Dn(LXX):1:1 Ἐπὶ βασιλέως Ιωακιμ τῆς Ιουδαίας ἔτους τρίτου παραγενόμενος Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ ἐπολιόρκει αὐτήν.
Dn(LXX):1:1 (World English Bible Daniel 1:1) In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon to Jerusalem, and besieged it.
Dn(LXX):1:1 W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. (Daniel 1:1 BT_4)
Dn(LXX):1:1 Ἐπὶ βασιλέως Ιωακιμ τῆς Ιουδαίας ἔτους τρίτου παραγενόμενος Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ ἐπολιόρκει αὐτήν.
Dn(LXX):1:1 ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):1:1 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Judea [okolica z]; żydowski Rok Trzeci By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Król Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] On/ona/to/to samo
Dn(LXX):1:1 *)epi\ basile/Os *iOakim tE=s *ioudai/as e)/tous tri/tou parageno/menos *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s *ierousalEm e)polio/rkei au)tE/n.
Dn(LXX):1:1 epi basileOs iOakim tEs iudaias etus tritu paragenomenos nabuCHodonosor basileus babylOnos eis ierusalEm epoliorkei autEn.
Dn(LXX):1:1 P N3V_GSM N_GSM RA_GSF N1A_GSF N3E_GSN A1_GSN VB_AMPNSM N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P N_ASF V2I_IAI3S RD_ASF
Dn(LXX):1:1 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king ć the Judea [region of]; Jewish year third to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ć king Babylon into (+acc) Jerusalem [city of] ć he/she/it/same
Dn(LXX):1:1 upon/over (+acc,+gen,+dat) king (gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) year (gen) third (gen) upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) king (nom) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) her/it/same (acc)
Dn(LXX):1:1 Dn(LXX)_1:1_1 Dn(LXX)_1:1_2 Dn(LXX)_1:1_3 Dn(LXX)_1:1_4 Dn(LXX)_1:1_5 Dn(LXX)_1:1_6 Dn(LXX)_1:1_7 Dn(LXX)_1:1_8 Dn(LXX)_1:1_9 Dn(LXX)_1:1_10 Dn(LXX)_1:1_11 Dn(LXX)_1:1_12 Dn(LXX)_1:1_13 Dn(LXX)_1:1_14 Dn(LXX)_1:1_15
Dn(LXX):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:2 καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ Ιωακιμ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ μέρος τι τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου, καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλίῳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):1:2 (World English Bible Daniel 1:2) The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God; and he carried them into the land of Shinar to the house of his god: and he brought the vessels into the treasure house of his god.
Dn(LXX):1:2 Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. (Daniel 1:2 BT_4)
Dn(LXX):1:2 καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ Ιωακιμ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ μέρος τι τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου, καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλίῳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):1:2 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό εἰδωλεῖον and εἰδώλιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):1:2 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Naczynie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} idola On/ona/to/to samo
Dn(LXX):1:2 kai\ pare/dOken au)tE\n ku/rios ei)s CHei=ras au)tou= kai\ *iOakim to\n basile/a tE=s *ioudai/as kai\ me/ros ti tO=n i(erO=n skeuO=n tou= kuri/ou, kai\ a)pE/negken au)ta\ ei)s *babulO=na kai\ a)pErei/sato au)ta\ e)n tO=| ei)dOli/O| au)tou=.
Dn(LXX):1:2 kai paredOken autEn kyrios eis CHeiras autu kai iOakim ton basilea tEs iudaias kai meros ti tOn hierOn skeuOn tu kyriu, kai apEnenken auta eis babylOna kai apEreisato auta en tO eidOliO autu.
Dn(LXX):1:2 C VAI_AAI3S RD_ASF N2_NSM P N3_APF RD_GSM C N_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_GSF N1A_GSF C N3E_ASN RI_ASN RA_GPN A1A_GPN N3E_GPN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P N3W_ASF C VAI_AMI3S RD_APN P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM
Dn(LXX):1:2 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) hand he/she/it/same and also, even, namely ć the king the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely part/piece regions some/any the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ vessel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to carry away yield to repay he/she/it/same into (+acc) Babylon and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol's temple he/she/it/same
Dn(LXX):1:2 and he/she/it-Hand OVER-ed her/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) hands (acc) him/it/same (gen) and the (acc) king (acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) the (gen) sanctuaries (gen); sacred ([Adj] gen) vessels (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-CARRY AWAY-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) Babylon (acc) and they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) idol's temple (dat) him/it/same (gen)
Dn(LXX):1:2 Dn(LXX)_1:2_1 Dn(LXX)_1:2_2 Dn(LXX)_1:2_3 Dn(LXX)_1:2_4 Dn(LXX)_1:2_5 Dn(LXX)_1:2_6 Dn(LXX)_1:2_7 Dn(LXX)_1:2_8 Dn(LXX)_1:2_9 Dn(LXX)_1:2_10 Dn(LXX)_1:2_11 Dn(LXX)_1:2_12 Dn(LXX)_1:2_13 Dn(LXX)_1:2_14 Dn(LXX)_1:2_15 Dn(LXX)_1:2_16 Dn(LXX)_1:2_17 Dn(LXX)_1:2_18 Dn(LXX)_1:2_19 Dn(LXX)_1:2_20 Dn(LXX)_1:2_21 Dn(LXX)_1:2_22 Dn(LXX)_1:2_23 Dn(LXX)_1:2_24 Dn(LXX)_1:2_25 Dn(LXX)_1:2_26 Dn(LXX)_1:2_27 Dn(LXX)_1:2_28 Dn(LXX)_1:2_29 Dn(LXX)_1:2_30 Dn(LXX)_1:2_31 Dn(LXX)_1:2_32 Dn(LXX)_1:2_33
Dn(LXX):1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Αβιεσδρι τῷ ἑαυτοῦ ἀρχιευνούχῳ ἀγαγεῖν αὐτῷ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν μεγιστάνων τοῦ Ισραηλ καὶ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους καὶ ἐκ τῶν ἐπιλέκτων
Dn(LXX):1:3 (World English Bible Daniel 1:3) The king spoke to Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring in [certain] of the children of Israel, even of the seed royal and of the nobles;
Dn(LXX):1:3 Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców (Daniel 1:3 BT_4)
Dn(LXX):1:3 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Αβιεσδρι τῷ ἑαυτοῦ ἀρχιευνούχῳ ἀγαγεῖν αὐτῷ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν μεγιστάνων τοῦ Ισραηλ καὶ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους καὶ ἐκ τῶν ἐπιλέκτων
Dn(LXX):1:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν γένο·ς, -ους, τό καί ἐκ ὁ ἡ τό
Dn(LXX):1:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Samo /nasz /twój /siebie By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Urzędnik mający władzę sędziowską Izrael I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Dn(LXX):1:3 kai\ ei)=pen o( basileu\s *abiesdri tO=| e(autou= a)rCHieunou/CHO| a)gagei=n au)tO=| e)k tO=n ui(O=n tO=n megista/nOn tou= *israEl kai\ e)k tou= basilikou= ge/nous kai\ e)k tO=n e)pile/ktOn
Dn(LXX):1:3 kai eipen ho basileus abiesdri tO heautu arCHieunuCHO agagein autO ek tOn hyiOn tOn megistanOn tu israEl kai ek tu basiliku genus kai ek tOn epilektOn
Dn(LXX):1:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_DSM RA_DSM RD_GSM N2_DSM VB_AAN RD_DSM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3_GPM RA_GSM N_GSM C P RA_GSN A1_GSN N3E_GSN C P RA_GPM A1B_GPM
Dn(LXX):1:3 and also, even, namely to say/tell the king ć the self /our-/your-/themselves ć to lead he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son the magistrate the Israel and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the the royal (king's, nobleman) race race, class, kind and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
Dn(LXX):1:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) self (gen) to-LEAD him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen) magistrates (gen) the (gen) Israel (indecl) and out of (+gen) the (gen) the royal ([Adj] gen) race (gen) and out of (+gen) the (gen)
Dn(LXX):1:3 Dn(LXX)_1:3_1 Dn(LXX)_1:3_2 Dn(LXX)_1:3_3 Dn(LXX)_1:3_4 Dn(LXX)_1:3_5 Dn(LXX)_1:3_6 Dn(LXX)_1:3_7 Dn(LXX)_1:3_8 Dn(LXX)_1:3_9 Dn(LXX)_1:3_10 Dn(LXX)_1:3_11 Dn(LXX)_1:3_12 Dn(LXX)_1:3_13 Dn(LXX)_1:3_14 Dn(LXX)_1:3_15 Dn(LXX)_1:3_16 Dn(LXX)_1:3_17 Dn(LXX)_1:3_18 Dn(LXX)_1:3_19 Dn(LXX)_1:3_20 Dn(LXX)_1:3_21 Dn(LXX)_1:3_22 Dn(LXX)_1:3_23 Dn(LXX)_1:3_24 Dn(LXX)_1:3_25 Dn(LXX)_1:3_26
Dn(LXX):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:4 νεανίσκους ἀμώμους καὶ εὐειδεῖς καὶ ἐπιστήμονας ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ γραμματικοὺς καὶ συνετοὺς καὶ σοφοὺς καὶ ἰσχύοντας ὥστε εἶναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ διάλεκτον Χαλδαικὴν
Dn(LXX):1:4 (World English Bible Daniel 1:4) youths in whom was no blemish, but well-favored, and skillful in all wisdom, and endowed with knowledge, and understanding science, and such as had ability to stand in the king's palace; and that he should teach them the learning and the language of the Chaldeans.
Dn(LXX):1:4 młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. (Daniel 1:4 BT_4)
Dn(LXX):1:4 νεανίσκους ἀμώμους καὶ εὐειδεῖς καὶ ἐπιστήμονας ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ γραμματικοὺς καὶ συνετοὺς καὶ σοφοὺς καὶ ἰσχύοντας ὥστε εἶναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ διάλεκτον Χαλδαικὴν
Dn(LXX):1:4 νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἄ·μωμος -ον καί καί ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σοφία, -ας, ἡ καί καί συν·ετός -ή -όν καί σοφός -ή -όν καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γράμμα[τ], -ατος, τό καί διά·λεκτος, -ου, ἡ
Dn(LXX):1:4 Młody człowiek Nie skalany I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Biegły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie insightful/bystry I też, nawet, mianowicie Mądry I też, nawet, mianowicie By mieć siła Tak tamto By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Tekst I też, nawet, mianowicie Dialekt
Dn(LXX):1:4 neani/skous a)mO/mous kai\ eu)eidei=s kai\ e)pistE/monas e)n pa/sE| sofi/a| kai\ grammatikou\s kai\ sunetou\s kai\ sofou\s kai\ i)sCHu/ontas O(/ste ei)=nai e)n tO=| oi)/kO| tou= basile/Os kai\ dida/Xai au)tou\s gra/mmata kai\ dia/lekton *CHaldaikE\n
Dn(LXX):1:4 neaniskus amOmus kai eueideis kai epistEmonas en pasE sofia kai grammatikus kai synetus kai sofus kai isCHyontas hOste einai en tO oikO tu basileOs kai didaXai autus grammata kai dialekton CHaldaikEn
Dn(LXX):1:4 N2_APM A1B_APM C A3H_APM C A3N_APM P A1S_DSF N1A_DSF C A1_APM C A1_APM C A1_APM C V1_PAPAPM C V9_PAN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C VA_AAN RD_APM N3M_APN C N2_ASF A1_ASF
Dn(LXX):1:4 young man unblemished and also, even, namely ć and also, even, namely expert in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ć and also, even, namely insightful/discerning and also, even, namely wise and also, even, namely to have strength so that to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the king and also, even, namely to teach he/she/it/same text and also, even, namely dialect ć
Dn(LXX):1:4 young men (acc) unblemished ([Adj] acc) and and expert ([Adj] acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed sapience (dat) and and insightful/discerning ([Adj] acc) and wise ([Adj] acc) and while HAVE-ing-STRENGTH (acc) so that to-be in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) and to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) them/same (acc) texts (nom|acc|voc) and dialect (acc)
Dn(LXX):1:4 Dn(LXX)_1:4_1 Dn(LXX)_1:4_2 Dn(LXX)_1:4_3 Dn(LXX)_1:4_4 Dn(LXX)_1:4_5 Dn(LXX)_1:4_6 Dn(LXX)_1:4_7 Dn(LXX)_1:4_8 Dn(LXX)_1:4_9 Dn(LXX)_1:4_10 Dn(LXX)_1:4_11 Dn(LXX)_1:4_12 Dn(LXX)_1:4_13 Dn(LXX)_1:4_14 Dn(LXX)_1:4_15 Dn(LXX)_1:4_16 Dn(LXX)_1:4_17 Dn(LXX)_1:4_18 Dn(LXX)_1:4_19 Dn(LXX)_1:4_20 Dn(LXX)_1:4_21 Dn(LXX)_1:4_22 Dn(LXX)_1:4_23 Dn(LXX)_1:4_24 Dn(LXX)_1:4_25 Dn(LXX)_1:4_26 Dn(LXX)_1:4_27 Dn(LXX)_1:4_28 Dn(LXX)_1:4_29 Dn(LXX)_1:4_30 Dn(LXX)_1:4_31
Dn(LXX):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:5 καὶ δίδοσθαι αὐτοῖς ἔκθεσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου, οὗ πίνει ὁ βασιλεύς, καὶ ἐκπαιδεῦσαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ ἐκ τούτων στῆσαι ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως.
Dn(LXX):1:5 (World English Bible Daniel 1:5) The king appointed for them a daily portion of the king's dainties, and of the wine which he drank, and that they should be nourished three years; that at its end they should stand before the king.
Dn(LXX):1:5 Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. (Daniel 1:5 BT_4)
Dn(LXX):1:5 καὶ δίδοσθαι αὐτοῖς ἔκθεσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου, οὗ πίνει βασιλεύς, καὶ ἐκπαιδεῦσαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ ἐκ τούτων στῆσαι ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως.
Dn(LXX):1:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν τράπεζα, -ης, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):1:5 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Stołowy I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By pić Król I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Rok Trzy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać Przedtem/w przodzie z Król
Dn(LXX):1:5 kai\ di/dosTai au)toi=s e)/kTesin e)k tou= oi)/kou tou= basile/Os kaT’ e(ka/stEn E(me/ran kai\ a)po\ tE=s basilikE=s trape/DZEs kai\ a)po\ tou= oi)/nou, ou(= pi/nei o( basileu/s, kai\ e)kpaideu=sai au)tou\s e)/tE tri/a kai\ e)k tou/tOn stE=sai e)/mprosTen tou= basile/Os.
Dn(LXX):1:5 kai didosTai autois ekTesin ek tu oiku tu basileOs kaT’ hekastEn hEmeran kai apo tEs basilikEs trapeDZEs kai apo tu oinu, hu pinei ho basileus, kai ekpaideusai autus etE tria kai ek tutOn stEsai emprosTen tu basileOs.
Dn(LXX):1:5 C V8_PMN RD_DPM N3I_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P A1_ASF N1A_ASF C P RA_GSF A1_GSF N1S_GSF C P RA_GSM N2_GSM RR_GSM V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM C VA_AAN RD_APM N3E_APN A3_APN C P RD_GPM VA_AAN P RA_GSM N3V_GSM
Dn(LXX):1:5 and also, even, namely to give he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the the royal (king's, nobleman) table and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wine where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to drink the king and also, even, namely ć he/she/it/same year three and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand before/in front of the king
Dn(LXX):1:5 and to-be-being-GIVE-ed them/same (dat) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) and away from (+gen) the (gen) the royal ([Adj] gen) table (gen) and away from (+gen) the (gen) wine (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-DRINK-ing, you(sg)-are-being-DRINK-ed (classical) the (nom) king (nom) and them/same (acc) years (nom|acc|voc) three (nom|acc) and out of (+gen) these (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) before/in front of the (gen) king (gen)
Dn(LXX):1:5 Dn(LXX)_1:5_1 Dn(LXX)_1:5_2 Dn(LXX)_1:5_3 Dn(LXX)_1:5_4 Dn(LXX)_1:5_5 Dn(LXX)_1:5_6 Dn(LXX)_1:5_7 Dn(LXX)_1:5_8 Dn(LXX)_1:5_9 Dn(LXX)_1:5_10 Dn(LXX)_1:5_11 Dn(LXX)_1:5_12 Dn(LXX)_1:5_13 Dn(LXX)_1:5_14 Dn(LXX)_1:5_15 Dn(LXX)_1:5_16 Dn(LXX)_1:5_17 Dn(LXX)_1:5_18 Dn(LXX)_1:5_19 Dn(LXX)_1:5_20 Dn(LXX)_1:5_21 Dn(LXX)_1:5_22 Dn(LXX)_1:5_23 Dn(LXX)_1:5_24 Dn(LXX)_1:5_25 Dn(LXX)_1:5_26 Dn(LXX)_1:5_27 Dn(LXX)_1:5_28 Dn(LXX)_1:5_29 Dn(LXX)_1:5_30 Dn(LXX)_1:5_31 Dn(LXX)_1:5_32 Dn(LXX)_1:5_33 Dn(LXX)_1:5_34 Dn(LXX)_1:5_35 Dn(LXX)_1:5_36 Dn(LXX)_1:5_37
Dn(LXX):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:6 καὶ ἦσαν ἐκ τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν ἀπὸ τῆς Ιουδαίας Δανιηλ, Ανανιας, Μισαηλ, Αζαριας.
Dn(LXX):1:6 (World English Bible Daniel 1:6) Now among these were, of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah.
Dn(LXX):1:6 Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. (Daniel 1:6 BT_4)
Dn(LXX):1:6 καὶ ἦσαν ἐκ τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν ἀπὸ τῆς Ιουδαίας Δανιηλ, Ανανιας, Μισαηλ, Αζαριας.
Dn(LXX):1:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον Δανιήλ, ὁ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ
Dn(LXX):1:6 I też, nawet, mianowicie By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski Daniel Ananiasz
Dn(LXX):1:6 kai\ E)=san e)k tou= ge/nous tO=n ui(O=n *israEl tO=n a)po\ tE=s *ioudai/as *daniEl, *ananias, *misaEl, *aDZarias.
Dn(LXX):1:6 kai Esan ek tu genus tOn hyiOn israEl tOn apo tEs iudaias daniEl, ananias, misaEl, aDZarias.
Dn(LXX):1:6 C V9I_IAI3P P RA_GSN N3E_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM P RA_GSF N1A_GSF N_NSM N1T_NSM N_NSM N1T_NSM
Dn(LXX):1:6 and also, even, namely to be out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind the son Israel the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish Daniel Ananias ć ć
Dn(LXX):1:6 and they-were out of (+gen) the (gen) race (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (gen) away from (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) Daniel (indecl) Ananias (nom)
Dn(LXX):1:6 Dn(LXX)_1:6_1 Dn(LXX)_1:6_2 Dn(LXX)_1:6_3 Dn(LXX)_1:6_4 Dn(LXX)_1:6_5 Dn(LXX)_1:6_6 Dn(LXX)_1:6_7 Dn(LXX)_1:6_8 Dn(LXX)_1:6_9 Dn(LXX)_1:6_10 Dn(LXX)_1:6_11 Dn(LXX)_1:6_12 Dn(LXX)_1:6_13 Dn(LXX)_1:6_14 Dn(LXX)_1:6_15 Dn(LXX)_1:6_16
Dn(LXX):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:7 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ μὲν Δανιηλ Βαλτασαρ, τῷ δὲ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.
Dn(LXX):1:7 (World English Bible Daniel 1:7) The prince of the eunuchs gave names to them: to Daniel he gave [the name of] Belteshazzar; and to Hananiah, [of] Shadrach; and to Mishael, [of] Meshach; and to Azariah, [of] Abednego.
Dn(LXX):1:7 Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaś Abed-Nego. (Daniel 1:7 BT_4)
Dn(LXX):1:7 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ μὲν Δανιηλ Βαλτασαρ, τῷ δὲ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.
Dn(LXX):1:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέν Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό δέ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό
Dn(LXX):1:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Daniel zaś Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Dn(LXX):1:7 kai\ e)pe/TEken au)toi=s o( a)rCHieunou=CHos o)no/mata, tO=| me\n *daniEl *baltasar, tO=| de\ *anania *sedraCH kai\ tO=| *misaEl *misaCH kai\ tO=| *aDZaria *abdenagO.
Dn(LXX):1:7 kai epeTEken autois ho arCHieunuCHos onomata, tO men daniEl baltasar, tO de anania sedraCH kai tO misaEl misaCH kai tO aDZaria abdenagO.
Dn(LXX):1:7 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM N3M_APN RA_DSM x N_DSM N_ASM RA_DSM x N1T_DSM N_ASM C RA_DSM N_DSM N_ASM C RA_DSM N1T_DSM N_ASM
Dn(LXX):1:7 and also, even, namely to place on he/she/it/same the ć name with regard to the indeed (yet, certainly, surely) Daniel ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Ananias ć and also, even, namely the ć ć and also, even, namely the ć ć
Dn(LXX):1:7 and he/she/it-PLACE ON-ed them/same (dat) the (nom) names (nom|acc|voc) the (dat) indeed Daniel (indecl) the (dat) Yet Ananias (voc) and the (dat) and the (dat)
Dn(LXX):1:7 Dn(LXX)_1:7_1 Dn(LXX)_1:7_2 Dn(LXX)_1:7_3 Dn(LXX)_1:7_4 Dn(LXX)_1:7_5 Dn(LXX)_1:7_6 Dn(LXX)_1:7_7 Dn(LXX)_1:7_8 Dn(LXX)_1:7_9 Dn(LXX)_1:7_10 Dn(LXX)_1:7_11 Dn(LXX)_1:7_12 Dn(LXX)_1:7_13 Dn(LXX)_1:7_14 Dn(LXX)_1:7_15 Dn(LXX)_1:7_16 Dn(LXX)_1:7_17 Dn(LXX)_1:7_18 Dn(LXX)_1:7_19 Dn(LXX)_1:7_20 Dn(LXX)_1:7_21 Dn(LXX)_1:7_22
Dn(LXX):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:8 καὶ ἐνεθυμήθη Δανιηλ ἐν τῇ καρδίᾳ ὅπως μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῷ δείπνῳ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν ᾧ πίνει οἴνῳ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ἵνα μὴ συμμολυνθῇ.
Dn(LXX):1:8 (World English Bible Daniel 1:8) But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the king's dainties, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
Dn(LXX):1:8 Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. (Daniel 1:8 BT_4)
Dn(LXX):1:8 καὶ ἐνεθυμήθη Δανιηλ ἐν τῇ καρδίᾳ ὅπως μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῷ δείπνῳ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν πίνει οἴνῳ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ἵνα μὴ συμμολυνθῇ.
Dn(LXX):1:8 καί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) Δανιήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὅπως μή ἐν ὁ ἡ τό δεῖπνον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐν ὅς ἥ ὅ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό ἵνα μή
Dn(LXX):1:8 I też, nawet, mianowicie By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Daniel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kolacja Król I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By pić Wino I też, nawet, mianowicie By uważać godny żeby / ażeby / bo Nie
Dn(LXX):1:8 kai\ e)neTumE/TE *daniEl e)n tE=| kardi/a| o(/pOs mE\ a)lisgETE=| e)n tO=| dei/pnO| tou= basile/Os kai\ e)n O(=| pi/nei oi)/nO|, kai\ E)Xi/Ose to\n a)rCHieunou=CHon i(/na mE\ summolunTE=|.
Dn(LXX):1:8 kai eneTymETE daniEl en tE kardia hopOs mE alisgETE en tO deipnO tu basileOs kai en hO pinei oinO, kai EXiOse ton arCHieunuCHon hina mE symmolynTE.
Dn(LXX):1:8 C VCI_API3S N_NSM P RA_DSF N1A_DSF C D VC_APS3S P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N3V_GSM C P RR_DSM V1_PAI3S N2_DSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C D VA_APS3S
Dn(LXX):1:8 and also, even, namely to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). Daniel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the supper the king and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to drink wine and also, even, namely to deem worthy the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć
Dn(LXX):1:8 and he/she/it-was-PONDER-ed Daniel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) this is how not in/among/by (+dat) the (dat) supper (dat) the (gen) king (gen) and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is-DRINK-ing, you(sg)-are-being-DRINK-ed (classical) wine (dat) and he/she/it-DEEM-ed-WORTHY the (acc) so that / in order to /because not
Dn(LXX):1:8 Dn(LXX)_1:8_1 Dn(LXX)_1:8_2 Dn(LXX)_1:8_3 Dn(LXX)_1:8_4 Dn(LXX)_1:8_5 Dn(LXX)_1:8_6 Dn(LXX)_1:8_7 Dn(LXX)_1:8_8 Dn(LXX)_1:8_9 Dn(LXX)_1:8_10 Dn(LXX)_1:8_11 Dn(LXX)_1:8_12 Dn(LXX)_1:8_13 Dn(LXX)_1:8_14 Dn(LXX)_1:8_15 Dn(LXX)_1:8_16 Dn(LXX)_1:8_17 Dn(LXX)_1:8_18 Dn(LXX)_1:8_19 Dn(LXX)_1:8_20 Dn(LXX)_1:8_21 Dn(LXX)_1:8_22 Dn(LXX)_1:8_23 Dn(LXX)_1:8_24 Dn(LXX)_1:8_25 Dn(LXX)_1:8_26
Dn(LXX):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:9 καὶ ἔδωκε κύριος τῷ Δανιηλ τιμὴν καὶ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιευνούχου.
Dn(LXX):1:9 (World English Bible Daniel 1:9) Now God made Daniel to find kindness and compassion in the sight of the prince of the eunuchs.
Dn(LXX):1:9 Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. (Daniel 1:9 BT_4)
Dn(LXX):1:9 καὶ ἔδωκε κύριος τῷ Δανιηλ τιμὴν καὶ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιευνούχου.
Dn(LXX):1:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ τιμή, -ῆς, ἡ καί χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό
Dn(LXX):1:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Daniel Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość I też, nawet, mianowicie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw,
Dn(LXX):1:9 kai\ e)/dOke ku/rios tO=| *daniEl timE\n kai\ CHa/rin e)nanti/on tou= a)rCHieunou/CHou.
Dn(LXX):1:9 kai edOke kyrios tO daniEl timEn kai CHarin enantion tu arCHieunuCHu.
Dn(LXX):1:9 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N1_ASF C N3_ASF P RA_GSM N2_GSM
Dn(LXX):1:9 and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Daniel honor honor, esteem, worship; of things: worth, value and also, even, namely for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ć
Dn(LXX):1:9 and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Daniel (indecl) honor (acc) and for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)
Dn(LXX):1:9 Dn(LXX)_1:9_1 Dn(LXX)_1:9_2 Dn(LXX)_1:9_3 Dn(LXX)_1:9_4 Dn(LXX)_1:9_5 Dn(LXX)_1:9_6 Dn(LXX)_1:9_7 Dn(LXX)_1:9_8 Dn(LXX)_1:9_9 Dn(LXX)_1:9_10 Dn(LXX)_1:9_11
Dn(LXX):1:9 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:10 καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Ἀγωνιῶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν ἵνα μὴ ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν διατετραμμένα καὶ ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεφομένους ὑμῖν νεανίας τῶν ἀλλογενῶν, καὶ κινδυνεύσω τῷ ἰδίῳ τραχήλῳ.
Dn(LXX):1:10 (World English Bible Daniel 1:10) The prince of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and your drink: for why should he see your faces worse looking than the youths who are of your own age? so would you endanger my head with the king.
Dn(LXX):1:10 Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: «Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla». (Daniel 1:10 BT_4)
Dn(LXX):1:10 καὶ εἶπεν ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Ἀγωνιῶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν ἵνα μὴ ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν διατετραμμένα καὶ ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεφομένους ὑμῖν νεανίας τῶν ἀλλογενῶν, καὶ κινδυνεύσω τῷ ἰδίῳ τραχήλῳ.
Dn(LXX):1:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βρῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵνα μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀ·σθενής -ές παρά ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νεανίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές καί κινδυνεύω (κινδυνευ-, κινδυνευ·σ-, κινδυνευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον τράχηλος, -ου, ὁ
Dn(LXX):1:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Żywność (posiłek, żywność, mięso) Ty I też, nawet, mianowicie Pij; stopa Ty żeby / ażeby / bo Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz Ty I też, nawet, mianowicie Słaby fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty Młody człowiek Inny urodzony I też, nawet, mianowicie By narażać na niebezpieczeństwo Własny prywatnie Gardło
Dn(LXX):1:10 kai\ ei)=pen o( a)rCHieunou=CHos tO=| *daniEl *)agOniO= to\n ku/rio/n mou to\n basile/a to\n e)kta/Xanta tE\n brO=sin u(mO=n kai\ tE\n po/sin u(mO=n i(/na mE\ i)/dE| ta\ pro/sOpa u(mO=n diatetramme/na kai\ a)sTenE= para\ tou\s suntrefome/nous u(mi=n neani/as tO=n a)llogenO=n, kai\ kinduneu/sO tO=| i)di/O| traCHE/lO|.
Dn(LXX):1:10 kai eipen ho arCHieunuCHos tO daniEl agOniO ton kyrion mu ton basilea ton ektaXanta tEn brOsin hymOn kai tEn posin hymOn hina mE idE ta prosOpa hymOn diatetrammena kai asTenE para tus syntrefomenus hymin neanias tOn allogenOn, kai kindyneusO tO idiO traCHElO.
Dn(LXX):1:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM V3_PAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N3V_ASM RA_ASM VA_AAPASM RA_ASF N3I_ASF RP_GP C RA_ASF N3I_ASF RP_GP C D VB_AAS3S RA_APN N2N_APN RP_GP VP_XMPAPN C A3H_APN P RA_APM V1_PMPAPM RP_DP N1T_APM RA_GPM A3H_GPM C VF_FAI1S RA_DSM A1A_DSM N2_DSM
Dn(LXX):1:10 and also, even, namely to say/tell the ć the Daniel ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king the ć the food (meal, food, meat) you and also, even, namely the drink; foot you so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face you ć and also, even, namely weak frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć you young man the other-born and also, even, namely to endanger the own privately throat
Dn(LXX):1:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) the (dat) Daniel (indecl) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) king (acc) the (acc) the (acc) food (acc) you(pl) (gen) and the (acc) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and weak ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) you(pl) (dat) young man (nom), young men (acc) the (gen) other-born ([Adj] gen) and I-will-ENDANGER, I-should-ENDANGER the (dat) own (dat) throat (dat)
Dn(LXX):1:10 Dn(LXX)_1:10_1 Dn(LXX)_1:10_2 Dn(LXX)_1:10_3 Dn(LXX)_1:10_4 Dn(LXX)_1:10_5 Dn(LXX)_1:10_6 Dn(LXX)_1:10_7 Dn(LXX)_1:10_8 Dn(LXX)_1:10_9 Dn(LXX)_1:10_10 Dn(LXX)_1:10_11 Dn(LXX)_1:10_12 Dn(LXX)_1:10_13 Dn(LXX)_1:10_14 Dn(LXX)_1:10_15 Dn(LXX)_1:10_16 Dn(LXX)_1:10_17 Dn(LXX)_1:10_18 Dn(LXX)_1:10_19 Dn(LXX)_1:10_20 Dn(LXX)_1:10_21 Dn(LXX)_1:10_22 Dn(LXX)_1:10_23 Dn(LXX)_1:10_24 Dn(LXX)_1:10_25 Dn(LXX)_1:10_26 Dn(LXX)_1:10_27 Dn(LXX)_1:10_28 Dn(LXX)_1:10_29 Dn(LXX)_1:10_30 Dn(LXX)_1:10_31 Dn(LXX)_1:10_32 Dn(LXX)_1:10_33 Dn(LXX)_1:10_34 Dn(LXX)_1:10_35 Dn(LXX)_1:10_36 Dn(LXX)_1:10_37 Dn(LXX)_1:10_38 Dn(LXX)_1:10_39 Dn(LXX)_1:10_40 Dn(LXX)_1:10_41 Dn(LXX)_1:10_42
Dn(LXX):1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:11 καὶ εἶπεν Δανιηλ Αβιεσδρι τῷ ἀναδειχθέντι ἀρχιευνούχῳ ἐπὶ τὸν Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν
Dn(LXX):1:11 (World English Bible Daniel 1:11) Then Daniel said to the steward whom the prince of the eunuchs had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:
Dn(LXX):1:11 Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: (Daniel 1:11 BT_4)
Dn(LXX):1:11 καὶ εἶπεν Δανιηλ Αβιεσδρι τῷ ἀναδειχθέντι ἀρχιευνούχῳ ἐπὶ τὸν Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν
Dn(LXX):1:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ
Dn(LXX):1:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Daniel Ananiasz
Dn(LXX):1:11 kai\ ei)=pen *daniEl *abiesdri tO=| a)nadeiCHTe/nti a)rCHieunou/CHO| e)pi\ to\n *daniEl, *ananian, *misaEl, *aDZarian
Dn(LXX):1:11 kai eipen daniEl abiesdri tO anadeiCHTenti arCHieunuCHO epi ton daniEl, ananian, misaEl, aDZarian
Dn(LXX):1:11 C VBI_AAI3S N_NSM N_DSM RA_DSM VC_APPDSM N2_DSM P RA_ASM N_ASM N1T_ASM N_ASM N1T_ASM
Dn(LXX):1:11 and also, even, namely to say/tell Daniel ć the ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Daniel Ananias ć ć
Dn(LXX):1:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Daniel (indecl) Ananias (acc)
Dn(LXX):1:11 Dn(LXX)_1:11_1 Dn(LXX)_1:11_2 Dn(LXX)_1:11_3 Dn(LXX)_1:11_4 Dn(LXX)_1:11_5 Dn(LXX)_1:11_6 Dn(LXX)_1:11_7 Dn(LXX)_1:11_8 Dn(LXX)_1:11_9 Dn(LXX)_1:11_10 Dn(LXX)_1:11_11 Dn(LXX)_1:11_12 Dn(LXX)_1:11_13
Dn(LXX):1:11 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:12 Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἐφ’ ἡμέρας δέκα, καὶ δοθήτω ἡμῖν ἀπὸ τῶν ὀσπρίων τῆς γῆς, ὥστε κάπτειν καὶ ὑδροποτεῖν·
Dn(LXX):1:12 (World English Bible Daniel 1:12) Test your servants, I beg you, ten days; and let them give us vegetables to eat, and water to drink.
Dn(LXX):1:12 «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. (Daniel 1:12 BT_4)
Dn(LXX):1:12 Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἐφ’ ἡμέρας δέκα, καὶ δοθήτω ἡμῖν ἀπὸ τῶν ὀσπρίων τῆς γῆς, ὥστε κάπτειν καὶ ὑδροποτεῖν·
Dn(LXX):1:12 πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) δή ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ δέκα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὥστε καί ὑδρο·ποτέω (υδροποτ(ε)-, -, -, -, -, -)
Dn(LXX):1:12 spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Naprawdę Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Dziesięć I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Tak tamto I też, nawet, mianowicie By pić wodę tylko
Dn(LXX):1:12 *pei/rason dE\ tou\s pai=da/s sou e)f’ E(me/ras de/ka, kai\ doTE/tO E(mi=n a)po\ tO=n o)spri/On tE=s gE=s, O(/ste ka/ptein kai\ u(dropotei=n·
Dn(LXX):1:12 peirason dE tus paidas su ef’ hEmeras deka, kai doTEtO hEmin apo tOn ospriOn tEs gEs, hOste kaptein kai hydropotein·
Dn(LXX):1:12 VA_AAD2S x RA_APM N3D_APM RP_GS P N1A_APF M C VC_APD3S RP_DP P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF C V1_PAN C V2_PAN
Dn(LXX):1:12 to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile indeed the child/servant you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day ten and also, even, namely to give I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the earth/land so that ć and also, even, namely to drink water only
Dn(LXX):1:12 do-TRY/ATTEMPT-you(sg)!, going-to-TRY/ATTEMPT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-PROVE/TEST-you(sg)!, going-to-PROVE/TEST (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed the (acc) children/servants (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) ten and let-him/her/it-be-GIVE-ed! us (dat) away from (+gen) the (gen) the (gen) earth/land (gen) so that and to-be-DRINK-ing-WATER-ONLY
Dn(LXX):1:12 Dn(LXX)_1:12_1 Dn(LXX)_1:12_2 Dn(LXX)_1:12_3 Dn(LXX)_1:12_4 Dn(LXX)_1:12_5 Dn(LXX)_1:12_6 Dn(LXX)_1:12_7 Dn(LXX)_1:12_8 Dn(LXX)_1:12_9 Dn(LXX)_1:12_10 Dn(LXX)_1:12_11 Dn(LXX)_1:12_12 Dn(LXX)_1:12_13 Dn(LXX)_1:12_14 Dn(LXX)_1:12_15 Dn(LXX)_1:12_16 Dn(LXX)_1:12_17 Dn(LXX)_1:12_18 Dn(LXX)_1:12_19 Dn(LXX)_1:12_20
Dn(LXX):1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:13 καὶ ἐὰν φανῇ ἡ ὄψις ἡμῶν διατετραμμένη παρὰ τοὺς ἄλλους νεανίσκους τοὺς ἐσθίοντας ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ δείπνου, καθὼς ἐὰν θέλῃς οὕτω χρῆσαι τοῖς παισί σου.
Dn(LXX):1:13 (World English Bible Daniel 1:13) Then let our faces be looked on before you, and the face of the youths who eat of the king's dainties; and as you see, deal with your servants.
Dn(LXX):1:13 Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś». (Daniel 1:13 BT_4)
Dn(LXX):1:13 καὶ ἐὰν φανῇ ὄψις ἡμῶν διατετραμμένη παρὰ τοὺς ἄλλους νεανίσκους τοὺς ἐσθίοντας ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ δείπνου, καθὼς ἐὰν θέλῃς οὕτω χρῆσαι τοῖς παισί σου.
Dn(LXX):1:13 καί ἐάν (εἰ ἄν) φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν δεῖπνον, -ου, τό; δειπνέω (δειπν(ε)-, δειπνη·σ-, δειπνη·σ-, -, -, -) καθ·ώς ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-); κίχρημι a.k.a. χράω (-, -, χρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):1:13 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Widok Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Inny Młody człowiek By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Kolacja; by jeść obiad Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się); by pożyczać Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):1:13 kai\ e)a\n fanE=| E( o)/PSis E(mO=n diatetramme/nE para\ tou\s a)/llous neani/skous tou\s e)sTi/ontas a)po\ tou= basilikou= dei/pnou, kaTO\s e)a\n Te/lE|s ou(/tO CHrE=sai toi=s paisi/ sou.
Dn(LXX):1:13 kai ean fanE hE oPSis hEmOn diatetrammenE para tus allus neaniskus tus esTiontas apo tu basiliku deipnu, kaTOs ean TelEs hutO CHrEsai tois paisi su.
Dn(LXX):1:13 C C VD_APS3S RA_NSF N3I_NSF RP_GP VP_XMPNSF P RA_APM RD_APM N2_APM RA_APM V1_PAPAPM P RA_GSN A1_GSN N2N_GSN D C V1_PAS2S D VA_AAN RA_DPM N3D_DPM RP_GS
Dn(LXX):1:13 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to appear look, shew, peer, seem, show the sight I ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the other young man the to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the the royal (king's, nobleman) supper; to dine as accordingly [according to how/in accordance with how] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to use/treat (profit, advise); to lend the child/servant you; your/yours(sg)
Dn(LXX):1:13 and if-ever you(sg)-will-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-APPEAR, you(sg)-should-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-be-APPEAR-ed the (nom) sight (nom) us (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc) young men (acc) the (acc) while EAT-ing (acc) away from (+gen) the (gen) the royal ([Adj] gen) supper (gen); be-you(sg)-being-DINE-ed! as accordingly if-ever you(sg)-should-be-WANT-ing thusly/like this you(sg)-are-being-USE/TREAT-ed, be-you(sg)-USE/TREAT-ed!; to-LEND, he/she/it-happens-to-LEND (opt) the (dat) children/servants (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Dn(LXX):1:13 Dn(LXX)_1:13_1 Dn(LXX)_1:13_2 Dn(LXX)_1:13_3 Dn(LXX)_1:13_4 Dn(LXX)_1:13_5 Dn(LXX)_1:13_6 Dn(LXX)_1:13_7 Dn(LXX)_1:13_8 Dn(LXX)_1:13_9 Dn(LXX)_1:13_10 Dn(LXX)_1:13_11 Dn(LXX)_1:13_12 Dn(LXX)_1:13_13 Dn(LXX)_1:13_14 Dn(LXX)_1:13_15 Dn(LXX)_1:13_16 Dn(LXX)_1:13_17 Dn(LXX)_1:13_18 Dn(LXX)_1:13_19 Dn(LXX)_1:13_20 Dn(LXX)_1:13_21 Dn(LXX)_1:13_22 Dn(LXX)_1:13_23 Dn(LXX)_1:13_24 Dn(LXX)_1:13_25
Dn(LXX):1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:14 καὶ ἐχρήσατο αὐτοῖς τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.
Dn(LXX):1:14 (World English Bible Daniel 1:14) So he listened to them in this matter, and proved them ten days.
Dn(LXX):1:14 Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. (Daniel 1:14 BT_4)
Dn(LXX):1:14 καὶ ἐχρήσατο αὐτοῖς τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.
Dn(LXX):1:14 καί χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ δέκα
Dn(LXX):1:14 I też, nawet, mianowicie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) On/ona/to/to samo Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, On/ona/to/to samo Dzień Dziesięć
Dn(LXX):1:14 kai\ e)CHrE/sato au)toi=s to\n tro/pon tou=ton kai\ e)pei/rasen au)tou\s E(me/ras de/ka.
Dn(LXX):1:14 kai eCHrEsato autois ton tropon tuton kai epeirasen autus hEmeras deka.
Dn(LXX):1:14 C VAI_AMI3S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VAI_AAI3S RD_APM N1A_APF M
Dn(LXX):1:14 and also, even, namely to use/treat (profit, advise) he/she/it/same the manner way, means, method,attitude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same day ten
Dn(LXX):1:14 and he/she/it-was-USE/TREAT-ed them/same (dat) the (acc) manner (acc) this (acc) and he/she/it-TRY/ATTEMPT-ed; he/she/it-PROVE/TEST-ed them/same (acc) day (gen), days (acc) ten
Dn(LXX):1:14 Dn(LXX)_1:14_1 Dn(LXX)_1:14_2 Dn(LXX)_1:14_3 Dn(LXX)_1:14_4 Dn(LXX)_1:14_5 Dn(LXX)_1:14_6 Dn(LXX)_1:14_7 Dn(LXX)_1:14_8 Dn(LXX)_1:14_9 Dn(LXX)_1:14_10 Dn(LXX)_1:14_11
Dn(LXX):1:14 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:15 μετὰ δὲ τὰς δέκα ἡμέρας ἐφάνη ἡ ὄψις αὐτῶν καλὴ καὶ ἡ ἕξις τοῦ σώματος κρείσσων τῶν ἄλλων νεανίσκων τῶν ἐσθιόντων τὸ βασιλικὸν δεῖπνον.
Dn(LXX):1:15 (World English Bible Daniel 1:15) At the end of ten days their faces appeared fairer, and they were fatter in flesh, than all the youths who ate of the king's dainties.
Dn(LXX):1:15 A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. (Daniel 1:15 BT_4)
Dn(LXX):1:15 μετὰ δὲ τὰς δέκα ἡμέρας ἐφάνη ὄψις αὐτῶν καλὴ καὶ ἕξις τοῦ σώματος κρείσσων τῶν ἄλλων νεανίσκων τῶν ἐσθιόντων τὸ βασιλικὸν δεῖπνον.
Dn(LXX):1:15 μετά δέ ὁ ἡ τό δέκα ἡμέρα, -ας -ἡ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό ἕξις, -εως, ἡ; ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν δεῖπνον, -ου, τό
Dn(LXX):1:15 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Dziesięć Dzień By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Widok On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by odchodzić Ciało Lepiej Inny Młody człowiek By jeść Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Kolacja
Dn(LXX):1:15 meta\ de\ ta\s de/ka E(me/ras e)fa/nE E( o)/PSis au)tO=n kalE\ kai\ E( e(/Xis tou= sO/matos krei/ssOn tO=n a)/llOn neani/skOn tO=n e)sTio/ntOn to\ basiliko\n dei=pnon.
Dn(LXX):1:15 meta de tas deka hEmeras efanE hE oPSis autOn kalE kai hE heXis tu sOmatos kreissOn tOn allOn neaniskOn tOn esTiontOn to basilikon deipnon.
Dn(LXX):1:15 P x RA_APF M N1A_APF VDI_API3S RA_NSF N3I_NSF RD_GPM A1_NSF C RA_NSF N3I_NSF RA_GSN N3M_GSN A3C_NSF RA_GPM RD_GPM N2_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASN A1_ASN N2N_ASN
Dn(LXX):1:15 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ten day to appear look, shew, peer, seem, show the sight he/she/it/same right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to depart the body better the other young man the to eat the the royal (king's, nobleman) supper
Dn(LXX):1:15 after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) ten day (gen), days (acc) he/she/it-was-APPEAR-ed the (nom) sight (nom) them/same (gen) right ([Adj] nom|voc) and the (nom) maturity (nom); be-you(sg)-DEPART-ing! the (gen) body (gen) better ([Adj] nom) the (gen) other (gen) young men (gen) the (gen) let-them-be-EAT-ing! (classical), while EAT-ing (gen) the (nom|acc) the royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) supper (nom|acc|voc)
Dn(LXX):1:15 Dn(LXX)_1:15_1 Dn(LXX)_1:15_2 Dn(LXX)_1:15_3 Dn(LXX)_1:15_4 Dn(LXX)_1:15_5 Dn(LXX)_1:15_6 Dn(LXX)_1:15_7 Dn(LXX)_1:15_8 Dn(LXX)_1:15_9 Dn(LXX)_1:15_10 Dn(LXX)_1:15_11 Dn(LXX)_1:15_12 Dn(LXX)_1:15_13 Dn(LXX)_1:15_14 Dn(LXX)_1:15_15 Dn(LXX)_1:15_16 Dn(LXX)_1:15_17 Dn(LXX)_1:15_18 Dn(LXX)_1:15_19 Dn(LXX)_1:15_20 Dn(LXX)_1:15_21 Dn(LXX)_1:15_22 Dn(LXX)_1:15_23 Dn(LXX)_1:15_24
Dn(LXX):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:16 καὶ ἦν Αβιεσδρι ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ ἀντεδίδου αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ὀσπρίων.
Dn(LXX):1:16 (World English Bible Daniel 1:16) So the steward took away their dainties, and the wine that they should drink, and gave them pulse.
Dn(LXX):1:16 Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. (Daniel 1:16 BT_4)
Dn(LXX):1:16 καὶ ἦν Αβιεσδρι ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ ἀντεδίδου αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ὀσπρίων.
Dn(LXX):1:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δεῖπνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντι·δίδωμι [LXX] (ath. αντι+διδ(ο)-/ath. αντι+διδ(ω)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό
Dn(LXX):1:16 I też, nawet, mianowicie By być By zabijać (zabijaj) Kolacja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wino On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Dn(LXX):1:16 kai\ E)=n *abiesdri a)nairou/menos to\ dei=pnon au)tO=n kai\ to\n oi)=non au)tO=n kai\ a)ntedi/dou au)toi=s a)po\ tO=n o)spri/On.
Dn(LXX):1:16 kai En abiesdri anairumenos to deipnon autOn kai ton oinon autOn kai antedidu autois apo tOn ospriOn.
Dn(LXX):1:16 C V9I_IAI3S N_NSM V2_PMPNSM RA_ASN N2N_ASN RD_GPM C RA_ASM N2_ASM RD_GPM C V8I_IAI3S RD_DPM P RA_GPN N2N_GPN
Dn(LXX):1:16 and also, even, namely to be ć to kill (slay) the supper he/she/it/same and also, even, namely the wine he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć
Dn(LXX):1:16 and he/she/it-was while being-KILL-ed (nom) the (nom|acc) supper (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) wine (acc) them/same (gen) and he/she/it-was-???-ing them/same (dat) away from (+gen) the (gen)
Dn(LXX):1:16 Dn(LXX)_1:16_1 Dn(LXX)_1:16_2 Dn(LXX)_1:16_3 Dn(LXX)_1:16_4 Dn(LXX)_1:16_5 Dn(LXX)_1:16_6 Dn(LXX)_1:16_7 Dn(LXX)_1:16_8 Dn(LXX)_1:16_9 Dn(LXX)_1:16_10 Dn(LXX)_1:16_11 Dn(LXX)_1:16_12 Dn(LXX)_1:16_13 Dn(LXX)_1:16_14 Dn(LXX)_1:16_15 Dn(LXX)_1:16_16 Dn(LXX)_1:16_17
Dn(LXX):1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:17 καὶ τοῖς νεανίσκοις ἔδωκεν ὁ κύριος ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ τέχνῃ· καὶ τῷ Δανιηλ ἔδωκε σύνεσιν ἐν παντὶ ῥήματι καὶ ὁράματι καὶ ἐνυπνίοις καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ.
Dn(LXX):1:17 (World English Bible Daniel 1:17) Now as for these four youths, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.
Dn(LXX):1:17 Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. (Daniel 1:17 BT_4)
Dn(LXX):1:17 καὶ τοῖς νεανίσκοις ἔδωκεν κύριος ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ τέχνῃ· καὶ τῷ Δανιηλ ἔδωκε σύνεσιν ἐν παντὶ ῥήματι καὶ ὁράματι καὶ ἐνυπνίοις καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ.
Dn(LXX):1:17 καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σύν·εσις, -εως, ἡ καί φρόνησις, -εως, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) τέχνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί ὅραμα[τ], -ατος, τό καί ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σοφία, -ας, ἡ
Dn(LXX):1:17 I też, nawet, mianowicie Młody człowiek By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Handel (zręczność) I też, nawet, mianowicie Daniel By dawać Wglądu/orientacja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Sen I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Dn(LXX):1:17 kai\ toi=s neani/skois e)/dOken o( ku/rios e)pistE/mEn kai\ su/nesin kai\ fro/nEsin e)n pa/sE| grammatikE=| te/CHnE|· kai\ tO=| *daniEl e)/dOke su/nesin e)n panti\ r(E/mati kai\ o(ra/mati kai\ e)nupni/ois kai\ e)n pa/sE| sofi/a|.
Dn(LXX):1:17 kai tois neaniskois edOken ho kyrios epistEmEn kai synesin kai fronEsin en pasE grammatikE teCHnE· kai tO daniEl edOke synesin en panti rEmati kai horamati kai enypniois kai en pasE sofia.
Dn(LXX):1:17 C RA_DPM N2_DPM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF C N3I_ASF C N3I_ASF P A1S_DSF A1_DSF N1_DSF C RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S N3I_ASF P A3_DSN N3M_DSN C N3M_DSN C N2N_DPN C P A1S_DSF N1A_DSF
Dn(LXX):1:17 and also, even, namely the young man to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely insight/discernment and also, even, namely contemplation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć trade (craft) and also, even, namely the Daniel to give insight/discernment in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance and also, even, namely vision and also, even, namely dream and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Dn(LXX):1:17 and the (dat) young men (dat) he/she/it-GIVE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and insight/discernment (acc) and contemplation (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed trade (dat) and the (dat) Daniel (indecl) he/she/it-GIVE-ed insight/discernment (acc) in/among/by (+dat) every (dat) declaration (dat) and vision (dat) and dreams (dat) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed sapience (dat)
Dn(LXX):1:17 Dn(LXX)_1:17_1 Dn(LXX)_1:17_2 Dn(LXX)_1:17_3 Dn(LXX)_1:17_4 Dn(LXX)_1:17_5 Dn(LXX)_1:17_6 Dn(LXX)_1:17_7 Dn(LXX)_1:17_8 Dn(LXX)_1:17_9 Dn(LXX)_1:17_10 Dn(LXX)_1:17_11 Dn(LXX)_1:17_12 Dn(LXX)_1:17_13 Dn(LXX)_1:17_14 Dn(LXX)_1:17_15 Dn(LXX)_1:17_16 Dn(LXX)_1:17_17 Dn(LXX)_1:17_18 Dn(LXX)_1:17_19 Dn(LXX)_1:17_20 Dn(LXX)_1:17_21 Dn(LXX)_1:17_22 Dn(LXX)_1:17_23 Dn(LXX)_1:17_24 Dn(LXX)_1:17_25 Dn(LXX)_1:17_26 Dn(LXX)_1:17_27 Dn(LXX)_1:17_28 Dn(LXX)_1:17_29 Dn(LXX)_1:17_30 Dn(LXX)_1:17_31
Dn(LXX):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:18 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήχθησαν ἀπὸ τοῦ ἀρχ[ι]ευνούχου πρὸς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονοσορ.
Dn(LXX):1:18 (World English Bible Daniel 1:18) At the end of the days which the king had appointed for bringing them in, the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
Dn(LXX):1:18 Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. (Daniel 1:18 BT_4)
Dn(LXX):1:18 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπέταξεν βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήχθησαν ἀπὸ τοῦ ἀρχ[ι]ευνούχου πρὸς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονοσορ.
Dn(LXX):1:18 μετά δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):1:18 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić co by robić Król By prowadzić do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
Dn(LXX):1:18 meta\ de\ ta\s E(me/ras tau/tas e)pe/taXen o( basileu\s ei)sagagei=n au)tou/s, kai\ ei)sE/CHTEsan a)po\ tou= a)rCH[i]eunou/CHou pro\s to\n basile/a *nabouCHodonosor.
Dn(LXX):1:18 meta de tas hEmeras tautas epetaXen ho basileus eisagagein autus, kai eisECHTEsan apo tu arCH[i]eunuCHu pros ton basilea nabuCHodonosor.
Dn(LXX):1:18 P x RA_APF N1A_APF RD_APF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VB_AAN RD_APM C VQI_API3P P RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM
Dn(LXX):1:18 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to tell what to do the king to lead into he/she/it/same and also, even, namely to lead into from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć toward (+acc,+gen,+dat) the king ć
Dn(LXX):1:18 after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) day (gen), days (acc) these (acc) he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO the (nom) king (nom) to-LEAD-INTO them/same (acc) and they-were-LEAD-ed-INTO away from (+gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
Dn(LXX):1:18 Dn(LXX)_1:18_1 Dn(LXX)_1:18_2 Dn(LXX)_1:18_3 Dn(LXX)_1:18_4 Dn(LXX)_1:18_5 Dn(LXX)_1:18_6 Dn(LXX)_1:18_7 Dn(LXX)_1:18_8 Dn(LXX)_1:18_9 Dn(LXX)_1:18_10 Dn(LXX)_1:18_11 Dn(LXX)_1:18_12 Dn(LXX)_1:18_13 Dn(LXX)_1:18_14 Dn(LXX)_1:18_15 Dn(LXX)_1:18_16 Dn(LXX)_1:18_17 Dn(LXX)_1:18_18 Dn(LXX)_1:18_19
Dn(LXX):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:19 καὶ ὡμίλησεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν τοῖς σοφοῖς ὅμοιος τῷ Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ.
Dn(LXX):1:19 (World English Bible Daniel 1:19) The king talked with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king.
Dn(LXX):1:19 Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. (Daniel 1:19 BT_4)
Dn(LXX):1:19 καὶ ὡμίλησεν αὐτοῖς βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν τοῖς σοφοῖς ὅμοιος τῷ Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ.
Dn(LXX):1:19 καί ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί καί καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):1:19 I też, nawet, mianowicie By rozmawiać On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądry Podobny Daniel I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król
Dn(LXX):1:19 kai\ O(mi/lEsen au)toi=s o( basileu/s, kai\ ou)CH eu(re/TE e)n toi=s sofoi=s o(/moios tO=| *daniEl kai\ *anania kai\ *misaEl kai\ *aDZaria· kai\ E)=san para\ tO=| basilei=.
Dn(LXX):1:19 kai hOmilEsen autois ho basileus, kai uCH heureTE en tois sofois homoios tO daniEl kai anania kai misaEl kai aDZaria· kai Esan para tO basilei.
Dn(LXX):1:19 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM C D VC_API3S P RA_DPM A1_DPM A1A_NSM RA_DSM N_DSM C N1T_DSM C N_DSM C N1T_DSM C V9I_IAI3P P RA_DSM N3V_DSM
Dn(LXX):1:19 and also, even, namely to converse he/she/it/same the king and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wise similar the Daniel and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king
Dn(LXX):1:19 and he/she/it-CONVERSE-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) and not he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) wise ([Adj] dat) similar ([Adj] nom) the (dat) Daniel (indecl) and Ananias (voc) and and and they-were frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) king (dat)
Dn(LXX):1:19 Dn(LXX)_1:19_1 Dn(LXX)_1:19_2 Dn(LXX)_1:19_3 Dn(LXX)_1:19_4 Dn(LXX)_1:19_5 Dn(LXX)_1:19_6 Dn(LXX)_1:19_7 Dn(LXX)_1:19_8 Dn(LXX)_1:19_9 Dn(LXX)_1:19_10 Dn(LXX)_1:19_11 Dn(LXX)_1:19_12 Dn(LXX)_1:19_13 Dn(LXX)_1:19_14 Dn(LXX)_1:19_15 Dn(LXX)_1:19_16 Dn(LXX)_1:19_17 Dn(LXX)_1:19_18 Dn(LXX)_1:19_19 Dn(LXX)_1:19_20 Dn(LXX)_1:19_21 Dn(LXX)_1:19_22 Dn(LXX)_1:19_23 Dn(LXX)_1:19_24 Dn(LXX)_1:19_25
Dn(LXX):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:20 καὶ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ, ὅσα ἐζήτησε παρ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, κατέλαβεν αὐτοὺς σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ τοὺς σοφιστὰς καὶ τοὺς φιλοσόφους τοὺς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· καὶ ἐδόξασεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ἀνέδειξεν αὐτοὺς σοφοὺς παρὰ πάντας τοὺς αὐτοῦ ἐν πράγμασιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):1:20 (World English Bible Daniel 1:20) In every matter of wisdom and understanding, concerning which the king inquired of them, he found them ten times better than all the magicians and enchanters who were in all his realm.
Dn(LXX):1:20 We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. (Daniel 1:20 BT_4)
Dn(LXX):1:20 καὶ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ, ὅσα ἐζήτησε παρ’ αὐτῶν βασιλεύς, κατέλαβεν αὐτοὺς σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ τοὺς σοφιστὰς καὶ τοὺς φιλοσόφους τοὺς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· καὶ ἐδόξασεν αὐτοὺς βασιλεὺς καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ἀνέδειξεν αὐτοὺς σοφοὺς παρὰ πάντας τοὺς αὐτοῦ ἐν πράγμασιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):1:20 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ καί σύν·εσις, -εως, ἡ καί παιδεία, -ας, ἡ ὅσος -η -ον ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) δεκα·πλασίως [LXX] ὑπέρ ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό φιλό·σοφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σοφός -ή -όν παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):1:20 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Tyleż/wiele jak By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Król By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Bardziej mądry Dziesięciokrotny ly Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) I też, nawet, mianowicie Filozof W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Mądry fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sprawa [zobacz pragmatyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo
Dn(LXX):1:20 kai\ e)n panti\ lo/gO| kai\ sune/sei kai\ paidei/a|, o(/sa e)DZE/tEse par’ au)tO=n o( basileu/s, kate/laben au)tou\s sofOte/rous dekaplasi/Os u(pe\r tou\s sofista\s kai\ tou\s filoso/fous tou\s e)n pa/sE| tE=| basilei/a| au)tou=· kai\ e)do/Xasen au)tou\s o( basileu\s kai\ kate/stEsen au)tou\s a)/rCHontas kai\ a)ne/deiXen au)tou\s sofou\s para\ pa/ntas tou\s au)tou= e)n pra/gmasin e)n pa/sE| tE=| gE=| au)tou= kai\ e)n tE=| basilei/a| au)tou=.
Dn(LXX):1:20 kai en panti logO kai synesei kai paideia, hosa eDZEtEse par’ autOn ho basileus, katelaben autus sofOterus dekaplasiOs hyper tus sofistas kai tus filosofus tus en pasE tE basileia autu· kai edoXasen autus ho basileus kai katestEsen autus arCHontas kai anedeiXen autus sofus para pantas tus autu en pragmasin en pasE tE gE autu kai en tE basileia autu.
Dn(LXX):1:20 C P A3_DSM N2_DSM C N3I_DSF C N1A_DSF A1_APN VAI_AAI3S P RD_GPM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S RD_APM A1_APMC D P RA_APM N1M_APM C RA_APM N2_APM RA_APM P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM RA_NSM N3V_NSM C VHI_AAI3S RD_APM N3_APM C VAI_AAI3S RD_APM A1_APM P A3_APM RA_APM RD_GSM P N3M_DPN P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Dn(LXX):1:20 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely insight/discernment and also, even, namely chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. as much/many as to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the king to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same wiser tenfold-ly above (+acc), on behalf of (+gen) the ć and also, even, namely the philosopher the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom he/she/it/same and also, even, namely to glorify/extol/praise he/she/it/same the king and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same ruler; to begin and also, even, namely to ??? he/she/it/same wise frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among matter [see pragmatic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom he/she/it/same
Dn(LXX):1:20 and in/among/by (+dat) every (dat) word (dat) and insight/discernment (dat) and chastisement (dat) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SEEK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom) king (nom) he/she/it-COMPREHEND-ed them/same (acc) wiser ([Adj] acc) tenfold-ly above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) and the (acc) philosophers (acc) the (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed them/same (acc) the (nom) king (nom) and he/she/it-ENABLE-ed them/same (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and he/she/it-???-ed them/same (acc) wise ([Adj] acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) matters (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
Dn(LXX):1:20 Dn(LXX)_1:20_1 Dn(LXX)_1:20_2 Dn(LXX)_1:20_3 Dn(LXX)_1:20_4 Dn(LXX)_1:20_5 Dn(LXX)_1:20_6 Dn(LXX)_1:20_7 Dn(LXX)_1:20_8 Dn(LXX)_1:20_9 Dn(LXX)_1:20_10 Dn(LXX)_1:20_11 Dn(LXX)_1:20_12 Dn(LXX)_1:20_13 Dn(LXX)_1:20_14 Dn(LXX)_1:20_15 Dn(LXX)_1:20_16 Dn(LXX)_1:20_17 Dn(LXX)_1:20_18 Dn(LXX)_1:20_19 Dn(LXX)_1:20_20 Dn(LXX)_1:20_21 Dn(LXX)_1:20_22 Dn(LXX)_1:20_23 Dn(LXX)_1:20_24 Dn(LXX)_1:20_25 Dn(LXX)_1:20_26 Dn(LXX)_1:20_27 Dn(LXX)_1:20_28 Dn(LXX)_1:20_29 Dn(LXX)_1:20_30 Dn(LXX)_1:20_31 Dn(LXX)_1:20_32 Dn(LXX)_1:20_33 Dn(LXX)_1:20_34 Dn(LXX)_1:20_35 Dn(LXX)_1:20_36 Dn(LXX)_1:20_37 Dn(LXX)_1:20_38 Dn(LXX)_1:20_39 Dn(LXX)_1:20_40 Dn(LXX)_1:20_41 Dn(LXX)_1:20_42 Dn(LXX)_1:20_43 Dn(LXX)_1:20_44 Dn(LXX)_1:20_45 Dn(LXX)_1:20_46 Dn(LXX)_1:20_47 Dn(LXX)_1:20_48 Dn(LXX)_1:20_49 Dn(LXX)_1:20_50 Dn(LXX)_1:20_51 Dn(LXX)_1:20_52 Dn(LXX)_1:20_53 Dn(LXX)_1:20_54 Dn(LXX)_1:20_55 Dn(LXX)_1:20_56 Dn(LXX)_1:20_57 Dn(LXX)_1:20_58 Dn(LXX)_1:20_59
Dn(LXX):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):1:21 καὶ ἦν Δανιηλ ἕως τοῦ πρώτου ἔτους τῆς βασιλείας Κύρου βασιλέως Περσῶν.
Dn(LXX):1:21 (World English Bible Daniel 1:21) Daniel continued even to the first year of king Cyrus.
Dn(LXX):1:21 Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. (Daniel 1:21 BT_4)
Dn(LXX):1:21 καὶ ἦν Δανιηλ ἕως τοῦ πρώτου ἔτους τῆς βασιλείας Κύρου βασιλέως Περσῶν.
Dn(LXX):1:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δανιήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):1:21 I też, nawet, mianowicie By być Daniel Aż; świtaj Po pierwsze Rok Królestwo Król
Dn(LXX):1:21 kai\ E)=n *daniEl e(/Os tou= prO/tou e)/tous tE=s basilei/as *ku/rou basile/Os *persO=n.
Dn(LXX):1:21 kai En daniEl heOs tu prOtu etus tEs basileias kyru basileOs persOn.
Dn(LXX):1:21 C V9I_IAI3S N_NSM P RA_GSN A1_GSNS N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM
Dn(LXX):1:21 and also, even, namely to be Daniel until; dawn the first year the kingdom ć king ć
Dn(LXX):1:21 and he/she/it-was Daniel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) first (gen) year (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) king (gen)
Dn(LXX):1:21 Dn(LXX)_1:21_1 Dn(LXX)_1:21_2 Dn(LXX)_1:21_3 Dn(LXX)_1:21_4 Dn(LXX)_1:21_5 Dn(LXX)_1:21_6 Dn(LXX)_1:21_7 Dn(LXX)_1:21_8 Dn(LXX)_1:21_9 Dn(LXX)_1:21_10 Dn(LXX)_1:21_11 Dn(LXX)_1:21_12
Dn(LXX):1:21 x x x x x x x x x x x x