4Mch:14:1 προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες, ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιφρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς φιλαδελφίας παθῶν κρατῆσαι.
4Mch:14:1 And more that this, they even urged them on to this ill-treatment; so that they not only despised pains themselves, but they even got the better of their affections of brotherly love. (4 Maccabees 14:1 Brenton)
4Mch:14:1  
4Mch:14:1 προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες, ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιφρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς φιλαδελφίας παθῶν κρατῆσαι.
4Mch:14:1   καί ἐπί ὁ ἡ τό     ὡς μή μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό   περι·φρονέω (περι+φρον(ε)-, -, περι+φρονη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φιλ·αδελφία, -ας, ἡ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
4Mch:14:1 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jak/jak Nie Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do ??? On/ona/to/to samo Ale I też, nawet, mianowicie Braterska miłość ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać
4Mch:14:1 prose/ti kai\ e)pi\ to\n ai)kismo\n e)potru/nontes, O(s mE\ mo/non tO=n a)lgEdo/nOn perifronE=sai au)tou/s, a)lla\ kai\ tO=n tE=s filadelfi/as paTO=n kratE=sai.
4Mch:14:1 proseti kai epi ton aikismon epotrynontes, hOs mE monon tOn algEdonOn perifronEsai autus, alla kai tOn tEs filadelfias paTOn kratEsai.
4Mch:14:1 D D P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM C D D RA_GPF N3N_GPF VA_AAN RD_APM C D RA_GPN RA_GSF N1A_GSF N3E_GPN VA_AAN
4Mch:14:1 ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć ć as/like not only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the ć to ??? he/she/it/same but and also, even, namely the the brotherly love ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain
4Mch:14:1   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)     as/like not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) but and the (gen) the (gen) brotherly love (gen), brotherly loves (acc) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) to-SEIZE/GRAB-HOLD, be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ed-HOLD!, he/she/it-happens-to-SEIZE/GRAB-HOLD (opt)
4Mch:14:1 4Mch_14:1_1 4Mch_14:1_2 4Mch_14:1_3 4Mch_14:1_4 4Mch_14:1_5 4Mch_14:1_6 4Mch_14:1_7 4Mch_14:1_8 4Mch_14:1_9 4Mch_14:1_10 4Mch_14:1_11 4Mch_14:1_12 4Mch_14:1_13 4Mch_14:1_14 4Mch_14:1_15 4Mch_14:1_16 4Mch_14:1_17 4Mch_14:1_18 4Mch_14:1_19 4Mch_14:1_20
4Mch:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:2 Ὦ βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι.
4Mch:14:2 O reasonings more royal than a king, and freer than freemen! (4 Maccabees 14:2 Brenton)
4Mch:14:2  
4Mch:14:2 βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι.
4Mch:14:2 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ λογισμός, -οῦ, ὁ βασιλικώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βασιλικός) καί ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ἐλευθερώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος)
4Mch:14:2 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Król Logika Bardziej królewski I też, nawet, mianowicie Uwalniany; by uwalniać Bardziej wolny
4Mch:14:2 *)=O basile/On logismoi\ basilikO/teroi kai\ e)leuTe/rOn e)leuTerO/teroi.
4Mch:14:2 O basileOn logismoi basilikOteroi kai eleuTerOn eleuTerOteroi.
4Mch:14:2 I N3V_GPM N2_NPM A1_NPMC C A1A_GPM A1A_NPMC
4Mch:14:2 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be king logic more royal and also, even, namely liberated; to liberate freer
4Mch:14:2 O!; omega; I-should-be kings (gen) logics (nom|voc) more royal ([Adj] nom|voc) and liberated ([Adj] gen); while LIBERATE-ing (nom) freer ([Adj] nom|voc)
4Mch:14:2 4Mch_14:2_1 4Mch_14:2_2 4Mch_14:2_3 4Mch_14:2_4 4Mch_14:2_5 4Mch_14:2_6 4Mch_14:2_7
4Mch:14:2 x x x x x x x
4Mch:14:3 ὦ ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας.
4Mch:14:3 Sacred and harmonius concert of the seven brethern as concerning piety! (4 Maccabees 14:3 Brenton)
4Mch:14:3  
4Mch:14:3 ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας.
4Mch:14:3 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί   περί ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ συμ·φωνία, -ας, ἡ
4Mch:14:3 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pobożność Siedem Brat; siostra Muzyka [zobacz symfonię]
4Mch:14:3 O)= i(era=s kai\ eu)armo/stou peri\ tE=s eu)sebei/as tO=n e(pta\ a)delfO=n sumfOni/as.
4Mch:14:3 O hieras kai euarmostu peri tEs eusebeias tOn hepta adelfOn symfOnias.
4Mch:14:3 I A1A_GSF C A1B_GSF P RA_GSF N1A_GSF RA_GPM M N2_GPM N1A_GSF
4Mch:14:3 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely ć about (+acc,+gen) the godliness the seven brother; sister music [see symphony]
4Mch:14:3 O!; omega; I-should-be sacred ([Adj] acc, gen) and   about (+acc,+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) the (gen) seven brothers (gen); sisters (gen) music (gen), musics (acc)
4Mch:14:3 4Mch_14:3_1 4Mch_14:3_2 4Mch_14:3_3 4Mch_14:3_4 4Mch_14:3_5 4Mch_14:3_6 4Mch_14:3_7 4Mch_14:3_8 4Mch_14:3_9 4Mch_14:3_10 4Mch_14:3_11
4Mch:14:3 x x x x x x x x x x x
4Mch:14:4 οὐδεῖς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν,
4Mch:14:4 None of the seven youths turned cowardly, or shrank back from death. (4 Maccabees 14:4 Brenton)
4Mch:14:4  
4Mch:14:4 οὐδεῖς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν,
4Mch:14:4 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκ ὁ ἡ τό ἑπτά   δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) πρός ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -)
4Mch:14:4 Nie jeden (nic, nikt) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Siedem By bać się obawiać się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Śmierć By wahać się
4Mch:14:4 ou)dei=s e)k tO=n e(pta\ meiraki/On e)deili/asen ou)de\ pro\s to\n Ta/naton O)/knEsen,
4Mch:14:4 udeis ek tOn hepta meirakiOn edeiliasen ude pros ton Tanaton OknEsen,
4Mch:14:4 A3_NSM P RA_GPN M N2N_GPN VAI_AAI3S C P RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S
4Mch:14:4 not one (nothing, no one) out of (+gen) ἐξ before vowels the seven ć to fear To be afraid οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) toward (+acc,+gen,+dat) the death to hesitate
4Mch:14:4 not one (nom) out of (+gen) the (gen) seven   he/she/it-FEAR-ed neither/nor toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) death (acc) he/she/it-HESITATE-ed
4Mch:14:4 4Mch_14:4_1 4Mch_14:4_2 4Mch_14:4_3 4Mch_14:4_4 4Mch_14:4_5 4Mch_14:4_6 4Mch_14:4_7 4Mch_14:4_8 4Mch_14:4_9 4Mch_14:4_10 4Mch_14:4_11
4Mch:14:4 x x x x x x x x x x x
4Mch:14:5 ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ’ ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον.
4Mch:14:5 But all of them, as though running the road to immortality, hastened on to death through tortures. (4 Maccabees 14:5 Brenton)
4Mch:14:5  
4Mch:14:5 ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ’ ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον.
4Mch:14:5 ἀλλά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὥσ·περ ἐπί ἀ·θανασία, -ας, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ θάνατος, -ου, ὁ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -)
4Mch:14:5 Ale Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieśmiertelność Drogi {Sposobu}/droga By jechać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki Śmierć Do ???
4Mch:14:5 a)lla\ pa/ntes O(/sper e)p’ a)Tanasi/as o(do\n tre/CHontes e)pi\ to\n dia\ tO=n basa/nOn Ta/naton e)/speudon.
4Mch:14:5 alla pantes hOsper ep’ aTanasias hodon treCHontes epi ton dia tOn basanOn Tanaton espeudon.
4Mch:14:5 C A3_NPM D P N1A_GSF N2_ASF V1_PAPNPM P RA_ASM P RA_GPF N2_GPF N2_ASM V1I_IAI3P
4Mch:14:5 but every all, each, every, the whole of just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing immortality way/road to run upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the torment death to ???
4Mch:14:5 but all (nom|voc) just as upon/over (+acc,+gen,+dat) immortality (gen), immortalities (acc) way/road (acc) while RUN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) torments (gen) death (acc) I-was-???-ing, they-were-???-ing
4Mch:14:5 4Mch_14:5_1 4Mch_14:5_2 4Mch_14:5_3 4Mch_14:5_4 4Mch_14:5_5 4Mch_14:5_6 4Mch_14:5_7 4Mch_14:5_8 4Mch_14:5_9 4Mch_14:5_10 4Mch_14:5_11 4Mch_14:5_12 4Mch_14:5_13 4Mch_14:5_14
4Mch:14:5 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:6 καθάπερ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες συμφώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασιν κινοῦνται, οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν θάνατον.
4Mch:14:6 For just as hands and feet are moved sympathetically with the directions of the soul, so those holy youths agreed unto death for religion's sake, as through the immortal soul of religion. (4 Maccabees 14:6 Brenton)
4Mch:14:6  
4Mch:14:6 καθάπερ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες συμφώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασιν κινοῦνται, οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν θάνατον.
4Mch:14:6 καθάπερ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) μείραξ, -ακος, ὁ [LXX] ἐκεῖνος -η -ο ὡς ὑπό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀ·θάνατος -ον [LXX] ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-) θάνατος, -ου, ὁ
4Mch:14:6 Nawet jak Ręka I też, nawet, mianowicie Stopa Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By umieszczać w ruchu thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' ??? Tamto Jak/jak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Nieśmiertelny Pobożność Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo By harmonizować [zobacz symfonię] Śmierć
4Mch:14:6 kaTa/per ai( CHei=res kai\ oi( po/des sumfO/nOs toi=s tE=s PSuCHE=s a)fEgE/masin kinou=ntai, ou(/tOs oi( i(eroi\ mei/rakes e)kei=noi O(s u(po\ PSuCHE=s a)Tana/tou tE=s eu)sebei/as pro\s to\n u(pe\r au)tE=s sunefO/nEsan Ta/naton.
4Mch:14:6 kaTaper hai CHeires kai hoi podes symfOnOs tois tEs PSyCHEs afEgEmasin kinuntai, hutOs hoi hieroi meirakes ekeinoi hOs hypo PSyCHEs aTanatu tEs eusebeias pros ton hyper autEs synefOnEsan Tanaton.
4Mch:14:6 D RA_NPF N3_NPF C RA_NPM N3D_NPM D RA_DPN RA_GSF N1_GSF N3M_DPN V2_PMI3P D RA_NPM A1A_NPM N3K_NPM RD_NPM C P N1_GSF A1B_GSF RA_GSF N1A_GSF P RA_ASM P RD_GSF VAI_AAI3P N2_ASM
4Mch:14:6 even as the hand and also, even, namely the foot ć the the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć to set in motion thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ??? that as/like under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person immortal the godliness toward (+acc,+gen,+dat) the above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same to harmonize [see symphony] death
4Mch:14:6 even as the (nom) hands (nom|voc) and the (nom) feet (nom|voc)   the (dat) the (gen) life (gen)   they-are-being-SET-ed-IN-MOTION thusly/like this the (nom) sacred ([Adj] nom|voc) ???s (nom|voc) those (nom) as/like under (+acc), by (+gen) life (gen) immortal ([Adj] gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) her/it/same (gen) they-HARMONIZE-ed death (acc)
4Mch:14:6 4Mch_14:6_1 4Mch_14:6_2 4Mch_14:6_3 4Mch_14:6_4 4Mch_14:6_5 4Mch_14:6_6 4Mch_14:6_7 4Mch_14:6_8 4Mch_14:6_9 4Mch_14:6_10 4Mch_14:6_11 4Mch_14:6_12 4Mch_14:6_13 4Mch_14:6_14 4Mch_14:6_15 4Mch_14:6_16 4Mch_14:6_17 4Mch_14:6_18 4Mch_14:6_19 4Mch_14:6_20 4Mch_14:6_21 4Mch_14:6_22 4Mch_14:6_23 4Mch_14:6_24 4Mch_14:6_25 4Mch_14:6_26 4Mch_14:6_27 4Mch_14:6_28 4Mch_14:6_29
4Mch:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:7 ὦ πανάγιε συμφώνων ἀδελφῶν ἑβδομάς. καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν,
4Mch:14:7 O holy seven of harmonious brethren! for as the seven days of creation, about religion, (4 Maccabees 14:7 Brenton)
4Mch:14:7  
4Mch:14:7 πανάγιε συμφώνων ἀδελφῶν ἑβδομάς. καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν,
4Mch:14:7 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   σύμ·φωνος -ον; συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἕβδομος -η -ον καθάπερ γάρ ἑπτά ὁ ἡ τό   ἡμέρα, -ας -ἡ περί ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
4Mch:14:7 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Harmonijny; by harmonizować [zobacz symfonię] Brat; siostra Siódmy Nawet jak Dla odtąd, jak Siedem Dzień Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pobożność
4Mch:14:7 O)= pana/gie sumfO/nOn a)delfO=n e(bdoma/s. kaTa/per ga\r e(pta\ tE=s kosmopoii/as E(me/rai peri\ tE\n eu)se/beian,
4Mch:14:7 O panagie symfOnOn adelfOn hebdomas. kaTaper gar hepta tEs kosmopoiias hEmerai peri tEn eusebeian,
4Mch:14:7 I A1A_VSF A1B_GPM N2_GPM N3D_NSF D x M RA_GSF N1A_GSF N1A_NPF P RA_ASF N1A_ASF
4Mch:14:7 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ć harmonious; to harmonize [see symphony] brother; sister seventh even as for since, as seven the ć day about (+acc,+gen) the godliness
4Mch:14:7 O!; omega; I-should-be   harmonious ([Adj] gen); while HARMONIZE-ing (nom) brothers (gen); sisters (gen) seventh (acc) even as for seven the (gen)   days (nom|voc) about (+acc,+gen) the (acc) godliness (acc)
4Mch:14:7 4Mch_14:7_1 4Mch_14:7_2 4Mch_14:7_3 4Mch_14:7_4 4Mch_14:7_5 4Mch_14:7_6 4Mch_14:7_7 4Mch_14:7_8 4Mch_14:7_9 4Mch_14:7_10 4Mch_14:7_11 4Mch_14:7_12 4Mch_14:7_13 4Mch_14:7_14
4Mch:14:7 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:8 οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων φόβον καταλύοντες.
4Mch:14:8 so the youths, circling around the number seven, annulled the fear of torments. (4 Maccabees 14:8 Brenton)
4Mch:14:8  
4Mch:14:8 οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων φόβον καταλύοντες.
4Mch:14:8 οὕτως/οὕτω περί ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό μείραξ, -ακος, ὁ [LXX] κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ φόβος, -ου, ὁ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
4Mch:14:8 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Męki Obawa [zobacz fobię] By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
4Mch:14:8 ou(/tOs peri\ tE\n e(bdoma/da CHoreu/ontes oi( mei/rakes e)ku/kloun to\n tO=n basa/nOn fo/bon katalu/ontes.
4Mch:14:8 hutOs peri tEn hebdomada CHoreuontes hoi meirakes ekyklun ton tOn basanOn fobon katalyontes.
4Mch:14:8 D P RA_ASF N3D_ASF V1_PAPNPM RA_NPM N3K_NPM V4I_IAI3P RA_ASM RA_GPF N2_GPF N2_ASM V1_PAPNPM
4Mch:14:8 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] about (+acc,+gen) the ć ć the ??? to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the the torment fear [see phobia] to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
4Mch:14:8 thusly/like this about (+acc,+gen) the (acc)     the (nom) ???s (nom|voc) I-was-ENCIRCLE-ing, they-were-ENCIRCLE-ing the (acc) the (gen) torments (gen) fear (acc) while ABOLISH-ing (nom|voc)
4Mch:14:8 4Mch_14:8_1 4Mch_14:8_2 4Mch_14:8_3 4Mch_14:8_4 4Mch_14:8_5 4Mch_14:8_6 4Mch_14:8_7 4Mch_14:8_8 4Mch_14:8_9 4Mch_14:8_10 4Mch_14:8_11 4Mch_14:8_12 4Mch_14:8_13
4Mch:14:8 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:9 νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων φρίττομεν· οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες, ἀλλ’ οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον, ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν, καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις·
4Mch:14:9 We now shudder at the recital of the affliction of those young men; but they not only beheld, and not only heard the immediate execution of the threat, but undergoing it, persevered; and that through the pains of fire. (4 Maccabees 14:9 Brenton)
4Mch:14:9  
4Mch:14:9 νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων φρίττομεν· οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες, ἀλλ’ οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον, ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν, καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις·
4Mch:14:9 νῦν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό νεανίας, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο   ὁ ἡ τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀλλά οὐδέ (οὐ δέ) μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) ἀπειλή, -ῆς, ἡ λόγος, -ου, ὁ ἀλλά καί πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)   καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό διά πῦρ, -ρός, τό ὀδύνη, -ης, ἡ
4Mch:14:9 Teraz Ja By słyszeć Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Młody człowiek Tamto zaś ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ale ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By słyszeć Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili Groźba Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ale I też, nawet, mianowicie By cierpieć cierp, doświadczaj I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień Ból
4Mch:14:9 nu=n E(mei=s a)kou/ontes tE\n Tli=PSin tO=n neaniO=n e)kei/nOn fri/ttomen· oi( de\ ou) mo/non o(rO=ntes, a)ll’ ou)de\ mo/non a)kou/ontes to\n paraCHrE=ma a)peilE=s lo/gon, a)lla\ kai\ pa/sCHontes e)nekarte/roun, kai\ tou=to tai=s dia\ puro\s o)du/nais·
4Mch:14:9 nyn hEmeis akuontes tEn TliPSin tOn neaniOn ekeinOn frittomen· hoi de u monon horOntes, all’ ude monon akuontes ton paraCHrEma apeilEs logon, alla kai pasCHontes enekarterun, kai tuto tais dia pyros odynais·
4Mch:14:9 D RP_NP V1_PAPNPM RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N1T_GPM RD_GPM V1_PAI1P RA_NPM x D D V3_PAPNPM C C D V1_PAPNPM RA_ASM D N1_GSF N2_ASM C D V1_PAPNPM V2I_IAI3P C RD_NSN RA_DPF P N3_GSN N1_DPF
4Mch:14:9 now I to hear the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty the young man that ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), but οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to hear the forthwith immediate, the present, at the moment threat word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. but and also, even, namely to suffer suffer, experience ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire pain
4Mch:14:9 now we (nom) while HEAR-ing (nom|voc) the (acc) squeezing (acc) the (gen) young men (gen) those (gen)   the (nom) Yet not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SEE-ing (nom|voc) but neither/nor only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) while HEAR-ing (nom|voc) the (acc) forthwith threat (gen) word (acc) but and while SUFFER-ing (nom|voc)   and this (nom|acc) the (dat) because of (+acc), through (+gen) fire (gen) pains (dat)
4Mch:14:9 4Mch_14:9_1 4Mch_14:9_2 4Mch_14:9_3 4Mch_14:9_4 4Mch_14:9_5 4Mch_14:9_6 4Mch_14:9_7 4Mch_14:9_8 4Mch_14:9_9 4Mch_14:9_10 4Mch_14:9_11 4Mch_14:9_12 4Mch_14:9_13 4Mch_14:9_14 4Mch_14:9_15 4Mch_14:9_16 4Mch_14:9_17 4Mch_14:9_18 4Mch_14:9_19 4Mch_14:9_20 4Mch_14:9_21 4Mch_14:9_22 4Mch_14:9_23 4Mch_14:9_24 4Mch_14:9_25 4Mch_14:9_26 4Mch_14:9_27 4Mch_14:9_28 4Mch_14:9_29 4Mch_14:9_30 4Mch_14:9_31 4Mch_14:9_32
4Mch:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:10 ὧν τί γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος οὖσα ἡ τοῦ πυρὸς δύναμις ταχέως διέλυεν τὰ σώματα.
4Mch:14:10 And what could be more painful? for the power of fire, being sharp and quick, speedily dissolved their bodies. (4 Maccabees 14:10 Brenton)
4Mch:14:10  
4Mch:14:10 ὧν τί γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος οὖσα τοῦ πυρὸς δύναμις ταχέως διέλυεν τὰ σώματα.
4Mch:14:10 ὅς ἥ ὅ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως γάρ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό δύναμις, -εως, ἡ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό
4Mch:14:10 Kto/, który/, który Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie By być Ogień Zdolność Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By rozpraszać się Ciało
4Mch:14:10 O(=n ti/ ge/noito e)palge/steron; o)Xei=a ga\r kai\ su/ntomos ou)=sa E( tou= puro\s du/namis taCHe/Os die/luen ta\ sO/mata.
4Mch:14:10 hOn ti genoito epalgesteron; oXeia gar kai syntomos usa hE tu pyros dynamis taCHeOs dielyen ta sOmata.
4Mch:14:10 RR_GPM RI_ASN VB_AMO3S A3H_NSNC A3U_NSF x C A1B_NSF V9_PAPNSF RA_NSF RA_GSN N3_GSN N3I_NSF D V1I_IAI3S RA_APN N3M_APN
4Mch:14:10 who/whom/which who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen ć swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, for since, as and also, even, namely ć to be the the fire ability quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to scatter the body
4Mch:14:10 who/whom/which (gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)   swift ([Adj] nom|voc) for and   while being (nom|voc) the (nom) the (gen) fire (gen) ability (nom) quickly; quick ([Adj] gen) he/she/it-was-SCATTER-ing the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc)
4Mch:14:10 4Mch_14:10_1 4Mch_14:10_2 4Mch_14:10_3 4Mch_14:10_4 4Mch_14:10_5 4Mch_14:10_6 4Mch_14:10_7 4Mch_14:10_8 4Mch_14:10_9 4Mch_14:10_10 4Mch_14:10_11 4Mch_14:10_12 4Mch_14:10_13 4Mch_14:10_14 4Mch_14:10_15 4Mch_14:10_16 4Mch_14:10_17
4Mch:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:11 καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε εἰ ὁ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεφρόνησεν ἀλγηδόνων·
4Mch:14:11 And think it not wonderful that reasoning bore rule over those men in their torments, when even a woman's mind despised more manifold pains. (4 Maccabees 14:11 Brenton)
4Mch:14:11  
4Mch:14:11 Καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε εἰ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεφρόνησεν ἀλγηδόνων·
4Mch:14:11 καί μή θαυμαστός -ή -όν ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) εἰ ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ὅπου γέ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ   ὑπερ·φρονέω (υπερ+φρον(ε)-, -, υπερ+φρονη·σ-, -, -, -)  
4Mch:14:11 I też, nawet, mianowicie Nie Cudowny By uważać Jeżeli Logika Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Męki Gdzie ??? I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Umysł Do bardzo dumnego by być nad dumny, mają wysokie myśli
4Mch:14:11 *kai\ mE\ Taumasto\n E(gei=sTe ei) o( logismo\s periekra/tEse tO=n a)ndrO=n e)kei/nOn e)n tai=s basa/nois, o(/pou ge kai\ gunaiko\s nou=s polutropOte/rOn u(perefro/nEsen a)lgEdo/nOn·
4Mch:14:11 kai mE Taumaston hEgeisTe ei ho logismos periekratEse tOn andrOn ekeinOn en tais basanois, hopu ge kai gynaikos nus polytropOterOn hyperefronEsen algEdonOn·
4Mch:14:11 C D A1_ASM V2_PMI2P C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_GPM N3_GPM RD_GPM P RA_DPF N2_DPF x x D N3K_GSF N3_NSM A1B_GPFC VAI_AAI3S N3N_GPF
4Mch:14:11 and also, even, namely not wonderful to deem if the logic ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the torment where ??? and also, even, namely woman/wife mind ć to very proud to be over-proud, have high thoughts ć
4Mch:14:11 and not wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-being-DEEM-ed, be-you(pl)-being-DEEM-ed!, you(pl)-were-being-DEEM-ed if the (nom) logic (nom)   the (gen) men, husbands (gen) those (gen) in/among/by (+dat) the (dat) torments (dat) where ??? and woman/wife (gen) mind (nom)   he/she/it-VERY PROUD-ed  
4Mch:14:11 4Mch_14:11_1 4Mch_14:11_2 4Mch_14:11_3 4Mch_14:11_4 4Mch_14:11_5 4Mch_14:11_6 4Mch_14:11_7 4Mch_14:11_8 4Mch_14:11_9 4Mch_14:11_10 4Mch_14:11_11 4Mch_14:11_12 4Mch_14:11_13 4Mch_14:11_14 4Mch_14:11_15 4Mch_14:11_16 4Mch_14:11_17 4Mch_14:11_18 4Mch_14:11_19 4Mch_14:11_20 4Mch_14:11_21 4Mch_14:11_22
4Mch:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:12 ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ὑπήνεγκεν τὰς ἐφ’ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας.
4Mch:14:12 For the mother of those seven youths endured the rackings of each of her children. (4 Maccabees 14:12 Brenton)
4Mch:14:12  
4Mch:14:12 μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ὑπήνεγκεν τὰς ἐφ’ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας.
4Mch:14:12 ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γάρ ὁ ἡ τό ἑπτά νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα  
4Mch:14:12 Matka Dla odtąd, jak Siedem Młody człowiek Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Każdy Dziecko
4Mch:14:12 E( mE/tEr ga\r tO=n e(pta\ neani/skOn u(pE/negken ta\s e)f’ e(ni\ e(ka/stO| tO=n te/knOn stre/blas.
4Mch:14:12 hE mEtEr gar tOn hepta neaniskOn hypEnenken tas ef’ heni hekastO tOn teknOn streblas.
4Mch:14:12 RA_NSF N3_NSF x RA_GPM M N2_GPM VAI_AAI3S RA_APF P A3_DSM A1_DSM RA_GPN N2N_GPN N1_APF
4Mch:14:12 the mother for since, as the seven young man to ??? the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one each the child ć
4Mch:14:12 the (nom) mother (nom) for the (gen) seven young men (gen) he/she/it-???-ed the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) one (dat) each (of two) (dat) the (gen) children (gen)  
4Mch:14:12 4Mch_14:12_1 4Mch_14:12_2 4Mch_14:12_3 4Mch_14:12_4 4Mch_14:12_5 4Mch_14:12_6 4Mch_14:12_7 4Mch_14:12_8 4Mch_14:12_9 4Mch_14:12_10 4Mch_14:12_11 4Mch_14:12_12 4Mch_14:12_13 4Mch_14:12_14
4Mch:14:12 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:13 θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν ἡ τῆς φιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν,
4Mch:14:13 And consider how comprehensive is the love of offspring, which draws every one to sympathy of affection, (4 Maccabees 14:13 Brenton)
4Mch:14:13  
4Mch:14:13 θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν τῆς φιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν,
4Mch:14:13 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) δέ πῶς[1]   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σπλάγχνον, -ου, τό  
4Mch:14:13 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj zaś Jak By być By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery
4Mch:14:13 TeOrei=te de\ pO=s polu/ploko/s e)stin E( tE=s filotekni/as storgE\ e(/lkousa pa/nta pro\s tE\n tO=n spla/gCHnOn sumpa/Teian,
4Mch:14:13 TeOreite de pOs polyplokos estin hE tEs filoteknias storgE helkusa panta pros tEn tOn splanCHnOn sympaTeian,
4Mch:14:13 V2_PAD2P x D A1B_NSF V9_PAI3S RA_NSF RA_GSF N1A_GSF N1_NSF V1_PAPNSF A3_APN P RA_ASF RA_GPN N2N_GPN N1A_ASF
4Mch:14:13 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] how ć to be the the ć ć to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams every all, each, every, the whole of toward (+acc,+gen,+dat) the the viscus bowels, innards, guts ć
4Mch:14:13 you(pl)-are-LOOKED AT-ing, be-you(pl)-LOOKED AT-ing! Yet how   he/she/it-is the (nom) the (gen)     while DRAG-ing (nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) viscera (gen)  
4Mch:14:13 4Mch_14:13_1 4Mch_14:13_2 4Mch_14:13_3 4Mch_14:13_4 4Mch_14:13_5 4Mch_14:13_6 4Mch_14:13_7 4Mch_14:13_8 4Mch_14:13_9 4Mch_14:13_10 4Mch_14:13_11 4Mch_14:13_12 4Mch_14:13_13 4Mch_14:13_14 4Mch_14:13_15 4Mch_14:13_16
4Mch:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:14 ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις.
4Mch:14:14 where irrational animals possess a similar sympathy and love for their offspring with men. (4 Maccabees 14:14 Brenton)
4Mch:14:14  
4Mch:14:14 ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις.
4Mch:14:14 ὅπου γέ καί ὁ ἡ τό ἄ·λογος -ον ζῷον, -ου, τό ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)   καί   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
4Mch:14:14 Gdzie ??? I też, nawet, mianowicie Bez przyczyny Życie bycia Podobny Do (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By mieć Ludzki
4Mch:14:14 o(/pou ge kai\ ta\ a)/loga DZO=|a o(moi/an tE\n ei)s ta\ e)X au)tO=n gennO/mena sumpa/Teian kai\ storgE\n e)/CHei toi=s a)nTrO/pois.
4Mch:14:14 hopu ge kai ta aloga DZOa homoian tEn eis ta eX autOn gennOmena sympaTeian kai storgEn eCHei tois anTrOpois.
4Mch:14:14 x x D RA_NPN A1B_NPN N2N_NPN A1A_ASF RA_ASF P RA_APN P RD_GPN V3_PPPAPN N1A_ASF C N1_ASF V1_PAI3S RA_DPM N2_DPM
4Mch:14:14 where
4Mch:14:14 where
4Mch:14:14 4Mch_14:14_1
4Mch:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:15 καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροφοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοττῶν,
4Mch:14:15 The tame birds frequenting the roofs of our houses, defend their fledglings. (4 Maccabees 14:15 Brenton)
4Mch:14:15  
4Mch:14:15 καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροφοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοττῶν,
4Mch:14:15 καί γάρ ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό μέν ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)     ὁ ἡ τό  
4Mch:14:15 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Ptak Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom
4Mch:14:15 kai\ ga\r tO=n peteinO=n ta\ me\n E(/mera kata\ ta\s oi)ki/as o)rofoitou=nta proaspi/DZei tO=n neottO=n,
4Mch:14:15 kai gar tOn peteinOn ta men hEmera kata tas oikias orofoitunta proaspiDZei tOn neottOn,
4Mch:14:15 C x RA_GPN N2_GPN RA_NPN x A1B_NPN P RA_APF N1A_APF V4_PAPNPN V1_PAI3S RA_GPM N2_GPM
4Mch:14:15 and also, even, namely for since, as the bird the indeed (yet, certainly, surely) day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the house ć ć the ć
4Mch:14:15 and for the (gen) birds (gen) the (nom|acc) indeed day (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) house (gen), houses (acc)     the (gen)  
4Mch:14:15 4Mch_14:15_1 4Mch_14:15_2 4Mch_14:15_3 4Mch_14:15_4 4Mch_14:15_5 4Mch_14:15_6 4Mch_14:15_7 4Mch_14:15_8 4Mch_14:15_9 4Mch_14:15_10 4Mch_14:15_11 4Mch_14:15_12 4Mch_14:15_13 4Mch_14:15_14
4Mch:14:15 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:16 τὰ δὲ κατὰ κορυφὰς ὀρέων καὶ φαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει·
4Mch:14:16 Others build their nests, and hatch their young, in the tops of mountains and in the precipices of valleys, and the holes and tops of trees, and keep off the intruder. (4 Maccabees 14:16 Brenton)
4Mch:14:16  
4Mch:14:16 τὰ δὲ κατὰ κορυφὰς ὀρέων καὶ φαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει·
4Mch:14:16 ὁ ἡ τό δέ κατά   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί φάραγξ, -αγγος, ἡ ἀπο·ρρώξ ἀπο·ρρώξ, gen. sg. -ῶγος καί δένδρον, -ου, τό ὀπή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο       καί ὁ ἡ τό   κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
4Mch:14:16 zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie ??? ??? I też, nawet, mianowicie Drzewo Otwarcie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By przeszkadzać
4Mch:14:16 ta\ de\ kata\ korufa\s o)re/On kai\ fara/ggOn a)porrO=gas kai\ de/ndrOn o)pa\s kai\ ta\s tou/tOn a)/kras e)nnossopoiEsa/mena a)poti/ktei kai\ to\n prosio/nta kOlu/ei·
4Mch:14:16 ta de kata koryfas oreOn kai farangOn aporrOgas kai dendrOn opas kai tas tutOn akras ennossopoiEsamena apotiktei kai ton prosionta kOlyei·
4Mch:14:16 RA_NPN x P N1_APF N3E_GPN C N3G_GPF N3G_APF C N2N_GPN N1_APF C RA_APF RD_GPN N1A_APF VA_AMPAPN V1_PAI3S C RA_ASM V6_PAPASM V1_PAI3S
4Mch:14:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć mount and also, even, namely ??? ??? and also, even, namely tree opening and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ć ć and also, even, namely the ć to hinder
4Mch:14:16 the (nom|acc) Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen)   mounts (gen) and ???s (gen) ??? ([Adj] acc) and trees (gen) openings (acc) and the (acc) these (gen)       and the (acc)   he/she/it-is-HINDER-ing, you(sg)-are-being-HINDER-ed (classical)
4Mch:14:16 4Mch_14:16_1 4Mch_14:16_2 4Mch_14:16_3 4Mch_14:16_4 4Mch_14:16_5 4Mch_14:16_6 4Mch_14:16_7 4Mch_14:16_8 4Mch_14:16_9 4Mch_14:16_10 4Mch_14:16_11 4Mch_14:16_12 4Mch_14:16_13 4Mch_14:16_14 4Mch_14:16_15 4Mch_14:16_16 4Mch_14:16_17 4Mch_14:16_18 4Mch_14:16_19 4Mch_14:16_20 4Mch_14:16_21
4Mch:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:17 εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν, περιιπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, καθ’ ὃ δύναται, βοηθεῖ τοῖς τέκνοις.
4Mch:14:17 And if not able to do this, they fly circling round them in agony of affection, calling out in their own note, and save their offspring in whatever manner they are able. (4 Maccabees 14:17 Brenton)
4Mch:14:17  
4Mch:14:17 εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν, περιιπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, καθ’ δύναται, βοηθεῖ τοῖς τέκνοις.
4Mch:14:17 εἰ δέ καί μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)   κυκλό·θεν αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) κατά ὅς ἥ ὅ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
4Mch:14:17 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Nie Do zdolnego By przeszkadzać Dookoła On/ona/to/to samo By wezwać Własny prywatnie Dźwięku/głos płacze; by brzmieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Zdolny; do zdolnego By pomagać Dziecko
4Mch:14:17 ei) de\ kai\ mE\ du/nainto kOlu/ein, periipta/mena kuklo/Ten au)tO=n a)lgou=nta tE=| storgE=| a)nakalou/mena tE=| i)di/a| fOnE=|, kaT’ o(\ du/natai, boETei= toi=s te/knois.
4Mch:14:17 ei de kai mE dynainto kOlyein, periiptamena kykloTen autOn algunta tE storgE anakalumena tE idia fOnE, kaT’ ho dynatai, boETei tois teknois.
4Mch:14:17 C x C D V6_PMO3P V1_PAN V1_PMPNPN D RD_GPM V2_PAPNPN RA_DSF N1_DSF V2_PMPNPN RA_DSF A1A_DSF N1_DSF P RR_NSM V6_PMI3S V2_PAI3S RA_DPN N2N_DPN
4Mch:14:17 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely not to able to hinder ć around he/she/it/same ć the ć to summon the own privately sound/voice cries; to sound down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which capable; to able to help the child
4Mch:14:17 if Yet and not they-happen-to-be-being-ABLE-ed (opt) to-be-HINDER-ing   around them/same (gen)   the (dat)   while being-SUMMON-ed (nom|acc|voc) the (dat) own (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (nom|acc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed he/she/it-is-HELP-ing, you(sg)-are-being-HELP-ed (classical), be-you(sg)-HELP-ing! the (dat) children (dat)
4Mch:14:17 4Mch_14:17_1 4Mch_14:17_2 4Mch_14:17_3 4Mch_14:17_4 4Mch_14:17_5 4Mch_14:17_6 4Mch_14:17_7 4Mch_14:17_8 4Mch_14:17_9 4Mch_14:17_10 4Mch_14:17_11 4Mch_14:17_12 4Mch_14:17_13 4Mch_14:17_14 4Mch_14:17_15 4Mch_14:17_16 4Mch_14:17_17 4Mch_14:17_18 4Mch_14:17_19 4Mch_14:17_20 4Mch_14:17_21 4Mch_14:17_22
4Mch:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:18 καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν,
4Mch:14:18 But why should we point attention to the sympathy toward children shewn by irrational animals? (4 Maccabees 14:18 Brenton)
4Mch:14:18  
4Mch:14:18 καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν,
4Mch:14:18 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό ἄ·λογος -ον ζῷον, -ου, τό ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα  
4Mch:14:18 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać; by potrzebować/wymagać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bez przyczyny Życie bycia By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecko
4Mch:14:18 kai\ ti/ dei= tE\n dia\ tO=n a)lo/gOn DZO/|On e)pideiknu/nai pro\s ta\ te/kna sumpa/Teian,
4Mch:14:18 kai ti dei tEn dia tOn alogOn DZOOn epideiknynai pros ta tekna sympaTeian,
4Mch:14:18 C RI_ASN V2_PAI3S RA_ASF P RA_GPN A1B_GPN N2_GPN V5_PAN P RA_APN N2N_APN N1A_ASF
4Mch:14:18 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind; to need/require the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the without reason living being to show exhibit, demonstrate, display toward (+acc,+gen,+dat) the child ć
4Mch:14:18 and who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) the (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) without reason ([Adj] gen) living beings (gen) to-be-SHOW-ing toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc)  
4Mch:14:18 4Mch_14:18_1 4Mch_14:18_2 4Mch_14:18_3 4Mch_14:18_4 4Mch_14:18_5 4Mch_14:18_6 4Mch_14:18_7 4Mch_14:18_8 4Mch_14:18_9 4Mch_14:18_10 4Mch_14:18_11 4Mch_14:18_12 4Mch_14:18_13
4Mch:14:18 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:19 ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἀπαμύνουσιν ἕως θανάτου;
4Mch:14:19 The very bees, at the season of honey-making, attack all who approach; and pierce with their sting, as with a sword, those who draw near their hive, and repel them even unto death. (4 Maccabees 14:19 Brenton)
4Mch:14:19  
4Mch:14:19 ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἀπαμύνουσιν ἕως θανάτου;
4Mch:14:19 ὅπου γέ καί   περί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   ὁ ἡ τό   καί καθάπερ σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ὁ ἡ τό κέντρον, -ου, τό πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
4Mch:14:19 Gdzie ??? I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Okres czasu I też, nawet, mianowicie Nawet jak Żelazny; żelazny Żądło By uderzać ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać
4Mch:14:19 o(/pou ge kai\ me/lissai peri\ to\n tE=s kErogoni/as kairo\n e)pamu/nontai tou\s prosio/ntas kai\ kaTa/per sidE/rO| tO=| ke/ntrO| plE/ssousi tou\s prosio/ntas tE=| nossia=| au)tO=n kai\ a)pamu/nousin e(/Os Tana/tou;
4Mch:14:19 hopu ge kai melissai peri ton tEs kErogonias kairon epamynontai tus prosiontas kai kaTaper sidErO tO kentrO plEssusi tus prosiontas tE nossia autOn kai apamynusin heOs Tanatu;
4Mch:14:19 x x D N1A_NPF P RA_ASM RA_GSF N1A_GSF N2_ASM V1_PMI3P RA_APM V6_PAPAPM C D N2_DSM RA_DSN N2N_DSN V1_PAI3P RA_APM V6_PAPAPM RA_DSF N1A_DSF RD_GPF C V1_PAI3P C N2_GSM
4Mch:14:19 where
4Mch:14:19 where
4Mch:14:19 4Mch_14:19_1
4Mch:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:14:20 ἀλλ’ οὐχὶ τὴν Αβρααμ ὁμόψυχον τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνησεν συμπάθεια τέκνων.
4Mch:14:20 But sympathy with her children did not turn aside the mother of the young men, who had a spirit kindred with that of Abraham. (4 Maccabees 14:20 Brenton)
4Mch:14:20  
4Mch:14:20 ἀλλ’ οὐχὶ τὴν Αβρααμ ὁμόψυχον τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνησεν συμπάθεια τέκνων.
4Mch:14:20 ἀλλά οὐχί ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ   ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-)   τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
4Mch:14:20 Ale Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Abraham Młody człowiek Matka By przesuwać się Dziecko
4Mch:14:20 a)ll’ ou)CHi\ tE\n *abraam o(mo/PSuCHon tO=n neani/skOn mEte/ra meteki/nEsen sumpa/Teia te/knOn.
4Mch:14:20 all’ uCHi tEn abraam homoPSyCHon tOn neaniskOn mEtera metekinEsen sympaTeia teknOn.
4Mch:14:20 C D RA_ASF N_GSM A1B_ASF RA_GPM N2_GPM N3_ASF VAI_AAI3S N1A_NSF N2N_GPN
4Mch:14:20 but not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the Abraham ć the young man mother to shift ć child
4Mch:14:20 but not the (acc) Abraham (indecl)   the (gen) young men (gen) mother (acc) he/she/it-SHIFT-ed   children (gen)
4Mch:14:20 4Mch_14:20_1 4Mch_14:20_2 4Mch_14:20_3 4Mch_14:20_4 4Mch_14:20_5 4Mch_14:20_6 4Mch_14:20_7 4Mch_14:20_8 4Mch_14:20_9 4Mch_14:20_10 4Mch_14:20_11
4Mch:14:20 x x x x x x x x x x x