1Krn:28:1 καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ισραηλ, ἄρχοντας τῶν κριτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐφημεριῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως καὶ ἄρχοντας τῶν χιλιάδων καὶ τῶν ἑκατοντάδων καὶ τοὺς γαζοφύλακας καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς μαχητὰς τῆς στρατιᾶς, ἐν Ιερουσαλημ.
1Krn:28:1 And David assembled all the chief men of Israel, the chief of the judges, and all the chief men of the courses of attendance on the person of the king, and the captains of thousands and hundreds, and the treasurers, and the lords of his substance, and of all the king's property, and of his sons, together with the eunuchs, and the mighty men, and the warriors of the army, at Jerusalem. (1 Chronicles 28:1 Brenton)
1Krn:28:1 Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, naczelników pokoleń i dowódców hufców, będących na usługach króla, tysiączników i setników, zarządców wszystkich dóbr i stad królewskich, synów swych, a także dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi. (1 Krn 28:1 BT_4)
1Krn:28:1 Καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ισραηλ, ἄρχοντας τῶν κριτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐφημεριῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως καὶ ἄρχοντας τῶν χιλιάδων καὶ τῶν ἑκατοντάδων καὶ τοὺς γαζοφύλακας καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς μαχητὰς τῆς στρατιᾶς, ἐν Ιερουσαλημ.
1Krn:28:1 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό γαζο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Krn:28:1 I też, nawet, mianowicie David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Izrael Władca; by zaczynać się Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Bieg {Kurs} Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ciało Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Najwyższy I też, nawet, mianowicie Armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Krn:28:1 *kai\ e)XekklEsi/asen *dauid pa/ntas tou\s a)/rCHontas *israEl, a)/rCHontas tO=n kritO=n kai\ tou\s a)/rCHontas tO=n e)fEmeriO=n tO=n peri\ to\ sO=ma tou= basile/Os kai\ a)/rCHontas tO=n CHilia/dOn kai\ tO=n e(katonta/dOn kai\ tou\s gaDZofu/lakas kai\ tou\s e)pi\ tO=n u(parCHo/ntOn au)tou= kai\ tou\s duna/stas kai\ tou\s maCHEta\s tE=s stratia=s, e)n *ierousalEm.
1Krn:28:1 kai eXekklEsiasen dauid pantas tus arCHontas israEl, arCHontas tOn kritOn kai tus arCHontas tOn efEmeriOn tOn peri to sOma tu basileOs kai arCHontas tOn CHiliadOn kai tOn hekatontadOn kai tus gaDZofylakas kai tus epi tOn hyparCHontOn autu kai tus dynastas kai tus maCHEtas tEs stratias, en ierusalEm.
1Krn:28:1 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APM RA_APM N3_APM N_GSM N3_APM RA_GPM N1M_GPM C RA_APM N3_APM RA_GPF N1A_GPF RA_GPM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM C N3_APM RA_GPF N3D_GPF C RA_GPM N3D_GPF C RA_APM N3K_APM C RA_APM P RA_GPM V1_PAPGPM RD_GSM C RA_APM N1M_APM C RA_APM N1M_APM RA_GSF N1A_GSF P N_DSF
1Krn:28:1 and also, even, namely ć David every all, each, every, the whole of the ruler; to begin Israel ruler; to begin the judge [see critic] and also, even, namely the ruler; to begin the course the about (+acc,+gen) the body the king and also, even, namely ruler; to begin the kilo [unit of one thousand] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ??? and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same and also, even, namely the sovereign and also, even, namely the ć the army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Krn:28:1 and   David (indecl) all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Israel (indecl) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) judges (gen) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) courses (gen) the (gen) about (+acc,+gen) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) kilos (gen) and the (gen)   and the (acc) ???s (acc) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) him/it/same (gen) and the (acc) sovereigns (acc) and the (acc)   the (gen) army (gen), armies (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Krn:28:1 1Krn_28:1_1 1Krn_28:1_2 1Krn_28:1_3 1Krn_28:1_4 1Krn_28:1_5 1Krn_28:1_6 1Krn_28:1_7 1Krn_28:1_8 1Krn_28:1_9 1Krn_28:1_10 1Krn_28:1_11 1Krn_28:1_12 1Krn_28:1_13 1Krn_28:1_14 1Krn_28:1_15 1Krn_28:1_16 1Krn_28:1_17 1Krn_28:1_18 1Krn_28:1_19 1Krn_28:1_20 1Krn_28:1_21 1Krn_28:1_22 1Krn_28:1_23 1Krn_28:1_24 1Krn_28:1_25 1Krn_28:1_26 1Krn_28:1_27 1Krn_28:1_28 1Krn_28:1_29 1Krn_28:1_30 1Krn_28:1_31 1Krn_28:1_32 1Krn_28:1_33 1Krn_28:1_34 1Krn_28:1_35 1Krn_28:1_36 1Krn_28:1_37 1Krn_28:1_38 1Krn_28:1_39 1Krn_28:1_40 1Krn_28:1_41 1Krn_28:1_42 1Krn_28:1_43 1Krn_28:1_44 1Krn_28:1_45 1Krn_28:1_46 1Krn_28:1_47
1Krn:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:2 καὶ ἔστη Δαυιδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, ἀδελφοὶ καὶ λαός μου. ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν οἰκοδομῆσαι οἶκον ἀναπαύσεως τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν, καὶ ἡτοίμασα τὰ εἰς τὴν κατασκήνωσιν ἐπιτήδεια·
1Krn:28:2 And David stood in the midst of the assembly, and said, Hear me, my brethren, and my people: it was in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and a place for the feet of our Lord, and I prepared materials suitable for the building: (1 Chronicles 28:2 Brenton)
1Krn:28:2 Powstawszy więc, król Dawid rzekł stojąc: «Posłuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pańskiego jako podnóżek stóp Boga naszego i poczyniłem przygotowania do budowy. (1 Krn 28:2 BT_4)
1Krn:28:2 καὶ ἔστη Δαυιδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, ἀδελφοὶ καὶ λαός μου. ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν οἰκοδομῆσαι οἶκον ἀναπαύσεως τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν, καὶ ἡτοίμασα τὰ εἰς τὴν κατασκήνωσιν ἐπιτήδεια·
1Krn:28:2 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐπιτήδειος -εία -ον
1Krn:28:2 I też, nawet, mianowicie By powodować stać David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja Brat I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Ja; mój/mój By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By budować/buduj moralnie Dom Odpoczynek {Reszta} Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Stacji/miejsce; by powodować stać Stopa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Do gotowy Do (+przyspieszenie) Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} Stosowny
1Krn:28:2 kai\ e)/stE *dauid e)n me/sO| tE=s e)kklEsi/as kai\ ei)=pen *)akou/sate/ mou, a)delfoi\ kai\ lao/s mou. e)moi\ e)ge/neto e)pi\ kardi/an oi)kodomE=sai oi)=kon a)napau/seOs tE=s kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou kai\ sta/sin podO=n kuri/ou E(mO=n, kai\ E(toi/masa ta\ ei)s tE\n kataskE/nOsin e)pitE/deia·
1Krn:28:2 kai estE dauid en mesO tEs ekklEsias kai eipen akusate mu, adelfoi kai laos mu. emoi egeneto epi kardian oikodomEsai oikon anapauseOs tEs kibOtu diaTEkEs kyriu kai stasin podOn kyriu hEmOn, kai hEtoimasa ta eis tEn kataskEnOsin epitEdeia·
1Krn:28:2 C VHI_AAI3S N_NSM P A1_DSM RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S VA_AAD2P RP_GS N2_NPM C N2_NSM RP_GS RP_DS VBI_AMI3S P N1A_ASF VA_AAN N2_ASM N3I_GSF RA_GSF N2_GSF N1_GSF N2_GSM C N3I_ASF N3D_GPM N2_GSM RP_GP C VAI_AAI1S RA_APN P RA_ASF N3I_ASF A1A_APN
1Krn:28:2 and also, even, namely to cause to stand David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the assembly assembly, gathering, congregation, church and also, even, namely to say/tell to hear I brother and also, even, namely people I I; my/mine to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to build/edify house rest the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely station/place; to cause to stand foot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to ready the into (+acc) the settling; to settle appropriate
1Krn:28:2 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand David (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! me (gen) brothers (nom|voc) and people (nom) me (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) rest (gen) the (gen) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) feet (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (gen) and I-READY-ed the (nom|acc) into (+acc) the (acc) settling (acc); they-should-be-SETTLE-ing appropriate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
1Krn:28:2 1Krn_28:2_1 1Krn_28:2_2 1Krn_28:2_3 1Krn_28:2_4 1Krn_28:2_5 1Krn_28:2_6 1Krn_28:2_7 1Krn_28:2_8 1Krn_28:2_9 1Krn_28:2_10 1Krn_28:2_11 1Krn_28:2_12 1Krn_28:2_13 1Krn_28:2_14 1Krn_28:2_15 1Krn_28:2_16 1Krn_28:2_17 1Krn_28:2_18 1Krn_28:2_19 1Krn_28:2_20 1Krn_28:2_21 1Krn_28:2_22 1Krn_28:2_23 1Krn_28:2_24 1Krn_28:2_25 1Krn_28:2_26 1Krn_28:2_27 1Krn_28:2_28 1Krn_28:2_29 1Krn_28:2_30 1Krn_28:2_31 1Krn_28:2_32 1Krn_28:2_33 1Krn_28:2_34 1Krn_28:2_35 1Krn_28:2_36 1Krn_28:2_37 1Krn_28:2_38
1Krn:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:3 καὶ ὁ θεὸς εἶπεν Οὐκ οἰκοδομήσεις ἐμοὶ οἶκον τοῦ ἐπονομάσαι τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστὴς εἶ σὺ καὶ αἵματα ἐξέχεας.
1Krn:28:3 but God said, Thou shalt not build me a house to call my name upon it, for thou art a man of war, and hast shed blood. (1 Chronicles 28:3 Brenton)
1Krn:28:3 Ale Bóg rzekł do mnie: "Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jesteś mężem wojny i rozlewałeś krew". (1 Krn 28:3 BT_4)
1Krn:28:3 καὶ θεὸς εἶπεν Οὐκ οἰκοδομήσεις ἐμοὶ οἶκον τοῦ ἐπονομάσαι τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστὴς εἶ σὺ καὶ αἵματα ἐξέχεας.
1Krn:28:3 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)
1Krn:28:3 I też, nawet, mianowicie Bóg  By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Ja; mój/mój Dom By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ludzki By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie Krew By wylewać się
1Krn:28:3 kai\ o( Teo\s ei)=pen *ou)k oi)kodomE/seis e)moi\ oi)=kon tou= e)ponoma/sai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=|, o(/ti a)/nTrOpos polemistE\s ei)= su\ kai\ ai(/mata e)Xe/CHeas.
1Krn:28:3 kai ho Teos eipen uk oikodomEseis emoi oikon tu eponomasai to onoma mu ep’ autO, hoti anTrOpos polemistEs ei sy kai haimata eXeCHeas.
1Krn:28:3 C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S D VF_FAI2S RP_DS N2_ASM RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RD_DSM C N2_NSM N1M_GSM V9_PAI2S RP_NS C N3M_APN VAI_AAI2S
1Krn:28:3 and also, even, namely the god [see theology] to say/tell οὐχ before rough breathing to build/edify I; my/mine house the to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that human ć to go; to be you and also, even, namely blood to pour out
1Krn:28:3 and the (nom) god (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-will-BUILD/EDIFY me (dat); my/mine (nom|voc) house (acc) the (gen) to-TO GIVE (A NAME);, be-you(sg)-TO GIVE (A NAME);-ed!, he/she/it-happens-to-TO GIVE (A NAME); (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) because/that human (nom)   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and bloods (nom|acc|voc) you(sg)-POUR-ed-OUT
1Krn:28:3 1Krn_28:3_1 1Krn_28:3_2 1Krn_28:3_3 1Krn_28:3_4 1Krn_28:3_5 1Krn_28:3_6 1Krn_28:3_7 1Krn_28:3_8 1Krn_28:3_9 1Krn_28:3_10 1Krn_28:3_11 1Krn_28:3_12 1Krn_28:3_13 1Krn_28:3_14 1Krn_28:3_15 1Krn_28:3_16 1Krn_28:3_17 1Krn_28:3_18 1Krn_28:3_19 1Krn_28:3_20 1Krn_28:3_21 1Krn_28:3_22 1Krn_28:3_23
1Krn:28:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:4 καὶ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν ἐμοὶ ἀπὸ παντὸς οἴκου πατρός μου εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐν Ιουδα ᾑρέτικεν τὸ βασίλειον καὶ ἐξ οἴκου Ιουδα τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου ἐν ἐμοὶ ἠθέλησεν τοῦ γενέσθαι με βασιλέα ἐπὶ τῷ παντὶ Ισραηλ.
1Krn:28:4 Yet the Lord God of Israel chose me out of the whole house of my father to be king over Israel for ever; and he chose Juda as the kingly house, and out of the house of Juda he chose the house of my father; and among the sons of my father he preferred me, that I should be king over all Israel. (1 Chronicles 28:4 Brenton)
1Krn:28:4 Jednakże Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na zawsze; Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy - dom ojca mego i z synów ojca mego mnie raczył ustanowić królem nad Izraelem. (1 Krn 28:4 BT_4)
1Krn:28:4 καὶ ἐξελέξατο κύριος θεὸς Ισραηλ ἐν ἐμοὶ ἀπὸ παντὸς οἴκου πατρός μου εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐν Ιουδα ᾑρέτικεν τὸ βασίλειον καὶ ἐξ οἴκου Ιουδα τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου ἐν ἐμοὶ ἠθέλησεν τοῦ γενέσθαι με βασιλέα ἐπὶ τῷ παντὶ Ισραηλ.
1Krn:28:4 καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασίλειος -ον καί ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:28:4 I też, nawet, mianowicie By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom; by mieszkać Ojciec Ja By być Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By wybierać Królewski I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Judasz/Juda Dom Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
1Krn:28:4 kai\ e)Xele/Xato ku/rios o( Teo\s *israEl e)n e)moi\ a)po\ panto\s oi)/kou patro/s mou ei)=nai basile/a e)pi\ *israEl ei)s to\n ai)O=na· kai\ e)n *iouda E(|re/tiken to\ basi/leion kai\ e)X oi)/kou *iouda to\n oi)=kon tou= patro/s mou, kai\ e)n toi=s ui(oi=s tou= patro/s mou e)n e)moi\ E)Te/lEsen tou= gene/sTai me basile/a e)pi\ tO=| panti\ *israEl.
1Krn:28:4 kai eXeleXato kyrios ho Teos israEl en emoi apo pantos oiku patros mu einai basilea epi israEl eis ton aiOna· kai en iuda hEretiken to basileion kai eX oiku iuda ton oikon tu patros mu, kai en tois hyiois tu patros mu en emoi ETelEsen tu genesTai me basilea epi tO panti israEl.
1Krn:28:4 C VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RP_DS P A3_GSM N2_GSM N3_GSM RP_GS V9_PAN N3V_ASM P N_ASM P RA_ASM N3W_ASM C P N_DSM VXI_XAI3S RA_ASN N2N_ASN C P N2_GSM N_GSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P RA_DPM N2_DPM RA_GSM N3_GSM RP_GS P RP_DS VAI_AAI3S RA_GSN VB_AMN RP_AS N3V_ASM P RA_DSM A3_DSM N_GSM
1Krn:28:4 and also, even, namely to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of house; to dwell father I to be king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah to choose the royal and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell Judas/Judah the house the father I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to want want, wish, desire the to become become, happen I king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the every all, each, every, the whole of Israel
1Krn:28:4 and he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) away from (+gen) every (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! father (gen) me (gen) to-be king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) and in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-has-CHOOSE-ed the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) and out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) the (gen) father (gen) me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-WANT-ed the (gen) to-be-BECOME-ed me (acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) every (dat) Israel (indecl)
1Krn:28:4 1Krn_28:4_1 1Krn_28:4_2 1Krn_28:4_3 1Krn_28:4_4 1Krn_28:4_5 1Krn_28:4_6 1Krn_28:4_7 1Krn_28:4_8 1Krn_28:4_9 1Krn_28:4_10 1Krn_28:4_11 1Krn_28:4_12 1Krn_28:4_13 1Krn_28:4_14 1Krn_28:4_15 1Krn_28:4_16 1Krn_28:4_17 1Krn_28:4_18 1Krn_28:4_19 1Krn_28:4_20 1Krn_28:4_21 1Krn_28:4_22 1Krn_28:4_23 1Krn_28:4_24 1Krn_28:4_25 1Krn_28:4_26 1Krn_28:4_27 1Krn_28:4_28 1Krn_28:4_29 1Krn_28:4_30 1Krn_28:4_31 1Krn_28:4_32 1Krn_28:4_33 1Krn_28:4_34 1Krn_28:4_35 1Krn_28:4_36 1Krn_28:4_37 1Krn_28:4_38 1Krn_28:4_39 1Krn_28:4_40 1Krn_28:4_41 1Krn_28:4_42 1Krn_28:4_43 1Krn_28:4_44 1Krn_28:4_45 1Krn_28:4_46 1Krn_28:4_47 1Krn_28:4_48 1Krn_28:4_49 1Krn_28:4_50 1Krn_28:4_51 1Krn_28:4_52 1Krn_28:4_53
1Krn:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:5 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν μου [ὅτι πολλοὺς υἱοὺς ἔδωκέν μοι κύριος] ἐξελέξατο ἐν Σαλωμων τῷ υἱῷ μου καθίσαι αὐτὸν ἐπὶ θρόνου βασιλείας κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ·
1Krn:28:5 And of all my sons, (for the Lord has given me many sons,)he has chosen Solomon my son, to set him on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. (1 Chronicles 28:5 Brenton)
1Krn:28:5 A spośród wszystkich synów moich - albowiem Pan dał mi wielu synów - wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie królestwa Pańskiego - nad Izraelem. (1 Krn 28:5 BT_4)
1Krn:28:5 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν μου [ὅτι πολλοὺς υἱοὺς ἔδωκέν μοι κύριος] ἐξελέξατο ἐν Σαλωμων τῷ υἱῷ μου καθίσαι αὐτὸν ἐπὶ θρόνου βασιλείας κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ·
1Krn:28:5 καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί θρόνος, -ου, ὁ βασιλεία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:28:5 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ja Ponieważ/tamto Dużo Syn By dawać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Salomon Syn Ja By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Królestwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krn:28:5 kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n ui(O=n mou [o(/ti pollou\s ui(ou\s e)/dOke/n moi ku/rios] e)Xele/Xato e)n *salOmOn tO=| ui(O=| mou kaTi/sai au)to\n e)pi\ Tro/nou basilei/as kuri/ou e)pi\ to\n *israEl·
1Krn:28:5 kai apo pantOn tOn hyiOn mu [hoti pollus hyius edOken moi kyrios] eXeleXato en salOmOn tO hyiO mu kaTisai auton epi Tronu basileias kyriu epi ton israEl·
1Krn:28:5 C P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RP_GS C A1_APM N2_APM VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM VAI_AMI3S P N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS VA_AAN RD_ASM P N2_GSM N1A_GSF N2_GSM P RA_ASM N_ASM
1Krn:28:5 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the son I because/that much son to give I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Solomon the son I to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne kingdom lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
1Krn:28:5 and away from (+gen) all (gen) the (gen) sons (gen) me (gen) because/that many (acc) sons (acc) he/she/it-GIVE-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (dat) son (dat) me (gen) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
1Krn:28:5 1Krn_28:5_1 1Krn_28:5_2 1Krn_28:5_3 1Krn_28:5_4 1Krn_28:5_5 1Krn_28:5_6 1Krn_28:5_7 1Krn_28:5_8 1Krn_28:5_9 1Krn_28:5_10 1Krn_28:5_11 1Krn_28:5_12 1Krn_28:5_13 1Krn_28:5_14 1Krn_28:5_15 1Krn_28:5_16 1Krn_28:5_17 1Krn_28:5_18 1Krn_28:5_19 1Krn_28:5_20 1Krn_28:5_21 1Krn_28:5_22 1Krn_28:5_23 1Krn_28:5_24 1Krn_28:5_25 1Krn_28:5_26 1Krn_28:5_27
1Krn:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:6 καὶ εἶπέν μοι ὁ θεός Σαλωμων ὁ υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν μου καὶ τὴν αὐλήν μου, ὅτι ᾑρέτικα ἐν αὐτῷ εἶναί μου υἱόν, κἀγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα
1Krn:28:6 And God said to me, Solomon thy son shall build my house and my court: for I have chosen him to be my son, and I will be to him a father. (1 Chronicles 28:6 Brenton)
1Krn:28:6 I rzekł do mnie: "Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem. (1 Krn 28:6 BT_4)
1Krn:28:6 καὶ εἶπέν μοι θεός Σαλωμων υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν μου καὶ τὴν αὐλήν μου, ὅτι ᾑρέτικα ἐν αὐτῷ εἶναί μου υἱόν, κἀγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα
1Krn:28:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κἀγώ (καὶ ἐγώ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
1Krn:28:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Bóg  Salomon Syn Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie Dom Ja I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ja Ponieważ/tamto By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być Ja Syn I/też ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ojciec
1Krn:28:6 kai\ ei)=pe/n moi o( Teo/s *salOmOn o( ui(o/s sou oi)kodomE/sei to\n oi)=ko/n mou kai\ tE\n au)lE/n mou, o(/ti E(|re/tika e)n au)tO=| ei)=nai/ mou ui(o/n, ka)gO\ e)/somai au)tO=| ei)s pate/ra
1Krn:28:6 kai eipen moi ho Teos salOmOn ho hyios su oikodomEsei ton oikon mu kai tEn aulEn mu, hoti hEretika en autO einai mu hyion, kagO esomai autO eis patera
1Krn:28:6 C VBI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASF N1_ASF RP_GS C VXI_XAI1S P RD_DSM V9_PAN RP_GS N2_ASM C+RPNS VF_FMI1S RD_DSM P N3_ASM
1Krn:28:6 and also, even, namely to say/tell I the god [see theology] Solomon the son you; your/yours(sg) to build/edify the house I and also, even, namely the courtyard sheep-fold, palace, house I because/that to choose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be I son and/also I to be he/she/it/same into (+acc) father
1Krn:28:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) the (nom) god (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) house (acc) me (gen) and the (acc) courtyard (acc) me (gen) because/that I-have-CHOOSE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) to-be me (gen) son (acc) and/also I (nom) I-will-be him/it/same (dat) into (+acc) father (acc)
1Krn:28:6 1Krn_28:6_1 1Krn_28:6_2 1Krn_28:6_3 1Krn_28:6_4 1Krn_28:6_5 1Krn_28:6_6 1Krn_28:6_7 1Krn_28:6_8 1Krn_28:6_9 1Krn_28:6_10 1Krn_28:6_11 1Krn_28:6_12 1Krn_28:6_13 1Krn_28:6_14 1Krn_28:6_15 1Krn_28:6_16 1Krn_28:6_17 1Krn_28:6_18 1Krn_28:6_19 1Krn_28:6_20 1Krn_28:6_21 1Krn_28:6_22 1Krn_28:6_23 1Krn_28:6_24 1Krn_28:6_25 1Krn_28:6_26 1Krn_28:6_27 1Krn_28:6_28 1Krn_28:6_29
1Krn:28:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:7 καὶ κατορθώσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, ἐὰν ἰσχύσῃ τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ κρίματά μου ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
1Krn:28:7 And I will establish his kingdom for ever, if he continue to keep my commandments, and my judgments, as at this day. (1 Chronicles 28:7 Brenton)
1Krn:28:7 Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów". (1 Krn 28:7 BT_4)
1Krn:28:7 καὶ κατορθώσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, ἐὰν ἰσχύσῃ τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ κρίματά μου ὡς ἡμέρα αὕτη.
1Krn:28:7 καί   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krn:28:7 I też, nawet, mianowicie Królestwo On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mieć siła By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krn:28:7 kai\ katorTO/sO tE\n basilei/an au)tou= e(/Os ai)O=nos, e)a\n i)sCHu/sE| tou= fula/XasTai ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ kri/mata/ mou O(s E( E(me/ra au(/tE.
1Krn:28:7 kai katorTOsO tEn basileian autu heOs aiOnos, ean isCHysE tu fylaXasTai tas entolas mu kai ta krimata mu hOs hE hEmera hautE.
1Krn:28:7 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N3W_GSM C VA_AAS3S RA_GSN VA_AMN RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
1Krn:28:7 and also, even, namely ć the kingdom he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to have strength the to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krn:28:7 and   the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) if-ever you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH, he/she/it-should-HAVE-STRENGTH, you(sg)-should-be-HAVE-ed-STRENGTH the (gen) to-be-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
1Krn:28:7 1Krn_28:7_1 1Krn_28:7_2 1Krn_28:7_3 1Krn_28:7_4 1Krn_28:7_5 1Krn_28:7_6 1Krn_28:7_7 1Krn_28:7_8 1Krn_28:7_9 1Krn_28:7_10 1Krn_28:7_11 1Krn_28:7_12 1Krn_28:7_13 1Krn_28:7_14 1Krn_28:7_15 1Krn_28:7_16 1Krn_28:7_17 1Krn_28:7_18 1Krn_28:7_19 1Krn_28:7_20 1Krn_28:7_21 1Krn_28:7_22
1Krn:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:8 καὶ νῦν κατὰ πρόσωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου καὶ ἐν ὠσὶν θεοῦ ἡμῶν φυλάξασθε καὶ ζητήσατε πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ἵνα κληρονομήσητε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ κατακληρονομήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς ἕως αἰῶνος.
1Krn:28:8 And now I charge you before the whole assembly of the Lord, and in the audience of our God, keep and seek all the commandments of the Lord our God, that ye may inherit the good land, and leave it for your sons to inherit after you for ever. (1 Chronicles 28:8 Brenton)
1Krn:28:8 Teraz więc w obliczu całego Izraela, społeczności Pańskiej i w obecności Boga naszego, zachowujcie i strzeżcie wszystkich poleceń Pana, Boga waszego, abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was będą. (1 Krn 28:8 BT_4)
1Krn:28:8 καὶ νῦν κατὰ πρόσωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου καὶ ἐν ὠσὶν θεοῦ ἡμῶν φυλάξασθε καὶ ζητήσατε πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ἵνα κληρονομήσητε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ κατακληρονομήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς ἕως αἰῶνος.
1Krn:28:8 καί νῦν κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν οὖς, ὠτός, τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:28:8 I też, nawet, mianowicie Teraz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Bóg  Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By szukać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja żeby / ażeby / bo By dziedziczyć Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł Syn Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:28:8 kai\ nu=n kata\ pro/sOpon pa/sEs e)kklEsi/as kuri/ou kai\ e)n O)si\n Teou= E(mO=n fula/XasTe kai\ DZEtE/sate pa/sas ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= E(mO=n, i(/na klEronomE/sEte tE\n gE=n tE\n a)gaTE\n kai\ kataklEronomE/sEte toi=s ui(oi=s u(mO=n meT’ u(ma=s e(/Os ai)O=nos.
1Krn:28:8 kai nyn kata prosOpon pasEs ekklEsias kyriu kai en Osin Teu hEmOn fylaXasTe kai DZEtEsate pasas tas entolas kyriu tu Teu hEmOn, hina klEronomEsEte tEn gEn tEn agaTEn kai kataklEronomEsEte tois hyiois hymOn meT’ hymas heOs aiOnos.
1Krn:28:8 C D P N2N_ASN A1S_GSF N1A_GSF N2_GSM C P N3T_DPN N2_GSM RP_GP VA_AMD2P C VA_AAD2P A1S_APF RA_APF N1_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF C VA_AAS2P RA_DPM N2_DPM RP_GP P RP_AP P N3W_GSM
1Krn:28:8 and also, even, namely now down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear god [see theology] I to guard and also, even, namely to seek every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to inherit the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to transfer title the son you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:28:8 and now down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) every (gen) assembly (gen), assemblies (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) ears (dat) god (gen) us (gen) be-you(pl)-GUARD-ed! and do-SEEK-you(pl)! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) so that / in order to /because you(pl)-should-INHERIT the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) and you(pl)-should-TRANSFER-TITLE the (dat) sons (dat) you(pl) (gen) after (+acc), with (+gen) you(pl) (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:28:8 1Krn_28:8_1 1Krn_28:8_2 1Krn_28:8_3 1Krn_28:8_4 1Krn_28:8_5 1Krn_28:8_6 1Krn_28:8_7 1Krn_28:8_8 1Krn_28:8_9 1Krn_28:8_10 1Krn_28:8_11 1Krn_28:8_12 1Krn_28:8_13 1Krn_28:8_14 1Krn_28:8_15 1Krn_28:8_16 1Krn_28:8_17 1Krn_28:8_18 1Krn_28:8_19 1Krn_28:8_20 1Krn_28:8_21 1Krn_28:8_22 1Krn_28:8_23 1Krn_28:8_24 1Krn_28:8_25 1Krn_28:8_26 1Krn_28:8_27 1Krn_28:8_28 1Krn_28:8_29 1Krn_28:8_30 1Krn_28:8_31 1Krn_28:8_32 1Krn_28:8_33 1Krn_28:8_34 1Krn_28:8_35 1Krn_28:8_36 1Krn_28:8_37
1Krn:28:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:9 καὶ νῦν, Σαλωμων υἱέ μου, γνῶθι τὸν θεὸν τῶν πατέρων σου καὶ δούλευε αὐτῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καὶ ψυχῇ θελούσῃ, ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει κύριος καὶ πᾶν ἐνθύμημα γιγνώσκει· ἐὰν ζητήσῃς αὐτόν, εὑρεθήσεταί σοι, καὶ ἐὰν καταλείψῃς αὐτόν, καταλείψει σε εἰς τέλος.
1Krn:28:9 And now, my son Solomon, know the God of thy fathers, and serve him with a perfect heart and willing soul: for the Lord searches all hearts, and knows every thought: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou shouldest forsake him, he will forsake thee for ever. (1 Chronicles 28:9 Brenton)
1Krn:28:9 A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i służ Mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. (1 Krn 28:9 BT_4)
1Krn:28:9 καὶ νῦν, Σαλωμων υἱέ μου, γνῶθι τὸν θεὸν τῶν πατέρων σου καὶ δούλευε αὐτῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καὶ ψυχῇ θελούσῃ, ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει κύριος καὶ πᾶν ἐνθύμημα γιγνώσκει· ἐὰν ζητήσῃς αὐτόν, εὑρεθήσεταί σοι, καὶ ἐὰν καταλείψῃς αὐτόν, καταλείψει σε εἰς τέλος.
1Krn:28:9 καί νῦν Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ τέλειος -α -ον καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
1Krn:28:9 I też, nawet, mianowicie Teraz Salomon Syn Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Bóg  Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Uzupełniany I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By szukać On/ona/to/to samo By znajdować Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
1Krn:28:9 kai\ nu=n, *salOmOn ui(e/ mou, gnO=Ti to\n Teo\n tO=n pate/rOn sou kai\ dou/leue au)tO=| e)n kardi/a| telei/a| kai\ PSuCHE=| Telou/sE|, o(/ti pa/sas kardi/as e)ta/DZei ku/rios kai\ pa=n e)nTu/mEma gignO/skei· e)a\n DZEtE/sE|s au)to/n, eu(reTE/setai/ soi, kai\ e)a\n katalei/PSE|s au)to/n, katalei/PSei se ei)s te/los.
1Krn:28:9 kai nyn, salOmOn hyie mu, gnOTi ton Teon tOn paterOn su kai duleue autO en kardia teleia kai PSyCHE TelusE, hoti pasas kardias etaDZei kyrios kai pan enTymEma gignOskei· ean DZEtEsEs auton, heureTEsetai soi, kai ean kataleiPSEs auton, kataleiPSei se eis telos.
1Krn:28:9 C D N_VSM N2_VSM RP_GS VZ_AAD2S RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RP_GS C V1_PAD2S RD_DSM P N1A_DSF A1A_DSF C N1_DSF V1_PAPDSF C A1S_APF N1A_APF V1_PAI3S N2_NSM C A3_ASN N3M_ASN V1_PAI3S C VA_AAS2S RD_ASM VC_FPI3S RP_DS C C VA_AAS2S RD_ASM VF_FAI3S RP_AS P N3E_ASN
1Krn:28:9 and also, even, namely now Solomon son I to know i.e. recognize. the god [see theology] the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) completed and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to want want, wish, desire because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć to know i.e. recognize. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to seek he/she/it/same to find you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) into (+acc) end (event, consummation)
1Krn:28:9 and now Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) son (voc) me (gen) do-KNOW-you(sg)! the (acc) god (acc) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-OBEY-ing! him/it/same (dat) in/among/by (+dat) heart (dat) completed ([Adj] dat) and life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed while WANT-ing (dat) because/that all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) heart (gen), hearts (acc)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) and every (nom|acc|voc)   he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) if-ever you(sg)-should-SEEK him/it/same (acc) he/she/it-will-be-FIND-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and if-ever you(sg)-should-LEAVE-BEHIND him/it/same (acc) he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) end (nom|acc|voc)
1Krn:28:9 1Krn_28:9_1 1Krn_28:9_2 1Krn_28:9_3 1Krn_28:9_4 1Krn_28:9_5 1Krn_28:9_6 1Krn_28:9_7 1Krn_28:9_8 1Krn_28:9_9 1Krn_28:9_10 1Krn_28:9_11 1Krn_28:9_12 1Krn_28:9_13 1Krn_28:9_14 1Krn_28:9_15 1Krn_28:9_16 1Krn_28:9_17 1Krn_28:9_18 1Krn_28:9_19 1Krn_28:9_20 1Krn_28:9_21 1Krn_28:9_22 1Krn_28:9_23 1Krn_28:9_24 1Krn_28:9_25 1Krn_28:9_26 1Krn_28:9_27 1Krn_28:9_28 1Krn_28:9_29 1Krn_28:9_30 1Krn_28:9_31 1Krn_28:9_32 1Krn_28:9_33 1Krn_28:9_34 1Krn_28:9_35 1Krn_28:9_36 1Krn_28:9_37 1Krn_28:9_38 1Krn_28:9_39 1Krn_28:9_40 1Krn_28:9_41 1Krn_28:9_42
1Krn:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:10 ἰδὲ τοίνυν ὅτι κύριος ᾑρέτικέν σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον εἰς ἁγίασμα· ἴσχυε καὶ ποίει. –
1Krn:28:10 See now, for the Lord has chosen thee to build him a house for a sanctuary, be strong and do it. (1 Chronicles 28:10 Brenton)
1Krn:28:10 Bacz teraz, ciebie bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny i wykonaj to!» (1 Krn 28:10 BT_4)
1Krn:28:10 ἰδὲ τοίνυν ὅτι κύριος ᾑρέτικέν σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον εἰς ἁγίασμα· ἴσχυε καὶ ποίει.
1Krn:28:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τοί·νυν ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) εἰς[1]   ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
1Krn:28:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dlatego dlatego, wtedy Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom Do (+przyspieszenie) By mieć siła I też, nawet, mianowicie By czynić/rób  
1Krn:28:10 i)de\ toi/nun o(/ti ku/rios E(|re/tike/n se oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon ei)s a(gi/asma· i)/sCHue kai\ poi/ei.
1Krn:28:10 ide toinyn hoti kyrios hEretiken se oikodomEsai autO oikon eis hagiasma· isCHye kai poiei.
1Krn:28:10 VB_AAD2S x C N2_NSM VXI_XAI3S RP_AS VA_AAN RD_DSM N2_ASM P N3M_ASN V1_PAD2S C V2_PAD2S
1Krn:28:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), therefore therefore, then because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to choose you; your/yours(sg) to build/edify he/she/it/same house into (+acc) ć to have strength and also, even, namely to do/make  
1Krn:28:10 do-SEE-you(sg)! therefore because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-CHOOSE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc) into (+acc)   be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!  
1Krn:28:10 1Krn_28:10_1 1Krn_28:10_2 1Krn_28:10_3 1Krn_28:10_4 1Krn_28:10_5 1Krn_28:10_6 1Krn_28:10_7 1Krn_28:10_8 1Krn_28:10_9 1Krn_28:10_10 1Krn_28:10_11 1Krn_28:10_12 1Krn_28:10_13 1Krn_28:10_14 1Krn_28:10_15
1Krn:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:11 καὶ ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἴκων αὐτοῦ καὶ τῶν ζακχω αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπερῴων καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἐσωτέρων καὶ τοῦ οἴκου τοῦ ἐξιλασμοῦ
1Krn:28:11 And David gave Solomon his son the plan of the temple, and its buildings, and its treasuries, and its upper chambers, and the inner store-rooms, and the place of the atonement, (1 Chronicles 28:11 Brenton)
1Krn:28:11 Dawid dał Salomonowi, synowi swojemu, plan przedsionka i świątyni oraz jej budynków, komnat górnych, sal wewnętrznych oraz pomieszczenia dla przebłagalni. (1 Krn 28:11 BT_4)
1Krn:28:11 καὶ ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἴκων αὐτοῦ καὶ τῶν ζακχω αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπερῴων καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἐσωτέρων καὶ τοῦ οἴκου τοῦ ἐξιλασμοῦ
1Krn:28:11 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:28:11 I też, nawet, mianowicie By dawać David Salomon Syn On/ona/to/to samo Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyższy pokój; na górę I też, nawet, mianowicie Magazyn [zobacz aptekarza] Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać
1Krn:28:11 kai\ e)/dOken *dauid *salOmOn tO=| ui(O=| au)tou= to\ para/deigma tou= naou= kai\ tO=n oi)/kOn au)tou= kai\ tO=n DZakCHO au)tou= kai\ tO=n u(perO/|On kai\ tO=n a)poTEkO=n tO=n e)sOte/rOn kai\ tou= oi)/kou tou= e)Xilasmou=
1Krn:28:11 kai edOken dauid salOmOn tO hyiO autu to paradeigma tu nau kai tOn oikOn autu kai tOn DZakCHO autu kai tOn hyperOOn kai tOn apoTEkOn tOn esOterOn kai tu oiku tu eXilasmu
1Krn:28:11 C VAI_AAI3S N_NSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM C RA_GPM N_GPM RD_GSM C RA_GPN N2N_GPN C RA_GPF N1_GPF RA_GPM A1A_GPMC C RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:28:11 and also, even, namely to give David Solomon the son he/she/it/same the ć the temple and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the upper room; upstairs and also, even, namely the storehouse [see apothecary] the inner and also, even, namely the house; to dwell the ć
1Krn:28:11 and he/she/it-GIVE-ed David (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (dat) son (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc)   the (gen) temple (gen) and the (gen) houses (gen); while DWELL-ing (nom) him/it/same (gen) and the (gen)   him/it/same (gen) and the (gen) upper rooms (gen); upstairs ([Adj] gen) and the (gen) storehouses (gen) the (gen) inner ([Adj] gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen)  
1Krn:28:11 1Krn_28:11_1 1Krn_28:11_2 1Krn_28:11_3 1Krn_28:11_4 1Krn_28:11_5 1Krn_28:11_6 1Krn_28:11_7 1Krn_28:11_8 1Krn_28:11_9 1Krn_28:11_10 1Krn_28:11_11 1Krn_28:11_12 1Krn_28:11_13 1Krn_28:11_14 1Krn_28:11_15 1Krn_28:11_16 1Krn_28:11_17 1Krn_28:11_18 1Krn_28:11_19 1Krn_28:11_20 1Krn_28:11_21 1Krn_28:11_22 1Krn_28:11_23 1Krn_28:11_24 1Krn_28:11_25 1Krn_28:11_26 1Krn_28:11_27 1Krn_28:11_28 1Krn_28:11_29 1Krn_28:11_30 1Krn_28:11_31 1Krn_28:11_32
1Krn:28:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:12 καὶ τὸ παράδειγμα, ὃ εἶχεν ἐν πνεύματι αὐτοῦ, τῶν αὐλῶν οἴκου κυρίου καὶ πάντων τῶν παστοφορίων τῶν κύκλῳ τῶν εἰς τὰς ἀποθήκας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἁγίων
1Krn:28:12 and the plan which he had in his mind of the courts of the house of the Lord, and of all the chambers round about, designed for the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the holy things, and of the chambers for resting: (1 Chronicles 28:12 Brenton)
1Krn:28:12 I plan wszystkiego, co sam zamyślał: dziedzińców domu Pańskiego i wszystkich komnat dokoła, skarbców domu Bożego i skarbców rzeczy świętych; (1 Krn 28:12 BT_4)
1Krn:28:12 καὶ τὸ παράδειγμα, εἶχεν ἐν πνεύματι αὐτοῦ, τῶν αὐλῶν οἴκου κυρίου καὶ πάντων τῶν παστοφορίων τῶν κύκλῳ τῶν εἰς τὰς ἀποθήκας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἁγίων
1Krn:28:12 καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
1Krn:28:12 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo Flet; owczarnia dziedzińca , pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole Do (+przyspieszenie) Magazyn [zobacz aptekarza] Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Magazyn [zobacz aptekarza] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
1Krn:28:12 kai\ to\ para/deigma, o(\ ei)=CHen e)n pneu/mati au)tou=, tO=n au)lO=n oi)/kou kuri/ou kai\ pa/ntOn tO=n pastofori/On tO=n ku/klO| tO=n ei)s ta\s a)poTE/kas oi)/kou kuri/ou kai\ tO=n a)poTEkO=n tO=n a(gi/On
1Krn:28:12 kai to paradeigma, ho eiCHen en pneumati autu, tOn aulOn oiku kyriu kai pantOn tOn pastoforiOn tOn kyklO tOn eis tas apoTEkas oiku kyriu kai tOn apoTEkOn tOn hagiOn
1Krn:28:12 C RA_ASN N3M_ASN RR_ASN V1I_IAI3S P N3M_DSN RD_GSM RA_GPM N2_GPM N2_GSM N2_GSM C A3_GPM RA_GPM N2N_GPN RA_GPM N2_DSM RA_GPM P RA_APF N1_APF N2_GSM N2_GSM C RA_GPF N1_GPF RA_GPF A1A_GPF
1Krn:28:12 and also, even, namely the ć who/whom/which to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same the flute; courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć the in a circle the into (+acc) the storehouse [see apothecary] house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the storehouse [see apothecary] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
1Krn:28:12 and the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-HAVE-ing in/among/by (+dat) spirit (dat) him/it/same (gen) the (gen) flutes (gen); courtyards (gen); while FLUTE-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and all (gen) the (gen)   the (gen) in a circle the (gen) into (+acc) the (acc) storehouses (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (gen) storehouses (gen) the (gen) holy ([Adj] gen)
1Krn:28:12 1Krn_28:12_1 1Krn_28:12_2 1Krn_28:12_3 1Krn_28:12_4 1Krn_28:12_5 1Krn_28:12_6 1Krn_28:12_7 1Krn_28:12_8 1Krn_28:12_9 1Krn_28:12_10 1Krn_28:12_11 1Krn_28:12_12 1Krn_28:12_13 1Krn_28:12_14 1Krn_28:12_15 1Krn_28:12_16 1Krn_28:12_17 1Krn_28:12_18 1Krn_28:12_19 1Krn_28:12_20 1Krn_28:12_21 1Krn_28:12_22 1Krn_28:12_23 1Krn_28:12_24 1Krn_28:12_25 1Krn_28:12_26 1Krn_28:12_27 1Krn_28:12_28 1Krn_28:12_29
1Krn:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:13 καὶ τῶν καταλυμάτων τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας οἴκου κυρίου.
1Krn:28:13 and the plan of the courses of the priests and Levites, for all the work of the service of the house of the Lord, and of the stores of vessels for ministration of the service of the house of the Lord. (1 Chronicles 28:13 Brenton)
1Krn:28:13 zmian kapłanów i lewitów i wszelkiej pracy w obsłudze domu Pańskiego, i wszelkich naczyń do obsługi domu Pańskiego. (1 Krn 28:13 BT_4)
1Krn:28:13 καὶ τῶν καταλυμάτων τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας οἴκου κυρίου.
1Krn:28:13 καί ὁ ἡ τό κατά·λυμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐργασία, -ας, ἡ λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό λατρεία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:28:13 I też, nawet, mianowicie Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' Bieg {Kurs} Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Biznesowe/gonitwy Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Magazyn [zobacz aptekarza] Naczynie Obrządek (boża/ofiarowująca się usługa, oddaną/czci usługę) Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:28:13 kai\ tO=n kataluma/tOn tO=n e)fEmeriO=n tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n ei)s pa=san e)rgasi/an leitourgi/as oi)/kou kuri/ou kai\ tO=n a)poTEkO=n tO=n leitourgEsi/mOn skeuO=n tE=s latrei/as oi)/kou kuri/ou.
1Krn:28:13 kai tOn katalymatOn tOn efEmeriOn tOn hiereOn kai tOn leuitOn eis pasan ergasian leiturgias oiku kyriu kai tOn apoTEkOn tOn leiturgEsimOn skeuOn tEs latreias oiku kyriu.
1Krn:28:13 C RA_GPN N3M_GPN RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM P A1S_ASF N1A_ASF N1A_GSF N2_GSM N2_GSM C RA_GPF N1_GPF RA_GPN A1B_GPN N3E_GPN RA_GSF N1A_GSF N2_GSM N2_GSM
1Krn:28:13 and also, even, namely the accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ the course the priest and also, even, namely the Levite into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle business/pursuits job/office [see liturgy] house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the storehouse [see apothecary] the ć vessel the rite (divine/offering service, devoted/worship service) house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:28:13 and the (gen) quarters (gen) the (gen) courses (gen) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) business/pursuits (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (gen) storehouses (gen) the (gen)   vessels (gen) the (gen) rite (gen), rites (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:28:13 1Krn_28:13_1 1Krn_28:13_2 1Krn_28:13_3 1Krn_28:13_4 1Krn_28:13_5 1Krn_28:13_6 1Krn_28:13_7 1Krn_28:13_8 1Krn_28:13_9 1Krn_28:13_10 1Krn_28:13_11 1Krn_28:13_12 1Krn_28:13_13 1Krn_28:13_14 1Krn_28:13_15 1Krn_28:13_16 1Krn_28:13_17 1Krn_28:13_18 1Krn_28:13_19 1Krn_28:13_20 1Krn_28:13_21 1Krn_28:13_22 1Krn_28:13_23 1Krn_28:13_24 1Krn_28:13_25 1Krn_28:13_26
1Krn:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:14 καὶ τὸν σταθμὸν τῆς ὁλκῆς αὐτῶν, τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν,
1Krn:28:14 And he gave him the account of their weight, both of gold and silver vessels. (1 Chronicles 28:14 Brenton)
1Krn:28:14 Złota dał na wszystkie naczynia złote, według wagi każdego naczynia do różnych posług; srebra na wszystkie naczynia srebrne, według wagi każdego naczynia do różnych posług; (1 Krn 28:14 BT_4)
1Krn:28:14 καὶ τὸν σταθμὸν τῆς ὁλκῆς αὐτῶν, τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν,
1Krn:28:14 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
1Krn:28:14 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I [umieszczona z tyłu współrzędna] Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Srebrny
1Krn:28:14 kai\ to\n staTmo\n tE=s o(lkE=s au)tO=n, tO=n te CHrusO=n kai\ a)rgurO=n,
1Krn:28:14 kai ton staTmon tEs holkEs autOn, tOn te CHrysOn kai argyrOn,
1Krn:28:14 C RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RD_GPM RA_GPM x A1C_GPM C A1C_GPF
1Krn:28:14 and also, even, namely the ć the ć he/she/it/same the and [postpositive coordinate] gold/golden; to gild and also, even, namely silver
1Krn:28:14 and the (acc)   the (gen)   them/same (gen) the (gen) and [postpositive coordinate] gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) and silver ([Adj] gen)
1Krn:28:14 1Krn_28:14_1 1Krn_28:14_2 1Krn_28:14_3 1Krn_28:14_4 1Krn_28:14_5 1Krn_28:14_6 1Krn_28:14_7 1Krn_28:14_8 1Krn_28:14_9 1Krn_28:14_10 1Krn_28:14_11
1Krn:28:14 x x x x x x x x x x x
1Krn:28:15 λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν λύχνων·
1Krn:28:15 He gave him the weight of the candlesticks, and of the lamps. (1 Chronicles 28:15 Brenton)
1Krn:28:15 złota na świeczniki złote i ich lampy, według wagi każdego świecznika i jego lamp; srebra na świeczniki srebrne, według wagi świecznika i jego lamp stosownie do użycia każdego świecznika; (1 Krn 28:15 BT_4)
1Krn:28:15 λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν λύχνων·
1Krn:28:15 λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός)
1Krn:28:15 lampstand By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lampa
1Krn:28:15 luCHniO=n tE\n o(lkE\n e)/dOken au)tO=| kai\ tO=n lu/CHnOn·
1Krn:28:15 lyCHniOn tEn holkEn edOken autO kai tOn lyCHnOn·
1Krn:28:15 N1A_GPF RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S RD_DSM C RA_GPM N2_GPM
1Krn:28:15 lampstand the ć to give he/she/it/same and also, even, namely the lamp
1Krn:28:15 lampstands (gen) the (acc)   he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) and the (gen) lamps (gen)
1Krn:28:15 1Krn_28:15_1 1Krn_28:15_2 1Krn_28:15_3 1Krn_28:15_4 1Krn_28:15_5 1Krn_28:15_6 1Krn_28:15_7 1Krn_28:15_8
1Krn:28:15 x x x x x x x x
1Krn:28:16 ἔδωκεν αὐτῷ ὁμοίως τὸν σταθμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προθέσεως, ἑκάστης τραπέζης χρυσῆς καὶ ὡσαύτως τῶν ἀργυρῶν,
1Krn:28:16 He gave him likewise the weight of the tables of shewbread, of each table of gold, and likewise of the tables of silver: (1 Chronicles 28:16 Brenton)
1Krn:28:16 i odpowiedni przydział złota na stoły chlebów pokładnych, według różnych stołów, a srebra na stoły srebrne; (1 Krn 28:16 BT_4)
1Krn:28:16 ἔδωκεν αὐτῷ ὁμοίως τὸν σταθμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προθέσεως, ἑκάστης τραπέζης χρυσῆς καὶ ὡσαύτως τῶν ἀργυρῶν,
1Krn:28:16 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ ἕκαστος -η -ον τράπεζα, -ης, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος
1Krn:28:16 By dawać On/ona/to/to samo Podobnie Stołowy Obecności/cel Każdy Stołowy Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Podobnie Srebrny
1Krn:28:16 e)/dOken au)tO=| o(moi/Os to\n staTmo\n tO=n trapeDZO=n tE=s proTe/seOs, e(ka/stEs trape/DZEs CHrusE=s kai\ O(sau/tOs tO=n a)rgurO=n,
1Krn:28:16 edOken autO homoiOs ton staTmon tOn trapeDZOn tEs proTeseOs, hekastEs trapeDZEs CHrysEs kai hOsautOs tOn argyrOn,
1Krn:28:16 VAI_AAI3S RD_DSM D RA_ASM N2_ASM RA_GPF N1S_GPF RA_GSF N3I_GSF A1_GSF N1S_GSF A1C_GSF C D RA_GPM A1C_GPM
1Krn:28:16 to give he/she/it/same similarly the ć the table the presence/purpose each table gold/golden and also, even, namely likewise the silver
1Krn:28:16 he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) similarly the (acc)   the (gen) tables (gen) the (gen) presence/purpose (gen) each (of two) (gen) table (gen) gold/golden ([Adj] gen) and likewise the (gen) silver ([Adj] gen)
1Krn:28:16 1Krn_28:16_1 1Krn_28:16_2 1Krn_28:16_3 1Krn_28:16_4 1Krn_28:16_5 1Krn_28:16_6 1Krn_28:16_7 1Krn_28:16_8 1Krn_28:16_9 1Krn_28:16_10 1Krn_28:16_11 1Krn_28:16_12 1Krn_28:16_13 1Krn_28:16_14 1Krn_28:16_15 1Krn_28:16_16
1Krn:28:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:17 καὶ τῶν κρεαγρῶν καὶ σπονδείων καὶ τῶν φιαλῶν τῶν χρυσῶν καὶ τὸν σταθμὸν τῶν χρυσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν, κεφφουρε ἑκάστου σταθμοῦ.
1Krn:28:17 also of the flesh-hooks, and vessels for drink-offering, and golden bowls: and the weight of the gold and silver articles, and censers, and bowls, according to the weight of each. (1 Chronicles 28:17 Brenton)
1Krn:28:17 na widełki, kropielnice i dzbanki szczerozłote, na puchary złote, według wagi każdego pucharu, na puchary srebrne, według wagi każdego pucharu; (1 Krn 28:17 BT_4)
1Krn:28:17 καὶ τῶν κρεαγρῶν καὶ σπονδείων καὶ τῶν φιαλῶν τῶν χρυσῶν καὶ τὸν σταθμὸν τῶν χρυσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν, κεφφουρε ἑκάστου σταθμοῦ.
1Krn:28:17 καί ὁ ἡ τό   καί   καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος   ἕκαστος -η -ον  
1Krn:28:17 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miska Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Srebrny Każdy
1Krn:28:17 kai\ tO=n kreagrO=n kai\ spondei/On kai\ tO=n fialO=n tO=n CHrusO=n kai\ to\n staTmo\n tO=n CHrusO=n kai\ tO=n a)rgurO=n, keffoure e(ka/stou staTmou=.
1Krn:28:17 kai tOn kreagrOn kai spondeiOn kai tOn fialOn tOn CHrysOn kai ton staTmon tOn CHrysOn kai tOn argyrOn, keffure hekastu staTmu.
1Krn:28:17 C RA_GPF N1A_GPF C N2N_GPN C RA_GPF N1_GPF RA_GPM A1C_GPM C RA_ASM N2_ASM RA_GPM A1C_GPM C RA_GPM A1C_GPM N_AS A1_GSM N2_GSM
1Krn:28:17 and also, even, namely the ć and also, even, namely ć and also, even, namely the bowl the gold/golden; to gild and also, even, namely the ć the gold/golden; to gild and also, even, namely the silver ć each ć
1Krn:28:17 and the (gen)   and   and the (gen) bowls (gen) the (gen) gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) and the (acc)   the (gen) gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) and the (gen) silver ([Adj] gen)   each (of two) (gen)  
1Krn:28:17 1Krn_28:17_1 1Krn_28:17_2 1Krn_28:17_3 1Krn_28:17_4 1Krn_28:17_5 1Krn_28:17_6 1Krn_28:17_7 1Krn_28:17_8 1Krn_28:17_9 1Krn_28:17_10 1Krn_28:17_11 1Krn_28:17_12 1Krn_28:17_13 1Krn_28:17_14 1Krn_28:17_15 1Krn_28:17_16 1Krn_28:17_17 1Krn_28:17_18 1Krn_28:17_19 1Krn_28:17_20 1Krn_28:17_21
1Krn:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:18 καὶ τὸν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων ἐκ χρυσίου δοκίμου σταθμὸν ὑπέδειξεν αὐτῷ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἅρματος τῶν χερουβιν τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξιν καὶ σκιαζόντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου.
1Krn:28:18 And he shewed him the weight of the utensils of the altar of incense, which was of pure gold, and the plan of the chariot of the cherubs that spread out their wings, and overshadowed the ark of the covenant of the Lord. (1 Chronicles 28:18 Brenton)
1Krn:28:18 na ołtarz kadzenia ze złota oczyszczonego, według wagi, i wzór wozu z cherubami złotymi, rozciągającymi skrzydła i pokrywającymi Arkę Przymierza Pańskiego. (1 Krn 28:18 BT_4)
1Krn:28:18 καὶ τὸν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων ἐκ χρυσίου δοκίμου σταθμὸν ὑπέδειξεν αὐτῷ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἅρματος τῶν χερουβιν τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξιν καὶ σκιαζόντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου.
1Krn:28:18 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ἐκ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δόκιμος -ον   ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ καί   ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:28:18 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota Próbuj próbę, wypróbowuj, próbuj, okazuj się By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wóz Cherubini Do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:28:18 kai\ to\n tou= TusiastEri/ou tO=n Tumiama/tOn e)k CHrusi/ou doki/mou staTmo\n u(pe/deiXen au)tO=| kai\ to\ para/deigma tou= a(/rmatos tO=n CHeroubin tO=n diapepetasme/nOn tai=s pte/ruXin kai\ skiaDZo/ntOn e)pi\ tE=s kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou.
1Krn:28:18 kai ton tu TysiastEriu tOn TymiamatOn ek CHrysiu dokimu staTmon hypedeiXen autO kai to paradeigma tu harmatos tOn CHerubin tOn diapepetasmenOn tais pteryXin kai skiaDZontOn epi tEs kibOtu diaTEkEs kyriu.
1Krn:28:18 C RA_ASM RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN P N2N_GSN A1B_GSN N2_ASM VAI_AAI3S RD_DSM C RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3M_GSN RA_GPM N_GPM RA_GPM VM_XMPGPM RA_DPF N3G_DPF C V1_PAPGPM P RA_GSF N2_GSF N1_GSF N2_GSM
1Krn:28:18 and also, even, namely the the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense out of (+gen) ἐξ before vowels piece of gold assay essay, try out, attempt, prove ć to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same and also, even, namely the ć the chariot the cherubim the to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:28:18 and the (acc) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) incenses (gen) out of (+gen) piece of gold (gen) assay ([Adj] gen)   he/she/it-MAKE KNOWN-ed him/it/same (dat) and the (nom|acc)   the (gen) chariot (gen) the (gen) cherubim (indecl) the (gen) having-been-???-ed (gen) the (dat) wings (dat) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:28:18 1Krn_28:18_1 1Krn_28:18_2 1Krn_28:18_3 1Krn_28:18_4 1Krn_28:18_5 1Krn_28:18_6 1Krn_28:18_7 1Krn_28:18_8 1Krn_28:18_9 1Krn_28:18_10 1Krn_28:18_11 1Krn_28:18_12 1Krn_28:18_13 1Krn_28:18_14 1Krn_28:18_15 1Krn_28:18_16 1Krn_28:18_17 1Krn_28:18_18 1Krn_28:18_19 1Krn_28:18_20 1Krn_28:18_21 1Krn_28:18_22 1Krn_28:18_23 1Krn_28:18_24 1Krn_28:18_25 1Krn_28:18_26 1Krn_28:18_27 1Krn_28:18_28 1Krn_28:18_29 1Krn_28:18_30
1Krn:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:19 πάντα ἐν γραφῇ χειρὸς κυρίου ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων κατὰ τὴν περιγενηθεῖσαν αὐτῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παραδείγματος. –
1Krn:28:19 David gave all to Solomon in the Lord's handwriting, according to the knowledge given him of the work of the pattern. (1 Chronicles 28:19 Brenton)
1Krn:28:19 «O tym wszystkim - rzekł Dawid - o pracach według planu budowy pouczony zostałem na piśmie przez Pana». (1 Krn 28:19 BT_4)
1Krn:28:19 πάντα ἐν γραφῇ χειρὸς κυρίου ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων κατὰ τὴν περιγενηθεῖσαν αὐτῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παραδείγματος.
1Krn:28:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ κατά ὁ ἡ τό περι·γίνομαι [LXX] (-, -, 2nd περι+γεν-, -, -, περι+γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό    
1Krn:28:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać David Salomon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo Wglądu/orientacja  
1Krn:28:19 pa/nta e)n grafE=| CHeiro\s kuri/ou e)/dOken *dauid *salOmOn kata\ tE\n perigenETei=san au)tO=| su/nesin tE=s katergasi/as tou= paradei/gmatos.
1Krn:28:19 panta en grafE CHeiros kyriu edOken dauid salOmOn kata tEn perigenETeisan autO synesin tEs katergasias tu paradeigmatos.
1Krn:28:19 A3_ASM P N1_DSF N3_GSF N2_GSM VAI_AAI3S N_NSM N_DSM P RA_ASF VC_APPASF RD_DSM N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N3M_GSN
1Krn:28:19 every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give David Solomon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to ??? he/she/it/same insight/discernment the ć the ć  
1Krn:28:19 all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-GIVE-ed David (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) upon being-???-ed (acc) him/it/same (dat) insight/discernment (acc) the (gen)   the (gen)    
1Krn:28:19 1Krn_28:19_1 1Krn_28:19_2 1Krn_28:19_3 1Krn_28:19_4 1Krn_28:19_5 1Krn_28:19_6 1Krn_28:19_7 1Krn_28:19_8 1Krn_28:19_9 1Krn_28:19_10 1Krn_28:19_11 1Krn_28:19_12 1Krn_28:19_13 1Krn_28:19_14 1Krn_28:19_15 1Krn_28:19_16 1Krn_28:19_17 1Krn_28:19_18
1Krn:28:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:20 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει, μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς, ὅτι κύριος ὁ θεός μου μετὰ σοῦ, οὐκ ἀνήσει σε καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου.
1Krn:28:20 And David said to Solomon his son, Be strong, and play the man, and do: fear not, neither be terrified; for the Lord my God is with thee; he will not forsake thee, and will not fail thee, until thou hast finished all the work of the service of the house of the Lord. And behold the pattern of the temple, even his house, and its treasury, and the upper chambers, and the inner store-rooms, and the place of propitiation, and the plan of the house of the Lord. (1 Chronicles 28:20 Brenton)
1Krn:28:20 I rzekł Dawid do swego syna, Salomona: «Bądź mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie bój się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z tobą, a nie opuści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie prace dla obsługi domu Pańskiego. (1 Krn 28:20 BT_4)
1Krn:28:20 καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει, μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς, ὅτι κύριος θεός μου μετὰ σοῦ, οὐκ ἀνήσει σε καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου.
1Krn:28:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐργασία, -ας, ἡ λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:28:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Salomon Syn On/ona/to/to samo By mieć siła I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Aż; świtaj By uzupełniać Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Biznesowe/gonitwy Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:28:20 kai\ ei)=pen *dauid *salOmOn tO=| ui(O=| au)tou= *)/isCHue kai\ a)ndri/DZou kai\ poi/ei, mE\ fobou= mEde\ ptoETE=|s, o(/ti ku/rios o( Teo/s mou meta\ sou=, ou)k a)nE/sei se kai\ ou) mE/ se e)gkatali/pE| e(/Os tou= suntele/sai se pa=san e)rgasi/an leitourgi/as oi)/kou kuri/ou.
1Krn:28:20 kai eipen dauid salOmOn tO hyiO autu isCHye kai andriDZu kai poiei, mE fobu mEde ptoETEs, hoti kyrios ho Teos mu meta su, uk anEsei se kai u mE se enkatalipE heOs tu syntelesai se pasan ergasian leiturgias oiku kyriu.
1Krn:28:20 C VBI_AAI3S N_NSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAD2S C V1_PMD2S C V2_PAD2S D V2_PMD2S C VC_APS2S C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS D VF_FAI3S RP_AS C D D RP_AS VB_AAS3S P RA_GSN VA_AAN RP_AS A1S_ASF N1A_ASF N1A_GSF N2_GSM N2_GSM
1Krn:28:20 and also, even, namely to say/tell David Solomon the son he/she/it/same to have strength and also, even, namely to man up and also, even, namely to do/make not fear [see phobia]; to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to let go of you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare until; dawn the to complete you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle business/pursuits job/office [see liturgy] house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:28:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (dat) son (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-GIVE UP, you(sg)-should-be-GIVE UP-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) business/pursuits (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krn:28:20 1Krn_28:20_1 1Krn_28:20_2 1Krn_28:20_3 1Krn_28:20_4 1Krn_28:20_5 1Krn_28:20_6 1Krn_28:20_7 1Krn_28:20_8 1Krn_28:20_9 1Krn_28:20_10 1Krn_28:20_11 1Krn_28:20_12 1Krn_28:20_13 1Krn_28:20_14 1Krn_28:20_15 1Krn_28:20_16 1Krn_28:20_17 1Krn_28:20_18 1Krn_28:20_19 1Krn_28:20_20 1Krn_28:20_21 1Krn_28:20_22 1Krn_28:20_23 1Krn_28:20_24 1Krn_28:20_25 1Krn_28:20_26 1Krn_28:20_27 1Krn_28:20_28 1Krn_28:20_29 1Krn_28:20_30 1Krn_28:20_31 1Krn_28:20_32 1Krn_28:20_33 1Krn_28:20_34 1Krn_28:20_35 1Krn_28:20_36 1Krn_28:20_37 1Krn_28:20_38 1Krn_28:20_39 1Krn_28:20_40
1Krn:28:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:28:21 καὶ ἰδοὺ αἱ ἐφημερίαι τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν λειτουργίαν οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ σοῦ ἐν πάσῃ πραγματείᾳ καὶ πᾶς πρόθυμος ἐν σοφίᾳ κατὰ πᾶσαν τέχνην καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς πάντας τοὺς λόγους σου.
1Krn:28:21 And see, here are the courses of the priests and Levites for all the service of the house of the Lord, and there shall be with thee men for every workmanship, and every one of ready skill in every art: also the chief men and all the people, ready for all thy commands. (1 Chronicles 28:21 Brenton)
1Krn:28:21 A oto zmiany kapłanów i lewitów do wszelkiej służby domu Bożego, którzy będą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i zdolny do różnej posługi, książęta też i cały lud będą całkowicie na twoje rozkazy». (1 Krn 28:21 BT_4)
1Krn:28:21 καὶ ἰδοὺ αἱ ἐφημερίαι τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν λειτουργίαν οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ σοῦ ἐν πάσῃ πραγματείᾳ καὶ πᾶς πρόθυμος ἐν σοφίᾳ κατὰ πᾶσαν τέχνην καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς λαὸς εἰς πάντας τοὺς λόγους σου.
1Krn:28:21 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πραγματεία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρό·θυμος -ον ἐν σοφία, -ας, ἡ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) τέχνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:28:21 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bieg {Kurs} Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Praktyczna sprawa I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z dispositioned/usposabiał W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Handel (zręczność) I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
1Krn:28:21 kai\ i)dou\ ai( e)fEmeri/ai tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n ei)s pa=san leitourgi/an oi)/kou tou= Teou= kai\ meta\ sou= e)n pa/sE| pragmatei/a| kai\ pa=s pro/Tumos e)n sofi/a| kata\ pa=san te/CHnEn kai\ oi( a)/rCHontes kai\ pa=s o( lao\s ei)s pa/ntas tou\s lo/gous sou.
1Krn:28:21 kai idu hai efEmeriai tOn hiereOn kai tOn leuitOn eis pasan leiturgian oiku tu Teu kai meta su en pasE pragmateia kai pas proTymos en sofia kata pasan teCHnEn kai hoi arCHontes kai pas ho laos eis pantas tus logus su.
1Krn:28:21 C I RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM P A1S_ASF N1A_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM C P RP_GS P A1S_DSF N1A_DSF C A3_NSM A1B_NSM P N1A_DSF P A1S_ASF N1_ASF C RA_NPM N3_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS
1Krn:28:21 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the course the priest and also, even, namely the Levite into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle job/office [see liturgy] house; to dwell the god [see theology] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle practical matter and also, even, namely every all, each, every, the whole of dispositioned/predisposed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle trade (craft) and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people into (+acc) every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
1Krn:28:21 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) courses (nom|voc) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) job/office (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) and after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed practical matter (dat) and every (nom|voc) dispositioned/predisposed ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sapience (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) trade (acc) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) into (+acc) all (acc) the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:28:21 1Krn_28:21_1 1Krn_28:21_2 1Krn_28:21_3 1Krn_28:21_4 1Krn_28:21_5 1Krn_28:21_6 1Krn_28:21_7 1Krn_28:21_8 1Krn_28:21_9 1Krn_28:21_10 1Krn_28:21_11 1Krn_28:21_12 1Krn_28:21_13 1Krn_28:21_14 1Krn_28:21_15 1Krn_28:21_16 1Krn_28:21_17 1Krn_28:21_18 1Krn_28:21_19 1Krn_28:21_20 1Krn_28:21_21 1Krn_28:21_22 1Krn_28:21_23 1Krn_28:21_24 1Krn_28:21_25 1Krn_28:21_26 1Krn_28:21_27 1Krn_28:21_28 1Krn_28:21_29 1Krn_28:21_30 1Krn_28:21_31 1Krn_28:21_32 1Krn_28:21_33 1Krn_28:21_34 1Krn_28:21_35 1Krn_28:21_36 1Krn_28:21_37 1Krn_28:21_38 1Krn_28:21_39 1Krn_28:21_40 1Krn_28:21_41
1Krn:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x