2Ezd:1:1 καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν τοῦ τελεσθῆναι λόγον κυρίου ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ παρήγγειλεν φωνὴν ἐν πάσῃ βασιλείᾳ αὐτοῦ καί γε ἐν γραπτῷ λέγων
2Ezd:1:1 Now in the first year of Cyrus king of the Persians, that the word of the Lord by the mouth of Jeremias might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of the Persians, and he issued a proclamation through all his kingdom, and that in writing, saying, (Ezra 1:1 Brenton)
2Ezd:1:1 Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: (Ezd 1:1 BT_4)
2Ezd:1:1 Καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν τοῦ τελεσθῆναι λόγον κυρίου ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ παρήγγειλεν φωνὴν ἐν πάσῃ βασιλείᾳ αὐτοῦ καί γε ἐν γραπτῷ λέγων
2Ezd:1:1 καί ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) φωνή, -ῆς, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ἐν γραπτός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Ezd:1:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze Rok Król By kończyć koniec Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Jeremiasz Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Król I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisany By mówić/opowiadaj
2Ezd:1:1 *kai\ e)n tO=| prO/tO| e)/tei *ku/rou tou= basile/Os *persO=n tou= telesTE=nai lo/gon kuri/ou a)po\ sto/matos *ieremiou e)XE/geiren ku/rios to\ pneu=ma *ku/rou basile/Os *persO=n, kai\ parE/ggeilen fOnE\n e)n pa/sE| basilei/a| au)tou= kai/ ge e)n graptO=| le/gOn
2Ezd:1:1 kai en tO prOtO etei kyru tu basileOs persOn tu telesTEnai logon kyriu apo stomatos ieremiu eXEgeiren kyrios to pneuma kyru basileOs persOn, kai parEngeilen fOnEn en pasE basileia autu kai ge en graptO legOn
2Ezd:1:1 C P RA_DSN A1_DSNS N3E_DSN N2_GSM RA_GSM N3V_GSM N1M_GPM RA_GSN VS_APN N2_ASM N2_GSM P N3M_GSN N1T_GSM V1I_IAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM C VAI_AAI3S N1_ASF P A1S_DSF N1A_DSF RD_GSM C x P N2N_DSN V1_PAPNSM
2Ezd:1:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first year ć the king ć the to end finish word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma Jeremiah to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the spirit breath, spiritual utterance, wind ć king ć and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined sound/voice cries in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle kingdom he/she/it/same and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among written to say/tell
2Ezd:1:1 and in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) year (dat)   the (gen) king (gen)   the (gen) to-be-END-ed word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) mouth/maw (gen) Jeremiah (gen) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   king (gen)   and he/she/it-COMMand-ed sound/voice (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed kingdom (dat) him/it/same (gen) and ??? in/among/by (+dat) written ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom)
2Ezd:1:1 2Ezd_1:1_1 2Ezd_1:1_2 2Ezd_1:1_3 2Ezd_1:1_4 2Ezd_1:1_5 2Ezd_1:1_6 2Ezd_1:1_7 2Ezd_1:1_8 2Ezd_1:1_9 2Ezd_1:1_10 2Ezd_1:1_11 2Ezd_1:1_12 2Ezd_1:1_13 2Ezd_1:1_14 2Ezd_1:1_15 2Ezd_1:1_16 2Ezd_1:1_17 2Ezd_1:1_18 2Ezd_1:1_19 2Ezd_1:1_20 2Ezd_1:1_21 2Ezd_1:1_22 2Ezd_1:1_23 2Ezd_1:1_24 2Ezd_1:1_25 2Ezd_1:1_26 2Ezd_1:1_27 2Ezd_1:1_28 2Ezd_1:1_29 2Ezd_1:1_30 2Ezd_1:1_31 2Ezd_1:1_32 2Ezd_1:1_33 2Ezd_1:1_34 2Ezd_1:1_35
2Ezd:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:2 Οὕτως εἶπεν Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν Πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἔδωκέν μοι κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτὸς ἐπεσκέψατο ἐπ’ ἐμὲ τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
2Ezd:1:2 Thus said Cyrus king of the Persians, The Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth, and he has given me a charge to build him a house in Jerusalem that is in Judea. (Ezra 1:2 Brenton)
2Ezd:1:2 «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie. (Ezd 1:2 BT_4)
2Ezd:1:2 Οὕτως εἶπεν Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν Πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἔδωκέν μοι κύριος θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτὸς ἐπεσκέψατο ἐπ’ ἐμὲ τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
2Ezd:1:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
2Ezd:1:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ziemi/ziemia By dawać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski
2Ezd:1:2 *ou(/tOs ei)=pen *ku=ros basileu\s *persO=n *pa/sas ta\s basilei/as tE=s gE=s e)/dOke/n moi ku/rios o( Teo\s tou= ou)ranou=, kai\ au)to\s e)peske/PSato e)p’ e)me\ tou= oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon e)n *ierousalEm tE=| e)n tE=| *ioudai/a|.
2Ezd:1:2 hutOs eipen kyros basileus persOn pasas tas basileias tEs gEs edOken moi kyrios ho Teos tu uranu, kai autos epeskePSato ep’ eme tu oikodomEsai autO oikon en ierusalEm tE en tE iudaia.
2Ezd:1:2 D VBI_AAI3S N2_NSM N3V_NSM N1M_GPM A3_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C RD_NSM VAI_AMI3S P RP_AS RA_GSN VA_AAN RD_DSM N2_ASM P N_DSF RA_DSF P RA_DSF N1A_DSF
2Ezd:1:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell ć king ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the earth/land to give I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely he/she/it/same to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the to build/edify he/she/it/same house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish
2Ezd:1:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed   king (nom)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-GIVE-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) sky/heaven (gen) and he/it/same (nom) he/she/it-was-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat)
2Ezd:1:2 2Ezd_1:2_1 2Ezd_1:2_2 2Ezd_1:2_3 2Ezd_1:2_4 2Ezd_1:2_5 2Ezd_1:2_6 2Ezd_1:2_7 2Ezd_1:2_8 2Ezd_1:2_9 2Ezd_1:2_10 2Ezd_1:2_11 2Ezd_1:2_12 2Ezd_1:2_13 2Ezd_1:2_14 2Ezd_1:2_15 2Ezd_1:2_16 2Ezd_1:2_17 2Ezd_1:2_18 2Ezd_1:2_19 2Ezd_1:2_20 2Ezd_1:2_21 2Ezd_1:2_22 2Ezd_1:2_23 2Ezd_1:2_24 2Ezd_1:2_25 2Ezd_1:2_26 2Ezd_1:2_27 2Ezd_1:2_28 2Ezd_1:2_29 2Ezd_1:2_30 2Ezd_1:2_31 2Ezd_1:2_32
2Ezd:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:3 τίς ἐν ὑμῖν ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; καὶ ἔσται ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται εἰς Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, καὶ οἰκοδομησάτω τὸν οἶκον θεοῦ Ισραηλ [αὐτὸς ὁ θεὸς ὁ ἐν Ιερουσαλημ].
2Ezd:1:3 Who is there among you of all his people? for his God shall be with him, and he shall go up to Jerusalem that is in Judea, and let him build the house of the God of Israel: he is the God that is in Jerusalem. (Ezra 1:3 Brenton)
2Ezd:1:3 Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. (Ezd 1:3 BT_4)
2Ezd:1:3 τίς ἐν ὑμῖν ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; καὶ ἔσται θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται εἰς Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, καὶ οἰκοδομησάτω τὸν οἶκον θεοῦ Ισραηλ [αὐτὸς θεὸς ἐν Ιερουσαλημ].
2Ezd:1:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:1:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Bóg  On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Bóg  Izrael On/ona/to/to samo Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:1:3 ti/s e)n u(mi=n a)po\ panto\s tou= laou= au)tou=; kai\ e)/stai o( Teo\s au)tou= met’ au)tou=, kai\ a)nabE/setai ei)s *ierousalEm tE\n e)n tE=| *ioudai/a|, kai\ oi)kodomEsa/tO to\n oi)=kon Teou= *israEl [au)to\s o( Teo\s o( e)n *ierousalEm].
2Ezd:1:3 tis en hymin apo pantos tu lau autu; kai estai ho Teos autu met’ autu, kai anabEsetai eis ierusalEm tEn en tE iudaia, kai oikodomEsatO ton oikon Teu israEl [autos ho Teos ho en ierusalEm].
2Ezd:1:3 RI_NSM P RP_DP P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C VF2_FMI3S P N_ASF RA_ASF P RA_DSF N1A_DSF C VA_AAD3S RA_ASM N2_ASM N2_GSM N_GSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P N_DSF
2Ezd:1:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely to be the god [see theology] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ascend into (+acc) Jerusalem [city of] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to build/edify the house god [see theology] Israel he/she/it/same the god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:1:3 who/what/why (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) away from (+gen) every (gen) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom) god (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and let-him/her/it-BUILD/EDIFY! the (acc) house (acc) god (gen) Israel (indecl) he/it/same (nom) the (nom) god (nom) the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:1:3 2Ezd_1:3_1 2Ezd_1:3_2 2Ezd_1:3_3 2Ezd_1:3_4 2Ezd_1:3_5 2Ezd_1:3_6 2Ezd_1:3_7 2Ezd_1:3_8 2Ezd_1:3_9 2Ezd_1:3_10 2Ezd_1:3_11 2Ezd_1:3_12 2Ezd_1:3_13 2Ezd_1:3_14 2Ezd_1:3_15 2Ezd_1:3_16 2Ezd_1:3_17 2Ezd_1:3_18 2Ezd_1:3_19 2Ezd_1:3_20 2Ezd_1:3_21 2Ezd_1:3_22 2Ezd_1:3_23 2Ezd_1:3_24 2Ezd_1:3_25 2Ezd_1:3_26 2Ezd_1:3_27 2Ezd_1:3_28 2Ezd_1:3_29 2Ezd_1:3_30 2Ezd_1:3_31 2Ezd_1:3_32 2Ezd_1:3_33 2Ezd_1:3_34 2Ezd_1:3_35
2Ezd:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:4 καὶ πᾶς ὁ καταλειπόμενος ἀπὸ πάντων τῶν τόπων, οὗ αὐτὸς παροικεῖ ἐκεῖ, καὶ λήμψονται αὐτὸν ἄνδρες τοῦ τόπου αὐτοῦ ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποσκευῇ καὶ κτήνεσιν μετὰ τοῦ ἑκουσίου εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ. –
2Ezd:1:4 And let every Jew that is left go from every place where he sojourns, and the men of his place shall help him with silver, and gold, and goods, and cattle, together with the voluntary offering for the house of God that is in Jerusalem. (Ezra 1:4 Brenton)
2Ezd:1:4 A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu - to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem - oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». (Ezd 1:4 BT_4)
2Ezd:1:4 καὶ πᾶς καταλειπόμενος ἀπὸ πάντων τῶν τόπων, οὗ αὐτὸς παροικεῖ ἐκεῖ, καὶ λήμψονται αὐτὸν ἄνδρες τοῦ τόπου αὐτοῦ ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποσκευῇ καὶ κτήνεσιν μετὰ τοῦ ἑκουσίου εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:1:4 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί   καί κτῆνο·ς, -ους, τό μετά ὁ ἡ τό ἑκ·ούσιος -ία -ον εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
2Ezd:1:4 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który On/ona/to/to samo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miejsce On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dobrowolny Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]  
2Ezd:1:4 kai\ pa=s o( kataleipo/menos a)po\ pa/ntOn tO=n to/pOn, ou(= au)to\s paroikei= e)kei=, kai\ lE/mPSontai au)to\n a)/ndres tou= to/pou au)tou= e)n a)rguri/O| kai\ CHrusi/O| kai\ a)poskeuE=| kai\ ktE/nesin meta\ tou= e(kousi/ou ei)s oi)=kon tou= Teou= tou= e)n *ierousalEm.
2Ezd:1:4 kai pas ho kataleipomenos apo pantOn tOn topOn, hu autos paroikei ekei, kai lEmPSontai auton andres tu topu autu en argyriO kai CHrysiO kai aposkeuE kai ktEnesin meta tu hekusiu eis oikon tu Teu tu en ierusalEm.
2Ezd:1:4 C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P A3_GPM RA_GPM N2_GPM D RD_NSM V2_PAI3S D C VF_FMI3P RD_ASM N3_NPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N2N_DSN C N2N_DSN C N1_DSF C N3E_DPN P RA_GSM A1A_GSM P N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF
2Ezd:1:4 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which he/she/it/same to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the place he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely ć and also, even, namely Animal (beast) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the voluntary into (+acc) house the god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]  
2Ezd:1:4 and every (nom|voc) the (nom) while being-LEAVE-ed-BEHIND (nom) away from (+gen) all (gen) the (gen) places (gen) where; who/whom/which (gen) he/it/same (nom) he/she/it-is-DWELL-ing--NEAR, you(sg)-are-being-DWELL-ed--NEAR (classical), be-you(sg)-DWELL-ing--NEAR! there and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) men, husbands (nom|voc) the (gen) place (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) piece of silver (dat) and piece of gold (dat) and   and Animals (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) voluntary ([Adj] gen) into (+acc) house (acc) the (gen) god (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)  
2Ezd:1:4 2Ezd_1:4_1 2Ezd_1:4_2 2Ezd_1:4_3 2Ezd_1:4_4 2Ezd_1:4_5 2Ezd_1:4_6 2Ezd_1:4_7 2Ezd_1:4_8 2Ezd_1:4_9 2Ezd_1:4_10 2Ezd_1:4_11 2Ezd_1:4_12 2Ezd_1:4_13 2Ezd_1:4_14 2Ezd_1:4_15 2Ezd_1:4_16 2Ezd_1:4_17 2Ezd_1:4_18 2Ezd_1:4_19 2Ezd_1:4_20 2Ezd_1:4_21 2Ezd_1:4_22 2Ezd_1:4_23 2Ezd_1:4_24 2Ezd_1:4_25 2Ezd_1:4_26 2Ezd_1:4_27 2Ezd_1:4_28 2Ezd_1:4_29 2Ezd_1:4_30 2Ezd_1:4_31 2Ezd_1:4_32 2Ezd_1:4_33 2Ezd_1:4_34 2Ezd_1:4_35 2Ezd_1:4_36 2Ezd_1:4_37 2Ezd_1:4_38
2Ezd:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:5 καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, πάντων ὧν ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:1:5 Then the chiefs of the families of Juda and Benjamin arose, and the priests, and the Levites, all whose spirit the Lord stirred up to go up to build the house of the Lord that is in Jerusalem. (Ezra 1:5 Brenton)
2Ezd:1:5 Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. (Ezd 1:5 BT_4)
2Ezd:1:5 καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, πάντων ὧν ἐξήγειρεν θεὸς τὸ πνεῦμα αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:1:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:1:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Władca; by zaczynać się patrilineage Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do ??? Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo By podnosić By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:1:5 kai\ a)ne/stEsan a)/rCHontes tO=n patriO=n tO=| *iouda kai\ *beniamin kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai, pa/ntOn O(=n e)XE/geiren o( Teo\s to\ pneu=ma au)tO=n tou= a)nabE=nai oi)kodomE=sai to\n oi)=kon kuri/ou to\n e)n *ierousalEm.
2Ezd:1:5 kai anestEsan arCHontes tOn patriOn tO iuda kai beniamin kai hoi hiereis kai hoi leuitai, pantOn hOn eXEgeiren ho Teos to pneuma autOn tu anabEnai oikodomEsai ton oikon kyriu ton en ierusalEm.
2Ezd:1:5 C VHI_AAI3P N3_NPM RA_GPM N1A_GPF RA_DSM N_DSM C N_DSM C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM A3_GPM RR_GPM V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GPM RA_GSN VZ_AAN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_ASM P N_DSF
2Ezd:1:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ruler; to begin the patrilineage the Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite every all, each, every, the whole of who/whom/which to ??? the god [see theology] the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same the to ascend to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:1:5 and they-STand-ed-UP rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-ASCEND to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:1:5 2Ezd_1:5_1 2Ezd_1:5_2 2Ezd_1:5_3 2Ezd_1:5_4 2Ezd_1:5_5 2Ezd_1:5_6 2Ezd_1:5_7 2Ezd_1:5_8 2Ezd_1:5_9 2Ezd_1:5_10 2Ezd_1:5_11 2Ezd_1:5_12 2Ezd_1:5_13 2Ezd_1:5_14 2Ezd_1:5_15 2Ezd_1:5_16 2Ezd_1:5_17 2Ezd_1:5_18 2Ezd_1:5_19 2Ezd_1:5_20 2Ezd_1:5_21 2Ezd_1:5_22 2Ezd_1:5_23 2Ezd_1:5_24 2Ezd_1:5_25 2Ezd_1:5_26 2Ezd_1:5_27 2Ezd_1:5_28 2Ezd_1:5_29 2Ezd_1:5_30 2Ezd_1:5_31 2Ezd_1:5_32
2Ezd:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:6 καὶ πάντες οἱ κυκλόθεν ἐνίσχυσαν ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐν σκεύεσιν ἀργυρίου, ἐν χρυσῷ, ἐν ἀποσκευῇ καὶ ἐν κτήνεσιν καὶ ἐν ξενίοις πάρεξ τῶν ἐν ἑκουσίοις.
2Ezd:1:6 And all that were round about strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with cattle, and with presents, besides the voluntary offerings. (Ezra 1:6 Brenton)
2Ezd:1:6 A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami - oprócz wszystkich darów dobrowolnych. (Ezd 1:6 BT_4)
2Ezd:1:6 καὶ πάντες οἱ κυκλόθεν ἐνίσχυσαν ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐν σκεύεσιν ἀργυρίου, ἐν χρυσῷ, ἐν ἀποσκευῇ καὶ ἐν κτήνεσιν καὶ ἐν ξενίοις πάρεξ τῶν ἐν ἑκουσίοις.
2Ezd:1:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κυκλό·θεν ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σκεῦο·ς, -ους, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐν   καί ἐν κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐν ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐν ἑκ·ούσιος -ία -ον
2Ezd:1:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła By wzmacniać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Złoty; złoty/złoty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do “bardziej obcego {dziwniejszego} ize” (bardziej obcy {dziwniejszy} przyjmują [obserwuj jak obcy {dziwny}/obcy człowiek]) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobrowolny
2Ezd:1:6 kai\ pa/ntes oi( kuklo/Ten e)ni/sCHusan e)n CHersi\n au)tO=n e)n skeu/esin a)rguri/ou, e)n CHrusO=|, e)n a)poskeuE=| kai\ e)n ktE/nesin kai\ e)n Xeni/ois pa/reX tO=n e)n e(kousi/ois.
2Ezd:1:6 kai pantes hoi kykloTen enisCHysan en CHersin autOn en skeuesin argyriu, en CHrysO, en aposkeuE kai en ktEnesin kai en Xeniois pareX tOn en hekusiois.
2Ezd:1:6 C A3_NPM RA_NPM D VA_AAPASN P N3_DPF RD_GPM P N3E_DPN N2N_GSN P A1C_DSM P N1_DSF C P N3E_DPN C P N2N_DPN P RA_GPM P A1A_DPM
2Ezd:1:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the around to strengthen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vessel piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gold; gold/golden in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Animal (beast) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to “stranger-ize” (stranger-receive [regard as strange/a stranger]) ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among voluntary
2Ezd:1:6 and all (nom|voc) the (nom) around they-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) vessels (dat) piece of silver (gen) in/among/by (+dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) Animals (dat) and in/among/by (+dat) (fut opt)   the (gen) in/among/by (+dat) voluntary ([Adj] dat)
2Ezd:1:6 2Ezd_1:6_1 2Ezd_1:6_2 2Ezd_1:6_3 2Ezd_1:6_4 2Ezd_1:6_5 2Ezd_1:6_6 2Ezd_1:6_7 2Ezd_1:6_8 2Ezd_1:6_9 2Ezd_1:6_10 2Ezd_1:6_11 2Ezd_1:6_12 2Ezd_1:6_13 2Ezd_1:6_14 2Ezd_1:6_15 2Ezd_1:6_16 2Ezd_1:6_17 2Ezd_1:6_18 2Ezd_1:6_19 2Ezd_1:6_20 2Ezd_1:6_21 2Ezd_1:6_22 2Ezd_1:6_23 2Ezd_1:6_24 2Ezd_1:6_25
2Ezd:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:7 καὶ ὁ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ σκεύη οἴκου κυρίου, ἃ ἔλαβεν Ναβουχοδονοσορ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτοῦ,
2Ezd:1:7 And king Cyrus brought out the vessels of the house of the Lord, which Nabuchodonosor had brought from Jerusalem, and put in the house of his god. (Ezra 1:7 Brenton)
2Ezd:1:7 A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. (Ezd 1:7 BT_4)
2Ezd:1:7 καὶ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ σκεύη οἴκου κυρίου, ἔλαβεν Ναβουχοδονοσορ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτοῦ,
2Ezd:1:7 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:1:7 I też, nawet, mianowicie Król By wykonywać ródź Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  On/ona/to/to samo
2Ezd:1:7 kai\ o( basileu\s *ku=ros e)XE/negken ta\ skeu/E oi)/kou kuri/ou, a(/ e)/laben *nabouCHodonosor a)po\ *ierousalEm kai\ e)/dOken au)ta\ e)n oi)/kO| Teou= au)tou=,
2Ezd:1:7 kai ho basileus kyros eXEnenken ta skeuE oiku kyriu, ha elaben nabuCHodonosor apo ierusalEm kai edOken auta en oikO Teu autu,
2Ezd:1:7 C RA_NSM N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM RR_APN VBI_AAI3S N_NSM P N_GSF C VAI_AAI3S RD_APN P N2_DSM N2_GSM RD_GSM
2Ezd:1:7 and also, even, namely the king ć to carry out bring forth the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house god [see theology] he/she/it/same
2Ezd:1:7 and the (nom) king (nom)   he/she/it-CARRY OUT-ed the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   away from (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) house (dat) god (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:1:7 2Ezd_1:7_1 2Ezd_1:7_2 2Ezd_1:7_3 2Ezd_1:7_4 2Ezd_1:7_5 2Ezd_1:7_6 2Ezd_1:7_7 2Ezd_1:7_8 2Ezd_1:7_9 2Ezd_1:7_10 2Ezd_1:7_11 2Ezd_1:7_12 2Ezd_1:7_13 2Ezd_1:7_14 2Ezd_1:7_15 2Ezd_1:7_16 2Ezd_1:7_17 2Ezd_1:7_18 2Ezd_1:7_19 2Ezd_1:7_20 2Ezd_1:7_21
2Ezd:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:8 καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν ἐπὶ χεῖρα Μιθραδάτου γασβαρηνου, καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ τῷ Σασαβασαρ ἄρχοντι τοῦ Ιουδα.
2Ezd:1:8 And Cyrus king of the Persians brought them out by the hand of Mithradates the treasurer, and he numbered them to Sasabasar, the chief man of Juda. (Ezra 1:8 Brenton)
2Ezd:1:8 I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi, księciu judzkiemu. (Ezd 1:8 BT_4)
2Ezd:1:8 καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν ἐπὶ χεῖρα Μιθραδάτου γασβαρηνου, καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ τῷ Σασαβασαρ ἄρχοντι τοῦ Ιουδα.
2Ezd:1:8 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν     καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Ezd:1:8 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź On/ona/to/to samo Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka I też, nawet, mianowicie By liczyć się On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Judasz/Juda
2Ezd:1:8 kai\ e)XE/negken au)ta\ *ku=ros basileu\s *persO=n e)pi\ CHei=ra *miTrada/tou gasbarEnou, kai\ E)ri/TmEsen au)ta\ tO=| *sasabasar a)/rCHonti tou= *iouda.
2Ezd:1:8 kai eXEnenken auta kyros basileus persOn epi CHeira miTradatu gasbarEnu, kai EriTmEsen auta tO sasabasar arCHonti tu iuda.
2Ezd:1:8 C VAI_AAI3S RD_APN N2_NSM N3V_NSM N1M_GPM P N3_ASF N1M_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APN RA_DSM N_DSM N3_DSM RA_GSM N_GSM
2Ezd:1:8 and also, even, namely to carry out bring forth he/she/it/same ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand ć ć and also, even, namely to count he/she/it/same the ć ruler; to begin the Judas/Judah
2Ezd:1:8 and he/she/it-CARRY OUT-ed they/them/same (nom|acc)   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc)     and he/she/it-COUNT-ed they/them/same (nom|acc) the (dat)   ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) the (gen) Judas/Judah (gen, voc)
2Ezd:1:8 2Ezd_1:8_1 2Ezd_1:8_2 2Ezd_1:8_3 2Ezd_1:8_4 2Ezd_1:8_5 2Ezd_1:8_6 2Ezd_1:8_7 2Ezd_1:8_8 2Ezd_1:8_9 2Ezd_1:8_10 2Ezd_1:8_11 2Ezd_1:8_12 2Ezd_1:8_13 2Ezd_1:8_14 2Ezd_1:8_15 2Ezd_1:8_16 2Ezd_1:8_17 2Ezd_1:8_18
2Ezd:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:9 καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν· ψυκτῆρες χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ψυκτῆρες ἀργυροῖ χίλιοι, παρηλλαγμένα ἐννέα καὶ εἴκοσι,
2Ezd:1:9 And this is their number: thirty gold basons, and a thousand silver basons, nine and twenty changes, thirty golden goblets, (Ezra 1:9 Brenton)
2Ezd:1:9 A oto liczba tych sprzętów: czasz złotych - trzydzieści, czasz srebrnych - może tysiąc dwadzieścia dziewięć, (Ezd 1:9 BT_4)
2Ezd:1:9 καὶ οὗτος ἀριθμὸς αὐτῶν· ψυκτῆρες χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ψυκτῆρες ἀργυροῖ χίλιοι, παρηλλαγμένα ἐννέα καὶ εἴκοσι,
2Ezd:1:9 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ψυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) τριά·κοντα καί ψυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος χίλιοι -αι -α   ἐννέα καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
2Ezd:1:9 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo ??? Złoty/złoty; by złocić Trzydzieści I też, nawet, mianowicie ??? Srebrny Tysiąc Dziewięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia
2Ezd:1:9 kai\ ou(=tos o( a)riTmo\s au)tO=n· PSuktE=res CHrusoi= tria/konta kai\ PSuktE=res a)rguroi= CHi/lioi, parEllagme/na e)nne/a kai\ ei)/kosi,
2Ezd:1:9 kai hutos ho ariTmos autOn· PSyktEres CHrysoi triakonta kai PSyktEres argyroi CHilioi, parEllagmena ennea kai eikosi,
2Ezd:1:9 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM N3H_NPM A1C_NPM M C N3H_NPM A1C_NPM A1A_NPM VK_XMPAPN M C M
2Ezd:1:9 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the number [see arithmetic] he/she/it/same ??? gold/golden; to gild thirty and also, even, namely ??? silver thousand ć nine and also, even, namely icon; twenty
2Ezd:1:9 and this (nom) the (nom) number (nom) them/same (gen) ???s (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt) thirty and ???s (nom|voc) silver ([Adj] nom|voc) thousand (nom|voc)   nine and icons (dat); twenty
2Ezd:1:9 2Ezd_1:9_1 2Ezd_1:9_2 2Ezd_1:9_3 2Ezd_1:9_4 2Ezd_1:9_5 2Ezd_1:9_6 2Ezd_1:9_7 2Ezd_1:9_8 2Ezd_1:9_9 2Ezd_1:9_10 2Ezd_1:9_11 2Ezd_1:9_12 2Ezd_1:9_13 2Ezd_1:9_14 2Ezd_1:9_15 2Ezd_1:9_16
2Ezd:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:1:10 κεφφουρη χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ἀργυροῖ διακόσιοι καὶ σκεύη ἕτερα χίλια.
2Ezd:1:10 and four hundred and ten double silver vessels, and a thousand other vessels. (Ezra 1:10 Brenton)
2Ezd:1:10 pucharów złotych - trzydzieści, pucharów srebrnych - około czterystu dziesięciu, innych sprzętów - tysiąc; (Ezd 1:10 BT_4)
2Ezd:1:10 κεφφουρη χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ἀργυροῖ διακόσιοι καὶ σκεύη ἕτερα χίλια.
2Ezd:1:10   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) τριά·κοντα καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος δια·κόσιοι -αι -α καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) χίλιοι -αι -α
2Ezd:1:10 Złoty/złoty; by złocić Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Srebrny Dwieście I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Inny Tysiąc
2Ezd:1:10 keffourE CHrusoi= tria/konta kai\ a)rguroi= diako/sioi kai\ skeu/E e(/tera CHi/lia.
2Ezd:1:10 keffurE CHrysoi triakonta kai argyroi diakosioi kai skeuE hetera CHilia.
2Ezd:1:10 N3_NPN A1C_NPM M C A1C_NPM A1A_NPM C N3E_NPN A1A_NPN A1A_NPN
2Ezd:1:10 ć gold/golden; to gild thirty and also, even, namely silver two hundred and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement other thousand
2Ezd:1:10   gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt) thirty and silver ([Adj] nom|voc) two hundred (nom|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) other (nom|acc), other (nom) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc)
2Ezd:1:10 2Ezd_1:10_1 2Ezd_1:10_2 2Ezd_1:10_3 2Ezd_1:10_4 2Ezd_1:10_5 2Ezd_1:10_6 2Ezd_1:10_7 2Ezd_1:10_8 2Ezd_1:10_9 2Ezd_1:10_10
2Ezd:1:10 x x x x x x x x x x
2Ezd:1:11 πάντα τὰ σκεύη τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργύρῳ πεντακισχίλια καὶ τετρακόσια, τὰ πάντα ἀναβαίνοντα μετὰ Σασαβασαρ ἀπὸ τῆς ἀποικίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.
2Ezd:1:11 All the gold and silver vessels were five thousand four hundred, even all that went up with Sasabasar from the place of transportation, from Babylon to Jerusalem. (Ezra 1:11 Brenton)
2Ezd:1:11 wszystkich sprzętów złotych i srebrnych - pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy. (Ezd 1:11 BT_4)
2Ezd:1:11 πάντα τὰ σκεύη τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργύρῳ πεντακισχίλια καὶ τετρακόσια, τὰ πάντα ἀναβαίνοντα μετὰ Σασαβασαρ ἀπὸ τῆς ἀποικίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.
2Ezd:1:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό ἄργυρος, -ου, ὁ; ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α καί τετρα·κόσιοι -αι -α ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά   ἀπό ὁ ἡ τό   ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:1:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty; złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny; srebrny Pięć tysięcy I też, nawet, mianowicie Czterysta Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Ezd:1:11 pa/nta ta\ skeu/E tO=| CHrusO=| kai\ tO=| a)rgu/rO| pentakisCHi/lia kai\ tetrako/sia, ta\ pa/nta a)nabai/nonta meta\ *sasabasar a)po\ tE=s a)poiki/as e)k *babulO=nos ei)s *ierousalEm.
2Ezd:1:11 panta ta skeuE tO CHrysO kai tO argyrO pentakisCHilia kai tetrakosia, ta panta anabainonta meta sasabasar apo tEs apoikias ek babylOnos eis ierusalEm.
2Ezd:1:11 A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_DSM A1C_DSM C RA_DSM N2_DSM A1A_NPN C A1A_NPN RA_NPN A3_NPN V1_PAPASM P N_GSM P RA_GSF N1A_GSF P N3W_GSF P N_ASF
2Ezd:1:11 every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the gold; gold/golden and also, even, namely the silver; silver five thousand and also, even, namely four hundred the every all, each, every, the whole of to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon into (+acc) Jerusalem [city of]
2Ezd:1:11 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) and the (dat) silver (dat); silver ([Adj] dat) five thousand (nom|acc|voc) and four hundred (nom|acc|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen)   away from (+gen) the (gen)   out of (+gen) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Ezd:1:11 2Ezd_1:11_1 2Ezd_1:11_2 2Ezd_1:11_3 2Ezd_1:11_4 2Ezd_1:11_5 2Ezd_1:11_6 2Ezd_1:11_7 2Ezd_1:11_8 2Ezd_1:11_9 2Ezd_1:11_10 2Ezd_1:11_11 2Ezd_1:11_12 2Ezd_1:11_13 2Ezd_1:11_14 2Ezd_1:11_15 2Ezd_1:11_16 2Ezd_1:11_17 2Ezd_1:11_18 2Ezd_1:11_19 2Ezd_1:11_20 2Ezd_1:11_21 2Ezd_1:11_22 2Ezd_1:11_23
2Ezd:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x