2Ezd:4:1 καὶ ἤκουσαν οἱ θλίβοντες Ιουδα καὶ Βενιαμιν ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ,
2Ezd:4:1 And they that afflicted Juda and Benjamin heard, that the children of the captivity were building a house to the Lord God of Israel. (Ezra 4:1 Brenton)
2Ezd:4:1 Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga izraelskiego, (Ezd 4:1 BT_4)
2Ezd:4:1 Καὶ ἤκουσαν οἱ θλίβοντες Ιουδα καὶ Βενιαμιν ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ,
2Ezd:4:1 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:4:1 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Ponieważ/tamto Syn By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Ezd:4:1 *kai\ E)/kousan oi( Tli/bontes *iouda kai\ *beniamin o(/ti oi( ui(oi\ tE=s a)poiki/as oi)kodomou=sin oi)=kon tO=| kuri/O| TeO=| *israEl,
2Ezd:4:1 kai Ekusan hoi Tlibontes iuda kai beniamin hoti hoi hyioi tEs apoikias oikodomusin oikon tO kyriO TeO israEl,
2Ezd:4:1 C VAI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM N_ASM C N_ASM C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF V2_PAI3P N2_ASM RA_DSM N2_DSM N2_DSM N_GSM
2Ezd:4:1 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief Judas/Judah and also, even, namely Benjamin because/that the son the ć to build/edify house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Ezd:4:1 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) because/that the (nom) sons (nom|voc) the (gen)   they-are-BUILD/EDIFY-ing, while BUILD/EDIFY-ing (dat) house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl)
2Ezd:4:1 2Ezd_4:1_1 2Ezd_4:1_2 2Ezd_4:1_3 2Ezd_4:1_4 2Ezd_4:1_5 2Ezd_4:1_6 2Ezd_4:1_7 2Ezd_4:1_8 2Ezd_4:1_9 2Ezd_4:1_10 2Ezd_4:1_11 2Ezd_4:1_12 2Ezd_4:1_13 2Ezd_4:1_14 2Ezd_4:1_15 2Ezd_4:1_16 2Ezd_4:1_17 2Ezd_4:1_18
2Ezd:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:2 καὶ ἤγγισαν πρὸς Ζοροβαβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν πατριῶν καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οἰκοδομήσομεν μεθ’ ὑμῶν, ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐκζητοῦμεν τῷ θεῷ ὑμῶν, καὶ αὐτῷ ἡμεῖς θυσιάζομεν ἀπὸ ἡμερῶν Ασαραδδων βασιλέως Ασσουρ τοῦ ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε.
2Ezd:4:2 And they drew near to Zorobabel, and to the heads of families, and said to them, We will build with you; for as ye do, we seek to serve our God, and we do sacrifice to him from the days of Asaradan king of Assur, who brought us hither. (Ezra 4:2 Brenton)
2Ezd:4:2 przystąpili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: «Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził». - (Ezd 4:2 BT_4)
2Ezd:4:2 καὶ ἤγγισαν πρὸς Ζοροβαβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν πατριῶν καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οἰκοδομήσομεν μεθ’ ὑμῶν, ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐκζητοῦμεν τῷ θεῷ ὑμῶν, καὶ αὐτῷ ἡμεῖς θυσιάζομεν ἀπὸ ἡμερῶν Ασαραδδων βασιλέως Ασσουρ τοῦ ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε.
2Ezd:4:2 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός Ζοροβαβέλ, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε
2Ezd:4:2 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zerubbabel I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się patrilineage I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Ponieważ/tamto Jak/jak Ty By odszukiwać Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Król By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ja Tutaj
2Ezd:4:2 kai\ E)/ggisan pro\s *DZorobabel kai\ pro\s tou\s a)/rCHontas tO=n patriO=n kai\ ei)=pan au)toi=s *oi)kodomE/somen meT’ u(mO=n, o(/ti O(s u(mei=s e)kDZEtou=men tO=| TeO=| u(mO=n, kai\ au)tO=| E(mei=s Tusia/DZomen a)po\ E(merO=n *asaraddOn basile/Os *assour tou= e)ne/gkantos E(ma=s O(=de.
2Ezd:4:2 kai Engisan pros DZorobabel kai pros tus arCHontas tOn patriOn kai eipan autois oikodomEsomen meT’ hymOn, hoti hOs hymeis ekDZEtumen tO TeO hymOn, kai autO hEmeis TysiaDZomen apo hEmerOn asaraddOn basileOs assur tu enenkantos hEmas hOde.
2Ezd:4:2 C VAI_AAI3P P N_ASM C P RA_APM N3_APM RA_GPF N1A_GPF C VAI_AAI3P RD_DPM VF_FAI1P P RP_GP C C RP_NP V2_PAI1P RA_DSM N2_DSM RP_GP C RD_DSM RP_NP V1_PAI1P P N1A_GPF N_GSM N3V_GSM N_GSM RA_GSM VAI_AAPGSM RP_AP D
2Ezd:4:2 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin the patrilineage and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to build/edify after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you because/that as/like you to seek out the god [see theology] you and also, even, namely he/she/it/same I ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day ć king ć the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth I here
2Ezd:4:2 and they-NEAR-ed toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) patrilineages (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) we-will-BUILD/EDIFY after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) because/that as/like you(pl) (nom) we-are-SEEK-ing-OUT the (dat) god (dat) you(pl) (gen) and him/it/same (dat) we (nom)   away from (+gen) days (gen)   king (gen)   the (gen) upon BRING-ing (gen) us (acc) here
2Ezd:4:2 2Ezd_4:2_1 2Ezd_4:2_2 2Ezd_4:2_3 2Ezd_4:2_4 2Ezd_4:2_5 2Ezd_4:2_6 2Ezd_4:2_7 2Ezd_4:2_8 2Ezd_4:2_9 2Ezd_4:2_10 2Ezd_4:2_11 2Ezd_4:2_12 2Ezd_4:2_13 2Ezd_4:2_14 2Ezd_4:2_15 2Ezd_4:2_16 2Ezd_4:2_17 2Ezd_4:2_18 2Ezd_4:2_19 2Ezd_4:2_20 2Ezd_4:2_21 2Ezd_4:2_22 2Ezd_4:2_23 2Ezd_4:2_24 2Ezd_4:2_25 2Ezd_4:2_26 2Ezd_4:2_27 2Ezd_4:2_28 2Ezd_4:2_29 2Ezd_4:2_30 2Ezd_4:2_31 2Ezd_4:2_32 2Ezd_4:2_33 2Ezd_4:2_34 2Ezd_4:2_35 2Ezd_4:2_36
2Ezd:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ζοροβαβελ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ Οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν.
2Ezd:4:3 then Zorobabel, and Jesus and the rest of the heads of the families of Israel said to them, It is not for us and you to build a house to our God, for we ourselves will build together to the Lord our God, as Cyrus the king of the Persians commanded us. (Ezra 4:3 Brenton)
2Ezd:4:3 Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: «Nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla Pana, Boga izraelskiego, jak nam rozkazał Cyrus, król perski». (Ezd 4:3 BT_4)
2Ezd:4:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ζοροβαβελ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ Οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν.
2Ezd:4:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ζοροβαβέλ, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Ezd:4:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Zerubbabel I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Władca; by zaczynać się patrilineage Izrael ??? Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Ty By budować/buduj moralnie Dom Bóg  Ja Ponieważ/tamto Ja On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Jak/jak By zalecać rozkaz Ja Król
2Ezd:4:3 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *DZorobabel kai\ *)iEsou=s kai\ oi( kata/loipoi tO=n a)rCHo/ntOn tO=n patriO=n tou= *israEl *ou)CH E(mi=n kai\ u(mi=n tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| TeO=| E(mO=n, o(/ti E(mei=s au)toi\ e)pi\ to\ au)to\ oi)kodomE/somen tO=| kuri/O| TeO=| E(mO=n, O(s e)netei/lato E(mi=n *ku=ros o( basileu\s *persO=n.
2Ezd:4:3 kai eipen pros autus DZorobabel kai iEsus kai hoi kataloipoi tOn arCHontOn tOn patriOn tu israEl uCH hEmin kai hymin tu oikodomEsai oikon tO TeO hEmOn, hoti hEmeis autoi epi to auto oikodomEsomen tO kyriO TeO hEmOn, hOs eneteilato hEmin kyros ho basileus persOn.
2Ezd:4:3 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM C N_NSM C RA_NPM A1B_NPM RA_GPM N3_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N_GSM D RP_DP C RP_DP RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSM N2_DSM RP_GP C RP_NP RD_NPM P RA_ASN RD_ASN VF_FAI1P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP C VAI_AMI3S RP_DP N2_NSM RA_NSM N3V_NSM N1M_GPM
2Ezd:4:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Zerubbabel and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely the remaining the ruler; to begin the patrilineage the Israel οὐχ before rough breathing I and also, even, namely you the to build/edify house the god [see theology] I because/that I he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to build/edify the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I as/like to enjoin command I ć the king ć
2Ezd:4:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Zerubbabel (indecl) and Jesus (nom) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) patrilineages (gen) the (gen) Israel (indecl) not us (dat) and you(pl) (dat) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) god (dat) us (gen) because/that we (nom) they/same (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) we-will-BUILD/EDIFY the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) us (gen) as/like he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat)   the (nom) king (nom)  
2Ezd:4:3 2Ezd_4:3_1 2Ezd_4:3_2 2Ezd_4:3_3 2Ezd_4:3_4 2Ezd_4:3_5 2Ezd_4:3_6 2Ezd_4:3_7 2Ezd_4:3_8 2Ezd_4:3_9 2Ezd_4:3_10 2Ezd_4:3_11 2Ezd_4:3_12 2Ezd_4:3_13 2Ezd_4:3_14 2Ezd_4:3_15 2Ezd_4:3_16 2Ezd_4:3_17 2Ezd_4:3_18 2Ezd_4:3_19 2Ezd_4:3_20 2Ezd_4:3_21 2Ezd_4:3_22 2Ezd_4:3_23 2Ezd_4:3_24 2Ezd_4:3_25 2Ezd_4:3_26 2Ezd_4:3_27 2Ezd_4:3_28 2Ezd_4:3_29 2Ezd_4:3_30 2Ezd_4:3_31 2Ezd_4:3_32 2Ezd_4:3_33 2Ezd_4:3_34 2Ezd_4:3_35 2Ezd_4:3_36 2Ezd_4:3_37 2Ezd_4:3_38 2Ezd_4:3_39 2Ezd_4:3_40 2Ezd_4:3_41 2Ezd_4:3_42 2Ezd_4:3_43 2Ezd_4:3_44
2Ezd:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:4 καὶ ἦν ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐκλύων τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ Ιουδα καὶ ἐνεπόδιζον αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν
2Ezd:4:4 And the people of the land weakened the hands of the people of Juda, and hindered them in building, (Ezra 4:4 Brenton)
2Ezd:4:4 I oto ludność miejscowa tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy, (Ezd 4:4 BT_4)
2Ezd:4:4 καὶ ἦν λαὸς τῆς γῆς ἐκλύων τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ Ιουδα καὶ ἐνεπόδιζον αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν
2Ezd:4:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
2Ezd:4:4 I też, nawet, mianowicie By być Ludzie Ziemi/ziemia By zaniechać (bądź słaby) Ręka Ludzie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie
2Ezd:4:4 kai\ E)=n o( lao\s tE=s gE=s e)klu/On ta\s CHei=ras tou= laou= *iouda kai\ e)nepo/diDZon au)tou\s tou= oi)kodomei=n
2Ezd:4:4 kai En ho laos tEs gEs eklyOn tas CHeiras tu lau iuda kai enepodiDZon autus tu oikodomein
2Ezd:4:4 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM RA_APF N3_APF RA_GSM N2_GSM N_GSM C V1I_IAI3P RD_APM RA_GSN V2_PAN
2Ezd:4:4 and also, even, namely to be the people the earth/land to give up (be faint) the hand the people Judas/Judah and also, even, namely ć he/she/it/same the to build/edify
2Ezd:4:4 and he/she/it-was the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) while GIVE-ing-UP (nom) the (acc) hands (acc) the (gen) people (gen) Judas/Judah (gen, voc) and   them/same (acc) the (gen) to-be-BUILD/EDIFY-ing
2Ezd:4:4 2Ezd_4:4_1 2Ezd_4:4_2 2Ezd_4:4_3 2Ezd_4:4_4 2Ezd_4:4_5 2Ezd_4:4_6 2Ezd_4:4_7 2Ezd_4:4_8 2Ezd_4:4_9 2Ezd_4:4_10 2Ezd_4:4_11 2Ezd_4:4_12 2Ezd_4:4_13 2Ezd_4:4_14 2Ezd_4:4_15 2Ezd_4:4_16 2Ezd_4:4_17
2Ezd:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:5 καὶ μισθούμενοι ἐπ’ αὐτοὺς βουλευόμενοι τοῦ διασκεδάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας Κύρου βασιλέως Περσῶν καὶ ἕως βασιλείας Δαρείου βασιλέως Περσῶν.
2Ezd:4:5 and continued hiring persons against them, plotting to frustrate their counsel, all the days of Cyrus king of the Persians, and until the reign of Darius king of the Persians. (Ezra 4:5 Brenton)
2Ezd:4:5 i by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza, króla perskiego. (Ezd 4:5 BT_4)
2Ezd:4:5 καὶ μισθούμενοι ἐπ’ αὐτοὺς βουλευόμενοι τοῦ διασκεδάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας Κύρου βασιλέως Περσῶν καὶ ἕως βασιλείας Δαρείου βασιλέως Περσῶν.
2Ezd:4:5 καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό   βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω βασιλεία, -ας, ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Ezd:4:5 I też, nawet, mianowicie By najmować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do ??? Planu/zamiar On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Król I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Królestwo Król
2Ezd:4:5 kai\ misTou/menoi e)p’ au)tou\s bouleuo/menoi tou= diaskeda/sai boulE\n au)tO=n pa/sas ta\s E(me/ras *ku/rou basile/Os *persO=n kai\ e(/Os basilei/as *darei/ou basile/Os *persO=n.
2Ezd:4:5 kai misTumenoi ep’ autus buleuomenoi tu diaskedasai bulEn autOn pasas tas hEmeras kyru basileOs persOn kai heOs basileias dareiu basileOs persOn.
2Ezd:4:5 C V4_PMPNPM P RD_APM V1_PMPNPM RA_GSN VA_AAN N1_ASF RD_GPM A1S_APF RA_APF N1A_APF N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM C D N1A_GSF N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM
2Ezd:4:5 and also, even, namely to hire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to ??? the ć plan/intention he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day ć king ć and also, even, namely until; dawn kingdom ć king ć
2Ezd:4:5 and while being-HIRE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) while being-???-ed (nom|voc) the (gen)   plan/intention (acc) them/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)   king (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc)   king (gen)  
2Ezd:4:5 2Ezd_4:5_1 2Ezd_4:5_2 2Ezd_4:5_3 2Ezd_4:5_4 2Ezd_4:5_5 2Ezd_4:5_6 2Ezd_4:5_7 2Ezd_4:5_8 2Ezd_4:5_9 2Ezd_4:5_10 2Ezd_4:5_11 2Ezd_4:5_12 2Ezd_4:5_13 2Ezd_4:5_14 2Ezd_4:5_15 2Ezd_4:5_16 2Ezd_4:5_17 2Ezd_4:5_18 2Ezd_4:5_19 2Ezd_4:5_20 2Ezd_4:5_21
2Ezd:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:6 καὶ ἐν βασιλείᾳ Ασουηρου ἐν ἀρχῇ βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ οἰκοῦντας Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ.
2Ezd:4:6 And in the reign of Assuerus, even in the beginning of his reign, they wrote a letter against the inhabitants of Juda and Jerusalem. (Ezra 4:6 Brenton)
2Ezd:4:6 Za panowania Kserksesa, na początku jego rządów napisano oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy. (Ezd 4:6 BT_4)
2Ezd:4:6 Καὶ ἐν βασιλείᾳ Ασουηρου ἐν ἀρχῇ βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ οἰκοῦντας Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ.
2Ezd:4:6 καί ἐν βασιλεία, -ας, ἡ   ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἐπί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:4:6 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Królestwo On/ona/to/to samo By pisać List [list apostolski] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z]
2Ezd:4:6 *kai\ e)n basilei/a| *asouErou e)n a)rCHE=| basilei/as au)tou= e)/graPSan e)pistolE\n e)pi\ oi)kou=ntas *iouda kai\ *ierousalEm.
2Ezd:4:6 kai en basileia asuEru en arCHE basileias autu egraPSan epistolEn epi oikuntas iuda kai ierusalEm.
2Ezd:4:6 C P N1A_DSF N2_GSM P N1_DSF N1A_GSF RD_GSM VAI_AAI3P N1_ASF P V2_PAPAPM N_GSM C N_GSF
2Ezd:4:6 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin kingdom he/she/it/same to write letter [epistle] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to dwell Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of]
2Ezd:4:6 and in/among/by (+dat) kingdom (dat)   in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) they-WRITE-ed letter (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) while DWELL-ing (acc) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl)
2Ezd:4:6 2Ezd_4:6_1 2Ezd_4:6_2 2Ezd_4:6_3 2Ezd_4:6_4 2Ezd_4:6_5 2Ezd_4:6_6 2Ezd_4:6_7 2Ezd_4:6_8 2Ezd_4:6_9 2Ezd_4:6_10 2Ezd_4:6_11 2Ezd_4:6_12 2Ezd_4:6_13 2Ezd_4:6_14 2Ezd_4:6_15
2Ezd:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:7 καὶ ἐν ἡμέραις Αρθασασθα ἔγραψεν ἐν εἰρήνῃ Μιθραδάτῃ Ταβεηλ σὺν καὶ τοῖς λοιποῖς συνδούλοις αὐτοῦ πρὸς Αρθασασθα βασιλέα Περσῶν· ἔγραψεν ὁ φορολόγος γραφὴν Συριστὶ καὶ ἡρμηνευμένην.
2Ezd:4:7 And in the days of Arthasastha, Tabeel wrote peaceably to Mithradates and to the rest of his fellow-servants: the tribute-gatherer wrote to Arthasastha king of the Persians a writing in the Syrian tongue, and the same interpreted. (Ezra 4:7 Brenton)
2Ezd:4:7 A za czasów Artakserksesa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. (Ezd 4:7 BT_4)
2Ezd:4:7 καὶ ἐν ἡμέραις Αρθασασθα ἔγραψεν ἐν εἰρήνῃ Μιθραδάτῃ Ταβεηλ σὺν καὶ τοῖς λοιποῖς συνδούλοις αὐτοῦ πρὸς Αρθασασθα βασιλέα Περσῶν· ἔγραψεν φορολόγος γραφὴν Συριστὶ καὶ ἡρμηνευμένην.
2Ezd:4:7 καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ     σύν καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν σύν·δουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   γραφή, -ῆς, ἡ   καί ἑρμηνεύω (ερμηνευ-, -, -, ερμηνευ·κ-, ηρμηνευ-, -)
2Ezd:4:7 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój     Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} co harują jak niewolnik On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By pisać Pisanie I też, nawet, mianowicie By tłumaczyć [zobacz hermeneutykę]
2Ezd:4:7 kai\ e)n E(me/rais *arTasasTa e)/graPSen e)n ei)rE/nE| *miTrada/tE| *tabeEl su\n kai\ toi=s loipoi=s sundou/lois au)tou= pro\s *arTasasTa basile/a *persO=n· e)/graPSen o( forolo/gos grafE\n *suristi\ kai\ E(rmEneume/nEn.
2Ezd:4:7 kai en hEmerais arTasasTa egraPSen en eirEnE miTradatE tabeEl syn kai tois loipois syndulois autu pros arTasasTa basilea persOn· egraPSen ho forologos grafEn syristi kai hErmEneumenEn.
2Ezd:4:7 C P N1A_DPF N_GSM VAI_AAI3S P N1_DSF N1M_DSM N_NSM P D RA_DPM A1_DPM N2_DPM RD_GSM P N_ASM N3V_ASM N1M_GPM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF N_DS C VM_XPPASF
2Ezd:4:7 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace     together with/including (+dat) and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest co-slave he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć to write the ć writing ć and also, even, namely to interpret [see hermeneutics]
2Ezd:4:7 and in/among/by (+dat) days (dat)   he/she/it-WRITE-ed in/among/by (+dat) peace (dat)     together with/including (+dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat) co-slaves (dat) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   he/she/it-WRITE-ed the (nom)   writing (acc)   and having-been-INTERPRET-ed (acc)
2Ezd:4:7 2Ezd_4:7_1 2Ezd_4:7_2 2Ezd_4:7_3 2Ezd_4:7_4 2Ezd_4:7_5 2Ezd_4:7_6 2Ezd_4:7_7 2Ezd_4:7_8 2Ezd_4:7_9 2Ezd_4:7_10 2Ezd_4:7_11 2Ezd_4:7_12 2Ezd_4:7_13 2Ezd_4:7_14 2Ezd_4:7_15 2Ezd_4:7_16 2Ezd_4:7_17 2Ezd_4:7_18 2Ezd_4:7_19 2Ezd_4:7_20 2Ezd_4:7_21 2Ezd_4:7_22 2Ezd_4:7_23 2Ezd_4:7_24 2Ezd_4:7_25 2Ezd_4:7_26
2Ezd:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:8 Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι ὁ γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν κατὰ Ιερουσαλημ τῷ Αρθασασθα βασιλεῖ.
2Ezd:4:8 Reum the chancellor, and Sampsa the scribe wrote an epistle against Jerusalem to King Arthasastha, saying, (Ezra 4:8 Brenton)
2Ezd:4:8 Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej treści: (Ezd 4:8 BT_4)
2Ezd:4:8 Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν κατὰ Ιερουσαλημ τῷ Αρθασασθα βασιλεῖ.
2Ezd:4:8     καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:4:8 I też, nawet, mianowicie Skryba By pisać List [list apostolski] Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Król
2Ezd:4:8 *raoum baaltam kai\ *samsai o( grammateu\s e)/graPSan e)pistolE\n mi/an kata\ *ierousalEm tO=| *arTasasTa basilei=.
2Ezd:4:8 raum baaltam kai samsai ho grammateus egraPSan epistolEn mian kata ierusalEm tO arTasasTa basilei.
2Ezd:4:8 N_NSM N_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3P N1_ASF A1A_ASF P N_ASF RA_DSM N_DSM N3V_DSM
2Ezd:4:8 ć ć and also, even, namely ć the scribe to write letter [epistle] one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jerusalem [city of] the ć king
2Ezd:4:8     and   the (nom) scribe (nom) they-WRITE-ed letter (acc) one (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jerusalem (indecl) the (dat)   king (dat)
2Ezd:4:8 2Ezd_4:8_1 2Ezd_4:8_2 2Ezd_4:8_3 2Ezd_4:8_4 2Ezd_4:8_5 2Ezd_4:8_6 2Ezd_4:8_7 2Ezd_4:8_8 2Ezd_4:8_9 2Ezd_4:8_10 2Ezd_4:8_11 2Ezd_4:8_12 2Ezd_4:8_13 2Ezd_4:8_14
2Ezd:4:8 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:9 τάδε ἔκρινεν Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ κατάλοιποι σύνδουλοι ἡμῶν, Διναῖοι, Αφαρσαθαχαῖοι, Ταρφαλλαῖοι, Αφαρσαῖοι, Αρχυαῖοι, Βαβυλώνιοι, Σουσαναχαῖοι [οἵ εἰσιν Ηλαμαῖοι]
2Ezd:4:9 Thus has judged Reum the chancellor, and Sampsa the scribe, and the rest of our fellow-servants, the Dinaeans, the Apharsathachaeans, the Tarphalaeans, the Apharsaeans, the Archyaeans, the Babylonians, the Susanachaeans, Davaeans, (Ezra 4:9 Brenton)
2Ezd:4:9 «Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy - to jest Elamici - (Ezd 4:9 BT_4)
2Ezd:4:9 τάδε ἔκρινεν Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι γραμματεὺς καὶ οἱ κατάλοιποι σύνδουλοι ἡμῶν, Διναῖοι, Αφαρσαθαχαῖοι, Ταρφαλλαῖοι, Αφαρσαῖοι, Αρχυαῖοι, Βαβυλώνιοι, Σουσαναχαῖοι [οἵ εἰσιν Ηλαμαῖοι]
2Ezd:4:9 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)     καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον σύν·δουλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς               ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Ezd:4:9 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj     I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Pozostawanie co harują jak niewolnik Ja               Kto/, który/, który By iść; by być
2Ezd:4:9 ta/de e)/krinen *raoum baaltam kai\ *samsai o( grammateu\s kai\ oi( kata/loipoi su/ndouloi E(mO=n, *dinai=oi, *afarsaTaCHai=oi, *tarfallai=oi, *afarsai=oi, *arCHuai=oi, *babulO/nioi, *sousanaCHai=oi [oi(/ ei)sin *Elamai=oi]
2Ezd:4:9 tade ekrinen raum baaltam kai samsai ho grammateus kai hoi kataloipoi synduloi hEmOn, dinaioi, afarsaTaCHaioi, tarfallaioi, afarsaioi, arCHyaioi, babylOnioi, susanaCHaioi [hoi eisin Elamaioi]
2Ezd:4:9 RD_NPN VAI_AAI3S N_NSM N_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM A1B_NPM N2_NPM RP_GP N_NPM N_NPM N_NPM N_NPM N_NPM N_NPM N_NPM RR_NPM V9_PAI3P N_NPM
2Ezd:4:9 such things [definite article + δέ] to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn     and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely the remaining co-slave I               who/whom/which to go; to be ć
2Ezd:4:9 these (nom|acc) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed     and   the (nom) scribe (nom) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) co-slaves (nom|voc) us (gen)               who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are  
2Ezd:4:9 2Ezd_4:9_1 2Ezd_4:9_2 2Ezd_4:9_3 2Ezd_4:9_4 2Ezd_4:9_5 2Ezd_4:9_6 2Ezd_4:9_7 2Ezd_4:9_8 2Ezd_4:9_9 2Ezd_4:9_10 2Ezd_4:9_11 2Ezd_4:9_12 2Ezd_4:9_13 2Ezd_4:9_14 2Ezd_4:9_15 2Ezd_4:9_16 2Ezd_4:9_17 2Ezd_4:9_18 2Ezd_4:9_19 2Ezd_4:9_20 2Ezd_4:9_21 2Ezd_4:9_22 2Ezd_4:9_23
2Ezd:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:10 καὶ οἱ κατάλοιποι ἐθνῶν, ὧν ἀπῴκισεν Ασενναφαρ ὁ μέγας καὶ ὁ τίμιος καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῆς Σομορων, καὶ τὸ κατάλοιπον πέραν τοῦ ποταμοῦ·
2Ezd:4:10 and the rest of the nations whom the great and noble Assenaphar removed, and settled them in the cities of Somoron, and the rest of them beyond the river. (Ezra 4:10 Brenton)
2Ezd:4:10 i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnappar i osiedlił je w miastach Samarii i w reszcie krain transeufratejskich, I dalej». (Ezd 4:10 BT_4)
2Ezd:4:10 καὶ οἱ κατάλοιποι ἐθνῶν, ὧν ἀπῴκισεν Ασενναφαρ μέγας καὶ τίμιος καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῆς Σομορων, καὶ τὸ κατάλοιπον πέραν τοῦ ποταμοῦ·
2Ezd:4:10 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-)   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό τίμιος -α -ον καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
2Ezd:4:10 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Wielki I też, nawet, mianowicie Cenny I też, nawet, mianowicie By osiedlać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Pozostawanie W poprzek Rzeka
2Ezd:4:10 kai\ oi( kata/loipoi e)TnO=n, O(=n a)pO/|kisen *asennafar o( me/gas kai\ o( ti/mios kai\ katO/|kisen au)tou\s e)n po/lesin tE=s *somorOn, kai\ to\ kata/loipon pe/ran tou= potamou=·
2Ezd:4:10 kai hoi kataloipoi eTnOn, hOn apOkisen asennafar ho megas kai ho timios kai katOkisen autus en polesin tEs somorOn, kai to kataloipon peran tu potamu·
2Ezd:4:10 C RA_NPM A1B_NPM N3E_GPN RR_GPN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM A3_NSM C RA_NSM A1A_NSM C VAI_AAI3S RD_APM P N3I_DPF RA_GSF N_GSF C RA_ASN A1B_ASN D RA_GSM N2_GSM
2Ezd:4:10 and also, even, namely the remaining nation [see ethnic] who/whom/which to deport banish, colonize ć the great and also, even, namely the precious and also, even, namely to domicile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the ć and also, even, namely the remaining across the river
2Ezd:4:10 and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) nations (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed   the (nom) great ([Adj] nom) and the (nom) precious ([Adj] nom) and he/she/it-DOMICILE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) cities (dat) the (gen)   and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) across the (gen) river (gen)
2Ezd:4:10 2Ezd_4:10_1 2Ezd_4:10_2 2Ezd_4:10_3 2Ezd_4:10_4 2Ezd_4:10_5 2Ezd_4:10_6 2Ezd_4:10_7 2Ezd_4:10_8 2Ezd_4:10_9 2Ezd_4:10_10 2Ezd_4:10_11 2Ezd_4:10_12 2Ezd_4:10_13 2Ezd_4:10_14 2Ezd_4:10_15 2Ezd_4:10_16 2Ezd_4:10_17 2Ezd_4:10_18 2Ezd_4:10_19 2Ezd_4:10_20 2Ezd_4:10_21 2Ezd_4:10_22 2Ezd_4:10_23 2Ezd_4:10_24 2Ezd_4:10_25
2Ezd:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:11 αὕτη ἡ διαταγὴ τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν Πρὸς Αρθασασθα βασιλέα παῖδές σου ἄνδρες πέραν τοῦ ποταμοῦ.
2Ezd:4:11 This is the purport of the letter, which they sent to him: Thy servants the men beyond the river to king Arthasastha. (Ezra 4:11 Brenton)
2Ezd:4:11 To jest odpis listu, który oni posłali do niego: «Do króla Artakserksesa - słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. Otóż: (Ezd 4:11 BT_4)
2Ezd:4:11 αὕτη διαταγὴ τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν Πρὸς Αρθασασθα βασιλέα παῖδές σου ἄνδρες πέραν τοῦ ποταμοῦ.
2Ezd:4:11 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·ταγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
2Ezd:4:11 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rozkazuj ofiarowanemu, zamówienie {rozkaz}, rozkaz, zalecenie, dyktando, mandat, nakaz, komendant List [list apostolski] Kto/, który/, który zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W poprzek Rzeka
2Ezd:4:11 au(/tE E( diatagE\ tE=s e)pistolE=s, E(=s a)pe/steilan pro\s au)to/n *pro\s *arTasasTa basile/a pai=de/s sou a)/ndres pe/ran tou= potamou=.
2Ezd:4:11 hautE hE diatagE tEs epistolEs, hEs apesteilan pros auton pros arTasasTa basilea paides su andres peran tu potamu.
2Ezd:4:11 RD_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3P P RD_ASM P N_ASM N3V_ASM N3D_NPM RP_GS N3_NPM D RA_GSM N2_GSM
2Ezd:4:11 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the command bid, order, behest, injunction, dictation, mandate, prescript, commandant the letter [epistle] who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć king child/servant you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". across the river
2Ezd:4:11 this (nom) the (nom) command (nom|voc) the (gen) letter (gen) who/whom/which (gen) they-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) men, husbands (nom|voc) across the (gen) river (gen)
2Ezd:4:11 2Ezd_4:11_1 2Ezd_4:11_2 2Ezd_4:11_3 2Ezd_4:11_4 2Ezd_4:11_5 2Ezd_4:11_6 2Ezd_4:11_7 2Ezd_4:11_8 2Ezd_4:11_9 2Ezd_4:11_10 2Ezd_4:11_11 2Ezd_4:11_12 2Ezd_4:11_13 2Ezd_4:11_14 2Ezd_4:11_15 2Ezd_4:11_16 2Ezd_4:11_17 2Ezd_4:11_18
2Ezd:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:12 γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες ἀπὸ σοῦ ἐφ’ ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ· τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισμένοι εἰσίν, καὶ θεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν.
2Ezd:4:12 Be it known to the king, that the Jews who came up from thee to us have come to Jerusalem the rebellious and wicked city, which they are building, and its walls are set in order, and they have established the foundations of it. (Ezra 4:12 Brenton)
2Ezd:4:12 Niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów są założone. (Ezd 4:12 BT_4)
2Ezd:4:12 γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες ἀπὸ σοῦ ἐφ’ ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ· τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισμένοι εἰσίν, καὶ θεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν.
2Ezd:4:12 γνωστός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί πονηρός -ά -όν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
2Ezd:4:12 Znany By powodować stać; by być Król Ponieważ/tamto Żydowski By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Miasto I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Ściana On/ona/to/to samo By poprawiać naprawę By iść; by być I też, nawet, mianowicie Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie On/ona/to/to samo
2Ezd:4:12 gnOsto\n e)/stO tO=| basilei= o(/ti oi( *ioudai=oi a)naba/ntes a)po\ sou= e)f’ E(ma=s E)/lTosan ei)s *ierousalEm· tE\n po/lin tE\n a)posta/tin kai\ ponEra\n oi)kodomou=sin, kai\ ta\ tei/CHE au)tE=s katErtisme/noi ei)si/n, kai\ Temeli/ous au)tE=s a)nu/PSOsan.
2Ezd:4:12 gnOston estO tO basilei hoti hoi iudaioi anabantes apo su ef’ hEmas ElTosan eis ierusalEm· tEn polin tEn apostatin kai ponEran oikodomusin, kai ta teiCHE autEs katErtismenoi eisin, kai Temelius autEs anyPSOsan.
2Ezd:4:12 A1_ASN V9_PAD3S RA_DSM N3V_DSM C RA_NPM N2_NPM VZ_AAPNPM P RP_GS P RP_AP VBI_AAI3P P N_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_ASF N3I_ASF C A1A_ASF V2_PAI3P C RA_NPN N3E_NPN RD_GSF VT_XPPNSM V9_PAI3P C N2_APM RD_GSF VA_AAI3P
2Ezd:4:12 known to cause to stand; to be the king because/that the Jewish to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to come into (+acc) Jerusalem [city of] the city the ć and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to build/edify and also, even, namely the wall he/she/it/same to put right mend to go; to be and also, even, namely foundation establishing, base, substructure; founding he/she/it/same ć
2Ezd:4:12 known ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (dat) king (dat) because/that the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) upon ASCEND-ing (nom|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) the (acc) city (acc) the (acc)   and wicked ([Adj] acc) they-are-BUILD/EDIFY-ing, while BUILD/EDIFY-ing (dat) and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen) having-been-REPAIR-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and foundations (acc) her/it/same (gen)  
2Ezd:4:12 2Ezd_4:12_1 2Ezd_4:12_2 2Ezd_4:12_3 2Ezd_4:12_4 2Ezd_4:12_5 2Ezd_4:12_6 2Ezd_4:12_7 2Ezd_4:12_8 2Ezd_4:12_9 2Ezd_4:12_10 2Ezd_4:12_11 2Ezd_4:12_12 2Ezd_4:12_13 2Ezd_4:12_14 2Ezd_4:12_15 2Ezd_4:12_16 2Ezd_4:12_17 2Ezd_4:12_18 2Ezd_4:12_19 2Ezd_4:12_20 2Ezd_4:12_21 2Ezd_4:12_22 2Ezd_4:12_23 2Ezd_4:12_24 2Ezd_4:12_25 2Ezd_4:12_26 2Ezd_4:12_27 2Ezd_4:12_28 2Ezd_4:12_29 2Ezd_4:12_30 2Ezd_4:12_31 2Ezd_4:12_32
2Ezd:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:13 νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη ἀνοικοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῶσιν, φόροι οὐκ ἔσονταί σοι οὐδὲ δώσουσιν· καὶ τοῦτο βασιλεῖς κακοποιεῖ.
2Ezd:4:13 Now then be it known to the king, that if that city be built up, and its walls completed, thou shalt have no tribute, neither will they pay anything, and this injures kings. (Ezra 4:13 Brenton)
2Ezd:4:13 Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. (Ezd 4:13 BT_4)
2Ezd:4:13 νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν πόλις ἐκείνη ἀνοικοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῶσιν, φόροι οὐκ ἔσονταί σοι οὐδὲ δώσουσιν· καὶ τοῦτο βασιλεῖς κακοποιεῖ.
2Ezd:4:13 νῦν οὖν γνωστός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) φόρος, -ου, ὁ; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -)
2Ezd:4:13 Teraz Dlatego/wtedy Znany By powodować stać; by być Król Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Miasto Tamto Do ??? I też, nawet, mianowicie Ściana On/ona/to/to samo By poprawiać naprawę Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By dawać I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król By maltretować młot drewniany
2Ezd:4:13 nu=n ou)=n gnOsto\n e)/stO tO=| basilei= o(/ti e)a\n E( po/lis e)kei/nE a)noikodomETE=| kai\ ta\ tei/CHE au)tE=s katartisTO=sin, fo/roi ou)k e)/sontai/ soi ou)de\ dO/sousin· kai\ tou=to basilei=s kakopoiei=.
2Ezd:4:13 nyn un gnOston estO tO basilei hoti ean hE polis ekeinE anoikodomETE kai ta teiCHE autEs katartisTOsin, foroi uk esontai soi ude dOsusin· kai tuto basileis kakopoiei.
2Ezd:4:13 D x A1_ASN V9_PAD3S RA_DSM N3V_DSM C C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_APS3S C RA_APN N3E_APN RD_GSF VS_APS3P N2_NPM D VF_FMI3P RP_DS C VF_FAI3P C RD_ASN N3V_APM V2_PAI3S
2Ezd:4:13 now therefore/then known to cause to stand; to be the king because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the city that to ??? and also, even, namely the wall he/she/it/same to put right mend Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to give and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king to maltreat maul
2Ezd:4:13 now therefore/then known ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (dat) king (dat) because/that if-ever the (nom) city (nom) that (nom) he/she/it-should-be-???-ed and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen) they-should-be-REPAIR-ed Taxes (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WEAR-ing (opt) not they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) neither/nor they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) and this (nom|acc) kings (acc, nom|voc) he/she/it-is-MALTREAT-ing, you(sg)-are-being-MALTREAT-ed (classical), be-you(sg)-MALTREAT-ing!
2Ezd:4:13 2Ezd_4:13_1 2Ezd_4:13_2 2Ezd_4:13_3 2Ezd_4:13_4 2Ezd_4:13_5 2Ezd_4:13_6 2Ezd_4:13_7 2Ezd_4:13_8 2Ezd_4:13_9 2Ezd_4:13_10 2Ezd_4:13_11 2Ezd_4:13_12 2Ezd_4:13_13 2Ezd_4:13_14 2Ezd_4:13_15 2Ezd_4:13_16 2Ezd_4:13_17 2Ezd_4:13_18 2Ezd_4:13_19 2Ezd_4:13_20 2Ezd_4:13_21 2Ezd_4:13_22 2Ezd_4:13_23 2Ezd_4:13_24 2Ezd_4:13_25 2Ezd_4:13_26 2Ezd_4:13_27
2Ezd:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:14 καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν ἰδεῖν· διὰ τοῦτο ἐπέμψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ,
2Ezd:4:14 And it is not lawful for us to see the dishonour of the king: therefore have we sent and made known the matter to the king; (Ezra 4:14 Brenton)
2Ezd:4:14 Otóż: Ponieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie. (Ezd 4:14 BT_4)
2Ezd:4:14 καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν ἰδεῖν· διὰ τοῦτο ἐπέμψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ,
2Ezd:4:14 καί ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:4:14 I też, nawet, mianowicie un-schema-ness Król ??? Przed przydechem mocnym By być pozwalany Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By posyłać I też, nawet, mianowicie By robić znany Król
2Ezd:4:14 kai\ a)sCHEmosu/nEn basile/Os ou)k e)/Xestin E(mi=n i)dei=n· dia\ tou=to e)pe/mPSamen kai\ e)gnOri/samen tO=| basilei=,
2Ezd:4:14 kai asCHEmosynEn basileOs uk eXestin hEmin idein· dia tuto epemPSamen kai egnOrisamen tO basilei,
2Ezd:4:14 C N1_ASF N3V_GSM D V9_PAI3S RP_DP VB_AAN P RD_ASN VAI_AAI1P C VAI_AAI1P RA_DSM N3V_DSM
2Ezd:4:14 and also, even, namely un-schema-ness king οὐχ before rough breathing to be permitted I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to send and also, even, namely to make known the king
2Ezd:4:14 and un-schema-ness (acc) king (gen) not he/she/it-is-BE-ing-PERMITTED us (dat) to-SEE because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) we-SEND-ed and we-MAKE-ed-KNOWN the (dat) king (dat)
2Ezd:4:14 2Ezd_4:14_1 2Ezd_4:14_2 2Ezd_4:14_3 2Ezd_4:14_4 2Ezd_4:14_5 2Ezd_4:14_6 2Ezd_4:14_7 2Ezd_4:14_8 2Ezd_4:14_9 2Ezd_4:14_10 2Ezd_4:14_11 2Ezd_4:14_12 2Ezd_4:14_13 2Ezd_4:14_14
2Ezd:4:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:15 ἵνα ἐπισκέψηται ἐν βιβλίῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν πατέρων σου, καὶ εὑρήσεις καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη πόλις ἀποστάτις καὶ κακοποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας, καὶ φυγάδια δούλων ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ χρόνων αἰῶνος· διὰ ταῦτα ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη.
2Ezd:4:15 That examination may be made in thy fathers' book of record; and thou shalt find, and thou shalt know that city is rebellious, and does harm to kings and countries, and there are in the midst of it from very old time refuges for runaway slaves: therefore this city has been made desolate. (Ezra 4:15 Brenton)
2Ezd:4:15 Niech poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zostało to miasto. (Ezd 4:15 BT_4)
2Ezd:4:15 ἵνα ἐπισκέψηται ἐν βιβλίῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν πατέρων σου, καὶ εὑρήσεις καὶ γνώσῃ ὅτι πόλις ἐκείνη πόλις ἀποστάτις καὶ κακοποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας, καὶ φυγάδια δούλων ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ χρόνων αἰῶνος· διὰ ταῦτα πόλις αὕτη ἠρημώθη.
2Ezd:4:15 ἵνα ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο πόλις, -εως, ἡ   καί κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ καί χώρα, -ας, ἡ καί   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) αἰών, -ῶνος, ὁ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
2Ezd:4:15 żeby / ażeby / bo By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By znajdować I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Miasto Tamto Miasto I też, nawet, mianowicie By maltretować młot drewniany Król I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By leżeć odłogiem
2Ezd:4:15 i(/na e)piske/PSEtai e)n bibli/O| u(pomnEmatismou= tO=n pate/rOn sou, kai\ eu(rE/seis kai\ gnO/sE| o(/ti E( po/lis e)kei/nE po/lis a)posta/tis kai\ kakopoiou=sa basilei=s kai\ CHO/ras, kai\ fuga/dia dou/lOn e)n me/sO| au)tE=s a)po\ CHro/nOn ai)O=nos· dia\ tau=ta E( po/lis au(/tE E)rEmO/TE.
2Ezd:4:15 hina episkePSEtai en bibliO hypomnEmatismu tOn paterOn su, kai heurEseis kai gnOsE hoti hE polis ekeinE polis apostatis kai kakopoiusa basileis kai CHOras, kai fygadia dulOn en mesO autEs apo CHronOn aiOnos· dia tauta hE polis hautE ErEmOTE.
2Ezd:4:15 C VA_AMS3S P N2N_DSN N2_GSM RA_GPM N3_GPM RP_GS C VF_FAI2S C VF_FMI2S C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF N3I_NSF N3I_NSF C V2_PAPNSF N3V_APM C N1A_APF C N2N_NPN N2_GPM P A1_DSN RD_GSF P N2_GPM N3W_GSM P RD_APN RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VCI_API3S
2Ezd:4:15 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book ć the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to find and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that the city that city ć and also, even, namely to maltreat maul king and also, even, namely region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely ć slave; slave girl; servile; to enslave in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing time – a specific time (specified time) or space of time (a while). eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lay waste
2Ezd:4:15 so that / in order to /because he/she/it-should-be-VISIT-ed in/among/by (+dat) book (dat)   the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-FIND and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that the (nom) city (nom) that (nom) city (nom)   and while MALTREAT-ing (nom|voc) kings (acc, nom|voc) and region (gen), regions (acc) and   slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) away from (+gen) times (gen) eon (gen) because of (+acc), through (+gen) these (nom|acc) the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-was-LAY-ed-WASTE
2Ezd:4:15 2Ezd_4:15_1 2Ezd_4:15_2 2Ezd_4:15_3 2Ezd_4:15_4 2Ezd_4:15_5 2Ezd_4:15_6 2Ezd_4:15_7 2Ezd_4:15_8 2Ezd_4:15_9 2Ezd_4:15_10 2Ezd_4:15_11 2Ezd_4:15_12 2Ezd_4:15_13 2Ezd_4:15_14 2Ezd_4:15_15 2Ezd_4:15_16 2Ezd_4:15_17 2Ezd_4:15_18 2Ezd_4:15_19 2Ezd_4:15_20 2Ezd_4:15_21 2Ezd_4:15_22 2Ezd_4:15_23 2Ezd_4:15_24 2Ezd_4:15_25 2Ezd_4:15_26 2Ezd_4:15_27 2Ezd_4:15_28 2Ezd_4:15_29 2Ezd_4:15_30 2Ezd_4:15_31 2Ezd_4:15_32 2Ezd_4:15_33 2Ezd_4:15_34 2Ezd_4:15_35 2Ezd_4:15_36 2Ezd_4:15_37 2Ezd_4:15_38
2Ezd:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:16 γνωρίζομεν οὖν ἡμεῖς τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῇ, οὐκ ἔστιν σοι εἰρήνη.
2Ezd:4:16 We therefore declare to the king, that, if that city be built, and its walls be set up, thou shalt not have peace. (Ezra 4:16 Brenton)
2Ezd:4:16 Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury jego będą naprawione, wtedy działu w Transeufratei mieć nie będziesz». (Ezd 4:16 BT_4)
2Ezd:4:16 γνωρίζομεν οὖν ἡμεῖς τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν πόλις ἐκείνη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῇ, οὐκ ἔστιν σοι εἰρήνη.
2Ezd:4:16 γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰρήνη, -ης, ἡ
2Ezd:4:16 By robić znany Dlatego/wtedy Ja Król Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Miasto Tamto By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Ściana On/ona/to/to samo By poprawiać naprawę ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pokój
2Ezd:4:16 gnOri/DZomen ou)=n E(mei=s tO=| basilei= o(/ti e)a\n E( po/lis e)kei/nE oi)kodomETE=| kai\ ta\ tei/CHE au)tE=s katartisTE=|, ou)k e)/stin soi ei)rE/nE.
2Ezd:4:16 gnOriDZomen un hEmeis tO basilei hoti ean hE polis ekeinE oikodomETE kai ta teiCHE autEs katartisTE, uk estin soi eirEnE.
2Ezd:4:16 V1_PAI1P x RP_NP RA_DSM N3V_DSM C C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_APS3S C RA_APN N3E_APN RD_GSF VS_APS3S D V9_PAI3S RP_DS N1_NSF
2Ezd:4:16 to make known therefore/then I the king because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the city that to build/edify and also, even, namely the wall he/she/it/same to put right mend οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub peace
2Ezd:4:16 we-are-MAKE-ing-KNOWN therefore/then we (nom) the (dat) king (dat) because/that if-ever the (nom) city (nom) that (nom) he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ed and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-should-be-REPAIR-ed not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peace (nom|voc)
2Ezd:4:16 2Ezd_4:16_1 2Ezd_4:16_2 2Ezd_4:16_3 2Ezd_4:16_4 2Ezd_4:16_5 2Ezd_4:16_6 2Ezd_4:16_7 2Ezd_4:16_8 2Ezd_4:16_9 2Ezd_4:16_10 2Ezd_4:16_11 2Ezd_4:16_12 2Ezd_4:16_13 2Ezd_4:16_14 2Ezd_4:16_15 2Ezd_4:16_16 2Ezd_4:16_17 2Ezd_4:16_18 2Ezd_4:16_19 2Ezd_4:16_20
2Ezd:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:17 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι γραμματέα καὶ τοὺς καταλοίπους συνδούλους αὐτῶν τοὺς οἰκοῦντας ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοὺς καταλοίπους πέραν τοῦ ποταμοῦ εἰρήνην καί φησιν
2Ezd:4:17 Then the king sent to Reum the chancellor, and Sampsa the scribe, and the rest of their fellow-servants who dwelt in Samaria, and the rest beyond the river, saying,Peace; and he says, (Ezra 4:17 Brenton)
2Ezd:4:17 Król przysłał takie rozstrzygnięcie: «Komendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie». I dalej: (Ezd 4:17 BT_4)
2Ezd:4:17 Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς πρὸς Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι γραμματέα καὶ τοὺς καταλοίπους συνδούλους αὐτῶν τοὺς οἰκοῦντας ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοὺς καταλοίπους πέραν τοῦ ποταμοῦ εἰρήνην καί φησιν
2Ezd:4:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός     καί   γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον σύν·δουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ καί φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
2Ezd:4:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)     I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Pozostawanie co harują jak niewolnik On/ona/to/to samo By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Pozostawanie W poprzek Rzeka Pokój I też, nawet, mianowicie By mówić
2Ezd:4:17 *kai\ a)pe/steilen o( basileu\s pro\s *raoum baaltam kai\ *samsai grammate/a kai\ tou\s kataloi/pous sundou/lous au)tO=n tou\s oi)kou=ntas e)n *samarei/a| kai\ tou\s kataloi/pous pe/ran tou= potamou= ei)rE/nEn kai/ fEsin
2Ezd:4:17 kai apesteilen ho basileus pros raum baaltam kai samsai grammatea kai tus kataloipus syndulus autOn tus oikuntas en samareia kai tus kataloipus peran tu potamu eirEnEn kai fEsin
2Ezd:4:17 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM N_A C N_ASM N3V_ASM C RA_APM A1B_APM N2_APM RD_GPM RA_APM V2_PAPAPM P N1A_DSF C RA_APM A1B_APM D RA_GSM N2_GSM N1_ASF C V6_PAI3S
2Ezd:4:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king toward (+acc,+gen,+dat)     and also, even, namely ć scribe and also, even, namely the remaining co-slave he/she/it/same the to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely the remaining across the river peace and also, even, namely to say
2Ezd:4:17 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)     and   scribe (acc) and the (acc) remaining ([Adj] acc) co-slaves (acc) them/same (gen) the (acc) while DWELL-ing (acc) in/among/by (+dat) Samaria (dat) and the (acc) remaining ([Adj] acc) across the (gen) river (gen) peace (acc) and he/she/it-is-SAY-ing
2Ezd:4:17 2Ezd_4:17_1 2Ezd_4:17_2 2Ezd_4:17_3 2Ezd_4:17_4 2Ezd_4:17_5 2Ezd_4:17_6 2Ezd_4:17_7 2Ezd_4:17_8 2Ezd_4:17_9 2Ezd_4:17_10 2Ezd_4:17_11 2Ezd_4:17_12 2Ezd_4:17_13 2Ezd_4:17_14 2Ezd_4:17_15 2Ezd_4:17_16 2Ezd_4:17_17 2Ezd_4:17_18 2Ezd_4:17_19 2Ezd_4:17_20 2Ezd_4:17_21 2Ezd_4:17_22 2Ezd_4:17_23 2Ezd_4:17_24 2Ezd_4:17_25 2Ezd_4:17_26 2Ezd_4:17_27 2Ezd_4:17_28
2Ezd:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:18 Ὁ φορολόγος, ὃν ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς, ἐκλήθη ἔμπροσθεν ἐμοῦ.
2Ezd:4:18 The tribute-gatherer whom ye sent to us, has been called before me. (Ezra 4:18 Brenton)
2Ezd:4:18 «Dokument, któryście nam przysłali, został przede mną w przekładzie odczytany. (Ezd 4:18 BT_4)
2Ezd:4:18 φορολόγος, ὃν ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς, ἐκλήθη ἔμπροσθεν ἐμοῦ.
2Ezd:4:18 ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Ezd:4:18 Kto/, który/, który; by być zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By nazywać rozmowę Przedtem/w przodzie z Ja; mój/mój
2Ezd:4:18 *(o forolo/gos, o(\n a)pestei/late pro\s E(ma=s, e)klE/TE e)/mprosTen e)mou=.
2Ezd:4:18 o forologos, hon apesteilate pros hEmas, eklETE emprosTen emu.
2Ezd:4:18 RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI2P P RP_AP VCI_API3S P RP_GS
2Ezd:4:18 the ć who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I to call call before/in front of I; my/mine
2Ezd:4:18 the (nom)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) he/she/it-was-CALL-ed before/in front of me (gen); my/mine (gen)
2Ezd:4:18 2Ezd_4:18_1 2Ezd_4:18_2 2Ezd_4:18_3 2Ezd_4:18_4 2Ezd_4:18_5 2Ezd_4:18_6 2Ezd_4:18_7 2Ezd_4:18_8 2Ezd_4:18_9
2Ezd:4:18 x x x x x x x x x
2Ezd:4:19 καὶ παρ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη καὶ ἐπεσκεψάμεθα καὶ εὕραμεν ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη ἀφ’ ἡμερῶν αἰῶνος ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται, καὶ ἀποστάσεις καὶ φυγάδια γίνονται ἐν αὐτῇ,
2Ezd:4:19 And a decree has been made by me, and we have examined, and found that city of old time exalts itself against kings, and that rebellions and desertions take place within it. (Ezra 4:19 Brenton)
2Ezd:4:19 Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim są wzniecane. (Ezd 4:19 BT_4)
2Ezd:4:19 καὶ παρ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη καὶ ἐπεσκεψάμεθα καὶ εὕραμεν ὅτι πόλις ἐκείνη ἀφ’ ἡμερῶν αἰῶνος ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται, καὶ ἀποστάσεις καὶ φυγάδια γίνονται ἐν αὐτῇ,
2Ezd:4:19 καί παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) καί ἀπό·στασις, -εως, ἡ [LXX] καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:4:19 I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By znajdować Ponieważ/tamto Miasto Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By podnosić I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Ezd:4:19 kai\ par’ e)mou= e)te/TE gnO/mE kai\ e)peskePSa/meTa kai\ eu(/ramen o(/ti E( po/lis e)kei/nE a)f’ E(merO=n ai)O=nos e)pi\ basilei=s e)pai/retai, kai\ a)posta/seis kai\ fuga/dia gi/nontai e)n au)tE=|,
2Ezd:4:19 kai par’ emu eteTE gnOmE kai epeskePSameTa kai heuramen hoti hE polis ekeinE af’ hEmerOn aiOnos epi basileis epairetai, kai apostaseis kai fygadia ginontai en autE,
2Ezd:4:19 C P RP_GS VCI_API3S N1_NSF C VAI_AMI1P C VA_AAI1P C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N1A_GPF N3W_GSM P N3V_APM V1_PMI3S C N3I_NPF C N2N_NPN V1_PMI3P P RD_DSF
2Ezd:4:19 and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] and also, even, namely to visit [see skeptical] and also, even, namely to find because/that the city that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king to raise and also, even, namely ??? and also, even, namely ć to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Ezd:4:19 and frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-PLACE-ed knowledge-based determination (nom|voc) and we-were-VISIT-ed and we-FIND-ed because/that the (nom) city (nom) that (nom) away from (+gen) days (gen) eon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) kings (acc, nom|voc) he/she/it-is-being-RAISE-ed and ???s (acc, nom|voc) and   they-are-being-BECOME-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
2Ezd:4:19 2Ezd_4:19_1 2Ezd_4:19_2 2Ezd_4:19_3 2Ezd_4:19_4 2Ezd_4:19_5 2Ezd_4:19_6 2Ezd_4:19_7 2Ezd_4:19_8 2Ezd_4:19_9 2Ezd_4:19_10 2Ezd_4:19_11 2Ezd_4:19_12 2Ezd_4:19_13 2Ezd_4:19_14 2Ezd_4:19_15 2Ezd_4:19_16 2Ezd_4:19_17 2Ezd_4:19_18 2Ezd_4:19_19 2Ezd_4:19_20 2Ezd_4:19_21 2Ezd_4:19_22 2Ezd_4:19_23 2Ezd_4:19_24 2Ezd_4:19_25 2Ezd_4:19_26
2Ezd:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:20 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ γίνονται ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπικρατοῦντες ὅλης τῆς ἑσπέρας τοῦ ποταμοῦ, καὶ φόροι πλήρεις καὶ μέρος δίδοται αὐτοῖς.
2Ezd:4:20 And there were powerful kings in Jerusalem, and they ruled over all the country beyond the river, and abundant revenues and tribute were given to them. (Ezra 4:20 Brenton)
2Ezd:4:20 I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą Transeufrateą, i odstawiano im podatek, daninę i cło. - (Ezd 4:20 BT_4)
2Ezd:4:20 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ γίνονται ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπικρατοῦντες ὅλης τῆς ἑσπέρας τοῦ ποταμοῦ, καὶ φόροι πλήρεις καὶ μέρος δίδοται αὐτοῖς.
2Ezd:4:20 καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἰσχυρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί φόρος, -ου, ὁ; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) πλήρης -ες καί μέρο·ς, -ους, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:4:20 I też, nawet, mianowicie Król Potężny silny, potężny, silny, By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Cały Wieczór Rzeka I też, nawet, mianowicie Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia Pełny I też, nawet, mianowicie Części/kawałka okolice By dawać On/ona/to/to samo
2Ezd:4:20 kai\ basilei=s i)sCHuroi\ gi/nontai e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pikratou=ntes o(/lEs tE=s e(spe/ras tou= potamou=, kai\ fo/roi plE/reis kai\ me/ros di/dotai au)toi=s.
2Ezd:4:20 kai basileis isCHyroi ginontai epi ierusalEm kai epikratuntes holEs tEs hesperas tu potamu, kai foroi plEreis kai meros didotai autois.
2Ezd:4:20 C N3V_NPM A1A_NPM V1_PMI3P P N_ASF C V2_PAPNPM A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM C N2_NPM A3H_NPM C N3E_NSN V8_PPI3S RD_DPM
2Ezd:4:20 and also, even, namely king mighty forceful, powerful, strong, to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely ć whole the evening the river and also, even, namely Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown full and also, even, namely part/piece regions to give he/she/it/same
2Ezd:4:20 and kings (acc, nom|voc) mighty ([Adj] nom|voc) they-are-being-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and   whole (gen) the (gen) evening (gen), evenings (acc) the (gen) river (gen) and Taxes (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WEAR-ing (opt) full ([Adj] acc, nom|voc) and part/piece (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-GIVE-ed them/same (dat)
2Ezd:4:20 2Ezd_4:20_1 2Ezd_4:20_2 2Ezd_4:20_3 2Ezd_4:20_4 2Ezd_4:20_5 2Ezd_4:20_6 2Ezd_4:20_7 2Ezd_4:20_8 2Ezd_4:20_9 2Ezd_4:20_10 2Ezd_4:20_11 2Ezd_4:20_12 2Ezd_4:20_13 2Ezd_4:20_14 2Ezd_4:20_15 2Ezd_4:20_16 2Ezd_4:20_17 2Ezd_4:20_18 2Ezd_4:20_19 2Ezd_4:20_20
2Ezd:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:21 καὶ νῦν θέτε γνώμην καταργῆσαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους, καὶ ἡ πόλις ἐκείνη οὐκ οἰκοδομηθήσεται ἔτι, ὅπως ἀπὸ τῆς γνώμης
2Ezd:4:21 Now therefore make a decree to stop the work of those men, and that city shall no more be built. (Ezra 4:21 Brenton)
2Ezd:4:21 Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi: to miasto nie ma być odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. (Ezd 4:21 BT_4)
2Ezd:4:21 καὶ νῦν θέτε γνώμην καταργῆσαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους, καὶ πόλις ἐκείνη οὐκ οἰκοδομηθήσεται ἔτι, ὅπως ἀπὸ τῆς γνώμης
2Ezd:4:21 καί νῦν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γνώμη, -ης, ἡ κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἔτι ὅπως ἀπό ὁ ἡ τό γνώμη, -ης, ἡ
2Ezd:4:21 I też, nawet, mianowicie Teraz By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] By obracać w niwecz anuluj, zaprzeczaj, odwołuj, unieważniaj; Przechodź., by być obalany, przestawaj, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto I też, nawet, mianowicie Miasto Tamto ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Jeszcze/jeszcze Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny]
2Ezd:4:21 kai\ nu=n Te/te gnO/mEn katargE=sai tou\s a)/ndras e)kei/nous, kai\ E( po/lis e)kei/nE ou)k oi)kodomETE/setai e)/ti, o(/pOs a)po\ tE=s gnO/mEs
2Ezd:4:21 kai nyn Tete gnOmEn katargEsai tus andras ekeinus, kai hE polis ekeinE uk oikodomETEsetai eti, hopOs apo tEs gnOmEs
2Ezd:4:21 C D VE_AAD2P N1_ASF VA_AAN RA_APM N3_APM RD_APM C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF D VC_FPI3S D C P RA_GSF N1_GSF
2Ezd:4:21 and also, even, namely now to place lay, put, set, situate, station knowledge-based determination [see gnomic] to bring to naught annul, negate, abrogate, nullify; Pass., to be abolished, cease, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6 the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that and also, even, namely the city that οὐχ before rough breathing to build/edify yet/still so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the knowledge-based determination [see gnomic]
2Ezd:4:21 and now do-PLACE-you(pl)! knowledge-based determination (acc) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) the (acc) men, husbands (acc) those (acc) and the (nom) city (nom) that (nom) not he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed yet/still this is how away from (+gen) the (gen) knowledge-based determination (gen)
2Ezd:4:21 2Ezd_4:21_1 2Ezd_4:21_2 2Ezd_4:21_3 2Ezd_4:21_4 2Ezd_4:21_5 2Ezd_4:21_6 2Ezd_4:21_7 2Ezd_4:21_8 2Ezd_4:21_9 2Ezd_4:21_10 2Ezd_4:21_11 2Ezd_4:21_12 2Ezd_4:21_13 2Ezd_4:21_14 2Ezd_4:21_15 2Ezd_4:21_16 2Ezd_4:21_17 2Ezd_4:21_18 2Ezd_4:21_19
2Ezd:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:22 πεφυλαγμένοι ἦτε ἄνεσιν ποιῆσαι περὶ τούτου, μήποτε πληθυνθῇ ἀφανισμὸς εἰς κακοποίησιν βασιλεῦσιν.
2Ezd:4:22 See that ye be careful of the decree, not to be remiss concerning this matter, lest at any time destruction should abound to the harm of kings. (Ezra 4:22 Brenton)
2Ezd:4:22 A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na szkodę królów». (Ezd 4:22 BT_4)
2Ezd:4:22 πεφυλαγμένοι ἦτε ἄνεσιν ποιῆσαι περὶ τούτου, μήποτε πληθυνθῇ ἀφανισμὸς εἰς κακοποίησιν βασιλεῦσιν.
2Ezd:4:22 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν·εσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) περί οὗτος αὕτη τοῦτο μήποτε (μή ποτέ) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:4:22 By zabezpieczać się By być Jakaś spokoju {łatwości}/wolność By czynić/rób Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nigdy By wzrastać/mnóż się Zniszczenie Do (+przyspieszenie) Król
2Ezd:4:22 pefulagme/noi E)=te a)/nesin poiE=sai peri\ tou/tou, mE/pote plETunTE=| a)fanismo\s ei)s kakopoi/Esin basileu=sin.
2Ezd:4:22 pefylagmenoi Ete anesin poiEsai peri tutu, mEpote plETynTE afanismos eis kakopoiEsin basileusin.
2Ezd:4:22 VK_XMPNPM V9_IAI2P N3I_ASF VA_AAN P RD_GSM D VC_APS3S N2_NSM P N3I_ASF N3V_DPM
2Ezd:4:22 to guard to be some ease/freedom to do/make about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] never to increase/multiply destruction into (+acc) ć king
2Ezd:4:22 having-been-GUARD-ed (nom|voc) you(pl)-were, you(pl)-should-be some ease/freedom (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) about (+acc,+gen) this (gen) never he/she/it-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed destruction (nom) into (+acc)   kings (dat)
2Ezd:4:22 2Ezd_4:22_1 2Ezd_4:22_2 2Ezd_4:22_3 2Ezd_4:22_4 2Ezd_4:22_5 2Ezd_4:22_6 2Ezd_4:22_7 2Ezd_4:22_8 2Ezd_4:22_9 2Ezd_4:22_10 2Ezd_4:22_11 2Ezd_4:22_12
2Ezd:4:22 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:23 Τότε ὁ φορολόγος τοῦ Αρθασασθα βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον Ραουμ καὶ Σαμσαι γραμματέως καὶ συνδούλων αὐτῶν· καὶ ἐπορεύθησαν σπουδῇ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Ιουδα καὶ κατήργησαν αὐτοὺς ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει.
2Ezd:4:23 Then the tribute-gatherer of king Arthasastha read the letter before Reum the chancellor, and Sampsa the scribe, and his fellow-servants: and they went in haste to Jerusalem and through Juda, and caused them to cease with horses and an armed force. (Ezra 4:23 Brenton)
2Ezd:4:23 Wtedy - skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami - poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy. (Ezd 4:23 BT_4)
2Ezd:4:23 Τότε φορολόγος τοῦ Αρθασασθα βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον Ραουμ καὶ Σαμσαι γραμματέως καὶ συνδούλων αὐτῶν· καὶ ἐπορεύθησαν σπουδῇ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Ιουδα καὶ κατήργησαν αὐτοὺς ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει.
2Ezd:4:23 τότε ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί   γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί σύν·δουλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σπουδή, -ῆς, ἡ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἵππος, -ου, ὁ καί δύναμις, -εως, ἡ
2Ezd:4:23 Wtedy Król By czytać W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie co harują jak niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Pilności/pośpiech Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By obracać w niwecz anuluj, zaprzeczaj, odwołuj, unieważniaj; Przechodź., by być obalany, przestawaj, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6 On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń I też, nawet, mianowicie Zdolność
2Ezd:4:23 *to/te o( forolo/gos tou= *arTasasTa basile/Os a)ne/gnO e)nO/pion *raoum kai\ *samsai grammate/Os kai\ sundou/lOn au)tO=n· kai\ e)poreu/TEsan spoudE=| ei)s *ierousalEm kai\ e)n *iouda kai\ katE/rgEsan au)tou\s e)n i(/ppois kai\ duna/mei.
2Ezd:4:23 tote ho forologos tu arTasasTa basileOs anegnO enOpion raum kai samsai grammateOs kai syndulOn autOn· kai eporeuTEsan spudE eis ierusalEm kai en iuda kai katErgEsan autus en hippois kai dynamei.
2Ezd:4:23 D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM N3V_GSM VZI_AAI3S D N_GSM C N_GSM N3V_GSM C N2_GPM RD_GPM C VCI_API3P N1_DSF P N_ASF C P N_DSM C VAI_AAI3P RD_APM P N2_DPM C N3I_DSF
2Ezd:4:23 then the ć the ć king to read in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely ć scribe and also, even, namely co-slave he/she/it/same and also, even, namely to go diligence/haste into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely to bring to naught annul, negate, abrogate, nullify; Pass., to be abolished, cease, ib.6.6, 1 Ep.Cor.2.6 he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horse and also, even, namely ability
2Ezd:4:23 then the (nom)   the (gen)   king (gen) he/she/it-READ-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and   scribe (gen) and co-slaves (gen) them/same (gen) and they-were-GO-ed diligence/haste (dat) into (+acc) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and they-ABOLISH-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) horses (dat) and ability (dat)
2Ezd:4:23 2Ezd_4:23_1 2Ezd_4:23_2 2Ezd_4:23_3 2Ezd_4:23_4 2Ezd_4:23_5 2Ezd_4:23_6 2Ezd_4:23_7 2Ezd_4:23_8 2Ezd_4:23_9 2Ezd_4:23_10 2Ezd_4:23_11 2Ezd_4:23_12 2Ezd_4:23_13 2Ezd_4:23_14 2Ezd_4:23_15 2Ezd_4:23_16 2Ezd_4:23_17 2Ezd_4:23_18 2Ezd_4:23_19 2Ezd_4:23_20 2Ezd_4:23_21 2Ezd_4:23_22 2Ezd_4:23_23 2Ezd_4:23_24 2Ezd_4:23_25 2Ezd_4:23_26 2Ezd_4:23_27 2Ezd_4:23_28 2Ezd_4:23_29 2Ezd_4:23_30
2Ezd:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:4:24 τότε ἤργησεν τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἦν ἀργοῦν ἕως δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν.
2Ezd:4:24 Then ceased the work of the house of God in Jerusalem, and it was at a stand until the second year of the reign of Darius king of the Persians. (Ezra 4:24 Brenton)
2Ezd:4:24 Już kiedyś stanęła praca nad domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. (Ezd 4:24 BT_4)
2Ezd:4:24 τότε ἤργησεν τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἦν ἀργοῦν ἕως δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν.
2Ezd:4:24 τότε ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Ezd:4:24 Wtedy By opuszczać się Praca Dom; by mieszkać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By być By opuszczać się Aż; świtaj Drugi Rok Królestwo Król
2Ezd:4:24 to/te E)/rgEsen to\ e)/rgon oi)/kou tou= Teou= tou= e)n *ierousalEm kai\ E)=n a)rgou=n e(/Os deute/rou e)/tous tE=s basilei/as *darei/ou tou= basile/Os *persO=n.
2Ezd:4:24 tote ErgEsen to ergon oiku tu Teu tu en ierusalEm kai En argun heOs deuteru etus tEs basileias dareiu tu basileOs persOn.
2Ezd:4:24 D VAI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF C V9_IAI3S V2_PAPNSN P A1A_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM N1M_GPM
2Ezd:4:24 then to slack off the work house; to dwell the god [see theology] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to be to slack off until; dawn second year the kingdom ć the king ć
2Ezd:4:24 then he/she/it-SLACK OFF-ed the (nom|acc) work (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-was while SLACK OFF-ing (nom|acc|voc, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) second (gen) year (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)   the (gen) king (gen)  
2Ezd:4:24 2Ezd_4:24_1 2Ezd_4:24_2 2Ezd_4:24_3 2Ezd_4:24_4 2Ezd_4:24_5 2Ezd_4:24_6 2Ezd_4:24_7 2Ezd_4:24_8 2Ezd_4:24_9 2Ezd_4:24_10 2Ezd_4:24_11 2Ezd_4:24_12 2Ezd_4:24_13 2Ezd_4:24_14 2Ezd_4:24_15 2Ezd_4:24_16 2Ezd_4:24_17 2Ezd_4:24_18 2Ezd_4:24_19 2Ezd_4:24_20 2Ezd_4:24_21 2Ezd_4:24_22
2Ezd:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x