2Ezd:2:1 καὶ οὗτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβαίνοντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιουδα ἀνὴρ εἰς πόλιν αὐτοῦ,
2Ezd:2:1 And these are the people of the land that went up, of the number of prisoners who were removed, whom Nabuchodonosor king of Babylon carried away to Babylon, and they returned to Juda and Jerusalem, every man to his city; (Ezra 2:1 Brenton)
2Ezd:2:1 A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - każdy do swego miasta. (Ezd 2:1 BT_4)
2Ezd:2:1 Καὶ οὗτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβαίνοντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιουδα ἀνὴρ εἰς πόλιν αὐτοῦ,
2Ezd:2:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:2:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Król Babilon Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo
2Ezd:2:1 *kai\ ou(=toi oi( ui(oi\ tE=s CHO/ras oi( a)nabai/nontes a)po\ tE=s ai)CHmalOsi/as tE=s a)poiki/as, E(=s a)pO/|kisen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s *babulO=na kai\ e)pe/strePSan ei)s *ierousalEm kai\ *iouda a)nE\r ei)s po/lin au)tou=,
2Ezd:2:1 kai hutoi hoi hyioi tEs CHOras hoi anabainontes apo tEs aiCHmalOsias tEs apoikias, hEs apOkisen nabuCHodonosor basileus babylOnos eis babylOna kai epestrePSan eis ierusalEm kai iuda anEr eis polin autu,
2Ezd:2:1 C RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF RA_NPM V1_PAPNPM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P N3W_ASF C VAI_AAI3P P N_ASF C N_ASM N3_NSM P N3I_ASF RD_GSM
2Ezd:2:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son the region realm (clίme); land, country, territory, tract the to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the captives the ć who/whom/which to deport banish, colonize ć king Babylon into (+acc) Babylon and also, even, namely to turn around into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely Judas/Judah man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) city he/she/it/same
2Ezd:2:1 and these (nom) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) region (gen), regions (acc) the (nom) while ASCEND-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) the (gen)   who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed   king (nom) Babylon (gen) into (+acc) Babylon (acc) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) Jerusalem (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) man, husband (nom) into (+acc) city (acc) him/it/same (gen)
2Ezd:2:1 2Ezd_2:1_1 2Ezd_2:1_2 2Ezd_2:1_3 2Ezd_2:1_4 2Ezd_2:1_5 2Ezd_2:1_6 2Ezd_2:1_7 2Ezd_2:1_8 2Ezd_2:1_9 2Ezd_2:1_10 2Ezd_2:1_11 2Ezd_2:1_12 2Ezd_2:1_13 2Ezd_2:1_14 2Ezd_2:1_15 2Ezd_2:1_16 2Ezd_2:1_17 2Ezd_2:1_18 2Ezd_2:1_19 2Ezd_2:1_20 2Ezd_2:1_21 2Ezd_2:1_22 2Ezd_2:1_23 2Ezd_2:1_24 2Ezd_2:1_25 2Ezd_2:1_26 2Ezd_2:1_27 2Ezd_2:1_28 2Ezd_2:1_29 2Ezd_2:1_30
2Ezd:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:2:2 οἳ ἦλθον μετὰ Ζοροβαβελ· Ἰησοῦς, Νεεμιας, Σαραιας, Ρεελιας, Μαρδοχαιος, Βαλασαν, Μασφαρ, Βαγουι, Ρεουμ, Βαανα. ἀνδρῶν ἀριθμὸς λαοῦ Ισραηλ·
2Ezd:2:2 who came with Zorobabel: Jesus, Neemias, Saraias, Reelias, Mardochaeus, Balasan, Masphar, Baguai, Reum, Baana. The number of the people of Israel: (Ezra 2:2 Brenton)
2Ezd:2:2 Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: (Ezd 2:2 BT_4)
2Ezd:2:2 οἳ ἦλθον μετὰ Ζοροβαβελ· Ἰησοῦς, Νεεμιας, Σαραιας, Ρεελιας, Μαρδοχαιος, Βαλασαν, Μασφαρ, Βαγουι, Ρεουμ, Βαανα. ἀνδρῶν ἀριθμὸς λαοῦ Ισραηλ·
2Ezd:2:2 ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά Ζοροβαβέλ, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ         Βαλασαν, ὁ [LXX]; βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)         ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀριθμός, -οῦ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:2:2 Kto/, który/, który By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zerubbabel Jezus [Jozue albo Jezus]         Balasan; by rzucać         Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Ludzie Izrael
2Ezd:2:2 oi(\ E)=lTon meta\ *DZorobabel· *)iEsou=s, *neemias, *saraias, *reelias, *mardoCHaios, *balasan, *masfar, *bagoui, *reoum, *baana. a)ndrO=n a)riTmo\s laou= *israEl·
2Ezd:2:2 hoi ElTon meta DZorobabel· iEsus, neemias, saraias, reelias, mardoCHaios, balasan, masfar, bagui, reum, baana. andrOn ariTmos lau israEl·
2Ezd:2:2 RR_NPM VBI_AAI3P P N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N3_GPM N2_NSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:2:2 who/whom/which to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Zerubbabel Jesus [Joshua or Jesus]         Balasan; to throw         man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". number [see arithmetic] people Israel
2Ezd:2:2 who/whom/which (nom) I-COME-ed, they-COME-ed after (+acc), with (+gen) Zerubbabel (indecl) Jesus (nom)         Balasan (indecl); upon THROW-ing (acc)         men, husbands (gen) number (nom) people (gen) Israel (indecl)
2Ezd:2:2 2Ezd_2:2_1 2Ezd_2:2_2 2Ezd_2:2_3 2Ezd_2:2_4 2Ezd_2:2_5 2Ezd_2:2_6 2Ezd_2:2_7 2Ezd_2:2_8 2Ezd_2:2_9 2Ezd_2:2_10 2Ezd_2:2_11 2Ezd_2:2_12 2Ezd_2:2_13 2Ezd_2:2_14 2Ezd_2:2_15 2Ezd_2:2_16 2Ezd_2:2_17 2Ezd_2:2_18
2Ezd:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:2:3 υἱοὶ Φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:2:3 the children of Phares, two thousand one hundred and seventy-two. (Ezra 2:3 Brenton)
2Ezd:2:3 synów Pareosza - dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; (Ezd 2:3 BT_4)
2Ezd:2:3 υἱοὶ Φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:2:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φόρος, -ου, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α ἑκατόν ἑβδομή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:3 Syn Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Dwa tysiące Sto Siedemdziesiąt Dwa
2Ezd:2:3 ui(oi\ *foros disCHi/lioi e(kato\n e(bdomE/konta du/o.
2Ezd:2:3 hyioi foros disCHilioi hekaton hebdomEkonta dyo.
2Ezd:2:3 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M M
2Ezd:2:3 son Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) two thousand hundred seventy two
2Ezd:2:3 sons (nom|voc) Tax (nom) two thousand (nom|voc) hundred seventy two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:3 2Ezd_2:3_1 2Ezd_2:3_2 2Ezd_2:3_3 2Ezd_2:3_4 2Ezd_2:3_5 2Ezd_2:3_6
2Ezd:2:3 x x x x x x
2Ezd:2:4 υἱοὶ Σαφατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:2:4 The children of Saphatia, three hundred and seventy-two. (Ezra 2:4 Brenton)
2Ezd:2:4 synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesięciu dwu: (Ezd 2:4 BT_4)
2Ezd:2:4 υἱοὶ Σαφατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:2:4 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α ἑβδομή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:4 Syn Trzysta Siedemdziesiąt Dwa
2Ezd:2:4 ui(oi\ *safatia triako/sioi e(bdomE/konta du/o.
2Ezd:2:4 hyioi safatia triakosioi hebdomEkonta dyo.
2Ezd:2:4 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:4 son ć three hundred seventy two
2Ezd:2:4 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) seventy two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:4 2Ezd_2:4_1 2Ezd_2:4_2 2Ezd_2:4_3 2Ezd_2:4_4 2Ezd_2:4_5
2Ezd:2:4 x x x x x
2Ezd:2:5 υἱοὶ Ηρα ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε.
2Ezd:2:5 The children of Ares, seven hundred and seventy-five. (Ezra 2:5 Brenton)
2Ezd:2:5 synów Aracha - siedemset siedemdziesięciu pięciu; (Ezd 2:5 BT_4)
2Ezd:2:5 υἱοὶ Ηρα ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε.
2Ezd:2:5 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑβδομή·κοντα πέντε
2Ezd:2:5 Syn By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Siedemset Siedemdziesiąt Pięć
2Ezd:2:5 ui(oi\ *Era e(ptako/sioi e(bdomE/konta pe/nte.
2Ezd:2:5 hyioi Era heptakosioi hebdomEkonta pente.
2Ezd:2:5 N2_NPM N_GSM A1_NPM M M
2Ezd:2:5 son to love; to lift/pick up take up, tote, raise seven hundred seventy five
2Ezd:2:5 sons (nom|voc) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP seven hundred (nom|voc) seventy five
2Ezd:2:5 2Ezd_2:5_1 2Ezd_2:5_2 2Ezd_2:5_3 2Ezd_2:5_4 2Ezd_2:5_5
2Ezd:2:5 x x x x x
2Ezd:2:6 υἱοὶ Φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς Ιησουε Ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα δύο.
2Ezd:2:6 The children of Phaath Moab, belonging to the sons of Jesue and Joab, two thousand eight hundred and twelve. (Ezra 2:6 Brenton)
2Ezd:2:6 synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysiące osiemset dwunastu; (Ezd 2:6 BT_4)
2Ezd:2:6 υἱοὶ Φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς Ιησουε Ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα δύο.
2Ezd:2:6 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησουε, ὁ [LXX]   δισ·χίλιοι -αι -α ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:6 Syn Syn Jesue Dwa tysiące Osiemset Dziesięć Dwa
2Ezd:2:6 ui(oi\ *faaTmOab toi=s ui(oi=s *iEsoue *iOab disCHi/lioi o)ktako/sioi de/ka du/o.
2Ezd:2:6 hyioi faaTmOab tois hyiois iEsue iOab disCHilioi oktakosioi deka dyo.
2Ezd:2:6 N2_NPM N_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:2:6 son ć the son Jesue ć two thousand eight hundred ten two
2Ezd:2:6 sons (nom|voc)   the (dat) sons (dat) Jesue (indecl)   two thousand (nom|voc) eight hundred (nom|voc) ten two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:6 2Ezd_2:6_1 2Ezd_2:6_2 2Ezd_2:6_3 2Ezd_2:6_4 2Ezd_2:6_5 2Ezd_2:6_6 2Ezd_2:6_7 2Ezd_2:6_8 2Ezd_2:6_9 2Ezd_2:6_10
2Ezd:2:6 x x x x x x x x x x
2Ezd:2:7 υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:7 The children of Aelam, a thousand two hundred and fifty-four. (Ezra 2:7 Brenton)
2Ezd:2:7 synów Elama - tysiąc dwieście pięćdziesięciu czterech; (Ezd 2:7 BT_4)
2Ezd:2:7 υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:7 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:2:7 Syn Tysiąc Dwieście Pięćdziesiąt Cztery
2Ezd:2:7 ui(oi\ *ailam CHi/lioi diako/sioi pentE/konta te/ssares.
2Ezd:2:7 hyioi ailam CHilioi diakosioi pentEkonta tessares.
2Ezd:2:7 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:2:7 son ć thousand two hundred fifty four
2Ezd:2:7 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) fifty four (nom)
2Ezd:2:7 2Ezd_2:7_1 2Ezd_2:7_2 2Ezd_2:7_3 2Ezd_2:7_4 2Ezd_2:7_5 2Ezd_2:7_6
2Ezd:2:7 x x x x x x
2Ezd:2:8 υἱοὶ Ζαθουα ἐννακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:2:8 The children of Zatthua, nine hundred and forty-five. (Ezra 2:8 Brenton)
2Ezd:2:8 synów Zattu - dziewięćset czterdziestu pięciu; (Ezd 2:8 BT_4)
2Ezd:2:8 υἱοὶ Ζαθουα ἐννακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:2:8 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πέντε
2Ezd:2:8 Syn Dziewięćset Czterdzieści Pięć
2Ezd:2:8 ui(oi\ *DZaToua e)nnako/sioi tessara/konta pe/nte.
2Ezd:2:8 hyioi DZaTua ennakosioi tessarakonta pente.
2Ezd:2:8 N2_NPM N_GSM A1_NPM M M
2Ezd:2:8 son ć nine hundred forty five
2Ezd:2:8 sons (nom|voc)   nine hundred (nom|voc) forty five
2Ezd:2:8 2Ezd_2:8_1 2Ezd_2:8_2 2Ezd_2:8_3 2Ezd_2:8_4 2Ezd_2:8_5
2Ezd:2:8 x x x x x
2Ezd:2:9 υἱοὶ Ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
2Ezd:2:9 The children of Zacchu, seven hundred and sixty. (Ezra 2:9 Brenton)
2Ezd:2:9 synów Zacheusza - siedemset sześćdziesięciu; (Ezd 2:9 BT_4)
2Ezd:2:9 υἱοὶ Ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
2Ezd:2:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑξή·κοντα
2Ezd:2:9 Syn Siedemset Sześćdziesiąt
2Ezd:2:9 ui(oi\ *DZakCHou e(ptako/sioi e(XE/konta.
2Ezd:2:9 hyioi DZakCHu heptakosioi heXEkonta.
2Ezd:2:9 N2_NPM N_GSM A1_NPM M
2Ezd:2:9 son ć seven hundred sixty
2Ezd:2:9 sons (nom|voc)   seven hundred (nom|voc) sixty
2Ezd:2:9 2Ezd_2:9_1 2Ezd_2:9_2 2Ezd_2:9_3 2Ezd_2:9_4
2Ezd:2:9 x x x x
2Ezd:2:10 υἱοὶ Βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:2:10 The children of Banui, six hundred and forty-two. (Ezra 2:10 Brenton)
2Ezd:2:10 synów Baniego - sześćset czterdziestu dwu; (Ezd 2:10 BT_4)
2Ezd:2:10 υἱοὶ Βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:2:10 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:10 Syn Sześćset Czterdzieści Dwa
2Ezd:2:10 ui(oi\ *banoui e(Xako/sioi tessara/konta du/o.
2Ezd:2:10 hyioi banui heXakosioi tessarakonta dyo.
2Ezd:2:10 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:10 son ć six hundred forty two
2Ezd:2:10 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) forty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:10 2Ezd_2:10_1 2Ezd_2:10_2 2Ezd_2:10_3 2Ezd_2:10_4 2Ezd_2:10_5
2Ezd:2:10 x x x x x
2Ezd:2:11 υἱοὶ Βαβι ἑξακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:11 The children of Babai, six hundred and twenty-three. (Ezra 2:11 Brenton)
2Ezd:2:11 synów Bebaja - sześćset dwudziestu trzech; (Ezd 2:11 BT_4)
2Ezd:2:11 υἱοὶ Βαβι ἑξακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:11 Syn Sześćset Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:2:11 ui(oi\ *babi e(Xako/sioi ei)/kosi trei=s.
2Ezd:2:11 hyioi babi heXakosioi eikosi treis.
2Ezd:2:11 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:2:11 son ć six hundred icon; twenty three
2Ezd:2:11 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:2:11 2Ezd_2:11_1 2Ezd_2:11_2 2Ezd_2:11_3 2Ezd_2:11_4 2Ezd_2:11_5
2Ezd:2:11 x x x x x
2Ezd:2:12 υἱοὶ Ασγαδ τρισχίλιοι διακόσιοι εἴκοσι δύο.
2Ezd:2:12 The children of Asgad, a thousand two hundred and twenty-two. (Ezra 2:12 Brenton)
2Ezd:2:12 synów Azgada - tysiąc dwieście dwudziestu dwu; (Ezd 2:12 BT_4)
2Ezd:2:12 υἱοὶ Ασγαδ τρισχίλιοι διακόσιοι εἴκοσι δύο.
2Ezd:2:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρισ·χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:12 Syn Trzy tysiące Dwieście Ikona; dwadzieścia Dwa
2Ezd:2:12 ui(oi\ *asgad trisCHi/lioi diako/sioi ei)/kosi du/o.
2Ezd:2:12 hyioi asgad trisCHilioi diakosioi eikosi dyo.
2Ezd:2:12 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:2:12 son ć three thousand two hundred icon; twenty two
2Ezd:2:12 sons (nom|voc)   three thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:12 2Ezd_2:12_1 2Ezd_2:12_2 2Ezd_2:12_3 2Ezd_2:12_4 2Ezd_2:12_5 2Ezd_2:12_6
2Ezd:2:12 x x x x x x
2Ezd:2:13 υἱοὶ Αδωνικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:13 The children of Adonicam, six hundred and sixty-six. (Ezra 2:13 Brenton)
2Ezd:2:13 synów Adonikama - sześćset sześćdziesięciu sześciu; (Ezd 2:13 BT_4)
2Ezd:2:13 υἱοὶ Αδωνικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα ἕξ
2Ezd:2:13 Syn Sześćset Sześćdziesiąt Sześć
2Ezd:2:13 ui(oi\ *adOnikam e(Xako/sioi e(XE/konta e(/X.
2Ezd:2:13 hyioi adOnikam heXakosioi heXEkonta heX.
2Ezd:2:13 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:13 son ć six hundred sixty six
2Ezd:2:13 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) sixty six
2Ezd:2:13 2Ezd_2:13_1 2Ezd_2:13_2 2Ezd_2:13_3 2Ezd_2:13_4 2Ezd_2:13_5
2Ezd:2:13 x x x x x
2Ezd:2:14 υἱοὶ Βαγοι δισχίλιοι πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:14 The children of Bague, two thousand and fifty-six. (Ezra 2:14 Brenton)
2Ezd:2:14 synów Bigwaja - dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; (Ezd 2:14 BT_4)
2Ezd:2:14 υἱοὶ Βαγοι δισχίλιοι πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:14 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δισ·χίλιοι -αι -α πεντή·κοντα ἕξ
2Ezd:2:14 Syn Dwa tysiące Pięćdziesiąt Sześć
2Ezd:2:14 ui(oi\ *bagoi disCHi/lioi pentE/konta e(/X.
2Ezd:2:14 hyioi bagoi disCHilioi pentEkonta heX.
2Ezd:2:14 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:14 son ć two thousand fifty six
2Ezd:2:14 sons (nom|voc)   two thousand (nom|voc) fifty six
2Ezd:2:14 2Ezd_2:14_1 2Ezd_2:14_2 2Ezd_2:14_3 2Ezd_2:14_4 2Ezd_2:14_5
2Ezd:2:14 x x x x x
2Ezd:2:15 υἱοὶ Αδιν τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:15 The children of Addin, four hundred and fifty-four. (Ezra 2:15 Brenton)
2Ezd:2:15 synów Adina - czterystu pięćdziesięciu czterech; (Ezd 2:15 BT_4)
2Ezd:2:15 υἱοὶ Αδιν τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τετρα·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:2:15 Syn Czterysta Pięćdziesiąt Cztery
2Ezd:2:15 ui(oi\ *adin tetrako/sioi pentE/konta te/ssares.
2Ezd:2:15 hyioi adin tetrakosioi pentEkonta tessares.
2Ezd:2:15 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:2:15 son ć four hundred fifty four
2Ezd:2:15 sons (nom|voc)   four hundred (nom|voc) fifty four (nom)
2Ezd:2:15 2Ezd_2:15_1 2Ezd_2:15_2 2Ezd_2:15_3 2Ezd_2:15_4 2Ezd_2:15_5
2Ezd:2:15 x x x x x
2Ezd:2:16 υἱοὶ Ατηρ τῷ Εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ.
2Ezd:2:16 The children of Ater the son of Ezekias, ninety eight. (Ezra 2:16 Brenton)
2Ezd:2:16 synów Atera z linii Ezechiasza - dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura - czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza - stu jeden; (Ezd 2:16 BT_4)
2Ezd:2:16 υἱοὶ Ατηρ τῷ Εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ.
2Ezd:2:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐνενή·κοντα ὀκτώ
2Ezd:2:16 Syn Hezekiah Dziewięćdziesiąt Osiem
2Ezd:2:16 ui(oi\ *atEr tO=| *eDZekia e)nenE/konta o)ktO/.
2Ezd:2:16 hyioi atEr tO eDZekia enenEkonta oktO.
2Ezd:2:16 N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM M M
2Ezd:2:16 son ć the Hezekiah ninety eight
2Ezd:2:16 sons (nom|voc)   the (dat) Hezekiah (voc) ninety eight
2Ezd:2:16 2Ezd_2:16_1 2Ezd_2:16_2 2Ezd_2:16_3 2Ezd_2:16_4 2Ezd_2:16_5 2Ezd_2:16_6
2Ezd:2:16 x x x x x x
2Ezd:2:17 υἱοὶ Βασου τριακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:17 The children of Bassu, three hundred and twenty-three. (Ezra 2:17 Brenton)
2Ezd:2:17 synów Besaja - trzystu dwudziestu trzech; (Ezd 2:17 BT_4)
2Ezd:2:17 υἱοὶ Βασου τριακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:17 Syn Trzysta Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:2:17 ui(oi\ *basou triako/sioi ei)/kosi trei=s.
2Ezd:2:17 hyioi basu triakosioi eikosi treis.
2Ezd:2:17 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:2:17 son ć three hundred icon; twenty three
2Ezd:2:17 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:2:17 2Ezd_2:17_1 2Ezd_2:17_2 2Ezd_2:17_3 2Ezd_2:17_4 2Ezd_2:17_5
2Ezd:2:17 x x x x x
2Ezd:2:18 υἱοὶ Ιωρα ἑκατὸν δέκα δύο.
2Ezd:2:18 The children of Jora, a hundred and twelve. (Ezra 2:18 Brenton)
2Ezd:2:18 synów Charifa - stu dwunastu; (Ezd 2:18 BT_4)
2Ezd:2:18 υἱοὶ Ιωρα ἑκατὸν δέκα δύο.
2Ezd:2:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:18 Syn Sto Dziesięć Dwa
2Ezd:2:18 ui(oi\ *iOra e(kato\n de/ka du/o.
2Ezd:2:18 hyioi iOra hekaton deka dyo.
2Ezd:2:18 N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:2:18 son ć hundred ten two
2Ezd:2:18 sons (nom|voc)   hundred ten two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:18 2Ezd_2:18_1 2Ezd_2:18_2 2Ezd_2:18_3 2Ezd_2:18_4 2Ezd_2:18_5
2Ezd:2:18 x x x x x
2Ezd:2:19 υἱοὶ Ασεμ διακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:19 The children of Asum, two hundred and twenty-three. (Ezra 2:19 Brenton)
2Ezd:2:19 synów Chaszuma - dwustu dwudziestu trzech; (Ezd 2:19 BT_4)
2Ezd:2:19 υἱοὶ Ασεμ διακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:19 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:19 Syn Dwieście Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:2:19 ui(oi\ *asem diako/sioi ei)/kosi trei=s.
2Ezd:2:19 hyioi asem diakosioi eikosi treis.
2Ezd:2:19 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:2:19 son ć two hundred icon; twenty three
2Ezd:2:19 sons (nom|voc)   two hundred (nom|voc) icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:2:19 2Ezd_2:19_1 2Ezd_2:19_2 2Ezd_2:19_3 2Ezd_2:19_4 2Ezd_2:19_5
2Ezd:2:19 x x x x x
2Ezd:2:20 υἱοὶ Γαβερ ἐνενήκοντα πέντε.
2Ezd:2:20 The children of Gaber, ninety-five. (Ezra 2:20 Brenton)
2Ezd:2:20 synów Gibbara - dziewięćdziesięciu pięciu; (Ezd 2:20 BT_4)
2Ezd:2:20 υἱοὶ Γαβερ ἐνενήκοντα πέντε.
2Ezd:2:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐνενή·κοντα πέντε
2Ezd:2:20 Syn Dziewięćdziesiąt Pięć
2Ezd:2:20 ui(oi\ *gaber e)nenE/konta pe/nte.
2Ezd:2:20 hyioi gaber enenEkonta pente.
2Ezd:2:20 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:2:20 son ć ninety five
2Ezd:2:20 sons (nom|voc)   ninety five
2Ezd:2:20 2Ezd_2:20_1 2Ezd_2:20_2 2Ezd_2:20_3 2Ezd_2:20_4
2Ezd:2:20 x x x x
2Ezd:2:21 υἱοὶ Βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:21 The children of Bethlaem, a hundred and twenty-three. (Ezra 2:21 Brenton)
2Ezd:2:21 mężów z Betlejem - stu dwudziestu trzech; (Ezd 2:21 BT_4)
2Ezd:2:21 υἱοὶ Βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:21 Syn Sto Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:2:21 ui(oi\ *baiTleem e(kato\n ei)/kosi trei=s.
2Ezd:2:21 hyioi baiTleem hekaton eikosi treis.
2Ezd:2:21 N2_NPM N_GSM M M M_NPM
2Ezd:2:21 son ć hundred icon; twenty three
2Ezd:2:21 sons (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:2:21 2Ezd_2:21_1 2Ezd_2:21_2 2Ezd_2:21_3 2Ezd_2:21_4 2Ezd_2:21_5
2Ezd:2:21 x x x x x
2Ezd:2:22 υἱοὶ Νετωφα πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:22 The children of Netopha, fifty-six. (Ezra 2:22 Brenton)
2Ezd:2:22 mężów z Netofy - pięćdziesięciu sześciu; (Ezd 2:22 BT_4)
2Ezd:2:22 υἱοὶ Νετωφα πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:22 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πεντή·κοντα ἕξ
2Ezd:2:22 Syn Pięćdziesiąt Sześć
2Ezd:2:22 ui(oi\ *netOfa pentE/konta e(/X.
2Ezd:2:22 hyioi netOfa pentEkonta heX.
2Ezd:2:22 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:2:22 son ć fifty six
2Ezd:2:22 sons (nom|voc)   fifty six
2Ezd:2:22 2Ezd_2:22_1 2Ezd_2:22_2 2Ezd_2:22_3 2Ezd_2:22_4
2Ezd:2:22 x x x x
2Ezd:2:23 υἱοὶ Αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:2:23 The children of Anathoth, a hundred and twenty-eight. (Ezra 2:23 Brenton)
2Ezd:2:23 mężów z Anatot - stu dwudziestu ośmiu; (Ezd 2:23 BT_4)
2Ezd:2:23 υἱοὶ Αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:2:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ
2Ezd:2:23 Syn Sto Ikona; dwadzieścia Osiem
2Ezd:2:23 ui(oi\ *anaTOT e(kato\n ei)/kosi o)ktO/.
2Ezd:2:23 hyioi anaTOT hekaton eikosi oktO.
2Ezd:2:23 N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:2:23 son ć hundred icon; twenty eight
2Ezd:2:23 sons (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty eight
2Ezd:2:23 2Ezd_2:23_1 2Ezd_2:23_2 2Ezd_2:23_3 2Ezd_2:23_4 2Ezd_2:23_5
2Ezd:2:23 x x x x x
2Ezd:2:24 υἱοὶ Ασμωθ τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:2:24 The children of Azmoth, forty-three. (Ezra 2:24 Brenton)
2Ezd:2:24 mężów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwu; (Ezd 2:24 BT_4)
2Ezd:2:24 υἱοὶ Ασμωθ τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:2:24 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:24 Syn Czterdzieści Dwa
2Ezd:2:24 ui(oi\ *asmOT tessara/konta du/o.
2Ezd:2:24 hyioi asmOT tessarakonta dyo.
2Ezd:2:24 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:2:24 son ć forty two
2Ezd:2:24 sons (nom|voc)   forty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:24 2Ezd_2:24_1 2Ezd_2:24_2 2Ezd_2:24_3 2Ezd_2:24_4
2Ezd:2:24 x x x x
2Ezd:2:25 υἱοὶ Καριαθιαριμ, Καφιρα καὶ Βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
2Ezd:2:25 The children of Cariathiarim, Chaphira, and Beroth, seven hundred and forty-three. (Ezra 2:25 Brenton)
2Ezd:2:25 mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedemset czterdziestu trzech; (Ezd 2:25 BT_4)
2Ezd:2:25 υἱοὶ Καριαθιαριμ, Καφιρα καὶ Βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
2Ezd:2:25 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:25 Syn     I też, nawet, mianowicie Siedemset Czterdzieści Trzy
2Ezd:2:25 ui(oi\ *kariaTiarim, *kafira kai\ *bErOT e(ptako/sioi tessara/konta trei=s.
2Ezd:2:25 hyioi kariaTiarim, kafira kai bErOT heptakosioi tessarakonta treis.
2Ezd:2:25 N2_NPM N_GPM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:2:25 son     and also, even, namely ć seven hundred forty three
2Ezd:2:25 sons (nom|voc)     and   seven hundred (nom|voc) forty three (acc, nom)
2Ezd:2:25 2Ezd_2:25_1 2Ezd_2:25_2 2Ezd_2:25_3 2Ezd_2:25_4 2Ezd_2:25_5 2Ezd_2:25_6 2Ezd_2:25_7 2Ezd_2:25_8
2Ezd:2:25 x x x x x x x x
2Ezd:2:26 υἱοὶ Αραμα καὶ Γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:2:26 The children of Rama and Gabaa, six hundred and twenty-one. (Ezra 2:26 Brenton)
2Ezd:2:26 mężów z Rama i Geba - sześćset dwudziestu jeden; (Ezd 2:26 BT_4)
2Ezd:2:26 υἱοὶ Αραμα καὶ Γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:2:26 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   ἑξα·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
2Ezd:2:26 Syn I też, nawet, mianowicie Sześćset Ikona; dwadzieścia Jeden
2Ezd:2:26 ui(oi\ *arama kai\ *gabaa e(Xako/sioi ei)/kosi ei(=s.
2Ezd:2:26 hyioi arama kai gabaa heXakosioi eikosi heis.
2Ezd:2:26 N2_NPM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M_NSM
2Ezd:2:26 son ć and also, even, namely ć six hundred icon; twenty one
2Ezd:2:26 sons (nom|voc)   and   six hundred (nom|voc) icons (dat); twenty one (nom)
2Ezd:2:26 2Ezd_2:26_1 2Ezd_2:26_2 2Ezd_2:26_3 2Ezd_2:26_4 2Ezd_2:26_5 2Ezd_2:26_6 2Ezd_2:26_7
2Ezd:2:26 x x x x x x x
2Ezd:2:27 ἄνδρες Μαχμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο.
2Ezd:2:27 The men of Machmas, a hundred and twenty-two. (Ezra 2:27 Brenton)
2Ezd:2:27 mężów z Mikmas - stu dwudziestu dwu, (Ezd 2:27 BT_4)
2Ezd:2:27 ἄνδρες Μαχμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο.
2Ezd:2:27 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:27 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto Ikona; dwadzieścia Dwa
2Ezd:2:27 a)/ndres *maCHmas e(kato\n ei)/kosi du/o.
2Ezd:2:27 andres maCHmas hekaton eikosi dyo.
2Ezd:2:27 N3_NPM N_GSM M M M
2Ezd:2:27 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć hundred icon; twenty two
2Ezd:2:27 men, husbands (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:27 2Ezd_2:27_1 2Ezd_2:27_2 2Ezd_2:27_3 2Ezd_2:27_4 2Ezd_2:27_5
2Ezd:2:27 x x x x x
2Ezd:2:28 ἄνδρες Βαιθηλ καὶ Αια τετρακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:28 The men of Baethel and Aia, four hundred and twenty-three. (Ezra 2:28 Brenton)
2Ezd:2:28 mężów z Betel i Aj - dwustu dwudziestu trzech; (Ezd 2:28 BT_4)
2Ezd:2:28 ἄνδρες Βαιθηλ καὶ Αια τετρακόσιοι εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:2:28 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί   τετρα·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:28 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Czterysta Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:2:28 a)/ndres *baiTEl kai\ *aia tetrako/sioi ei)/kosi trei=s.
2Ezd:2:28 andres baiTEl kai aia tetrakosioi eikosi treis.
2Ezd:2:28 N3_NPM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:2:28 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely ć four hundred icon; twenty three
2Ezd:2:28 men, husbands (nom|voc)   and   four hundred (nom|voc) icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:2:28 2Ezd_2:28_1 2Ezd_2:28_2 2Ezd_2:28_3 2Ezd_2:28_4 2Ezd_2:28_5 2Ezd_2:28_6 2Ezd_2:28_7
2Ezd:2:28 x x x x x x x
2Ezd:2:29 υἱοὶ Ναβου πεντήκοντα δύο.
2Ezd:2:29 The children of Nabu, fifty-two. (Ezra 2:29 Brenton)
2Ezd:2:29 synów Nebo - pięćdziesięciu dwu; (Ezd 2:29 BT_4)
2Ezd:2:29 υἱοὶ Ναβου πεντήκοντα δύο.
2Ezd:2:29 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πεντή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:29 Syn Pięćdziesiąt Dwa
2Ezd:2:29 ui(oi\ *nabou pentE/konta du/o.
2Ezd:2:29 hyioi nabu pentEkonta dyo.
2Ezd:2:29 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:2:29 son ć fifty two
2Ezd:2:29 sons (nom|voc)   fifty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:29 2Ezd_2:29_1 2Ezd_2:29_2 2Ezd_2:29_3 2Ezd_2:29_4
2Ezd:2:29 x x x x
2Ezd:2:30 υἱοὶ Μαγεβως ἑκατὸν πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:30 The children of Magebis, a hundred and fifty-six. (Ezra 2:30 Brenton)
2Ezd:2:30 synów Magbisza - stu pięćdziesięciu sześciu; (Ezd 2:30 BT_4)
2Ezd:2:30 υἱοὶ Μαγεβως ἑκατὸν πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:2:30 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν πεντή·κοντα ἕξ
2Ezd:2:30 Syn Sto Pięćdziesiąt Sześć
2Ezd:2:30 ui(oi\ *magebOs e(kato\n pentE/konta e(/X.
2Ezd:2:30 hyioi magebOs hekaton pentEkonta heX.
2Ezd:2:30 N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:2:30 son ć hundred fifty six
2Ezd:2:30 sons (nom|voc)   hundred fifty six
2Ezd:2:30 2Ezd_2:30_1 2Ezd_2:30_2 2Ezd_2:30_3 2Ezd_2:30_4 2Ezd_2:30_5
2Ezd:2:30 x x x x x
2Ezd:2:31 υἱοὶ Ἐλαμ-αρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:31 The children of Elamar, a thousand two hundred and fifty-four. (Ezra 2:31 Brenton)
2Ezd:2:31 synów drugiego Elama - tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; (Ezd 2:31 BT_4)
2Ezd:2:31 υἱοὶ Ἐλαμ-αρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:31 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:2:31 Syn Tysiąc Dwieście Pięćdziesiąt Cztery
2Ezd:2:31 ui(oi\ *)elam-ar CHi/lioi diako/sioi pentE/konta te/ssares.
2Ezd:2:31 hyioi elam-ar CHilioi diakosioi pentEkonta tessares.
2Ezd:2:31 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:2:31 son ć thousand two hundred fifty four
2Ezd:2:31 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) fifty four (nom)
2Ezd:2:31 2Ezd_2:31_1 2Ezd_2:31_2 2Ezd_2:31_3 2Ezd_2:31_4 2Ezd_2:31_5 2Ezd_2:31_6
2Ezd:2:31 x x x x x x
2Ezd:2:32 υἱοὶ Ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι.
2Ezd:2:32 The children of Elam, three hundred and twenty. (Ezra 2:32 Brenton)
2Ezd:2:32 synów Charima - trzystu dwudziestu; (Ezd 2:32 BT_4)
2Ezd:2:32 υἱοὶ Ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι.
2Ezd:2:32 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
2Ezd:2:32 Syn Trzysta Ikona; dwadzieścia
2Ezd:2:32 ui(oi\ *Eram triako/sioi ei)/kosi.
2Ezd:2:32 hyioi Eram triakosioi eikosi.
2Ezd:2:32 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M
2Ezd:2:32 son ć three hundred icon; twenty
2Ezd:2:32 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty
2Ezd:2:32 2Ezd_2:32_1 2Ezd_2:32_2 2Ezd_2:32_3 2Ezd_2:32_4
2Ezd:2:32 x x x x
2Ezd:2:33 υἱοὶ Λοδ, Αρωθ καὶ Ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι πέντε.
2Ezd:2:33 The children of Lodadi and Ono, seven hundred and twenty-five. (Ezra 2:33 Brenton)
2Ezd:2:33 mężów z Lod, Chadid i Ono - siedemset dwudziestu pięciu; (Ezd 2:33 BT_4)
2Ezd:2:33 υἱοὶ Λοδ, Αρωθ καὶ Ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι πέντε.
2Ezd:2:33 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε
2Ezd:2:33 Syn     I też, nawet, mianowicie By mieć korzyść z Siedemset Ikona; dwadzieścia Pięć
2Ezd:2:33 ui(oi\ *lod, *arOT kai\ *OnO e(ptako/sioi ei)/kosi pe/nte.
2Ezd:2:33 hyioi lod, arOT kai OnO heptakosioi eikosi pente.
2Ezd:2:33 N2_NPM N_GSM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:33 son     and also, even, namely to have benefit of seven hundred icon; twenty five
2Ezd:2:33 sons (nom|voc)     and you(sg)-were-HAVE BENEFIT OF-ed seven hundred (nom|voc) icons (dat); twenty five
2Ezd:2:33 2Ezd_2:33_1 2Ezd_2:33_2 2Ezd_2:33_3 2Ezd_2:33_4 2Ezd_2:33_5 2Ezd_2:33_6 2Ezd_2:33_7 2Ezd_2:33_8
2Ezd:2:33 x x x x x x x x
2Ezd:2:34 υἱοὶ Ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:2:34 The children of Jericho, three hundred and forty-five. (Ezra 2:34 Brenton)
2Ezd:2:34 mężów z Jerycha - trzystu czterdziestu pięciu; (Ezd 2:34 BT_4)
2Ezd:2:34 υἱοὶ Ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:2:34 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεριχώ, ἡ τρια·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πέντε
2Ezd:2:34 Syn Jerycho Trzysta Czterdzieści Pięć
2Ezd:2:34 ui(oi\ *ieriCHO triako/sioi tessara/konta pe/nte.
2Ezd:2:34 hyioi ieriCHO triakosioi tessarakonta pente.
2Ezd:2:34 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:34 son Jericho three hundred forty five
2Ezd:2:34 sons (nom|voc) Jericho (indecl) three hundred (nom|voc) forty five
2Ezd:2:34 2Ezd_2:34_1 2Ezd_2:34_2 2Ezd_2:34_3 2Ezd_2:34_4 2Ezd_2:34_5
2Ezd:2:34 x x x x x
2Ezd:2:35 υἱοὶ Σαναα τρισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα. –
2Ezd:2:35 The children of Senaa, three thousand six hundred and thirty. (Ezra 2:35 Brenton)
2Ezd:2:35 synów Senai - trzy tysiące sześciuset trzydziestu. (Ezd 2:35 BT_4)
2Ezd:2:35 υἱοὶ Σαναα τρισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα.
2Ezd:2:35 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α τριά·κοντα  
2Ezd:2:35 Syn Trzy tysiące Sześćset Trzydzieści  
2Ezd:2:35 ui(oi\ *sanaa trisCHi/lioi e(Xako/sioi tria/konta.
2Ezd:2:35 hyioi sanaa trisCHilioi heXakosioi triakonta.
2Ezd:2:35 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M
2Ezd:2:35 son ć three thousand six hundred thirty  
2Ezd:2:35 sons (nom|voc)   three thousand (nom|voc) six hundred (nom|voc) thirty  
2Ezd:2:35 2Ezd_2:35_1 2Ezd_2:35_2 2Ezd_2:35_3 2Ezd_2:35_4 2Ezd_2:35_5 2Ezd_2:35_6
2Ezd:2:35 x x x x x x
2Ezd:2:36 καὶ οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιεδουα τῷ οἴκῳ Ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
2Ezd:2:36 And the priests, the sons of Jedua, belonging to the house of Jesus, were nine hundred and seventy-three. (Ezra 2:36 Brenton)
2Ezd:2:36 Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewięćset siedemdziesięciu trzech; (Ezd 2:36 BT_4)
2Ezd:2:36 καὶ οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιεδουα τῷ οἴκῳ Ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
2Ezd:2:36 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑβδομή·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:2:36 I też, nawet, mianowicie Duchowny Syn Dom Jezus [Jozue albo Jezus] Dziewięćset Siedemdziesiąt Trzy
2Ezd:2:36 kai\ oi( i(erei=s· ui(oi\ *iedoua tO=| oi)/kO| *)iEsou= e)nnako/sioi e(bdomE/konta trei=s.
2Ezd:2:36 kai hoi hiereis· hyioi iedua tO oikO iEsu ennakosioi hebdomEkonta treis.
2Ezd:2:36 C RA_NPM N3V_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N2_DSM N_GSM A1_NPM M M_NPM
2Ezd:2:36 and also, even, namely the priest son ć the house Jesus [Joshua or Jesus] nine hundred seventy three
2Ezd:2:36 and the (nom) priests (acc, nom|voc) sons (nom|voc)   the (dat) house (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) nine hundred (nom|voc) seventy three (acc, nom)
2Ezd:2:36 2Ezd_2:36_1 2Ezd_2:36_2 2Ezd_2:36_3 2Ezd_2:36_4 2Ezd_2:36_5 2Ezd_2:36_6 2Ezd_2:36_7 2Ezd_2:36_8 2Ezd_2:36_9 2Ezd_2:36_10 2Ezd_2:36_11
2Ezd:2:36 x x x x x x x x x x x
2Ezd:2:37 υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:2:37 The children of Emmer, a thousand and fifty-two. (Ezra 2:37 Brenton)
2Ezd:2:37 synów Immera - tysiąc pięćdziesięciu dwu; (Ezd 2:37 BT_4)
2Ezd:2:37 υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:2:37 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α πεντή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:2:37 Syn Tysiąc Pięćdziesiąt Dwa
2Ezd:2:37 ui(oi\ *emmEr CHi/lioi pentE/konta du/o.
2Ezd:2:37 hyioi emmEr CHilioi pentEkonta dyo.
2Ezd:2:37 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:37 son ć thousand fifty two
2Ezd:2:37 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) fifty two (nom, acc, gen)
2Ezd:2:37 2Ezd_2:37_1 2Ezd_2:37_2 2Ezd_2:37_3 2Ezd_2:37_4 2Ezd_2:37_5
2Ezd:2:37 x x x x x
2Ezd:2:38 υἱοὶ Φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
2Ezd:2:38 The children of Phassur, a thousand two hundred and forty-seven. (Ezra 2:38 Brenton)
2Ezd:2:38 synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; (Ezd 2:38 BT_4)
2Ezd:2:38 υἱοὶ Φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
2Ezd:2:38 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἑπτά
2Ezd:2:38 Syn Tysiąc Dwieście Czterdzieści Siedem
2Ezd:2:38 ui(oi\ *fassour CHi/lioi diako/sioi tessara/konta e(pta/.
2Ezd:2:38 hyioi fassur CHilioi diakosioi tessarakonta hepta.
2Ezd:2:38 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:2:38 son ć thousand two hundred forty seven
2Ezd:2:38 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) forty seven
2Ezd:2:38 2Ezd_2:38_1 2Ezd_2:38_2 2Ezd_2:38_3 2Ezd_2:38_4 2Ezd_2:38_5 2Ezd_2:38_6
2Ezd:2:38 x x x x x x
2Ezd:2:39 υἱοὶ Ηρεμ χίλιοι ἑπτά. –
2Ezd:2:39 The children of Erem, a thousand and seven. (Ezra 2:39 Brenton)
2Ezd:2:39 synów Charima - tysiąc siedemnastu. (Ezd 2:39 BT_4)
2Ezd:2:39 υἱοὶ Ηρεμ χίλιοι ἑπτά.
2Ezd:2:39 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α ἑπτά  
2Ezd:2:39 Syn Tysiąc Siedem  
2Ezd:2:39 ui(oi\ *Erem CHi/lioi e(pta/.
2Ezd:2:39 hyioi Erem CHilioi hepta.
2Ezd:2:39 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M
2Ezd:2:39 son ć thousand seven  
2Ezd:2:39 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) seven  
2Ezd:2:39 2Ezd_2:39_1 2Ezd_2:39_2 2Ezd_2:39_3 2Ezd_2:39_4 2Ezd_2:39_5
2Ezd:2:39 x x x x x
2Ezd:2:40 καὶ οἱ Λευῖται· υἱοὶ Ἰησοῦ καὶ Καδμιηλ τοῖς υἱοῖς Ωδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:40 And the Levites, the sons of Jesus and Cadmiel, belonging to the sons of Oduia, seventy-four. (Ezra 2:40 Brenton)
2Ezd:2:40 Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza - siedemdziesięciu czterech. - (Ezd 2:40 BT_4)
2Ezd:2:40 καὶ οἱ Λευῖται· υἱοὶ Ἰησοῦ καὶ Καδμιηλ τοῖς υἱοῖς Ωδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:2:40 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑβδομή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:2:40 I też, nawet, mianowicie Lewita Syn Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Syn Siedemdziesiąt Cztery
2Ezd:2:40 kai\ oi( *leui=tai· ui(oi\ *)iEsou= kai\ *kadmiEl toi=s ui(oi=s *Odouia e(bdomE/konta te/ssares.
2Ezd:2:40 kai hoi leuitai· hyioi iEsu kai kadmiEl tois hyiois Oduia hebdomEkonta tessares.
2Ezd:2:40 C RA_NPM N1M_NPM N2_NPM N_GSM C N_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM M A3_NPM
2Ezd:2:40 and also, even, namely the Levite son Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely ć the son ć seventy four
2Ezd:2:40 and the (nom) Levites (nom|voc) sons (nom|voc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and   the (dat) sons (dat)   seventy four (nom)
2Ezd:2:40 2Ezd_2:40_1 2Ezd_2:40_2 2Ezd_2:40_3 2Ezd_2:40_4 2Ezd_2:40_5 2Ezd_2:40_6 2Ezd_2:40_7 2Ezd_2:40_8 2Ezd_2:40_9 2Ezd_2:40_10 2Ezd_2:40_11 2Ezd_2:40_12
2Ezd:2:40 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:2:41 οἱ ᾄδοντες· υἱοὶ Ασαφ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:2:41 The sons of Asaph, singers, a hundred and twenty-eight. (Ezra 2:41 Brenton)
2Ezd:2:41 Śpiewacy: synów Asafa - stu dwudziestu ośmiu. (Ezd 2:41 BT_4)
2Ezd:2:41 οἱ ᾄδοντες· υἱοὶ Ασαφ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:2:41 ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ
2Ezd:2:41 By śpiewać Syn Asa(pH) Sto Ikona; dwadzieścia Osiem
2Ezd:2:41 oi( a)/|dontes· ui(oi\ *asaf e(kato\n ei)/kosi o)ktO/.
2Ezd:2:41 hoi adontes· hyioi asaf hekaton eikosi oktO.
2Ezd:2:41 RA_NPM V1_PAPNPM N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:2:41 the to sing son Asa(ph) hundred icon; twenty eight
2Ezd:2:41 the (nom) while SING-ing (nom|voc) sons (nom|voc) Asa(ph) (indecl) hundred icons (dat); twenty eight
2Ezd:2:41 2Ezd_2:41_1 2Ezd_2:41_2 2Ezd_2:41_3 2Ezd_2:41_4 2Ezd_2:41_5 2Ezd_2:41_6 2Ezd_2:41_7
2Ezd:2:41 x x x x x x x
2Ezd:2:42 υἱοὶ τῶν πυλωρῶν· υἱοὶ Σαλουμ, υἱοὶ Ατηρ, υἱοὶ Τελμων, υἱοὶ Ακουβ, υἱοὶ Ατιτα, υἱοὶ Σαβαου, οἱ πάντες ἑκατὸν τριάκοντα ἐννέα. –
2Ezd:2:42 The children of the porters, the children of Sellum, the children of Ater, the children of Telmon, the children of Acub, the children of Atita, the children of Sobai, in all a hundred and thirty-nine. (Ezra 2:42 Brenton)
2Ezd:2:42 Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, - synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja - wszystkich razem stu trzydziestu dziewięciu. (Ezd 2:42 BT_4)
2Ezd:2:42 υἱοὶ τῶν πυλωρῶν· υἱοὶ Σαλουμ, υἱοὶ Ατηρ, υἱοὶ Τελμων, υἱοὶ Ακουβ, υἱοὶ Ατιτα, υἱοὶ Σαβαου, οἱ πάντες ἑκατὸν τριάκοντα ἐννέα.
2Ezd:2:42 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἑκατόν τριά·κοντα ἐννέα  
2Ezd:2:42 Syn Syn Syn Syn Syn Syn Syn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sto Trzydzieści Dziewięć  
2Ezd:2:42 ui(oi\ tO=n pulOrO=n· ui(oi\ *saloum, ui(oi\ *atEr, ui(oi\ *telmOn, ui(oi\ *akoub, ui(oi\ *atita, ui(oi\ *sabaou, oi( pa/ntes e(kato\n tria/konta e)nne/a.
2Ezd:2:42 hyioi tOn pylOrOn· hyioi salum, hyioi atEr, hyioi telmOn, hyioi akub, hyioi atita, hyioi sabau, hoi pantes hekaton triakonta ennea.
2Ezd:2:42 N2_NPM RA_GPM N2_GPM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM RA_NPM A3_NPM M M M
2Ezd:2:42 son the ć son ć son ć son ć son ć son ć son ć the every all, each, every, the whole of hundred thirty nine  
2Ezd:2:42 sons (nom|voc) the (gen)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   the (nom) all (nom|voc) hundred thirty nine  
2Ezd:2:42 2Ezd_2:42_1 2Ezd_2:42_2 2Ezd_2:42_3 2Ezd_2:42_4 2Ezd_2:42_5 2Ezd_2:42_6 2Ezd_2:42_7 2Ezd_2:42_8 2Ezd_2:42_9 2Ezd_2:42_10 2Ezd_2:42_11 2Ezd_2:42_12 2Ezd_2:42_13 2Ezd_2:42_14 2Ezd_2:42_15 2Ezd_2:42_16 2Ezd_2:42_17 2Ezd_2:42_18 2Ezd_2:42_19 2Ezd_2:42_20 2Ezd_2:42_21
2Ezd:2:42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:2:43 οἱ ναθιναῖοι· υἱοὶ Σουια, υἱοὶ Ασουφε, υἱοὶ Ταβαωθ,
2Ezd:2:43 The Nathinim: the children of Suthia, the children of Asupha, the children of Tabaoth, (Ezra 2:43 Brenton)
2Ezd:2:43 Niewolnicy świątyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, (Ezd 2:43 BT_4)
2Ezd:2:43 οἱ ναθιναῖοι· υἱοὶ Σουια, υἱοὶ Ασουφε, υἱοὶ Ταβαωθ,
2Ezd:2:43 ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:43 Syn Syn Syn
2Ezd:2:43 oi( naTinai=oi· ui(oi\ *souia, ui(oi\ *asoufe, ui(oi\ *tabaOT,
2Ezd:2:43 hoi naTinaioi· hyioi suia, hyioi asufe, hyioi tabaOT,
2Ezd:2:43 RA_NPM N_NPM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:43 the ć son ć son ć son ć
2Ezd:2:43 the (nom)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:43 2Ezd_2:43_1 2Ezd_2:43_2 2Ezd_2:43_3 2Ezd_2:43_4 2Ezd_2:43_5 2Ezd_2:43_6 2Ezd_2:43_7 2Ezd_2:43_8
2Ezd:2:43 x x x x x x x x
2Ezd:2:44 υἱοὶ Κηραος, υἱοὶ Σωηα, υἱοὶ Φαδων,
2Ezd:2:44 the sons of Cades, the children of Siaa, the children of Phadon, (Ezra 2:44 Brenton)
2Ezd:2:44 synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona, (Ezd 2:44 BT_4)
2Ezd:2:44 υἱοὶ Κηραος, υἱοὶ Σωηα, υἱοὶ Φαδων,
2Ezd:2:44 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:44 Syn Syn Syn
2Ezd:2:44 ui(oi\ *kEraos, ui(oi\ *sOEa, ui(oi\ *fadOn,
2Ezd:2:44 hyioi kEraos, hyioi sOEa, hyioi fadOn,
2Ezd:2:44 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:44 son ć son ć son ć
2Ezd:2:44 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:44 2Ezd_2:44_1 2Ezd_2:44_2 2Ezd_2:44_3 2Ezd_2:44_4 2Ezd_2:44_5 2Ezd_2:44_6
2Ezd:2:44 x x x x x x
2Ezd:2:45 υἱοὶ Λαβανω, υἱοὶ Αγαβα, υἱοὶ Ακαβωθ,
2Ezd:2:45 the children of Labano, the children of Agaba, the sons of Acub, (Ezra 2:45 Brenton)
2Ezd:2:45 synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, (Ezd 2:45 BT_4)
2Ezd:2:45 υἱοὶ Λαβανω, υἱοὶ Αγαβα, υἱοὶ Ακαβωθ,
2Ezd:2:45 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:45 Syn Syn Syn
2Ezd:2:45 ui(oi\ *labanO, ui(oi\ *agaba, ui(oi\ *akabOT,
2Ezd:2:45 hyioi labanO, hyioi agaba, hyioi akabOT,
2Ezd:2:45 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:45 son ć son ć son ć
2Ezd:2:45 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:45 2Ezd_2:45_1 2Ezd_2:45_2 2Ezd_2:45_3 2Ezd_2:45_4 2Ezd_2:45_5 2Ezd_2:45_6
2Ezd:2:45 x x x x x x
2Ezd:2:46 υἱοὶ Αγαβ, υἱοὶ Σαμαλαι, υἱοὶ Αναν,
2Ezd:2:46 the children of Agab, the children of Selami, the children of Anan, (Ezra 2:46 Brenton)
2Ezd:2:46 synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana, (Ezd 2:46 BT_4)
2Ezd:2:46 υἱοὶ Αγαβ, υἱοὶ Σαμαλαι, υἱοὶ Αναν,
2Ezd:2:46 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:46 Syn Syn Syn
2Ezd:2:46 ui(oi\ *agab, ui(oi\ *samalai, ui(oi\ *anan,
2Ezd:2:46 hyioi agab, hyioi samalai, hyioi anan,
2Ezd:2:46 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:46 son ć son ć son ć
2Ezd:2:46 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:46 2Ezd_2:46_1 2Ezd_2:46_2 2Ezd_2:46_3 2Ezd_2:46_4 2Ezd_2:46_5 2Ezd_2:46_6
2Ezd:2:46 x x x x x x
2Ezd:2:47 υἱοὶ Κεδελ, υἱοὶ Γαερ, υἱοὶ Ρεηα,
2Ezd:2:47 the children of Geddel, the children of Gaar, the children of Raia, (Ezra 2:47 Brenton)
2Ezd:2:47 synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, (Ezd 2:47 BT_4)
2Ezd:2:47 υἱοὶ Κεδελ, υἱοὶ Γαερ, υἱοὶ Ρεηα,
2Ezd:2:47 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:47 Syn Syn Syn
2Ezd:2:47 ui(oi\ *kedel, ui(oi\ *gaer, ui(oi\ *reEa,
2Ezd:2:47 hyioi kedel, hyioi gaer, hyioi reEa,
2Ezd:2:47 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:47 son ć son ć son ć
2Ezd:2:47 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:47 2Ezd_2:47_1 2Ezd_2:47_2 2Ezd_2:47_3 2Ezd_2:47_4 2Ezd_2:47_5 2Ezd_2:47_6
2Ezd:2:47 x x x x x x
2Ezd:2:48 υἱοὶ Ρασων, υἱοὶ Νεκωδα, υἱοὶ Γαζεμ,
2Ezd:2:48 the children of Rason, the children of Necoda, the children of Gazem, (Ezra 2:48 Brenton)
2Ezd:2:48 synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, (Ezd 2:48 BT_4)
2Ezd:2:48 υἱοὶ Ρασων, υἱοὶ Νεκωδα, υἱοὶ Γαζεμ,
2Ezd:2:48 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:48 Syn Syn Syn
2Ezd:2:48 ui(oi\ *rasOn, ui(oi\ *nekOda, ui(oi\ *gaDZem,
2Ezd:2:48 hyioi rasOn, hyioi nekOda, hyioi gaDZem,
2Ezd:2:48 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:48 son ć son ć son ć
2Ezd:2:48 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:48 2Ezd_2:48_1 2Ezd_2:48_2 2Ezd_2:48_3 2Ezd_2:48_4 2Ezd_2:48_5 2Ezd_2:48_6
2Ezd:2:48 x x x x x x
2Ezd:2:49 υἱοὶ Ουσα, υἱοὶ Φαση, υἱοὶ Βασι,
2Ezd:2:49 the children of Azo, the children of Phase, the children of Basi, (Ezra 2:49 Brenton)
2Ezd:2:49 synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, (Ezd 2:49 BT_4)
2Ezd:2:49 υἱοὶ Ουσα, υἱοὶ Φαση, υἱοὶ Βασι,
2Ezd:2:49 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
2Ezd:2:49 Syn By być Syn Syn Stopa; by kroczyć (chodź)
2Ezd:2:49 ui(oi\ *ousa, ui(oi\ *fasE, ui(oi\ *basi,
2Ezd:2:49 hyioi usa, hyioi fasE, hyioi basi,
2Ezd:2:49 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:49 son to be son ć son foot; to step (walk)
2Ezd:2:49 sons (nom|voc) while being (nom|voc) sons (nom|voc)   sons (nom|voc) foot (voc); upon STEP-ing (dat)
2Ezd:2:49 2Ezd_2:49_1 2Ezd_2:49_2 2Ezd_2:49_3 2Ezd_2:49_4 2Ezd_2:49_5 2Ezd_2:49_6
2Ezd:2:49 x x x x x x
2Ezd:2:50 υἱοὶ Ασενα, υἱοὶ Μαωνιμ, υἱοὶ Ναφισων,
2Ezd:2:50 the children of Asena, the children of Mounim, the children of Nephusim, (Ezra 2:50 Brenton)
2Ezd:2:50 synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów, (Ezd 2:50 BT_4)
2Ezd:2:50 υἱοὶ Ασενα, υἱοὶ Μαωνιμ, υἱοὶ Ναφισων,
2Ezd:2:50 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:50 Syn Syn Syn
2Ezd:2:50 ui(oi\ *asena, ui(oi\ *maOnim, ui(oi\ *nafisOn,
2Ezd:2:50 hyioi asena, hyioi maOnim, hyioi nafisOn,
2Ezd:2:50 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:50 son ć son ć son ć
2Ezd:2:50 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:50 2Ezd_2:50_1 2Ezd_2:50_2 2Ezd_2:50_3 2Ezd_2:50_4 2Ezd_2:50_5 2Ezd_2:50_6
2Ezd:2:50 x x x x x x
2Ezd:2:51 υἱοὶ Βακβουκ, υἱοὶ Ακιφα, υἱοὶ Αρουρ,
2Ezd:2:51 the children of Bacbuc, the children of Acupha, the children of Arur, (Ezra 2:51 Brenton)
2Ezd:2:51 synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, (Ezd 2:51 BT_4)
2Ezd:2:51 υἱοὶ Βακβουκ, υἱοὶ Ακιφα, υἱοὶ Αρουρ,
2Ezd:2:51 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:51 Syn Syn Syn
2Ezd:2:51 ui(oi\ *bakbouk, ui(oi\ *akifa, ui(oi\ *arour,
2Ezd:2:51 hyioi bakbuk, hyioi akifa, hyioi arur,
2Ezd:2:51 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:51 son ć son ć son ć
2Ezd:2:51 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:51 2Ezd_2:51_1 2Ezd_2:51_2 2Ezd_2:51_3 2Ezd_2:51_4 2Ezd_2:51_5 2Ezd_2:51_6
2Ezd:2:51 x x x x x x
2Ezd:2:52 υἱοὶ Βασαλωθ, υἱοὶ Μαουδα, υἱοὶ Αρησα,
2Ezd:2:52 the children of Basaloth, the children of Mauda, the children of Arsa, (Ezra 2:52 Brenton)
2Ezd:2:52 synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, (Ezd 2:52 BT_4)
2Ezd:2:52 υἱοὶ Βασαλωθ, υἱοὶ Μαουδα, υἱοὶ Αρησα,
2Ezd:2:52 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:52 Syn Syn Syn
2Ezd:2:52 ui(oi\ *basalOT, ui(oi\ *maouda, ui(oi\ *arEsa,
2Ezd:2:52 hyioi basalOT, hyioi mauda, hyioi arEsa,
2Ezd:2:52 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:52 son ć son ć son ć
2Ezd:2:52 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:52 2Ezd_2:52_1 2Ezd_2:52_2 2Ezd_2:52_3 2Ezd_2:52_4 2Ezd_2:52_5 2Ezd_2:52_6
2Ezd:2:52 x x x x x x
2Ezd:2:53 υἱοὶ Βαρκους, υἱοὶ Σισαρα, υἱοὶ Θεμα,
2Ezd:2:53 the children of Barcos, the children of Sisara, the children of Thema, (Ezra 2:53 Brenton)
2Ezd:2:53 synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha, (Ezd 2:53 BT_4)
2Ezd:2:53 υἱοὶ Βαρκους, υἱοὶ Σισαρα, υἱοὶ Θεμα,
2Ezd:2:53 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:53 Syn Syn Syn
2Ezd:2:53 ui(oi\ *barkous, ui(oi\ *sisara, ui(oi\ *Tema,
2Ezd:2:53 hyioi barkus, hyioi sisara, hyioi Tema,
2Ezd:2:53 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:53 son ć son ć son ć
2Ezd:2:53 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:53 2Ezd_2:53_1 2Ezd_2:53_2 2Ezd_2:53_3 2Ezd_2:53_4 2Ezd_2:53_5 2Ezd_2:53_6
2Ezd:2:53 x x x x x x
2Ezd:2:54 υἱοὶ Νασουε, υἱοὶ Ατουφα.
2Ezd:2:54 the children of Nasthie, the children of Atupha. (Ezra 2:54 Brenton)
2Ezd:2:54 synowie Nesjacha, synowie Chatify. - (Ezd 2:54 BT_4)
2Ezd:2:54 υἱοὶ Νασουε, υἱοὶ Ατουφα.
2Ezd:2:54 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:54 Syn Syn
2Ezd:2:54 ui(oi\ *nasoue, ui(oi\ *atoufa.
2Ezd:2:54 hyioi nasue, hyioi atufa.
2Ezd:2:54 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:54 son ć son ć
2Ezd:2:54 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:54 2Ezd_2:54_1 2Ezd_2:54_2 2Ezd_2:54_3 2Ezd_2:54_4
2Ezd:2:54 x x x x
2Ezd:2:55 υἱοὶ Αβδησελμα· υἱοὶ Σατι, υἱοὶ Ασεφηραθ, υἱοὶ Φαδουρα,
2Ezd:2:55 The children of the servants of Solomon: the children of Sotai, the children of Sephera, the children of Phadura, (Ezra 2:55 Brenton)
2Ezd:2:55 Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy, (Ezd 2:55 BT_4)
2Ezd:2:55 υἱοὶ Αβδησελμα· υἱοὶ Σατι, υἱοὶ Ασεφηραθ, υἱοὶ Φαδουρα,
2Ezd:2:55 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:55 Syn Syn Syn Syn
2Ezd:2:55 ui(oi\ *abdEselma· ui(oi\ *sati, ui(oi\ *asefEraT, ui(oi\ *fadoura,
2Ezd:2:55 hyioi abdEselma· hyioi sati, hyioi asefEraT, hyioi fadura,
2Ezd:2:55 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:55 son ć son ć son ć son ć
2Ezd:2:55 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:55 2Ezd_2:55_1 2Ezd_2:55_2 2Ezd_2:55_3 2Ezd_2:55_4 2Ezd_2:55_5 2Ezd_2:55_6 2Ezd_2:55_7 2Ezd_2:55_8
2Ezd:2:55 x x x x x x x x
2Ezd:2:56 υἱοὶ Ιεηλα, υἱοὶ Δαρκων, υἱοὶ Γεδηλ,
2Ezd:2:56 the children of Jeela, the children of Darcon, the children of Gedel, (Ezra 2:56 Brenton)
2Ezd:2:56 synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, (Ezd 2:56 BT_4)
2Ezd:2:56 υἱοὶ Ιεηλα, υἱοὶ Δαρκων, υἱοὶ Γεδηλ,
2Ezd:2:56 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:56 Syn Syn Syn
2Ezd:2:56 ui(oi\ *ieEla, ui(oi\ *darkOn, ui(oi\ *gedEl,
2Ezd:2:56 hyioi ieEla, hyioi darkOn, hyioi gedEl,
2Ezd:2:56 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:56 son ć son ć son ć
2Ezd:2:56 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:56 2Ezd_2:56_1 2Ezd_2:56_2 2Ezd_2:56_3 2Ezd_2:56_4 2Ezd_2:56_5 2Ezd_2:56_6
2Ezd:2:56 x x x x x x
2Ezd:2:57 υἱοὶ Σαφατια, υἱοὶ Ατιλ, υἱοὶ Φαχεραθ-ασεβωιν υἱοὶ Ημι.
2Ezd:2:57 the children of Saphatia, the children of Atil, the children of Phacherath, the children of Aseboim, the children of Emei. (Ezra 2:57 Brenton)
2Ezd:2:57 synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego. (Ezd 2:57 BT_4)
2Ezd:2:57 υἱοὶ Σαφατια, υἱοὶ Ατιλ, υἱοὶ Φαχεραθ-ασεβωιν υἱοὶ Ημι.
2Ezd:2:57 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:2:57 Syn Syn Syn Syn
2Ezd:2:57 ui(oi\ *safatia, ui(oi\ *atil, ui(oi\ *faCHeraT-asebOin ui(oi\ *Emi.
2Ezd:2:57 hyioi safatia, hyioi atil, hyioi faCHeraT-asebOin hyioi Emi.
2Ezd:2:57 N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:2:57 son ć son ć son ć son ć
2Ezd:2:57 sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)   sons (nom|voc)  
2Ezd:2:57 2Ezd_2:57_1 2Ezd_2:57_2 2Ezd_2:57_3 2Ezd_2:57_4 2Ezd_2:57_5 2Ezd_2:57_6 2Ezd_2:57_7 2Ezd_2:57_8
2Ezd:2:57 x x x x x x x x
2Ezd:2:58 πάντες οἱ ναθινιν καὶ υἱοὶ Αβδησελμα τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο. –
2Ezd:2:58 All the Nathanim, and the sons of Abdeselma were three hundred and ninety-two. (Ezra 2:58 Brenton)
2Ezd:2:58 Wszystkich niewolników świątyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewięćdziesięciu dwu. (Ezd 2:58 BT_4)
2Ezd:2:58 πάντες οἱ ναθινιν καὶ υἱοὶ Αβδησελμα τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο.
2Ezd:2:58 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α ἐνενή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο  
2Ezd:2:58 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Syn Trzysta Dziewięćdziesiąt Dwa  
2Ezd:2:58 pa/ntes oi( naTinin kai\ ui(oi\ *abdEselma triako/sioi e)nenE/konta du/o.
2Ezd:2:58 pantes hoi naTinin kai hyioi abdEselma triakosioi enenEkonta dyo.
2Ezd:2:58 A3_NPM RA_NPM N_NPM C N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:2:58 every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely son ć three hundred ninety two  
2Ezd:2:58 all (nom|voc) the (nom)   and sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) ninety two (nom, acc, gen)  
2Ezd:2:58 2Ezd_2:58_1 2Ezd_2:58_2 2Ezd_2:58_3 2Ezd_2:58_4 2Ezd_2:58_5 2Ezd_2:58_6 2Ezd_2:58_7 2Ezd_2:58_8 2Ezd_2:58_9 2Ezd_2:58_10
2Ezd:2:58 x x x x x x x x x x
2Ezd:2:59 καὶ οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θελμελεθ, Θελαρησα, Χαρουβ, Ηδαν, Εμμηρ καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν τοῦ ἀναγγεῖλαι οἶκον πατριᾶς αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ ἐξ Ισραηλ εἰσίν·
2Ezd:2:59 And these are they that went up from Thelmelech, Thelaresa, Cherub, Hedan, Emmer: and they were not able to tell the house of their fathers, and their seed, whether they were of Israel: (Ezra 2:59 Brenton)
2Ezd:2:59 A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: (Ezd 2:59 BT_4)
2Ezd:2:59 καὶ οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θελμελεθ, Θελαρησα, Χαρουβ, Ηδαν, Εμμηρ καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν τοῦ ἀναγγεῖλαι οἶκον πατριᾶς αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ ἐξ Ισραηλ εἰσίν·
2Ezd:2:59 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό           καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Ezd:2:59 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dom patrilineage On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Jeżeli Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael By iść; by być
2Ezd:2:59 kai\ ou(=toi oi( a)naba/ntes a)po\ *TelmeleT, *TelarEsa, *CHaroub, *Edan, *emmEr kai\ ou)k E)duna/sTEsan tou= a)naggei=lai oi)=kon patria=s au)tO=n kai\ spe/rma au)tO=n ei) e)X *israEl ei)si/n·
2Ezd:2:59 kai hutoi hoi anabantes apo TelmeleT, TelarEsa, CHarub, Edan, emmEr kai uk EdynasTEsan tu anangeilai oikon patrias autOn kai sperma autOn ei eX israEl eisin·
2Ezd:2:59 C RD_NPM RA_NPM VZ_AAPNPM P N_GS N_GS N_GS N_GS N_GS C D VSI_API3P RA_GSN VA_AAN N2_ASM N1A_GSF RD_GPM C N3M_ASN RD_GPM C P N_GSM V9_PAI3P
2Ezd:2:59 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć ć ć ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the to proclaim proclaim, report house patrilineage he/she/it/same and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same if out of (+gen) ἐξ before vowels Israel to go; to be
2Ezd:2:59 and these (nom) the (nom) upon ASCEND-ing (nom|voc) away from (+gen)           and not they-were-ABLE-ed the (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) house (acc) patrilineage (gen), patrilineages (acc) them/same (gen) and seed (nom|acc|voc) them/same (gen) if out of (+gen) Israel (indecl) he/she/it-is-GO-ing; they-are
2Ezd:2:59 2Ezd_2:59_1 2Ezd_2:59_2 2Ezd_2:59_3 2Ezd_2:59_4 2Ezd_2:59_5