Ez:2:1 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου, καὶ λαλήσω πρὸς σέ.
Ez:2:1 This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And I saw and fell upon my face, and heard the voice of one speaking: and he said to me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak to thee. (Ezekiel 2:1 Brenton)
Ez:2:1 Rzekł On do mnie: «Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił». (Ez 2:1 BT_4)
Ez:2:1 Καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου, καὶ λαλήσω πρὸς σέ.
Ez:2:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:2:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ez:2:1 *kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, stE=Ti e)pi\ tou\s po/das sou, kai\ lalE/sO pro\s se/.
Ez:2:1 kai eipen pros me yie anTrOpu, stETi epi tus podas su, kai lalEsO pros se.
Ez:2:1 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM VH_AAD2S P RA_APM N3D_APM RP_GS C VF_FAI1S P RP_AS
Ez:2:1 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot you; your/yours(sg) and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ez:2:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:2:1 Ez_2:1_1 Ez_2:1_2 Ez_2:1_3 Ez_2:1_4 Ez_2:1_5 Ez_2:1_6 Ez_2:1_7 Ez_2:1_8 Ez_2:1_9 Ez_2:1_10 Ez_2:1_11 Ez_2:1_12 Ez_2:1_13 Ez_2:1_14 Ez_2:1_15
Ez:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:2 καὶ ἦλθεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα καὶ ἀνέλαβέν με καὶ ἐξῆρέν με καὶ ἔστησέν με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ ἤκουον αὐτοῦ λαλοῦντος πρός με,
Ez:2:2 And the Spirit came upon me, and took me up, and raised me, and set me on my feet: and I heard him speaking to me. (Ezekiel 2:2 Brenton)
Ez:2:2 I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. (Ez 2:2 BT_4)
Ez:2:2 καὶ ἦλθεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα καὶ ἀνέλαβέν με καὶ ἐξῆρέν με καὶ ἔστησέν με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ ἤκουον αὐτοῦ λαλοῦντος πρός με,
Ez:2:2 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:2:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja I też, nawet, mianowicie By usuwać Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ja I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Ez:2:2 kai\ E)=lTen e)p’ e)me\ pneu=ma kai\ a)ne/labe/n me kai\ e)XE=re/n me kai\ e)/stEse/n me e)pi\ tou\s po/das mou, kai\ E)/kouon au)tou= lalou=ntos pro/s me,
Ez:2:2 kai ElTen ep’ eme pneuma kai anelaben me kai eXEren me kai estEsen me epi tus podas mu, kai Ekuon autu laluntos pros me,
Ez:2:2 C VBI_AAI3S P RP_AS N3M_NSN C VBI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS P RA_APM N3D_APM RP_GS C V1I_IAI1S RD_GSM V2_PAPGSM P RP_AS
Ez:2:2 and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I and also, even, namely to remove I and also, even, namely to cause to stand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot I and also, even, namely to hear he/she/it/same to speak toward (+acc,+gen,+dat) I
Ez:2:2 and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) spirit (nom|acc|voc) and he/she/it-TAKE UP-ed me (acc) and he/she/it-REMOVE-ed me (acc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) me (gen) and I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing him/it/same (gen) while SPEAK-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Ez:2:2 Ez_2:2_1 Ez_2:2_2 Ez_2:2_3 Ez_2:2_4 Ez_2:2_5 Ez_2:2_6 Ez_2:2_7 Ez_2:2_8 Ez_2:2_9 Ez_2:2_10 Ez_2:2_11 Ez_2:2_12 Ez_2:2_13 Ez_2:2_14 Ez_2:2_15 Ez_2:2_16 Ez_2:2_17 Ez_2:2_18 Ez_2:2_19 Ez_2:2_20 Ez_2:2_21 Ez_2:2_22 Ez_2:2_23 Ez_2:2_24
Ez:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐξαποστέλλω ἐγώ σε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ τοὺς παραπικραίνοντάς με, οἵτινες παρεπίκρανάν με αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
Ez:2:3 And he said to me, Son of Man, I send thee forth to the house of Israel, them that provoke me; who have provoked me, they and their fathers to this day. (Ezekiel 2:3 Brenton)
Ez:2:3 Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. (Ez 2:3 BT_4)
Ez:2:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐξαποστέλλω ἐγώ σε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ τοὺς παραπικραίνοντάς με, οἵτινες παρεπίκρανάν με αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
Ez:2:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Ez:2:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki Do ??? Ja Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael By rozgoryczać Ja Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By rozgoryczać Ja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień
Ez:2:3 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, e)Xaposte/llO e)gO/ se pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl tou\s parapikrai/nonta/s me, oi(/tines parepi/krana/n me au)toi\ kai\ oi( pate/res au)tO=n e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras,
Ez:2:3 kai eipen pros me yie anTrOpu, eXapostellO egO se pros ton oikon tu israEl tus parapikrainontas me, hoitines parepikranan me autoi kai hoi pateres autOn heOs tEs sEmeron hEmeras,
Ez:2:3 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM V1_PAI1S RP_NS RP_AS P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RA_APM V1_PAPAPM RP_AS RX_NPM VAI_AAI3P RP_AS RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM P RA_GSF D N1A_GSF
Ez:2:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human to ??? I you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel the to embitter I who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to embitter I he/she/it/same and also, even, namely the father he/she/it/same until; dawn the today day day
Ez:2:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing I (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) the (acc) while EMBITTER-ing (acc) me (acc) who-/whom-/whichever (nom) they-EMBITTER-ed me (acc) they/same (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Ez:2:3 Ez_2:3_1 Ez_2:3_2 Ez_2:3_3 Ez_2:3_4 Ez_2:3_5 Ez_2:3_6 Ez_2:3_7 Ez_2:3_8 Ez_2:3_9 Ez_2:3_10 Ez_2:3_11 Ez_2:3_12 Ez_2:3_13 Ez_2:3_14 Ez_2:3_15 Ez_2:3_16 Ez_2:3_17 Ez_2:3_18 Ez_2:3_19 Ez_2:3_20 Ez_2:3_21 Ez_2:3_22 Ez_2:3_23 Ez_2:3_24 Ez_2:3_25 Ez_2:3_26 Ez_2:3_27 Ez_2:3_28 Ez_2:3_29
Ez:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:4 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος
Ez:2:4 And thou shalt say to them, Thus saith the Lord. (Ezekiel 2:4 Brenton)
Ez:2:4 To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. (Ez 2:4 BT_4)
Ez:2:4 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος
Ez:2:4 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:2:4 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:2:4 kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios
Ez:2:4 kai ereis pros autus tade legei kyrios
Ez:2:4 C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM
Ez:2:4 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:2:4 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:2:4 Ez_2:4_1 Ez_2:4_2 Ez_2:4_3 Ez_2:4_4 Ez_2:4_5 Ez_2:4_6 Ez_2:4_7
Ez:2:4 x x x x x x x
Ez:2:5 Ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν ἢ πτοηθῶσιν – διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν – , καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης εἶ σὺ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:2:5 Whether then indeed they shall hear or fear, (for it is a provoking house,) yet they shall know that thou art a prophet in the midst of them. (Ezekiel 2:5 Brenton)
Ez:2:5 A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. (Ez 2:5 BT_4)
Ez:2:5 Ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν πτοηθῶσιν διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν , καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης εἶ σὺ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:2:5 ἐάν (εἰ ἄν) ἄρα[2] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἤ[1] πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι προφήτης, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:2:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Tak By słyszeć Albo Do ??? Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Prorok By iść; by być Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:2:5 *)ea\n a)/ra a)kou/sOsin E)\ ptoETO=sin dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n , kai\ gnO/sontai o(/ti profE/tEs ei)= su\ e)n me/sO| au)tO=n.
Ez:2:5 ean ara akusOsin E ptoETOsin dioti oikos parapikrainOn estin , kai gnOsontai hoti profEtEs ei sy en mesO autOn.
Ez:2:5 C x VA_AAS3P C VC_APS3P C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S , C VF_FMI3P C N1M_NSM V9_PAI2S RP_NS P A1_DSN RD_GPM
Ez:2:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] so to hear or to ??? because of this: that house to embitter to be and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that prophet to go; to be you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:2:5 if-ever so they-should-HEAR or they-should-be-???-ed because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is and they-will-be-KNOW-ed because/that prophet (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ez:2:5 Ez_2:5_1 Ez_2:5_2 Ez_2:5_3 Ez_2:5_4 Ez_2:5_5 Ez_2:5_6 Ez_2:5_7 Ez_2:5_8 Ez_2:5_9 Ez_2:5_10 Ez_2:5_11 Ez_2:5_12 Ez_2:5_13 Ez_2:5_14 Ez_2:5_15 Ez_2:5_16 Ez_2:5_17 Ez_2:5_18 Ez_2:5_19 Ez_2:5_20 Ez_2:5_21
Ez:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:6 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, μὴ φοβηθῇς αὐτοὺς μηδὲ ἐκστῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, διότι παροιστρήσουσι καὶ ἐπισυστήσονται ἐπὶ σὲ κύκλῳ, καὶ ἐν μέσῳ σκορπίων σὺ κατοικεῖς· τοὺς λόγους αὐτῶν μὴ φοβηθῇς καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν μὴ ἐκστῇς, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:2:6 And thou, son of man, fear them not, nor be dismayed at their face; (for they will madden and will rise up against thee round about, and thou dwellest in the midst of scorpions): be not afraid of their words, nor be dismayed at their countenance, for it is a provoking house. (Ezekiel 2:6 Brenton)
Ez:2:6 A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. (Ez 2:6 BT_4)
Ez:2:6 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, μὴ φοβηθῇς αὐτοὺς μηδὲ ἐκστῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, διότι παροιστρήσουσι καὶ ἐπισυστήσονται ἐπὶ σὲ κύκλῳ, καὶ ἐν μέσῳ σκορπίων σὺ κατοικεῖς· τοὺς λόγους αὐτῶν μὴ φοβηθῇς καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν μὴ ἐκστῇς, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:2:6 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι καί ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύκλῳ καί ἐν μέσος -η -ον σκορπίος, -ου, ὁ; σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:2:6 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Nie By bać się On/ona/to/to samo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W kole I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Skorpion; by rozpraszać się Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Nie By bać się I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Nie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:2:6 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, mE\ fobETE=|s au)tou\s mEde\ e)kstE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n, dio/ti paroistrE/sousi kai\ e)pisustE/sontai e)pi\ se\ ku/klO|, kai\ e)n me/sO| skorpi/On su\ katoikei=s· tou\s lo/gous au)tO=n mE\ fobETE=|s kai\ a)po\ prosO/pou au)tO=n mE\ e)kstE=|s, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:2:6 kai sy, hyie anTrOpu, mE fobETEs autus mEde ekstEs apo prosOpu autOn, dioti paroistrEsusi kai episystEsontai epi se kyklO, kai en mesO skorpiOn sy katoikeis· tus logus autOn mE fobETEs kai apo prosOpu autOn mE ekstEs, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:2:6 C RP_NS N2_VSM N2_GSM D VC_APS2S RD_APM C VH_AAS2S P N2N_GSN RD_GPM C VF_FAI3P C VF_FMI3P P RP_AS N2_DSM C P A1_DSN N2_GPM RP_NS V2_PAI2S RA_APM N2_APM RD_GPM D VC_APS2S C P N2N_GSN RD_GPM D VH_AAS2S C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:2:6 and also, even, namely you son human not to fear he/she/it/same μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because of this: that ć and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in a circle and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle scorpion; to scatter you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same not to fear and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same not to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG because of this: that house to embitter to be
Ez:2:6 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) not you(sg)-should-be-FEAR-ed them/same (acc) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-PUT (STandING) OUT OF WITS away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because of this: that and they-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in a circle and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) scorpions (gen); going-to-SCATTER (fut ptcp) (nom) you(sg) (nom) you(sg)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN the (acc) words (acc) them/same (gen) not you(sg)-should-be-FEAR-ed and away from (+gen) face (gen) them/same (gen) not you(sg)-should-PUT (STandING) OUT OF WITS because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:2:6 Ez_2:6_1 Ez_2:6_2 Ez_2:6_3 Ez_2:6_4 Ez_2:6_5 Ez_2:6_6 Ez_2:6_7 Ez_2:6_8 Ez_2:6_9 Ez_2:6_10 Ez_2:6_11 Ez_2:6_12 Ez_2:6_13 Ez_2:6_14 Ez_2:6_15 Ez_2:6_16 Ez_2:6_17 Ez_2:6_18 Ez_2:6_19 Ez_2:6_20 Ez_2:6_21 Ez_2:6_22 Ez_2:6_23 Ez_2:6_24 Ez_2:6_25 Ez_2:6_26 Ez_2:6_27 Ez_2:6_28 Ez_2:6_29 Ez_2:6_30 Ez_2:6_31 Ez_2:6_32 Ez_2:6_33 Ez_2:6_34 Ez_2:6_35 Ez_2:6_36 Ez_2:6_37 Ez_2:6_38 Ez_2:6_39 Ez_2:6_40
Ez:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:7 καὶ λαλήσεις τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν ἢ πτοηθῶσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:2:7 And thou shalt speak my words to them, whether they will hear or fear: for it is a provoking house. (Ezekiel 2:7 Brenton)
Ez:2:7 Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. (Ez 2:7 BT_4)
Ez:2:7 καὶ λαλήσεις τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν πτοηθῶσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:2:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) ἄρα[2] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἤ[1] πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:2:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Tak By słyszeć Albo Do ??? Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:2:7 kai\ lalE/seis tou\s lo/gous mou pro\s au)tou/s, e)a\n a)/ra a)kou/sOsin E)\ ptoETO=sin, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:2:7 kai lalEseis tus logus mu pros autus, ean ara akusOsin E ptoETOsin, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:2:7 C VF_FAI2S RA_APM N2_APM RP_GS P RD_APM C x VA_AAS3P C VC_APS3P C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:2:7 and also, even, namely to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] so to hear or to ??? because of this: that house to embitter to be
Ez:2:7 and you(sg)-will-SPEAK the (acc) words (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) if-ever so they-should-HEAR or they-should-be-???-ed because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:2:7 Ez_2:7_1 Ez_2:7_2 Ez_2:7_3 Ez_2:7_4 Ez_2:7_5 Ez_2:7_6 Ez_2:7_7 Ez_2:7_8 Ez_2:7_9 Ez_2:7_10 Ez_2:7_11 Ez_2:7_12 Ez_2:7_13 Ez_2:7_14 Ez_2:7_15 Ez_2:7_16
Ez:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:8 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἄκουε τοῦ λαλοῦντος πρὸς σέ, μὴ γίνου παραπικραίνων καθὼς ὁ οἶκος ὁ παραπικραίνων· χάνε τὸ στόμα σου καὶ φάγε ἃ ἐγὼ δίδωμί σοι.
Ez:2:8 And thou, son of man, hear him that speaks to thee; be not thou provoking, as the provoking house: open thy mouth, and eat what I give thee. (Ezekiel 2:8 Brenton)
Ez:2:8 Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam». (Ez 2:8 BT_4)
Ez:2:8 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἄκουε τοῦ λαλοῦντος πρὸς σέ, μὴ γίνου παραπικραίνων καθὼς οἶκος παραπικραίνων· χάνε τὸ στόμα σου καὶ φάγε ἐγὼ δίδωμί σοι.
Ez:2:8 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) καθ·ώς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:2:8 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By słyszeć By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By rozgoryczać Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dom By rozgoryczać Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść Kto/, który/, który Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:2:8 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, a)/koue tou= lalou=ntos pro\s se/, mE\ gi/nou parapikrai/nOn kaTO\s o( oi)=kos o( parapikrai/nOn· CHa/ne to\ sto/ma sou kai\ fa/ge a(/ e)gO\ di/dOmi/ soi.
Ez:2:8 kai sy, hyie anTrOpu, akue tu laluntos pros se, mE ginu parapikrainOn kaTOs ho oikos ho parapikrainOn· CHane to stoma su kai fage ha egO didOmi soi.
Ez:2:8 C RP_NS N2_VSM N2_GSM V1_PAD2S RA_GSM V2_PAPGSM P RP_AS D V1_PMD2S V1_PAPNSM D RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM VB_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VB_AAD2S RR_APN RP_NS V8_PAI1S RP_DS
Ez:2:8 and also, even, namely you son human to hear the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) not to become become, happen to embitter as accordingly [according to how/in accordance with how] the house the to embitter ć the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely glutton; to eat who/whom/which I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:2:8 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) be-you(sg)-HEAR-ing! the (gen) while SPEAK-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not be-you(sg)-being-BECOME-ed! while EMBITTER-ing (nom) as accordingly the (nom) house (nom) the (nom) while EMBITTER-ing (nom) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and glutton (voc); do-EAT-you(sg)! who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:2:8 Ez_2:8_1 Ez_2:8_2 Ez_2:8_3 Ez_2:8_4 Ez_2:8_5 Ez_2:8_6 Ez_2:8_7 Ez_2:8_8 Ez_2:8_9 Ez_2:8_10 Ez_2:8_11 Ez_2:8_12 Ez_2:8_13 Ez_2:8_14 Ez_2:8_15 Ez_2:8_16 Ez_2:8_17 Ez_2:8_18 Ez_2:8_19 Ez_2:8_20 Ez_2:8_21 Ez_2:8_22 Ez_2:8_23 Ez_2:8_24 Ez_2:8_25 Ez_2:8_26 Ez_2:8_27
Ez:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:9 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἐκτεταμένη πρός με, καὶ ἐν αὐτῇ κεφαλὶς βιβλίου·
Ez:2:9 And I looked, and behold, a hand stretched out to me, and in it a volume of a book. (Ezekiel 2:9 Brenton)
Ez:2:9 Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. (Ez 2:9 BT_4)
Ez:2:9 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἐκτεταμένη πρός με, καὶ ἐν αὐτῇ κεφαλὶς βιβλίου·
Ez:2:9 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Ez:2:9 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ręka By rozszerzać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Książka
Ez:2:9 kai\ ei)=don kai\ i)dou\ CHei\r e)ktetame/nE pro/s me, kai\ e)n au)tE=| kefali\s bibli/ou·
Ez:2:9 kai eidon kai idu CHeir ektetamenE pros me, kai en autE kefalis bibliu·
Ez:2:9 C VBI_AAI1S C I N3_NSF VM_XMPNSF P RP_AS C P RD_DSF N3D_NSF N2N_GSN
Ez:2:9 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), hand to extend toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ??? book
Ez:2:9 and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! hand (nom|voc) having-been-EXTEND-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and in/among/by (+dat) her/it/same (dat) ??? (nom) book (gen)
Ez:2:9 Ez_2:9_1 Ez_2:9_2 Ez_2:9_3 Ez_2:9_4 Ez_2:9_5 Ez_2:9_6 Ez_2:9_7 Ez_2:9_8 Ez_2:9_9 Ez_2:9_10 Ez_2:9_11 Ez_2:9_12 Ez_2:9_13
Ez:2:9 x x x x x x x x x x x x x
Ez:2:10 καὶ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ἦν τὰ ὄπισθεν καὶ τὰ ἔμπροσθεν, καὶ ἐγέγραπτο εἰς αὐτὴν θρῆνος καὶ μέλος καὶ οὐαί.
Ez:2:10 And he unrolled it before me: and in it the front and the back were written upon: and there was written in it Lamentation, and mournful song, and woe. (Ezekiel 2:10 Brenton)
Ez:2:10 Rozwinęła go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. (Ez 2:10 BT_4)
Ez:2:10 καὶ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ἦν τὰ ὄπισθεν καὶ τὰ ἔμπροσθεν, καὶ ἐγέγραπτο εἰς αὐτὴν θρῆνος καὶ μέλος καὶ οὐαί.
Ez:2:10 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν καί ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό θρῆνος, -ου, ὁ καί μέλο·ς, -ους, τό καί οὐαί
Ez:2:10 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By pisać By być Od z tyłu I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By pisać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Lament I też, nawet, mianowicie Członek I też, nawet, mianowicie Nieszczęście
Ez:2:10 kai\ a)nei/lEsen au)tE\n e)nO/pion e)mou=, kai\ e)n au)tE=| gegramme/na E)=n ta\ o)/pisTen kai\ ta\ e)/mprosTen, kai\ e)ge/grapto ei)s au)tE\n TrE=nos kai\ me/los kai\ ou)ai/.
Ez:2:10 kai aneilEsen autEn enOpion emu, kai en autE gegrammena En ta opisTen kai ta emprosTen, kai egegrapto eis autEn TrEnos kai melos kai uai.
Ez:2:10 C VA_AAI3S RD_ASF P RP_GS C P RD_DSF VP_XPPNPN V9_IAI3S RA_NPN D C RA_NPN D C VPI_YPI3S P RD_ASF N2_NSM C N3E_NSN C I
Ez:2:10 and also, even, namely ć he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? I; my/mine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to write to be the from behind and also, even, namely the before/in front of and also, even, namely to write into (+acc) he/she/it/same lamentation and also, even, namely member and also, even, namely woe
Ez:2:10 and her/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and in/among/by (+dat) her/it/same (dat) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) he/she/it-was the (nom|acc) from behind and the (nom|acc) before/in front of and he/she/it-had-been-WRITE-ed! into (+acc) her/it/same (acc) lamentation (nom) and member (nom|acc|voc) and woe
Ez:2:10 Ez_2:10_1 Ez_2:10_2 Ez_2:10_3 Ez_2:10_4 Ez_2:10_5 Ez_2:10_6 Ez_2:10_7 Ez_2:10_8 Ez_2:10_9 Ez_2:10_10 Ez_2:10_11 Ez_2:10_12 Ez_2:10_13 Ez_2:10_14 Ez_2:10_15 Ez_2:10_16 Ez_2:10_17 Ez_2:10_18 Ez_2:10_19 Ez_2:10_20 Ez_2:10_21 Ez_2:10_22 Ez_2:10_23 Ez_2:10_24
Ez:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x