4Mch:16:1 Εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν τὰς μέχρι θανάτου βασάνους τῶν τέκνων ὁρῶσα, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:16:1 If, then, even a woman, and that an aged one, and the mother of seven children, endured to see her children's torments even unto death, confessedly religious reasoning is master even of the passions. (4 Maccabees 16:1 Brenton)
4Mch:16:1  
4Mch:16:1 Εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν τὰς μέχρι θανάτου βασάνους τῶν τέκνων ὁρῶσα, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:16:1 εἰ δέ τοί·νυν καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί   καί ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) βάσανος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁμο·λογουμένως αὐτο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:16:1 Jeżeli zaś Dlatego dlatego, wtedy I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Siedem Dziecka/służący Matka By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Męki Dziecko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Niezaprzeczalnie Absolutny władca [zobacz autokratę] By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Pobożny Logika
4Mch:16:1 *ei) de\ toi/nun kai\ gunE\ kai\ geraia\ kai\ e(pta\ pai/dOn mE/tEr u(pe/meinen ta\s me/CHri Tana/tou basa/nous tO=n te/knOn o(rO=sa, o(mologoume/nOs au)tokra/tOr e)sti\n tO=n paTO=n o( eu)sebE\s logismo/s.
4Mch:16:1 ei de toinyn kai gynE kai geraia kai hepta paidOn mEtEr hypemeinen tas meCHri Tanatu basanus tOn teknOn horOsa, homologumenOs autokratOr estin tOn paTOn ho eusebEs logismos.
4Mch:16:1 C x x C N3K_NSF C A1A_NSF C M N3D_GPM N3_NSF VAI_AAI3S RA_APF P N2_GSM N2_APF RA_GPN N2N_GPN V3_PAPNSF D N3R_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM A3H_NSM N2_NSM
4Mch:16:1 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] therefore therefore, then and also, even, namely woman/wife and also, even, namely ć and also, even, namely seven child/servant mother to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death torment the child to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), undeniably absolute ruler [see autocrat] to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the devout logic
4Mch:16:1 if Yet therefore and woman/wife (nom) and   and seven children/servants (gen) mother (nom) he/she/it-ENDURE-ed the (acc) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! torments (acc) the (gen) children (gen) while SEE-ing (nom|voc) undeniably absolute ruler (nom) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom)
4Mch:16:1 4Mch_16:1_1 4Mch_16:1_2 4Mch_16:1_3 4Mch_16:1_4 4Mch_16:1_5 4Mch_16:1_6 4Mch_16:1_7 4Mch_16:1_8 4Mch_16:1_9 4Mch_16:1_10 4Mch_16:1_11 4Mch_16:1_12 4Mch_16:1_13 4Mch_16:1_14 4Mch_16:1_15 4Mch_16:1_16 4Mch_16:1_17 4Mch_16:1_18 4Mch_16:1_19 4Mch_16:1_20 4Mch_16:1_21 4Mch_16:1_22 4Mch_16:1_23 4Mch_16:1_24 4Mch_16:1_25 4Mch_16:1_26 4Mch_16:1_27
4Mch:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:2 ἀπέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παθῶν ἐκράτησαν, ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησεν.
4Mch:16:2 I have proved, then, that not only men have obtained the mastery of their passions, but also that a woman despised the greatest torments. (4 Maccabees 16:2 Brenton)
4Mch:16:2  
4Mch:16:2 ἀπέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παθῶν ἐκράτησαν, ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησεν.
4Mch:16:2 ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) οὖν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἀλλά καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) βάσανος, -ου, ἡ ὑπερ·φρονέω (υπερ+φρον(ε)-, -, υπερ+φρονη·σ-, -, -, -)
4Mch:16:2 By udowadniać dowód, zakładać, okazywać Dlatego/wtedy Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ale I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Największy Męki Do bardzo dumnego by być nad dumny, mają wysokie myśli
4Mch:16:2 a)pe/deiXa ou)=n o(/ti ou) mo/non a)/ndres tO=n paTO=n e)kra/tEsan, a)lla\ kai\ gunE\ tO=n megi/stOn basa/nOn u(perefro/nEsen.
4Mch:16:2 apedeiXa un hoti u monon andres tOn paTOn ekratEsan, alla kai gynE tOn megistOn basanOn hyperefronEsen.
4Mch:16:2 VAI_AAI1S x C D D N3_NPM RA_GPN N3E_GPN VAI_AAI3P C D N3K_NSF RA_GPF A1_GPFS N2_GPF VAI_AAI3S
4Mch:16:2 to prove evidence, establish, evince therefore/then because/that οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain but and also, even, namely woman/wife the greatest torment to very proud to be over-proud, have high thoughts
4Mch:16:2 I-PROVE-ed therefore/then because/that not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) men, husbands (nom|voc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD but and woman/wife (nom) the (gen) greatest ([Adj] gen) torments (gen) he/she/it-VERY PROUD-ed
4Mch:16:2 4Mch_16:2_1 4Mch_16:2_2 4Mch_16:2_3 4Mch_16:2_4 4Mch_16:2_5 4Mch_16:2_6 4Mch_16:2_7 4Mch_16:2_8 4Mch_16:2_9 4Mch_16:2_10 4Mch_16:2_11 4Mch_16:2_12 4Mch_16:2_13 4Mch_16:2_14 4Mch_16:2_15 4Mch_16:2_16
4Mch:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:3 καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ Δανιηλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι οὐδὲ ἡ Μισαηλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί, ὡς ἡ τῆς φιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην φύσις ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως βασανιζομένους τοὺς ἑπτὰ υἱούς.
4Mch:16:3 And not so fierce were the lions round Daniel, nor the furnace of Misael burning with most vehement fires as that natural love of children burned within her, when she beheld her seven sons tortured. (4 Maccabees 16:3 Brenton)
4Mch:16:3  
4Mch:16:3 καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ Δανιηλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι οὐδὲ Μισαηλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί, ὡς τῆς φιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην φύσις ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως βασανιζομένους τοὺς ἑπτὰ υἱούς.
4Mch:16:3 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό περί Δανιήλ, ὁ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄγριος -ία -ον οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό     κάμινος, -ου, ἡ   πῦρ, -ρός, τό ὡς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἐκεῖνος -η -ο φύσις, -εως, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω   βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
4Mch:16:3 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Daniel Lew By być Dziki ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Piec Ogień Jak/jak Tamto Natura By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Siedem Syn
4Mch:16:3 kai\ ou)CH ou(/tOs oi( peri\ *daniEl le/ontes E)=san a)/grioi ou)de\ E( *misaEl e)kflegome/nE ka/minos labrota/tO| puri/, O(s E( tE=s filotekni/as perie/kaien e)kei/nEn fu/sis o(rO=san au)tE=s ou(/tOs poiki/lOs basaniDZome/nous tou\s e(pta\ ui(ou/s.
4Mch:16:3 kai uCH hutOs hoi peri daniEl leontes Esan agrioi ude hE misaEl ekflegomenE kaminos labrotatO pyri, hOs hE tEs filoteknias periekaien ekeinEn fysis horOsan autEs hutOs poikilOs basaniDZomenus tus hepta hyius.
4Mch:16:3 C D D RA_NPM P N_GSM N3_NPM V9_IAI3P A1A_NPM C RA_NSF N_GSM V1_PMPNSF N2_NSM A1B_DSNS N3_DSN C RA_NSF RA_GSF N1A_GSF V1I_IAI3S RD_ASF N3I_NSF V3_PAPASF RD_GSF D D V1_PPPAPM RA_APM M N2_APM
4Mch:16:3 and also, even, namely οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the about (+acc,+gen) Daniel lion to be wild οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the ć ć furnace ć fire as/like the the ć ć that nature to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć to torment examine closely, cross-question the seven son
4Mch:16:3 and not thusly/like this the (nom) about (+acc,+gen) Daniel (indecl) lions (nom|voc) they-were wild ([Adj] nom|voc) neither/nor the (nom)     furnace (nom)   fire (dat) as/like the (nom) the (gen)     that (acc) nature (nom) while SEE-ing (acc) her/it/same (gen) thusly/like this   while being-TORMENT-ed (acc) the (acc) seven sons (acc)
4Mch:16:3 4Mch_16:3_1 4Mch_16:3_2 4Mch_16:3_3 4Mch_16:3_4 4Mch_16:3_5 4Mch_16:3_6 4Mch_16:3_7 4Mch_16:3_8 4Mch_16:3_9 4Mch_16:3_10 4Mch_16:3_11 4Mch_16:3_12 4Mch_16:3_13 4Mch_16:3_14 4Mch_16:3_15 4Mch_16:3_16 4Mch_16:3_17 4Mch_16:3_18 4Mch_16:3_19 4Mch_16:3_20 4Mch_16:3_21 4Mch_16:3_22 4Mch_16:3_23 4Mch_16:3_24 4Mch_16:3_25 4Mch_16:3_26 4Mch_16:3_27 4Mch_16:3_28 4Mch_16:3_29 4Mch_16:3_30 4Mch_16:3_31
4Mch:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:4 ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσεν τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη ἡ μήτηρ.
4Mch:16:4 But with the reasoning of religion the mother quenched passions so great and powerful. (4 Maccabees 16:4 Brenton)
4Mch:16:4  
4Mch:16:4 ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσεν τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη μήτηρ.
4Mch:16:4 ἀλλά ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) καί τηλικ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) πάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
4Mch:16:4 Ale Logika Pobożność Taki jak I też, nawet, mianowicie Tak wielki ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Matka
4Mch:16:4 a)lla\ tO=| logismO=| tE=s eu)sebei/as kate/sbesen ta\ tosau=ta kai\ tElikau=ta pa/TE E( mE/tEr.
4Mch:16:4 alla tO logismO tEs eusebeias katesbesen ta tosauta kai tElikauta paTE hE mEtEr.
4Mch:16:4 C RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S RA_APN RD_APN C RD_APN N3E_APN RA_NSF N3_NSF
4Mch:16:4 but the logic the godliness ć the such as and also, even, namely so great ??? [see pathology, pathetic] the mother
4Mch:16:4 but the (dat) logic (dat) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc)   the (nom|acc) so many (nom|acc) and so great (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (nom) mother (nom)
4Mch:16:4 4Mch_16:4_1 4Mch_16:4_2 4Mch_16:4_3 4Mch_16:4_4 4Mch_16:4_5 4Mch_16:4_6 4Mch_16:4_7 4Mch_16:4_8 4Mch_16:4_9 4Mch_16:4_10 4Mch_16:4_11 4Mch_16:4_12 4Mch_16:4_13
4Mch:16:4 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:5 καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε, ὅτι δειλόψυχος εἰ ἦν ἡ γυνὴ καίπερ μήτηρ οὖσα, ὠλοφύρετο ἂν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα εἶπεν
4Mch:16:5 For we must consider also this: that, had the woman been faint hearted, as being their other, she would have lamented over them; and perhaps might have spoken thus: (4 Maccabees 16:5 Brenton)
4Mch:16:5  
4Mch:16:5 Καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε, ὅτι δειλόψυχος εἰ ἦν γυνὴ καίπερ μήτηρ οὖσα, ὠλοφύρετο ἂν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα εἶπεν
4Mch:16:5 καί γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο   ὅτι   εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί·περ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἄν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἴσως ἄν οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:16:5 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Jeżeli By być Kobiety/żona Chociaż Matka By być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Równo Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj
4Mch:16:5 *kai\ ga\r tou=to e)pilogi/sasTe, o(/ti deilo/PSuCHos ei) E)=n E( gunE\ kai/per mE/tEr ou)=sa, O)lofu/reto a)/n e)p’ au)toi=s kai\ i)/sOs a)/n tau=ta ei)=pen
4Mch:16:5 kai gar tuto epilogisasTe, hoti deiloPSyCHos ei En hE gynE kaiper mEtEr usa, Olofyreto an ep’ autois kai isOs an tauta eipen
4Mch:16:5 C x RD_ASN VA_AMD2P C A1B_NSF C V9_IAI3S RA_NSF N3K_NSF C N3_NSF V9_PAPNSF V1I_IMI3S x P RD_DPM C D x RD_APN VBI_AAI3S
4Mch:16:5 and also, even, namely for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć because/that ć if to be the woman/wife although mother to be ć ever (if ever) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely equally ever (if ever) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell
4Mch:16:5 and for this (nom|acc)   because/that   if he/she/it-was the (nom) woman/wife (nom) although mother (nom) while being (nom|voc)   ever upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and equally ever these (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed
4Mch:16:5 4Mch_16:5_1 4Mch_16:5_2 4Mch_16:5_3 4Mch_16:5_4 4Mch_16:5_5 4Mch_16:5_6 4Mch_16:5_7 4Mch_16:5_8 4Mch_16:5_9 4Mch_16:5_10 4Mch_16:5_11 4Mch_16:5_12 4Mch_16:5_13 4Mch_16:5_14 4Mch_16:5_15 4Mch_16:5_16 4Mch_16:5_17 4Mch_16:5_18 4Mch_16:5_19 4Mch_16:5_20 4Mch_16:5_21 4Mch_16:5_22
4Mch:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:6 Ὦ μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία, ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι.
4Mch:16:6 Ah! wretched I, and many times miserable; who having born seven sons, have become the mother of none. (4 Maccabees 16:6 Brenton)
4Mch:16:6  
4Mch:16:6 μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία, ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι.
4Mch:16:6 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Μελεά, ὁ ἔγω·γε [LXX] καί πολλά·κις   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Mch:16:6 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Melea Naprawdę Wzmacniałem formę z ???, "Ja" I też, nawet, mianowicie Wiele razy Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Siedem Dziecka/służący By rodzić Nie jeden (nic, nikt) Matka By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Mch:16:6 *)=O mele/a e)/gOge kai\ polla/kis trisaTli/a, E(/tis e(pta\ pai=das tekou=sa ou)deno\s mE/tEr gege/nEmai.
4Mch:16:6 O melea egOge kai pollakis trisaTlia, hEtis hepta paidas tekusa udenos mEtEr gegenEmai.
4Mch:16:6 I A1A_NSF RP+XNS C D A1A_NSF RX_NSF M N3D_APM VB_AAPNSF A3_GSM N3_NSF VM_XMI1S
4Mch:16:6 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be Melea I indeed Strengthened form of ἐγώ, "I" and also, even, namely many times ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] seven child/servant to give birth not one (nothing, no one) mother to become become, happen
4Mch:16:6 O!; omega; I-should-be Melea (indecl) I indeed and many times   who-/whom-/whichever (nom) seven children/servants (acc) upon GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) not one (gen) mother (nom) I-have-been-BECOME-ed
4Mch:16:6 4Mch_16:6_1 4Mch_16:6_2 4Mch_16:6_3 4Mch_16:6_4 4Mch_16:6_5 4Mch_16:6_6 4Mch_16:6_7 4Mch_16:6_8 4Mch_16:6_9 4Mch_16:6_10 4Mch_16:6_11 4Mch_16:6_12 4Mch_16:6_13
4Mch:16:6 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:7 ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι.
4Mch:16:7 O seven useless childbirths, and seven profitless periods of labour, and fruitless givings of suck, and miserable nursings at the breast. (4 Maccabees 16:7 Brenton)
4Mch:16:7  
4Mch:16:7 μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι.
4Mch:16:7 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) ἑπτά   καί   ἑπτά   καί ἄ·καρπος -ον   καί ταλαίπωρος -ον; ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -)  
4Mch:16:7 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Siedem I też, nawet, mianowicie Siedem I też, nawet, mianowicie Bezpłodny I też, nawet, mianowicie Marny; by cierpieć
4Mch:16:7 O)= ma/taioi e(pta\ kuofori/ai kai\ a)no/nEtoi e(pta\ deka/mEnoi kai\ a)/karpoi tiTEni/ai kai\ talai/pOroi galaktotrofi/ai.
4Mch:16:7 O mataioi hepta kyoforiai kai anonEtoi hepta dekamEnoi kai akarpoi tiTEniai kai talaipOroi galaktotrofiai.
4Mch:16:7 I A1B_NPF M N1A_NPF C A1B_NPM M N2_NPM C A1B_NPF N1A_NPF C A1B_NPF N1A_NPF
4Mch:16:7 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart seven ć and also, even, namely ć seven ć and also, even, namely unfruitful ć and also, even, namely miserable; to suffer ć
4Mch:16:7 O!; omega; I-should-be foolish, vain ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-FOOLISH-ing, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed (classical), he/she/it-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-being-FOOLISH-ed, he/she/it-happens-to-be-FOOLISH-ing (opt) seven   and   seven   and unfruitful ([Adj] nom|voc)   and miserable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SUFFER-ing (opt)  
4Mch:16:7 4Mch_16:7_1 4Mch_16:7_2 4Mch_16:7_3 4Mch_16:7_4 4Mch_16:7_5 4Mch_16:7_6 4Mch_16:7_7 4Mch_16:7_8 4Mch_16:7_9 4Mch_16:7_10 4Mch_16:7_11 4Mch_16:7_12 4Mch_16:7_13 4Mch_16:7_14
4Mch:16:7 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:8 μάτην δὲ ἐφ’ ὑμῖν, ὦ παῖδες, πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατροφῆς.
4Mch:16:8 Vainly, for your sakes, O sons, have I endured many pangs, and the more difficult anxieties of rearing. (4 Maccabees 16:8 Brenton)
4Mch:16:8  
4Mch:16:8 μάτην δὲ ἐφ’ ὑμῖν, παῖδες, πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατροφῆς.
4Mch:16:8 μάτην δέ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὠδίν, -ῖνος, ἡ καί χαλεπώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χαλεπός)    
4Mch:16:8 Na próżno zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Dziecka/służący Dużo By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Urodzenia bólów bóle porodowy I też, nawet, mianowicie Bardziej trudny
4Mch:16:8 ma/tEn de\ e)f’ u(mi=n, O)= pai=des, polla\s u(pe/meina O)di=nas kai\ CHalepOte/ras fronti/das a)natrofE=s.
4Mch:16:8 matEn de ef’ hymin, O paides, pollas hypemeina Odinas kai CHalepOteras frontidas anatrofEs.
4Mch:16:8 D x P RP_DP I N3D_VPM A1_APF VAI_AAI1S N3_APF C A1_APFC N3D_APF N1_GSF
4Mch:16:8 in vain δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be child/servant much to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain birth pangs travail and also, even, namely more difficult ć ć
4Mch:16:8 in vain Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) O!; omega; I-should-be children/servants (nom|voc) many (acc) I-ENDURE-ed birth pangss (acc) and more difficult ([Adj] acc, gen)    
4Mch:16:8 4Mch_16:8_1 4Mch_16:8_2 4Mch_16:8_3 4Mch_16:8_4 4Mch_16:8_5 4Mch_16:8_6 4Mch_16:8_7 4Mch_16:8_8 4Mch_16:8_9 4Mch_16:8_10 4Mch_16:8_11 4Mch_16:8_12 4Mch_16:8_13
4Mch:16:8 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:9 ὦ τῶν ἐμῶν παίδων οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι· οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι.
4Mch:16:9 Alas, of my children, some of you unmarried, and some who have married to no profit, I shall not see your children, nor be felicitated as a grandmother. (4 Maccabees 16:9 Brenton)
4Mch:16:9  
4Mch:16:9 τῶν ἐμῶν παίδων οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι· οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι.
4Mch:16:9 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό μέν ἄ·γαμος, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό δέ γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα οὐδέ (οὐ δέ) μάμμη, -ης, ἡ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-)
4Mch:16:9 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Mój/mój Dziecka/służący Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Nieżonata osoba zaś By brać ślub ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Dziecko ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Babka By nazywać rozmowę Do ???
4Mch:16:9 O)= tO=n e)mO=n pai/dOn oi( me\n a)/gamoi, oi( de\ gE/mantes a)no/nEtoi· ou)k o)/PSomai u(mO=n te/kna ou)de\ ma/mmE klETei=sa makarisTE/somai.
4Mch:16:9 O tOn emOn paidOn hoi men agamoi, hoi de gEmantes anonEtoi· uk oPSomai hymOn tekna ude mammE klETeisa makarisTEsomai.
4Mch:16:9 I RA_GPM A1_GPM N3D_GPM RA_NPM x A1B_NPM RA_NPM x VA_AAPNPM A1B_NPM D VF_FMI1S RP_GP N2N_APN C N1_NSF VC_APPNSF VS_FPI1S
4Mch:16:9 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the my/mine child/servant the indeed (yet, certainly, surely) unmarried person the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to marry ć οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you child οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) grandmother to call call to ???
4Mch:16:9 O!; omega; I-should-be the (gen) my/mine (gen) children/servants (gen) the (nom) indeed unmarried persons (nom|voc) the (nom) Yet upon MARRY-ing (nom|voc)   not I-will-be-SEE-ed you(pl) (gen) children (nom|acc|voc) neither/nor grandmother (nom|voc) upon being-CALL-ed (nom|voc) I-will-be-???-ed
4Mch:16:9 4Mch_16:9_1 4Mch_16:9_2 4Mch_16:9_3 4Mch_16:9_4 4Mch_16:9_5 4Mch_16:9_6 4Mch_16:9_7 4Mch_16:9_8 4Mch_16:9_9 4Mch_16:9_10 4Mch_16:9_11 4Mch_16:9_12 4Mch_16:9_13 4Mch_16:9_14 4Mch_16:9_15 4Mch_16:9_16 4Mch_16:9_17 4Mch_16:9_18 4Mch_16:9_19
4Mch:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:10 ὦ ἡ πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος·
4Mch:16:10 Ah, that I who had many and fair children, should be a lone widow full of sorrows! (4 Maccabees 16:10 Brenton)
4Mch:16:10  
4Mch:16:10 πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος·
4Mch:16:10 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι χήρα, -ας, ἡ καί μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον  
4Mch:16:10 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być I też, nawet, mianowicie Ja Kobiety/żona Wdowa I też, nawet, mianowicie Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
4Mch:16:10 O)= E( polu/pais kai\ kalli/pais e)gO\ gunE\ CHE/ra kai\ mo/nE polu/TrEnos·
4Mch:16:10 O hE polypais kai kallipais egO gynE CHEra kai monE polyTrEnos·
4Mch:16:10 I RA_NSF N3_NSF C N3_NSF RP_NS N3K_NSF N1A_NSF C A1_NSF A1B_NSF
4Mch:16:10 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the ć and also, even, namely ć I woman/wife widow and also, even, namely place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) ć
4Mch:16:10 O!; omega; I-should-be the (nom)   and   I (nom) woman/wife (nom) widow (nom|voc) and place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc)  
4Mch:16:10 4Mch_16:10_1 4Mch_16:10_2 4Mch_16:10_3 4Mch_16:10_4 4Mch_16:10_5 4Mch_16:10_6 4Mch_16:10_7 4Mch_16:10_8 4Mch_16:10_9 4Mch_16:10_10 4Mch_16:10_11
4Mch:16:10 x x x x x x x x x x x
4Mch:16:11 οὐδ’ ἂν ἀποθάνω, θάπτοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά.
4Mch:16:11 Nor, should I die, shall I have a son to bury me. But with such a lament is this the holy and God-fearing mother bewailed none of them. (4 Maccabees 16:11 Brenton)
4Mch:16:11  
4Mch:16:11 οὐδ’ ἂν ἀποθάνω, θάπτοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά.
4Mch:16:11 οὐδέ (οὐ δέ) ἄν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
4Mch:16:11 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umierać By grzebać Syn Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Jakiś/jakikolwiek
4Mch:16:11 ou)d’ a)/n a)poTa/nO, Ta/ptonta tO=n ui(O=n e(/XO tina/.
4Mch:16:11 ud’ an apoTanO, Taptonta tOn hyiOn heXO tina.
4Mch:16:11 C x VB_AAS1S V1_PAPASM RA_GPM N2_GPM VF_FAI1S RI_ASM
4Mch:16:11 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ever (if ever) to die to bury the son outside; to have; to be permitted some/any
4Mch:16:11 neither/nor ever I-will-DIE, I-should-DIE while BURY-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED some/any (nom|acc), some/any (acc)
4Mch:16:11 4Mch_16:11_1 4Mch_16:11_2 4Mch_16:11_3 4Mch_16:11_4 4Mch_16:11_5 4Mch_16:11_6 4Mch_16:11_7 4Mch_16:11_8
4Mch:16:11 x x x x x x x x
4Mch:16:12 Ἀλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρετο ἡ ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ οὐδ’ ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ’ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη,
4Mch:16:12 Nor did she divert any of them from death, nor grieve for them as for the dead. (4 Maccabees 16:12 Brenton)
4Mch:16:12  
4Mch:16:12 Ἀλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρετο ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ οὐδ’ ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ’ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη,
4Mch:16:12 ἀλλά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θρῆνος, -ου, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν   ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί θεο·σεβής -ές μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀπο·τρέπω (απο+τρεπ-, -, -, -, -, απο+τραπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
4Mch:16:12 Ale To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Lament Nie jeden (nic, nikt) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Pobożny Matka ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) żeby / ażeby / bo Nie By umierać Do ??? On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By umierać By smucić się
4Mch:16:12 *)alla\ tou/tO| tO=| TrE/nO| ou)de/na O)lofu/reto E( i(era\ kai\ TeosebE\s mE/tEr ou)d’ i(/na mE\ a)poTa/nOsin a)pe/trepen au)tO=n tina ou)d’ O(s a)poTnE|sko/ntOn e)lupE/TE,
4Mch:16:12 alla tutO tO TrEnO udena Olofyreto hE hiera kai TeosebEs mEtEr ud’ hina mE apoTanOsin apetrepen autOn tina ud’ hOs apoTnEskontOn elypETE,
4Mch:16:12 C RD_DSM RA_DSM N2_DSM A3_ASM V1I_IMI3S RA_NSF A1A_NSF C A3H_NSF N3_NSF C C D VB_AAS3P V1I_IAI3S RD_GPM RI_ASM C C V1_PAPGPM VCI_API3S
4Mch:16:12 but this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lamentation not one (nothing, no one) ć the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely pious mother οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die to ??? he/she/it/same some/any οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to die to sorrow
4Mch:16:12 but this (dat) the (dat) lamentation (dat) not one (acc)   the (nom) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and pious ([Adj] nom) mother (nom) neither/nor so that / in order to /because not they-should-DIE he/she/it-was-???-ing them/same (gen) some/any (nom|acc), some/any (acc) neither/nor as/like let-them-be-DIE-ing! (classical), while DIE-ing (gen) he/she/it-was-SORROW-ed
4Mch:16:12 4Mch_16:12_1 4Mch_16:12_2 4Mch_16:12_3 4Mch_16:12_4 4Mch_16:12_5 4Mch_16:12_6 4Mch_16:12_7 4Mch_16:12_8 4Mch_16:12_9 4Mch_16:12_10 4Mch_16:12_11 4Mch_16:12_12 4Mch_16:12_13 4Mch_16:12_14 4Mch_16:12_15 4Mch_16:12_16 4Mch_16:12_17 4Mch_16:12_18 4Mch_16:12_19 4Mch_16:12_20 4Mch_16:12_21 4Mch_16:12_22
4Mch:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:13 ἀλλ’ ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμὸν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα.
4Mch:16:13 But as one possessed with an adamantine mind, and as one bringing forth again her full number of sons to immortality, she rather with supplication exhorted them to death in behalf of religion. (4 Maccabees 16:13 Brenton)
4Mch:16:13  
4Mch:16:13 ἀλλ’ ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμὸν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα.
4Mch:16:13 ἀλλά ὥσ·περ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ καί εἰς[1] ἀ·θανασία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀριθμός, -οῦ, ὁ μᾶλλον ὑπέρ ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό προ·τρέπω (προ+τρεπ-, -, προ+τρεψ-, -, -, -)  
4Mch:16:13 Ale Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By mieć Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nieśmiertelność Syn Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Bardziej/raczej (zamiast tego) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Pobożność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Śmierć On/ona/to/to samo Do ???
4Mch:16:13 a)ll’ O(/sper a)dama/ntinon e)/CHousa to\n nou=n kai\ ei)s a)Tanasi/an a)nati/ktousa to\n tO=n ui(O=n a)riTmo\n ma=llon u(pe\r tE=s eu)sebei/as e)pi\ to\n Ta/naton au)tou\s proetre/peto i(keteu/ousa.
4Mch:16:13 all’ hOsper adamantinon eCHusa ton nun kai eis aTanasian anatiktusa ton tOn hyiOn ariTmon mallon hyper tEs eusebeias epi ton Tanaton autus proetrepeto hiketeuusa.
4Mch:16:13 C D A1_ASM V1_PAPNSF RA_ASM N3_ASM C P N1A_ASF V1_PAPNSF RA_ASM RA_GPM N2_GPM N2_ASM D P RA_GSF N1A_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_APM V1I_IMI3S V1_PAPNSF
4Mch:16:13 but just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to have the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind and also, even, namely into (+acc) immortality ć the the son number [see arithmetic] more/rather (instead) above (+acc), on behalf of (+gen) the godliness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the death he/she/it/same to ??? ć
4Mch:16:13 but just as   while HAVE-ing (nom|voc) the (acc) nun; mind (acc) and into (+acc) immortality (acc)   the (acc) the (gen) sons (gen) number (acc) more/rather above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) death (acc) them/same (acc) he/she/it-was-being-???-ed  
4Mch:16:13 4Mch_16:13_1 4Mch_16:13_2 4Mch_16:13_3 4Mch_16:13_4 4Mch_16:13_5 4Mch_16:13_6 4Mch_16:13_7 4Mch_16:13_8 4Mch_16:13_9 4Mch_16:13_10 4Mch_16:13_11 4Mch_16:13_12 4Mch_16:13_13 4Mch_16:13_14 4Mch_16:13_15 4Mch_16:13_16 4Mch_16:13_17 4Mch_16:13_18 4Mch_16:13_19 4Mch_16:13_20 4Mch_16:13_21 4Mch_16:13_22 4Mch_16:13_23 4Mch_16:13_24
4Mch:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:14 ὦ μῆτερ δι’ εὐσέβειαν θεοῦ στρατιῶτι πρεσβῦτι καὶ γύναι, διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός.
4Mch:16:14 O woman, soldier of God for religion, thou, aged and a female, hast conquered through endurance even a tyrant; and though but weak, hast been found more powerful in deeds and words. (4 Maccabees 16:14 Brenton)
4Mch:16:14  
4Mch:16:14 μῆτερ δι’ εὐσέβειαν θεοῦ στρατιῶτι πρεσβῦτι καὶ γύναι, διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός.
4Mch:16:14 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ διά εὐ·σέβεια, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ   πρεσβῦτι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι διά   καί τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) καί ἔργον, -ου, τό δυνατώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος) καί λόγος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
4Mch:16:14 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Matka Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Bóg  Stara/postarzała kobieta I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Tyran; Tyrannus By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj I też, nawet, mianowicie Praca Bardziej potężny I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
4Mch:16:14 O)= mE=ter di’ eu)se/beian Teou= stratiO=ti presbu=ti kai\ gu/nai, dia\ karteri/an kai\ tu/rannon e)ni/kEsas kai\ e)/rgois dunatOte/ra kai\ lo/gois eu(re/TEs a)ndro/s.
4Mch:16:14 O mEter di’ eusebeian Teu stratiOti presbyti kai gynai, dia karterian kai tyrannon enikEsas kai ergois dynatOtera kai logois heureTEs andros.
4Mch:16:14 I N3_VSF P N1A_ASF N2_GSM N3I_VSF N3I_VSF C N3_VSF P N1A_ASF D N2_ASM VAI_AAI2S C N2N_DPN A1_APNC C N2_DPM VC_API2S N3_GSM
4Mch:16:14 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be mother because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) godliness god [see theology] ć old/aged woman and also, even, namely woman/wife because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć and also, even, namely tyrant; Tyrannus to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail and also, even, namely work more powerful and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
4Mch:16:14 O!; omega; I-should-be mother (voc) because of (+acc), through (+gen) godliness (acc) god (gen)   old/aged woman (voc) and woman/wife (voc) because of (+acc), through (+gen)   and tyrant (acc); Tyrannus (acc) you(sg)-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) and works (dat) more powerful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and words (dat) you(sg)-were-FIND-ed man, husband (gen)
4Mch:16:14 4Mch_16:14_1 4Mch_16:14_2 4Mch_16:14_3 4Mch_16:14_4 4Mch_16:14_5 4Mch_16:14_6 4Mch_16:14_7 4Mch_16:14_8 4Mch_16:14_9 4Mch_16:14_10 4Mch_16:14_11 4Mch_16:14_12 4Mch_16:14_13 4Mch_16:14_14 4Mch_16:14_15 4Mch_16:14_16 4Mch_16:14_17 4Mch_16:14_18 4Mch_16:14_19 4Mch_16:14_20 4Mch_16:14_21
4Mch:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:15 καὶ γὰρ ὅτε συνελήμφθης μετὰ τῶν παίδων, εἱστήκεις τὸν Ελεαζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ Εβραίδι φωνῇ
4Mch:16:15 For when thou wast seized along with thy children, thou stoodest looking upon Eleazar in torments, and saidst to thy sons in the Hebrew tongue, (4 Maccabees 16:15 Brenton)
4Mch:16:15  
4Mch:16:15 καὶ γὰρ ὅτε συνελήμφθης μετὰ τῶν παίδων, εἱστήκεις τὸν Ελεαζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ Εβραίδι φωνῇ
4Mch:16:15 καί γάρ ὅτε συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἑβραΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
4Mch:16:15 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Kiedy Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący By powodować stać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hebrajski/aramejski [hebrajski albo aramejski język] Dźwięku/głos płacze; by brzmieć
4Mch:16:15 kai\ ga\r o(/te sunelE/mfTEs meta\ tO=n pai/dOn, ei(stE/keis to\n *eleaDZaron o(rO=sa basaniDZo/menon kai\ e)/leges toi=s paisi\n e)n tE=| *ebrai/di fOnE=|
4Mch:16:15 kai gar hote synelEmfTEs meta tOn paidOn, heistEkeis ton eleaDZaron horOsa basaniDZomenon kai eleges tois paisin en tE ebraidi fOnE
4Mch:16:15 C x D VVI_API2S P RA_GPM N3D_GPM VXI_YAI2S RA_ASM N2_ASM V3_PAPNSF V1_PPPASM C V1I_IAI2S RA_DPM N3D_DPM P RA_DSF A3_DSF N1_DSF
4Mch:16:15 and also, even, namely for since, as when to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant to cause to stand the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to torment examine closely, cross-question and also, even, namely to say/tell the child/servant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Hebrew/Aramaic [the Hebrew or Aramaic language] sound/voice cries; to sound
4Mch:16:15 and for when you(sg)-were-SEIZING-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) you(sg)-had-CAUSE-ed-TO-STand the (acc)   while SEE-ing (nom|voc) while being-TORMENT-ed (acc, nom|acc|voc) and you(sg)-were-SAY/TELL-ing the (dat) children/servants (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Hebrew/Aramaic (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed
4Mch:16:15 4Mch_16:15_1 4Mch_16:15_2 4Mch_16:15_3 4Mch_16:15_4 4Mch_16:15_5 4Mch_16:15_6 4Mch_16:15_7 4Mch_16:15_8 4Mch_16:15_9 4Mch_16:15_10 4Mch_16:15_11 4Mch_16:15_12 4Mch_16:15_13 4Mch_16:15_14 4Mch_16:15_15 4Mch_16:15_16 4Mch_16:15_17 4Mch_16:15_18 4Mch_16:15_19 4Mch_16:15_20
4Mch:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:16 Ὦ παῖδες, γενναῖος ὁ ἀγών, ἐφ’ ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου·
4Mch:16:16 O sons, noble is the contest; to which you being called as a witness for the nation, strive zealously for the laws of your country. (4 Maccabees 16:16 Brenton)
4Mch:16:16  
4Mch:16:16 παῖδες, γενναῖος ἀγών, ἐφ’ ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου·
4Mch:16:16 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό ἀγών, -ῶνος, ὁ; ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   προ·θύμως ὑπέρ ὁ ἡ τό πατρῷος -α -ον νόμος, -ου, ὁ
4Mch:16:16 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Dziecka/służący Walcz; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By nazywać rozmowę Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naród [zobacz etniczny] Z skłonnością Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojcowski Prawo
4Mch:16:16 *)=O pai=des, gennai=os o( a)gO/n, e)f’ o(\n klETe/ntes u(pe\r tE=s diamarturi/as tou= e)/Tnous e)nagOni/sasTe proTu/mOs u(pe\r tou= patrO/|ou no/mou·
4Mch:16:16 O paides, gennaios ho agOn, ef’ hon klETentes hyper tEs diamartyrias tu eTnus enagOnisasTe proTymOs hyper tu patrOu nomu·
4Mch:16:16 I N3D_VPM A1A_NSM RA_NSM N3W_NSM P RR_ASM VC_APPNPM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N3E_GSN VA_AMD2P D P RA_GSM A1A_GSM N2_GSM
4Mch:16:16 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be child/servant ć the struggle; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be to call call above (+acc), on behalf of (+gen) the ć the nation [see ethnic] ć with propensity above (+acc), on behalf of (+gen) the paternal law
4Mch:16:16 O!; omega; I-should-be children/servants (nom|voc)   the (nom) struggle (nom|voc); while LEAD-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) upon being-CALL-ed (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen)   the (gen) nation (gen)   with propensity above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) paternal ([Adj] gen) law (gen)
4Mch:16:16 4Mch_16:16_1 4Mch_16:16_2 4Mch_16:16_3 4Mch_16:16_4 4Mch_16:16_5 4Mch_16:16_6 4Mch_16:16_7 4Mch_16:16_8 4Mch_16:16_9 4Mch_16:16_10 4Mch_16:16_11 4Mch_16:16_12 4Mch_16:16_13 4Mch_16:16_14 4Mch_16:16_15 4Mch_16:16_16 4Mch_16:16_17 4Mch_16:16_18 4Mch_16:16_19
4Mch:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:17 καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους.
4Mch:16:17 For it were disgraceful that this old man should endure pains for the sake of righteousness, and that you who are younger should be afraid of the tortures. (4 Maccabees 16:17 Brenton)
4Mch:16:17  
4Mch:16:17 καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους.
4Mch:16:17 καί γάρ αἰσχρός -ά -όν ὁ ἡ τό μέν γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι   ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ
4Mch:16:17 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Haniebny sprośny, haniebny, haniebny, niegodziwy, niegodziwy, nieprzyzwoity, oburzający, lubieżny, haniebny, oburzające, zaplamiony Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Stary To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Ty zaś Młody człowiek Męki
4Mch:16:17 kai\ ga\r ai)sCHro\n to\n me\n ge/ronta tou=ton u(pome/nein ta\s dia\ tE\n eu)se/beian a)lgEdo/nas, u(ma=s de\ tou\s neani/skous kataplagE=nai ta\s basa/nous.
4Mch:16:17 kai gar aisCHron ton men geronta tuton hypomenein tas dia tEn eusebeian algEdonas, hymas de tus neaniskus kataplagEnai tas basanus.
4Mch:16:17 C x A1A_ASM RA_ASM x N3_ASM RD_ASM V1_PAN RA_APF P RA_ASF N1A_ASF N3N_APF RP_AP x RA_APM N2_APM VD_APN RA_APF N2_APF
4Mch:16:17 and also, even, namely for since, as shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty the indeed (yet, certainly, surely) old man this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness ć you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the young man ć the torment
4Mch:16:17 and for shameful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) indeed old man (acc) this (acc) to-be-ENDURE-ing, to-will-ENDURE the (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc)   you(pl) (acc) Yet the (acc) young men (acc)   the (acc) torments (acc)
4Mch:16:17 4Mch_16:17_1 4Mch_16:17_2 4Mch_16:17_3 4Mch_16:17_4 4Mch_16:17_5 4Mch_16:17_6 4Mch_16:17_7 4Mch_16:17_8 4Mch_16:17_9 4Mch_16:17_10 4Mch_16:17_11 4Mch_16:17_12 4Mch_16:17_13 4Mch_16:17_14 4Mch_16:17_15 4Mch_16:17_16 4Mch_16:17_17 4Mch_16:17_18 4Mch_16:17_19 4Mch_16:17_20
4Mch:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:18 ἀναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε,
4Mch:16:18 Remember that through God ye obtained existence, and have enjoyed it. (4 Maccabees 16:18 Brenton)
4Mch:16:18  
4Mch:16:18 ἀναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε,
4Mch:16:18 ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὅτι διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) μετα·λαμβάνω (μετα+λαμβαν-, μετα+λημψ-, 2nd μετα+λαβ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)  
4Mch:16:18 By przypominać Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) By uczestniczyć I też, nawet, mianowicie Życie; by żyć
4Mch:16:18 a)namnE/sTEte o(/ti dia\ to\n Teo\n tou= ko/smou metela/bete kai\ tou= bi/ou a)pelau/sate,
4Mch:16:18 anamnEsTEte hoti dia ton Teon tu kosmu metelabete kai tu biu apelausate,
4Mch:16:18 VS_APS2P C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI2P C RA_GSM N2_GSM VAI_AAI2P
4Mch:16:18 to remind because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology] the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) to share and also, even, namely the life; to live ć
4Mch:16:18 be-you(pl)-REMIND-ed!, you(pl)-should-be-REMIND-ed because/that because of (+acc), through (+gen) the (acc) god (acc) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! you(pl)-SHARE-ed and the (gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!  
4Mch:16:18 4Mch_16:18_1 4Mch_16:18_2 4Mch_16:18_3 4Mch_16:18_4 4Mch_16:18_5 4Mch_16:18_6 4Mch_16:18_7 4Mch_16:18_8 4Mch_16:18_9 4Mch_16:18_10 4Mch_16:18_11 4Mch_16:18_12
4Mch:16:18 x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:19 καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν θεόν,
4Mch:16:19 And on this second account ye ought to bear every affliction because of God. (4 Maccabees 16:19 Brenton)
4Mch:16:19  
4Mch:16:19 καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν θεόν,
4Mch:16:19 καί διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόνος, -ου, ὁ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:16:19 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być winnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg 
4Mch:16:19 kai\ dia\ tou=to o)fei/lete pa/nta po/non u(pome/nein dia\ to\n Teo/n,
4Mch:16:19 kai dia tuto ofeilete panta ponon hypomenein dia ton Teon,
4Mch:16:19 C P RD_ASN V1_PAI2P A3_ASM N2_ASM V1_PAN P RA_ASM N2_ASM
4Mch:16:19 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to owe every all, each, every, the whole of labor to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology]
4Mch:16:19 and because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(pl)-are-OWE-ing, be-you(pl)-OWE-ing! all (nom|acc|voc), every (acc) labor (acc) to-be-ENDURE-ing, to-will-ENDURE because of (+acc), through (+gen) the (acc) god (acc)
4Mch:16:19 4Mch_16:19_1 4Mch_16:19_2 4Mch_16:19_3 4Mch_16:19_4 4Mch_16:19_5 4Mch_16:19_6 4Mch_16:19_7 4Mch_16:19_8 4Mch_16:19_9 4Mch_16:19_10
4Mch:16:19 x x x x x x x x x x
4Mch:16:20 δι’ ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν Αβρααμ ἔσπευδεν τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σφαγιάσαι Ισαακ, καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ’ αὐτὸν ὁρῶν οὐκ ἔπτηξεν.
4Mch:16:20 For whom also our father Abraham was forward to sacrifice Isaac our progenitor, and shuddered not at the sight of his own paternal hand descending down with the sword upon him. (4 Maccabees 16:20 Brenton)
4Mch:16:20  
4Mch:16:20 δι’ ὃν καὶ πατὴρ ἡμῶν Αβρααμ ἔσπευδεν τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σφαγιάσαι Ισαακ, καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ’ αὐτὸν ὁρῶν οὐκ ἔπτηξεν.
4Mch:16:20 διά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐθνο·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰσαάκ, ὁ καί ὁ ἡ τό πατρῷος -α -ον χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πτήσσω [LXX] (-, -, πτηξ-, -, -, -)
4Mch:16:20 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który; by być I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Abraham Do ??? Przodek Syn Izaak I też, nawet, mianowicie Ojcowski Ręka By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym Do ???
4Mch:16:20 di’ o(\n kai\ o( patE\r E(mO=n *abraam e)/speuden to\n e)Tnopa/tora ui(o\n sfagia/sai *isaak, kai\ tE\n patrO/|an CHei=ra XifEfo/ron kataferome/nEn e)p’ au)to\n o(rO=n ou)k e)/ptEXen.
4Mch:16:20 di’ hon kai ho patEr hEmOn abraam espeuden ton eTnopatora hyion sfagiasai isaak, kai tEn patrOan CHeira XifEforon kataferomenEn ep’ auton horOn uk eptEXen.
4Mch:16:20 P RR_ASM D RA_NSM N3_NSM RP_GP N_NSM V1I_IAI3S RA_ASM N3R_ASM N2_ASM VA_AAN N_ASM C RA_ASF A1A_ASF N3_ASF A1B_ASF V1_PMPASF P RD_ASM V3_PAPNSM D VAI_AAI3S
4Mch:16:20 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which; to be and also, even, namely the father I Abraham to ??? the progenitor son ć Isaac and also, even, namely the paternal hand ć to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to ???
4Mch:16:20 because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) and the (nom) father (nom) us (gen) Abraham (indecl) he/she/it-was-???-ing the (acc) progenitor (acc) son (acc)   Isaac (indecl) and the (acc) paternal ([Adj] acc) hand (acc)   while being-CAST A VOTE AGAINST-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) not he/she/it-???-ed
4Mch:16:20 4Mch_16:20_1 4Mch_16:20_2 4Mch_16:20_3 4Mch_16:20_4 4Mch_16:20_5 4Mch_16:20_6 4Mch_16:20_7 4Mch_16:20_8 4Mch_16:20_9 4Mch_16:20_10 4Mch_16:20_11 4Mch_16:20_12 4Mch_16:20_13 4Mch_16:20_14 4Mch_16:20_15 4Mch_16:20_16 4Mch_16:20_17 4Mch_16:20_18 4Mch_16:20_19 4Mch_16:20_20 4Mch_16:20_21 4Mch_16:20_22 4Mch_16:20_23 4Mch_16:20_24
4Mch:16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:21 καὶ Δανιηλ ὁ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν θεόν.
4Mch:16:21 And the righteous Daniel was cast unto the lions; and Ananias, and Azarias, and Misael, were slung out into a furnace of fire; yet they endured through God. (4 Maccabees 16:21 Brenton)
4Mch:16:21  
4Mch:16:21 καὶ Δανιηλ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν θεόν.
4Mch:16:21 καί Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον εἰς[1] λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί   εἰς[1] κάμινος, -ου, ἡ πῦρ, -ρός, τό   καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:16:21 I też, nawet, mianowicie Daniel Właśnie prawy, właśnie Do (+przyspieszenie) Lew By rzucać I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Piec Ogień I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg 
4Mch:16:21 kai\ *daniEl o( di/kaios ei)s le/ontas e)blE/TE, kai\ *ananias kai\ *aDZarias kai\ *misaEl ei)s ka/minon puro\s a)pesfendonE/TEsan kai\ u(pe/meinan dia\ to\n Teo/n.
4Mch:16:21 kai daniEl ho dikaios eis leontas eblETE, kai ananias kai aDZarias kai misaEl eis kaminon pyros apesfendonETEsan kai hypemeinan dia ton Teon.
4Mch:16:21 C N_NSM RA_NSM A1A_NSM P N3_APM VCI_API3S C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM P N2_ASM N3_GSN VCI_API3P C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM
4Mch:16:21 and also, even, namely Daniel the just righteous, just into (+acc) lion to throw and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć into (+acc) furnace fire ć and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology]
4Mch:16:21 and Daniel (indecl) the (nom) just ([Adj] nom) into (+acc) lions (acc) he/she/it-was-THROW-ed and Ananias (nom) and   and   into (+acc) furnace (acc) fire (gen)   and they-ENDURE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) god (acc)
4Mch:16:21 4Mch_16:21_1 4Mch_16:21_2 4Mch_16:21_3 4Mch_16:21_4 4Mch_16:21_5 4Mch_16:21_6 4Mch_16:21_7 4Mch_16:21_8 4Mch_16:21_9 4Mch_16:21_10 4Mch_16:21_11 4Mch_16:21_12 4Mch_16:21_13 4Mch_16:21_14 4Mch_16:21_15 4Mch_16:21_16 4Mch_16:21_17 4Mch_16:21_18 4Mch_16:21_19 4Mch_16:21_20 4Mch_16:21_21 4Mch_16:21_22
4Mch:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:22 καὶ ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνετε.
4Mch:16:22 You, then, having the same faith towards God, be not troubled. (4 Maccabees 16:22 Brenton)
4Mch:16:22  
4Mch:16:22 καὶ ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνετε.
4Mch:16:22 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὖν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πίστις, -εως, ἡ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) μή  
4Mch:16:22 I też, nawet, mianowicie Ty Dlatego/wtedy On/ona/to/to samo Wiara(pełność) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  By mieć Nie
4Mch:16:22 kai\ u(mei=s ou)=n tE\n au)tE\n pi/stin pro\s to\n Teo\n e)/CHontes mE\ CHalepai/nete.
4Mch:16:22 kai hymeis un tEn autEn pistin pros ton Teon eCHontes mE CHalepainete.
4Mch:16:22 C RP_NP x RA_ASF RD_ASF N3I_ASF P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM D V1_PAD2P
4Mch:16:22 and also, even, namely you therefore/then the he/she/it/same faith(fulness) toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] to have not ć
4Mch:16:22 and you(pl) (nom) therefore/then the (acc) her/it/same (acc) faith(fulness) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) while HAVE-ing (nom|voc) not  
4Mch:16:22 4Mch_16:22_1 4Mch_16:22_2 4Mch_16:22_3 4Mch_16:22_4 4Mch_16:22_5 4Mch_16:22_6 4Mch_16:22_7 4Mch_16:22_8 4Mch_16:22_9 4Mch_16:22_10 4Mch_16:22_11 4Mch_16:22_12
4Mch:16:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:23 ἀλόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις.
4Mch:16:23 For it is unreasonable that they who know religion should not stand up against troubles. (4 Maccabees 16:23 Brenton)
4Mch:16:23  
4Mch:16:23 ἀλόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις.
4Mch:16:23   γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εὐ·σέβεια, -ας, ἡ μή ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ
4Mch:16:23 Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Pobożność Nie By przeciwstawiać Praca
4Mch:16:23 a)lo/giston ga\r ei)do/tas eu)se/beian mE\ a)nTi/stasTai toi=s po/nois.
4Mch:16:23 alogiston gar eidotas eusebeian mE anTistasTai tois ponois.
4Mch:16:23 A1B_NSN x V3_PAPAPM N1A_ASF D V6_PMN RA_DPM N2_DPM
4Mch:16:23 ć for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with godliness not to oppose the labor
4Mch:16:23   for having PERCEIVE-ed (acc) godliness (acc) not to-be-being-OPPOSE-ed the (dat) labors (dat)
4Mch:16:23 4Mch_16:23_1 4Mch_16:23_2 4Mch_16:23_3 4Mch_16:23_4 4Mch_16:23_5 4Mch_16:23_6 4Mch_16:23_7 4Mch_16:23_8
4Mch:16:23 x x x x x x x x
4Mch:16:24 Διὰ τούτων τῶν λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα ἀποθανεῖν ἔπεισεν μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ,
4Mch:16:24 With these arguments, the mother of seven, exhorting each of her sons, over-persuaded them from transgressing the commandment of God. (4 Maccabees 16:24 Brenton)
4Mch:16:24  
4Mch:16:24 Διὰ τούτων τῶν λόγων ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα ἀποθανεῖν ἔπεισεν μᾶλλον παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ,
4Mch:16:24 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἑπτα·μήτωρ, -ορος, ὁ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) μᾶλλον ἤ[1] παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:16:24 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Matka siedmiu dzieci Jeden Każdy Syn By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By umierać By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Bóg 
4Mch:16:24 *dia\ tou/tOn tO=n lo/gOn E( e(ptamE/tOr e(/na e(/kaston tO=n ui(O=n parakalou=sa a)poTanei=n e)/peisen ma=llon E)\ parabE=nai tE\n e)ntolE\n tou= Teou=,
4Mch:16:24 dia tutOn tOn logOn hE heptamEtOr hena hekaston tOn hyiOn parakalusa apoTanein epeisen mallon E parabEnai tEn entolEn tu Teu,
4Mch:16:24 P RD_GPM RA_GPM N2_GPM RA_NSF N3R_NSF A3_ASM A1_ASM RA_GPM N2_GPM V2_PAPNSF VB_AAN VAI_AAI3S D C VZ_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM
4Mch:16:24 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the mother of seven children one each the son to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to die to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence more/rather (instead) or to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the god [see theology]
4Mch:16:24 because of (+acc), through (+gen) these (gen) the (gen) words (gen) the (nom) mother of seven children (nom) one (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) while PETITION-ing (nom|voc) to-will-DIE, to-DIE he/she/it-PERSUADE/CONVINCE-ed more/rather or to-TRANSGRESS the (acc) precept (acc) the (gen) god (gen)
4Mch:16:24 4Mch_16:24_1 4Mch_16:24_2 4Mch_16:24_3 4Mch_16:24_4 4Mch_16:24_5 4Mch_16:24_6 4Mch_16:24_7 4Mch_16:24_8 4Mch_16:24_9 4Mch_16:24_10 4Mch_16:24_11 4Mch_16:24_12 4Mch_16:24_13 4Mch_16:24_14 4Mch_16:24_15 4Mch_16:24_16 4Mch_16:24_17 4Mch_16:24_18 4Mch_16:24_19 4Mch_16:24_20
4Mch:16:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:16:25 ἔτι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀποθνῄσκοντες ζῶσιν τῷ θεῷ ὥσπερ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι.
4Mch:16:25 And they saw this, too, that they who die for God, live to God; as Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the patriarchs. (4 Maccabees 16:25 Brenton)
4Mch:16:25  
4Mch:16:25 ἔτι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀποθνῄσκοντες ζῶσιν τῷ θεῷ ὥσπερ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι.
4Mch:16:25 ἔτι δέ καί οὗτος αὕτη τοῦτο οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πατρι·άρχης, -ου, ὁ
4Mch:16:25 Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  By umierać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Patriarcha
4Mch:16:25 e)/ti de\ kai\ tau=ta ei)do/tes o(/ti oi( dia\ to\n Teo\n a)poTnE/|skontes DZO=sin tO=| TeO=| O(/sper *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb kai\ pa/ntes oi( patria/rCHai.
4Mch:16:25 eti de kai tauta eidotes hoti hoi dia ton Teon apoTnEskontes DZOsin tO TeO hOsper abraam kai isaak kai iakOb kai pantes hoi patriarCHai.
4Mch:16:25 D x D RD_APN V3_PAPNPM C RA_NPM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM V3_PAI3P RA_DSM N2_DSM D N_NSM C N_NSM C N_NSM C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM
4Mch:16:25 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology] to die to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the god [see theology] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob and also, even, namely every all, each, every, the whole of the patriarch
4Mch:16:25 yet/still Yet and these (nom|acc) having PERCEIVE-ed (nom|voc) because/that the (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc) god (acc) while DIE-ing (nom|voc) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) the (dat) god (dat) just as Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) and all (nom|voc) the (nom) patriarchs (nom|voc)
4Mch:16:25 4Mch_16:25_1 4Mch_16:25_2 4Mch_16:25_3 4Mch_16:25_4 4Mch_16:25_5 4Mch_16:25_6 4Mch_16:25_7 4Mch_16:25_8 4Mch_16:25_9 4Mch_16:25_10 4Mch_16:25_11 4Mch_16:25_12 4Mch_16:25_13 4Mch_16:25_14 4Mch_16:25_15 4Mch_16:25_16 4Mch_16:25_17 4Mch_16:25_18 4Mch_16:25_19 4Mch_16:25_20 4Mch_16:25_21 4Mch_16:25_22 4Mch_16:25_23 4Mch_16:25_24
4Mch:16:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x