1Mch:16:1 καὶ ἀνέβη Ιωαννης ἐκ Γαζαρων καὶ ἀπήγγειλεν Σιμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέλεσεν Κενδεβαῖος.
1Mch:16:1 Then came up John from Gazera, and told Simon his father what Cendebeus had done. (1 Maccabees 16:1 Brenton)
1Mch:16:1 Wyruszył więc Jan z Gezer i opowiedział swemu ojcu Szymonowi, czego dokonał Kendebajos. (1 Mch 16:1 BT_4)
1Mch:16:1 Καὶ ἀνέβη Ιωαννης ἐκ Γαζαρων καὶ ἀπήγγειλεν Σιμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ συνετέλεσεν Κενδεβαῖος.
1Mch:16:1 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ ἐκ   καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)  
1Mch:16:1 I też, nawet, mianowicie By podnosić John Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Simon Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By uzupełniać
1Mch:16:1 *kai\ a)ne/bE *iOannEs e)k *gaDZarOn kai\ a)pE/ggeilen *simOni tO=| patri\ au)tou= a(/ sunete/lesen *kendebai=os.
1Mch:16:1 kai anebE iOannEs ek gaDZarOn kai apEngeilen simOni tO patri autu ha synetelesen kendebaios.
1Mch:16:1 C VZI_AAI3S N1M_NSM P N_GS C VAI_AAI3S N3N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM
1Mch:16:1 and also, even, namely to ascend John out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to report – to report or tell. Simon the father; fatherland he/she/it/same who/whom/which to complete ć
1Mch:16:1 and he/she/it-ASCEND-ed John (nom) out of (+gen)   and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed Simon (dat) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-COMPLETE-ed  
1Mch:16:1 1Mch_16:1_1 1Mch_16:1_2 1Mch_16:1_3 1Mch_16:1_4 1Mch_16:1_5 1Mch_16:1_6 1Mch_16:1_7 1Mch_16:1_8 1Mch_16:1_9 1Mch_16:1_10 1Mch_16:1_11 1Mch_16:1_12 1Mch_16:1_13 1Mch_16:1_14
1Mch:16:1 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:2 καὶ ἐκάλεσεν Σιμων τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδαν καὶ Ιωαννην καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐπολεμήσαμεν τοὺς πολέμους Ισραηλ ἀπὸ νεότητος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ῥύσασθαι τὸν Ισραηλ πλεονάκις·
1Mch:16:2 Wherefore Simon called his two eldest sons, Judas and John, and said unto them, I, and my brethren, and my father's house, have ever from my youth unto this day fought against the enemies of Israel; and things have prospered so well in our hands, that we have delivered Israel oftentimes. (1 Maccabees 16:2 Brenton)
1Mch:16:2 Szymon więc przywołał dwóch najstarszych swoich synów, Judę i Jana, i powiedział do nich: «Ja, moi bracia i dom mojego ojca od młodości aż do dnia dzisiejszego walczyliśmy z nieprzyjaciółmi Izraela i wiele razy udało się naszymi rękami oswobodzić Izraela. (1 Mch 16:2 BT_4)
1Mch:16:2 καὶ ἐκάλεσεν Σιμων τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδαν καὶ Ιωαννην καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐπολεμήσαμεν τοὺς πολέμους Ισραηλ ἀπὸ νεότητος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ῥύσασθαι τὸν Ισραηλ πλεονάκις·
1Mch:16:2 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ  
1Mch:16:2 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Simon Dwa Syn On/ona/to/to samo Starszy Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie John I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja I też, nawet, mianowicie Brat Ja I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ja By walczyć z wojną Wojna [zobacz polemiczny] Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młodzież [zobacz neofitę] Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Izrael
1Mch:16:2 kai\ e)ka/lesen *simOn tou\s du/o ui(ou\s au)tou= tou\s presbute/rous *ioudan kai\ *iOannEn kai\ ei)=pen au)toi=s *)egO\ kai\ oi( a)delfoi/ mou kai\ o( oi)=kos tou= patro/s mou e)polemE/samen tou\s pole/mous *israEl a)po\ neo/tEtos e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras, kai\ eu)odO/TE e)n tai=s CHersi\n E(mO=n r(u/sasTai to\n *israEl pleona/kis·
1Mch:16:2 kai ekalesen simOn tus dyo hyius autu tus presbyterus iudan kai iOannEn kai eipen autois egO kai hoi adelfoi mu kai ho oikos tu patros mu epolemEsamen tus polemus israEl apo neotEtos heOs tEs sEmeron hEmeras, kai euodOTE en tais CHersin hEmOn rysasTai ton israEl pleonakis·
1Mch:16:2 C VAI_AAI3S N3N_NSM RA_APM M N2_APM RD_GSM RA_APM A1A_APM N1T_ASM C N1M_ASM C VBI_AAI3S RD_DPM RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VAI_AAI1P RA_APM N2_APM N_GSM P N3T_GSF D RA_GSF D N1A_GSF C VC_API3S P RA_DPF N3_DPF RP_GP VA_AMN RA_ASM N_NSM D
1Mch:16:2 and also, even, namely to call call Simon the two son he/she/it/same the elder Judas/Judah and also, even, namely John and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I and also, even, namely the brother I and also, even, namely the house the father I to fight war the war [see polemic] Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing youth [see neophyte] until; dawn the today day day and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the Israel ć
1Mch:16:2 and he/she/it-CALL-ed Simon (nom|voc) the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc) him/it/same (gen) the (acc) elder ([Adj] acc) Judas/Judah (acc) and John (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) I (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom) house (nom) the (gen) father (gen) me (gen) we-FIGHT-ed the (acc) wars (acc) Israel (indecl) away from (+gen) youth (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc) and he/she/it-was-PROSPER-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) us (gen) to-be-DELIVER-ed the (acc) Israel (indecl)  
1Mch:16:2 1Mch_16:2_1 1Mch_16:2_2 1Mch_16:2_3 1Mch_16:2_4 1Mch_16:2_5 1Mch_16:2_6 1Mch_16:2_7 1Mch_16:2_8 1Mch_16:2_9 1Mch_16:2_10 1Mch_16:2_11 1Mch_16:2_12 1Mch_16:2_13 1Mch_16:2_14 1Mch_16:2_15 1Mch_16:2_16 1Mch_16:2_17 1Mch_16:2_18 1Mch_16:2_19 1Mch_16:2_20 1Mch_16:2_21 1Mch_16:2_22 1Mch_16:2_23 1Mch_16:2_24 1Mch_16:2_25 1Mch_16:2_26 1Mch_16:2_27 1Mch_16:2_28 1Mch_16:2_29 1Mch_16:2_30 1Mch_16:2_31 1Mch_16:2_32 1Mch_16:2_33 1Mch_16:2_34 1Mch_16:2_35 1Mch_16:2_36 1Mch_16:2_37 1Mch_16:2_38 1Mch_16:2_39 1Mch_16:2_40 1Mch_16:2_41 1Mch_16:2_42 1Mch_16:2_43 1Mch_16:2_44 1Mch_16:2_45 1Mch_16:2_46
1Mch:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:3 νυνὶ δὲ γεγήρακα, καὶ ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσιν· γίνεσθε ἀντ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ ἐξελθόντες ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ’ ὑμῶν.
1Mch:16:3 But now I am old, and ye, by God's mercy, are of a sufficient age: be ye instead of me and my brother, and go and fight for our nation, and the help from heaven be with you. (1 Maccabees 16:3 Brenton)
1Mch:16:3 Teraz jestem już stary. Wy zaś dzięki miłosierdziu Bożemu jesteście w odpowiednim wieku. Stańcie na moim miejscu i na miejscu mojego brata. Wyjdźcie na wojnę w obronie naszego narodu, a pomoc z Nieba niech będzie z wami!» (1 Mch 16:3 BT_4)
1Mch:16:3 νυνὶ δὲ γεγήρακα, καὶ ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσιν· γίνεσθε ἀντ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ ἐξελθόντες ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ἡμῶν, δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ’ ὑμῶν.
1Mch:16:3 νυνί δέ γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὑπέρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί βοήθεια, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Mch:16:3 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie Ty zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Obszerny; by wystarczać By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przeciw (+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Brat Ja I też, nawet, mianowicie By wychodzić Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naród [zobacz etniczny] Ja zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Pomagaj By powodować stać; by być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty
1Mch:16:3 nuni\ de\ gegE/raka, kai\ u(mei=s de\ e)n tO=| e)le/ei i(kanoi/ e)ste e)n toi=s e)/tesin· gi/nesTe a)nt e)mou= kai\ tou= a)delfou= mou kai\ e)XelTo/ntes u(permaCHei=te u(pe\r tou= e)/Tnous E(mO=n, E( de\ e)k tou= ou)ranou= boE/Teia e)/stO meT’ u(mO=n.
1Mch:16:3 nyni de gegEraka, kai hymeis de en tO eleei hikanoi este en tois etesin· ginesTe ant emu kai tu adelfu mu kai eXelTontes hypermaCHeite hyper tu eTnus hEmOn, hE de ek tu uranu boETeia estO meT’ hymOn.
1Mch:16:3 D x VX_XAI1S C RP_NP x P RA_DSN N3E_DSN A1_NPM V9_PAI2P P RA_DPN N3E_DPN V1_PMI2P P RP_GS C RA_GSM N2_GSM RP_GS C VB_AAPNPM V2_PAD2P P RA_GSN N3E_GSN RP_GP RA_NSF x P RA_GSM N2_GSM N1A_NSF V9_PAD3S P RP_GP
1Mch:16:3 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grow old (aging) and also, even, namely you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy ample; to suffice to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year to become become, happen against (+gen) I; my/mine and also, even, namely the brother I and also, even, namely to come out ć above (+acc), on behalf of (+gen) the nation [see ethnic] I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven help to cause to stand; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
1Mch:16:3 right now Yet I-have-GROW-ed-OLD and you(pl) (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! ample ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-SUFFICE-ing, you(sg)-are-being-SUFFICE-ed, you(sg)-are-being-SUFFICE-ed (classical), he/she/it-should-be-SUFFICE-ing, you(sg)-should-be-being-SUFFICE-ed, he/she/it-happens-to-be-SUFFICE-ing (opt) you(pl)-are, be-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) years (dat) you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! against (+gen) me (gen); my/mine (gen) and the (gen) brother (gen) me (gen) and upon COME-ing-OUT (nom|voc)   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) nation (gen) us (gen) the (nom) Yet out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) help (nom|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
1Mch:16:3 1Mch_16:3_1 1Mch_16:3_2 1Mch_16:3_3 1Mch_16:3_4 1Mch_16:3_5 1Mch_16:3_6 1Mch_16:3_7 1Mch_16:3_8 1Mch_16:3_9 1Mch_16:3_10 1Mch_16:3_11 1Mch_16:3_12 1Mch_16:3_13 1Mch_16:3_14 1Mch_16:3_15 1Mch_16:3_16 1Mch_16:3_17 1Mch_16:3_18 1Mch_16:3_19 1Mch_16:3_20 1Mch_16:3_21 1Mch_16:3_22 1Mch_16:3_23 1Mch_16:3_24 1Mch_16:3_25 1Mch_16:3_26 1Mch_16:3_27 1Mch_16:3_28 1Mch_16:3_29 1Mch_16:3_30 1Mch_16:3_31 1Mch_16:3_32 1Mch_16:3_33 1Mch_16:3_34 1Mch_16:3_35 1Mch_16:3_36 1Mch_16:3_37
1Mch:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:4 καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆς χώρας εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Μωδειν.
1Mch:16:4 So he chose out of the country twenty thousand men of war with horsemen, who went out against Cendebeus, and rested that night at Modin. (1 Maccabees 16:4 Brenton)
1Mch:16:4 Potem wybrał z kraju dwadzieścia tysięcy wojowników i jeźdźców, a oni wyruszyli przeciwko Kendebajosowi i przenocowali w Modin. (1 Mch 16:4 BT_4)
1Mch:16:4 καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆς χώρας εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Μωδειν.
1Mch:16:4 καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ἱππεύς, -έως, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν  
1Mch:16:4 I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Jeździec I też, nawet, mianowicie By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Mch:16:4 kai\ e)pe/leXen e)k tE=s CHO/ras ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n polemistO=n kai\ i(ppei=s, kai\ e)poreu/TEsan e)pi\ to\n *kendebai=on kai\ e)koimE/TEsan e)n *mOdein.
1Mch:16:4 kai epeleXen ek tEs CHOras eikosi CHiliadas andrOn polemistOn kai hippeis, kai eporeuTEsan epi ton kendebaion kai ekoimETEsan en mOdein.
1Mch:16:4 C VAI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF M N3D_APF N3_GPM N1_GPM C N3V_APM C VCI_API3P P RA_ASM N2_ASM C VCI_API3P P N_DSF
1Mch:16:4 and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) out of (+gen) ἐξ before vowels the region realm (clίme); land, country, territory, tract icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely horseman and also, even, namely to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Mch:16:4 and he/she/it-CHOOSE-ed out of (+gen) the (gen) region (gen), regions (acc) icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen)   and horsemans (acc, nom|voc) and they-were-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and they-were-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat)  
1Mch:16:4 1Mch_16:4_1 1Mch_16:4_2 1Mch_16:4_3 1Mch_16:4_4 1Mch_16:4_5 1Mch_16:4_6 1Mch_16:4_7 1Mch_16:4_8 1Mch_16:4_9 1Mch_16:4_10 1Mch_16:4_11 1Mch_16:4_12 1Mch_16:4_13 1Mch_16:4_14 1Mch_16:4_15 1Mch_16:4_16 1Mch_16:4_17 1Mch_16:4_18 1Mch_16:4_19 1Mch_16:4_20
1Mch:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:5 καὶ ἀναστάντες τὸ πρωῒ ἐπορεύθησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ δύναμις πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, πεζικὴ καὶ ἱππεῖς, καὶ χειμάρρους ἦν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
1Mch:16:5 And when as they rose in the morning, and went into the plain, behold, a mighty great host both of footmen and horsemen came against them: howbeit there was a water brook betwixt them. (1 Maccabees 16:5 Brenton)
1Mch:16:5 Rano wstali i wyruszyli na równinę, a oto naprzeciwko nich ogromne wojsko piesze, a także konnica. Pomiędzy nimi był potok. (1 Mch 16:5 BT_4)
1Mch:16:5 καὶ ἀναστάντες τὸ πρωῒ ἐπορεύθησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ δύναμις πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, πεζικὴ καὶ ἱππεῖς, καὶ χειμάρρους ἦν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
1Mch:16:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἱππεύς, -έως, ὁ καί χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Wcześnie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zdolność Dużo Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeździec I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo
1Mch:16:5 kai\ a)nasta/ntes to\ prOi\+ e)poreu/TEsan ei)s to\ pedi/on, kai\ i)dou\ du/namis pollE\ ei)s suna/ntEsin au)toi=s, peDZikE\ kai\ i(ppei=s, kai\ CHeima/rrous E)=n a)na\ me/son au)tO=n.
1Mch:16:5 kai anastantes to prO+i eporeuTEsan eis to pedion, kai idu dynamis pollE eis synantEsin autois, peDZikE kai hippeis, kai CHeimarrus En ana meson autOn.
1Mch:16:5 C VH_AAPNPM RA_ASN D VCI_API3P P RA_ASN N2N_ASN C I N3I_NSF A1_NSF P N3I_ASF RD_DPM A1_NSF C N3V_NPM C N2_NPM V9_IAI3S P A1_ASM RD_GPM
1Mch:16:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the early to go into (+acc) the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ability much into (+acc) meeting he/she/it/same ć and also, even, namely horseman and also, even, namely wadi to be up/each/by (+acc) middle he/she/it/same
1Mch:16:5 and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) early they-were-GO-ed into (+acc) the (nom|acc)   and be-you(sg)-SEE-ed! ability (nom) much (nom) into (+acc) meeting (acc) them/same (dat)   and horsemans (acc, nom|voc) and wadi (nom), wadis (acc) he/she/it-was up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:16:5 1Mch_16:5_1 1Mch_16:5_2 1Mch_16:5_3 1Mch_16:5_4 1Mch_16:5_5 1Mch_16:5_6 1Mch_16:5_7 1Mch_16:5_8 1Mch_16:5_9 1Mch_16:5_10 1Mch_16:5_11 1Mch_16:5_12 1Mch_16:5_13 1Mch_16:5_14 1Mch_16:5_15 1Mch_16:5_16 1Mch_16:5_17 1Mch_16:5_18 1Mch_16:5_19 1Mch_16:5_20 1Mch_16:5_21 1Mch_16:5_22 1Mch_16:5_23 1Mch_16:5_24
1Mch:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:6 καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ. καὶ εἶδεν τὸν λαὸν δειλούμενον διαπερᾶσαι τὸν χειμάρρουν καὶ διεπέρασεν πρῶτος· καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρες καὶ διεπέρασαν κατόπισθεν αὐτοῦ.
1Mch:16:6 So he and his people pitched over against them: and when he saw that the people were afraid to go over the water brook, he went first over himself, and then the men seeing him passed through after him. (1 Maccabees 16:6 Brenton)
1Mch:16:6 Ze swoimi ludźmi rozłożył się Juda obozem naprzeciwko nich. Zauważył wtedy, że lud obawia się przeprawić przez potok. Przeprawił się więc pierwszy, a gdy jego żołnierze zobaczyli go, przeprawili się także za nim. (1 Mch 16:6 BT_4)
1Mch:16:6 καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν αὐτὸς καὶ λαὸς αὐτοῦ. καὶ εἶδεν τὸν λαὸν δειλούμενον διαπερᾶσαι τὸν χειμάρρουν καὶ διεπέρασεν πρῶτος· καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρες καὶ διεπέρασαν κατόπισθεν αὐτοῦ.
1Mch:16:6 καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   δια·περάω (δια+περ(α)-, δια+περα·σ-, δια+περα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί δια·περάω (δια+περ(α)-, δια+περα·σ-, δια+περα·σ-, -, -, -) πρῶτος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί δια·περάω (δια+περ(α)-, δια+περα·σ-, δια+περα·σ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:6 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś On/ona/to/to samo
1Mch:16:6 kai\ parene/bale kata\ pro/sOpon au)tO=n au)to\s kai\ o( lao\s au)tou=. kai\ ei)=den to\n lao\n deilou/menon diapera=sai to\n CHeima/rroun kai\ diepe/rasen prO=tos· kai\ ei)=don au)to\n oi( a)/ndres kai\ diepe/rasan kato/pisTen au)tou=.
1Mch:16:6 kai parenebale kata prosOpon autOn autos kai ho laos autu. kai eiden ton laon deilumenon diaperasai ton CHeimarrun kai dieperasen prOtos· kai eidon auton hoi andres kai dieperasan katopisTen autu.
1Mch:16:6 C VBI_AAI3S P N2N_ASN RD_GPM RD_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM V4_PMPASM VA_AAN RA_ASM A1C_ASM C VAI_AAI3S A1_NSMS C VBI_AAI3P RD_ASM RA_NPM N3_NPM C VAI_AAI3P D RD_GSM
1Mch:16:6 and also, even, namely to encamp down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely the people he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the people ć to cross over pass through the wadi and also, even, namely to cross over pass through first and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to cross over pass through ć he/she/it/same
1Mch:16:6 and he/she/it-ENCAMP-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) them/same (gen) he/it/same (nom) and the (nom) people (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed the (acc) people (acc)   you(sg)-are-being-CROSS OVER-ed, to-CROSS OVER, be-you(sg)-CROSS OVER-ed!, he/she/it-happens-to-CROSS OVER (opt) the (acc) wadi (acc) and he/she/it-CROSS OVER-ed first (nom) and I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc) and they-CROSS OVER-ed   him/it/same (gen)
1Mch:16:6 1Mch_16:6_1 1Mch_16:6_2 1Mch_16:6_3 1Mch_16:6_4 1Mch_16:6_5 1Mch_16:6_6 1Mch_16:6_7 1Mch_16:6_8 1Mch_16:6_9 1Mch_16:6_10 1Mch_16:6_11 1Mch_16:6_12 1Mch_16:6_13 1Mch_16:6_14 1Mch_16:6_15 1Mch_16:6_16 1Mch_16:6_17 1Mch_16:6_18 1Mch_16:6_19 1Mch_16:6_20 1Mch_16:6_21 1Mch_16:6_22 1Mch_16:6_23 1Mch_16:6_24 1Mch_16:6_25 1Mch_16:6_26 1Mch_16:6_27 1Mch_16:6_28 1Mch_16:6_29 1Mch_16:6_30
1Mch:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:7 καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν· ἦν δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα.
1Mch:16:7 That done, he divided his men, and set the horsemen in the midst of the footmen: for the enemies' horsemen were very many. (1 Maccabees 16:7 Brenton)
1Mch:16:7 Wtedy rozdzielił swoich ludzi, a konnicę postawił w środku piechoty. Nieprzyjaciele zaś mieli konnicę bardzo liczną. (1 Mch 16:7 BT_4)
1Mch:16:7 καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν· ἦν δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα.
1Mch:16:7 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πεζός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
1Mch:16:7 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Ludzie I też, nawet, mianowicie Jeździec W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Chodzenie lądem By być zaś Koń Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Mch:16:7 kai\ diei=len to\n lao\n kai\ tou\s i(ppei=s e)n me/sO| tO=n peDZO=n· E)=n de\ i(/ppos tO=n u(penanti/On pollE\ sfo/dra.
1Mch:16:7 kai dieilen ton laon kai tus hippeis en mesO tOn peDZOn· En de hippos tOn hypenantiOn pollE sfodra.
1Mch:16:7 C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_APM N3V_APM P A1_DSM RA_GPM A1_GPM V9_IAI3S x N2_NSF RA_GPM A1A_GPM A1_NSF D
1Mch:16:7 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the people and also, even, namely the horseman in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the going by land to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] horse the adversarial (set against, contrary, hostile) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Mch:16:7 and he/she/it-DIVIDE-ed the (acc) people (acc) and the (acc) horsemans (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) going by land ([Adj] gen) he/she/it-was Yet horse (nom) the (gen) adversarial ([Adj] gen) much (nom) vehement,
1Mch:16:7 1Mch_16:7_1 1Mch_16:7_2 1Mch_16:7_3 1Mch_16:7_4 1Mch_16:7_5 1Mch_16:7_6 1Mch_16:7_7 1Mch_16:7_8 1Mch_16:7_9 1Mch_16:7_10 1Mch_16:7_11 1Mch_16:7_12 1Mch_16:7_13 1Mch_16:7_14 1Mch_16:7_15 1Mch_16:7_16 1Mch_16:7_17 1Mch_16:7_18
1Mch:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:8 καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν, καὶ ἐτροπώθη Κενδεβαῖος καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί· οἱ δὲ καταλειφθέντες ἔφυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα.
1Mch:16:8 Then sounded they with the holy trumpets: whereupon Cendebeus and his host were put to flight, so that many of them were slain, and the remnant gat them to the strong hold. (1 Maccabees 16:8 Brenton)
1Mch:16:8 Zagrano na trąbach i Kendebajos razem ze swoim wojskiem został pokonany. Spomiędzy nich padło wielu zabitych, a ci, którzy pozostali, schronili się do twierdzy. (1 Mch 16:8 BT_4)
1Mch:16:8 καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν, καὶ ἐτροπώθη Κενδεβαῖος καὶ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί· οἱ δὲ καταλειφθέντες ἔφυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα.
1Mch:16:8 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί     καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
1Mch:16:8 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trąbka I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Dużo zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj By uciekać Do (+przyspieszenie) Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca
1Mch:16:8 kai\ e)sa/lpisan tai=s sa/lpigXin, kai\ e)tropO/TE *kendebai=os kai\ E( parembolE\ au)tou=, kai\ e)/peson e)X au)tO=n traumati/ai polloi/· oi( de\ kataleifTe/ntes e)/fugon ei)s to\ o)CHu/rOma.
1Mch:16:8 kai esalpisan tais salpinXin, kai etropOTE kendebaios kai hE parembolE autu, kai epeson eX autOn traumatiai polloi· hoi de kataleifTentes efygon eis to oCHyrOma.
1Mch:16:8 C VAI_AAI3P RA_DPF N3G_DPF C VCI_API3S N2_NSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VBI_AAI3P P RD_GPM N1T_NPM A1_NPM RA_NPM x VV_APPNPM VBI_AAI3P P RA_ASN N3M_ASN
1Mch:16:8 and also, even, namely to trumpet the trumpet and also, even, namely ć ć and also, even, namely the camp camp, barracks, army he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ć much the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up to flee into (+acc) the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
1Mch:16:8 and they-TRUMPET-ed the (dat) trumpets (dat) and     and the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) and I-FALL-ed, they-FALL-ed out of (+gen) them/same (gen)   many (nom) the (nom) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc)
1Mch:16:8 1Mch_16:8_1 1Mch_16:8_2 1Mch_16:8_3 1Mch_16:8_4 1Mch_16:8_5 1Mch_16:8_6 1Mch_16:8_7 1Mch_16:8_8 1Mch_16:8_9 1Mch_16:8_10 1Mch_16:8_11 1Mch_16:8_12 1Mch_16:8_13 1Mch_16:8_14 1Mch_16:8_15 1Mch_16:8_16 1Mch_16:8_17 1Mch_16:8_18 1Mch_16:8_19 1Mch_16:8_20 1Mch_16:8_21 1Mch_16:8_22 1Mch_16:8_23 1Mch_16:8_24
1Mch:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:9 τότε ἐτραυματίσθη Ιουδας ὁ ἀδελφὸς Ιωαννου· Ιωαννης δὲ κατεδίωξεν αὐτούς, ἕως ἦλθεν εἰς Κεδρων, ἣν ᾠκοδόμησεν.
1Mch:16:9 At that time was Judas John's brother wounded; but John still followed after them, until he came to Cedron, which Cendebeus had built. (1 Maccabees 16:9 Brenton)
1Mch:16:9 Wtedy Juda, brat Jana, został także ranny. Jan zaś ścigał ich tak długo, aż przybył do Kedron, który tamten odbudował. (1 Mch 16:9 BT_4)
1Mch:16:9 τότε ἐτραυματίσθη Ιουδας ἀδελφὸς Ιωαννου· Ιωαννης δὲ κατεδίωξεν αὐτούς, ἕως ἦλθεν εἰς Κεδρων, ἣν ᾠκοδόμησεν.
1Mch:16:9 τότε τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ δέ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Κεδρών, ὁ ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
1Mch:16:9 Wtedy By wić się [zobacz zadawaj uraz] Judasz/Juda Brat John John zaś By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo Aż; świtaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) Kidron [dolina z] Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie
1Mch:16:9 to/te e)traumati/sTE *ioudas o( a)delfo\s *iOannou· *iOannEs de\ katedi/OXen au)tou/s, e(/Os E)=lTen ei)s *kedrOn, E(\n O)|kodo/mEsen.
1Mch:16:9 tote etraumatisTE iudas ho adelfos iOannu· iOannEs de katediOXen autus, heOs ElTen eis kedrOn, hEn OkodomEsen.
1Mch:16:9 D VCI_API3S N1T_NSM RA_NSM N2_NSM N1M_GSM N1M_NSM x VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3S P N_ASF RR_ASF VAI_AAI3S
1Mch:16:9 then to wound [see traumatize] Judas/Judah the brother John John δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same until; dawn to come into (+acc) Kidron [valley of] who/whom/which to build/edify
1Mch:16:9 then he/she/it-was-WOUND-ed Judas/Judah (nom) the (nom) brother (nom) John (gen) John (nom) Yet he/she/it-CHASE-ed-AFTER them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-COME-ed into (+acc) Kidron (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed
1Mch:16:9 1Mch_16:9_1 1Mch_16:9_2 1Mch_16:9_3 1Mch_16:9_4 1Mch_16:9_5 1Mch_16:9_6 1Mch_16:9_7 1Mch_16:9_8 1Mch_16:9_9 1Mch_16:9_10 1Mch_16:9_11 1Mch_16:9_12 1Mch_16:9_13 1Mch_16:9_14 1Mch_16:9_15 1Mch_16:9_16
1Mch:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:10 καὶ ἔφυγον εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς Ἀζώτου, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας δισχιλίους. καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετὰ εἰρήνης.
1Mch:16:10 So they fled even unto the towers in the fields of Azotus; wherefore he burned it with fire: so that there were slain of them about two thousand men. Afterward he returned into the land of Judea in peace. (1 Maccabees 16:10 Brenton)
1Mch:16:10 Inni pouciekali do wież, które były na polach Azotu. Spalił go więc, a spomiędzy nich padło blisko dwa tysiące ludzi. Wtedy spokojnie powrócił do Judei. (1 Mch 16:10 BT_4)
1Mch:16:10 καὶ ἔφυγον εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς Ἀζώτου, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας δισχιλίους. καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετὰ εἰρήνης.
1Mch:16:10 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δισ·χίλιοι -αι -α καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
1Mch:16:10 I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Wieża W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Azotus I też, nawet, mianowicie By palić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dwa tysiące I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
1Mch:16:10 kai\ e)/fugon ei)s tou\s pu/rgous tou\s e)n toi=s a)groi=s *)aDZO/tou, kai\ e)nepu/risen au)tE\n e)n puri/, kai\ e)/peson e)X au)tO=n ei)s a)/ndras disCHili/ous. kai\ a)pe/strePSen ei)s tE\n *ioudai/an meta\ ei)rE/nEs.
1Mch:16:10 kai efygon eis tus pyrgus tus en tois agrois aDZOtu, kai enepyrisen autEn en pyri, kai epeson eX autOn eis andras disCHilius. kai apestrePSen eis tEn iudaian meta eirEnEs.
1Mch:16:10 C VBI_AAI3P P RA_APM N2_APM RA_APM P RA_DPM N2_DPM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF P N3_DSN C VBI_AAI3P P RD_GPM P N3_APM A1A_APM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF P N1_GSF
1Mch:16:10 and also, even, namely to flee into (+acc) the tower the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field Azotus and also, even, namely to burn he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". two thousand and also, even, namely to turn away from into (+acc) the Judea [region of]; Jewish after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
1Mch:16:10 and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) the (acc) towers (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) fields (dat) Azotus (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and I-FALL-ed, they-FALL-ed out of (+gen) them/same (gen) into (+acc) men, husbands (acc) two thousand (acc) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) after (+acc), with (+gen) peace (gen)
1Mch:16:10 1Mch_16:10_1 1Mch_16:10_2 1Mch_16:10_3 1Mch_16:10_4 1Mch_16:10_5 1Mch_16:10_6 1Mch_16:10_7 1Mch_16:10_8 1Mch_16:10_9 1Mch_16:10_10 1Mch_16:10_11 1Mch_16:10_12 1Mch_16:10_13 1Mch_16:10_14 1Mch_16:10_15 1Mch_16:10_16 1Mch_16:10_17 1Mch_16:10_18 1Mch_16:10_19 1Mch_16:10_20 1Mch_16:10_21 1Mch_16:10_22 1Mch_16:10_23 1Mch_16:10_24 1Mch_16:10_25 1Mch_16:10_26 1Mch_16:10_27 1Mch_16:10_28 1Mch_16:10_29
1Mch:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:11 καὶ Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Ἀβούβου ἦν καθεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ιεριχω καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ·
1Mch:16:11 Moreover in the plain of Jericho was Ptolemeus the son of Abubus made captain, and he had abundance of silver and gold: (1 Maccabees 16:11 Brenton)
1Mch:16:11 Wodzem na równinie Jerycha był mianowany Ptolemeusz, syn Abubosa, który miał wiele srebra i złota, (1 Mch 16:11 BT_4)
1Mch:16:11 Καὶ Πτολεμαῖος τοῦ Ἀβούβου ἦν καθεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ιεριχω καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ·
1Mch:16:11 καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἰεριχώ, ἡ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:16:11 I też, nawet, mianowicie By być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały stategist Do (+przyspieszenie) Jerycho I też, nawet, mianowicie By mieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Dużo
1Mch:16:11 *kai\ *ptolemai=os o( tou= *)abou/bou E)=n kaTestame/nos stratEgo\s ei)s to\ pedi/on *ieriCHO kai\ e)/sCHen a)rgu/rion kai\ CHrusi/on polu/·
1Mch:16:11 kai ptolemaios ho tu abubu En kaTestamenos stratEgos eis to pedion ieriCHO kai esCHen argyrion kai CHrysion poly·
1Mch:16:11 C N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM V9_IAI3S VM_XMPNSM N2_NSM P RA_ASN N2N_ASN N_GS C VBI_AAI3S N2N_ASN C N2N_ASN A1P_ASN
1Mch:16:11 and also, even, namely ć the the ć to be to enable lay, render widowed stategist into (+acc) the ć Jericho and also, even, namely to have piece of silver and also, even, namely piece of gold much
1Mch:16:11 and   the (nom) the (gen)   he/she/it-was having-been-ENABLE-ed (nom) stategist (nom) into (+acc) the (nom|acc)   Jericho (indecl) and he/she/it-HAVE-ed piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) much (nom|acc)
1Mch:16:11 1Mch_16:11_1 1Mch_16:11_2 1Mch_16:11_3 1Mch_16:11_4 1Mch_16:11_5 1Mch_16:11_6 1Mch_16:11_7 1Mch_16:11_8 1Mch_16:11_9 1Mch_16:11_10 1Mch_16:11_11 1Mch_16:11_12 1Mch_16:11_13 1Mch_16:11_14 1Mch_16:11_15 1Mch_16:11_16 1Mch_16:11_17 1Mch_16:11_18
1Mch:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:12 ἦν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως.
1Mch:16:12 For he was the high priest's son in law. (1 Maccabees 16:12 Brenton)
1Mch:16:12 był bowiem zięciem arcykapłana. (1 Mch 16:12 BT_4)
1Mch:16:12 ἦν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως.
1Mch:16:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ   ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ
1Mch:16:12 By być Dla odtąd, jak Arcykapłan
1Mch:16:12 E)=n ga\r gambro\s tou= a)rCHiere/Os.
1Mch:16:12 En gar gambros tu arCHiereOs.
1Mch:16:12 V9_IAI3S x N2_NSM RA_GSM N3V_GSM
1Mch:16:12 to be for since, as ć the archpriest
1Mch:16:12 he/she/it-was for   the (gen) archpriest (gen)
1Mch:16:12 1Mch_16:12_1 1Mch_16:12_2 1Mch_16:12_3 1Mch_16:12_4 1Mch_16:12_5
1Mch:16:12 x x x x x
1Mch:16:13 καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἐβουλήθη κατακρατῆσαι τῆς χώρας καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ κατὰ Σιμωνος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἆραι αὐτούς.
1Mch:16:13 Wherefore his heart being lifted up, he thought to get the country to himself, and thereupon consulted deceitfully against Simon and his sons to destroy them. (1 Maccabees 16:13 Brenton)
1Mch:16:13 Wyniosło się jego serce i zamierzał zdobyć władzę nad krajem. Umyślił więc podstępnie usunąć Szymona i jego synów. (1 Mch 16:13 BT_4)
1Mch:16:13 καὶ ὑψώθη καρδία αὐτοῦ, καὶ ἐβουλήθη κατακρατῆσαι τῆς χώρας καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ κατὰ Σιμωνος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἆραι αὐτούς.
1Mch:16:13 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)   ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) δόλος, -ου, ὁ κατά Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:13 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By planować/decyduj się/zamierzaj Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Do ??? Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Simon I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo
1Mch:16:13 kai\ u(PSO/TE E( kardi/a au)tou=, kai\ e)boulE/TE katakratE=sai tE=s CHO/ras kai\ e)bouleu/eto do/lO| kata\ *simOnos kai\ tO=n ui(O=n au)tou= a)=rai au)tou/s.
1Mch:16:13 kai hyPSOTE hE kardia autu, kai ebulETE katakratEsai tEs CHOras kai ebuleueto dolO kata simOnos kai tOn hyiOn autu arai autus.
1Mch:16:13 C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VCI_API3S VA_AAN RA_GSF N1A_GSF C V1I_IMI3S N2_DSM P N3N_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM VA_AAN RD_APM
1Mch:16:13 and also, even, namely to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to plan/determine/intend ć the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to ??? guile craft, deceit, subtilty down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Simon and also, even, namely the son he/she/it/same curse; to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same
1Mch:16:13 and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed   the (gen) region (gen), regions (acc) and he/she/it-was-being-???-ed guile (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Simon (gen) and the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) them/same (acc)
1Mch:16:13 1Mch_16:13_1 1Mch_16:13_2 1Mch_16:13_3 1Mch_16:13_4 1Mch_16:13_5 1Mch_16:13_6 1Mch_16:13_7 1Mch_16:13_8 1Mch_16:13_9 1Mch_16:13_10 1Mch_16:13_11 1Mch_16:13_12 1Mch_16:13_13 1Mch_16:13_14 1Mch_16:13_15 1Mch_16:13_16 1Mch_16:13_17 1Mch_16:13_18 1Mch_16:13_19 1Mch_16:13_20 1Mch_16:13_21
1Mch:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:14 Σιμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν· καὶ κατέβη εἰς Ιεριχω αὐτὸς καὶ Ματταθιας καὶ Ιουδας οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ [οὗτος ὁ μὴν Σαβατ].
1Mch:16:14 Now Simon was visiting the cities that were in the country, and taking care for the good ordering of them; at which time he came down himself to Jericho with his sons, Mattathias and Judas, in the hundred threescore and seventeenth year, in the eleventh month, called Sabat: (1 Maccabees 16:14 Brenton)
1Mch:16:14 Szymon objeżdżał miasta w kraju i opatrywał ich potrzeby. Do Jerycha przybył także on sam i jego synowie, Matatiasz i Juda, a było to w roku sto siedemdziesiątym siódmym, w jedenastym miesiącu, to jest w miesiącu Szebat. (1 Mch 16:14 BT_4)
1Mch:16:14 Σιμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν· καὶ κατέβη εἰς Ιεριχω αὐτὸς καὶ Ματταθιας καὶ Ιουδας οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ [οὗτος μὴν Σαβατ].
1Mch:16:14 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Ἰεριχώ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Ματταθίας, -ου, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό ἕβδομος -η -ον καί   καί   ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ἑν·δέκατος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ  
1Mch:16:14 Simon zaś By być Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Do ??? Opieka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Jerycho On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matatiasz I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Syn On/ona/to/to samo Rok Siódmy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Jedenasty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???; miesiąc
1Mch:16:14 *simOn de\ E)=n e)fodeu/On ta\s po/leis ta\s e)n tE=| CHO/ra| kai\ fronti/DZOn tE=s e)pimelei/as au)tO=n· kai\ kate/bE ei)s *ieriCHO au)to\s kai\ *mattaTias kai\ *ioudas oi( ui(oi\ au)tou= e)/tous e(bdo/mou kai\ e(bdomEkostou= kai\ e(katostou= e)n mEni\ e(ndeka/tO| [ou(=tos o( mE\n *sabat].
1Mch:16:14 simOn de En efodeuOn tas poleis tas en tE CHOra kai frontiDZOn tEs epimeleias autOn· kai katebE eis ieriCHO autos kai mattaTias kai iudas hoi hyioi autu etus hebdomu kai hebdomEkostu kai hekatostu en mEni hendekatO [hutos ho mEn sabat].
1Mch:16:14 N3N_NSM x V9_IAI3S V1_PAPNSM RA_APF N3I_APF RA_APF P RA_DSF N1A_DSF C V1_PAPNSM RA_GSF N1A_GSF RD_GPM C VZI_AAI3S P N_AS RD_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM N3E_GSN A1_GSN C A1_GSN C A1_GSN P N3_DSM A1_DSM RD_NSM RA_NSM N3_NSM N_GS
1Mch:16:14 Simon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be ć the city the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to ??? the care he/she/it/same and also, even, namely to go down into (+acc) Jericho he/she/it/same and also, even, namely Mattathias and also, even, namely Judas/Judah the son he/she/it/same year seventh and also, even, namely ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month eleventh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ???; month ć
1Mch:16:14 Simon (nom|voc) Yet he/she/it-was   the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) and while ???-ing (nom) the (gen) care (gen), cares (acc) them/same (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) Jericho (indecl) he/it/same (nom) and Mattathias  (nom) and Judas/Judah (nom) the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) year (gen) seventh (gen) and   and   in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) eleventh (dat) this (nom) the (nom) ???; month (nom|voc)  
1Mch:16:14 1Mch_16:14_1 1Mch_16:14_2 1Mch_16:14_3 1Mch_16:14_4 1Mch_16:14_5 1Mch_16:14_6 1Mch_16:14_7 1Mch_16:14_8 1Mch_16:14_9 1Mch_16:14_10 1Mch_16:14_11 1Mch_16:14_12 1Mch_16:14_13 1Mch_16:14_14 1Mch_16:14_15 1Mch_16:14_16 1Mch_16:14_17 1Mch_16:14_18 1Mch_16:14_19 1Mch_16:14_20 1Mch_16:14_21 1Mch_16:14_22 1Mch_16:14_23 1Mch_16:14_24 1Mch_16:14_25 1Mch_16:14_26 1Mch_16:14_27 1Mch_16:14_28 1Mch_16:14_29 1Mch_16:14_30 1Mch_16:14_31 1Mch_16:14_32 1Mch_16:14_33 1Mch_16:14_34 1Mch_16:14_35 1Mch_16:14_36 1Mch_16:14_37 1Mch_16:14_38 1Mch_16:14_39 1Mch_16:14_40
1Mch:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:15 καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς ὁ τοῦ Ἀβούβου εἰς τὸ ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Δωκ μετὰ δόλου, ὃ ᾠκοδόμησεν, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον μέγαν καὶ ἐνέκρυψεν ἐκεῖ ἄνδρας.
1Mch:16:15 Where the son of Abubus receiving them deceitfully into a little hold, called Docus, which he had built, made them a great banquet: howbeit he had hid men there. (1 Maccabees 16:15 Brenton)
1Mch:16:15 Syn Abubosa podstępnie urządził dla nich przyjęcie w malutkiej twierdzy zwanej Dok, którą sam wybudował. Przygotował dla nich wiele napojów i ukrył tam żołnierzy. (1 Mch 16:15 BT_4)
1Mch:16:15 καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς τοῦ Ἀβούβου εἰς τὸ ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Δωκ μετὰ δόλου, ᾠκοδόμησεν, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον μέγαν καὶ ἐνέκρυψεν ἐκεῖ ἄνδρας.
1Mch:16:15 καί ὑπο·δέχομαι (-, υπο+δεξ-, υπο+δεξ-, -, υπο+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-) ἐκεῖ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Mch:16:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By nazywać rozmowę Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ??? Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Wielki I też, nawet, mianowicie By ukrywać się Tam Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Mch:16:15 kai\ u(pede/Xato au)tou\s o( tou= *)abou/bou ei)s to\ o)CHurOma/tion to\ kalou/menon *dOk meta\ do/lou, o(\ O)|kodo/mEsen, kai\ e)poi/Esen au)toi=s po/ton me/gan kai\ e)ne/kruPSen e)kei= a)/ndras.
1Mch:16:15 kai hypedeXato autus ho tu abubu eis to oCHyrOmation to kalumenon dOk meta dolu, ho OkodomEsen, kai epoiEsen autois poton megan kai enekryPSen ekei andras.
1Mch:16:15 C VAI_AMI3S RD_APM RA_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V2_PMPASN N_AS P N2_GSM RR_ASN VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_DPM N2N_ASM A1P_ASM C VAI_AAI3S D N3_APM
1Mch:16:15 and also, even, namely to ??? he/she/it/same the the ć into (+acc) the ć the to call call ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ??? who/whom/which to build/edify and also, even, namely to do/make he/she/it/same drinking party; drink great and also, even, namely to hide there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Mch:16:15 and he/she/it-was-???-ed them/same (acc) the (nom) the (gen)   into (+acc) the (nom|acc)   the (nom|acc) while being-CALL-ed (acc, nom|acc|voc)   after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) great ([Adj] acc) and he/she/it-HIDE-ed there men, husbands (acc)
1Mch:16:15 1Mch_16:15_1 1Mch_16:15_2 1Mch_16:15_3 1Mch_16:15_4 1Mch_16:15_5 1Mch_16:15_6 1Mch_16:15_7 1Mch_16:15_8 1Mch_16:15_9 1Mch_16:15_10 1Mch_16:15_11 1Mch_16:15_12 1Mch_16:15_13 1Mch_16:15_14 1Mch_16:15_15 1Mch_16:15_16 1Mch_16:15_17 1Mch_16:15_18 1Mch_16:15_19 1Mch_16:15_20 1Mch_16:15_21 1Mch_16:15_22 1Mch_16:15_23 1Mch_16:15_24 1Mch_16:15_25
1Mch:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:16 καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἐξανέστη Πτολεμαῖος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπεισῆλθον τῷ Σιμωνι εἰς τὸ συμπόσιον καὶ ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ καί τινας τῶν παιδαρίων αὐτοῦ.
1Mch:16:16 So when Simon and his sons had drunk largely, Ptolemee and his men rose up, and took their weapons, and came upon Simon into the banqueting place, and slew him, and his two sons, and certain of his servants. (1 Maccabees 16:16 Brenton)
1Mch:16:16 Gdy Szymon i jego synowie byli już pijani, podniósł się Ptolemeusz, a jego zwolennicy pochwycili za broń przeciw Szymonowi, wtargnęli tam, gdzie była uczta, i zamordowali go razem z dwoma synami i kilkoma z jego drużyny. (1 Mch 16:16 BT_4)
1Mch:16:16 καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἐξανέστη Πτολεμαῖος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπεισῆλθον τῷ Σιμωνι εἰς τὸ συμπόσιον καὶ ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ καί τινας τῶν παιδαρίων αὐτοῦ.
1Mch:16:16 καί ὅτε μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -)   καί ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·εισ·έρχομαι (-, επεισ+ελευ·σ-, 2nd επεισ+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων εἰς[1] ὁ ἡ τό συμ·πόσιον, -ου, τό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:16 I też, nawet, mianowicie Kiedy By stawać się pijany Simon I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Simon Do (+przyspieszenie) Święta bankiet, sympozjum I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo
1Mch:16:16 kai\ o(/te e)meTu/sTE *simOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou=, e)Xane/stE *ptolemai=os kai\ oi( par’ au)tou= kai\ e)/labon ta\ o(/pla au)tO=n kai\ e)peisE=lTon tO=| *simOni ei)s to\ sumpo/sion kai\ a)pe/kteinan au)to\n kai\ tou\s du/o ui(ou\s au)tou= kai/ tinas tO=n paidari/On au)tou=.
1Mch:16:16 kai hote emeTysTE simOn kai hoi hyioi autu, eXanestE ptolemaios kai hoi par’ autu kai elabon ta hopla autOn kai epeisElTon tO simOni eis to symposion kai apekteinan auton kai tus dyo hyius autu kai tinas tOn paidariOn autu.
1Mch:16:16 C D VSI_API3S N3N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VHI_AAI3S N2_NSM C RA_NPM P RD_GSM C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C VBI_AAI3P RA_DSM N3N_DSM P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3P RD_ASM C RA_APM M N2_APM RD_GSM C RI_APM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
1Mch:16:16 and also, even, namely when to get drunk Simon and also, even, namely the son he/she/it/same to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse ć and also, even, namely the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the implement he/she/it/same and also, even, namely to ??? the Simon into (+acc) the feast banquet, symposium and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely the two son he/she/it/same and also, even, namely some/any the child/young slave he/she/it/same
1Mch:16:16 and when he/she/it-was-GET-ed-DRUNK Simon (nom|voc) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-RAISE UP-ed   and the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) them/same (gen) and I-???-ed, they-???-ed the (dat) Simon (dat) into (+acc) the (nom|acc) feast (nom|acc|voc) and they-KILL-ed him/it/same (acc) and the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc) him/it/same (gen) and some/any (acc) the (gen) children/young slaves (gen) him/it/same (gen)
1Mch:16:16 1Mch_16:16_1 1Mch_16:16_2 1Mch_16:16_3 1Mch_16:16_4 1Mch_16:16_5 1Mch_16:16_6 1Mch_16:16_7 1Mch_16:16_8 1Mch_16:16_9 1Mch_16:16_10 1Mch_16:16_11 1Mch_16:16_12 1Mch_16:16_13 1Mch_16:16_14 1Mch_16:16_15 1Mch_16:16_16 1Mch_16:16_17 1Mch_16:16_18 1Mch_16:16_19 1Mch_16:16_20 1Mch_16:16_21 1Mch_16:16_22 1Mch_16:16_23 1Mch_16:16_24 1Mch_16:16_25 1Mch_16:16_26 1Mch_16:16_27 1Mch_16:16_28 1Mch_16:16_29 1Mch_16:16_30 1Mch_16:16_31 1Mch_16:16_32 1Mch_16:16_33 1Mch_16:16_34 1Mch_16:16_35 1Mch_16:16_36 1Mch_16:16_37 1Mch_16:16_38 1Mch_16:16_39
1Mch:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:17 καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην καὶ ἀπέδωκεν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν.
1Mch:16:17 In which doing he committed a great treachery, and recompensed evil for good. (1 Maccabees 16:17 Brenton)
1Mch:16:17 W ten sposób dokonał haniebnej zdrady i złem odpłacił za dobro. (1 Mch 16:17 BT_4)
1Mch:16:17 καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην καὶ ἀπέδωκεν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν.
1Mch:16:17 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀντί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
1Mch:16:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wielki I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Niegodziwie by czynić źle Przeciw (+informacja) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
1Mch:16:17 kai\ e)poi/Esen a)Tesi/an mega/lEn kai\ a)pe/dOken kaka\ a)nti\ a)gaTO=n.
1Mch:16:17 kai epoiEsen aTesian megalEn kai apedOken kaka anti agaTOn.
1Mch:16:17 C VAI_AAI3S A1A_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S A1_APN P A1_GPM
1Mch:16:17 and also, even, namely to do/make ć great and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer wickedly to do evil against (+gen) good inherently good, i.e. God-wrought.
1Mch:16:17 and he/she/it-DO/MAKE-ed   great ([Adj] acc) and he/she/it-GIVE BACK-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) good ([Adj] gen)
1Mch:16:17 1Mch_16:17_1 1Mch_16:17_2 1Mch_16:17_3 1Mch_16:17_4 1Mch_16:17_5 1Mch_16:17_6 1Mch_16:17_7 1Mch_16:17_8 1Mch_16:17_9
1Mch:16:17 x x x x x x x x x
1Mch:16:18 καὶ ἔγραψεν ταῦτα Πτολεμαῖος καὶ ἀπέστειλεν τῷ βασιλεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεις εἰς βοήθειαν καὶ παραδῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις.
1Mch:16:18 Then Ptolemee wrote these things, and sent to the king, that he should send him an host to aid him, and he would deliver him the country and cities. (1 Maccabees 16:18 Brenton)
1Mch:16:18 Wtedy Ptolemeusz napisał o tym do króla i posłał z prośbą, aby udzielił mu wojska do pomocy, a on odda mu ich kraj i miasta. (1 Mch 16:18 BT_4)
1Mch:16:18 καὶ ἔγραψεν ταῦτα Πτολεμαῖος καὶ ἀπέστειλεν τῷ βασιλεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεις εἰς βοήθειαν καὶ παραδῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις.
1Mch:16:18 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅπως ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Mch:16:18 I też, nawet, mianowicie By pisać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. zamawiać On/ona/to/to samo Zdolność Do (+przyspieszenie) Pomagaj I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto
1Mch:16:18 kai\ e)/graPSen tau=ta *ptolemai=os kai\ a)pe/steilen tO=| basilei=, o(/pOs a)postei/lE| au)tO=| duna/meis ei)s boE/Teian kai\ paradO=| tE\n CHO/ran au)tO=n kai\ ta\s po/leis.
1Mch:16:18 kai egraPSen tauta ptolemaios kai apesteilen tO basilei, hopOs aposteilE autO dynameis eis boETeian kai paradO tEn CHOran autOn kai tas poleis.
1Mch:16:18 C VAI_AAI3S RD_APN N2_NSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM C VA_AAS3S RD_DSM N3I_APF P N1A_ASF C VO_AAS3S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C RA_APF N3I_APF
1Mch:16:18 and also, even, namely to write this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same ability into (+acc) help and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same and also, even, namely the city
1Mch:16:18 and he/she/it-WRITE-ed these (nom|acc)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (dat) king (dat) this is how he/she/it-should-ORDER FORTH, you(sg)-should-be-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat) abilities (acc, nom|voc) into (+acc) help (acc) and he/she/it-should-Hand OVER, you(sg)-should-be-Hand OVER-ed the (acc) region (acc) them/same (gen) and the (acc) cities (acc, nom|voc)
1Mch:16:18 1Mch_16:18_1 1Mch_16:18_2 1Mch_16:18_3 1Mch_16:18_4 1Mch_16:18_5 1Mch_16:18_6 1Mch_16:18_7 1Mch_16:18_8 1Mch_16:18_9 1Mch_16:18_10 1Mch_16:18_11 1Mch_16:18_12 1Mch_16:18_13 1Mch_16:18_14 1Mch_16:18_15 1Mch_16:18_16 1Mch_16:18_17 1Mch_16:18_18 1Mch_16:18_19 1Mch_16:18_20 1Mch_16:18_21 1Mch_16:18_22
1Mch:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:19 καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γαζαρα ἆραι τὸν Ιωαννην, καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς παραγενέσθαι πρὸς αὐτόν, ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα,
1Mch:16:19 He sent others also to Gazera to kill John: and unto the tribunes he sent letters to come unto him, that he might give them silver, and gold, and rewards. (1 Maccabees 16:19 Brenton)
1Mch:16:19 Innych posłał znów do Gezer, aby zamordowali Jana. Do tysiączników także rozesłał listy, żeby przyszli do niego, aby mógł im dać srebra i złota oraz inne podarunki. (1 Mch 16:19 BT_4)
1Mch:16:19 καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γαζαρα ἆραι τὸν Ιωαννην, καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς παραγενέσθαι πρὸς αὐτόν, ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα,
1Mch:16:19 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) εἰς[1]   ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χιλί·αρχος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
1Mch:16:19 I też, nawet, mianowicie zamawiać Inny Do (+przyspieszenie) Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą John I też, nawet, mianowicie Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] zamawiać List [list apostolski] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By dawać On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Dar
1Mch:16:19 kai\ a)pe/steilen e(te/rous ei)s *gaDZara a)=rai to\n *iOannEn, kai\ toi=s CHilia/rCHois a)pe/steilen e)pistola\s paragene/sTai pro\s au)to/n, o(/pOs dO=| au)toi=s a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ do/mata,
1Mch:16:19 kai apesteilen heterus eis gaDZara arai ton iOannEn, kai tois CHiliarCHois apesteilen epistolas paragenesTai pros auton, hopOs dO autois argyrion kai CHrysion kai domata,
1Mch:16:19 C VAI_AAI3S A1A_APM P N_AS VA_AAN RA_ASM N1M_ASM C RA_DPM N2_DPM VAI_AAI3S N1_APF VB_AMN P RD_ASM C VO_AAS3S RD_DPM N2N_ASN C N2N_ASN C N3M_APN
1Mch:16:19 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send other into (+acc) ć curse; to lift/pick up take up, tote, raise the John and also, even, namely the chiliarch [leader of a thousand soldiers] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send letter [epistle] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to give he/she/it/same piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely gift
1Mch:16:19 and he/she/it-ORDER FORTH-ed other (acc) into (+acc)   curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (acc) John (acc) and the (dat) chiliarchs (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed letters (acc) to-be-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) this is how he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed them/same (dat) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and gifts (nom|acc|voc)
1Mch:16:19 1Mch_16:19_1 1Mch_16:19_2 1Mch_16:19_3 1Mch_16:19_4 1Mch_16:19_5 1Mch_16:19_6 1Mch_16:19_7 1Mch_16:19_8 1Mch_16:19_9 1Mch_16:19_10 1Mch_16:19_11 1Mch_16:19_12 1Mch_16:19_13 1Mch_16:19_14 1Mch_16:19_15 1Mch_16:19_16 1Mch_16:19_17 1Mch_16:19_18 1Mch_16:19_19 1Mch_16:19_20 1Mch_16:19_21 1Mch_16:19_22 1Mch_16:19_23 1Mch_16:19_24
1Mch:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:20 καὶ ἑτέρους ἀπέστειλεν καταλαβέσθαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ.
1Mch:16:20 And others he sent to take Jerusalem, and the mountain of the temple. (1 Maccabees 16:20 Brenton)
1Mch:16:20 Jeszcze innych posłał, aby obsadzili Jerozolimę i górę świątynną. (1 Mch 16:20 BT_4)
1Mch:16:20 καὶ ἑτέρους ἀπέστειλεν καταλαβέσθαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ.
1Mch:16:20 καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
1Mch:16:20 I też, nawet, mianowicie Inny zamawiać By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Wchodź Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
1Mch:16:20 kai\ e(te/rous a)pe/steilen katalabe/sTai tE\n *ierousalEm kai\ to\ o)/ros tou= i(erou=.
1Mch:16:20 kai heterus apesteilen katalabesTai tEn ierusalEm kai to oros tu hieru.
1Mch:16:20 C A1A_APM VAI_AAI3S VB_AMN RA_ASF N_ASF C RA_ASN N3E_ASN RA_GSN N2N_GSN
1Mch:16:20 and also, even, namely other to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the Jerusalem [city of] and also, even, namely the mount the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
1Mch:16:20 and other (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed to-be-COMPREHEND-ed the (acc) Jerusalem (indecl) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)
1Mch:16:20 1Mch_16:20_1 1Mch_16:20_2 1Mch_16:20_3 1Mch_16:20_4 1Mch_16:20_5 1Mch_16:20_6 1Mch_16:20_7 1Mch_16:20_8 1Mch_16:20_9 1Mch_16:20_10 1Mch_16:20_11
1Mch:16:20 x x x x x x x x x x x
1Mch:16:21 καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν Ιωαννη εἰς Γαζαρα ὅτι ἀπώλετο ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι Ἀπέσταλκεν καὶ σὲ ἀποκτεῖναι.
1Mch:16:21 Now one had run afore to Gazera and told John that his father and brethren were slain, and, quoth he, Ptolemee hath sent to slay thee also. (1 Maccabees 16:21 Brenton)
1Mch:16:21 Ktoś jednak pierwej pobiegł do Gezer i doniósł Janowi, że zginął jego ojciec i bracia oraz to, że: «Posłał, żeby zamordować także i ciebie». (1 Mch 16:21 BT_4)
1Mch:16:21 καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν Ιωαννη εἰς Γαζαρα ὅτι ἀπώλετο πατὴρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι Ἀπέσταλκεν καὶ σὲ ἀποκτεῖναι.
1Mch:16:21 καί προ·τρέχω (προ+τρεχ-, -, 2nd προ+δραμ-, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ εἰς[1]   ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
1Mch:16:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? Jakiś/jakikolwiek By informować – informować albo opowiadać. John Do (+przyspieszenie) Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto zamawiać I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By zabijać
1Mch:16:21 kai\ prodramO/n tis a)pE/ggeilen *iOannE ei)s *gaDZara o(/ti a)pO/leto o( patE\r au)tou= kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, kai\ o(/ti *)ape/stalken kai\ se\ a)poktei=nai.
1Mch:16:21 kai prodramOn tis apEngeilen iOannE eis gaDZara hoti apOleto ho patEr autu kai hoi adelfoi autu, kai hoti apestalken kai se apokteinai.
1Mch:16:21 C VB_AAPNSM RI_NSM VAI_AAI3S N1M_DSM P N_AS C VBI_AMI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C C VX_XAI3S C RP_AS VA_AAN
1Mch:16:21 and also, even, namely to ??? some/any to report – to report or tell. John into (+acc) ć because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the father he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely because/that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely you; your/yours(sg) to kill
1Mch:16:21 and upon ???-ing (nom) some/any (nom) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed John (voc) into (+acc)   because/that he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and because/that he/she/it-has-ORDER FORTH-ed and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt)
1Mch:16:21 1Mch_16:21_1 1Mch_16:21_2 1Mch_16:21_3 1Mch_16:21_4 1Mch_16:21_5 1Mch_16:21_6 1Mch_16:21_7 1Mch_16:21_8 1Mch_16:21_9 1Mch_16:21_10 1Mch_16:21_11 1Mch_16:21_12 1Mch_16:21_13 1Mch_16:21_14 1Mch_16:21_15 1Mch_16:21_16 1Mch_16:21_17 1Mch_16:21_18 1Mch_16:21_19 1Mch_16:21_20 1Mch_16:21_21 1Mch_16:21_22
1Mch:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:22 καὶ ἀκούσας ἐξέστη σφόδρα καὶ συνέλαβεν τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐλθόντας ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς· ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι.
1Mch:16:22 Hereof when he heard, he was sore astonished: so he laid hands on them that were come to destroy him, and slew them; for he knew that they sought to make him away. (1 Maccabees 16:22 Brenton)
1Mch:16:22 Gdy usłyszał o tym, przeraził się bardzo. Pochwycił też tych ludzi, którzy przyszli go zamordować, i zabił ich. Przekonał się bowiem, że oni chcieli go zamordować. (1 Mch 16:22 BT_4)
1Mch:16:22 καὶ ἀκούσας ἐξέστη σφόδρα καὶ συνέλαβεν τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐλθόντας ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς· ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι.
1Mch:16:22 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) σφόδρα καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) γάρ ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
1Mch:16:22 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przychodzić By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo By rozpoznawać wgląd, consciousnes Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto By szukać On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
1Mch:16:22 kai\ a)kou/sas e)Xe/stE sfo/dra kai\ sune/laben tou\s a)/ndras tou\s e)lTo/ntas a)pole/sai au)to\n kai\ a)pe/kteinen au)tou/s· e)pe/gnO ga\r o(/ti e)DZE/toun au)to\n a)pole/sai.
1Mch:16:22 kai akusas eXestE sfodra kai synelaben tus andras tus elTontas apolesai auton kai apekteinen autus· epegnO gar hoti eDZEtun auton apolesai.
1Mch:16:22 C VA_AAPNSM VHI_AAI3S D C VBI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_APM VB_AAPAPM VA_AAN RD_ASM C VAI_AAI3S RD_APM VZI_AAI3S x C V2I_IAI3P RD_ASM VA_AAN
1Mch:16:22 and also, even, namely unwilling; to hear to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to come to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and also, even, namely to kill he/she/it/same to recognize insight, consciousnes for since, as because/that to seek he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
1Mch:16:22 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed vehement, and he/she/it-SEIZING-ed the (acc) men, husbands (acc) the (acc) upon COME-ing (acc) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) him/it/same (acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) he/she/it-RECOGNIZE-ed for because/that I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing him/it/same (acc) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt)
1Mch:16:22 1Mch_16:22_1 1Mch_16:22_2 1Mch_16:22_3 1Mch_16:22_4 1Mch_16:22_5 1Mch_16:22_6 1Mch_16:22_7 1Mch_16:22_8 1Mch_16:22_9 1Mch_16:22_10 1Mch_16:22_11 1Mch_16:22_12 1Mch_16:22_13 1Mch_16:22_14 1Mch_16:22_15 1Mch_16:22_16 1Mch_16:22_17 1Mch_16:22_18 1Mch_16:22_19 1Mch_16:22_20 1Mch_16:22_21
1Mch:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:23 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ, ὧν ἠνδραγάθησεν, καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχῶν, ὧν ᾠκοδόμησεν, καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ,
1Mch:16:23 As concerning the rest of the acts of John, and his wars, and worthy deeds which he did, and the building of the walls which he made, and his doings, (1 Maccabees 16:23 Brenton)
1Mch:16:23 Dalsze zaś dzieje Jana: jego walki i bohaterskie czyny, których dokonał, odbudowa murów, którą prowadził, i całe jego postępowanie, (1 Mch 16:23 BT_4)
1Mch:16:23 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ, ὧν ἠνδραγάθησεν, καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχῶν, ὧν ᾠκοδόμησεν, καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ,
1Mch:16:23 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   καί ὁ ἡ τό οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:23 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. John I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Oddziaływanie moralne Ściana Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Działalność On/ona/to/to samo
1Mch:16:23 *kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOannou kai\ tO=n pole/mOn au)tou= kai\ tO=n a)ndragaTiO=n au)tou=, O(=n E)ndraga/TEsen, kai\ tE=s oi)kodomE=s tO=n teiCHO=n, O(=n O)|kodo/mEsen, kai\ tO=n pra/XeOn au)tou=,
1Mch:16:23 kai ta loipa tOn logOn iOannu kai tOn polemOn autu kai tOn andragaTiOn autu, hOn EndragaTEsen, kai tEs oikodomEs tOn teiCHOn, hOn OkodomEsen, kai tOn praXeOn autu,
1Mch:16:23 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1M_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM C RA_GPF N1A_GPF RD_GSM RR_GPF VAI_AAI3S C RA_GSF N1_GSF RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VAI_AAI3S C RA_GPF N3I_GPF RD_GSM
1Mch:16:23 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. John and also, even, namely the war [see polemic]; to fight war he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which ć and also, even, namely the edification the wall who/whom/which to build/edify and also, even, namely the activity he/she/it/same
1Mch:16:23 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen) John (gen) and the (gen) wars (gen); while FIGHT-ing (nom) him/it/same (gen) and the (gen)   him/it/same (gen) who/whom/which (gen)   and the (gen) edification (gen) the (gen) walls (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed and the (gen) activities (gen) him/it/same (gen)
1Mch:16:23 1Mch_16:23_1 1Mch_16:23_2 1Mch_16:23_3 1Mch_16:23_4 1Mch_16:23_5 1Mch_16:23_6 1Mch_16:23_7 1Mch_16:23_8 1Mch_16:23_9 1Mch_16:23_10 1Mch_16:23_11 1Mch_16:23_12 1Mch_16:23_13 1Mch_16:23_14 1Mch_16:23_15 1Mch_16:23_16 1Mch_16:23_17 1Mch_16:23_18 1Mch_16:23_19 1Mch_16:23_20 1Mch_16:23_21 1Mch_16:23_22 1Mch_16:23_23 1Mch_16:23_24 1Mch_16:23_25 1Mch_16:23_26 1Mch_16:23_27
1Mch:16:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:16:24 ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἀφ’ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ.
1Mch:16:24 Behold, these are written in the chronicles of his priesthood, from the time he was made high priest after his father. (1 Maccabees 16:24 Brenton)
1Mch:16:24 to wszystko jest spisane w rocznikach jego arcykapłaństwa, od chwili, kiedy po swoim ojcu został arcykapłanem. (1 Mch 16:24 BT_4)
1Mch:16:24 ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἀφ’ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ.
1Mch:16:24 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:16:24 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Dzień On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Arcykapłan Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo
1Mch:16:24 i)dou\ tau=ta ge/graptai e)pi\ bibli/O| E(merO=n a)rCHierOsu/nEs au)tou=, a)f’ ou(= e)genE/TE a)rCHiereu\s meta\ to\n pate/ra au)tou=.
1Mch:16:24 idu tauta gegraptai epi bibliO hEmerOn arCHierOsynEs autu, af’ hu egenETE arCHiereus meta ton patera autu.
1Mch:16:24 I RD_NPN VP_XPI3S P N2N_DSN N1A_GPF N1_GSF RD_GSM P RR_GSM VCI_API3S N3V_NSM P RA_ASM N3_ASM RD_GSM
1Mch:16:24 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book day ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to become become, happen archpriest after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same
1Mch:16:24 be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) he/she/it-has-been-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) days (gen)   him/it/same (gen) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-BECOME-ed archpriest (nom) after (+acc), with (+gen) the (acc) father (acc) him/it/same (gen)
1Mch:16:24 1Mch_16:24_1 1Mch_16:24_2 1Mch_16:24_3 1Mch_16:24_4 1Mch_16:24_5 1Mch_16:24_6 1Mch_16:24_7 1Mch_16:24_8 1Mch_16:24_9 1Mch_16:24_10 1Mch_16:24_11 1Mch_16:24_12 1Mch_16:24_13 1Mch_16:24_14 1Mch_16:24_15 1Mch_16:24_16
1Mch:16:24 x x x x x x x x x x x x x x x x