Zu(T):1:1 καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωακιμ.
Zu(T):1:1 There dwelt a man in Babylon, called Joacim: (Susanna 1:1 Brenton)
Zu(T):1:1 W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. (Daniel 13:1 BT_4)
Zu(T):1:1 Καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωακιμ.
Zu(T):1:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:1 I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Zu(T):1:1 *kai\ E)=n a)nE\r oi)kO=n e)n *babulO=ni, kai\ o)/noma au)tO=| *iOakim.
Zu(T):1:1 kai En anEr oikOn en babylOni, kai onoma autO iOakim.
Zu(T):1:1 C V9_IAI3S N3_NSM V2_PAPNSM P N3W_DSF C N3M_NSN RD_DSM N_NSM
Zu(T):1:1 and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
Zu(T):1:1 and he/she/it-was man, husband (nom) houses (gen); while DWELL-ing (nom) in/among/by (+dat) Babylon (dat) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Zu(T):1:1 Zu(T)_1:1_1 Zu(T)_1:1_2 Zu(T)_1:1_3 Zu(T)_1:1_4 Zu(T)_1:1_5 Zu(T)_1:1_6 Zu(T)_1:1_7 Zu(T)_1:1_8 Zu(T)_1:1_9 Zu(T)_1:1_10
Zu(T):1:1 x x x x x x x x x x
Zu(T):1:2 καὶ ἔλαβεν γυναῖκα, ᾗ ὄνομα Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου, καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν κύριον·
Zu(T):1:2 And he took a wife, whose name was Susanna, the daughter of Chelcias, a very fair woman, and one that feared the Lord. (Susanna 1:2 Brenton)
Zu(T):1:2 Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Chilkiasza; była ona bardzo piękna i bogobojna. (Daniel 13:2 BT_4)
Zu(T):1:2 καὶ ἔλαβεν γυναῖκα, ὄνομα Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου, καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν κύριον·
Zu(T):1:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό Σουσάννα, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) σφόδρα καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Zu(T):1:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Susanna Córka W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Zu(T):1:2 kai\ e)/laben gunai=ka, E(=| o)/noma *sousanna Tuga/tEr *CHelkiou, kalE\ sfo/dra kai\ foboume/nE to\n ku/rion·
Zu(T):1:2 kai elaben gynaika, hE onoma susanna TygatEr CHelkiu, kalE sfodra kai fobumenE ton kyrion·
Zu(T):1:2 C VBI_AAI3S N3K_ASF RR_DSF N3M_ASN N_NSF N3T_NSF N_GSM A1_NSF D C V2_PMPNSF RA_ASM N2_ASM
Zu(T):1:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife who/whom/which name with regard to Susanna daughter ć right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Zu(T):1:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc) Susanna (nom|voc) daughter (nom) right ([Adj] nom|voc) vehement, and while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Zu(T):1:2 Zu(T)_1:2_1 Zu(T)_1:2_2 Zu(T)_1:2_3 Zu(T)_1:2_4 Zu(T)_1:2_5 Zu(T)_1:2_6 Zu(T)_1:2_7 Zu(T)_1:2_8 Zu(T)_1:2_9 Zu(T)_1:2_10 Zu(T)_1:2_11 Zu(T)_1:2_12 Zu(T)_1:2_13 Zu(T)_1:2_14
Zu(T):1:2 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:3 καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ.
Zu(T):1:3 Her parents also were righteous, and taught their daughter according to the law of Moses. (Susanna 1:3 Brenton)
Zu(T):1:3 Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z Prawem Mojżesza. (Daniel 13:3 BT_4)
Zu(T):1:3 καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ.
Zu(T):1:3 καί ὁ ἡ τό γονεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Zu(T):1:3 I też, nawet, mianowicie Rodzic On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By uczyć Córka On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Mojżesz
Zu(T):1:3 kai\ oi( gonei=s au)tE=s di/kaioi kai\ e)di/daXan tE\n Tugate/ra au)tO=n kata\ to\n no/mon *mousE=.
Zu(T):1:3 kai hoi goneis autEs dikaioi kai edidaXan tEn Tygatera autOn kata ton nomon musE.
Zu(T):1:3 C RA_NPM N3V_NPM RD_GSF A1A_NPM C VAI_AAI3P RA_ASF N3_ASF RD_GPM P RA_ASM N2_ASM N1M_GSM
Zu(T):1:3 and also, even, namely the parent he/she/it/same just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to teach the daughter he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law Moses
Zu(T):1:3 and the (nom) parents (acc, nom|voc) her/it/same (gen) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and they-TEACH-ed the (acc) daughter (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) Moses (gen, voc)
Zu(T):1:3 Zu(T)_1:3_1 Zu(T)_1:3_2 Zu(T)_1:3_3 Zu(T)_1:3_4 Zu(T)_1:3_5 Zu(T)_1:3_6 Zu(T)_1:3_7 Zu(T)_1:3_8 Zu(T)_1:3_9 Zu(T)_1:3_10 Zu(T)_1:3_11 Zu(T)_1:3_12 Zu(T)_1:3_13 Zu(T)_1:3_14
Zu(T):1:3 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:4 καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· καὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων.
Zu(T):1:4 Now Joacim was a great rich man, and had a fair garden joining unto his house: and to him resorted the Jews; because he was more honourable than all others. (Susanna 1:4 Brenton)
Zu(T):1:4 Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przyległy do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ odznaczał się większą powagą niż inni. (Daniel 13:4 BT_4)
Zu(T):1:4 καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· καὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων.
Zu(T):1:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλούσιος -ία -ον σφόδρα καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον διά ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δοξό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἔν·δοξος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Zu(T):1:4 I też, nawet, mianowicie By być Obfity Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Raj Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By prowadzić bliski Żydowski Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By być On/ona/to/to samo ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Zu(T):1:4 kai\ E)=n *iOakim plou/sios sfo/dra, kai\ E)=n au)tO=| para/deisos geitniO=n tO=| oi)/kO| au)tou=· kai\ pro\s au)to\n prosE/gonto oi( *ioudai=oi dia\ to\ ei)=nai au)to\n e)ndoXo/teron pa/ntOn.
Zu(T):1:4 kai En iOakim plusios sfodra, kai En autO paradeisos geitniOn tO oikO autu· kai pros auton prosEgonto hoi iudaioi dia to einai auton endoXoteron pantOn.
Zu(T):1:4 C V9_IAI3S N_NSM A1A_NSM D C V9_IAI3S RD_DSM N2_NSM V3_PAPNSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM C P RD_ASM V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM P RA_ASN V9_PAN RD_ASM A1B_ASMC A3_GPM
Zu(T):1:4 and also, even, namely to be ć abundant vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to be he/she/it/same paradise ć the house he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to lead toward the Jewish because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to be he/she/it/same ??? every all, each, every, the whole of
Zu(T):1:4 and he/she/it-was abundant ([Adj] nom) vehement, and he/she/it-was him/it/same (dat) paradise (nom) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) they-were-being-LEAD-ed-TOWARD the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be him/it/same (acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen)
Zu(T):1:4 Zu(T)_1:4_1 Zu(T)_1:4_2 Zu(T)_1:4_3 Zu(T)_1:4_4 Zu(T)_1:4_5 Zu(T)_1:4_6 Zu(T)_1:4_7 Zu(T)_1:4_8 Zu(T)_1:4_9 Zu(T)_1:4_10 Zu(T)_1:4_11 Zu(T)_1:4_12 Zu(T)_1:4_13 Zu(T)_1:4_14 Zu(T)_1:4_15 Zu(T)_1:4_16 Zu(T)_1:4_17 Zu(T)_1:4_18 Zu(T)_1:4_19 Zu(T)_1:4_20 Zu(T)_1:4_21 Zu(T)_1:4_22 Zu(T)_1:4_23 Zu(T)_1:4_24 Zu(T)_1:4_25
Zu(T):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:5 καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ δεσπότης ὅτι Ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν, οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν λαόν.
Zu(T):1:5 The same year were appointed two of the ancients of the people to be judges, such as the Lord spake of, that wickedness came from Babylon from ancient judges, who seemed to govern the people. (Susanna 1:5 Brenton)
Zu(T):1:5 W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan: «Wyszła nieprawość spośród sędziów-starców z Babilonu, którzy uchodzili tylko za kierowników narodu». (Daniel 13:5 BT_4)
Zu(T):1:5 καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, περὶ ὧν ἐλάλησεν δεσπότης ὅτι Ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν, οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν λαόν.
Zu(T):1:5 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κριτής, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο περί ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ ὅτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐκ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) κριτής, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Zu(T):1:5 I też, nawet, mianowicie Dwa Starszy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Sądź [zobacz krytyka] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Tamto Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By mówić Despota Ponieważ/tamto By wychodzić Bezprawie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starszy Sądź [zobacz krytyka] Kto/, który/, który By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ludzie
Zu(T):1:5 kai\ a)pedei/CHTEsan du/o presbu/teroi e)k tou= laou= kritai\ e)n tO=| e)niautO=| e)kei/nO|, peri\ O(=n e)la/lEsen o( despo/tEs o(/ti *)eXE=lTen a)nomi/a e)k *babulO=nos e)k presbute/rOn kritO=n, oi(\ e)do/koun kuberna=n to\n lao/n.
Zu(T):1:5 kai apedeiCHTEsan dyo presbyteroi ek tu lau kritai en tO eniautO ekeinO, peri hOn elalEsen ho despotEs hoti eXElTen anomia ek babylOnos ek presbyterOn kritOn, hoi edokun kybernan ton laon.
Zu(T):1:5 C VCI_API3P M_NDM N2_NPM P RA_GSM N2_GSM N1M_NPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P RR_GPM VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM C VBI_AAI3S N1A_NSF P N3W_GSF P N2_GPM N1M_GPM RR_NPM V2I_IAI3P V3_PAN RA_ASM N2_ASM
Zu(T):1:5 and also, even, namely ć two elder out of (+gen) ἐξ before vowels the people judge [see critic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year that about (+acc,+gen) who/whom/which to speak the despot because/that to come out lawlessness out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon out of (+gen) ἐξ before vowels elder judge [see critic] who/whom/which to expect to seem, to please, to seem good to ć the people
Zu(T):1:5 and two (nom, acc, gen) elder ([Adj] nom|voc) out of (+gen) the (gen) people (gen) judges (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) that (dat) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) despot (nom) because/that he/she/it-COME-ed-OUT lawlessness (nom|voc) out of (+gen) Babylon (gen) out of (+gen) elder ([Adj] gen) judges (gen) who/whom/which (nom) I-was-GLORY-ing, they-were-GLORY-ing the (acc) people (acc)
Zu(T):1:5 Zu(T)_1:5_1 Zu(T)_1:5_2 Zu(T)_1:5_3 Zu(T)_1:5_4 Zu(T)_1:5_5 Zu(T)_1:5_6 Zu(T)_1:5_7 Zu(T)_1:5_8 Zu(T)_1:5_9 Zu(T)_1:5_10 Zu(T)_1:5_11 Zu(T)_1:5_12 Zu(T)_1:5_13 Zu(T)_1:5_14 Zu(T)_1:5_15 Zu(T)_1:5_16 Zu(T)_1:5_17 Zu(T)_1:5_18 Zu(T)_1:5_19 Zu(T)_1:5_20 Zu(T)_1:5_21 Zu(T)_1:5_22 Zu(T)_1:5_23 Zu(T)_1:5_24 Zu(T)_1:5_25 Zu(T)_1:5_26 Zu(T)_1:5_27 Zu(T)_1:5_28 Zu(T)_1:5_29 Zu(T)_1:5_30
Zu(T):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:6 οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ιωακιμ, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ κρινόμενοι.
Zu(T):1:6 These kept much at Joacim's house: and all that had any suits in law came unto them. (Susanna 1:6 Brenton)
Zu(T):1:6 Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. (Daniel 13:6 BT_4)
Zu(T):1:6 οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ιωακιμ, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ κρινόμενοι.
Zu(T):1:6 οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·καρτερέω (προσ+καρτερ(ε)-, προσ+καρτερη·σ-, προσ+καρτερη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Zu(T):1:6 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przywiązywać się do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie By przychodzić; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Zu(T):1:6 ou(=toi prosekarte/roun e)n tE=| oi)ki/a| *iOakim, kai\ E)/rCHonto pro\s au)tou\s pa/ntes oi( krino/menoi.
Zu(T):1:6 hutoi prosekarterun en tE oikia iOakim, kai ErCHonto pros autus pantes hoi krinomenoi.
Zu(T):1:6 RD_NPM V2I_IAI3P P RA_DSF N1A_DSF N_GSM C V1I_IMI3P P RD_APM A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM
Zu(T):1:6 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to attach oneself to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house ć and also, even, namely to come; to begin toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Zu(T):1:6 these (nom) I-was-ATTACH-ing-ONESELF-TO, they-were-ATTACH-ing-ONESELF-TO in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) and they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while being-JUDGE-ed (nom|voc)
Zu(T):1:6 Zu(T)_1:6_1 Zu(T)_1:6_2 Zu(T)_1:6_3 Zu(T)_1:6_4 Zu(T)_1:6_5 Zu(T)_1:6_6 Zu(T)_1:6_7 Zu(T)_1:6_8 Zu(T)_1:6_9 Zu(T)_1:6_10 Zu(T)_1:6_11 Zu(T)_1:6_12 Zu(T)_1:6_13
Zu(T):1:6 x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:7 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ λαὸς μέσον ἡμέρας, εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.
Zu(T):1:7 Now when the people departed away at noon, Susanna went into her husband's garden to walk. (Susanna 1:7 Brenton)
Zu(T):1:7 Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. (Daniel 13:7 BT_4)
Zu(T):1:7 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν λαὸς μέσον ἡμέρας, εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.
Zu(T):1:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μέσος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) Σουσάννα, -ης, ἡ καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy Ludzie Średni Dzień By wchodzić Susanna I też, nawet, mianowicie By chodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Zu(T):1:7 kai\ e)ge/neto E(ni/ka a)pe/treCHen o( lao\s me/son E(me/ras, ei)seporeu/eto *sousanna kai\ periepa/tei e)n tO=| paradei/sO| tou= a)ndro\s au)tE=s.
Zu(T):1:7 kai egeneto hEnika apetreCHen ho laos meson hEmeras, eiseporeueto susanna kai periepatei en tO paradeisO tu andros autEs.
Zu(T):1:7 C VBI_AMI3S D V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM A1_ASM N1A_GSF V1I_IMI3S N_NSF C V2I_IAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF
Zu(T):1:7 and also, even, namely to become become, happen when ć the people middle day to enter Susanna and also, even, namely to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
Zu(T):1:7 and he/she/it-was-BECOME-ed when the (nom) people (nom) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) day (gen), days (acc) he/she/it-was-being-ENTER-ed Susanna (nom|voc) and he/she/it-was-WALK-ing in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen)
Zu(T):1:7 Zu(T)_1:7_1 Zu(T)_1:7_2 Zu(T)_1:7_3 Zu(T)_1:7_4 Zu(T)_1:7_5 Zu(T)_1:7_6 Zu(T)_1:7_7 Zu(T)_1:7_8 Zu(T)_1:7_9 Zu(T)_1:7_10 Zu(T)_1:7_11 Zu(T)_1:7_12 Zu(T)_1:7_13 Zu(T)_1:7_14 Zu(T)_1:7_15 Zu(T)_1:7_16 Zu(T)_1:7_17 Zu(T)_1:7_18
Zu(T):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:8 καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ’ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς.
Zu(T):1:8 Now when the people departed away at noon, Susanna went into her husband's garden to walk. (Susanna 1:7 Brenton)
Zu(T):1:8 Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. (Daniel 13:7 BT_4)
Zu(T):1:8 καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ’ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς.
Zu(T):1:8 καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) κατά ἡμέρα, -ας -ἡ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:8 I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj On/ona/to/to samo Dwa Starszy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień By wchodzić I też, nawet, mianowicie By chodzić I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo
Zu(T):1:8 kai\ e)TeO/roun au)tE\n oi( du/o presbu/teroi kaT’ E(me/ran ei)sporeuome/nEn kai\ peripatou=san kai\ e)ge/nonto e)n e)piTumi/a| au)tE=s.
Zu(T):1:8 kai eTeOrun autEn hoi dyo presbyteroi kaT’ hEmeran eisporeuomenEn kai peripatusan kai egenonto en epiTymia autEs.
Zu(T):1:8 C V2I_IAI3P RD_ASF RA_NPM M_NDM N2_NPM P N1A_ASF V1_PMPASF C V2_PAPASF C VBI_AMI3P P N1A_DSF RD_GSF
Zu(T):1:8 and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive he/she/it/same the two elder down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day to enter and also, even, namely to walk and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among desire lust, appetite, yearning he/she/it/same
Zu(T):1:8 and I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing her/it/same (acc) the (nom) two (nom, acc, gen) elder ([Adj] nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) while being-ENTER-ed (acc) and while WALK-ing (acc) and they-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) desire (dat) her/it/same (gen)
Zu(T):1:8 Zu(T)_1:8_1 Zu(T)_1:8_2 Zu(T)_1:8_3 Zu(T)_1:8_4 Zu(T)_1:8_5 Zu(T)_1:8_6 Zu(T)_1:8_7 Zu(T)_1:8_8 Zu(T)_1:8_9 Zu(T)_1:8_10 Zu(T)_1:8_11 Zu(T)_1:8_12 Zu(T)_1:8_13 Zu(T)_1:8_14 Zu(T)_1:8_15 Zu(T)_1:8_16
Zu(T):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:9 καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων.
Zu(T):1:9 And they perverted their own mind, and turned away their eyes, that they might not look unto heaven, nor remember just judgments. (Susanna 1:9 Brenton)
Zu(T):1:9 Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując spoglądania ku Niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. (Daniel 13:9 BT_4)
Zu(T):1:9 καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων.
Zu(T):1:9 καί δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) κρίμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Zu(T):1:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Samo /nasz /twój /siebie Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Oko On/ona/to/to samo Nie By widzieć Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By pamiętać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Zu(T):1:9 kai\ die/strePSan to\n e(autO=n nou=n kai\ e)Xe/klinan tou\s o)fTalmou\s au)tO=n tou= mE\ ble/pein ei)s to\n ou)rano\n mEde\ mnEmoneu/ein krima/tOn dikai/On.
Zu(T):1:9 kai diestrePSan ton heautOn nun kai eXeklinan tus ofTalmus autOn tu mE blepein eis ton uranon mEde mnEmoneuein krimatOn dikaiOn.
Zu(T):1:9 C VAI_AAI3P RA_ASM RD_GPM N2C_ASM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM RA_GSN D V1_PAN P RA_ASM N2_ASM C V1_PAN N3M_GPN A1A_GPN
Zu(T):1:9 and also, even, namely to ??? the self /our-/your-/themselves nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind and also, even, namely to recoil/avoid the eye he/she/it/same the not to see into (+acc) the sky/heaven μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to remember sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Zu(T):1:9 and they-???-ed the (acc) selves (gen) nun; mind (acc) and they-RECOIL/AVOID-ed the (acc) eyes (acc) them/same (gen) the (gen) not to-be-SEE-ing into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) neither/nor; Mede (voc) to-be-REMEMBER-ing sentences (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Zu(T):1:9 Zu(T)_1:9_1 Zu(T)_1:9_2 Zu(T)_1:9_3 Zu(T)_1:9_4 Zu(T)_1:9_5 Zu(T)_1:9_6 Zu(T)_1:9_7 Zu(T)_1:9_8 Zu(T)_1:9_9 Zu(T)_1:9_10 Zu(T)_1:9_11 Zu(T)_1:9_12 Zu(T)_1:9_13 Zu(T)_1:9_14 Zu(T)_1:9_15 Zu(T)_1:9_16 Zu(T)_1:9_17 Zu(T)_1:9_18 Zu(T)_1:9_19 Zu(T)_1:9_20
Zu(T):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:10 καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὐτῶν,
Zu(T):1:10 And albeit they both were wounded with her love, yet durst not one shew another his grief. (Susanna 1:10 Brenton)
Zu(T):1:10 Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali wzajemnie przed sobą tę udrękę; (Daniel 13:10 BT_4)
Zu(T):1:10 καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὐτῶν,
Zu(T):1:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἀλλήλων (gen. pl.) ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:10 I też, nawet, mianowicie By być Obaj Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Jeden inny Ból On/ona/to/to samo
Zu(T):1:10 kai\ E)=san a)mfo/teroi katanenugme/noi peri\ au)tE=s kai\ ou)k a)nE/ggeilan a)llE/lois tE\n o)du/nEn au)tO=n,
Zu(T):1:10 kai Esan amfoteroi katanenygmenoi peri autEs kai uk anEngeilan allElois tEn odynEn autOn,
Zu(T):1:10 C V9_IAI3P A1_NPM VM_XMPNPM P RD_GSF C D VAI_AAI3P RD_DPM RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Zu(T):1:10 and also, even, namely to be both to ??? about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report one another the pain he/she/it/same
Zu(T):1:10 and they-were both (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) her/it/same (gen) and not they-PROCLAIM-ed one another (dat) the (acc) pain (acc) them/same (gen)
Zu(T):1:10 Zu(T)_1:10_1 Zu(T)_1:10_2 Zu(T)_1:10_3 Zu(T)_1:10_4 Zu(T)_1:10_5 Zu(T)_1:10_6 Zu(T)_1:10_7 Zu(T)_1:10_8 Zu(T)_1:10_9 Zu(T)_1:10_10 Zu(T)_1:10_11 Zu(T)_1:10_12 Zu(T)_1:10_13
Zu(T):1:10 x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:11 ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ.
Zu(T):1:11 For they were ashamed to declare their lust, that they desired to have to do with her. (Susanna 1:11 Brenton)
Zu(T):1:11 wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. (Daniel 13:11 BT_4)
Zu(T):1:11 ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ.
Zu(T):1:11 ὅτι αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) συγ·γίνομαι [LXX] (συν+γιν-, -, 2nd συν+γεν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:11 Ponieważ/tamto By zawstydzać By ogłaszać ogłaszaj, informuj Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do ??? On/ona/to/to samo
Zu(T):1:11 o(/ti E)|sCHu/nonto a)naggei=lai tE\n e)piTumi/an au)tO=n o(/ti E)/Telon suggene/sTai au)tE=|.
Zu(T):1:11 hoti EsCHynonto anangeilai tEn epiTymian autOn hoti ETelon syngenesTai autE.
Zu(T):1:11 C V1I_IMI3P VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C V1I_IAI3P VB_AMN RD_DSF
Zu(T):1:11 because/that to put to shame to proclaim proclaim, report the desire lust, appetite, yearning he/she/it/same because/that to want want, wish, desire to ??? he/she/it/same
Zu(T):1:11 because/that they-were-being-PUT-ed-TO-SHAME to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (acc) desire (acc) them/same (gen) because/that I-was-WANT-ing, they-were-WANT-ing to-be-???-ed her/it/same (dat)
Zu(T):1:11 Zu(T)_1:11_1 Zu(T)_1:11_2 Zu(T)_1:11_3 Zu(T)_1:11_4 Zu(T)_1:11_5 Zu(T)_1:11_6 Zu(T)_1:11_7 Zu(T)_1:11_8 Zu(T)_1:11_9 Zu(T)_1:11_10
Zu(T):1:11 x x x x x x x x x x
Zu(T):1:12 καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν.
Zu(T):1:12 Yet they watched diligently from day to day to see her. (Susanna 1:12 Brenton)
Zu(T):1:12 Tak więc codziennie starali się usilnie ją zobaczyć. (Daniel 13:12 BT_4)
Zu(T):1:12 καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν.
Zu(T):1:12 καί παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -) κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:12 I też, nawet, mianowicie By oczekiwać dokładnie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Zu(T):1:12 kai\ paretErou=san filoti/mOs kaT’ E(me/ran o(ra=n au)tE/n.
Zu(T):1:12 kai paretErusan filotimOs kaT’ hEmeran horan autEn.
Zu(T):1:12 C V2I_IAI3P D P N1A_ASF V3_PAN RD_ASF
Zu(T):1:12 and also, even, namely to watch closely ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Zu(T):1:12 and they-were-WATCH-ing-CLOSELY down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) to-be-SEE-ing her/it/same (acc)
Zu(T):1:12 Zu(T)_1:12_1 Zu(T)_1:12_2 Zu(T)_1:12_3 Zu(T)_1:12_4 Zu(T)_1:12_5 Zu(T)_1:12_6 Zu(T)_1:12_7
Zu(T):1:12 x x x x x x x
Zu(T):1:13 καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον, ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστίν· καὶ ἐξελθόντες διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλων·
Zu(T):1:13 And the one said to the other, Let us now go home: for it is dinner time. (Susanna 1:13 Brenton)
Zu(T):1:13 Pewnego razu powiedział jeden do drugiego: «Wracajmy do domu, bo już pora obiadowa». Rozeszli się więc każdy w swoją stronę. (Daniel 13:13 BT_4)
Zu(T):1:13 καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον, ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστίν· καὶ ἐξελθόντες διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλων·
Zu(T):1:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅτι ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὥρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-) ἀπό ἀλλήλων (gen. pl.)
Zu(T):1:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Inny Inny By iść Naprawdę Do (+przyspieszenie) Dom Ponieważ/tamto Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały Godzina By być I też, nawet, mianowicie By wychodzić By rozdzielać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden inny
Zu(T):1:13 kai\ ei)=pan e(/teros tO=| e(te/rO| *poreuTO=men dE\ ei)s oi)=kon, o(/ti a)ri/stou O(/ra e)sti/n· kai\ e)XelTo/ntes dieCHOri/sTEsan a)p’ a)llE/lOn·
Zu(T):1:13 kai eipan heteros tO heterO poreuTOmen dE eis oikon, hoti aristu hOra estin· kai eXelTontes dieCHOrisTEsan ap’ allElOn·
Zu(T):1:13 C VAI_AAI3P A1A_NSM RA_DSM A1A_DSM VC_APS1P x P N2_ASM C N2N_GSN N1A_NSF V9_PAI3S C VB_AAPNPM VSI_API3P P RD_GPM
Zu(T):1:13 and also, even, namely to say/tell other the other to go indeed into (+acc) house because/that breakfast/noon meal; best excellent hour to be and also, even, namely to come out to separate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing one another
Zu(T):1:13 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) other (nom) the (dat) other (dat) we-should-be-GO-ed indeed into (+acc) house (acc) because/that breakfast/noon meal (gen); best ([Adj] gen) hour (nom|voc) he/she/it-is and upon COME-ing-OUT (nom|voc) they-were-SEPARATE-ed away from (+gen) one another (gen)
Zu(T):1:13 Zu(T)_1:13_1 Zu(T)_1:13_2 Zu(T)_1:13_3 Zu(T)_1:13_4 Zu(T)_1:13_5 Zu(T)_1:13_6 Zu(T)_1:13_7 Zu(T)_1:13_8 Zu(T)_1:13_9 Zu(T)_1:13_10 Zu(T)_1:13_11 Zu(T)_1:13_12 Zu(T)_1:13_13 Zu(T)_1:13_14 Zu(T)_1:13_15 Zu(T)_1:13_16 Zu(T)_1:13_17 Zu(T)_1:13_18
Zu(T):1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:14 καὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν· καὶ τότε κοινῇ συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνην.
Zu(T):1:14 So when they were gone out, they parted the one from the other, and turning back again they came to the same place; and after that they had asked one another the cause, they acknowledged their lust: then appointed they a time both together, when they might find her alone. (Susanna 1:14 Brenton)
Zu(T):1:14 Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali się na tym samym miejscu. Dopytując się wzajemnie o przyczynę powrotu, przyznali się do swej żądzy. Wtedy omówili wspólnie porę, kiedy będą mogli Zuzannę spotkać samą. (Daniel 13:14 BT_4)
Zu(T):1:14 καὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν· καὶ τότε κοινῇ συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνην.
Zu(T):1:14 καί ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ετάζω (αν+εταζ-, -, -, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.) ὁ ἡ τό αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί τότε κοινός -ή -όν συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὅτε αὐτός αὐτή αὐτό δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον
Zu(T):1:14 I też, nawet, mianowicie By wracać By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Jeden inny Podstawa; podstawowy By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wtedy Wspólny/wulgarny Do ??? Okres czasu Kiedy On/ona/to/to samo Do zdolnego By znajdować Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
Zu(T):1:14 kai\ a)naka/mPSantes E)=lTon e)pi\ to\ au)to\ kai\ a)neta/DZontes a)llE/lous tE\n ai)ti/an O(molo/gEsan tE\n e)piTumi/an au)tO=n· kai\ to/te koinE=| suneta/Xanto kairo\n o(/te au)tE\n dunE/sontai eu(rei=n mo/nEn.
Zu(T):1:14 kai anakamPSantes ElTon epi to auto kai anetaDZontes allElus tEn aitian hOmologEsan tEn epiTymian autOn· kai tote koinE synetaXanto kairon hote autEn dynEsontai heurein monEn.
Zu(T):1:14 C VA_AAPNPM VBI_AAI3P P RA_ASN RD_ASN C V1_PAPNPM RD_APM RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C D A1_DSF VAI_AMI3P N2_ASM D RD_ASF VF_FMI3P VB_AAN A1_ASF
Zu(T):1:14 and also, even, namely to return to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to ??? one another the basis; basic to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess the desire lust, appetite, yearning he/she/it/same and also, even, namely then common/vulgar to ??? period of time when he/she/it/same to able to find place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Zu(T):1:14 and upon RETURN-ing (nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and while ???-ing (nom|voc) one another (acc) the (acc) basis (acc); basic ([Adj] acc) they-ACKNOWLEDGE-ed the (acc) desire (acc) them/same (gen) and then common/vulgar ([Adj] dat) they-were-???-ed period of time (acc) when her/it/same (acc) they-will-be-ABLE-ed to-FIND place to stay (acc); sole ([Adj] acc)
Zu(T):1:14 Zu(T)_1:14_1 Zu(T)_1:14_2 Zu(T)_1:14_3 Zu(T)_1:14_4 Zu(T)_1:14_5 Zu(T)_1:14_6 Zu(T)_1:14_7 Zu(T)_1:14_8 Zu(T)_1:14_9 Zu(T)_1:14_10 Zu(T)_1:14_11 Zu(T)_1:14_12 Zu(T)_1:14_13 Zu(T)_1:14_14 Zu(T)_1:14_15 Zu(T)_1:14_16 Zu(T)_1:14_17 Zu(T)_1:14_18 Zu(T)_1:14_19 Zu(T)_1:14_20 Zu(T)_1:14_21 Zu(T)_1:14_22 Zu(T)_1:14_23 Zu(T)_1:14_24 Zu(T)_1:14_25
Zu(T):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέν ποτε καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν·
Zu(T):1:15 And it fell out, as they watched a fit time, she went in as before with two maids only, and she was desirous to wash herself in the garden: for it was hot. (Susanna 1:15 Brenton)
Zu(T):1:15 Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna jak w poprzednich dniach jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie; był bowiem upał. (Daniel 13:15 BT_4)
Zu(T):1:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέν ποτε καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν·
Zu(T):1:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ εὔ·θετος -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ποτέ[2] καθ·ώς ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ μετά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον κοράσιον, -ου, τό καί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὅτι καῦμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Zu(T):1:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By oczekiwać dokładnie On/ona/to/to samo Dzień Stosowny [dobrze umieszczany] By wchodzić Raz Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci Dzień Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dwa Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. By kąpać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Ponieważ/tamto Ciepło By być
Zu(T):1:15 kai\ e)ge/neto e)n tO=| paratErei=n au)tou\s E(me/ran eu)/Teton ei)sE=lTe/n pote kaTO\s e)CHTe\s kai\ tri/tEs E(me/ras meta\ du/o mo/nOn korasi/On kai\ e)peTu/mEse lou/sasTai e)n tO=| paradei/sO|, o(/ti kau=ma E)=n·
Zu(T):1:15 kai egeneto en tO paratErein autus hEmeran euTeton eisElTen pote kaTOs eCHTes kai tritEs hEmeras meta dyo monOn korasiOn kai epeTymEse lusasTai en tO paradeisO, hoti kauma En·
Zu(T):1:15 C VBI_AMI3S P RA_DSN V2_PAN RD_APM N1A_ASF A1B_ASF VBI_AAI3S D C_W(S D C A1_GSF N1A_GSF P M_GDN A1_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3S VA_AMN P RA_DSM N2_DSM C N3M_NSN V9_IAI3S
Zu(T):1:15 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to watch closely he/she/it/same day appropriate [well-placed] to enter once as accordingly [according to how/in accordance with how] yesterday and also, even, namely third day after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing two place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) girl lass, lassie and also, even, namely to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to bathe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise because/that heat to be
Zu(T):1:15 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-WATCH-ing-CLOSELY them/same (acc) day (acc) appropriate ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-ENTER-ed once as accordingly yesterday and third (gen) day (gen), days (acc) after (+acc), with (+gen) two (nom, acc, gen) places to stay (gen); sole ([Adj] gen) girls (gen) and he/she/it-DESIRE-ed to-be-BATHE-ed in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) because/that heat (nom|acc|voc) he/she/it-was
Zu(T):1:15 Zu(T)_1:15_1 Zu(T)_1:15_2 Zu(T)_1:15_3 Zu(T)_1:15_4 Zu(T)_1:15_5 Zu(T)_1:15_6 Zu(T)_1:15_7 Zu(T)_1:15_8 Zu(T)_1:15_9 Zu(T)_1:15_10 Zu(T)_1:15_11 Zu(T)_1:15_12 Zu(T)_1:15_13 Zu(T)_1:15_14 Zu(T)_1:15_15 Zu(T)_1:15_16 Zu(T)_1:15_17 Zu(T)_1:15_18 Zu(T)_1:15_19 Zu(T)_1:15_20 Zu(T)_1:15_21 Zu(T)_1:15_22 Zu(T)_1:15_23 Zu(T)_1:15_24 Zu(T)_1:15_25 Zu(T)_1:15_26 Zu(T)_1:15_27 Zu(T)_1:15_28
Zu(T):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:16 καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντες αὐτήν.
Zu(T):1:16 And there was no body there save the two elders, that had hid themselves, and watched her. (Susanna 1:16 Brenton)
Zu(T):1:16 Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. (Daniel 13:16 BT_4)
Zu(T):1:16 καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντες αὐτήν.
Zu(T):1:16 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκεῖ πλήν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:16 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Nie jeden (nic, nikt) Tam Z wyjątkiem Dwa Starszy By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie By oczekiwać dokładnie On/ona/to/to samo
Zu(T):1:16 kai\ ou)k E)=n ou)dei\s e)kei= plE\n oi( du/o presbu/teroi kekrumme/noi kai\ paratErou=ntes au)tE/n.
Zu(T):1:16 kai uk En udeis ekei plEn hoi dyo presbyteroi kekrymmenoi kai paratEruntes autEn.
Zu(T):1:16 C D V9_IAI3S A3_NSM D D RA_NPM M_NDM N2_NPM VP_XMPNPM C V2_PAPNPM RD_ASF
Zu(T):1:16 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be not one (nothing, no one) there except the two elder to hide conceal, skulk and also, even, namely to watch closely he/she/it/same
Zu(T):1:16 and not he/she/it-was not one (nom) there except the (nom) two (nom, acc, gen) elder ([Adj] nom|voc) having-been-HIDE-ed (nom|voc) and while WATCH-ing-CLOSELY (nom|voc) her/it/same (acc)
Zu(T):1:16 Zu(T)_1:16_1 Zu(T)_1:16_2 Zu(T)_1:16_3 Zu(T)_1:16_4 Zu(T)_1:16_5 Zu(T)_1:16_6 Zu(T)_1:16_7 Zu(T)_1:16_8 Zu(T)_1:16_9 Zu(T)_1:16_10 Zu(T)_1:16_11 Zu(T)_1:16_12 Zu(T)_1:16_13
Zu(T):1:16 x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:17 καὶ εἶπεν τοῖς κορασίοις Ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε, ὅπως λούσωμαι.
Zu(T):1:17 Then she said to her maids, Bring me oil and washing balls, and shut the garden doors, that I may wash me. (Susanna 1:17 Brenton)
Zu(T):1:17 Powiedziała do dziewcząt: «Przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać». (Daniel 13:17 BT_4)
Zu(T):1:17 καὶ εἶπεν τοῖς κορασίοις Ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε, ὅπως λούσωμαι.
Zu(T):1:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλαιον, -ου, τό καί καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὅπως λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-)
Zu(T):1:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Naprawdę Ja Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Raj By zamykać się Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By kąpać się
Zu(T):1:17 kai\ ei)=pen toi=s korasi/ois *)ene/gkate dE/ moi e)/laion kai\ smE=gma kai\ ta\s Tu/ras tou= paradei/sou klei/sate, o(/pOs lou/sOmai.
Zu(T):1:17 kai eipen tois korasiois enenkate dE moi elaion kai smEgma kai tas Tyras tu paradeisu kleisate, hopOs lusOmai.
Zu(T):1:17 C VBI_AAI3S RA_DPN N2N_DPN VA_AAD2P x RP_DS N2N_ASN C N3M_ASN C RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM VA_AAD2P C VA_AMS1S
Zu(T):1:17 and also, even, namely to say/tell the girl lass, lassie to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth indeed I olive oil and also, even, namely ć and also, even, namely the door gate the paradise to shut so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to bathe
Zu(T):1:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) girls (dat) do-BRING-you(pl)! indeed me (dat) olive oil (nom|acc|voc) and and the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) paradise (gen) do-SHUT-you(pl)! this is how I-should-be-BATHE-ed
Zu(T):1:17 Zu(T)_1:17_1 Zu(T)_1:17_2 Zu(T)_1:17_3 Zu(T)_1:17_4 Zu(T)_1:17_5 Zu(T)_1:17_6 Zu(T)_1:17_7 Zu(T)_1:17_8 Zu(T)_1:17_9 Zu(T)_1:17_10 Zu(T)_1:17_11 Zu(T)_1:17_12 Zu(T)_1:17_13 Zu(T)_1:17_14 Zu(T)_1:17_15 Zu(T)_1:17_16 Zu(T)_1:17_17 Zu(T)_1:17_18
Zu(T):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:18 καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους, ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι.
Zu(T):1:18 And they did as she bade them, and shut the garden doors, and went out themselves at privy doors to fetch the things that she had commanded them: but they saw not the elders, because they were hid. (Susanna 1:18 Brenton)
Zu(T):1:18 Uczyniły, jak powiedziała, i zamknąwszy drzwi ogrodu, wyszły bocznymi drzwiami, by przynieść to, co im rozkazano. Nie dostrzegły zaś starców, ponieważ się ukryli. (Daniel 13:18 BT_4)
Zu(T):1:18 καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους, ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι.
Zu(T):1:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Zu(T):1:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzwi brama Raj I też, nawet, mianowicie By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drzwi brama By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą By dawać dyrektywę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Starszy Ponieważ/tamto By być By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Zu(T):1:18 kai\ e)poi/Esan kaTO\s ei)=pen kai\ a)pe/kleisan ta\s Tu/ras tou= paradei/sou kai\ e)XE=lTan kata\ ta\s plagi/as Tu/ras e)ne/gkai ta\ prostetagme/na au)tai=s kai\ ou)k ei)/dosan tou\s presbute/rous, o(/ti E)=san kekrumme/noi.
Zu(T):1:18 kai epoiEsan kaTOs eipen kai apekleisan tas Tyras tu paradeisu kai eXElTan kata tas plagias Tyras enenkai ta prostetagmena autais kai uk eidosan tus presbyterus, hoti Esan kekrymmenoi.
Zu(T):1:18 C VAI_AAI3P C_W(S VBI_AAI3S C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P P RA_APF A1A_APF N1A_APF VA_AAN RA_APN VK_XMPAPN RD_DPF C D VBI_AAI3P RA_APM N2_APM C V9_IAI3P VP_XMPNPM
Zu(T):1:18 and also, even, namely to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell and also, even, namely to ??? the door gate the paradise and also, even, namely to come out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć door gate to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the to give a directive he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the elder because/that to be to hide conceal, skulk
Zu(T):1:18 and they-DO/MAKE-ed as accordingly he/she/it-SAY/TELL-ed and they-???-ed the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) paradise (gen) and they-COME-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) door (gen), doors (acc) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) the (nom|acc) having-been-GIVE-ed-A-DIRECTIVE (nom|acc|voc) them/same (dat) and not they-SEE-ed the (acc) elder ([Adj] acc) because/that they-were having-been-HIDE-ed (nom|voc)
Zu(T):1:18 Zu(T)_1:18_1 Zu(T)_1:18_2 Zu(T)_1:18_3 Zu(T)_1:18_4 Zu(T)_1:18_5 Zu(T)_1:18_6 Zu(T)_1:18_7 Zu(T)_1:18_8 Zu(T)_1:18_9 Zu(T)_1:18_10 Zu(T)_1:18_11 Zu(T)_1:18_12 Zu(T)_1:18_13 Zu(T)_1:18_14 Zu(T)_1:18_15 Zu(T)_1:18_16 Zu(T)_1:18_17 Zu(T)_1:18_18 Zu(T)_1:18_19 Zu(T)_1:18_20 Zu(T)_1:18_21 Zu(T)_1:18_22 Zu(T)_1:18_23 Zu(T)_1:18_24 Zu(T)_1:18_25 Zu(T)_1:18_26 Zu(T)_1:18_27 Zu(T)_1:18_28
Zu(T):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:19 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ
Zu(T):1:19 Now when the maids were gone forth, the two elders rose up, and ran unto her, saying, (Susanna 1:19 Brenton)
Zu(T):1:19 Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej (Daniel 13:19 BT_4)
Zu(T):1:19 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ
Zu(T):1:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύτης, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wychodzić Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dwa Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Zu(T):1:19 kai\ e)ge/neto O(s e)XE/lTosan ta\ kora/sia, kai\ a)ne/stEsan oi( du/o presbu=tai kai\ e)pe/dramon au)tE=|
Zu(T):1:19 kai egeneto hOs eXElTosan ta korasia, kai anestEsan hoi dyo presbytai kai epedramon autE
Zu(T):1:19 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN C VHI_AAI3P RA_NPM M_NDM N1M_NPM C VBI_AAI3P RD_DSF
Zu(T):1:19 and also, even, namely to become become, happen as/like to come out the girl lass, lassie and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the two old/aged man and also, even, namely ć he/she/it/same
Zu(T):1:19 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like they-COME-ed-OUT the (nom|acc) girls (nom|acc|voc) and they-STand-ed-UP the (nom) two (nom, acc, gen) old/aged men (nom|voc) and her/it/same (dat)
Zu(T):1:19 Zu(T)_1:19_1 Zu(T)_1:19_2 Zu(T)_1:19_3 Zu(T)_1:19_4 Zu(T)_1:19_5 Zu(T)_1:19_6 Zu(T)_1:19_7 Zu(T)_1:19_8 Zu(T)_1:19_9 Zu(T)_1:19_10 Zu(T)_1:19_11 Zu(T)_1:19_12 Zu(T)_1:19_13 Zu(T)_1:19_14
Zu(T):1:19 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:20 καὶ εἶπον Ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται, καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν· διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ’ ἡμῶν·
Zu(T):1:20 Behold, the garden doors are shut, that no man can see us, and we are in love with thee; therefore consent unto us, and lie with us. (Susanna 1:20 Brenton)
Zu(T):1:20 mówiąc: «Oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my zaś pożądamy ciebie. Toteż zgódź się obcować z nami! (Daniel 13:20 BT_4)
Zu(T):1:20 καὶ εἶπον Ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται, καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν· διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ’ ἡμῶν·
Zu(T):1:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ἐπι·θυμία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διό (δι’ ὅ) συγ·κατα·τίθημι (-, συγκατα+θη·σ-, 2nd ath. συγκατα+θ(ε)-, -, συγκατα+τεθει-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Zu(T):1:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drzwi brama Raj By zamykać się I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ty; twój/twój(sg) By być Z powodu którego Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Zu(T):1:20 kai\ ei)=pon *)idou\ ai( Tu/rai tou= paradei/sou ke/kleintai, kai\ ou)dei\s TeOrei= E(ma=s, kai\ e)n e)piTumi/a| sou/ e)smen· dio\ sugkata/Tou E(mi=n kai\ genou= meT’ E(mO=n·
Zu(T):1:20 kai eipon idu hai Tyrai tu paradeisu kekleintai, kai udeis TeOrei hEmas, kai en epiTymia su esmen· dio synkataTu hEmin kai genu meT’ hEmOn·
Zu(T):1:20 C VBI_AAI3P VB_AMD2S RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM VM_XMI3P C A3_NSM V2_PAI3S RP_AP C P N1A_DSF RP_GS V9_PAI1P C VE_AMD2S RP_DP C VB_AMD2S P RP_GP
Zu(T):1:20 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the door gate the paradise to shut and also, even, namely not one (nothing, no one) to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among desire lust, appetite, yearning you; your/yours(sg) to be because of which to ??? I and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Zu(T):1:20 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) doors (nom|voc) the (gen) paradise (gen) they-have-been-SHUT-ed and not one (nom) he/she/it-is-LOOKED AT-ing, you(sg)-are-being-LOOKED AT-ed (classical), be-you(sg)-LOOKED AT-ing! us (acc) and in/among/by (+dat) desire (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are because of which be-you(sg)-???-ed! us (dat) and be-you(sg)-BECOME-ed! after (+acc), with (+gen) us (gen)
Zu(T):1:20 Zu(T)_1:20_1 Zu(T)_1:20_2 Zu(T)_1:20_3 Zu(T)_1:20_4 Zu(T)_1:20_5 Zu(T)_1:20_6 Zu(T)_1:20_7 Zu(T)_1:20_8 Zu(T)_1:20_9 Zu(T)_1:20_10 Zu(T)_1:20_11 Zu(T)_1:20_12 Zu(T)_1:20_13 Zu(T)_1:20_14 Zu(T)_1:20_15 Zu(T)_1:20_16 Zu(T)_1:20_17 Zu(T)_1:20_18 Zu(T)_1:20_19 Zu(T)_1:20_20 Zu(T)_1:20_21 Zu(T)_1:20_22 Zu(T)_1:20_23 Zu(T)_1:20_24
Zu(T):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:21 εἰ δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ.
Zu(T):1:21 If thou wilt not, we will bear witness against thee, that a young man was with thee: and therefore thou didst send away thy maids from thee. (Susanna 1:21 Brenton)
Zu(T):1:21 W przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta». (Daniel 13:21 BT_4)
Zu(T):1:21 εἰ δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ.
Zu(T):1:21 εἰ δέ μή κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Zu(T):1:21 Jeżeli zaś Nie By zeznawać przeciw Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Zu(T):1:21 ei) de\ mE/, katamarturE/some/n sou o(/ti E)=n meta\ sou= neani/skos kai\ dia\ tou=to e)Xape/steilas ta\ kora/sia a)po\ sou=.
Zu(T):1:21 ei de mE, katamartyrEsomen su hoti En meta su neaniskos kai dia tuto eXapesteilas ta korasia apo su.
Zu(T):1:21 C x D VF_FAI1P RP_GS C V9_IAI3S P RP_GS N2_NSM C P RD_ASN VAI_AAI2S RA_APN N2N_APN P RP_GS
Zu(T):1:21 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to witness against you; your/yours(sg) because/that to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) young man and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the girl lass, lassie from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Zu(T):1:21 if Yet not we-will-WITNESS-AGAINST you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-was after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) young man (nom) and because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-???-ed the (nom|acc) girls (nom|acc|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Zu(T):1:21 Zu(T)_1:21_1 Zu(T)_1:21_2 Zu(T)_1:21_3 Zu(T)_1:21_4 Zu(T)_1:21_5 Zu(T)_1:21_6 Zu(T)_1:21_7 Zu(T)_1:21_8 Zu(T)_1:21_9 Zu(T)_1:21_10 Zu(T)_1:21_11 Zu(T)_1:21_12 Zu(T)_1:21_13 Zu(T)_1:21_14 Zu(T)_1:21_15 Zu(T)_1:21_16 Zu(T)_1:21_17 Zu(T)_1:21_18
Zu(T):1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:22 καὶ ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν Στενά μοι πάντοθεν· ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατός μοί ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν·
Zu(T):1:22 Then Susanna sighed, and said, I am straitened on every side: for if I do this thing, it is death unto me: and if I do it not I cannot escape your hands. (Susanna 1:22 Brenton)
Zu(T):1:22 Westchnęła Zuzanna i powiedziała: «Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. (Daniel 13:22 BT_4)
Zu(T):1:22 καὶ ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν Στενά μοι πάντοθεν· ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατός μοί ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν·
Zu(T):1:22 καί ἀνα·στενάζω (ανα+στεναζ-, -, ανα+στεναξ-, -, -, -) Σουσάννα, -ης, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) στενός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάντο·θεν ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) τέ μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Zu(T):1:22 I też, nawet, mianowicie By wzdychać Susanna I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Ja Od wszędzie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By działać Śmierć Ja By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Nie By działać ??? Przed przydechem mocnym Do poza uciekaj Ręka Ty
Zu(T):1:22 kai\ a)neste/naXen *sousanna kai\ ei)=pen *stena/ moi pa/ntoTen· e)a/n te ga\r tou=to pra/XO, Ta/nato/s moi/ e)stin, e)a/n te mE\ pra/XO, ou)k e)kfeu/Xomai ta\s CHei=ras u(mO=n·
Zu(T):1:22 kai anestenaXen susanna kai eipen stena moi pantoTen· ean te gar tuto praXO, Tanatos moi estin, ean te mE praXO, uk ekfeuXomai tas CHeiras hymOn·
Zu(T):1:22 C VAI_AAI3S N_NSF C VBI_AAI3S A1_NPN RP_DS D C x x RD_ASN VA_AAS1S N2_NSM RP_DS V9_PAI3S C x D VA_AAS1S D VF_FMI1S RA_APF N3_APF RP_GP
Zu(T):1:22 and also, even, namely to sigh Susanna and also, even, namely to say/tell narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh I from everywhere if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to act death I to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] not to act οὐχ before rough breathing to out-flee the hand you
Zu(T):1:22 and he/she/it-TO SIGH-ed Susanna (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed narrow ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) from everywhere if-ever and [postpositive coordinate] for this (nom|acc) I-will-ACT, I-should-ACT death (nom) me (dat) he/she/it-is if-ever and [postpositive coordinate] not I-will-ACT, I-should-ACT not I-will-be-OUT-FLEE-ed the (acc) hands (acc) you(pl) (gen)
Zu(T):1:22 Zu(T)_1:22_1 Zu(T)_1:22_2 Zu(T)_1:22_3 Zu(T)_1:22_4 Zu(T)_1:22_5 Zu(T)_1:22_6 Zu(T)_1:22_7 Zu(T)_1:22_8 Zu(T)_1:22_9 Zu(T)_1:22_10 Zu(T)_1:22_11 Zu(T)_1:22_12 Zu(T)_1:22_13 Zu(T)_1:22_14 Zu(T)_1:22_15 Zu(T)_1:22_16 Zu(T)_1:22_17 Zu(T)_1:22_18 Zu(T)_1:22_19 Zu(T)_1:22_20 Zu(T)_1:22_21 Zu(T)_1:22_22 Zu(T)_1:22_23 Zu(T)_1:22_24 Zu(T)_1:22_25
Zu(T):1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:23 αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου.
Zu(T):1:23 It is better for me to fall into your hands, and not do it, than to sin in the sight of the Lord. (Susanna 1:23 Brenton)
Zu(T):1:23 Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana». (Daniel 13:23 BT_4)
Zu(T):1:23 αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου.
Zu(T):1:23 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Zu(T):1:23 Ja By być Nie By działać By spadać Do (+przyspieszenie) Ręka Ty Albo By grzeszyć W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Zu(T):1:23 ai(reto/n moi/ e)stin mE\ pra/Xasan e)mpesei=n ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n E)\ a(martei=n e)nO/pion kuri/ou.
Zu(T):1:23 haireton moi estin mE praXasan empesein eis tas CHeiras hymOn E hamartein enOpion kyriu.
Zu(T):1:23 A1_NSN RP_DS V9_PAI3S D VA_AAPASF VB_AAN P RA_APF N3_APF RP_GP C VB_AAN D_P N2_GSM
Zu(T):1:23 ć I to be not to act to fall into (+acc) the hand you or to sin in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Zu(T):1:23 me (dat) he/she/it-is not upon ACT-ing (acc) to-will-FALL, to-FALL into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen) or to-SIN in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Zu(T):1:23 Zu(T)_1:23_1 Zu(T)_1:23_2 Zu(T)_1:23_3 Zu(T)_1:23_4 Zu(T)_1:23_5 Zu(T)_1:23_6 Zu(T)_1:23_7 Zu(T)_1:23_8 Zu(T)_1:23_9 Zu(T)_1:23_10 Zu(T)_1:23_11 Zu(T)_1:23_12 Zu(T)_1:23_13 Zu(T)_1:23_14
Zu(T):1:23 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:24 καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα, ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆς.
Zu(T):1:24 With that Susanna cried with a loud voice: and the two elders cried out against her. (Susanna 1:24 Brenton)
Zu(T):1:24 Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno; krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. (Daniel 13:24 BT_4)
Zu(T):1:24 καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα, ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆς.
Zu(T):1:24 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α Σουσάννα, -ης, ἡ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύτης, -ου, ὁ κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:24 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Susanna By ryczeć zaś I też, nawet, mianowicie Dwa Stary/postarzał człowiek Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo
Zu(T):1:24 kai\ a)nebo/Esen fOnE=| mega/lE| *sousanna, e)bo/Esan de\ kai\ oi( du/o presbu=tai kate/nanti au)tE=s.
Zu(T):1:24 kai aneboEsen fOnE megalE susanna, eboEsan de kai hoi dyo presbytai katenanti autEs.
Zu(T):1:24 C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF N_NSF VAI_AAI3P x C RA_NPM M_NDM N1M_NPM D RD_GSF
Zu(T):1:24 and also, even, namely to cry out sound/voice cries; to sound great Susanna to bellow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the two old/aged man opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same
Zu(T):1:24 and he/she/it-CRY-ed-OUT sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) Susanna (nom|voc) they-BELLOW-ed Yet and the (nom) two (nom, acc, gen) old/aged men (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) her/it/same (gen)
Zu(T):1:24 Zu(T)_1:24_1 Zu(T)_1:24_2 Zu(T)_1:24_3 Zu(T)_1:24_4 Zu(T)_1:24_5 Zu(T)_1:24_6 Zu(T)_1:24_7 Zu(T)_1:24_8 Zu(T)_1:24_9 Zu(T)_1:24_10 Zu(T)_1:24_11 Zu(T)_1:24_12 Zu(T)_1:24_13
Zu(T):1:24 x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:25 καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου.
Zu(T):1:25 Then ran the one, and opened the garden door. (Susanna 1:25 Brenton)
Zu(T):1:25 Jeden z nich pobiegł otworzyć drzwi ogrodu. (Daniel 13:25 BT_4)
Zu(T):1:25 καὶ δραμὼν εἷς ἤνοιξεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου.
Zu(T):1:25 καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ
Zu(T):1:25 I też, nawet, mianowicie By jechać Jeden By otwierać Drzwi brama Raj
Zu(T):1:25 kai\ dramO\n o( ei(=s E)/noiXen ta\s Tu/ras tou= paradei/sou.
Zu(T):1:25 kai dramOn ho heis EnoiXen tas Tyras tu paradeisu.
Zu(T):1:25 C VB_AAPNSM RA_NSM M_NSM VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM
Zu(T):1:25 and also, even, namely to run the one to open up the door gate the paradise
Zu(T):1:25 and going-to-RUN (fut ptcp) (nom), upon RUN-ing (nom) the (nom) one (nom) he/she/it-OPEN-ed-UP the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) paradise (gen)
Zu(T):1:25 Zu(T)_1:25_1 Zu(T)_1:25_2 Zu(T)_1:25_3 Zu(T)_1:25_4 Zu(T)_1:25_5 Zu(T)_1:25_6 Zu(T)_1:25_7 Zu(T)_1:25_8 Zu(T)_1:25_9
Zu(T):1:25 x x x x x x x x x
Zu(T):1:26 ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας, εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ.
Zu(T):1:26 So when the servants of the house heard the cry in the garden, they rushed in at the privy door, to see what was done unto her. (Susanna 1:26 Brenton)
Zu(T):1:26 Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyć, co się jej stało. (Daniel 13:26 BT_4)
Zu(T):1:26 ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας, εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ.
Zu(T):1:26 ὡς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) εἰσ·πηδάω (-, εισ+πηδη·σ-, εισ+πηδη·σ-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:26 Jak/jak zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Płacz krzyk (????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom By skakać w Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Drzwi brama By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo
Zu(T):1:26 O(s de\ E)/kousan tE\n kraugE\n e)n tO=| paradei/sO| oi( e)k tE=s oi)ki/as, ei)sepE/dEsan dia\ tE=s plagi/as Tu/ras i)dei=n to\ sumbebEko\s au)tE=|.
Zu(T):1:26 hOs de Ekusan tEn kraugEn en tO paradeisO hoi ek tEs oikias, eisepEdEsan dia tEs plagias Tyras idein to symbebEkos autE.
Zu(T):1:26 C x VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF P RA_DSM N2_DSM RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3P P RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF VB_AAN RA_ASN VX_XAPASN RD_DSF
Zu(T):1:26 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear the cry shout (κραυγάζω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the out of (+gen) ἐξ before vowels the house to leap in because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć door gate to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same
Zu(T):1:26 as/like Yet while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (acc) cry (acc) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (nom) out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) they-LEAP-ed-IN because of (+acc), through (+gen) the (gen) door (gen), doors (acc) to-SEE the (nom|acc) having HAPPEN-ed (nom|acc|voc, voc) her/it/same (dat)
Zu(T):1:26 Zu(T)_1:26_1 Zu(T)_1:26_2 Zu(T)_1:26_3 Zu(T)_1:26_4 Zu(T)_1:26_5 Zu(T)_1:26_6 Zu(T)_1:26_7 Zu(T)_1:26_8 Zu(T)_1:26_9 Zu(T)_1:26_10 Zu(T)_1:26_11 Zu(T)_1:26_12 Zu(T)_1:26_13 Zu(T)_1:26_14 Zu(T)_1:26_15 Zu(T)_1:26_16 Zu(T)_1:26_17 Zu(T)_1:26_18 Zu(T)_1:26_19 Zu(T)_1:26_20 Zu(T)_1:26_21
Zu(T):1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:27 ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σουσαννης.
Zu(T):1:27 But when the elders had declared their matter, the servants were greatly ashamed: for there was never such a report made of Susanna. (Susanna 1:27 Brenton)
Zu(T):1:27 Skoro starcy, opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo; nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. (Daniel 13:27 BT_4)
Zu(T):1:27 ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σουσαννης.
Zu(T):1:27 ἡνίκα δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σφόδρα ὅτι πώποτε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λόγος, -ου, ὁ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) περί Σουσάννα, -ης, ἡ
Zu(T):1:27 Kiedy zaś By mówić/opowiadaj Stary/postarzał człowiek Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By upokarzać Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto Kiedykolwiek jeszcze ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Susanna
Zu(T):1:27 E(ni/ka de\ ei)=pan oi( presbu=tai tou\s lo/gous au)tO=n, katE|sCHu/nTEsan oi( dou=loi sfo/dra, o(/ti pO/pote ou)k e)rre/TE lo/gos toiou=tos peri\ *sousannEs.
Zu(T):1:27 hEnika de eipan hoi presbytai tus logus autOn, katEsCHynTEsan hoi duloi sfodra, hoti pOpote uk erreTE logos toiutos peri susannEs.
Zu(T):1:27 D x VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_APM N2_APM RD_GPM VCI_API3P RA_NPM N2_NPM D C D D VC_API3S N2_NSM A1_NSM P N_GSF
Zu(T):1:27 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the old/aged man the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to humiliate the slave; servile; to enslave vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that ever yet οὐχ before rough breathing to say/tell word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. such as this kind such, like [τοσαυτην] about (+acc,+gen) Susanna
Zu(T):1:27 when Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) old/aged men (nom|voc) the (acc) words (acc) them/same (gen) they-were-HUMILIATE-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) vehement, because/that ever yet not he/she/it-was-SAY/TELL-ed word (nom) such as this kind (nom) about (+acc,+gen) Susanna (gen)
Zu(T):1:27 Zu(T)_1:27_1 Zu(T)_1:27_2 Zu(T)_1:27_3 Zu(T)_1:27_4 Zu(T)_1:27_5 Zu(T)_1:27_6 Zu(T)_1:27_7 Zu(T)_1:27_8 Zu(T)_1:27_9 Zu(T)_1:27_10 Zu(T)_1:27_11 Zu(T)_1:27_12 Zu(T)_1:27_13 Zu(T)_1:27_14 Zu(T)_1:27_15 Zu(T)_1:27_16 Zu(T)_1:27_17 Zu(T)_1:27_18 Zu(T)_1:27_19 Zu(T)_1:27_20
Zu(T):1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:28 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡς συνῆλθεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ, ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν
Zu(T):1:28 And it came to pass the next day, when the people were assembled to her husband Joacim, the two elders came also full of mischievous imagination against Susanna to put her to death; (Susanna 1:28 Brenton)
Zu(T):1:28 Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych zamiarów przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. (Daniel 13:28 BT_4)
Zu(T):1:28 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡς συνῆλθεν λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ, ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν
Zu(T):1:28 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὡς συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύτης, -ου, ὁ πλήρης -ες ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἔν·νοια, -ας, ἡ κατά Σουσάννα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:28 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Jak/jak By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By przychodzić Dwa Stary/postarzał człowiek Pełny Na zewnątrz prawa Wgląd W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Susanna By zgładzać On/ona/to/to samo
Zu(T):1:28 *kai\ e)ge/neto tE=| e)pau/rion O(s sunE=lTen o( lao\s pro\s to\n a)/ndra au)tE=s *iOakim, E)=lTon oi( du/o presbu=tai plE/reis tE=s a)no/mou e)nnoi/as kata\ *sousannEs tou= TanatO=sai au)tE\n
Zu(T):1:28 kai egeneto tE epaurion hOs synElTen ho laos pros ton andra autEs iOakim, ElTon hoi dyo presbytai plEreis tEs anomu ennoias kata susannEs tu TanatOsai autEn
Zu(T):1:28 C VBI_AMI3S RA_DSF D_AU)/RION C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3_ASM RD_GSF N_ASM VBI_AAI3P RA_NPM M_NDM N1M_NPM A3H_NPM RA_GSF A1B_GSF N1A_GSF P N_GSF RA_GSN VA_AAN RD_ASF
Zu(T):1:28 and also, even, namely to become become, happen the tomorrow [with article means the next day] as/like to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate the people toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same ć to come the two old/aged man full the outside the law insight down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Susanna the to put to death he/she/it/same
Zu(T):1:28 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) tomorrow as/like he/she/it-COHERE-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) two (nom, acc, gen) old/aged men (nom|voc) full ([Adj] acc, nom|voc) the (gen) outside the law ([Adj] gen) insight (gen), insights (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Susanna (gen) the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) her/it/same (acc)
Zu(T):1:28 Zu(T)_1:28_1 Zu(T)_1:28_2 Zu(T)_1:28_3 Zu(T)_1:28_4 Zu(T)_1:28_5 Zu(T)_1:28_6 Zu(T)_1:28_7 Zu(T)_1:28_8 Zu(T)_1:28_9 Zu(T)_1:28_10 Zu(T)_1:28_11 Zu(T)_1:28_12 Zu(T)_1:28_13 Zu(T)_1:28_14 Zu(T)_1:28_15 Zu(T)_1:28_16 Zu(T)_1:28_17 Zu(T)_1:28_18 Zu(T)_1:28_19 Zu(T)_1:28_20 Zu(T)_1:28_21 Zu(T)_1:28_22 Zu(T)_1:28_23 Zu(T)_1:28_24 Zu(T)_1:28_25 Zu(T)_1:28_26
Zu(T):1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:29 καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ Ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου, ἥ ἐστιν γυνὴ Ιωακιμ· οἱ δὲ ἀπέστειλαν.
Zu(T):1:29 And said before the people, Send for Susanna, the daughter of Chelcias, Joacim's wife. And so they sent. (Susanna 1:29 Brenton)
Zu(T):1:29 Powiedzieli więc do ludu: «Poślijcie po Zuzannę, córkę Chilkiasza, która jest żoną Joakima». Zawołano ją. (Daniel 13:29 BT_4)
Zu(T):1:29 καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ Ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου, ἐστιν γυνὴ Ιωακιμ· οἱ δὲ ἀπέστειλαν.
Zu(T):1:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί Σουσάννα, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό δέ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
Zu(T):1:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przedtem/w przodzie z Ludzie zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Susanna Córka Kto/, który/, który By być Kobiety/żona zaś zamawiać
Zu(T):1:29 kai\ ei)=pan e)/mprosTen tou= laou= *)apostei/late e)pi\ *sousannan Tugate/ra *CHelkiou, E(/ e)stin gunE\ *iOakim· oi( de\ a)pe/steilan.
Zu(T):1:29 kai eipan emprosTen tu lau aposteilate epi susannan Tygatera CHelkiu, hE estin gynE iOakim· hoi de apesteilan.
Zu(T):1:29 C VAI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM VA_AAD2P P N_ASF N3_ASF N_GSM RR_NSF V9_PAI3S N3K_NSF N_GSM RA_NPM x VAI_AAI3P
Zu(T):1:29 and also, even, namely to say/tell before/in front of the people to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Susanna daughter ć who/whom/which to be woman/wife ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
Zu(T):1:29 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) before/in front of the (gen) people (gen) do-ORDER FORTH-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) Susanna (acc) daughter (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is woman/wife (nom) the (nom) Yet they-ORDER FORTH-ed
Zu(T):1:29 Zu(T)_1:29_1 Zu(T)_1:29_2 Zu(T)_1:29_3 Zu(T)_1:29_4 Zu(T)_1:29_5 Zu(T)_1:29_6 Zu(T)_1:29_7 Zu(T)_1:29_8 Zu(T)_1:29_9 Zu(T)_1:29_10 Zu(T)_1:29_11 Zu(T)_1:29_12 Zu(T)_1:29_13 Zu(T)_1:29_14 Zu(T)_1:29_15 Zu(T)_1:29_16 Zu(T)_1:29_17
Zu(T):1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:30 καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆς·
Zu(T):1:30 So she came with her father and mother, her children, and all her kindred. (Susanna 1:30 Brenton)
Zu(T):1:30 Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. (Daniel 13:30 BT_4)
Zu(T):1:30 καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆς·
Zu(T):1:30 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γονεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:30 I też, nawet, mianowicie By przychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Rodzic On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) On/ona/to/to samo
Zu(T):1:30 kai\ E)=lTen au)tE\ kai\ oi( gonei=s au)tE=s kai\ ta\ te/kna au)tE=s kai\ pa/ntes oi( suggenei=s au)tE=s·
Zu(T):1:30 kai ElTen autE kai hoi goneis autEs kai ta tekna autEs kai pantes hoi syngeneis autEs·
Zu(T):1:30 C VBI_AAI3S RD_NSF C RA_NPM N3V_NPM RD_GSF C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF C A3_NPM RA_NPM A3H_NPM RD_GSF
Zu(T):1:30 and also, even, namely to come he/she/it/same and also, even, namely the parent he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) he/she/it/same
Zu(T):1:30 and he/she/it-COME-ed she/it/same (nom) and the (nom) parents (acc, nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) friend ([Adj] acc, nom|voc) her/it/same (gen)
Zu(T):1:30 Zu(T)_1:30_1 Zu(T)_1:30_2 Zu(T)_1:30_3 Zu(T)_1:30_4 Zu(T)_1:30_5 Zu(T)_1:30_6 Zu(T)_1:30_7 Zu(T)_1:30_8 Zu(T)_1:30_9 Zu(T)_1:30_10 Zu(T)_1:30_11 Zu(T)_1:30_12 Zu(T)_1:30_13 Zu(T)_1:30_14 Zu(T)_1:30_15 Zu(T)_1:30_16
Zu(T):1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:31 ἡ δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει.
Zu(T):1:31 Now Susanna was a very delicate woman, and beauteous to behold. (Susanna 1:31 Brenton)
Zu(T):1:31 Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. (Daniel 13:31 BT_4)
Zu(T):1:31 δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει.
Zu(T):1:31 ὁ ἡ τό δέ Σουσάννα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό
Zu(T):1:31 zaś Susanna By być Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd}
Zu(T):1:31 E( de\ *sousanna E)=n trufera\ sfo/dra kai\ kalE\ tO=| ei)/dei.
Zu(T):1:31 hE de susanna En tryfera sfodra kai kalE tO eidei.
Zu(T):1:31 RA_NSF x N_NSF V9_IAI3S A1A_NSF D C A1_NSF RA_DSM N3E_DSN
Zu(T):1:31 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Susanna to be ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance
Zu(T):1:31 the (nom) Yet Susanna (nom|voc) he/she/it-was vehement, and right ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat)
Zu(T):1:31 Zu(T)_1:31_1 Zu(T)_1:31_2 Zu(T)_1:31_3 Zu(T)_1:31_4 Zu(T)_1:31_5 Zu(T)_1:31_6 Zu(T)_1:31_7 Zu(T)_1:31_8 Zu(T)_1:31_9 Zu(T)_1:31_10
Zu(T):1:31 x x x x x x x x x x
Zu(T):1:32 οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν, ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη, ὅπως ἐμπλησθῶσιν τοῦ κάλλους αὐτῆς·
Zu(T):1:32 And these wicked men commanded to uncover her face, (for she was covered) that they might be filled with her beauty. (Susanna 1:32 Brenton)
Zu(T):1:32 Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. (Daniel 13:32 BT_4)
Zu(T):1:32 οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν, ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη, ὅπως ἐμπλησθῶσιν τοῦ κάλλους αὐτῆς·
Zu(T):1:32 ὁ ἡ τό δέ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὅπως ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:32 zaś By być na zewnątrz prawa By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By odkrywać się/objawiaj On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak By przykrywać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo
Zu(T):1:32 oi( de\ para/nomoi e)ke/leusan a)pokalufTE=nai au)tE/n, E)=n ga\r katakekalumme/nE, o(/pOs e)mplEsTO=sin tou= ka/llous au)tE=s·
Zu(T):1:32 hoi de paranomoi ekeleusan apokalyfTEnai autEn, En gar katakekalymmenE, hopOs emplEsTOsin tu kallus autEs·
Zu(T):1:32 RA_NPM x A1B_NPM VAI_AAI3P VV_APN RD_ASF V9_IAI3S x VM_XMPNSF C VS_APS3P RA_GSN N3E_GSN RD_GSF
Zu(T):1:32 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be outside the law to command i.e., urge on by word. to uncover/reveal he/she/it/same to be for since, as to cover up so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to satisfy fill up the ć he/she/it/same
Zu(T):1:32 the (nom) Yet he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) they-COMMand-ed to-be-UNCOVER/REVEAL-ed her/it/same (acc) he/she/it-was for having-been-COVER-ed-UP (nom|voc) this is how they-should-be-SATISFY-ed the (gen) her/it/same (gen)
Zu(T):1:32 Zu(T)_1:32_1 Zu(T)_1:32_2 Zu(T)_1:32_3 Zu(T)_1:32_4 Zu(T)_1:32_5 Zu(T)_1:32_6 Zu(T)_1:32_7 Zu(T)_1:32_8 Zu(T)_1:32_9 Zu(T)_1:32_10 Zu(T)_1:32_11 Zu(T)_1:32_12 Zu(T)_1:32_13 Zu(T)_1:32_14
Zu(T):1:32 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:33 ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆς καὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήν.
Zu(T):1:33 Therefore her friends and all that saw her wept. (Susanna 1:33 Brenton)
Zu(T):1:33 Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. (Daniel 13:33 BT_4)
Zu(T):1:33 ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆς καὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήν.
Zu(T):1:33 κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) δέ ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:33 By płakać zaś fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Zu(T):1:33 e)/klaion de\ oi( par’ au)tE=s kai\ pa/ntes oi( i)do/ntes au)tE/n.
Zu(T):1:33 eklaion de hoi par’ autEs kai pantes hoi idontes autEn.
Zu(T):1:33 V1I_IAI3P x RA_NPM P RD_GSF C A3_NPM RA_NPM VB_AAPNPM RD_ASF
Zu(T):1:33 to weep δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Zu(T):1:33 I-was-WEEP-ing, they-were-WEEP-ing Yet the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) upon SEE-ing (nom|voc) her/it/same (acc)
Zu(T):1:33 Zu(T)_1:33_1 Zu(T)_1:33_2 Zu(T)_1:33_3 Zu(T)_1:33_4 Zu(T)_1:33_5 Zu(T)_1:33_6 Zu(T)_1:33_7 Zu(T)_1:33_8 Zu(T)_1:33_9 Zu(T)_1:33_10
Zu(T):1:33 x x x x x x x x x x
Zu(T):1:34 ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς·
Zu(T):1:34 Then the two elders stood up in the midst of the people, and laid their hands upon her head. (Susanna 1:34 Brenton)
Zu(T):1:34 Dwaj sędziowie powstawszy włożyli ręce na jej głowę. (Daniel 13:34 BT_4)
Zu(T):1:34 ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς·
Zu(T):1:34 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύτης, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:34 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych zaś Dwa Stary/postarzał człowiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
Zu(T):1:34 a)nasta/ntes de\ oi( du/o presbu=tai e)n me/sO| tO=| laO=| e)/TEkan ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n au)tE=s·
Zu(T):1:34 anastantes de hoi dyo presbytai en mesO tO laO eTEkan tas CHeiras epi tEn kefalEn autEs·
Zu(T):1:34 VH_AAPNPM x RA_NPM M_NDM N1M_NPM P A1_DSM RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3P RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Zu(T):1:34 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the two old/aged man in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people to place lay, put, set, situate, station the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same
Zu(T):1:34 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet the (nom) two (nom, acc, gen) old/aged men (nom|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (dat) people (dat) they-PLACE-ed the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) her/it/same (gen)
Zu(T):1:34 Zu(T)_1:34_1 Zu(T)_1:34_2 Zu(T)_1:34_3 Zu(T)_1:34_4 Zu(T)_1:34_5 Zu(T)_1:34_6 Zu(T)_1:34_7 Zu(T)_1:34_8 Zu(T)_1:34_9 Zu(T)_1:34_10 Zu(T)_1:34_11 Zu(T)_1:34_12 Zu(T)_1:34_13 Zu(T)_1:34_14 Zu(T)_1:34_15 Zu(T)_1:34_16
Zu(T):1:34 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:35 ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν, ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ κυρίῳ.
Zu(T):1:35 And she weeping looked up toward heaven: for her heart trusted in the Lord. (Susanna 1:35 Brenton)
Zu(T):1:35 Ona zaś płacząc spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. (Daniel 13:35 BT_4)
Zu(T):1:35 δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν, ὅτι ἦν καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ κυρίῳ.
Zu(T):1:35 ὁ ἡ τό δέ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Zu(T):1:35 zaś By płakać By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Ponieważ/tamto By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Zu(T):1:35 E( de\ klai/ousa a)ne/blePSen ei)s to\n ou)rano/n, o(/ti E)=n E( kardi/a au)tE=s pepoiTui=a e)pi\ tO=| kuri/O|.
Zu(T):1:35 hE de klaiusa aneblePSen eis ton uranon, hoti En hE kardia autEs pepoiTyia epi tO kyriO.
Zu(T):1:35 RA_NSF x V1_PAPNSF VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSF VX_XAPNSF P RA_DSM N2_DSM
Zu(T):1:35 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to weep to see (look, receive sight) into (+acc) the sky/heaven because/that to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Zu(T):1:35 the (nom) Yet while WEEP-ing (nom|voc) he/she/it-SEE-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) because/that he/she/it-was the (nom) heart (nom|voc) her/it/same (gen) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Zu(T):1:35 Zu(T)_1:35_1 Zu(T)_1:35_2 Zu(T)_1:35_3 Zu(T)_1:35_4 Zu(T)_1:35_5 Zu(T)_1:35_6 Zu(T)_1:35_7 Zu(T)_1:35_8 Zu(T)_1:35_9 Zu(T)_1:35_10 Zu(T)_1:35_11 Zu(T)_1:35_12 Zu(T)_1:35_13 Zu(T)_1:35_14 Zu(T)_1:35_15 Zu(T)_1:35_16
Zu(T):1:35 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:36 εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται Περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκας·
Zu(T):1:36 And the elders said, As we walked in the garden alone, this woman came in with two maids, and shut the garden doors, and sent the maids away. (Susanna 1:36 Brenton)
Zu(T):1:36 Starcy powiedzieli: «Gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała dziewczęta. (Daniel 13:36 BT_4)
Zu(T):1:36 εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται Περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκας·
Zu(T):1:36 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο μετά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ καί ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Zu(T):1:36 By mówić/opowiadaj zaś Stary/postarzał człowiek By chodzić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By wchodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dwa Haruj jak niewolnik dziewczyna I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzwi brama Raj I też, nawet, mianowicie Do wolny Haruj jak niewolnik dziewczyna
Zu(T):1:36 ei)=pan de\ oi( presbu=tai *peripatou/ntOn E(mO=n e)n tO=| paradei/sO| mo/nOn ei)sE=lTen au(/tE meta\ du/o paidiskO=n kai\ a)pe/kleisen ta\s Tu/ras tou= paradei/sou kai\ a)pe/lusen ta\s paidi/skas·
Zu(T):1:36 eipan de hoi presbytai peripatuntOn hEmOn en tO paradeisO monOn eisElTen hautE meta dyo paidiskOn kai apekleisen tas Tyras tu paradeisu kai apelysen tas paidiskas·
Zu(T):1:36 VAI_AAI3P x RA_NPM N1M_NPM V2_PAPGPM RP_GP P RA_DSM N2_DSM A1_GPM VBI_AAI3S RD_NSF P M_GDM N1_GPF C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF
Zu(T):1:36 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the old/aged man to walk I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to enter this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing two slave girl and also, even, namely to ??? the door gate the paradise and also, even, namely to free the slave girl
Zu(T):1:36 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet the (nom) old/aged men (nom|voc) let-them-be-WALK-ing! (classical), while WALK-ing (gen) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) places to stay (gen); sole ([Adj] gen) he/she/it-ENTER-ed this (nom) after (+acc), with (+gen) two (nom, acc, gen) slave girls (gen) and he/she/it-???-ed the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) paradise (gen) and he/she/it-FREE-ed the (acc) slave girls (acc)
Zu(T):1:36 Zu(T)_1:36_1 Zu(T)_1:36_2 Zu(T)_1:36_3 Zu(T)_1:36_4 Zu(T)_1:36_5 Zu(T)_1:36_6 Zu(T)_1:36_7 Zu(T)_1:36_8 Zu(T)_1:36_9 Zu(T)_1:36_10 Zu(T)_1:36_11 Zu(T)_1:36_12 Zu(T)_1:36_13 Zu(T)_1:36_14 Zu(T)_1:36_15 Zu(T)_1:36_16 Zu(T)_1:36_17 Zu(T)_1:36_18 Zu(T)_1:36_19 Zu(T)_1:36_20 Zu(T)_1:36_21 Zu(T)_1:36_22 Zu(T)_1:36_23 Zu(T)_1:36_24 Zu(T)_1:36_25
Zu(T):1:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:37 καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν νεανίσκος, ὃς ἦν κεκρυμμένος, καὶ ἀνέπεσε μετ’ αὐτῆς.
Zu(T):1:37 Then a young man, who there was hid, came unto her, and lay with her. (Susanna 1:37 Brenton)
Zu(T):1:37 Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. (Daniel 13:37 BT_4)
Zu(T):1:37 καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν νεανίσκος, ὃς ἦν κεκρυμμένος, καὶ ἀνέπεσε μετ’ αὐτῆς.
Zu(T):1:37 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:37 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Młody człowiek Kto/, który/, który By być By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie By kłaść się leż, cofaj się na Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Zu(T):1:37 kai\ E)=lTen pro\s au)tE\n neani/skos, o(\s E)=n kekrumme/nos, kai\ a)ne/pese met’ au)tE=s.
Zu(T):1:37 kai ElTen pros autEn neaniskos, hos En kekrymmenos, kai anepese met’ autEs.
Zu(T):1:37 C VBI_AAI3S P RD_ASF N2_NSM RR_NSM V9_IAI3S VP_XMPNSM C VAI_AAI3S P RD_GSF
Zu(T):1:37 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same young man who/whom/which to be to hide conceal, skulk and also, even, namely to lie down recline, fall back upon after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Zu(T):1:37 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) young man (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was having-been-HIDE-ed (nom) and he/she/it-LIE DOWN-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)
Zu(T):1:37 Zu(T)_1:37_1 Zu(T)_1:37_2 Zu(T)_1:37_3 Zu(T)_1:37_4 Zu(T)_1:37_5 Zu(T)_1:37_6 Zu(T)_1:37_7 Zu(T)_1:37_8 Zu(T)_1:37_9 Zu(T)_1:37_10 Zu(T)_1:37_11 Zu(T)_1:37_12
Zu(T):1:37 x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:38 ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’ αὐτούς·
Zu(T):1:38 Then we that stood in a corner of the garden, seeing this wickedness, ran unto them. (Susanna 1:38 Brenton)
Zu(T):1:38 Znajdując się na krańcu ogrodu i widząc nieprawość podbiegliśmy do nich. (Daniel 13:38 BT_4)
Zu(T):1:38 ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’ αὐτούς·
Zu(T):1:38 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:38 Ja zaś By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kąt Raj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bezprawie By jechać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Zu(T):1:38 E(mei=s de\ o)/ntes e)n tE=| gOni/a| tou= paradei/sou i)do/ntes tE\n a)nomi/an e)dra/momen e)p’ au)tou/s·
Zu(T):1:38 hEmeis de ontes en tE gOnia tu paradeisu idontes tEn anomian edramomen ep’ autus·
Zu(T):1:38 RP_NP x V9_PAPNPM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM VB_AAPNPM RA_ASF N1A_ASF VBI_AAI1P P RD_APM
Zu(T):1:38 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the corner the paradise to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lawlessness to run upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Zu(T):1:38 we (nom) Yet while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) corner (dat) the (gen) paradise (gen) upon SEE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) we-RUN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Zu(T):1:38 Zu(T)_1:38_1 Zu(T)_1:38_2 Zu(T)_1:38_3 Zu(T)_1:38_4 Zu(T)_1:38_5 Zu(T)_1:38_6 Zu(T)_1:38_7 Zu(T)_1:38_8 Zu(T)_1:38_9 Zu(T)_1:38_10 Zu(T)_1:38_11 Zu(T)_1:38_12 Zu(T)_1:38_13 Zu(T)_1:38_14
Zu(T):1:38 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:39 καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναι,
Zu(T):1:39 And when we saw them together, the man we could not hold: for he was stronger than we, and opened the door, and leaped out. (Susanna 1:39 Brenton)
Zu(T):1:39 Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas, i otworzywszy drzwi rzucił się do ucieczki. (Daniel 13:39 BT_4)
Zu(T):1:39 καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναι,
Zu(T):1:39 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συγ·γίνομαι [LXX] (συν+γιν-, -, 2nd συν+γεν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖνος -η -ο μέν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐγ·κρατής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά ὁ ἡ τό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -)
Zu(T):1:39 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? On/ona/to/to samo Tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Samo-kontrolowany By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By mieć siła On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja I też, nawet, mianowicie By otwierać Drzwi brama By gnać
Zu(T):1:39 kai\ i)do/ntes sugginome/nous au)tou\s e)kei/nou me\n ou)k E)dunE/TEmen e)gkratei=s gene/sTai dia\ to\ i)sCHu/ein au)to\n u(pe\r E(ma=s kai\ a)noi/Xanta ta\s Tu/ras e)kpepEdEke/nai,
Zu(T):1:39 kai idontes synginomenus autus ekeinu men uk EdynETEmen enkrateis genesTai dia to isCHyein auton hyper hEmas kai anoiXanta tas Tyras ekpepEdEkenai,
Zu(T):1:39 C VB_AAPNPM V1_PMPAPM RD_APM RD_GSM x D VCI_API1P A3H_NPM VB_AMN P RA_ASN V1_PAN RD_ASM P RP_AP C VA_AAPASM RA_APF N1A_APF VX_XAN
Zu(T):1:39 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? he/she/it/same that indeed (yet, certainly, surely) οὐχ before rough breathing to able self-controlled to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to have strength he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) I and also, even, namely to open up the door gate to rush
Zu(T):1:39 and upon SEE-ing (nom|voc) while being-???-ed (acc) them/same (acc) that (gen) indeed not we-were-ABLE-ed self-controlled ([Adj] acc, nom|voc) to-be-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-HAVE-ing-STRENGTH him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) us (acc) and upon OPEN-ing-UP (acc, nom|acc|voc) the (acc) door (gen), doors (acc) to-have-RUSH-ed
Zu(T):1:39 Zu(T)_1:39_1 Zu(T)_1:39_2 Zu(T)_1:39_3 Zu(T)_1:39_4 Zu(T)_1:39_5 Zu(T)_1:39_6 Zu(T)_1:39_7 Zu(T)_1:39_8 Zu(T)_1:39_9 Zu(T)_1:39_10 Zu(T)_1:39_11 Zu(T)_1:39_12 Zu(T)_1:39_13 Zu(T)_1:39_14 Zu(T)_1:39_15 Zu(T)_1:39_16 Zu(T)_1:39_17 Zu(T)_1:39_18 Zu(T)_1:39_19 Zu(T)_1:39_20 Zu(T)_1:39_21
Zu(T):1:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν, τίς ἦν ὁ νεανίσκος,
Zu(T):1:40 But having taken this woman, we asked who the young man was, but she would not tell us: these things do we testify. (Susanna 1:40 Brenton)
Zu(T):1:40 Gdy zaś pochwyciliśmy ją pytając, kim był młodzieniec, (Daniel 13:40 BT_4)
Zu(T):1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν, τίς ἦν νεανίσκος,
Zu(T):1:40 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι
Zu(T):1:40 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By brać uchwyt z By pytać się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Młody człowiek
Zu(T):1:40 tau/tEs de\ e)pilabo/menoi e)pErOtO=men, ti/s E)=n o( neani/skos,
Zu(T):1:40 tautEs de epilabomenoi epErOtOmen, tis En ho neaniskos,
Zu(T):1:40 RD_GSF x VB_AMPNPM V3I_IAI1P RI_NSM V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM
Zu(T):1:40 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of to question who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the young man
Zu(T):1:40 this (gen) Yet upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (nom|voc) we-were-QUESTION-ing who/what/why (nom) he/she/it-was the (nom) young man (nom)
Zu(T):1:40 Zu(T)_1:40_1 Zu(T)_1:40_2 Zu(T)_1:40_3 Zu(T)_1:40_4 Zu(T)_1:40_5 Zu(T)_1:40_6 Zu(T)_1:40_7 Zu(T)_1:40_8
Zu(T):1:40 x x x x x x x x
Zu(T):1:41 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν. ταῦτα μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν.
Zu(T):1:41 Then the assembly believed them as those that were the elders and judges of the people: so they condemned her to death. (Susanna 1:41 Brenton)
Zu(T):1:41 nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie». Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. (Daniel 13:41 BT_4)
Zu(T):1:41 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν. ταῦτα μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν.
Zu(T):1:41 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὡς πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί κριτής, -οῦ, ὁ καί κατα·κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)·[σ]-, κατα+κριν·[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Zu(T):1:41 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z On/ona/to/to samo Zebranie Jak/jak Starszy Ludzie I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By potępiać gań, potępiaj, gań, (przez sędziowski proces był sądzony) On/ona/to/to samo By umierać
Zu(T):1:41 kai\ ou)k E)Te/lEsen a)naggei=lai E(mi=n. tau=ta marturou=men. kai\ e)pi/steusen au)toi=s E( sunagOgE\ O(s presbute/rois tou= laou= kai\ kritai=s kai\ kate/krinan au)tE\n a)poTanei=n.
Zu(T):1:41 kai uk ETelEsen anangeilai hEmin. tauta martyrumen. kai episteusen autois hE synagOgE hOs presbyterois tu lau kai kritais kai katekrinan autEn apoTanein.
Zu(T):1:41 C D VAI_AAI3S VA_AAN RP_DP RD_APN V2_PAI1P C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSF N1_NSF C N2_DPM RA_GSM N2_GSM C N1M_DPM C VAI_AAI3P RD_ASF VB_AAN
Zu(T):1:41 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to proclaim proclaim, report I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same the gathering as/like elder the people and also, even, namely judge [see critic] and also, even, namely to condemn reprove, reprobate, reproach, (by judicial process has been judged) he/she/it/same to die
Zu(T):1:41 and not he/she/it-WANT-ed to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) us (dat) these (nom|acc) we-are-BEAR-ing--WITNESS and he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH them/same (dat) the (nom) gathering (nom|voc) as/like elder ([Adj] dat) the (gen) people (gen) and judges (dat) and they-CONDEMN-ed her/it/same (acc) to-will-DIE, to-DIE
Zu(T):1:41 Zu(T)_1:41_1 Zu(T)_1:41_2 Zu(T)_1:41_3 Zu(T)_1:41_4 Zu(T)_1:41_5 Zu(T)_1:41_6 Zu(T)_1:41_7 Zu(T)_1:41_8 Zu(T)_1:41_9 Zu(T)_1:41_10 Zu(T)_1:41_11 Zu(T)_1:41_12 Zu(T)_1:41_13 Zu(T)_1:41_14 Zu(T)_1:41_15 Zu(T)_1:41_16 Zu(T)_1:41_17 Zu(T)_1:41_18 Zu(T)_1:41_19 Zu(T)_1:41_20 Zu(T)_1:41_21 Zu(T)_1:41_22
Zu(T):1:41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:42 ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν Ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν,
Zu(T):1:42 Then Susanna cried out with a loud voice, and said, O everlasting God, that knowest the secrets, and knowest all things before they be: (Susanna 1:42 Brenton)
Zu(T):1:42 Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: «Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. (Daniel 13:42 BT_4)
Zu(T):1:42 ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν θεὸς αἰώνιος τῶν κρυπτῶν γνώστης εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν,
Zu(T):1:42 ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) δέ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α Σουσάννα, -ης, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρίν γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:42 By krzyknąć zaś Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Susanna I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Krypta; tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się Znającego biegły, zaznajamiany; znany By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wcześniejszy Ród On/ona/to/to samo
Zu(T):1:42 a)nebo/Esen de\ fOnE=| mega/lE| *sousanna kai\ ei)=pen *(o Teo\s o( ai)O/nios o( tO=n kruptO=n gnO/stEs o( ei)dO\s ta\ pa/nta pri\n gene/seOs au)tO=n,
Zu(T):1:42 aneboEsen de fOnE megalE susanna kai eipen o Teos ho aiOnios ho tOn kryptOn gnOstEs ho eidOs ta panta prin geneseOs autOn,
Zu(T):1:42 VAI_AAI3S x N1_DSF A1_DSF N_NSF C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1B_NSM RA_NSM RA_GPN A1_GPN N1M_NSM RA_NSM VX_XAPNSM RA_APN A3_APN D N3I_GSF RD_GPM
Zu(T):1:42 to cry out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sound/voice cries; to sound great Susanna and also, even, namely to say/tell the god [see theology] the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the the crypt; secret; to hide conceal, skulk knower expert, acquainted; known the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the every all, each, every, the whole of prior lineage he/she/it/same
Zu(T):1:42 he/she/it-CRY-ed-OUT Yet sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) Susanna (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) the (nom) aeonian ([Adj] nom) the (nom) the (gen) crypts (gen); secret ([Adj] gen); while HIDE-ing (nom) knower (nom); known ([Adj] gen) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) prior lineage (gen) them/same (gen)
Zu(T):1:42 Zu(T)_1:42_1 Zu(T)_1:42_2 Zu(T)_1:42_3 Zu(T)_1:42_4 Zu(T)_1:42_5 Zu(T)_1:42_6 Zu(T)_1:42_7 Zu(T)_1:42_8 Zu(T)_1:42_9 Zu(T)_1:42_10 Zu(T)_1:42_11 Zu(T)_1:42_12 Zu(T)_1:42_13 Zu(T)_1:42_14 Zu(T)_1:42_15 Zu(T)_1:42_16 Zu(T)_1:42_17 Zu(T)_1:42_18 Zu(T)_1:42_19 Zu(T)_1:42_20 Zu(T)_1:42_21 Zu(T)_1:42_22
Zu(T):1:42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:43 σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν· καὶ ἰδοὺ ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦ.
Zu(T):1:43 Thou knowest that they have borne false witness against me, and, behold, I must die; whereas I never did such things as these men have maliciously invented against me. (Susanna 1:43 Brenton)
Zu(T):1:43 Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie obwiniają». (Daniel 13:43 BT_4)
Zu(T):1:43 σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν· καὶ ἰδοὺ ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦ.
Zu(T):1:43 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Zu(T):1:43 Ty By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Ponieważ/tamto Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Ja By zeznawać przeciw I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By umierać Nie By czynić/rób Nie jeden Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do źle W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Zu(T):1:43 su\ e)pi/stasai o(/ti PSeudE= mou katemartu/rEsan· kai\ i)dou\ a)poTnE/|skO mE\ poiE/sasa mEde\n O(=n ou(=toi e)ponEreu/santo kat’ e)mou=.
Zu(T):1:43 sy epistasai hoti PSeudE mu katemartyrEsan· kai idu apoTnEskO mE poiEsasa mEden hOn hutoi eponEreusanto kat’ emu.
Zu(T):1:43 RP_NS V6_PMI2S C A3H_APN RP_GS VAI_AAI3P C VB_AMD2S V1_PAI1S D VA_AAPNSF A3P_ASN RR_GPN RD_NPM VAI_AMI3P P RP_GS
Zu(T):1:43 you to stand over; to know because/that lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying I to witness against and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to die not to do/make not one who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to evil down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine
Zu(T):1:43 you(sg) (nom) upon STand-ing-OVER (nom|voc); you(sg)-are-being-KNOW-ed because/that lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) they-WITNESS-ed-AGAINST and be-you(sg)-SEE-ed! I-am-DIE-ing, I-should-be-DIE-ing not upon DO/MAKE-ing (nom|voc) not one (nom|acc) who/whom/which (gen) these (nom) they-were-EVIL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Zu(T):1:43 Zu(T)_1:43_1 Zu(T)_1:43_2 Zu(T)_1:43_3 Zu(T)_1:43_4 Zu(T)_1:43_5 Zu(T)_1:43_6 Zu(T)_1:43_7 Zu(T)_1:43_8 Zu(T)_1:43_9 Zu(T)_1:43_10 Zu(T)_1:43_11 Zu(T)_1:43_12 Zu(T)_1:43_13 Zu(T)_1:43_14 Zu(T)_1:43_15 Zu(T)_1:43_16 Zu(T)_1:43_17
Zu(T):1:43 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:44 καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς.
Zu(T):1:44 And the Lord heard her voice. (Susanna 1:44 Brenton)
Zu(T):1:44 A Pan wysłuchał jej głosu. (Daniel 13:44 BT_4)
Zu(T):1:44 Καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς.
Zu(T):1:44 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:44 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Zu(T):1:44 *kai\ ei)sE/kousen ku/rios tE=s fOnE=s au)tE=s.
Zu(T):1:44 kai eisEkusen kyrios tEs fOnEs autEs.
Zu(T):1:44 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Zu(T):1:44 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries he/she/it/same
Zu(T):1:44 and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) her/it/same (gen)
Zu(T):1:44 Zu(T)_1:44_1 Zu(T)_1:44_2 Zu(T)_1:44_3 Zu(T)_1:44_4 Zu(T)_1:44_5 Zu(T)_1:44_6
Zu(T):1:44 x x x x x x
Zu(T):1:45 καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου, ᾧ ὄνομα Δανιηλ,
Zu(T):1:45 And the Lord heard her voice. (Susanna 1:44 Brenton)
Zu(T):1:45 A Pan wysłuchał jej głosu. (Daniel 13:44 BT_4)
Zu(T):1:45 καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου, ὄνομα Δανιηλ,
Zu(T):1:45 καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό Δανιήλ, ὁ
Zu(T):1:45 I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do ??? Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dziecka/młody niewolnik Bardziej nowy/młodszy Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Daniel
Zu(T):1:45 kai\ a)pagome/nEs au)tE=s a)pole/sTai e)XE/geiren o( Teo\s to\ pneu=ma to\ a(/gion paidari/ou neOte/rou, O(=| o)/noma *daniEl,
Zu(T):1:45 kai apagomenEs autEs apolesTai eXEgeiren ho Teos to pneuma to hagion paidariu neOteru, hO onoma daniEl,
Zu(T):1:45 C V1_PMPGSF RD_GSF VB_AMN V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASM N2N_GSN A1A_GSNC RR_DSM N3M_NSN N_NSM
Zu(T):1:45 and also, even, namely to lead away he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to ??? the god [see theology] the spirit breath, spiritual utterance, wind the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) child/young slave newer/younger who/whom/which name with regard to Daniel
Zu(T):1:45 and while being-LEAD-ed-AWAY (gen) her/it/same (gen) to-be-LOSE/DESTROY-ed he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) child/young slave (gen) newer/younger ([Adj] gen) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc) Daniel (indecl)
Zu(T):1:45 Zu(T)_1:45_1 Zu(T)_1:45_2 Zu(T)_1:45_3 Zu(T)_1:45_4 Zu(T)_1:45_5 Zu(T)_1:45_6 Zu(T)_1:45_7 Zu(T)_1:45_8 Zu(T)_1:45_9 Zu(T)_1:45_10 Zu(T)_1:45_11 Zu(T)_1:45_12 Zu(T)_1:45_13 Zu(T)_1:45_14 Zu(T)_1:45_15 Zu(T)_1:45_16
Zu(T):1:45 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:46 καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτης.
Zu(T):1:46 Who cried with a loud voice, I am clear from the blood of this woman. (Susanna 1:46 Brenton)
Zu(T):1:46 Zawołał on donośnym głosem: «Jestem czysty od jej krwi!» (Daniel 13:46 BT_4)
Zu(T):1:46 καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτης.
Zu(T):1:46 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καθαρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Zu(T):1:46 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Czysty Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Zu(T):1:46 kai\ e)bo/Esen fOnE=| mega/lE| *kaTaro\s e)gO\ a)po\ tou= ai(/matos tau/tEs.
Zu(T):1:46 kai eboEsen fOnE megalE kaTaros egO apo tu haimatos tautEs.
Zu(T):1:46 C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF A1_NSM RP_NS P RA_GSN N3M_GSN RD_GSF
Zu(T):1:46 and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great clean I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Zu(T):1:46 and he/she/it-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) clean ([Adj] nom) I (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) this (gen)
Zu(T):1:46 Zu(T)_1:46_1 Zu(T)_1:46_2 Zu(T)_1:46_3 Zu(T)_1:46_4 Zu(T)_1:46_5 Zu(T)_1:46_6 Zu(T)_1:46_7 Zu(T)_1:46_8 Zu(T)_1:46_9 Zu(T)_1:46_10
Zu(T):1:46 x x x x x x x x x x
Zu(T):1:47 ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὃν σὺ λελάληκας;
Zu(T):1:47 Then all the people turned them toward him, and said, What mean these words that thou hast spoken? (Susanna 1:47 Brenton)
Zu(T):1:47 Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: «Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?» (Daniel 13:47 BT_4)
Zu(T):1:47 ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς λαὸς πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν Τίς λόγος οὗτος, ὃν σὺ λελάληκας;
Zu(T):1:47 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Zu(T):1:47 By odwracać się dookoła zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być Ty By mówić
Zu(T):1:47 e)pe/strePSen de\ pa=s o( lao\s pro\s au)to\n kai\ ei)=pan *ti/s o( lo/gos ou(=tos, o(\n su\ lela/lEkas;
Zu(T):1:47 epestrePSen de pas ho laos pros auton kai eipan tis ho logos hutos, hon sy lelalEkas;
Zu(T):1:47 VAI_AAI3S x A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RD_ASM C VAI_AAI3P RI_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_ASM RP_NS VX_XAI2S
Zu(T):1:47 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be you to speak
Zu(T):1:47 he/she/it-TURN-ed-AROUND Yet every (nom|voc) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom) the (nom) word (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) you(sg)-have-SPEAK-ed
Zu(T):1:47 Zu(T)_1:47_1 Zu(T)_1:47_2 Zu(T)_1:47_3 Zu(T)_1:47_4 Zu(T)_1:47_5 Zu(T)_1:47_6 Zu(T)_1:47_7 Zu(T)_1:47_8 Zu(T)_1:47_9 Zu(T)_1:47_10 Zu(T)_1:47_11 Zu(T)_1:47_12 Zu(T)_1:47_13 Zu(T)_1:47_14 Zu(T)_1:47_15 Zu(T)_1:47_16
Zu(T):1:47 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:48 ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Οὕτως μωροί, οἱ υἱοὶ Ισραηλ; οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ;
Zu(T):1:48 So he standing in the midst of them said, Are ye such fools, ye sons of Israel, that without examination or knowledge of the truth ye have condemned a daughter of Israel? (Susanna 1:48 Brenton)
Zu(T):1:48 On zaś powstawszy wśród nich powiedział: «Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? (Daniel 13:48 BT_4)
Zu(T):1:48 δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Οὕτως μωροί, οἱ υἱοὶ Ισραηλ; οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ;
Zu(T):1:48 ὁ ἡ τό δέ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν·[σ]-, -, -, ανα+κρι·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) κατα·κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)·[σ]-, κατα+κριν·[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰσραήλ, ὁ
Zu(T):1:48 zaś By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Debilny Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By brać w ogień krzyżowych pytań ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By rozpoznawać wgląd, consciousnes By potępiać gań, potępiaj, gań, (przez sędziowski proces był sądzony) Córka Izrael
Zu(T):1:48 o( de\ sta\s e)n me/sO| au)tO=n ei)=pen *ou(/tOs mOroi/, oi( ui(oi\ *israEl; ou)k a)nakri/nantes ou)de\ to\ safe\s e)pigno/ntes katekri/nate Tugate/ra *israEl;
Zu(T):1:48 ho de stas en mesO autOn eipen hutOs mOroi, hoi hyioi israEl; uk anakrinantes ude to safes epignontes katekrinate Tygatera israEl;
Zu(T):1:48 RA_NSM x VH_AAPNSM P A1_DSM RD_GPM VBI_AAI3S D A1A_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM D VA_AAPNPM C RA_ASN A3H_ASN VZ_AAPNPM VAI_AAI2P N3_ASF N_GSM
Zu(T):1:48 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] moronic the son Israel οὐχ before rough breathing to cross-examine οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the ć to recognize insight, consciousnes to condemn reprove, reprobate, reproach, (by judicial process has been judged) daughter Israel
Zu(T):1:48 the (nom) Yet upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this moronic ([Adj] nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) not upon CROSS-EXAMINE-ing (nom|voc) neither/nor the (nom|acc) upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) you(pl)-CONDEMN-ed daughter (acc) Israel (indecl)
Zu(T):1:48 Zu(T)_1:48_1 Zu(T)_1:48_2 Zu(T)_1:48_3 Zu(T)_1:48_4 Zu(T)_1:48_5 Zu(T)_1:48_6 Zu(T)_1:48_7 Zu(T)_1:48_8 Zu(T)_1:48_9 Zu(T)_1:48_10 Zu(T)_1:48_11 Zu(T)_1:48_12 Zu(T)_1:48_13 Zu(T)_1:48_14 Zu(T)_1:48_15 Zu(T)_1:48_16 Zu(T)_1:48_17 Zu(T)_1:48_18 Zu(T)_1:48_19 Zu(T)_1:48_20 Zu(T)_1:48_21
Zu(T):1:48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(T):1:49 ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον· ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆς.
Zu(T):1:49 Return again to the place of judgment: for they have borne false witness against her. (Susanna 1:49 Brenton)
Zu(T):1:49 Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili». (Daniel 13:49 BT_4)
Zu(T):1:49 ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον· ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆς.
Zu(T):1:49 ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κριτήριον, -ου, τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(T):1:49 By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Dwór {Sąd} [zobacz kryterium] Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zeznawać przeciw On/ona/to/to samo
Zu(T):1:49 a)nastre/PSate ei)s to\ kritE/rion· PSeudE= ga\r ou(=toi katemartu/rEsan au)tE=s.
Zu(T):1:49 anastrePSate eis to kritErion· PSeudE gar hutoi katemartyrEsan autEs.
Zu(T):1:49 VA_AAD2P P RA_ASN N2N_ASN A3H_APN x RD_NPM VAI_AAI3P RD_GSF
Zu(T):1:49 to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) the court [see criterion] lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to witness against he/she/it/same
Zu(T):1:49 do-UPSET-you(pl)! into (+acc) the (nom|