2Krn:13:1 Ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ιεροβοαμ ἐβασίλευσεν Αβια ἐπὶ Ιουδαν·
2Krn:13:1 In the eighteenth year of the reign of Jeroboam Abia began to reign over Juda. (2 Chronicles 13:1 Brenton)
2Krn:13:1 Abiasz objął rządy w Judzie w osiemnastym roku panowania króla Jeroboama. (2 Krn 13:1 BT_4)
2Krn:13:1 Ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ιεροβοαμ ἐβασίλευσεν Αβια ἐπὶ Ιουδαν·
2Krn:13:1 ἐν ὁ ἡ τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀβιά, ὁ ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:13:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osiemnasty Rok Królestwo By panować Abijah Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda
2Krn:13:1 *)en tO=| o)ktOkaideka/tO| e)/tei tE=s basilei/as *ieroboam e)basi/leusen *abia e)pi\ *ioudan·
2Krn:13:1 en tO oktOkaidekatO etei tEs basileias ieroboam ebasileusen abia epi iudan·
2Krn:13:1 P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM VAI_AAI3S N_NSM P N1T_ASM
2Krn:13:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eighteenth year the kingdom ć to reign Abijah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah
2Krn:13:1 in/among/by (+dat) the (dat) eighteenth (dat) year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)   he/she/it-REIGN-ed Abijah (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc)
2Krn:13:1 2Krn_13:1_1 2Krn_13:1_2 2Krn_13:1_3 2Krn_13:1_4 2Krn_13:1_5 2Krn_13:1_6 2Krn_13:1_7 2Krn_13:1_8 2Krn_13:1_9 2Krn_13:1_10 2Krn_13:1_11
2Krn:13:1 x x x x x x x x x x x
2Krn:13:2 ἔτη τρία ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Ουριηλ ἀπὸ Γαβαων. καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβια καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.
2Krn:13:2 He reigned three years in Jerusalem. And his mother's name was Maacha, daughter of Uriel of Gabaon. And there was war between Abia and Jeroboam. (2 Chronicles 13:2 Brenton)
2Krn:13:2 Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię Maaka, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka. (2 Krn 13:2 BT_4)
2Krn:13:2 ἔτη τρία ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Ουριηλ ἀπὸ Γαβαων. καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβια καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.
2Krn:13:2 ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἀπό   καί πόλεμος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον Ἀβιά, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον  
2Krn:13:2 Rok Trzy By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Abijah I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
2Krn:13:2 e)/tE tri/a e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *maaCHa Tuga/tEr *ouriEl a)po\ *gabaOn. kai\ po/lemos E)=n a)na\ me/son *abia kai\ a)na\ me/son *ieroboam.
2Krn:13:2 etE tria ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu maaCHa TygatEr uriEl apo gabaOn. kai polemos En ana meson abia kai ana meson ieroboam.
2Krn:13:2 N3E_APN A3_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM P N_GS C N2_NSM V9_IAI3S P A1_ASM N_GSM C P A1_ASM N_GSM
2Krn:13:2 year three to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely war [see polemic] to be up/each/by (+acc) middle Abijah and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć
2Krn:13:2 years (nom|acc|voc) three (nom|acc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   daughter (nom)   away from (+gen)   and war (nom) he/she/it-was up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Abijah (indecl) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
2Krn:13:2 2Krn_13:2_1 2Krn_13:2_2 2Krn_13:2_3 2Krn_13:2_4 2Krn_13:2_5 2Krn_13:2_6 2Krn_13:2_7 2Krn_13:2_8 2Krn_13:2_9 2Krn_13:2_10 2Krn_13:2_11 2Krn_13:2_12 2Krn_13:2_13 2Krn_13:2_14 2Krn_13:2_15 2Krn_13:2_16 2Krn_13:2_17 2Krn_13:2_18 2Krn_13:2_19 2Krn_13:2_20 2Krn_13:2_21 2Krn_13:2_22 2Krn_13:2_23 2Krn_13:2_24 2Krn_13:2_25
2Krn:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:3 καὶ παρετάξατο Αβια τὸν πόλεμον ἐν δυνάμει πολεμισταῖς δυνάμεως τετρακοσίαις χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν, καὶ Ιεροβοαμ παρετάξατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν ὀκτακοσίαις χιλιάσιν, δυνατοὶ πολεμισταὶ δυνάμεως.
2Krn:13:3 And Abia set the battle in array with an army, with mighty men of war, even four hundred thousand mighty men: and Jeroboam set the battle in array against him with eight hundred thousand, they were mighty warriors of the host. (2 Chronicles 13:3 Brenton)
2Krn:13:3 Wojnę rozpoczął Abiasz siłą czterystu tysięcy walecznych wojowników, wyborowych mężczyzn, Jeroboam zaś uszykował do walki osiemset tysięcy wyborowych mężczyzn, dzielnych wojowników. (2 Krn 13:3 BT_4)
2Krn:13:3 καὶ παρετάξατο Αβια τὸν πόλεμον ἐν δυνάμει πολεμισταῖς δυνάμεως τετρακοσίαις χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν, καὶ Ιεροβοαμ παρετάξατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν ὀκτακοσίαις χιλιάσιν, δυνατοὶ πολεμισταὶ δυνάμεως.
2Krn:13:3 καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) Ἀβιά, ὁ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ   δύναμις, -εως, ἡ τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί   παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)   δύναμις, -εως, ἡ
2Krn:13:3 I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Abijah Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Zdolność Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osiemset Kilo [jednostka tysiąc] Zdolny; by być efektywny Zdolność
2Krn:13:3 kai\ pareta/Xato *abia to\n po/lemon e)n duna/mei polemistai=s duna/meOs tetrakosi/ais CHilia/sin a)ndrO=n dunatO=n, kai\ *ieroboam pareta/Xato pro\s au)to\n po/lemon e)n o)ktakosi/ais CHilia/sin, dunatoi\ polemistai\ duna/meOs.
2Krn:13:3 kai paretaXato abia ton polemon en dynamei polemistais dynameOs tetrakosiais CHiliasin andrOn dynatOn, kai ieroboam paretaXato pros auton polemon en oktakosiais CHiliasin, dynatoi polemistai dynameOs.
2Krn:13:3 C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P N3I_DSF N1_DPM N3I_GSF A1A_DPF N3D_DPF N3_GPM A1_GPM C N_NSM VAI_AMI3S P RD_ASM N2_ASM P A1A_DPF N3D_DPF A1_NPM N1_NPM N3I_GSF
2Krn:13:3 and also, even, namely to mobilize Abijah the war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability ć ability four hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective and also, even, namely ć to mobilize toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eight hundred kilo [unit of one thousand] capable; to be effective ć ability
2Krn:13:3 and he/she/it-was-MOBILIZE-ed Abijah (indecl) the (acc) war (acc) in/among/by (+dat) ability (dat)   ability (gen) four hundred (dat) kilos (dat) men, husbands (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) and   he/she/it-was-MOBILIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) war (acc) in/among/by (+dat) eight hundred (dat) kilos (dat) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)   ability (gen)
2Krn:13:3 2Krn_13:3_1 2Krn_13:3_2 2Krn_13:3_3 2Krn_13:3_4 2Krn_13:3_5 2Krn_13:3_6 2Krn_13:3_7 2Krn_13:3_8 2Krn_13:3_9 2Krn_13:3_10 2Krn_13:3_11 2Krn_13:3_12 2Krn_13:3_13 2Krn_13:3_14 2Krn_13:3_15 2Krn_13:3_16 2Krn_13:3_17 2Krn_13:3_18 2Krn_13:3_19 2Krn_13:3_20 2Krn_13:3_21 2Krn_13:3_22 2Krn_13:3_23 2Krn_13:3_24 2Krn_13:3_25
2Krn:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:4 καὶ ἀνέστη Αβια ἀπὸ τοῦ ὄρους Σομορων, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ, καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, Ιεροβοαμ καὶ πᾶς Ισραηλ.
2Krn:13:4 And Abia rose up from the mount Somoron, which is in mount Ephraim, and said, Hear ye, Jeroboam, and all Israel: (2 Chronicles 13:4 Brenton)
2Krn:13:4 Abiasz wstąpił na szczyt góry Semaraim, położonej wśród gór efraimskich, i rzekł: «Słuchajcie mię, Jeroboamie i cały Izraelu! (2 Krn 13:4 BT_4)
2Krn:13:4 καὶ ἀνέστη Αβια ἀπὸ τοῦ ὄρους Σομορων, ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ, καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, Ιεροβοαμ καὶ πᾶς Ισραηλ.
2Krn:13:4 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἀβιά, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:13:4 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Abijah Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
2Krn:13:4 kai\ a)ne/stE *abia a)po\ tou= o)/rous *somorOn, o(/ e)stin e)n tO=| o)/rei *efraim, kai\ ei)=pen *)akou/sate, *ieroboam kai\ pa=s *israEl.
2Krn:13:4 kai anestE abia apo tu orus somorOn, ho estin en tO orei efraim, kai eipen akusate, ieroboam kai pas israEl.
2Krn:13:4 C VHI_AAI3S N_NSM P RA_GSN N3E_GSN N_GSM RR_NSN V9_PAI3S P RA_DSN N3E_DSN N_GSM C VBI_AAI3S VA_AAD2P N_VSM C A3_VSM N_VSM
2Krn:13:4 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Abijah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Ephraim and also, even, namely to say/tell to hear ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel
2Krn:13:4 and he/she/it-STand-ed-UP Abijah (indecl) away from (+gen) the (gen) mount (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)!   and every (nom|voc) Israel (indecl)
2Krn:13:4 2Krn_13:4_1 2Krn_13:4_2 2Krn_13:4_3 2Krn_13:4_4 2Krn_13:4_5 2Krn_13:4_6 2Krn_13:4_7 2Krn_13:4_8 2Krn_13:4_9 2Krn_13:4_10 2Krn_13:4_11 2Krn_13:4_12 2Krn_13:4_13 2Krn_13:4_14 2Krn_13:4_15 2Krn_13:4_16 2Krn_13:4_17 2Krn_13:4_18 2Krn_13:4_19 2Krn_13:4_20
2Krn:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:5 οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἔδωκεν βασιλείαν ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα τῷ Δαυιδ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διαθήκην ἁλός;
2Krn:13:5 Is it not for you to know that the Lord God of Israel has given a king over Israel for ever to David, and to his sons, by a covenant of salt? (2 Chronicles 13:5 Brenton)
2Krn:13:5 Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem, i to na wieki, Dawidowi, jemu i jego potomkom nierozerwalnym przymierzem? (2 Krn 13:5 BT_4)
2Krn:13:5 οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι κύριος θεὸς Ισραηλ ἔδωκεν βασιλείαν ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα τῷ Δαυιδ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διαθήκην ἁλός;
2Krn:13:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βασιλεία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας)
2Krn:13:5 ??? Przed przydechem mocnym Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By dawać Królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze David I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Konwencja Słony
2Krn:13:5 ou)CH u(mi=n gnO=nai o(/ti ku/rios o( Teo\s *israEl e)/dOken basilei/an e)pi\ to\n *israEl ei)s to\n ai)O=na tO=| *dauid kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= diaTE/kEn a(lo/s;
2Krn:13:5 uCH hymin gnOnai hoti kyrios ho Teos israEl edOken basileian epi ton israEl eis ton aiOna tO dauid kai tois hyiois autu diaTEkEn halos;
2Krn:13:5 D RP_DP VZ_AAN C N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF P RA_ASM N_ASM P RA_ASM N3W_ASM RA_DSM N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM N1_ASF N3_GSM
2Krn:13:5 οὐχ before rough breathing you to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to give kingdom upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the David and also, even, namely the son he/she/it/same covenant salt
2Krn:13:5 not you(pl) (dat) to-KNOW because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) he/she/it-GIVE-ed kingdom (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (dat) David (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) covenant (acc) salt (gen)
2Krn:13:5 2Krn_13:5_1 2Krn_13:5_2 2Krn_13:5_3 2Krn_13:5_4 2Krn_13:5_5 2Krn_13:5_6 2Krn_13:5_7 2Krn_13:5_8 2Krn_13:5_9 2Krn_13:5_10 2Krn_13:5_11 2Krn_13:5_12 2Krn_13:5_13 2Krn_13:5_14 2Krn_13:5_15 2Krn_13:5_16 2Krn_13:5_17 2Krn_13:5_18 2Krn_13:5_19 2Krn_13:5_20 2Krn_13:5_21 2Krn_13:5_22 2Krn_13:5_23 2Krn_13:5_24
2Krn:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:6 καὶ ἀνέστη Ιεροβοαμ ὁ τοῦ Ναβατ ὁ παῖς Σαλωμων τοῦ Δαυιδ καὶ ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
2Krn:13:6 But Jeroboam the son of Nabat, the servant of Solomon the son of David, is risen up, and has revolted from his master: (2 Chronicles 13:6 Brenton)
2Krn:13:6 Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, a sługa Salomona, syna Dawida, i zbuntował się przeciw swemu panu. (2 Krn 13:6 BT_4)
2Krn:13:6 καὶ ἀνέστη Ιεροβοαμ τοῦ Ναβατ παῖς Σαλωμων τοῦ Δαυιδ καὶ ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
2Krn:13:6 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:6 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dziecka/służący Salomon David I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
2Krn:13:6 kai\ a)ne/stE *ieroboam o( tou= *nabat o( pai=s *salOmOn tou= *dauid kai\ a)pe/stE a)po\ tou= kuri/ou au)tou=.
2Krn:13:6 kai anestE ieroboam ho tu nabat ho pais salOmOn tu dauid kai apestE apo tu kyriu autu.
2Krn:13:6 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3D_NSM N_GSM RA_GSM N_GSM C VHI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:13:6 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć the the ć the child/servant Solomon the David and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
2Krn:13:6 and he/she/it-STand-ed-UP   the (nom) the (gen)   the (nom) child/servant (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) David (indecl) and he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen)
2Krn:13:6 2Krn_13:6_1 2Krn_13:6_2 2Krn_13:6_3 2Krn_13:6_4 2Krn_13:6_5 2Krn_13:6_6 2Krn_13:6_7 2Krn_13:6_8 2Krn_13:6_9 2Krn_13:6_10 2Krn_13:6_11 2Krn_13:6_12 2Krn_13:6_13 2Krn_13:6_14 2Krn_13:6_15 2Krn_13:6_16 2Krn_13:6_17
2Krn:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:7 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀντέστη πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων, καὶ Ροβοαμ ἦν νεώτερος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ καὶ οὐκ ἀντέστη κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.
2Krn:13:7 and there are gathered to him pestilent men, transgressors, and he has risen up against Roboam the son of Solomon, while Roboam was young and fearful in heart, and he withstood him not. (2 Chronicles 13:7 Brenton)
2Krn:13:7 Zebrali się potem u niego lekkomyślni mężowie, synowie Beliala, i sprzeciwili się synowi Salomona, Roboamowi, który był młodzieńcem bojaźliwego serca i dlatego im się nie oparł. (2 Krn 13:7 BT_4)
2Krn:13:7 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀντέστη πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων, καὶ Ροβοαμ ἦν νεώτερος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ καὶ οὐκ ἀντέστη κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.
2Krn:13:7 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) καί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) πρός Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί Ῥοβοάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί δειλός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:7 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zaraza; zaraźliwy Syn By być na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By przeciwstawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rehoboam Salomon I też, nawet, mianowicie Rehoboam By być Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie Tchórzliwy (nieśmiały) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przeciwstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
2Krn:13:7 kai\ sunE/CHTEsan pro\s au)to\n a)/ndres loimoi\ ui(oi\ para/nomoi, kai\ a)nte/stE pro\s *roboam to\n tou= *salOmOn, kai\ *roboam E)=n neO/teros kai\ deilo\s tE=| kardi/a| kai\ ou)k a)nte/stE kata\ pro/sOpon au)tou=.
2Krn:13:7 kai synECHTEsan pros auton andres loimoi hyioi paranomoi, kai antestE pros roboam ton tu salOmOn, kai roboam En neOteros kai deilos tE kardia kai uk antestE kata prosOpon autu.
2Krn:13:7 C VQI_API3P P RD_ASM N3_NPM N2_NPM N2_NPM A1B_NPM C VHI_AAI3S P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM C N_NSM V9_IAI3S A1A_NSM C A1_NSM RA_DSF N1A_DSF C D VHI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSM
2Krn:13:7 and also, even, namely to gather together toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". pestilence; pestilential son to be outside the law and also, even, namely to oppose toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam the the Solomon and also, even, namely Rehoboam to be newer/younger and also, even, namely cowardly (timid) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to oppose down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same
2Krn:13:7 and they-were-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) men, husbands (nom|voc) pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc) sons (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) and he/she/it-OPPOSE-ed toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam (indecl) the (acc) the (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and Rehoboam (indecl) he/she/it-was newer/younger ([Adj] nom) and cowardly ([Adj] nom) the (dat) heart (dat) and not he/she/it-OPPOSE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:13:7 2Krn_13:7_1 2Krn_13:7_2 2Krn_13:7_3 2Krn_13:7_4 2Krn_13:7_5 2Krn_13:7_6 2Krn_13:7_7 2Krn_13:7_8 2Krn_13:7_9 2Krn_13:7_10 2Krn_13:7_11 2Krn_13:7_12 2Krn_13:7_13 2Krn_13:7_14 2Krn_13:7_15 2Krn_13:7_16 2Krn_13:7_17 2Krn_13:7_18 2Krn_13:7_19 2Krn_13:7_20 2Krn_13:7_21 2Krn_13:7_22 2Krn_13:7_23 2Krn_13:7_24 2Krn_13:7_25 2Krn_13:7_26 2Krn_13:7_27 2Krn_13:7_28 2Krn_13:7_29
2Krn:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:8 καὶ νῦν λέγετε ὑμεῖς ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον βασιλείας κυρίου διὰ χειρὸς υἱῶν Δαυιδ· καὶ ὑμεῖς πλῆθος πολύ, καὶ μεθ’ ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ, οὓς ἐποίησεν ὑμῖν Ιεροβοαμ εἰς θεούς.
2Krn:13:8 And now ye profess to resist the kingdom of the Lord in the hand of the sons of David; and ye are a great multitude, and with you are golden calves, which Jeroboam made you for gods. (2 Chronicles 13:8 Brenton)
2Krn:13:8 Teraz zaś spiskujecie, aby oprzeć się panowaniu Pańskiemu, sprawowanemu poprzez potomków Dawida i jesteście licznym tłumem i macie ze sobą złote cielce, które wam, jako bogów, sporządził Jeroboam. (2 Krn 13:8 BT_4)
2Krn:13:8 καὶ νῦν λέγετε ὑμεῖς ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον βασιλείας κυρίου διὰ χειρὸς υἱῶν Δαυιδ· καὶ ὑμεῖς πλῆθος πολύ, καὶ μεθ’ ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ, οὓς ἐποίησεν ὑμῖν Ιεροβοαμ εἰς θεούς.
2Krn:13:8 καί νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό βασιλεία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόσχος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:13:8 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić/opowiadaj Ty By przeciwstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Królestwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Syn David I też, nawet, mianowicie Ty Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Cielęcia/wół Złoty/złoty; by złocić Kto/, który/, który By czynić/rób Ty Do (+przyspieszenie) Bóg 
2Krn:13:8 kai\ nu=n le/gete u(mei=s a)ntistE=nai kata\ pro/sOpon basilei/as kuri/ou dia\ CHeiro\s ui(O=n *dauid· kai\ u(mei=s plE=Tos polu/, kai\ meT’ u(mO=n mo/sCHoi CHrusoi=, ou(\s e)poi/Esen u(mi=n *ieroboam ei)s Teou/s.
2Krn:13:8 kai nyn legete hymeis antistEnai kata prosOpon basileias kyriu dia CHeiros hyiOn dauid· kai hymeis plETos poly, kai meT’ hymOn mosCHoi CHrysoi, hus epoiEsen hymin ieroboam eis Teus.
2Krn:13:8 C D V1_PAI2P RP_NP VH_AAN P N2N_ASN N1A_GSF N2_GSM P N3_GSF N2_GPM N_GSM C RP_NP N3E_NSN A1P_NSN C P RP_GP N2_NPM A1C_NPM RR_APM VAI_AAI3S RP_DP N_NSM P N2_APM
2Krn:13:8 and also, even, namely now to say/tell you to oppose down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face kingdom lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand son David and also, even, namely you lot (multitude ) much and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you calf/ox gold/golden; to gild who/whom/which to do/make you ć into (+acc) god [see theology]
2Krn:13:8 and now you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! you(pl) (nom) to-OPPOSE down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) kingdom (gen), kingdoms (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) sons (gen) David (indecl) and you(pl) (nom) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) calves/oxen (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (dat)   into (+acc) gods (acc)
2Krn:13:8 2Krn_13:8_1 2Krn_13:8_2 2Krn_13:8_3 2Krn_13:8_4 2Krn_13:8_5 2Krn_13:8_6 2Krn_13:8_7 2Krn_13:8_8 2Krn_13:8_9 2Krn_13:8_10 2Krn_13:8_11 2Krn_13:8_12 2Krn_13:8_13 2Krn_13:8_14 2Krn_13:8_15 2Krn_13:8_16 2Krn_13:8_17 2Krn_13:8_18 2Krn_13:8_19 2Krn_13:8_20 2Krn_13:8_21 2Krn_13:8_22 2Krn_13:8_23 2Krn_13:8_24 2Krn_13:8_25 2Krn_13:8_26 2Krn_13:8_27 2Krn_13:8_28
2Krn:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:9 ἦ οὐκ ἐξεβάλετε τοὺς ἱερεῖς κυρίου τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ τοὺς Λευίτας καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ἱερεῖς ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς; πᾶς ὁ προσπορευόμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν καὶ κριοῖς ἑπτὰ καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερέα τῷ μὴ ὄντι θεῷ.
2Krn:13:9 Did ye not cast out the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and make to yourselves priests of the people of any other land? whoever came to consecrate himself with a calf of the heard and seven rams, he forthwith became a priest to that which is no god. (2 Chronicles 13:9 Brenton)
2Krn:13:9 Czy to nie wy wygnaliście kapłanów Pańskich, synów Aarona, i lewitów, czyż to nie wy poczyniliście sobie kapłanów, jak u ludów krajów pogańskich? Każdy, który przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby go wyświęcono na kapłana, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem. (2 Krn 13:9 BT_4)
2Krn:13:9 οὐκ ἐξεβάλετε τοὺς ἱερεῖς κυρίου τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ τοὺς Λευίτας καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ἱερεῖς ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς; πᾶς προσπορευόμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν καὶ κριοῖς ἑπτὰ καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερέα τῷ μὴ ὄντι θεῷ.
2Krn:13:9 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν μόσχος, -ου, ὁ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί   ἑπτά καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:13:9 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By rozpraszać/ekstrakt Duchowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? By napełniać pełność, spełniać Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Siedem I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Duchowny Nie By być Bóg 
2Krn:13:9 E)= ou)k e)Xeba/lete tou\s i(erei=s kuri/ou tou\s ui(ou\s *aarOn kai\ tou\s *leui/tas kai\ e)poiE/sate e(autoi=s i(erei=s e)k tou= laou= tE=s gE=s; pa=s o( prosporeuo/menos plErO=sai ta\s CHei=ras e)n mo/sCHO| e)k boO=n kai\ krioi=s e(pta\ kai\ e)gi/neto ei)s i(ere/a tO=| mE\ o)/nti TeO=|.
2Krn:13:9 E uk eXebalete tus hiereis kyriu tus hyius aarOn kai tus leuitas kai epoiEsate heautois hiereis ek tu lau tEs gEs; pas ho prosporeuomenos plErOsai tas CHeiras en mosCHO ek boOn kai kriois hepta kai egineto eis hierea tO mE onti TeO.
2Krn:13:9 C D VBI_AAI2P RA_APM N3V_APM N2_GSM RA_APM N2_APM N_GSM C RA_APM N1M_APM C VAI_AAI2P RD_DPM N3V_APM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM VA_AAN RA_APF N3_APF P N2_DSM P N3_GPM C N2_DPM M C V1I_IMI3S P N3V_ASM RA_DSM D V9_PAPDSM N2_DSM
2Krn:13:9 truly οὐχ before rough breathing to disperse/extract the priest lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Aaron and also, even, namely the Levite and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves priest out of (+gen) ἐξ before vowels the people the earth/land every all, each, every, the whole of the to ??? to fill fill, fulfill the hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among calf/ox out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow and also, even, namely ć seven and also, even, namely to become become, happen into (+acc) priest the not to be god [see theology]
2Krn:13:9 truly not you(pl)-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) sons (acc) Aaron (indecl) and the (acc) Levites (acc) and you(pl)-DO/MAKE-ed selves (dat) priests (acc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen) every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt) the (acc) hands (acc) in/among/by (+dat) calf/ox (dat) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and   seven and he/she/it-was-being-BECOME-ed into (+acc) priest (acc) the (dat) not while being (dat) god (dat)
2Krn:13:9 2Krn_13:9_1 2Krn_13:9_2 2Krn_13:9_3 2Krn_13:9_4 2Krn_13:9_5 2Krn_13:9_6 2Krn_13:9_7 2Krn_13:9_8 2Krn_13:9_9 2Krn_13:9_10 2Krn_13:9_11 2Krn_13:9_12 2Krn_13:9_13 2Krn_13:9_14 2Krn_13:9_15 2Krn_13:9_16 2Krn_13:9_17 2Krn_13:9_18 2Krn_13:9_19 2Krn_13:9_20 2Krn_13:9_21 2Krn_13:9_22 2Krn_13:9_23 2Krn_13:9_24 2Krn_13:9_25 2Krn_13:9_26 2Krn_13:9_27 2Krn_13:9_28 2Krn_13:9_29 2Krn_13:9_30 2Krn_13:9_31 2Krn_13:9_32 2Krn_13:9_33 2Krn_13:9_34 2Krn_13:9_35 2Krn_13:9_36 2Krn_13:9_37 2Krn_13:9_38 2Krn_13:9_39 2Krn_13:9_40 2Krn_13:9_41 2Krn_13:9_42
2Krn:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:10 καὶ ἡμεῖς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν οὐκ ἐγκατελίπομεν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ λειτουργοῦσιν τῷ κυρίῳ οἱ υἱοὶ Ααρων καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν·
2Krn:13:10 But we have not forsaken the Lord our God, and his priests, the sons of Aaron, and the Levites, minister to the Lord; and in their daily courses (2 Chronicles 13:10 Brenton)
2Krn:13:10 Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swe czynności lewici. (2 Krn 13:10 BT_4)
2Krn:13:10 καὶ ἡμεῖς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν οὐκ ἐγκατελίπομεν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ λειτουργοῦσιν τῷ κυρίῳ οἱ υἱοὶ Ααρων καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν·
2Krn:13:10 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:10 I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bieg {Kurs} On/ona/to/to samo
2Krn:13:10 kai\ E(mei=s ku/rion to\n Teo\n E(mO=n ou)k e)gkateli/pomen, kai\ oi( i(erei=s au)tou= leitourgou=sin tO=| kuri/O| oi( ui(oi\ *aarOn kai\ oi( *leui=tai e)n tai=s e)fEmeri/ais au)tO=n·
2Krn:13:10 kai hEmeis kyrion ton Teon hEmOn uk enkatelipomen, kai hoi hiereis autu leiturgusin tO kyriO hoi hyioi aarOn kai hoi leuitai en tais efEmeriais autOn·
2Krn:13:10 C RP_NP N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP D VBI_AAI1P C RA_NPM N3V_NPM RD_GSM V2_PAI3P RA_DSM N2_DSM RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N1M_NPM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
2Krn:13:10 and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely the priest he/she/it/same to officiate [see liturgy, liturgist] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Aaron and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the course he/she/it/same
2Krn:13:10 and we (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) not we-GIVE UP-ed and the (nom) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) and the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) courses (dat) them/same (gen)
2Krn:13:10 2Krn_13:10_1 2Krn_13:10_2 2Krn_13:10_3 2Krn_13:10_4 2Krn_13:10_5 2Krn_13:10_6 2Krn_13:10_7 2Krn_13:10_8 2Krn_13:10_9 2Krn_13:10_10 2Krn_13:10_11 2Krn_13:10_12 2Krn_13:10_13 2Krn_13:10_14 2Krn_13:10_15 2Krn_13:10_16 2Krn_13:10_17 2Krn_13:10_18 2Krn_13:10_19 2Krn_13:10_20 2Krn_13:10_21 2Krn_13:10_22 2Krn_13:10_23 2Krn_13:10_24 2Krn_13:10_25
2Krn:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:11 θυμιῶσιν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα πρωῒ καὶ δείλης καὶ θυμίαμα συνθέσεως, καὶ προθέσεις ἄρτων ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς καθαρᾶς, καὶ ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ καὶ οἱ λυχνοὶ τῆς καύσεως ἀνάψαι δείλης, ὅτι φυλάσσομεν ἡμεῖς τὰς φυλακὰς κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετε αὐτόν.
2Krn:13:11 they sacrifice to the Lord whole-burnt-offering, morning and evening, and compound incense, and set the shewbread on the pure table; and there is the golden candlestick, and the lamps for burning, to light in the evening: for we keep the charge of the Lord God of our fathers; but ye have forsaken him. (2 Chronicles 13:11 Brenton)
2Krn:13:11 Każdego ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła, troszczą się o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana, Boga naszego, wy zaś opuściliście Go. (2 Krn 13:11 BT_4)
2Krn:13:11 θυμιῶσιν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα πρωῒ καὶ δείλης καὶ θυμίαμα συνθέσεως, καὶ προθέσεις ἄρτων ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς καθαρᾶς, καὶ λυχνία χρυσῆ καὶ οἱ λυχνοὶ τῆς καύσεως ἀνάψαι δείλης, ὅτι φυλάσσομεν ἡμεῖς τὰς φυλακὰς κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετε αὐτόν.
2Krn:13:11 θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό πρωΐ καί δειλός -ή -όν καί θυμίαμα[τ], -ατος, τό   καί πρό·θεσις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ὁ ἡ τό καῦσις, -εως, ἡ ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) δειλός -ή -όν ὅτι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:11 By palić kadzidło Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Wcześnie I też, nawet, mianowicie Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie Obecności/cel Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Czysty I też, nawet, mianowicie lampstand Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Lampa Palenie By zapalać się Tchórzliwy (nieśmiały) Ponieważ/tamto By zabezpieczać się Ja Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Ty By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo
2Krn:13:11 TumiO=sin tO=| kuri/O| o(lokautO/mata prOi\+ kai\ dei/lEs kai\ Tumi/ama sunTe/seOs, kai\ proTe/seis a)/rtOn e)pi\ tE=s trape/DZEs tE=s kaTara=s, kai\ E( luCHni/a E( CHrusE= kai\ oi( luCHnoi\ tE=s kau/seOs a)na/PSai dei/lEs, o(/ti fula/ssomen E(mei=s ta\s fulaka\s kuri/ou tou= Teou= tO=n pate/rOn E(mO=n, kai\ u(mei=s e)gkateli/pete au)to/n.
2Krn:13:11 TymiOsin tO kyriO holokautOmata prO+i kai deilEs kai Tymiama synTeseOs, kai proTeseis artOn epi tEs trapeDZEs tEs kaTaras, kai hE lyCHnia hE CHrysE kai hoi lyCHnoi tEs kauseOs anaPSai deilEs, hoti fylassomen hEmeis tas fylakas kyriu tu Teu tOn paterOn hEmOn, kai hymeis enkatelipete auton.
2Krn:13:11 V3_PAI3P RA_DSM N2_DSM N3M_APN D C N1_GSF C N3M_ASN N3I_GSF C N3I_APF N2_GPM P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1A_GSF C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1C_NSF C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3I_GSF VA_AAN N1_GSF C V1_PAI1P RP_NP RA_APF N1_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C RP_NP VBI_AAI2P RD_ASM
2Krn:13:11 to burn incense the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. burnt offering [see holocaust] early and also, even, namely cowardly (timid) and also, even, namely incense ć and also, even, namely presence/purpose bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table the clean and also, even, namely the lampstand the gold/golden and also, even, namely the lamp the burning to kindle cowardly (timid) because/that to guard I the guard; prison guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I and also, even, namely you to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same
2Krn:13:11 they-are-BURN-ing-INCENSE, they-should-be-BURN-ing-INCENSE, while BURN-ing-INCENSE (dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) burnt offerings (nom|acc|voc) early and cowardly ([Adj] gen) and incense (nom|acc|voc)   and presences/purposes (acc, nom|voc) [loaves of] bread (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) the (gen) clean ([Adj] acc, gen) and the (nom) lampstand (nom|voc) the (nom) gold/golden ([Adj] nom|voc) and the (nom) lamps (nom|voc) the (gen) burning (gen) to-KINDLE, be-you(sg)-KINDLE-ed!, he/she/it-happens-to-KINDLE (opt) cowardly ([Adj] gen) because/that we-are-GUARD-ing we (nom) the (acc) guards (acc); prisons (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) the (gen) fathers (gen) us (gen) and you(pl) (nom) you(pl)-GIVE UP-ed him/it/same (acc)
2Krn:13:11 2Krn_13:11_1 2Krn_13:11_2 2Krn_13:11_3 2Krn_13:11_4 2Krn_13:11_5 2Krn_13:11_6 2Krn_13:11_7 2Krn_13:11_8 2Krn_13:11_9 2Krn_13:11_10 2Krn_13:11_11 2Krn_13:11_12 2Krn_13:11_13 2Krn_13:11_14 2Krn_13:11_15 2Krn_13:11_16 2Krn_13:11_17 2Krn_13:11_18 2Krn_13:11_19 2Krn_13:11_20 2Krn_13:11_21 2Krn_13:11_22 2Krn_13:11_23 2Krn_13:11_24 2Krn_13:11_25 2Krn_13:11_26 2Krn_13:11_27 2Krn_13:11_28 2Krn_13:11_29 2Krn_13:11_30 2Krn_13:11_31 2Krn_13:11_32 2Krn_13:11_33 2Krn_13:11_34 2Krn_13:11_35 2Krn_13:11_36 2Krn_13:11_37 2Krn_13:11_38 2Krn_13:11_39 2Krn_13:11_40 2Krn_13:11_41 2Krn_13:11_42 2Krn_13:11_43 2Krn_13:11_44 2Krn_13:11_45
2Krn:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:12 καὶ ἰδοὺ μεθ’ ἡμῶν ἐν ἀρχῇ κύριος καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ αἱ σάλπιγγες τῆς σημασίας τοῦ σημαίνειν ἐφ’ ὑμᾶς. οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ, πολεμήσετε πρὸς κύριον θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι οὐκ εὐοδωθήσεται ὑμῖν. –
2Krn:13:12 And, behold, the Lord and his priests are with us at our head, and the signal trumpets to sound an alarm over us. Children of Israel, fight not against the Lord God of our fathers; for ye shall not prosper. (2 Chronicles 13:12 Brenton)
2Krn:13:12 A oto z nami na czele Bóg i Jego kapłani oraz trąby sygnałowe, aby grzmiały przeciwko wam, Izraelici. Nie walczcie z Panem, Bogiem waszych ojców, albowiem nie powiedzie się wam». (2 Krn 13:12 BT_4)
2Krn:13:12 καὶ ἰδοὺ μεθ’ ἡμῶν ἐν ἀρχῇ κύριος καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ αἱ σάλπιγγες τῆς σημασίας τοῦ σημαίνειν ἐφ’ ὑμᾶς. οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ, πολεμήσετε πρὸς κύριον θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι οὐκ εὐοδωθήσεται ὑμῖν.
2Krn:13:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
2Krn:13:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trąbka By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Syn Izrael By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Ty  
2Krn:13:12 kai\ i)dou\ meT’ E(mO=n e)n a)rCHE=| ku/rios kai\ oi( i(erei=s au)tou= kai\ ai( sa/lpigges tE=s sEmasi/as tou= sEmai/nein e)f’ u(ma=s. oi( ui(oi\ tou= *israEl, polemE/sete pro\s ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn E(mO=n, o(/ti ou)k eu)odOTE/setai u(mi=n.
2Krn:13:12 kai idu meT’ hEmOn en arCHE kyrios kai hoi hiereis autu kai hai salpinges tEs sEmasias tu sEmainein ef’ hymas. hoi hyioi tu israEl, polemEsete pros kyrion Teon tOn paterOn hEmOn, hoti uk euodOTEsetai hymin.
2Krn:13:12 C I P RP_GP P N1_DSF N2_NSM C RA_NPM N3V_NPM RD_GSM C RA_NPF N3G_NPF RA_GSF N1A_GSF RA_GSN V1_PAN P RP_APF RA_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM VF_FAI2P P N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RP_GP C D VC_FPI3S RP_DP
2Krn:13:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the priest he/she/it/same and also, even, namely the trumpet the ć the to indicate signify, indicate, declare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you the son the Israel to fight war toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father I because/that οὐχ before rough breathing to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed you  
2Krn:13:12 and be-you(sg)-SEE-ed! after (+acc), with (+gen) us (gen) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) trumpets (nom|voc) the (gen)   the (gen) to-be-INDICATE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) you(pl)-will-FIGHT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) us (gen) because/that not he/she/it-will-be-PROSPER-ed you(pl) (dat)  
2Krn:13:12 2Krn_13:12_1 2Krn_13:12_2 2Krn_13:12_3 2Krn_13:12_4 2Krn_13:12_5 2Krn_13:12_6 2Krn_13:12_7 2Krn_13:12_8 2Krn_13:12_9 2Krn_13:12_10 2Krn_13:12_11 2Krn_13:12_12 2Krn_13:12_13 2Krn_13:12_14 2Krn_13:12_15 2Krn_13:12_16 2Krn_13:12_17 2Krn_13:12_18 2Krn_13:12_19 2Krn_13:12_20 2Krn_13:12_21 2Krn_13:12_22 2Krn_13:12_23 2Krn_13:12_24 2Krn_13:12_25 2Krn_13:12_26 2Krn_13:12_27 2Krn_13:12_28 2Krn_13:12_29 2Krn_13:12_30 2Krn_13:12_31 2Krn_13:12_32 2Krn_13:12_33 2Krn_13:12_34 2Krn_13:12_35 2Krn_13:12_36
2Krn:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:13 καὶ Ιεροβοαμ ἀπέστρεψεν τὸ ἔνεδρον ἐλθεῖν αὐτῶν ἐκ τῶν ὄπισθεν· καὶ ἐγένετο ἔμπροσθεν Ιουδα, καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκ τῶν ὄπισθεν.
2Krn:13:13 Now Jeroboam had caused an ambush to come round upon him from behind: and he himself was before Juda, and the ambush behind. (2 Chronicles 13:13 Brenton)
2Krn:13:13 Tymczasem Jeroboam rozkazał zasadzce zejść na tyły i tak sam znalazł się wobec Judy, a zasadzka na tyłach. (2 Krn 13:13 BT_4)
2Krn:13:13 καὶ Ιεροβοαμ ἀπέστρεψεν τὸ ἔνεδρον ἐλθεῖν αὐτῶν ἐκ τῶν ὄπισθεν· καὶ ἐγένετο ἔμπροσθεν Ιουδα, καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκ τῶν ὄπισθεν.
2Krn:13:13 καί   ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν
2Krn:13:13 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Zasadzka By przychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od z tyłu I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Zasadzka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od z tyłu
2Krn:13:13 kai\ *ieroboam a)pe/strePSen to\ e)/nedron e)lTei=n au)tO=n e)k tO=n o)/pisTen· kai\ e)ge/neto e)/mprosTen *iouda, kai\ to\ e)/nedron e)k tO=n o)/pisTen.
2Krn:13:13 kai ieroboam apestrePSen to enedron elTein autOn ek tOn opisTen· kai egeneto emprosTen iuda, kai to enedron ek tOn opisTen.
2Krn:13:13 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2_ASN VB_AAN RD_GPM P RA_GPM P C VBI_AMI3S P N_GSM C RA_ASN N2_ASN P RA_GPM P
2Krn:13:13 and also, even, namely ć to turn away from the ambush to come he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind and also, even, namely to become become, happen before/in front of Judas/Judah and also, even, namely the ambush out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind
2Krn:13:13 and   he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) ambush (nom|acc|voc) to-COME them/same (gen) out of (+gen) the (gen) from behind and he/she/it-was-BECOME-ed before/in front of Judas/Judah (gen, voc) and the (nom|acc) ambush (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) from behind
2Krn:13:13 2Krn_13:13_1 2Krn_13:13_2 2Krn_13:13_3 2Krn_13:13_4 2Krn_13:13_5 2Krn_13:13_6 2Krn_13:13_7 2Krn_13:13_8 2Krn_13:13_9 2Krn_13:13_10 2Krn_13:13_11 2Krn_13:13_12 2Krn_13:13_13 2Krn_13:13_14 2Krn_13:13_15 2Krn_13:13_16 2Krn_13:13_17 2Krn_13:13_18 2Krn_13:13_19 2Krn_13:13_20
2Krn:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:14 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας, καὶ ἰδοὺ αὐτοῖς ὁ πόλεμος ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν, καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν.
2Krn:13:14 And Juda looked back, and, behold, the battle was against them before and behind: and they cried to the Lord, and the priests sounded with the trumpets. (2 Chronicles 13:14 Brenton)
2Krn:13:14 Obrócił się wówczas Juda, a oto czeka go walka i z przodu, i od tyłu. Zawołali zatem do Pana, a kapłani zadęli w trąby. (2 Krn 13:14 BT_4)
2Krn:13:14 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας, καὶ ἰδοὺ αὐτοῖς πόλεμος ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν, καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν.
2Krn:13:14 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε καί ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
2Krn:13:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od z tyłu I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Duchowny By grać na trąbce Trąbka
2Krn:13:14 kai\ a)pe/strePSen *ioudas, kai\ i)dou\ au)toi=s o( po/lemos e)k tO=n e)/mprosTen kai\ e)k tO=n o)/pisTen, kai\ e)bo/Esan pro\s ku/rion, kai\ oi( i(erei=s e)sa/lpisan tai=s sa/lpigXin.
2Krn:13:14 kai apestrePSen iudas, kai idu autois ho polemos ek tOn emprosTen kai ek tOn opisTen, kai eboEsan pros kyrion, kai hoi hiereis esalpisan tais salpinXin.
2Krn:13:14 C VAI_AAI3S N1T_NSM C I RD_DPM RA_NSM N2_NSM P RA_GPM D C P RA_GPM P C VAI_AAI3P P N2_ASM C RA_NPM N3V_NPM VAI_AAI3P RA_DPF N3G_DPF
2Krn:13:14 and also, even, namely to turn away from Judas/Judah and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the war [see polemic] out of (+gen) ἐξ before vowels the before/in front of and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the priest to trumpet the trumpet
2Krn:13:14 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Judas/Judah (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! them/same (dat) the (nom) war (nom) out of (+gen) the (gen) before/in front of and out of (+gen) the (gen) from behind and they-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) priests (acc, nom|voc) they-TRUMPET-ed the (dat) trumpets (dat)
2Krn:13:14 2Krn_13:14_1 2Krn_13:14_2 2Krn_13:14_3 2Krn_13:14_4 2Krn_13:14_5 2Krn_13:14_6 2Krn_13:14_7 2Krn_13:14_8 2Krn_13:14_9 2Krn_13:14_10 2Krn_13:14_11 2Krn_13:14_12 2Krn_13:14_13 2Krn_13:14_14 2Krn_13:14_15 2Krn_13:14_16 2Krn_13:14_17 2Krn_13:14_18 2Krn_13:14_19 2Krn_13:14_20 2Krn_13:14_21 2Krn_13:14_22 2Krn_13:14_23 2Krn_13:14_24 2Krn_13:14_25
2Krn:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:15 καὶ ἐβόησαν ἄνδρες Ιουδα, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ βοᾶν ἄνδρας Ιουδα καὶ κύριος ἐπάταξεν τὸν Ιεροβοαμ καὶ τὸν Ισραηλ ἐναντίον Αβια καὶ Ιουδα.
2Krn:13:15 And the men of Juda shouted: and it came to pass, when the men of Juda shouted, that the Lord smote Jeroboam and Israel before Abia and Juda. (2 Chronicles 13:15 Brenton)
2Krn:13:15 Wtedy wszyscy z Judy podnieśli okrzyk bojowy i gdy oni krzyczeli, Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i pokolenia Judy. (2 Krn 13:15 BT_4)
2Krn:13:15 καὶ ἐβόησαν ἄνδρες Ιουδα, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ βοᾶν ἄνδρας Ιουδα καὶ κύριος ἐπάταξεν τὸν Ιεροβοαμ καὶ τὸν Ισραηλ ἐναντίον Αβια καὶ Ιουδα.
2Krn:13:15 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἀβιά, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:13:15 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By ryczeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uderzać I też, nawet, mianowicie Izrael Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Abijah I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
2Krn:13:15 kai\ e)bo/Esan a)/ndres *iouda, kai\ e)ge/neto e)n tO=| boa=n a)/ndras *iouda kai\ ku/rios e)pa/taXen to\n *ieroboam kai\ to\n *israEl e)nanti/on *abia kai\ *iouda.
2Krn:13:15 kai eboEsan andres iuda, kai egeneto en tO boan andras iuda kai kyrios epataXen ton ieroboam kai ton israEl enantion abia kai iuda.
2Krn:13:15 C VAI_AAI3P N3_NPM N_GSM C VBI_AMI3S P RA_DSN V3_PAN N3_APM N_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM P N_GSM C N_GSM
2Krn:13:15 and also, even, namely to bellow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to bellow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to smite the ć and also, even, namely the Israel in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Abijah and also, even, namely Judas/Judah
2Krn:13:15 and they-BELLOW-ed men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BELLOW-ing men, husbands (acc) Judas/Judah (gen, voc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc)   and the (acc) Israel (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Abijah (indecl) and Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:13:15 2Krn_13:15_1 2Krn_13:15_2 2Krn_13:15_3 2Krn_13:15_4 2Krn_13:15_5 2Krn_13:15_6 2Krn_13:15_7 2Krn_13:15_8 2Krn_13:15_9 2Krn_13:15_10 2Krn_13:15_11 2Krn_13:15_12 2Krn_13:15_13 2Krn_13:15_14 2Krn_13:15_15 2Krn_13:15_16 2Krn_13:15_17 2Krn_13:15_18 2Krn_13:15_19 2Krn_13:15_20 2Krn_13:15_21 2Krn_13:15_22 2Krn_13:15_23
2Krn:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:16 καὶ ἔφυγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Ιουδα, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν.
2Krn:13:16 And the children of Israel fled from before Juda; and the Lord delivered them into their hands. (2 Chronicles 13:16 Brenton)
2Krn:13:16 Uciekli potem Izraelici przed Judą, a Bóg oddał ich w ręce Judy. (2 Krn 13:16 BT_4)
2Krn:13:16 καὶ ἔφυγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Ιουδα, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν.
2Krn:13:16 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:16 I też, nawet, mianowicie By uciekać Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo
2Krn:13:16 kai\ e)/fugon oi( ui(oi\ *israEl a)po\ prosO/pou *iouda, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios ei)s ta\s CHei=ras au)tO=n.
2Krn:13:16 kai efygon hoi hyioi israEl apo prosOpu iuda, kai paredOken autus kyrios eis tas CHeiras autOn.
2Krn:13:16 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2N_GSN N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P RA_APF N3_APF RD_GPM
2Krn:13:16 and also, even, namely to flee the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Judas/Judah and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the hand he/she/it/same
2Krn:13:16 and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) away from (+gen) face (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) hands (acc) them/same (gen)
2Krn:13:16 2Krn_13:16_1 2Krn_13:16_2 2Krn_13:16_3 2Krn_13:16_4 2Krn_13:16_5 2Krn_13:16_6 2Krn_13:16_7 2Krn_13:16_8 2Krn_13:16_9 2Krn_13:16_10 2Krn_13:16_11 2Krn_13:16_12 2Krn_13:16_13 2Krn_13:16_14 2Krn_13:16_15 2Krn_13:16_16
2Krn:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:17 καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς Αβια καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἀπὸ Ισραηλ πεντακόσιαι χιλιάδες ἄνδρες δυνατοί.
2Krn:13:17 And Abia and his people smote them with a great slaughter: and there fell slain of Israel five hundred thousand mighty men. (2 Chronicles 13:17 Brenton)
2Krn:13:17 Pobili ich wtedy Abiasz i jego lud oraz zadali wielką klęskę, tak że padło wówczas z Izraela śmiertelnie rannych pięćset tysięcy wyborowych mężczyzn. (2 Krn 13:17 BT_4)
2Krn:13:17 καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς Αβια καὶ λαὸς αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἀπὸ Ισραηλ πεντακόσιαι χιλιάδες ἄνδρες δυνατοί.
2Krn:13:17 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό Ἀβιά, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   ἀπό Ἰσραήλ, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Krn:13:17 I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Abijah I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Wielki I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Pięćset Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny; by być efektywny
2Krn:13:17 kai\ e)pa/taXen e)n au)toi=s *abia kai\ o( lao\s au)tou= plEgE\n mega/lEn, kai\ e)/peson traumati/ai a)po\ *israEl pentako/siai CHilia/des a)/ndres dunatoi/.
2Krn:13:17 kai epataXen en autois abia kai ho laos autu plEgEn megalEn, kai epeson traumatiai apo israEl pentakosiai CHiliades andres dynatoi.
2Krn:13:17 C VAI_AAI3S P RD_DPM N_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM N1_ASF A1_ASF C VBI_AAI3P N1T_NPM P N_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_NPM A1_NPM
2Krn:13:17 and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same Abijah and also, even, namely the people he/she/it/same strike/plague great and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel five hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective
2Krn:13:17 and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) Abijah (indecl) and the (nom) people (nom) him/it/same (gen) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) and I-FALL-ed, they-FALL-ed   away from (+gen) Israel (indecl) five hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
2Krn:13:17 2Krn_13:17_1 2Krn_13:17_2 2Krn_13:17_3 2Krn_13:17_4 2Krn_13:17_5 2Krn_13:17_6 2Krn_13:17_7 2Krn_13:17_8 2Krn_13:17_9 2Krn_13:17_10 2Krn_13:17_11 2Krn_13:17_12 2Krn_13:17_13 2Krn_13:17_14 2Krn_13:17_15 2Krn_13:17_16 2Krn_13:17_17 2Krn_13:17_18 2Krn_13:17_19 2Krn_13:17_20
2Krn:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:18 καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα, ὅτι ἤλπισαν ἐπὶ κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:13:18 So the children of Israel were brought low in that day, and the children of Juda prevailed, because they trusted on the Lord God of their fathers. (2 Chronicles 13:18 Brenton)
2Krn:13:18 Upokorzyli się więc Izraelici, natomiast silnymi i odważnymi poczuli się potomkowie Judy, ponieważ oparli się Panu, Bogu swych ojców. (2 Krn 13:18 BT_4)
2Krn:13:18 καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα, ὅτι ἤλπισαν ἐπὶ κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:13:18 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:18 I też, nawet, mianowicie Do niżej Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Syn Judasz/Juda Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:13:18 kai\ e)tapeinO/TEsan oi( ui(oi\ *israEl e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, kai\ kati/sCHusan oi( ui(oi\ *iouda, o(/ti E)/lpisan e)pi\ ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n.
2Krn:13:18 kai etapeinOTEsan hoi hyioi israEl en tE hEmera ekeinE, kai katisCHysan hoi hyioi iuda, hoti Elpisan epi kyrion Teon tOn paterOn autOn.
2Krn:13:18 C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P P N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Krn:13:18 and also, even, namely to lower the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to ??? the son Judas/Judah because/that to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:13:18 and they-were-LOWER-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and they-???-ed, upon ???-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) because/that they-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Krn:13:18 2Krn_13:18_1 2Krn_13:18_2 2Krn_13:18_3 2Krn_13:18_4 2Krn_13:18_5 2Krn_13:18_6 2Krn_13:18_7 2Krn_13:18_8 2Krn_13:18_9 2Krn_13:18_10 2Krn_13:18_11 2Krn_13:18_12 2Krn_13:18_13 2Krn_13:18_14 2Krn_13:18_15 2Krn_13:18_16 2Krn_13:18_17 2Krn_13:18_18 2Krn_13:18_19 2Krn_13:18_20 2Krn_13:18_21 2Krn_13:18_22
2Krn:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:19 καὶ κατεδίωξεν Αβια ὀπίσω Ιεροβοαμ καὶ προκατελάβετο παρ’ αὐτοῦ πόλεις, τὴν Βαιθηλ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Ισανα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Εφρων καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
2Krn:13:19 And Abia pursued after Jeroboam, and he took from him the cities, Baethel and her towns, and Jesyna and her towns, and Ephron and her towns. (2 Chronicles 13:19 Brenton)
2Krn:13:19 Abiasz ścigał Jeroboama i zabrał mu miasta: Betel z miejscowościami przynależnymi, Jeszanę z miejscowościami przynależnymi i Efron z miejscowościami przynależnymi. (2 Krn 13:19 BT_4)
2Krn:13:19 καὶ κατεδίωξεν Αβια ὀπίσω Ιεροβοαμ καὶ προκατελάβετο παρ’ αὐτοῦ πόλεις, τὴν Βαιθηλ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Ισανα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Εφρων καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
2Krn:13:19 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) Ἀβιά, ὁ ὀπίσω   καί   παρά αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:13:19 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Abijah Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
2Krn:13:19 kai\ katedi/OXen *abia o)pi/sO *ieroboam kai\ prokatela/beto par’ au)tou= po/leis, tE\n *baiTEl kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ tE\n *isana kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ tE\n *efrOn kai\ ta\s kO/mas au)tE=s.
2Krn:13:19 kai katediOXen abia opisO ieroboam kai prokatelabeto par’ autu poleis, tEn baiTEl kai tas kOmas autEs kai tEn isana kai tas kOmas autEs kai tEn efrOn kai tas kOmas autEs.
2Krn:13:19 C VAI_AAI3S N_NSM D N_ASM C VBI_AMI3S P RD_GSM N3I_APF RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF
2Krn:13:19 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute Abijah behind back, behind, after ć and also, even, namely ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same city the ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same
2Krn:13:19 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER Abijah (indecl) behind   and   frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) cities (acc, nom|voc) the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen)
2Krn:13:19 2Krn_13:19_1 2Krn_13:19_2 2Krn_13:19_3 2Krn_13:19_4 2Krn_13:19_5 2Krn_13:19_6 2Krn_13:19_7 2Krn_13:19_8 2Krn_13:19_9 2Krn_13:19_10 2Krn_13:19_11 2Krn_13:19_12 2Krn_13:19_13 2Krn_13:19_14 2Krn_13:19_15 2Krn_13:19_16 2Krn_13:19_17 2Krn_13:19_18 2Krn_13:19_19 2Krn_13:19_20 2Krn_13:19_21 2Krn_13:19_22 2Krn_13:19_23 2Krn_13:19_24 2Krn_13:19_25 2Krn_13:19_26 2Krn_13:19_27 2Krn_13:19_28 2Krn_13:19_29 2Krn_13:19_30
2Krn:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:20 καὶ οὐκ ἔσχεν ἰσχὺν Ιεροβοαμ ἔτι πάσας τὰς ἡμέρας Αβια, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος, καὶ ἐτελεύτησεν.
2Krn:13:20 And Jeroboam did not recover strength again all the days of Abia: and the Lord smote him, and he died. (2 Chronicles 13:20 Brenton)
2Krn:13:20 Za życia Abiasza Jeroboam nie mógł już powrócić do sił; potem poraził go Pan, i umarł. (2 Krn 13:20 BT_4)
2Krn:13:20 καὶ οὐκ ἔσχεν ἰσχὺν Ιεροβοαμ ἔτι πάσας τὰς ἡμέρας Αβια, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος, καὶ ἐτελεύτησεν.
2Krn:13:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ   ἔτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀβιά, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
2Krn:13:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Siła Jeszcze/jeszcze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Abijah I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kończyć się
2Krn:13:20 kai\ ou)k e)/sCHen i)sCHu\n *ieroboam e)/ti pa/sas ta\s E(me/ras *abia, kai\ e)pa/taXen au)to\n ku/rios, kai\ e)teleu/tEsen.
2Krn:13:20 kai uk esCHen isCHyn ieroboam eti pasas tas hEmeras abia, kai epataXen auton kyrios, kai eteleutEsen.
2Krn:13:20 C D VBI_AAI3S N3_ASF N_NSM D A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM C VAI_AAI3S
2Krn:13:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have strength ć yet/still every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Abijah and also, even, namely to smite he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to end
2Krn:13:20 and not he/she/it-HAVE-ed strength (acc)   yet/still all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) Abijah (indecl) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-END-ed
2Krn:13:20 2Krn_13:20_1 2Krn_13:20_2 2Krn_13:20_3 2Krn_13:20_4 2Krn_13:20_5 2Krn_13:20_6 2Krn_13:20_7 2Krn_13:20_8 2Krn_13:20_9 2Krn_13:20_10 2Krn_13:20_11 2Krn_13:20_12 2Krn_13:20_13 2Krn_13:20_14 2Krn_13:20_15 2Krn_13:20_16
2Krn:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:21 καὶ κατίσχυσεν Αβια καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ γυναῖκας δέκα τέσσαρας καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς εἴκοσι δύο καὶ θυγατέρας δέκα ἕξ.
2Krn:13:21 But Abia strengthened himself, and took to himself fourteen wives, and he begot twenty-two sons, and sixteen daughters. (2 Chronicles 13:21 Brenton)
2Krn:13:21 Wzmocnił się więc Abiasz. Wziął on sobie czternaście żon i miał z nich dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. (2 Krn 13:21 BT_4)
2Krn:13:21 Καὶ κατίσχυσεν Αβια καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ γυναῖκας δέκα τέσσαρας καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς εἴκοσι δύο καὶ θυγατέρας δέκα ἕξ.
2Krn:13:21 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ἀβιά, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δέκα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ δέκα ἕξ
2Krn:13:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? Abijah I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona Dziesięć Cztery I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn Ikona; dwadzieścia Dwa I też, nawet, mianowicie Córka Dziesięć Sześć
2Krn:13:21 *kai\ kati/sCHusen *abia kai\ e)/laben e(autO=| gunai=kas de/ka te/ssaras kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s ei)/kosi du/o kai\ Tugate/ras de/ka e(/X.
2Krn:13:21 kai katisCHysen abia kai elaben heautO gynaikas deka tessaras kai egennEsen hyius eikosi dyo kai Tygateras deka heX.
2Krn:13:21 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM N3K_APF M A3_APF C VAI_AAI3S N2_APM M M C N3_APF M M
2Krn:13:21 and also, even, namely to ??? Abijah and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves woman/wife ten four and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son icon; twenty two and also, even, namely daughter ten six
2Krn:13:21 and he/she/it-???-ed Abijah (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat) women/wives (acc) ten four (acc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen) and daughters (acc) ten six
2Krn:13:21 2Krn_13:21_1 2Krn_13:21_2 2Krn_13:21_3 2Krn_13:21_4 2Krn_13:21_5 2Krn_13:21_6 2Krn_13:21_7 2Krn_13:21_8 2Krn_13:21_9 2Krn_13:21_10 2Krn_13:21_11 2Krn_13:21_12 2Krn_13:21_13 2Krn_13:21_14 2Krn_13:21_15 2Krn_13:21_16 2Krn_13:21_17 2Krn_13:21_18
2Krn:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:22 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Αβια καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ τοῦ προφήτου Αδδω.
2Krn:13:22 And the rest of the acts of Abia, and his deeds, and his sayings, are written in the book of the prophet Addo. (2 Chronicles 13:22 Brenton)
2Krn:13:22 Pozostałe zaś dzieje Abiasza oraz wszystko, co uczynił, i słowa opisane są w opowiadaniu proroka Iddo. (2 Krn 13:22 BT_4)
2Krn:13:22 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Αβια καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ τοῦ προφήτου Αδδω.
2Krn:13:22 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ Ἀβιά, ὁ καί ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ; πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ  
2Krn:13:22 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Abijah I też, nawet, mianowicie Działalność; by działać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Prorok
2Krn:13:22 kai\ oi( loipoi\ lo/goi *abia kai\ ai( pra/Xeis au)tou= kai\ oi( lo/goi au)tou= gegramme/noi e)pi\ bibli/O| tou= profE/tou *addO.
2Krn:13:22 kai hoi loipoi logoi abia kai hai praXeis autu kai hoi logoi autu gegrammenoi epi bibliO tu profEtu addO.
2Krn:13:22 C RA_NPM A1_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPF N3I_NPF RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VP_XMPNPM P N2N_DSN RA_GSM N1M_GSM N_GSM
2Krn:13:22 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Abijah and also, even, namely the activity; to act he/she/it/same and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book the prophet ć
2Krn:13:22 and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) words (nom|voc) Abijah (indecl) and the (nom) activities (acc, nom|voc); you(sg)-will-ACT him/it/same (gen) and the (nom) words (nom|voc) him/it/same (gen) having-been-WRITE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) the (gen) prophet (gen)  
2Krn:13:22 2Krn_13:22_1 2Krn_13:22_2 2Krn_13:22_3 2Krn_13:22_4 2Krn_13:22_5 2Krn_13:22_6 2Krn_13:22_7 2Krn_13:22_8 2Krn_13:22_9 2Krn_13:22_10 2Krn_13:22_11 2Krn_13:22_12 2Krn_13:22_13 2Krn_13:22_14 2Krn_13:22_15 2Krn_13:22_16 2Krn_13:22_17 2Krn_13:22_18 2Krn_13:22_19
2Krn:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:13:23 καὶ ἀπέθανεν Αβια μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. Ἐν ταῖς ἡμέραις Ασα ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἔτη δέκα.
2Krn:13:23 And Abia died with his fathers, and they buried him in the city of David; and Asa his son reigned in his stead. In the days of Asa the land of Juda had rest ten years. (2 Chronicles 14:1 Brenton)
2Krn:13:23 Spoczął następnie Abiasz ze swymi przodkami i pochowano go w Mieście Dawidowym. Jego syn Asa został w jego miejsce królem. Za jego dni spokój w kraju panował przez dziesięć lat. (2 Krn 13:23 BT_4)
2Krn:13:23 καὶ ἀπέθανεν Αβια μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. Ἐν ταῖς ἡμέραις Ασα ἡσύχασεν γῆ Ιουδα ἔτη δέκα.
2Krn:13:23 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀβιά, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό δέκα
2Krn:13:23 I też, nawet, mianowicie By umierać Abijah Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Asa(pH) Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Asa(pH) By uspokajać się ize Ziemi/ziemia Judasz/Juda Rok Dziesięć
2Krn:13:23 kai\ a)pe/Tanen *abia meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *asa ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=. *)en tai=s E(me/rais *asa E(su/CHasen E( gE= *iouda e)/tE de/ka.
2Krn:13:23 kai apeTanen abia meta tOn paterOn autu, kai eTaPSan auton en polei dauid, kai ebasileusen asa hyios autu ant autu. en tais hEmerais asa hEsyCHasen hE gE iuda etE deka.
2Krn:13:23 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM P RA_DPF N1A_DPF N_GSM VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF N_GSM N3E_APN M
2Krn:13:23 and also, even, namely to die Abijah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Asa(ph) son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Asa(ph) to quiet-ize the earth/land Judas/Judah year ten
2Krn:13:23 and he/she/it-DIE-ed Abijah (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Asa(ph) (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Asa(ph) (indecl) he/she/it-QUIET-IZE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) years (nom|acc|voc) ten
2Krn:13:23 2Krn_13:23_1 2Krn_13:23_2 2Krn_13:23_3 2Krn_13:23_4 2Krn_13:23_5 2Krn_13:23_6 2Krn_13:23_7 2Krn_13:23_8 2Krn_13:23_9 2Krn_13:23_10 2Krn_13:23_11 2Krn_13:23_12 2Krn_13:23_13 2Krn_13:23_14 2Krn_13:23_15 2Krn_13:23_16 2Krn_13:23_17 2Krn_13:23_18 2Krn_13:23_19 2Krn_13:23_20 2Krn_13:23_21 2Krn_13:23_22 2Krn_13:23_23 2Krn_13:23_24 2Krn_13:23_25 2Krn_13:23_26 2Krn_13:23_27 2Krn_13:23_28 2Krn_13:23_29 2Krn_13:23_30
2Krn:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x