2Krn:15:1 καὶ Αζαριας υἱὸς Ωδηδ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου,
2Krn:15:1 And Azarias the son of Oded--upon him came the Spirit of the Lord, (2 Chronicles 15:1 Brenton)
2Krn:15:1 A duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda. (2 Krn 15:1 BT_4)
2Krn:15:1 Καὶ Αζαριας υἱὸς Ωδηδ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου,
2Krn:15:1 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:15:1 I też, nawet, mianowicie Syn By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:15:1 *kai\ *aDZarias ui(o\s *OdEd, e)ge/neto e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou,
2Krn:15:1 kai aDZarias hyios OdEd, egeneto ep’ auton pneuma kyriu,
2Krn:15:1 C N_NSM N2_NSM N_GSM VBI_AMI3S P RD_ASM N3M_NSN N2_GSM
2Krn:15:1 and also, even, namely ć son ć to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:15:1 and   son (nom)   he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:15:1 2Krn_15:1_1 2Krn_15:1_2 2Krn_15:1_3 2Krn_15:1_4 2Krn_15:1_5 2Krn_15:1_6 2Krn_15:1_7 2Krn_15:1_8 2Krn_15:1_9
2Krn:15:1 x x x x x x x x x
2Krn:15:2 καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν Ασα καὶ παντὶ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, Ασα καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Βενιαμιν· κύριος μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐὰν ἐκζητήσητε αὐτόν, εὑρεθήσεται ὑμῖν, καὶ ἐὰν ἐγκαταλίπητε αὐτόν, ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.
2Krn:15:2 and he went out to meet Asa, and all Juda and Benjamin, and said, Hear me, Asa, and all Juda and Benjamin. The Lord is with you, while ye are with him; and if ye seek him out, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you. (2 Chronicles 15:2 Brenton)
2Krn:15:2 Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: «Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści. (2 Krn 15:2 BT_4)
2Krn:15:2 καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν Ασα καὶ παντὶ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ εἶπεν Ἀκούσατέ μου, Ασα καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Βενιαμιν· κύριος μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐὰν ἐκζητήσητε αὐτόν, εὑρεθήσεται ὑμῖν, καὶ ἐὰν ἐγκαταλίπητε αὐτόν, ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.
2Krn:15:2 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krn:15:2 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja Asa(pH) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odszukiwać On/ona/to/to samo By znajdować Ty I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty
2Krn:15:2 kai\ e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin *asa kai\ panti\ *iouda kai\ *beniamin kai\ ei)=pen *)akou/sate/ mou, *asa kai\ pa=s *iouda kai\ *beniamin· ku/rios meT’ u(mO=n e)n tO=| ei)=nai u(ma=s met’ au)tou=, kai\ e)a\n e)kDZEtE/sEte au)to/n, eu(reTE/setai u(mi=n, kai\ e)a\n e)gkatali/pEte au)to/n, e)gkatalei/PSei u(ma=s.
2Krn:15:2 kai eXElTen eis apantEsin asa kai panti iuda kai beniamin kai eipen akusate mu, asa kai pas iuda kai beniamin· kyrios meT’ hymOn en tO einai hymas met’ autu, kai ean ekDZEtEsEte auton, heureTEsetai hymin, kai ean enkatalipEte auton, enkataleiPSei hymas.
2Krn:15:2 C VBI_AAI3S P N3I_ASF N_DSM C A3_DSM N_DSM C N_DSM C VBI_AAI3S VA_AAD2P RP_GS N_VSM C A3_VSM N_VSM C N_VSM N2_NSM P RP_GP P RA_DSN V9_PAN RP_AP P RD_GSM C C VA_AAS2P RD_ASM VC_FPI3S RP_DP C C VB_AAS2P RD_ASM VF_FAI3S RP_AP
2Krn:15:2 and also, even, namely to come out into (+acc) meeting Asa(ph) and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely to say/tell to hear I Asa(ph) and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely Benjamin lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to seek out he/she/it/same to find you and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you
2Krn:15:2 and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) Asa(ph) (indecl) and every (dat) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! me (gen) Asa(ph) (indecl) and every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be you(pl) (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and if-ever you(pl)-should-SEEK-OUT him/it/same (acc) he/she/it-will-be-FIND-ed you(pl) (dat) and if-ever you(pl)-should-GIVE UP him/it/same (acc) he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) you(pl) (acc)
2Krn:15:2 2Krn_15:2_1 2Krn_15:2_2 2Krn_15:2_3 2Krn_15:2_4 2Krn_15:2_5 2Krn_15:2_6 2Krn_15:2_7 2Krn_15:2_8 2Krn_15:2_9 2Krn_15:2_10 2Krn_15:2_11 2Krn_15:2_12 2Krn_15:2_13 2Krn_15:2_14 2Krn_15:2_15 2Krn_15:2_16 2Krn_15:2_17 2Krn_15:2_18 2Krn_15:2_19 2Krn_15:2_20 2Krn_15:2_21 2Krn_15:2_22 2Krn_15:2_23 2Krn_15:2_24 2Krn_15:2_25 2Krn_15:2_26 2Krn_15:2_27 2Krn_15:2_28 2Krn_15:2_29 2Krn_15:2_30 2Krn_15:2_31 2Krn_15:2_32 2Krn_15:2_33 2Krn_15:2_34 2Krn_15:2_35 2Krn_15:2_36 2Krn_15:2_37 2Krn_15:2_38 2Krn_15:2_39 2Krn_15:2_40 2Krn_15:2_41
2Krn:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:3 καὶ ἡμέραι πολλαὶ τῷ Ισραηλ ἐν οὐ θεῷ ἀληθινῷ καὶ οὐχ ἱερέως ὑποδεικνύοντος καὶ ἐν οὐ νόμῳ·
2Krn:15:3 And Israel has been a long time without the true God, and without a priest to expound the truth, and without the law. (2 Chronicles 15:3 Brenton)
2Krn:15:3 Przez długi czas był Izrael bez Boga prawdziwego i bez kapłana nauczyciela, i bez Prawa. (2 Krn 15:3 BT_4)
2Krn:15:3 καὶ ἡμέραι πολλαὶ τῷ Ισραηλ ἐν οὐ θεῷ ἀληθινῷ καὶ οὐχ ἱερέως ὑποδεικνύοντος καὶ ἐν οὐ νόμῳ·
2Krn:15:3 καί ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ ἀ·ληθινός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱερεύς, -έως, ὁ   καί ἐν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νόμος, -ου, ὁ
2Krn:15:3 I też, nawet, mianowicie Dzień Dużo Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym Bóg  Prawdziwy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym Prawo
2Krn:15:3 kai\ E(me/rai pollai\ tO=| *israEl e)n ou) TeO=| a)lETinO=| kai\ ou)CH i(ere/Os u(podeiknu/ontos kai\ e)n ou) no/mO|·
2Krn:15:3 kai hEmerai pollai tO israEl en u TeO alETinO kai uCH hiereOs hypodeiknyontos kai en u nomO·
2Krn:15:3 C N1A_NPF A1_NPF RA_DSM N_DSM P D N2_DSM A1_DSM C D N3V_GSM V1_PAPGSM C P D N2_DSM
2Krn:15:3 and also, even, namely day much the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among οὐχ before rough breathing god [see theology] true and also, even, namely οὐχ before rough breathing priest ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among οὐχ before rough breathing law
2Krn:15:3 and days (nom|voc) many (nom) the (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) not god (dat) true ([Adj] dat) and not priest (gen)   and in/among/by (+dat) not law (dat)
2Krn:15:3 2Krn_15:3_1 2Krn_15:3_2 2Krn_15:3_3 2Krn_15:3_4 2Krn_15:3_5 2Krn_15:3_6 2Krn_15:3_7 2Krn_15:3_8 2Krn_15:3_9 2Krn_15:3_10 2Krn_15:3_11 2Krn_15:3_12 2Krn_15:3_13 2Krn_15:3_14 2Krn_15:3_15 2Krn_15:3_16 2Krn_15:3_17
2Krn:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:4 καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον θεὸν Ισραηλ, καὶ εὑρεθήσεται αὐτοῖς.
2Krn:15:4 But he shall turn them to the Lord God of Israel, and he will be found of them. (2 Chronicles 15:4 Brenton)
2Krn:15:4 Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał Go, a On dał mu się odnaleźć. (2 Krn 15:4 BT_4)
2Krn:15:4 καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον θεὸν Ισραηλ, καὶ εὑρεθήσεται αὐτοῖς.
2Krn:15:4 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:15:4 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo
2Krn:15:4 kai\ e)pistre/PSei e)pi\ ku/rion Teo\n *israEl, kai\ eu(reTE/setai au)toi=s.
2Krn:15:4 kai epistrePSei epi kyrion Teon israEl, kai heureTEsetai autois.
2Krn:15:4 C VF_FAI3S P N2_ASM N2_ASM N_GSM C VC_FPI3S RD_DPM
2Krn:15:4 and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel and also, even, namely to find he/she/it/same
2Krn:15:4 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-FIND-ed them/same (dat)
2Krn:15:4 2Krn_15:4_1 2Krn_15:4_2 2Krn_15:4_3 2Krn_15:4_4 2Krn_15:4_5 2Krn_15:4_6 2Krn_15:4_7 2Krn_15:4_8 2Krn_15:4_9
2Krn:15:4 x x x x x x x x x
2Krn:15:5 καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ, ὅτι ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὰς χώρας.
2Krn:15:5 And in that time there is no peace to one going out, or to one coming in, for the terror of the Lord is upon all that inhabit the lands. (2 Chronicles 15:5 Brenton)
2Krn:15:5 W owych to czasach nie było pokoju dla wychodzącego i wracającego, albowiem zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju. (2 Krn 15:5 BT_4)
2Krn:15:5 καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ, ὅτι ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὰς χώρας.
2Krn:15:5 καί ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὅτι ἔκ·στασις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
2Krn:15:5 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Okres czasu ??? Przed przydechem mocnym By być Pokój By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Ponieważ/tamto Zdziwienia/zachwyt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
2Krn:15:5 kai\ e)n e)kei/nO| tO=| kairO=| ou)k e)/stin ei)rE/nE tO=| e)kporeuome/nO| kai\ tO=| ei)sporeuome/nO|, o(/ti e)/kstasis kuri/ou e)pi\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas ta\s CHO/ras.
2Krn:15:5 kai en ekeinO tO kairO uk estin eirEnE tO ekporeuomenO kai tO eisporeuomenO, hoti ekstasis kyriu epi pantas tus katoikuntas tas CHOras.
2Krn:15:5 C P RD_DSM RA_DSM N2_DSM D V9_PAI3S N1_NSF RA_DSM V1_PMPDSM C RA_DSM V1_PMPDSM C N3I_NSF N2_GSM P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_APF N1A_APF
2Krn:15:5 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the period of time οὐχ before rough breathing to be peace the to go out and also, even, namely the to enter because/that astoundment/ecstasy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the region realm (clίme); land, country, territory, tract
2Krn:15:5 and in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) period of time (dat) not he/she/it-is peace (nom|voc) the (dat) while being-GO-ed-OUT (dat) and the (dat) while being-ENTER-ed (dat) because/that astoundment/ecstasy (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) region (gen), regions (acc)
2Krn:15:5 2Krn_15:5_1 2Krn_15:5_2 2Krn_15:5_3 2Krn_15:5_4 2Krn_15:5_5 2Krn_15:5_6 2Krn_15:5_7 2Krn_15:5_8 2Krn_15:5_9 2Krn_15:5_10 2Krn_15:5_11 2Krn_15:5_12 2Krn_15:5_13 2Krn_15:5_14 2Krn_15:5_15 2Krn_15:5_16 2Krn_15:5_17 2Krn_15:5_18 2Krn_15:5_19 2Krn_15:5_20 2Krn_15:5_21 2Krn_15:5_22
2Krn:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:6 καὶ πολεμήσει ἔθνος πρὸς ἔθνος καὶ πόλις πρὸς πόλιν, ὅτι ὁ θεὸς ἐξέστησεν αὐτοὺς ἐν πάσῃ θλίψει.
2Krn:15:6 And nation shall fight against nation, and city against city; for God has confounded them with every kind of affliction. (2 Chronicles 15:6 Brenton)
2Krn:15:6 Naród powstał przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski dopuszczał na nich to zamieszanie. (2 Krn 15:6 BT_4)
2Krn:15:6 καὶ πολεμήσει ἔθνος πρὸς ἔθνος καὶ πόλις πρὸς πόλιν, ὅτι θεὸς ἐξέστησεν αὐτοὺς ἐν πάσῃ θλίψει.
2Krn:15:6 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πόλις, -εως, ἡ πρός πόλις, -εως, ἡ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
2Krn:15:6 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Naród [zobacz etniczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miasto Ponieważ/tamto Bóg  By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
2Krn:15:6 kai\ polemE/sei e)/Tnos pro\s e)/Tnos kai\ po/lis pro\s po/lin, o(/ti o( Teo\s e)Xe/stEsen au)tou\s e)n pa/sE| Tli/PSei.
2Krn:15:6 kai polemEsei eTnos pros eTnos kai polis pros polin, hoti ho Teos eXestEsen autus en pasE TliPSei.
2Krn:15:6 C VF_FAI3S N3E_NSN P N3E_ASN C N3I_NSF P N3I_ASF C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_APM P A1S_DSF N3I_DSF
2Krn:15:6 and also, even, namely to fight war nation [see ethnic] toward (+acc,+gen,+dat) nation [see ethnic] and also, even, namely city toward (+acc,+gen,+dat) city because/that the god [see theology] to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
2Krn:15:6 and he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) nation (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) and city (nom) toward (+acc,+gen,+dat) city (acc) because/that the (nom) god (nom) he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)
2Krn:15:6 2Krn_15:6_1 2Krn_15:6_2 2Krn_15:6_3 2Krn_15:6_4 2Krn_15:6_5 2Krn_15:6_6 2Krn_15:6_7 2Krn_15:6_8 2Krn_15:6_9 2Krn_15:6_10 2Krn_15:6_11 2Krn_15:6_12 2Krn_15:6_13 2Krn_15:6_14 2Krn_15:6_15 2Krn_15:6_16 2Krn_15:6_17
2Krn:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:7 καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε, καὶ μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, ὅτι ἔστιν μισθὸς τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν. –
2Krn:15:7 But be ye strong, and let not your hands be weakened: for there is a reward for your work. (2 Chronicles 15:7 Brenton)
2Krn:15:7 Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, bo jest zapłata za wasze czyny». (2 Krn 15:7 BT_4)
2Krn:15:7 καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε, καὶ μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, ὅτι ἔστιν μισθὸς τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν.
2Krn:15:7 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί μή ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
2Krn:15:7 I też, nawet, mianowicie Ty By mieć siła I też, nawet, mianowicie Nie By zaniechać (bądź słaby) Ręka Ty Ponieważ/tamto By być Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Biznesowe/gonitwy Ty  
2Krn:15:7 kai\ u(mei=s i)sCHu/sate, kai\ mE\ e)klue/sTOsan ai( CHei=res u(mO=n, o(/ti e)/stin misTo\s tE=| e)rgasi/a| u(mO=n.
2Krn:15:7 kai hymeis isCHysate, kai mE eklyesTOsan hai CHeires hymOn, hoti estin misTos tE ergasia hymOn.
2Krn:15:7 C RP_NP VA_AAD2P C D V1_PMD3P RA_NPF N3_NPF RP_GP C V9_PAI3S N2_NSM RA_DSF N1A_DSF RP_GP
2Krn:15:7 and also, even, namely you to have strength and also, even, namely not to give up (be faint) the hand you because/that to be just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the business/pursuits you  
2Krn:15:7 and you(pl) (nom) you(pl)-HAVE-ed-STRENGTH, do-HAVE-you(pl)-STRENGTH! and not let-them-be-being-GIVE-ed-UP! the (nom) hands (nom|voc) you(pl) (gen) because/that he/she/it-is just recompense (nom) the (dat) business/pursuits (dat) you(pl) (gen)  
2Krn:15:7 2Krn_15:7_1 2Krn_15:7_2 2Krn_15:7_3 2Krn_15:7_4 2Krn_15:7_5 2Krn_15:7_6 2Krn_15:7_7 2Krn_15:7_8 2Krn_15:7_9 2Krn_15:7_10 2Krn_15:7_11 2Krn_15:7_12 2Krn_15:7_13 2Krn_15:7_14 2Krn_15:7_15 2Krn_15:7_16
2Krn:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:8 καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν προφητείαν Αδαδ τοῦ προφήτου καὶ κατίσχυσεν καὶ ἐξέβαλεν τὰ βδελύγματα ἀπὸ πάσης τῆς γῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν πόλεων, ὧν κατέσχεν ἐν ὄρει Εφραιμ, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου, ὃ ἦν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ κυρίου.
2Krn:15:8 And when Asa heard these words, and the prophesy of Adad the prophet, then he strengthened himself, and cast out the abominations from all the land of Juda and Benjamin, and from the cities which Jeroboam possessed, in mount Ephraim, and he renewed the altar of the Lord, which was before the temple of the Lord. (2 Chronicles 15:8 Brenton)
2Krn:15:8 Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo proroka Odeda, nabrał otuchy i usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy i Beniamina oraz miast, które zdobył na górze Efraima, i odnowił ołtarz Pański, który znajdował się przed przedsionkiem Pańskim. (2 Krn 15:8 BT_4)
2Krn:15:8 καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν προφητείαν Αδαδ τοῦ προφήτου καὶ κατίσχυσεν καὶ ἐξέβαλεν τὰ βδελύγματα ἀπὸ πάσης τῆς γῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν πόλεων, ὧν κατέσχεν ἐν ὄρει Εφραιμ, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου, ἦν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ κυρίου.
2Krn:15:8 καί ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό προφητεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:15:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Prorokuj Prorok I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Wstręt Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Kto/, który/, który By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By inaugurować Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być Przedtem/w przodzie z Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:15:8 kai\ e)n tO=| a)kou=sai tou\s lo/gous tou/tous kai\ tE\n profEtei/an *adad tou= profE/tou kai\ kati/sCHusen kai\ e)Xe/balen ta\ bdelu/gmata a)po\ pa/sEs tE=s gE=s *iouda kai\ *beniamin kai\ a)po\ tO=n po/leOn, O(=n kate/sCHen e)n o)/rei *efraim, kai\ e)nekai/nisen to\ TusiastE/rion kuri/ou, o(\ E)=n e)/mprosTen tou= naou= kuri/ou.
2Krn:15:8 kai en tO akusai tus logus tutus kai tEn profEteian adad tu profEtu kai katisCHysen kai eXebalen ta bdelygmata apo pasEs tEs gEs iuda kai beniamin kai apo tOn poleOn, hOn katesCHen en orei efraim, kai enekainisen to TysiastErion kyriu, ho En emprosTen tu nau kyriu.
2Krn:15:8 C P RA_DSN VA_AAN RA_APM N2_APM RD_APM C RA_ASF N1A_ASF N_GSM RA_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_APN N3M_APN P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF N_GSM C N_GSM C P RA_GPF N3I_GPF RR_GPF VBI_AAI3S P N3E_DSN N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RR_NSN V9_IAI3S P RA_GSM N2_GSM N2_GSM
2Krn:15:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the prophesy ć the prophet and also, even, namely to ??? and also, even, namely to disperse/extract the abomination from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the earth/land Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city who/whom/which to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim and also, even, namely to inaugurate the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to be before/in front of the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:15:8 and in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (acc) words (acc) these (acc) and the (acc) prophesy (acc)   the (gen) prophet (gen) and he/she/it-???-ed and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) away from (+gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) and away from (+gen) the (gen) cities (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-HOLD FAST-ed in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and he/she/it-INAUGURATE-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was before/in front of the (gen) temple (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:15:8 2Krn_15:8_1 2Krn_15:8_2 2Krn_15:8_3 2Krn_15:8_4 2Krn_15:8_5 2Krn_15:8_6 2Krn_15:8_7 2Krn_15:8_8 2Krn_15:8_9 2Krn_15:8_10 2Krn_15:8_11 2Krn_15:8_12 2Krn_15:8_13 2Krn_15:8_14 2Krn_15:8_15 2Krn_15:8_16 2Krn_15:8_17 2Krn_15:8_18 2Krn_15:8_19 2Krn_15:8_20 2Krn_15:8_21 2Krn_15:8_22 2Krn_15:8_23 2Krn_15:8_24 2Krn_15:8_25 2Krn_15:8_26 2Krn_15:8_27 2Krn_15:8_28 2Krn_15:8_29 2Krn_15:8_30 2Krn_15:8_31 2Krn_15:8_32 2Krn_15:8_33 2Krn_15:8_34 2Krn_15:8_35 2Krn_15:8_36 2Krn_15:8_37 2Krn_15:8_38 2Krn_15:8_39 2Krn_15:8_40 2Krn_15:8_41 2Krn_15:8_42 2Krn_15:8_43 2Krn_15:8_44 2Krn_15:8_45 2Krn_15:8_46
2Krn:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:9 καὶ ἐξεκκλησίασεν τὸν Ιουδαν καὶ Βενιαμιν καὶ τοὺς προσηλύτους τοὺς παροικοῦντας μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Συμεων, ὅτι προσετέθησαν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς ὅτι κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
2Krn:15:9 And he assembled Juda and Benjamin, and the strangers that dwelt with him, of Ephraim, and of Manasse, and of Symeon: for many of Israel were joined to him, when they saw that the Lord his God was with him. (2 Chronicles 15:9 Brenton)
2Krn:15:9 Zebrał potem wszystkich ludzi z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima i Manassesa, i Symeona przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie z Izraela do niego, widząc, że ich Bóg, Jahwe, był z nim. (2 Krn 15:9 BT_4)
2Krn:15:9 καὶ ἐξεκκλησίασεν τὸν Ιουδαν καὶ Βενιαμιν καὶ τοὺς προσηλύτους τοὺς παροικοῦντας μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Συμεων, ὅτι προσετέθησαν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς ὅτι κύριος θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
2Krn:15:9 καί   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Ἐφραίμ, ὁ καί ἀπό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἀπό Συμεών, ὁ ὅτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:15:9 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Symeon/Symeon Ponieważ/tamto By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dużo Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krn:15:9 kai\ e)XekklEsi/asen to\n *ioudan kai\ *beniamin kai\ tou\s prosElu/tous tou\s paroikou=ntas met’ au)tou= a)po\ *efraim kai\ a)po\ *manassE kai\ a)po\ *sumeOn, o(/ti prosete/TEsan pro\s au)to\n polloi\ tou= *israEl e)n tO=| i)dei=n au)tou\s o(/ti ku/rios o( Teo\s au)tou= met’ au)tou=.
2Krn:15:9 kai eXekklEsiasen ton iudan kai beniamin kai tus prosElytus tus paroikuntas met’ autu apo efraim kai apo manassE kai apo symeOn, hoti proseteTEsan pros auton polloi tu israEl en tO idein autus hoti kyrios ho Teos autu met’ autu.
2Krn:15:9 C VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM C N_ASM C RA_APM N2_APM RA_APM V2_PAPAPM P RD_GSM P N_GSM C P N_GSM C P N_GSM C VCI_API3P P RD_ASM A1_NPM RA_GSM N_GSM P RA_DSN VB_AAN RD_APM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:15:9 and also, even, namely ć the Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Ephraim and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Manasses and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Symeon/Simeon because/that to add to toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same much the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krn:15:9 and   the (acc) Judas/Judah (acc) and Benjamin (indecl) and the (acc) proselytes (acc) the (acc) while DWELL-ing--NEAR (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) away from (+gen) Ephraim (indecl) and away from (+gen) Manasses  (acc, gen, voc) and away from (+gen) Symeon/Simeon (indecl) because/that they-were-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) many (nom) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-SEE them/same (acc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:15:9 2Krn_15:9_1 2Krn_15:9_2 2Krn_15:9_3 2Krn_15:9_4 2Krn_15:9_5 2Krn_15:9_6 2Krn_15:9_7 2Krn_15:9_8 2Krn_15:9_9 2Krn_15:9_10 2Krn_15:9_11 2Krn_15:9_12 2Krn_15:9_13 2Krn_15:9_14 2Krn_15:9_15 2Krn_15:9_16 2Krn_15:9_17 2Krn_15:9_18 2Krn_15:9_19 2Krn_15:9_20 2Krn_15:9_21 2Krn_15:9_22 2Krn_15:9_23 2Krn_15:9_24 2Krn_15:9_25 2Krn_15:9_26 2Krn_15:9_27 2Krn_15:9_28 2Krn_15:9_29 2Krn_15:9_30 2Krn_15:9_31 2Krn_15:9_32 2Krn_15:9_33 2Krn_15:9_34 2Krn_15:9_35 2Krn_15:9_36 2Krn_15:9_37 2Krn_15:9_38 2Krn_15:9_39
2Krn:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:10 καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ασα.
2Krn:15:10 And they assembled at Jerusalem in the third month, in the fifteenth year of the reign of Asa. (2 Chronicles 15:10 Brenton)
2Krn:15:10 Zgromadzili się więc w Jerozolimie w trzecim miesiącu piętnastego roku panowania Asy. (2 Krn 15:10 BT_4)
2Krn:15:10 καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ασα.
2Krn:15:10 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό πεντε·και·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ
2Krn:15:10 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piętnasty Rok Królestwo Asa(pH)
2Krn:15:10 kai\ sunE/CHTEsan ei)s *ierousalEm e)n tO=| mEni\ tO=| tri/tO| e)n tO=| pentekaideka/tO| e)/tei tE=s basilei/as *asa.
2Krn:15:10 kai synECHTEsan eis ierusalEm en tO mEni tO tritO en tO pentekaidekatO etei tEs basileias asa.
2Krn:15:10 C VQI_API3P P N_ASF P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM
2Krn:15:10 and also, even, namely to gather together into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifteenth year the kingdom Asa(ph)
2Krn:15:10 and they-were-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) third (dat) in/among/by (+dat) the (dat) fifteenth (dat) year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Asa(ph) (indecl)
2Krn:15:10 2Krn_15:10_1 2Krn_15:10_2 2Krn_15:10_3 2Krn_15:10_4 2Krn_15:10_5 2Krn_15:10_6 2Krn_15:10_7 2Krn_15:10_8 2Krn_15:10_9 2Krn_15:10_10 2Krn_15:10_11 2Krn_15:10_12 2Krn_15:10_13 2Krn_15:10_14 2Krn_15:10_15 2Krn_15:10_16
2Krn:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:11 καὶ ἔθυσεν τῷ κυρίῳ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκαν, μόσχους ἑπτακοσίους καὶ πρόβατα ἑπτακισχίλια.
2Krn:15:11 And he sacrificed to the Lord in that day of the spoils which they brought, seven hundred calves and seven thousand sheep. (2 Chronicles 15:11 Brenton)
2Krn:15:11 Ofiarowali w owym dniu dla Pana z łupu, jak przynieśli, siedemset wołów i siedem tysięcy owiec. (2 Krn 15:11 BT_4)
2Krn:15:11 καὶ ἔθυσεν τῷ κυρίῳ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκαν, μόσχους ἑπτακοσίους καὶ πρόβατα ἑπτακισχίλια.
2Krn:15:11 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἑπτα·κισ·χίλιοι -αι -α
2Krn:15:11 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Cielęcia/wół Siedemset I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Siedem tysięcy
2Krn:15:11 kai\ e)/Tusen tO=| kuri/O| e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| a)po\ tO=n sku/lOn, O(=n E)/negkan, mo/sCHous e(ptakosi/ous kai\ pro/bata e(ptakisCHi/lia.
2Krn:15:11 kai eTysen tO kyriO en ekeinE tE hEmera apo tOn skylOn, hOn Enenkan, mosCHus heptakosius kai probata heptakisCHilia.
2Krn:15:11 C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF P RA_GPN N2N_GPN RR_GPN VAI_AAI3P N2_APM A1_APM C N2N_APN A1A_APN
2Krn:15:11 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spoil who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth calf/ox seven hundred and also, even, namely sheep (sheepfold) seven thousand
2Krn:15:11 and he/she/it-SACRIFICE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) away from (+gen) the (gen) spoils (gen) who/whom/which (gen) they-BRING-ed calves/oxen (acc) seven hundred (acc) and sheep (nom|acc|voc) seven thousand (nom|acc|voc)
2Krn:15:11 2Krn_15:11_1 2Krn_15:11_2 2Krn_15:11_3 2Krn_15:11_4 2Krn_15:11_5 2Krn_15:11_6 2Krn_15:11_7 2Krn_15:11_8 2Krn_15:11_9 2Krn_15:11_10 2Krn_15:11_11 2Krn_15:11_12 2Krn_15:11_13 2Krn_15:11_14 2Krn_15:11_15 2Krn_15:11_16 2Krn_15:11_17 2Krn_15:11_18
2Krn:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:12 καὶ διῆλθεν ἐν διαθήκῃ ζητῆσαι κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς·
2Krn:15:12 And he entered into a covenant that they should seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul. (2 Chronicles 15:12 Brenton)
2Krn:15:12 Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy. (2 Krn 15:12 BT_4)
2Krn:15:12 καὶ διῆλθεν ἐν διαθήκῃ ζητῆσαι κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς·
2Krn:15:12 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
2Krn:15:12 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
2Krn:15:12 kai\ diE=lTen e)n diaTE/kE| DZEtE=sai ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n e)X o(/lEs tE=s kardi/as kai\ e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s·
2Krn:15:12 kai diElTen en diaTEkE DZEtEsai kyrion Teon tOn paterOn autOn eX holEs tEs kardias kai eX holEs tEs PSyCHEs·
2Krn:15:12 C VBI_AAI3S P N1_DSF VA_AAN N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF
2Krn:15:12 and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
2Krn:15:12 and he/she/it-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) covenant (dat) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) and out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen)
2Krn:15:12 2Krn_15:12_1 2Krn_15:12_2 2Krn_15:12_3 2Krn_15:12_4 2Krn_15:12_5 2Krn_15:12_6 2Krn_15:12_7 2Krn_15:12_8 2Krn_15:12_9 2Krn_15:12_10 2Krn_15:12_11 2Krn_15:12_12 2Krn_15:12_13 2Krn_15:12_14 2Krn_15:12_15 2Krn_15:12_16 2Krn_15:12_17 2Krn_15:12_18 2Krn_15:12_19
2Krn:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:13 καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν μὴ ἐκζητήσῃ κύριον θεὸν Ισραηλ, ἀποθανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕως πρεσβυτέρου, ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός.
2Krn:15:13 And that whoever should not seek the Lord God of Israel, should die, whether young or old, whether man or woman. (2 Chronicles 15:13 Brenton)
2Krn:15:13 Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela. (2 Krn 15:13 BT_4)
2Krn:15:13 καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν μὴ ἐκζητήσῃ κύριον θεὸν Ισραηλ, ἀποθανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕως πρεσβυτέρου, ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός.
2Krn:15:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀπό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
2Krn:15:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By umierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bardziej nowy/młodszy Aż; świtaj Starszy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Aż; świtaj Kobiety/żona
2Krn:15:13 kai\ pa=s, o(\s e)a\n mE\ e)kDZEtE/sE| ku/rion Teo\n *israEl, a)poTanei=tai a)po\ neOte/rou e(/Os presbute/rou, a)po\ a)ndro\s e(/Os gunaiko/s.
2Krn:15:13 kai pas, hos ean mE ekDZEtEsE kyrion Teon israEl, apoTaneitai apo neOteru heOs presbyteru, apo andros heOs gynaikos.
2Krn:15:13 C A3_NSM RR_NSM C D VA_AAS3S N2_ASM N2_ASM N_GSM VF2_FMI3S P A1A_GSMC P N2_GSM P N3_GSM P N3K_GSF
2Krn:15:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to die from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing newer/younger until; dawn elder from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". until; dawn woman/wife
2Krn:15:13 and every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever not you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT, he/she/it-should-SEEK-OUT, you(sg)-should-be-SEEK-ed-OUT lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl) he/she/it-will-be-DIE-ed away from (+gen) newer/younger ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) elder ([Adj] gen) away from (+gen) man, husband (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen)
2Krn:15:13 2Krn_15:13_1 2Krn_15:13_2 2Krn_15:13_3 2Krn_15:13_4 2Krn_15:13_5 2Krn_15:13_6 2Krn_15:13_7 2Krn_15:13_8 2Krn_15:13_9 2Krn_15:13_10 2Krn_15:13_11 2Krn_15:13_12 2Krn_15:13_13 2Krn_15:13_14 2Krn_15:13_15 2Krn_15:13_16 2Krn_15:13_17 2Krn_15:13_18
2Krn:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:14 καὶ ὤμοσαν ἐν τῷ κυρίῳ ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κερατίναις.
2Krn:15:14 And they swore to the Lord with a loud voice, and with trumpets, and with cornets. (2 Chronicles 15:14 Brenton)
2Krn:15:14 Przysięgli więc wobec Pana donośnie wśród okrzyków radości i dźwięków trąb i rogów. (2 Krn 15:14 BT_4)
2Krn:15:14 καὶ ὤμοσαν ἐν τῷ κυρίῳ ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κερατίναις.
2Krn:15:14 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ἐν  
2Krn:15:14 I też, nawet, mianowicie By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krn:15:14 kai\ O)/mosan e)n tO=| kuri/O| e)n fOnE=| mega/lE| kai\ e)n sa/lpigXin kai\ e)n kerati/nais.
2Krn:15:14 kai Omosan en tO kyriO en fOnE megalE kai en salpinXin kai en keratinais.
2Krn:15:14 C VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM P N1_DSF A1_DSF C P N3G_DPF C P N1_DPF
2Krn:15:14 and also, even, namely to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krn:15:14 and they-SWEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) trumpets (dat) and in/among/by (+dat)  
2Krn:15:14 2Krn_15:14_1 2Krn_15:14_2 2Krn_15:14_3 2Krn_15:14_4 2Krn_15:14_5 2Krn_15:14_6 2Krn_15:14_7 2Krn_15:14_8 2Krn_15:14_9 2Krn_15:14_10 2Krn_15:14_11 2Krn_15:14_12 2Krn_15:14_13 2Krn_15:14_14
2Krn:15:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:15 καὶ ηὐφράνθησαν πᾶς Ιουδα περὶ τοῦ ὅρκου, ὅτι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὤμοσαν καὶ ἐν πάσῃ θελήσει ἐζήτησαν αὐτόν, καὶ εὑρέθη αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν αὐτοῖς κύριος κυκλόθεν. –
2Krn:15:15 And all Juda rejoiced concerning the oath: for they swore with all their heart, and they sought him with all their desires; and he was found of them: and the Lord gave them rest round about. (2 Chronicles 15:15 Brenton)
2Krn:15:15 A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ z całego serca swego przysięgli sobie i z całą chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach. (2 Krn 15:15 BT_4)
2Krn:15:15 καὶ ηὐφράνθησαν πᾶς Ιουδα περὶ τοῦ ὅρκου, ὅτι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὤμοσαν καὶ ἐν πάσῃ θελήσει ἐζήτησαν αὐτόν, καὶ εὑρέθη αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν αὐτοῖς κύριος κυκλόθεν.
2Krn:15:15 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ περί ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ ὅτι ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κυκλό·θεν  
2Krn:15:15 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Przysięga Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By przysięgać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła  
2Krn:15:15 kai\ Eu)fra/nTEsan pa=s *iouda peri\ tou= o(/rkou, o(/ti e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s O)/mosan kai\ e)n pa/sE| TelE/sei e)DZE/tEsan au)to/n, kai\ eu(re/TE au)toi=s kai\ kate/pausen au)toi=s ku/rios kuklo/Ten.
2Krn:15:15 kai EufranTEsan pas iuda peri tu horku, hoti eX holEs tEs PSyCHEs Omosan kai en pasE TelEsei eDZEtEsan auton, kai heureTE autois kai katepausen autois kyrios kykloTen.
2Krn:15:15 C VCI_API3P A3_NSM N_NSM P RA_GSM N2_GSM C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P C P A1S_DSF N3I_DSF VAI_AAI3P RD_ASM C VC_API3S RD_DPM C VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM D
2Krn:15:15 and also, even, namely to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of Judas/Judah about (+acc,+gen) the oath because/that out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to swear and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire to seek he/she/it/same and also, even, namely to find he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. around  
2Krn:15:15 and they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) about (+acc,+gen) the (gen) oath (gen) because/that out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen) they-SWEAR-ed and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) they-SEEK-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-FIND-ed them/same (dat) and he/she/it-???-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) around  
2Krn:15:15 2Krn_15:15_1 2Krn_15:15_2 2Krn_15:15_3 2Krn_15:15_4 2Krn_15:15_5 2Krn_15:15_6 2Krn_15:15_7 2Krn_15:15_8 2Krn_15:15_9 2Krn_15:15_10 2Krn_15:15_11 2Krn_15:15_12 2Krn_15:15_13 2Krn_15:15_14 2Krn_15:15_15 2Krn_15:15_16 2Krn_15:15_17 2Krn_15:15_18 2Krn_15:15_19 2Krn_15:15_20 2Krn_15:15_21 2Krn_15:15_22 2Krn_15:15_23 2Krn_15:15_24 2Krn_15:15_25 2Krn_15:15_26 2Krn_15:15_27 2Krn_15:15_28
2Krn:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:16 καὶ τὴν Μααχα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι τῇ Ἀστάρτῃ λειτουργοῦσαν καὶ κατέκοψεν τὸ εἴδωλον καὶ κατέκαυσεν ἐν χειμάρρῳ Κεδρων.
2Krn:15:16 And he removed Maacha his mother from being priestess to Astarte; and he cut down the idol, and burnt it in the brook of Kedron. (2 Chronicles 15:16 Brenton)
2Krn:15:16 Król Asa nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej za to, że sporządziła obrzydliwość ku czci Aszery. Asa ściął tę obrzydliwość, porąbał i spalił przy potoku Cedron. (2 Krn 15:16 BT_4)
2Krn:15:16 καὶ τὴν Μααχα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι τῇ Ἀστάρτῃ λειτουργοῦσαν καὶ κατέκοψεν τὸ εἴδωλον καὶ κατέκαυσεν ἐν χειμάρρῳ Κεδρων.
2Krn:15:16 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Κεδρών, ὁ
2Krn:15:16 I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Nie By być By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik Idol I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki Kidron [dolina z]
2Krn:15:16 kai\ tE\n *maaCHa tE\n mEte/ra au)tou= mete/stEsen tou= mE\ ei)=nai tE=| *)asta/rtE| leitourgou=san kai\ kate/koPSen to\ ei)/dOlon kai\ kate/kausen e)n CHeima/rrO| *kedrOn.
2Krn:15:16 kai tEn maaCHa tEn mEtera autu metestEsen tu mE einai tE astartE leiturgusan kai katekoPSen to eidOlon kai katekausen en CHeimarrO kedrOn.
2Krn:15:16 C RA_ASF N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RA_GSN D V9_PAN RA_DSF N_DSF V2_PAPASF C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S P N2_DSM N_GS
2Krn:15:16 and also, even, namely the ć the mother he/she/it/same to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. the not to be the ć to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher the idol and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wadi Kidron [valley of]
2Krn:15:16 and the (acc)   the (acc) mother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-REMOVE-ed the (gen) not to-be the (dat)   while OFFICIATE-ing (acc) and he/she/it-SLASHING-ed the (nom|acc) idol (nom|acc|voc) and he/she/it-BURNED UP-ed in/among/by (+dat) wadi (dat) Kidron (indecl)
2Krn:15:16 2Krn_15:16_1 2Krn_15:16_2 2Krn_15:16_3 2Krn_15:16_4 2Krn_15:16_5 2Krn_15:16_6 2Krn_15:16_7 2Krn_15:16_8 2Krn_15:16_9 2Krn_15:16_10 2Krn_15:16_11 2Krn_15:16_12 2Krn_15:16_13 2Krn_15:16_14 2Krn_15:16_15 2Krn_15:16_16 2Krn_15:16_17 2Krn_15:16_18 2Krn_15:16_19 2Krn_15:16_20 2Krn_15:16_21 2Krn_15:16_22
2Krn:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:17 πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἐν τῷ Ισραηλ· ἀλλ’ ἢ καρδία Ασα ἐγένετο πλήρης πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
2Krn:15:17 Nevertheless they removed not the high places: they still existed in Israel: nevertheless the heart of Asa was perfect all his days. (2 Chronicles 15:17 Brenton)
2Krn:15:17 Ale choć nie usunięto wyżyn z Izraela, jednak serce Asy w ciągu całego życia jego pozostało szczere. (2 Krn 15:17 BT_4)
2Krn:15:17 πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἐν τῷ Ισραηλ· ἀλλ’ καρδία Ασα ἐγένετο πλήρης πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
2Krn:15:17 πλήν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἔτι ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀλλά ἤ[1] καρδία, -ας, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πλήρης -ες πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:15:17 Z wyjątkiem Podniesiony ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Jeszcze/jeszcze By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Ale Albo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Asa(pH) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pełny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo
2Krn:15:17 plE\n ta\ u(PSEla\ ou)k a)pe/stEsan, e)/ti u(pE=rCHen e)n tO=| *israEl· a)ll’ E)\ kardi/a *asa e)ge/neto plE/rEs pa/sas ta\s E(me/ras au)tou=.
2Krn:15:17 plEn ta hyPSEla uk apestEsan, eti hypErCHen en tO israEl· all’ E kardia asa egeneto plErEs pasas tas hEmeras autu.
2Krn:15:17 D RA_NPN A1_NPN D VHI_AAI3P D V1I_IAI3S P RA_DSM N_DSM C C N1A_NSF N_GSM VBI_AMI3S A3H_NSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM
2Krn:15:17 except the elevated οὐχ before rough breathing to disengage yet/still to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel but or heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Asa(ph) to become become, happen full every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same
2Krn:15:17 except the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) not they-DISENGAGE-ed yet/still he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) but or heart (nom|voc) Asa(ph) (indecl) he/she/it-was-BECOME-ed full ([Adj] nom) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) him/it/same (gen)
2Krn:15:17 2Krn_15:17_1 2Krn_15:17_2 2Krn_15:17_3 2Krn_15:17_4 2Krn_15:17_5 2Krn_15:17_6 2Krn_15:17_7 2Krn_15:17_8 2Krn_15:17_9 2Krn_15:17_10 2Krn_15:17_11 2Krn_15:17_12 2Krn_15:17_13 2Krn_15:17_14 2Krn_15:17_15 2Krn_15:17_16 2Krn_15:17_17 2Krn_15:17_18 2Krn_15:17_19 2Krn_15:17_20
2Krn:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:18 καὶ εἰσήνεγκεν τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη.
2Krn:15:18 And he brought in the holy things of David his father, and the holy things of the house of God, silver, and gold, and vessels. (2 Chronicles 15:18 Brenton)
2Krn:15:18 W świątyni Bożej złożył sprzęty poświęcone na ofiarę przez swojego ojca i przez siebie: srebro, złoto oraz naczynia. (2 Krn 15:18 BT_4)
2Krn:15:18 καὶ εἰσήνεγκεν τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη.
2Krn:15:18 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ
2Krn:15:18 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) David Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie
2Krn:15:18 kai\ ei)sE/negken ta\ a(/gia *dauid tou= patro\s au)tou= kai\ ta\ a(/gia oi)/kou kuri/ou tou= Teou=, a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ skeu/E.
2Krn:15:18 kai eisEnenken ta hagia dauid tu patros autu kai ta hagia oiku kyriu tu Teu, argyrion kai CHrysion kai skeuE.
2Krn:15:18 C VAI_AAI3S RA_APN A1A_APN N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C RA_APN A1A_APN N2_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM N2N_ASN C N2N_ASN C N3E_APN
2Krn:15:18 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) David the father he/she/it/same and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement
2Krn:15:18 and he/she/it-BRING IN-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)
2Krn:15:18 2Krn_15:18_1 2Krn_15:18_2 2Krn_15:18_3 2Krn_15:18_4 2Krn_15:18_5 2Krn_15:18_6 2Krn_15:18_7 2Krn_15:18_8 2Krn_15:18_9 2Krn_15:18_10 2Krn_15:18_11 2Krn_15:18_12 2Krn_15:18_13 2Krn_15:18_14 2Krn_15:18_15 2Krn_15:18_16 2Krn_15:18_17 2Krn_15:18_18 2Krn_15:18_19 2Krn_15:18_20
2Krn:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:15:19 καὶ πόλεμος οὐκ ἦν μετ’ αὐτοῦ ἕως τοῦ πέμπτου καὶ τριακοστοῦ ἔτους τῆς βασιλείας Ασα.
2Krn:15:19 And there was no war waged with him until the thirty-fifth year of the reign of Asa. (2 Chronicles 15:19 Brenton)
2Krn:15:19 Wojny zaś nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy. (2 Krn 15:19 BT_4)
2Krn:15:19 Καὶ πόλεμος οὐκ ἦν μετ’ αὐτοῦ ἕως τοῦ πέμπτου καὶ τριακοστοῦ ἔτους τῆς βασιλείας Ασα.
2Krn:15:19 καί πόλεμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον καί   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ
2Krn:15:19 I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Aż; świtaj Piąty I też, nawet, mianowicie Rok Królestwo Asa(pH)
2Krn:15:19 *kai\ po/lemos ou)k E)=n met’ au)tou= e(/Os tou= pe/mptou kai\ triakostou= e)/tous tE=s basilei/as *asa.
2Krn:15:19 kai polemos uk En met’ autu heOs tu pemptu kai triakostu etus tEs basileias asa.
2Krn:15:19 C N2_NSM D V9_IAI3S P RD_GSM P RA_GSM A1_GSM C A1_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM
2Krn:15:19 and also, even, namely war [see polemic] οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn the fifth and also, even, namely ć year the kingdom Asa(ph)
2Krn:15:19 and war (nom) not he/she/it-was after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) fifth (gen) and   year (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Asa(ph) (indecl)
2Krn:15:19 2Krn_15:19_1 2Krn_15:19_2 2Krn_15:19_3 2Krn_15:19_4 2Krn_15:19_5 2Krn_15:19_6 2Krn_15:19_7 2Krn_15:19_8 2Krn_15:19_9 2Krn_15:19_10 2Krn_15:19_11 2Krn_15:19_12 2Krn_15:19_13 2Krn_15:19_14 2Krn_15:19_15
2Krn:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x