4Mch:4:1 Σιμων γάρ τις πρὸς Ονιαν ἀντιπολιτευόμενος τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διὰ βίου, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οὐκ ἴσχυσεν κακῶσαι, φυγὰς ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων.
4Mch:4:1 For a certain man named Simon, who was in opposition to Onias, who once held the high priesthood for life, and was an honourable and good man, after that by slandering him in every way, he could not injure him with the people, went away as an exile, with the intention of betraying his country. (4 Maccabees 4:1 Brenton)
4Mch:4:1  
4Mch:4:1 Σιμων γάρ τις πρὸς Ονιαν ἀντιπολιτευόμενος τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διὰ βίου, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οὐκ ἴσχυσεν κακῶσαι, φυγὰς ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων.
4Mch:4:1 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πρός     ὁ ἡ τό ποτέ[2] ὁ ἡ τό   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) διά βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπει·δή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τρόπος, -ου, ὁ δια·βάλλω (δια+βαλλ-, -, 2nd δια+βαλ-, -, -, δια+βλη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ προ·δίδωμι (ath. προ+διδ(ο)-/ath. προ+διδ(ω)-, προ+δω·σ-, προ+δω·κ-, -, -, -)
4Mch:4:1 Simon Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Raz By mieć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Życie; by żyć W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By twierdzić/bądź przeciw oskarżeniu (oskarżenie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By mieć siła By robić rzeczy trudne dla Lot; by uciekać Ojczyzna Do ???
4Mch:4:1 *simOn ga/r tis pro\s *onian a)ntipoliteuo/menos to/n pote tE\n a)rCHierOsu/nEn e)/CHonta dia\ bi/ou, kalo\n kai\ a)gaTo\n a)/ndra, e)peidE\ pa/nta tro/pon diaba/llOn u(pe\r tou= e)/Tnous ou)k i)/sCHusen kakO=sai, fuga\s O)/|CHeto tE\n patri/da prodO/sOn.
4Mch:4:1 simOn gar tis pros onian antipoliteuomenos ton pote tEn arCHierOsynEn eCHonta dia biu, kalon kai agaTon andra, epeidE panta tropon diaballOn hyper tu eTnus uk isCHysen kakOsai, fygas OCHeto tEn patrida prodOsOn.
4Mch:4:1 N_NSM x RI_NSM P N1T_ASM V1_PMPNSM RA_ASM x RA_ASF N1_ASF V1_PAPASM P N2_GSM A1_ASM C A1_ASM N3_ASM C A3_ASM N2_ASM V1_PAPNSM P RA_GSN N3E_GSN D VAI_AAI3S VA_AAN N3D_NSM V1I_IMI3S RA_ASF N3D_ASF VF_FAPNSM
4Mch:4:1 Simon for since, as some/any toward (+acc,+gen,+dat) ć ć the once the ć to have because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) life; to live right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ??? every all, each, every, the whole of manner way, means, method,attitude to allege/make accusation against (accusation) above (+acc), on behalf of (+gen) the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to have strength to make things difficult for flight; to flee ć the fatherland to ???
4Mch:4:1 Simon (nom|voc) for some/any (nom) toward (+acc,+gen,+dat)     the (acc) once the (acc)   while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and good ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (acc) ??? all (nom|acc|voc), every (acc) manner (acc) while ALLEGE/MAKE-ing-ACCUSATION-AGAINST (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) nation (gen) not he/she/it-HAVE-ed-STRENGTH to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) flights (acc); upon FLEE-ing (nom|voc)   the (acc) fatherland (acc) going-to-??? (fut ptcp) (nom)
4Mch:4:1 4Mch_4:1_1 4Mch_4:1_2 4Mch_4:1_3 4Mch_4:1_4 4Mch_4:1_5 4Mch_4:1_6 4Mch_4:1_7 4Mch_4:1_8 4Mch_4:1_9 4Mch_4:1_10 4Mch_4:1_11 4Mch_4:1_12 4Mch_4:1_13 4Mch_4:1_14 4Mch_4:1_15 4Mch_4:1_16 4Mch_4:1_17 4Mch_4:1_18 4Mch_4:1_19 4Mch_4:1_20 4Mch_4:1_21 4Mch_4:1_22 4Mch_4:1_23 4Mch_4:1_24 4Mch_4:1_25 4Mch_4:1_26 4Mch_4:1_27 4Mch_4:1_28 4Mch_4:1_29 4Mch_4:1_30 4Mch_4:1_31 4Mch_4:1_32
4Mch:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:2 ὅθεν ἥκων πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας στρατηγὸν ἔλεγεν
4Mch:4:2 Whence coming to Apollonius, the military governor of Syria, and Phoenicia, and Cilicia, he said, (4 Maccabees 4:2 Brenton)
4Mch:4:2  
4Mch:4:2 ὅθεν ἥκων πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας στρατηγὸν ἔλεγεν
4Mch:4:2 ὅ·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός   ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ τέ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί Κιλικία, -ας, ἡ στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:4:2 Skąd By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syria [Rzymska prowincja z] I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony I też, nawet, mianowicie Cylicja [prowincja z] stategist By mówić/opowiadaj
4Mch:4:2 o(/Ten E(/kOn pro\s *)apollO/nion to\n *suri/as te kai\ *foini/kEs kai\ *kiliki/as stratEgo\n e)/legen
4Mch:4:2 hoTen hEkOn pros apollOnion ton syrias te kai foinikEs kai kilikias stratEgon elegen
4Mch:4:2 D V1_PAPNSM P N2_ASM RA_ASM N1A_GSF x C N1_GSF C N1A_GSF N2_ASM V1I_IAI3S
4Mch:4:2 from where to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) ć the Syria [Roman province of] and [postpositive coordinate] and also, even, namely Phoenicia; purple-red and also, even, namely Cilicia [province of] stategist to say/tell
4Mch:4:2 from where while HAVE COME-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) Syria (gen) and [postpositive coordinate] and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) and Cilicia (gen) stategist (acc) he/she/it-was-SAY/TELL-ing
4Mch:4:2 4Mch_4:2_1 4Mch_4:2_2 4Mch_4:2_3 4Mch_4:2_4 4Mch_4:2_5 4Mch_4:2_6 4Mch_4:2_7 4Mch_4:2_8 4Mch_4:2_9 4Mch_4:2_10 4Mch_4:2_11 4Mch_4:2_12 4Mch_4:2_13
4Mch:4:2 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:3 Εὔνους ὢν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν ἥκω μηνύων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδας ἐν τοῖς Ιεροσολύμων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοῖς ἱεροῖς μὴ ἐπικοινωνούσας, καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ.
4Mch:4:3 Having good will to the king's affairs, I am come to inform thee that infinite private wealth is laid up in the treasuries of Jerusalem which do not belong to the temple, but pertain to king Seleucus. (4 Maccabees 4:3 Brenton)
4Mch:4:3  
4Mch:4:3 Εὔνους ὢν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν ἥκω μηνύων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδας ἐν τοῖς Ιεροσολύμων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοῖς ἱεροῖς μὴ ἐπικοινωνούσας, καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ.
4Mch:4:3 εὔνους -ουν a.k.a. εὔνοος [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) μηνύω (μηνυ-, μηνυ·σ-, μηνυ·σ-, -, -, μηνυ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   χρῆμα[τ], -ατος, τό μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. γαζο·φυλάκιον, -ου, τό θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) μή   καί   οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Mch:4:3 ??? By być Król Sprawa [zobacz pragmatyczny] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By informować rób znany; oświadczaj Dużo Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Skarbnica By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Nie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król
4Mch:4:3 *eu)/nous O)\n toi=s tou= basile/Os pra/gmasin E(/kO mEnu/On polla\s i)diOtikO=n CHrEma/tOn muria/das e)n toi=s *ierosolu/mOn gaDZofulaki/ois teTEsauri/sTai toi=s i(eroi=s mE\ e)pikoinOnou/sas, kai\ prosE/kein tau=ta *seleu/kO| tO=| basilei=.
4Mch:4:3 eunus On tois tu basileOs pragmasin hEkO mEnyOn pollas idiOtikOn CHrEmatOn myriadas en tois ierosolymOn gaDZofylakiois teTEsaurisTai tois hierois mE epikoinOnusas, kai prosEkein tauta seleukO tO basilei.
4Mch:4:3 A1C_NSM V9_PAPNSM RA_DPN RA_GSM N3V_GSM N3M_DPN V1_PAI1S V1_PAPNSM A1_APF A1_GPN N3M_GPN N3D_APF P RA_DPN N_GP N2N_DPN VT_PPN RA_DPM A1A_DPM D V2_PAPAPF C V1_PAN RD_APN N2_DSM RA_DSM N3V_DSM
4Mch:4:3 ??? to be the the king matter [see pragmatic] to have come I have come. I have arrived. to inform make known; declare much ć means (wealth, necessities, {time related, expose?}) myriad [unit of ten thousand] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jerusalem [city of] treasury to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ not ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the king
4Mch:4:3 ??? ([Adj] acc, nom|voc) while being (nom) the (dat) the (gen) king (gen) matters (dat) I-am-HAVE COME-ing, I-should-be-HAVE COME-ing, I-should-have-HAVE COME-ed while INFORM-ing (nom) many (acc)   meanses (gen) myriads (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Jerusalem (gen) treasuries (dat) to-have-been-TREASURE UP-ed the (dat) sanctuaries (dat); sacred ([Adj] dat) not   and   these (nom|acc)   the (dat) king (dat)
4Mch:4:3 4Mch_4:3_1 4Mch_4:3_2 4Mch_4:3_3 4Mch_4:3_4 4Mch_4:3_5 4Mch_4:3_6 4Mch_4:3_7 4Mch_4:3_8 4Mch_4:3_9 4Mch_4:3_10 4Mch_4:3_11 4Mch_4:3_12 4Mch_4:3_13 4Mch_4:3_14 4Mch_4:3_15 4Mch_4:3_16 4Mch_4:3_17 4Mch_4:3_18 4Mch_4:3_19 4Mch_4:3_20 4Mch_4:3_21 4Mch_4:3_22 4Mch_4:3_23 4Mch_4:3_24 4Mch_4:3_25 4Mch_4:3_26 4Mch_4:3_27
4Mch:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:4 τούτων ἕκαστα γνοὺς ὁ Ἀπολλώνιος τὸν μὲν Σιμωνα τῆς εἰς τὸν βασιλέα κηδεμονίας ἐπαινεῖ, πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν.
4Mch:4:4 Apollonius, acquainting himself with the particulars of this, praised Simon for his care of the king's interests, and going up to Seleucus informed him of the treasure; (4 Maccabees 4:4 Brenton)
4Mch:4:4  
4Mch:4:4 τούτων ἕκαστα γνοὺς Ἀπολλώνιος τὸν μὲν Σιμωνα τῆς εἰς τὸν βασιλέα κηδεμονίας ἐπαινεῖ, πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν.
4Mch:4:4 οὗτος αὕτη τοῦτο ἕκαστος -η -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέν Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) πρός δέ ὁ ἡ τό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό θησαυρός, -οῦ, ὁ
4Mch:4:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Simon Do (+przyspieszenie) Król By chwalić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zaś By podnosić Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Skarb
4Mch:4:4 tou/tOn e(/kasta gnou\s o( *)apollO/nios to\n me\n *simOna tE=s ei)s to\n basile/a kEdemoni/as e)painei=, pro\s de\ to\n *se/leukon a)naba\s katemE/nuse to\n tO=n CHrEma/tOn TEsauro/n.
4Mch:4:4 tutOn hekasta gnus ho apollOnios ton men simOna tEs eis ton basilea kEdemonias epainei, pros de ton seleukon anabas katemEnyse ton tOn CHrEmatOn TEsauron.
4Mch:4:4 RD_GPN A1_APN VZ_AAPNSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM x N3W_ASM RA_GSF P RA_ASM N3V_ASM N1A_GSF V2_PAI3S P x RA_ASM N2_ASM VZ_AAPNSM VAI_AAI3S RA_ASM RA_GPN N3M_GPN N2_ASM
4Mch:4:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] each to know i.e. recognize. the ć the indeed (yet, certainly, surely) Simon the into (+acc) the king ć to praise toward (+acc,+gen,+dat) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to ascend ć the the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) treasure
4Mch:4:4 these (gen) each (of two) (nom|acc|voc) upon KNOW-ing (nom|voc) the (nom)   the (acc) indeed Simon (acc) the (gen) into (+acc) the (acc) king (acc)   he/she/it-is-PRAISE-ing, you(sg)-are-being-PRAISE-ed (classical), be-you(sg)-PRAISE-ing! toward (+acc,+gen,+dat) Yet the (acc)   upon ASCEND-ing (nom|voc)   the (acc) the (gen) meanses (gen) treasure (acc)
4Mch:4:4 4Mch_4:4_1 4Mch_4:4_2 4Mch_4:4_3 4Mch_4:4_4 4Mch_4:4_5 4Mch_4:4_6 4Mch_4:4_7 4Mch_4:4_8 4Mch_4:4_9 4Mch_4:4_10 4Mch_4:4_11 4Mch_4:4_12 4Mch_4:4_13 4Mch_4:4_14 4Mch_4:4_15 4Mch_4:4_16 4Mch_4:4_17 4Mch_4:4_18 4Mch_4:4_19 4Mch_4:4_20 4Mch_4:4_21 4Mch_4:4_22 4Mch_4:4_23 4Mch_4:4_24
4Mch:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:5 καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σιμωνος καὶ βαρυτάτου στρατοῦ
4Mch:4:5 and getting authority about it, and quickly advancing into our country with the accursed Simon and a very heavy force, (4 Maccabees 4:5 Brenton)
4Mch:4:5  
4Mch:4:5 καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σιμωνος καὶ βαρυτάτου στρατοῦ
4Mch:4:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως εἰς[1] ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό   Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων καί βαρύ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of βαρύς)  
4Mch:4:5 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do (+przyspieszenie) Ojczyzna Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Simon I też, nawet, mianowicie Najbardziej ciężki
4Mch:4:5 kai\ labO\n tE\n peri\ au)tO=n e)Xousi/an taCHu\ ei)s tE\n patri/da E(mO=n meta\ tou= katara/tou *simOnos kai\ baruta/tou stratou=
4Mch:4:5 kai labOn tEn peri autOn eXusian taCHy eis tEn patrida hEmOn meta tu kataratu simOnos kai barytatu stratu
4Mch:4:5 C VB_AAPNSM RA_ASF P RD_GPM N1A_ASF A3U_ASF P RA_ASF N3D_ASF RP_GP P RA_GSM A1B_GSM N3W_GSM C A1_GSMS N2_GSM
4Mch:4:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the about (+acc,+gen) he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate into (+acc) the fatherland I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć Simon and also, even, namely heaviest ć
4Mch:4:5 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (acc) about (+acc,+gen) them/same (gen) authority (acc) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) fatherland (acc) us (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen)   Simon (gen) and heaviest ([Adj] gen)  
4Mch:4:5 4Mch_4:5_1 4Mch_4:5_2 4Mch_4:5_3 4Mch_4:5_4 4Mch_4:5_5 4Mch_4:5_6 4Mch_4:5_7 4Mch_4:5_8 4Mch_4:5_9 4Mch_4:5_10 4Mch_4:5_11 4Mch_4:5_12 4Mch_4:5_13 4Mch_4:5_14 4Mch_4:5_15 4Mch_4:5_16 4Mch_4:5_17 4Mch_4:5_18
4Mch:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:6 προσελθὼν ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα.
4Mch:4:6 he said that he came with the commands of the king that he should take the private money of the treasure. (4 Maccabees 4:6 Brenton)
4Mch:4:6  
4Mch:4:6 προσελθὼν ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα.
4Mch:4:6 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐντολή, -ῆς, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) χρῆμα[τ], -ατος, τό
4Mch:4:6 By nadchodzić Król Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By mówić/opowiadaj Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Skarbnica By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?})
4Mch:4:6 proselTO\n tai=s tou= basile/Os e)ntolai=s E(/kein e)/legen o(/pOs ta\ i)diOtika\ tou= gaDZofulaki/ou la/boi CHrE/mata.
4Mch:4:6 proselTOn tais tu basileOs entolais hEkein elegen hopOs ta idiOtika tu gaDZofylakiu laboi CHrEmata.
4Mch:4:6 VB_AAPNSM RA_DPF RA_GSM N3V_GSM N1A_DPF V1_PAN V1I_IAI3S C RA_APN A1_APN RA_GSN N2N_GSN VB_AAO3S N3M_APN
4Mch:4:6 to approach the the king precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to have come I have come. I have arrived. to say/tell so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the ć the treasury to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand means (wealth, necessities, {time related, expose?})
4Mch:4:6 upon APPROACH-ing (nom) the (dat) the (gen) king (gen) precepts (dat) to-be-HAVE COME-ing, I-had-HAVE COME-ed he/she/it-was-SAY/TELL-ing this is how the (nom|acc)   the (gen) treasury (gen) he/she/it-happens-to-TAKE HOLD OF (opt) meanses (nom|acc|voc)
4Mch:4:6 4Mch_4:6_1 4Mch_4:6_2 4Mch_4:6_3 4Mch_4:6_4 4Mch_4:6_5 4Mch_4:6_6 4Mch_4:6_7 4Mch_4:6_8 4Mch_4:6_9 4Mch_4:6_10 4Mch_4:6_11 4Mch_4:6_12 4Mch_4:6_13 4Mch_4:6_14
4Mch:4:6 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:7 καὶ τοῦ ἔθνους πρὸς τὸν λόγον σχετλιάζοντος ἀντιλέγοντός τε, πάνδεινον εἶναι νομίσαντες εἰ οἱ τὰς παρακαταθήκας πιστεύσαντες τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται, ὡς οἷόν τε ἦν ἐκώλυον.
4Mch:4:7 And the nation, indignant at this proclamation, and replying to the effect that it was extremely unfair that those who had committed deposits to the sacred treasury should be deprived of them, resisted as well as they could. (4 Maccabees 4:7 Brenton)
4Mch:4:7  
4Mch:4:7 καὶ τοῦ ἔθνους πρὸς τὸν λόγον σχετλιάζοντος ἀντιλέγοντός τε, πάνδεινον εἶναι νομίσαντες εἰ οἱ τὰς παρακαταθήκας πιστεύσαντες τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται, ὡς οἷόν τε ἦν ἐκώλυον.
4Mch:4:7 καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) τέ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) εἰ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) θησαυρός, -οῦ, ὁ   ὡς οἷος -α -ον τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
4Mch:4:7 I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić przeciw I [umieszczona z tyłu współrzędna] By być By przyjmować Jeżeli Deponuj się By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Skarb Jak/jak Taki/z jaki rodzaj I [umieszczona z tyłu współrzędna] By być By przeszkadzać
4Mch:4:7 kai\ tou= e)/Tnous pro\s to\n lo/gon sCHetlia/DZontos a)ntile/gonto/s te, pa/ndeinon ei)=nai nomi/santes ei) oi( ta\s parakataTE/kas pisteu/santes tO=| i(erO=| TEsaurO=| sterETE/sontai, O(s oi(=o/n te E)=n e)kO/luon.
4Mch:4:7 kai tu eTnus pros ton logon sCHetliaDZontos antilegontos te, pandeinon einai nomisantes ei hoi tas parakataTEkas pisteusantes tO hierO TEsaurO sterETEsontai, hOs hoion te En ekOlyon.
4Mch:4:7 C RA_GSN N3E_GSN P RA_ASM N2_ASM V1_PAPGSM V1_PAPGSM x A1B_ASN V9_PAN VA_AAPNPM C RA_NPM RA_APF N1_APF VA_AAPNPM RA_DSM A1A_DSM N2_DSM VC_FPI3P C A1A_ASN x V9_IAI3S V1I_IAI3P
4Mch:4:7 and also, even, namely the nation [see ethnic] toward (+acc,+gen,+dat) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć to speak against and [postpositive coordinate] ć to be to assume if the the deposit to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ treasure ć as/like such/of what kind and [postpositive coordinate] to be to hinder
4Mch:4:7 and the (gen) nation (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) word (acc)   while SPEAK-ing-AGAINST (gen) and [postpositive coordinate]   to-be upon ASSUME-ing (nom|voc) if the (nom) the (acc) deposits (acc) upon BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (nom|voc) the (dat) sanctuary (dat); sacred ([Adj] dat) treasure (dat)   as/like such/of what kind (acc, nom|acc) and [postpositive coordinate] he/she/it-was I-was-HINDER-ing, they-were-HINDER-ing
4Mch:4:7 4Mch_4:7_1 4Mch_4:7_2 4Mch_4:7_3 4Mch_4:7_4 4Mch_4:7_5 4Mch_4:7_6 4Mch_4:7_7 4Mch_4:7_8 4Mch_4:7_9 4Mch_4:7_10 4Mch_4:7_11 4Mch_4:7_12 4Mch_4:7_13 4Mch_4:7_14 4Mch_4:7_15 4Mch_4:7_16 4Mch_4:7_17 4Mch_4:7_18 4Mch_4:7_19 4Mch_4:7_20 4Mch_4:7_21 4Mch_4:7_22 4Mch_4:7_23 4Mch_4:7_24 4Mch_4:7_25 4Mch_4:7_26
4Mch:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:8 μετὰ ἀπειλῶν δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ἀπῄει εἰς τὸ ἱερόν.
4Mch:4:8 But Appolonius went away with threats into the temple. (4 Maccabees 4:8 Brenton)
4Mch:4:8  
4Mch:4:8 μετὰ ἀπειλῶν δὲ Ἀπολλώνιος ἀπῄει εἰς τὸ ἱερόν.
4Mch:4:8 μετά ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
4Mch:4:8 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Groźba; by zagrażać zaś By ruszać się od Do (+przyspieszenie) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
4Mch:4:8 meta\ a)peilO=n de\ o( *)apollO/nios a)pE/|ei ei)s to\ i(ero/n.
4Mch:4:8 meta apeilOn de ho apollOnios apEei eis to hieron.
4Mch:4:8 P V2_PAPNSM x RA_NSM N2_NSM V9_IAI3S P RA_ASN N2N_ASN
4Mch:4:8 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing threat; to threaten δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to move from into (+acc) the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
4Mch:4:8 after (+acc), with (+gen) threats (gen); while THREATEN-ing (nom) Yet the (nom)   he/she/it-was-MOVE-ing-FROM into (+acc) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc)
4Mch:4:8 4Mch_4:8_1 4Mch_4:8_2 4Mch_4:8_3 4Mch_4:8_4 4Mch_4:8_5 4Mch_4:8_6 4Mch_4:8_7 4Mch_4:8_8 4Mch_4:8_9
4Mch:4:8 x x x x x x x x x
4Mch:4:9 τῶν δὲ ἱερέων μετὰ γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου
4Mch:4:9 And the priests, with the women and children, having supplicated God to throw his shield over the holy, despised place, (4 Maccabees 4:9 Brenton)
4Mch:4:9  
4Mch:4:9 τῶν δὲ ἱερέων μετὰ γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου
4Mch:4:9 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) τόπος, -ου, ὁ
4Mch:4:9 zaś Duchowny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Bóg  Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By być łaskawym Miejsce
4Mch:4:9 tO=n de\ i(ere/On meta\ gunaikO=n kai\ paidi/On e)n tO=| i(erO=| i(keteusa/ntOn to\n Teo\n u(peraspi/sai tou= i(erou= katafronoume/nou to/pou
4Mch:4:9 tOn de hiereOn meta gynaikOn kai paidiOn en tO hierO hiketeusantOn ton Teon hyperaspisai tu hieru katafronumenu topu
4Mch:4:9 RA_GPM x N3V_GPM P N3K_GPF C N2N_GPN P RA_DSN N2N_DSN VA_AAPGPM RA_ASM N2_ASM VA_AAN RA_GSM A1A_GSM V2_PMPGSM N2_GSM
4Mch:4:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife and also, even, namely child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć the god [see theology] ć the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to condescend place
4Mch:4:9 the (gen) Yet priests (gen) after (+acc), with (+gen) women/wives (gen) and children (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sanctuary (dat); sacred ([Adj] dat)   the (acc) god (acc)   the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) while being-CONDESCEND-ed (gen) place (gen)
4Mch:4:9 4Mch_4:9_1 4Mch_4:9_2 4Mch_4:9_3 4Mch_4:9_4 4Mch_4:9_5 4Mch_4:9_6 4Mch_4:9_7 4Mch_4:9_8 4Mch_4:9_9 4Mch_4:9_10 4Mch_4:9_11 4Mch_4:9_12 4Mch_4:9_13 4Mch_4:9_14 4Mch_4:9_15 4Mch_4:9_16 4Mch_4:9_17 4Mch_4:9_18
4Mch:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:10 ἀνιόντος τε μετὰ καθωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγὴν οὐρανόθεν ἔφιπποι προυφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις καὶ πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες.
4Mch:4:10 and Appolonius going up with his armed force to the seizure of the treasure,--there appeared from heaven angels riding on horseback, all radiant in armour, filling them with much fear and trembling. (4 Maccabees 4:10 Brenton)
4Mch:4:10  
4Mch:4:10 ἀνιόντος τε μετὰ καθωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγὴν οὐρανόθεν ἔφιπποι προυφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις καὶ πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες.
4Mch:4:10 ἄν·ειμι [LXX] fr. εἶμι[2] (ath. αν+ι-/ath. αν+ει-, -, -, -, -, -) τέ μετά καθ·οπλίζω (-, -, καθ+οπλι·σ-, -, καθ+ωπλισ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό ἁρπαγή, -ῆς, ἡ οὐρανό·θεν   προ·φαίνω [LXX] (-, -, -, -, -, πρ(ο)+φαν·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ περι·αστράπτω (περι+αστραπτ-, -, περι+αστραψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ τέ καί τρόμος, -ου, ὁ  
4Mch:4:10 By iść na górę I [umieszczona z tyłu współrzędna] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W pełni by uzbrajać się Armia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) Od nieba Do ??? Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do ??? Narzędzie I też, nawet, mianowicie Dużo On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Drżenie
4Mch:4:10 a)nio/ntos te meta\ kaTOplisme/nEs tE=s stratia=s tou= *)apollOni/ou pro\s tE\n tO=n CHrEma/tOn a(rpagE\n ou)rano/Ten e)/fippoi proufa/nEsan a)/ggeloi periastra/ptontes toi=s o(/plois kai\ polu\n au)toi=s fo/bon te kai\ tro/mon e)nie/ntes.
4Mch:4:10 aniontos te meta kaTOplismenEs tEs stratias tu apollOniu pros tEn tOn CHrEmatOn harpagEn uranoTen efippoi prufanEsan angeloi periastraptontes tois hoplois kai polyn autois fobon te kai tromon enientes.
4Mch:4:10 V7_PAPGSM x P VT_XMPGSF RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P RA_ASF RA_GPN N3M_GPN N1_ASF D A1B_NPM VA_AAI3P N2_NPM V1_PAPNPM RA_DPN N2N_DPN C A1P_ASM RD_DPM N2_ASM x C N2_ASM V7_PAPNPM
4Mch:4:10 to go up and [postpositive coordinate] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to fully arm the army the ć toward (+acc,+gen,+dat) the the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) plunder (extortion, ravening, spoiling) from heaven ć to ??? agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to ??? the implement and also, even, namely much he/she/it/same fear [see phobia] and [postpositive coordinate] and also, even, namely trembling ć
4Mch:4:10 while GO-ing-UP (gen) and [postpositive coordinate] after (+acc), with (+gen) having-been-FULLY ARM-ed (gen) the (gen) army (gen), armies (acc) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) meanses (gen) plunder (acc) from heaven   they-were-???-ed messengers/angels (nom|voc) while ???-ing (nom|voc) the (dat) implements (dat) and much (acc) them/same (dat) fear (acc) and [postpositive coordinate] and trembling (acc)  
4Mch:4:10 4Mch_4:10_1 4Mch_4:10_2 4Mch_4:10_3 4Mch_4:10_4 4Mch_4:10_5 4Mch_4:10_6 4Mch_4:10_7 4Mch_4:10_8 4Mch_4:10_9 4Mch_4:10_10 4Mch_4:10_11 4Mch_4:10_12 4Mch_4:10_13 4Mch_4:10_14 4Mch_4:10_15 4Mch_4:10_16 4Mch_4:10_17 4Mch_4:10_18 4Mch_4:10_19 4Mch_4:10_20 4Mch_4:10_21 4Mch_4:10_22 4Mch_4:10_23 4Mch_4:10_24 4Mch_4:10_25 4Mch_4:10_26 4Mch_4:10_27 4Mch_4:10_28
4Mch:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:11 καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴς ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μετὰ δακρύων τοὺς Εβραίους παρεκάλει ὅπως περὶ αὐτοῦ προσευξάμενοι τὸν οὐράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν.
4Mch:4:11 And Apollonius fell half dead upon the court which is open to all nations, and extended his hands to heaven, and implored the Hebrews, with tears, to pray for him, and propitiate the heavenly host. (4 Maccabees 4:11 Brenton)
4Mch:4:11  
4Mch:4:11 καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴς Ἀπολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μετὰ δακρύων τοὺς Εβραίους παρεκάλει ὅπως περὶ αὐτοῦ προσευξάμενοι τὸν οὐράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν.
4Mch:4:11 κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -) γέ   ἡμι·θανής -ές ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί μετά δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὅπως περί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐράνιος -ον    
4Mch:4:11 Do ??? ??? Wpółmartwy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Ręka By rozszerzać się Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łza; by płakać Hebrajski By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By modlić się się Niebiański
4Mch:4:11 katapesO/n ge/ toi E(miTanE\s o( *)apollO/nios e)pi\ to\n pa/mfulon tou= i(erou= peri/bolon ta\s CHei=ras e)Xe/teinen ei)s to\n ou)rano\n kai\ meta\ dakru/On tou\s *ebrai/ous pareka/lei o(/pOs peri\ au)tou= proseuXa/menoi to\n ou)ra/nion e)Xeumeni/sOntai strato/n.
4Mch:4:11 katapesOn ge toi hEmiTanEs ho apollOnios epi ton pamfylon tu hieru peribolon tas CHeiras eXeteinen eis ton uranon kai meta dakryOn tus ebraius parekalei hopOs peri autu proseuXamenoi ton uranion eXeumenisOntai straton.
4Mch:4:11 VB_AAPNSM x x A3H_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN N2_ASM RA_APF N3_APF VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C P N2N_GPN RA_APM N2_APM V2I_IAI3S C P RD_GSM VA_AMPNPM RA_ASM A1A_ASM VA_AMS3P N2_ASM
4Mch:4:11 to ??? ??? ć half-dead the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć the hand to extend into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing tear; to cry the Hebrew to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. about (+acc,+gen) he/she/it/same to pray the heavenly ć ć
4Mch:4:11 going-to-??? (fut ptcp) (nom), upon ???-ing (nom) ???   half-dead ([Adj] nom) the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)   the (acc) hands (acc) he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and after (+acc), with (+gen) tears (gen); while CRY-ing (nom) the (acc) Hebrews (acc) he/she/it-was-PETITION-ing this is how about (+acc,+gen) him/it/same (gen) upon being-PRAY-ed (nom|voc) the (acc) heavenly ([Adj] acc, nom|acc|voc)    
4Mch:4:11 4Mch_4:11_1 4Mch_4:11_2 4Mch_4:11_3 4Mch_4:11_4 4Mch_4:11_5 4Mch_4:11_6 4Mch_4:11_7 4Mch_4:11_8 4Mch_4:11_9 4Mch_4:11_10 4Mch_4:11_11 4Mch_4:11_12 4Mch_4:11_13 4Mch_4:11_14 4Mch_4:11_15 4Mch_4:11_16 4Mch_4:11_17 4Mch_4:11_18 4Mch_4:11_19 4Mch_4:11_20 4Mch_4:11_21 4Mch_4:11_22 4Mch_4:11_23 4Mch_4:11_24 4Mch_4:11_25 4Mch_4:11_26 4Mch_4:11_27 4Mch_4:11_28 4Mch_4:11_29 4Mch_4:11_30 4Mch_4:11_31 4Mch_4:11_32
4Mch:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:12 ἔλεγεν γὰρ ἡμαρτηκὼς ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιος ὑπάρχειν πᾶσίν τε ἀνθρώποις ὑμνήσειν σωθεὶς τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα.
4Mch:4:12 For he said that he had sinned, so as to be consequently worthy of death; and that if he were saved, he would celebrate to all men the blessedness of the holy place. (4 Maccabees 4:12 Brenton)
4Mch:4:12  
4Mch:4:12 ἔλεγεν γὰρ ἡμαρτηκὼς ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιος ὑπάρχειν πᾶσίν τε ἀνθρώποις ὑμνήσειν σωθεὶς τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα.
4Mch:4:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὥστε καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἄξιος -ία -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) τόπος, -ου, ὁ  
4Mch:4:12 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak By grzeszyć Tak tamto I też, nawet, mianowicie By umierać Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ludzki By wysławiać By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Miejsce
4Mch:4:12 e)/legen ga\r E(martEkO\s O(/ste kai\ a)poTanei=n a)/Xios u(pa/rCHein pa=si/n te a)nTrO/pois u(mnE/sein sOTei\s tE\n tou= i(erou= to/pou makario/tEta.
4Mch:4:12 elegen gar hEmartEkOs hOste kai apoTanein aXios hyparCHein pasin te anTrOpois hymnEsein sOTeis tEn tu hieru topu makariotEta.
4Mch:4:12 V1I_IAI3S x VX_XAPNSM C C VB_AAN A1A_NSM V1_PAN A3_DPM x N2_DPM VF_FAN VC_APPNSM RA_ASF RA_GSM A1A_GSM N2_GSM N3T_ASF
4Mch:4:12 to say/tell for since, as to sin so that and also, even, namely to die eligible worthwhile; valuable to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control every all, each, every, the whole of and [postpositive coordinate] human to hymn to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ place ć
4Mch:4:12 he/she/it-was-SAY/TELL-ing for having SIN-ed (nom) so that and to-will-DIE, to-DIE eligible ([Adj] nom) to-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF all (dat) and [postpositive coordinate] humans (dat) to-will-HYMN upon being-SAVE-ed (nom|voc) the (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) place (gen)  
4Mch:4:12 4Mch_4:12_1 4Mch_4:12_2 4Mch_4:12_3 4Mch_4:12_4 4Mch_4:12_5 4Mch_4:12_6 4Mch_4:12_7 4Mch_4:12_8 4Mch_4:12_9 4Mch_4:12_10 4Mch_4:12_11 4Mch_4:12_12 4Mch_4:12_13 4Mch_4:12_14 4Mch_4:12_15 4Mch_4:12_16 4Mch_4:12_17 4Mch_4:12_18
4Mch:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:13 τούτοις ὑπαχθεὶς τοῖς λόγοις Ονιας ὁ ἀρχιερεύς, καίπερ ἄλλως εὐλαβηθείς, μήποτε νομίσειεν ὁ βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς καὶ μὴ θείας δίκης ἀνῃρῆσθαι τὸν Ἀπολλώνιον ηὔξατο περὶ αὐτοῦ.
4Mch:4:13 Onias the high priest, induced by these words, although for other reasons anxious that king Seleucus should not suppose that Apollonius was slain by human device and not by Divine punishment, prayed for him; (4 Maccabees 4:13 Brenton)
4Mch:4:13  
4Mch:4:13 τούτοις ὑπαχθεὶς τοῖς λόγοις Ονιας ἀρχιερεύς, καίπερ ἄλλως εὐλαβηθείς, μήποτε νομίσειεν βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς καὶ μὴ θείας δίκης ἀνῃρῆσθαι τὸν Ἀπολλώνιον ηὔξατο περὶ αὐτοῦ.
4Mch:4:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ καί·περ ἄλλως εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) μήποτε (μή ποτέ) νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ ἀνθρώπινος -η -ον ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ καί μή θεῖος -α -ον δίκη, -ης, ἡ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:4:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odchodzić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Arcykapłan Chociaż Inaczej By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Nigdy By przyjmować Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki Parcela I też, nawet, mianowicie Nie Boży Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy By zabijać (zabijaj) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
4Mch:4:13 tou/tois u(paCHTei\s toi=s lo/gois *onias o( a)rCHiereu/s, kai/per a)/llOs eu)labETei/s, mE/pote nomi/seien o( basileu\s *se/leukos e)X a)nTrOpi/nEs e)piboulE=s kai\ mE\ Tei/as di/kEs a)nE|rE=sTai to\n *)apollO/nion Eu)/Xato peri\ au)tou=.
4Mch:4:13 tutois hypaCHTeis tois logois onias ho arCHiereus, kaiper allOs eulabETeis, mEpote nomiseien ho basileus seleukos eX anTrOpinEs epibulEs kai mE Teias dikEs anErEsTai ton apollOnion EuXato peri autu.
4Mch:4:13 RD_DPM VQ_APPNSM RA_DPM N2_DPM N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM C D VC_APPNSM D VA_AAO3S RA_NSM N3V_NSM N2_NSM P A1_GSF N1_GSF C D A1A_GSF N1_GSF VM_XMN RA_ASM N2_ASM VAI_AMI3S P RD_GSM
4Mch:4:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go away the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the archpriest although otherwise to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) never to assume the king ć out of (+gen) ἐξ before vowels human plot and also, even, namely not divine penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing to kill (slay) the ć to pray pray; sometimes "vow" about (+acc,+gen) he/she/it/same
4Mch:4:13 these (dat) upon being-GO-ed-AWAY (nom|voc) the (dat) words (dat)   the (nom) archpriest (nom) although otherwise upon being-BEWARE-ed (nom|voc) never they-happen-to-ASSUME (classical opt) the (nom) king (nom)   out of (+gen) human ([Adj] gen) plot (gen) and not divine ([Adj] acc, gen) penalty (gen) to-have-been-KILL-ed the (acc)   he/she/it-was-PRAY-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen)
4Mch:4:13 4Mch_4:13_1 4Mch_4:13_2 4Mch_4:13_3 4Mch_4:13_4 4Mch_4:13_5 4Mch_4:13_6 4Mch_4:13_7 4Mch_4:13_8 4Mch_4:13_9 4Mch_4:13_10 4Mch_4:13_11 4Mch_4:13_12 4Mch_4:13_13 4Mch_4:13_14 4Mch_4:13_15 4Mch_4:13_16 4Mch_4:13_17 4Mch_4:13_18 4Mch_4:13_19 4Mch_4:13_20 4Mch_4:13_21 4Mch_4:13_22 4Mch_4:13_23 4Mch_4:13_24 4Mch_4:13_25 4Mch_4:13_26 4Mch_4:13_27 4Mch_4:13_28
4Mch:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:14 καὶ ὁ μὲν παραδόξως διασωθεὶς ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ.
4Mch:4:14 and he being thus unexpectedly saved, departed to manifest to the king what had happened to him. (4 Maccabees 4:14 Brenton)
4Mch:4:14  
4Mch:4:14 καὶ μὲν παραδόξως διασωθεὶς ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ.
4Mch:4:14 καί ὁ ἡ τό μέν   δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)   δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:4:14 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do chronionego By wyjawiać Król By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo
4Mch:4:14 kai\ o( me\n parado/XOs diasOTei\s O)/|CHeto dElO/sOn tO=| basilei= ta\ sumba/nta au)tO=|.
4Mch:4:14 kai ho men paradoXOs diasOTeis OCHeto dElOsOn tO basilei ta symbanta autO.
4Mch:4:14 C RA_NSM x D VC_APPNSM V1I_IMI3S VF_FAPNSM RA_DSM N3V_DSM RA_APN VZ_AAPAPN RD_DSM
4Mch:4:14 and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) ć to preserved ć to disclose the king the to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same
4Mch:4:14 and the (nom) indeed   upon being-PRESERVED-ed (nom|voc)   going-to-DISCLOSE (fut ptcp) (nom) the (dat) king (dat) the (nom|acc) upon HAPPEN-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
4Mch:4:14 4Mch_4:14_1 4Mch_4:14_2 4Mch_4:14_3 4Mch_4:14_4 4Mch_4:14_5 4Mch_4:14_6 4Mch_4:14_7 4Mch_4:14_8 4Mch_4:14_9 4Mch_4:14_10 4Mch_4:14_11 4Mch_4:14_12
4Mch:4:14 x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:15 Τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής, ἀνὴρ ὑπερήφανος καὶ δεινός,
4Mch:4:15 But on the death of Seleucus the king, his son Antiochus Epiphanes succeeds to the kingdom: a man of haughty pride and terrible. (4 Maccabees 4:15 Brenton)
4Mch:4:15  
4Mch:4:15 Τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως διαδέχεται τὴν ἀρχὴν υἱὸς αὐτοῦ Ἀντίοχος Ἐπιφανής, ἀνὴρ ὑπερήφανος καὶ δεινός,
4Mch:4:15 τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δια·δέχομαι (δια+δεχ-, -, δια+δεξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἐπι·φανής -ές ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὑπερή·φανος -ον καί δεῖνα, ὁ, ἡ, τό; δεινός -ή -όν [LXX]
4Mch:4:15 By kończyć się zaś Król By doznawać powodzenia Początek Syn On/ona/to/to samo W pełnym widoku {zamiarze} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dumny I też, nawet, mianowicie Pewny ktoś (taki jeden, tak i tak); straszny
4Mch:4:15 *teleutE/santos de\ *seleu/kou tou= basile/Os diade/CHetai tE\n a)rCHE\n o( ui(o\s au)tou= *)anti/oCHos o( *)epifanE/s, a)nE\r u(perE/fanos kai\ deino/s,
4Mch:4:15 teleutEsantos de seleuku tu basileOs diadeCHetai tEn arCHEn ho hyios autu antioCHos ho epifanEs, anEr hyperEfanos kai deinos,
4Mch:4:15 VA_AAPGSM x N2_GSM RA_GSM N3V_GSM V1_PMI3S RA_ASF N1_ASF RA_NSM N2_NSM RD_GSM N2_NSM RA_NSM A3H_NSM N3_NSM A1B_NSM C A1_NSM
4Mch:4:15 to end δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the king to succeed the beginning the son he/she/it/same ć the in full view man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". proud and also, even, namely certain someone (such an one, so and so); dreadful
4Mch:4:15 upon END-ing (gen) Yet   the (gen) king (gen) he/she/it-is-being-SUCCEED-ed the (acc) beginning (acc) the (nom) son (nom) him/it/same (gen)   the (nom) in full view ([Adj] nom) man, husband (nom) proud ([Adj] nom) and certain someone (gen); dreadful ([Adj] nom)
4Mch:4:15 4Mch_4:15_1 4Mch_4:15_2 4Mch_4:15_3 4Mch_4:15_4 4Mch_4:15_5 4Mch_4:15_6 4Mch_4:15_7 4Mch_4:15_8 4Mch_4:15_9 4Mch_4:15_10 4Mch_4:15_11 4Mch_4:15_12 4Mch_4:15_13 4Mch_4:15_14 4Mch_4:15_15 4Mch_4:15_16 4Mch_4:15_17 4Mch_4:15_18
4Mch:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:16 ὃς καταλύσας τὸν Ονιαν τῆς ἀρχιερωσύνης Ιασονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα
4Mch:4:16 Who having deposed Onias from the high priesthood, appointed his brother Jason to be high priest: (4 Maccabees 4:16 Brenton)
4Mch:4:16  
4Mch:4:16 ὃς καταλύσας τὸν Ονιαν τῆς ἀρχιερωσύνης Ιασονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα
4Mch:4:16 ὅς ἥ ὅ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ
4Mch:4:16 Kto/, który/, który By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Jazon Brat On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Arcykapłan
4Mch:4:16 o(\s katalu/sas to\n *onian tE=s a)rCHierOsu/nEs *iasona to\n a)delfo\n au)tou= kate/stEsen a)rCHiere/a
4Mch:4:16 hos katalysas ton onian tEs arCHierOsynEs iasona ton adelfon autu katestEsen arCHierea
4Mch:4:16 RR_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N1T_ASM RA_GSF N1_GSF N3W_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VHI_AAI3S N3V_ASM
4Mch:4:16 who/whom/which to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end the ć the ć Jason the brother he/she/it/same to enable lay, render widowed archpriest
4Mch:4:16 who/whom/which (nom) upon ABOLISH-ing (nom|voc) the (acc)   the (gen)   Jason (acc) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-ENABLE-ed archpriest (acc)
4Mch:4:16 4Mch_4:16_1 4Mch_4:16_2 4Mch_4:16_3 4Mch_4:16_4 4Mch_4:16_5 4Mch_4:16_6 4Mch_4:16_7 4Mch_4:16_8 4Mch_4:16_9 4Mch_4:16_10 4Mch_4:16_11 4Mch_4:16_12
4Mch:4:16 x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:17 συνθέμενον δώσειν, εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ’ ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα.
4Mch:4:17 who had made a covenant, if he would give him this authority, to pay yearly three thousand six hundred and sixty talents. (4 Maccabees 4:17 Brenton)
4Mch:4:17  
4Mch:4:17 συνθέμενον δώσειν, εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ’ ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα.
4Mch:4:17 συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰ ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ τρισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα τάλαντον, -ου, τό
4Mch:4:17 By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do By dawać Jeżeli By pozwalać On/ona/to/to samo Początek W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Trzy tysiące Sześćset Sześćdziesiąt Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi]
4Mch:4:17 sunTe/menon dO/sein, ei) e)pitre/PSeien au)tO=| tE\n a)rCHE/n, kat’ e)niauto\n trisCHi/lia e(Xako/sia e(XE/konta ta/lanta.
4Mch:4:17 synTemenon dOsein, ei epitrePSeien autO tEn arCHEn, kat’ eniauton trisCHilia heXakosia heXEkonta talanta.
4Mch:4:17 VE_AMPASM VF_FAN C VA_AAO3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF P N2_ASM A1A_APN A1A_APN M N2N_APN
4Mch:4:17 to agree put together, resolve, determine, assent to to give if to allow he/she/it/same the beginning down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year three thousand six hundred sixty talent [Greek monetary unit of weight]
4Mch:4:17 upon being-AGREE-ed (acc, nom|acc|voc) to-will-GIVE if they-happen-to-ALLOW (classical opt) him/it/same (dat) the (acc) beginning (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) three thousand (nom|acc|voc) six hundred (nom|acc|voc) sixty talents (nom|acc|voc)
4Mch:4:17 4Mch_4:17_1 4Mch_4:17_2 4Mch_4:17_3 4Mch_4:17_4 4Mch_4:17_5 4Mch_4:17_6 4Mch_4:17_7 4Mch_4:17_8 4Mch_4:17_9 4Mch_4:17_10 4Mch_4:17_11 4Mch_4:17_12 4Mch_4:17_13
4Mch:4:17 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:18 ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνους ἀφηγεῖσθαι·
4Mch:4:18 And he committed to him the high priesthood and rulership over the nation. (4 Maccabees 4:18 Brenton)
4Mch:4:18  
4Mch:4:18 δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνους ἀφηγεῖσθαι·
4Mch:4:18 ὁ ἡ τό δέ ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη  
4Mch:4:18 zaś By pozwalać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny]
4Mch:4:18 o( de\ e)pe/trePSen au)tO=| kai\ a)rCHiera=sTai kai\ tou= e)/Tnous a)fEgei=sTai·
4Mch:4:18 ho de epetrePSen autO kai arCHierasTai kai tu eTnus afEgeisTai·
4Mch:4:18 RA_NSM x VAI_AAI3S RD_DSM C V3_PMN C RA_GSN N3E_GSN V2_PMN
4Mch:4:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to allow he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely the nation [see ethnic] ć
4Mch:4:18 the (nom) Yet he/she/it-ALLOW-ed him/it/same (dat) and   and the (gen) nation (gen)  
4Mch:4:18 4Mch_4:18_1 4Mch_4:18_2 4Mch_4:18_3 4Mch_4:18_4 4Mch_4:18_5 4Mch_4:18_6 4Mch_4:18_7 4Mch_4:18_8 4Mch_4:18_9 4Mch_4:18_10
4Mch:4:18 x x x x x x x x x x
4Mch:4:19 καὶ ἐξεδιῄτησεν τὸ ἔθνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν
4Mch:4:19 And he both changed the manner of living of the people, and perverted their civil customs into all lawlessness. (4 Maccabees 4:19 Brenton)
4Mch:4:19  
4Mch:4:19 καὶ ἐξεδιῄτησεν τὸ ἔθνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν
4Mch:4:19 καί   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) παρα·νομία, -ας, ἡ
4Mch:4:19 I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie
4Mch:4:19 kai\ e)XediE/|tEsen to\ e)/Tnos kai\ e)Xepoli/teusen e)pi\ pa=san paranomi/an
4Mch:4:19 kai eXediEtEsen to eTnos kai eXepoliteusen epi pasan paranomian
4Mch:4:19 C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN C VAI_AAI3S P A1S_ASF N1A_ASF
4Mch:4:19 and also, even, namely ć the nation [see ethnic] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle lawlessness
4Mch:4:19 and   the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) lawlessness (acc)
4Mch:4:19 4Mch_4:19_1 4Mch_4:19_2 4Mch_4:19_3 4Mch_4:19_4 4Mch_4:19_5 4Mch_4:19_6 4Mch_4:19_7 4Mch_4:19_8 4Mch_4:19_9
4Mch:4:19 x x x x x x x x x
4Mch:4:20 ὥστε μὴ μόνον ἐπ’ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν.
4Mch:4:20 So that he not only erected a gymnasium on the very citadel of our country, [but neglected] the guardianship of the temple. (4 Maccabees 4:20 Brenton)
4Mch:4:20  
4Mch:4:20 ὥστε μὴ μόνον ἐπ’ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν.
4Mch:4:20 ὥστε μή μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ἀλλά καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)  
4Mch:4:20 Tak tamto Nie Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ojczyzna Ja By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Ale I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
4Mch:4:20 O(/ste mE\ mo/non e)p’ au)tE=| tE=| a)/kra| tE=s patri/dos E(mO=n gumna/sion kataskeua/sai, a)lla\ kai\ katalu=sai tE\n tou= i(erou= kEdemoni/an.
4Mch:4:20 hOste mE monon ep’ autE tE akra tEs patridos hEmOn gymnasion kataskeuasai, alla kai katalysai tEn tu hieru kEdemonian.
4Mch:4:20 C D D P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3D_GSF RP_GP N2N_ASN VA_AAN C C VA_AAN RA_ASF RA_GSN N2N_GSN N1A_ASF
4Mch:4:20 so that not only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć the fatherland I ć to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare but and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end the the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć
4Mch:4:20 so that not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) the (dat)   the (gen) fatherland (gen) us (gen)   to-MAKE READY, be-you(sg)-MAKE READY-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE READY (opt) but and to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) the (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)  
4Mch:4:20 4Mch_4:20_1 4Mch_4:20_2 4Mch_4:20_3 4Mch_4:20_4 4Mch_4:20_5 4Mch_4:20_6 4Mch_4:20_7 4Mch_4:20_8 4Mch_4:20_9 4Mch_4:20_10 4Mch_4:20_11 4Mch_4:20_12 4Mch_4:20_13 4Mch_4:20_14 4Mch_4:20_15 4Mch_4:20_16 4Mch_4:20_17 4Mch_4:20_18 4Mch_4:20_19
4Mch:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:21 ἐφ’ οἷς ἀγανακτήσασα ἡ θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν Ἀντίοχον ἐπολέμωσεν.
4Mch:4:21 At which Divine vengeance being grieved, instigated Antiochus himself against them. (4 Maccabees 4:21 Brenton)
4Mch:4:21  
4Mch:4:21 ἐφ’ οἷς ἀγανακτήσασα θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν Ἀντίοχον ἐπολέμωσεν.
4Mch:4:21 ἐπί ὅς ἥ ὅ ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον δίκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   πολεμόω [LXX] (-, -, πολεμω·σ-, -, -, -)
4Mch:4:21 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być pogarszany Boży Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By prowokować wojować przeciw
4Mch:4:21 e)f’ oi(=s a)ganaktE/sasa E( Tei/a di/kE au)to\n au)toi=s to\n *)anti/oCHon e)pole/mOsen.
4Mch:4:21 ef’ hois aganaktEsasa hE Teia dikE auton autois ton antioCHon epolemOsen.
4Mch:4:21 P RR_DPM VA_AAPNSF RA_NSF A1A_NSF N1_NSF RD_ASM RD_DPM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S
4Mch:4:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to be aggravated the divine penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing he/she/it/same he/she/it/same the ć to provoke to war against
4Mch:4:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) upon BE-ing-AGGRAVATED (nom|voc) the (nom) divine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) penalty (nom|voc) him/it/same (acc) them/same (dat) the (acc)   he/she/it-PROVOKE-ed-TO-WAR-AGAINST
4Mch:4:21 4Mch_4:21_1 4Mch_4:21_2 4Mch_4:21_3 4Mch_4:21_4 4Mch_4:21_5 4Mch_4:21_6 4Mch_4:21_7 4Mch_4:21_8 4Mch_4:21_9 4Mch_4:21_10 4Mch_4:21_11
4Mch:4:21 x x x x x x x x x x x
4Mch:4:22 ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ’ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, ἤκουσέν τε ὅτι φήμης διαδοθείσης περὶ τοῦ τεθνάναι αὐτὸν ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ Ιεροσολυμῖται, ταχέως ἐπ’ αὐτοὺς ἀνέζευξεν,
4Mch:4:22 For being at war with Ptolemy in Egypt, he heard that on a report of his death being spread abroad, the inhabitants of Jerusalem had exceedingly rejoiced, and he quickly marched against them. (4 Maccabees 4:22 Brenton)
4Mch:4:22  
4Mch:4:22 ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ’ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, ἤκουσέν τε ὅτι φήμης διαδοθείσης περὶ τοῦ τεθνάναι αὐτὸν ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ Ιεροσολυμῖται, ταχέως ἐπ’ αὐτοὺς ἀνέζευξεν,
4Mch:4:22 ἐπει·δή γάρ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά Αἴγυπτος, -ου, ἡ   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τέ ὅτι φήμη, -ης, ἡ δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) περί ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἔνι (ἔνεστι) μάλιστα χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
4Mch:4:22 ??? Dla odtąd, jak Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] By słyszeć I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ponieważ/tamto Informuj By rozdzielać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] On/ona/to/to samo Jak/jak Tam jest [krótka forma z ??????(?), pres vxx Indie 3. sg z ????µ?] Bardziej tak By radować pozdrowienie, pozdrowienie Jerusalemite [mieszkaniec Jerozolimy] Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Mch:4:22 e)peidE\ ga\r polemO=n E)=n kat’ *ai)/gupton *ptolemai/O|, E)/kouse/n te o(/ti fE/mEs diadoTei/sEs peri\ tou= teTna/nai au)to\n O(s e)/ni ma/lista CHai/roien oi( *ierosolumi=tai, taCHe/Os e)p’ au)tou\s a)ne/DZeuXen,
4Mch:4:22 epeidE gar polemOn En kat’ aigypton ptolemaiO, Ekusen te hoti fEmEs diadoTeisEs peri tu teTnanai auton hOs eni malista CHairoien hoi ierosolymitai, taCHeOs ep’ autus aneDZeuXen,
4Mch:4:22 C x N2_GPM V9_IAI3S P N2_ASF N2_DSM VAI_AAI3S x C N1_GSF VC_APPGSF P RA_GSM VX_XAN RD_ASM C V9_PAI3S D V1_PAO3P RA_NPM N1M_NPM D P RD_APM VAI_AAI3S
4Mch:4:22 ??? for since, as war [see polemic]; to fight war to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Egypt [country of] ć to hear and [postpositive coordinate] because/that report to distribute about (+acc,+gen) the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] he/she/it/same as/like there is [short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι] more so to rejoice salute, salutation the Jerusalemite [inhabitant of Jerusalem] quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć
4Mch:4:22 ??? for wars (gen); while FIGHT-ing (nom) he/she/it-was down/according to/as per (+acc), against (+gen) Egypt (acc)   he/she/it-HEAR-ed and [postpositive coordinate] because/that report (gen) upon being-DISTRIBUTE-ed (gen) about (+acc,+gen) the (gen) to-have-BE DEAD-ed him/it/same (acc) as/like there is more so they-happen-to-be-REJOICE-ing (opt) the (nom) Jerusalemites (nom|voc) quickly; quick ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)  
4Mch:4:22 4Mch_4:22_1 4Mch_4:22_2 4Mch_4:22_3 4Mch_4:22_4 4Mch_4:22_5 4Mch_4:22_6 4Mch_4:22_7 4Mch_4:22_8 4Mch_4:22_9 4Mch_4:22_10 4Mch_4:22_11 4Mch_4:22_12 4Mch_4:22_13 4Mch_4:22_14 4Mch_4:22_15 4Mch_4:22_16 4Mch_4:22_17 4Mch_4:22_18 4Mch_4:22_19 4Mch_4:22_20 4Mch_4:22_21 4Mch_4:22_22 4Mch_4:22_23 4Mch_4:22_24 4Mch_4:22_25 4Mch_4:22_26
4Mch:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:23 καὶ ὡς ἐπόρθησεν αὐτούς, δόγμα ἔθετο ὅπως, εἴ τινες αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ, θάνοιεν.
4Mch:4:23 And having subdued them, he established a decree that if any of them lived according to the laws of his country he should die. (4 Maccabees 4:23 Brenton)
4Mch:4:23  
4Mch:4:23 καὶ ὡς ἐπόρθησεν αὐτούς, δόγμα ἔθετο ὅπως, εἴ τινες αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ, θάνοιεν.
4Mch:4:23 καί ὡς πορθέω (πορθ(ε)-, -, πορθη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δόγμα[τ], -ατος, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὅπως εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αὐτός αὐτή αὐτό φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό   πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) νόμος, -ου, ὁ  
4Mch:4:23 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? On/ona/to/to samo Dogmat By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Jeżeli Jakiś/jakikolwiek On/ona/to/to samo By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym By prowadzić życie żyją Prawo
4Mch:4:23 kai\ O(s e)po/rTEsen au)tou/s, do/gma e)/Teto o(/pOs, ei)/ tines au)tO=n fa/noien tO=| patri/O| politeuo/menoi no/mO|, Ta/noien.
4Mch:4:23 kai hOs eporTEsen autus, dogma eTeto hopOs, ei tines autOn fanoien tO patriO politeuomenoi nomO, Tanoien.
4Mch:4:23 C C VAI_AAI3S RD_APM N3M_ASN VEI_AMI3S C C RI_NPM RD_GPM VF2_FAO3P RA_DSM A1A_DSM V1_PMPNPM N2_DSM VB_AAO3P
4Mch:4:23 and also, even, namely as/like to ??? he/she/it/same dogma to place lay, put, set, situate, station so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. if some/any he/she/it/same to appear look, shew, peer, seem, show the ć to conduct life live law ć
4Mch:4:23 and as/like he/she/it-???-ed them/same (acc) dogma (nom|acc|voc) he/she/it-was-PLACE-ed this is how if some/any (nom) them/same (gen) (fut opt) the (dat)   while being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE (nom|voc) law (dat)  
4Mch:4:23 4Mch_4:23_1 4Mch_4:23_2 4Mch_4:23_3 4Mch_4:23_4 4Mch_4:23_5 4Mch_4:23_6 4Mch_4:23_7 4Mch_4:23_8 4Mch_4:23_9 4Mch_4:23_10 4Mch_4:23_11 4Mch_4:23_12 4Mch_4:23_13 4Mch_4:23_14 4Mch_4:23_15 4Mch_4:23_16
4Mch:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:24 καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυεν καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνους εὐνομίαν, ἀλλὰ πάσας τὰς ἑαυτοῦ ἀπειλὰς καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας
4Mch:4:24 And when he could by no means destroy by his decrees the obedience to the law of the nation, but saw all his threats and punishments without effect, (4 Maccabees 4:24 Brenton)
4Mch:4:24  
4Mch:4:24 καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυεν καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνους εὐνομίαν, ἀλλὰ πάσας τὰς ἑαυτοῦ ἀπειλὰς καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας
4Mch:4:24 καί ἐπεί κατά μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν τρόπος, -ου, ὁ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) διά ὁ ἡ τό δόγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ἀλλά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀπειλή, -ῆς, ἡ καί τιμωρία, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
4Mch:4:24 I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mieć siła By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dogmat Naród [zobacz etniczny] Ale Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Samo /nasz /twój /siebie Groźba I też, nawet, mianowicie Kara By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
4Mch:4:24 kai\ e)pei\ kata\ mEde/na tro/pon i)/sCHuen katalu=sai dia\ tO=n dogma/tOn tE\n tou= e)/Tnous eu)nomi/an, a)lla\ pa/sas ta\s e(autou= a)peila\s kai\ timOri/as e(O/ra kataluome/nas
4Mch:4:24 kai epei kata mEdena tropon isCHyen katalysai dia tOn dogmatOn tEn tu eTnus eunomian, alla pasas tas heautu apeilas kai timOrias heOra katalyomenas
4Mch:4:24 C C P A3_ASM N2_ASM V1I_IAI3S VA_AAN P RA_GPN N3M_GPN RA_ASF RA_GSN N3E_GSN N1A_ASF C A1S_APF RA_APF RD_GSM N1_APF C N1A_GSF V3I_IAI3S V1_PMPAPF
4Mch:4:24 and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one manner way, means, method,attitude to have strength to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the dogma the the nation [see ethnic] ć but every all, each, every, the whole of; to sprinkle the self /our-/your-/themselves threat and also, even, namely punishment to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
4Mch:4:24 and since down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc) he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) because of (+acc), through (+gen) the (gen) dogmas (gen) the (acc) the (gen) nation (gen)   but all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) self (gen) threats (acc) and punishment (gen), punishments (acc) he/she/it-was-SEE-ing while being-ABOLISH-ed (acc)
4Mch:4:24 4Mch_4:24_1 4Mch_4:24_2 4Mch_4:24_3 4Mch_4:24_4 4Mch_4:24_5 4Mch_4:24_6 4Mch_4:24_7 4Mch_4:24_8 4Mch_4:24_9 4Mch_4:24_10 4Mch_4:24_11 4Mch_4:24_12 4Mch_4:24_13 4Mch_4:24_14 4Mch_4:24_15 4Mch_4:24_16 4Mch_4:24_17 4Mch_4:24_18 4Mch_4:24_19 4Mch_4:24_20 4Mch_4:24_21 4Mch_4:24_22 4Mch_4:24_23
4Mch:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:25 ὥστε καὶ γυναῖκας, ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται·
4Mch:4:25 for even women, because they continued to circumcise their children, were flung down a precipice along with them, knowing beforehand of the punishment. (4 Maccabees 4:25 Brenton)
4Mch:4:25  
4Mch:4:25 ὥστε καὶ γυναῖκας, ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται·
4Mch:4:25 ὥστε καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅτι περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μετά ὁ ἡ τό βρέφο·ς, -ους, τό κατα·κρημνίζω (κατα+κρημνιζ-, -, κατα+κρημνι·σ-, -, -, κατα+κρημνισ·θ-) πρό·οιδα (-, -, -, προ+οιδ·[κ]-/προ+ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
4Mch:4:25 Tak tamto I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ponieważ/tamto By obrzezać Dziecko Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Do głową naprzód z głową naprzód; pośpieszny, popędzany; pośpieszny, pochopny, nierozważny; v. strącają, popędzają, śpieszą się; rzucać na dół, kołysz się na dół; obalaj szybko By wiedzieć przedtem Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
4Mch:4:25 O(/ste kai\ gunai=kas, o(/ti perie/temon ta\ paidi/a, meta\ tO=n brefO=n katakrEmnisTE=nai proeidui/as o(/ti tou=to pei/sontai·
4Mch:4:25 hOste kai gynaikas, hoti perietemon ta paidia, meta tOn brefOn katakrEmnisTEnai proeidyias hoti tuto peisontai·
4Mch:4:25 C C N3K_APF C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN P RA_GPN N3E_GPN VS_APN VX_XAPAPF C RD_ASN VF_FMI3P
4Mch:4:25 so that and also, even, namely woman/wife because/that to circumcise the child after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the babe to headfirst with the head foremost; hurried, rushed; hasty, rash, reckless; v. precipitate, urge, hasten; cast down, toss down; throw down quickly to know beforehand because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
4Mch:4:25 so that and women/wives (acc) because/that I-CIRCUMCISE-ed, they-CIRCUMCISE-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) babes (gen) to-be-HEADFIRST-ed having KNOW-ed-BEFOREHand (acc, gen) because/that this (nom|acc) they-will-be-PERSUADE/CONVINCE-ed
4Mch:4:25 4Mch_4:25_1 4Mch_4:25_2 4Mch_4:25_3 4Mch_4:25_4 4Mch_4:25_5 4Mch_4:25_6 4Mch_4:25_7 4Mch_4:25_8 4Mch_4:25_9 4Mch_4:25_10 4Mch_4:25_11 4Mch_4:25_12 4Mch_4:25_13 4Mch_4:25_14 4Mch_4:25_15
4Mch:4:25 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:4:26 ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ, αὐτὸς διὰ βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνους ἠνάγκαζεν μιαρῶν ἀπογευομένους τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν Ιουδαισμόν.
4Mch:4:26 When, therefore, his decrees were disregarded by the people, he himself compelled by means of tortures every one of this race, by tasting forbidden meats, to abjure the Jewish religion. (4 Maccabees 4:26 Brenton)
4Mch:4:26  
4Mch:4:26 ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ, αὐτὸς διὰ βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνους ἠνάγκαζεν μιαρῶν ἀπογευομένους τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν Ιουδαισμόν.
4Mch:4:26 ἐπεί οὖν ὁ ἡ τό δόγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά βάσανος, -ου, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) μιαρός -ά -όν [LXX]   τροφός, -οῦ, ἡ; τροφή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ
4Mch:4:26 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Dlatego/wtedy Dogmat On/ona/to/to samo By być łaskawym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki Jeden Każdy Naród [zobacz etniczny] By zmuszać ??? [Zobacz micro] Mamka; żywność Judaizm
4Mch:4:26 e)pei\ ou)=n ta\ do/gmata au)tou= katefronei=to u(po\ tou= laou=, au)to\s dia\ basa/nOn e(/na e(/kaston tou= e)/Tnous E)na/gkaDZen miarO=n a)pogeuome/nous trofO=n e)Xo/mnusTai to\n *ioudaismo/n.
4Mch:4:26 epei un ta dogmata autu katefroneito hypo tu lau, autos dia basanOn hena hekaston tu eTnus EnankaDZen miarOn apogeuomenus trofOn eXomnysTai ton iudaismon.
4Mch:4:26 C x RA_APN N3M_APN RD_GSM V2I_IMI3S P RA_GSM N2_GSM RD_NSM P N2_GPF A3_ASM A1_ASM RA_GSN N3E_GSN V1I_IAI3S A1A_GPF V1_PMPAPM N2_GPF V5_PMN RA_ASM N2_ASM
4Mch:4:26 since/otherwise [otherwise, e.g., therefore/then the dogma he/she/it/same to condescend under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the people he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) torment one each the nation [see ethnic] to compel ??? [see micro] ć wet nurse; food ć the Judaism
4Mch:4:26 since therefore/then the (nom|acc) dogmas (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-CONDESCEND-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) people (gen) he/it/same (nom) because of (+acc), through (+gen) torments (gen) one (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (gen) nation (gen) he/she/it-was-COMPEL-ing ??? ([Adj] gen)   wet nurses (gen); foods (gen)   the (acc) Judaism (acc)
4Mch:4:26 4Mch_4:26_1 4Mch_4:26_2 4Mch_4:26_3 4Mch_4:26_4 4Mch_4:26_5 4Mch_4:26_6 4Mch_4:26_7 4Mch_4:26_8 4Mch_4:26_9 4Mch_4:26_10 4Mch_4:26_11 4Mch_4:26_12 4Mch_4:26_13 4Mch_4:26_14 4Mch_4:26_15 4Mch_4:26_16 4Mch_4:26_17 4Mch_4:26_18 4Mch_4:26_19 4Mch_4:26_20 4Mch_4:26_21 4Mch_4:26_22 4Mch_4:26_23
4Mch:4:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x