4Krl:15:1 Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ τῷ Ιεροβοαμ βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Αζαριας υἱὸς Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα.
4Krl:15:1 In the twenty-seventh year of Jeroboam king of Israel Azarias the son of Amessias king of Juda began to reign. (2 Kings 15:1 Brenton)
4Krl:15:1 W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego - Azariasz, syn Amazjasza, został królem judzkim. (2 Krl 15:1 BT_4)
4Krl:15:1 Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ τῷ Ιεροβοαμ βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Αζαριας υἱὸς Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα.
4Krl:15:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:15:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Siódmy Król Izrael By panować Syn Król Judasz/Juda
4Krl:15:1 *)en e)/tei ei)kostO=| kai\ e(bdo/mO| tO=| *ieroboam basilei= *israEl e)basi/leusen *aDZarias ui(o\s *amessiou basile/Os *iouda.
4Krl:15:1 en etei eikostO kai hebdomO tO ieroboam basilei israEl ebasileusen aDZarias hyios amessiu basileOs iuda.
4Krl:15:1 P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N1T_GSM N3V_GSM N_GSM
4Krl:15:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely seventh the ć king Israel to reign ć son ć king Judas/Judah
4Krl:15:1 in/among/by (+dat) year (dat)   and seventh (dat) the (dat)   king (dat) Israel (indecl) he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:15:1 4Krl_15:1_1 4Krl_15:1_2 4Krl_15:1_3 4Krl_15:1_4 4Krl_15:1_5 4Krl_15:1_6 4Krl_15:1_7 4Krl_15:1_8 4Krl_15:1_9 4Krl_15:1_10 4Krl_15:1_11 4Krl_15:1_12 4Krl_15:1_13 4Krl_15:1_14 4Krl_15:1_15
4Krl:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:2 υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:15:2 Sixteen years old was he when he began to reign, and he reigned fifty-two years in Jerusalem: and his mother's name was Jechelia of Jerusalem. (2 Kings 15:2 Brenton)
4Krl:15:2 W chwili objęcia rządów miał szesnaście lat i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia - z Jerozolimy. (2 Krl 15:2 BT_4)
4Krl:15:2 υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:15:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεκα·έξ/ἑκ·καί·δεκα [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πεντή·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:15:2 Syn Szesnaście Rok By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
4Krl:15:2 ui(o\s e(kkai/deka e)tO=n E)=n e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ pentE/konta kai\ du/o e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *CHalia e)X *ierousalEm.
4Krl:15:2 hyios hekkaideka etOn En en tO basileuein auton kai pentEkonta kai dyo etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu CHalia eX ierusalEm.
4Krl:15:2 N2_NSM M N3E_GPN V9_IAI3S P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF P N_GSF
4Krl:15:2 son sixteen year to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely fifty and also, even, namely two year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
4Krl:15:2 son (nom) sixteen years (gen) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and fifty and two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   out of (+gen) Jerusalem (indecl)
4Krl:15:2 4Krl_15:2_1 4Krl_15:2_2 4Krl_15:2_3 4Krl_15:2_4 4Krl_15:2_5 4Krl_15:2_6 4Krl_15:2_7 4Krl_15:2_8 4Krl_15:2_9 4Krl_15:2_10 4Krl_15:2_11 4Krl_15:2_12 4Krl_15:2_13 4Krl_15:2_14 4Krl_15:2_15 4Krl_15:2_16 4Krl_15:2_17 4Krl_15:2_18 4Krl_15:2_19 4Krl_15:2_20 4Krl_15:2_21 4Krl_15:2_22 4Krl_15:2_23 4Krl_15:2_24
4Krl:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αμεσσιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ·
4Krl:15:3 And he did that which was right in the eyes of the Lord, according to all things that Amessias his father did. (2 Kings 15:3 Brenton)
4Krl:15:3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich - tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. (2 Krl 15:3 BT_4)
4Krl:15:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αμεσσιας πατὴρ αὐτοῦ·
4Krl:15:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:15:3 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)n o)fTalmoi=s kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *amessias o( patE\r au)tou=·
4Krl:15:3 kai epoiEsen to euTes en ofTalmois kyriu kata panta, hosa epoiEsen amessias ho patEr autu·
4Krl:15:3 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_DPM N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
4Krl:15:3 and also, even, namely to do/make the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make ć the father he/she/it/same
4Krl:15:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
4Krl:15:3 4Krl_15:3_1 4Krl_15:3_2 4Krl_15:3_3 4Krl_15:3_4 4Krl_15:3_5 4Krl_15:3_6 4Krl_15:3_7 4Krl_15:3_8 4Krl_15:3_9 4Krl_15:3_10 4Krl_15:3_11 4Krl_15:3_12 4Krl_15:3_13 4Krl_15:3_14 4Krl_15:3_15
4Krl:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:4 πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:15:4 Only he took not away any of the high places: as yet the people sacrificed and burnt incense on the high places. (2 Kings 15:4 Brenton)
4Krl:15:4 Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielnice. (2 Krl 15:4 BT_4)
4Krl:15:4 πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:15:4 πλήν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν
4Krl:15:4 Z wyjątkiem Podniesiony ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Jeszcze/jeszcze Ludzie I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony
4Krl:15:4 plE\n tO=n u(PSElO=n ou)k e)XE=ren, e)/ti o( lao\s e)Tusi/aDZen kai\ e)Tumi/On e)n toi=s u(PSEloi=s.
4Krl:15:4 plEn tOn hyPSElOn uk eXEren, eti ho laos eTysiaDZen kai eTymiOn en tois hyPSElois.
4Krl:15:4 D RA_GPM A1_GPM D VAI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM V1I_IAI3S C V1I_IAI3P P RA_DPM A1_DPM
4Krl:15:4 except the elevated οὐχ before rough breathing to remove yet/still the people ć and also, even, namely to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the elevated
4Krl:15:4 except the (gen) elevated ([Adj] gen) not he/she/it-REMOVE-ed yet/still the (nom) people (nom)   and I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE in/among/by (+dat) the (dat) elevated ([Adj] dat)
4Krl:15:4 4Krl_15:4_1 4Krl_15:4_2 4Krl_15:4_3 4Krl_15:4_4 4Krl_15:4_5 4Krl_15:4_6 4Krl_15:4_7 4Krl_15:4_8 4Krl_15:4_9 4Krl_15:4_10 4Krl_15:4_11 4Krl_15:4_12 4Krl_15:4_13 4Krl_15:4_14
4Krl:15:4 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:5 καὶ ἥψατο κύριος τοῦ βασιλέως, καὶ ἦν λελεπρωμένος ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν οἴκῳ αφφουσωθ, καὶ Ιωαθαμ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ οἴκῳ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.
4Krl:15:5 And the Lord plagued the king, and he was leprous till the day of his death; and he reigned in a separate house. And Joatham the king's son was over the household, judging the people of the land. (2 Kings 15:5 Brenton)
4Krl:15:5 Lecz Pan dotknął króla, tak iż stał się trędowaty aż do dnia swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnienia - podczas gdy Jotam, jego syn, kierował pałacem i sądził lud kraju. (2 Krl 15:5 BT_4)
4Krl:15:5 καὶ ἥψατο κύριος τοῦ βασιλέως, καὶ ἦν λελεπρωμένος ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν οἴκῳ αφφουσωθ, καὶ Ιωαθαμ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ οἴκῳ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.
4Krl:15:5 καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:15:5 I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król I też, nawet, mianowicie By być Aż; świtaj Dzień Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Joatam Syn Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Ziemi/ziemia
4Krl:15:5 kai\ E(/PSato ku/rios tou= basile/Os, kai\ E)=n leleprOme/nos e(/Os E(me/ras Tana/tou au)tou= kai\ e)basi/leusen e)n oi)/kO| affousOT, kai\ *iOaTam ui(o\s tou= basile/Os e)pi\ tO=| oi)/kO| kri/nOn to\n lao\n tE=s gE=s.
4Krl:15:5 kai hEPSato kyrios tu basileOs, kai En leleprOmenos heOs hEmeras Tanatu autu kai ebasileusen en oikO affusOT, kai iOaTam hyios tu basileOs epi tO oikO krinOn ton laon tEs gEs.
4Krl:15:5 C VAI_AMI3S N2_NSM RA_GSM N3V_GSM C V9_IAI3S VM_XMPNSM P N1A_GSF N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S P N2_DSM A_DSM C N_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM P RA_DSM N2_DSM N2N_GPN RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF
4Krl:15:5 and also, even, namely to lay hands on set fire, touch lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the king and also, even, namely to be ć until; dawn day death; to put to death he/she/it/same and also, even, namely to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely Joatham son the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people the earth/land
4Krl:15:5 and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) king (gen) and he/she/it-was   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! him/it/same (gen) and he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) house (dat)   and Joatham (indecl) son (nom) the (gen) king (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) house (dat) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen)
4Krl:15:5 4Krl_15:5_1 4Krl_15:5_2 4Krl_15:5_3 4Krl_15:5_4 4Krl_15:5_5 4Krl_15:5_6 4Krl_15:5_7 4Krl_15:5_8 4Krl_15:5_9 4Krl_15:5_10 4Krl_15:5_11 4Krl_15:5_12 4Krl_15:5_13 4Krl_15:5_14 4Krl_15:5_15 4Krl_15:5_16 4Krl_15:5_17 4Krl_15:5_18 4Krl_15:5_19 4Krl_15:5_20 4Krl_15:5_21 4Krl_15:5_22 4Krl_15:5_23 4Krl_15:5_24 4Krl_15:5_25 4Krl_15:5_26 4Krl_15:5_27 4Krl_15:5_28 4Krl_15:5_29 4Krl_15:5_30
4Krl:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:6 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αζαριου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:15:6 And the rest of the acts of Azarias, and all that he did, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Juda? (2 Kings 15:6 Brenton)
4Krl:15:6 A czyż pozostałe dzieje Azariasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? (2 Krl 15:6 BT_4)
4Krl:15:6 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αζαριου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:15:6 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:15:6 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda
4Krl:15:6 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *aDZariou kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/ou lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda;
4Krl:15:6 kai ta loipa tOn logOn aDZariu kai panta, hosa epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliu logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda;
4Krl:15:6 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_GSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:15:6 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah
4Krl:15:6 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (gen) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:15:6 4Krl_15:6_1 4Krl_15:6_2 4Krl_15:6_3 4Krl_15:6_4 4Krl_15:6_5 4Krl_15:6_6 4Krl_15:6_7 4Krl_15:6_8 4Krl_15:6_9 4Krl_15:6_10 4Krl_15:6_11 4Krl_15:6_12 4Krl_15:6_13 4Krl_15:6_14 4Krl_15:6_15 4Krl_15:6_16 4Krl_15:6_17 4Krl_15:6_18 4Krl_15:6_19 4Krl_15:6_20 4Krl_15:6_21 4Krl_15:6_22
4Krl:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:7 καὶ ἐκοιμήθη Αζαριας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:7 And Azarias slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the city of David: and Joatham his son reigned in his stead. (2 Kings 15:7 Brenton)
4Krl:15:7 I spoczął Azariasz ze swymi przodkami, i pochowano go z jego przodkami w Mieście Dawidowym. A syn jego Jotam został w jego miejsce królem. (2 Krl 15:7 BT_4)
4Krl:15:7 καὶ ἐκοιμήθη Αζαριας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:7 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:7 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Joatam Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:15:7 kai\ e)koimE/TE *aDZarias meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)/TaPSan au)to\n meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *iOaTam ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:15:7 kai ekoimETE aDZarias meta tOn paterOn autu, kai eTaPSan auton meta tOn paterOn autu en polei dauid, kai ebasileusen iOaTam hyios autu ant autu.
4Krl:15:7 C VCI_API3S N1T_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:15:7 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Joatham son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:15:7 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Joatham (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:15:7 4Krl_15:7_1 4Krl_15:7_2 4Krl_15:7_3 4Krl_15:7_4 4Krl_15:7_5 4Krl_15:7_6 4Krl_15:7_7 4Krl_15:7_8 4Krl_15:7_9 4Krl_15:7_10 4Krl_15:7_11 4Krl_15:7_12 4Krl_15:7_13 4Krl_15:7_14 4Krl_15:7_15 4Krl_15:7_16 4Krl_15:7_17 4Krl_15:7_18 4Krl_15:7_19 4Krl_15:7_20 4Krl_15:7_21 4Krl_15:7_22 4Krl_15:7_23 4Krl_15:7_24
4Krl:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:8 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τῷ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ζαχαριας υἱὸς Ιεροβοαμ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑξάμηνον.
4Krl:15:8 In the thirty and eighth year of Azarias king of Juda Zacharias the son of Jeroboam began to reign over Israel in Samaria six months. (2 Kings 15:8 Brenton)
4Krl:15:8 W trzydziestym ósmym roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Zachariasz, syn Jeroboama, został królem izraelskim w Samarii - na sześć miesięcy. (2 Krl 15:8 BT_4)
4Krl:15:8 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τῷ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ζαχαριας υἱὸς Ιεροβοαμ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑξάμηνον.
4Krl:15:8 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί ὄγδοος -η -ον ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ζαχαρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ  
4Krl:15:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Ósmy Król Judasz/Juda By panować Zachariasz Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
4Krl:15:8 *)en e)/tei triakostO=| kai\ o)gdo/O| tO=| *aDZaria basilei= *iouda e)basi/leusen *DZaCHarias ui(o\s *ieroboam e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| e(Xa/mEnon.
4Krl:15:8 en etei triakostO kai ogdoO tO aDZaria basilei iuda ebasileusen DZaCHarias hyios ieroboam epi israEl en samareia heXamEnon.
4Krl:15:8 P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN RA_DSM N1T_DSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM P N1A_DSF N2_ASM
4Krl:15:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely eighth the ć king Judas/Judah to reign Zacharias son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] ć
4Krl:15:8 in/among/by (+dat) year (dat)   and eighth (dat) the (dat)   king (dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed Zacharias (nom) son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Samaria (dat)  
4Krl:15:8 4Krl_15:8_1 4Krl_15:8_2 4Krl_15:8_3 4Krl_15:8_4 4Krl_15:8_5 4Krl_15:8_6 4Krl_15:8_7 4Krl_15:8_8 4Krl_15:8_9 4Krl_15:8_10 4Krl_15:8_11 4Krl_15:8_12 4Krl_15:8_13 4Krl_15:8_14 4Krl_15:8_15 4Krl_15:8_16 4Krl_15:8_17 4Krl_15:8_18
4Krl:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:9 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:9 And he did that which was evil in the eyes of the Lord, as his fathers had done: he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin. (2 Kings 15:9 Brenton)
4Krl:15:9 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, tak jak czynili jego przodkowie. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. (2 Krl 15:9 BT_4)
4Krl:15:9 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Stosownie do którego By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael
4Krl:15:9 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou, kaTa\ e)poi/Esan oi( pate/res au)tou=· ou)k a)pe/stE a)po\ a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl.
4Krl:15:9 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu, kaTa epoiEsan hoi pateres autu· uk apestE apo hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl.
4Krl:15:9 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM D VHI_AAI3S P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:15:9 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. according to which to do/make the father he/she/it/same οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel
4Krl:15:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) according to which they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl)
4Krl:15:9 4Krl_15:9_1 4Krl_15:9_2 4Krl_15:9_3 4Krl_15:9_4 4Krl_15:9_5 4Krl_15:9_6 4Krl_15:9_7 4Krl_15:9_8 4Krl_15:9_9 4Krl_15:9_10 4Krl_15:9_11 4Krl_15:9_12 4Krl_15:9_13 4Krl_15:9_14 4Krl_15:9_15 4Krl_15:9_16 4Krl_15:9_17 4Krl_15:9_18 4Krl_15:9_19 4Krl_15:9_20 4Krl_15:9_21 4Krl_15:9_22 4Krl_15:9_23
4Krl:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:10 καὶ συνεστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν Σελλουμ υἱὸς Ιαβις καὶ Κεβλααμ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν, καὶ Σελλουμ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:10 And Sellum the son of Jabis and others conspired against him, and they smote him in Keblaam, and slew him, and he reigned in his stead. (2 Kings 15:10 Brenton)
4Krl:15:10 Szallum, syn Jabesza, uknuł spisek przeciw niemu, zadał mu cios śmiertelny w Jibleam i został w jego miejsce królem. (2 Krl 15:10 BT_4)
4Krl:15:10 καὶ συνεστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν Σελλουμ υἱὸς Ιαβις καὶ Κεβλααμ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν, καὶ Σελλουμ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:10 καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:10 I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:15:10 kai\ sunestra/fEsan e)p’ au)to\n *selloum ui(o\s *iabis kai\ *keblaam kai\ e)pa/taXan au)to\n kai\ e)Tana/tOsan au)to/n, kai\ *selloum e)basi/leusen a)nt au)tou=.
4Krl:15:10 kai synestrafEsan ep’ auton sellum hyios iabis kai keblaam kai epataXan auton kai eTanatOsan auton, kai sellum ebasileusen ant autu.
4Krl:15:10 C VDI_API3P P RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM C VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM C N_NSM VAI_AAI3S P RD_GSM
4Krl:15:10 and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć son ć and also, even, namely ć and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely ć to reign against (+gen) he/she/it/same
4Krl:15:10 and they-were-GATHERED TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   son (nom)   and   and they-SMITE-ed him/it/same (acc) and they-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) and   he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:15:10 4Krl_15:10_1 4Krl_15:10_2 4Krl_15:10_3 4Krl_15:10_4 4Krl_15:10_5 4Krl_15:10_6 4Krl_15:10_7 4Krl_15:10_8 4Krl_15:10_9 4Krl_15:10_10 4Krl_15:10_11 4Krl_15:10_12 4Krl_15:10_13 4Krl_15:10_14 4Krl_15:10_15 4Krl_15:10_16 4Krl_15:10_17 4Krl_15:10_18 4Krl_15:10_19 4Krl_15:10_20
4Krl:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:11 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαχαριου ἰδού ἐστιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:11 And the rest of the acts of Zacharias, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel. (2 Kings 15:11 Brenton)
4Krl:15:11 Pozostałe zaś dzieje Zachariasza opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. (2 Krl 15:11 BT_4)
4Krl:15:11 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαχαριου ἰδού ἐστιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:11 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ζαχαρίας, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:11 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Zachariasz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:15:11 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *DZaCHariou i)dou/ e)stin gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl.
4Krl:15:11 kai ta loipa tOn logOn DZaCHariu idu estin gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl.
4Krl:15:11 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM I V9_PAI3S VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:15:11 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Zacharias to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:15:11 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen) Zacharias (gen) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:15:11 4Krl_15:11_1 4Krl_15:11_2 4Krl_15:11_3 4Krl_15:11_4 4Krl_15:11_5 4Krl_15:11_6 4Krl_15:11_7 4Krl_15:11_8 4Krl_15:11_9 4Krl_15:11_10 4Krl_15:11_11 4Krl_15:11_12 4Krl_15:11_13 4Krl_15:11_14 4Krl_15:11_15 4Krl_15:11_16 4Krl_15:11_17
4Krl:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:12 ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν πρὸς Ιου λέγων Υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ισραηλ· καὶ ἐγένετο οὕτως.
4Krl:15:12 This was the word of the Lord which he spoke to Ju, saying, Thy sons of the fourth generation shall sit upon the throne of Israel: and it was so. (2 Kings 15:12 Brenton)
4Krl:15:12 Takie było słowo Pana, które wypowiedział do Jehu: «Synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela». I tak się spełniło. (2 Krl 15:12 BT_4)
4Krl:15:12 λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν πρὸς Ιου λέγων Υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ισραηλ· καὶ ἐγένετο οὕτως.
4Krl:15:12 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἰός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τέταρτος -η -ον κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω
4Krl:15:12 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By mówić/opowiadaj Syn Czwarty By siedzieć; by umieszczać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
4Krl:15:12 o( lo/gos kuri/ou, o(\n e)la/lEsen pro\s *iou le/gOn *ui(oi\ te/tartoi kaTE/sontai/ soi e)pi\ Tro/nou *israEl· kai\ e)ge/neto ou(/tOs.
4Krl:15:12 ho logos kyriu, hon elalEsen pros iu legOn yioi tetartoi kaTEsontai soi epi Tronu israEl· kai egeneto hutOs.
4Krl:15:12 RA_NSM N2_NSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P N_ASM V1_PAPNSM N2_NPM A1_NPM VF_FMI3P RP_DS P N2_GSM N_GSM C VBI_AMI3S D
4Krl:15:12 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be to speak toward (+acc,+gen,+dat) vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to say/tell son fourth to sit; to set you; your/yours(sg); to rub worn, rub upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne Israel and also, even, namely to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
4Krl:15:12 the (nom) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) vīrus (gen) while SAY/TELL-ing (nom) sons (nom|voc) fourth (nom|voc) they-will-be-SIT-ed; they-will-be-SET-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) Israel (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this
4Krl:15:12 4Krl_15:12_1 4Krl_15:12_2 4Krl_15:12_3 4Krl_15:12_4 4Krl_15:12_5 4Krl_15:12_6 4Krl_15:12_7 4Krl_15:12_8 4Krl_15:12_9 4Krl_15:12_10 4Krl_15:12_11 4Krl_15:12_12 4Krl_15:12_13 4Krl_15:12_14 4Krl_15:12_15 4Krl_15:12_16 4Krl_15:12_17 4Krl_15:12_18
4Krl:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:13 καὶ Σελλουμ υἱὸς Ιαβις ἐβασίλευσεν· καὶ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Σελλουμ μῆνα ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:15:13 And Sellum the son of Jabis reigned: and in the thirty and ninth year of Azarias king of Juda began Sellum to reign a full month in Samaria. (2 Kings 15:13 Brenton)
4Krl:15:13 Szallum, syn Jabesza, został królem w trzydziestym dziewiątym roku panowania Ozjasza, króla judzkiego, i rządził jeden miesiąc w Samarii. (2 Krl 15:13 BT_4)
4Krl:15:13 Καὶ Σελλουμ υἱὸς Ιαβις ἐβασίλευσεν· καὶ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Σελλουμ μῆνα ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:15:13 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἔνατος -η -ον   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   μήν[2], μηνός, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:15:13 I też, nawet, mianowicie Syn By panować I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Dziewiąty Król Judasz/Juda By panować Miesiąc Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
4Krl:15:13 *kai\ *selloum ui(o\s *iabis e)basi/leusen· kai\ e)n e)/tei triakostO=| kai\ e)na/tO| *aDZaria basilei= *iouda e)basi/leusen *selloum mE=na E(merO=n e)n *samarei/a|.
4Krl:15:13 kai sellum hyios iabis ebasileusen· kai en etei triakostO kai enatO aDZaria basilei iuda ebasileusen sellum mEna hEmerOn en samareia.
4Krl:15:13 C N_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S C P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN N1T_DSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N3_ASM N1A_GPF P N1A_DSF
4Krl:15:13 and also, even, namely ć son ć to reign and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely ninth ć king Judas/Judah to reign ć month day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of]
4Krl:15:13 and   son (nom)   he/she/it-REIGN-ed and in/among/by (+dat) year (dat)   and ninth ([Adj] dat)   king (dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   month (acc) days (gen) in/among/by (+dat) Samaria (dat)
4Krl:15:13 4Krl_15:13_1 4Krl_15:13_2 4Krl_15:13_3 4Krl_15:13_4 4Krl_15:13_5 4Krl_15:13_6 4Krl_15:13_7 4Krl_15:13_8 4Krl_15:13_9 4Krl_15:13_10 4Krl_15:13_11 4Krl_15:13_12 4Krl_15:13_13 4Krl_15:13_14 4Krl_15:13_15 4Krl_15:13_16 4Krl_15:13_17 4Krl_15:13_18 4Krl_15:13_19 4Krl_15:13_20
4Krl:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:14 καὶ ἀνέβη Μαναημ υἱὸς Γαδδι ἐκ Θαρσιλα καὶ ἦλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν τὸν Σελλουμ υἱὸν Ιαβις ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
4Krl:15:14 And Manaem the son of Gaddi went up out of Tharsila, and came to Samaria, and smote Sellum the son of Jabis in Samaria, and slew him. (2 Kings 15:14 Brenton)
4Krl:15:14 Menachem, syn Gadiego, przyszedł z Tirsy i wszedł do Samarii. Zadał cios śmiertelny Szallumowi, synowi Jabesza, w Samarii, i został w jego miejsce królem. (2 Krl 15:14 BT_4)
4Krl:15:14 καὶ ἀνέβη Μαναημ υἱὸς Γαδδι ἐκ Θαρσιλα καὶ ἦλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν τὸν Σελλουμ υἱὸν Ιαβις ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
4Krl:15:14 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:14 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By uderzać Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo
4Krl:15:14 kai\ a)ne/bE *manaEm ui(o\s *gaddi e)k *Tarsila kai\ E)=lTen ei)s *sama/reian kai\ e)pa/taXen to\n *selloum ui(o\n *iabis e)n *samarei/a| kai\ e)Tana/tOsen au)to/n.
4Krl:15:14 kai anebE manaEm hyios gaddi ek Tarsila kai ElTen eis samareian kai epataXen ton sellum hyion iabis en samareia kai eTanatOsen auton.
4Krl:15:14 C VZI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N_GSF C VBI_AAI3S P N1A_ASF C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM P N1A_DSF C VAI_AAI3S RD_ASM
4Krl:15:14 and also, even, namely to ascend ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to come into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely to smite the ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely to put to death he/she/it/same
4Krl:15:14 and he/she/it-ASCEND-ed   son (nom)   out of (+gen)   and he/she/it-COME-ed into (+acc) Samaria (acc) and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   son (acc)   in/among/by (+dat) Samaria (dat) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc)
4Krl:15:14 4Krl_15:14_1 4Krl_15:14_2 4Krl_15:14_3 4Krl_15:14_4 4Krl_15:14_5 4Krl_15:14_6 4Krl_15:14_7 4Krl_15:14_8 4Krl_15:14_9 4Krl_15:14_10 4Krl_15:14_11 4Krl_15:14_12 4Krl_15:14_13 4Krl_15:14_14 4Krl_15:14_15 4Krl_15:14_16 4Krl_15:14_17 4Krl_15:14_18 4Krl_15:14_19 4Krl_15:14_20 4Krl_15:14_21 4Krl_15:14_22
4Krl:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:15 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σελλουμ καὶ ἡ συστροφὴ αὐτοῦ, ἣν συνεστράφη, ἰδού εἰσιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:15 And the rest of the acts of Sellum, and his conspiracy wherein he was engaged, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel. (2 Kings 15:15 Brenton)
4Krl:15:15 Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, jaki uknuł, opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. (2 Krl 15:15 BT_4)
4Krl:15:15 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σελλουμ καὶ συστροφὴ αὐτοῦ, ἣν συνεστράφη, ἰδού εἰσιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:15 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί ὁ ἡ τό συ·στροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:15 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Tłum On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:15:15 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *selloum kai\ E( sustrofE\ au)tou=, E(\n sunestra/fE, i)dou/ ei)sin gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl.
4Krl:15:15 kai ta loipa tOn logOn sellum kai hE systrofE autu, hEn synestrafE, idu eisin gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl.
4Krl:15:15 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM RR_ASF VDI_API3S I V9_PAI3P VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:15:15 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely the mob he/she/it/same who/whom/which to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:15:15 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and the (nom) mob (nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-GATHERED TOGETHER-ed be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:15:15 4Krl_15:15_1 4Krl_15:15_2 4Krl_15:15_3 4Krl_15:15_4 4Krl_15:15_5 4Krl_15:15_6 4Krl_15:15_7 4Krl_15:15_8 4Krl_15:15_9 4Krl_15:15_10 4Krl_15:15_11 4Krl_15:15_12 4Krl_15:15_13 4Krl_15:15_14 4Krl_15:15_15 4Krl_15:15_16 4Krl_15:15_17 4Krl_15:15_18 4Krl_15:15_19 4Krl_15:15_20 4Krl_15:15_21 4Krl_15:15_22 4Krl_15:15_23
4Krl:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:16 τότε ἐπάταξεν Μαναημ τὴν Θερσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσα, ὅτι οὐκ ἤνοιξαν αὐτῷ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας ἀνέρρηξεν.
4Krl:15:16 Then Manaem smote both Thersa and all that was in it, and its borders extending beyond Thersa, because they opened not to him: and he smote it, and ripped up the women with child. (2 Kings 15:16 Brenton)
4Krl:15:16 Podówczas Menachem spustoszył Tappuach - zabijając wszystkich, którzy w nim byli - oraz okolice jego, począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Spustoszył je, a wszystkie w nim brzemienne kobiety rozpruwał. (2 Krl 15:16 BT_4)
4Krl:15:16 τότε ἐπάταξεν Μαναημ τὴν Θερσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσα, ὅτι οὐκ ἤνοιξαν αὐτῷ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας ἀνέρρηξεν.
4Krl:15:16 τότε πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀνα·ρρήγνυμι [LXX] (-, ανα+ρρηξ-, ανα+ρρηξ-, -, -, -)
4Krl:15:16 Wtedy By uderzać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By otwierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć Do ???
4Krl:15:16 to/te e)pa/taXen *manaEm tE\n *Tersa kai\ pa/nta ta\ e)n au)tE=| kai\ ta\ o(/ria au)tE=s a)po\ *Tersa, o(/ti ou)k E)/noiXan au)tO=|· kai\ e)pa/taXen au)tE\n kai\ ta\s e)n gastri\ e)CHou/sas a)ne/rrEXen.
4Krl:15:16 tote epataXen manaEm tEn Tersa kai panta ta en autE kai ta horia autEs apo Tersa, hoti uk EnoiXan autO· kai epataXen autEn kai tas en gastri eCHusas anerrEXen.
4Krl:15:16 D VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF C A3_APN RA_APN P RD_DSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF P N_GSF C D VAI_AAI3P RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASF C RA_APF P N3_DSF V1_PAPAPF VAI_AAI3S
4Krl:15:16 then to smite ć the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the boundary he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć because/that οὐχ before rough breathing to open up he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have to ???
4Krl:15:16 then he/she/it-SMITE-ed   the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) her/it/same (gen) away from (+gen)   because/that not they-OPEN-ed-UP him/it/same (dat) and he/she/it-SMITE-ed her/it/same (acc) and the (acc) in/among/by (+dat) belly (dat) while HAVE-ing (acc) he/she/it-???-ed
4Krl:15:16 4Krl_15:16_1 4Krl_15:16_2 4Krl_15:16_3 4Krl_15:16_4 4Krl_15:16_5 4Krl_15:16_6 4Krl_15:16_7 4Krl_15:16_8 4Krl_15:16_9 4Krl_15:16_10 4Krl_15:16_11 4Krl_15:16_12 4Krl_15:16_13 4Krl_15:16_14 4Krl_15:16_15 4Krl_15:16_16 4Krl_15:16_17 4Krl_15:16_18 4Krl_15:16_19 4Krl_15:16_20 4Krl_15:16_21 4Krl_15:16_22 4Krl_15:16_23 4Krl_15:16_24 4Krl_15:16_25 4Krl_15:16_26 4Krl_15:16_27 4Krl_15:16_28 4Krl_15:16_29
4Krl:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:17 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν Μαναημ υἱὸς Γαδδι ἐπὶ Ισραηλ δέκα ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:15:17 In the thirty and ninth year of Azarias king of Juda began Manaem the son of Gaddi to reign over Israel in Samaria ten years. (2 Kings 15:17 Brenton)
4Krl:15:17 W trzydziestym dziewiątym roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Menachem, syn Gadiego, został królem izraelskim w Samarii - na dziesięć lat. (2 Krl 15:17 BT_4)
4Krl:15:17 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν Μαναημ υἱὸς Γαδδι ἐπὶ Ισραηλ δέκα ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ.
4Krl:15:17 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἔνατος -η -ον   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ δέκα ἔτο·ς, -ους, τό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:15:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie Dziewiąty Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Dziesięć Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
4Krl:15:17 *)en e)/tei triakostO=| kai\ e)na/tO| *aDZaria basilei= *iouda kai\ e)basi/leusen *manaEm ui(o\s *gaddi e)pi\ *israEl de/ka e)/tE e)n *samarei/a|.
4Krl:15:17 en etei triakostO kai enatO aDZaria basilei iuda kai ebasileusen manaEm hyios gaddi epi israEl deka etE en samareia.
4Krl:15:17 P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN N1T_DSM N3V_DSM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM M N3E_APN P N1A_DSF
4Krl:15:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely ninth ć king Judas/Judah and also, even, namely to reign ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel ten year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of]
4Krl:15:17 in/among/by (+dat) year (dat)   and ninth ([Adj] dat)   king (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) ten years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Samaria (dat)
4Krl:15:17 4Krl_15:17_1 4Krl_15:17_2 4Krl_15:17_3 4Krl_15:17_4 4Krl_15:17_5 4Krl_15:17_6 4Krl_15:17_7 4Krl_15:17_8 4Krl_15:17_9 4Krl_15:17_10 4Krl_15:17_11 4Krl_15:17_12 4Krl_15:17_13 4Krl_15:17_14 4Krl_15:17_15 4Krl_15:17_16 4Krl_15:17_17 4Krl_15:17_18 4Krl_15:17_19
4Krl:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:18 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:18 And he did that which was evil in the sight of the Lord: he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nabat, who led Israel to sin. (2 Kings 15:18 Brenton)
4Krl:15:18 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich; nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. Za jego czasu (2 Krl 15:18 BT_4)
4Krl:15:18 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael
4Krl:15:18 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou· ou)k a)pe/stE a)po\ pasO=n a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl.
4Krl:15:18 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu· uk apestE apo pasOn hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl.
4Krl:15:18 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D VHI_AAI3S P A1S_GPF N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:15:18 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel
4Krl:15:18 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) all (gen) sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl)
4Krl:15:18 4Krl_15:18_1 4Krl_15:18_2 4Krl_15:18_3 4Krl_15:18_4 4Krl_15:18_5 4Krl_15:18_6 4Krl_15:18_7 4Krl_15:18_8 4Krl_15:18_9 4Krl_15:18_10 4Krl_15:18_11 4Krl_15:18_12 4Krl_15:18_13 4Krl_15:18_14 4Krl_15:18_15 4Krl_15:18_16 4Krl_15:18_17 4Krl_15:18_18 4Krl_15:18_19
4Krl:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:19 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Φουλ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναημ ἔδωκεν τῷ Φουλ χίλια τάλαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
4Krl:15:19 In his days went up Phua king of the Assyrians against the land: and Manaem gave to Phua a thousand talents of silver to aid him with his power. (2 Kings 15:19 Brenton)
4Krl:15:19 wtargnął do kraju Pul, król asyryjski. Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku. (2 Krl 15:19 BT_4)
4Krl:15:19 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Φουλ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναημ ἔδωκεν τῷ Φουλ χίλια τάλαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
4Krl:15:19 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   χίλιοι -αι -α τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:19 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By podnosić Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By dawać Tysiąc Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra By być Ręka On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:15:19 e)n tai=s E(me/rais au)tou= a)ne/bE *foul basileu\s *)assuri/On e)pi\ tE\n gE=n, kai\ *manaEm e)/dOken tO=| *foul CHi/lia ta/lanta a)rguri/ou ei)=nai tE\n CHei=ra au)tou= met’ au)tou=.
4Krl:15:19 en tais hEmerais autu anebE ful basileus assyriOn epi tEn gEn, kai manaEm edOken tO ful CHilia talanta argyriu einai tEn CHeira autu met’ autu.
4Krl:15:19 P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM P RA_ASF N1_ASF C N_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM A1A_APN N2N_APN N2N_GSN V9_PAN RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RD_GSM
4Krl:15:19 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same to ascend ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely ć to give the ć thousand talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver to be the hand he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:15:19 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and   he/she/it-GIVE-ed the (dat)   thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) to-be the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:15:19 4Krl_15:19_1 4Krl_15:19_2 4Krl_15:19_3 4Krl_15:19_4 4Krl_15:19_5 4Krl_15:19_6 4Krl_15:19_7 4Krl_15:19_8 4Krl_15:19_9 4Krl_15:19_10 4Krl_15:19_11 4Krl_15:19_12 4Krl_15:19_13 4Krl_15:19_14 4Krl_15:19_15 4Krl_15:19_16 4Krl_15:19_17 4Krl_15:19_18 4Krl_15:19_19 4Krl_15:19_20 4Krl_15:19_21 4Krl_15:19_22 4Krl_15:19_23 4Krl_15:19_24 4Krl_15:19_25
4Krl:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:20 καὶ ἐξήνεγκεν Μαναημ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν Ισραηλ, ἐπὶ πᾶν δυνατὸν ἰσχύι, δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων, πεντήκοντα σίκλους τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί· καὶ ἀπέστρεψεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ.
4Krl:15:20 And Manaem raised the silver by a tax upon Israel, even on every mighty man in wealth, to give to the king of the Assyrians, fifty shekels levied on each man; and the king of the Assyrians departed, and remained not there in the land. (2 Kings 15:20 Brenton)
4Krl:15:20 Menachem uzyskał te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych - po pięćdziesiąt syklów od głowy - aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. Wycofał się więc król asyryjski, nie zatrzymując się tam w kraju. (2 Krl 15:20 BT_4)
4Krl:15:20 καὶ ἐξήνεγκεν Μαναημ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν Ισραηλ, ἐπὶ πᾶν δυνατὸν ἰσχύι, δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων, πεντήκοντα σίκλους τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί· καὶ ἀπέστρεψεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ.
4Krl:15:20 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   πεντή·κοντα   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:15:20 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Kawałek srebra Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny Siła By dawać Król Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
4Krl:15:20 kai\ e)XE/negken *manaEm to\ a)rgu/rion e)pi\ to\n *israEl, e)pi\ pa=n dunato\n i)sCHu/i, dou=nai tO=| basilei= tO=n *)assuri/On, pentE/konta si/klous tO=| a)ndri\ tO=| e(ni/· kai\ a)pe/strePSen basileu\s *)assuri/On kai\ ou)k e)/stE e)kei= e)n tE=| gE=|.
4Krl:15:20 kai eXEnenken manaEm to argyrion epi ton israEl, epi pan dynaton isCHyi, dunai tO basilei tOn assyriOn, pentEkonta siklus tO andri tO heni· kai apestrePSen basileus assyriOn kai uk estE ekei en tE gE.
4Krl:15:20 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN P RA_ASM N_ASM P A3_ASN A1_ASN N3U_DSF VO_AAN RA_DSM N3V_DSM RA_GPM N2_GPM M N2_APM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A3_DSM C VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM C D VHI_AAI3S D P RA_DSF N1_DSF
4Krl:15:20 and also, even, namely to carry out bring forth ć the piece of silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of capable strength to give the king the ć fifty ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the one and also, even, namely to turn away from king ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause to stand there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
4Krl:15:20 and he/she/it-CARRY OUT-ed   the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) strength (dat) to-GIVE the (dat) king (dat) the (gen)   fifty   the (dat) man, husband (dat) the (dat) one (dat) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM king (nom)   and not he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand there in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
4Krl:15:20 4Krl_15:20_1 4Krl_15:20_2 4Krl_15:20_3 4Krl_15:20_4 4Krl_15:20_5 4Krl_15:20_6 4Krl_15:20_7 4Krl_15:20_8 4Krl_15:20_9 4Krl_15:20_10 4Krl_15:20_11 4Krl_15:20_12 4Krl_15:20_13 4Krl_15:20_14 4Krl_15:20_15 4Krl_15:20_16 4Krl_15:20_17 4Krl_15:20_18 4Krl_15:20_19 4Krl_15:20_20 4Krl_15:20_21 4Krl_15:20_22 4Krl_15:20_23 4Krl_15:20_24 4Krl_15:20_25 4Krl_15:20_26 4Krl_15:20_27 4Krl_15:20_28 4Krl_15:20_29 4Krl_15:20_30 4Krl_15:20_31 4Krl_15:20_32 4Krl_15:20_33 4Krl_15:20_34
4Krl:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:21 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μαναημ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:15:21 And the rest of the acts of Manaem, and all that he did, behold, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2 Kings 15:21 Brenton)
4Krl:15:21 A czyż pozostałe dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 15:21 BT_4)
4Krl:15:21 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μαναημ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:15:21 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:21 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:15:21 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *manaEm kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl;
4Krl:15:21 kai ta loipa tOn logOn manaEm kai panta, hosa epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl;
4Krl:15:21 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:15:21 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:15:21 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:15:21 4Krl_15:21_1 4Krl_15:21_2 4Krl_15:21_3 4Krl_15:21_4 4Krl_15:21_5 4Krl_15:21_6 4Krl_15:21_7 4Krl_15:21_8 4Krl_15:21_9 4Krl_15:21_10 4Krl_15:21_11 4Krl_15:21_12 4Krl_15:21_13 4Krl_15:21_14 4Krl_15:21_15 4Krl_15:21_16 4Krl_15:21_17 4Krl_15:21_18 4Krl_15:21_19 4Krl_15:21_20 4Krl_15:21_21 4Krl_15:21_22
4Krl:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:22 καὶ ἐκοιμήθη Μαναημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Φακειας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:22 And Manaem slept with his fathers; and Phakesias his son reigned in his stead. (2 Kings 15:22 Brenton)
4Krl:15:22 I spoczął Menachem ze swoimi przodkami, a syn jego, Pekachiasz, został w jego miejsce królem. (2 Krl 15:22 BT_4)
4Krl:15:22 καὶ ἐκοιμήθη Μαναημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Φακειας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:22 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:22 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:15:22 kai\ e)koimE/TE *manaEm meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)basi/leusen *fakeias ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:15:22 kai ekoimETE manaEm meta tOn paterOn autu, kai ebasileusen fakeias hyios autu ant autu.
4Krl:15:22 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:15:22 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:15:22 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:15:22 4Krl_15:22_1 4Krl_15:22_2 4Krl_15:22_3 4Krl_15:22_4 4Krl_15:22_5 4Krl_15:22_6 4Krl_15:22_7 4Krl_15:22_8 4Krl_15:22_9 4Krl_15:22_10 4Krl_15:22_11 4Krl_15:22_12 4Krl_15:22_13 4Krl_15:22_14
4Krl:15:22 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:23 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακειας υἱὸς Μαναημ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη.
4Krl:15:23 In the fiftieth year of Azarias king of Juda, began Phakesias the son of Manaem to reign over Israel in Samaria two years. (2 Kings 15:23 Brenton)
4Krl:15:23 W pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla judzkiego - Pekachiasz, syn Menachema, został królem izraelskim w Samarii - na dwa lata. (2 Krl 15:23 BT_4)
4Krl:15:23 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακειας υἱὸς Μαναημ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη.
4Krl:15:23 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό πεντη·κοστός -ή -όν ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:15:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Pięćdziesiąty Król Judasz/Juda By panować Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Dwa Rok
4Krl:15:23 *)en e)/tei pentEkostO=| tou= *aDZariou basile/Os *iouda e)basi/leusen *fakeias ui(o\s *manaEm e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| du/o e)/tE.
4Krl:15:23 en etei pentEkostO tu aDZariu basileOs iuda ebasileusen fakeias hyios manaEm epi israEl en samareia dyo etE.
4Krl:15:23 P N3E_DSN A1_DSN RA_GSM N1T_GSM N3V_GSM N_GSM VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM P N1A_DSF M N3E_APN
4Krl:15:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year fiftieth the ć king Judas/Judah to reign ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] two year
4Krl:15:23 in/among/by (+dat) year (dat) fiftieth (dat) the (gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Samaria (dat) two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc)
4Krl:15:23 4Krl_15:23_1 4Krl_15:23_2 4Krl_15:23_3 4Krl_15:23_4 4Krl_15:23_5 4Krl_15:23_6 4Krl_15:23_7 4Krl_15:23_8 4Krl_15:23_9 4Krl_15:23_10 4Krl_15:23_11 4Krl_15:23_12 4Krl_15:23_13 4Krl_15:23_14 4Krl_15:23_15 4Krl_15:23_16 4Krl_15:23_17
4Krl:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:24 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:24 And he did that which was evil in the sight of the Lord: he departed not from the sins of Jeroboam the son of Nabat, who made Israel to sin. (2 Kings 15:24 Brenton)
4Krl:15:24 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. (2 Krl 15:24 BT_4)
4Krl:15:24 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:24 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:24 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael
4Krl:15:24 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou· ou)k a)pe/stE a)po\ a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl.
4Krl:15:24 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu· uk apestE apo hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl.
4Krl:15:24 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D VHI_AAI3S P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:15:24 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel
4Krl:15:24 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl)
4Krl:15:24 4Krl_15:24_1 4Krl_15:24_2 4Krl_15:24_3 4Krl_15:24_4 4Krl_15:24_5 4Krl_15:24_6 4Krl_15:24_7 4Krl_15:24_8 4Krl_15:24_9 4Krl_15:24_10 4Krl_15:24_11 4Krl_15:24_12 4Krl_15:24_13 4Krl_15:24_14 4Krl_15:24_15 4Krl_15:24_16 4Krl_15:24_17 4Krl_15:24_18
4Krl:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:25 καὶ συνεστράφη ἐπ’ αὐτὸν Φακεε υἱὸς Ρομελιου ὁ τριστάτης αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ ἐναντίον οἴκου τοῦ βασιλέως μετὰ τοῦ Αργοβ καὶ μετὰ τοῦ Αρια, καὶ μετ’ αὐτοῦ πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ τῶν τετρακοσίων· καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:25 And Phakee the son of Romelias, his officer, conspired against him, and smote him in Samaria in the front of the king's house, with Argob and Aria, and with him there were fifty men of the four hundred: and he slew him, and reigned in his stead. (2 Kings 15:25 Brenton)
4Krl:15:25 Tarczownik jego, Pekach, syn Remaliasza, uknuł spisek przeciw niemu i zabił go w Samarii, w baszcie pałacu królewskiego - Argoba też i Arieha - a razem z nim pięćdziesięciu ludzi z Gileadu. Zabił go i został w jego miejsce królem. (2 Krl 15:25 BT_4)
4Krl:15:25 καὶ συνεστράφη ἐπ’ αὐτὸν Φακεε υἱὸς Ρομελιου τριστάτης αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ ἐναντίον οἴκου τοῦ βασιλέως μετὰ τοῦ Αργοβ καὶ μετὰ τοῦ Αρια, καὶ μετ’ αὐτοῦ πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ τῶν τετρακοσίων· καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:15:25 καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό   καί μετά ὁ ἡ τό   καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό τετρα·κόσιοι -αι -α καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:15:25 I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn Wezyr On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Dom; by mieszkać Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Czterysta I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:15:25 kai\ sunestra/fE e)p’ au)to\n *fakee ui(o\s *romeliou o( trista/tEs au)tou= kai\ e)pa/taXen au)to\n e)n *samarei/a| e)nanti/on oi)/kou tou= basile/Os meta\ tou= *argob kai\ meta\ tou= *aria, kai\ met’ au)tou= pentE/konta a)/ndres a)po\ tO=n tetrakosi/On· kai\ e)Tana/tOsen au)to\n kai\ e)basi/leusen a)nt au)tou=.
4Krl:15:25 kai synestrafE ep’ auton fakee hyios romeliu ho tristatEs autu kai epataXen auton en samareia enantion oiku tu basileOs meta tu argob kai meta tu aria, kai met’ autu pentEkonta andres apo tOn tetrakosiOn· kai eTanatOsen auton kai ebasileusen ant autu.
4Krl:15:25 C VDI_API3S P RD_ASM N_NSM N2_NSM N1T_GSM RA_NSM N1M_NSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N1A_DSF P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P RA_GSM N_GSM C P RA_GSM N_GSM C P RD_GSM M N3_NPM P RA_GPM A1A_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S P RD_GSM
4Krl:15:25 and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć son ć the vizier he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, house; to dwell the king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the four hundred and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely to reign against (+gen) he/she/it/same
4Krl:15:25 and he/she/it-was-GATHERED TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   son (nom)   the (nom) vizier (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) Samaria (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen)   and after (+acc), with (+gen) the (gen)   and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) fifty men, husbands (nom|voc) away from (+gen) the (gen) four hundred (gen) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) and he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:15:25 4Krl_15:25_1 4Krl_15:25_2 4Krl_15:25_3 4Krl_15:25_4 4Krl_15:25_5 4Krl_15:25_6 4Krl_15:25_7 4Krl_15:25_8 4Krl_15:25_9 4Krl_15:25_10 4Krl_15:25_11 4Krl_15:25_12 4Krl_15:25_13 4Krl_15:25_14 4Krl_15:25_15 4Krl_15:25_16 4Krl_15:25_17 4Krl_15:25_18 4Krl_15:25_19 4Krl_15:25_20 4Krl_15:25_21 4Krl_15:25_22 4Krl_15:25_23 4Krl_15:25_24 4Krl_15:25_25 4Krl_15:25_26 4Krl_15:25_27 4Krl_15:25_28 4Krl_15:25_29 4Krl_15:25_30 4Krl_15:25_31 4Krl_15:25_32 4Krl_15:25_33 4Krl_15:25_34 4Krl_15:25_35 4Krl_15:25_36 4Krl_15:25_37 4Krl_15:25_38 4Krl_15:25_39 4Krl_15:25_40 4Krl_15:25_41
4Krl:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:26 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακειου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού εἰσιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:26 And the rest of the acts of Phakesias, and all that he did, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel. (2 Kings 15:26 Brenton)
4Krl:15:26 Pozostałe zaś dzieje Pekachiasza i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. (2 Krl 15:26 BT_4)
4Krl:15:26 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακειου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού εἰσιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:26 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:26 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:15:26 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *fakeiou kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, i)dou/ ei)sin gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl.
4Krl:15:26 kai ta loipa tOn logOn fakeiu kai panta, hosa epoiEsen, idu eisin gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl.
4Krl:15:26 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S I V9_PAI3P VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:15:26 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:15:26 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:15:26 4Krl_15:26_1 4Krl_15:26_2 4Krl_15:26_3 4Krl_15:26_4 4Krl_15:26_5 4Krl_15:26_6 4Krl_15:26_7 4Krl_15:26_8 4Krl_15:26_9 4Krl_15:26_10 4Krl_15:26_11 4Krl_15:26_12 4Krl_15:26_13 4Krl_15:26_14 4Krl_15:26_15 4Krl_15:26_16 4Krl_15:26_17 4Krl_15:26_18 4Krl_15:26_19 4Krl_15:26_20 4Krl_15:26_21
4Krl:15:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:27 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακεε υἱὸς Ρομελιου ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσι ἔτη.
4Krl:15:27 In the fifty-second year of Azarias king of Juda began Phakee the son of Romelias to reign over Israel in Samaria twenty years. (2 Kings 15:27 Brenton)
4Krl:15:27 W pięćdziesiątym drugim roku panowania Azariasza, króla judzkiego, Pekach, syn Remaliasza, został królem izraelskim w Samarii, na dwadzieścia lat. (2 Krl 15:27 BT_4)
4Krl:15:27 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακεε υἱὸς Ρομελιου ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσι ἔτη.
4Krl:15:27 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό πεντη·κοστός -ή -όν καί δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:15:27 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Pięćdziesiąty I też, nawet, mianowicie Drugi Król Judasz/Juda By panować Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Ikona; dwadzieścia Rok
4Krl:15:27 *)en e)/tei pentEkostO=| kai\ deute/rO| tou= *aDZariou basile/Os *iouda e)basi/leusen *fakee ui(o\s *romeliou e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| ei)/kosi e)/tE.
4Krl:15:27 en etei pentEkostO kai deuterO tu aDZariu basileOs iuda ebasileusen fakee hyios romeliu epi israEl en samareia eikosi etE.
4Krl:15:27 P N3E_DSN A1_DSN C A1A_DSN RA_GSM N1T_GSM N3V_GSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N1T_GSM P N_ASM P N1A_DSF M N3E_APN
4Krl:15:27 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year fiftieth and also, even, namely second the ć king Judas/Judah to reign ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] icon; twenty year
4Krl:15:27 in/among/by (+dat) year (dat) fiftieth (dat) and second (dat) the (gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Samaria (dat) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc)
4Krl:15:27 4Krl_15:27_1 4Krl_15:27_2 4Krl_15:27_3 4Krl_15:27_4 4Krl_15:27_5 4Krl_15:27_6 4Krl_15:27_7 4Krl_15:27_8 4Krl_15:27_9 4Krl_15:27_10 4Krl_15:27_11 4Krl_15:27_12 4Krl_15:27_13 4Krl_15:27_14 4Krl_15:27_15 4Krl_15:27_16 4Krl_15:27_17 4Krl_15:27_18 4Krl_15:27_19
4Krl:15:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:28 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:28 And he did that which was evil in the eyes of the Lord: he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nabat, who led Israel to sin. (2 Kings 15:28 Brenton)
4Krl:15:28 Czynił on to, co jest złe w oczach Pana. Nie zerwał z grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. (2 Krl 15:28 BT_4)
4Krl:15:28 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:15:28 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:28 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael
4Krl:15:28 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou· ou)k a)pe/stE a)po\ pasO=n a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl.
4Krl:15:28 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu· uk apestE apo pasOn hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl.
4Krl:15:28 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D VHI_AAI3S P A1S_GPF N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:15:28 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel
4Krl:15:28 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) all (gen) sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl)
4Krl:15:28 4Krl_15:28_1 4Krl_15:28_2 4Krl_15:28_3 4Krl_15:28_4 4Krl_15:28_5 4Krl_15:28_6 4Krl_15:28_7 4Krl_15:28_8 4Krl_15:28_9 4Krl_15:28_10 4Krl_15:28_11 4Krl_15:28_12 4Krl_15:28_13 4Krl_15:28_14 4Krl_15:28_15 4Krl_15:28_16 4Krl_15:28_17 4Krl_15:28_18 4Krl_15:28_19
4Krl:15:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:29 ἐν ταῖς ἡμέραις Φακεε βασιλέως Ισραηλ ἦλθεν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ ἔλαβεν τὴν Αιν καὶ τὴν Αβελβαιθαμααχα καὶ τὴν Ιανωχ καὶ τὴν Κενεζ καὶ τὴν Ασωρ καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν γῆν Νεφθαλι, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺς εἰς Ἀσσυρίους.
4Krl:15:29 In the days of Phakee king of Israel came Thalgath-phellasar king of the Assyrians, and took Ain, and Abel, and Thamaacha, and Anioch, and Kenez, and Asor, and Galaa, and Galilee, even all the land of Nephthali, and carried them away to the Assyrians. (2 Kings 15:29 Brenton)
4Krl:15:29 Za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zajął Ijjon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galileję, cały kraj Neftalego, a pojmanych przesiedlił do Asyrii. (2 Krl 15:29 BT_4)
4Krl:15:29 ἐν ταῖς ἡμέραις Φακεε βασιλέως Ισραηλ ἦλθεν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ ἔλαβεν τὴν Αιν καὶ τὴν Αβελβαιθαμααχα καὶ τὴν Ιανωχ καὶ τὴν Κενεζ καὶ τὴν Ασωρ καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν γῆν Νεφθαλι, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺς εἰς Ἀσσυρίους.
4Krl:15:29 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό αιν [LXX] καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
4Krl:15:29 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Król Izrael By przychodzić Król I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć ayin [16. list hebrajskiego alfabetu] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Galilea [okręg z]; galilejski Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
4Krl:15:29 e)n tai=s E(me/rais *fakee basile/Os *israEl E)=lTen *TaglaTfellasar basileu\s *)assuri/On kai\ e)/laben tE\n *ain kai\ tE\n *abelbaiTamaaCHa kai\ tE\n *ianOCH kai\ tE\n *keneDZ kai\ tE\n *asOr kai\ tE\n *galaad kai\ tE\n *galilai/an, pa=san gE=n *nefTali, kai\ a)pO/|kisen au)tou\s ei)s *)assuri/ous.
4Krl:15:29 en tais hEmerais fakee basileOs israEl ElTen TaglaTfellasar basileus assyriOn kai elaben tEn ain kai tEn abelbaiTamaaCHa kai tEn ianOCH kai tEn keneDZ kai tEn asOr kai tEn galaad kai tEn galilaian, pasan gEn nefTali, kai apOkisen autus eis assyrius.
4Krl:15:29 P RA_DPF N1A_DPF N_GSM N3V_GSM N_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM C VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N1A_ASF A1S_ASF N1_ASF N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N2_APM
4Krl:15:29 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć king Israel to come ć king ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ayin [16th letter of Hebrew alphabet] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the Galilee [district of]; Galilean every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land ć and also, even, namely to deport banish, colonize he/she/it/same into (+acc) ć
4Krl:15:29 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   king (gen) Israel (indecl) he/she/it-COME-ed   king (nom)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) ayin and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc) Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) earth/land (acc)   and he/she/it-???-ed them/same (acc) into (+acc)  
4Krl:15:29 4Krl_15:29_1 4Krl_15:29_2 4Krl_15:29_3 4Krl_15:29_4 4Krl_15:29_5 4Krl_15:29_6 4Krl_15:29_7 4Krl_15:29_8 4Krl_15:29_9 4Krl_15:29_10 4Krl_15:29_11 4Krl_15:29_12 4Krl_15:29_13 4Krl_15:29_14 4Krl_15:29_15 4Krl_15:29_16 4Krl_15:29_17 4Krl_15:29_18 4Krl_15:29_19 4Krl_15:29_20 4Krl_15:29_21 4Krl_15:29_22 4Krl_15:29_23 4Krl_15:29_24 4Krl_15:29_25 4Krl_15:29_26 4Krl_15:29_27 4Krl_15:29_28 4Krl_15:29_29 4Krl_15:29_30 4Krl_15:29_31 4Krl_15:29_32 4Krl_15:29_33 4Krl_15:29_34 4Krl_15:29_35 4Krl_15:29_36 4Krl_15:29_37 4Krl_15:29_38 4Krl_15:29_39 4Krl_15:29_40
4Krl:15:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:30 καὶ συνέστρεψεν σύστρεμμα Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐπὶ Φακεε υἱὸν Ρομελιου καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ ἐν ἔτει εἰκοστῷ Ιωαθαμ υἱοῦ Αζαριου.
4Krl:15:30 And Osee son of Ela formed a conspiracy against Phakee the son of Romelias, and smote him, and slew him, and reigned in his stead, in the twentieth year of Joatham the son of Azarias. (2 Kings 15:30 Brenton)
4Krl:15:30 Ozeasz, syn Eli, uknuł spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zadał mu cios śmiertelny i został w jego miejsce królem w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Ozjasza. (2 Krl 15:30 BT_4)
4Krl:15:30 καὶ συνέστρεψεν σύστρεμμα Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐπὶ Φακεε υἱὸν Ρομελιου καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ ἐν ἔτει εἰκοστῷ Ιωαθαμ υἱοῦ Αζαριου.
4Krl:15:30 καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-)   Ὡσηέ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
4Krl:15:30 I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Ozeasz Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Joatam Syn
4Krl:15:30 kai\ sune/strePSen su/stremma *OsEe ui(o\s *Ela e)pi\ *fakee ui(o\n *romeliou kai\ e)pa/taXen au)to\n kai\ e)Tana/tOsen au)to\n kai\ e)basi/leusen a)nt au)tou= e)n e)/tei ei)kostO=| *iOaTam ui(ou= *aDZariou.
4Krl:15:30 kai synestrePSen systremma OsEe hyios Ela epi fakee hyion romeliu kai epataXen auton kai eTanatOsen auton kai ebasileusen ant autu en etei eikostO iOaTam hyiu aDZariu.
4Krl:15:30 C VAI_AAI3S N3M_ASN N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM N2_ASM N1T_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S P RD_GSM P N3E_DSN A1_DSN N_GSM N2_GSM N1T_GSM
4Krl:15:30 and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring ć Hosea son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć son ć and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely to reign against (+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć Joatham son ć
4Krl:15:30 and he/she/it-GATHERED TOGETHER-ed   Hosea (indecl) son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat)   son (acc)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) and he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) year (dat)   Joatham (indecl) son (gen)  
4Krl:15:30 4Krl_15:30_1 4Krl_15:30_2 4Krl_15:30_3 4Krl_15:30_4 4Krl_15:30_5 4Krl_15:30_6 4Krl_15:30_7 4Krl_15:30_8 4Krl_15:30_9 4Krl_15:30_10 4Krl_15:30_11 4Krl_15:30_12 4Krl_15:30_13 4Krl_15:30_14 4Krl_15:30_15 4Krl_15:30_16 4Krl_15:30_17 4Krl_15:30_18 4Krl_15:30_19 4Krl_15:30_20 4Krl_15:30_21 4Krl_15:30_22 4Krl_15:30_23 4Krl_15:30_24 4Krl_15:30_25 4Krl_15:30_26
4Krl:15:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:15:31 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεε καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού ἐστιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:31 And the rest of the acts of Phakee, and all that he did, behold, these are written in the book of the chronicles of the kings of Israel. (2 Kings 15:31 Brenton)
4Krl:15:31 Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. (2 Krl 15:31 BT_4)
4Krl:15:31 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεε καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού ἐστιν γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ.
4Krl:15:31 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:15:31 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka