2Ezd:3:1 καὶ ἔφθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος – καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν – καὶ συνήχθη ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς Ιερουσαλημ.
2Ezd:3:1 And the seventh month came on, and the children of Israel were in their cities, and the people assembled as one man at Jerusalem. (Ezra 3:1 Brenton)
2Ezd:3:1 Gdy nadszedł siódmy miesiąc - a Izraelici mieszkali już w miastach swoich- wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. (Ezd 3:1 BT_4)
2Ezd:3:1 Καὶ ἔφθασεν μὴν ἕβδομος καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν καὶ συνήχθη λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς Ιερουσαλημ.
2Ezd:3:1 καί φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:3:1 I też, nawet, mianowicie By iść przodem przybywać po pierwsze ???; miesiąc Siódmy   I też, nawet, mianowicie Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo   I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ludzie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Ezd:3:1 *kai\ e)/fTasen o( mE\n o( e(/bdomos kai\ oi( ui(oi\ *israEl e)n po/lesin au)tO=n kai\ sunE/CHTE o( lao\s O(s a)nE\r ei(=s ei)s *ierousalEm.
2Ezd:3:1 kai efTasen ho mEn ho hebdomos kai hoi hyioi israEl en polesin autOn kai synECHTE ho laos hOs anEr heis eis ierusalEm.
2Ezd:3:1 C VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM A1_NSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3I_DPF RD_GPM C VQI_API3S RA_NSM N2_NSM C N3_NSM M_NSM P N_ASF
2Ezd:3:1 and also, even, namely to precede to arrive first the ???; month the seventh   and also, even, namely the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same   and also, even, namely to gather together the people as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one into (+acc) Jerusalem [city of]
2Ezd:3:1 and he/she/it-PRECEDE-ed the (nom) ???; month (nom|voc) the (nom) seventh (nom)   and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) cities (dat) them/same (gen)   and he/she/it-was-GATHER TOGETHER-ed the (nom) people (nom) as/like man, husband (nom) one (nom) into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Ezd:3:1 2Ezd_3:1_1 2Ezd_3:1_2 2Ezd_3:1_3 2Ezd_3:1_4 2Ezd_3:1_5 2Ezd_3:1_6 2Ezd_3:1_7 2Ezd_3:1_8 2Ezd_3:1_9 2Ezd_3:1_10 2Ezd_3:1_11 2Ezd_3:1_12 2Ezd_3:1_13 2Ezd_3:1_14 2Ezd_3:1_15 2Ezd_3:1_16 2Ezd_3:1_17 2Ezd_3:1_18 2Ezd_3:1_19 2Ezd_3:1_20 2Ezd_3:1_21 2Ezd_3:1_22 2Ezd_3:1_23 2Ezd_3:1_24
2Ezd:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:2 καὶ ἀνέστη Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἱερεῖς καὶ Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ᾠκοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον θεοῦ Ισραηλ τοῦ ἀνενέγκαι ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:3:2 Then stood up Jesus the son of Josedec, and his brethren the priests, and Zorobabel the son of Salathiel, and his brethren, and they built the altar of the God of Israel, to offer upon it whole-burnt-offerings, according to the things that were written in the law of Moses the man of God. (Ezra 3:2 Brenton)
2Ezd:3:2 A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego. (Ezd 3:2 BT_4)
2Ezd:3:2 καὶ ἀνέστη Ἰησοῦς τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἱερεῖς καὶ Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ᾠκοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον θεοῦ Ισραηλ τοῦ ἀνενέγκαι ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ.
2Ezd:3:2 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Ezd:3:2 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Zerubbabel Szealtiel/Salathiel I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Bóg  Izrael By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz Ludzki Bóg 
2Ezd:3:2 kai\ a)ne/stE *)iEsou=s o( tou= *iOsedek kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= i(erei=s kai\ *DZorobabel o( tou= *salaTiEl kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ O)|kodo/mEsan to\ TusiastE/rion Teou= *israEl tou= a)nene/gkai e)p’ au)to\ o(lokautO/seis kata\ ta\ gegramme/na e)n no/mO| *mousE= a)nTrO/pou tou= Teou=.
2Ezd:3:2 kai anestE iEsus ho tu iOsedek kai hoi adelfoi autu hiereis kai DZorobabel ho tu salaTiEl kai hoi adelfoi autu kai OkodomEsan to TysiastErion Teu israEl tu anenenkai ep’ auto holokautOseis kata ta gegrammena en nomO musE anTrOpu tu Teu.
2Ezd:3:2 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N3V_NPM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM D VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM N_GSM RA_GSN VA_AAN P RD_ASN N3I_APF P RA_APN VP_XMPAPN P N2_DSM N1M_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:3:2 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec and also, even, namely the brother he/she/it/same priest and also, even, namely Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely to build/edify the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. god [see theology] Israel the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law Moses human the god [see theology]
2Ezd:3:2 and he/she/it-STand-ed-UP Jesus (nom) the (nom) the (gen) Josedec (indecl) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) priests (acc, nom|voc) and Zerubbabel (indecl) the (nom) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and they-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) god (gen) Israel (indecl) the (gen) to-BRING UP, be-you(sg)-BRING UP-ed!, he/she/it-happens-to-BRING UP (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) law (dat) Moses (gen, voc) human (gen) the (gen) god (gen)
2Ezd:3:2 2Ezd_3:2_1 2Ezd_3:2_2 2Ezd_3:2_3 2Ezd_3:2_4 2Ezd_3:2_5 2Ezd_3:2_6 2Ezd_3:2_7 2Ezd_3:2_8 2Ezd_3:2_9 2Ezd_3:2_10 2Ezd_3:2_11 2Ezd_3:2_12 2Ezd_3:2_13 2Ezd_3:2_14 2Ezd_3:2_15 2Ezd_3:2_16 2Ezd_3:2_17 2Ezd_3:2_18 2Ezd_3:2_19 2Ezd_3:2_20 2Ezd_3:2_21 2Ezd_3:2_22 2Ezd_3:2_23 2Ezd_3:2_24 2Ezd_3:2_25 2Ezd_3:2_26 2Ezd_3:2_27 2Ezd_3:2_28 2Ezd_3:2_29 2Ezd_3:2_30 2Ezd_3:2_31 2Ezd_3:2_32 2Ezd_3:2_33 2Ezd_3:2_34 2Ezd_3:2_35 2Ezd_3:2_36 2Ezd_3:2_37 2Ezd_3:2_38 2Ezd_3:2_39 2Ezd_3:2_40
2Ezd:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:3 καὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν καταπλήξει ἐπ’ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λαῶν τῶν γαιῶν, καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαύτωσις τῷ κυρίῳ τὸ πρωῒ καὶ εἰς ἑσπέραν.
2Ezd:3:3 And they set up the altar on its place, for there was a terror upon them because of the people of the lands: and the whole-burnt-offerings was offered up upon it to the Lord morning and evening. (Ezra 3:3 Brenton)
2Ezd:3:3 I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. (Ezd 3:3 BT_4)
2Ezd:3:3 καὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν καταπλήξει ἐπ’ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λαῶν τῶν γαιῶν, καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαύτωσις τῷ κυρίῳ τὸ πρωῒ καὶ εἰς ἑσπέραν.
2Ezd:3:3 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πρωΐ καί εἰς[1] ἑσπέρα, -ας, ἡ
2Ezd:3:3 I też, nawet, mianowicie Do gotowy Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gotowość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wcześnie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wieczór
2Ezd:3:3 kai\ E(toi/masan to\ TusiastE/rion e)pi\ tE\n e(toimasi/an au)tou=, o(/ti e)n kataplE/Xei e)p’ au)tou\s a)po\ tO=n laO=n tO=n gaiO=n, kai\ a)ne/bE e)p’ au)to\ o(lokau/tOsis tO=| kuri/O| to\ prOi\+ kai\ ei)s e(spe/ran.
2Ezd:3:3 kai hEtoimasan to TysiastErion epi tEn hetoimasian autu, hoti en kataplEXei ep’ autus apo tOn laOn tOn gaiOn, kai anebE ep’ auto holokautOsis tO kyriO to prO+i kai eis hesperan.
2Ezd:3:3 C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C P N3I_DSF P RD_APM P RA_GPM N2_GPM RA_GPF N1A_GPF C VZI_AAI3S P RD_ASN N3I_NSF RA_DSM N2_DSM RA_ASN D C P N1A_ASF
2Ezd:3:3 and also, even, namely to ready the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the readiness he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people the ć and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the early and also, even, namely into (+acc) evening
2Ezd:3:3 and they-READY-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) readiness (acc) him/it/same (gen) because/that in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) away from (+gen) the (gen) peoples (gen) the (gen)   and he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) early and into (+acc) evening (acc)
2Ezd:3:3 2Ezd_3:3_1 2Ezd_3:3_2 2Ezd_3:3_3 2Ezd_3:3_4 2Ezd_3:3_5 2Ezd_3:3_6 2Ezd_3:3_7 2Ezd_3:3_8 2Ezd_3:3_9 2Ezd_3:3_10 2Ezd_3:3_11 2Ezd_3:3_12 2Ezd_3:3_13 2Ezd_3:3_14 2Ezd_3:3_15 2Ezd_3:3_16 2Ezd_3:3_17 2Ezd_3:3_18 2Ezd_3:3_19 2Ezd_3:3_20 2Ezd_3:3_21 2Ezd_3:3_22 2Ezd_3:3_23 2Ezd_3:3_24 2Ezd_3:3_25 2Ezd_3:3_26 2Ezd_3:3_27 2Ezd_3:3_28 2Ezd_3:3_29 2Ezd_3:3_30
2Ezd:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:4 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν σκηνῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον καὶ ὁλοκαυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀριθμῷ ὡς ἡ κρίσις λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ
2Ezd:3:4 And they kept the feast of tabernacles, according to that which was written, and offered whole-burnt-offerings daily in number according to the ordinance, the exact daily rate. (Ezra 3:4 Brenton)
2Ezd:3:4 Potem obchodzili Święto Namiotów według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. (Ezd 3:4 BT_4)
2Ezd:3:4 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν σκηνῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον καὶ ὁλοκαυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀριθμῷ ὡς κρίσις λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ
2Ezd:3:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) καί   ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ λόγος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:3:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Świąteczny Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać I też, nawet, mianowicie Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Jak/jak Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo
2Ezd:3:4 kai\ e)poi/Esan tE\n e(ortE\n tO=n skEnO=n kata\ to\ gegramme/non kai\ o(lokautO/seis E(me/ran e)n E(me/ra| e)n a)riTmO=| O(s E( kri/sis lo/gon E(me/ras e)n E(me/ra| au)tou=
2Ezd:3:4 kai epoiEsan tEn heortEn tOn skEnOn kata to gegrammenon kai holokautOseis hEmeran en hEmera en ariTmO hOs hE krisis logon hEmeras en hEmera autu
2Ezd:3:4 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_GPF N1_GPF P RA_ASN VP_XMPASN C N3I_APF N1A_ASF P N1A_DSF P N2_DSM C RA_NSF N3I_NSF N2_ASM N1A_GSF P N1A_DSF RD_GSM
2Ezd:3:4 and also, even, namely to do/make the festival the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write and also, even, namely ć day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] as/like the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day he/she/it/same
2Ezd:3:4 and they-DO/MAKE-ed the (acc) festival (acc) the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) and   day (acc) in/among/by (+dat) day (dat) in/among/by (+dat) number (dat) as/like the (nom) judgment (nom) word (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) day (dat) him/it/same (gen)
2Ezd:3:4 2Ezd_3:4_1 2Ezd_3:4_2 2Ezd_3:4_3 2Ezd_3:4_4 2Ezd_3:4_5 2Ezd_3:4_6 2Ezd_3:4_7 2Ezd_3:4_8 2Ezd_3:4_9 2Ezd_3:4_10 2Ezd_3:4_11 2Ezd_3:4_12 2Ezd_3:4_13 2Ezd_3:4_14 2Ezd_3:4_15 2Ezd_3:4_16 2Ezd_3:4_17 2Ezd_3:4_18 2Ezd_3:4_19 2Ezd_3:4_20 2Ezd_3:4_21 2Ezd_3:4_22 2Ezd_3:4_23 2Ezd_3:4_24
2Ezd:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:5 καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς πάσας ἑορτὰς τὰς ἡγιασμένας καὶ παντὶ ἑκουσιαζομένῳ ἑκούσιον τῷ κυρίῳ.
2Ezd:3:5 And after this the perpetual whole-burnt-offering, and offering for the season of new moon, and for all the hallowed feasts to the Lord, and for every one that offered a free-will-offering to the Lord. (Ezra 3:5 Brenton)
2Ezd:3:5 Następnie - oprócz całopalenia nieustającego - składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana. (Ezd 3:5 BT_4)
2Ezd:3:5 καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς πάσας ἑορτὰς τὰς ἡγιασμένας καὶ παντὶ ἑκουσιαζομένῳ ἑκούσιον τῷ κυρίῳ.
2Ezd:3:5 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο     καί εἰς[1] ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-) ἑκ·ούσιος -ία -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Ezd:3:5 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed iksem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]     I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nów I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Świąteczny By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Dobrowolny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Ezd:3:5 kai\ meta\ tou=to o(lokautO/seis e)ndeleCHismou= kai\ ei)s ta\s noumEni/as kai\ ei)s pa/sas e(orta\s ta\s E(giasme/nas kai\ panti\ e(kousiaDZome/nO| e(kou/sion tO=| kuri/O|.
2Ezd:3:5 kai meta tuto holokautOseis endeleCHismu kai eis tas numEnias kai eis pasas heortas tas hEgiasmenas kai panti hekusiaDZomenO hekusion tO kyriO.
2Ezd:3:5 C P RD_ASN N3I_NPF N2_GSM C P RA_APF N1A_APF C P A1S_APF N1_APF RA_APF VT_XMPAPF C A3_DSM V1_PMPDSM A1A_ASM RA_DSM N2_DSM
2Ezd:3:5 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]     and also, even, namely into (+acc) the new moon and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle festival the to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely every all, each, every, the whole of to ??? voluntary the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Ezd:3:5 and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc)     and into (+acc) the (acc) new moon (gen), new moons (acc) and into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) festivals (acc) the (acc) having-been-CONSECRATE-ed (acc) and every (dat) while being-???-ed (dat) voluntary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Ezd:3:5 2Ezd_3:5_1 2Ezd_3:5_2 2Ezd_3:5_3 2Ezd_3:5_4 2Ezd_3:5_5 2Ezd_3:5_6 2Ezd_3:5_7 2Ezd_3:5_8 2Ezd_3:5_9 2Ezd_3:5_10 2Ezd_3:5_11 2Ezd_3:5_12 2Ezd_3:5_13 2Ezd_3:5_14 2Ezd_3:5_15 2Ezd_3:5_16 2Ezd_3:5_17 2Ezd_3:5_18 2Ezd_3:5_19 2Ezd_3:5_20 2Ezd_3:5_21
2Ezd:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:6 ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ κυρίῳ· καὶ ὁ οἶκος κυρίου οὐκ ἐθεμελιώθη.
2Ezd:3:6 On the first day of the seventh month they began to offer whole-burnt-offerings to the Lord: but the foundation of the house of the Lord was not laid. (Ezra 3:6 Brenton)
2Ezd:3:6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu - ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone. (Ezd 3:6 BT_4)
2Ezd:3:6 ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ κυρίῳ· καὶ οἶκος κυρίου οὐκ ἐθεμελιώθη.
2Ezd:3:6 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
2Ezd:3:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Miesiąc Siódmy By zaczynać się By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Do ???
2Ezd:3:6 e)n E(me/ra| mia=| tou= mEno\s tou= e(bdo/mou E)/rXanto a)nafe/rein o(lokautO/seis tO=| kuri/O|· kai\ o( oi)=kos kuri/ou ou)k e)TemeliO/TE.
2Ezd:3:6 en hEmera mia tu mEnos tu hebdomu ErXanto anaferein holokautOseis tO kyriO· kai ho oikos kyriu uk eTemeliOTE.
2Ezd:3:6 P N1A_DSF A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM VAI_AMI3P V1_PAN N3I_APF RA_DSM N2_DSM C RA_NSM N2_NSM N2_GSM D VCI_API3S
2Ezd:3:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one the month the seventh to begin to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to ???
2Ezd:3:6 in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) seventh (gen) they-were-BEGIN-ed to-be-BRING UP-ing   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (nom) house (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-was-???-ed
2Ezd:3:6 2Ezd_3:6_1 2Ezd_3:6_2 2Ezd_3:6_3 2Ezd_3:6_4 2Ezd_3:6_5 2Ezd_3:6_6 2Ezd_3:6_7 2Ezd_3:6_8 2Ezd_3:6_9 2Ezd_3:6_10 2Ezd_3:6_11 2Ezd_3:6_12 2Ezd_3:6_13 2Ezd_3:6_14 2Ezd_3:6_15 2Ezd_3:6_16 2Ezd_3:6_17 2Ezd_3:6_18
2Ezd:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:7 καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τοῖς τέκτοσιν καὶ βρώματα καὶ ποτὰ καὶ ἔλαιον τοῖς Σηδανιν καὶ τοῖς Σωριν ἐνέγκαι ξύλα κέδρινα ἀπὸ τοῦ Λιβάνου πρὸς θάλασσαν Ιόππης κατ’ ἐπιχώρησιν Κύρου βασιλέως Περσῶν ἐπ’ αὐτούς. –
2Ezd:3:7 And they gave money to the stone-hewers and carpenters, and meat and drink, and oil, to the Sidonians, and Tyrians, to bring cedar trees from Libanus to the sea of Joppa, according to the grant of Cyrus king of the Persians to them. (Ezra 3:7 Brenton)
2Ezd:3:7 Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. (Ezd 3:7 BT_4)
2Ezd:3:7 καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τοῖς τέκτοσιν καὶ βρώματα καὶ ποτὰ καὶ ἔλαιον τοῖς Σηδανιν καὶ τοῖς Σωριν ἐνέγκαι ξύλα κέδρινα ἀπὸ τοῦ Λιβάνου πρὸς θάλασσαν Ιόππης κατ’ ἐπιχώρησιν Κύρου βασιλέως Περσῶν ἐπ’ αὐτούς.
2Ezd:3:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) καί ὁ ἡ τό τέκτων, -ονος, ὁ καί βρῶμα[τ], -ατος, τό καί ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] καί ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ξύλον, -ου, τό   ἀπό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] πρός θάλασσα, -ης, ἡ Ἰόππη, -ης, ἡ κατά     βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
2Ezd:3:7 I też, nawet, mianowicie By dawać Kawałek srebra By rąbać I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie Żywność I też, nawet, mianowicie Pij I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Joppa W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym     Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
2Ezd:3:7 kai\ e)/dOkan a)rgu/rion toi=s lato/mois kai\ toi=s te/ktosin kai\ brO/mata kai\ pota\ kai\ e)/laion toi=s *sEdanin kai\ toi=s *sOrin e)ne/gkai Xu/la ke/drina a)po\ tou= *liba/nou pro\s Ta/lassan *io/ppEs kat’ e)piCHO/rEsin *ku/rou basile/Os *persO=n e)p’ au)tou/s.
2Ezd:3:7 kai edOkan argyrion tois latomois kai tois tektosin kai brOmata kai pota kai elaion tois sEdanin kai tois sOrin enenkai Xyla kedrina apo tu libanu pros Talassan ioppEs kat’ epiCHOrEsin kyru basileOs persOn ep’ autus.
2Ezd:3:7 C VAI_AAI3P N2N_ASN RA_DPM N2_DPM C RA_DPM N3N_DPM C N3M_APN C A1_APN C N2N_ASN RA_DPM N_DPM C RA_DPM N_DPM VA_AAN N2N_APN A1_APN P RA_GSM N2_GSM P N1S_ASF N1M_GSM P N3I_ASF N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM P RD_APM
2Ezd:3:7 and also, even, namely to give piece of silver the to hew and also, even, namely the mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely food and also, even, namely drink and also, even, namely olive oil the ć and also, even, namely the ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the frankincense; incense white gum, also Lebanon toward (+acc,+gen,+dat) sea Joppa down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing     king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same  
2Ezd:3:7 and they-GIVE-ed piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) you(sg)-happen-to-be-HEW-ing (opt) and the (dat) masons (dat) and foods (nom|acc|voc) and drinks (nom|acc|voc) and olive oil (nom|acc|voc) the (dat)   and the (dat)   to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) trees/wooden things (nom|acc|voc)   away from (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) Joppa (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen)     king (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)  
2Ezd:3:7 2Ezd_3:7_1 2Ezd_3:7_2 2Ezd_3:7_3 2Ezd_3:7_4 2Ezd_3:7_5 2Ezd_3:7_6 2Ezd_3:7_7 2Ezd_3:7_8 2Ezd_3:7_9 2Ezd_3:7_10 2Ezd_3:7_11 2Ezd_3:7_12 2Ezd_3:7_13 2Ezd_3:7_14 2Ezd_3:7_15 2Ezd_3:7_16 2Ezd_3:7_17 2Ezd_3:7_18 2Ezd_3:7_19 2Ezd_3:7_20 2Ezd_3:7_21 2Ezd_3:7_22 2Ezd_3:7_23 2Ezd_3:7_24 2Ezd_3:7_25 2Ezd_3:7_26 2Ezd_3:7_27 2Ezd_3:7_28 2Ezd_3:7_29 2Ezd_3:7_30 2Ezd_3:7_31 2Ezd_3:7_32 2Ezd_3:7_33 2Ezd_3:7_34 2Ezd_3:7_35 2Ezd_3:7_36
2Ezd:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:8 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τοῦ ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς Ιερουσαλημ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν τοὺς Λευίτας ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ κυρίου.
2Ezd:3:8 And in the second year of their coming to the house of God in Jerusalem, in the second month, began Zorobabel the son of Salathiel, and Jesus the son of Josedec, and the rest of their brethren the priests and the Levites, and all who came from the captivity to Jerusalem, and they appointed the Levites, from twenty years old and upward, over the workmen in the house of the Lord. (Ezra 3:8 Brenton)
2Ezd:3:8 A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu: Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku życia wzwyż do pilnowania pracy około domu Pańskiego. (Ezd 3:8 BT_4)
2Ezd:3:8 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τοῦ ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς Ιερουσαλημ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν τοὺς Λευίτας ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ κυρίου.
2Ezd:3:8 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό   καί ἐπ·άνω ἐπί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Ezd:3:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Drugi By przychodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Drugi By zaczynać się Zerubbabel Szealtiel/Salathiel I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Brat; siostra On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Ezd:3:8 kai\ e)n tO=| e)/tei tO=| deute/rO| tou= e)lTei=n au)tou\s ei)s oi)=kon tou= Teou= ei)s *ierousalEm e)n mEni\ tO=| deute/rO| E)/rXato *DZorobabel o( tou= *salaTiEl kai\ *)iEsou=s o( tou= *iOsedek kai\ oi( kata/loipoi tO=n a)delfO=n au)tO=n oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ pa/ntes oi( e)rCHo/menoi a)po\ tE=s ai)CHmalOsi/as ei)s *ierousalEm kai\ e)/stEsan tou\s *leui/tas a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO e)pi\ tou\s poiou=ntas ta\ e)/rga e)n oi)/kO| kuri/ou.
2Ezd:3:8 kai en tO etei tO deuterO tu elTein autus eis oikon tu Teu eis ierusalEm en mEni tO deuterO ErXato DZorobabel ho tu salaTiEl kai iEsus ho tu iOsedek kai hoi kataloipoi tOn adelfOn autOn hoi hiereis kai hoi leuitai kai pantes hoi erCHomenoi apo tEs aiCHmalOsias eis ierusalEm kai estEsan tus leuitas apo eikosaetus kai epanO epi tus poiuntas ta erga en oikO kyriu.
2Ezd:3:8 C P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1A_DSN RA_GSN VB_AAN RD_APM P N2_ASM RA_GSM N2_GSM P N_ASF P N3_DSM RA_DSM A1A_DSM VAI_AMI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM A1B_NPM RA_GPM N2_GPM RD_GPM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM P RA_GSF N1A_GSF P N_ASF C VHI_AAI3P RA_APM N1M_APM P A3H_GSM C P P RA_APM V2_PAPAPM RA_APN N2N_APN P N2_DSM N2_GSM
2Ezd:3:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the second the to come he/she/it/same into (+acc) house the god [see theology] into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the second to begin Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec and also, even, namely the remaining the brother; sister he/she/it/same the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the captives into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to cause to stand the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to do/make the work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Ezd:3:8 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) second (dat) the (gen) to-COME them/same (acc) into (+acc) house (acc) the (gen) god (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) second (dat) he/she/it-was-BEGIN-ed Zerubbabel (indecl) the (nom) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) and Jesus (nom) the (nom) the (gen) Josedec (indecl) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) away from (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) and they-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) Levites (acc) away from (+gen)   and upper upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Ezd:3:8 2Ezd_3:8_1 2Ezd_3:8_2 2Ezd_3:8_3 2Ezd_3:8_4 2Ezd_3:8_5 2Ezd_3:8_6 2Ezd_3:8_7 2Ezd_3:8_8 2Ezd_3:8_9 2Ezd_3:8_10 2Ezd_3:8_11 2Ezd_3:8_12 2Ezd_3:8_13 2Ezd_3:8_14 2Ezd_3:8_15 2Ezd_3:8_16 2Ezd_3:8_17 2Ezd_3:8_18 2Ezd_3:8_19 2Ezd_3:8_20 2Ezd_3:8_21 2Ezd_3:8_22 2Ezd_3:8_23 2Ezd_3:8_24 2Ezd_3:8_25 2Ezd_3:8_26 2Ezd_3:8_27 2Ezd_3:8_28 2Ezd_3:8_29 2Ezd_3:8_30 2Ezd_3:8_31 2Ezd_3:8_32 2Ezd_3:8_33 2Ezd_3:8_34 2Ezd_3:8_35 2Ezd_3:8_36 2Ezd_3:8_37 2Ezd_3:8_38 2Ezd_3:8_39 2Ezd_3:8_40 2Ezd_3:8_41 2Ezd_3:8_42 2Ezd_3:8_43 2Ezd_3:8_44 2Ezd_3:8_45 2Ezd_3:8_46 2Ezd_3:8_47 2Ezd_3:8_48 2Ezd_3:8_49 2Ezd_3:8_50 2Ezd_3:8_51 2Ezd_3:8_52 2Ezd_3:8_53 2Ezd_3:8_54 2Ezd_3:8_55 2Ezd_3:8_56 2Ezd_3:8_57 2Ezd_3:8_58 2Ezd_3:8_59 2Ezd_3:8_60 2Ezd_3:8_61 2Ezd_3:8_62 2Ezd_3:8_63 2Ezd_3:8_64 2Ezd_3:8_65
2Ezd:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:9 καὶ ἔστη Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Καδμιηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Ιουδα, ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, υἱοὶ Ηναδαδ, υἱοὶ αὐτῶν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται.
2Ezd:3:9 And Jesus and his sons and his brethren stood, Cadmiel and his sons the sons of Juda, over them that wrought the works in the house of God: the sons of Enadad, their sons and their brethren the Levites. (Ezra 3:9 Brenton)
2Ezd:3:9 I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu Bożego: synami Chenadada, ich synami i braćmi. (Ezd 3:9 BT_4)
2Ezd:3:9 καὶ ἔστη Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Καδμιηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Ιουδα, ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, υἱοὶ Ηναδαδ, υἱοὶ αὐτῶν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται.
2Ezd:3:9 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
2Ezd:3:9 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Syn Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  Syn Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Lewita
2Ezd:3:9 kai\ e)/stE *)iEsou=s kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, *kadmiEl kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ui(oi\ *iouda, e)pi\ tou\s poiou=ntas ta\ e)/rga e)n oi)/kO| tou= Teou=, ui(oi\ *Enadad, ui(oi\ au)tO=n kai\ a)delfoi\ au)tO=n oi( *leui=tai.
2Ezd:3:9 kai estE iEsus kai hoi hyioi autu kai hoi adelfoi autu, kadmiEl kai hoi hyioi autu hyioi iuda, epi tus poiuntas ta erga en oikO tu Teu, hyioi Enadad, hyioi autOn kai adelfoi autOn hoi leuitai.
2Ezd:3:9 C VHI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N2_NPM N_GSM P RA_APM V2_PAPAPM RA_APN N2N_APN P N2_DSM RA_GSM N2_GSM N2_NPM N_GSM N2_NPM RD_GPM C N2_NPM RD_GPM RA_NPM N1M_NPM
2Ezd:3:9 and also, even, namely to cause to stand Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same ć and also, even, namely the son he/she/it/same son Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to do/make the work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology] son ć son he/she/it/same and also, even, namely brother he/she/it/same the Levite
2Ezd:3:9 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Jesus (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen)   and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen) sons (nom|voc)   sons (nom|voc) them/same (gen) and brothers (nom|voc) them/same (gen) the (nom) Levites (nom|voc)
2Ezd:3:9 2Ezd_3:9_1 2Ezd_3:9_2 2Ezd_3:9_3 2Ezd_3:9_4 2Ezd_3:9_5 2Ezd_3:9_6 2Ezd_3:9_7 2Ezd_3:9_8 2Ezd_3:9_9 2Ezd_3:9_10 2Ezd_3:9_11 2Ezd_3:9_12 2Ezd_3:9_13 2Ezd_3:9_14 2Ezd_3:9_15 2Ezd_3:9_16 2Ezd_3:9_17 2Ezd_3:9_18 2Ezd_3:9_19 2Ezd_3:9_20 2Ezd_3:9_21 2Ezd_3:9_22 2Ezd_3:9_23 2Ezd_3:9_24 2Ezd_3:9_25 2Ezd_3:9_26 2Ezd_3:9_27 2Ezd_3:9_28 2Ezd_3:9_29 2Ezd_3:9_30 2Ezd_3:9_31 2Ezd_3:9_32 2Ezd_3:9_33 2Ezd_3:9_34 2Ezd_3:9_35 2Ezd_3:9_36
2Ezd:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:10 καὶ ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι ἐν σάλπιγξιν καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐπὶ χεῖρας Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ
2Ezd:3:10 And they laid a foundation for building the house of the Lord: and the priests in their robes stood with trumpets and the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise the Lord, according to the order of David king of Israel. (Ezra 3:10 Brenton)
2Ezd:3:10 A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana; (Ezd 3:10 BT_4)
2Ezd:3:10 καὶ ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι ἐν σάλπιγξιν καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐπὶ χεῖρας Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ
2Ezd:3:10 καί θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ στολίζω [LXX] (στολιζ-, στολι(ε)·[σ]-, στολι·σ-, -, εστολισ-, -) ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἐν κύμβαλον, -ου, τό ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:3:10 I też, nawet, mianowicie Do ??? By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By powodować stać Duchowny Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie Lewita Syn Asa(pH) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka David Król Izrael
2Ezd:3:10 kai\ e)Temeli/Osan tou= oi)kodomE=sai to\n oi)=kon kuri/ou, kai\ e)/stEsan oi( i(erei=s e)stolisme/noi e)n sa/lpigXin kai\ oi( *leui=tai ui(oi\ *asaf e)n kumba/lois tou= ai)nei=n to\n ku/rion e)pi\ CHei=ras *dauid basile/Os *israEl
2Ezd:3:10 kai eTemeliOsan tu oikodomEsai ton oikon kyriu, kai estEsan hoi hiereis estolismenoi en salpinXin kai hoi leuitai hyioi asaf en kymbalois tu ainein ton kyrion epi CHeiras dauid basileOs israEl
2Ezd:3:10 C VAI_AAI3P RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM V1_PMPNPM P N3G_DPF C RA_NPM N1M_NPM N2_NPM N_GSM P N2N_DPN RA_GSN V2_PAN RA_ASM N2_ASM P N3_APF N_GSM N3V_GSM N_GSM
2Ezd:3:10 and also, even, namely to ??? the to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cause to stand the priest to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet and also, even, namely the Levite son Asa(ph) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal the to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand David king Israel
2Ezd:3:10 and they-???-ed the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) priests (acc, nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) trumpets (dat) and the (nom) Levites (nom|voc) sons (nom|voc) Asa(ph) (indecl) in/among/by (+dat) cymbals (dat) the (gen) to-be-PRAISE-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) David (indecl) king (gen) Israel (indecl)
2Ezd:3:10 2Ezd_3:10_1 2Ezd_3:10_2 2Ezd_3:10_3 2Ezd_3:10_4 2Ezd_3:10_5 2Ezd_3:10_6 2Ezd_3:10_7 2Ezd_3:10_8 2Ezd_3:10_9 2Ezd_3:10_10 2Ezd_3:10_11 2Ezd_3:10_12 2Ezd_3:10_13 2Ezd_3:10_14 2Ezd_3:10_15 2Ezd_3:10_16 2Ezd_3:10_17 2Ezd_3:10_18 2Ezd_3:10_19 2Ezd_3:10_20 2Ezd_3:10_21 2Ezd_3:10_22 2Ezd_3:10_23 2Ezd_3:10_24 2Ezd_3:10_25 2Ezd_3:10_26 2Ezd_3:10_27 2Ezd_3:10_28 2Ezd_3:10_29 2Ezd_3:10_30
2Ezd:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:11 καὶ ἀπεκρίθησαν ἐν αἴνῳ καὶ ἀνθομολογήσει τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐσήμαινον φωνὴν μεγάλην αἰνεῖν τῷ κυρίῳ ἐπὶ θεμελιώσει οἴκου κυρίου.
2Ezd:3:11 And they answered each other with praise and thanksgiving to the Lord, saying, For it is good, for his mercy to Israel endures for ever. And all the people shouted with a loud voice to praise the Lord at the laying the foundation of the house of the Lord. (Ezra 3:11 Brenton)
2Ezd:3:11 i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. (Ezd 3:11 BT_4)
2Ezd:3:11 καὶ ἀπεκρίθησαν ἐν αἴνῳ καὶ ἀνθομολογήσει τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ. καὶ πᾶς λαὸς ἐσήμαινον φωνὴν μεγάλην αἰνεῖν τῷ κυρίῳ ἐπὶ θεμελιώσει οἴκου κυρίου.
2Ezd:3:11 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐν αἶνος, -ου, ὁ καί ἀνθ·ομο·λογέομαι (ανθ+ομολογ(ε)-, ανθ+ομολογη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Ezd:3:11 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chwal też opowiadanie, historię I też, nawet, mianowicie Do stąd {odtąd} jawnego Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Dźwięku/głos płacze Wielki By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Ezd:3:11 kai\ a)pekri/TEsan e)n ai)/nO| kai\ a)nTomologE/sei tO=| kuri/O|, o(/ti a)gaTo/n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou= e)pi\ *israEl. kai\ pa=s o( lao\s e)sE/mainon fOnE\n mega/lEn ai)nei=n tO=| kuri/O| e)pi\ TemeliO/sei oi)/kou kuri/ou.
2Ezd:3:11 kai apekriTEsan en ainO kai anTomologEsei tO kyriO, hoti agaTon, hoti eis ton aiOna to eleos autu epi israEl. kai pas ho laos esEmainon fOnEn megalEn ainein tO kyriO epi TemeliOsei oiku kyriu.
2Ezd:3:11 C VCI_API3P P N2_DSM C VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM C A1_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM P N_ASM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1I_IAI3P N1_ASF A1_ASF V2_PAN RA_DSM N2_DSM P N3I_DSF N2_GSM N2_GSM
2Ezd:3:11 and also, even, namely to answer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among praise also a tale, story and also, even, namely to hence confessed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that good inherently good, i.e. God-wrought. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to indicate signify, indicate, declare sound/voice cries great to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to ??? house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Ezd:3:11 and they-were-ANSWER-ed in/among/by (+dat) praise (dat) and you(sg)-will-be-HENCE CONFESSED-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that good ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) I-was-INDICATE-ing, they-were-INDICATE-ing sound/voice (acc) great ([Adj] acc) to-be-PRAISE-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Ezd:3:11 2Ezd_3:11_1 2Ezd_3:11_2 2Ezd_3:11_3 2Ezd_3:11_4 2Ezd_3:11_5 2Ezd_3:11_6 2Ezd_3:11_7 2Ezd_3:11_8 2Ezd_3:11_9 2Ezd_3:11_10 2Ezd_3:11_11 2Ezd_3:11_12 2Ezd_3:11_13 2Ezd_3:11_14 2Ezd_3:11_15 2Ezd_3:11_16 2Ezd_3:11_17 2Ezd_3:11_18 2Ezd_3:11_19 2Ezd_3:11_20 2Ezd_3:11_21 2Ezd_3:11_22 2Ezd_3:11_23 2Ezd_3:11_24 2Ezd_3:11_25 2Ezd_3:11_26 2Ezd_3:11_27 2Ezd_3:11_28 2Ezd_3:11_29 2Ezd_3:11_30 2Ezd_3:11_31 2Ezd_3:11_32 2Ezd_3:11_33
2Ezd:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:12 καὶ πολλοὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν οἱ πρεσβύτεροι, οἳ εἴδοσαν τὸν οἶκον τὸν πρῶτον ἐν θεμελιώσει αὐτοῦ καὶ τοῦτον τὸν οἶκον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, ἔκλαιον φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ὄχλος ἐν σημασίᾳ μετ’ εὐφροσύνης τοῦ ὑψῶσαι ᾠδήν·
2Ezd:3:12 But many of the priests and the Levites, and the elder men, heads of families, who had seen the former house on its foundation, and who saw this house with their eyes, wept with a loud voice: but the multitude shouted with joy to raise a song. (Ezra 3:12 Brenton)
2Ezd:3:12 A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno; wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. (Ezd 3:12 BT_4)
2Ezd:3:12 καὶ πολλοὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν οἱ πρεσβύτεροι, οἳ εἴδοσαν τὸν οἶκον τὸν πρῶτον ἐν θεμελιώσει αὐτοῦ καὶ τοῦτον τὸν οἶκον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, ἔκλαιον φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ὄχλος ἐν σημασίᾳ μετ’ εὐφροσύνης τοῦ ὑψῶσαι ᾠδήν·
2Ezd:3:12 καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον ἐν θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὄχλος, -ου, ὁ ἐν   μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ᾠδή, -ῆς, ἡ
2Ezd:3:12 I też, nawet, mianowicie Dużo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage Starszy Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dom Przedni; po pierwsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By płakać Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie Tłum W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość By podnosić/ustalony wysoko Oda
2Ezd:3:12 kai\ polloi\ a)po\ tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n kai\ a)/rCHontes tO=n patriO=n oi( presbu/teroi, oi(\ ei)/dosan to\n oi)=kon to\n prO=ton e)n TemeliO/sei au)tou= kai\ tou=ton to\n oi)=kon e)n o)fTalmoi=s au)tO=n, e)/klaion fOnE=| mega/lE|, kai\ o)/CHlos e)n sEmasi/a| met’ eu)frosu/nEs tou= u(PSO=sai O)|dE/n·
2Ezd:3:12 kai polloi apo tOn hiereOn kai tOn leuitOn kai arCHontes tOn patriOn hoi presbyteroi, hoi eidosan ton oikon ton prOton en TemeliOsei autu kai tuton ton oikon en ofTalmois autOn, eklaion fOnE megalE, kai oCHlos en sEmasia met’ eufrosynEs tu hyPSOsai OdEn·
2Ezd:3:12 C A1_NPM P RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM C N3_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_NPM A1A_NPM RR_NPM VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM P N3I_DSF RD_GSM C RD_ASM RA_ASM N2_ASM P N2_DPM RD_GPM V1I_IAI3P N1_DSF A1_DSF C N2_NSM P N1A_DSF P N1_GSF RA_GSN VA_AAN N1_ASF
2Ezd:3:12 and also, even, namely much from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely ruler; to begin the patrilineage the elder who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the house the foremost; first in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to ??? he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to weep sound/voice cries; to sound great and also, even, namely crowd in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness the to elevate/set high ode
2Ezd:3:12 and many (nom) away from (+gen) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) who/whom/which (nom) they-SEE-ed the (acc) house (acc) the (acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (gen) and this (acc) the (acc) house (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) them/same (gen) I-was-WEEP-ing, they-were-WEEP-ing sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and crowd (nom) in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) the (gen) to-ELEVATE/SET-HIGH, be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH!, you(sg)-have-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-ELEVATE/SET-HIGH (opt) ode (acc)
2Ezd:3:12 2Ezd_3:12_1 2Ezd_3:12_2 2Ezd_3:12_3 2Ezd_3:12_4 2Ezd_3:12_5 2Ezd_3:12_6 2Ezd_3:12_7 2Ezd_3:12_8 2Ezd_3:12_9 2Ezd_3:12_10 2Ezd_3:12_11 2Ezd_3:12_12 2Ezd_3:12_13 2Ezd_3:12_14 2Ezd_3:12_15 2Ezd_3:12_16 2Ezd_3:12_17 2Ezd_3:12_18 2Ezd_3:12_19 2Ezd_3:12_20 2Ezd_3:12_21 2Ezd_3:12_22 2Ezd_3:12_23 2Ezd_3:12_24 2Ezd_3:12_25 2Ezd_3:12_26 2Ezd_3:12_27 2Ezd_3:12_28 2Ezd_3:12_29 2Ezd_3:12_30 2Ezd_3:12_31 2Ezd_3:12_32 2Ezd_3:12_33 2Ezd_3:12_34 2Ezd_3:12_35 2Ezd_3:12_36 2Ezd_3:12_37 2Ezd_3:12_38 2Ezd_3:12_39 2Ezd_3:12_40 2Ezd_3:12_41 2Ezd_3:12_42
2Ezd:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:3:13 καὶ οὐκ ἦν ὁ λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ τοῦ λαοῦ, ὅτι ὁ λαὸς ἐκραύγασεν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἡ φωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν.
2Ezd:3:13 And the people did not distinguish the voice of the glad shout from the voice of the weeping of the people: for the people shouted with a loud voice, and the voice was heard even from afar off. (Ezra 3:13 Brenton)
2Ezd:3:13 I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka. (Ezd 3:13 BT_4)
2Ezd:3:13 καὶ οὐκ ἦν λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ τοῦ λαοῦ, ὅτι λαὸς ἐκραύγασεν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ φωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν.
2Ezd:3:13 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κλαυθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κραυγάζω (κραυγαζ-, κραυγα·σ-, κραυγα·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀπό μακρό·θεν
2Ezd:3:13 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Dźwięku/głos płacze Wesołość Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Płacz Ludzie Ponieważ/tamto Ludzie By wykrzykiwać krzyk, szczuć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze By słyszeć Aż; świtaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z dala
2Ezd:3:13 kai\ ou)k E)=n o( lao\s e)piginO/skOn fOnE\n sEmasi/as tE=s eu)frosu/nEs a)po\ tE=s fOnE=s tou= klauTmou= tou= laou=, o(/ti o( lao\s e)krau/gasen fOnE=| mega/lE|, kai\ E( fOnE\ E)kou/eto e(/Os a)po\ makro/Ten.
2Ezd:3:13 kai uk En ho laos epiginOskOn fOnEn sEmasias tEs eufrosynEs apo tEs fOnEs tu klauTmu tu lau, hoti ho laos ekraugasen fOnE megalE, kai hE fOnE Ekueto heOs apo makroTen.
2Ezd:3:13 C D V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM N1_ASF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF C RA_NSF N1_NSF V1I_IPI3S C P D
2Ezd:3:13 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the people to recognize insight, consciousnes sound/voice cries ć the cheerfulness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sound/voice cries the crying the people because/that the people to shout scream, halloo sound/voice cries; to sound great and also, even, namely the sound/voice cries to hear until; dawn from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from afar
2Ezd:3:13 and not he/she/it-was the (nom) people (nom) while RECOGNIZE-ing (nom) sound/voice (acc)   the (gen) cheerfulness (gen) away from (+gen) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) crying (gen) the (gen) people (gen) because/that the (nom) people (nom) he/she/it-SHOUT-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and the (nom) sound/voice (nom|voc) he/she/it-was-being-HEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) away from (+gen) from afar
2Ezd:3:13 2Ezd_3:13_1 2Ezd_3:13_2 2Ezd_3:13_3 2Ezd_3:13_4 2Ezd_3:13_5 2Ezd_3:13_6 2Ezd_3:13_7 2Ezd_3:13_8 2Ezd_3:13_9 2Ezd_3:13_10 2Ezd_3:13_11 2Ezd_3:13_12 2Ezd_3:13_13 2Ezd_3:13_14 2Ezd_3:13_15 2Ezd_3:13_16 2Ezd_3:13_17 2Ezd_3:13_18 2Ezd_3:13_19 2Ezd_3:13_20 2Ezd_3:13_21 2Ezd_3:13_22 2Ezd_3:13_23 2Ezd_3:13_24 2Ezd_3:13_25 2Ezd_3:13_26 2Ezd_3:13_27 2Ezd_3:13_28 2Ezd_3:13_29 2Ezd_3:13_30
2Ezd:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x