1Krn:27:18 τῷ Ιουδα Ελιαβ τῶν ἀδελφῶν Δαυιδ, τῷ Ισσαχαρ Αμβρι ὁ τοῦ Μιχαηλ,
1Krn:27:18 for Juda, Eliab of the brethren of David: for Issachar, Ambri the son of Michael: (1 Chronicles 27:18 Brenton)
1Krn:27:18 nad pokoleniem Judy - Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharytami - Omri, syn Mikaela; (1 Krn 27:18 BT_4)
1Krn:27:18 τῷ Ιουδα Ελιαβ τῶν ἀδελφῶν Δαυιδ, τῷ Ισσαχαρ Αμβρι τοῦ Μιχαηλ,
1Krn:27:18 ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Μιχαήλ, ὁ
1Krn:27:18 Judasz/Juda Brat; siostra David Issachar Michael
1Krn:27:18 tO=| *iouda *eliab tO=n a)delfO=n *dauid, tO=| *issaCHar *ambri o( tou= *miCHaEl,
1Krn:27:18 tO iuda eliab tOn adelfOn dauid, tO issaCHar ambri ho tu miCHaEl,
1Krn:27:18 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:18 the Judas/Judah ć the brother; sister David the Issachar ć the the Michael
1Krn:27:18 the (dat) Judas/Judah (gen, voc)   the (gen) brothers (gen); sisters (gen) David (indecl) the (dat) Issachar (indecl)   the (nom) the (gen) Michael (indecl)
1Krn:27:18 1Krn_27:18_1 1Krn_27:18_2 1Krn_27:18_3 1Krn_27:18_4 1Krn_27:18_5 1Krn_27:18_6 1Krn_27:18_7 1Krn_27:18_8 1Krn_27:18_9 1Krn_27:18_10 1Krn_27:18_11 1Krn_27:18_12
1Krn:27:18 x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:19 τῷ Ζαβουλων Σαμαιας ὁ τοῦ Αβδιου, τῷ Νεφθαλι Ιεριμωθ ὁ τοῦ Εσριηλ,
1Krn:27:19 for Zabulon, Samaeas the son of Abdiu: for Nephthali, Jerimoth the son of Oziel: (1 Chronicles 27:19 Brenton)
1Krn:27:19 nad Zabulonitami - Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela; (1 Krn 27:19 BT_4)
1Krn:27:19 τῷ Ζαβουλων Σαμαιας τοῦ Αβδιου, τῷ Νεφθαλι Ιεριμωθ τοῦ Εσριηλ,
1Krn:27:19 ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:19 Zebulun
1Krn:27:19 tO=| *DZaboulOn *samaias o( tou= *abdiou, tO=| *nefTali *ierimOT o( tou= *esriEl,
1Krn:27:19 tO DZabulOn samaias ho tu abdiu, tO nefTali ierimOT ho tu esriEl,
1Krn:27:19 RA_DSM N_DSM N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:19 the Zebulun ć the the ć the ć ć the the ć
1Krn:27:19 the (dat) Zebulun (indecl)   the (nom) the (gen)   the (dat)     the (nom) the (gen)  
1Krn:27:19 1Krn_27:19_1 1Krn_27:19_2 1Krn_27:19_3 1Krn_27:19_4 1Krn_27:19_5 1Krn_27:19_6 1Krn_27:19_7 1Krn_27:19_8 1Krn_27:19_9 1Krn_27:19_10 1Krn_27:19_11 1Krn_27:19_12
1Krn:27:19 x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:20 τῷ Εφραιμ Ωση ὁ τοῦ Οζιου, τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση Ιωηλ ὁ τοῦ Φαδαια,
1Krn:27:20 for Ephraim, Ose the son of Ozia: for the half-tribe of Manasse, Joel the son of Phadaea: (1 Chronicles 27:20 Brenton)
1Krn:27:20 nad Efraimitami - Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manassesa - Joel, syn Pedajasza; (1 Krn 27:20 BT_4)
1Krn:27:20 τῷ Εφραιμ Ωση τοῦ Οζιου, τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση Ιωηλ τοῦ Φαδαια,
1Krn:27:20 ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ Ἰωήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:20 Efraim Uzziah Pół Szczep Manasses Joel
1Krn:27:20 tO=| *efraim *OsE o( tou= *oDZiou, tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE *iOEl o( tou= *fadaia,
1Krn:27:20 tO efraim OsE ho tu oDZiu, tO hEmisei fylEs manassE iOEl ho tu fadaia,
1Krn:27:20 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_DSM A3U_DSM N1_GSF N_GSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:20 the Ephraim ć the the Uzziah the half tribe Manasses Joel the the ć
1Krn:27:20 the (dat) Ephraim (indecl)   the (nom) the (gen) Uzziah (gen) the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) Joel (indecl) the (nom) the (gen)  
1Krn:27:20 1Krn_27:20_1 1Krn_27:20_2 1Krn_27:20_3 1Krn_27:20_4 1Krn_27:20_5 1Krn_27:20_6 1Krn_27:20_7 1Krn_27:20_8 1Krn_27:20_9 1Krn_27:20_10 1Krn_27:20_11 1Krn_27:20_12 1Krn_27:20_13 1Krn_27:20_14
1Krn:27:20 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:21 τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση τῷ ἐν τῇ Γαλααδ Ιαδδαι ὁ τοῦ Ζαβδιου, τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν Ασιηλ ὁ τοῦ Αβεννηρ,
1Krn:27:21 for the half-tribe of Manasse in the land of Galaad, Jadai the son of Zadaeas, for the sons of Benjamin, Jasiel the son of Abenner: (1 Chronicles 27:21 Brenton)
1Krn:27:21 nad połową Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn Abnera; (1 Krn 27:21 BT_4)
1Krn:27:21 τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση τῷ ἐν τῇ Γαλααδ Ιαδδαι τοῦ Ζαβδιου, τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν Ασιηλ τοῦ Αβεννηρ,
1Krn:27:21 ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:21 Pół Szczep Manasses W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Beniamin
1Krn:27:21 tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE tO=| e)n tE=| *galaad *iaddai o( tou= *DZabdiou, toi=s ui(oi=s *beniamin *asiEl o( tou= *abennEr,
1Krn:27:21 tO hEmisei fylEs manassE tO en tE galaad iaddai ho tu DZabdiu, tois hyiois beniamin asiEl ho tu abennEr,
1Krn:27:21 RA_DSM A3U_DSM N1_GSF N_GSM RA_DSM P RA_DSF N_DSF N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:21 the half tribe Manasses the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć the the ć the son Benjamin ć the the ć
1Krn:27:21 the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat)     the (nom) the (gen)   the (dat) sons (dat) Benjamin (indecl)   the (nom) the (gen)  
1Krn:27:21 1Krn_27:21_1 1Krn_27:21_2 1Krn_27:21_3 1Krn_27:21_4 1Krn_27:21_5 1Krn_27:21_6 1Krn_27:21_7 1Krn_27:21_8 1Krn_27:21_9 1Krn_27:21_10 1Krn_27:21_11 1Krn_27:21_12 1Krn_27:21_13 1Krn_27:21_14 1Krn_27:21_15 1Krn_27:21_16 1Krn_27:21_17 1Krn_27:21_18 1Krn_27:21_19
1Krn:27:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:22 τῷ Δαν Αζαραηλ ὁ τοῦ Ιωραμ. οὗτοι πατριάρχαι τῶν φυλῶν Ισραηλ. –
1Krn:27:22 for Dan, Azariel the son of Iroab: these are the chiefs of the tribes of Israel. (1 Chronicles 27:22 Brenton)
1Krn:27:22 nad Danitami - Azareel, syn Jerochama. Ci byli książętami pokoleń Izraela. (1 Krn 27:22 BT_4)
1Krn:27:22 τῷ Δαν Αζαραηλ τοῦ Ιωραμ. οὗτοι πατριάρχαι τῶν φυλῶν Ισραηλ.
1Krn:27:22 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰωράμ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πατρι·άρχης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ  
1Krn:27:22 Joram To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Patriarcha Szczep Izrael  
1Krn:27:22 tO=| *dan *aDZaraEl o( tou= *iOram. ou(=toi patria/rCHai tO=n fulO=n *israEl.
1Krn:27:22 tO dan aDZaraEl ho tu iOram. hutoi patriarCHai tOn fylOn israEl.
1Krn:27:22 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RD_NPM N1M_NPM RA_GPF N1_GPF N_GSM
1Krn:27:22 the ć ć the the Joram this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] patriarch the tribe Israel  
1Krn:27:22 the (dat)     the (nom) the (gen) Joram (indecl) these (nom) patriarchs (nom|voc) the (gen) tribes (gen) Israel (indecl)  
1Krn:27:22 1Krn_27:22_1 1Krn_27:22_2 1Krn_27:22_3 1Krn_27:22_4 1Krn_27:22_5 1Krn_27:22_6 1Krn_27:22_7 1Krn_27:22_8 1Krn_27:22_9 1Krn_27:22_10 1Krn_27:22_11 1Krn_27:22_12
1Krn:27:22 x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:23 καὶ οὐκ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ κάτω, ὅτι κύριος εἶπεν πληθῦναι τὸν Ισραηλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ.
1Krn:27:23 But David took not their number from twenty years old and under: because the Lord said that he would multiply Israel as the stars of the heaven. (1 Chronicles 27:23 Brenton)
1Krn:27:23 Lecz Dawid nie uwzględnił w spisach liczby tych, którzy mieli dwadzieścia lat lub mniej, ponieważ Pan powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na niebie. (1 Krn 27:23 BT_4)
1Krn:27:23 καὶ οὐκ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ κάτω, ὅτι κύριος εἶπεν πληθῦναι τὸν Ισραηλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ.
1Krn:27:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί κάτω ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
1Krn:27:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By wzrastać/mnóż się Izrael Jak/jak Gwiezdny Nieba/niebo
1Krn:27:23 kai\ ou)k e)/laben *dauid to\n a)riTmo\n au)tO=n a)po\ ei)kosaetou=s kai\ ka/tO, o(/ti ku/rios ei)=pen plETu=nai to\n *israEl O(s tou\s a)ste/ras tou= ou)ranou=.
1Krn:27:23 kai uk elaben dauid ton ariTmon autOn apo eikosaetus kai katO, hoti kyrios eipen plETynai ton israEl hOs tus asteras tu uranu.
1Krn:27:23 C D VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GPM P A3H_GSM C D C N2_NSM VBI_AAI3S VA_AAN RA_ASM N_ASM C RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM
1Krn:27:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David the number [see arithmetic] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely down adown, under, to the bottom, below, nether because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to increase/multiply the Israel as/like the star the sky/heaven
1Krn:27:23 and not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) the (acc) number (acc) them/same (gen) away from (+gen)   and down because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed to-INCREASE/MULTIPLY, be-you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed!, he/she/it-happens-to-INCREASE/MULTIPLY (opt) the (acc) Israel (indecl) as/like the (acc) stars (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
1Krn:27:23 1Krn_27:23_1 1Krn_27:23_2 1Krn_27:23_3 1Krn_27:23_4 1Krn_27:23_5 1Krn_27:23_6 1Krn_27:23_7 1Krn_27:23_8 1Krn_27:23_9 1Krn_27:23_10 1Krn_27:23_11 1Krn_27:23_12 1Krn_27:23_13 1Krn_27:23_14 1Krn_27:23_15 1Krn_27:23_16 1Krn_27:23_17 1Krn_27:23_18 1Krn_27:23_19 1Krn_27:23_20 1Krn_27:23_21 1Krn_27:23_22
1Krn:27:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:24 καὶ Ιωαβ ὁ τοῦ Σαρουια ἤρξατο ἀριθμεῖν ἐν τῷ λαῷ καὶ οὐ συνετέλεσεν, καὶ ἐγένετο ἐν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ οὐ κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Δαυιδ.
1Krn:27:24 And Joab the son of Saruia began to number the people, and did not finish the work, for there was hereupon wrath on Israel; and the number was not recorded in the book of the chronicles of king David. (1 Chronicles 27:24 Brenton)
1Krn:27:24 Joab, syn Serui, rozpoczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida. (1 Krn 27:24 BT_4)
1Krn:27:24 καὶ Ιωαβ τοῦ Σαρουια ἤρξατο ἀριθμεῖν ἐν τῷ λαῷ καὶ οὐ συνετέλεσεν, καὶ ἐγένετο ἐν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ οὐ κατεχωρίσθη ἀριθμὸς ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Δαυιδ.
1Krn:27:24 καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krn:27:24 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By liczyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król David
1Krn:27:24 kai\ *iOab o( tou= *sarouia E)/rXato a)riTmei=n e)n tO=| laO=| kai\ ou) sunete/lesen, kai\ e)ge/neto e)n tou/tois o)rgE\ e)pi\ to\n *israEl, kai\ ou) kateCHOri/sTE o( a)riTmo\s e)n bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n tou= basile/Os *dauid.
1Krn:27:24 kai iOab ho tu saruia ErXato ariTmein en tO laO kai u synetelesen, kai egeneto en tutois orgE epi ton israEl, kai u kateCHOrisTE ho ariTmos en bibliO logOn tOn hEmerOn tu basileOs dauid.
1Krn:27:24 C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM VAI_AMI3S V2_PAN P RA_DSM N2_DSM C D VAI_AAI3S C VBI_AMI3S P RD_DPM N1_NSF P RA_ASM N_ASM C D VSI_API3S RA_NSM N2_NSM P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N3V_GSM N_GSM
1Krn:27:24 and also, even, namely ć the the ć to begin to count in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely οὐχ before rough breathing to complete and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the number [see arithmetic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king David
1Krn:27:24 and   the (nom) the (gen)   he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-COUNT-ing in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and not he/she/it-COMPLETE-ed and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) these (dat) wrath (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) and not   the (nom) number (nom) in/among/by (+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (gen) king (gen) David (indecl)
1Krn:27:24 1Krn_27:24_1 1Krn_27:24_2 1Krn_27:24_3 1Krn_27:24_4 1Krn_27:24_5 1Krn_27:24_6 1Krn_27:24_7 1Krn_27:24_8 1Krn_27:24_9 1Krn_27:24_10 1Krn_27:24_11 1Krn_27:24_12 1Krn_27:24_13 1Krn_27:24_14 1Krn_27:24_15 1Krn_27:24_16 1Krn_27:24_17 1Krn_27:24_18 1Krn_27:24_19 1Krn_27:24_20 1Krn_27:24_21 1Krn_27:24_22 1Krn_27:24_23 1Krn_27:24_24 1Krn_27:24_25 1Krn_27:24_26 1Krn_27:24_27 1Krn_27:24_28 1Krn_27:24_29 1Krn_27:24_30 1Krn_27:24_31 1Krn_27:24_32 1Krn_27:24_33 1Krn_27:24_34
1Krn:27:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:25 καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως Ασμωθ ὁ τοῦ Ωδιηλ, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν ἀγρῷ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καὶ ἐν τοῖς ἐποικίοις καὶ ἐν τοῖς πύργοις Ιωναθαν ὁ τοῦ Οζιου.
1Krn:27:25 And over the king's treasures was Asmoth the son of Odiel; and over the treasures in the country, and in the towns, and in the villages, and in the towers, was Jonathan the son of Ozia. (1 Chronicles 27:25 Brenton)
1Krn:27:25 Nad skarbcami królewskimi stał Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji: w miastach, wioskach i zamkach, Jonatan, syn Ozjasza. (1 Krn 27:25 BT_4)
1Krn:27:25 Καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως Ασμωθ τοῦ Ωδιηλ, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν ἀγρῷ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καὶ ἐν τοῖς ἐποικίοις καὶ ἐν τοῖς πύργοις Ιωναθαν τοῦ Οζιου.
1Krn:27:25 καί ἐπί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ὀζίας, -ου, ὁ
1Krn:27:25 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb Król I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieża Uzziah
1Krn:27:25 *kai\ e)pi\ tO=n TEsaurO=n tou= basile/Os *asmOT o( tou= *OdiEl, kai\ e)pi\ tO=n TEsaurO=n tO=n e)n a)grO=| kai\ e)n tai=s kO/mais kai\ e)n toi=s e)poiki/ois kai\ e)n toi=s pu/rgois *iOnaTan o( tou= *oDZiou.
1Krn:27:25 kai epi tOn TEsaurOn tu basileOs asmOT ho tu OdiEl, kai epi tOn TEsaurOn tOn en agrO kai en tais kOmais kai en tois epoikiois kai en tois pyrgois iOnaTan ho tu oDZiu.
1Krn:27:25 C P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM RA_GPM P N2_DSM C P RA_DPF N1_DPF C P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPM N2_DPM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:25 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the treasure the king ć the the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the treasure the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the town and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tower ć the the Uzziah
1Krn:27:25 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) treasures (gen) the (gen) king (gen)   the (nom) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) treasures (gen) the (gen) in/among/by (+dat) field (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) towns (dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) towers (dat)   the (nom) the (gen) Uzziah (gen)
1Krn:27:25 1Krn_27:25_1 1Krn_27:25_2 1Krn_27:25_3 1Krn_27:25_4 1Krn_27:25_5 1Krn_27:25_6 1Krn_27:25_7 1Krn_27:25_8 1Krn_27:25_9 1Krn_27:25_10 1Krn_27:25_11 1Krn_27:25_12 1Krn_27:25_13 1Krn_27:25_14 1Krn_27:25_15 1Krn_27:25_16 1Krn_27:25_17 1Krn_27:25_18 1Krn_27:25_19 1Krn_27:25_20 1Krn_27:25_21 1Krn_27:25_22 1Krn_27:25_23 1Krn_27:25_24 1Krn_27:25_25 1Krn_27:25_26 1Krn_27:25_27 1Krn_27:25_28 1Krn_27:25_29 1Krn_27:25_30 1Krn_27:25_31 1Krn_27:25_32 1Krn_27:25_33
1Krn:27:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:26 ἐπὶ δὲ τῶν γεωργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων Εσδρι ὁ τοῦ Χολουβ,
1Krn:27:26 And over the husbandmen who tilled the ground was Esdri the son of Chelub. (1 Chronicles 27:26 Brenton)
1Krn:27:26 A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi - Ezri, syn Keluba. (1 Krn 27:26 BT_4)
1Krn:27:26 ἐπὶ δὲ τῶν γεωργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων Εσδρι τοῦ Χολουβ,
1Krn:27:26 ἐπί δέ ὁ ἡ τό γεωργέω (γεωργ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:26 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś By uprawiać Ziemi/ziemia By pracować/dąż
1Krn:27:26 e)pi\ de\ tO=n geOrgou/ntOn tE\n gE=n tO=n e)rgaDZome/nOn *esdri o( tou= *CHoloub,
1Krn:27:26 epi de tOn geOrguntOn tEn gEn tOn ergaDZomenOn esdri ho tu CHolub,
1Krn:27:26 P x RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RA_GPM V1_PMPGPM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:26 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to cultivate the earth/land the to work/strive ć the the ć
1Krn:27:26 upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (gen) let-them-be-CULTIVATE-ing! (classical), while CULTIVATE-ing (gen) the (acc) earth/land (acc) the (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen)   the (nom) the (gen)  
1Krn:27:26 1Krn_27:26_1 1Krn_27:26_2 1Krn_27:26_3 1Krn_27:26_4 1Krn_27:26_5 1Krn_27:26_6 1Krn_27:26_7 1Krn_27:26_8 1Krn_27:26_9 1Krn_27:26_10 1Krn_27:26_11 1Krn_27:26_12
1Krn:27:26 x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:27 καὶ ἐπὶ τῶν χωρίων Σεμει ὁ ἐκ Ραμα, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ οἴνου Ζαχρι ὁ τοῦ Σεφνι,
1Krn:27:27 And over the fields was Semei of Rael; and over the treasures of wine in the fields was Zabdi the son of Sephni. (1 Chronicles 27:27 Brenton)
1Krn:27:27 Szimei z Rama - nad winnicami, a nad dostawcami wina do składnic - Zabdi z Szefam. (1 Krn 27:27 BT_4)
1Krn:27:27 καὶ ἐπὶ τῶν χωρίων Σεμει ἐκ Ραμα, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ οἴνου Ζαχρι τοῦ Σεφνι,
1Krn:27:27 καί ἐπί ὁ ἡ τό χωρίον, -ου, τό (Dimin. of χώρα) Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ Ῥαμά, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χωρίον, -ου, τό (Dimin. of χώρα) ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:27 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieś Semein Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rama I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieś Wino
1Krn:27:27 kai\ e)pi\ tO=n CHOri/On *semei o( e)k *rama, kai\ e)pi\ tO=n TEsaurO=n tO=n e)n toi=s CHOri/ois tou= oi)/nou *DZaCHri o( tou= *sefni,
1Krn:27:27 kai epi tOn CHOriOn semei ho ek rama, kai epi tOn TEsaurOn tOn en tois CHOriois tu oinu DZaCHri ho tu sefni,
1Krn:27:27 C P RA_GPN N2N_GPN N_NSM RA_NSM P N_GSM C P RA_GPM N2_GPM RA_GPM P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:27 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the village Semein the out of (+gen) ἐξ before vowels Rama and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the treasure the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the village the wine ć the the ć
1Krn:27:27 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) villages (gen) Semein (indecl) the (nom) out of (+gen) Rama (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) treasures (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) villages (dat) the (gen) wine (gen)   the (nom) the (gen)  
1Krn:27:27 1Krn_27:27_1 1Krn_27:27_2 1Krn_27:27_3 1Krn_27:27_4 1Krn_27:27_5 1Krn_27:27_6 1Krn_27:27_7 1Krn_27:27_8 1Krn_27:27_9 1Krn_27:27_10 1Krn_27:27_11 1Krn_27:27_12 1Krn_27:27_13 1Krn_27:27_14 1Krn_27:27_15 1Krn_27:27_16 1Krn_27:27_17 1Krn_27:27_18 1Krn_27:27_19 1Krn_27:27_20 1Krn_27:27_21 1Krn_27:27_22
1Krn:27:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:28 καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων καὶ ἐπὶ τῶν συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Βαλανας ὁ Γεδωρίτης, ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου Ιωας.
1Krn:27:28 And over the oliveyards, and over the sycamores in the plain country was Ballanan the Gedorite; and over the stores of oil was Joas. (1 Chronicles 27:28 Brenton)
1Krn:27:28 Nad oliwkami i sykomorami, które były w Szefeli, Baal-Chanan z Geder, a nad składnicami oliwy - Joasz. (1 Krn 27:28 BT_4)
1Krn:27:28 καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων καὶ ἐπὶ τῶν συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Βαλανας Γεδωρίτης, ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου Ιωας.
1Krn:27:28 καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐλαιών, -ῶνος, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό συκά·μινος, -ου, ἡ (cf. συκο·μορέα) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν   ὁ ἡ τό   ἐπί δέ ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό  
1Krn:27:28 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwny gaj I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morwa (morwa czarna) drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Skarb Oliwa z oliwek
1Krn:27:28 kai\ e)pi\ tO=n e)laiO/nOn kai\ e)pi\ tO=n sukami/nOn tO=n e)n tE=| pedinE=| *balanas o( *gedOri/tEs, e)pi\ de\ tO=n TEsaurO=n tou= e)lai/ou *iOas.
1Krn:27:28 kai epi tOn elaiOnOn kai epi tOn sykaminOn tOn en tE pedinE balanas ho gedOritEs, epi de tOn TEsaurOn tu elaiu iOas.
1Krn:27:28 C P RA_GPM N3W_GPM C P RA_GPN N2_GPF RA_GPN P RA_DSF A1_DSF N_NSM RA_NSM N1M_NSM P x RA_GPM N2_GPM RA_GSN N2N_GSN N_NSM
1Krn:27:28 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the olive grove and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mulberry (sycamine) tree the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the treasure the olive oil ć
1Krn:27:28 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) olive groves (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mulberry (sycamine) trees (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) level ([Adj] dat)   the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (gen) treasures (gen) the (gen) olive oil (gen)  
1Krn:27:28 1Krn_27:28_1 1Krn_27:28_2 1Krn_27:28_3 1Krn_27:28_4 1Krn_27:28_5 1Krn_27:28_6 1Krn_27:28_7 1Krn_27:28_8 1Krn_27:28_9 1Krn_27:28_10 1Krn_27:28_11 1Krn_27:28_12 1Krn_27:28_13 1Krn_27:28_14 1Krn_27:28_15 1Krn_27:28_16 1Krn_27:28_17 1Krn_27:28_18 1Krn_27:28_19 1Krn_27:28_20 1Krn_27:28_21 1Krn_27:28_22
1Krn:27:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:29 καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν νομάδων τῶν ἐν τῷ Ασιδων Σατραις ὁ Σαρωνίτης, καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν τοῖς αὐλῶσιν Σωφατ ὁ τοῦ Αδλι,
1Krn:27:29 And over the oxen pasturing in Saron was Satrai the Saronite; and over the oxen in the valleys was Sophat the son of Adli. (1 Chronicles 27:29 Brenton)
1Krn:27:29 Nad bydłem pasącym się w Szaronie - Szitraj z Szaronu, a nad bydłem w dolinach - Szafat, syn Adlaja. (1 Krn 27:29 BT_4)
1Krn:27:29 καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν νομάδων τῶν ἐν τῷ Ασιδων Σατραις Σαρωνίτης, καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν τοῖς αὐλῶσιν Σωφατ τοῦ Αδλι,
1Krn:27:29 καί ἐπί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
1Krn:27:29 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By grać na flecie {By żłobić}
1Krn:27:29 kai\ e)pi\ tO=n boO=n tO=n noma/dOn tO=n e)n tO=| *asidOn *satrais o( *sarOni/tEs, kai\ e)pi\ tO=n boO=n tO=n e)n toi=s au)lO=sin *sOfat o( tou= *adli,
1Krn:27:29 kai epi tOn boOn tOn nomadOn tOn en tO asidOn satrais ho sarOnitEs, kai epi tOn boOn tOn en tois aulOsin sOfat ho tu adli,
1Krn:27:29 C P RA_GPM N3_GPM RA_GPM N3D_GPM RA_GPM P RA_DSM N_DSM N_NSM RA_NSM N1_NSM C P RA_GPM N3_GPM RA_GPM P RA_DPM N3W_DPM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM
1Krn:27:29 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to flute ć the the ć
1Krn:27:29 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat) the (dat)     the (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) they-should-be-FLUTE-ing   the (nom) the (gen)  
1Krn:27:29 1Krn_27:29_1 1Krn_27:29_2 1Krn_27:29_3 1Krn_27:29_4 1Krn_27:29_5 1Krn_27:29_6 1Krn_27:29_7 1Krn_27:29_8 1Krn_27:29_9 1Krn_27:29_10 1Krn_27:29_11 1Krn_27:29_12 1Krn_27:29_13 1Krn_27:29_14 1Krn_27:29_15 1Krn_27:29_16 1Krn_27:29_17 1Krn_27:29_18 1Krn_27:29_19 1Krn_27:29_20 1Krn_27:29_21 1Krn_27:29_22 1Krn_27:29_23 1Krn_27:29_24 1Krn_27:29_25
1Krn:27:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:30 ἐπὶ δὲ τῶν καμήλων Ωβιλ ὁ Ισμαηλίτης, ἐπὶ δὲ τῶν ὄνων Ιαδιας ὁ ἐκ Μεραθων,
1Krn:27:30 And over the camels was Abias the Ismaelite; and over the asses was Jadias of Merathon. (1 Chronicles 27:30 Brenton)
1Krn:27:30 Nad wielbłądami - Obil Izmaelita; nad oślicami - Jechdejasz z Meronot. (1 Krn 27:30 BT_4)
1Krn:27:30 ἐπὶ δὲ τῶν καμήλων Ωβιλ Ισμαηλίτης, ἐπὶ δὲ τῶν ὄνων Ιαδιας ἐκ Μεραθων,
1Krn:27:30 ἐπί δέ ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό   ἐπί δέ ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐκ  
1Krn:27:30 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Wielbłąd Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Osła/osioł; by mieć korzyść z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Krn:27:30 e)pi\ de\ tO=n kamE/lOn *Obil o( *ismaEli/tEs, e)pi\ de\ tO=n o)/nOn *iadias o( e)k *meraTOn,
1Krn:27:30 epi de tOn kamElOn Obil ho ismaElitEs, epi de tOn onOn iadias ho ek meraTOn,
1Krn:27:30 P x RA_GPM N2_GPM N_NSM RA_NSM N1M_NSM P x RA_GPM N2_GPM N1T_NSM RA_NSM P N_GSM
1Krn:27:30 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the camel ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ass/donkey; to have benefit of ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć
1Krn:27:30 upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (gen) camels (gen)   the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   the (nom) out of (+gen)  
1Krn:27:30 1Krn_27:30_1 1Krn_27:30_2 1Krn_27:30_3 1Krn_27:30_4 1Krn_27:30_5 1Krn_27:30_6 1Krn_27:30_7 1Krn_27:30_8 1Krn_27:30_9 1Krn_27:30_10 1Krn_27:30_11 1Krn_27:30_12 1Krn_27:30_13 1Krn_27:30_14 1Krn_27:30_15
1Krn:27:30 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:27:31 καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων Ιαζιζ ὁ Αγαρίτης. πάντες οὗτοι προστάται ὑπαρχόντων Δαυιδ τοῦ βασιλέως. –
1Krn:27:31 And over the sheep was Jaziz the Agarite. All these were superintendents of the substance of king David. (1 Chronicles 27:31 Brenton)
1Krn:27:31 Nad owcami - Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami w majętności króla Dawida. (1 Krn 27:31 BT_4)
1Krn:27:31 καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων Ιαζιζ Αγαρίτης. πάντες οὗτοι προστάται ὑπαρχόντων Δαυιδ τοῦ βασιλέως.
1Krn:27:31 καί ἐπί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)   ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
1Krn:27:31 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold)