4Mch:2:1 καὶ τί θαυμαστόν, εἰ αἱ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται;
4Mch:2:1 And what wonder? if the lusts of the soul, after participation with what is beautiful, are frustrated, (4 Maccabees 2:1 Brenton)
4Mch:2:1  
4Mch:2:1 Καὶ τί θαυμαστόν, εἰ αἱ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται;
4Mch:2:1 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θαυμαστός -ή -όν εἰ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐπι·θυμία, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -)
4Mch:2:1 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Cudowny Jeżeli Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By unieważniać
4Mch:2:1 *kai\ ti/ Taumasto/n, ei) ai( tE=s PSuCHE=s e)piTumi/ai pro\s tE\n tou= ka/llous metousi/an a)kurou=ntai;
4Mch:2:1 kai ti Taumaston, ei hai tEs PSyCHEs epiTymiai pros tEn tu kallus metusian akyruntai;
4Mch:2:1 C RI_ASN A1_NSN C RA_NPF RA_GSF N1_GSF N1A_NPF P RA_ASF RA_GSN N3E_GSN N1A_ASF V4_PPI3P
4Mch:2:1 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wonderful if the the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person desire lust, appetite, yearning toward (+acc,+gen,+dat) the the ć ć to void
4Mch:2:1 and who/what/why (nom|acc) wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc) if the (nom) the (gen) life (gen) desires (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen)     they-are-being-VOID-ed
4Mch:2:1 4Mch_2:1_1 4Mch_2:1_2 4Mch_2:1_3 4Mch_2:1_4 4Mch_2:1_5 4Mch_2:1_6 4Mch_2:1_7 4Mch_2:1_8 4Mch_2:1_9 4Mch_2:1_10 4Mch_2:1_11 4Mch_2:1_12 4Mch_2:1_13 4Mch_2:1_14
4Mch:2:1 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:2 ταύτῃ γοῦν ὁ σώφρων Ιωσηφ ἐπαινεῖται, ὅτι διανοίᾳ περιεκράτησεν τῆς ἡδυπαθείας.
4Mch:2:2 on this ground, therefore, the temperate Joseph is praised in that by reasoning, he subdued, on reflection, the indulgence of sense. (4 Maccabees 2:2 Brenton)
4Mch:2:2  
4Mch:2:2 ταύτῃ γοῦν σώφρων Ιωσηφ ἐπαινεῖται, ὅτι διανοίᾳ περιεκράτησεν τῆς ἡδυπαθείας.
4Mch:2:2 οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος Ἰωσήφ, ὁ ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὅτι διά·νοια, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό  
4Mch:2:2 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Odczuwalny Joseph By chwalić Ponieważ/tamto Poznania umysł, umysłowość, cel, plan
4Mch:2:2 tau/tE| gou=n o( sO/frOn *iOsEf e)painei=tai, o(/ti dianoi/a| periekra/tEsen tE=s E(dupaTei/as.
4Mch:2:2 tautE gun ho sOfrOn iOsEf epaineitai, hoti dianoia periekratEsen tEs hEdypaTeias.
4Mch:2:2 RD_DSF x RA_NSM A3N_NSM N_NSM V2_PMI3S C N1A_DSF VAI_AAI3S RA_GSF N1A_GSF
4Mch:2:2 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the sensible Joseph to praise because/that cognition intellect, mentality, purpose, plan ć the ć
4Mch:2:2 this (dat)   the (nom) sensible ([Adj] nom) Joseph (indecl) he/she/it-is-being-PRAISE-ed because/that cognition (dat)   the (gen)  
4Mch:2:2 4Mch_2:2_1 4Mch_2:2_2 4Mch_2:2_3 4Mch_2:2_4 4Mch_2:2_5 4Mch_2:2_6 4Mch_2:2_7 4Mch_2:2_8 4Mch_2:2_9 4Mch_2:2_10 4Mch_2:2_11
4Mch:2:2 x x x x x x x x x x x
4Mch:2:3 νέος γὰρ ὢν καὶ ἀκμάζων πρὸς συνουσιασμὸν ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον.
4Mch:2:3 For, although young, and ripe for sexual intercourse, he abrogated by reasoning the stimulus of his passions. (4 Maccabees 2:3 Brenton)
4Mch:2:3  
4Mch:2:3 νέος γὰρ ὢν καὶ ἀκμάζων πρὸς συνουσιασμὸν ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον.
4Mch:2:3 νέος -α -ον γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀκμάζω (ακμαζ-, -, ακμα·σ-, -, -, -) πρός   ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)  
4Mch:2:3 Nowe/młode Dla odtąd, jak By być I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By unieważniać Logika ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:2:3 ne/os ga\r O)\n kai\ a)kma/DZOn pro\s sunousiasmo\n E)ku/rOse tO=| logismO=| to\n tO=n paTO=n oi)=stron.
4Mch:2:3 neos gar On kai akmaDZOn pros synusiasmon EkyrOse tO logismO ton tOn paTOn oistron.
4Mch:2:3 A1A_NSM x V9_PAPNSM C V1_PAPNSM P N2_ASM VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RA_ASM RA_GPN N3E_GPN N2_ASM
4Mch:2:3 new/young for since, as to be and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) ć to void the logic the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience ć
4Mch:2:3 new/young ([Adj] nom) for while being (nom) and while ???-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-VOID-ed the (dat) logic (dat) the (acc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)  
4Mch:2:3 4Mch_2:3_1 4Mch_2:3_2 4Mch_2:3_3 4Mch_2:3_4 4Mch_2:3_5 4Mch_2:3_6 4Mch_2:3_7 4Mch_2:3_8 4Mch_2:3_9 4Mch_2:3_10 4Mch_2:3_11 4Mch_2:3_12 4Mch_2:3_13 4Mch_2:3_14
4Mch:2:3 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:4 καὶ οὐ μόνον δὲ τὴν τῆς ἡδυπαθείας οἰστρηλασίαν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιθυμίας.
4Mch:2:4 And it is not merely the stimulus of sensual indulgence, but that of every desire, that reasoning is able to master. (4 Maccabees 2:4 Brenton)
4Mch:2:4  
4Mch:2:4 καὶ οὐ μόνον δὲ τὴν τῆς ἡδυπαθείας οἰστρηλασίαν λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιθυμίας.
4Mch:2:4 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον δέ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἀλλά καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
4Mch:2:4 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) zaś Logika By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Ale I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc
4Mch:2:4 kai\ ou) mo/non de\ tE\n tE=s E(dupaTei/as oi)strElasi/an o( logismo\s e)pikratei=n fai/netai, a)lla\ kai\ pa/sEs e)piTumi/as.
4Mch:2:4 kai u monon de tEn tEs hEdypaTeias oistrElasian ho logismos epikratein fainetai, alla kai pasEs epiTymias.
4Mch:2:4 C D D x RA_ASF RA_GSF N1A_GSF N1A_ASF RA_NSM N2_NSM V2_PAN V1_PMI3S C D A1S_GSF N1A_GSF
4Mch:2:4 and also, even, namely οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the the ć ć the logic ć to appear look, shew, peer, seem, show but and also, even, namely every all, each, every, the whole of desire lust, appetite, yearning
4Mch:2:4 and not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet the (acc) the (gen)     the (nom) logic (nom)   he/she/it-is-being-APPEAR-ed but and every (gen) desire (gen), desires (acc)
4Mch:2:4 4Mch_2:4_1 4Mch_2:4_2 4Mch_2:4_3 4Mch_2:4_4 4Mch_2:4_5 4Mch_2:4_6 4Mch_2:4_7 4Mch_2:4_8 4Mch_2:4_9 4Mch_2:4_10 4Mch_2:4_11 4Mch_2:4_12 4Mch_2:4_13 4Mch_2:4_14 4Mch_2:4_15 4Mch_2:4_16
4Mch:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:5 λέγει γοῦν ὁ νόμος Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐδὲ ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
4Mch:2:5 For instance, the law says, Thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor anything that belongs to thy neighbour. (4 Maccabees 2:5 Brenton)
4Mch:2:5  
4Mch:2:5 λέγει γοῦν νόμος Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐδὲ ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
4Mch:2:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
4Mch:2:5 By mówić/opowiadaj Prawo ??? Przed przydechem mocnym By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Tyleż/wiele jak Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) By być
4Mch:2:5 le/gei gou=n o( no/mos *ou)k e)piTumE/seis tE\n gunai=ka tou= plEsi/on sou ou)de\ o(/sa tO=| plEsi/on sou/ e)stin.
4Mch:2:5 legei gun ho nomos uk epiTymEseis tEn gynaika tu plEsion su ude hosa tO plEsion su estin.
4Mch:2:5 V1_PAI3S x RA_NSM N2_NSM D VF_FAI2S RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RP_GS C A1_APN RA_DSM D RP_GS V9_PAI3S
4Mch:2:5 to say/tell ć the law οὐχ before rough breathing to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the woman/wife the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as much/many as the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) to be
4Mch:2:5 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)   the (nom) law (nom) not you(sg)-will-DESIRE the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor as much/many as (nom|acc) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
4Mch:2:5 4Mch_2:5_1 4Mch_2:5_2 4Mch_2:5_3 4Mch_2:5_4 4Mch_2:5_5 4Mch_2:5_6 4Mch_2:5_7 4Mch_2:5_8 4Mch_2:5_9 4Mch_2:5_10 4Mch_2:5_11 4Mch_2:5_12 4Mch_2:5_13 4Mch_2:5_14 4Mch_2:5_15 4Mch_2:5_16 4Mch_2:5_17
4Mch:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:6 καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν εἴρηκεν ἡμᾶς ὁ νόμος, πολὺ πλέον πείσαιμ ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται ὁ λογισμός. Ὥσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης παθῶν·
4Mch:2:6 Now, then, since it is the law which has forbidden us to desire, I shall much the more easily persuade you, that reasoning is able to govern our lusts, just as it does the affections which are impediments to justice. (4 Maccabees 2:6 Brenton)
4Mch:2:6  
4Mch:2:6 καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν εἴρηκεν ἡμᾶς νόμος, πολὺ πλέον πείσαιμ ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται λογισμός. Ὥσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης παθῶν·
4Mch:2:6 καί·τοι ὅτε μή ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς); πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
4Mch:2:6 I taki Kiedy Nie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. By mówić/opowiadaj Ja Prawo Dużo Więcej; by żeglować By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty Ponieważ/tamto Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Zdolny; do zdolnego Logika Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:2:6 kai/toi o(/te mE\ e)piTumei=n ei)/rEken E(ma=s o( no/mos, polu\ ple/on pei/saim a)/n u(ma=s o(/ti tO=n e)piTumiO=n kratei=n du/natai o( logismo/s. *(/Osper kai\ tO=n kOlutikO=n tE=s dikaiosu/nEs paTO=n·
4Mch:2:6 kaitoi hote mE epiTymein eirEken hEmas ho nomos, poly pleon peisaim an hymas hoti tOn epiTymiOn kratein dynatai ho logismos. hOsper kai tOn kOlytikOn tEs dikaiosynEs paTOn·
4Mch:2:6 C D D V2_PAN VX_XAI3S RP_AP RA_NSM N2_NSM A1P_ASN A3C_ASN VA_AAO1S x RP_AP C RA_GPF N1A_GPF V2_PAN V6_PMI3S RA_NSM N2_NSM D D RA_GPN A1_GPN RA_GSF N1_GSF N3E_GPN
4Mch:2:6 and such when not to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to say/tell I the law much more; to sail to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence ever (if ever) you because/that the desire lust, appetite, yearning to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain capable; to able the logic just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely the ć the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience
4Mch:2:6 and such when not to-be-DESIRE-ing he/she/it-has-SAY/TELL-ed us (acc) the (nom) law (nom) much (nom|acc) more (nom|acc|voc, voc); while SAIL-ing (nom|acc|voc, voc) I-happen-to-PERSUADE/CONVINCE (opt) ever you(pl) (acc) because/that the (gen) desires (gen) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed the (nom) logic (nom) just as and the (gen)   the (gen) righteousness (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)
4Mch:2:6 4Mch_2:6_1 4Mch_2:6_2 4Mch_2:6_3 4Mch_2:6_4 4Mch_2:6_5 4Mch_2:6_6 4Mch_2:6_7 4Mch_2:6_8 4Mch_2:6_9 4Mch_2:6_10 4Mch_2:6_11 4Mch_2:6_12 4Mch_2:6_13 4Mch_2:6_14 4Mch_2:6_15 4Mch_2:6_16 4Mch_2:6_17 4Mch_2:6_18 4Mch_2:6_19 4Mch_2:6_20 4Mch_2:6_21 4Mch_2:6_22 4Mch_2:6_23 4Mch_2:6_24 4Mch_2:6_25 4Mch_2:6_26 4Mch_2:6_27
4Mch:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:7 ἐπεὶ τίνα τις τρόπον μονοφάγος ὢν τὸ ἦθος καὶ γαστρίμαργος ἢ καὶ μέθυσος μεταπαιδεύεται, εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ λογισμός;
4Mch:2:7 Since in what way is a solitary eater, and a glutton, and a drunkard reclaimed, unless it be clear that reasoning is lord of the passions? (4 Maccabees 2:7 Brenton)
4Mch:2:7  
4Mch:2:7 ἐπεὶ τίνα τις τρόπον μονοφάγος ὢν τὸ ἦθος καὶ γαστρίμαργος καὶ μέθυσος μεταπαιδεύεται, εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστιν τῶν παθῶν λογισμός;
4Mch:2:7 ἐπεί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ τρόπος, -ου, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἦθο·ς, -ους, τό καί   ἤ[1] καί μέθυσος, -ου, ὁ   εἰ μή δῆλος -η -ον ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:2:7 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jakiś/jakikolwiek Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie} I też, nawet, mianowicie Albo I też, nawet, mianowicie Pijak Jeżeli Nie Oczywisty (oświadczaj, wskazuj, wyrażaj, udzielaj wyjaśnienia, bądź widocznym, (objawiaj)) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:2:7 e)pei\ ti/na tis tro/pon monofa/gos O)\n to\ E)=Tos kai\ gastri/margos E)\ kai\ me/Tusos metapaideu/etai, ei) mE\ dE=lon o(/ti ku/rio/s e)stin tO=n paTO=n o( logismo/s;
4Mch:2:7 epei tina tis tropon monofagos On to ETos kai gastrimargos E kai meTysos metapaideuetai, ei mE dElon hoti kyrios estin tOn paTOn ho logismos;
4Mch:2:7 C RI_ASM RI_NSM N2_ASM N2_NSM V9_PAPNSM RA_ASN N3E_ASN C A1B_NSM C C A1_NSM V1_PMI3S C D A1_ASM C N2_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM
4Mch:2:7 since/otherwise [otherwise, e.g., who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. some/any manner way, means, method,attitude ć to be the custom and also, even, namely ć or and also, even, namely drunkard ć if not evident (declare, indicate, state, explain, show, (reveal)) because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic
4Mch:2:7 since who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) some/any (nom) manner (acc)   while being (nom) the (nom|acc) custom (nom|acc|voc) and   or and drunkard (nom)   if not evident ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)
4Mch:2:7 4Mch_2:7_1 4Mch_2:7_2 4Mch_2:7_3 4Mch_2:7_4 4Mch_2:7_5 4Mch_2:7_6 4Mch_2:7_7 4Mch_2:7_8 4Mch_2:7_9 4Mch_2:7_10 4Mch_2:7_11 4Mch_2:7_12 4Mch_2:7_13 4Mch_2:7_14 4Mch_2:7_15 4Mch_2:7_16 4Mch_2:7_17 4Mch_2:7_18 4Mch_2:7_19 4Mch_2:7_20 4Mch_2:7_21 4Mch_2:7_22 4Mch_2:7_23 4Mch_2:7_24
4Mch:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:8 αὐτίκα γοῦν τῷ νόμῳ πολιτευόμενος, κἂν φιλάργυρός τις ᾖ, βιάζεται τὸν αὑτοῦ τρόπον τοῖς δεομένοις δανείζων χωρὶς τόκων καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων ἐνστασῶν χρεοκοπούμενος·
4Mch:2:8 A man, therefore, who regulates his course by the law, even if he be a lover of money, straightway puts force upon his own disposition; lending to the needy without interest, and cancelling the debt of the incoming sabbath. (4 Maccabees 2:8 Brenton)
4Mch:2:8  
4Mch:2:8 αὐτίκα γοῦν τῷ νόμῳ πολιτευόμενος, κἂν φιλάργυρός τις ᾖ, βιάζεται τὸν αὑτοῦ τρόπον τοῖς δεομένοις δανείζων χωρὶς τόκων καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων ἐνστασῶν χρεοκοπούμενος·
4Mch:2:8     ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) φιλ·άργυρος -ον τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) χωρίς τόκος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δάν(ε)ιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -)  
4Mch:2:8 Prawo By prowadzić życie żyją I/też (jeżeli) kiedykolwiek Pieniędzy kochanie Jakiś/jakikolwiek By być By znosić voilence (bądź przymusowy) Samo /nasz /twój /siebie Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By potrzebować/wymagać By pożyczać (pożyczaj) Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie Pożyczka By ustalać do pozycji
4Mch:2:8 au)ti/ka gou=n tO=| no/mO| politeuo/menos, ka)/n fila/rguro/s tis E)=|, bia/DZetai to\n au(tou= tro/pon toi=s deome/nois danei/DZOn CHOri\s to/kOn kai\ to\ da/neion tO=n e(bdoma/dOn e)nstasO=n CHreokopou/menos·
4Mch:2:8 autika gun tO nomO politeuomenos, kan filargyros tis E, biaDZetai ton hautu tropon tois deomenois daneiDZOn CHOris tokOn kai to daneion tOn hebdomadOn enstasOn CHreokopumenos·
4Mch:2:8 D x RA_DSM N2_DSM V1_PMPNSM C+X A1B_NSM RI_NSM V9_PAS3S V1_PMI3S RA_ASM RD_GSM N2_ASM RA_DPM V2_PMPDPM V1_PAPNSM D N2_GPM C RA_ASN N2N_ASN RA_GPF N3D_GPF VH_AAPGPF V2_PPPNSM
4Mch:2:8 ć ć the law to conduct life live and/also (if) ever money-loving some/any to be to suffer voilence (be forced) the self /our-/your-/themselves manner way, means, method,attitude the to need/require to lend (borrow) apart from without, asunder, apart, separately interest and also, even, namely the loan the ć to fix into position ć
4Mch:2:8     the (dat) law (dat) while being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE (nom) and/also (if) ever money-loving ([Adj] nom) some/any (nom) he/she/it-should-be he/she/it-is-being-SUFFER VOILENCE-ed the (acc) self (gen) manner (acc) the (dat) while being-NEED/REQUIRE-ed (dat) while LEND-ing (nom) apart from interests (gen) and the (nom|acc) loan (nom|acc|voc) the (gen)   upon FIX-ing-INTO-POSITION (gen)  
4Mch:2:8 4Mch_2:8_1 4Mch_2:8_2 4Mch_2:8_3 4Mch_2:8_4 4Mch_2:8_5 4Mch_2:8_6 4Mch_2:8_7 4Mch_2:8_8 4Mch_2:8_9 4Mch_2:8_10 4Mch_2:8_11 4Mch_2:8_12 4Mch_2:8_13 4Mch_2:8_14 4Mch_2:8_15 4Mch_2:8_16 4Mch_2:8_17 4Mch_2:8_18 4Mch_2:8_19 4Mch_2:8_20 4Mch_2:8_21 4Mch_2:8_22 4Mch_2:8_23 4Mch_2:8_24 4Mch_2:8_25
4Mch:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:9 κἂν φειδωλός τις ᾖ, ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμὸν μήτε ἐπικαρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογούμενος τοὺς ἀμπελῶνας. καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων δὲ ἔστιν ἐπιγνῶναι τοῦτο, ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν ὁ λογισμὸς κρατῶν·
4Mch:2:9 And should a man be parsimonious, he is ruled by the law acting through reasoning; so that he does not glean his harvest crops, nor vintage: and in reference to other points we may perceive that it is reasoning that conquers his passions. (4 Maccabees 2:9 Brenton)
4Mch:2:9  
4Mch:2:9 κἂν φειδωλός τις ᾖ, ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμὸν μήτε ἐπικαρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογούμενος τοὺς ἀμπελῶνας. Καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων δὲ ἔστιν ἐπιγνῶναι τοῦτο, ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν λογισμὸς κρατῶν·
4Mch:2:9 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν)   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) διά ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ μήτε (μή τέ)   ὁ ἡ τό   μήτε (μή τέ)   ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
4Mch:2:9 I/też (jeżeli) kiedykolwiek Jakiś/jakikolwiek By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Logika I nie I nie Winnica I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Inny zaś By być By rozpoznawać wgląd, consciousnes To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By być Logika Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać
4Mch:2:9 ka)/n feidOlo/s tis E)=|, u(po\ tou= no/mou kratei=tai dia\ to\n logismo\n mE/te e)pikarpologou/menos tou\s a)mEtou\s mE/te e)pirrOgologou/menos tou\s a)mpelO=nas. *kai\ e)pi\ tO=n e(te/rOn de\ e)/stin e)pignO=nai tou=to, o(/ti tO=n paTO=n e)stin o( logismo\s kratO=n·
4Mch:2:9 kan feidOlos tis E, hypo tu nomu krateitai dia ton logismon mEte epikarpologumenos tus amEtus mEte epirrOgologumenos tus ampelOnas. kai epi tOn heterOn de estin epignOnai tuto, hoti tOn paTOn estin ho logismos kratOn·
4Mch:2:9 C+X A1_NSM RI_NSM V9_PAS3S P RA_GSM N2_GSM V2_PMI3S P RA_ASM N2_ASM C V2_PMPNSM RA_APM N2_APM C V2_PMPNSM RA_APM N3W_APM C P RA_GPM A1A_GPM x V9_PAI3S VZ_AAN RD_ASN C RA_GPN N3E_GPN V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N3E_GPN
4Mch:2:9 and/also (if) ever ć some/any to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the law to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the logic and not ć the ć and not ć the vineyard and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to recognize insight, consciousnes this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to be the logic sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain
4Mch:2:9 and/also (if) ever   some/any (nom) he/she/it-should-be under (+acc), by (+gen) the (gen) law (gen) he/she/it-is-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD because of (+acc), through (+gen) the (acc) logic (acc) and not   the (acc)   and not   the (acc) vineyards (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) other (gen) Yet he/she/it-is to-RECOGNIZE this (nom|acc) because/that the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) he/she/it-is the (nom) logic (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom)
4Mch:2:9 4Mch_2:9_1 4Mch_2:9_2 4Mch_2:9_3 4Mch_2:9_4 4Mch_2:9_5 4Mch_2:9_6 4Mch_2:9_7 4Mch_2:9_8 4Mch_2:9_9 4Mch_2:9_10 4Mch_2:9_11 4Mch_2:9_12 4Mch_2:9_13 4Mch_2:9_14 4Mch_2:9_15 4Mch_2:9_16 4Mch_2:9_17 4Mch_2:9_18 4Mch_2:9_19 4Mch_2:9_20 4Mch_2:9_21 4Mch_2:9_22 4Mch_2:9_23 4Mch_2:9_24 4Mch_2:9_25 4Mch_2:9_26 4Mch_2:9_27 4Mch_2:9_28 4Mch_2:9_29 4Mch_2:9_30 4Mch_2:9_31 4Mch_2:9_32 4Mch_2:9_33 4Mch_2:9_34
4Mch:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:10 ὁ γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς εὐνοίας κρατεῖ μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι’ αὐτοὺς
4Mch:2:10 For the law conquers even affection toward parents, not surrendering virtue on their account. (4 Maccabees 2:10 Brenton)
4Mch:2:10  
4Mch:2:10 γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς εὐνοίας κρατεῖ μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι’ αὐτοὺς
4Mch:2:10 ὁ ἡ τό γάρ νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πρός γονεύς, -έως, ὁ εὔ·νοια, -ας, ἡ κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) μή κατα·προ·δίδωμι [LXX] (ath. καταπρο+διδ(ο)-/ath. καταπρο+διδ(ω)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ διά αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:2:10 Dla odtąd, jak Prawo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rodzic ??? Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Nie Do ??? Cnota Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
4Mch:2:10 o( ga\r no/mos kai\ tE=s pro\s gonei=s eu)noi/as kratei= mE\ kataprodidou\s tE\n a)retE\n di’ au)tou\s
4Mch:2:10 ho gar nomos kai tEs pros goneis eunoias kratei mE kataprodidus tEn aretEn di’ autus
4Mch:2:10 RA_NSM x N2_NSM C RA_GSF P N3V_NPM N1A_GSF V2_PAI3S D V8_PAPNSM RA_ASF N1_ASF P RD_APM
4Mch:2:10 the for since, as law and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) parent ??? sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain not to ??? the virtue because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
4Mch:2:10 the (nom) for law (nom) and the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) parents (acc, nom|voc) ??? (gen), ???s (acc) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! not while ???-ing (nom|voc) the (acc) virtue (acc) because of (+acc), through (+gen) them/same (acc)
4Mch:2:10 4Mch_2:10_1 4Mch_2:10_2 4Mch_2:10_3 4Mch_2:10_4 4Mch_2:10_5 4Mch_2:10_6 4Mch_2:10_7 4Mch_2:10_8 4Mch_2:10_9 4Mch_2:10_10 4Mch_2:10_11 4Mch_2:10_12 4Mch_2:10_13 4Mch_2:10_14 4Mch_2:10_15
4Mch:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:11 καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ διὰ τὴν παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων
4Mch:2:11 And it prevails over marriage love, condemning it when transgressing law. (4 Maccabees 2:11 Brenton)
4Mch:2:11  
4Mch:2:11 καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ διὰ τὴν παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων
4Mch:2:11 καί ὁ ἡ τό πρός   φιλία, -ας, ἡ   διά ὁ ἡ τό παρα·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
4Mch:2:11 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miłość Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezprawie On/ona/to/to samo
4Mch:2:11 kai\ tE=s pro\s gametE\n fili/as e)pikratei= dia\ tE\n paranomi/an au)tE\n a)pele/gCHOn
4Mch:2:11 kai tEs pros gametEn filias epikratei dia tEn paranomian autEn apelenCHOn
4Mch:2:11 C RA_GSF P N1_ASF N1A_GSF V2_PAI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF V1_PAPNSM
4Mch:2:11 and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) ć love ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lawlessness he/she/it/same ć
4Mch:2:11 and the (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   love (gen)   because of (+acc), through (+gen) the (acc) lawlessness (acc) her/it/same (acc)  
4Mch:2:11 4Mch_2:11_1 4Mch_2:11_2 4Mch_2:11_3 4Mch_2:11_4 4Mch_2:11_5 4Mch_2:11_6 4Mch_2:11_7 4Mch_2:11_8 4Mch_2:11_9 4Mch_2:11_10 4Mch_2:11_11
4Mch:2:11 x x x x x x x x x x x
4Mch:2:12 καὶ τῆς τέκνων φιλίας κυριεύει διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων
4Mch:2:12 And it lords it over the love of parents toward their children, for they punish them for vice; and it domineers over the intimacy of friends, reproving them when wicked. (4 Maccabees 2:12 Brenton)
4Mch:2:12  
4Mch:2:12 καὶ τῆς τέκνων φιλίας κυριεύει διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων
4Mch:2:12 καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα φιλία, -ας, ἡ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) διά κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
4Mch:2:12 I też, nawet, mianowicie Dziecko Miłość By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
4Mch:2:12 kai\ tE=s te/knOn fili/as kurieu/ei dia\ kaki/an au)ta\ kola/DZOn
4Mch:2:12 kai tEs teknOn filias kyrieuei dia kakian auta kolaDZOn
4Mch:2:12 C RA_GSF N2N_GPN N1A_GSF V1_PAI3S P N1A_ASF RD_APN V1_PAPNSM
4Mch:2:12 and also, even, namely the child love to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) evil evil, malice he/she/it/same to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
4Mch:2:12 and the (gen) children (gen) love (gen) he/she/it-is-BE-ing-LORD-OF/OVER, you(sg)-are-being-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) because of (+acc), through (+gen) evil (acc) they/them/same (nom|acc) while PUNISH-ing (nom)
4Mch:2:12 4Mch_2:12_1 4Mch_2:12_2 4Mch_2:12_3 4Mch_2:12_4 4Mch_2:12_5 4Mch_2:12_6 4Mch_2:12_7 4Mch_2:12_8 4Mch_2:12_9
4Mch:2:12 x x x x x x x x x
4Mch:2:13 καὶ τῆς φίλων συνηθείας δεσπόζει διὰ πονηρίαν αὐτοὺς ἐξελέγχων.
4Mch:2:13 And think it not a strange assertion that reasoning can in behalf of the law conquer even enmity. (4 Maccabees 2:13 Brenton)
4Mch:2:13  
4Mch:2:13 καὶ τῆς φίλων συνηθείας δεσπόζει διὰ πονηρίαν αὐτοὺς ἐξελέγχων.
4Mch:2:13 καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) συν·ήθεια, -ας, ἡ   διά πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
4Mch:2:13 I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Zgodność Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezeceństwo On/ona/to/to samo
4Mch:2:13 kai\ tE=s fi/lOn sunETei/as despo/DZei dia\ ponEri/an au)tou\s e)Xele/gCHOn.
4Mch:2:13 kai tEs filOn synETeias despoDZei dia ponErian autus eXelenCHOn.
4Mch:2:13 C RA_GSF A1_GPM N1A_GSF V1_PAI3S P N1A_ASF RD_APM V1_PAPNSM
4Mch:2:13 and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate compatibility ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wickedness he/she/it/same ć
4Mch:2:13 and the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) compatibility (gen), compatibilities (acc)   because of (+acc), through (+gen) wickedness (acc) them/same (acc)  
4Mch:2:13 4Mch_2:13_1 4Mch_2:13_2 4Mch_2:13_3 4Mch_2:13_4 4Mch_2:13_5 4Mch_2:13_6 4Mch_2:13_7 4Mch_2:13_8 4Mch_2:13_9
4Mch:2:13 x x x x x x x x x
4Mch:2:14 καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι, ὅπου καὶ ἔχθρας ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται διὰ τὸν νόμον μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτά, τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασῴζων καὶ τὰ πεπτωκότα συνεγείρων.
4Mch:2:14 It alloweth not to cut down the cultivated herbage of an enemy, but preserveth it from the destroyers, and collecteth their fallen ruins. (4 Maccabees 2:14 Brenton)
4Mch:2:14  
4Mch:2:14 καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι, ὅπου καὶ ἔχθρας ἐπικρατεῖν λογισμὸς δύναται διὰ τὸν νόμον μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτά, τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασῴζων καὶ τὰ πεπτωκότα συνεγείρων.
4Mch:2:14 καί μή νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) παρά·δοξος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅπου καί ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) διά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ μήτε (μή τέ)   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) καί ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) συν·εγείρω (συν+εγειρ-, συν+εγερ(ε)·[σ]-, συν+εγειρ·[σ]-, -, -, συν+εγερ·θ-)
4Mch:2:14 I też, nawet, mianowicie Nie By przyjmować Niewiarogodne przestraszenie się, w przeciwieństwie do oczekiwanie [zobacz paradoksalny] By być Gdzie I też, nawet, mianowicie Wrogość; wrogi Logika Zdolny; do zdolnego Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawo I nie Dzień zaś Wrogość; wrogi By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do chronionego I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By budzić z
4Mch:2:14 kai\ mE\ nomi/sEte para/doXon ei)=nai, o(/pou kai\ e)/CHTras e)pikratei=n o( logismo\s du/natai dia\ to\n no/mon mE/te dendrotomO=n ta\ E(/mera tO=n polemi/On futa/, ta\ de\ tO=n e)CHTrO=n toi=s a)pole/sasi diasO/|DZOn kai\ ta\ peptOko/ta sunegei/rOn.
4Mch:2:14 kai mE nomisEte paradoXon einai, hopu kai eCHTras epikratein ho logismos dynatai dia ton nomon mEte dendrotomOn ta hEmera tOn polemiOn fyta, ta de tOn eCHTrOn tois apolesasi diasODZOn kai ta peptOkota synegeirOn.
4Mch:2:14 C D VA_AAS2P A1B_ASN V9_PAN x D A1A_GSF V2_PAN RA_NSM N2_NSM V6_PMI3S P RA_ASM N2_ASM C V2_PAPNSM RA_APN A1B_APN RA_GPM A1A_GPM N2N_APN RA_APN x RA_GPM A1A_GPM RA_DPM VA_AAPDPM V1_PAPNSM C RA_APN VX_XAPAPN V1_PAPNSM
4Mch:2:14 and also, even, namely not to assume incredible startling, contrary to expectation [see paradoxical] to be where and also, even, namely enmity; hostile ć the logic capable; to able because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the law and not ć the day the ć ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the enmity; hostile the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to preserved and also, even, namely the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to awaken with
4Mch:2:14 and not you(pl)-should-ASSUME incredible ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be where and enmity (gen), enmities (acc); hostile ([Adj] acc, gen)   the (nom) logic (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) law (acc) and not   the (nom|acc) day (nom|voc) the (gen)     the (nom|acc) Yet the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) the (dat) upon LOSE/DESTROY-ing (dat) while PRESERVED-ing (nom) and the (nom|acc) having FALL-ed (acc, nom|acc|voc) while AWAKEN-ing-WITH (nom)
4Mch:2:14 4Mch_2:14_1 4Mch_2:14_2 4Mch_2:14_3 4Mch_2:14_4 4Mch_2:14_5 4Mch_2:14_6 4Mch_2:14_7 4Mch_2:14_8 4Mch_2:14_9 4Mch_2:14_10 4Mch_2:14_11 4Mch_2:14_12 4Mch_2:14_13 4Mch_2:14_14 4Mch_2:14_15 4Mch_2:14_16 4Mch_2:14_17 4Mch_2:14_18 4Mch_2:14_19 4Mch_2:14_20 4Mch_2:14_21 4Mch_2:14_22 4Mch_2:14_23 4Mch_2:14_24 4Mch_2:14_25 4Mch_2:14_26 4Mch_2:14_27 4Mch_2:14_28 4Mch_2:14_29 4Mch_2:14_30 4Mch_2:14_31 4Mch_2:14_32 4Mch_2:14_33
4Mch:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:15 καὶ τῶν βιαιοτέρων δὲ παθῶν κρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται, φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ βασκανίας·
4Mch:2:15 And reason appears to be master of the more violent passions, as love of empire and empty boasting, and slander. (4 Maccabees 2:15 Brenton)
4Mch:2:15  
4Mch:2:15 Καὶ τῶν βιαιοτέρων δὲ παθῶν κρατεῖν λογισμὸς φαίνεται, φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ βασκανίας·
4Mch:2:15 καί ὁ ἡ τό βιαιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βίαιος) δέ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)   καί κενο·δοξία, -ας, ἡ καί ἀλαζονεία, -ίας, ἡ καί   καί  
4Mch:2:15 I też, nawet, mianowicie Bardziej gwałtowny zaś ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Logika By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym I też, nawet, mianowicie Próżność I też, nawet, mianowicie Zarozumiałość I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
4Mch:2:15 *kai\ tO=n biaiote/rOn de\ paTO=n kratei=n o( logismo\s fai/netai, filarCHi/as kai\ kenodoXi/as kai\ a)laDZonei/as kai\ megalauCHi/as kai\ baskani/as·
4Mch:2:15 kai tOn biaioterOn de paTOn kratein ho logismos fainetai, filarCHias kai kenodoXias kai alaDZoneias kai megalauCHias kai baskanias·
4Mch:2:15 C RA_GPN A1A_GPN x N3E_GPN V2_PAN RA_NSM N2_NSM V1_PMI3S N1A_GSF C N1A_GSF C N1A_GSF C N1A_GSF C N1A_GSF
4Mch:2:15 and also, even, namely the more violent δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the logic to appear look, shew, peer, seem, show ć and also, even, namely vainglory and also, even, namely conceit and also, even, namely ć and also, even, namely ć
4Mch:2:15 and the (gen) more violent ([Adj] gen) Yet ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD the (nom) logic (nom) he/she/it-is-being-APPEAR-ed   and vainglory (gen), vainglories (acc) and conceit (gen), conceits (acc) and   and  
4Mch:2:15 4Mch_2:15_1 4Mch_2:15_2 4Mch_2:15_3 4Mch_2:15_4 4Mch_2:15_5 4Mch_2:15_6 4Mch_2:15_7 4Mch_2:15_8 4Mch_2:15_9 4Mch_2:15_10 4Mch_2:15_11 4Mch_2:15_12 4Mch_2:15_13 4Mch_2:15_14 4Mch_2:15_15 4Mch_2:15_16 4Mch_2:15_17 4Mch_2:15_18
4Mch:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:16 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήθη πάθη ὁ σώφρων νοῦς ἀπωθεῖται, ὥσπερ καὶ τὸν θυμόν· καὶ γὰρ τούτου δεσπόζει.
4Mch:2:16 For the temperate understanding repels all these malignant passions, as it does wrath: for it masters even this. (4 Maccabees 2:16 Brenton)
4Mch:2:16  
4Mch:2:16 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήθη πάθη σώφρων νοῦς ἀπωθεῖται, ὥσπερ καὶ τὸν θυμόν· καὶ γὰρ τούτου δεσπόζει.
4Mch:2:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   πάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὥσ·περ καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο  
4Mch:2:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Odczuwalny Umysł By odrzucać Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Mch:2:16 pa/nta ga\r tau=ta ta\ kakoE/TE pa/TE o( sO/frOn nou=s a)pOTei=tai, O(/sper kai\ to\n Tumo/n· kai\ ga\r tou/tou despo/DZei.
4Mch:2:16 panta gar tauta ta kakoETE paTE ho sOfrOn nus apOTeitai, hOsper kai ton Tymon· kai gar tutu despoDZei.
4Mch:2:16 A3_ASM x RD_APN RA_APN A3H_APN N3E_APN RA_NSM A3N_NSM N3_NSM V2_PMI3S D D RA_ASM N2_ASM C x RD_GSM V1_PAI3S
4Mch:2:16 every all, each, every, the whole of for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć ??? [see pathology, pathetic] the sensible mind to reject just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
4Mch:2:16 all (nom|acc|voc), every (acc) for these (nom|acc) the (nom|acc)   ???s (nom|acc|voc) the (nom) sensible ([Adj] nom) mind (nom) he/she/it-is-being-REJECT-ed just as and the (acc) wrath (acc) and for this (gen)  
4Mch:2:16 4Mch_2:16_1 4Mch_2:16_2 4Mch_2:16_3 4Mch_2:16_4 4Mch_2:16_5 4Mch_2:16_6 4Mch_2:16_7 4Mch_2:16_8 4Mch_2:16_9 4Mch_2:16_10 4Mch_2:16_11 4Mch_2:16_12 4Mch_2:16_13 4Mch_2:16_14 4Mch_2:16_15 4Mch_2:16_16 4Mch_2:16_17 4Mch_2:16_18
4Mch:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:17 θυμούμενός γέ τοι Μωϋσῆς κατὰ Δαθαν καὶ Αβιρων οὐ θυμῷ τι κατ’ αὐτῶν ἐποίησεν, ἀλλὰ λογισμῷ τὸν θυμὸν διῄτησεν.
4Mch:2:17 Thus Moses, when angered against Dathan and Abiram, did nothing to them in wrath, but regulated his anger by reasoning. (4 Maccabees 2:17 Brenton)
4Mch:2:17  
4Mch:2:17 θυμούμενός γέ τοι Μωϋσῆς κατὰ Δαθαν καὶ Αβιρων οὐ θυμῷ τι κατ’ αὐτῶν ἐποίησεν, ἀλλὰ λογισμῷ τὸν θυμὸν διῄτησεν.
4Mch:2:17 θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) γέ   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κατά   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κατά αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀλλά λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)  
4Mch:2:17 By rozgniewać ??? Mojżesz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Jakiś/jakikolwiek W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By czynić/rób Ale Logika Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.
4Mch:2:17 Tumou/meno/s ge/ toi *mou+sE=s kata\ *daTan kai\ *abirOn ou) TumO=| ti kat’ au)tO=n e)poi/Esen, a)lla\ logismO=| to\n Tumo\n diE/|tEsen.
4Mch:2:17 Tymumenos ge toi mo+ysEs kata daTan kai abirOn u TymO ti kat’ autOn epoiEsen, alla logismO ton Tymon diEtEsen.
4Mch:2:17 V4_PMPNSM x x N1M_NSM P N_GSM C N_GSM D N2_DSM RI_ASN P RD_GPM VAI_AAI3S C N2_DSM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S
4Mch:2:17 to anger ??? ć Moses down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. some/any down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same to do/make but logic the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. ć
4Mch:2:17 while being-ANGER-ed (nom) ???   Moses (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   and   not wrath (dat) some/any (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) them/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed but logic (dat) the (acc) wrath (acc)  
4Mch:2:17 4Mch_2:17_1 4Mch_2:17_2 4Mch_2:17_3 4Mch_2:17_4 4Mch_2:17_5 4Mch_2:17_6 4Mch_2:17_7 4Mch_2:17_8 4Mch_2:17_9 4Mch_2:17_10 4Mch_2:17_11 4Mch_2:17_12 4Mch_2:17_13 4Mch_2:17_14 4Mch_2:17_15 4Mch_2:17_16 4Mch_2:17_17 4Mch_2:17_18 4Mch_2:17_19
4Mch:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:18 δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς, ὡς ἔφην, κατὰ τῶν παθῶν ἀριστεῦσαι καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταθεῖναι, τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι.
4Mch:2:18 For the temperate mind is able, as I said, to be superior to the passions, and to transfer some, and destroy others. (4 Maccabees 2:18 Brenton)
4Mch:2:18  
4Mch:2:18 δυνατὸς γὰρ σώφρων νοῦς, ὡς ἔφην, κατὰ τῶν παθῶν ἀριστεῦσαι καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταθεῖναι, τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι.
4Mch:2:18 δυνατός -ή -όν γάρ ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ὡς φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)   καί ὁ ἡ τό μέν αὐτός αὐτή αὐτό μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὁ ἡ τό δέ καί ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -)
4Mch:2:18 Zdolny Dla odtąd, jak Odczuwalny Umysł Jak/jak By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) On/ona/to/to samo By ruszać się nie na miejscu zaś I też, nawet, mianowicie By unieważniać
4Mch:2:18 dunato\s ga\r o( sO/frOn nou=s, O(s e)/fEn, kata\ tO=n paTO=n a)risteu=sai kai\ ta\ me\n au)tO=n metaTei=nai, ta\ de\ kai\ a)kurO=sai.
4Mch:2:18 dynatos gar ho sOfrOn nus, hOs efEn, kata tOn paTOn aristeusai kai ta men autOn metaTeinai, ta de kai akyrOsai.
4Mch:2:18 A1_NSM x RA_NSM A3N_NSM N3_NSM C V6I_IAI1S P RA_GPN N3E_GPN VA_AAN C RA_APN x RD_GPM VE_AAN RA_APN x C VA_AAN
4Mch:2:18 capable for since, as the sensible mind as/like to say down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience ć and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) he/she/it/same to move out of place the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to void
4Mch:2:18 capable ([Adj] nom) for the (nom) sensible ([Adj] nom) mind (nom) as/like I-was-SAY-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)   and the (nom|acc) indeed them/same (gen) to-MOVE-OUT-OF-PLACE the (nom|acc) Yet and to-VOID, be-you(sg)-VOID-ed!, he/she/it-happens-to-VOID (opt)
4Mch:2:18 4Mch_2:18_1 4Mch_2:18_2 4Mch_2:18_3 4Mch_2:18_4 4Mch_2:18_5 4Mch_2:18_6 4Mch_2:18_7 4Mch_2:18_8 4Mch_2:18_9 4Mch_2:18_10 4Mch_2:18_11 4Mch_2:18_12 4Mch_2:18_13 4Mch_2:18_14 4Mch_2:18_15 4Mch_2:18_16 4Mch_2:18_17 4Mch_2:18_18 4Mch_2:18_19 4Mch_2:18_20
4Mch:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:19 ἐπεὶ διὰ τί ὁ πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ Ιακωβ τοὺς περὶ Συμεων καὶ Λευιν αἰτιᾶται μὴ λογισμῷ τοὺς Σικιμίτας ἐθνηδὸν ἀποσφάξαντας λέγων Ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν;
4Mch:2:19 For why, else, does our most wise father Jacob blame Simeon and Levi for having irrationally slain the whole race of the Shechemites, saying, Cursed be their anger. (4 Maccabees 2:19 Brenton)
4Mch:2:19  
4Mch:2:19 ἐπεὶ διὰ τί πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ Ιακωβ τοὺς περὶ Συμεων καὶ Λευιν αἰτιᾶται μὴ λογισμῷ τοὺς Σικιμίτας ἐθνηδὸν ἀποσφάξαντας λέγων Ἐπικατάρατος θυμὸς αὐτῶν;
4Mch:2:19 ἐπεί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό περί Συμεών, ὁ καί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ αἰτιάομαι [LXX] (αιτι(α)-, αιτια·σ-, -, -, -, -) μή λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό       λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:2:19 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Ojciec Jacob Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Symeon/Symeon I też, nawet, mianowicie Lewi Do ??? Nie Logika By mówić/opowiadaj Przeklęty Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo
4Mch:2:19 e)pei\ dia\ ti/ o( pa/nsofos E(mO=n patE\r *iakOb tou\s peri\ *sumeOn kai\ *leuin ai)tia=tai mE\ logismO=| tou\s *sikimi/tas e)TnEdo\n a)posfa/Xantas le/gOn *)epikata/ratos o( Tumo\s au)tO=n;
4Mch:2:19 epei dia ti ho pansofos hEmOn patEr iakOb tus peri symeOn kai leuin aitiatai mE logismO tus sikimitas eTnEdon aposfaXantas legOn epikataratos ho Tymos autOn;
4Mch:2:19 C P RI_ASN RA_NSM N2_NSM RP_GP N3_NSM N_NSM RA_APM P N_GSM C N_GSM V3_PMI3S D N2_DSM RA_APM N1M_APM D VA_AAPAPM V1_PAPNSM A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM
4Mch:2:19 since/otherwise [otherwise, e.g., because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ć I father Jacob the about (+acc,+gen) Symeon/Simeon and also, even, namely Levi to ??? not logic the ć ć ć to say/tell cursed the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same
4Mch:2:19 since because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) the (nom)   us (gen) father (nom) Jacob (indecl) the (acc) about (+acc,+gen) Symeon/Simeon (indecl) and Levi (acc) he/she/it-is-being-???-ed, he/she/it-should-be-being-???-ed not logic (dat) the (acc)       while SAY/TELL-ing (nom) cursed ([Adj] nom) the (nom) wrath (nom) them/same (gen)
4Mch:2:19 4Mch_2:19_1 4Mch_2:19_2 4Mch_2:19_3 4Mch_2:19_4 4Mch_2:19_5 4Mch_2:19_6 4Mch_2:19_7 4Mch_2:19_8 4Mch_2:19_9 4Mch_2:19_10 4Mch_2:19_11 4Mch_2:19_12 4Mch_2:19_13 4Mch_2:19_14 4Mch_2:19_15 4Mch_2:19_16 4Mch_2:19_17 4Mch_2:19_18 4Mch_2:19_19 4Mch_2:19_20 4Mch_2:19_21 4Mch_2:19_22 4Mch_2:19_23 4Mch_2:19_24 4Mch_2:19_25
4Mch:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:20 εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο τοῦ θυμοῦ ὁ λογισμὸς κρατεῖν, οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως.
4Mch:2:20 For if reasoning did not possess the power of subduing angry affections, he would not have spoken thus. (4 Maccabees 2:20 Brenton)
4Mch:2:20  
4Mch:2:20 εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο τοῦ θυμοῦ λογισμὸς κρατεῖν, οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως.
4Mch:2:20 εἰ μή γάρ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω
4Mch:2:20 Jeżeli Nie Dla odtąd, jak Do zdolnego Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Logika By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
4Mch:2:20 ei) mE\ ga\r e)du/nato tou= Tumou= o( logismo\s kratei=n, ou)k a)/n ei)=pen ou(/tOs.
4Mch:2:20 ei mE gar edynato tu Tymu ho logismos kratein, uk an eipen hutOs.
4Mch:2:20 C D x V6I_IMI3S RA_GSM N2_GSM RA_NSM N2_NSM V2_PAN D x VBI_AAI3S D
4Mch:2:20 if not for since, as to able the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger the logic to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain οὐχ before rough breathing ever (if ever) to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
4Mch:2:20 if not for he/she/it-was-being-ABLE-ed the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! the (nom) logic (nom) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD not ever he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this
4Mch:2:20 4Mch_2:20_1 4Mch_2:20_2 4Mch_2:20_3 4Mch_2:20_4 4Mch_2:20_5 4Mch_2:20_6 4Mch_2:20_7 4Mch_2:20_8 4Mch_2:20_9 4Mch_2:20_10 4Mch_2:20_11 4Mch_2:20_12 4Mch_2:20_13
4Mch:2:20 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:21 ὁπηνίκα γὰρ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασεν, τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ τὰ ἤθη περιεφύτευσεν·
4Mch:2:21 For at the time when God created man, He implanted within him his passions and moral nature. (4 Maccabees 2:21 Brenton)
4Mch:2:21  
4Mch:2:21 ὁπηνίκα γὰρ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασεν, τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ τὰ ἤθη περιεφύτευσεν·
4Mch:2:21 ὁπηνίκα [LXX] γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἦθο·ς, -ους, τό  
4Mch:2:21 Ilekroć Dla odtąd, jak Bóg  Ludzki By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się ??? [Zobacz patologię, patetyczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}
4Mch:2:21 o(pEni/ka ga\r o( Teo\s to\n a)/nTrOpon kateskeu/asen, ta\ pa/TE au)tou= kai\ ta\ E)/TE periefu/teusen·
4Mch:2:21 hopEnika gar ho Teos ton anTrOpon kateskeuasen, ta paTE autu kai ta ETE periefyteusen·
4Mch:2:21 D x RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN RD_GSM C RA_APN N3E_APN VAI_AAI3S
4Mch:2:21 whenever for since, as the god [see theology] the human to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare the ??? [see pathology, pathetic] he/she/it/same and also, even, namely the custom ć
4Mch:2:21 whenever for the (nom) god (nom) the (acc) human (acc) he/she/it-MAKE READY-ed the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) customs (nom|acc|voc)  
4Mch:2:21 4Mch_2:21_1 4Mch_2:21_2 4Mch_2:21_3 4Mch_2:21_4 4Mch_2:21_5 4Mch_2:21_6 4Mch_2:21_7 4Mch_2:21_8 4Mch_2:21_9 4Mch_2:21_10 4Mch_2:21_11 4Mch_2:21_12 4Mch_2:21_13 4Mch_2:21_14
4Mch:2:21 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:22 ἡνίκα δὲ ἐπὶ πάντων τὸν ἱερὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἐνεθρόνισεν,
4Mch:2:22 And at that time He enthroned above all the holy leader mind, through the medium of the senses. (4 Maccabees 2:22 Brenton)
4Mch:2:22  
4Mch:2:22 ἡνίκα δὲ ἐπὶ πάντων τὸν ἱερὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἐνεθρόνισεν,
4Mch:2:22 ἡνίκα δέ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἡγεμών, -όνος, ὁ νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ διά ὁ ἡ τό αἰσθητήριον, -ου, τό  
4Mch:2:22 Kiedy zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Gubernator [zobacz Hegemon] Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Orientacji zdolności {wydziału}/zmysł {sens}
4Mch:2:22 E(ni/ka de\ e)pi\ pa/ntOn to\n i(ero\n E(gemo/na nou=n dia\ tO=n ai)sTEtEri/On e)neTro/nisen,
4Mch:2:22 hEnika de epi pantOn ton hieron hEgemona nun dia tOn aisTEtEriOn eneTronisen,
4Mch:2:22 D x P A3_GPM RA_ASM A1A_ASM N3N_ASM N3_ASM P RA_GPN N2N_GPN VAI_AAI3S
4Mch:2:22 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ governor [see hegemon] nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the discernment faculty/sense ć
4Mch:2:22 when Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) governor (acc) nun; mind (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) faculties/senses (gen)  
4Mch:2:22 4Mch_2:22_1 4Mch_2:22_2 4Mch_2:22_3 4Mch_2:22_4 4Mch_2:22_5 4Mch_2:22_6 4Mch_2:22_7 4Mch_2:22_8 4Mch_2:22_9 4Mch_2:22_10 4Mch_2:22_11 4Mch_2:22_12
4Mch:2:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:23 καὶ τούτῳ νόμον ἔδωκεν, καθ’ ὃν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε καὶ δικαίαν καὶ ἀγαθὴν καὶ ἀνδρείαν.
4Mch:2:23 And He gave a law to this mind, by living according to which it will maintain a temperate, and just, and good, and manly reign. (4 Maccabees 2:23 Brenton)
4Mch:2:23  
4Mch:2:23 καὶ τούτῳ νόμον ἔδωκεν, καθ’ ὃν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε καὶ δικαίαν καὶ ἀγαθὴν καὶ ἀνδρείαν.
4Mch:2:23 καί οὗτος αὕτη τοῦτο νόμος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος τέ καί δίκαιος -αία -ον καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]
4Mch:2:23 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By prowadzić życie żyją By panować Królestwo Odczuwalny I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Mężny
4Mch:2:23 kai\ tou/tO| no/mon e)/dOken, kaT’ o(\n politeuo/menos basileu/sei basilei/an sO/frona/ te kai\ dikai/an kai\ a)gaTE\n kai\ a)ndrei/an.
4Mch:2:23 kai tutO nomon edOken, kaT’ hon politeuomenos basileusei basileian sOfrona te kai dikaian kai agaTEn kai andreian.
4Mch:2:23 C RD_DSM N2_ASM VAI_AAI3S P RR_ASM V1_PMPNSM VF_FAI3S N1A_ASF A3N_ASM x C A1A_ASF C A1_ASF C A1A_ASF
4Mch:2:23 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] law to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which; to be to conduct life live to reign kingdom sensible and [postpositive coordinate] and also, even, namely just righteous, just and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely manly
4Mch:2:23 and this (dat) law (acc) he/she/it-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) while being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE (nom) he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) kingdom (acc) sensible ([Adj] acc, nom|acc|voc) and [postpositive coordinate] and just ([Adj] acc) and good ([Adj] acc) and manly ([Adj] acc)
4Mch:2:23 4Mch_2:23_1 4Mch_2:23_2 4Mch_2:23_3 4Mch_2:23_4 4Mch_2:23_5 4Mch_2:23_6 4Mch_2:23_7 4Mch_2:23_8 4Mch_2:23_9 4Mch_2:23_10 4Mch_2:23_11 4Mch_2:23_12 4Mch_2:23_13 4Mch_2:23_14 4Mch_2:23_15 4Mch_2:23_16 4Mch_2:23_17
4Mch:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:2:24 Πῶς οὖν, εἴποι τις ἄν, εἰ τῶν παθῶν δεσπότης ἐστὶν ὁ λογισμός, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ;
4Mch:2:24 How, then, a man may say, if reasoning be master of the passions, has it no control over forgetfulness and ignorance? (4 Maccabees 2:24 Brenton)
4Mch:2:24  
4Mch:2:24 Πῶς οὖν, εἴποι τις ἄν, εἰ τῶν παθῶν δεσπότης ἐστὶν λογισμός, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ;
4Mch:2:24 πῶς[1] οὖν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἄν εἰ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) δεσπότης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ λήθη, -ῆς, ἡ καί ἄ·γνοια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
4Mch:2:24 Jak Dlatego/wtedy By mówić/opowiadaj Jakiś/jakikolwiek Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jeżeli ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Despota By być Logika Brak pamięci I też, nawet, mianowicie Nieznajomość ??? Przed przydechem mocnym Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać
4Mch:2:24 *pO=s ou)=n, ei)/poi tis a)/n, ei) tO=n paTO=n despo/tEs e)sti\n o( logismo/s, lE/TEs kai\ a)gnoi/as ou) kratei=;
4Mch:2:24 pOs un, eipoi tis an, ei tOn paTOn despotEs estin ho logismos, lETEs kai agnoias u kratei;
4Mch:2:24 D x VB_AAO3S RI_NSM x C RA_GPN N3E_GPN N1M_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N1_GSF C N1A_GSF D V2_PAI3S
4Mch:2:24 how therefore/then to say/tell some/any ever (if ever) if the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience despot to be the logic forgetfulness and also, even, namely ignorance οὐχ before rough breathing sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain
4Mch:2:24 how therefore/then he/she/it-happens-to-SAY/TELL (opt) some/any (nom) ever if the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) despot (nom) he/she/it-is the (nom) logic (nom) forgetfulness (gen) and ignorance (gen), ignorances (acc) not sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD!
4Mch:2:24 4Mch_2:24_1 4Mch_2:24_2 4Mch_2:24_3 4Mch_2:24_4 4Mch_2:24_5 4Mch_2:24_6 4Mch_2:24_7 4Mch_2:24_8 4Mch_2:24_9 4Mch_2:24_10 4Mch_2:24_11 4Mch_2:24_12 4Mch_2:24_13 4Mch_2:24_14 4Mch_2:24_15 4Mch_2:24_16 4Mch_2:24_17
4Mch:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x