2Krn:14:1 καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:14:1 And he did that which was good and right in the sight of the Lord his God. (2 Chronicles 14:2 Brenton)
2Krn:14:1 Asa czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana, Boga jego. (2 Krn 14:1 BT_4)
2Krn:14:1 καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:14:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:14:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Krn:14:1 kai\ e)poi/Esen to\ kalo\n kai\ to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou Teou= au)tou=.
2Krn:14:1 kai epoiEsen to kalon kai to euTes enOpion kyriu Teu autu.
2Krn:14:1 C VAI_AAI3S RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:14:1 and also, even, namely to do/make the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
2Krn:14:1 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen)
2Krn:14:1 2Krn_14:1_1 2Krn_14:1_2 2Krn_14:1_3 2Krn_14:1_4 2Krn_14:1_5 2Krn_14:1_6 2Krn_14:1_7 2Krn_14:1_8 2Krn_14:1_9 2Krn_14:1_10 2Krn_14:1_11
2Krn:14:1 x x x x x x x x x x x
2Krn:14:2 καὶ ἀπέστησεν τὰ θυσιαστήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψεν τὰ ἄλση
2Krn:14:2 And he removed the altars of the strange gods, and the high places, and broke the pillars in pieces, and cut down the groves: (2 Chronicles 14:3 Brenton)
2Krn:14:2 Usunął ołtarze obcych bogów i wyżyny, pokruszył stele, wyciął aszery. (2 Krn 14:2 BT_4)
2Krn:14:2 καὶ ἀπέστησεν τὰ θυσιαστήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψεν τὰ ἄλση
2Krn:14:2 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον καί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό  
2Krn:14:2 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Innego/inni I też, nawet, mianowicie Podniesiony I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj
2Krn:14:2 kai\ a)pe/stEsen ta\ TusiastE/ria tO=n a)llotri/On kai\ ta\ u(PSEla\ kai\ sune/triPSen ta\s stE/las kai\ e)Xe/koPSen ta\ a)/lsE
2Krn:14:2 kai apestEsen ta TysiastEria tOn allotriOn kai ta hyPSEla kai synetriPSen tas stElas kai eXekoPSen ta alsE
2Krn:14:2 C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RA_GPM A1A_GPM C RA_APN A1_APN C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF C VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN
2Krn:14:2 and also, even, namely to disengage the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the of another/others and also, even, namely the elevated and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the ć and also, even, namely to cut down/off extirpate the ć
2Krn:14:2 and he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) the (gen) of another/others (gen) and the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-BREAK-ed the (acc)   and he/she/it-EXTIRPATE-ed the (nom|acc)  
2Krn:14:2 2Krn_14:2_1 2Krn_14:2_2 2Krn_14:2_3 2Krn_14:2_4 2Krn_14:2_5 2Krn_14:2_6 2Krn_14:2_7 2Krn_14:2_8 2Krn_14:2_9 2Krn_14:2_10 2Krn_14:2_11 2Krn_14:2_12 2Krn_14:2_13 2Krn_14:2_14 2Krn_14:2_15 2Krn_14:2_16 2Krn_14:2_17
2Krn:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:3 καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα ἐκζητῆσαι τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ποιῆσαι τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς.
2Krn:14:3 and he told Juda to seek earnestly the Lord God of their fathers, and to perform the law and commandments. (2 Chronicles 14:4 Brenton)
2Krn:14:3 Nakazał mieszkańcom Judy, by szukali Pana, Boga swych ojców, i wypełniali prawo oraz przykazanie. (2 Krn 14:3 BT_4)
2Krn:14:3 καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα ἐκζητῆσαι τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ποιῆσαι τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς.
2Krn:14:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ
2Krn:14:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prawo I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
2Krn:14:3 kai\ ei)=pen tO=| *iouda e)kDZEtE=sai to\n ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n kai\ poiE=sai to\n no/mon kai\ ta\s e)ntola/s.
2Krn:14:3 kai eipen tO iuda ekDZEtEsai ton kyrion Teon tOn paterOn autOn kai poiEsai ton nomon kai tas entolas.
2Krn:14:3 C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM C VA_AAN RA_ASM N2_ASM C RA_APF N1_APF
2Krn:14:3 and also, even, namely to say/tell the Judas/Judah to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same and also, even, namely to do/make the law and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
2Krn:14:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Judas/Judah (gen, voc) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) law (acc) and the (acc) precepts (acc)
2Krn:14:3 2Krn_14:3_1 2Krn_14:3_2 2Krn_14:3_3 2Krn_14:3_4 2Krn_14:3_5 2Krn_14:3_6 2Krn_14:3_7 2Krn_14:3_8 2Krn_14:3_9 2Krn_14:3_10 2Krn_14:3_11 2Krn_14:3_12 2Krn_14:3_13 2Krn_14:3_14 2Krn_14:3_15 2Krn_14:3_16 2Krn_14:3_17 2Krn_14:3_18
2Krn:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:4 καὶ ἀπέστησεν ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα. καὶ εἰρήνευσεν·
2Krn:14:4 And he removed from all the cities of Juda the altars and the idols, and established in quietness (2 Chronicles 14:5 Brenton)
2Krn:14:4 Zniósł we wszystkich miastach Judy wyżyny i stele słoneczne. Jego królestwo zaznało pokoju w jego czasach. (2 Krn 14:4 BT_4)
2Krn:14:4 καὶ ἀπέστησεν ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα. καὶ εἰρήνευσεν·
2Krn:14:4 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό καί εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -)
2Krn:14:4 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto Judasz/Juda Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Idol I też, nawet, mianowicie By robić pokój
2Krn:14:4 kai\ a)pe/stEsen a)po\ pasO=n tO=n po/leOn *iouda ta\ TusiastE/ria kai\ ta\ ei)/dOla. kai\ ei)rE/neusen·
2Krn:14:4 kai apestEsen apo pasOn tOn poleOn iuda ta TysiastEria kai ta eidOla. kai eirEneusen·
2Krn:14:4 C VAI_AAI3S P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF N_GSM RA_APN N2N_APN C RA_APN N2N_APN C VA_AAI3S
2Krn:14:4 and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the city Judas/Judah the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the idol and also, even, namely to make peace
2Krn:14:4 and he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) and the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) and he/she/it-MAKE-ed-PEACE
2Krn:14:4 2Krn_14:4_1 2Krn_14:4_2 2Krn_14:4_3 2Krn_14:4_4 2Krn_14:4_5 2Krn_14:4_6 2Krn_14:4_7 2Krn_14:4_8 2Krn_14:4_9 2Krn_14:4_10 2Krn_14:4_11 2Krn_14:4_12 2Krn_14:4_13 2Krn_14:4_14
2Krn:14:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:5 πόλεις τειχήρεις ἐν γῇ Ιουδα, ὅτι εἰρήνευσεν ἡ γῆ· καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ πόλεμος ἐν τοῖς ἔτεσιν τούτοις, ὅτι κατέπαυσεν αὐτῷ κύριος.
2Krn:14:5 fortified cities in the land of Juda; for the land was quiet, and he had no war in these years; for the Lord gave him rest. (2 Chronicles 14:6 Brenton)
2Krn:14:5 Wybudował też miasta warowne w Judzie, ponieważ kraj był spokojny, i nie prowadził wojny w owych latach, Pan bowiem udzielił mu pokoju. (2 Krn 14:5 BT_4)
2Krn:14:5 πόλεις τειχήρεις ἐν γῇ Ιουδα, ὅτι εἰρήνευσεν γῆ· καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ πόλεμος ἐν τοῖς ἔτεσιν τούτοις, ὅτι κατέπαυσεν αὐτῷ κύριος.
2Krn:14:5 πόλις, -εως, ἡ   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:14:5 Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda Ponieważ/tamto By robić pokój Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:14:5 po/leis teiCHE/reis e)n gE=| *iouda, o(/ti ei)rE/neusen E( gE=· kai\ ou)k E)=n au)tO=| po/lemos e)n toi=s e)/tesin tou/tois, o(/ti kate/pausen au)tO=| ku/rios.
2Krn:14:5 poleis teiCHEreis en gE iuda, hoti eirEneusen hE gE· kai uk En autO polemos en tois etesin tutois, hoti katepausen autO kyrios.
2Krn:14:5 N3I_NPF A3H_NPF P N1_DSF N_GSM C VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF C D V9_IAI3S RD_DSM N2_NSM P RA_DPN N3E_DPN RD_DPN C VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM
2Krn:14:5 city ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah because/that to make peace the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:14:5 cities (acc, nom|voc)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) because/that he/she/it-MAKE-ed-PEACE the (nom) earth/land (nom|voc) and not he/she/it-was him/it/same (dat) war (nom) in/among/by (+dat) the (dat) years (dat) these (dat) because/that he/she/it-???-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krn:14:5 2Krn_14:5_1 2Krn_14:5_2 2Krn_14:5_3 2Krn_14:5_4 2Krn_14:5_5 2Krn_14:5_6 2Krn_14:5_7 2Krn_14:5_8 2Krn_14:5_9 2Krn_14:5_10 2Krn_14:5_11 2Krn_14:5_12 2Krn_14:5_13 2Krn_14:5_14 2Krn_14:5_15 2Krn_14:5_16 2Krn_14:5_17 2Krn_14:5_18 2Krn_14:5_19 2Krn_14:5_20 2Krn_14:5_21 2Krn_14:5_22
2Krn:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:6 καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα Οἰκοδομήσωμεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ ποιήσωμεν τείχη καὶ πύργους καὶ πύλας καὶ μοχλοὺς ἐν ᾧ τῆς γῆς κυριεύσομεν, ὅτι καθὼς ἐξεζητήσαμεν κύριον θεὸν ἡμῶν, ἐξεζήτησεν ἡμᾶς καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶς κυκλόθεν καὶ εὐόδωσεν ἡμῖν.
2Krn:14:6 And he said to Juda, Let us fortify these cities, and make walls, and towers, and gates, and bars: we shall prevail over the land, for as we have sought out the Lord our God, he has sought out us, and has given us rest round about, and prospered us. (2 Chronicles 14:7 Brenton)
2Krn:14:6 Rzekł więc do mieszkańców Judy: «Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, opatrzmy wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju». Budowali zatem i powodziło się im. (2 Krn 14:6 BT_4)
2Krn:14:6 καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα Οἰκοδομήσωμεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ ποιήσωμεν τείχη καὶ πύργους καὶ πύλας καὶ μοχλοὺς ἐν τῆς γῆς κυριεύσομεν, ὅτι καθὼς ἐξεζητήσαμεν κύριον θεὸν ἡμῶν, ἐξεζήτησεν ἡμᾶς καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶς κυκλόθεν καὶ εὐόδωσεν ἡμῖν.
2Krn:14:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί πύργος, -ου, ὁ καί πύλη, -ης, ἡ καί   ἐν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὅτι καθ·ώς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυκλό·θεν καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:14:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda By budować/buduj moralnie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ściana I też, nawet, mianowicie Wieża I też, nawet, mianowicie Brama I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ziemi/ziemia By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Ponieważ/tamto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By odszukiwać Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Dookoła I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ja
2Krn:14:6 kai\ ei)=pen tO=| *iouda *oi)kodomE/sOmen ta\s po/leis tau/tas kai\ poiE/sOmen tei/CHE kai\ pu/rgous kai\ pu/las kai\ moCHlou\s e)n O(=| tE=s gE=s kurieu/somen, o(/ti kaTO\s e)XeDZEtE/samen ku/rion Teo\n E(mO=n, e)XeDZE/tEsen E(ma=s kai\ kate/pausen E(ma=s kuklo/Ten kai\ eu)o/dOsen E(mi=n.
2Krn:14:6 kai eipen tO iuda oikodomEsOmen tas poleis tautas kai poiEsOmen teiCHE kai pyrgus kai pylas kai moCHlus en hO tEs gEs kyrieusomen, hoti kaTOs eXeDZEtEsamen kyrion Teon hEmOn, eXeDZEtEsen hEmas kai katepausen hEmas kykloTen kai euodOsen hEmin.
2Krn:14:6 C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VA_AAS2P RA_APF N3I_APF RD_APF C VA_AAS1P N3E_APN C N2_APM C N1_APF C N2_APM P RR_DSM RA_GSF N1_GSF VF_FAI1P C D VAI_AAI1P N2_ASM N2_ASM RP_GP VAI_AAI3S RP_AP C VAI_AAI3S RP_AP D C VA_AAI3S RP_DP
2Krn:14:6 and also, even, namely to say/tell the Judas/Judah to build/edify the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to do/make wall and also, even, namely tower and also, even, namely gate and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which the earth/land to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon because/that as accordingly [according to how/in accordance with how] to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I to seek out I and also, even, namely to ??? I around and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed I
2Krn:14:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Judas/Judah (gen, voc) we-should-BUILD/EDIFY the (acc) cities (acc, nom|voc) these (acc) and we-should-DO/MAKE walls (nom|acc|voc) and towers (acc) and gates (acc) and   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) the (gen) earth/land (gen) we-will-BE-LORD-OF/OVER because/that as accordingly we-SEEK-ed-OUT lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) us (gen) he/she/it-SEEK-ed-OUT us (acc) and he/she/it-???-ed us (acc) around and he/she/it-PROSPER-ed us (dat)
2Krn:14:6 2Krn_14:6_1 2Krn_14:6_2 2Krn_14:6_3 2Krn_14:6_4 2Krn_14:6_5 2Krn_14:6_6 2Krn_14:6_7 2Krn_14:6_8 2Krn_14:6_9 2Krn_14:6_10 2Krn_14:6_11 2Krn_14:6_12 2Krn_14:6_13 2Krn_14:6_14 2Krn_14:6_15 2Krn_14:6_16 2Krn_14:6_17 2Krn_14:6_18 2Krn_14:6_19 2Krn_14:6_20 2Krn_14:6_21 2Krn_14:6_22 2Krn_14:6_23 2Krn_14:6_24 2Krn_14:6_25 2Krn_14:6_26 2Krn_14:6_27 2Krn_14:6_28 2Krn_14:6_29 2Krn_14:6_30 2Krn_14:6_31 2Krn_14:6_32 2Krn_14:6_33 2Krn_14:6_34 2Krn_14:6_35 2Krn_14:6_36 2Krn_14:6_37
2Krn:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:7 καὶ ἐγένετο τῷ Ασα δύναμις ὁπλοφόρων αἰρόντων θυρεοὺς καὶ δόρατα ἐν γῇ Ιουδα τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἐν γῇ Βενιαμιν πελτασταὶ καὶ τοξόται διακόσιαι καὶ πεντήκοντα χιλιάδες, πάντες οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεως.
2Krn:14:7 And Asa had a force of armed men bearing shields and spears in the land of Juda, even three hundred thousand, and in the land of Benjamin two hundred and eighty thousand targeteers and archers: all these were mighty warriors. (2 Chronicles 14:8 Brenton)
2Krn:14:7 Asa miał trzysta tysięcy wojska z Judy, noszących tarcze i dzidy. Z pokolenia Beniamina, uzbrojonych w tarcze i łuk dwieście osiemdziesiąt tysięcy a wszyscy byli dzielnymi wojownikami. (2 Krn 14:7 BT_4)
2Krn:14:7 καὶ ἐγένετο τῷ Ασα δύναμις ὁπλοφόρων αἰρόντων θυρεοὺς καὶ δόρατα ἐν γῇ Ιουδα τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἐν γῇ Βενιαμιν πελτασταὶ καὶ τοξόται διακόσιαι καὶ πεντήκοντα χιλιάδες, πάντες οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεως.
2Krn:14:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ δύναμις, -εως, ἡ   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) θυρεός, -οῦ, ὁ καί δόρυ, δόρατος, τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   καί   δια·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο   δύναμις, -εως, ἡ
2Krn:14:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Asa(pH) Zdolność By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Kamień I też, nawet, mianowicie Włócznia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda Trzysta Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Beniamin I też, nawet, mianowicie Dwieście I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zdolność
2Krn:14:7 kai\ e)ge/neto tO=| *asa du/namis o(plofo/rOn ai)ro/ntOn Tureou\s kai\ do/rata e)n gE=| *iouda triako/siai CHilia/des kai\ e)n gE=| *beniamin peltastai\ kai\ toXo/tai diako/siai kai\ pentE/konta CHilia/des, pa/ntes ou(=toi polemistai\ duna/meOs.
2Krn:14:7 kai egeneto tO asa dynamis hoploforOn airontOn Tyreus kai dorata en gE iuda triakosiai CHiliades kai en gE beniamin peltastai kai toXotai diakosiai kai pentEkonta CHiliades, pantes hutoi polemistai dynameOs.
2Krn:14:7 C VBI_AMI3S RA_DSM N_DSM N3I_NSF A1B_GPM V1_PAPGPM N2_APM C N3_APN P N1_DSF N_GSM A1A_NPF N3D_NPF C P N1_DSF N_GSM N1M_NPM C N1M_NPM A1A_NPF C M N3D_NPF A3_NPM RD_NPM N1M_NPM N3I_GSF
2Krn:14:7 and also, even, namely to become become, happen the Asa(ph) ability ć to lift/pick up take up, tote, raise stone and also, even, namely spear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah three hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Benjamin ć and also, even, namely ć two hundred and also, even, namely fifty kilo [unit of one thousand] every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ability
2Krn:14:7 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) Asa(ph) (indecl) ability (nom)   let-them-be-LIFT/PICK-ing-UP! (classical), while LIFT/PICK-ing-UP (gen) stones (acc) and spears (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) three hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) and in/among/by (+dat) earth/land (dat) Benjamin (indecl)   and   two hundred (nom|voc) and fifty kilos (nom|voc) all (nom|voc) these (nom)   ability (gen)
2Krn:14:7 2Krn_14:7_1 2Krn_14:7_2 2Krn_14:7_3 2Krn_14:7_4 2Krn_14:7_5 2Krn_14:7_6 2Krn_14:7_7 2Krn_14:7_8 2Krn_14:7_9 2Krn_14:7_10 2Krn_14:7_11 2Krn_14:7_12 2Krn_14:7_13 2Krn_14:7_14 2Krn_14:7_15 2Krn_14:7_16 2Krn_14:7_17 2Krn_14:7_18 2Krn_14:7_19 2Krn_14:7_20 2Krn_14:7_21 2Krn_14:7_22 2Krn_14:7_23 2Krn_14:7_24 2Krn_14:7_25 2Krn_14:7_26 2Krn_14:7_27 2Krn_14:7_28 2Krn_14:7_29 2Krn_14:7_30
2Krn:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:8 καὶ ἐξῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺς Ζαρε ὁ Αἰθίοψ ἐν δυνάμει, ἐν χιλίαις χιλιάσιν καὶ ἅρμασιν τριακοσίοις, καὶ ἦλθεν ἕως Μαρισα.
2Krn:14:8 And Zare the Ethiopian went out against them, with a force of a million, and three hundred chariots; and came to Maresa. (2 Chronicles 14:9 Brenton)
2Krn:14:8 Powstał przeciw nim Zerach Kuszyta w sile miliona żołnierzy i trzystu rydwanów i doszedł aż do Mareszy. (2 Krn 14:8 BT_4)
2Krn:14:8 Καὶ ἐξῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺς Ζαρε Αἰθίοψ ἐν δυνάμει, ἐν χιλίαις χιλιάσιν καὶ ἅρμασιν τριακοσίοις, καὶ ἦλθεν ἕως Μαρισα.
2Krn:14:8 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ ἐν χίλιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό τρια·κόσιοι -αι -α καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
2Krn:14:8 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Etiopski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tysiąc Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Wóz Trzysta I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj
2Krn:14:8 *kai\ e)XE=lTen e)p’ au)tou\s *DZare o( *ai)Ti/oPS e)n duna/mei, e)n CHili/ais CHilia/sin kai\ a(/rmasin triakosi/ois, kai\ E)=lTen e(/Os *marisa.
2Krn:14:8 kai eXElTen ep’ autus DZare ho aiTioPS en dynamei, en CHiliais CHiliasin kai harmasin triakosiois, kai ElTen heOs marisa.
2Krn:14:8 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM RA_NSM N_NSM P N3I_DSF P A1A_DPF N3D_DPF C N3M_DPN A1A_DPN C VBI_AAI3S P N_GS
2Krn:14:8 and also, even, namely to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć the Ethiopian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among thousand kilo [unit of one thousand] and also, even, namely chariot three hundred and also, even, namely to come until; dawn ć
2Krn:14:8 and he/she/it-COME-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   the (nom) Ethiopian (nom|voc) in/among/by (+dat) ability (dat) in/among/by (+dat) thousand (dat) kilos (dat) and chariots (dat) three hundred (dat) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
2Krn:14:8 2Krn_14:8_1 2Krn_14:8_2 2Krn_14:8_3 2Krn_14:8_4 2Krn_14:8_5 2Krn_14:8_6 2Krn_14:8_7 2Krn_14:8_8 2Krn_14:8_9 2Krn_14:8_10 2Krn_14:8_11 2Krn_14:8_12 2Krn_14:8_13 2Krn_14:8_14 2Krn_14:8_15 2Krn_14:8_16 2Krn_14:8_17 2Krn_14:8_18 2Krn_14:8_19
2Krn:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:9 καὶ ἐξῆλθεν Ασα εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ παρετάξατο πόλεμον ἐν τῇ φάραγγι κατὰ βορρᾶν Μαρισης.
2Krn:14:9 And Asa went out to meet him, and set the battle in array in the valley north of Maresa. (2 Chronicles 14:10 Brenton)
2Krn:14:9 Przeciwko niemu wystąpił Asa. Stanęli do walki w Dolinie Sefaty w pobliżu Mareszy. (2 Krn 14:9 BT_4)
2Krn:14:9 καὶ ἐξῆλθεν Ασα εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ παρετάξατο πόλεμον ἐν τῇ φάραγγι κατὰ βορρᾶν Μαρισης.
2Krn:14:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ κατά βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ  
2Krn:14:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Asa(pH) Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na północ
2Krn:14:9 kai\ e)XE=lTen *asa ei)s suna/ntEsin au)tO=| kai\ pareta/Xato po/lemon e)n tE=| fa/raggi kata\ borra=n *marisEs.
2Krn:14:9 kai eXElTen asa eis synantEsin autO kai paretaXato polemon en tE farangi kata borran marisEs.
2Krn:14:9 C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_DSM C VAI_AMI3S N2_ASM P RA_DSF N3G_DSF P N1T_ASM N_GS
2Krn:14:9 and also, even, namely to come out Asa(ph) into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to mobilize war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing north ć
2Krn:14:9 and he/she/it-COME-ed-OUT Asa(ph) (indecl) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-was-MOBILIZE-ed war (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) north (acc)  
2Krn:14:9 2Krn_14:9_1 2Krn_14:9_2 2Krn_14:9_3 2Krn_14:9_4 2Krn_14:9_5 2Krn_14:9_6 2Krn_14:9_7 2Krn_14:9_8 2Krn_14:9_9 2Krn_14:9_10 2Krn_14:9_11 2Krn_14:9_12 2Krn_14:9_13 2Krn_14:9_14 2Krn_14:9_15
2Krn:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:10 καὶ ἐβόησεν Ασα πρὸς κύριον θεὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κύριε, οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ σοὶ σῴζειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις· κατίσχυσον ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ σοὶ πεποίθαμεν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἤλθαμεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο· κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, μὴ κατισχυσάτω πρὸς σὲ ἄνθρωπος.
2Krn:14:10 And Asa cried to the Lord his God, and said, O Lord, it is not impossible with thee to save by many or by few: strengthen us, O Lord our God; for we trust in thee, and in thy name have we come against this great multitude. O Lord our God, let not man prevail against thee. (2 Chronicles 14:11 Brenton)
2Krn:14:10 Wtedy to wezwał Asa Pana, Boga swego, i rzekł: «Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą w walce między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nasz, bo Tobie ufamy i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Nie daj się zwyciężyć nikomu!» (2 Krn 14:10 BT_4)
2Krn:14:10 καὶ ἐβόησεν Ασα πρὸς κύριον θεὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κύριε, οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ σοὶ σῴζειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις· κατίσχυσον ἡμᾶς, κύριε θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ σοὶ πεποίθαμεν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἤλθαμεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο· κύριε θεὸς ἡμῶν, μὴ κατισχυσάτω πρὸς σὲ ἄνθρωπος.
2Krn:14:10 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐν ὀλίγος -η -ον κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ
2Krn:14:10 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Asa(pH) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię] Do ??? Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Dużo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Nie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Ludzki
2Krn:14:10 kai\ e)bo/Esen *asa pro\s ku/rion Teo\n au)tou= kai\ ei)=pen *ku/rie, ou)k a)dunatei= para\ soi\ sO/|DZein e)n polloi=s kai\ e)n o)li/gois· kati/sCHuson E(ma=s, ku/rie o( Teo\s E(mO=n, o(/ti e)pi\ soi\ pepoi/Tamen kai\ e)pi\ tO=| o)no/mati/ sou E)/lTamen e)pi\ to\ plE=Tos to\ polu\ tou=to· ku/rie o( Teo\s E(mO=n, mE\ katisCHusa/tO pro\s se\ a)/nTrOpos.
2Krn:14:10 kai eboEsen asa pros kyrion Teon autu kai eipen kyrie, uk adynatei para soi sODZein en pollois kai en oligois· katisCHyson hEmas, kyrie ho Teos hEmOn, hoti epi soi pepoiTamen kai epi tO onomati su ElTamen epi to plETos to poly tuto· kyrie ho Teos hEmOn, mE katisCHysatO pros se anTrOpos.
2Krn:14:10 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S N2_VSM D V2_PAI3S P RP_DS V1_PAN P A1_DPM C P A1_DPM VA_AAD2S RP_AP N2_VSM RA_VSM N2_VSM RP_GP C P RP_DS VX_XAI1P C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VAI_AAI1P P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A3U_ASN RD_ASN N2_VSM RA_VSM N2_VSM RP_GP D VA_AAD3S P RP_AS N2_NSM
2Krn:14:10 and also, even, namely to bellow Asa(ph) toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy] to ??? I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to you; your/yours(sg) to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lot (multitude ) the much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I not to ??? toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) human
2Krn:14:10 and he/she/it-BELLOW-ed Asa(ph) (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-SAVE-ing in/among/by (+dat) many (dat) and in/among/by (+dat) few (dat) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) we-have-PERSUADE/CONVINCE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (nom|acc) much (nom|acc) this (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) not let-him/her/it-???! toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) human (nom)
2Krn:14:10 2Krn_14:10_1 2Krn_14:10_2 2Krn_14:10_3 2Krn_14:10_4 2Krn_14:10_5 2Krn_14:10_6 2Krn_14:10_7 2Krn_14:10_8 2Krn_14:10_9 2Krn_14:10_10 2Krn_14:10_11 2Krn_14:10_12 2Krn_14:10_13 2Krn_14:10_14 2Krn_14:10_15 2Krn_14:10_16 2Krn_14:10_17 2Krn_14:10_18 2Krn_14:10_19 2Krn_14:10_20 2Krn_14:10_21 2Krn_14:10_22 2Krn_14:10_23 2Krn_14:10_24 2Krn_14:10_25 2Krn_14:10_26 2Krn_14:10_27 2Krn_14:10_28 2Krn_14:10_29 2Krn_14:10_30 2Krn_14:10_31 2Krn_14:10_32 2Krn_14:10_33 2Krn_14:10_34 2Krn_14:10_35 2Krn_14:10_36 2Krn_14:10_37 2Krn_14:10_38 2Krn_14:10_39 2Krn_14:10_40 2Krn_14:10_41 2Krn_14:10_42 2Krn_14:10_43 2Krn_14:10_44 2Krn_14:10_45 2Krn_14:10_46 2Krn_14:10_47 2Krn_14:10_48 2Krn_14:10_49 2Krn_14:10_50 2Krn_14:10_51
2Krn:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:11 καὶ ἐπάταξεν κύριος τοὺς Αἰθίοπας ἐναντίον Ιουδα, καὶ ἔφυγον οἱ Αἰθίοπες·
2Krn:14:11 And the Lord smote the Ethiopians before Juda; and the Ethiopians fled. (2 Chronicles 14:12 Brenton)
2Krn:14:11 Pobił więc Pan Kuszytów wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego Kuszyci uciekli. (2 Krn 14:11 BT_4)
2Krn:14:11 καὶ ἐπάταξεν κύριος τοὺς Αἰθίοπας ἐναντίον Ιουδα, καὶ ἔφυγον οἱ Αἰθίοπες·
2Krn:14:11 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ
2Krn:14:11 I też, nawet, mianowicie By uderzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Etiopski Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By uciekać Etiopski
2Krn:14:11 kai\ e)pa/taXen ku/rios tou\s *ai)Ti/opas e)nanti/on *iouda, kai\ e)/fugon oi( *ai)Ti/opes·
2Krn:14:11 kai epataXen kyrios tus aiTiopas enantion iuda, kai efygon hoi aiTiopes·
2Krn:14:11 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APM N_APM P N_GSM C VBI_AAI3P RA_NPM N_NPM
2Krn:14:11 and also, even, namely to smite lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Ethiopian in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Judas/Judah and also, even, namely to flee the Ethiopian
2Krn:14:11 and he/she/it-SMITE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Ethiopians (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Judas/Judah (gen, voc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed the (nom) Ethiopians (nom|voc)
2Krn:14:11 2Krn_14:11_1 2Krn_14:11_2 2Krn_14:11_3 2Krn_14:11_4 2Krn_14:11_5 2Krn_14:11_6 2Krn_14:11_7 2Krn_14:11_8 2Krn_14:11_9 2Krn_14:11_10 2Krn_14:11_11
2Krn:14:11 x x x x x x x x x x x
2Krn:14:12 καὶ κατεδίωξεν Ασα καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἕως Γεδωρ, καὶ ἔπεσον Αἰθίοπες ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν, ὅτι συνετρίβησαν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐναντίον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά.
2Krn:14:12 And Asa and his people pursued them to Gedor; and the Ethiopians fell, so that they could not recover themselves; for they were crushed before the Lord, and before his host; and they took many spoils. (2 Chronicles 14:13 Brenton)
2Krn:14:12 Asa zaś i lud, który z nim był, ścigali ich aż do Geraru. Kuszytów padło wtedy tylu, że nie ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci przed Panem i Jego wojskiem. Zdobyto bardzo wielki łup. (2 Krn 14:12 BT_4)
2Krn:14:12 καὶ κατεδίωξεν Ασα καὶ λαὸς αὐτοῦ ἕως Γεδωρ, καὶ ἔπεσον Αἰθίοπες ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν, ὅτι συνετρίβησαν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐναντίον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά.
2Krn:14:12 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) Αἰθίοψ, -οπος, ὁ ὥστε μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό περι·ποίησις, -εως, ἡ ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   σκῦλον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
2Krn:14:12 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Etiopski Tak tamto Nie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Posiadanie utrzymujące sejf, zachowywanie, zyskując posiadanie z, nabywanie, opieka, dwór {sąd}, rodzaj, traktowanie Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup Dużo
2Krn:14:12 kai\ katedi/OXen *asa kai\ o( lao\s au)tou= e(/Os *gedOr, kai\ e)/peson *ai)Ti/opes O(/ste mE\ ei)=nai e)n au)toi=s peripoi/Esin, o(/ti sunetri/bEsan e)nO/pion kuri/ou kai\ e)nanti/on tE=s duna/meOs au)tou=· kai\ e)sku/leusan sku=la polla/.
2Krn:14:12 kai katediOXen asa kai ho laos autu heOs gedOr, kai epeson aiTiopes hOste mE einai en autois peripoiEsin, hoti synetribEsan enOpion kyriu kai enantion tEs dynameOs autu· kai eskyleusan skyla polla.
2Krn:14:12 C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N_GS C VBI_AAI3P N_NPM C D V9_PAN P RD_DPM N3I_ASF C VDI_API3P P N2_GSM C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C VAI_AAI3P N2N_APN A1_APN
2Krn:14:12 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute Asa(ph) and also, even, namely the people he/she/it/same until; dawn ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. Ethiopian so that not to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same possession keeping safe, preservation, gaining possession of, acquisition, ministration, court, kind, treatment because/that to break to crush completely, break (in pieces) in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ability he/she/it/same and also, even, namely ć spoil much
2Krn:14:12 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER Asa(ph) (indecl) and the (nom) people (nom) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and I-FALL-ed, they-FALL-ed Ethiopians (nom|voc) so that not to-be in/among/by (+dat) them/same (dat) possession (acc) because/that they-were-BREAK-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ability (gen) him/it/same (gen) and   spoils (nom|acc|voc) many (nom|acc)
2Krn:14:12 2Krn_14:12_1 2Krn_14:12_2 2Krn_14:12_3 2Krn_14:12_4 2Krn_14:12_5 2Krn_14:12_6 2Krn_14:12_7 2Krn_14:12_8 2Krn_14:12_9 2Krn_14:12_10 2Krn_14:12_11 2Krn_14:12_12 2Krn_14:12_13 2Krn_14:12_14 2Krn_14:12_15 2Krn_14:12_16 2Krn_14:12_17 2Krn_14:12_18 2Krn_14:12_19 2Krn_14:12_20 2Krn_14:12_21 2Krn_14:12_22 2Krn_14:12_23 2Krn_14:12_24 2Krn_14:12_25 2Krn_14:12_26 2Krn_14:12_27 2Krn_14:12_28 2Krn_14:12_29 2Krn_14:12_30 2Krn_14:12_31
2Krn:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:13 καὶ ἐξέκοψαν τὰς κώμας αὐτῶν κύκλῳ Γεδωρ, ὅτι ἐγενήθη ἔκστασις κυρίου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐσκύλευσαν πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν, ὅτι πολλὰ σκῦλα ἐγενήθη αὐτοῖς·
2Krn:14:13 And they destroyed their towns roundabout Gedor; for a terror of the Lord was upon them: and they spoiled all their cities, for they had much spoil. (2 Chronicles 14:14 Brenton)
2Krn:14:13 Zdobyli też wszystkie miasta, otaczające Gerar, ogarnął bowiem ich mieszkańców bardzo wielki strach, tak iż mogli złupić je wszystkie. A łup w nich był wielki. (2 Krn 14:13 BT_4)
2Krn:14:13 καὶ ἐξέκοψαν τὰς κώμας αὐτῶν κύκλῳ Γεδωρ, ὅτι ἐγενήθη ἔκστασις κυρίου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐσκύλευσαν πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν, ὅτι πολλὰ σκῦλα ἐγενήθη αὐτοῖς·
2Krn:14:13 καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ   ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔκ·στασις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σκῦλον, -ου, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:14:13 I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Miasto On/ona/to/to samo W kole Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zdziwienia/zachwyt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dużo Łup By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
2Krn:14:13 kai\ e)Xe/koPSan ta\s kO/mas au)tO=n ku/klO| *gedOr, o(/ti e)genE/TE e)/kstasis kuri/ou e)p’ au)tou/s, kai\ e)sku/leusan pa/sas ta\s po/leis au)tO=n, o(/ti polla\ sku=la e)genE/TE au)toi=s·
2Krn:14:13 kai eXekoPSan tas kOmas autOn kyklO gedOr, hoti egenETE ekstasis kyriu ep’ autus, kai eskyleusan pasas tas poleis autOn, hoti polla skyla egenETE autois·
2Krn:14:13 C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM N2_DSM N_DS C VCI_API3S N3I_NSF N2_GSM P RD_APM C VAI_AAI3P A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GPM C A1_NPN N2N_NPN VCI_API3S RD_DPM
2Krn:14:13 and also, even, namely to cut down/off extirpate the town he/she/it/same in a circle ć because/that to become become, happen astoundment/ecstasy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same because/that much spoil to become become, happen he/she/it/same
2Krn:14:13 and they-EXTIRPATE-ed the (acc) towns (acc) them/same (gen) in a circle   because/that he/she/it-was-BECOME-ed astoundment/ecstasy (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) because/that many (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat)
2Krn:14:13 2Krn_14:13_1 2Krn_14:13_2 2Krn_14:13_3 2Krn_14:13_4 2Krn_14:13_5 2Krn_14:13_6 2Krn_14:13_7 2Krn_14:13_8 2Krn_14:13_9 2Krn_14:13_10 2Krn_14:13_11 2Krn_14:13_12 2Krn_14:13_13 2Krn_14:13_14 2Krn_14:13_15 2Krn_14:13_16 2Krn_14:13_17 2Krn_14:13_18 2Krn_14:13_19 2Krn_14:13_20 2Krn_14:13_21 2Krn_14:13_22 2Krn_14:13_23 2Krn_14:13_24
2Krn:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:14:14 καί γε σκηνὰς κτήσεων, τοὺς Αμαζονεῖς, ἐξέκοψαν καὶ ἔλαβον πρόβατα πολλὰ καὶ καμήλους καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:14:14 Also they destroyed the tents of cattle, and the Alimazons, and took many sheep and camels, and returned to Jerusalem. (2 Chronicles 14:15 Brenton)
2Krn:14:14 Uderzyli także na zagrody bydła, uprowadzając mnóstwo owiec i wielbłądów, a potem wrócili do Jerozolimy. (2 Krn 14:14 BT_4)
2Krn:14:14 καί γε σκηνὰς κτήσεων, τοὺς Αμαζονεῖς, ἐξέκοψαν καὶ ἔλαβον πρόβατα πολλὰ καὶ καμήλους καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:14:14 καί γέ σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   ὁ ἡ τό   ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:14:14 I też, nawet, mianowicie ??? Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Owca (sheepfold) Dużo I też, nawet, mianowicie Wielbłąd I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:14:14 kai/ ge skEna\s ktE/seOn, tou\s *amaDZonei=s, e)Xe/koPSan kai\ e)/labon pro/bata polla\ kai\ kamE/lous kai\ e)pe/strePSan ei)s *ierousalEm.
2Krn:14:14 kai ge skEnas ktEseOn, tus amaDZoneis, eXekoPSan kai elabon probata polla kai kamElus kai epestrePSan eis ierusalEm.
2Krn:14:14 C x N1_APF N3I_GPF RA_APM N_APM VAI_AAI3P C VBI_AAI3P N2N_APN A1_APN C N2_APM C VAI_AAI3P P N_ASF
2Krn:14:14 and also, even, namely ??? tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć the ć to cut down/off extirpate and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand sheep (sheepfold) much and also, even, namely camel and also, even, namely to turn around into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:14:14 and ??? tents (acc)   the (acc)   they-EXTIRPATE-ed and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed sheep (nom|acc|voc) many (nom|acc) and camels (acc) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:14:14 2Krn_14:14_1 2Krn_14:14_2 2Krn_14:14_3 2Krn_14:14_4 2Krn_14:14_5 2Krn_14:14_6 2Krn_14:14_7 2Krn_14:14_8 2Krn_14:14_9 2Krn_14:14_10 2Krn_14:14_11 2Krn_14:14_12 2Krn_14:14_13 2Krn_14:14_14 2Krn_14:14_15 2Krn_14:14_16 2Krn_14:14_17
2Krn:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x