1Ezd:9:1 καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοφόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου
1Ezd:9:1 Then Esdras rising from the court of the temple went to the chamber of Joanan the son of Eliasib, (1 Esdras 9:1 Brenton)
1Ezd:9:1  
1Ezd:9:1 καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοφόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου
1Ezd:9:1 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ ὁ ἡ τό  
1Ezd:9:1 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By iść Do (+przyspieszenie) Joanna; Joanan
1Ezd:9:1 kai\ a)nasta\s *esdras a)po\ tE=s au)lE=s tou= i(erou= e)poreu/TE ei)s to\ pastofo/rion *iOanan tou= *eliasibou
1Ezd:9:1 kai anastas esdras apo tEs aulEs tu hieru eporeuTE eis to pastoforion iOanan tu eliasibu
1Ezd:9:1 C VH_AAPNSM N_NSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN A1A_GSN VCI_API3S P RA_ASN N2N_ASN N_GSM RA_GSM N_GSM
1Ezd:9:1 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the courtyard sheep-fold, palace, house the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to go into (+acc) the ć Joanna; Joanan the ć
1Ezd:9:1 and upon STand-ing-UP (nom|voc)   away from (+gen) the (gen) courtyard (gen) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (nom|acc)   Joanna (acc); Joanan (indecl) the (gen)  
1Ezd:9:1 1Ezd_9:1_1 1Ezd_9:1_2 1Ezd_9:1_3 1Ezd_9:1_4 1Ezd_9:1_5 1Ezd_9:1_6 1Ezd_9:1_7 1Ezd_9:1_8 1Ezd_9:1_9 1Ezd_9:1_10 1Ezd_9:1_11 1Ezd_9:1_12 1Ezd_9:1_13 1Ezd_9:1_14 1Ezd_9:1_15
1Ezd:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:2 καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους.
1Ezd:9:2 And remained there, and did eat no meat nor drink water, mourning for the great iniquities of the multitude. (1 Esdras 9:2 Brenton)
1Ezd:9:2  
1Ezd:9:2 καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους.
1Ezd:9:2 καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐκεῖ ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὕδωρ, ὕδατος, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό
1Ezd:9:2 I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc Tam Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By smakować ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Woda By pić Smutek; by smucić się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Bezprawie Wielki Los (mnóstwo )
1Ezd:9:2 kai\ au)lisTei\s e)kei= a)/rtou ou)k e)geu/sato ou)de\ u(/dOr e)/pien penTO=n u(pe\r tO=n a)nomiO=n tO=n mega/lOn tou= plE/Tous.
1Ezd:9:2 kai aulisTeis ekei artu uk egeusato ude hydOr epien penTOn hyper tOn anomiOn tOn megalOn tu plETus.
1Ezd:9:2 C VS_APPNSM D N2_GSM D VAI_AMI3S C N3_NSN VBI_AAI3S V2_PAPNSM P RA_GPF N1A_GPF RA_GPF A1_GPF RA_GSN N3E_GSN
1Ezd:9:2 and also, even, namely to spend the night there bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to taste οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) water to drink grief; to grieve above (+acc), on behalf of (+gen) the lawlessness the great the lot (multitude )
1Ezd:9:2 and upon being-SPEND-ed-THE-NIGHT (nom|voc) there bread (gen) not he/she/it-was-TASTE-ed neither/nor water (nom|acc|voc) he/she/it-DRINK-ed griefs (gen); while GRIEVE-ing (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) lawlessnesss (gen) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen) lot (gen)
1Ezd:9:2 1Ezd_9:2_1 1Ezd_9:2_2 1Ezd_9:2_3 1Ezd_9:2_4 1Ezd_9:2_5 1Ezd_9:2_6 1Ezd_9:2_7 1Ezd_9:2_8 1Ezd_9:2_9 1Ezd_9:2_10 1Ezd_9:2_11 1Ezd_9:2_12 1Ezd_9:2_13 1Ezd_9:2_14 1Ezd_9:2_15 1Ezd_9:2_16 1Ezd_9:2_17
1Ezd:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:3 καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συναχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ·
1Ezd:9:3 And there was a proclamation in all Jewry and Jerusalem to all them that were of the captivity, that they should be gathered together at Jerusalem: (1 Esdras 9:3 Brenton)
1Ezd:9:3  
1Ezd:9:3 καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συναχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ·
1Ezd:9:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κήρυγμα[τ], -ατος, τό ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Ezd:9:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Proklamacja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
1Ezd:9:3 kai\ e)ge/neto kE/rugma e)n o(/lE| tE=| *ioudai/a| kai\ *ierousalEm pa=si toi=s e)k tE=s ai)CHmalOsi/as sunaCHTE=nai ei)s *ierousalEm·
1Ezd:9:3 kai egeneto kErygma en holE tE iudaia kai ierusalEm pasi tois ek tEs aiCHmalOsias synaCHTEnai eis ierusalEm·
1Ezd:9:3 C VBI_AMI3S N3M_NSN P A1_DSF RA_DSF N1A_DSF C N_DSF A3_DPM RA_DPM P RA_GSF N1A_GSF VQ_APN P N_ASF
1Ezd:9:3 and also, even, namely to become become, happen proclamation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely Jerusalem [city of] every all, each, every, the whole of the out of (+gen) ἐξ before vowels the captives to gather together into (+acc) Jerusalem [city of]
1Ezd:9:3 and he/she/it-was-BECOME-ed proclamation (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and Jerusalem (indecl) all (dat) the (dat) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) to-be-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
1Ezd:9:3 1Ezd_9:3_1 1Ezd_9:3_2 1Ezd_9:3_3 1Ezd_9:3_4 1Ezd_9:3_5 1Ezd_9:3_6 1Ezd_9:3_7 1Ezd_9:3_8 1Ezd_9:3_9 1Ezd_9:3_10 1Ezd_9:3_11 1Ezd_9:3_12 1Ezd_9:3_13 1Ezd_9:3_14 1Ezd_9:3_15 1Ezd_9:3_16 1Ezd_9:3_17
1Ezd:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:4 καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων, ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας.
1Ezd:9:4 And that whosoever met not there within two or three days according as the elders that bare rule appointed, their cattle should be seized to the use of the temple, and himself cast out from them that were of the captivity. (1 Esdras 9:4 Brenton)
1Ezd:9:4  
1Ezd:9:4 καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν τρισὶν ἡμέραις κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων, ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας.
1Ezd:9:4 καί ὅσος -η -ον ἄν μή ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ἐν δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἤ[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
1Ezd:9:4 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By spotykać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Albo Trzy Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Starszy Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Jeńcy
1Ezd:9:4 kai\ o(/soi a)/n mE\ a)pantE/sOsin e)n dusi\n E)\ trisi\n E(me/rais kata\ to\ kri/ma tO=n prokaTEme/nOn presbute/rOn, a)nierOTE/sontai ta\ ktE/nE au)tO=n, kai\ au)to\s a)llotriOTE/setai a)po\ tou= plE/Tous tE=s ai)CHmalOsi/as.
1Ezd:9:4 kai hosoi an mE apantEsOsin en dysin E trisin hEmerais kata to krima tOn prokaTEmenOn presbyterOn, anierOTEsontai ta ktEnE autOn, kai autos allotriOTEsetai apo tu plETus tEs aiCHmalOsias.
1Ezd:9:4 C A1_NPM x D VA_AAS3P P M C A3_DPF N1A_DPF P RA_ASN N3M_ASN RA_GPM V5_PMPGPM N2_GPM VC_FPI3P RA_NPN N3E_NPN RD_GPM C RD_NSM VC_FPI3S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF
1Ezd:9:4 and also, even, namely as much/many as ever (if ever) not to encounter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. or three day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the ć elder ć the Animal (beast) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot (multitude ) the captives
1Ezd:9:4 and as much/many as (nom) ever not they-should-ENCOUNTER in/among/by (+dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) or three (dat) days (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) the (gen)   elder ([Adj] gen)   the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/it/same (nom)   away from (+gen) the (gen) lot (gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc)
1Ezd:9:4 1Ezd_9:4_1 1Ezd_9:4_2 1Ezd_9:4_3 1Ezd_9:4_4 1Ezd_9:4_5 1Ezd_9:4_6 1Ezd_9:4_7 1Ezd_9:4_8 1Ezd_9:4_9 1Ezd_9:4_10 1Ezd_9:4_11 1Ezd_9:4_12 1Ezd_9:4_13 1Ezd_9:4_14 1Ezd_9:4_15 1Ezd_9:4_16 1Ezd_9:4_17 1Ezd_9:4_18 1Ezd_9:4_19 1Ezd_9:4_20 1Ezd_9:4_21 1Ezd_9:4_22 1Ezd_9:4_23 1Ezd_9:4_24 1Ezd_9:4_25 1Ezd_9:4_26 1Ezd_9:4_27 1Ezd_9:4_28
1Ezd:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:5 καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ [οὗτος ὁ μὴν ἔνατος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός],
1Ezd:9:5 And in three days were all they of the tribe of Judah and Benjamin gathered together at Jerusalem the twentieth day of the ninth month. (1 Esdras 9:5 Brenton)
1Ezd:9:5  
1Ezd:9:5 Καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ [οὗτος μὴν ἔνατος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός],
1Ezd:9:5 καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ
1Ezd:9:5 I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Dzień Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???; miesiąc Dziewiąty Miesiąc
1Ezd:9:5 *kai\ e)pisunE/CHTEsan oi( e)k tE=s fulE=s *iouda kai\ *beniamin e)n trisi\n E(me/rais ei)s *ierousalEm [ou(=tos o( mE\n e)/natos tE=| ei)ka/di tou= mEno/s],
1Ezd:9:5 kai episynECHTEsan hoi ek tEs fylEs iuda kai beniamin en trisin hEmerais eis ierusalEm [hutos ho mEn enatos tE eikadi tu mEnos],
1Ezd:9:5 C VQI_API3P RA_NPM P RA_GSF N1_GSF N_GSM C N_GSM P A3_DPF N1A_DPF P N_ASF RD_NSM RA_NSM N3_NSM A1_NSM RA_DSF N3D_DSF RA_GSM N3_GSM
1Ezd:9:5 and also, even, namely to ??? the out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Judas/Judah and also, even, namely Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among three day into (+acc) Jerusalem [city of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ???; month ninth the ć the month
1Ezd:9:5 and they-were-???-ed the (nom) out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) three (dat) days (dat) into (+acc) Jerusalem (indecl) this (nom) the (nom) ???; month (nom|voc) ninth ([Adj] nom) the (dat)   the (gen) month (gen)
1Ezd:9:5 1Ezd_9:5_1 1Ezd_9:5_2 1Ezd_9:5_3 1Ezd_9:5_4 1Ezd_9:5_5 1Ezd_9:5_6 1Ezd_9:5_7 1Ezd_9:5_8 1Ezd_9:5_9 1Ezd_9:5_10 1Ezd_9:5_11 1Ezd_9:5_12 1Ezd_9:5_13 1Ezd_9:5_14 1Ezd_9:5_15 1Ezd_9:5_16 1Ezd_9:5_17 1Ezd_9:5_18 1Ezd_9:5_19 1Ezd_9:5_20 1Ezd_9:5_21 1Ezd_9:5_22
1Ezd:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:6 καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα.
1Ezd:9:6 And all the multitude sat trembling in the broad court of the temple because of the present foul weather. (1 Esdras 9:6 Brenton)
1Ezd:9:6  
1Ezd:9:6 καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα.
1Ezd:9:6 καί συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό εὐρύ·χωρος -ον ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) διά ὁ ἡ τό ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -) χειμών, -ῶνος, ὁ
1Ezd:9:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny obszerny Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By drżeć drżenie, trząść się, drżeć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By ustalać do pozycji Zimowa burza
1Ezd:9:6 kai\ suneka/Tisan pa=n to\ plE=Tos e)n tE=| eu)ruCHO/rO| tou= i(erou= tre/montes dia\ to\n e)nestO=ta CHeimO=na.
1Ezd:9:6 kai synekaTisan pan to plETos en tE euryCHOrO tu hieru tremontes dia ton enestOta CHeimOna.
1Ezd:9:6 C VAI_AAI3P A3_NSN RA_NSN N3E_NSN P RA_DSF A1B_DSF RA_GSN A1A_GSN V1_PAPNPM P RA_ASM VXI_XAPASM N3W_ASM
1Ezd:9:6 and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the spacious capacious the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to tremble tremble, quake, quiver because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to fix into position winter storm
1Ezd:9:6 and they-???-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) spacious ([Adj] dat) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) while TREMBLE-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) having FIX-ed-INTO-POSITION (acc, nom|acc|voc) winter (acc)
1Ezd:9:6 1Ezd_9:6_1 1Ezd_9:6_2 1Ezd_9:6_3 1Ezd_9:6_4 1Ezd_9:6_5 1Ezd_9:6_6 1Ezd_9:6_7 1Ezd_9:6_8 1Ezd_9:6_9 1Ezd_9:6_10 1Ezd_9:6_11 1Ezd_9:6_12 1Ezd_9:6_13 1Ezd_9:6_14 1Ezd_9:6_15
1Ezd:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:7 καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ·
1Ezd:9:7 So Esdras arose up, and said unto them, Ye have transgressed the law in marrying strange wives, thereby to increase the sins of Israel. (1 Esdras 9:7 Brenton)
1Ezd:9:7  
1Ezd:9:7 καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ·
1Ezd:9:7 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί συν·οικίζω [LXX] (-, -, συν+οικι·σ-, -, συν+ῳκισ-, συν+οικισ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
1Ezd:9:7 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? Kobiety/żona Inny urodzony By dodawać do Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Izrael
1Ezd:9:7 kai\ a)nasta\s *esdras ei)=pen au)toi=s *(umei=s E)nomE/sate kai\ sunO|ki/sate gunai=kas a)llogenei=s tou= prosTei=nai a(marti/an tO=| *israEl·
1Ezd:9:7 kai anastas esdras eipen autois ymeis EnomEsate kai synOkisate gynaikas allogeneis tu prosTeinai hamartian tO israEl·
1Ezd:9:7 C VH_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S RD_DPM RP_NP VAI_AAI2P C VAI_AAI2P N3K_APF A3H_APF RA_GSN VE_AAN N1A_ASF RA_DSM N_DSM
1Ezd:9:7 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć to say/tell he/she/it/same you ć and also, even, namely to ??? woman/wife other-born the to add to sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the Israel
1Ezd:9:7 and upon STand-ing-UP (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl) (nom)   and you(pl)-???-ed women/wives (acc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) the (gen) to-ADD-TO sin (acc) the (dat) Israel (indecl)
1Ezd:9:7 1Ezd_9:7_1 1Ezd_9:7_2 1Ezd_9:7_3 1Ezd_9:7_4 1Ezd_9:7_5 1Ezd_9:7_6 1Ezd_9:7_7 1Ezd_9:7_8 1Ezd_9:7_9 1Ezd_9:7_10 1Ezd_9:7_11 1Ezd_9:7_12 1Ezd_9:7_13 1Ezd_9:7_14 1Ezd_9:7_15 1Ezd_9:7_16
1Ezd:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:8 καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν
1Ezd:9:8 And now by confessing give glory unto the Lord God of our fathers, (1 Esdras 9:8 Brenton)
1Ezd:9:8  
1Ezd:9:8 καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν
1Ezd:9:8 καί νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁμο·λογία, -ας, ἡ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Ezd:9:8 I też, nawet, mianowicie Teraz By dawać Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja
1Ezd:9:8 kai\ nu=n do/te o(mologi/an do/Xan tO=| kuri/O| TeO=| tO=n pate/rOn E(mO=n
1Ezd:9:8 kai nyn dote homologian doXan tO kyriO TeO tOn paterOn hEmOn
1Ezd:9:8 C D VO_AAD2P N1A_ASF N1S_ASF RA_DSM N2_DSM N2_DSM RA_GPM N3_GPM RP_GP
1Ezd:9:8 and also, even, namely now to give acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father I
1Ezd:9:8 and now do-GIVE-you(pl)! acknowledgment (acc) glory/awesomeness (acc); upon EXPECT-ing (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) the (gen) fathers (gen) us (gen)
1Ezd:9:8 1Ezd_9:8_1 1Ezd_9:8_2 1Ezd_9:8_3 1Ezd_9:8_4 1Ezd_9:8_5 1Ezd_9:8_6 1Ezd_9:8_7 1Ezd_9:8_8 1Ezd_9:8_9 1Ezd_9:8_10 1Ezd_9:8_11
1Ezd:9:8 x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:9 καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν.
1Ezd:9:9 And do his will, and separate yourselves from the heathen of the land, and from the strange women. (1 Esdras 9:9 Brenton)
1Ezd:9:9  
1Ezd:9:9 καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν.
1Ezd:9:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές
1Ezd:9:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Inny urodzony
1Ezd:9:9 kai\ poiE/sate to\ Te/lEma au)tou= kai\ CHOri/sTEte a)po\ tO=n e)TnO=n tE=s gE=s kai\ a)po\ tO=n gunaikO=n tO=n a)llogenO=n.
1Ezd:9:9 kai poiEsate to TelEma autu kai CHOrisTEte apo tOn eTnOn tEs gEs kai apo tOn gynaikOn tOn allogenOn.
1Ezd:9:9 C VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VS_APD2P P RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF C P RA_GPF N3K_GPF RA_GPF A3H_GPF
1Ezd:9:9 and also, even, namely to do/make the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely to separate sequester, sever, split from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the earth/land and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the woman/wife the other-born
1Ezd:9:9 and do-DO/MAKE-you(pl)! the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and be-you(pl)-SEPARATE-ed!, you(pl)-should-be-SEPARATE-ed away from (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) earth/land (gen) and away from (+gen) the (gen) women/wives (gen) the (gen) other-born ([Adj] gen)
1Ezd:9:9 1Ezd_9:9_1 1Ezd_9:9_2 1Ezd_9:9_3 1Ezd_9:9_4 1Ezd_9:9_5 1Ezd_9:9_6 1Ezd_9:9_7 1Ezd_9:9_8 1Ezd_9:9_9 1Ezd_9:9_10 1Ezd_9:9_11 1Ezd_9:9_12 1Ezd_9:9_13 1Ezd_9:9_14 1Ezd_9:9_15 1Ezd_9:9_16 1Ezd_9:9_17 1Ezd_9:9_18
1Ezd:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:10 καὶ ἐφώνησαν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωνῇ Οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν·
1Ezd:9:10 Then cried the whole multitude, and said with a loud voice, Like as thou hast spoken, so will we do. (1 Esdras 9:10 Brenton)
1Ezd:9:10  
1Ezd:9:10 καὶ ἐφώνησαν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωνῇ Οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν·
1Ezd:9:10 καί φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) οὕτως/οὕτω ὡς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Ezd:9:10 I też, nawet, mianowicie By brzmieć Każdy Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wielki Dźwięku/głos płacze; by brzmieć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jak/jak By mówić/opowiadaj By czynić/rób
1Ezd:9:10 kai\ e)fO/nEsan a(/pan to\ plE=Tos kai\ ei)=pon mega/lE| tE=| fOnE=| *ou(/tOs O(s ei)/rEkas poiE/somen·
1Ezd:9:10 kai efOnEsan hapan to plETos kai eipon megalE tE fOnE hutOs hOs eirEkas poiEsomen·
1Ezd:9:10 C VAI_AAI3P A3P_NSN RA_NSN N3E_NSN C VBI_AAI3P A1_DSF RA_DSF N1_DSF D C VX_XAI2S VF_FAI1P
1Ezd:9:10 and also, even, namely to sound every the lot (multitude ) and also, even, namely to say/tell great the sound/voice cries; to sound thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] as/like to say/tell to do/make
1Ezd:9:10 and they-SOUND-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) great ([Adj] dat) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed thusly/like this as/like you(sg)-have-SAY/TELL-ed we-will-DO/MAKE
1Ezd:9:10 1Ezd_9:10_1 1Ezd_9:10_2 1Ezd_9:10_3 1Ezd_9:10_4 1Ezd_9:10_5 1Ezd_9:10_6 1Ezd_9:10_7 1Ezd_9:10_8 1Ezd_9:10_9 1Ezd_9:10_10 1Ezd_9:10_11 1Ezd_9:10_12 1Ezd_9:10_13 1Ezd_9:10_14
1Ezd:9:10 x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:11 ἀλλὰ τὸ πλῆθος πολὺ καὶ ἡ ὥρα χειμερινή, καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν, καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις.
1Ezd:9:11 But forasmuch as the people are many, and it is foul weather, so that we cannot stand without, and this is not a work of a day or two, seeing our sin in these things is spread far: (1 Esdras 9:11 Brenton)
1Ezd:9:11  
1Ezd:9:11 ἀλλὰ τὸ πλῆθος πολὺ καὶ ὥρα χειμερινή, καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν, καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις.
1Ezd:9:11 ἀλλά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὐδέ (οὐ δέ) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) γάρ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο
1Ezd:9:11 Ale Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie Godzina I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć siła By powodować stać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować I też, nawet, mianowicie Praca Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Dzień Jeden ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej Dla odtąd, jak By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Ezd:9:11 a)lla\ to\ plE=Tos polu\ kai\ E( O(/ra CHeimerinE/, kai\ ou)k i)sCHu/omen stE=nai ai)/Trioi kai\ ou)CH eu(/romen, kai\ to\ e)/rgon E(mi=n ou)k e)/stin E(me/ras mia=s ou)de\ du/o· e)pi\ plei=on ga\r E(ma/rtomen e)n tou/tois.
1Ezd:9:11 alla to plETos poly kai hE hOra CHeimerinE, kai uk isCHyomen stEnai aiTrioi kai uCH heuromen, kai to ergon hEmin uk estin hEmeras mias ude dyo· epi pleion gar hEmartomen en tutois.
1Ezd:9:11 C RA_NSN N3E_NSN A1P_NSN C RA_NSF N1A_NSF A1_NSF C D V1_PAI1P VH_AAN A1B_NPM C D VB_AAI1P C RA_NSN N2N_NSN RP_DP D V9_PAI3S N1A_GSF A1A_GSF C M P A3C_ASN x VBI_AAI1P P RD_DPN
1Ezd:9:11 but the lot (multitude ) much and also, even, namely the hour ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have strength to cause to stand ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find and also, even, namely the work I οὐχ before rough breathing to be day one οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more for since, as to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Ezd:9:11 but the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and the (nom) hour (nom|voc)   and not we-are-HAVE-ing-STRENGTH, we-were-HAVE-ing-STRENGTH to-CAUSE-TO-STand   and not we-FIND-ed and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) us (dat) not he/she/it-is day (gen), days (acc) one (gen) neither/nor two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) for we-SIN-ed in/among/by (+dat) these (dat)
1Ezd:9:11 1Ezd_9:11_1 1Ezd_9:11_2 1Ezd_9:11_3 1Ezd_9:11_4 1Ezd_9:11_5 1Ezd_9:11_6 1Ezd_9:11_7 1Ezd_9:11_8 1Ezd_9:11_9 1Ezd_9:11_10 1Ezd_9:11_11 1Ezd_9:11_12 1Ezd_9:11_13 1Ezd_9:11_14 1Ezd_9:11_15 1Ezd_9:11_16 1Ezd_9:11_17 1Ezd_9:11_18 1Ezd_9:11_19 1Ezd_9:11_20 1Ezd_9:11_21 1Ezd_9:11_22 1Ezd_9:11_23 1Ezd_9:11_24 1Ezd_9:11_25 1Ezd_9:11_26 1Ezd_9:11_27 1Ezd_9:11_28 1Ezd_9:11_29 1Ezd_9:11_30 1Ezd_9:11_31 1Ezd_9:11_32
1Ezd:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:12 στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους, καὶ πάντες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν, ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς, παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον·
1Ezd:9:12 Therefore let the rulers of the multitude stay, and let all them of our habitations that have strange wives come at the time appointed, (1 Esdras 9:12 Brenton)
1Ezd:9:12  
1Ezd:9:12 στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους, καὶ πάντες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν, ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς, παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον·
1Ezd:9:12 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ ὁ ἡ τό προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ; κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλο·γενής -ές παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
1Ezd:9:12 By powodować stać zaś By woleć Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mieszkanie; by osiedlać Ja Tyleż/wiele jak By mieć Kobiety/żona Inny urodzony By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
1Ezd:9:12 stE/tOsan de\ oi( proEgou/menoi tou= plE/Tous, kai\ pa/ntes oi( e)k tO=n katoikiO=n E(mO=n, o(/soi e)/CHousin gunai=kas a)llogenei=s, paragenETE/tOsan labo/ntes CHro/non·
1Ezd:9:12 stEtOsan de hoi proEgumenoi tu plETus, kai pantes hoi ek tOn katoikiOn hEmOn, hosoi eCHusin gynaikas allogeneis, paragenETEtOsan labontes CHronon·
1Ezd:9:12 VH_AAD3P x RA_NPM V2_PMPNPM RA_GSN N3E_GSN C A3_NPM RA_NPM P RA_GPF N1A_GPF RP_GP A1_NPM V1_PAI3P N3K_APF A3H_APF VC_APD3P VB_AAPNPM N2_ASM
1Ezd:9:12 to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to prefer the lot (multitude ) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the out of (+gen) ἐξ before vowels the dwelling; to domicile I as much/many as to have woman/wife other-born to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
1Ezd:9:12 let-them-CAUSE-TO-STand! Yet the (nom) while being-PREFER-ed (nom|voc) the (gen) lot (gen) and all (nom|voc) the (nom) out of (+gen) the (gen) dwellings (gen); going-to-DOMICILE (fut ptcp) (nom) us (gen) as much/many as (nom) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) women/wives (acc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) let-them-be-COME-ed-INTO-BEING! upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) time (acc)
1Ezd:9:12 1Ezd_9:12_1 1Ezd_9:12_2 1Ezd_9:12_3 1Ezd_9:12_4 1Ezd_9:12_5 1Ezd_9:12_6 1Ezd_9:12_7 1Ezd_9:12_8 1Ezd_9:12_9 1Ezd_9:12_10 1Ezd_9:12_11 1Ezd_9:12_12 1Ezd_9:12_13 1Ezd_9:12_14 1Ezd_9:12_15 1Ezd_9:12_16 1Ezd_9:12_17 1Ezd_9:12_18 1Ezd_9:12_19 1Ezd_9:12_20
1Ezd:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:13 καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀφ’ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου.
1Ezd:9:13 And with them the rulers and judges of every place, till we turn away the wrath of the Lord from us for this matter. (1 Esdras 9:13 Brenton)
1Ezd:9:13  
1Ezd:9:13 καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀφ’ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου.
1Ezd:9:13 καί ἕκαστος -η -ον δέ τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
1Ezd:9:13 I też, nawet, mianowicie Każdy zaś Miejsce Starszy I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Aż; świtaj By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Ezd:9:13 kai\ e(ka/stou de\ to/pou tou\s presbute/rous kai\ tou\s krita\s e(/Os tou= lu=sai tE\n o)rgE\n tou= kuri/ou a)f’ E(mO=n tou= pra/gmatos tou/tou.
1Ezd:9:13 kai hekastu de topu tus presbyterus kai tus kritas heOs tu lysai tEn orgEn tu kyriu af’ hEmOn tu pragmatos tutu.
1Ezd:9:13 C A1_GSM x N2_GSM RA_APM N2_APM C RA_APM N1M_APM C RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM P RP_GP RA_GSN N3M_GSN RD_GSN
1Ezd:9:13 and also, even, namely each δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] place the elder and also, even, namely the judge [see critic] until; dawn the to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy the wrath fume, anger, rage the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Ezd:9:13 and each (of two) (gen) Yet place (gen) the (acc) elder ([Adj] acc) and the (acc) judges (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-LOOSEN/UNBIND, be-you(sg)-LOOSEN/UNBIND-ed!, he/she/it-happens-to-LOOSEN/UNBIND (opt) the (acc) wrath (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) us (gen) the (gen) matter (gen) this (gen)
1Ezd:9:13 1Ezd_9:13_1 1Ezd_9:13_2 1Ezd_9:13_3 1Ezd_9:13_4 1Ezd_9:13_5 1Ezd_9:13_6 1Ezd_9:13_7 1Ezd_9:13_8 1Ezd_9:13_9 1Ezd_9:13_10 1Ezd_9:13_11 1Ezd_9:13_12 1Ezd_9:13_13 1Ezd_9:13_14 1Ezd_9:13_15 1Ezd_9:13_16 1Ezd_9:13_17 1Ezd_9:13_18 1Ezd_9:13_19 1Ezd_9:13_20 1Ezd_9:13_21
1Ezd:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:14 Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας Θοκανου ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα, καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συνεβράβευσαν αὐτοῖς.
1Ezd:9:14 Then Jonathan the son of Azael and Ezechias the son of Theocanus accordingly took this matter upon them: and Mosollam and Levis and Sabbatheus helped them. (1 Esdras 9:14 Brenton)
1Ezd:9:14  
1Ezd:9:14 Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας Θοκανου ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα, καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συνεβράβευσαν αὐτοῖς.
1Ezd:9:14     καί     ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) κατά οὗτος αὕτη τοῦτο καί   καί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί     αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:9:14 I też, nawet, mianowicie By przyjmować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Lewi I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
1Ezd:9:14 *iOnaTas *aDZaElou kai\ *ieDZias *Tokanou e)pede/Xanto kata\ tau=ta, kai\ *mosollamos kai\ *leuis kai\ *sabbataios sunebra/beusan au)toi=s.
1Ezd:9:14 iOnaTas aDZaElu kai ieDZias Tokanu epedeXanto kata tauta, kai mosollamos kai leuis kai sabbataios synebrabeusan autois.
1Ezd:9:14 N_NSM N_GSM C N1T_NSM N_GSM VAI_AMI3P P RD_APN C N_NSM C N_NSM C N_NSM VAI_AAI3P RD_DPM
1Ezd:9:14 ć ć and also, even, namely ć ć to receive down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć and also, even, namely Levi and also, even, namely ć ć he/she/it/same
1Ezd:9:14     and     they-were-RECEIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc) and   and Levi (nom) and     them/same (dat)
1Ezd:9:14 1Ezd_9:14_1 1Ezd_9:14_2 1Ezd_9:14_3 1Ezd_9:14_4 1Ezd_9:14_5 1Ezd_9:14_6 1Ezd_9:14_7 1Ezd_9:14_8 1Ezd_9:14_9 1Ezd_9:14_10 1Ezd_9:14_11 1Ezd_9:14_12 1Ezd_9:14_13 1Ezd_9:14_14 1Ezd_9:14_15 1Ezd_9:14_16
1Ezd:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:15 καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας.
1Ezd:9:15 And they that were of the captivity did according to all these things. (1 Esdras 9:15 Brenton)
1Ezd:9:15  
1Ezd:9:15 καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας.
1Ezd:9:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
1Ezd:9:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy
1Ezd:9:15 kai\ e)poi/Esan kata\ pa/nta tau=ta oi( e)k tE=s ai)CHmalOsi/as.
1Ezd:9:15 kai epoiEsan kata panta tauta hoi ek tEs aiCHmalOsias.
1Ezd:9:15 C VAI_AAI3P P A3_APN RD_APN RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF
1Ezd:9:15 and also, even, namely to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the out of (+gen) ἐξ before vowels the captives
1Ezd:9:15 and they-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) the (nom) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc)
1Ezd:9:15 1Ezd_9:15_1 1Ezd_9:15_2 1Ezd_9:15_3 1Ezd_9:15_4 1Ezd_9:15_5 1Ezd_9:15_6 1Ezd_9:15_7 1Ezd_9:15_8 1Ezd_9:15_9
1Ezd:9:15 x x x x x x x x x
1Ezd:9:16 καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν, κατ’ ὄνομα πάντας, καὶ συνεκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα.
1Ezd:9:16 And Esdras the priest chose unto him the principal men of their families, all by name: and in the first day of the tenth month they sat together to examine the matter. (1 Esdras 9:16 Brenton)
1Ezd:9:16  
1Ezd:9:16 καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν, κατ’ ὄνομα πάντας, καὶ συνεκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα.
1Ezd:9:16 καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὄνομα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον; δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -)   ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
1Ezd:9:16 I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Samo /nasz /twój /siebie Duchowny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Do ??? Nów Miesiąc Dziesiąty; by zbierać dziesiąte części Sprawa [zobacz pragmatyczny]
1Ezd:9:16 kai\ e)pele/Xato e(autO=| *esdras o( i(ereu\s a)/ndras E(goume/nous tO=n patriO=n au)tO=n, kat’ o)/noma pa/ntas, kai\ suneka/Tisan tE=| noumEni/a| tou= mEno\s tou= deka/tou e)ta/sai to\ pra=gma.
1Ezd:9:16 kai epeleXato heautO esdras ho hiereus andras hEgumenus tOn patriOn autOn, kat’ onoma pantas, kai synekaTisan tE numEnia tu mEnos tu dekatu etasai to pragma.
1Ezd:9:16 C VAI_AMI3S RD_DSM N_NSM RA_NSM N3V_NSM N3_APM V2_PMPAPM RA_GPF N1A_GPF RD_GPF P N3M_ASN A3_APM C VAI_AAI3P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN
1Ezd:9:16 and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) self /our-/your-/themselves ć the priest man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to deem the patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing name with regard to every all, each, every, the whole of and also, even, namely to ??? the new moon the month the tenth; to collect tithes ć the matter [see pragmatic]
1Ezd:9:16 and he/she/it-was-CHOOSE-ed self (dat)   the (nom) priest (nom) men, husbands (acc) while being-DEEM-ed (acc) the (gen) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) name (nom|acc|voc) all (acc) and they-???-ed the (dat) new moon (dat) the (gen) month (gen) the (gen) tenth (gen); be-you(sg)-COLLECT-ing-TITHES!, be-you(sg)-being-COLLECT-ed-TITHES!   the (nom|acc) matter (nom|acc|voc)
1Ezd:9:16 1Ezd_9:16_1 1Ezd_9:16_2 1Ezd_9:16_3 1Ezd_9:16_4 1Ezd_9:16_5 1Ezd_9:16_6 1Ezd_9:16_7 1Ezd_9:16_8 1Ezd_9:16_9 1Ezd_9:16_10 1Ezd_9:16_11 1Ezd_9:16_12 1Ezd_9:16_13 1Ezd_9:16_14 1Ezd_9:16_15 1Ezd_9:16_16 1Ezd_9:16_17 1Ezd_9:16_18 1Ezd_9:16_19 1Ezd_9:16_20 1Ezd_9:16_21 1Ezd_9:16_22 1Ezd_9:16_23 1Ezd_9:16_24 1Ezd_9:16_25
1Ezd:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:17 καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός.
1Ezd:9:17 So their cause that held strange wives was brought to an end in the first day of the first month. (1 Esdras 9:17 Brenton)
1Ezd:9:17  
1Ezd:9:17 καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός.
1Ezd:9:17 καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλο·γενής -ές ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ
1Ezd:9:17 I też, nawet, mianowicie By mieć; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona Inny urodzony Aż; świtaj Nów Po pierwsze Miesiąc
1Ezd:9:17 kai\ E)/CHTE e)pi\ pe/ras ta\ kata\ tou\s a)/ndras tou\s e)pisune/CHontas gunai=kas a)llogenei=s e(/Os tE=s noumEni/as tou= prO/tou mEno/s.
1Ezd:9:17 kai ECHTE epi peras ta kata tus andras tus episyneCHontas gynaikas allogeneis heOs tEs numEnias tu prOtu mEnos.
1Ezd:9:17 C VQ_API3S P N3T_ASN RA_APN P RA_APM N3_APM RA_APM V1_PAPAPM N3K_APF A3H_APF C RA_GSF N1A_GSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM
1Ezd:9:17 and also, even, namely to have; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć woman/wife other-born until; dawn the new moon the first month
1Ezd:9:17 and he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) final decision (nom|acc|voc) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) men, husbands (acc) the (acc)   women/wives (acc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) new moon (gen), new moons (acc) the (gen) first (gen) month (gen)
1Ezd:9:17 1Ezd_9:17_1 1Ezd_9:17_2 1Ezd_9:17_3 1Ezd_9:17_4 1Ezd_9:17_5 1Ezd_9:17_6 1Ezd_9:17_7 1Ezd_9:17_8 1Ezd_9:17_9 1Ezd_9:17_10 1Ezd_9:17_11 1Ezd_9:17_12 1Ezd_9:17_13 1Ezd_9:17_14 1Ezd_9:17_15 1Ezd_9:17_16 1Ezd_9:17_17 1Ezd_9:17_18
1Ezd:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:18 καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες·
1Ezd:9:18 And of the priests that were come together, and had strange wives, there were found: (1 Esdras 9:18 Brenton)
1Ezd:9:18  
1Ezd:9:18 Καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες·
1Ezd:9:18 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἀλλο·γενής -ές γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
1Ezd:9:18 I też, nawet, mianowicie By znajdować Duchowny Do ??? Inny urodzony Kobiety/żona By mieć
1Ezd:9:18 *kai\ eu(re/TEsan tO=n i(ere/On oi( e)pisunaCHTe/ntes a)llogenei=s gunai=kas e)/CHontes·
1Ezd:9:18 kai heureTEsan tOn hiereOn hoi episynaCHTentes allogeneis gynaikas eCHontes·
1Ezd:9:18 C VC_API3P RA_GPM N3V_GPM RA_NPM VQ_APPNPM A3H_APF N3K_APF V1_PAPNPM
1Ezd:9:18 and also, even, namely to find the priest the to ??? other-born woman/wife to have
1Ezd:9:18 and they-were-FIND-ed the (gen) priests (gen) the (nom) upon being-???-ed (nom|voc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) women/wives (acc) while HAVE-ing (nom|voc)
1Ezd:9:18 1Ezd_9:18_1 1Ezd_9:18_2 1Ezd_9:18_3 1Ezd_9:18_4 1Ezd_9:18_5 1Ezd_9:18_6 1Ezd_9:18_7 1Ezd_9:18_8 1Ezd_9:18_9
1Ezd:9:18 x x x x x x x x x
1Ezd:9:19 ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελφῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος·
1Ezd:9:19 Of the sons of Jesus the son of Josedec, and his brethren; Matthelas and Eleazar, and Joribus and Joadanus. (1 Esdras 9:19 Brenton)
1Ezd:9:19  
1Ezd:9:19 ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελφῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος·
1Ezd:9:19 ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ   καί   καί   καί  
1Ezd:9:19 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec I też, nawet, mianowicie Brat; siostra I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:19 e)k tO=n ui(O=n *)iEsou= tou= *iOsedek kai\ tO=n a)delfO=n *masEas kai\ *eleaDZaros kai\ *iOribos kai\ *iOdanos·
1Ezd:9:19 ek tOn hyiOn iEsu tu iOsedek kai tOn adelfOn masEas kai eleaDZaros kai iOribos kai iOdanos·
1Ezd:9:19 P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GSM N_GSM C RA_GPM N2_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:19 out of (+gen) ἐξ before vowels the son Jesus [Joshua or Jesus] the Josedec and also, even, namely the brother; sister ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:19 out of (+gen) the (gen) sons (gen) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (gen) Josedec (indecl) and the (gen) brothers (gen); sisters (gen)   and   and   and  
1Ezd:9:19 1Ezd_9:19_1 1Ezd_9:19_2 1Ezd_9:19_3 1Ezd_9:19_4 1Ezd_9:19_5 1Ezd_9:19_6 1Ezd_9:19_7 1Ezd_9:19_8 1Ezd_9:19_9 1Ezd_9:19_10 1Ezd_9:19_11 1Ezd_9:19_12 1Ezd_9:19_13 1Ezd_9:19_14 1Ezd_9:19_15 1Ezd_9:19_16
1Ezd:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:20 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν.
1Ezd:9:20 And they gave their hands to put away their wives and to offer rams to make reconcilement for their errors. (1 Esdras 9:20 Brenton)
1Ezd:9:20  
1Ezd:9:20 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν.
1Ezd:9:20 καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1]     ὑπέρ ὁ ἡ τό ἄ·γνοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:9:20 I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka By rozpraszać/ekstrakt Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Nieznajomość On/ona/to/to samo
1Ezd:9:20 kai\ e)pe/balon ta\s CHei=ras e)kbalei=n ta\s gunai=kas au)tO=n, kai\ ei)s e)Xilasmo\n kriou\s u(pe\r tE=s a)gnoi/as au)tO=n.
1Ezd:9:20 kai epebalon tas CHeiras ekbalein tas gynaikas autOn, kai eis eXilasmon krius hyper tEs agnoias autOn.
1Ezd:9:20 C VBI_AAI3P RA_APF N3_APF VB_AAN RA_APF N3K_APF RD_GPM C P N2_ASM N2_APM P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM
1Ezd:9:20 and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand to disperse/extract the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) ć ć above (+acc), on behalf of (+gen) the ignorance he/she/it/same
1Ezd:9:20 and I-PUT ONE'S Hand TO-ed, they-PUT ONE'S Hand TO-ed the (acc) hands (acc) to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT the (acc) women/wives (acc) them/same (gen) and into (+acc)     above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) ignorance (gen), ignorances (acc) them/same (gen)
1Ezd:9:20 1Ezd_9:20_1 1Ezd_9:20_2 1Ezd_9:20_3 1Ezd_9:20_4 1Ezd_9:20_5 1Ezd_9:20_6 1Ezd_9:20_7 1Ezd_9:20_8 1Ezd_9:20_9 1Ezd_9:20_10 1Ezd_9:20_11 1Ezd_9:20_12 1Ezd_9:20_13 1Ezd_9:20_14 1Ezd_9:20_15 1Ezd_9:20_16
1Ezd:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:21 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας.
1Ezd:9:21 And of the sons of Emmer; Ananias, and Zabdeus, and Eanes, and Sameius, and Hiereel, and Azarias. (1 Esdras 9:21 Brenton)
1Ezd:9:21  
1Ezd:9:21 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας.
1Ezd:9:21 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί   καί  
1Ezd:9:21 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:21 kai\ e)k tO=n ui(O=n *emmEr *ananias kai\ *DZabdaios kai\ *manEs kai\ *samaios kai\ *iiEl kai\ *aDZarias.
1Ezd:9:21 kai ek tOn hyiOn emmEr ananias kai DZabdaios kai manEs kai samaios kai iiEl kai aDZarias.
1Ezd:9:21 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM
1Ezd:9:21 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:21 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)   Ananias (nom) and   and   and   and   and  
1Ezd:9:21 1Ezd_9:21_1 1Ezd_9:21_2 1Ezd_9:21_3 1Ezd_9:21_4 1Ezd_9:21_5 1Ezd_9:21_6 1Ezd_9:21_7 1Ezd_9:21_8 1Ezd_9:21_9 1Ezd_9:21_10 1Ezd_9:21_11 1Ezd_9:21_12 1Ezd_9:21_13 1Ezd_9:21_14 1Ezd_9:21_15 1Ezd_9:21_16
1Ezd:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:22 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις, Μασσιας, Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας. –
1Ezd:9:22 And of the sons of Phaisur; Elionas, Massias Israel, and Nathanael, and Ocidelus and Talsas. (1 Esdras 9:22 Brenton)
1Ezd:9:22  
1Ezd:9:22 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις, Μασσιας, Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας.
1Ezd:9:22 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί         καί   καί   καί    
1Ezd:9:22 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie  
1Ezd:9:22 kai\ e)k tO=n ui(O=n *faisour *eliOnais, *massias, *ismaElos kai\ *naTanaElos kai\ *OkidElos kai\ *salTas.
1Ezd:9:22 kai ek tOn hyiOn faisur eliOnais, massias, ismaElos kai naTanaElos kai OkidElos kai salTas.
1Ezd:9:22 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N1T_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:22 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć  
1Ezd:9:22 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)         and   and   and  
1Ezd:9:22 1Ezd_9:22_1 1Ezd_9:22_2 1Ezd_9:22_3 1Ezd_9:22_4 1Ezd_9:22_5 1Ezd_9:22_6 1Ezd_9:22_7 1Ezd_9:22_8 1Ezd_9:22_9 1Ezd_9:22_10 1Ezd_9:22_11 1Ezd_9:22_12 1Ezd_9:22_13 1Ezd_9:22_14 1Ezd_9:22_15
1Ezd:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:23 καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβδος καὶ Σεμεις καὶ Κωλιος [οὗτος Καλιτας] καὶ Παθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας·
1Ezd:9:23 And of the Levites; Jozabad, and Semis, and Colius, who was called Calitas, and Patheus, and Judas, and Jonas. (1 Esdras 9:23 Brenton)
1Ezd:9:23  
1Ezd:9:23 καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβδος καὶ Σεμεις καὶ Κωλιος [οὗτος Καλιτας] καὶ Παθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας·
1Ezd:9:23 καί ἐκ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   καί   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο   καί   καί   καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ
1Ezd:9:23 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lewita I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Joanna
1Ezd:9:23 kai\ e)k tO=n *leuitO=n· *iODZabdos kai\ *semeis kai\ *kOlios [ou(=tos *kalitas] kai\ *paTaios kai\ *Ooudas kai\ *iOanas·
1Ezd:9:23 kai ek tOn leuitOn· iODZabdos kai semeis kai kOlios [hutos kalitas] kai paTaios kai Oudas kai iOanas·
1Ezd:9:23 C P RA_GPM N1M_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM RD_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:23 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the Levite ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Joanna
1Ezd:9:23 and out of (+gen) the (gen) Levites (gen)   and   and   this (nom)   and   and   and Joanna (gen)
1Ezd:9:23 1Ezd_9:23_1 1Ezd_9:23_2 1Ezd_9:23_3 1Ezd_9:23_4 1Ezd_9:23_5 1Ezd_9:23_6 1Ezd_9:23_7 1Ezd_9:23_8 1Ezd_9:23_9 1Ezd_9:23_10 1Ezd_9:23_11 1Ezd_9:23_12 1Ezd_9:23_13 1Ezd_9:23_14 1Ezd_9:23_15 1Ezd_9:23_16 1Ezd_9:23_17
1Ezd:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:24 ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος, Βακχουρος·
1Ezd:9:24 Of the holy singers; Eleazurus, Bacchurus. (1 Esdras 9:24 Brenton)
1Ezd:9:24  
1Ezd:9:24 ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος, Βακχουρος·
1Ezd:9:24 ἐκ ὁ ἡ τό      
1Ezd:9:24 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Ezd:9:24 e)k tO=n i(eroPSaltO=n *eliasibos, *bakCHouros·
1Ezd:9:24 ek tOn hieroPSaltOn eliasibos, bakCHuros·
1Ezd:9:24 P RA_GPM N1M_GPM N_NSM N_NSM
1Ezd:9:24 out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć ć
1Ezd:9:24 out of (+gen) the (gen)      
1Ezd:9:24 1Ezd_9:24_1 1Ezd_9:24_2 1Ezd_9:24_3 1Ezd_9:24_4 1Ezd_9:24_5
1Ezd:9:24 x x x x x
1Ezd:9:25 ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης. –
1Ezd:9:25 Of the porters; Sallumus, and Tolbanes. (1 Esdras 9:25 Brenton)
1Ezd:9:25  
1Ezd:9:25 ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης.
1Ezd:9:25 ἐκ ὁ ἡ τό θυρωρός, -οῦ, ὁ   καί    
1Ezd:9:25 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dozorcy portier, portier, dozorca I też, nawet, mianowicie  
1Ezd:9:25 e)k tO=n TurOrO=n *salloumos kai\ *tolbanEs.
1Ezd:9:25 ek tOn TyrOrOn sallumos kai tolbanEs.
1Ezd:9:25 P RA_GPM N2_GPM N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:25 out of (+gen) ἐξ before vowels the doorkeeper doorman, porter, concierge ć and also, even, namely ć  
1Ezd:9:25 out of (+gen) the (gen) concierge (gen)   and  
1Ezd:9:25 1Ezd_9:25_1 1Ezd_9:25_2 1Ezd_9:25_3 1Ezd_9:25_4 1Ezd_9:25_5 1Ezd_9:25_6 1Ezd_9:25_7
1Ezd:9:25 x x x x x x x
1Ezd:9:26 ἐκ τοῦ Ισραηλ· ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας·
1Ezd:9:26 Of them of Israel, of the sons of Phoros; Hiermas, and Eddias, and Melchias, and Maelus, and Eleazar, and Asibias, and Baanias. (1 Esdras 9:26 Brenton)
1Ezd:9:26  
1Ezd:9:26 ἐκ τοῦ Ισραηλ· ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας·
1Ezd:9:26 ἐκ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φόρος, -ου, ὁ   καί   καί   καί   καί   καί   καί  
1Ezd:9:26 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:26 e)k tou= *israEl· e)k tO=n ui(O=n *foros *iermas kai\ *ieDZias kai\ *melCHias kai\ *miaminos kai\ *eleaDZaros kai\ *asibias kai\ *bannaias·
1Ezd:9:26 ek tu israEl· ek tOn hyiOn foros iermas kai ieDZias kai melCHias kai miaminos kai eleaDZaros kai asibias kai bannaias·
1Ezd:9:26 P RA_GSM N_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM
1Ezd:9:26 out of (+gen) ἐξ before vowels the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels the son Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:26 out of (+gen) the (gen) Israel (indecl) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Tax (nom)   and   and   and   and   and   and  
1Ezd:9:26 1Ezd_9:26_1 1Ezd_9:26_2 1Ezd_9:26_3 1Ezd_9:26_4 1Ezd_9:26_5 1Ezd_9:26_6 1Ezd_9:26_7 1Ezd_9:26_8 1Ezd_9:26_9 1Ezd_9:26_10 1Ezd_9:26_11 1Ezd_9:26_12 1Ezd_9:26_13 1Ezd_9:26_14 1Ezd_9:26_15 1Ezd_9:26_16 1Ezd_9:26_17 1Ezd_9:26_18 1Ezd_9:26_19 1Ezd_9:26_20
1Ezd:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:27 ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας, Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας·
1Ezd:9:27 Of the sons of Ela; Matthanias, Zacharias, and Hierielus, and Hieremoth, and Aedias. (1 Esdras 9:27 Brenton)
1Ezd:9:27  
1Ezd:9:27 ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας, Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας·
1Ezd:9:27 ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ   καί   καί   καί Ἠλίας, -ου, ὁ
1Ezd:9:27 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliasz
1Ezd:9:27 e)k tO=n ui(O=n *Elam *matanias kai\ *DZaCHarias, *ieDZriElos kai\ *Obadios kai\ *ieremOT kai\ *Elias·
1Ezd:9:27 ek tOn hyiOn Elam matanias kai DZaCHarias, ieDZriElos kai Obadios kai ieremOT kai Elias·
1Ezd:9:27 P RA_GPM N2_GPM N_GSM N1T_NSM C N1T_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM
1Ezd:9:27 out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć and also, even, namely Zacharias ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Elijah
1Ezd:9:27 out of (+gen) the (gen) sons (gen)     and Zacharias (nom)   and   and   and Elijah (nom)
1Ezd:9:27 1Ezd_9:27_1 1Ezd_9:27_2 1Ezd_9:27_3 1Ezd_9:27_4 1Ezd_9:27_5 1Ezd_9:27_6 1Ezd_9:27_7 1Ezd_9:27_8 1Ezd_9:27_9 1Ezd_9:27_10 1Ezd_9:27_11 1Ezd_9:27_12 1Ezd_9:27_13 1Ezd_9:27_14
1Ezd:9:27 x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:28 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας, Ελιασιμος, Οθονιας, Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας·
1Ezd:9:28 And of the sons of Zamoth; Eliadas, Elisimus, Othonias, Jarimoth, and Sabatus, and Sardeus. (1 Esdras 9:28 Brenton)
1Ezd:9:28  
1Ezd:9:28 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας, Ελιασιμος, Οθονιας, Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας·
1Ezd:9:28 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί           καί   καί  
1Ezd:9:28 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:28 kai\ e)k tO=n ui(O=n *DZamoT *eliadas, *eliasimos, *oTonias, *iarimOT kai\ *sabaTos kai\ *DZerdaias·
1Ezd:9:28 kai ek tOn hyiOn DZamoT eliadas, eliasimos, oTonias, iarimOT kai sabaTos kai DZerdaias·
1Ezd:9:28 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N1T_NSM N_NSM C N_NSM C N1T_NSM
1Ezd:9:28 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć ć ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:28 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)           and   and  
1Ezd:9:28 1Ezd_9:28_1 1Ezd_9:28_2 1Ezd_9:28_3 1Ezd_9:28_4 1Ezd_9:28_5 1Ezd_9:28_6 1Ezd_9:28_7 1Ezd_9:28_8 1Ezd_9:28_9 1Ezd_9:28_10 1Ezd_9:28_11 1Ezd_9:28_12 1Ezd_9:28_13
1Ezd:9:28 x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:29 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις·
1Ezd:9:29 Of the sons of Babai; Johannes, and Ananias and Josabad, and Amatheis. (1 Esdras 9:29 Brenton)
1Ezd:9:29  
1Ezd:9:29 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις·
1Ezd:9:29 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί  
1Ezd:9:29 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn John I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:29 kai\ e)k tO=n ui(O=n *bEbai *iOannEs kai\ *ananias kai\ *DZabdos kai\ *emaTis·
1Ezd:9:29 kai ek tOn hyiOn bEbai iOannEs kai ananias kai DZabdos kai emaTis·
1Ezd:9:29 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:29 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć John and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:29 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)   John (nom) and Ananias (nom) and   and  
1Ezd:9:29 1Ezd_9:29_1 1Ezd_9:29_2 1Ezd_9:29_3 1Ezd_9:29_4 1Ezd_9:29_5 1Ezd_9:29_6 1Ezd_9:29_7 1Ezd_9:29_8 1Ezd_9:29_9 1Ezd_9:29_10 1Ezd_9:29_11 1Ezd_9:29_12
1Ezd:9:29 x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:30 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος, Μαμουχος, Ιεδαιος, Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ·
1Ezd:9:30 Of the sons of Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, Jasubus, Jasael, and Hieremoth. (1 Esdras 9:30 Brenton)
1Ezd:9:30  
1Ezd:9:30 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος, Μαμουχος, Ιεδαιος, Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ·
1Ezd:9:30 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί           καί   καί  
1Ezd:9:30 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:30 kai\ e)k tO=n ui(O=n *mani *Olamos, *mamouCHos, *iedaios, *iasoubos kai\ *asaElos kai\ *ieremOT·
1Ezd:9:30 kai ek tOn hyiOn mani Olamos, mamuCHos, iedaios, iasubos kai asaElos kai ieremOT·
1Ezd:9:30 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:30 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć ć ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:30 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)           and   and  
1Ezd:9:30 1Ezd_9:30_1 1Ezd_9:30_2 1Ezd_9:30_3 1Ezd_9:30_4 1Ezd_9:30_5 1Ezd_9:30_6 1Ezd_9:30_7 1Ezd_9:30_8 1Ezd_9:30_9 1Ezd_9:30_10 1Ezd_9:30_11 1Ezd_9:30_12 1Ezd_9:30_13
1Ezd:9:30 x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:31 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσσιας, Λακκουνος καὶ Ναιδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασσηας·
1Ezd:9:31 And of the sons of Addi; Naathus, and Moosias, Lacunus, and Naidus, and Mathanias, and Sesthel, Balnuus, and Manasseas. (1 Esdras 9:31 Brenton)
1Ezd:9:31  
1Ezd:9:31 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσσιας, Λακκουνος καὶ Ναιδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασσηας·
1Ezd:9:31 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀδδί, ὁ   καί     καί Ναϊδος, ὁ [LXX] καί   καί   καί   καί  
1Ezd:9:31 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Addi I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Naidus I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Ezd:9:31 kai\ e)k tO=n ui(O=n *addi *naaTos kai\ *moossias, *lakkounos kai\ *naidos kai\ *beskaspasmus kai\ *sesTEl kai\ *balnouos kai\ *manassEas·
1Ezd:9:31 kai ek tOn hyiOn addi naaTos kai moossias, lakkunos kai naidos kai beskaspasmys kai sesTEl kai balnuos kai manassEas·
1Ezd:9:31 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N1T_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Ezd:9:31 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son Addi ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely Naidus and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Ezd:9:31 and out of (+gen) the (gen) sons (gen) Addi (indecl)   and     and Naidus (indecl) and   and   and   and  
1Ezd:9:31 1Ezd_9:31_1 1Ezd_9:31_2 1Ezd_9:31_3 1Ezd_9:31_4 1Ezd_9:31_5 1Ezd_9:31_6 1Ezd_9:31_7 1Ezd_9:31_8 1Ezd_9:31_9 1Ezd_9:31_10 1Ezd_9:31_11 1Ezd_9:31_12 1Ezd_9:31_13 1Ezd_9:31_14 1Ezd_9:31_15 1Ezd_9:31_16 1Ezd_9:31_17 1Ezd_9:31_18 1Ezd_9:31_19
1Ezd:9:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:32 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος·
1Ezd:9:32 And of the sons of Annas; Elionas and Aseas, and Melchias, and Sabbeus, and Simon Chosameus. (1 Esdras 9:32 Brenton)
1Ezd:9:32  
1Ezd:9:32 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος·
1Ezd:9:32 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ   καί   καί   καί   καί Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων  
1Ezd:9:32 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Hannas/Anna; Hannah/Anna I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Simon
1Ezd:9:32 kai\ e)k tO=n ui(O=n *annan *eliOnas kai\ *asaias kai\ *melCHias kai\ *sabbaias kai\ *simOn *CHosamaios·
1Ezd:9:32 kai ek tOn hyiOn annan eliOnas kai asaias kai melCHias kai sabbaias kai simOn CHosamaios·
1Ezd:9:32 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM N_NSM
1Ezd:9:32 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son Hannas/Annas; Hannah/Anna ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Simon ć
1Ezd:9:32 and out of (+gen) the (gen) sons (gen) Hannas/Annas (acc); Hannah/Anna (acc)   and   and   and   and Simon (nom|voc)  
1Ezd:9:32 1Ezd_9:32_1 1Ezd_9:32_2 1Ezd_9:32_3 1Ezd_9:32_4 1Ezd_9:32_5 1Ezd_9:32_6 1Ezd_9:32_7 1Ezd_9:32_8 1Ezd_9:32_9 1Ezd_9:32_10 1Ezd_9:32_11 1Ezd_9:32_12 1Ezd_9:32_13 1Ezd_9:32_14 1Ezd_9:32_15
1Ezd:9:32 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:33 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιφαλατ καὶ Μανασσης καὶ Σεμει·
1Ezd:9:33 And of the sons of Asom; Altaneus, and Matthias, and Baanaia, Eliphalet, and Manasses, and Semei. (1 Esdras 9:33 Brenton)
1Ezd:9:33  
1Ezd:9:33 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιφαλατ καὶ Μανασσης καὶ Σεμει·
1Ezd:9:33 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Ματταθίας, -ου, ὁ καί   καί   καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ
1Ezd:9:33 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn I też, nawet, mianowicie Matatiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Manasses I też, nawet, mianowicie Semein
1Ezd:9:33 kai\ e)k tO=n ui(O=n *asom *maltannaios kai\ *mattaTias kai\ *sabannaious kai\ *elifalat kai\ *manassEs kai\ *semei·
1Ezd:9:33 kai ek tOn hyiOn asom maltannaios kai mattaTias kai sabannaius kai elifalat kai manassEs kai semei·
1Ezd:9:33 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N1M_NSM C N_NSM
1Ezd:9:33 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć and also, even, namely Mattathias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Manasses and also, even, namely Semein
1Ezd:9:33 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)     and Mattathias (nom) and   and   and Manasses (nom) and Semein (indecl)
1Ezd:9:33 1Ezd_9:33_1 1Ezd_9:33_2 1Ezd_9:33_3 1Ezd_9:33_4 1Ezd_9:33_5 1Ezd_9:33_6 1Ezd_9:33_7 1Ezd_9:33_8 1Ezd_9:33_9 1Ezd_9:33_10 1Ezd_9:33_11 1Ezd_9:33_12 1Ezd_9:33_13 1Ezd_9:33_14 1Ezd_9:33_15 1Ezd_9:33_16
1Ezd:9:33 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:34 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας, Μομδιος, Μαηρος, Ιουηλ, Μαμδαι καὶ Πεδιας καὶ Ανως, Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος, Ελιασις, Βαννους, Ελιαλις, Σομεις, Σελεμιας, Ναθανιας· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσσις, Εζριλ, Αζαηλος, Σαματος, Ζαμβρις, Ιωσηπος·
1Ezd:9:34 And of the sons of Maani; Jeremias, Momdis, Omaerus, Juel, Mabdai, and Pelias, and Anos, Carabasion, and Enasibus, and Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, Samis, Selemias, Nathanias: and of the sons of Ozora; Sesis, Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. (1 Esdras 9:34 Brenton)
1Ezd:9:34  
1Ezd:9:34 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας, Μομδιος, Μαηρος, Ιουηλ, Μαμδαι καὶ Πεδιας καὶ Ανως, Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος, Ελιασις, Βαννους, Ελιαλις, Σομεις, Σελεμιας, Ναθανιας· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσσις, Εζριλ, Αζαηλος, Σαματος, Ζαμβρις, Ιωσηπος·
1Ezd:9:34 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰερεμίας, -ου, ὁ         καί   καί     καί   καί               καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί              
1Ezd:9:34 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Jeremiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn
1Ezd:9:34 kai\ e)k tO=n ui(O=n *baani *ieremias, *momdios, *maEros, *iouEl, *mamdai kai\ *pedias kai\ *anOs, *karabasiOn kai\ *eliasibos kai\ *mamnitanaimos, *eliasis, *bannous, *elialis, *someis, *selemias, *naTanias· kai\ e)k tO=n ui(O=n *eDZOra *sessis, *eDZril, *aDZaElos, *samatos, *DZambris, *iOsEpos·
1Ezd:9:34 kai ek tOn hyiOn baani ieremias, momdios, maEros, iuEl, mamdai kai pedias kai anOs, karabasiOn kai eliasibos kai mamnitanaimos, eliasis, bannus, elialis, someis, selemias, naTanias· kai ek tOn hyiOn eDZOra sessis, eDZril, aDZaElos, samatos, DZambris, iOsEpos·
1Ezd:9:34 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N1T_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N1T_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N1T_NSM N1T_NSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
1Ezd:9:34 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć Jeremiah ć ć ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć ć ć ć ć ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć ć ć ć ć ć
1Ezd:9:34 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)   Jeremiah (nom)         and   and     and   and               and out of (+gen) the (gen) sons (gen)              
1Ezd:9:34 1Ezd_9:34_1 1Ezd_9:34_2 1Ezd_9:34_3 1Ezd_9:34_4 1Ezd_9:34_5 1Ezd_9:34_6 1Ezd_9:34_7 1Ezd_9:34_8 1Ezd_9:34_9 1Ezd_9:34_10 1Ezd_9:34_11 1Ezd_9:34_12 1Ezd_9:34_13 1Ezd_9:34_14 1Ezd_9:34_15 1Ezd_9:34_16 1Ezd_9:34_17 1Ezd_9:34_18 1Ezd_9:34_19 1Ezd_9:34_20 1Ezd_9:34_21 1Ezd_9:34_22 1Ezd_9:34_23 1Ezd_9:34_24 1Ezd_9:34_25 1Ezd_9:34_26 1Ezd_9:34_27 1Ezd_9:34_28 1Ezd_9:34_29 1Ezd_9:34_30 1Ezd_9:34_31 1Ezd_9:34_32 1Ezd_9:34_33 1Ezd_9:34_34 1Ezd_9:34_35 1Ezd_9:34_36
1Ezd:9:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:35 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας, Ζαβαδαιας, Ηδαις, Ιουηλ, Βαναιας. –
1Ezd:9:35 And of the sons of Ethma; Mazitias, Zabadaias, Edes, Juel, Banaias. (1 Esdras 9:35 Brenton)
1Ezd:9:35  
1Ezd:9:35 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας, Ζαβαδαιας, Ηδαις, Ιουηλ, Βαναιας.
1Ezd:9:35 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί              
1Ezd:9:35 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn  
1Ezd:9:35 kai\ e)k tO=n ui(O=n *nooma *maDZitias, *DZabadaias, *Edais, *iouEl, *banaias.
1Ezd:9:35 kai ek tOn hyiOn nooma maDZitias, DZabadaias, Edais, iuEl, banaias.
1Ezd:9:35 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N1T_NSM N1T_NSM N_NSM N_NSM N1T_NSM
1Ezd:9:35 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć ć ć ć ć ć  
1Ezd:9:35 and out of (+gen) the (gen) sons (gen)            
1Ezd:9:35 1Ezd_9:35_1 1Ezd_9:35_2 1Ezd_9:35_3 1Ezd_9:35_4 1Ezd_9:35_5 1Ezd_9:35_6 1Ezd_9:35_7 1Ezd_9:35_8 1Ezd_9:35_9 1Ezd_9:35_10 1Ezd_9:35_11
1Ezd:9:35 x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:36 πάντες οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς· καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις.
1Ezd:9:36 All these had taken strange wives, and they put them away with their children. (1 Esdras 9:36 Brenton)
1Ezd:9:36  
1Ezd:9:36 πάντες οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς· καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις.
1Ezd:9:36 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο συν·οικίζω [LXX] (-, -, συν+οικι·σ-, -, συν+ῳκισ-, συν+οικισ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλο·γενής -ές καί ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
1Ezd:9:36 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Kobiety/żona Inny urodzony I też, nawet, mianowicie Do wolny On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Dziecko
1Ezd:9:36 pa/ntes ou(=toi sunO/|kisan gunai=kas a)llogenei=s· kai\ a)pe/lusan au)ta\s su\n te/knois.
1Ezd:9:36 pantes hutoi synOkisan gynaikas allogeneis· kai apelysan autas syn teknois.
1Ezd:9:36 A3_NPM RD_NPM VAI_AAI3P N3K_APF A3H_APF C VAI_AAI3P RD_APF P N2N_DPN
1Ezd:9:36 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? woman/wife other-born and also, even, namely to free he/she/it/same together with/including (+dat) child
1Ezd:9:36 all (nom|voc) these (nom) they-???-ed women/wives (acc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) and they-FREE-ed them/same (acc) together with/including (+dat) children (dat)
1Ezd:9:36 1Ezd_9:36_1 1Ezd_9:36_2 1Ezd_9:36_3 1Ezd_9:36_4 1Ezd_9:36_5 1Ezd_9:36_6 1Ezd_9:36_7 1Ezd_9:36_8 1Ezd_9:36_9 1Ezd_9:36_10
1Ezd:9:36 x x x x x x x x x x
1Ezd:9:37 καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ. τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός – καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν –
1Ezd:9:37 And the priests and Levites, and they that were of Israel, dwelt in Jerusalem, and in the country, in the first day of the seventh month: so the children of Israel were in their habitations. (1 Esdras 9:37 Brenton)
1Ezd:9:37  
1Ezd:9:37 Καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ. τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν
1Ezd:9:37 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
1Ezd:9:37 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Nów Siódmy Miesiąc   I też, nawet, mianowicie Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie On/ona/to/to samo  
1Ezd:9:37 *kai\ katO/|kEsan oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ oi( e)k tou= *israEl e)n *ierousalEm kai\ e)n tE=| CHO/ra|. tE=| noumEni/a| tou= e(bdo/mou mEno/s kai\ oi( ui(oi\ *israEl e)n tai=s katoiki/ais au)tO=n
1Ezd:9:37 kai katOkEsan hoi hiereis kai hoi leuitai kai hoi ek tu israEl en ierusalEm kai en tE CHOra. tE numEnia tu hebdomu mEnos kai hoi hyioi israEl en tais katoikiais autOn
1Ezd:9:37 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM P RA_GSM N_GSM P N_DSF C P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
1Ezd:9:37 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract the new moon the seventh month   and also, even, namely the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dwelling he/she/it/same  
1Ezd:9:37 and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) out of (+gen) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) the (dat) new moon (dat) the (gen) seventh (gen) month (gen) and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) dwellings (dat) them/same (gen)
1Ezd:9:37 1Ezd_9:37_1 1Ezd_9:37_2 1Ezd_9:37_3 1Ezd_9:37_4 1Ezd_9:37_5 1Ezd_9:37_6 1Ezd_9:37_7 1Ezd_9:37_8 1Ezd_9:37_9 1Ezd_9:37_10 1Ezd_9:37_11 1Ezd_9:37_12 1Ezd_9:37_13 1Ezd_9:37_14 1Ezd_9:37_15 1Ezd_9:37_16 1Ezd_9:37_17 1Ezd_9:37_18 1Ezd_9:37_19 1Ezd_9:37_20 1Ezd_9:37_21 1Ezd_9:37_22 1Ezd_9:37_23 1Ezd_9:37_24 1Ezd_9:37_25 1Ezd_9:37_26 1Ezd_9:37_27 1Ezd_9:37_28 1Ezd_9:37_29 1Ezd_9:37_30 1Ezd_9:37_31 1Ezd_9:37_32 1Ezd_9:37_33
1Ezd:9:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:9:38 καὶ συνήχθη π