4Mch:3:1 ἔστιν δὲ κομιδῇ γελοῖος ὁ λόγος· οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ τῶν σωματικῶν.
4Mch:3:1 The argument is exceedingly ridiculous: for reasoning does not appear to bear sway over its own affections, but over those of the body, (4 Maccabees 3:1 Brenton)
4Mch:3:1  
4Mch:3:1 ἔστιν δὲ κομιδῇ γελοῖος λόγος· οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ τῶν σωματικῶν.
4Mch:3:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ     ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἀλλά ὁ ἡ τό σωματικός -ή -όν
4Mch:3:1 By być zaś Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Samo /nasz /twój /siebie ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Ale Cielesny
4Mch:3:1 e)/stin de\ komidE=| geloi=os o( lo/gos· ou) ga\r tO=n e(autou= paTO=n o( logismo\s e)pikratei=n fai/netai, a)lla\ tO=n sOmatikO=n.
4Mch:3:1 estin de komidE geloios ho logos· u gar tOn heautu paTOn ho logismos epikratein fainetai, alla tOn sOmatikOn.
4Mch:3:1 V9_PAI3S x N1_DSF A1A_NSM RA_NSM N2_NSM D x RA_GPN RD_GSM N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V2_PAN V1_PMI3S C RA_GPN A1_GPN
4Mch:3:1 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐχ before rough breathing for since, as the self /our-/your-/themselves ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic ć to appear look, shew, peer, seem, show but the corporeal
4Mch:3:1 he/she/it-is Yet     the (nom) word (nom) not for the (gen) self (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)   he/she/it-is-being-APPEAR-ed but the (gen) corporeal ([Adj] gen)
4Mch:3:1 4Mch_3:1_1 4Mch_3:1_2 4Mch_3:1_3 4Mch_3:1_4 4Mch_3:1_5 4Mch_3:1_6 4Mch_3:1_7 4Mch_3:1_8 4Mch_3:1_9 4Mch_3:1_10 4Mch_3:1_11 4Mch_3:1_12 4Mch_3:1_13 4Mch_3:1_14 4Mch_3:1_15 4Mch_3:1_16 4Mch_3:1_17 4Mch_3:1_18
4Mch:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:2 οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν, ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι.
4Mch:3:2 in such a way as that any one of you may not be able to root out desire, but reasoning will enable you to avoid being enslaved to it. (4 Maccabees 3:2 Brenton)
4Mch:3:2  
4Mch:3:2 οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν, ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται λογισμὸς παρασχέσθαι.
4Mch:3:2 οἷος -α -ον ἐπι·θυμία, -ας, ἡ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά μή δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -)
4Mch:3:2 Taki/z jaki rodzaj Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Jakiś/jakikolwiek ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego By ścinać/precz wykorzeniaj Ja Ale Nie By zniewolić Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Zdolny; do zdolnego Logika By zabezpieczać się
4Mch:3:2 oi(=on e)piTumi/an tis ou) du/natai e)kko/PSai E(mO=n, a)lla\ mE\ doulOTE=nai tE=| e)piTumi/a| du/natai o( logismo\s parasCHe/sTai.
4Mch:3:2 hoion epiTymian tis u dynatai ekkoPSai hEmOn, alla mE dulOTEnai tE epiTymia dynatai ho logismos parasCHesTai.
4Mch:3:2 A1A_ASM N1A_ASF RI_NSM D V6_PMI3S VA_AAN RP_GP C D VC_APN RA_DSF N1A_DSF V6_PMI3S RA_NSM N2_NSM VB_AMN
4Mch:3:2 such/of what kind desire lust, appetite, yearning some/any οὐχ before rough breathing capable; to able to cut down/off extirpate I but not to enslave the desire lust, appetite, yearning capable; to able the logic to provide
4Mch:3:2 such/of what kind (acc, nom|acc) desire (acc) some/any (nom) not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-EXTIRPATE, be-you(sg)-EXTIRPATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXTIRPATE (opt) us (gen) but not to-be-ENSLAVE-ed the (dat) desire (dat) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed the (nom) logic (nom) to-be-PROVIDE-ed
4Mch:3:2 4Mch_3:2_1 4Mch_3:2_2 4Mch_3:2_3 4Mch_3:2_4 4Mch_3:2_5 4Mch_3:2_6 4Mch_3:2_7 4Mch_3:2_8 4Mch_3:2_9 4Mch_3:2_10 4Mch_3:2_11 4Mch_3:2_12 4Mch_3:2_13 4Mch_3:2_14 4Mch_3:2_15 4Mch_3:2_16
4Mch:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:3 θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ὑμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι.
4Mch:3:3 One may not be able to root out anger from the soul, but it is possible to withstand anger. (4 Maccabees 3:3 Brenton)
4Mch:3:3  
4Mch:3:3 θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ὑμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι.
4Mch:3:3 θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀλλά ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) δυνατός -ή -όν ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
4Mch:3:3 Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Jakiś/jakikolwiek ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego By ścinać/precz wykorzeniaj Ty Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ale Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Zdolny Logika By pomagać
4Mch:3:3 Tumo/n tis ou) du/natai e)kko/PSai u(mO=n tE=s PSuCHE=s, a)lla\ tO=| TumO=| dunato\n to\n logismo\n boETE=sai.
4Mch:3:3 Tymon tis u dynatai ekkoPSai hymOn tEs PSyCHEs, alla tO TymO dynaton ton logismon boETEsai.
4Mch:3:3 N2_ASM RI_NSM D V6_PMI3S VA_AAN RP_GP RA_GSF N1_GSF C RA_DSM N2_DSM A1_ASM RA_ASM N2_ASM VA_AAN
4Mch:3:3 wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. some/any οὐχ before rough breathing capable; to able to cut down/off extirpate you the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person but the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. capable the logic to help
4Mch:3:3 wrath (acc) some/any (nom) not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-EXTIRPATE, be-you(sg)-EXTIRPATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXTIRPATE (opt) you(pl) (gen) the (gen) life (gen) but the (dat) wrath (dat) capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) logic (acc) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt)
4Mch:3:3 4Mch_3:3_1 4Mch_3:3_2 4Mch_3:3_3 4Mch_3:3_4 4Mch_3:3_5 4Mch_3:3_6 4Mch_3:3_7 4Mch_3:3_8 4Mch_3:3_9 4Mch_3:3_10 4Mch_3:3_11 4Mch_3:3_12 4Mch_3:3_13 4Mch_3:3_14 4Mch_3:3_15
4Mch:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:4 κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι, ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ ἂν ὁ λογισμὸς συμμαχῆσαι·
4Mch:3:4 Any one of you may not be able to eradicate malice, but reasoning has force to work with you to prevent you yielding to malice. (4 Maccabees 3:4 Brenton)
4Mch:3:4  
4Mch:3:4 κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι, ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ ἂν λογισμὸς συμμαχῆσαι·
4Mch:3:4 κακο·ήθεια, -ας, ἡ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἀλλά ὁ ἡ τό μή κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ὁ ἡ τό κακο·ήθεια, -ας, ἡ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἄν ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ  
4Mch:3:4 Złe zło, zbrodnia Jakiś/jakikolwiek Ja ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego By ścinać/precz wykorzeniaj Ale Nie By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Złe zło, zbrodnia Do zdolnego Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Logika
4Mch:3:4 kakoE/Teia/n tis E(mO=n ou) du/natai e)kko/PSai, a)lla\ to\ mE\ kamfTE=nai tE=| kakoETei/a| du/nait a)/n o( logismo\s summaCHE=sai·
4Mch:3:4 kakoETeian tis hEmOn u dynatai ekkoPSai, alla to mE kamfTEnai tE kakoETeia dynait an ho logismos symmaCHEsai·
4Mch:3:4 N1A_ASF RI_NSM RP_GP D V6_PMI3S VA_AAN C RA_ASN D VV_APN RA_DSF N1A_DSF V6_PMO3S x RA_NSM N2_NSM VA_AAN
4Mch:3:4 evil ill, malefaction some/any I οὐχ before rough breathing capable; to able to cut down/off extirpate but the not to Bend (bend or bow (the knee)) the evil ill, malefaction to able ever (if ever) the logic ć
4Mch:3:4 evil (acc) some/any (nom) us (gen) not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-EXTIRPATE, be-you(sg)-EXTIRPATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXTIRPATE (opt) but the (nom|acc) not to-be-BEND-ed the (dat) evil (dat) he/she/it-happens-to-be-being-ABLE-ed (opt) ever the (nom) logic (nom)  
4Mch:3:4 4Mch_3:4_1 4Mch_3:4_2 4Mch_3:4_3 4Mch_3:4_4 4Mch_3:4_5 4Mch_3:4_6 4Mch_3:4_7 4Mch_3:4_8 4Mch_3:4_9 4Mch_3:4_10 4Mch_3:4_11 4Mch_3:4_12 4Mch_3:4_13 4Mch_3:4_14 4Mch_3:4_15 4Mch_3:4_16 4Mch_3:4_17
4Mch:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:5 οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν ὁ λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ ἀνταγωνιστής.
4Mch:3:5 For reasoning is not an eradicator, but an antagonist of the passions. (4 Maccabees 3:5 Brenton)
4Mch:3:5  
4Mch:3:5 οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ ἀνταγωνιστής.
4Mch:3:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ   ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλά  
4Mch:3:5 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika By być Ale
4Mch:3:5 ou) ga\r e)kriDZOtE\s tO=n paTO=n o( logismo/s e)stin, a)lla\ a)ntagOnistE/s.
4Mch:3:5 u gar ekriDZOtEs tOn paTOn ho logismos estin, alla antagOnistEs.
4Mch:3:5 D x N3H_NSM RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S C A3H_NSM
4Mch:3:5 οὐχ before rough breathing for since, as ć the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic to be but ć
4Mch:3:5 not for   the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom) he/she/it-is but  
4Mch:3:5 4Mch_3:5_1 4Mch_3:5_2 4Mch_3:5_3 4Mch_3:5_4 4Mch_3:5_5 4Mch_3:5_6 4Mch_3:5_7 4Mch_3:5_8 4Mch_3:5_9 4Mch_3:5_10
4Mch:3:5 x x x x x x x x x x
4Mch:3:6 Ἔστιν γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυιδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι.
4Mch:3:6 And this may be more clearly comprehended from the thirst of king David. (4 Maccabees 3:6 Brenton)
4Mch:3:6  
4Mch:3:6 Ἔστιν γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυιδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι.
4Mch:3:6 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ      
4Mch:3:6 By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) David Król
4Mch:3:6 *)/estin gou=n tou=to dia\ tE=s *dauid tou= basile/Os di/PSEs safe/steron e)pilogi/sasTai.
4Mch:3:6 estin gun tuto dia tEs dauid tu basileOs diPSEs safesteron epilogisasTai.
4Mch:3:6 V9_PAI3S x RD_NSN P RA_GSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM N1S_GSF A3H_ASNC VA_AMN
4Mch:3:6 to be ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the David the king ć ć ć
4Mch:3:6 he/she/it-is   this (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) David (indecl) the (gen) king (gen)      
4Mch:3:6 4Mch_3:6_1 4Mch_3:6_2 4Mch_3:6_3 4Mch_3:6_4 4Mch_3:6_5 4Mch_3:6_6 4Mch_3:6_7 4Mch_3:6_8 4Mch_3:6_9 4Mch_3:6_10 4Mch_3:6_11
4Mch:3:6 x x x x x x x x x x x
4Mch:3:7 ἐπεὶ γὰρ δι’ ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις ὁ Δαυιδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινεν μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν,
4Mch:3:7 For after David had been attacking the Philistines the whole day, he with the soldiers of his nation slew many of them; (4 Maccabees 3:7 Brenton)
4Mch:3:7  
4Mch:3:7 ἐπεὶ γὰρ δι’ ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις Δαυιδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινεν μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν,
4Mch:3:7 ἐπεί γάρ διά ὅλος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) μετά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη στρατιώτης, -ου, ὁ
4Mch:3:7 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Dla odtąd, jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały Dzień Obcy David Dużo On/ona/to/to samo By zabijać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Żołnierz
4Mch:3:7 e)pei\ ga\r di’ o(/lEs E(me/ras prosbalO\n toi=s a)llofu/lois o( *dauid pollou\s au)tO=n a)pe/kteinen meta\ tO=n tou= e)/Tnous stratiOtO=n,
4Mch:3:7 epei gar di’ holEs hEmeras prosbalOn tois allofylois ho dauid pollus autOn apekteinen meta tOn tu eTnus stratiOtOn,
4Mch:3:7 C x P A1_GSF N1A_GSF VB_AAPNSM RA_DPM A1B_DPM RA_NSM N_NSM A1_APM RD_GPM VAI_AAI3S P RA_GPM RA_GSN N3E_GSN N1M_GPM
4Mch:3:7 since/otherwise [otherwise, e.g., for since, as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole day ć the foreign the David much he/she/it/same to kill after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the the nation [see ethnic] soldier
4Mch:3:7 since for because of (+acc), through (+gen) whole (gen) day (gen), days (acc)   the (dat) foreign ([Adj] dat) the (nom) David (indecl) many (acc) them/same (gen) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) the (gen) nation (gen) soldiers (gen)
4Mch:3:7 4Mch_3:7_1 4Mch_3:7_2 4Mch_3:7_3 4Mch_3:7_4 4Mch_3:7_5 4Mch_3:7_6 4Mch_3:7_7 4Mch_3:7_8 4Mch_3:7_9 4Mch_3:7_10 4Mch_3:7_11 4Mch_3:7_12 4Mch_3:7_13 4Mch_3:7_14 4Mch_3:7_15 4Mch_3:7_16 4Mch_3:7_17 4Mch_3:7_18
4Mch:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:8 τότε δὴ γενομένης ἑσπέρας ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκὼς ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθεν, περὶ ἣν ὁ πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει.
4Mch:3:8 then when evening came, sweating and very weary, he came to the royal tent, about which the entire host of our ancestors was encamped. (4 Maccabees 3:8 Brenton)
4Mch:3:8  
4Mch:3:8 τότε δὴ γενομένης ἑσπέρας ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκὼς ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθεν, περὶ ἣν πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει.
4Mch:3:8 τότε δή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἑσπέρα, -ας, ἡ   καί σφόδρα κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό βασίλειος -ον σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) περί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον    
4Mch:3:8 Wtedy Naprawdę By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wieczór I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królewski Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By przychodzić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przedni urodzony
4Mch:3:8 to/te dE\ genome/nEs e(spe/ras i(drO=n kai\ sfo/dra kekmEkO\s e)pi\ tE\n basi/leion skEnE\n E)=lTen, peri\ E(\n o( pa=s tO=n progo/nOn strato\s e)stratopedeu/kei.
4Mch:3:8 tote dE genomenEs hesperas hidrOn kai sfodra kekmEkOs epi tEn basileion skEnEn ElTen, peri hEn ho pas tOn progonOn stratos estratopedeukei.
4Mch:3:8 D x VB_AMPGSF N1A_GSF V4_PAPNSM C D VX_XAPNSM P RA_ASF A1A_ASM N1_ASF VBI_AAI3S P RR_ASF RA_NSM A3_NSM RA_GPM N2_GPM N2_NSM VXI_YAI3S
4Mch:3:8 then indeed to become become, happen evening ć and also, even, namely vehement, intense, keen, inveighingly, eager to Wear out (κα·μοι=to me/for me) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the royal tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to come about (+acc,+gen) who/whom/which the every all, each, every, the whole of the fore-born ć ć
4Mch:3:8 then indeed upon being-BECOME-ed (gen) evening (gen), evenings (acc)   and vehement, having WEAR OUT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) tent (acc) he/she/it-COME-ed about (+acc,+gen) who/whom/which (acc) the (nom) every (nom|voc) the (gen) fore-born ([Adj] gen)    
4Mch:3:8 4Mch_3:8_1 4Mch_3:8_2 4Mch_3:8_3 4Mch_3:8_4 4Mch_3:8_5 4Mch_3:8_6 4Mch_3:8_7 4Mch_3:8_8 4Mch_3:8_9 4Mch_3:8_10 4Mch_3:8_11 4Mch_3:8_12 4Mch_3:8_13 4Mch_3:8_14 4Mch_3:8_15 4Mch_3:8_16 4Mch_3:8_17 4Mch_3:8_18 4Mch_3:8_19 4Mch_3:8_20 4Mch_3:8_21
4Mch:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:9 οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν,
4Mch:3:9 Now all the rest of them were at supper; (4 Maccabees 3:9 Brenton)
4Mch:3:9  
4Mch:3:9 οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν,
4Mch:3:9 ὁ ἡ τό μέν οὖν ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό δεῖπνον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
4Mch:3:9 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Inny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolacja By być
4Mch:3:9 oi( me\n ou)=n a)/lloi pa/ntes e)pi\ to\ dei=pnon E)=san,
4Mch:3:9 hoi men un alloi pantes epi to deipnon Esan,
4Mch:3:9 RA_NPM x x RD_NPM A3_NPM P RA_ASN N2N_ASN V9_IAI3P
4Mch:3:9 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then other every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the supper to be
4Mch:3:9 the (nom) indeed therefore/then other (nom) all (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) supper (nom|acc|voc) they-were
4Mch:3:9 4Mch_3:9_1 4Mch_3:9_2 4Mch_3:9_3 4Mch_3:9_4 4Mch_3:9_5 4Mch_3:9_6 4Mch_3:9_7 4Mch_3:9_8 4Mch_3:9_9
4Mch:3:9 x x x x x x x x x
4Mch:3:10 ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν, καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς, οὐκ ἠδύνατο δι’ αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν,
4Mch:3:10 but the king, being very much athirst, although he had numerous springs, could not by their means quench his thirst; (4 Maccabees 3:10 Brenton)
4Mch:3:10  
4Mch:3:10 δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν, καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς, οὐκ ἠδύνατο δι’ αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν,
4Mch:3:10 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ ὡς μάλιστα δίψο·ς, -ους, τό; διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί·περ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πηγή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
4Mch:3:10 zaś Król Jak/jak Bardziej tak ???; by pragnąć Chociaż By mieć Wiosna {Sprężyna} ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By goić się By pragnąć
4Mch:3:10 o( de\ basileu\s O(s ma/lista diPSO=n, kai/per a)fTo/nous e)/CHOn pEga/s, ou)k E)du/nato di’ au)tO=n i)a/sasTai tE\n di/PSan,
4Mch:3:10 ho de basileus hOs malista diPSOn, kaiper afTonus eCHOn pEgas, uk Edynato di’ autOn iasasTai tEn diPSan,
4Mch:3:10 RA_NSM x N3V_NSM C D N3E_GPN C A1B_APF V1_PAPNSM N1_APF D V6I_IMI3S P RD_GPM VA_AMN RA_ASF N1S_ASF
4Mch:3:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king as/like more so ???; to thirst although ć to have spring οὐχ before rough breathing to able because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to heal the to thirst
4Mch:3:10 the (nom) Yet king (nom) as/like more so ???s (gen); while THIRST-ing (nom, nom|acc|voc, voc) although   while HAVE-ing (nom) springs (acc) not he/she/it-was-being-ABLE-ed because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) to-be-HEAL-ed the (acc) to-be-THIRST-ing
4Mch:3:10 4Mch_3:10_1 4Mch_3:10_2 4Mch_3:10_3 4Mch_3:10_4 4Mch_3:10_5 4Mch_3:10_6 4Mch_3:10_7 4Mch_3:10_8 4Mch_3:10_9 4Mch_3:10_10 4Mch_3:10_11 4Mch_3:10_12 4Mch_3:10_13 4Mch_3:10_14 4Mch_3:10_15 4Mch_3:10_16 4Mch_3:10_17
4Mch:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:11 ἀλλά τις αὐτὸν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγεν καὶ λύουσα κατέφλεγεν.
4Mch:3:11 but a certain irrational longing for the water in the enemy's camp grew stronger and fiercer upon him, and consumed him with languish. (4 Maccabees 3:11 Brenton)
4Mch:3:11  
4Mch:3:11 ἀλλά τις αὐτὸν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγεν καὶ λύουσα κατέφλεγεν.
4Mch:3:11 ἀλλά τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό   ὕδωρ, ὕδατος, τό     καί λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)  
4Mch:3:11 Ale Jakiś/jakikolwiek On/ona/to/to samo Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Woda I też, nawet, mianowicie By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć
4Mch:3:11 a)lla/ tis au)to\n a)lo/gistos e)piTumi/a tou= para\ toi=s polemi/ois u(/datos e)pitei/nousa sune/frugen kai\ lu/ousa kate/flegen.
4Mch:3:11 alla tis auton alogistos epiTymia tu para tois polemiois hydatos epiteinusa synefrygen kai lyusa kateflegen.
4Mch:3:11 C RI_NSM RD_ASM A1B_NSM N1A_NSF RA_GSM P RA_DPM A1A_DPM N3T_GSN V1_PAPNSF V1I_IAI3S C V1_PAPNSF V1I_IAI3S
4Mch:3:11 but some/any he/she/it/same ć desire lust, appetite, yearning the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć water ć ć and also, even, namely to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy ć
4Mch:3:11 but some/any (nom) him/it/same (acc)   desire (nom|voc) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat)   water (gen)     and while LOOSEN/UNBIND-ing (nom|voc)  
4Mch:3:11 4Mch_3:11_1 4Mch_3:11_2 4Mch_3:11_3 4Mch_3:11_4 4Mch_3:11_5 4Mch_3:11_6 4Mch_3:11_7 4Mch_3:11_8 4Mch_3:11_9 4Mch_3:11_10 4Mch_3:11_11 4Mch_3:11_12 4Mch_3:11_13 4Mch_3:11_14 4Mch_3:11_15
4Mch:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:12 ὅθεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίᾳ σχετλιαζόντων δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας
4Mch:3:12 Wherefore his body-guards being troubled at this longing of the king, two valiant young soldiers, reverencing the desire of the king, put on their panoplies, and taking a pitcher, got over the ramparts of the enemies: (4 Maccabees 3:12 Brenton)
4Mch:3:12  
4Mch:3:12 ὅθεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίᾳ σχετλιαζόντων δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας
4Mch:3:12 ὅ·θεν ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι στρατιώτης, -ου, ὁ καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καθ·οπλίζω (-, -, καθ+οπλι·σ-, -, καθ+ωπλισ-, -) καί   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   χάραξ, -ακος, ὁ
4Mch:3:12 Skąd Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Dwa Młody człowiek Żołnierz Do wytrwałości Król Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc W pełni by uzbrajać się I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Do ??? Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma
4Mch:3:12 o(/Ten tO=n u(paspistO=n e)pi\ tE=| tou= basile/Os e)piTumi/a| sCHetliaDZo/ntOn du/o neani/skoi stratiO=tai karteroi\ kataidesTe/ntes tE\n tou= basile/Os e)piTumi/an ta\s panteuCHi/as kaTOpli/santo kai\ ka/lpEn labo/ntes u(pere/bEsan tou\s tO=n polemi/On CHa/rakas
4Mch:3:12 hoTen tOn hypaspistOn epi tE tu basileOs epiTymia sCHetliaDZontOn dyo neaniskoi stratiOtai karteroi kataidesTentes tEn tu basileOs epiTymian tas panteuCHias kaTOplisanto kai kalpEn labontes hyperebEsan tus tOn polemiOn CHarakas
4Mch:3:12 D RA_GPM A3H_GPM P RA_DSF RA_GSM N3V_GSM N1A_DSF V1_PAPGPM M N2_NPM N1M_NPM A1A_NPM VC_APPNPM RA_ASF RA_GSM N3V_GSM N1A_ASF RA_APF N1A_APF VAI_AMI3P C N1_ASF VB_AAPNPM VZI_AAI3P RA_APM RA_GPM A1A_GPM N3K_APF
4Mch:3:12 from where the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the king desire lust, appetite, yearning ć two young man soldier to endurance ć the the king desire lust, appetite, yearning the ć to fully arm and also, even, namely ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to ??? the the ć stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma
4Mch:3:12 from where the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) the (gen) king (gen) desire (dat)   two (nom, acc, gen) young men (nom|voc) soldiers (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-ENDURANCE-ing (opt)   the (acc) the (gen) king (gen) desire (acc) the (acc)   they-were-FULLY ARM-ed and   upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) they-???-ed the (acc) the (gen)   stakes (acc)
4Mch:3:12 4Mch_3:12_1 4Mch_3:12_2 4Mch_3:12_3 4Mch_3:12_4 4Mch_3:12_5 4Mch_3:12_6 4Mch_3:12_7 4Mch_3:12_8 4Mch_3:12_9 4Mch_3:12_10 4Mch_3:12_11 4Mch_3:12_12 4Mch_3:12_13 4Mch_3:12_14 4Mch_3:12_15 4Mch_3:12_16 4Mch_3:12_17 4Mch_3:12_18 4Mch_3:12_19 4Mch_3:12_20 4Mch_3:12_21 4Mch_3:12_22 4Mch_3:12_23 4Mch_3:12_24 4Mch_3:12_25 4Mch_3:12_26 4Mch_3:12_27 4Mch_3:12_28 4Mch_3:12_29
4Mch:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:13 καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον
4Mch:3:13 and unperceived by the guardians of the gate, they went throughout the whole camp of the enemy in quest. (4 Maccabees 3:13 Brenton)
4Mch:3:13  
4Mch:3:13 καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον
4Mch:3:13 καί λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ἀκρο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX]     κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   στρατό·πεδον, -ου, τό
4Mch:3:13 I też, nawet, mianowicie Nie by zauważać Brama; brama Gubernator cytadeli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wojskowy obóz
4Mch:3:13 kai\ laTo/ntes tou\s tO=n pulO=n a)krofu/lakas dieXE/|esan a)nereunO/menoi kata\ pa=n to\ tO=n polemi/On strato/pedon
4Mch:3:13 kai laTontes tus tOn pylOn akrofylakas dieXEesan anereunOmenoi kata pan to tOn polemiOn stratopedon
4Mch:3:13 C VB_AAPNPM RA_APM RA_GPF N1_GPF N3K_APM VHI_IAI3P V3_PMPNPM P A3_ASN RA_ASN RA_GPM A1A_GPM N2N_ASN
4Mch:3:13 and also, even, namely to not notice the the gate; gate governor of a citadel ć ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the the ć military camp
4Mch:3:13 and upon NOT NOTICE-ing (nom|voc) the (acc) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) governor of a citadels (acc)     down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) the (gen)   military camp (nom|acc|voc)
4Mch:3:13 4Mch_3:13_1 4Mch_3:13_2 4Mch_3:13_3 4Mch_3:13_4 4Mch_3:13_5 4Mch_3:13_6 4Mch_3:13_7 4Mch_3:13_8 4Mch_3:13_9 4Mch_3:13_10 4Mch_3:13_11 4Mch_3:13_12 4Mch_3:13_13 4Mch_3:13_14
4Mch:3:13 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:14 καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐκόμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν·
4Mch:3:14 And having boldly discovered the fountain, they filled out of it the draught for the king. (4 Maccabees 3:14 Brenton)
4Mch:3:14  
4Mch:3:14 καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐκόμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν·
4Mch:3:14 καί ἀν·ευρίσκω (-, -, αν+ευρ·[σ]- or 2nd αν+ευρ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό θαρραλέως [LXX] κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA]
4Mch:3:14 I też, nawet, mianowicie By znajdować przez przeszukiwanie spojrzenie dla Wiosna {Sprężyna} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo ??? By stręczyć do nierządu Król Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij
4Mch:3:14 kai\ a)neura/menoi tE\n pEgE\n e)X au)tE=s Tarrale/Os e)ko/misan tO=| basilei= to\ poto/n·
4Mch:3:14 kai aneuramenoi tEn pEgEn eX autEs TarraleOs ekomisan tO basilei to poton·
4Mch:3:14 C VA_AMPNPM RA_ASF N1_ASF P RD_GSF D VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM RA_ASN N2_ASM
4Mch:3:14 and also, even, namely to find by searching look for the spring out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ??? to procure the king the drinking party; drink
4Mch:3:14 and upon being-FIND BY SEARCHING-ed (nom|voc) the (acc) spring (acc) out of (+gen) her/it/same (gen) ??? they-PROCURE-ed the (dat) king (dat) the (nom|acc) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc)
4Mch:3:14 4Mch_3:14_1 4Mch_3:14_2 4Mch_3:14_3 4Mch_3:14_4 4Mch_3:14_5 4Mch_3:14_6 4Mch_3:14_7 4Mch_3:14_8 4Mch_3:14_9 4Mch_3:14_10 4Mch_3:14_11 4Mch_3:14_12
4Mch:3:14 x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:15 ὁ δὲ καίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι,
4Mch:3:15 But he, though parched with thirst, reasoned that a draught reputed of equal value to blood, would be terribly dangerous to his soul. (4 Maccabees 3:15 Brenton)
4Mch:3:15  
4Mch:3:15 δὲ καίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι,
4Mch:3:15 ὁ ἡ τό δέ καί·περ ὁ ἡ τό     λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κίνδυνος, -ου, ὁ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)   πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] αἷμα[τ], -ατος, τό
4Mch:3:15 zaś Chociaż Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By być Niebezpieczeństwo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Krew
4Mch:3:15 o( de\ kai/per tE=| di/PSE| diapurou/menos e)logi/sato pa/ndeinon ei)=nai ki/ndunon PSuCHE=| logisTe\n i)sodu/namon poto\n ai(/mati,
4Mch:3:15 ho de kaiper tE diPSE diapyrumenos elogisato pandeinon einai kindynon PSyCHE logisTen isodynamon poton haimati,
4Mch:3:15 RA_NSM x C RA_DSF N1S_DSF V4_PMPNSM VAI_AMI3S A1B_ASM V9_PAN N2_ASM N1_DSF VS_APPASN A1B_ASN N2_ASM N3M_DSN
4Mch:3:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] although the ć ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks ć to be danger life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks ć drinking party; drink blood
4Mch:3:15 the (nom) Yet although the (dat)     he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed   to-be danger (acc) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed upon being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom|acc|voc)   drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) blood (dat)
4Mch:3:15 4Mch_3:15_1 4Mch_3:15_2 4Mch_3:15_3 4Mch_3:15_4 4Mch_3:15_5 4Mch_3:15_6 4Mch_3:15_7 4Mch_3:15_8 4Mch_3:15_9 4Mch_3:15_10 4Mch_3:15_11 4Mch_3:15_12 4Mch_3:15_13 4Mch_3:15_14 4Mch_3:15_15
4Mch:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:16 ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισεν τὸ πόμα τῷ θεῷ.
4Mch:3:16 Wherefore, setting up reasoning in opposition to his desire, he poured out the draught to God. (4 Maccabees 3:16 Brenton)
4Mch:3:16  
4Mch:3:16 ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισεν τὸ πόμα τῷ θεῷ.
4Mch:3:16 ὅ·θεν ἀντι·τίθημι [LXX] (-, αντι+θη·σ-, 2nd ath. αντι+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:3:16 Skąd Do ??? Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Logika By wylewać ulewę jak libacja Pij Bóg 
4Mch:3:16 o(/Ten a)ntiTei\s tE=| e)piTumi/a| to\n logismo\n e)/speisen to\ po/ma tO=| TeO=|.
4Mch:3:16 hoTen antiTeis tE epiTymia ton logismon espeisen to poma tO TeO.
4Mch:3:16 D VB_AAPNSM RA_DSF N1A_DSF RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_DSM N2_DSM
4Mch:3:16 from where to ??? the desire lust, appetite, yearning the logic to pour pour out as a libation the drink the god [see theology]
4Mch:3:16 from where upon ???-ing (nom|voc) the (dat) desire (dat) the (acc) logic (acc) he/she/it-POUR-ed the (nom|acc) drink (nom|acc|voc) the (dat) god (dat)
4Mch:3:16 4Mch_3:16_1 4Mch_3:16_2 4Mch_3:16_3 4Mch_3:16_4 4Mch_3:16_5 4Mch_3:16_6 4Mch_3:16_7 4Mch_3:16_8 4Mch_3:16_9 4Mch_3:16_10 4Mch_3:16_11
4Mch:3:16 x x x x x x x x x x x
4Mch:3:17 δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς
4Mch:3:17 For the temperate mind has power to conquer the pressure of the passions, and to quench the fires of excitement, (4 Maccabees 3:17 Brenton)
4Mch:3:17  
4Mch:3:17 δυνατὸς γὰρ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς
4Mch:3:17 δυνατός -ή -όν γάρ ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ἀνάγκη, -ης, ἡ καί σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό    
4Mch:3:17 Zdolny Dla odtąd, jak Odczuwalny Umysł By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Przymusu/potrzeba I też, nawet, mianowicie By gasić
4Mch:3:17 dunato\s ga\r o( sO/frOn nou=s nikE=sai ta\s tO=n paTO=n a)na/gkas kai\ sbe/sai ta\s tO=n oi)/strOn flegmona\s
4Mch:3:17 dynatos gar ho sOfrOn nus nikEsai tas tOn paTOn anankas kai sbesai tas tOn oistrOn flegmonas
4Mch:3:17 A1_NSM x RA_NSM A3N_NSM N3_NSM VA_AAN RA_APF RA_GPN N3E_GPN N1_APF C VA_AAN RA_APF RA_GPM N2_GPM N1_APF
4Mch:3:17 capable for since, as the sensible mind to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience compulsion/necessity and also, even, namely to extinguish the the ć ć
4Mch:3:17 capable ([Adj] nom) for the (nom) sensible ([Adj] nom) mind (nom) to-BE-VICTORIOUS-(OVER), be-you(sg)-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER)!, he/she/it-happens-to-BE-VICTORIOUS-(OVER) (opt) the (acc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) compulsions/necessities (acc) and to-EXTINGUISH, be-you(sg)-EXTINGUISH-ed!, he/she/it-happens-to-EXTINGUISH (opt) the (acc) the (gen)    
4Mch:3:17 4Mch_3:17_1 4Mch_3:17_2 4Mch_3:17_3 4Mch_3:17_4 4Mch_3:17_5 4Mch_3:17_6 4Mch_3:17_7 4Mch_3:17_8 4Mch_3:17_9 4Mch_3:17_10 4Mch_3:17_11 4Mch_3:17_12 4Mch_3:17_13 4Mch_3:17_14 4Mch_3:17_15 4Mch_3:17_16
4Mch:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:18 καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ’ ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκἀγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας.
4Mch:3:18 and to wrestle down the pains of the body, however excessive; and, through the excellency of reasoning, to abominate all the assaults of the passions. (4 Maccabees 3:18 Brenton)
4Mch:3:18  
4Mch:3:18 καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ’ ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκἀγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας.
4Mch:3:18 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό   κατά ὑπερ·βολή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)  
4Mch:3:18 I też, nawet, mianowicie Ciało W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Hiperbola By być I też, nawet, mianowicie Logika Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:3:18 kai\ ta\s tO=n sOma/tOn a)lgEdo/nas kaT’ u(perbolE\n ou)/sas katapalai=sai kai\ tE=| kaloka)gaTi/a| tou= logismou= a)poptu/sai pa/sas ta\s tO=n paTO=n e)pikratei/as.
4Mch:3:18 kai tas tOn sOmatOn algEdonas kaT’ hyperbolEn usas katapalaisai kai tE kalokagaTia tu logismu apoptysai pasas tas tOn paTOn epikrateias.
4Mch:3:18 C RA_APF RA_GPN N3M_GPN N3N_APF P N1_ASF V9_PAPAPF VA_AAN C RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM VA_AAN A1S_APF RA_APF RA_GPN N3E_GPN N1A_APF
4Mch:3:18 and also, even, namely the the body ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hyperbole to be ć and also, even, namely the ć the logic ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience ć
4Mch:3:18 and the (acc) the (gen) bodies (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) hyperbole (acc) while being (acc)   and the (dat)   the (gen) logic (gen)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)  
4Mch:3:18 4Mch_3:18_1 4Mch_3:18_2 4Mch_3:18_3 4Mch_3:18_4 4Mch_3:18_5 4Mch_3:18_6 4Mch_3:18_7 4Mch_3:18_8 4Mch_3:18_9 4Mch_3:18_10 4Mch_3:18_11 4Mch_3:18_12 4Mch_3:18_13 4Mch_3:18_14 4Mch_3:18_15 4Mch_3:18_16 4Mch_3:18_17 4Mch_3:18_18 4Mch_3:18_19 4Mch_3:18_20
4Mch:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:19 Ἤδη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ.
4Mch:3:19 But the occasion now invites us to give an illustration of temperate reasoning from history. (4 Maccabees 3:19 Brenton)
4Mch:3:19  
4Mch:3:19 Ἤδη δὲ καὶ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ.
4Mch:3:19 ἤδη δέ καί ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀπό·δειξις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱστορία, -ας, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:3:19 Już do teraz, do wtedy zaś I też, nawet, mianowicie Okres czasu Ja By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wystawa Pytanie {Informacja} [zobacz historię] Odczuwalny Logika
4Mch:3:19 *)/EdE de\ kai\ o( kairo\s E(ma=s kalei= e)pi\ tE\n a)po/deiXin tE=s i(stori/as tou= sO/fronos logismou=.
4Mch:3:19 EdE de kai ho kairos hEmas kalei epi tEn apodeiXin tEs historias tu sOfronos logismu.
4Mch:3:19 D x D RA_NSM N2_NSM RP_AP V2_PAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF RA_GSM A3N_GSM N2_GSM
4Mch:3:19 already by now, by then δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the period of time I to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the exhibition the inquiry [see history] the sensible logic
4Mch:3:19 already Yet and the (nom) period of time (nom) us (acc) he/she/it-is-CALL-ing, you(sg)-are-being-CALL-ed (classical), be-you(sg)-CALL-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) exhibition (acc) the (gen) inquiry (gen), inquiries (acc) the (gen) sensible ([Adj] gen) logic (gen)
4Mch:3:19 4Mch_3:19_1 4Mch_3:19_2 4Mch_3:19_3 4Mch_3:19_4 4Mch_3:19_5 4Mch_3:19_6 4Mch_3:19_7 4Mch_3:19_8 4Mch_3:19_9 4Mch_3:19_10 4Mch_3:19_11 4Mch_3:19_12 4Mch_3:19_13 4Mch_3:19_14 4Mch_3:19_15
4Mch:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:20 Ἐπειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι,
4Mch:3:20 For at a time when our fathers were in possession of undisturbed peace through obedience to the law, and were prosperous, so that Seleucus Nicanor, the king of Asia, both assigned them money for divine service, and accepted their form of government, (4 Maccabees 3:20 Brenton)
4Mch:3:20  
4Mch:3:20 Ἐπειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι,
4Mch:3:20 ἐπει·δή γάρ βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰρήνη, -ης, ἡ διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) καλῶς ὥστε καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἀσία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ καί χρῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) καί ὁ ἡ τό πολιτεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δέχομαι (απο+δεχ-, -, απο+δεξ-, -, -, απο+δεχ·θ-)
4Mch:3:20 ??? Dla odtąd, jak Głęboko Pokój Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ojciec Ja By mieć I też, nawet, mianowicie By działać Dobrze/słusznie Tak tamto I też, nawet, mianowicie Azja [Rzymska prowincja z] Król Nikanor I też, nawet, mianowicie Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By wykląć ustalony na boku, wyklinać I też, nawet, mianowicie Administracja państwowa On/ona/to/to samo By witać
4Mch:3:20 *)epeidE\ ga\r baTei=an ei)rE/nEn dia\ tE\n eu)nomi/an oi( pate/res E(mO=n ei)=CHon kai\ e)/pratton kalO=s O(/ste kai\ to\n tE=s *)asi/as basile/a *se/leukon to\n *nika/nora kai\ CHrE/mata ei)s tE\n i(erourgi/an au)toi=s a)fori/sai kai\ tE\n politei/an au)tO=n a)pode/CHesTai,
4Mch:3:20 epeidE gar baTeian eirEnEn dia tEn eunomian hoi pateres hEmOn eiCHon kai epratton kalOs hOste kai ton tEs asias basilea seleukon ton nikanora kai CHrEmata eis tEn hierurgian autois aforisai kai tEn politeian autOn apodeCHesTai,
4Mch:3:20 C x A3U_ASF N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_NPM N3_NPM RP_GP V1I_IAI3P C V1I_IAI3P D C D RA_ASM RA_GSF N1A_GSF N3V_ASM N2_ASM RA_ASM N3R_ASM D N3M_APN P RA_ASF N1A_ASF RD_DPM VA_AAN C RA_ASF N1A_ASF RD_GPM V1_PMN
4Mch:3:20 ??? for since, as deep peace because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the father I to have and also, even, namely to act well/rightly so that and also, even, namely the the Asia [Roman province of] king ć the Nicanor and also, even, namely means (wealth, necessities, {time related, expose?}) into (+acc) the ć he/she/it/same to excommunicate set apart, unchurch and also, even, namely the polity he/she/it/same to welcome
4Mch:3:20 ??? for deep ([Adj] acc) peace (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc)   the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing and I-was-ACT-ing, they-were-ACT-ing well/rightly so that and the (acc) the (gen) Asia (gen) king (acc)   the (acc) Nicanor (acc) and meanses (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc)   them/same (dat) to-EXCOMMUNICATE, be-you(sg)-EXCOMMUNICATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXCOMMUNICATE (opt) and the (acc) polity (acc) them/same (gen) to-be-being-WELCOME-ed
4Mch:3:20 4Mch_3:20_1 4Mch_3:20_2 4Mch_3:20_3 4Mch_3:20_4 4Mch_3:20_5 4Mch_3:20_6 4Mch_3:20_7 4Mch_3:20_8 4Mch_3:20_9 4Mch_3:20_10 4Mch_3:20_11 4Mch_3:20_12 4Mch_3:20_13 4Mch_3:20_14 4Mch_3:20_15 4Mch_3:20_16 4Mch_3:20_17 4Mch_3:20_18 4Mch_3:20_19 4Mch_3:20_20 4Mch_3:20_21 4Mch_3:20_22 4Mch_3:20_23 4Mch_3:20_24 4Mch_3:20_25 4Mch_3:20_26 4Mch_3:20_27 4Mch_3:20_28 4Mch_3:20_29 4Mch_3:20_30 4Mch_3:20_31 4Mch_3:20_32 4Mch_3:20_33 4Mch_3:20_34 4Mch_3:20_35
4Mch:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:3:21 τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς.
4Mch:3:21 then certain persons, bringing in new things contrary to the general unanimity, in various ways fell into calamities. (4 Maccabees 3:21 Brenton)
4Mch:3:21  
4Mch:3:21 τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς.
4Mch:3:21 τότε δή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πρός ὁ ἡ τό κοινός -ή -όν       χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-)  
4Mch:3:21 Wtedy Naprawdę Jakiś/jakikolwiek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wspólny/wulgarny By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się)
4Mch:3:21 to/te dE/ tines pro\s tE\n koinE\n neOteri/santes o(mo/noian polutro/pois e)CHrE/santo sumforai=s.
4Mch:3:21 tote dE tines pros tEn koinEn neOterisantes homonoian polytropois eCHrEsanto symforais.
4Mch:3:21 D x RI_NPM P RA_ASF A1_ASF VA_AAPNPM N1A_ASF A1B_DPM VAI_AMI3P N1A_DPF
4Mch:3:21 then indeed some/any toward (+acc,+gen,+dat) the common/vulgar ć ć ć to use/treat (profit, advise) ć
4Mch:3:21 then indeed some/any (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) common/vulgar ([Adj] acc)       they-were-USE/TREAT-ed  
4Mch:3:21 4Mch_3:21_1 4Mch_3:21_2 4Mch_3:21_3 4Mch_3:21_4 4Mch_3:21_5 4Mch_3:21_6 4Mch_3:21_7 4Mch_3:21_8 4Mch_3:21_9 4Mch_3:21_10 4Mch_3:21_11
4Mch:3:21 x x x x x x x x x x x