2Ezd:22:1 καὶ οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται οἱ ἀναβαίνοντες μετὰ Ζοροβαβελ υἱοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦ· Σαραια, Ιερμια, Εσδρα,
2Ezd:22:1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zorobabel the son of Salathiel and Jesus: Saraia, Jeremia, Esdra, (Nehemiah 12:1 Brenton)
2Ezd:22:1 A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, (Ne 12:1 BT_4)
2Ezd:22:1 Καὶ οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται οἱ ἀναβαίνοντες μετὰ Ζοροβαβελ υἱοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦ· Σαραια, Ιερμια, Εσδρα,
2Ezd:22:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό       ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά Ζοροβαβέλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαλαθιήλ, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
2Ezd:22:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zerubbabel Syn Szealtiel/Salathiel I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus]
2Ezd:22:1 *kai\ ou(=toi oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai oi( a)nabai/nontes meta\ *DZorobabel ui(ou= *salaTiEl kai\ *)iEsou=· *saraia, *iermia, *esdra,
2Ezd:22:1 kai hutoi hoi hiereis kai hoi leuitai hoi anabainontes meta DZorobabel hyiu salaTiEl kai iEsu· saraia, iermia, esdra,
2Ezd:22:1 C RD_NPM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM RA_NPM VZ_PAPNPM P N_GSM N2_GSM N_GSM C N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:22:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the priest and also, even, namely the Levite the to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Zerubbabel son Shealtiel/Salathiel and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] ć ć ć
2Ezd:22:1 and these (nom) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) the (nom) while ASCEND-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) Zerubbabel (indecl) son (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) and Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl)      
2Ezd:22:1 2Ezd_22:1_1 2Ezd_22:1_2 2Ezd_22:1_3 2Ezd_22:1_4 2Ezd_22:1_5 2Ezd_22:1_6 2Ezd_22:1_7 2Ezd_22:1_8 2Ezd_22:1_9 2Ezd_22:1_10 2Ezd_22:1_11 2Ezd_22:1_12 2Ezd_22:1_13 2Ezd_22:1_14 2Ezd_22:1_15 2Ezd_22:1_16 2Ezd_22:1_17 2Ezd_22:1_18
2Ezd:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:2 Αμαρια, Μαλουχ,
2Ezd:22:2 Amaria, Maluch, (Nehemiah 12:2 Brenton)
2Ezd:22:2 Amariasz, Malluk, Chattusz, (Ne 12:2 BT_4)
2Ezd:22:2 Αμαρια, Μαλουχ,
2Ezd:22:2    
2Ezd:22:2    
2Ezd:22:2 *amaria, *malouCH,
2Ezd:22:2 amaria, maluCH,
2Ezd:22:2 N_NSM N_NSM
2Ezd:22:2    
2Ezd:22:2    
2Ezd:22:2 2Ezd_22:2_1 2Ezd_22:2_2
2Ezd:22:2 x x
2Ezd:22:3 Σεχενια·
2Ezd:22:3 Sechenia. (Nehemiah 12:3 Brenton)
2Ezd:22:3 Szekaniasz, Charim, Meremot, (Ne 12:3 BT_4)
2Ezd:22:3 Σεχενια·
2Ezd:22:3  
2Ezd:22:3  
2Ezd:22:3 *seCHenia·
2Ezd:22:3 seCHenia·
2Ezd:22:3 N_NSM
2Ezd:22:3  
2Ezd:22:3  
2Ezd:22:3 2Ezd_22:3_1
2Ezd:22:3 x
2Ezd:22:7 οὗτοι ἄρχοντες τῶν ἱερέων καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραις Ἰησοῦ. –
2Ezd:22:7 These were the chiefs of the priests, and their brethren in the days of Jesus. (Nehemiah 12:7 Brenton)
2Ezd:22:7 Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego, (Ne 12:7 BT_4)
2Ezd:22:7 οὗτοι ἄρχοντες τῶν ἱερέων καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραις Ἰησοῦ.
2Ezd:22:7   οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
2Ezd:22:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się Duchowny I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jezus [Jozue albo Jezus]  
2Ezd:22:7 ou(=toi a)/rCHontes tO=n i(ere/On kai\ a)delfoi\ au)tO=n e)n E(me/rais *)iEsou=.
2Ezd:22:7 hutoi arCHontes tOn hiereOn kai adelfoi autOn en hEmerais iEsu.
2Ezd:22:7 RD_NPM N3_NPM RA_GPM N3V_GPM C N2_NPM RD_GPM P N1A_DPF N_GSM
2Ezd:22:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin the priest and also, even, namely brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Jesus [Joshua or Jesus]  
2Ezd:22:7 these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) priests (gen) and brothers (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) days (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl)  
2Ezd:22:7 2Ezd_22:7_1 2Ezd_22:7_2 2Ezd_22:7_3 2Ezd_22:7_4 2Ezd_22:7_5 2Ezd_22:7_6 2Ezd_22:7_7 2Ezd_22:7_8 2Ezd_22:7_9 2Ezd_22:7_10 2Ezd_22:7_11
2Ezd:22:7 x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:8 καὶ οἱ Λευῖται· Ιησου, Βανουι, Καδμιηλ, Σαραβια, Ιουδα, Μαχανια· ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
2Ezd:22:8 And the Levites were, Jesus, Banui, Cadmiel, Sarabia, Jodae, Matthania: he was over the bands, (Nehemiah 12:8 Brenton)
2Ezd:22:8 to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych; (Ne 12:8 BT_4)
2Ezd:22:8 καὶ οἱ Λευῖται· Ιησου, Βανουι, Καδμιηλ, Σαραβια, Ιουδα, Μαχανια· ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
2Ezd:22:8 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ       Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:22:8 I też, nawet, mianowicie Lewita Jezus [Jozue albo Jezus] Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo
2Ezd:22:8 kai\ oi( *leui=tai· *iEsou, *banoui, *kadmiEl, *sarabia, *iouda, *maCHania· e)pi\ tO=n CHeirO=n au)to\s kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=
2Ezd:22:8 kai hoi leuitai· iEsu, banui, kadmiEl, sarabia, iuda, maCHania· epi tOn CHeirOn autos kai hoi adelfoi autu
2Ezd:22:8 C RA_NPM N1M_NPM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM P RA_GPF N3_GPF RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM
2Ezd:22:8 and also, even, namely the Levite Jesus [Joshua or Jesus] ć ć ć Judas/Judah ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same
2Ezd:22:8 and the (nom) Levites (nom|voc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl)       Judas/Judah (gen, voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) he/it/same (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:22:8 2Ezd_22:8_1 2Ezd_22:8_2 2Ezd_22:8_3 2Ezd_22:8_4 2Ezd_22:8_5 2Ezd_22:8_6 2Ezd_22:8_7 2Ezd_22:8_8 2Ezd_22:8_9 2Ezd_22:8_10 2Ezd_22:8_11 2Ezd_22:8_12 2Ezd_22:8_13 2Ezd_22:8_14 2Ezd_22:8_15 2Ezd_22:8_16 2Ezd_22:8_17
2Ezd:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:9 εἰς τὰς ἐφημερίας.
2Ezd:22:9 and his brethren were appointed to the daily courses. (Nehemiah 12:9 Brenton)
2Ezd:22:9 a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków. (Ne 12:9 BT_4)
2Ezd:22:9 εἰς τὰς ἐφημερίας.
2Ezd:22:9 εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ
2Ezd:22:9 Do (+przyspieszenie) Bieg {Kurs}
2Ezd:22:9 ei)s ta\s e)fEmeri/as.
2Ezd:22:9 eis tas efEmerias.
2Ezd:22:9 P RA_APF N1_APF
2Ezd:22:9 into (+acc) the course
2Ezd:22:9 into (+acc) the (acc) course (gen), courses (acc)
2Ezd:22:9 2Ezd_22:9_1 2Ezd_22:9_2 2Ezd_22:9_3
2Ezd:22:9 x x x
2Ezd:22:10 καὶ Ἰησοῦς ἐγέννησεν τὸν Ιωακιμ, καὶ Ιωακιμ ἐγέννησεν τὸν Ελιασιβ, καὶ Ελιασιβ τὸν Ιωδαε,
2Ezd:22:10 And Jesus begot Joakim, and Joakim begot Eliasib, and Eliasib begot Jodae, (Nehemiah 12:10 Brenton)
2Ezd:22:10 A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib - Jojady, (Ne 12:10 BT_4)
2Ezd:22:10 καὶ Ἰησοῦς ἐγέννησεν τὸν Ιωακιμ, καὶ Ιωακιμ ἐγέννησεν τὸν Ελιασιβ, καὶ Ελιασιβ τὸν Ιωδαε,
2Ezd:22:10 καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:10 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie
2Ezd:22:10 kai\ *)iEsou=s e)ge/nnEsen to\n *iOakim, kai\ *iOakim e)ge/nnEsen to\n *eliasib, kai\ *eliasib to\n *iOdae,
2Ezd:22:10 kai iEsus egennEsen ton iOakim, kai iOakim egennEsen ton eliasib, kai eliasib ton iOdae,
2Ezd:22:10 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM RA_ASM N_ASM
2Ezd:22:10 and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć the ć
2Ezd:22:10 and Jesus (nom) he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   the (acc)  
2Ezd:22:10 2Ezd_22:10_1 2Ezd_22:10_2 2Ezd_22:10_3 2Ezd_22:10_4 2Ezd_22:10_5 2Ezd_22:10_6 2Ezd_22:10_7 2Ezd_22:10_8 2Ezd_22:10_9 2Ezd_22:10_10 2Ezd_22:10_11 2Ezd_22:10_12 2Ezd_22:10_13 2Ezd_22:10_14
2Ezd:22:10 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:11 καὶ Ιωδαε ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν, καὶ Ιωναθαν ἐγέννησεν τὸν Ιαδου.
2Ezd:22:11 and Jodae begot Jonathan, and Jonathan begot Jadu. (Nehemiah 12:11 Brenton)
2Ezd:22:11 Jojada był ojcem Jochanana, Jochanan był ojcem Jadduy. (Ne 12:11 BT_4)
2Ezd:22:11 καὶ Ιωδαε ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν, καὶ Ιωναθαν ἐγέννησεν τὸν Ιαδου.
2Ezd:22:11 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:11 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
2Ezd:22:11 kai\ *iOdae e)ge/nnEsen to\n *iOnaTan, kai\ *iOnaTan e)ge/nnEsen to\n *iadou.
2Ezd:22:11 kai iOdae egennEsen ton iOnaTan, kai iOnaTan egennEsen ton iadu.
2Ezd:22:11 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
2Ezd:22:11 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
2Ezd:22:11 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
2Ezd:22:11 2Ezd_22:11_1 2Ezd_22:11_2 2Ezd_22:11_3 2Ezd_22:11_4 2Ezd_22:11_5 2Ezd_22:11_6 2Ezd_22:11_7 2Ezd_22:11_8 2Ezd_22:11_9 2Ezd_22:11_10
2Ezd:22:11 x x x x x x x x x x
2Ezd:22:12 καὶ ἐν ἡμέραις Ιωακιμ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν· τῷ Σαραια Μαραια, τῷ Ιερμια Ανανια,
2Ezd:22:12 And in the days of Joakim, his brethren the priests and the heads of families were, belonging to Saraia, Amaria; to Jeremia, Anania; (Nehemiah 12:12 Brenton)
2Ezd:22:12 A za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: w rodzie Serajasza - Merajasz; w rodzie Jeremiasza - Chananiasz; (Ne 12:12 BT_4)
2Ezd:22:12 καὶ ἐν ἡμέραις Ιωακιμ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν· τῷ Σαραια Μαραια, τῷ Ιερμια Ανανια,
2Ezd:22:12 καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ
2Ezd:22:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Brat On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage Ananiasz
2Ezd:22:12 kai\ e)n E(me/rais *iOakim a)delfoi\ au)tou= oi( i(erei=s kai\ oi( a)/rCHontes tO=n patriO=n· tO=| *saraia *maraia, tO=| *iermia *anania,
2Ezd:22:12 kai en hEmerais iOakim adelfoi autu hoi hiereis kai hoi arCHontes tOn patriOn· tO saraia maraia, tO iermia anania,
2Ezd:22:12 C P N1A_DPF N_GSM N2_NPM RD_GSM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć brother he/she/it/same the priest and also, even, namely the ruler; to begin the patrilineage the ć ć the ć Ananias
2Ezd:22:12 and in/among/by (+dat) days (dat)   brothers (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (dat)     the (dat)   Ananias (voc)
2Ezd:22:12 2Ezd_22:12_1 2Ezd_22:12_2 2Ezd_22:12_3 2Ezd_22:12_4 2Ezd_22:12_5 2Ezd_22:12_6 2Ezd_22:12_7 2Ezd_22:12_8 2Ezd_22:12_9 2Ezd_22:12_10 2Ezd_22:12_11 2Ezd_22:12_12 2Ezd_22:12_13 2Ezd_22:12_14 2Ezd_22:12_15 2Ezd_22:12_16 2Ezd_22:12_17 2Ezd_22:12_18 2Ezd_22:12_19
2Ezd:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:13 τῷ Εσδρα Μεσουλαμ, τῷ Αμαρια Ιωαναν,
2Ezd:22:13 to Esdra, Mesulam; to Amaria, Joanan; (Nehemiah 12:13 Brenton)
2Ezd:22:13 w rodzie Ezdrasza - Meszullam; w rodzie Amariasza - Jochanan; (Ne 12:13 BT_4)
2Ezd:22:13 τῷ Εσδρα Μεσουλαμ, τῷ Αμαρια Ιωαναν,
2Ezd:22:13 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ
2Ezd:22:13 Joanna; Joanan
2Ezd:22:13 tO=| *esdra *mesoulam, tO=| *amaria *iOanan,
2Ezd:22:13 tO esdra mesulam, tO amaria iOanan,
2Ezd:22:13 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:13 the ć ć the ć Joanna; Joanan
2Ezd:22:13 the (dat)     the (dat)   Joanna (acc); Joanan (indecl)
2Ezd:22:13 2Ezd_22:13_1 2Ezd_22:13_2 2Ezd_22:13_3 2Ezd_22:13_4 2Ezd_22:13_5 2Ezd_22:13_6
2Ezd:22:13 x x x x x x
2Ezd:22:14 τῷ Μαλουχ Ιωναθαν, τῷ Σεχενια Ιωσηφ,
2Ezd:22:14 to Amaluch, Jonathan; to Sechenia, Joseph; (Nehemiah 12:14 Brenton)
2Ezd:22:14 w rodzie Malluka - Jonatan; w rodzie Szekaniasza - Józef; (Ne 12:14 BT_4)
2Ezd:22:14 τῷ Μαλουχ Ιωναθαν, τῷ Σεχενια Ιωσηφ,
2Ezd:22:14 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   Ἰωσήφ, ὁ
2Ezd:22:14 Joseph
2Ezd:22:14 tO=| *malouCH *iOnaTan, tO=| *seCHenia *iOsEf,
2Ezd:22:14 tO maluCH iOnaTan, tO seCHenia iOsEf,
2Ezd:22:14 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:14 the ć ć the ć Joseph
2Ezd:22:14 the (dat)     the (dat)   Joseph (indecl)
2Ezd:22:14 2Ezd_22:14_1 2Ezd_22:14_2 2Ezd_22:14_3 2Ezd_22:14_4 2Ezd_22:14_5 2Ezd_22:14_6
2Ezd:22:14 x x x x x x
2Ezd:22:15 τῷ Αρεμ Αδνας, τῷ Μαριωθ Ελκαι,
2Ezd:22:15 to Are, Mannas; to Marioth, Elcai; (Nehemiah 12:15 Brenton)
2Ezd:22:15 w rodzie Charima - Adna; w rodzie Meremota - Chelkaj; (Ne 12:15 BT_4)
2Ezd:22:15 τῷ Αρεμ Αδνας, τῷ Μαριωθ Ελκαι,
2Ezd:22:15 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό    
2Ezd:22:15
2Ezd:22:15 tO=| *arem *adnas, tO=| *mariOT *elkai,
2Ezd:22:15 tO arem adnas, tO mariOT elkai,
2Ezd:22:15 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:15 the ć ć the ć ć
2Ezd:22:15 the (dat)     the (dat)    
2Ezd:22:15 2Ezd_22:15_1 2Ezd_22:15_2 2Ezd_22:15_3 2Ezd_22:15_4 2Ezd_22:15_5 2Ezd_22:15_6
2Ezd:22:15 x x x x x x
2Ezd:22:16 τῷ Αδδαι Ζαχαριας, τῷ Γαναθων Μοσολλαμ,
2Ezd:22:16 to Adadai, Zacharia; to Ganathoth, Mesolam; (Nehemiah 12:16 Brenton)
2Ezd:22:16 w rodzie Iddo - Zachariasz; w rodzie Ginnetona - Meszullam; (Ne 12:16 BT_4)
2Ezd:22:16 τῷ Αδδαι Ζαχαριας, τῷ Γαναθων Μοσολλαμ,
2Ezd:22:16 ὁ ἡ τό   Ζαχαρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό    
2Ezd:22:16 Zachariasz
2Ezd:22:16 tO=| *addai *DZaCHarias, tO=| *ganaTOn *mosollam,
2Ezd:22:16 tO addai DZaCHarias, tO ganaTOn mosollam,
2Ezd:22:16 RA_DSM N_DSM N1_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:16 the ć Zacharias the ć ć
2Ezd:22:16 the (dat)   Zacharias (nom) the (dat)    
2Ezd:22:16 2Ezd_22:16_1 2Ezd_22:16_2 2Ezd_22:16_3 2Ezd_22:16_4 2Ezd_22:16_5 2Ezd_22:16_6
2Ezd:22:16 x x x x x x
2Ezd:22:17 τῷ Αβια Ζεχρι, τῷ Βενιαμιν ἐν καιροῖς τῷ Φελητι,
2Ezd:22:17 to Abia, Zechri; to Miamin, Maadai; to Pheleti, one; (Nehemiah 12:17 Brenton)
2Ezd:22:17 w rodzie Abiasza - Zikri; w rodzie Mijjamina...; w rodzie Maadiasza - Piltaj; (Ne 12:17 BT_4)
2Ezd:22:17 τῷ Αβια Ζεχρι, τῷ Βενιαμιν ἐν καιροῖς τῷ Φελητι,
2Ezd:22:17 ὁ ἡ τό Ἀβιά, ὁ   ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:17 Abijah Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu
2Ezd:22:17 tO=| *abia *DZeCHri, tO=| *beniamin e)n kairoi=s tO=| *felEti,
2Ezd:22:17 tO abia DZeCHri, tO beniamin en kairois tO felEti,
2Ezd:22:17 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM P N2_DPM RA_DSM N_DSM
2Ezd:22:17 the Abijah ć the Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time the ć
2Ezd:22:17 the (dat) Abijah (indecl)   the (dat) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) periods of time (dat) the (dat)  
2Ezd:22:17 2Ezd_22:17_1 2Ezd_22:17_2 2Ezd_22:17_3 2Ezd_22:17_4 2Ezd_22:17_5 2Ezd_22:17_6 2Ezd_22:17_7 2Ezd_22:17_8 2Ezd_22:17_9
2Ezd:22:17 x x x x x x x x x
2Ezd:22:18 τῷ Βαλγα Σαμουε, τῷ Σεμεια Ιωναθαν,
2Ezd:22:18 to Balgas, Samue; to Semia, Jonathan; (Nehemiah 12:18 Brenton)
2Ezd:22:18 w rodzie Bilgi - Szammua; w rodzie Szemajasza - Jonatan; (Ne 12:18 BT_4)
2Ezd:22:18 τῷ Βαλγα Σαμουε, τῷ Σεμεια Ιωναθαν,
2Ezd:22:18 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό    
2Ezd:22:18
2Ezd:22:18 tO=| *balga *samoue, tO=| *semeia *iOnaTan,
2Ezd:22:18 tO balga samue, tO semeia iOnaTan,
2Ezd:22:18 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:18 the ć ć the ć ć
2Ezd:22:18 the (dat)     the (dat)    
2Ezd:22:18 2Ezd_22:18_1 2Ezd_22:18_2 2Ezd_22:18_3 2Ezd_22:18_4 2Ezd_22:18_5 2Ezd_22:18_6
2Ezd:22:18 x x x x x x
2Ezd:22:19 τῷ Ιωιαριβ Μαθθαναι, τῷ Ιδια Οζι,
2Ezd:22:19 to Joarib, Matthanai; to Edio, Ozi; (Nehemiah 12:19 Brenton)
2Ezd:22:19 w rodzie Jojariba - Mattenaj; w rodzie Jedajasza - Uzzi; (Ne 12:19 BT_4)
2Ezd:22:19 τῷ Ιωιαριβ Μαθθαναι, τῷ Ιδια Οζι,
2Ezd:22:19 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον  
2Ezd:22:19 Własny prywatnie
2Ezd:22:19 tO=| *iOiarib *maTTanai, tO=| *idia *oDZi,
2Ezd:22:19 tO iOiarib maTTanai, tO idia oDZi,
2Ezd:22:19 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:19 the ć ć the own privately ć
2Ezd:22:19 the (dat)     the (dat) own (nom|acc|voc), own (nom|voc)  
2Ezd:22:19 2Ezd_22:19_1 2Ezd_22:19_2 2Ezd_22:19_3 2Ezd_22:19_4 2Ezd_22:19_5 2Ezd_22:19_6
2Ezd:22:19 x x x x x x
2Ezd:22:20 τῷ Σαλλαι Καλλαι, τῷ Αμουκ Αβεδ,
2Ezd:22:20 to Salai, Callai; to Amec, Abed; (Nehemiah 12:20 Brenton)
2Ezd:22:20 w rodzie Sallu - Kallaj; w rodzie Amoka - Eber; (Ne 12:20 BT_4)
2Ezd:22:20 τῷ Σαλλαι Καλλαι, τῷ Αμουκ Αβεδ,
2Ezd:22:20 ὁ ἡ τό       ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:20
2Ezd:22:20 tO=| *sallai *kallai, tO=| *amouk *abed,
2Ezd:22:20 tO sallai kallai, tO amuk abed,
2Ezd:22:20 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:20 the ć ć the ć ć
2Ezd:22:20 the (dat)     the (dat)    
2Ezd:22:20 2Ezd_22:20_1 2Ezd_22:20_2 2Ezd_22:20_3 2Ezd_22:20_4 2Ezd_22:20_5 2Ezd_22:20_6
2Ezd:22:20 x x x x x x
2Ezd:22:21 τῷ Ελκια Ασαβιας, τῷ Ιεδειου Ναθαναηλ. –
2Ezd:22:21 to Elkia, Asabias; to Jedeiu, Nathanael. (Nehemiah 12:21 Brenton)
2Ezd:22:21 w rodzie Chilkiasza - Chaszabiasz; w rodzie Jedajasza - Netanel. (Ne 12:21 BT_4)
2Ezd:22:21 τῷ Ελκια Ασαβιας, τῷ Ιεδειου Ναθαναηλ.
2Ezd:22:21   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   Ναθαναήλ, ὁ
2Ezd:22:21 Natanael  
2Ezd:22:21 tO=| *elkia *asabias, tO=| *iedeiou *naTanaEl.
2Ezd:22:21 tO elkia asabias, tO iedeiu naTanaEl.
2Ezd:22:21 RA_DSM N_DSM N_NSM RA_DSM N_DSM N_NSM
2Ezd:22:21 the ć ć the ć Nathanael  
2Ezd:22:21 the (dat)     the (dat)   Nathanael (indecl)  
2Ezd:22:21 2Ezd_22:21_1 2Ezd_22:21_2 2Ezd_22:21_3 2Ezd_22:21_4 2Ezd_22:21_5 2Ezd_22:21_6 2Ezd_22:21_7
2Ezd:22:21 x x x x x x x
2Ezd:22:22 οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις Ελιασιβ, Ιωαδα καὶ Ιωαναν καὶ Ιδουα γεγραμμένοι ἄρχοντες πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου·
2Ezd:22:22 The Levites in the days of Eliasib, Joada, and Joa, and Joanan, and Idua, were recorded heads of families: also the priests, in the reign of Darius the Persian. (Nehemiah 12:22 Brenton)
2Ezd:22:22 Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do panowania Dariusza perskiego. (Ne 12:22 BT_4)
2Ezd:22:22 οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις Ελιασιβ, Ιωαδα καὶ Ιωαναν καὶ Ιδουα γεγραμμένοι ἄρχοντες πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου·
2Ezd:22:22 ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ     καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:22 Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie By pisać Władca; by zaczynać się patrilineage I też, nawet, mianowicie Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo
2Ezd:22:22 oi( *leui=tai e)n E(me/rais *eliasib, *iOada kai\ *iOanan kai\ *idoua gegramme/noi a)/rCHontes patriO=n, kai\ oi( i(erei=s e)n basilei/a| *darei/ou tou= *pe/rsou·
2Ezd:22:22 hoi leuitai en hEmerais eliasib, iOada kai iOanan kai idua gegrammenoi arCHontes patriOn, kai hoi hiereis en basileia dareiu tu persu·
2Ezd:22:22 RA_NPM N1M_NPM P N1A_DPF N_GSM N_GSM C N_GSM C N_GSM VP_XPPNPM N3_NPM N1A_GPF C RA_NPM N3V_NPM P N1A_DSF N2_GSM RA_GSM N1M_GSM
2Ezd:22:22 the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć ć and also, even, namely Joanna; Joanan and also, even, namely ć to write ruler; to begin patrilineage and also, even, namely the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom ć the ć
2Ezd:22:22 the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat) days (dat)     and Joanna (acc); Joanan (indecl) and   having-been-WRITE-ed (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) kingdom (dat)   the (gen)  
2Ezd:22:22 2Ezd_22:22_1 2Ezd_22:22_2 2Ezd_22:22_3 2Ezd_22:22_4 2Ezd_22:22_5 2Ezd_22:22_6 2Ezd_22:22_7 2Ezd_22:22_8 2Ezd_22:22_9 2Ezd_22:22_10 2Ezd_22:22_11 2Ezd_22:22_12 2Ezd_22:22_13 2Ezd_22:22_14 2Ezd_22:22_15 2Ezd_22:22_16 2Ezd_22:22_17 2Ezd_22:22_18 2Ezd_22:22_19 2Ezd_22:22_20 2Ezd_22:22_21
2Ezd:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:23 υἱοὶ Λευι ἄρχοντες τῶν πατριῶν γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν καὶ ἕως ἡμερῶν Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ.
2Ezd:22:23 And the sons of Levi, heads of families, were written in the book of the chronicles, even to the days of Joanan son of Elisue. (Nehemiah 12:23 Brenton)
2Ezd:22:23 Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz tylko do dni Jochanana, syna Eliasziba. (Ne 12:23 BT_4)
2Ezd:22:23 υἱοὶ Λευι ἄρχοντες τῶν πατριῶν γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν καὶ ἕως ἡμερῶν Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ.
2Ezd:22:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:22:23 Syn Lewi Władca; by zaczynać się patrilineage By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień Joanna; Joanan Syn
2Ezd:22:23 ui(oi\ *leui a)/rCHontes tO=n patriO=n gegramme/noi e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n kai\ e(/Os E(merO=n *iOanan ui(ou= *elisoub.
2Ezd:22:23 hyioi leui arCHontes tOn patriOn gegrammenoi epi bibliO logOn tOn hEmerOn kai heOs hEmerOn iOanan hyiu elisub.
2Ezd:22:23 N2_NPM N_GSM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF VP_XMPNPM P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF C P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:22:23 son Levi ruler; to begin the patrilineage to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day and also, even, namely until; dawn day Joanna; Joanan son ć
2Ezd:22:23 sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) having-been-WRITE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) days (gen) Joanna (acc); Joanan (indecl) son (gen)  
2Ezd:22:23 2Ezd_22:23_1 2Ezd_22:23_2 2Ezd_22:23_3 2Ezd_22:23_4 2Ezd_22:23_5 2Ezd_22:23_6 2Ezd_22:23_7 2Ezd_22:23_8 2Ezd_22:23_9 2Ezd_22:23_10 2Ezd_22:23_11 2Ezd_22:23_12 2Ezd_22:23_13 2Ezd_22:23_14 2Ezd_22:23_15 2Ezd_22:23_16 2Ezd_22:23_17
2Ezd:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:24 καὶ ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν· Ασαβια καὶ Σαραβια καὶ Ιησου καὶ υἱοὶ Καδμιηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰς ὑμνεῖν καὶ αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ ἐφημερία πρὸς ἐφημερίαν
2Ezd:22:24 And the heads of the Levites were Asabia, and Sarabia, and Jesu: and the sons of Cadmiel, and their brethren over against them, were to sing hymns of praise, according to the commandment of David the man of God, course by course. (Nehemiah 12:24 Brenton)
2Ezd:22:24 Zwierzchnikami lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj, Kadmiel i bracia ich - którzy według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, przy wielbieniu i dziękczynieniu stali naprzeciw nich, oddział równo z oddziałem - (Ne 12:24 BT_4)
2Ezd:22:24 καὶ ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν· Ασαβια καὶ Σαραβια καὶ Ιησου καὶ υἱοὶ Καδμιηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰς ὑμνεῖν καὶ αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ ἐφημερία πρὸς ἐφημερίαν
2Ezd:22:24 καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   καί   καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν ἐντολή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐφ·ημερία, -ας, ἡ πρός ἐφ·ημερία, -ας, ἡ
2Ezd:22:24 I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Lewita I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By wysławiać I też, nawet, mianowicie By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie David Ludzki Bóg  Bieg {Kurs} Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bieg {Kurs}
2Ezd:22:24 kai\ a)/rCHontes tO=n *leuitO=n· *asabia kai\ *sarabia kai\ *iEsou kai\ ui(oi\ *kadmiEl kai\ oi( a)delfoi\ au)tO=n katenanti/on au)tO=n ei)s u(mnei=n kai\ ai)nei=n e)n e)ntolE=| *dauid a)nTrO/pou tou= Teou= e)fEmeri/a pro\s e)fEmeri/an
2Ezd:22:24 kai arCHontes tOn leuitOn· asabia kai sarabia kai iEsu kai hyioi kadmiEl kai hoi adelfoi autOn katenantion autOn eis hymnein kai ainein en entolE dauid anTrOpu tu Teu efEmeria pros efEmerian
2Ezd:22:24 C N3_NPM RA_GPM N1M_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RD_GPM P V2_PAN C V2_PAN P N1_DSF N_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM N1A_NSF P N1A_ASF
2Ezd:22:24 and also, even, namely ruler; to begin the Levite ć and also, even, namely ć and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely son ć and also, even, namely the brother he/she/it/same ć he/she/it/same into (+acc) to hymn and also, even, namely to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition David human the god [see theology] course toward (+acc,+gen,+dat) course
2Ezd:22:24 and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) Levites (gen)   and   and Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and sons (nom|voc)   and the (nom) brothers (nom|voc) them/same (gen)   them/same (gen) into (+acc) to-be-HYMN-ing and to-be-PRAISE-ing in/among/by (+dat) precept (dat) David (indecl) human (gen) the (gen) god (gen) course (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) course (acc)
2Ezd:22:24 2Ezd_22:24_1 2Ezd_22:24_2 2Ezd_22:24_3 2Ezd_22:24_4 2Ezd_22:24_5 2Ezd_22:24_6 2Ezd_22:24_7 2Ezd_22:24_8 2Ezd_22:24_9 2Ezd_22:24_10 2Ezd_22:24_11 2Ezd_22:24_12 2Ezd_22:24_13 2Ezd_22:24_14 2Ezd_22:24_15 2Ezd_22:24_16 2Ezd_22:24_17 2Ezd_22:24_18 2Ezd_22:24_19 2Ezd_22:24_20 2Ezd_22:24_21 2Ezd_22:24_22 2Ezd_22:24_23 2Ezd_22:24_24 2Ezd_22:24_25 2Ezd_22:24_26 2Ezd_22:24_27 2Ezd_22:24_28 2Ezd_22:24_29 2Ezd_22:24_30 2Ezd_22:24_31
2Ezd:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:25 ἐν τῷ συναγαγεῖν με τοὺς πυλωροὺς
2Ezd:22:25 When I gathered the porters, (Nehemiah 12:25 Brenton)
2Ezd:22:25 mianowicie: Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odźwierni Meszullam, Talmon, Akkub trzymali straż przy składnicach u bram. (Ne 12:25 BT_4)
2Ezd:22:25 ἐν τῷ συναγαγεῖν με τοὺς πυλωροὺς
2Ezd:22:25 ἐν ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό  
2Ezd:22:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zbierać się razem Ja
2Ezd:22:25 e)n tO=| sunagagei=n me tou\s pulOrou\s
2Ezd:22:25 en tO synagagein me tus pylOrus
2Ezd:22:25 P RA_DSN VB_AAN RP_AS RA_APM N2_APM
2Ezd:22:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to gather together I the ć
2Ezd:22:25 in/among/by (+dat) the (dat) to-GATHER TOGETHER me (acc) the (acc)  
2Ezd:22:25 2Ezd_22:25_1 2Ezd_22:25_2 2Ezd_22:25_3 2Ezd_22:25_4 2Ezd_22:25_5 2Ezd_22:25_6
2Ezd:22:25 x x x x x x
2Ezd:22:26 ἐν ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἐν ἡμέραις Νεεμια, καὶ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ὁ γραμματεύς.
2Ezd:22:26 it was in the days of Joakim son of Jesus, son of Josedec, and in the days of Neemia: and Esdras the priest was scribe. (Nehemiah 12:26 Brenton)
2Ezd:22:26 Ci żyli za dni Jojakima - syna Jozuego, syna Josadaka - i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana-pisarza Ezdrasza. (Ne 12:26 BT_4)
2Ezd:22:26 ἐν ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἐν ἡμέραις Νεεμια, καὶ Εσδρας ἱερεὺς γραμματεύς.
2Ezd:22:26 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς
2Ezd:22:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Josedec I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie Duchowny Skryba
2Ezd:22:26 e)n E(me/rais *iOakim ui(ou= *)iEsou= ui(ou= *iOsedek kai\ e)n E(me/rais *neemia, kai\ *esdras o( i(ereu\s o( grammateu/s.
2Ezd:22:26 en hEmerais iOakim hyiu iEsu hyiu iOsedek kai en hEmerais neemia, kai esdras ho hiereus ho grammateus.
2Ezd:22:26 P N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C P N1A_DPF N_GSM C N_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM N3V_NSM
2Ezd:22:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć son Jesus [Joshua or Jesus] son Josedec and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć and also, even, namely ć the priest the scribe
2Ezd:22:26 in/among/by (+dat) days (dat)   son (gen) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) son (gen) Josedec (indecl) and in/among/by (+dat) days (dat)   and   the (nom) priest (nom) the (nom) scribe (nom)
2Ezd:22:26 2Ezd_22:26_1 2Ezd_22:26_2 2Ezd_22:26_3 2Ezd_22:26_4 2Ezd_22:26_5 2Ezd_22:26_6 2Ezd_22:26_7 2Ezd_22:26_8 2Ezd_22:26_9 2Ezd_22:26_10 2Ezd_22:26_11 2Ezd_22:26_12 2Ezd_22:26_13 2Ezd_22:26_14 2Ezd_22:26_15 2Ezd_22:26_16 2Ezd_22:26_17
2Ezd:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:27 καὶ ἐν ἐγκαινίοις τείχους Ιερουσαλημ ἐζήτησαν τοὺς Λευίτας ἐν τοῖς τόποις αὐτῶν τοῦ ἐνέγκαι αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι ἐγκαίνια καὶ εὐφροσύνην ἐν θωδαθα καὶ ἐν ᾠδαῖς, κυμβαλίζοντες καὶ ψαλτήρια καὶ κινύραι.
2Ezd:22:27 And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites in their places, to bring them to Jerusalem, to keep a feast of dedication and gladness with thanksgiving, and they sounded cymbals with songs, and had psalteries and harps. (Nehemiah 12:27 Brenton)
2Ezd:22:27 A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. (Ne 12:27 BT_4)
2Ezd:22:27 Καὶ ἐν ἐγκαινίοις τείχους Ιερουσαλημ ἐζήτησαν τοὺς Λευίτας ἐν τοῖς τόποις αὐτῶν τοῦ ἐνέγκαι αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι ἐγκαίνια καὶ εὐφροσύνην ἐν θωδαθα καὶ ἐν ᾠδαῖς, κυμβαλίζοντες καὶ ψαλτήρια καὶ κινύραι.
2Ezd:22:27 καί ἐν ἐγκαίνια, -ίων, τά; ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγκαίνια, -ίων, τά καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐν   καί ἐν ᾠδή, -ῆς, ἡ   καί   καί  
2Ezd:22:27 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczne poświęcenie {dedykacja}; by inaugurować Ściana Jerozolima [miasto z] By szukać Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By czynić/rób Świąteczne poświęcenie {dedykacja} I też, nawet, mianowicie Wesołość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:22:27 *kai\ e)n e)gkaini/ois tei/CHous *ierousalEm e)DZE/tEsan tou\s *leui/tas e)n toi=s to/pois au)tO=n tou= e)ne/gkai au)tou\s ei)s *ierousalEm poiE=sai e)gkai/nia kai\ eu)frosu/nEn e)n TOdaTa kai\ e)n O)|dai=s, kumbali/DZontes kai\ PSaltE/ria kai\ kinu/rai.
2Ezd:22:27 kai en enkainiois teiCHus ierusalEm eDZEtEsan tus leuitas en tois topois autOn tu enenkai autus eis ierusalEm poiEsai enkainia kai eufrosynEn en TOdaTa kai en Odais, kymbaliDZontes kai PSaltEria kai kinyrai.
2Ezd:22:27 C P N2N_DPN N3E_GSN N_DSF VAI_AAI3P RA_APM N1M_APM P RA_DPM N2_DPM RD_GPM RA_GSN VAI_AAN RD_APM P N_ASF VA_AAN N2N_APN C N1_ASF P N_DSM C P N1_DPF V1_PAPNPM C N2N_NPN C N1A_NPF
2Ezd:22:27 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival dedication; to inaugurate wall Jerusalem [city of] to seek the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place he/she/it/same the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] to do/make festival dedication and also, even, namely cheerfulness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ode ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:22:27 and in/among/by (+dat) festival dedication (dat); (fut opt) wall (gen) Jerusalem (indecl) they-SEEK-ed the (acc) Levites (acc) in/among/by (+dat) the (dat) places (dat) them/same (gen) the (gen) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) them/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) festival dedication (nom|acc|voc) and cheerfulness (acc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) odes (dat)   and   and  
2Ezd:22:27 2Ezd_22:27_1 2Ezd_22:27_2 2Ezd_22:27_3 2Ezd_22:27_4 2Ezd_22:27_5 2Ezd_22:27_6 2Ezd_22:27_7 2Ezd_22:27_8 2Ezd_22:27_9 2Ezd_22:27_10 2Ezd_22:27_11 2Ezd_22:27_12 2Ezd_22:27_13 2Ezd_22:27_14 2Ezd_22:27_15 2Ezd_22:27_16 2Ezd_22:27_17 2Ezd_22:27_18 2Ezd_22:27_19 2Ezd_22:27_20 2Ezd_22:27_21 2Ezd_22:27_22 2Ezd_22:27_23 2Ezd_22:27_24 2Ezd_22:27_25 2Ezd_22:27_26 2Ezd_22:27_27 2Ezd_22:27_28 2Ezd_22:27_29 2Ezd_22:27_30 2Ezd_22:27_31
2Ezd:22:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:28 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ᾀδόντων καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου κυκλόθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀπὸ ἐπαύλεων
2Ezd:22:28 And the sons of the singers were assembled both from the neighbourhood round about to Jerusalem, and from the villages, (Nehemiah 12:28 Brenton)
2Ezd:22:28 Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów (Ne 12:28 BT_4)
2Ezd:22:28 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ᾀδόντων καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου κυκλόθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀπὸ ἐπαύλεων
2Ezd:22:28 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἀπό ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον κυκλό·θεν εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ
2Ezd:22:28 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syn By śpiewać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiadowanie Dookoła Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce zamieszkania
2Ezd:22:28 kai\ sunE/CHTEsan oi( ui(oi\ tO=n a)|do/ntOn kai\ a)po\ tE=s periCHO/rou kuklo/Ten ei)s *ierousalEm kai\ a)po\ e)pau/leOn
2Ezd:22:28 kai synECHTEsan hoi hyioi tOn adontOn kai apo tEs periCHOru kykloTen eis ierusalEm kai apo epauleOn
2Ezd:22:28 C VQI_API3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM V1_PAPGPM C P RA_GSF A1B_GSF P P N_ASF C P N3I_GPF
2Ezd:22:28 and also, even, namely to gather together the son the to sing and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the neighboring around into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing residence
2Ezd:22:28 and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) let-them-be-SING-ing! (classical), while SING-ing (gen) and away from (+gen) the (gen) neighboring ([Adj] gen) around into (+acc) Jerusalem (indecl) and away from (+gen) residences (gen)
2Ezd:22:28 2Ezd_22:28_1 2Ezd_22:28_2 2Ezd_22:28_3 2Ezd_22:28_4 2Ezd_22:28_5 2Ezd_22:28_6 2Ezd_22:28_7 2Ezd_22:28_8 2Ezd_22:28_9 2Ezd_22:28_10 2Ezd_22:28_11 2Ezd_22:28_12 2Ezd_22:28_13 2Ezd_22:28_14 2Ezd_22:28_15 2Ezd_22:28_16
2Ezd:22:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:29 καὶ ἀπὸ ἀγρῶν· ὅτι ἐπαύλεις ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς οἱ ᾄδοντες ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:22:29 and from the country: for the singers built themselves villages by Jerusalem. (Nehemiah 12:29 Brenton)
2Ezd:22:29 oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. (Ne 12:29 BT_4)
2Ezd:22:29 καὶ ἀπὸ ἀγρῶν· ὅτι ἐπαύλεις ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς οἱ ᾄδοντες ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:22:29 καί ἀπό ἄγρα, -ας, ἡ; ἀγρός, -οῦ, ὁ ὅτι ἔπ·αυλις, -εως, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:22:29 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chwytaj; pole Ponieważ/tamto Miejsce zamieszkania By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie By śpiewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:22:29 kai\ a)po\ a)grO=n· o(/ti e)pau/leis O)|kodo/mEsan e(autoi=s oi( a)/|dontes e)n *ierousalEm.
2Ezd:22:29 kai apo agrOn· hoti epauleis OkodomEsan heautois hoi adontes en ierusalEm.
2Ezd:22:29 C P N2_GPM C N3I_APF VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM V1_PAPNPM P N_DSF
2Ezd:22:29 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing catch; field because/that residence to build/edify self /our-/your-/themselves the to sing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:22:29 and away from (+gen) catches (gen); fields (gen) because/that residences (acc, nom|voc) they-BUILD/EDIFY-ed selves (dat) the (nom) while SING-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:22:29 2Ezd_22:29_1 2Ezd_22:29_2 2Ezd_22:29_3 2Ezd_22:29_4 2Ezd_22:29_5 2Ezd_22:29_6 2Ezd_22:29_7 2Ezd_22:29_8 2Ezd_22:29_9 2Ezd_22:29_10 2Ezd_22:29_11
2Ezd:22:29 x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:30 καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ἐκαθάρισαν τὸν λαὸν καὶ τοὺς πυλωροὺς καὶ τὸ τεῖχος.
2Ezd:22:30 And the priests and the Levites purified themselves, and they purified the people, and the porters, and the wall. (Nehemiah 12:30 Brenton)
2Ezd:22:30 Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur. (Ne 12:30 BT_4)
2Ezd:22:30 καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ἐκαθάρισαν τὸν λαὸν καὶ τοὺς πυλωροὺς καὶ τὸ τεῖχος.
2Ezd:22:30 καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
2Ezd:22:30 I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Ludzie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ściana
2Ezd:22:30 kai\ e)kaTari/sTEsan oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ e)kaTa/risan to\n lao\n kai\ tou\s pulOrou\s kai\ to\ tei=CHos.
2Ezd:22:30 kai ekaTarisTEsan hoi hiereis kai hoi leuitai kai ekaTarisan ton laon kai tus pylOrus kai to teiCHos.
2Ezd:22:30 C VSI_API3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C RA_APM N2_APM C RA_ASN N3E_ASN
2Ezd:22:30 and also, even, namely to purify cleanse the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely to purify cleanse the people and also, even, namely the ć and also, even, namely the wall
2Ezd:22:30 and they-were-PURIFIED-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and they-PURIFIED-ed the (acc) people (acc) and the (acc)   and the (nom|acc) wall (nom|acc|voc)
2Ezd:22:30 2Ezd_22:30_1 2Ezd_22:30_2 2Ezd_22:30_3 2Ezd_22:30_4 2Ezd_22:30_5 2Ezd_22:30_6 2Ezd_22:30_7 2Ezd_22:30_8 2Ezd_22:30_9 2Ezd_22:30_10 2Ezd_22:30_11 2Ezd_22:30_12 2Ezd_22:30_13 2Ezd_22:30_14 2Ezd_22:30_15 2Ezd_22:30_16 2Ezd_22:30_17
2Ezd:22:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:31 καὶ ἀνήνεγκα τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἐπάνω τοῦ τείχους καὶ ἔστησα δύο περὶ αἰνέσεως μεγάλους, καὶ διῆλθον ἐκ δεξιῶν ἐπάνω τοῦ τείχους τῆς κοπρίας,
2Ezd:22:31 And they brought up the princes of Juda on the wall, and they appointed two great companies for thanksgiving, and they passed on the right hand on the wall of the dung-gate. (Nehemiah 12:31 Brenton)
2Ezd:22:31 I wprowadziłem zwierzchników Judy przed mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł wzdłuż muru w prawo ku Bramie Śmietników. (Ne 12:31 BT_4)
2Ezd:22:31 καὶ ἀνήνεγκα τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἐπάνω τοῦ τείχους καὶ ἔστησα δύο περὶ αἰνέσεως μεγάλους, καὶ διῆλθον ἐκ δεξιῶν ἐπάνω τοῦ τείχους τῆς κοπρίας,
2Ezd:22:31 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπ·άνω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο περί αἴνεσις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν ἐπ·άνω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό κοπρία, -ας ἡ
2Ezd:22:31 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Władca; by zaczynać się Judasz/Juda Wyższy przedtem, na górze Ściana I też, nawet, mianowicie By powodować stać Dwa Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Chwal chwały Wielki I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Wyższy przedtem, na górze Ściana Nawóź stertę
2Ezd:22:31 kai\ a)nE/negka tou\s a)/rCHontas *iouda e)pa/nO tou= tei/CHous kai\ e)/stEsa du/o peri\ ai)ne/seOs mega/lous, kai\ diE=lTon e)k deXiO=n e)pa/nO tou= tei/CHous tE=s kopri/as,
2Ezd:22:31 kai anEnenka tus arCHontas iuda epanO tu teiCHus kai estEsa dyo peri aineseOs megalus, kai diElTon ek deXiOn epanO tu teiCHus tEs koprias,
2Ezd:22:31 C VAI_AAI1S RA_APM N3_APM N_GSM P RA_GSN N3E_GSN C VAI_AAI1S M_NDM P N3I_GSF A1_APM C VBI_AAI3P P A1A_GPM P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF
2Ezd:22:31 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ruler; to begin Judas/Judah upper before, overhead the wall and also, even, namely to cause to stand two about (+acc,+gen) praise of praise great and also, even, namely to go through pass through out of (+gen) ἐξ before vowels right upper before, overhead the wall the manure pile
2Ezd:22:31 and I-BRING UP-ed the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Judas/Judah (gen, voc) upper the (gen) wall (gen) and I-CAUSE-ed-TO-STand two (nom, acc, gen) about (+acc,+gen) praise (gen) great ([Adj] acc) and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed out of (+gen) right ([Adj] gen) upper the (gen) wall (gen) the (gen) manure pile (gen), manure piles (acc)
2Ezd:22:31 2Ezd_22:31_1 2Ezd_22:31_2 2Ezd_22:31_3 2Ezd_22:31_4 2Ezd_22:31_5 2Ezd_22:31_6 2Ezd_22:31_7 2Ezd_22:31_8 2Ezd_22:31_9 2Ezd_22:31_10 2Ezd_22:31_11 2Ezd_22:31_12 2Ezd_22:31_13 2Ezd_22:31_14 2Ezd_22:31_15 2Ezd_22:31_16 2Ezd_22:31_17 2Ezd_22:31_18 2Ezd_22:31_19 2Ezd_22:31_20 2Ezd_22:31_21 2Ezd_22:31_22 2Ezd_22:31_23
2Ezd:22:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:32 καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῶν Ωσαια καὶ ἥμισυ ἀρχόντων Ιουδα
2Ezd:22:32 And after them went Osaia, and half the princes of Juda, (Nehemiah 12:32 Brenton)
2Ezd:22:32 Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy (Ne 12:32 BT_4)
2Ezd:22:32 καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῶν Ωσαια καὶ ἥμισυ ἀρχόντων Ιουδα
2Ezd:22:32 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Ezd:22:32 I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pół Władca; by zaczynać się Judasz/Juda
2Ezd:22:32 kai\ e)poreu/TE o)pi/sO au)tO=n *Osaia kai\ E(/misu a)rCHo/ntOn *iouda
2Ezd:22:32 kai eporeuTE opisO autOn Osaia kai hEmisy arCHontOn iuda
2Ezd:22:32 C VCI_API3S D RD_GPM N_NSM C A3U_ASN N3_GPM N_GSM
2Ezd:22:32 and also, even, namely to go behind back, behind, after he/she/it/same ć and also, even, namely half ruler; to begin Judas/Judah
2Ezd:22:32 and he/she/it-was-GO-ed behind them/same (gen)   and half (nom|acc|voc, voc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) Judas/Judah (gen, voc)
2Ezd:22:32 2Ezd_22:32_1 2Ezd_22:32_2 2Ezd_22:32_3 2Ezd_22:32_4 2Ezd_22:32_5 2Ezd_22:32_6 2Ezd_22:32_7 2Ezd_22:32_8 2Ezd_22:32_9
2Ezd:22:32 x x x x x x x x x
2Ezd:22:33 καὶ Αζαριας, Εσδρας καὶ Μεσουλαμ,
2Ezd:22:33 and Azarias, and Esdras, and Mesollam, (Nehemiah 12:33 Brenton)
2Ezd:22:33 oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszullam, (Ne 12:33 BT_4)
2Ezd:22:33 καὶ Αζαριας, Εσδρας καὶ Μεσουλαμ,
2Ezd:22:33 καί     καί  
2Ezd:22:33 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:22:33 kai\ *aDZarias, *esdras kai\ *mesoulam,
2Ezd:22:33 kai aDZarias, esdras kai mesulam,
2Ezd:22:33 C N_NSM N_NSM C N_NSM
2Ezd:22:33 and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
2Ezd:22:33 and     and  
2Ezd:22:33 2Ezd_22:33_1 2Ezd_22:33_2 2Ezd_22:33_3 2Ezd_22:33_4 2Ezd_22:33_5
2Ezd:22:33 x x x x x
2Ezd:22:34 Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ Σαμαια καὶ Ιερμια
2Ezd:22:34 and Juda, and Benjamin, and Samaias and Jeremia. (Nehemiah 12:34 Brenton)
2Ezd:22:34 Juda, Mijjamin, Szemajasz, Jeremiasz (Ne 12:34 BT_4)
2Ezd:22:34 Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ Σαμαια καὶ Ιερμια
2Ezd:22:34 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί   καί  
2Ezd:22:34 Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:22:34 *iouda kai\ *beniamin kai\ *samaia kai\ *iermia
2Ezd:22:34 iuda kai beniamin kai samaia kai iermia
2Ezd:22:34 N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:22:34 Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:22:34 Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) and   and  
2Ezd:22:34 2Ezd_22:34_1 2Ezd_22:34_2 2Ezd_22:34_3 2Ezd_22:34_4 2Ezd_22:34_5 2Ezd_22:34_6 2Ezd_22:34_7
2Ezd:22:34 x x x x x x x
2Ezd:22:35 καὶ ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλπιγξιν Ζαχαριας υἱὸς Ιωναθαν υἱὸς Σαμαια υἱὸς Μαθανια υἱὸς Μιχαια υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Ασαφ
2Ezd:22:35 And some of the sons of the priest with trumpets, Zacharias son of Jonathan, son of Samaias, son of Matthania, son of Michaia, son of Zacchur, son of Asaph: (Nehemiah 12:35 Brenton)
2Ezd:22:35 spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz - syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa - (Ne 12:35 BT_4)
2Ezd:22:35 καὶ ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλπιγξιν Ζαχαριας υἱὸς Ιωναθαν υἱὸς Σαμαια υἱὸς Μαθανια υἱὸς Μιχαια υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Ασαφ
2Ezd:22:35 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ Ζαχαρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ
2Ezd:22:35 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka Zachariasz Syn Syn Syn Syn Syn Syn Asa(pH)
2Ezd:22:35 kai\ a)po\ ui(O=n tO=n i(ere/On e)n sa/lpigXin *DZaCHarias ui(o\s *iOnaTan ui(o\s *samaia ui(o\s *maTania ui(o\s *miCHaia ui(o\s *DZakCHour ui(o\s *asaf
2Ezd:22:35 kai apo hyiOn tOn hiereOn en salpinXin DZaCHarias hyios iOnaTan hyios samaia hyios maTania hyios miCHaia hyios DZakCHur hyios asaf
2Ezd:22:35 C P N2_GPM RA_GPM N3V_GPM P N3G_DPF N1_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM
2Ezd:22:35 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet Zacharias son ć son ć son ć son ć son ć son Asa(ph)
2Ezd:22:35 and away from (+gen) sons (gen) the (gen) priests (gen) in/among/by (+dat) trumpets (dat) Zacharias (nom) son (nom)   son (nom)   son (nom)   son (nom)   son (nom)   son (nom) Asa(ph) (indecl)
2Ezd:22:35 2Ezd_22:35_1 2Ezd_22:35_2 2Ezd_22:35_3 2Ezd_22:35_4 2Ezd_22:35_5 2Ezd_22:35_6 2Ezd_22:35_7 2Ezd_22:35_8 2Ezd_22:35_9 2Ezd_22:35_10 2Ezd_22:35_11 2Ezd_22:35_12 2Ezd_22:35_13 2Ezd_22:35_14 2Ezd_22:35_15 2Ezd_22:35_16 2Ezd_22:35_17 2Ezd_22:35_18 2Ezd_22:35_19 2Ezd_22:35_20
2Ezd:22:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:36 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σαμαια καὶ Οζιηλ αἰνεῖν ἐν ᾠδαῖς Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ Εσδρας ὁ γραμματεὺς ἔμπροσθεν αὐτῶν·
2Ezd:22:36 and his brethren, Samaia, and Oziel, Gelol, Jama, Aia, Nathanael, and Juda, Anani, to praise with the hymns of David the man of God; and Esdras the scribe was before them, (Nehemiah 12:36 Brenton)
2Ezd:22:36 i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. (Ne 12:36 BT_4)
2Ezd:22:36 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σαμαια καὶ Οζιηλ αἰνεῖν ἐν ᾠδαῖς Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ Εσδρας γραμματεὺς ἔμπροσθεν αὐτῶν·
2Ezd:22:36 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν ᾠδή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:22:36 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda David Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie Skryba Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
2Ezd:22:36 kai\ a)delfoi\ au)tou= *samaia kai\ *oDZiEl ai)nei=n e)n O)|dai=s *dauid a)nTrO/pou tou= Teou=, kai\ *esdras o( grammateu\s e)/mprosTen au)tO=n·
2Ezd:22:36 kai adelfoi autu samaia kai oDZiEl ainein en Odais dauid anTrOpu tu Teu, kai esdras ho grammateus emprosTen autOn·
2Ezd:22:36 C N2_NPM RD_GSM N_NSM C N_NSM V2_PAN P N1_DPF N_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM P RD_GPM
2Ezd:22:36 and also, even, namely brother he/she/it/same ć and also, even, namely ć to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ode David human the god [see theology] and also, even, namely ć the scribe before/in front of he/she/it/same
2Ezd:22:36 and brothers (nom|voc) him/it/same (gen)   and   to-be-PRAISE-ing in/among/by (+dat) odes (dat) David (indecl) human (gen) the (gen) god (gen) and   the (nom) scribe (nom) before/in front of them/same (gen)
2Ezd:22:36 2Ezd_22:36_1 2Ezd_22:36_2 2Ezd_22:36_3 2Ezd_22:36_4 2Ezd_22:36_5 2Ezd_22:36_6 2Ezd_22:36_7 2Ezd_22:36_8 2Ezd_22:36_9 2Ezd_22:36_10 2Ezd_22:36_11 2Ezd_22:36_12 2Ezd_22:36_13 2Ezd_22:36_14 2Ezd_22:36_15 2Ezd_22:36_16 2Ezd_22:36_17 2Ezd_22:36_18 2Ezd_22:36_19
2Ezd:22:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:37 ἐπὶ πύλης τοῦ αιν κατέναντι αὐτῶν ἀνέβησαν ἐπὶ κλίμακας πόλεως Δαυιδ ἐν ἀναβάσει τοῦ τείχους ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου Δαυιδ καὶ ἕως πύλης τοῦ ὕδατος κατὰ ἀνατολάς. –
2Ezd:22:37 at the gate, to praise before them, and they went up by the steps of the city of David, in the ascent of the wall, above the house of David, even to the water-gate (Nehemiah 12:37 Brenton)
2Ezd:22:37 Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie. (Ne 12:37 BT_4)
2Ezd:22:37 ἐπὶ πύλης τοῦ αιν κατέναντι αὐτῶν ἀνέβησαν ἐπὶ κλίμακας πόλεως Δαυιδ ἐν ἀναβάσει τοῦ τείχους ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου Δαυιδ καὶ ἕως πύλης τοῦ ὕδατος κατὰ ἀνατολάς.
2Ezd:22:37 ἐπί πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αιν [LXX] κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί κλίμαξ, -ακος, ἡ [LXX] πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων     ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ
2Ezd:22:37 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama ayin [16. list hebrajskiego alfabetu] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Miasto David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Dom; by mieszkać David I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Brama Woda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh  
2Ezd:22:37 e)pi\ pu/lEs tou= ain kate/nanti au)tO=n a)ne/bEsan e)pi\ kli/makas po/leOs *dauid e)n a)naba/sei tou= tei/CHous e)pa/nOTen tou= oi)/kou *dauid kai\ e(/Os pu/lEs tou= u(/datos kata\ a)natola/s.
2Ezd:22:37 epi pylEs tu ain katenanti autOn anebEsan epi klimakas poleOs dauid en anabasei tu teiCHus epanOTen tu oiku dauid kai heOs pylEs tu hydatos kata anatolas.
2Ezd:22:37 P N1_GSF RA_GSM N_GSM P RD_GPM VZI_AAI3P P N3K_APF N3I_GSF N_GSM P N3I_DSF RA_GSN N3E_GSN P RA_GSM N2_GSM N_GSM C P N1_GSF RA_GSN N3T_GSN P N1_APF
2Ezd:22:37 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate the ayin [16th letter of Hebrew alphabet] opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? city David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the wall ć the house; to dwell David and also, even, namely until; dawn gate the water down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh  
2Ezd:22:37 upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (gen) the (gen) ayin opposite/in the presence of (+gen) them/same (gen) they-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) ???s (acc) city (gen) David (indecl) in/among/by (+dat)   the (gen) wall (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) the (gen) water (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc)  
2Ezd:22:37 2Ezd_22:37_1 2Ezd_22:37_2 2Ezd_22:37_3 2Ezd_22:37_4 2Ezd_22:37_5 2Ezd_22:37_6 2Ezd_22:37_7 2Ezd_22:37_8 2Ezd_22:37_9 2Ezd_22:37_10 2Ezd_22:37_11 2Ezd_22:37_12 2Ezd_22:37_13 2Ezd_22:37_14 2Ezd_22:37_15 2Ezd_22:37_16 2Ezd_22:37_17 2Ezd_22:37_18 2Ezd_22:37_19 2Ezd_22:37_20 2Ezd_22:37_21 2Ezd_22:37_22 2Ezd_22:37_23 2Ezd_22:37_24 2Ezd_22:37_25 2Ezd_22:37_26 2Ezd_22:37_27
2Ezd:22:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:38 καὶ περὶ αἰνέσεως ἡ δευτέρα ἐπορεύετο συναντῶσα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπάνω τοῦ τείχους ὑπεράνω τοῦ πύργου τῶν θεννουριμ καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος
2Ezd:22:38  
2Ezd:22:38 Drugi chór dziękczynny - a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników ludu - szedł wzdłuż muru w lewo obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, (Ne 12:38 BT_4)
2Ezd:22:38 καὶ περὶ αἰνέσεως δευτέρα ἐπορεύετο συναντῶσα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπάνω τοῦ τείχους ὑπεράνω τοῦ πύργου τῶν θεννουριμ καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος
2Ezd:22:38 καί περί αἴνεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπ·άνω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
2Ezd:22:38 I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Chwal chwały Drugi By iść By spotykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pół Ludzie Wyższy przedtem, na górze Ściana ??? Wieża I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ściana Szeroko
2Ezd:22:38 kai\ peri\ ai)ne/seOs E( deute/ra e)poreu/eto sunantO=sa au)toi=s, kai\ e)gO\ o)pi/sO au)tE=s, kai\ to\ E(/misu tou= laou= e)pa/nO tou= tei/CHous u(pera/nO tou= pu/rgou tO=n Tennourim kai\ e(/Os tou= tei/CHous tou= plate/os
2Ezd:22:38 kai peri aineseOs hE deutera eporeueto synantOsa autois, kai egO opisO autEs, kai to hEmisy tu lau epanO tu teiCHus hyperanO tu pyrgu tOn Tennurim kai heOs tu teiCHus tu plateos
2Ezd:22:38 C P N3I_GSF RA_NSF A1A_NSF V1I_IMI3S V3_PAPNSF RD_DPM C RP_NS P RD_GSF C RA_ASN A3U_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_GSN N3E_GSN P RA_GSM N2_GSM RA_GPM N_GSM C P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM A3U_GSM
2Ezd:22:38 and also, even, namely about (+acc,+gen) praise of praise the second to go to meet he/she/it/same and also, even, namely I behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely the half the people upper before, overhead the wall ??? the tower the ć and also, even, namely until; dawn the wall the wide
2Ezd:22:38 and about (+acc,+gen) praise (gen) the (nom) second (nom|acc|voc), second (nom|voc) he/she/it-was-being-GO-ed while MEET-ing (nom|voc) them/same (dat) and I (nom) behind her/it/same (gen) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) people (gen) upper the (gen) wall (gen) ??? the (gen) tower (gen) the (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) wall (gen) the (gen) wide ([Adj] gen)
2Ezd:22:38 2Ezd_22:38_1 2Ezd_22:38_2 2Ezd_22:38_3 2Ezd_22:38_4 2Ezd_22:38_5 2Ezd_22:38_6 2Ezd_22:38_7 2Ezd_22:38_8 2Ezd_22:38_9 2Ezd_22:38_10 2Ezd_22:38_11 2Ezd_22:38_12 2Ezd_22:38_13 2Ezd_22:38_14 2Ezd_22:38_15 2Ezd_22:38_16 2Ezd_22:38_17 2Ezd_22:38_18 2Ezd_22:38_19 2Ezd_22:38_20 2Ezd_22:38_21 2Ezd_22:38_22 2Ezd_22:38_23 2Ezd_22:38_24 2Ezd_22:38_25 2Ezd_22:38_26 2Ezd_22:38_27 2Ezd_22:38_28 2Ezd_22:38_29 2Ezd_22:38_30 2Ezd_22:38_31
2Ezd:22:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:39 καὶ ὑπεράνω τῆς πύλης Εφραιμ καὶ ἐπὶ πύλην τῆς ισανα καὶ ἐπὶ πύλην τὴν ἰχθυηρὰν καὶ πύργῳ Ανανεηλ καὶ ἕως πύλης τῆς προβατικῆς καὶ ἔστησαν ἐν πύλῃ τῆς φυλακῆς.
2Ezd:22:39 of Ephraim, and to the fish-gate, and by the tower of Anameel, and as far as the sheep-gate. (Nehemiah 12:39 Brenton)
2Ezd:22:39 dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej. (Ne 12:39 BT_4)
2Ezd:22:39 καὶ ὑπεράνω τῆς πύλης Εφραιμ καὶ ἐπὶ πύλην τῆς ισανα καὶ ἐπὶ πύλην τὴν ἰχθυηρὰν καὶ πύργῳ Ανανεηλ καὶ ἕως πύλης τῆς προβατικῆς καὶ ἔστησαν ἐν πύλῃ τῆς φυλακῆς.
2Ezd:22:39 καί ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἐφραίμ, ὁ καί ἐπί πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἐπί πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   καί πύργος, -ου, ὁ   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό προβατικός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
2Ezd:22:39 I też, nawet, mianowicie ??? Brama Efraim I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie Wieża I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Brama Owcy (bramy rynek/ owcy) I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Więzienie zabezpieczają się
2Ezd:22:39 kai\ u(pera/nO tE=s pu/lEs *efraim kai\ e)pi\ pu/lEn tE=s isana kai\ e)pi\ pu/lEn tE\n i)CHTuEra\n kai\ pu/rgO| *ananeEl kai\ e(/Os pu/lEs tE=s probatikE=s kai\ e)/stEsan e)n pu/lE| tE=s fulakE=s.
2Ezd:22:39 kai hyperanO tEs pylEs efraim kai epi pylEn tEs isana kai epi pylEn tEn iCHTyEran kai pyrgO ananeEl kai heOs pylEs tEs probatikEs kai estEsan en pylE tEs fylakEs.
2Ezd:22:39 C P RA_GSF N1_GSF N_GSM C P N1_ASF RA_GSF N_GSF C P N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C N2_DSM N_GSM C P N1_GSF RA_GSF A1_GSF C VAI_AAI3P P N1_DSF RA_GSF N1_GSF
2Ezd:22:39 and also, even, namely ??? the gate Ephraim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate the ć and also, even, namely tower ć and also, even, namely until; dawn gate the of sheep (sheep gate/market) and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate the prison guard
2Ezd:22:39 and ??? the (gen) gate (gen) Ephraim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) the (acc)   and tower (dat)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) the (gen) of sheep ([Adj] gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) gate (dat) the (gen) prison (gen)
2Ezd:22:39 2Ezd_22:39_1 2Ezd_22:39_2 2Ezd_22:39_3 2Ezd_22:39_4 2Ezd_22:39_5 2Ezd_22:39_6 2Ezd_22:39_7 2Ezd_22:39_8 2Ezd_22:39_9 2Ezd_22:39_10 2Ezd_22:39_11 2Ezd_22:39_12 2Ezd_22:39_13 2Ezd_22:39_14 2Ezd_22:39_15 2Ezd_22:39_16 2Ezd_22:39_17 2Ezd_22:39_18 2Ezd_22:39_19 2Ezd_22:39_20 2Ezd_22:39_21 2Ezd_22:39_22 2Ezd_22:39_23 2Ezd_22:39_24 2Ezd_22:39_25 2Ezd_22:39_26 2Ezd_22:39_27 2Ezd_22:39_28 2Ezd_22:39_29
2Ezd:22:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:22:40 καὶ ἔστησαν αἱ δύο τῆς αἰνέσεως ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν στρατηγῶν μετ’ ἐμοῦ
2Ezd:22:40 (Nehemiah 12:40 Brenton)
2Ezd:22:40 Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; (Ne 12:40 BT_4)
2Ezd:22:40 καὶ ἔστησαν αἱ δύο τῆς αἰνέσεως ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν στρατηγῶν μετ’ ἐμοῦ
2Ezd:22:40 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Ezd:22:40 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Dwa Chwal chwały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Pół stategist Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
2Ezd:22:40 kai\ e)/stEsan ai( du/o tE=s ai)ne/seOs e)n oi)/kO| tou= Teou=, kai\ e)gO\ kai\ to\ E(/misu tO=n stratEgO=n met’ e)mou=
2Ezd:22:40 kai estEsan hai dyo tEs aineseOs en oikO tu Teu, kai egO kai to hEmisy tOn stratEgOn met’ emu
2Ezd:22:40 C VAI_AAI3P RA_NPF M_NDM RA_GSF N3I_GSF P N2_DSM RA_GSM N2_GSM C RP_NS C RA_ASN A3U_ASN RA_GPM N2_GPM P RP_GS
2Ezd:22:40 and also, even, namely to cause to stand the two the praise of praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology] and also, even, namely I and also, even, namely the half the stategist after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
2Ezd:22:40 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) two (nom, acc, gen) the (gen) praise (gen) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen) and I (nom) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) stategists (gen) after (+acc), with (+gen)