4Mch:15:1 Ὦ λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα.
4Mch:15:1 O reasoning of the sons, lord over the passions, and religion more desirable to a mother than progeny! (4 Maccabees 15:1 Brenton)
4Mch:15:1  
4Mch:15:1 λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα.
4Mch:15:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λογισμός, -οῦ, ὁ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ καί εὐ·σέβεια, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα  
4Mch:15:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Logika Dziecko ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Tyran; Tyrannus I też, nawet, mianowicie Pobożność Matka Dziecko
4Mch:15:1 *)=O logisme\ te/knOn paTO=n tu/ranne kai\ eu)se/beia mEtri\ te/knOn poTeinote/ra.
4Mch:15:1 O logisme teknOn paTOn tyranne kai eusebeia mEtri teknOn poTeinotera.
4Mch:15:1 I N2_VSM N2N_GPN N3E_GPN N2_VSM C N1A_NSF N3_DSF N2N_GPN A1_NSFC
4Mch:15:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be logic child ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience tyrant; Tyrannus and also, even, namely godliness mother child ć
4Mch:15:1 O!; omega; I-should-be logic (voc) children (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) tyrant (voc); Tyrannus (voc) and godliness (nom|voc) mother (dat) children (gen)  
4Mch:15:1 4Mch_15:1_1 4Mch_15:1_2 4Mch_15:1_3 4Mch_15:1_4 4Mch_15:1_5 4Mch_15:1_6 4Mch_15:1_7 4Mch_15:1_8 4Mch_15:1_9 4Mch_15:1_10
4Mch:15:1 x x x x x x x x x x
4Mch:15:2 μήτηρ δυεῖν προκειμένων, εὐσεβείας καὶ τῆς ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν,
4Mch:15:2 The mother, when two things were set before here, religion and the safety of her seven sons for a time, on the conditional promise of a tyrant, (4 Maccabees 15:2 Brenton)
4Mch:15:2  
4Mch:15:2 μήτηρ δυεῖν προκειμένων, εὐσεβείας καὶ τῆς ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν,
4Mch:15:2 μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) εὐ·σέβεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἑπτά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σωτηρία, -ας, ἡ πρόσ·καιρος -ον κατά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ  
4Mch:15:2 Matka Dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Do ??? Pobożność I też, nawet, mianowicie Siedem Syn Zbawienia/wyzwolenie Przemijający (czas/ krótkiej chwili , pora) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tyran; Tyrannus
4Mch:15:2 mE/tEr duei=n prokeime/nOn, eu)sebei/as kai\ tE=s e(pta\ ui(O=n sOtEri/as proskai/rou kata\ tE\n tou= tura/nnou u(po/sCHesin,
4Mch:15:2 mEtEr dyein prokeimenOn, eusebeias kai tEs hepta hyiOn sOtErias proskairu kata tEn tu tyrannu hyposCHesin,
4Mch:15:2 N3_NSF M V5_PMPGPF N1A_GSF C RA_GSF M N2_GPM N1A_GSF A1B_GSF P RA_ASF RA_GSM N2_GSM N3I_ASF
4Mch:15:2 mother two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. to ??? godliness and also, even, namely the seven son salvation/deliverance transitory (short while/time, season) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the the tyrant; Tyrannus ć
4Mch:15:2 mother (nom) two (dat, gen); to-be-SET-ing while being-???-ed (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) and the (gen) seven sons (gen) salvation/deliverance (gen) transitory ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen)  
4Mch:15:2 4Mch_15:2_1 4Mch_15:2_2 4Mch_15:2_3 4Mch_15:2_4 4Mch_15:2_5 4Mch_15:2_6 4Mch_15:2_7 4Mch_15:2_8 4Mch_15:2_9 4Mch_15:2_10 4Mch_15:2_11 4Mch_15:2_12 4Mch_15:2_13 4Mch_15:2_14 4Mch_15:2_15
4Mch:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:3 τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησεν τὴν σῴζουσαν εἰς αἰωνίαν ζωὴν κατὰ θεόν.
4Mch:15:3 rather elected the religion which according to God preserves to eternal life. (4 Maccabees 15:3 Brenton)
4Mch:15:3  
4Mch:15:3 τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησεν τὴν σῴζουσαν εἰς αἰωνίαν ζωὴν κατὰ θεόν.
4Mch:15:3 ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ μᾶλλον ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) εἰς[1] αἰώνιος -ία -ον ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] κατά θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:15:3 Pobożność Bardziej/raczej (zamiast tego) By kochać By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Do (+przyspieszenie) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bóg 
4Mch:15:3 tE\n eu)se/beian ma=llon E)ga/pEsen tE\n sO/|DZousan ei)s ai)Oni/an DZOE\n kata\ Teo/n.
4Mch:15:3 tEn eusebeian mallon EgapEsen tEn sODZusan eis aiOnian DZOEn kata Teon.
4Mch:15:3 RA_ASF N1A_ASF D VAI_AAI3S RA_ASF V1_PAPASF P A1A_ASF N1_ASF P N2_ASM
4Mch:15:3 the godliness more/rather (instead) to love the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save into (+acc) aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent life being, living, spirit; alive down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing god [see theology]
4Mch:15:3 the (acc) godliness (acc) more/rather he/she/it-LOVE-ed the (acc) while SAVE-ing (acc) into (+acc) aeonian ([Adj] acc) life (acc); alive ([Adj] acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) god (acc)
4Mch:15:3 4Mch_15:3_1 4Mch_15:3_2 4Mch_15:3_3 4Mch_15:3_4 4Mch_15:3_5 4Mch_15:3_6 4Mch_15:3_7 4Mch_15:3_8 4Mch_15:3_9 4Mch_15:3_10 4Mch_15:3_11
4Mch:15:3 x x x x x x x x x x x
4Mch:15:4 ὦ τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι φιλότεκνα γονέων πάθη. ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα εἰς μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσφραγίζομεν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖς γεννηθεῖσιν τὰς μητέρας τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρας.
4Mch:15:4 O in what way can I describe ethically the affections of parents toward their children, the resemblance of soul and of form engrafted into the small type of a child in a wonderful manner, especially through the greater sympathy of mothers with the feelings of those born of them! (4 Maccabees 15:4 Brenton)
4Mch:15:4  
4Mch:15:4 τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι φιλότεκνα γονέων πάθη. ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα εἰς μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσφραγίζομεν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖς γεννηθεῖσιν τὰς μητέρας τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρας.
4Mch:15:4 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τρόπος, -ου, ὁ   φιλό·τεκνος -ον γονεύς, -έως, ὁ πάθο·ς, -ους, τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή τέ καί μορφή, -ῆς, ἡ ὁμοιότη[τ]ς, -ητος, ἡ εἰς[1] μικρός -ά -όν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ χαρακτήρ, -ῆρος, ὁ θαυμάσιος -α -ον   μάλιστα διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) συμ·παθέσ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of συμ·παθής)
4Mch:15:4 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dzieci kochanie Rodzic ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Forma ??? Do (+przyspieszenie) Mały [zobacz micro] Dziecka/służący Odbijaj Transliterację: charakter Cudowny doskonały, cudowny Bardziej tak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Matka Ojciec By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Bardziej współczujący
4Mch:15:4 O)= ti/na tro/pon E)TologE/saimi filo/tekna gone/On pa/TE. PSuCHE=s te kai\ morfE=s o(moio/tEta ei)s mikro\n paido\s CHaraktE=ra Tauma/sion e)naposfragi/DZomen, ma/lista dia\ to\ tO=n paTO=n toi=s gennETei=sin ta\s mEte/ras tO=n pate/rOn kaTesta/nai sumpaTeste/ras.
4Mch:15:4 O tina tropon ETologEsaimi filotekna goneOn paTE. PSyCHEs te kai morfEs homoiotEta eis mikron paidos CHaraktEra Taumasion enaposfragiDZomen, malista dia to tOn paTOn tois gennETeisin tas mEteras tOn paterOn kaTestanai sympaTesteras.
4Mch:15:4 I RI_ASM N2_ASM VA_AAO1S A1B_APN N3V_GPM N3E_APN N1_GSF x C N1_GSF N3T_ASF P A1A_ASM N3D_GSM N3H_ASM A1A_ASM V1_PAI1P D P RA_ASN RA_GPN N3E_GPN RA_DPM VC_APPDPM RA_APF N3_APF RA_GPM N3_GPM VXI_XAN A3H_APFC
4Mch:15:4 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. manner way, means, method,attitude ć children-loving parent ??? [see pathology, pathetic] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and [postpositive coordinate] and also, even, namely form ??? into (+acc) small [see micro] child/servant imprint Transliteration: charakter wonderful excellent, marvelous ć more so because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the mother the father to enable lay, render widowed more sympathetic
4Mch:15:4 O!; omega; I-should-be who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) manner (acc)   children-loving ([Adj] nom|acc|voc) parents (gen) ???s (nom|acc|voc) life (gen) and [postpositive coordinate] and form (gen) ??? (acc) into (+acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) child/servant (gen) imprint (acc) wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc)   more so because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (dat) upon being-FATHER-ed (dat) the (acc) πατερες (acc) the (gen) fathers (gen) to-have-ENABLE-ed more sympathetic ([Adj] acc, gen)
4Mch:15:4 4Mch_15:4_1 4Mch_15:4_2 4Mch_15:4_3 4Mch_15:4_4 4Mch_15:4_5 4Mch_15:4_6 4Mch_15:4_7 4Mch_15:4_8 4Mch_15:4_9 4Mch_15:4_10 4Mch_15:4_11 4Mch_15:4_12 4Mch_15:4_13 4Mch_15:4_14 4Mch_15:4_15 4Mch_15:4_16 4Mch_15:4_17 4Mch_15:4_18 4Mch_15:4_19 4Mch_15:4_20 4Mch_15:4_21 4Mch_15:4_22 4Mch_15:4_23 4Mch_15:4_24 4Mch_15:4_25 4Mch_15:4_26 4Mch_15:4_27 4Mch_15:4_28 4Mch_15:4_29 4Mch_15:4_30 4Mch_15:4_31
4Mch:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:5 ὅσῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρες, τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν φιλοτεκνότεραι.
4Mch:15:5 for by how much mothers are by nature weak in disposition and prolific in offspring, by so much the fonder they are of children. (4 Maccabees 15:5 Brenton)
4Mch:15:5  
4Mch:15:5 ὅσῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρες, τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν φιλοτεκνότεραι.
4Mch:15:5 ὅσος -η -ον γάρ καί   καί   ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) μᾶλλον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φιλο·τεκνό·τερος -α -ον (Comp. of φιλό·τεκνος)
4Mch:15:5 Tyleż/wiele jak Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Matka Taki jak Bardziej/raczej (zamiast tego) By iść; by być ???
4Mch:15:5 o(/sO| ga\r kai\ a)sTeno/PSuCHoi kai\ polugonO/terai u(pa/rCHousin ai( mEte/res, tosou/tO| ma=llo/n ei)sin filotekno/terai.
4Mch:15:5 hosO gar kai asTenoPSyCHoi kai polygonOterai hyparCHusin hai mEteres, tosutO mallon eisin filoteknoterai.
4Mch:15:5 A1_DSM x C A1B_NPF C A1B_NPFC V1_PAI3P RA_NPF N3_NPF A1_DSM D V9_PAI3P A1B_NPFC
4Mch:15:5 as much/many as for since, as and also, even, namely ć and also, even, namely ć to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the mother such as more/rather (instead) to go; to be ???
4Mch:15:5 as much/many as (dat) for and   and   they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) the (nom) πατερες (nom|voc) such as (dat) more/rather he/she/it-is-GO-ing; they-are ??? ([Adj] nom|voc)
4Mch:15:5 4Mch_15:5_1 4Mch_15:5_2 4Mch_15:5_3 4Mch_15:5_4 4Mch_15:5_5 4Mch_15:5_6 4Mch_15:5_7 4Mch_15:5_8 4Mch_15:5_9 4Mch_15:5_10 4Mch_15:5_11 4Mch_15:5_12 4Mch_15:5_13
4Mch:15:5 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:6 πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ φιλοτεκνοτέρα, ἥτις ἑπτὰ κυοφορίαις τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν
4Mch:15:6 And of all mothers the mother of the seven was the fondest of children, who in seven childbirths had deeply engendered love toward them; (4 Maccabees 15:6 Brenton)
4Mch:15:6  
4Mch:15:6 πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ φιλοτεκνοτέρα, ἥτις ἑπτὰ κυοφορίαις τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν
4Mch:15:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ φιλο·τεκνό·τερος -α -ον (Comp. of φιλό·τεκνος) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἑπτά   ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό    
4Mch:15:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Matka By stawać się stawaj się, zdarzaj się Siedem Dziecka/służący Matka ??? Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Siedem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
4Mch:15:6 pasO=n de\ tO=n mEte/rOn e)ge/neto E( tO=n e(pta\ pai/dOn mE/tEr filoteknote/ra, E(/tis e(pta\ kuofori/ais tE\n pro\s au)tou\s e)pifuteuome/nE filostorgi/an
4Mch:15:6 pasOn de tOn mEterOn egeneto hE tOn hepta paidOn mEtEr filoteknotera, hEtis hepta kyoforiais tEn pros autus epifyteuomenE filostorgian
4Mch:15:6 A1S_GPF x RA_GPF N3_GPF VBI_AMI3S RA_NSF RA_GPM M N3D_GPM N3_NSF A1B_NSFC RX_NSF M N1A_DPF RA_ASF P RD_APM V1_PMPNSF N1A_ASF
4Mch:15:6 every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the mother to become become, happen the the seven child/servant mother ??? who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] seven ć the toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć ć
4Mch:15:6 all (gen) Yet the (gen) πατερες (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) the (gen) seven children/servants (gen) mother (nom) ??? ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) seven   the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)    
4Mch:15:6 4Mch_15:6_1 4Mch_15:6_2 4Mch_15:6_3 4Mch_15:6_4 4Mch_15:6_5 4Mch_15:6_6 4Mch_15:6_7 4Mch_15:6_8 4Mch_15:6_9 4Mch_15:6_10 4Mch_15:6_11 4Mch_15:6_12 4Mch_15:6_13 4Mch_15:6_14 4Mch_15:6_15 4Mch_15:6_16 4Mch_15:6_17 4Mch_15:6_18 4Mch_15:6_19
4Mch:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:7 καὶ διὰ πολλὰς τὰς καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς αὐτοὺς ἔχειν συμπάθειαν,
4Mch:15:7 and through her many pains undergone in connection with each one, was compelled to feel sympathy with them; (4 Maccabees 15:7 Brenton)
4Mch:15:7  
4Mch:15:7 καὶ διὰ πολλὰς τὰς καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς αὐτοὺς ἔχειν συμπάθειαν,
4Mch:15:7 καί διά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό κατά ἕκαστος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὠδίν, -ῖνος, ἡ ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ὁ ἡ τό εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)  
4Mch:15:7 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy On/ona/to/to samo Urodzenia bólów bóle porodowy By zmuszać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By mieć
4Mch:15:7 kai\ dia\ polla\s ta\s kaT’ e(/kaston au)tO=n O)di=nas E)nagkasme/nE tE\n ei)s au)tou\s e)/CHein sumpa/Teian,
4Mch:15:7 kai dia pollas tas kaT’ hekaston autOn Odinas EnankasmenE tEn eis autus eCHein sympaTeian,
4Mch:15:7 C P A1_APF RA_APF P A1_ASM RD_GPM N3_APF VM_XMPNSF RA_ASF P RD_APM V1_PAN N1A_ASF
4Mch:15:7 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) much the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each he/she/it/same birth pangs travail to compel the into (+acc) he/she/it/same to have ć
4Mch:15:7 and because of (+acc), through (+gen) many (acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc, nom|acc|voc) them/same (gen) birth pangss (acc) having-been-COMPEL-ed (nom|voc) the (acc) into (+acc) them/same (acc) to-be-HAVE-ing  
4Mch:15:7 4Mch_15:7_1 4Mch_15:7_2 4Mch_15:7_3 4Mch_15:7_4 4Mch_15:7_5 4Mch_15:7_6 4Mch_15:7_7 4Mch_15:7_8 4Mch_15:7_9 4Mch_15:7_10 4Mch_15:7_11 4Mch_15:7_12 4Mch_15:7_13 4Mch_15:7_14
4Mch:15:7 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:8 διὰ τὸν πρὸς τὸν θεὸν φόβον ὑπερεῖδεν τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν.
4Mch:15:8 yet, through fear of God, who neglected the temporary salvation of her children. (4 Maccabees 15:8 Brenton)
4Mch:15:8  
4Mch:15:8 διὰ τὸν πρὸς τὸν θεὸν φόβον ὑπερεῖδεν τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν.
4Mch:15:8 διά ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ φόβος, -ου, ὁ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα πρόσ·καιρος -ον σωτηρία, -ας, ἡ
4Mch:15:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Obawa [zobacz fobię] By przeoczać {By górować} Dziecko Przemijający (czas/ krótkiej chwili , pora) Zbawienia/wyzwolenie
4Mch:15:8 dia\ to\n pro\s to\n Teo\n fo/bon u(perei=den tE\n tO=n te/knOn pro/skairon sOtEri/an.
4Mch:15:8 dia ton pros ton Teon fobon hypereiden tEn tOn teknOn proskairon sOtErian.
4Mch:15:8 P RA_ASM P RA_ASM N2_ASM N2_ASM VBI_AAI3S RA_ASF RA_GPN N2N_GPN A1B_ASF N1A_ASF
4Mch:15:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] fear [see phobia] to overlook the the child transitory (short while/time, season) salvation/deliverance
4Mch:15:8 because of (+acc), through (+gen) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) fear (acc) he/she/it-OVERLOOK-ed the (acc) the (gen) children (gen) transitory ([Adj] acc, nom|acc|voc) salvation/deliverance (acc)
4Mch:15:8 4Mch_15:8_1 4Mch_15:8_2 4Mch_15:8_3 4Mch_15:8_4 4Mch_15:8_5 4Mch_15:8_6 4Mch_15:8_7 4Mch_15:8_8 4Mch_15:8_9 4Mch_15:8_10 4Mch_15:8_11 4Mch_15:8_12
4Mch:15:8 x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:9 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖς ἔσχεν φιλοστοργίαν.
4Mch:15:9 Not but that, on account of the excellent disposition to the law, her maternal affection toward them was increased. (4 Maccabees 15:9 Brenton)
4Mch:15:9  
4Mch:15:9 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖς ἔσχεν φιλοστοργίαν.
4Mch:15:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά καί διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)  
4Mch:15:9 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Syn I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prawo On/ona/to/to samo Większy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mieć
4Mch:15:9 ou) mE\n de\ a)lla\ kai\ dia\ tE\n kaloka)gaTi/an tO=n ui(O=n kai\ tE\n pro\s to\n no/mon au)tO=n eu)pei/Teian mei/DZO tE\n e)n au)toi=s e)/sCHen filostorgi/an.
4Mch:15:9 u mEn de alla kai dia tEn kalokagaTian tOn hyiOn kai tEn pros ton nomon autOn eupeiTeian meiDZO tEn en autois esCHen filostorgian.
4Mch:15:9 D x x C D P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM C RA_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_GPM N1A_ASF A3C_ASF RA_ASF P RD_DPM VBI_AAI3S N1A_ASF
4Mch:15:9 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the son and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) the law he/she/it/same ć greater the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to have ć
4Mch:15:9 not ???; month (nom|voc) Yet but and because of (+acc), through (+gen) the (acc)   the (gen) sons (gen) and the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) law (acc) them/same (gen)   greater ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-HAVE-ed  
4Mch:15:9 4Mch_15:9_1 4Mch_15:9_2 4Mch_15:9_3 4Mch_15:9_4 4Mch_15:9_5 4Mch_15:9_6 4Mch_15:9_7 4Mch_15:9_8 4Mch_15:9_9 4Mch_15:9_10 4Mch_15:9_11 4Mch_15:9_12 4Mch_15:9_13 4Mch_15:9_14 4Mch_15:9_15 4Mch_15:9_16 4Mch_15:9_17 4Mch_15:9_18 4Mch_15:9_19 4Mch_15:9_20 4Mch_15:9_21 4Mch_15:9_22 4Mch_15:9_23
4Mch:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:10 δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορες οὕτως ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ.
4Mch:15:10 For they were both just and temperate, and manly, and high-minded, and fond of their brethren, and so fond of their mother that even unto death they obeyed her by observing the law. (4 Maccabees 15:10 Brenton)
4Mch:15:10  
4Mch:15:10 δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορες οὕτως ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ.
4Mch:15:10 δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) τέ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί μεγαλό·ψυχος -ον [LXX] καί φιλ·άδελφος -ον καί Φιλο·μήτωρ[2], -ορος, ὁ [LXX]; φιλο·μήτωρ[1] -ορ [LXX], gen. sg. -ορος οὕτως/οὕτω ὥστε καί μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό   φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:15:10 Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak By być I też, nawet, mianowicie Odczuwalny I też, nawet, mianowicie Mężny I też, nawet, mianowicie Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Braterskie kochanie I też, nawet, mianowicie Filometor; kochanie swój matki thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Tak tamto I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać By zabezpieczać się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie On/ona/to/to samo
4Mch:15:10 di/kaioi/ te ga\r E)=san kai\ sO/frones kai\ a)ndrei=oi kai\ megalo/PSuCHoi kai\ fila/delfoi kai\ filomE/tores ou(/tOs O(/ste kai\ me/CHri Tana/tou ta\ no/mima fula/ssontas pei/TesTai au)tE=|.
4Mch:15:10 dikaioi te gar Esan kai sOfrones kai andreioi kai megaloPSyCHoi kai filadelfoi kai filomEtores hutOs hOste kai meCHri Tanatu ta nomima fylassontas peiTesTai autE.
4Mch:15:10 A1A_NPM x x V9_IAI3P C A3N_NPM C A1A_NPM C A1B_NPM C A1B_NPM C N3R_NPM D C D P N2_GSM RA_APN A1_APN V1_PAPAPM V1_PMN RD_DSF
4Mch:15:10 just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and [postpositive coordinate] for since, as to be and also, even, namely sensible and also, even, namely manly and also, even, namely magnanimous and also, even, namely brotherly-loving and also, even, namely Philometor; loving of one's mother thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] so that and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death the ć to guard to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence he/she/it/same
4Mch:15:10 just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and [postpositive coordinate] for they-were and sensible ([Adj] nom|voc) and manly ([Adj] nom|voc) and magnanimous ([Adj] nom|voc) and brotherly-loving ([Adj] nom|voc) and Philometors (nom|voc); loving of one's mother ([Adj] nom|voc) thusly/like this so that and until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom|acc)   while GUARD-ing (acc) to-be-being-PERSUADE/CONVINCE-ed her/it/same (dat)
4Mch:15:10 4Mch_15:10_1 4Mch_15:10_2 4Mch_15:10_3 4Mch_15:10_4 4Mch_15:10_5 4Mch_15:10_6 4Mch_15:10_7 4Mch_15:10_8 4Mch_15:10_9 4Mch_15:10_10 4Mch_15:10_11 4Mch_15:10_12 4Mch_15:10_13 4Mch_15:10_14 4Mch_15:10_15 4Mch_15:10_16 4Mch_15:10_17 4Mch_15:10_18 4Mch_15:10_19 4Mch_15:10_20 4Mch_15:10_21 4Mch_15:10_22 4Mch_15:10_23 4Mch_15:10_24
4Mch:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:11 ἀλλ’ ὅμως καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ τὴν φιλοτεκνίαν εἰς συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ’ οὐδενὸς αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μετατρέψαι,
4Mch:15:11 And yet, though there were so many circumstances connected with love of children to draw on a mother to sympathy, in the case of none of them were the various tortures able to pervert her principle. (4 Maccabees 15:11 Brenton)
4Mch:15:11  
4Mch:15:11 ἀλλ’ ὅμως καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ τὴν φιλοτεκνίαν εἰς συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ’ οὐδενὸς αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μετατρέψαι,
4Mch:15:11 ἀλλά ὅμως καί·περ τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό   εἰς[1]   ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐπί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   βάσανος, -ου, ἡ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) μετα·τρέπω (μετα+τρεπ-, -, μετα+τρεψ-, -, -, μετα+τραπ·[θ]-)
4Mch:15:11 Ale Podobnie Chociaż Taki jak By być Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Do (+przyspieszenie) By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Matka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo Logika On/ona/to/to samo Męki By mieć siła Do ???
4Mch:15:11 a)ll’ o(/mOs kai/per tosou/tOn o)/ntOn tO=n peri\ tE\n filotekni/an ei)s sumpa/Teian e(lko/ntOn tE\n mEte/ra, e)p’ ou)deno\s au)tO=n to\n logismo\n au)tE=s ai( pampoi/kiloi ba/sanoi i)/sCHusan metatre/PSai,
4Mch:15:11 all’ homOs kaiper tosutOn ontOn tOn peri tEn filoteknian eis sympaTeian helkontOn tEn mEtera, ep’ udenos autOn ton logismon autEs hai pampoikiloi basanoi isCHysan metatrePSai,
4Mch:15:11 C C C A1_GPM V9_PAPGPM RA_GPM P RA_ASF N1A_ASF P N1A_ASF V1_PAPGPM RA_ASF N3_ASF P A3_GSM RD_GPM RA_ASM N2_ASM RD_GSF RA_NPF A1B_NPF N2_NPF VA_AAI3P VA_AAN
4Mch:15:11 but likewise although such as to be the about (+acc,+gen) the ć into (+acc) ć to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams the mother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing not one (nothing, no one) he/she/it/same the logic he/she/it/same the ć torment to have strength to ???
4Mch:15:11 but likewise although so many (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) the (gen) about (+acc,+gen) the (acc)   into (+acc)   let-them-be-DRAG-ing! (classical), while DRAG-ing (gen) the (acc) mother (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not one (gen) them/same (gen) the (acc) logic (acc) her/it/same (gen) the (nom)   torments (nom|voc) they-HAVE-ed-STRENGTH, upon HAVE-ing-STRENGTH (nom|acc|voc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
4Mch:15:11 4Mch_15:11_1 4Mch_15:11_2 4Mch_15:11_3 4Mch_15:11_4 4Mch_15:11_5 4Mch_15:11_6 4Mch_15:11_7 4Mch_15:11_8 4Mch_15:11_9 4Mch_15:11_10 4Mch_15:11_11 4Mch_15:11_12 4Mch_15:11_13 4Mch_15:11_14 4Mch_15:11_15 4Mch_15:11_16 4Mch_15:11_17 4Mch_15:11_18 4Mch_15:11_19 4Mch_15:11_20 4Mch_15:11_21 4Mch_15:11_22 4Mch_15:11_23 4Mch_15:11_24 4Mch_15:11_25
4Mch:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:12 ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντας ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν τῆς εὐσεβείας προετρέπετο θάνατον.
4Mch:15:12 But she inclined each one separately and all together to death for religion. (4 Maccabees 15:12 Brenton)
4Mch:15:12  
4Mch:15:12 ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντας μήτηρ ἐπὶ τὸν τῆς εὐσεβείας προετρέπετο θάνατον.
4Mch:15:12 ἀλλά καί κατά εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί ὁμοῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ προ·τρέπω (προ+τρεπ-, -, προ+τρεψ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ
4Mch:15:12 Ale I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jeden Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Matka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pobożność Do ??? Śmierć
4Mch:15:12 a)lla\ kai\ kaT’ e(/na pai=da kai\ o(mou= pa/ntas E( mE/tEr e)pi\ to\n tE=s eu)sebei/as proetre/peto Ta/naton.
4Mch:15:12 alla kai kaT’ hena paida kai homu pantas hE mEtEr epi ton tEs eusebeias proetrepeto Tanaton.
4Mch:15:12 C D P A3_ASM N3D_ASM C A1_GSM A3_APM RA_NSF N3_NSF P RA_ASM RA_GSF N1A_GSF V1I_IMI3S N2_ASM
4Mch:15:12 but and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing one child/servant and also, even, namely together every all, each, every, the whole of the mother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the godliness to ??? death
4Mch:15:12 but and down/according to/as per (+acc), against (+gen) one (acc) child/servant (acc) and together all (acc) the (nom) mother (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) he/she/it-was-being-???-ed death (acc)
4Mch:15:12 4Mch_15:12_1 4Mch_15:12_2 4Mch_15:12_3 4Mch_15:12_4 4Mch_15:12_5 4Mch_15:12_6 4Mch_15:12_7 4Mch_15:12_8 4Mch_15:12_9 4Mch_15:12_10 4Mch_15:12_11 4Mch_15:12_12 4Mch_15:12_13 4Mch_15:12_14 4Mch_15:12_15 4Mch_15:12_16
4Mch:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:13 ὦ φύσις ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων καὶ γένεσι φιλόστοργε καὶ τροφεία καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη.
4Mch:15:13 O holy nature and parental feeling, and reward of bringing up children, and unconquerable maternal affection! (4 Maccabees 15:13 Brenton)
4Mch:15:13  
4Mch:15:13 φύσις ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων καὶ γένεσι φιλόστοργε καὶ τροφεία καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη.
4Mch:15:13 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φύσις, -εως, ἡ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί   γονεύς, -έως, ὁ καί γένο·ς, -ους, τό; γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) φιλό·στοργος -ον καί   καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   πάθο·ς, -ους, τό
4Mch:15:13 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Natura Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Rodzic I też, nawet, mianowicie Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy; ród Kochanie drogo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Matka ??? [Zobacz patologię, patetyczny]
4Mch:15:13 O)= fu/sis i(era\ kai\ fi/ltra gone/On kai\ ge/nesi filo/storge kai\ trofei/a kai\ mEte/rOn a)da/masta pa/TE.
4Mch:15:13 O fysis hiera kai filtra goneOn kai genesi filostorge kai trofeia kai mEterOn adamasta paTE.
4Mch:15:13 I N3I_VSF A1A_VSF C N2N_VPN N3V_GPM C N3E_DPN A1B_VSN C N_VPN C N3_GPF A1B_VPN N3E_VPN
4Mch:15:13 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be nature sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely ć parent and also, even, namely race race, class, kind; lineage loving dearly and also, even, namely ć and also, even, namely mother ć ??? [see pathology, pathetic]
4Mch:15:13 O!; omega; I-should-be nature (nom) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and   parents (gen) and races (dat); lineage (voc) loving dearly ([Adj] voc) and   and πατερες (gen)   ???s (nom|acc|voc)
4Mch:15:13 4Mch_15:13_1 4Mch_15:13_2 4Mch_15:13_3 4Mch_15:13_4 4Mch_15:13_5 4Mch_15:13_6 4Mch_15:13_7 4Mch_15:13_8 4Mch_15:13_9 4Mch_15:13_10 4Mch_15:13_11 4Mch_15:13_12 4Mch_15:13_13 4Mch_15:13_14 4Mch_15:13_15
4Mch:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:14 καθένα στρεβλούμενον καὶ φλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν.
4Mch:15:14 At the racking and roasting of each one of them, the observant mother was prevented by religion from changing. (4 Maccabees 15:14 Brenton)
4Mch:15:14  
4Mch:15:14 καθένα στρεβλούμενον καὶ φλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν.
4Mch:15:14 καθ·εῖς -ἕν στρεβλόω (στρεβλ(ο)-, -, στρεβλω·σ-, -, -, στρεβλω·θ-) καί   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
4Mch:15:14 Każdy jeden/jeden obok jeden By kręcić się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Matka ??? Przed przydechem mocnym By metabolizować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność
4Mch:15:14 kaTe/na streblou/menon kai\ flego/menon o(rO=sa mE/tEr ou) meteba/lleto dia\ tE\n eu)se/beian.
4Mch:15:14 kaTena streblumenon kai flegomenon horOsa mEtEr u meteballeto dia tEn eusebeian.
4Mch:15:14 P+A3ASM V4_PPPASM C V1_PPPASM V3_PAPNSF N3_NSF D V1I_IMI3S P RA_ASF N1A_ASF
4Mch:15:14 each one/one-by-one to twist and also, even, namely ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), mother οὐχ before rough breathing to metabolize because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness
4Mch:15:14 each one/one-by-one (acc) while being-TWIST-ed (acc, nom|acc|voc) and   while SEE-ing (nom|voc) mother (nom) not he/she/it-was-being-METABOLIZE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc)
4Mch:15:14 4Mch_15:14_1 4Mch_15:14_2 4Mch_15:14_3 4Mch_15:14_4 4Mch_15:14_5 4Mch_15:14_6 4Mch_15:14_7 4Mch_15:14_8 4Mch_15:14_9 4Mch_15:14_10 4Mch_15:14_11
4Mch:15:14 x x x x x x x x x x x
4Mch:15:15 τὰς σάρκας τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένας καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας καὶ τὰς τῶν κεφαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένας.
4Mch:15:15 She beheld her children's flesh dissolving around the fire; and their extremities quivering on the ground, and the flesh of their heads dropped forwards down to their beards, like masks. (4 Maccabees 15:15 Brenton)
4Mch:15:15  
4Mch:15:15 τὰς σάρκας τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένας καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας καὶ τὰς τῶν κεφαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένας.
4Mch:15:15 ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) περί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός δάκτυλος, -ου, ὁ ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό   σάρξ, -αρκός, ἡ ὥσ·περ   πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -)
4Mch:15:15 Ciało {Mięso} Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ogień By topnieć I też, nawet, mianowicie Stopa I też, nawet, mianowicie Ręka; gorzej Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Głowa Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ciało {Mięso} Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Do ???
4Mch:15:15 ta\s sa/rkas tO=n te/knOn e(O/ra peri\ to\ pu=r tEkome/nas kai\ tou\s tO=n podO=n kai\ CHeirO=n daktu/lous e)pi\ gE=s spai/rontas kai\ ta\s tO=n kefalO=n me/CHri tO=n peri\ ta\ ge/neia sa/rkas O(/sper prosOpei=a prokeime/nas.
4Mch:15:15 tas sarkas tOn teknOn heOra peri to pyr tEkomenas kai tus tOn podOn kai CHeirOn daktylus epi gEs spairontas kai tas tOn kefalOn meCHri tOn peri ta geneia sarkas hOsper prosOpeia prokeimenas.
4Mch:15:15 RA_APF N3K_APF RA_GPN N2N_GPN V3I_IAI3S P RA_ASN N3_ASN V1_PPPAPF C RA_APM RA_GPM N3D_GPM C N3_GPF N2_APM P N1_GSF V1_PAPAPM C RA_APF RA_GPF N1_GPF P RA_GPF P RA_APN N2N_APN N3K_APF D N2N_APN V5_PMPAPF
4Mch:15:15 the flesh the child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), about (+acc,+gen) the fire to melt and also, even, namely the the foot and also, even, namely hand; worse finger [see ptero-dactyl, winged finger] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land ć and also, even, namely the the head until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the about (+acc,+gen) the ć flesh just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to ???
4Mch:15:15 the (acc) flesh (acc) the (gen) children (gen) he/she/it-was-SEE-ing about (+acc,+gen) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) while being-MELT-ed (acc) and the (acc) the (gen) feet (gen) and hands (gen); worse ([Adj] nom) fingers (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)   and the (acc) the (gen) heads (gen) until the (gen) about (+acc,+gen) the (nom|acc)   flesh (acc) just as   while being-???-ed (acc)
4Mch:15:15 4Mch_15:15_1 4Mch_15:15_2 4Mch_15:15_3 4Mch_15:15_4 4Mch_15:15_5 4Mch_15:15_6 4Mch_15:15_7 4Mch_15:15_8 4Mch_15:15_9 4Mch_15:15_10 4Mch_15:15_11 4Mch_15:15_12 4Mch_15:15_13 4Mch_15:15_14 4Mch_15:15_15 4Mch_15:15_16 4Mch_15:15_17 4Mch_15:15_18 4Mch_15:15_19 4Mch_15:15_20 4Mch_15:15_21 4Mch_15:15_22 4Mch_15:15_23 4Mch_15:15_24 4Mch_15:15_25 4Mch_15:15_26 4Mch_15:15_27 4Mch_15:15_28 4Mch_15:15_29 4Mch_15:15_30 4Mch_15:15_31 4Mch_15:15_32
4Mch:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:16 ὦ πικροτέρων νῦν πόνων πειρασθεῖσα μήτηρ ἤπερ τῶν ἐπ’ αὐτοῖς ὠδίνων.
4Mch:15:16 O thou mother, who wast tried at this time with bitterer pangs than those of parturition! (4 Maccabees 15:16 Brenton)
4Mch:15:16  
4Mch:15:16 πικροτέρων νῦν πόνων πειρασθεῖσα μήτηρ ἤπερ τῶν ἐπ’ αὐτοῖς ὠδίνων.
4Mch:15:16 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πικρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πικρός) νῦν πόνος, -ου, ὁ πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἤ·περ; ὅσ·περ ἥ·περ ὅ·περ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -)
4Mch:15:16 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Bardziej gorzki Teraz Praca zamawiać Matka Wtedy; kto --, który --którykolwiek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy
4Mch:15:16 O)= pikrote/rOn nu=n po/nOn peirasTei=sa mE/tEr E)/per tO=n e)p’ au)toi=s O)di/nOn.
4Mch:15:16 O pikroterOn nyn ponOn peirasTeisa mEtEr Eper tOn ep’ autois OdinOn.
4Mch:15:16 I A1A_GPMC D N2_GPM VS_APPVSF N3_VSF C RA_GPF P RD_DPM N3_GPF
4Mch:15:16 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be more bitter now labor to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile mother then; who-/whom-/whichever the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same birth pangs travail; to travail
4Mch:15:16 O!; omega; I-should-be more bitter ([Adj] gen) now labors (gen) upon being-PROVE/TEST-ed (nom|voc) mother (nom) then; who-/whom-/whichever (nom) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) birth pangss (gen); while TRAVAIL-ing (nom)
4Mch:15:16 4Mch_15:16_1 4Mch_15:16_2 4Mch_15:16_3 4Mch_15:16_4 4Mch_15:16_5 4Mch_15:16_6 4Mch_15:16_7 4Mch_15:16_8 4Mch_15:16_9 4Mch_15:16_10 4Mch_15:16_11
4Mch:15:16 x x x x x x x x x x x
4Mch:15:17 ὦ μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα.
4Mch:15:17 O thou only woman who hast brought forth perfect holiness! (4 Maccabees 15:17 Brenton)
4Mch:15:17  
4Mch:15:17 μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα.
4Mch:15:17 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ὁλό·κληρος -ον ἀπο·κυέω (απο+κυ(ε)-, -, απο+κυη·σ-, -, -, -)
4Mch:15:17 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Kobiety/żona Pobożność Cały lotted Do urodzenia
4Mch:15:17 O)= mo/nE gu/nai tE\n eu)se/beian o(lo/klEron a)pokuE/sasa.
4Mch:15:17 O monE gynai tEn eusebeian holoklEron apokyEsasa.
4Mch:15:17 I A1_VSF N3_VSF RA_ASF N1A_ASF A1B_ASF VA_AAPVSF
4Mch:15:17 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) woman/wife the godliness whole-lotted to birth
4Mch:15:17 O!; omega; I-should-be place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) woman/wife (voc) the (acc) godliness (acc) whole-lotted ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon BIRTH-ing (nom|voc)
4Mch:15:17 4Mch_15:17_1 4Mch_15:17_2 4Mch_15:17_3 4Mch_15:17_4 4Mch_15:17_5 4Mch_15:17_6 4Mch_15:17_7
4Mch:15:17 x x x x x x x
4Mch:15:18 οὐ μετέτρεψέν σε πρωτοτόκος ἀποπνέων οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοις, οὐ τρίτος ἀποψύχων,
4Mch:15:18 Thy first-born, expiring, turned thee not; nor the second, looking miserable in his torments; nor the third, breathing out his soul. (4 Maccabees 15:18 Brenton)
4Mch:15:18  
4Mch:15:18 οὐ μετέτρεψέν σε πρωτοτόκος ἀποπνέων οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοις, οὐ τρίτος ἀποψύχων,
4Mch:15:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·τρέπω (μετα+τρεπ-, -, μετα+τρεψ-, -, -, μετα+τραπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρωτό·τοκος -ον   οὐδέ (οὐ δέ) δεύτερος -α -ον εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐν βάσανος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τρίτος -η -ον ἀπο·ψύχω (απο+ψυχ-, -, -, -, -, -)
4Mch:15:18 ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ty; twój/twój(sg) firstborn ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Drugi Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By widzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Męki ??? Przed przydechem mocnym Trzeci Do ???
4Mch:15:18 ou) mete/trePSe/n se prOtoto/kos a)popne/On ou)de\ deu/teros ei)s se\ oi)ktro\n ble/pOn e)n basa/nois, ou) tri/tos a)poPSu/CHOn,
4Mch:15:18 u metetrePSen se prOtotokos apopneOn ude deuteros eis se oiktron blepOn en basanois, u tritos apoPSyCHOn,
4Mch:15:18 D VAI_AAI3S RP_AS A1B_NSM V2_PAPNSM C A1A_NSM P RP_AS A1A_ASM V1_PAPNSM P N2_DPF D A1_NSM V1_PAPNSM
4Mch:15:18 οὐχ before rough breathing to ??? you; your/yours(sg) firstborn ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) second into (+acc) you; your/yours(sg) ć to see in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among torment οὐχ before rough breathing third to ???
4Mch:15:18 not he/she/it-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) firstborn ([Adj] nom)   neither/nor second (nom) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   while SEE-ing (nom) in/among/by (+dat) torments (dat) not third (nom) while ???-ing (nom)
4Mch:15:18 4Mch_15:18_1 4Mch_15:18_2 4Mch_15:18_3 4Mch_15:18_4 4Mch_15:18_5 4Mch_15:18_6 4Mch_15:18_7 4Mch_15:18_8 4Mch_15:18_9 4Mch_15:18_10 4Mch_15:18_11 4Mch_15:18_12 4Mch_15:18_13 4Mch_15:18_14 4Mch_15:18_15 4Mch_15:18_16
4Mch:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:19 οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν αὐτὸν αἰκισμὸν καὶ τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους τὸν θάνατον αὐτῶν οὐκ ἔκλαυσας.
4Mch:15:19 Nor when thou didst behold the eyes of each of them looking sternly upon their tortures, and their nostrils foreboding death, didst thou weep! (4 Maccabees 15:19 Brenton)
4Mch:15:19  
4Mch:15:19 οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν αὐτὸν αἰκισμὸν καὶ τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους τὸν θάνατον αὐτῶν οὐκ ἔκλαυσας.
4Mch:15:19 οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]   ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
4Mch:15:19 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Oko Jeden Każdy Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Męki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nozdrze [zobacz śluz] Śmierć On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By płakać
4Mch:15:19 ou)de\ tou\s o)fTalmou\s e(no\s e(ka/stou TeOrou=sa taurEdo\n e)pi\ tO=n basa/nOn o(rO=ntas to\n au)to\n ai)kismo\n kai\ tou\s muktE=ras prosEmeioume/nous to\n Ta/naton au)tO=n ou)k e)/klausas.
4Mch:15:19 ude tus ofTalmus henos hekastu TeOrusa taurEdon epi tOn basanOn horOntas ton auton aikismon kai tus myktEras prosEmeiumenus ton Tanaton autOn uk eklausas.
4Mch:15:19 C RA_APM N2_APM A3_GSM A1_GSM V2_PAPNSF D P RA_GPF N2_GPF V3_PAPAPM RA_ASM RD_ASM N2_ASM C RA_APM N3_APM V4_PMPAPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM D VAI_AAI2S
4Mch:15:19 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the eye one each to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the torment to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the he/she/it/same ć and also, even, namely the nostril [see mucus] ć the death he/she/it/same οὐχ before rough breathing to weep
4Mch:15:19 neither/nor the (acc) eyes (acc) one (gen) each (of two) (gen) while LOOKED AT-ing (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) torments (gen) while SEE-ing (acc) the (acc) him/it/same (acc)   and the (acc) nostrils (acc)   the (acc) death (acc) them/same (gen) not you(sg)-WEEP-ed
4Mch:15:19 4Mch_15:19_1 4Mch_15:19_2 4Mch_15:19_3 4Mch_15:19_4 4Mch_15:19_5 4Mch_15:19_6 4Mch_15:19_7 4Mch_15:19_8 4Mch_15:19_9 4Mch_15:19_10 4Mch_15:19_11 4Mch_15:19_12 4Mch_15:19_13 4Mch_15:19_14 4Mch_15:19_15 4Mch_15:19_16 4Mch_15:19_17 4Mch_15:19_18 4Mch_15:19_19 4Mch_15:19_20 4Mch_15:19_21 4Mch_15:19_22 4Mch_15:19_23
4Mch:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:20 ἐπὶ σαρξὶν τέκνων ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ ἐπὶ χερσὶν χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεφαλαῖς κεφαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς πίπτοντας καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χωρίον διὰ τῶν βασάνων οὐκ ἐδάκρυσας.
4Mch:15:20 When thou didst see children's flesh heaped upon children's flesh that had been torn off, heads decapitated upon heads, dead falling upon the dead, and a choir of children turned through torture into a burying ground, thou lamentedst not. (4 Maccabees 15:20 Brenton)
4Mch:15:20  
4Mch:15:20 ἐπὶ σαρξὶν τέκνων ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ ἐπὶ χερσὶν χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεφαλαῖς κεφαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς πίπτοντας καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χωρίον διὰ τῶν βασάνων οὐκ ἐδάκρυσας.
4Mch:15:20 ἐπί σάρξ, -αρκός, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σάρξ, -αρκός, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα   καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ κεφαλή, -ῆς, ἡ   καί ἐπί νεκρός -ά -όν νεκρός -ά -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό χωρίον, -ου, τό (Dimin. of χώρα) διά ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -)
4Mch:15:20 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciało {Mięso} Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ciało {Mięso} Dziecko I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ręka I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Głowa I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} Martwo {Całkowicie} By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecko Wieś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki ??? Przed przydechem mocnym By płakać
4Mch:15:20 e)pi\ sarXi\n te/knOn o(rO=sa sa/rkas te/knOn a)pokaiome/nas kai\ e)pi\ CHersi\n CHei=ras a)potemnome/nas kai\ e)pi\ kefalai=s kefala\s a)podeirotomoume/nas kai\ e)pi\ nekroi=s nekrou\s pi/ptontas kai\ polua/ndrion o(rO=sa tO=n te/knOn to\ CHOri/on dia\ tO=n basa/nOn ou)k e)da/krusas.
4Mch:15:20 epi sarXin teknOn horOsa sarkas teknOn apokaiomenas kai epi CHersin CHeiras apotemnomenas kai epi kefalais kefalas apodeirotomumenas kai epi nekrois nekrus piptontas kai polyandrion horOsa tOn teknOn to CHOrion dia tOn basanOn uk edakrysas.
4Mch:15:20 P N3K_DPF N2N_GPN V3_PAPNSF N3K_APF N2N_GPN V1_PMPAPF C P N3_DPF N3_APF V1_PPPAPF C P N1_DPF N1_APF V2_PPPAPF C P N2_DPM N2_APM V1_PAPAPM C N2N_ASN V3_PAPNSF RA_GPN N2N_GPN RA_ASN N2N_ASN P RA_GPF N2_GPF D VAI_AAI2S
4Mch:15:20 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing flesh child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), flesh child ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand hand ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head head ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dead dead to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child the village because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the torment οὐχ before rough breathing to cry
4Mch:15:20 upon/over (+acc,+gen,+dat) flesh (dat) children (gen) while SEE-ing (nom|voc) flesh (acc) children (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (dat) hands (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) heads (dat) heads (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) dead ([Adj] dat) dead ([Adj] acc) while FALL-ing (acc) and   while SEE-ing (nom|voc) the (gen) children (gen) the (nom|acc) village (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) torments (gen) not you(sg)-CRY-ed
4Mch:15:20 4Mch_15:20_1 4Mch_15:20_2 4Mch_15:20_3 4Mch_15:20_4 4Mch_15:20_5 4Mch_15:20_6 4Mch_15:20_7 4Mch_15:20_8 4Mch_15:20_9 4Mch_15:20_10 4Mch_15:20_11 4Mch_15:20_12 4Mch_15:20_13 4Mch_15:20_14 4Mch_15:20_15 4Mch_15:20_16 4Mch_15:20_17 4Mch_15:20_18 4Mch_15:20_19 4Mch_15:20_20 4Mch_15:20_21 4Mch_15:20_22 4Mch_15:20_23 4Mch_15:20_24 4Mch_15:20_25 4Mch_15:20_26 4Mch_15:20_27 4Mch_15:20_28 4Mch_15:20_29 4Mch_15:20_30 4Mch_15:20_31 4Mch_15:20_32 4Mch_15:20_33 4Mch_15:20_34
4Mch:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:21 οὐχ οὕτως σειρήνιοι μελῳδίαι οὐδὲ κύκνειοι πρὸς φιληκοίαν φωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐφέλκονται ὡς τέκνων φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων.
4Mch:15:21 Not so do siren melodies, or songs of swans, attract the hearers to listening, O voices of children calling upon your mother in the midst of torments! (4 Maccabees 15:21 Brenton)
4Mch:15:21  
4Mch:15:21 οὐχ οὕτως σειρήνιοι μελῳδίαι οὐδὲ κύκνειοι πρὸς φιληκοίαν φωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐφέλκονται ὡς τέκνων φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων.
4Mch:15:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω     οὐδέ (οὐ δέ)   πρός   φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὡς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα φωνή, -ῆς, ἡ μετά βάσανος, -ου, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
4Mch:15:21 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dźwięku/głos płacze By słyszeć Jak/jak Dziecko Dźwięku/głos płacze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Męki Matka By brzmieć
4Mch:15:21 ou)CH ou(/tOs seirE/nioi melO|di/ai ou)de\ ku/kneioi pro\s filEkoi/an fOnai\ tou\s a)kou/ontas e)fe/lkontai O(s te/knOn fOnai\ meta\ basa/nOn mEte/ra fOnou/ntOn.
4Mch:15:21 uCH hutOs seirEnioi melOdiai ude kykneioi pros filEkoian fOnai tus akuontas efelkontai hOs teknOn fOnai meta basanOn mEtera fOnuntOn.
4Mch:15:21 D D A1B_NPF N1A_NPF C A1A_NPM P N1A_ASF N1_NPF RA_APM V1_PAPAPM V1_PMI3P C N2N_GPN N1_NPF P N2_GPF N3_ASF V2_PAPGPF
4Mch:15:21 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć toward (+acc,+gen,+dat) ć sound/voice cries the to hear ć as/like child sound/voice cries after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing torment mother to sound
4Mch:15:21 not thusly/like this     neither/nor   toward (+acc,+gen,+dat)   sounds/voices (nom|voc) the (acc) while HEAR-ing (acc)   as/like children (gen) sounds/voices (nom|voc) after (+acc), with (+gen) torments (gen) mother (acc) let-them-be-SOUND-ing! (classical), while SOUND-ing (gen)
4Mch:15:21 4Mch_15:21_1 4Mch_15:21_2 4Mch_15:21_3 4Mch_15:21_4 4Mch_15:21_5 4Mch_15:21_6 4Mch_15:21_7 4Mch_15:21_8 4Mch_15:21_9 4Mch_15:21_10 4Mch_15:21_11 4Mch_15:21_12 4Mch_15:21_13 4Mch_15:21_14 4Mch_15:21_15 4Mch_15:21_16 4Mch_15:21_17 4Mch_15:21_18 4Mch_15:21_19
4Mch:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:22 πηλίκαις καὶ πόσαις τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖς τε καὶ καυτηρίοις ἐβασανίζετο βασάνοις.
4Mch:15:22 With what and what manner of torments was the mother herself tortured, as her sons were undergoing the wheel and the fires! (4 Maccabees 15:22 Brenton)
4Mch:15:22  
4Mch:15:22 πηλίκαις καὶ πόσαις τότε μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖς τε καὶ καυτηρίοις ἐβασανίζετο βασάνοις.
4Mch:15:22 πηλίκος -η -ον καί πόσος -η -ον τότε ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) τροχός, -οῦ, ὁ τέ καί   βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) βάσανος, -ου, ἡ
4Mch:15:22 ??? I też, nawet, mianowicie Ilu Wtedy Matka Syn By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Koło I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Męki
4Mch:15:22 pEli/kais kai\ po/sais to/te E( mE/tEr tO=n ui(O=n basaniDZome/nOn troCHoi=s te kai\ kautEri/ois e)basani/DZeto basa/nois.
4Mch:15:22 pElikais kai posais tote hE mEtEr tOn hyiOn basaniDZomenOn troCHois te kai kautEriois ebasaniDZeto basanois.
4Mch:15:22 A1_DPF C A1_DPF D RA_NSF N3_NSF RA_GPM N2_GPM V1_PPPGPM N2_DPM x C N2N_DPN V1I_IPI3S N2_DPF
4Mch:15:22 ??? and also, even, namely how much then the mother the son to torment examine closely, cross-question wheel and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć to torment examine closely, cross-question torment
4Mch:15:22 ??? (dat) and how many (dat) then the (nom) mother (nom) the (gen) sons (gen) while being-TORMENT-ed (gen) wheels (dat) and [postpositive coordinate] and   he/she/it-was-being-TORMENT-ed torments (dat)
4Mch:15:22 4Mch_15:22_1 4Mch_15:22_2 4Mch_15:22_3 4Mch_15:22_4 4Mch_15:22_5 4Mch_15:22_6 4Mch_15:22_7 4Mch_15:22_8 4Mch_15:22_9 4Mch_15:22_10 4Mch_15:22_11 4Mch_15:22_12 4Mch_15:22_13 4Mch_15:22_14 4Mch_15:22_15
4Mch:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:23 ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινεν τὴν πρόσκαιρον φιλοτεκνίαν παριδεῖν.
4Mch:15:23 But religious reasoning, having strengthened her courage in the midst of sufferings, enabled her to forego, for the time, parental love. (4 Maccabees 15:23 Brenton)
4Mch:15:23  
4Mch:15:23 ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινεν τὴν πρόσκαιρον φιλοτεκνίαν παριδεῖν.
4Mch:15:23 ἀλλά ὁ ἡ τό σπλάγχνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό     ὁ ἡ τό πρόσ·καιρος -ον    
4Mch:15:23 Ale Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery On/ona/to/to samo Pobożny Logika W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Przemijający (czas/ krótkiej chwili , pora)
4Mch:15:23 a)lla\ ta\ spla/gCHna au)tE=s o( eu)sebE\s logismo\s e)n au)toi=s toi=s pa/Tesin a)ndreiO/sas e)pe/teinen tE\n pro/skairon filotekni/an paridei=n.
4Mch:15:23 alla ta splanCHna autEs ho eusebEs logismos en autois tois paTesin andreiOsas epeteinen tEn proskairon filoteknian paridein.
4Mch:15:23 C RA_APN N2N_APN RD_GSF RA_NSM A3H_NSM N2_NSM P RD_DPN RA_DPN N3E_DPN VA_AAPNSM VAI_AAI3S RA_ASF A1B_ASF N1A_ASF VB_AAN
4Mch:15:23 but the viscus bowels, innards, guts he/she/it/same the devout logic in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the ??? [see pathology, pathetic] ć ć the transitory (short while/time, season) ć ć
4Mch:15:23 but the (nom|acc) viscera (nom|acc|voc) her/it/same (gen) the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (dat) ???s (dat)     the (acc) transitory ([Adj] acc, nom|acc|voc)    
4Mch:15:23 4Mch_15:23_1 4Mch_15:23_2 4Mch_15:23_3 4Mch_15:23_4 4Mch_15:23_5 4Mch_15:23_6 4Mch_15:23_7 4Mch_15:23_8 4Mch_15:23_9 4Mch_15:23_10 4Mch_15:23_11 4Mch_15:23_12 4Mch_15:23_13 4Mch_15:23_14 4Mch_15:23_15 4Mch_15:23_16 4Mch_15:23_17
4Mch:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:24 καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν, ἁπάσας ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσεν διὰ τὴν πρὸς θεὸν πίστιν.
4Mch:15:24 Although beholding the destruction of seven children, the noble mother, after one embrace, stripped off [her feelings] through faith in God. (4 Maccabees 15:24 Brenton)
4Mch:15:24  
4Mch:15:24 καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν, ἁπάσας γενναία μήτηρ ἐξέλυσεν διὰ τὴν πρὸς θεὸν πίστιν.
4Mch:15:24 καί·περ ἑπτά τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό στρεβλόω (στρεβλ(ο)-, -, στρεβλω·σ-, -, -, στρεβλω·θ-)     ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό   μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) διά ὁ ἡ τό πρός θεός, -οῦ, ὁ πίστις, -εως, ἡ
4Mch:15:24 Chociaż Siedem Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie By kręcić się Każdy Matka By zaniechać (bądź słaby) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Wiara(pełność)
4Mch:15:24 kai/per e(pta\ te/knOn o(rO=sa a)pO/leian kai\ tE\n tO=n streblO=n polu/plokon poikili/an, a(pa/sas E( gennai/a mE/tEr e)Xe/lusen dia\ tE\n pro\s Teo\n pi/stin.
4Mch:15:24 kaiper hepta teknOn horOsa apOleian kai tEn tOn streblOn polyplokon poikilian, hapasas hE gennaia mEtEr eXelysen dia tEn pros Teon pistin.
4Mch:15:24 C M N2N_GPN V3_PAPNSF N1A_ASF C RA_ASF RA_GPF N1_GPF A1B_ASF N1A_ASF A1S_APF RA_NSF A1A_NSF N3_NSF VAI_AAI3S P RA_ASF P N2_ASM N3I_ASF
4Mch:15:24 although seven child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), annihilation, destruction and also, even, namely the the to twist ć ć every the ć mother to give up (be faint) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the toward (+acc,+gen,+dat) god [see theology] faith(fulness)
4Mch:15:24 although seven children (gen) while SEE-ing (nom|voc) annihilation, destruction (acc) and the (acc) the (gen) while TWIST-ing (nom)     all (acc) the (nom)   mother (nom) he/she/it-GIVE-ed-UP because of (+acc), through (+gen) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) god (acc) faith(fulness) (acc)
4Mch:15:24 4Mch_15:24_1 4Mch_15:24_2 4Mch_15:24_3 4Mch_15:24_4 4Mch_15:24_5 4Mch_15:24_6 4Mch_15:24_7 4Mch_15:24_8 4Mch_15:24_9 4Mch_15:24_10 4Mch_15:24_11 4Mch_15:24_12 4Mch_15:24_13 4Mch_15:24_14 4Mch_15:24_15 4Mch_15:24_16 4Mch_15:24_17 4Mch_15:24_18 4Mch_15:24_19 4Mch_15:24_20 4Mch_15:24_21
4Mch:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:25 καθάπερ γὰρ ἐν βουλευτηρίῳ τῇ ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς ὁρῶσα συμβούλους φύσιν καὶ γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας,
4Mch:15:25 For just as in a council-room, beholding in her own soul vehement counsellors, nature and parentage and love of her children, and the racking of her children, (4 Maccabees 15:25 Brenton)
4Mch:15:25  
4Mch:15:25 καθάπερ γὰρ ἐν βουλευτηρίῳ τῇ ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς ὁρῶσα συμβούλους φύσιν καὶ γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας,
4Mch:15:25 καθάπερ γάρ ἐν   ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) δεινός -ή -όν [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύμ·βουλος, -ου, ὁ φύσις, -εως, ἡ καί γένο·ς, -ους, τό; γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) καί   καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα  
4Mch:15:25 Nawet jak Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Straszny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Doradca Natura I też, nawet, mianowicie Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy; ród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Dziecko
4Mch:15:25 kaTa/per ga\r e)n bouleutEri/O| tE=| e(autE=s PSuCHE=| deinou\s o(rO=sa sumbou/lous fu/sin kai\ ge/nesin kai\ filotekni/an kai\ te/knOn stre/blas,
4Mch:15:25 kaTaper gar en buleutEriO tE heautEs PSyCHE deinus horOsa symbulus fysin kai genesin kai filoteknian kai teknOn streblas,
4Mch:15:25 D x P N2N_DSN RA_DSF RD_GSF N1_DSF A1_APM V3_PAPNSF N2_APM N3I_ASF C N3I_ASF C N1A_ASF C N2N_GPN N1_APF
4Mch:15:25 even as for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the self /our-/your-/themselves life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool dreadful to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), adviser nature and also, even, namely race race, class, kind; lineage and also, even, namely ć and also, even, namely child ć
4Mch:15:25 even as for in/among/by (+dat)   the (dat) self (gen) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed dreadful ([Adj] acc) while SEE-ing (nom|voc) advisers (acc) nature (acc) and races (dat); lineage (acc) and   and children (gen)  
4Mch:15:25 4Mch_15:25_1 4Mch_15:25_2 4Mch_15:25_3 4Mch_15:25_4 4Mch_15:25_5 4Mch_15:25_6 4Mch_15:25_7 4Mch_15:25_8 4Mch_15:25_9 4Mch_15:25_10 4Mch_15:25_11 4Mch_15:25_12 4Mch_15:25_13 4Mch_15:25_14 4Mch_15:25_15 4Mch_15:25_16 4Mch_15:25_17 4Mch_15:25_18
4Mch:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:26 δύο ψήφους κρατοῦσα μήτηρ, θανατηφόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ τέκνων
4Mch:15:26 she holding two votes, one for the death, the other for the preservation of her children, (4 Maccabees 15:26 Brenton)
4Mch:15:26  
4Mch:15:26 δύο ψήφους κρατοῦσα μήτηρ, θανατηφόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ τέκνων
4Mch:15:26 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ψῆφος, -ου, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ θανατη·φόρος -ον τέ καί σωτήριος -ον ὑπέρ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
4Mch:15:26 Dwa Tajnego głosowania głos, głosowanie; kamyk = ??????; ?????????; ß?????? Hiob By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Matka Śmierci transakcja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Oszczędność Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dziecko
4Mch:15:26 du/o PSE/fous kratou=sa mE/tEr, TanatEfo/ron te kai\ sOtE/rion, u(pe\r te/knOn
4Mch:15:26 dyo PSEfus kratusa mEtEr, TanatEforon te kai sOtErion, hyper teknOn
4Mch:15:26 M N2_APF V2_PAPNSF N3_NSF A1B_ASF x C A1B_ASF P N2N_GPN
4Mch:15:26 two ballot vote, poll; pebble = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Job to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain mother death-dealing and [postpositive coordinate] and also, even, namely saving above (+acc), on behalf of (+gen) child
4Mch:15:26 two (nom, acc, gen) ballots (acc) while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom|voc) mother (nom) death-dealing ([Adj] acc, nom|acc|voc) and [postpositive coordinate] and saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) children (gen)
4Mch:15:26 4Mch_15:26_1 4Mch_15:26_2 4Mch_15:26_3 4Mch_15:26_4 4Mch_15:26_5 4Mch_15:26_6 4Mch_15:26_7 4Mch_15:26_8 4Mch_15:26_9 4Mch_15:26_10
4Mch:15:26 x x x x x x x x x x
4Mch:15:27 οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν,
4Mch:15:27 did not lean to that which would have saved her children for the safety of a brief space. (4 Maccabees 15:27 Brenton)
4Mch:15:27  
4Mch:15:27 οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν,
4Mch:15:27 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἑπτά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πρός ὀλίγος -η -ον χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) σωτηρία, -ας, ἡ
4Mch:15:27 ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Siedem Syn Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mało [zobacz oligarchię] Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Zbawienia/wyzwolenie
4Mch:15:27 ou)k e)pe/gnO tE\n sO/|DZousan e(pta\ ui(ou\s pro\s o)li/gon CHro/non sOtEri/an,
4Mch:15:27 uk epegnO tEn sODZusan hepta hyius pros oligon CHronon sOtErian,
4Mch:15:27 D VZI_AAI3S RA_ASF V1_PAPASF M N2_APM P A1_ASM N2_ASM N1A_ASF
4Mch:15:27 οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save seven son toward (+acc,+gen,+dat) little [see oligarchy] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). salvation/deliverance
4Mch:15:27 not he/she/it-RECOGNIZE-ed the (acc) while SAVE-ing (acc) seven sons (acc) toward (+acc,+gen,+dat) little (acc, nom|acc|voc) time (acc) salvation/deliverance (acc)
4Mch:15:27 4Mch_15:27_1 4Mch_15:27_2 4Mch_15:27_3 4Mch_15:27_4 4Mch_15:27_5 4Mch_15:27_6 4Mch_15:27_7 4Mch_15:27_8 4Mch_15:27_9 4Mch_15:27_10
4Mch:15:27 x x x x x x x x x x
4Mch:15:28 ἀλλὰ τῆς θεοσεβοῦς Αβρααμ καρτερίας ἡ θυγάτηρ ἐμνήσθη.
4Mch:15:28 But this daughter of Abraham remembered his holy fortitude. (4 Maccabees 15:28 Brenton)
4Mch:15:28  
4Mch:15:28 ἀλλὰ τῆς θεοσεβοῦς Αβρααμ καρτερίας θυγάτηρ ἐμνήσθη.
4Mch:15:28 ἀλλά ὁ ἡ τό θεο·σεβής -ές Ἀβραάμ, ὁ   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
4Mch:15:28 Ale Pobożny Abraham Córka By pamiętać/stawaj się uważającym z
4Mch:15:28 a)lla\ tE=s Teosebou=s *abraam karteri/as E( Tuga/tEr e)mnE/sTE.
4Mch:15:28 alla tEs Teosebus abraam karterias hE TygatEr emnEsTE.
4Mch:15:28 C RA_GSF A3H_GSF N_GSM N1A_GSF RA_NSF N3_NSF VSI_API3S
4Mch:15:28 but the pious Abraham ć the daughter to remember/become mindful of
4Mch:15:28 but the (gen) pious ([Adj] gen) Abraham (indecl)   the (nom) daughter (nom) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF
4Mch:15:28 4Mch_15:28_1 4Mch_15:28_2 4Mch_15:28_3 4Mch_15:28_4 4Mch_15:28_5 4Mch_15:28_6 4Mch_15:28_7 4Mch_15:28_8
4Mch:15:28 x x x x x x x x
4Mch:15:29 ὦ μήτηρ ἔθνους, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀθλοφόρε·
4Mch:15:29 O holy mother of a nation avenger of the law, and defender of religion, and prime bearer in the battle of the affections! (4 Maccabees 15:29 Brenton)
4Mch:15:29  
4Mch:15:29 μήτηρ ἔθνους, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀθλοφόρε·
4Mch:15:29 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἔκ·δικος -ον ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό διά σπλάγχνον, -ου, τό ἀγών, -ῶνος, ὁ  
4Mch:15:29 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Matka Naród [zobacz etniczny] Karanie Prawo I też, nawet, mianowicie Pobożność I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery Walcz
4Mch:15:29 O)= mE/tEr e)/Tnous, e)/kdike tou= no/mou kai\ u(peraspi/stria tE=s eu)sebei/as kai\ tou= dia\ spla/gCHnOn a)gO=nos a)Tlofo/re·
4Mch:15:29 O mEtEr eTnus, ekdike tu nomu kai hyperaspistria tEs eusebeias kai tu dia splanCHnOn agOnos aTlofore·
4Mch:15:29 I N3_NSF N3E_GSN A1B_VSF RA_GSM N2_GSM C N1A_VSF RA_GSF N1A_GSF C RA_GSM P N2N_GPN N3W_GSM A1B_VSF
4Mch:15:29 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be mother nation [see ethnic] punishing the law and also, even, namely ć the godliness and also, even, namely the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) viscus bowels, innards, guts struggle ć
4Mch:15:29 O!; omega; I-should-be mother (nom) nation (gen) punishing ([Adj] voc) the (gen) law (gen) and   the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) and the (gen) because of (+acc), through (+gen) viscera (gen) struggle (gen)  
4Mch:15:29 4Mch_15:29_1 4Mch_15:29_2 4Mch_15:29_3 4Mch_15:29_4 4Mch_15:29_5 4Mch_15:29_6 4Mch_15:29_7 4Mch_15:29_8 4Mch_15:29_9 4Mch_15:29_10 4Mch_15:29_11 4Mch_15:29_12 4Mch_15:29_13 4Mch_15:29_14 4Mch_15:29_15 4Mch_15:29_16
4Mch:15:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:30 ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα.
4Mch:15:30 O thou nobler in endurance than males, and more manly than men in patience! (4 Maccabees 15:30 Brenton)
4Mch:15:30  
4Mch:15:30 ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα.
4Mch:15:30 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος πρός     καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ἀνδρειό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἀνδρεῖος)
4Mch:15:30 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Męski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wytrwałość Bardziej mężny
4Mch:15:30 O)= a)rre/nOn pro\s karteri/an gennaiote/ra kai\ a)ndrO=n pro\s u(pomonE\n a)ndreiote/ra.
4Mch:15:30 O arrenOn pros karterian gennaiotera kai andrOn pros hypomonEn andreiotera.
4Mch:15:30 I N3_GPM P N1A_ASF A1A_NSFC C N3_GPM P N1_ASF A1A_NSFC
4Mch:15:30 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be male toward (+acc,+gen,+dat) ć ć and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) endurance more manly
4Mch:15:30 O!; omega; I-should-be male ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)     and men, husbands (gen) toward (+acc,+gen,+dat) endurance (acc) more manly ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
4Mch:15:30 4Mch_15:30_1 4Mch_15:30_2 4Mch_15:30_3 4Mch_15:30_4 4Mch_15:30_5 4Mch_15:30_6 4Mch_15:30_7 4Mch_15:30_8 4Mch_15:30_9 4Mch_15:30_10
4Mch:15:30 x x x x x x x x x x
4Mch:15:31 καθάπερ γὰρ ἡ Νωε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοφοροῦσα καρτερῶς ὑπέμεινεν τοὺς κλύδωνας,
4Mch:15:31 For as the ark of Noah, bearing the world in the world-filling flood, bore up against the waves, (4 Maccabees 15:31 Brenton)
4Mch:15:31  
4Mch:15:31 καθάπερ γὰρ Νωε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοφοροῦσα καρτερῶς ὑπέμεινεν τοὺς κλύδωνας,
4Mch:15:31 καθάπερ γάρ ὁ ἡ τό Νῶε, ὁ κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ     ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κλύδων, -ωνος, ὁ
4Mch:15:31 Nawet jak Dla odtąd, jak Noah Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potopu/powódź [zobacz kataklizm] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Szorstka wody turbulencja
4Mch:15:31 kaTa/per ga\r E( *nOe kibOto\s e)n tO=| kosmoplETei= kataklusmO=| kosmoforou=sa karterO=s u(pe/meinen tou\s klu/dOnas,
4Mch:15:31 kaTaper gar hE nOe kibOtos en tO kosmoplETei kataklysmO kosmoforusa karterOs hypemeinen tus klydOnas,
4Mch:15:31 D x RA_NSF N_GSM N2_NSF P RA_DSM A3H_DSM N2_DSM V2_PAPNSF D VAI_AAI3S RA_APM N3W_APM
4Mch:15:31 even as for since, as the Noah ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć deluge/flood [see cataclysm] ć ć to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the rough water turbulence
4Mch:15:31 even as for the (nom) Noah (indecl) ark (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   deluge/flood (dat)     he/she/it-ENDURE-ed the (acc) rough waters (acc)
4Mch:15:31 4Mch_15:31_1 4Mch_15:31_2 4Mch_15:31_3 4Mch_15:31_4 4Mch_15:31_5 4Mch_15:31_6 4Mch_15:31_7 4Mch_15:31_8 4Mch_15:31_9 4Mch_15:31_10 4Mch_15:31_11 4Mch_15:31_12 4Mch_15:31_13 4Mch_15:31_14
4Mch:15:31 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:15:32 οὕτως σὺ ἡ νομοφύλαξ πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις, ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις, συνεχομένη γενναίως ὑπέμεινας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας.
4Mch:15:32 so thou, the guardian of the law, when surrounded on every side by the flood of passions, and straitened by violent storms which were the torments of they children, didst bear up nobly against the storms against religion. (4 Maccabees 15:32 Brenton)
4Mch:15:32  
4Mch:15:32 οὕτως σὺ νομοφύλαξ πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις, ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις, συνεχομένη γενναίως ὑπέμεινας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας.
4Mch:15:32 οὕτως/οὕτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νομο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] πανταχό·θεν ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)   κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ καί καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βάσανος, -ου, ἡ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)   ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὑπέρ ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ χειμών, -ῶνος, ὁ
4Mch:15:32 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ty ??? Od wszędzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Potopu/powódź [zobacz kataklizm] I też, nawet, mianowicie Do wytrwałości Wiatr Syn Męki By zmuszać {By ograniczać} By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Pobożność Zimowa burza
4Mch:15:32 ou(/tOs su\ E( nomofu/laX pantaCHo/Ten e)n tO=| tO=n paTO=n periantloume/nE kataklusmO=| kai\ karteroi=s a)ne/mois, tai=s tO=n ui(O=n basa/nois, suneCHome/nE gennai/Os u(pe/meinas tou\s u(pe\r tE=s eu)sebei/as CHeimO=nas.
4Mch:15:32 hutOs sy hE nomofylaX pantaCHoTen en tO tOn paTOn periantlumenE kataklysmO kai karterois anemois, tais tOn hyiOn basanois, syneCHomenE gennaiOs hypemeinas tus hyper tEs eusebeias CHeimOnas.
4Mch:15:32 D RP_NS RA_NSF N3K_NSF D P RA_DSM RA_GPN N3E_GPN V2_PMPNSF N2_DSM C A1A_DPM N2_DPM RA_DPF RA_GPM N2_GPM N2_DPF V1_PMPNSF D VAI_AAI2S RA_APM P RA_GSF N1A_GSF N3W_APM
4Mch:15:32 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] you the ??? from everywhere in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience ć deluge/flood [see cataclysm] and also, even, namely to endurance wind the the son torment to constrain ć to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the above (+acc), on behalf of (+gen) the godliness winter storm
4Mch:15:32 thusly/like this you(sg) (nom) the (nom) ??? (nom|voc) from everywhere in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)   deluge/flood (dat) and you(sg)-happen-to-be-ENDURANCE-ing (opt) winds (dat) the (dat) the (gen) sons (gen) torments (dat) while being-CONSTRAIN-ed (nom|voc)   you(sg)-ENDURE-ed the (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) winters (acc)
4Mch:15:32 4Mch_15:32_1 4Mch_15:32_2 4Mch_15:32_3 4Mch_15:32_4 4Mch_15:32_5 4Mch_15:32_6 4Mch_15:32_7 4Mch_15:32_8 4Mch_15:32_9 4Mch_15:32_10 4Mch_15:32_11 4Mch_15:32_12 4Mch_15:32_13 4Mch_15:32_14 4Mch_15:32_15 4Mch_15:32_16 4Mch_15:32_17 4Mch_15:32_18 4Mch_15:32_19 4Mch_15:32_20 4Mch_15:32_21 4Mch_15:32_22 4Mch_15:32_23 4Mch_15:32_24 4Mch_15:32_25 4Mch_15:32_26
4Mch:15:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x