2Ezd:23:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ, καὶ εὑρέθη γεγραμμένον ἐν αὐτῷ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν Αμμανῖται καὶ Μωαβῖται ἐν ἐκκλησίᾳ θεοῦ ἕως αἰῶνος,
2Ezd:23:1 In that day they read in the book of Moses in the ears of the people; and it was found written in it, that the Ammonites and Moabites should not enter into the congregation of God for ever; (Nehemiah 13:1 Brenton)
2Ezd:23:1 W owym czasie czytano z Księgi Mojżesza przed ludem i natrafiono w niej na taki przepis: «Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do społeczności Bożej, (Ne 13:1 BT_4)
2Ezd:23:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ, καὶ εὑρέθη γεγραμμένον ἐν αὐτῷ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν Αμμανῖται καὶ Μωαβῖται ἐν ἐκκλησίᾳ θεοῦ ἕως αἰῶνος,
2Ezd:23:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί   ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
2Ezd:23:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ludzie I też, nawet, mianowicie By znajdować By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By wchodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Bóg  Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Ezd:23:1 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)negnO/sTE e)n bibli/O| *mousE= e)n O)si\n tou= laou=, kai\ eu(re/TE gegramme/non e)n au)tO=| o(/pOs mE\ ei)se/lTOsin *ammani=tai kai\ *mOabi=tai e)n e)kklEsi/a| Teou= e(/Os ai)O=nos,
2Ezd:23:1 en tE hEmera ekeinE anegnOsTE en bibliO musE en Osin tu lau, kai heureTE gegrammenon en autO hopOs mE eiselTOsin ammanitai kai mOabitai en ekklEsia Teu heOs aiOnos,
2Ezd:23:1 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VSI_API3S P N2N_DSN N1M_GSM P N3T_DPN RA_GSM N2_GSM C VC_API3S VP_XMPASM P RD_DSM C D VB_AAS3P N1M_NPM C N1M_NPM P N1A_DSF N2_GSM C N3W_GSM
2Ezd:23:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear the people and also, even, namely to find to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to enter ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church god [see theology] until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Ezd:23:1 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-READ-ed in/among/by (+dat) book (dat) Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) ears (dat) the (gen) people (gen) and he/she/it-was-FIND-ed having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) this is how not they-should-ENTER   and   in/among/by (+dat) assembly (dat) god (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
2Ezd:23:1 2Ezd_23:1_1 2Ezd_23:1_2 2Ezd_23:1_3 2Ezd_23:1_4 2Ezd_23:1_5 2Ezd_23:1_6 2Ezd_23:1_7 2Ezd_23:1_8 2Ezd_23:1_9 2Ezd_23:1_10 2Ezd_23:1_11 2Ezd_23:1_12 2Ezd_23:1_13 2Ezd_23:1_14 2Ezd_23:1_15 2Ezd_23:1_16 2Ezd_23:1_17 2Ezd_23:1_18 2Ezd_23:1_19 2Ezd_23:1_20 2Ezd_23:1_21 2Ezd_23:1_22 2Ezd_23:1_23 2Ezd_23:1_24 2Ezd_23:1_25 2Ezd_23:1_26 2Ezd_23:1_27 2Ezd_23:1_28
2Ezd:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:2 ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν ἄρτῳ καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλααμ καταράσασθαι, καὶ ἔστρεψεν ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν εἰς εὐλογίαν.
2Ezd:23:2 because they met not the children of Israel with bread and water, but hired Balaam against them to curse them: but our God turned the curse into a blessing. (Nehemiah 13:2 Brenton)
2Ezd:23:2 albowiem oni nie powitali Izraelitów chlebem i wodą, lecz przekupili przeciw nim Balaama, aby ich przeklął; lecz Bóg nasz zmienił tę klątwę na błogosławieństwo». (Ne 13:2 BT_4)
2Ezd:23:2 ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν ἄρτῳ καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλααμ καταράσασθαι, καὶ ἔστρεψεν θεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν εἰς εὐλογίαν.
2Ezd:23:2 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ εἰς[1] εὐ·λογία, -ας, ἡ
2Ezd:23:2 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By spotykać się Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda I też, nawet, mianowicie By najmować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Balaam By kląć (klnij na dół) I też, nawet, mianowicie By odwracać się Bóg  Ja Klnij Do (+przyspieszenie) ???
2Ezd:23:2 o(/ti ou) sunE/ntEsan toi=s ui(oi=s *israEl e)n a)/rtO| kai\ e)n u(/dati kai\ e)misTO/santo e)p’ au)to\n to\n *balaam katara/sasTai, kai\ e)/strePSen o( Teo\s E(mO=n tE\n kata/ran ei)s eu)logi/an.
2Ezd:23:2 hoti u synEntEsan tois hyiois israEl en artO kai en hydati kai emisTOsanto ep’ auton ton balaam katarasasTai, kai estrePSen ho Teos hEmOn tEn kataran eis eulogian.
2Ezd:23:2 C D VAI_AAI3P RA_DPM N2_DPM N_GSM P N2_DSM C P N3T_DSN C VAI_AMI3P P RD_ASM RA_ASM N_ASM VA_AMN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_ASF N1A_ASF P N1A_ASF
2Ezd:23:2 because/that οὐχ before rough breathing to meet the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water and also, even, namely to hire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the Balaam to curse (curse down) and also, even, namely to turn the god [see theology] I the curse into (+acc) ???
2Ezd:23:2 because/that not they-MEET-ed the (dat) sons (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) bread (dat) and in/among/by (+dat) water (dat) and they-were-HIRE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) Balaam (indecl) to-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed and he/she/it-TURN-ed the (nom) god (nom) us (gen) the (acc) curse (acc) into (+acc) ??? (acc)
2Ezd:23:2 2Ezd_23:2_1 2Ezd_23:2_2 2Ezd_23:2_3 2Ezd_23:2_4 2Ezd_23:2_5 2Ezd_23:2_6 2Ezd_23:2_7 2Ezd_23:2_8 2Ezd_23:2_9 2Ezd_23:2_10 2Ezd_23:2_11 2Ezd_23:2_12 2Ezd_23:2_13 2Ezd_23:2_14 2Ezd_23:2_15 2Ezd_23:2_16 2Ezd_23:2_17 2Ezd_23:2_18 2Ezd_23:2_19 2Ezd_23:2_20 2Ezd_23:2_21 2Ezd_23:2_22 2Ezd_23:2_23 2Ezd_23:2_24 2Ezd_23:2_25 2Ezd_23:2_26 2Ezd_23:2_27
2Ezd:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:3 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν τὸν νόμον, καὶ ἐχωρίσθησαν πᾶς ἐπίμικτος ἐν Ισραηλ.
2Ezd:23:3 And it came to pass, when they heard the law, that they were separated, even every alien in Israel. (Nehemiah 13:3 Brenton)
2Ezd:23:3 Gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszelką cudzoziemszczyznę. (Ne 13:3 BT_4)
2Ezd:23:3 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν τὸν νόμον, καὶ ἐχωρίσθησαν πᾶς ἐπίμικτος ἐν Ισραηλ.
2Ezd:23:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:23:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Prawo I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
2Ezd:23:3 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousan to\n no/mon, kai\ e)CHOri/sTEsan pa=s e)pi/miktos e)n *israEl.
2Ezd:23:3 kai egeneto hOs Ekusan ton nomon, kai eCHOrisTEsan pas epimiktos en israEl.
2Ezd:23:3 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VSI_API3P A3_NSM A1B_NSM P N_DSM
2Ezd:23:3 and also, even, namely to become become, happen as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the law and also, even, namely to separate sequester, sever, split every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
2Ezd:23:3 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (acc) law (acc) and they-were-SEPARATE-ed every (nom|voc)   in/among/by (+dat) Israel (indecl)
2Ezd:23:3 2Ezd_23:3_1 2Ezd_23:3_2 2Ezd_23:3_3 2Ezd_23:3_4 2Ezd_23:3_5 2Ezd_23:3_6 2Ezd_23:3_7 2Ezd_23:3_8 2Ezd_23:3_9 2Ezd_23:3_10 2Ezd_23:3_11 2Ezd_23:3_12
2Ezd:23:3 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:4 καὶ πρὸ τούτου Ελιασιβ ὁ ἱερεὺς οἰκῶν ἐν γαζοφυλακίῳ οἴκου θεοῦ ἡμῶν ἐγγίων Τωβια
2Ezd:23:4 And before this time Eliasib the priest dwelt in the treasury of the house of our God, connected with Tobias; (Nehemiah 13:4 Brenton)
2Ezd:23:4 Jakiś czas przedtem kapłan Eliaszib - zawiadowca komnat naszego domu Bożego, krewny Tobiasza - (Ne 13:4 BT_4)
2Ezd:23:4 Καὶ πρὸ τούτου Ελιασιβ ἱερεὺς οἰκῶν ἐν γαζοφυλακίῳ οἴκου θεοῦ ἡμῶν ἐγγίων Τωβια
2Ezd:23:4 καί πρό οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν γαζο·φυλάκιον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγγίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of ἐγγύς); ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)  
2Ezd:23:4 I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Duchowny Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarbnica Dom; by mieszkać Bóg  Ja Bliżej; do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź))
2Ezd:23:4 *kai\ pro\ tou/tou *eliasib o( i(ereu\s oi)kO=n e)n gaDZofulaki/O| oi)/kou Teou= E(mO=n e)ggi/On *tObia
2Ezd:23:4 kai pro tutu eliasib ho hiereus oikOn en gaDZofylakiO oiku Teu hEmOn engiOn tObia
2Ezd:23:4 C P RD_GSN N_NSM RA_NSM N3V_NSM V2_PAPNSM P N2N_DSN N2_GSM N2_GSM RP_GP VF2_FAPNSM N_ASM
2Ezd:23:4 and also, even, namely before (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the priest house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasury house; to dwell god [see theology] I nearer; to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć
2Ezd:23:4 and before (+gen) this (gen)   the (nom) priest (nom) houses (gen); while DWELL-ing (nom) in/among/by (+dat) treasury (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) us (gen) nearer ([Adj] nom); going-to-NEAR (fut ptcp) (nom)  
2Ezd:23:4 2Ezd_23:4_1 2Ezd_23:4_2 2Ezd_23:4_3 2Ezd_23:4_4 2Ezd_23:4_5 2Ezd_23:4_6 2Ezd_23:4_7 2Ezd_23:4_8 2Ezd_23:4_9 2Ezd_23:4_10 2Ezd_23:4_11 2Ezd_23:4_12 2Ezd_23:4_13 2Ezd_23:4_14
2Ezd:23:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:5 καὶ ἐποίησεν αὐτῷ γαζοφυλάκιον μέγα, καὶ ἐκεῖ ἦσαν πρότερον διδόντες τὴν μανααν καὶ τὸν λίβανον καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν ᾀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, καὶ ἀπαρχὰς τῶν ἱερέων.
2Ezd:23:5 and he made himself a great treasury, and there they were formerly in the habit of bestowing the offerings, and the frankincense, and the vessels, and the tithe of the corn, and the wine, and the oil, the ordered portion of the Levites, and singers, and porters; and the first-fruits of the priests. (Nehemiah 13:5 Brenton)
2Ezd:23:5 urządził dla niego obszerną komnatę; dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów. (Ne 13:5 BT_4)
2Ezd:23:5 καὶ ἐποίησεν αὐτῷ γαζοφυλάκιον μέγα, καὶ ἐκεῖ ἦσαν πρότερον διδόντες τὴν μανααν καὶ τὸν λίβανον καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν ᾀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, καὶ ἀπαρχὰς τῶν ἱερέων.
2Ezd:23:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   καί ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
2Ezd:23:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Skarbnica Wielki I też, nawet, mianowicie Tam By być Wcześniej By dawać I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Lewita I też, nawet, mianowicie By śpiewać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Duchowny
2Ezd:23:5 kai\ e)poi/Esen au)tO=| gaDZofula/kion me/ga, kai\ e)kei= E)=san pro/teron dido/ntes tE\n manaan kai\ to\n li/banon kai\ ta\ skeu/E kai\ tE\n deka/tEn tou= si/tou kai\ tou= oi)/nou kai\ tou= e)lai/ou, e)ntolE\n tO=n *leuitO=n kai\ tO=n a)|do/ntOn kai\ tO=n pulOrO=n, kai\ a)parCHa\s tO=n i(ere/On.
2Ezd:23:5 kai epoiEsen autO gaDZofylakion mega, kai ekei Esan proteron didontes tEn manaan kai ton libanon kai ta skeuE kai tEn dekatEn tu situ kai tu oinu kai tu elaiu, entolEn tOn leuitOn kai tOn adontOn kai tOn pylOrOn, kai aparCHas tOn hiereOn.
2Ezd:23:5 C VAI_AAI3S RD_DSM N2N_ASN A1_ASN C D V9_IAI3P D V8_PAPNPM RA_ASF N_ASF C RA_ASM N2_ASM C RA_APN N3E_APN C RA_ASF A1_ASF RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSN N2N_GSN N1_ASF RA_GPM N1M_GPM C RA_GPM V1_PAPGPM C RA_GPM N2_GPM C N1_APF RA_GPM N3V_GPM
2Ezd:23:5 and also, even, namely to do/make he/she/it/same treasury great and also, even, namely there to be earlier to give the ć and also, even, namely the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely the tenth the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the Levite and also, even, namely the to sing and also, even, namely the ć and also, even, namely first-fruit the priest
2Ezd:23:5 and he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) treasury (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and there they-were earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) while GIVE-ing (nom|voc) the (acc)   and the (acc) frankincense (acc); incense (acc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and the (acc) tenth (acc) the (gen) wheat/grain (gen) and the (gen) wine (gen) and the (gen) olive oil (gen) precept (acc) the (gen) Levites (gen) and the (gen) let-them-be-SING-ing! (classical), while SING-ing (gen) and the (gen)   and first-fruits (acc) the (gen) priests (gen)
2Ezd:23:5 2Ezd_23:5_1 2Ezd_23:5_2 2Ezd_23:5_3 2Ezd_23:5_4 2Ezd_23:5_5 2Ezd_23:5_6 2Ezd_23:5_7 2Ezd_23:5_8 2Ezd_23:5_9 2Ezd_23:5_10 2Ezd_23:5_11 2Ezd_23:5_12 2Ezd_23:5_13 2Ezd_23:5_14 2Ezd_23:5_15 2Ezd_23:5_16 2Ezd_23:5_17 2Ezd_23:5_18 2Ezd_23:5_19 2Ezd_23:5_20 2Ezd_23:5_21 2Ezd_23:5_22 2Ezd_23:5_23 2Ezd_23:5_24 2Ezd_23:5_25 2Ezd_23:5_26 2Ezd_23:5_27 2Ezd_23:5_28 2Ezd_23:5_29 2Ezd_23:5_30 2Ezd_23:5_31 2Ezd_23:5_32 2Ezd_23:5_33 2Ezd_23:5_34 2Ezd_23:5_35 2Ezd_23:5_36 2Ezd_23:5_37 2Ezd_23:5_38 2Ezd_23:5_39 2Ezd_23:5_40 2Ezd_23:5_41 2Ezd_23:5_42
2Ezd:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:6 καὶ ἐν παντὶ τούτῳ οὐκ ἤμην ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αρθασασθα βασιλέως Βαβυλῶνος ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ μετὰ τέλος ἡμερῶν ᾐτησάμην παρὰ τοῦ βασιλέως
2Ezd:23:6 But in all this time I was not in Jerusalem; for in the thirty-second year of Arthasastha king of Babylon I came to the king, and after a certain time I made my request of the king; (Nehemiah 13:6 Brenton)
2Ezd:23:6 Podczas tego wszystkiego nie byłem w Jerozolimie, gdyż w roku trzydziestym drugim rządów Artakserksesa, króla babilońskiego, udałem się do tego króla, lecz po pewnym czasie uzyskałem od króla zezwolenie na powrót. (Ne 13:6 BT_4)
2Ezd:23:6 καὶ ἐν παντὶ τούτῳ οὐκ ἤμην ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αρθασασθα βασιλέως Βαβυλῶνος ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ μετὰ τέλος ἡμερῶν ᾐτησάμην παρὰ τοῦ βασιλέως
2Ezd:23:6 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί μετά τέλο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:23:6 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Drugi Król Babilon By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Dzień By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król
2Ezd:23:6 kai\ e)n panti\ tou/tO| ou)k E)/mEn e)n *ierousalEm, o(/ti e)n e)/tei triakostO=| kai\ deute/rO| tou= *arTasasTa basile/Os *babulO=nos E)=lTon pro\s to\n basile/a. kai\ meta\ te/los E(merO=n E)|tEsa/mEn para\ tou= basile/Os
2Ezd:23:6 kai en panti tutO uk EmEn en ierusalEm, hoti en etei triakostO kai deuterO tu arTasasTa basileOs babylOnos ElTon pros ton basilea. kai meta telos hEmerOn EtEsamEn para tu basileOs
2Ezd:23:6 C P A3_DSM RD_DSM D V9_IAI1S P N_DSF C P N3E_DSN A1_DSN C A1A_DSN RA_GSM N_GSM N3V_GSM N3W_GSM VBI_AAI1S P RA_ASM N3V_ASM C P N3E_ASN N1A_GPF VAI_AMI1S P RA_GSM N3V_GSM
2Ezd:23:6 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely second the ć king Babylon to come toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing end (event, consummation) day to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king
2Ezd:23:6 and in/among/by (+dat) every (dat) this (dat) not I-was-being in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) because/that in/among/by (+dat) year (dat)   and second (dat) the (gen)   king (gen) Babylon (gen) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and after (+acc), with (+gen) end (nom|acc|voc) days (gen) I-was-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen)
2Ezd:23:6 2Ezd_23:6_1 2Ezd_23:6_2 2Ezd_23:6_3 2Ezd_23:6_4 2Ezd_23:6_5 2Ezd_23:6_6 2Ezd_23:6_7 2Ezd_23:6_8 2Ezd_23:6_9 2Ezd_23:6_10 2Ezd_23:6_11 2Ezd_23:6_12 2Ezd_23:6_13 2Ezd_23:6_14 2Ezd_23:6_15 2Ezd_23:6_16 2Ezd_23:6_17 2Ezd_23:6_18 2Ezd_23:6_19 2Ezd_23:6_20 2Ezd_23:6_21 2Ezd_23:6_22 2Ezd_23:6_23 2Ezd_23:6_24 2Ezd_23:6_25 2Ezd_23:6_26 2Ezd_23:6_27 2Ezd_23:6_28 2Ezd_23:6_29 2Ezd_23:6_30
2Ezd:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:7 καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ. καὶ συνῆκα ἐν τῇ πονηρίᾳ, ᾗ ἐποίησεν Ελισουβ τῷ Τωβια ποιῆσαι αὐτῷ γαζοφυλάκιον ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:23:7 and I came to Jerusalem, and I understood the mischief which Eliasib had done in the case of Tobias, in making for him a treasury in the court of the house of God. (Nehemiah 13:7 Brenton)
2Ezd:23:7 Gdy przybyłem do Jerozolimy, spostrzegłem występek, który popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza przez urządzenie dla niego komnaty na dziedzińcach domu Bożego. (Ne 13:7 BT_4)
2Ezd:23:7 καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ. καὶ συνῆκα ἐν τῇ πονηρίᾳ, ἐποίησεν Ελισουβ τῷ Τωβια ποιῆσαι αὐτῷ γαζοφυλάκιον ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:23:7 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Ezd:23:7 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezeceństwo Kto/, który/, który By czynić/rób By czynić/rób On/ona/to/to samo Skarbnica W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Bóg 
2Ezd:23:7 kai\ E)=lTon ei)s *ierousalEm. kai\ sunE=ka e)n tE=| ponEri/a|, E(=| e)poi/Esen *elisoub tO=| *tObia poiE=sai au)tO=| gaDZofula/kion e)n au)lE=| oi)/kou tou= Teou=.
2Ezd:23:7 kai ElTon eis ierusalEm. kai synEka en tE ponEria, hE epoiEsen elisub tO tObia poiEsai autO gaDZofylakion en aulE oiku tu Teu.
2Ezd:23:7 C VBI_AAI1S P N_ASF C VAI_AAI1S P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAN RD_DSM N2N_ASN P N1_DSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:23:7 and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wickedness who/whom/which to do/make ć the ć to do/make he/she/it/same treasury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell the god [see theology]
2Ezd:23:7 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) and I-UNDERSTand-ed in/among/by (+dat) the (dat) wickedness (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (dat)   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) him/it/same (dat) treasury (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
2Ezd:23:7 2Ezd_23:7_1 2Ezd_23:7_2 2Ezd_23:7_3 2Ezd_23:7_4 2Ezd_23:7_5 2Ezd_23:7_6 2Ezd_23:7_7 2Ezd_23:7_8 2Ezd_23:7_9 2Ezd_23:7_10 2Ezd_23:7_11 2Ezd_23:7_12 2Ezd_23:7_13 2Ezd_23:7_14 2Ezd_23:7_15 2Ezd_23:7_16 2Ezd_23:7_17 2Ezd_23:7_18 2Ezd_23:7_19 2Ezd_23:7_20 2Ezd_23:7_21 2Ezd_23:7_22
2Ezd:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:8 καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη σφόδρα, καὶ ἔρριψα πάντα τὰ σκεύη οἴκου Τωβια ἔξω ἀπὸ τοῦ γαζοφυλακίου·
2Ezd:23:8 And it appeared very evil to me: so I cast forth all the furniture of the house of Tobias from the treasury. (Nehemiah 13:8 Brenton)
2Ezd:23:8 Rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem cały sprzęt domu Tobiaszowego precz z tej komnaty. (Ne 13:8 BT_4)
2Ezd:23:8 καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη σφόδρα, καὶ ἔρριψα πάντα τὰ σκεύη οἴκου Τωβια ἔξω ἀπὸ τοῦ γαζοφυλακίου·
2Ezd:23:8 καί πονηρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) σφόδρα καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό
2Ezd:23:8 I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ja By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarbnica
2Ezd:23:8 kai\ ponEro/n moi e)fa/nE sfo/dra, kai\ e)/rriPSa pa/nta ta\ skeu/E oi)/kou *tObia e)/XO a)po\ tou= gaDZofulaki/ou·
2Ezd:23:8 kai ponEron moi efanE sfodra, kai erriPSa panta ta skeuE oiku tObia eXO apo tu gaDZofylakiu·
2Ezd:23:8 C A1A_ASN RP_DS VDI_API3S D C VAI_AAI1S A3_ASN RA_APN N3E_APN N2_GSM N_GSM D P RA_GSN N2N_GSN
2Ezd:23:8 and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος I to appear look, shew, peer, seem, show vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to toss/fling/dump every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell ć outside; to have; to be permitted from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the treasury
2Ezd:23:8 and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-was-APPEAR-ed vehement, and I-TOSS/FLING/DUMP-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED away from (+gen) the (gen) treasury (gen)
2Ezd:23:8 2Ezd_23:8_1 2Ezd_23:8_2 2Ezd_23:8_3 2Ezd_23:8_4 2Ezd_23:8_5 2Ezd_23:8_6 2Ezd_23:8_7 2Ezd_23:8_8 2Ezd_23:8_9 2Ezd_23:8_10 2Ezd_23:8_11 2Ezd_23:8_12 2Ezd_23:8_13 2Ezd_23:8_14 2Ezd_23:8_15 2Ezd_23:8_16
2Ezd:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:9 καὶ εἶπα καὶ ἐκαθάρισαν τὰ γαζοφυλάκια, καὶ ἐπέστρεψα ἐκεῖ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ, τὴν μαναα καὶ τὸν λίβανον.
2Ezd:23:9 And I gave orders, and they purified the treasuries: and I restored thither the vessels of the house of God, and the offerings, and the frankincense. (Nehemiah 13:9 Brenton)
2Ezd:23:9 Wtedy kazałem oczyścić te komnaty i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęty domu Bożego, ofiarę pokarmową i kadzidło. (Ne 13:9 BT_4)
2Ezd:23:9 καὶ εἶπα καὶ ἐκαθάρισαν τὰ γαζοφυλάκια, καὶ ἐπέστρεψα ἐκεῖ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ, τὴν μαναα καὶ τὸν λίβανον.
2Ezd:23:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
2Ezd:23:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Skarbnica I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Tam Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
2Ezd:23:9 kai\ ei)=pa kai\ e)kaTa/risan ta\ gaDZofula/kia, kai\ e)pe/strePSa e)kei= skeu/E oi)/kou tou= Teou=, tE\n manaa kai\ to\n li/banon.
2Ezd:23:9 kai eipa kai ekaTarisan ta gaDZofylakia, kai epestrePSa ekei skeuE oiku tu Teu, tEn manaa kai ton libanon.
2Ezd:23:9 C VAI_AAI1S C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN C VAI_AAI1S D N3E_APN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_ASF N_ASF C RA_ASM N2_ASM
2Ezd:23:9 and also, even, namely to say/tell and also, even, namely to purify cleanse the treasury and also, even, namely to turn around there vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell the god [see theology] the ć and also, even, namely the frankincense; incense white gum, also Lebanon
2Ezd:23:9 and I-SAY/TELL-ed and they-PURIFIED-ed the (nom|acc) treasuries (nom|acc|voc) and I-TURN-ed-AROUND there vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) the (acc)   and the (acc) frankincense (acc); incense (acc)
2Ezd:23:9 2Ezd_23:9_1 2Ezd_23:9_2 2Ezd_23:9_3 2Ezd_23:9_4 2Ezd_23:9_5 2Ezd_23:9_6 2Ezd_23:9_7 2Ezd_23:9_8 2Ezd_23:9_9 2Ezd_23:9_10 2Ezd_23:9_11 2Ezd_23:9_12 2Ezd_23:9_13 2Ezd_23:9_14 2Ezd_23:9_15 2Ezd_23:9_16 2Ezd_23:9_17 2Ezd_23:9_18
2Ezd:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:10 καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν Λευιτῶν οὐκ ἐδόθησαν, καὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰς ἀγρὸν αὐτοῦ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ᾄδοντες ποιοῦντες τὸ ἔργον.
2Ezd:23:10 And I understood that the portion of the Levites had not been given: and they had fled every one to his field, the Levites and the singers doing the work. (Nehemiah 13:10 Brenton)
2Ezd:23:10 Dowiedziałem się również, że nie dostarczono przydziałów lewitom i że oni - lewici i śpiewacy pełniący służbę - uciekali, każdy na swoje pole. (Ne 13:10 BT_4)
2Ezd:23:10 Καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν Λευιτῶν οὐκ ἐδόθησαν, καὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰς ἀγρὸν αὐτοῦ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ᾄδοντες ποιοῦντες τὸ ἔργον.
2Ezd:23:10 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
2Ezd:23:10 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Część Lewita ??? Przed przydechem mocnym By dawać I też, nawet, mianowicie By uciekać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Pole On/ona/to/to samo Lewita I też, nawet, mianowicie By śpiewać By czynić/rób Praca
2Ezd:23:10 *kai\ e)/gnOn o(/ti meri/des tO=n *leuitO=n ou)k e)do/TEsan, kai\ e)fu/gosan a)nE\r ei)s a)gro\n au)tou= oi( *leui=tai kai\ oi( a)/|dontes poiou=ntes to\ e)/rgon.
2Ezd:23:10 kai egnOn hoti merides tOn leuitOn uk edoTEsan, kai efygosan anEr eis agron autu hoi leuitai kai hoi adontes poiuntes to ergon.
2Ezd:23:10 C VZI_AAI1S C N3D_NPF RA_GPM N1M_GPM D VCI_API3P C VBI_AAI3P N3_NSM P N2_ASM RD_GSM RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM V1_PAPNPM V2_PAPNPM RA_ASN N2N_ASN
2Ezd:23:10 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that part the Levite οὐχ before rough breathing to give and also, even, namely to flee man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) field he/she/it/same the Levite and also, even, namely the to sing to do/make the work
2Ezd:23:10 and I-KNOW-ed because/that ???s (nom|voc) the (gen) Levites (gen) not they-were-GIVE-ed and they-FLEE-ed man, husband (nom) into (+acc) field (acc) him/it/same (gen) the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) while SING-ing (nom|voc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc)
2Ezd:23:10 2Ezd_23:10_1 2Ezd_23:10_2 2Ezd_23:10_3 2Ezd_23:10_4 2Ezd_23:10_5 2Ezd_23:10_6 2Ezd_23:10_7 2Ezd_23:10_8 2Ezd_23:10_9 2Ezd_23:10_10 2Ezd_23:10_11 2Ezd_23:10_12 2Ezd_23:10_13 2Ezd_23:10_14 2Ezd_23:10_15 2Ezd_23:10_16 2Ezd_23:10_17 2Ezd_23:10_18 2Ezd_23:10_19 2Ezd_23:10_20 2Ezd_23:10_21 2Ezd_23:10_22
2Ezd:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:11 καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς στρατηγοῖς καὶ εἶπα Διὰ τί ἐγκατελείφθη ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ; καὶ συνήγαγον αὐτοὺς καὶ ἔστησα αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν.
2Ezd:23:11 And I strove with the commanders, and said, Wherefore has the house of God been abandoned? and I assembled them, and set them in their place. (Nehemiah 13:11 Brenton)
2Ezd:23:11 Wtedy zganiłem zwierzchników i powiedziałem: «Czemu dom Boży jest opuszczony?» Zebrałem lewitów i postawiłem ich na ich stanowisku. (Ne 13:11 BT_4)
2Ezd:23:11 καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς στρατηγοῖς καὶ εἶπα Διὰ τί ἐγκατελείφθη οἶκος τοῦ θεοῦ; καὶ συνήγαγον αὐτοὺς καὶ ἔστησα αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν.
2Ezd:23:11 καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:23:11 I też, nawet, mianowicie By kłócić się stategist I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce On/ona/to/to samo
2Ezd:23:11 kai\ e)maCHesa/mEn toi=s stratEgoi=s kai\ ei)=pa *dia\ ti/ e)gkatelei/fTE o( oi)=kos tou= Teou=; kai\ sunE/gagon au)tou\s kai\ e)/stEsa au)tou\s e)pi\ tE=| sta/sei au)tO=n.
2Ezd:23:11 kai emaCHesamEn tois stratEgois kai eipa dia ti enkateleifTE ho oikos tu Teu; kai synEgagon autus kai estEsa autus epi tE stasei autOn.
2Ezd:23:11 C VAI_AMI1S RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI1S P RI_ASN VVI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI1S RD_APM C VAI_AAI1S RD_APM P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM
2Ezd:23:11 and also, even, namely to quarrel the stategist and also, even, namely to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the house the god [see theology] and also, even, namely to gather together he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the station/place he/she/it/same
2Ezd:23:11 and I-was-QUARREL-ed the (dat) stategists (dat) and I-SAY/TELL-ed because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-GIVE UP-ed the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) and I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed them/same (acc) and I-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) station/place (dat) them/same (gen)
2Ezd:23:11 2Ezd_23:11_1 2Ezd_23:11_2 2Ezd_23:11_3 2Ezd_23:11_4 2Ezd_23:11_5 2Ezd_23:11_6 2Ezd_23:11_7 2Ezd_23:11_8 2Ezd_23:11_9 2Ezd_23:11_10 2Ezd_23:11_11 2Ezd_23:11_12 2Ezd_23:11_13 2Ezd_23:11_14 2Ezd_23:11_15 2Ezd_23:11_16 2Ezd_23:11_17 2Ezd_23:11_18 2Ezd_23:11_19 2Ezd_23:11_20 2Ezd_23:11_21 2Ezd_23:11_22 2Ezd_23:11_23
2Ezd:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:12 καὶ πᾶς Ιουδα ἤνεγκαν δεκάτην τοῦ πυροῦ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰς τοὺς θησαυροὺς
2Ezd:23:12 And all Juda brought a tithe of the wheat and the wine and the oil into the treasuries, (Nehemiah 13:12 Brenton)
2Ezd:23:12 A cały Juda przyniósł do składnic dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy. (Ne 13:12 BT_4)
2Ezd:23:12 καὶ πᾶς Ιουδα ἤνεγκαν δεκάτην τοῦ πυροῦ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰς τοὺς θησαυροὺς
2Ezd:23:12 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ
2Ezd:23:12 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dziesiąty By palić się I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Skarb
2Ezd:23:12 kai\ pa=s *iouda E)/negkan deka/tEn tou= purou= kai\ tou= oi)/nou kai\ tou= e)lai/ou ei)s tou\s TEsaurou\s
2Ezd:23:12 kai pas iuda Enenkan dekatEn tu pyru kai tu oinu kai tu elaiu eis tus TEsaurus
2Ezd:23:12 C A3_NSM N_NSM VAI_AAI3P A1_ASF RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSN N2N_GSN P RA_APM N2_APM
2Ezd:23:12 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth tenth the to burn and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil into (+acc) the treasure
2Ezd:23:12 and every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) they-BRING-ed tenth (acc) the (gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and the (gen) wine (gen) and the (gen) olive oil (gen) into (+acc) the (acc) treasures (acc)
2Ezd:23:12 2Ezd_23:12_1 2Ezd_23:12_2 2Ezd_23:12_3 2Ezd_23:12_4 2Ezd_23:12_5 2Ezd_23:12_6 2Ezd_23:12_7 2Ezd_23:12_8 2Ezd_23:12_9 2Ezd_23:12_10 2Ezd_23:12_11 2Ezd_23:12_12 2Ezd_23:12_13 2Ezd_23:12_14 2Ezd_23:12_15 2Ezd_23:12_16
2Ezd:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:13 ἐπὶ χεῖρα Σελεμια τοῦ ἱερέως καὶ Σαδδουκ τοῦ γραμματέως καὶ Φαδαια ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν Αναν υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Μαθανια, ὅτι πιστοὶ ἐλογίσθησαν ἐπ’ αὐτοὺς μερίζειν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν.
2Ezd:23:13 to the charge of Selemia the priest, and Sadoc the scribe, and Phadaea of the Levites: and next to them was Anan the son of Zacchur, son of Matthanias; for they were accounted faithful: it was their office to distribute to their brethren. (Nehemiah 13:13 Brenton)
2Ezd:23:13 A zarząd nad składnicami powierzyłem kapłanowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi spośród lewitów; pomocnikiem ich był Chanan, syn Zakkura, syna Mattaniasza: oni bowiem uchodzili za uczciwych. Mieli oni obowiązek dawać przydziały swoim braciom. (Ne 13:13 BT_4)
2Ezd:23:13 ἐπὶ χεῖρα Σελεμια τοῦ ἱερέως καὶ Σαδδουκ τοῦ γραμματέως καὶ Φαδαια ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν Αναν υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Μαθανια, ὅτι πιστοὶ ἐλογίσθησαν ἐπ’ αὐτοὺς μερίζειν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν.
2Ezd:23:13 ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί   ἀπό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅτι πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:23:13 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Duchowny I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lewita I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo Syn Syn Ponieważ/tamto Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Brat On/ona/to/to samo
2Ezd:23:13 e)pi\ CHei=ra *selemia tou= i(ere/Os kai\ *saddouk tou= grammate/Os kai\ *fadaia a)po\ tO=n *leuitO=n, kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n *anan ui(o\s *DZakCHour ui(o\s *maTania, o(/ti pistoi\ e)logi/sTEsan e)p’ au)tou\s meri/DZein toi=s a)delfoi=s au)tO=n.
2Ezd:23:13 epi CHeira selemia tu hiereOs kai sadduk tu grammateOs kai fadaia apo tOn leuitOn, kai epi CHeira autOn anan hyios DZakCHur hyios maTania, hoti pistoi elogisTEsan ep’ autus meriDZein tois adelfois autOn.
2Ezd:23:13 P N3_ASF N_GSM RA_GSM N3V_GSM C N_GSM RA_GSM N3V_GSM C N_GSM P RA_GPM N1M_GPM C P N3_ASF RD_GPM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM C A1_NPM VSI_API3P P RD_APM V1_PAN RA_DPM N2_DPM RD_GPM
2Ezd:23:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand ć the priest and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Levite and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same ć son ć son ć because/that faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion the brother he/she/it/same
2Ezd:23:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc)   the (gen) priest (gen) and   the (gen) scribe (gen) and   away from (+gen) the (gen) Levites (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen)   son (nom)   son (nom)   because/that faithful ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH (classical), he/she/it-should-be-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-should-be-being-ACT-ed-ON-FAITH, he/she/it-happens-to-be-ACT-ing-ON-FAITH (opt) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) to-be-DIVIDE-ing the (dat) brothers (dat) them/same (gen)
2Ezd:23:13 2Ezd_23:13_1 2Ezd_23:13_2 2Ezd_23:13_3 2Ezd_23:13_4 2Ezd_23:13_5 2Ezd_23:13_6 2Ezd_23:13_7 2Ezd_23:13_8 2Ezd_23:13_9 2Ezd_23:13_10 2Ezd_23:13_11 2Ezd_23:13_12 2Ezd_23:13_13 2Ezd_23:13_14 2Ezd_23:13_15 2Ezd_23:13_16 2Ezd_23:13_17 2Ezd_23:13_18 2Ezd_23:13_19 2Ezd_23:13_20 2Ezd_23:13_21 2Ezd_23:13_22 2Ezd_23:13_23 2Ezd_23:13_24 2Ezd_23:13_25 2Ezd_23:13_26 2Ezd_23:13_27 2Ezd_23:13_28 2Ezd_23:13_29 2Ezd_23:13_30 2Ezd_23:13_31 2Ezd_23:13_32
2Ezd:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:14 μνήσθητί μου, ὁ θεός, ἐν ταύτῃ, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτω ἔλεός μου, ὃ ἐποίησα ἐν οἴκῳ κυρίου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:23:14 Remember me, O God, in this, and let not my kindness be forgotten which I have wrought in regard to the house of the Lord God. (Nehemiah 13:14 Brenton)
2Ezd:23:14 Pamiętajże, Boże mój, o tym i nie wymaż moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla jego obsługi. (Ne 13:14 BT_4)
2Ezd:23:14 μνήσθητί μου, θεός, ἐν ταύτῃ, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτω ἔλεός μου, ἐποίησα ἐν οἴκῳ κυρίου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:23:14 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Ezd:23:14 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Litość Ja Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
2Ezd:23:14 mnE/sTEti/ mou, o( Teo/s, e)n tau/tE|, kai\ mE\ e)XaleifTE/tO e)/leo/s mou, o(\ e)poi/Esa e)n oi)/kO| kuri/ou tou= Teou=.
2Ezd:23:14 mnEsTEti mu, ho Teos, en tautE, kai mE eXaleifTEtO eleos mu, ho epoiEsa en oikO kyriu tu Teu.
2Ezd:23:14 VS_APD2S RP_GS RA_VSM N2_VSM P RD_DSF C D VV_APD3S N3E_NSM RP_GS RR_NSM VAI_AAI1S P N2_DSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:23:14 to remember/become mindful of I the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, mercy I who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
2Ezd:23:14 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) this (dat) and not let-him/her/it-be-OBLITERATION-ed! mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
2Ezd:23:14 2Ezd_23:14_1 2Ezd_23:14_2 2Ezd_23:14_3 2Ezd_23:14_4 2Ezd_23:14_5 2Ezd_23:14_6 2Ezd_23:14_7 2Ezd_23:14_8 2Ezd_23:14_9 2Ezd_23:14_10 2Ezd_23:14_11 2Ezd_23:14_12 2Ezd_23:14_13 2Ezd_23:14_14 2Ezd_23:14_15 2Ezd_23:14_16 2Ezd_23:14_17 2Ezd_23:14_18
2Ezd:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:15 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον ἐν Ιουδα πατοῦντας ληνοὺς ἐν τῷ σαββάτῳ καὶ φέροντας δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ τοὺς ὄνους καὶ οἶνον καὶ σταφυλὴν καὶ σῦκα καὶ πᾶν βάσταγμα καὶ φέροντας εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου· καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ἡμέρᾳ πράσεως αὐτῶν.
2Ezd:23:15 In those days I saw in Juda men treading wine-presses on the sabbath, and carrying sheaves, and loading asses with both wine, and grapes, and figs, and every kind of burden, and bringing them into Jerusalem on the sabbath-day: (Nehemiah 13:15 Brenton)
2Ezd:23:15 W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność. (Ne 13:15 BT_4)
2Ezd:23:15 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον ἐν Ιουδα πατοῦντας ληνοὺς ἐν τῷ σαββάτῳ καὶ φέροντας δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ τοὺς ὄνους καὶ οἶνον καὶ σταφυλὴν καὶ σῦκα καὶ πᾶν βάσταγμα καὶ φέροντας εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου· καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ἡμέρᾳ πράσεως αὐτῶν.
2Ezd:23:15 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ληνός, -οῦ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   καί   ἐπί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί οἶνος, -ου, ὁ καί σταφυλή, -ῆς, ἡ καί σῦκον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐπι·μαρτύρομαι [LXX] (-, -, επι+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:23:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By stąpać ciężko Tłocznia do wina W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Winogrona grono I też, nawet, mianowicie Figa {Strój} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo
2Ezd:23:15 *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais ei)=don e)n *iouda patou=ntas lEnou\s e)n tO=| sabba/tO| kai\ fe/rontas dra/gmata kai\ e)pigemi/DZontas e)pi\ tou\s o)/nous kai\ oi)=non kai\ stafulE\n kai\ su=ka kai\ pa=n ba/stagma kai\ fe/rontas ei)s *ierousalEm e)n E(me/ra| tou= sabba/tou· kai\ e)pemartura/mEn e)n E(me/ra| pra/seOs au)tO=n.
2Ezd:23:15 en tais hEmerais ekeinais eidon en iuda patuntas lEnus en tO sabbatO kai ferontas dragmata kai epigemiDZontas epi tus onus kai oinon kai stafylEn kai syka kai pan bastagma kai ferontas eis ierusalEm en hEmera tu sabbatu· kai epemartyramEn en hEmera praseOs autOn.
2Ezd:23:15 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VBI_AAI1S P N_DSM V2_PAPAPM N2_APF P RA_DSN N2N_DSN C V1_PAPAPM N3M_APN C V1_PAPAPM P RA_APM N2_APM C N2_ASM C N1_ASF C N2N_APN C A3_ASN N3M_ASN C V1_PAPAPM P N_ASF P N1A_DSF RA_GSN N2N_GSN C VAI_AMI1S P N1A_DSF N3I_GSF RD_GPM
2Ezd:23:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah to stomp winepress in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ass/donkey and also, even, namely wine and also, even, namely grape cluster and also, even, namely fig and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the sabbath and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć he/she/it/same
2Ezd:23:15 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) while STOMP-ing (acc) winepresses (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sabbath (dat) and while BRING-ing (acc)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) asses/donkeys (acc) and wine (acc) and grape cluster (acc) and figs (nom|acc|voc) and every (nom|acc|voc)   and while BRING-ing (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) sabbath (gen) and I-was-???-ed in/among/by (+dat) day (dat)   them/same (gen)
2Ezd:23:15 2Ezd_23:15_1 2Ezd_23:15_2 2Ezd_23:15_3 2Ezd_23:15_4 2Ezd_23:15_5 2Ezd_23:15_6 2Ezd_23:15_7 2Ezd_23:15_8 2Ezd_23:15_9 2Ezd_23:15_10 2Ezd_23:15_11 2Ezd_23:15_12 2Ezd_23:15_13 2Ezd_23:15_14 2Ezd_23:15_15 2Ezd_23:15_16 2Ezd_23:15_17 2Ezd_23:15_18 2Ezd_23:15_19 2Ezd_23:15_20 2Ezd_23:15_21 2Ezd_23:15_22 2Ezd_23:15_23 2Ezd_23:15_24 2Ezd_23:15_25 2Ezd_23:15_26 2Ezd_23:15_27 2Ezd_23:15_28 2Ezd_23:15_29 2Ezd_23:15_30 2Ezd_23:15_31 2Ezd_23:15_32 2Ezd_23:15_33 2Ezd_23:15_34 2Ezd_23:15_35 2Ezd_23:15_36 2Ezd_23:15_37 2Ezd_23:15_38 2Ezd_23:15_39 2Ezd_23:15_40 2Ezd_23:15_41 2Ezd_23:15_42 2Ezd_23:15_43
2Ezd:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:16 καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῇ φέροντες ἰχθὺν καὶ πᾶσαν πρᾶσιν πωλοῦντες ἐν τῷ σαββάτῳ τοῖς υἱοῖς Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:23:16 and I testified in the day of their sale. Also their dwelt in it men bringing fish, and selling every kind of merchandise to the children of Juda and in Jerusalem on the sabbath. (Nehemiah 13:16 Brenton)
2Ezd:23:16 A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. (Ne 13:16 BT_4)
2Ezd:23:16 καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῇ φέροντες ἰχθὺν καὶ πᾶσαν πρᾶσιν πωλοῦντες ἐν τῷ σαββάτῳ τοῖς υἱοῖς Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:23:16 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἰχθύς, -ύος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:23:16 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ryba I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić By sprzedawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:23:16 kai\ e)ka/Tisan e)n au)tE=| fe/rontes i)CHTu\n kai\ pa=san pra=sin pOlou=ntes e)n tO=| sabba/tO| toi=s ui(oi=s *iouda kai\ e)n *ierousalEm.
2Ezd:23:16 kai ekaTisan en autE ferontes iCHTyn kai pasan prasin pOluntes en tO sabbatO tois hyiois iuda kai en ierusalEm.
2Ezd:23:16 C VAI_AAI3P P RD_DSF V1_PAPNPM N3U_ASM C A1S_ASF N3I_ASF V2_PAPNPM P RA_DSN N2N_DSN RA_DPM N2_DPM N_GSM C P N_DSF
2Ezd:23:16 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth fish and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć to sell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath the son Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:23:16 and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) while BRING-ing (nom|voc) fish (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   while SELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) sabbath (dat) the (dat) sons (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:23:16 2Ezd_23:16_1 2Ezd_23:16_2 2Ezd_23:16_3 2Ezd_23:16_4 2Ezd_23:16_5 2Ezd_23:16_6 2Ezd_23:16_7 2Ezd_23:16_8 2Ezd_23:16_9 2Ezd_23:16_10 2Ezd_23:16_11 2Ezd_23:16_12 2Ezd_23:16_13 2Ezd_23:16_14 2Ezd_23:16_15 2Ezd_23:16_16 2Ezd_23:16_17 2Ezd_23:16_18 2Ezd_23:16_19
2Ezd:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:17 καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς υἱοῖς Ιουδα τοῖς ἐλευθέροις καὶ εἶπα αὐτοῖς Τίς ὁ λόγος οὗτος ὁ πονηρός, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε καὶ βεβηλοῦτε τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου;
2Ezd:23:17 And I strove with the free children of Juda, and said to them, What is this evil thing which ye do, and profane the sabbath-day? (Nehemiah 13:17 Brenton)
2Ezd:23:17 Wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: «Co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu. (Ne 13:17 BT_4)
2Ezd:23:17 καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς υἱοῖς Ιουδα τοῖς ἐλευθέροις καὶ εἶπα αὐτοῖς Τίς λόγος οὗτος πονηρός, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε καὶ βεβηλοῦτε τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου;
2Ezd:23:17 καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
2Ezd:23:17 I też, nawet, mianowicie By kłócić się Syn Judasz/Juda Uwalniany; by uwalniać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Kto/, który/, który; by być Ty By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Dzień Szabas
2Ezd:23:17 kai\ e)maCHesa/mEn toi=s ui(oi=s *iouda toi=s e)leuTe/rois kai\ ei)=pa au)toi=s *ti/s o( lo/gos ou(=tos o( ponEro/s, o(\n u(mei=s poiei=te kai\ bebElou=te tE\n E(me/ran tou= sabba/tou;
2Ezd:23:17 kai emaCHesamEn tois hyiois iuda tois eleuTerois kai eipa autois tis ho logos hutos ho ponEros, hon hymeis poieite kai bebElute tEn hEmeran tu sabbatu;
2Ezd:23:17 C VAI_AMI1S RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM A1A_DPM C VAI_AAI1S RD_DPM RI_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_NSM A1A_NSM RR_ASM RP_NP V2_PAI2P C V4_PAI2P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN
2Ezd:23:17 and also, even, namely to quarrel the son Judas/Judah the liberated; to liberate and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος who/whom/which; to be you to do/make and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the day the sabbath
2Ezd:23:17 and I-was-QUARREL-ed the (dat) sons (dat) Judas/Judah (gen, voc) the (dat) liberated ([Adj] dat); you(sg)-are-LIBERATE-ing, you(sg)-should-be-LIBERATE-ing, you(sg)-happen-to-be-LIBERATE-ing (opt) and I-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom) the (nom) word (nom) this (nom) the (nom) wicked ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! and you(pl)-are-DEFILE-ing, be-you(pl)-DEFILE-ing! the (acc) day (acc) the (gen) sabbath (gen)
2Ezd:23:17 2Ezd_23:17_1 2Ezd_23:17_2 2Ezd_23:17_3 2Ezd_23:17_4 2Ezd_23:17_5 2Ezd_23:17_6 2Ezd_23:17_7 2Ezd_23:17_8 2Ezd_23:17_9 2Ezd_23:17_10 2Ezd_23:17_11 2Ezd_23:17_12 2Ezd_23:17_13 2Ezd_23:17_14 2Ezd_23:17_15 2Ezd_23:17_16 2Ezd_23:17_17 2Ezd_23:17_18 2Ezd_23:17_19 2Ezd_23:17_20 2Ezd_23:17_21 2Ezd_23:17_22 2Ezd_23:17_23 2Ezd_23:17_24 2Ezd_23:17_25
2Ezd:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:18 οὐχὶ οὕτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἤνεγκεν ἐπ’ αὐτοὺς ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην· καὶ ὑμεῖς προστίθετε ὀργὴν ἐπὶ Ισραηλ βεβηλῶσαι τὸ σάββατον.
2Ezd:23:18 Did not your fathers thus, and our God brought upon them and upon us and upon this city all these evils? and do ye bring additional wrath upon Israel by profaning the sabbath? (Nehemiah 13:18 Brenton)
2Ezd:23:18 Czyż tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu». (Ne 13:18 BT_4)
2Ezd:23:18 οὐχὶ οὕτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἤνεγκεν ἐπ’ αὐτοὺς θεὸς ἡμῶν καὶ ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην· καὶ ὑμεῖς προστίθετε ὀργὴν ἐπὶ Ισραηλ βεβηλῶσαι τὸ σάββατον.
2Ezd:23:18 οὐχί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
2Ezd:23:18 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty By dodawać do Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Szabas
2Ezd:23:18 ou)CHi\ ou(/tOs e)poi/Esan oi( pate/res u(mO=n; kai\ E)/negken e)p’ au)tou\s o( Teo\s E(mO=n kai\ e)f’ E(ma=s pa/nta ta\ kaka\ tau=ta kai\ e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn· kai\ u(mei=s prosti/Tete o)rgE\n e)pi\ *israEl bebElO=sai to\ sa/bbaton.
2Ezd:23:18 uCHi hutOs epoiEsan hoi pateres hymOn; kai Enenken ep’ autus ho Teos hEmOn kai ef’ hEmas panta ta kaka tauta kai epi tEn polin tautEn· kai hymeis prostiTete orgEn epi israEl bebElOsai to sabbaton.
2Ezd:23:18 D D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP C VAI_AAI3S P RD_APM RA_NSM N2_NSM RP_GP C P RP_AP A3_ASN RA_APN A1_APN RD_APN C P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C RP_NP V7_PAI2P N1_ASF P N_ASM VA_AAN RA_ASN N2N_ASN
2Ezd:23:18 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the father you and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the god [see theology] I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely you to add to wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the sabbath
2Ezd:23:18 not thusly/like this they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) and he/she/it-BRING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) god (nom) us (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) and you(pl) (nom) you(pl)-are-ADD-ing-TO, be-you(pl)-ADD-ing-TO! wrath (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) to-DEFILE, be-you(sg)-DEFILE-ed!, you(sg)-have-been-DEFILE-ed, he/she/it-happens-to-DEFILE (opt) the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc)
2Ezd:23:18 2Ezd_23:18_1 2Ezd_23:18_2 2Ezd_23:18_3 2Ezd_23:18_4 2Ezd_23:18_5 2Ezd_23:18_6 2Ezd_23:18_7 2Ezd_23:18_8 2Ezd_23:18_9 2Ezd_23:18_10 2Ezd_23:18_11 2Ezd_23:18_12 2Ezd_23:18_13 2Ezd_23:18_14 2Ezd_23:18_15 2Ezd_23:18_16 2Ezd_23:18_17 2Ezd_23:18_18 2Ezd_23:18_19 2Ezd_23:18_20 2Ezd_23:18_21 2Ezd_23:18_22 2Ezd_23:18_23 2Ezd_23:18_24 2Ezd_23:18_25 2Ezd_23:18_26 2Ezd_23:18_27 2Ezd_23:18_28 2Ezd_23:18_29 2Ezd_23:18_30 2Ezd_23:18_31 2Ezd_23:18_32 2Ezd_23:18_33 2Ezd_23:18_34
2Ezd:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:19 καὶ ἐγένετο ἡνίκα κατέστησαν πύλαι Ιερουσαλημ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα καὶ ἔκλεισαν τὰς πύλας, καὶ εἶπα ὥστε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως ὀπίσω τοῦ σαββάτου· καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου ἔστησα ἐπὶ τὰς πύλας ὥστε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
2Ezd:23:19 And it came to pass, when the gates were set up in Jerusalem, before the sabbath, that I spoke, and they shut the gates; and I gave orders that they should not be opened till after the sabbath: and I set some of my servants at the gates, that none should bring in burdens on the sabbath-day. (Nehemiah 13:19 Brenton)
2Ezd:23:19 I wydałem rozkaz: «Skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte». I drugi rozkaz: «Nie zostaną one otwarte, aż dopiero po szabacie». Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem: «Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu». (Ne 13:19 BT_4)
2Ezd:23:19 καὶ ἐγένετο ἡνίκα κατέστησαν πύλαι Ιερουσαλημ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα καὶ ἔκλεισαν τὰς πύλας, καὶ εἶπα ὥστε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως ὀπίσω τοῦ σαββάτου· καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου ἔστησα ἐπὶ τὰς πύλας ὥστε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
2Ezd:23:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρό ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὥστε μή ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὀπίσω ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐκ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὥστε μή αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -)   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
2Ezd:23:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Brama Jerozolima [miasto z] Przedtem (+informacja) Szabas I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By zamykać się Brama I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tak tamto Nie By otwierać On/ona/to/to samo Aż; świtaj Z tyłu w tył, z tyłu, potem Szabas I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/młody niewolnik Ja By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Tak tamto Nie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas
2Ezd:23:19 kai\ e)ge/neto E(ni/ka kate/stEsan pu/lai *ierousalEm pro\ tou= sabba/tou, kai\ ei)=pa kai\ e)/kleisan ta\s pu/las, kai\ ei)=pa O(/ste mE\ a)noigE=nai au)ta\s e(/Os o)pi/sO tou= sabba/tou· kai\ e)k tO=n paidari/On mou e)/stEsa e)pi\ ta\s pu/las O(/ste mE\ ai)/rein basta/gmata e)n E(me/ra| tou= sabba/tou.
2Ezd:23:19 kai egeneto hEnika katestEsan pylai ierusalEm pro tu sabbatu, kai eipa kai ekleisan tas pylas, kai eipa hOste mE anoigEnai autas heOs opisO tu sabbatu· kai ek tOn paidariOn mu estEsa epi tas pylas hOste mE airein bastagmata en hEmera tu sabbatu.
2Ezd:23:19 C VBI_AMI3S D VHI_AAI3P N1_NPF N_GSF P RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI1S C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF C VAI_AAI1S C D VD_APN RD_APF C D RA_GSN N2N_GSN C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS VAI_AAI1S P RA_APF N1_APF C D V1_PAN N3M_APN P N1A_DSF RA_GSN N2N_GSN
2Ezd:23:19 and also, even, namely to become become, happen when to enable lay, render widowed gate Jerusalem [city of] before (+gen) the sabbath and also, even, namely to say/tell and also, even, namely to shut the gate and also, even, namely to say/tell so that not to open up he/she/it/same until; dawn behind back, behind, after the sabbath and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the child/young slave I to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate so that not to lift/pick up take up, tote, raise; to choose ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the sabbath
2Ezd:23:19 and he/she/it-was-BECOME-ed when they-ENABLE-ed gates (nom|voc) Jerusalem (indecl) before (+gen) the (gen) sabbath (gen) and I-SAY/TELL-ed and they-SHUT-ed the (acc) gates (acc) and I-SAY/TELL-ed so that not to-be-OPEN-ed-UP them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) behind the (gen) sabbath (gen) and out of (+gen) the (gen) children/young slaves (gen) me (gen) I-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gates (acc) so that not to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing   in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) sabbath (gen)
2Ezd:23:19 2Ezd_23:19_1 2Ezd_23:19_2 2Ezd_23:19_3 2Ezd_23:19_4 2Ezd_23:19_5 2Ezd_23:19_6 2Ezd_23:19_7 2Ezd_23:19_8 2Ezd_23:19_9 2Ezd_23:19_10 2Ezd_23:19_11 2Ezd_23:19_12 2Ezd_23:19_13 2Ezd_23:19_14 2Ezd_23:19_15 2Ezd_23:19_16 2Ezd_23:19_17 2Ezd_23:19_18 2Ezd_23:19_19 2Ezd_23:19_20 2Ezd_23:19_21 2Ezd_23:19_22 2Ezd_23:19_23 2Ezd_23:19_24 2Ezd_23:19_25 2Ezd_23:19_26 2Ezd_23:19_27 2Ezd_23:19_28 2Ezd_23:19_29 2Ezd_23:19_30 2Ezd_23:19_31 2Ezd_23:19_32 2Ezd_23:19_33 2Ezd_23:19_34 2Ezd_23:19_35 2Ezd_23:19_36 2Ezd_23:19_37 2Ezd_23:19_38 2Ezd_23:19_39 2Ezd_23:19_40 2Ezd_23:19_41 2Ezd_23:19_42
2Ezd:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:20 καὶ ηὐλίσθησαν πάντες καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ιερουσαλημ ἅπαξ καὶ δίς.
2Ezd:23:20 So all the merchants lodged, and carried on traffic without Jerusalem once or twice. (Nehemiah 13:20 Brenton)
2Ezd:23:20 Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru raz lub dwa razy przenocowali poza Jerozolimą. (Ne 13:20 BT_4)
2Ezd:23:20 καὶ ηὐλίσθησαν πάντες καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ιερουσαλημ ἅπαξ καὶ δίς.
2Ezd:23:20 καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἅπαξ καί δίς
2Ezd:23:20 I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Jerozolima [miasto z] Raz I też, nawet, mianowicie Dwa razy
2Ezd:23:20 kai\ Eu)li/sTEsan pa/ntes kai\ e)poi/Esan pra=sin e)/XO *ierousalEm a(/paX kai\ di/s.
2Ezd:23:20 kai EulisTEsan pantes kai epoiEsan prasin eXO ierusalEm hapaX kai dis.
2Ezd:23:20 C VCI_API3P A3_NPM C VAI_AAI3P N3I_ASF D N_GSF D C D
2Ezd:23:20 and also, even, namely to spend the night every all, each, every, the whole of and also, even, namely to do/make ć outside; to have; to be permitted Jerusalem [city of] once and also, even, namely twice
2Ezd:23:20 and they-were-SPEND-ed-THE-NIGHT all (nom|voc) and they-DO/MAKE-ed   outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED Jerusalem (indecl) once and twice
2Ezd:23:20 2Ezd_23:20_1 2Ezd_23:20_2 2Ezd_23:20_3 2Ezd_23:20_4 2Ezd_23:20_5 2Ezd_23:20_6 2Ezd_23:20_7 2Ezd_23:20_8 2Ezd_23:20_9 2Ezd_23:20_10 2Ezd_23:20_11
2Ezd:23:20 x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:21 καὶ διεμαρτυράμην ἐν αὐτοῖς καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Διὰ τί ὑμεῖς αὐλίζεσθε ἀπέναντι τοῦ τείχους; ἐὰν δευτερώσητε, ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐν ὑμῖν. ἀπὸ τοῦ καιροῦ ἐκείνου οὐκ ἤλθοσαν ἐν σαββάτῳ.
2Ezd:23:21 Then I testified against them, and said to them, Why do ye lodge in front of the wall? if ye do so again, I will stretch out my hand upon you. From that time they came not on the sabbath. (Nehemiah 13:21 Brenton)
2Ezd:23:21 Wówczas ich ostrzegłem i powiedziałem: «Czemu nocujecie przed murem? Jeśli jeszcze raz to zrobicie, podniosę na was rękę». Odtąd w szabat nie przychodzili. (Ne 13:21 BT_4)
2Ezd:23:21 καὶ διεμαρτυράμην ἐν αὐτοῖς καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Διὰ τί ὑμεῖς αὐλίζεσθε ἀπέναντι τοῦ τείχους; ἐὰν δευτερώσητε, ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐν ὑμῖν. ἀπὸ τοῦ καιροῦ ἐκείνου οὐκ ἤλθοσαν ἐν σαββάτῳ.
2Ezd:23:21 καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐάν (εἰ ἄν)   ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν σάββατον, -ου, τό
2Ezd:23:21 I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By spędzać {By wydawać} noc Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ściana Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By rozszerzać się Ręka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Tamto ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas
2Ezd:23:21 kai\ diemartura/mEn e)n au)toi=s kai\ ei)=pa pro\s au)tou/s *dia\ ti/ u(mei=s au)li/DZesTe a)pe/nanti tou= tei/CHous; e)a\n deuterO/sEte, e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)n u(mi=n. a)po\ tou= kairou= e)kei/nou ou)k E)/lTosan e)n sabba/tO|.
2Ezd:23:21 kai diemartyramEn en autois kai eipa pros autus dia ti hymeis auliDZesTe apenanti tu teiCHus; ean deuterOsEte, ektenO tEn CHeira mu en hymin. apo tu kairu ekeinu uk ElTosan en sabbatO.
2Ezd:23:21 C VAI_AMI1S P RD_DPM C VAI_AAI1S P RD_APM P RI_ASN RP_NP V1_PMI2P P RA_GSN N3E_GSN C VA_AAS2P VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_DP P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D VBI_AAI3P P N2N_DSN
2Ezd:23:21 and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to spend the night opposite/in the presence of (+gen) the wall if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć to extend the hand I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the period of time that οὐχ before rough breathing to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sabbath
2Ezd:23:21 and I-was-SOLEMNIZE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-SPEND-ed-THE-NIGHT, be-you(pl)-being-SPEND-ed-THE-NIGHT! opposite/in the presence of (+gen) the (gen) wall (gen) if-ever   I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) away from (+gen) the (gen) period of time (gen) that (gen) not they-COME-ed in/among/by (+dat) sabbath (dat)
2Ezd:23:21 2Ezd_23:21_1 2Ezd_23:21_2 2Ezd_23:21_3 2Ezd_23:21_4 2Ezd_23:21_5 2Ezd_23:21_6 2Ezd_23:21_7 2Ezd_23:21_8 2Ezd_23:21_9 2Ezd_23:21_10 2Ezd_23:21_11 2Ezd_23:21_12 2Ezd_23:21_13 2Ezd_23:21_14 2Ezd_23:21_15 2Ezd_23:21_16 2Ezd_23:21_17 2Ezd_23:21_18 2Ezd_23:21_19 2Ezd_23:21_20 2Ezd_23:21_21 2Ezd_23:21_22 2Ezd_23:21_23 2Ezd_23:21_24 2Ezd_23:21_25 2Ezd_23:21_26 2Ezd_23:21_27 2Ezd_23:21_28 2Ezd_23:21_29 2Ezd_23:21_30 2Ezd_23:21_31
2Ezd:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:22 καὶ εἶπα τοῖς Λευίταις, οἳ ἦσαν καθαριζόμενοι καὶ ἐρχόμενοι φυλάσσοντες τὰς πύλας, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου. πρὸς ταῦτα μνήσθητί μου, ὁ θεός, καὶ φεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου.
2Ezd:23:22 and I told the Levites who were purifying themselves, and came and kept the gates, that they should sanctify the sabbath-day. Remember me, O God, for these things, and spare me according to the abundance of thy mercy. (Nehemiah 13:22 Brenton)
2Ezd:23:22 Następnie rozkazałem lewitom, by się oczyścili i poszli czuwać przy bramach, żeby rzeczywiście święcono dzień szabatu. I o tym pamiętaj też, Boże mój, i miej litość nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego. (Ne 13:22 BT_4)
2Ezd:23:22 καὶ εἶπα τοῖς Λευίταις, οἳ ἦσαν καθαριζόμενοι καὶ ἐρχόμενοι φυλάσσοντες τὰς πύλας, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου. πρὸς ταῦτα μνήσθητί μου, θεός, καὶ φεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου.
2Ezd:23:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό πρός οὗτος αὕτη τοῦτο μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Ezd:23:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Lewita Kto/, który/, który By być By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie By przychodzić By zabezpieczać się Brama By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dzień Szabas Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Litość Ty; twój/twój(sg)
2Ezd:23:22 kai\ ei)=pa toi=s *leui/tais, oi(\ E)=san kaTariDZo/menoi kai\ e)rCHo/menoi fula/ssontes ta\s pu/las, a(gia/DZein tE\n E(me/ran tou= sabba/tou. pro\s tau=ta mnE/sTEti/ mou, o( Teo/s, kai\ fei=sai/ mou kata\ to\ plE=Tos tou= e)le/ous sou.
2Ezd:23:22 kai eipa tois leuitais, hoi Esan kaTariDZomenoi kai erCHomenoi fylassontes tas pylas, hagiaDZein tEn hEmeran tu sabbatu. pros tauta mnEsTEti mu, ho Teos, kai feisai mu kata to plETos tu eleus su.
2Ezd:23:22 C VAI_AAI1S RA_DPM N1M_DPM RR_NPM V9_IAI3P V1_PMPNPM C V1_PMPNPM V1_PAPNPM RA_APF N1_APF V1_PAN RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN P RD_APN VS_APD2S RP_GS RA_VSM N2_VSM C VA_AAN RP_GS P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N3E_APM RP_GS
2Ezd:23:22 and also, even, namely to say/tell the Levite who/whom/which to be to purify cleanse and also, even, namely to come to guard the gate to consecrate sanctify, hallow, become holy the day the sabbath toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to remember/become mindful of I the god [see theology] and also, even, namely to spare I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the mercy you; your/yours(sg)
2Ezd:23:22 and I-SAY/TELL-ed the (dat) Levites (dat) who/whom/which (nom) they-were while being-PURIFIED-ed (nom|voc) and while being-COME-ed (nom|voc) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc) gates (acc) to-be-CONSECRATE-ing the (acc) day (acc) the (gen) sabbath (gen) toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) the (nom) god (nom) and be-you(sg)-SPARE-ed! me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Ezd:23:22 2Ezd_23:22_1 2Ezd_23:22_2 2Ezd_23:22_3 2Ezd_23:22_4 2Ezd_23:22_5 2Ezd_23:22_6 2Ezd_23:22_7 2Ezd_23:22_8 2Ezd_23:22_9 2Ezd_23:22_10 2Ezd_23:22_11 2Ezd_23:22_12 2Ezd_23:22_13 2Ezd_23:22_14 2Ezd_23:22_15 2Ezd_23:22_16 2Ezd_23:22_17 2Ezd_23:22_18 2Ezd_23:22_19 2Ezd_23:22_20 2Ezd_23:22_21 2Ezd_23:22_22 2Ezd_23:22_23 2Ezd_23:22_24 2Ezd_23:22_25 2Ezd_23:22_26 2Ezd_23:22_27 2Ezd_23:22_28 2Ezd_23:22_29 2Ezd_23:22_30 2Ezd_23:22_31 2Ezd_23:22_32
2Ezd:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:23 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον τοὺς Ιουδαίους, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας Ἀζωτίας, Αμμανίτιδας, Μωαβίτιδας
2Ezd:23:23 And in those days I saw the Jews who had married women of Ashdod, of Ammon, and of Moab: (Nehemiah 13:23 Brenton)
2Ezd:23:23 W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie. (Ne 13:23 BT_4)
2Ezd:23:23 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον τοὺς Ιουδαίους, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας Ἀζωτίας, Αμμανίτιδας, Μωαβίτιδας
2Ezd:23:23 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὅς ἥ ὅ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι      
2Ezd:23:23 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Żydowski Kto/, który/, który By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Kobiety/żona
2Ezd:23:23 *kai\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais ei)=don tou\s *ioudai/ous, oi(\ e)ka/Tisan gunai=kas *)aDZOti/as, *ammani/tidas, *mOabi/tidas
2Ezd:23:23 kai en tais hEmerais ekeinais eidon tus iudaius, hoi ekaTisan gynaikas aDZOtias, ammanitidas, mOabitidas
2Ezd:23:23 C P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VBI_AAI1S RA_APM N2_APM RR_NPM VAI_AAI3P N3K_APF N_APF N3I_APF N3I_APF
2Ezd:23:23 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Jewish who/whom/which to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge woman/wife ć ć ć
2Ezd:23:23 and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) Jewish ([Adj] acc) who/whom/which (nom) they-SIT DOWN-ed women/wives (acc)      
2Ezd:23:23 2Ezd_23:23_1 2Ezd_23:23_2 2Ezd_23:23_3 2Ezd_23:23_4 2Ezd_23:23_5 2Ezd_23:23_6 2Ezd_23:23_7 2Ezd_23:23_8 2Ezd_23:23_9 2Ezd_23:23_10 2Ezd_23:23_11 2Ezd_23:23_12 2Ezd_23:23_13 2Ezd_23:23_14
2Ezd:23:23 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:24 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντες Ἀζωτιστὶ καὶ οὔκ εἰσιν ἐπιγινώσκοντες λαλεῖν Ιουδαιστί,
2Ezd:23:24 and their children spoke half in the language of Ashdod, and did not know how to speak in the Jewish language. (Nehemiah 13:24 Brenton)
2Ezd:23:24 A co do synów ich - to połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku. (Ne 13:24 BT_4)
2Ezd:23:24 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντες Ἀζωτιστὶ καὶ οὔκ εἰσιν ἐπιγινώσκοντες λαλεῖν Ιουδαιστί,
2Ezd:23:24 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)  
2Ezd:23:24 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Pół By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być By rozpoznawać wgląd, consciousnes By mówić
2Ezd:23:24 kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n E(/misu lalou=ntes *)aDZOtisti\ kai\ ou)/k ei)sin e)piginO/skontes lalei=n *ioudaisti/,
2Ezd:23:24 kai hoi hyioi autOn hEmisy laluntes aDZOtisti kai uk eisin epiginOskontes lalein iudaisti,
2Ezd:23:24 C RA_NPM N2_NPM RD_GPM A3U_NSN V2_PAPNPM N_DSM C D V9_PAI3P V1_PAPNPM V2_PAN N_DSM
2Ezd:23:24 and also, even, namely the son he/she/it/same half to speak ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go; to be to recognize insight, consciousnes to speak ć
2Ezd:23:24 and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) half (nom|acc|voc, voc) while SPEAK-ing (nom|voc)   and not he/she/it-is-GO-ing; they-are while RECOGNIZE-ing (nom|voc) to-be-SPEAK-ing  
2Ezd:23:24 2Ezd_23:24_1 2Ezd_23:24_2 2Ezd_23:24_3 2Ezd_23:24_4 2Ezd_23:24_5 2Ezd_23:24_6 2Ezd_23:24_7 2Ezd_23:24_8 2Ezd_23:24_9 2Ezd_23:24_10 2Ezd_23:24_11 2Ezd_23:24_12 2Ezd_23:24_13
2Ezd:23:24 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:25 καὶ ἐμαχεσάμην μετ’ αὐτῶν καὶ κατηρασάμην αὐτοὺς καὶ ἐπάταξα ἐν αὐτοῖς ἄνδρας καὶ ἐμαδάρωσα αὐτοὺς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ἐν τῷ θεῷ Ἐὰν δῶτε τὰς θυγατέρας ὑμῶν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐὰν λάβητε ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.
2Ezd:23:25 And I strove with them and cursed them; and I smote some of them, and plucked off their hair, and made them swear by God, saying,Ye shall not give your daughters to their sons, and ye shall not take of their daughters to your sons. (Nehemiah 13:25 Brenton)
2Ezd:23:25 Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga: «Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich ani dla siebie za żony! (Ne 13:25 BT_4)
2Ezd:23:25 καὶ ἐμαχεσάμην μετ’ αὐτῶν καὶ κατηρασάμην αὐτοὺς καὶ ἐπάταξα ἐν αὐτοῖς ἄνδρας καὶ ἐμαδάρωσα αὐτοὺς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ἐν τῷ θεῷ Ἐὰν δῶτε τὰς θυγατέρας ὑμῶν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐὰν λάβητε ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.
2Ezd:23:25 καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Ezd:23:25 I też, nawet, mianowicie By kłócić się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do przysięgi ize On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać Córka Ty Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka On/ona/to/to samo Syn Ty
2Ezd:23:25 kai\ e)maCHesa/mEn met’ au)tO=n kai\ katErasa/mEn au)tou\s kai\ e)pa/taXa e)n au)toi=s a)/ndras kai\ e)mada/rOsa au)tou\s kai\ O(/rkisa au)tou\s e)n tO=| TeO=| *)ea\n dO=te ta\s Tugate/ras u(mO=n toi=s ui(oi=s au)tO=n, kai\ e)a\n la/bEte a)po\ tO=n Tugate/rOn au)tO=n toi=s ui(oi=s u(mO=n.
2Ezd:23:25 kai emaCHesamEn met’ autOn kai katErasamEn autus kai epataXa en autois andras kai emadarOsa autus kai hOrkisa autus en tO TeO ean dOte tas Tygateras hymOn tois hyiois autOn, kai ean labEte apo tOn TygaterOn autOn tois hyiois hymOn.
2Ezd:23:25 C VAI_AMI1S P RD_GPM C VAI_AMI1S RD_APM C VAI_AAI1S P RD_DPM N3_APM C VAI_AAI1S RD_APM C VAI_AAI1S RD_APM P RA_DSM N2_DSM C VO_AAS2P RA_APF N3_APF RP_GP RA_DPM N2_DPM RD_GPM C C VB_AAS2P P RA_GPM N3_GPF RD_GPM RA_DPM N2_DPM RP_GP
2Ezd:23:25 and also, even, namely to quarrel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to curse (curse down) he/she/it/same and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to oath-ize he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give the daughter you the son he/she/it/same and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter he/she/it/same the son you
2Ezd:23:25 and I-was-QUARREL-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and I-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed them/same (acc) and I-SMITE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) men, husbands (acc) and   them/same (acc) and I-OATH-IZE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) if-ever you(pl)-should-GIVE the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) the (dat) sons (dat) them/same (gen) and if-ever you(pl)-should-TAKE HOLD OF away from (+gen) the (gen) daughters (gen) them/same (gen) the (dat) sons (dat) you(pl) (gen)
2Ezd:23:25 2Ezd_23:25_1 2Ezd_23:25_2 2Ezd_23:25_3 2Ezd_23:25_4 2Ezd_23:25_5 2Ezd_23:25_6 2Ezd_23:25_7 2Ezd_23:25_8 2Ezd_23:25_9 2Ezd_23:25_10 2Ezd_23:25_11 2Ezd_23:25_12 2Ezd_23:25_13 2Ezd_23:25_14 2Ezd_23:25_15 2Ezd_23:25_16 2Ezd_23:25_17 2Ezd_23:25_18 2Ezd_23:25_19 2Ezd_23:25_20 2Ezd_23:25_21 2Ezd_23:25_22 2Ezd_23:25_23 2Ezd_23:25_24 2Ezd_23:25_25 2Ezd_23:25_26 2Ezd_23:25_27 2Ezd_23:25_28 2Ezd_23:25_29 2Ezd_23:25_30 2Ezd_23:25_31 2Ezd_23:25_32 2Ezd_23:25_33 2Ezd_23:25_34 2Ezd_23:25_35 2Ezd_23:25_36 2Ezd_23:25_37 2Ezd_23:25_38 2Ezd_23:25_39
2Ezd:23:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:26 οὐχ οὕτως ἥμαρτεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ; καὶ ἐν ἔθνεσιν πολλοῖς οὐκ ἦν βασιλεὺς ὅμοιος αὐτῷ· καὶ ἀγαπώμενος τῷ θεῷ ἦν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ θεὸς εἰς βασιλέα ἐπὶ πάντα Ισραηλ. καὶ τοῦτον ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι.
2Ezd:23:26 Did not Solomon king of Israel sin thus? though there was no king like him among many nations, and he was beloved of God, and God made him king over all Israel; yet strange women turned him aside. (Nehemiah 13:26 Brenton)
2Ezd:23:26 Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. (Ne 13:26 BT_4)
2Ezd:23:26 οὐχ οὕτως ἥμαρτεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ; καὶ ἐν ἔθνεσιν πολλοῖς οὐκ ἦν βασιλεὺς ὅμοιος αὐτῷ· καὶ ἀγαπώμενος τῷ θεῷ ἦν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν θεὸς εἰς βασιλέα ἐπὶ πάντα Ισραηλ. καὶ τοῦτον ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι.
2Ezd:23:26 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον
2Ezd:23:26 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By grzeszyć Salomon Król Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Dużo ??? Przed przydechem mocnym By być Król Podobny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kochać Bóg  By być I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By cofać się/unikaj Kobiety/żona Innego/inni
2Ezd:23:26 ou)CH ou(/tOs E(/marten *salOmOn basileu\s *israEl; kai\ e)n e)/Tnesin polloi=s ou)k E)=n basileu\s o(/moios au)tO=|· kai\ a)gapO/menos tO=| TeO=| E)=n, kai\ e)/dOken au)to\n o( Teo\s ei)s basile/a e)pi\ pa/nta *israEl. kai\ tou=ton e)Xe/klinan ai( gunai=kes ai( a)llo/triai.
2Ezd:23:26 uCH hutOs hEmarten salOmOn basileus israEl; kai en eTnesin pollois uk En basileus homoios autO· kai agapOmenos tO TeO En, kai edOken auton ho Teos eis basilea epi panta israEl. kai tuton eXeklinan hai gynaikes hai allotriai.
2Ezd:23:26 D D VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM C P N3E_DPN A1_DPM D V9_IAI3S N3V_NSM A1A_NSM RD_DSM D V3_PMPNSM RA_DSM N2_DSM V9_IAI3S C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM P N3V_ASM P A3_ASM N_ASM C RD_ASM VAI_AAI3P RA_NPF N3K_NPF RA_NPF A1A_NPF
2Ezd:23:26 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sin Solomon king Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] much οὐχ before rough breathing to be king similar he/she/it/same and also, even, namely to love the god [see theology] to be and also, even, namely to give he/she/it/same the god [see theology] into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to recoil/avoid the woman/wife the of another/others
2Ezd:23:26 not thusly/like this he/she/it-SIN-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) king (nom) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) nations (dat) many (dat) not he/she/it-was king (nom) similar ([Adj] nom) him/it/same (dat) and while being-LOVE-ed (nom) the (dat) god (dat) he/she/it-was and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (acc) the (nom) god (nom) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and this (acc) they-RECOIL/AVOID-ed the (nom) women/wives (nom|voc) the (nom) of another/others (nom|voc)
2Ezd:23:26 2Ezd_23:26_1 2Ezd_23:26_2 2Ezd_23:26_3 2Ezd_23:26_4 2Ezd_23:26_5 2Ezd_23:26_6 2Ezd_23:26_7 2Ezd_23:26_8 2Ezd_23:26_9 2Ezd_23:26_10 2Ezd_23:26_11 2Ezd_23:26_12 2Ezd_23:26_13 2Ezd_23:26_14 2Ezd_23:26_15 2Ezd_23:26_16 2Ezd_23:26_17 2Ezd_23:26_18 2Ezd_23:26_19 2Ezd_23:26_20 2Ezd_23:26_21 2Ezd_23:26_22 2Ezd_23:26_23 2Ezd_23:26_24 2Ezd_23:26_25 2Ezd_23:26_26 2Ezd_23:26_27 2Ezd_23:26_28 2Ezd_23:26_29 2Ezd_23:26_30 2Ezd_23:26_31 2Ezd_23:26_32 2Ezd_23:26_33 2Ezd_23:26_34 2Ezd_23:26_35 2Ezd_23:26_36 2Ezd_23:26_37
2Ezd:23:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:27 καὶ ὑμῶν μὴ ἀκουσόμεθα ποιῆσαι τὴν πᾶσαν πονηρίαν ταύτην ἀσυνθετῆσαι ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν καθίσαι γυναῖκας ἀλλοτρίας; –
2Ezd:23:27 So we will not hearken to you to do all this evil, to break covenant with our God, --to marry strange wives. (Nehemiah 13:27 Brenton)
2Ezd:23:27 Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich?» (Ne 13:27 BT_4)
2Ezd:23:27 καὶ ὑμῶν μὴ ἀκουσόμεθα ποιῆσαι τὴν πᾶσαν πονηρίαν ταύτην ἀσυνθετῆσαι ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν καθίσαι γυναῖκας ἀλλοτρίας;
2Ezd:23:27 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   πονηρία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον
2Ezd:23:27 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By słyszeć By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezeceństwo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  Ja By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Kobiety/żona Innego/inni  
2Ezd:23:27 kai\ u(mO=n mE\ a)kouso/meTa poiE=sai tE\n pa=san ponEri/an tau/tEn a)sunTetE=sai e)n tO=| TeO=| E(mO=n kaTi/sai gunai=kas a)llotri/as;
2Ezd:23:27 kai hymOn mE akusomeTa poiEsai tEn pasan ponErian tautEn asynTetEsai en tO TeO hEmOn kaTisai gynaikas allotrias;
2Ezd:23:27 C RP_GP D VF_FMI1P VA_AAN RA_ASF A1S_ASF N1A_ASF RD_ASF VA_AAN P RA_DSM N2_DSM RP_GP VA_AAN N3K_APF A1A_APF
2Ezd:23:27 and also, even, namely you not to hear to do/make the every all, each, every, the whole of; to sprinkle wickedness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] I to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge woman/wife of another/others  
2Ezd:23:27 and you(pl) (gen) not we-will-be-HEAR-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wickedness (acc) this (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) us (gen) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc)  
2Ezd:23:27 2Ezd_23:27_1 2Ezd_23:27_2 2Ezd_23:27_3 2Ezd_23:27_4 2Ezd_23:27_5 2Ezd_23:27_6 2Ezd_23:27_7 2Ezd_23:27_8 2Ezd_23:27_9 2Ezd_23:27_10 2Ezd_23:27_11 2Ezd_23:27_12 2Ezd_23:27_13 2Ezd_23:27_14 2Ezd_23:27_15 2Ezd_23:27_16 2Ezd_23:27_17 2Ezd_23:27_18
2Ezd:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:23:28 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ιωαδα τοῦ Ελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου νυμφίου τοῦ Σαναβαλλατ τοῦ Ωρωνίτου καὶ ἐξέβρασα αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ.
2Ezd:23:28 and Elisub the high priest, one of the sons of Joada, being son-in-law of Sanaballat the Uranite, I chased him away from me. (Nehemiah 13:28 Brenton)
2Ezd:23:28 Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, był zięciem Choronity Sanballata. Odpędziłem go od siebie. (Ne 13:28 BT_4)
2Ezd:23:28 καὶ ἀπὸ υἱῶν Ιωαδα τοῦ Ελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου νυμφίου τοῦ Σαναβαλλατ τοῦ Ωρωνίτου καὶ ἐξέβρασα αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ.
2Ezd:23:28 καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α νυμφίος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Ezd:23:28 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Duchowny Wielki Stajenny I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
2Ezd:23:28 kai\ a)po\ ui(O=n *iOada tou= *elisoub tou= i(ere/Os tou= mega/lou numfi/ou tou= *sanaballat tou= *OrOni/tou kai\ e)Xe/brasa au)to\n a)p’ e)mou=.
2Ezd:23:28 kai apo hyiOn iOada tu elisub tu hiereOs tu megalu nymfiu tu sanaballat tu OrOnitu kai eXebrasa auton ap’ emu.
2Ezd:23:28 C P N2_GPM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI1S RD_ASM P RP_GS
2Ezd:23:28 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć the ć the priest the great groom the ć the ć and also, even, namely ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
2Ezd:23:28 and away from (+gen) sons (gen)   the (gen)   the (gen) priest (gen) the (gen) great ([Adj] gen) groom (gen) the (gen)   the (gen)   and   him/it/same (acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)