4Krl:14:1 Ἐν ἔτει δευτέρῳ τῷ Ιωας υἱῷ Ιωαχας βασιλεῖ Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα.
4Krl:14:1 In the second year of Joas the son of Joachaz king of Israel, did Amessias also the son of Joas the king of Juda begin to reign. (2 Kings 14:1 Brenton)
4Krl:14:1 W drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, króla Izraela - Amazjasz, syn Joasza, został królem judzkim. (2 Krl 14:1 BT_4)
4Krl:14:1 Ἐν ἔτει δευτέρῳ τῷ Ιωας υἱῷ Ιωαχας βασιλεῖ Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα.
4Krl:14:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:14:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Drugi Syn Król Izrael I też, nawet, mianowicie By panować Syn Król Judasz/Juda
4Krl:14:1 *)en e)/tei deute/rO| tO=| *iOas ui(O=| *iOaCHas basilei= *israEl kai\ e)basi/leusen *amessias ui(o\s *iOas basileu\s *iouda.
4Krl:14:1 en etei deuterO tO iOas hyiO iOaCHas basilei israEl kai ebasileusen amessias hyios iOas basileus iuda.
4Krl:14:1 P N3E_DSN A1A_DSN RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N3V_DSM N_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM
4Krl:14:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year second the ć son ć king Israel and also, even, namely to reign ć son ć king Judas/Judah
4Krl:14:1 in/among/by (+dat) year (dat) second (dat) the (dat)   son (dat)   king (dat) Israel (indecl) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   king (nom) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:14:1 4Krl_14:1_1 4Krl_14:1_2 4Krl_14:1_3 4Krl_14:1_4 4Krl_14:1_5 4Krl_14:1_6 4Krl_14:1_7 4Krl_14:1_8 4Krl_14:1_9 4Krl_14:1_10 4Krl_14:1_11 4Krl_14:1_12 4Krl_14:1_13 4Krl_14:1_14 4Krl_14:1_15 4Krl_14:1_16
4Krl:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιωαδιν ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:14:2 Twenty and five years old was he when he began to reign, and he reigned twenty and nine years in Jerusalem: and his mother's name was Joadim of Jerusalem. (2 Kings 14:2 Brenton)
4Krl:14:2 W chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. (2 Krl 14:2 BT_4)
4Krl:14:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιωαδιν ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:14:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:14:2 Syn Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Rok By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dziewięć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
4Krl:14:2 ui(o\s ei)/kosi kai\ pe/nte e)tO=n E)=n e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ ei)/kosi kai\ e)nne/a e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *iOadin e)X *ierousalEm.
4Krl:14:2 hyios eikosi kai pente etOn En en tO basileuein auton kai eikosi kai ennea etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tEs mEtros autu iOadin eX ierusalEm.
4Krl:14:2 N2_NSM M C M N3E_GPN V9_IAI3S P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_ASN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF P N_GSF
4Krl:14:2 son icon; twenty and also, even, namely five year to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely icon; twenty and also, even, namely nine year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
4Krl:14:2 son (nom) icons (dat); twenty and five years (gen) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and icons (dat); twenty and nine years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)   out of (+gen) Jerusalem (indecl)
4Krl:14:2 4Krl_14:2_1 4Krl_14:2_2 4Krl_14:2_3 4Krl_14:2_4 4Krl_14:2_5 4Krl_14:2_6 4Krl_14:2_7 4Krl_14:2_8 4Krl_14:2_9 4Krl_14:2_10 4Krl_14:2_11 4Krl_14:2_12 4Krl_14:2_13 4Krl_14:2_14 4Krl_14:2_15 4Krl_14:2_16 4Krl_14:2_17 4Krl_14:2_18 4Krl_14:2_19 4Krl_14:2_20 4Krl_14:2_21 4Krl_14:2_22 4Krl_14:2_23 4Krl_14:2_24 4Krl_14:2_25 4Krl_14:2_26
4Krl:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ· κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ιωας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἐποίησεν·
4Krl:14:3 And he did that which was right in the sight of the Lord, but not as David his father: he did according to all things that his father Joas did. (2 Kings 14:3 Brenton)
4Krl:14:3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, jednak nie tak, jak praojciec jego, Dawid. Zupełnie tak postępował, jak jego ojciec Joasz. (2 Krl 14:3 BT_4)
4Krl:14:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ· κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ιωας πατὴρ αὐτοῦ, ἐποίησεν·
4Krl:14:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:14:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak David Ojciec On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo By czynić/rób
4Krl:14:3 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)n o)fTalmoi=s kuri/ou, plE\n ou)CH O(s *dauid o( patE\r au)tou=· kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *iOas o( patE\r au)tou=, e)poi/Esen·
4Krl:14:3 kai epoiEsen to euTes en ofTalmois kyriu, plEn uCH hOs dauid ho patEr autu· kata panta, hosa epoiEsen iOas ho patEr autu, epoiEsen·
4Krl:14:3 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_DPM N2_GSM D D x N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM VAI_AAI3S
4Krl:14:3 and also, even, namely to do/make the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. except οὐχ before rough breathing as/like David the father he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make ć the father he/she/it/same to do/make
4Krl:14:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) except not as/like David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom) father (nom) him/it/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed
4Krl:14:3 4Krl_14:3_1 4Krl_14:3_2 4Krl_14:3_3 4Krl_14:3_4 4Krl_14:3_5 4Krl_14:3_6 4Krl_14:3_7 4Krl_14:3_8 4Krl_14:3_9 4Krl_14:3_10 4Krl_14:3_11 4Krl_14:3_12 4Krl_14:3_13 4Krl_14:3_14 4Krl_14:3_15 4Krl_14:3_16 4Krl_14:3_17 4Krl_14:3_18 4Krl_14:3_19 4Krl_14:3_20 4Krl_14:3_21 4Krl_14:3_22 4Krl_14:3_23
4Krl:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:4 πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:14:4 Only he removed not the high places: as yet the people sacrificed and burnt incense on the high places. (2 Kings 14:4 Brenton)
4Krl:14:4 Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach. (2 Krl 14:4 BT_4)
4Krl:14:4 πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:14:4 πλήν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν
4Krl:14:4 Z wyjątkiem Podniesiony ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Jeszcze/jeszcze Ludzie I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony
4Krl:14:4 plE\n ta\ u(PSEla\ ou)k e)XE=ren, e)/ti o( lao\s e)Tusi/aDZen kai\ e)Tumi/On e)n toi=s u(PSEloi=s.
4Krl:14:4 plEn ta hyPSEla uk eXEren, eti ho laos eTysiaDZen kai eTymiOn en tois hyPSElois.
4Krl:14:4 D RA_APN A1_APN D VAI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM V1I_IAI3S C V1I_IAI3P P RA_DPM A1_DPM
4Krl:14:4 except the elevated οὐχ before rough breathing to remove yet/still the people ć and also, even, namely to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the elevated
4Krl:14:4 except the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) not he/she/it-REMOVE-ed yet/still the (nom) people (nom)   and I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE in/among/by (+dat) the (dat) elevated ([Adj] dat)
4Krl:14:4 4Krl_14:4_1 4Krl_14:4_2 4Krl_14:4_3 4Krl_14:4_4 4Krl_14:4_5 4Krl_14:4_6 4Krl_14:4_7 4Krl_14:4_8 4Krl_14:4_9 4Krl_14:4_10 4Krl_14:4_11 4Krl_14:4_12 4Krl_14:4_13 4Krl_14:4_14
4Krl:14:4 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:5 καὶ ἐγένετο ὅτε κατίσχυσεν ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς πατάξαντας τὸν πατέρα αὐτοῦ·
4Krl:14:5 And it came to pass when the kingdom was established in his hand, that he slew his servants that had slain the king his father. (2 Kings 14:5 Brenton)
4Krl:14:5 Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca, króla. (2 Krl 14:5 BT_4)
4Krl:14:5 καὶ ἐγένετο ὅτε κατίσχυσεν βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς πατάξαντας τὸν πατέρα αὐτοῦ·
4Krl:14:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:14:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy Do ??? Królestwo; królewski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo By uderzać Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:14:5 kai\ e)ge/neto o(/te kati/sCHusen E( basilei/a e)n CHeiri\ au)tou=, kai\ e)pa/taXen tou\s dou/lous au)tou= tou\s pata/Xantas to\n pate/ra au)tou=·
4Krl:14:5 kai egeneto hote katisCHysen hE basileia en CHeiri autu, kai epataXen tus dulus autu tus pataXantas ton patera autu·
4Krl:14:5 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF P N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM RA_APM VA_AAPAPM RA_ASM N3_ASM RD_GSM
4Krl:14:5 and also, even, namely to become become, happen when to ??? the kingdom; royal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to smite the slave; servile he/she/it/same the to smite the father he/she/it/same
4Krl:14:5 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-???-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) him/it/same (gen) the (acc) upon SMITE-ing (acc) the (acc) father (acc) him/it/same (gen)
4Krl:14:5 4Krl_14:5_1 4Krl_14:5_2 4Krl_14:5_3 4Krl_14:5_4 4Krl_14:5_5 4Krl_14:5_6 4Krl_14:5_7 4Krl_14:5_8 4Krl_14:5_9 4Krl_14:5_10 4Krl_14:5_11 4Krl_14:5_12 4Krl_14:5_13 4Krl_14:5_14 4Krl_14:5_15 4Krl_14:5_16 4Krl_14:5_17 4Krl_14:5_18 4Krl_14:5_19
4Krl:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:6 καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσεν, καθὼς γέγραπται ἐν βιβλίῳ νόμων Μωυσῆ, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ υἱῶν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἕκαστος ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται.
4Krl:14:6 But he slew not the sons of those that had slain him; according as it is written in the book of the laws of Moses, as the Lord gave commandment, saying, The fathers shall not be put to death for the children, and the children shall not be put to death for the fathers; but every one shall die for his own sins. (2 Kings 14:6 Brenton)
4Krl:14:6 Lecz nie skazał na śmierć synów zabójców - zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy swych synów ani synowie za winy ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. (2 Krl 14:6 BT_4)
4Krl:14:6 καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσεν, καθὼς γέγραπται ἐν βιβλίῳ νόμων Μωυσῆ, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ υἱῶν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ὅτι ἀλλ’ ἕκαστος ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται.
4Krl:14:6 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὡς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὑπέρ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπέρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὅτι ἀλλά ἤ[1] ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:14:6 I też, nawet, mianowicie Syn By uderzać ??? Przed przydechem mocnym By zgładzać Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo; pastwisko Mojżesz Jak/jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By umierać Ojciec Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Syn I też, nawet, mianowicie Syn ??? Przed przydechem mocnym By umierać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Ponieważ/tamto Ale Albo Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By umierać
4Krl:14:6 kai\ tou\s ui(ou\s tO=n pataXa/ntOn ou)k e)Tana/tOsen, kaTO\s ge/graptai e)n bibli/O| no/mOn *mousE=, O(s e)netei/lato ku/rios le/gOn *ou)k a)poTanou=ntai pate/res u(pe\r ui(O=n, kai\ ui(oi\ ou)k a)poTanou=ntai u(pe\r pate/rOn, o(/ti a)ll’ E)\ e(/kastos e)n tai=s a(marti/ais au)tou= a)poTanei=tai.
4Krl:14:6 kai tus hyius tOn pataXantOn uk eTanatOsen, kaTOs gegraptai en bibliO nomOn musE, hOs eneteilato kyrios legOn uk apoTanuntai pateres hyper hyiOn, kai hyioi uk apoTanuntai hyper paterOn, hoti all’ E hekastos en tais hamartiais autu apoTaneitai.
4Krl:14:6 C RA_APM N2_APM RA_GPM VA_AAPGPM D VAI_AAI3S D VP_XMI3S P N2N_DSN N2_GPM N1M_GSM D VAI_AMI3S N2_NSM V1_PAPNSM D VF2_FMI3P N3_NPM P N2_GPM C N2_NPM D VF2_FMI3P P N3_GPM C C C A1_NSM P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VF2_FMI3S
4Krl:14:6 and also, even, namely the son the to smite οὐχ before rough breathing to put to death as accordingly [according to how/in accordance with how] to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book law; pasturage Moses as/like to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell οὐχ before rough breathing to die father above (+acc), on behalf of (+gen) son and also, even, namely son οὐχ before rough breathing to die above (+acc), on behalf of (+gen) father because/that but or each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to die
4Krl:14:6 and the (acc) sons (acc) the (gen) let-them-SMITE! (classical), upon SMITE-ing (gen) not he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) book (dat) laws (gen); pasturages (gen) Moses (gen, voc) as/like he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) not they-will-be-DIE-ed fathers (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) sons (gen) and sons (nom|voc) not they-will-be-DIE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) fathers (gen) because/that but or each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed
4Krl:14:6 4Krl_14:6_1 4Krl_14:6_2 4Krl_14:6_3 4Krl_14:6_4 4Krl_14:6_5 4Krl_14:6_6 4Krl_14:6_7 4Krl_14:6_8 4Krl_14:6_9 4Krl_14:6_10 4Krl_14:6_11 4Krl_14:6_12 4Krl_14:6_13 4Krl_14:6_14 4Krl_14:6_15 4Krl_14:6_16 4Krl_14:6_17 4Krl_14:6_18 4Krl_14:6_19 4Krl_14:6_20 4Krl_14:6_21 4Krl_14:6_22 4Krl_14:6_23 4Krl_14:6_24 4Krl_14:6_25 4Krl_14:6_26 4Krl_14:6_27 4Krl_14:6_28 4Krl_14:6_29 4Krl_14:6_30 4Krl_14:6_31 4Krl_14:6_32 4Krl_14:6_33 4Krl_14:6_34 4Krl_14:6_35 4Krl_14:6_36 4Krl_14:6_37
4Krl:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:7 αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν Εδωμ ἐν Γαιμελε δέκα χιλιάδας καὶ συνέλαβε τὴν Πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Καθοηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. –
4Krl:14:7 He smote of Edom ten thousand in the valley of salt, and took the Rock in the war, and called its name Jethoel until this day. (2 Kings 14:7 Brenton)
4Krl:14:7 To on pokonał Edomitów w Dolinie Soli, w liczbie dziesięciu tysięcy, i zdobył w bitwie Selę, i nadał jej nazwę Jokteel, którą nosi aż do dnia dzisiejszego. (2 Krl 14:7 BT_4)
4Krl:14:7 αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν Εδωμ ἐν Γαιμελε δέκα χιλιάδας καὶ συνέλαβε τὴν Πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Καθοηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
4Krl:14:7 αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν   δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο  
4Krl:14:7 On/ona/to/to samo By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Skała W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
4Krl:14:7 au)to\s e)pa/taXen to\n *edOm e)n *gaimele de/ka CHilia/das kai\ sune/labe tE\n *pe/tran e)n tO=| pole/mO| kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tE=s *kaToEl e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
4Krl:14:7 autos epataXen ton edOm en gaimele deka CHiliadas kai synelabe tEn petran en tO polemO kai ekalesen to onoma autEs kaToEl heOs tEs hEmeras tautEs.
4Krl:14:7 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N_DS M N3D_APF C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF N_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
4Krl:14:7 he/she/it/same to smite the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ten kilo [unit of one thousand] and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the rock in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
4Krl:14:7 he/it/same (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc)   in/among/by (+dat)   ten kilos (acc) and he/she/it-SEIZING-ed the (acc) rock (acc) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)  
4Krl:14:7 4Krl_14:7_1 4Krl_14:7_2 4Krl_14:7_3 4Krl_14:7_4 4Krl_14:7_5 4Krl_14:7_6 4Krl_14:7_7 4Krl_14:7_8 4Krl_14:7_9 4Krl_14:7_10 4Krl_14:7_11 4Krl_14:7_12 4Krl_14:7_13 4Krl_14:7_14 4Krl_14:7_15 4Krl_14:7_16 4Krl_14:7_17 4Krl_14:7_18 4Krl_14:7_19 4Krl_14:7_20 4Krl_14:7_21 4Krl_14:7_22 4Krl_14:7_23 4Krl_14:7_24 4Krl_14:7_25 4Krl_14:7_26
4Krl:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:8 τότε ἀπέστειλεν Αμεσσιας ἀγγέλους πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχας υἱοῦ Ιου βασιλέως Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποις.
4Krl:14:8 Then Amessias sent messengers to Joas son of Joachaz son of Ju king of Israel, saying, Come, let us look one another in the face. (2 Kings 14:8 Brenton)
4Krl:14:8 Wówczas Amazjasz wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego ze słowami: «Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie!» (2 Krl 14:8 BT_4)
4Krl:14:8 τότε ἀπέστειλεν Αμεσσιας ἀγγέλους πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχας υἱοῦ Ιου βασιλέως Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποις.
4Krl:14:8 τότε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ἄγγελος, -ου, ὁ πρός   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἰός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό
4Krl:14:8 Wtedy zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Król Izrael By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz
4Krl:14:8 to/te a)pe/steilen *amessias a)gge/lous pro\s *iOas ui(o\n *iOaCHas ui(ou= *iou basile/Os *israEl le/gOn *deu=ro o)fTO=men prosO/pois.
4Krl:14:8 tote apesteilen amessias angelus pros iOas hyion iOaCHas hyiu iu basileOs israEl legOn deuro ofTOmen prosOpois.
4Krl:14:8 D VAI_AAI3S N1T_NSM N2_APM P N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM V1_PAPNSM D VV_APS1P N2N_DPN
4Krl:14:8 then to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć son vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. king Israel to say/tell come!/here and now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), face
4Krl:14:8 then he/she/it-ORDER FORTH-ed   messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   son (acc)   son (gen) vīrus (gen) king (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now we-should-be-SEE-ed faces (dat)
4Krl:14:8 4Krl_14:8_1 4Krl_14:8_2 4Krl_14:8_3 4Krl_14:8_4 4Krl_14:8_5 4Krl_14:8_6 4Krl_14:8_7 4Krl_14:8_8 4Krl_14:8_9 4Krl_14:8_10 4Krl_14:8_11 4Krl_14:8_12 4Krl_14:8_13 4Krl_14:8_14 4Krl_14:8_15 4Krl_14:8_16
4Krl:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:9 καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμεσσιαν βασιλέα Ιουδα λέγων Ὁ ακαν ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα· καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὸν ακανα.
4Krl:14:9 And Joas the king of Israel sent to Amessias king of Juda, saying, The thistle that was in Libanus sent to the cedar that was in Libanus, saying, Give my daughter to thy son to wife: and the wild beasts of the field that were in Libanus passed by and trod down the thistle. (2 Kings 14:9 Brenton)
4Krl:14:9 Joasz zaś, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: «Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę! Lecz dziki zwierz na Libanie przebiegł i rozdeptał cierń. - (2 Krl 14:9 BT_4)
4Krl:14:9 καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμεσσιαν βασιλέα Ιουδα λέγων ακαν ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα· καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὸν ακανα.
4Krl:14:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) ὁ ἡ τό  
4Krl:14:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By mówić/opowiadaj By dawać Córka Ty; twój/twój(sg) Syn Ja Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Zwierzę Pole W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie Do ???
4Krl:14:9 kai\ a)pe/steilen *iOas basileu\s *israEl pro\s *amessian basile/a *iouda le/gOn *(o akan o( e)n tO=| *liba/nO| a)pe/steilen pro\s tE\n ke/dron tE\n e)n tO=| *liba/nO| le/gOn *do\s tE\n Tugate/ra sou tO=| ui(O=| mou ei)s gunai=ka· kai\ diE=lTon ta\ TEri/a tou= a)grou= ta\ e)n tO=| *liba/nO| kai\ sunepa/tEsan to\n akana.
4Krl:14:9 kai apesteilen iOas basileus israEl pros amessian basilea iuda legOn o akan ho en tO libanO apesteilen pros tEn kedron tEn en tO libanO legOn dos tEn Tygatera su tO hyiO mu eis gynaika· kai diElTon ta TEria tu agru ta en tO libanO kai synepatEsan ton akana.
4Krl:14:9 C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM V1_PAPNSM RD_NSM N_NSM RA_NSM P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S P RA_ASF N2_ASF RA_ASF P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSM VO_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS P N3K_ASF C VBI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM RA_NPN P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM
4Krl:14:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king Israel toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah to say/tell the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon to say/tell to give the daughter you; your/yours(sg) the son I into (+acc) woman/wife and also, even, namely to go through pass through the beast the field the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to ??? the ć
4Krl:14:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   king (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(sg)! the (acc) daughter (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) son (dat) me (gen) into (+acc) woman/wife (acc) and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and they-???-ed the (acc)  
4Krl:14:9 4Krl_14:9_1 4Krl_14:9_2 4Krl_14:9_3 4Krl_14:9_4 4Krl_14:9_5 4Krl_14:9_6 4Krl_14:9_7 4Krl_14:9_8 4Krl_14:9_9 4Krl_14:9_10 4Krl_14:9_11 4Krl_14:9_12 4Krl_14:9_13 4Krl_14:9_14 4Krl_14:9_15 4Krl_14:9_16 4Krl_14:9_17 4Krl_14:9_18 4Krl_14:9_19 4Krl_14:9_20 4Krl_14:9_21 4Krl_14:9_22 4Krl_14:9_23 4Krl_14:9_24 4Krl_14:9_25 4Krl_14:9_26 4Krl_14:9_27 4Krl_14:9_28 4Krl_14:9_29 4Krl_14:9_30 4Krl_14:9_31 4Krl_14:9_32 4Krl_14:9_33 4Krl_14:9_34 4Krl_14:9_35 4Krl_14:9_36 4Krl_14:9_37 4Krl_14:9_38 4Krl_14:9_39 4Krl_14:9_40 4Krl_14:9_41 4Krl_14:9_42 4Krl_14:9_43 4Krl_14:9_44 4Krl_14:9_45 4Krl_14:9_46 4Krl_14:9_47 4Krl_14:9_48
4Krl:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:10 τύπτων ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπῆρέν σε ἡ καρδία σου· ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ σου; καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ.
4Krl:14:10 Thou hast smitten and wounded Edom, and thy heart has lifted thee up: stay at home and glorify thyself; for wherefore art thou quarrelsome to thy hurt? So both thou wilt fall and Juda with thee. (2 Kings 14:10 Brenton)
4Krl:14:10 Pobiłeś zupełnie Edomitów i serce twoje uniosło się pychą. Bądź sobie sławny, lecz pozostań w domu swoim! Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda?» (2 Krl 14:10 BT_4)
4Krl:14:10 τύπτων ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπῆρέν σε καρδία σου· ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ σου; καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ.
4Krl:14:10 τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐρίζω (εριζ-, ερι·σ-, ερι·σ-, -, -, -) ἐν κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Krl:14:10 Do niech bije By uderzać Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By podnosić Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dążyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ty I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
4Krl:14:10 tu/ptOn e)pa/taXas tE\n *idoumai/an, kai\ e)pE=re/n se E( kardi/a sou· e)ndoXa/sTEti kaTE/menos e)n tO=| oi)/kO| sou, kai\ i(/na ti/ e)ri/DZeis e)n kaki/a| sou; kai\ pesE=| su\ kai\ *ioudas meta\ sou=.
4Krl:14:10 typtOn epataXas tEn idumaian, kai epEren se hE kardia su· endoXasTEti kaTEmenos en tO oikO su, kai hina ti eriDZeis en kakia su; kai pesE sy kai iudas meta su.
4Krl:14:10 V1_PAPNSM VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S RP_AS RA_NSF N1A_NSF RP_GS VS_APD2S V5_PMPNSM P RA_DSM N2_DSM RP_GS C C RI_ASN V1_PAI2S P N1A_DSF RP_GS C VF_FMI2S RP_NS C N1T_NSM P RP_GS
4Krl:14:10 to beat to smite the Idumea [district of] and also, even, namely to raise you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to be glorified be held on high esteem to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among evil evil, malice you; your/yours(sg) and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. you and also, even, namely Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
4Krl:14:10 while BEAT-ing (nom) you(sg)-SMITE-ed the (acc) Idumea (acc) and he/she/it-RAISE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-BE GLORIFIED-ed! while being-SIT-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-STRIVE-ing in/among/by (+dat) evil (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed you(sg) (nom) and Judas/Judah (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Krl:14:10 4Krl_14:10_1 4Krl_14:10_2 4Krl_14:10_3 4Krl_14:10_4 4Krl_14:10_5 4Krl_14:10_6 4Krl_14:10_7 4Krl_14:10_8 4Krl_14:10_9 4Krl_14:10_10 4Krl_14:10_11 4Krl_14:10_12 4Krl_14:10_13 4Krl_14:10_14 4Krl_14:10_15 4Krl_14:10_16 4Krl_14:10_17 4Krl_14:10_18 4Krl_14:10_19 4Krl_14:10_20 4Krl_14:10_21 4Krl_14:10_22 4Krl_14:10_23 4Krl_14:10_24 4Krl_14:10_25 4Krl_14:10_26 4Krl_14:10_27 4Krl_14:10_28 4Krl_14:10_29 4Krl_14:10_30
4Krl:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:11 καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμεσσιας. καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤφθησαν προσώποις αὐτὸς καὶ Αμεσσιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς τῇ τοῦ Ιουδα·
4Krl:14:11 Nevertheless Amessias hearkened not: so Joas king of Israel went up, and he and Amessias king of Juda looked one another in the face in Baethsamys of Juda. (2 Kings 14:11 Brenton)
4Krl:14:11 Lecz Amazjasz nie słuchał, i Joasz, król izraelski, wyruszył. Zmierzyli się zbrojnie - on i Amazjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. (2 Krl 14:11 BT_4)
4Krl:14:11 καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμεσσιας. καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤφθησαν προσώποις αὐτὸς καὶ Αμεσσιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς τῇ τοῦ Ιουδα·
4Krl:14:11 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:14:11 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć I też, nawet, mianowicie By podnosić Król Izrael I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda
4Krl:14:11 kai\ ou)k E)/kousen *amessias. kai\ a)ne/bE o( basileu\s *israEl, kai\ O)/fTEsan prosO/pois au)to\s kai\ *amessias basileu\s *iouda e)n *baiTsamus tE=| tou= *iouda·
4Krl:14:11 kai uk Ekusen amessias. kai anebE ho basileus israEl, kai OfTEsan prosOpois autos kai amessias basileus iuda en baiTsamys tE tu iuda·
4Krl:14:11 C D VAI_AAI3S N1T_NSM C VZI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM C VVI_API3P N2N_DPN RD_NSM C N1T_NSM N3V_NSM N_GSM P N_DSF RA_DSF RA_GSM N_GSM
4Krl:14:11 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear ć and also, even, namely to ascend the king Israel and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), face he/she/it/same and also, even, namely ć king Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the the Judas/Judah
4Krl:14:11 and not he/she/it-HEAR-ed   and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) and they-were-SEE-ed faces (dat) he/it/same (nom) and   king (nom) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat)   the (dat) the (gen) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:14:11 4Krl_14:11_1 4Krl_14:11_2 4Krl_14:11_3 4Krl_14:11_4 4Krl_14:11_5 4Krl_14:11_6 4Krl_14:11_7 4Krl_14:11_8 4Krl_14:11_9 4Krl_14:11_10 4Krl_14:11_11 4Krl_14:11_12 4Krl_14:11_13 4Krl_14:11_14 4Krl_14:11_15 4Krl_14:11_16 4Krl_14:11_17 4Krl_14:11_18 4Krl_14:11_19 4Krl_14:11_20 4Krl_14:11_21 4Krl_14:11_22
4Krl:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:12 καὶ ἔπταισεν Ιουδας ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ·
4Krl:14:12 And Juda was overthrown before Israel, and every man fled to his tent. (2 Kings 14:12 Brenton)
4Krl:14:12 Juda został pobity przez Izraela, i uciekł każdy do swego namiotu. (2 Krl 14:12 BT_4)
4Krl:14:12 καὶ ἔπταισεν Ιουδας ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ·
4Krl:14:12 καί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:14:12 I też, nawet, mianowicie By potykać się Judasz/Juda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Izrael I też, nawet, mianowicie By uciekać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
4Krl:14:12 kai\ e)/ptaisen *ioudas a)po\ prosO/pou *israEl, kai\ e)/fugen a)nE\r ei)s to\ skE/nOma au)tou=·
4Krl:14:12 kai eptaisen iudas apo prosOpu israEl, kai efygen anEr eis to skEnOma autu·
4Krl:14:12 C VAI_AAI3S N1T_NSM P N2N_GSN N_GSM C VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
4Krl:14:12 and also, even, namely to stumble Judas/Judah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Israel and also, even, namely to flee man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
4Krl:14:12 and he/she/it-STUMBLE-ed Judas/Judah (nom) away from (+gen) face (gen) Israel (indecl) and he/she/it-FLEE-ed man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
4Krl:14:12 4Krl_14:12_1 4Krl_14:12_2 4Krl_14:12_3 4Krl_14:12_4 4Krl_14:12_5 4Krl_14:12_6 4Krl_14:12_7 4Krl_14:12_8 4Krl_14:12_9 4Krl_14:12_10 4Krl_14:12_11 4Krl_14:12_12 4Krl_14:12_13
4Krl:14:12 x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:13 καὶ τὸν Αμεσσιαν υἱὸν Ιωας υἱοῦ Οχοζιου βασιλέα Ιουδα συνέλαβεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς. καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ καθεῖλεν ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ ἐν τῇ πύλῃ Εφραιμ ἕως πύλης τῆς γωνίας τετρακοσίους πήχεις·
4Krl:14:13 And Joas king of Israel took Amessias the son of Joas the son of Ochozias, in Baethsamys; and he came to Jerusalem, and broke down the wall of Jerusalem, beginning at the gate of Ephraim as far as the gate of the corner, four hundred cubits. (2 Kings 14:13 Brenton)
4Krl:14:13 Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Ochozjasza, pojmał Joasz, król izraelski, w Bet-Szemesz i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od Bramy Efraima aż do Bramy Węgła na czterysta łokci. (2 Krl 14:13 BT_4)
4Krl:14:13 καὶ τὸν Αμεσσιαν υἱὸν Ιωας υἱοῦ Οχοζιου βασιλέα Ιουδα συνέλαβεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς. καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ καθεῖλεν ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ ἐν τῇ πύλῃ Εφραιμ ἕως πύλης τῆς γωνίας τετρακοσίους πήχεις·
4Krl:14:13 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἐφραίμ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ τετρα·κόσιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
4Krl:14:13 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Król Judasz/Juda Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Syn Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Efraim Aż; świtaj Brama Kąt Czterysta Łokieć
4Krl:14:13 kai\ to\n *amessian ui(o\n *iOas ui(ou= *oCHoDZiou basile/a *iouda sune/laben *iOas ui(o\s *iOaCHas basileu\s *israEl e)n *baiTsamus. kai\ E)=lTen ei)s *ierousalEm kai\ kaTei=len e)n tO=| tei/CHei *ierousalEm e)n tE=| pu/lE| *efraim e(/Os pu/lEs tE=s gOni/as tetrakosi/ous pE/CHeis·
4Krl:14:13 kai ton amessian hyion iOas hyiu oCHoDZiu basilea iuda synelaben iOas hyios iOaCHas basileus israEl en baiTsamys. kai ElTen eis ierusalEm kai kaTeilen en tO teiCHei ierusalEm en tE pylE efraim heOs pylEs tEs gOnias tetrakosius pECHeis·
4Krl:14:13 C RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N1T_GSM N3V_ASM N_GSM VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM P N_DSF C VBI_AAI3S P N_ASF C VBI_AAI3S P RA_DSN N3E_DSN N_GSF P RA_DSF N1_DSF N_GSM P N1_GSF RA_GSF N1A_GSF A1A_APM A3U_APM
4Krl:14:13 and also, even, namely the ć son ć son ć king Judas/Judah to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć son ć king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to take down purge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate Ephraim until; dawn gate the corner four hundred cubit
4Krl:14:13 and the (acc)   son (acc)   son (gen)   king (acc) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-SEIZING-ed   son (nom)   king (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   and he/she/it-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-TAKE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) Ephraim (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) the (gen) corner (gen), quarters (acc) four hundred (acc) cubits (acc, nom|voc)
4Krl:14:13 4Krl_14:13_1 4Krl_14:13_2 4Krl_14:13_3 4Krl_14:13_4 4Krl_14:13_5 4Krl_14:13_6 4Krl_14:13_7 4Krl_14:13_8 4Krl_14:13_9 4Krl_14:13_10 4Krl_14:13_11 4Krl_14:13_12 4Krl_14:13_13 4Krl_14:13_14 4Krl_14:13_15 4Krl_14:13_16 4Krl_14:13_17 4Krl_14:13_18 4Krl_14:13_19 4Krl_14:13_20 4Krl_14:13_21 4Krl_14:13_22 4Krl_14:13_23 4Krl_14:13_24 4Krl_14:13_25 4Krl_14:13_26 4Krl_14:13_27 4Krl_14:13_28 4Krl_14:13_29 4Krl_14:13_30 4Krl_14:13_31 4Krl_14:13_32 4Krl_14:13_33 4Krl_14:13_34 4Krl_14:13_35 4Krl_14:13_36 4Krl_14:13_37
4Krl:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:14 καὶ ἔλαβεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν. –
4Krl:14:14 And he took the gold, and the silver, and all the vessels that were found in the house of the Lord, and in the treasures of the king's house, and the hostages, and returned to Samaria. (2 Kings 14:14 Brenton)
4Krl:14:14 Zabrał też całe złoto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowały się w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, oraz zakładników - i wrócił do Samarii. (2 Krl 14:14 BT_4)
4Krl:14:14 καὶ ἔλαβεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.
4Krl:14:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ  
4Krl:14:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]  
4Krl:14:14 kai\ e)/laben to\ CHrusi/on kai\ to\ a)rgu/rion kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ eu(reTe/nta e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ e)n TEsauroi=s oi)/kou tou= basile/Os kai\ tou\s ui(ou\s tO=n summi/XeOn kai\ a)pe/strePSen ei)s *sama/reian.
4Krl:14:14 kai elaben to CHrysion kai to argyrion kai panta ta skeuE ta heureTenta en oikO kyriu kai en TEsaurois oiku tu basileOs kai tus hyius tOn symmiXeOn kai apestrePSen eis samareian.
4Krl:14:14 C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN VC_APPAPN P N2_DSM N2_GSM C P N2_DPM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C RA_APM N2_APM RA_GPF N3I_GPF C VAI_AAI3S P N1A_ASF
4Krl:14:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the piece of gold and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure house; to dwell the king and also, even, namely the son the ć and also, even, namely to turn away from into (+acc) Samaria [region of]  
4Krl:14:14 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) treasures (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and the (acc) sons (acc) the (gen)   and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) Samaria (acc)  
4Krl:14:14 4Krl_14:14_1 4Krl_14:14_2 4Krl_14:14_3 4Krl_14:14_4 4Krl_14:14_5 4Krl_14:14_6 4Krl_14:14_7 4Krl_14:14_8 4Krl_14:14_9 4Krl_14:14_10 4Krl_14:14_11 4Krl_14:14_12 4Krl_14:14_13 4Krl_14:14_14 4Krl_14:14_15 4Krl_14:14_16 4Krl_14:14_17 4Krl_14:14_18 4Krl_14:14_19 4Krl_14:14_20 4Krl_14:14_21 4Krl_14:14_22 4Krl_14:14_23 4Krl_14:14_24 4Krl_14:14_25 4Krl_14:14_26 4Krl_14:14_27 4Krl_14:14_28 4Krl_14:14_29 4Krl_14:14_30 4Krl_14:14_31 4Krl_14:14_32
4Krl:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:15 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας, ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐπολέμησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:14:15 And the rest of the acts of Joas, even all that he did in his might, how he warred with Amessias king of Juda, are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2 Kings 14:15 Brenton)
4Krl:14:15 A czyż pozostałe dzieła Joasza, których dokonał, jego dzielność oraz to, jak walczył z Amazjaszem, królem judzkim, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 14:15 BT_4)
4Krl:14:15 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας, ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἐπολέμησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:14:15 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:14:15 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Judasz/Juda Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Izrael
4Krl:14:15 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOas, o(/sa e)poi/Esen e)n dunastei/a| au)tou=, a(/ e)pole/mEsen meta\ *amessiou basile/Os *iouda, ou)CHi\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *israEl;
4Krl:14:15 kai ta loipa tOn logOn iOas, hosa epoiEsen en dynasteia autu, ha epolemEsen meta amessiu basileOs iuda, uCHi tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin israEl;
4Krl:14:15 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM A1_APN VAI_AAI3S P N1A_DSF RD_GSM RR_APN VAI_AAI3S P N1T_GSM N3V_GSM N_GSM D RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:14:15 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same who/whom/which to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć king Judas/Judah not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Israel
4Krl:14:15 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat)   him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-FIGHT-ed after (+acc), with (+gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) not these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Israel (indecl)
4Krl:14:15 4Krl_14:15_1 4Krl_14:15_2 4Krl_14:15_3 4Krl_14:15_4 4Krl_14:15_5 4Krl_14:15_6 4Krl_14:15_7 4Krl_14:15_8 4Krl_14:15_9 4Krl_14:15_10 4Krl_14:15_11 4Krl_14:15_12 4Krl_14:15_13 4Krl_14:15_14 4Krl_14:15_15 4Krl_14:15_16 4Krl_14:15_17 4Krl_14:15_18 4Krl_14:15_19 4Krl_14:15_20 4Krl_14:15_21 4Krl_14:15_22 4Krl_14:15_23 4Krl_14:15_24 4Krl_14:15_25 4Krl_14:15_26 4Krl_14:15_27 4Krl_14:15_28
4Krl:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:16 καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ισραηλ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. –
4Krl:14:16 And Joas slept with his fathers, and was buried in Samaria with the kings of Israel; and Jeroboam his son reigned in his stead. (2 Kings 14:16 Brenton)
4Krl:14:16 I spoczął Joasz ze swymi przodkami, i pochowany został w Samarii, razem z królami izraelskimi, a syn jego Jeroboam został w jego miejsce królem. (2 Krl 14:16 BT_4)
4Krl:14:16 καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ισραηλ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:14:16 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:14:16 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Izrael I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo  
4Krl:14:16 kai\ e)koimE/TE *iOas meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n *samarei/a| meta\ tO=n basile/On *israEl, kai\ e)basi/leusen *ieroboam ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:14:16 kai ekoimETE iOas meta tOn paterOn autu kai etafE en samareia meta tOn basileOn israEl, kai ebasileusen ieroboam hyios autu ant autu.
4Krl:14:16 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N1A_DSF P RA_GPM N3V_GPM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:14:16 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king Israel and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same  
4Krl:14:16 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) Samaria (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) kings (gen) Israel (indecl) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)  
4Krl:14:16 4Krl_14:16_1 4Krl_14:16_2 4Krl_14:16_3 4Krl_14:16_4 4Krl_14:16_5 4Krl_14:16_6 4Krl_14:16_7 4Krl_14:16_8 4Krl_14:16_9 4Krl_14:16_10 4Krl_14:16_11 4Krl_14:16_12 4Krl_14:16_13 4Krl_14:16_14 4Krl_14:16_15 4Krl_14:16_16 4Krl_14:16_17 4Krl_14:16_18 4Krl_14:16_19 4Krl_14:16_20 4Krl_14:16_21 4Krl_14:16_22 4Krl_14:16_23
4Krl:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:17 καὶ ἔζησεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας υἱὸν Ιωαχας βασιλέα Ισραηλ πεντεκαίδεκα ἔτη.
4Krl:14:17 And Amessias the son of Joas king of Juda lived after the death of Joas son of Joachaz king of Israel fifteen years. (2 Kings 14:17 Brenton)
4Krl:14:17 Amazjasz, syn Joasza, króla judzkiego, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. (2 Krl 14:17 BT_4)
4Krl:14:17 καὶ ἔζησεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας υἱὸν Ιωαχας βασιλέα Ισραηλ πεντεκαίδεκα ἔτη.
4Krl:14:17 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:14:17 I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Syn Król Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać Syn Król Izrael Piętnaście Rok
4Krl:14:17 kai\ e)/DZEsen *amessias ui(o\s *iOas basileu\s *iouda meta\ to\ a)poTanei=n *iOas ui(o\n *iOaCHas basile/a *israEl pentekai/deka e)/tE.
4Krl:14:17 kai eDZEsen amessias hyios iOas basileus iuda meta to apoTanein iOas hyion iOaCHas basilea israEl pentekaideka etE.
4Krl:14:17 C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM P RA_ASN VB_AAN N_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM N_GSM M N3E_APN
4Krl:14:17 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) ć son ć king Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die ć son ć king Israel fifteen year
4Krl:14:17 and he/she/it-EXISTS-ed   son (nom)   king (nom) Judas/Judah (gen, voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE   son (acc)   king (acc) Israel (indecl) fifteen years (nom|acc|voc)
4Krl:14:17 4Krl_14:17_1 4Krl_14:17_2 4Krl_14:17_3 4Krl_14:17_4 4Krl_14:17_5 4Krl_14:17_6 4Krl_14:17_7 4Krl_14:17_8 4Krl_14:17_9 4Krl_14:17_10 4Krl_14:17_11 4Krl_14:17_12 4Krl_14:17_13 4Krl_14:17_14 4Krl_14:17_15 4Krl_14:17_16 4Krl_14:17_17
4Krl:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμεσσιου καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:14:18 And the rest of the acts of Amessias, and all that he did, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Juda? (2 Kings 14:18 Brenton)
4Krl:14:18 A czyż pozostałe dzieje Amazjasza nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? (2 Krl 14:18 BT_4)
4Krl:14:18 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμεσσιου καὶ πάντα, ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:14:18 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:14:18 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda
4Krl:14:18 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *amessiou kai\ pa/nta, a(/ e)poi/Esen, ou)CHi\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda;
4Krl:14:18 kai ta loipa tOn logOn amessiu kai panta, ha epoiEsen, uCHi tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda;
4Krl:14:18 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM C A3_APN RR_APN VAI_AAI3S D RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:14:18 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah
4Krl:14:18 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:14:18 4Krl_14:18_1 4Krl_14:18_2 4Krl_14:18_3 4Krl_14:18_4 4Krl_14:18_5 4Krl_14:18_6 4Krl_14:18_7 4Krl_14:18_8 4Krl_14:18_9 4Krl_14:18_10 4Krl_14:18_11 4Krl_14:18_12 4Krl_14:18_13 4Krl_14:18_14 4Krl_14:18_15 4Krl_14:18_16 4Krl_14:18_17 4Krl_14:18_18 4Krl_14:18_19 4Krl_14:18_20 4Krl_14:18_21
4Krl:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:19 καὶ συνεστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν σύστρεμμα ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔφυγεν εἰς Λαχις· καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς Λαχις καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ.
4Krl:14:19 And they formed a conspiracy against him in Jerusalem, and he fled to Lachis: and they sent after him to Lachis, and slew him there. (2 Kings 14:19 Brenton)
4Krl:14:19 Przeciwko niemu uknuto spisek w Jerozolimie, uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. (2 Krl 14:19 BT_4)
4Krl:14:19 καὶ συνεστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν σύστρεμμα ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔφυγεν εἰς Λαχις· καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς Λαχις καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ.
4Krl:14:19 καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
4Krl:14:19 I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie zamawiać Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo Tam
4Krl:14:19 kai\ sunestra/fEsan e)p’ au)to\n su/stremma e)n *ierousalEm, kai\ e)/fugen ei)s *laCHis· kai\ a)pe/steilan o)pi/sO au)tou= ei)s *laCHis kai\ e)Tana/tOsan au)to\n e)kei=.
4Krl:14:19 kai synestrafEsan ep’ auton systremma en ierusalEm, kai efygen eis laCHis· kai apesteilan opisO autu eis laCHis kai eTanatOsan auton ekei.
4Krl:14:19 C VDI_API3P P RD_ASM N3M_ASN P N_DSF C VBI_AAI3S P N_ASF C VAI_AAI3P P RD_GSM P N_ASF C VAI_AAI3P RD_ASM D
4Krl:14:19 and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to flee into (+acc) ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send behind back, behind, after he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to put to death he/she/it/same there
4Krl:14:19 and they-were-GATHERED TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-FLEE-ed into (+acc)   and they-ORDER FORTH-ed behind him/it/same (gen) into (+acc)   and they-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) there
4Krl:14:19 4Krl_14:19_1 4Krl_14:19_2 4Krl_14:19_3 4Krl_14:19_4 4Krl_14:19_5 4Krl_14:19_6 4Krl_14:19_7 4Krl_14:19_8 4Krl_14:19_9 4Krl_14:19_10 4Krl_14:19_11 4Krl_14:19_12 4Krl_14:19_13 4Krl_14:19_14 4Krl_14:19_15 4Krl_14:19_16 4Krl_14:19_17 4Krl_14:19_18 4Krl_14:19_19 4Krl_14:19_20 4Krl_14:19_21
4Krl:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:20 καὶ ἦραν αὐτὸν ἐφ’ ἵππων, καὶ ἐτάφη ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ.
4Krl:14:20 And they brought him upon horses; and he was buried in Jerusalem with his fathers in the city of David. (2 Kings 14:20 Brenton)
4Krl:14:20 Przywieziono go końmi i pogrzebano z jego przodkami w Jerozolimie, w Mieście Dawidowym. (2 Krl 14:20 BT_4)
4Krl:14:20 καὶ ἦραν αὐτὸν ἐφ’ ἵππων, καὶ ἐτάφη ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ.
4Krl:14:20 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἵππος, -ου, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
4Krl:14:20 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David
4Krl:14:20 kai\ E)=ran au)to\n e)f’ i(/ppOn, kai\ e)ta/fE e)n *ierousalEm meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n po/lei *dauid.
4Krl:14:20 kai Eran auton ef’ hippOn, kai etafE en ierusalEm meta tOn paterOn autu en polei dauid.
4Krl:14:20 C VAI_AAI3P RD_ASM P N2_GPM C VDI_API3S P N_DSF P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM
4Krl:14:20 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David
4Krl:14:20 and they-LIFT/PICK-ed-UP him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl)
4Krl:14:20 4Krl_14:20_1 4Krl_14:20_2 4Krl_14:20_3 4Krl_14:20_4 4Krl_14:20_5 4Krl_14:20_6 4Krl_14:20_7 4Krl_14:20_8 4Krl_14:20_9 4Krl_14:20_10 4Krl_14:20_11 4Krl_14:20_12 4Krl_14:20_13 4Krl_14:20_14 4Krl_14:20_15 4Krl_14:20_16
4Krl:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:21 καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς Ιουδα τὸν Αζαριαν – καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν – καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμεσσιου.
4Krl:14:21 And all the people of Juda took Azarias, and he was sixteen years old, and made him king in the room of his father Amessias. (2 Kings 14:21 Brenton)
4Krl:14:21 A cały naród Judy wziął Azariasza, który miał wtedy szesnaście lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. (2 Krl 14:21 BT_4)
4Krl:14:21 καὶ ἔλαβεν πᾶς λαὸς Ιουδα τὸν Αζαριαν καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμεσσιου.
4Krl:14:21 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό     καί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεκα·έξ/ἑκ·καί·δεκα [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό   καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:14:21 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Judasz/Juda   I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Syn Szesnaście Rok   I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:14:21 kai\ e)/laben pa=s o( lao\s *iouda to\n *aDZarian kai\ au)to\s ui(o\s e(kkai/deka e)tO=n kai\ e)basi/leusan au)to\n a)nti\ tou= patro\s au)tou= *amessiou.
4Krl:14:21 kai elaben pas ho laos iuda ton aDZarian kai autos hyios hekkaideka etOn kai ebasileusan auton anti tu patros autu amessiu.
4Krl:14:21 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_ASM N1T_ASM C RD_NSM N2_NSM M N3E_GPN C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM N1T_GSM
4Krl:14:21 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the people Judas/Judah the ć   and also, even, namely he/she/it/same son sixteen year   and also, even, namely to reign he/she/it/same against (+gen) the father he/she/it/same ć
4Krl:14:21 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) Judas/Judah (gen, voc) the (acc)     and he/it/same (nom) son (nom) sixteen years (gen)   and they-REIGN-ed him/it/same (acc) against (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)  
4Krl:14:21 4Krl_14:21_1 4Krl_14:21_2 4Krl_14:21_3 4Krl_14:21_4 4Krl_14:21_5 4Krl_14:21_6 4Krl_14:21_7 4Krl_14:21_8 4Krl_14:21_9 4Krl_14:21_10 4Krl_14:21_11 4Krl_14:21_12 4Krl_14:21_13 4Krl_14:21_14 4Krl_14:21_15 4Krl_14:21_16 4Krl_14:21_17 4Krl_14:21_18 4Krl_14:21_19 4Krl_14:21_20 4Krl_14:21_21 4Krl_14:21_22 4Krl_14:21_23
4Krl:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:22 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλωθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.
4Krl:14:22 He built Aeloth, and restored it to Juda, after the king slept with his fathers. (2 Kings 14:22 Brenton)
4Krl:14:22 To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. (2 Krl 14:22 BT_4)
4Krl:14:22 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλωθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.
4Krl:14:22 αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:14:22 On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:14:22 au)to\s O)|kodo/mEsen tE\n *ailOT kai\ e)pe/strePSen au)tE\n tO=| *iouda meta\ to\ koimETE=nai to\n basile/a meta\ tO=n pate/rOn au)tou=.
4Krl:14:22 autos OkodomEsen tEn ailOT kai epestrePSen autEn tO iuda meta to koimETEnai ton basilea meta tOn paterOn autu.
4Krl:14:22 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N_DSM P RA_ASN VC_APN RA_ASM N3V_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM
4Krl:14:22 he/she/it/same to build/edify the ć and also, even, namely to turn around he/she/it/same the Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to repose/sleep the king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same
4Krl:14:22 he/it/same (nom) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   and he/she/it-TURN-ed-AROUND her/it/same (acc) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-REPOSE/SLEEP-ed the (acc) king (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen)
4Krl:14:22 4Krl_14:22_1 4Krl_14:22_2 4Krl_14:22_3 4Krl_14:22_4 4Krl_14:22_5 4Krl_14:22_6 4Krl_14:22_7 4Krl_14:22_8 4Krl_14:22_9 4Krl_14:22_10 4Krl_14:22_11 4Krl_14:22_12 4Krl_14:22_13 4Krl_14:22_14 4Krl_14:22_15 4Krl_14:22_16 4Krl_14:22_17 4Krl_14:22_18
4Krl:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:23 Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Αμεσσιου υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ιωας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος.
4Krl:14:23 In the fifteenth year of Amessias son of Joas king of Juda began Jeroboam son of Joas to reign over Israel in Samaria forty and one years. (2 Kings 14:23 Brenton)
4Krl:14:23 W piętnastym roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla judzkiego - Jeroboam, syn Joasza, został królem izraelskim w Samarii - na czterdzieści jeden lat. (2 Krl 14:23 BT_4)
4Krl:14:23 Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Αμεσσιου υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ιωας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος.
4Krl:14:23 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό πεντε·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:14:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Piętnasty Syn Król Judasz/Juda By panować Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Jeden Rok
4Krl:14:23 *)en e)/tei pentekaideka/tO| tou= *amessiou ui(ou= *iOas basile/Os *iouda e)basi/leusen *ieroboam ui(o\s *iOas e)pi\ *israEl e)n *samarei/a| tessara/konta kai\ e(\n e)/tos.
4Krl:14:23 en etei pentekaidekatO tu amessiu hyiu iOas basileOs iuda ebasileusen ieroboam hyios iOas epi israEl en samareia tessarakonta kai hen etos.
4Krl:14:23 P N3E_DSN A1_DSN RA_GSM N1T_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM P N1A_DSF M C A3_ASN N3E_ASN
4Krl:14:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year fifteenth the ć son ć king Judas/Judah to reign ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] forty and also, even, namely one year
4Krl:14:23 in/among/by (+dat) year (dat) fifteenth (dat) the (gen)   son (gen)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Samaria (dat) forty and one (nom|acc) year (nom|acc|voc)
4Krl:14:23 4Krl_14:23_1 4Krl_14:23_2 4Krl_14:23_3 4Krl_14:23_4 4Krl_14:23_5 4Krl_14:23_6 4Krl_14:23_7 4Krl_14:23_8 4Krl_14:23_9 4Krl_14:23_10 4Krl_14:23_11 4Krl_14:23_12 4Krl_14:23_13 4Krl_14:23_14 4Krl_14:23_15 4Krl_14:23_16 4Krl_14:23_17 4Krl_14:23_18 4Krl_14:23_19 4Krl_14:23_20 4Krl_14:23_21
4Krl:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:24 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:14:24 And he did that which was evil in the sight of the Lord: he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nabat, who led Israel to sin. (2 Kings 14:24 Brenton)
4Krl:14:24 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich: nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. (2 Krl 14:24 BT_4)
4Krl:14:24 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.
4Krl:14:24 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:14:24 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Syn Kto/, który/, który Izrael
4Krl:14:24 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou· ou)k a)pe/stE a)po\ pasO=n a(martiO=n *ieroboam ui(ou= *nabat, o(\s e)XE/marten to\n *israEl.
4Krl:14:24 kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu· uk apestE apo pasOn hamartiOn ieroboam hyiu nabat, hos eXEmarten ton israEl.
4Krl:14:24 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM D VHI_AAI3S P A1S_GPF N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM
4Krl:14:24 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć son ć who/whom/which ć the Israel
4Krl:14:24 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) all (gen) sins (gen)   son (gen)   who/whom/which (nom)   the (acc) Israel (indecl)
4Krl:14:24 4Krl_14:24_1 4Krl_14:24_2 4Krl_14:24_3 4Krl_14:24_4 4Krl_14:24_5 4Krl_14:24_6 4Krl_14:24_7 4Krl_14:24_8 4Krl_14:24_9 4Krl_14:24_10 4Krl_14:24_11 4Krl_14:24_12 4Krl_14:24_13 4Krl_14:24_14 4Krl_14:24_15 4Krl_14:24_16 4Krl_14:24_17 4Krl_14:24_18
4Krl:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:25 αὐτὸς ἀπέστησεν τὸ ὅριον Ισραηλ ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Αραβα κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ιωνα υἱοῦ Αμαθι τοῦ προφήτου τοῦ ἐκ Γεθχοβερ.
4Krl:14:25 He recovered the coast of Israel from the entering in of Aemath to the sea of Araba, according to the word of the Lord God of Israel, which he spoke by his servant Jonas the son of Amathi, the prophet of Gethchopher. (2 Kings 14:25 Brenton)
4Krl:14:25 To on przywrócił granice Izraela od Wejścia do Chamat aż do morza Araby - zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez sługę swego Jonasza, syna Amittaja, proroka pochodzącego z Gat-ha-Chefer. (2 Krl 14:25 BT_4)
4Krl:14:25 αὐτὸς ἀπέστησεν τὸ ὅριον Ισραηλ ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Αραβα κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ, ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ιωνα υἱοῦ Αμαθι τοῦ προφήτου τοῦ ἐκ Γεθχοβερ.
4Krl:14:25 αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό εἴσ·οδος, -ου, ἡ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ  
4Krl:14:25 On/ona/to/to samo By uwalniać Granica Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} Aż; świtaj Morze Arab W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Jonah Syn Prorok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
4Krl:14:25 au)to\s a)pe/stEsen to\ o(/rion *israEl a)po\ ei)so/dou *aimaT e(/Os tE=s Tala/ssEs tE=s *araba kata\ to\ r(E=ma kuri/ou Teou= *israEl, o(\ e)la/lEsen e)n CHeiri\ dou/lou au)tou= *iOna ui(ou= *amaTi tou= profE/tou tou= e)k *geTCHober.
4Krl:14:25 autos apestEsen to horion israEl apo eisodu aimaT heOs tEs TalassEs tEs araba kata to rEma kyriu Teu israEl, ho elalEsen en CHeiri dulu autu iOna hyiu amaTi tu profEtu tu ek geTCHober.
4Krl:14:25 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N_GSM P N2_GSF N_GSF P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF N_GSF P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N2_GSM N_GSM RR_ASN VAI_AAI3S P N3_DSF N2_GSM RD_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N1M_GSM RA_GSM P N_GSF
4Krl:14:25 he/she/it/same to disengage the boundary Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing entry ć until; dawn the sea the Arab down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand slave; servile; to enslave he/she/it/same Jonah son ć the prophet the out of (+gen) ἐξ before vowels ć
4Krl:14:25 he/it/same (nom) he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) away from (+gen) entry (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sea (gen) the (gen) Arab (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! him/it/same (gen) Jonah (gen, voc) son (gen)   the (gen) prophet (gen) the (gen) out of (+gen)  
4Krl:14:25 4Krl_14:25_1 4Krl_14:25_2 4Krl_14:25_3 4Krl_14:25_4 4Krl_14:25_5 4Krl_14:25_6 4Krl_14:25_7 4Krl_14:25_8 4Krl_14:25_9 4Krl_14:25_10 4Krl_14:25_11 4Krl_14:25_12 4Krl_14:25_13 4Krl_14:25_14 4Krl_14:25_15 4Krl_14:25_16 4Krl_14:25_17 4Krl_14:25_18 4Krl_14:25_19 4Krl_14:25_20 4Krl_14:25_21 4Krl_14:25_22 4Krl_14:25_23 4Krl_14:25_24 4Krl_14:25_25 4Krl_14:25_26 4Krl_14:25_27 4Krl_14:25_28 4Krl_14:25_29 4Krl_14:25_30 4Krl_14:25_31 4Krl_14:25_32 4Krl_14:25_33
4Krl:14:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:26 ὅτι εἶδεν κύριος τὴν ταπείνωσιν Ισραηλ πικρὰν σφόδρα καὶ ὀλιγοστοὺς συνεχομένους καὶ ἐσπανισμένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν τῷ Ισραηλ.
4Krl:14:26 For the Lord saw that the affliction of Israel was very bitter, and that they were few in number, straitened and in want, and destitute, and Israel had no helper. (2 Kings 14:26 Brenton)
4Krl:14:26 Albowiem Pan widział niezmiernie gorzką niedolę Izraela, iż nie było ani niewolnika, ani wolnego, i nie było, kto by pomógł Izraelowi. (2 Krl 14:26 BT_4)
4Krl:14:26 ὅτι εἶδεν κύριος τὴν ταπείνωσιν Ισραηλ πικρὰν σφόδρα καὶ ὀλιγοστοὺς συνεχομένους καὶ ἐσπανισμένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους, καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν τῷ Ισραηλ.
4Krl:14:26 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) Ἰσραήλ, ὁ πικρός -ά -όν σφόδρα καί   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) καί σπανίζω [LXX] (σπανιζ-, -, σπανι·σ-, -, εσπανισ-, σπανισ·θ-) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:14:26 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Głębokość; do niżej Izrael Gorzki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomocny; by pomagać Izrael
4Krl:14:26 o(/ti ei)=den ku/rios tE\n tapei/nOsin *israEl pikra\n sfo/dra kai\ o)ligostou\s suneCHome/nous kai\ e)spanisme/nous kai\ e)gkataleleimme/nous, kai\ ou)k E)=n o( boETO=n tO=| *israEl.
4Krl:14:26 hoti eiden kyrios tEn tapeinOsin israEl pikran sfodra kai oligostus syneCHomenus kai espanismenus kai enkataleleimmenus, kai uk En ho boETOn tO israEl.
4Krl:14:26 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N3I_ASF N_GSM A1A_ASF D C A1_APM V1_PMPAPM C V1_PMPAPM C VP_XMPAPM C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RA_DSM N_DSM
4Krl:14:26 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the depth; to lower Israel bitter vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely ć to constrain and also, even, namely to ??? and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the helpful; to help the Israel
4Krl:14:26 because/that he/she/it-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing Israel (indecl) bitter ([Adj] acc) vehement, and   while being-CONSTRAIN-ed (acc) and having-been-???-ed (acc) and having-been-GIVE UP-ed (acc) and not he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) the (dat) Israel (indecl)
4Krl:14:26 4Krl_14:26_1 4Krl_14:26_2 4Krl_14:26_3 4Krl_14:26_4 4Krl_14:26_5 4Krl_14:26_6 4Krl_14:26_7 4Krl_14:26_8 4Krl_14:26_9 4Krl_14:26_10 4Krl_14:26_11 4Krl_14:26_12 4Krl_14:26_13 4Krl_14:26_14 4Krl_14:26_15 4Krl_14:26_16 4Krl_14:26_17 4Krl_14:26_18 4Krl_14:26_19 4Krl_14:26_20 4Krl_14:26_21 4Krl_14:26_22
4Krl:14:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:27 καὶ οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα Ισραηλ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας.
4Krl:14:27 And the Lord said that he would not blot out the seed of Israel from under heaven; so he delivered them by the hand of Jeroboam the son of Joas. (2 Kings 14:27 Brenton)
4Krl:14:27 I Pan nie wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza. (2 Krl 14:27 BT_4)
4Krl:14:27 καὶ οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα Ισραηλ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας.
4Krl:14:27 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
4Krl:14:27 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Izrael Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Syn
4Krl:14:27 kai\ ou)k e)la/lEsen ku/rios e)Xalei=PSai to\ spe/rma *israEl u(poka/tOTen tou= ou)ranou= kai\ e)/sOsen au)tou\s dia\ CHeiro\s *ieroboam ui(ou= *iOas.
4Krl:14:27 kai uk elalEsen kyrios eXaleiPSai to sperma israEl hypokatOTen tu uranu kai esOsen autus dia CHeiros ieroboam hyiu iOas.
4Krl:14:27 C D VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN N_GSM D RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_GSF N_GSM N2_GSM N_GSM
4Krl:14:27 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Israel ć the sky/heaven and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand ć son ć
4Krl:14:27 and not he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-OBLITERATION, be-you(sg)-OBLITERATION-ed!, he/she/it-happens-to-OBLITERATION (opt) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) Israel (indecl)   the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) hand (gen)   son (gen)  
4Krl:14:27 4Krl_14:27_1 4Krl_14:27_2 4Krl_14:27_3 4Krl_14:27_4 4Krl_14:27_5 4Krl_14:27_6 4Krl_14:27_7 4Krl_14:27_8 4Krl_14:27_9 4Krl_14:27_10 4Krl_14:27_11 4Krl_14:27_12 4Krl_14:27_13 4Krl_14:27_14 4Krl_14:27_15 4Krl_14:27_16 4Krl_14:27_17 4Krl_14:27_18 4Krl_14:27_19
4Krl:14:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:14:28 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιεροβοαμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ὅσα ἐπολέμησεν καὶ ὅσα ἐπέστρεψεν τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αιμαθ τῷ Ιουδα ἐν Ισραηλ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:14:28 And the rest of the acts of Jeroboam and all that he did, and his mighty deeds, which he achieved in war, and how he recovered Damascus and Aemath to Juda in Israel, are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Israel? (2 Kings 14:28 Brenton)
4Krl:14:28 A czyż pozostałe dzieje Jeroboama, wszystkie jego czyny i jego dzielność, z jaką walczył i z jaką przywrócił Izraelowi Damaszek i Chamat - nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? (2 Krl 14:28 BT_4)
4Krl:14:28 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιεροβοαμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ὅσα ἐπολέμησεν καὶ ὅσα ἐπέστρεψεν τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αιμαθ τῷ Ιουδα ἐν Ισραηλ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;
4Krl:14:28 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί ὅσος -η -ον ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
4Krl:14:28 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo