Ez:3:1 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην καὶ πορεύθητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Ez:3:1 And he said to me, Son of Man, eat this volume, and go and speak to the children of Israel. (Ezekiel 3:1 Brenton)
Ez:3:1 A On rzekł do mnie: «Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!» (Ez 3:1 BT_4)
Ez:3:1 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην καὶ πορεύθητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Ez:3:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Ez:3:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By mówić Syn Izrael
Ez:3:1 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, kata/fage tE\n kefali/da tau/tEn kai\ poreu/TEti kai\ la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl.
Ez:3:1 kai eipen pros me yie anTrOpu, katafage tEn kefalida tautEn kai poreuTEti kai lalEson tois hyiois israEl.
Ez:3:1 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RA_ASF N3D_ASF RD_ASF C VC_APD2S C VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM
Ez:3:1 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human to devour be eaten away, eat away the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to go and also, even, namely to speak the son Israel
Ez:3:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) do-DEVOUR-you(sg)! the (acc) ??? (acc) this (acc) and be-you(sg)-GO-ed! and do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
Ez:3:1 Ez_3:1_1 Ez_3:1_2 Ez_3:1_3 Ez_3:1_4 Ez_3:1_5 Ez_3:1_6 Ez_3:1_7 Ez_3:1_8 Ez_3:1_9 Ez_3:1_10 Ez_3:1_11 Ez_3:1_12 Ez_3:1_13 Ez_3:1_14 Ez_3:1_15 Ez_3:1_16 Ez_3:1_17
Ez:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:2 καὶ διήνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐψώμισέν με τὴν κεφαλίδα.
Ez:3:2 So he opened my mouth, and caused me to eat the volume. And he said to me, Son of man, (Ezekiel 3:2 Brenton)
Ez:3:2 Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, (Ez 3:2 BT_4)
Ez:3:2 καὶ διήνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐψώμισέν με τὴν κεφαλίδα.
Ez:3:2 καί δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Ez:3:2 I też, nawet, mianowicie By otwierać wszystek  droga {sposób} Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja ???
Ez:3:2 kai\ diE/noiXa to\ sto/ma mou, kai\ e)PSO/mise/n me tE\n kefali/da.
Ez:3:2 kai diEnoiXa to stoma mu, kai ePSOmisen me tEn kefalida.
Ez:3:2 C VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS RA_ASF N3D_ASF
Ez:3:2 and also, even, namely to open up-all-the-way the mouth/maw stoma I and also, even, namely to ??? I the ???
Ez:3:2 and I-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-???-ed me (acc) the (acc) ??? (acc)
Ez:3:2 Ez_3:2_1 Ez_3:2_2 Ez_3:2_3 Ez_3:2_4 Ez_3:2_5 Ez_3:2_6 Ez_3:2_7 Ez_3:2_8 Ez_3:2_9 Ez_3:2_10
Ez:3:2 x x x x x x x x x x
Ez:3:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου φάγεται, καὶ ἡ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς κεφαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον.
Ez:3:3 thy mouth shall eat, and thy belly shall be filled with this volume that is given to thee. So I ate it; and it was in my mouth as sweet as honey. (Ezekiel 3:3 Brenton)
Ez:3:3 mówiąc do mnie: «Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem». Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. (Ez 3:3 BT_4)
Ez:3:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου φάγεται, καὶ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς κεφαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον.
Ez:3:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς μέλι[τ], -ιτος, τό
Ez:3:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) By jeść I też, nawet, mianowicie Brzuch Ty; twój/twój(sg) Do ??? ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ja Jak/jak Miód
Ez:3:3 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, to\ sto/ma sou fa/getai, kai\ E( koili/a sou plEsTE/setai tE=s kefali/dos tau/tEs tE=s dedome/nEs ei)s se/. kai\ e)/fagon au)tE/n, kai\ e)ge/neto e)n tO=| sto/mati/ mou O(s me/li gluka/DZon.
Ez:3:3 kai eipen pros me yie anTrOpu, to stoma su fagetai, kai hE koilia su plEsTEsetai tEs kefalidos tautEs tEs dedomenEs eis se. kai efagon autEn, kai egeneto en tO stomati mu hOs meli glykaDZon.
Ez:3:3 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS VF_FMI3S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VS_FPI3S RA_GSF N3D_GSF RD_GSF RA_GSF VM_XPPGSF P RP_AS C VBI_AAI1S RD_ASF C VBI_AMI3S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C N3_NSN V1_PAPNSN
Ez:3:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) to eat and also, even, namely the belly you; your/yours(sg) to ??? the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to give into (+acc) you; your/yours(sg) and also, even, namely to eat he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma I as/like honey ć
Ez:3:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed and the (nom) belly (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-???-ed the (gen) ??? (gen) this (gen) the (gen) having-been-GIVE-ed (gen) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed her/it/same (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen) as/like honey (nom|acc|voc)
Ez:3:3 Ez_3:3_1 Ez_3:3_2 Ez_3:3_3 Ez_3:3_4 Ez_3:3_5 Ez_3:3_6 Ez_3:3_7 Ez_3:3_8 Ez_3:3_9 Ez_3:3_10 Ez_3:3_11 Ez_3:3_12 Ez_3:3_13 Ez_3:3_14 Ez_3:3_15 Ez_3:3_16 Ez_3:3_17 Ez_3:3_18 Ez_3:3_19 Ez_3:3_20 Ez_3:3_21 Ez_3:3_22 Ez_3:3_23 Ez_3:3_24 Ez_3:3_25 Ez_3:3_26 Ez_3:3_27 Ez_3:3_28 Ez_3:3_29 Ez_3:3_30 Ez_3:3_31 Ez_3:3_32 Ez_3:3_33 Ez_3:3_34
Ez:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:4 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, βάδιζε εἴσελθε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ λάλησον τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς·
Ez:3:4 And he said to me, Son of man, go thy way, and go in to the house of Israel, and speak my words to them. (Ezekiel 3:4 Brenton)
Ez:3:4 Potem rzekł do mnie: «Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. (Ez 3:4 BT_4)
Ez:3:4 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, βάδιζε εἴσελθε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ λάλησον τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς·
Ez:3:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:3:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Ez:3:4 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, ba/diDZe ei)/selTe pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl kai\ la/lEson tou\s lo/gous mou pro\s au)tou/s·
Ez:3:4 kai eipen pros me yie anTrOpu, badiDZe eiselTe pros ton oikon tu israEl kai lalEson tus logus mu pros autus·
Ez:3:4 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM V1_PAD2S VB_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C VA_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS P RD_APM
Ez:3:4 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human ć to enter toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel and also, even, namely to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Ez:3:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) do-ENTER-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) and do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) words (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:3:4 Ez_3:4_1 Ez_3:4_2 Ez_3:4_3 Ez_3:4_4 Ez_3:4_5 Ez_3:4_6 Ez_3:4_7 Ez_3:4_8 Ez_3:4_9 Ez_3:4_10 Ez_3:4_11 Ez_3:4_12 Ez_3:4_13 Ez_3:4_14 Ez_3:4_15 Ez_3:4_16 Ez_3:4_17 Ez_3:4_18 Ez_3:4_19 Ez_3:4_20
Ez:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:5 διότι οὐ πρὸς λαὸν βαθύχειλον καὶ βαρύγλωσσον σὺ ἐξαποστέλλῃ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ
Ez:3:5 For thou art not sent to a people of hard speech, but to the house of Israel; (Ezekiel 3:5 Brenton)
Ez:3:5 Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do domu Izraela; (Ez 3:5 BT_4)
Ez:3:5 διότι οὐ πρὸς λαὸν βαθύχειλον καὶ βαρύγλωσσον σὺ ἐξαποστέλλῃ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ
Ez:3:5 δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πρός λαός, -οῦ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:3:5 Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ty Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael
Ez:3:5 dio/ti ou) pro\s lao\n baTu/CHeilon kai\ baru/glOsson su\ e)Xaposte/llE| pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl
Ez:3:5 dioti u pros laon baTyCHeilon kai baryglOsson sy eXapostellE pros ton oikon tu israEl
Ez:3:5 C D P N2_ASM A1B_ASM C A1B_ASM RP_NS VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM
Ez:3:5 because of this: that οὐχ before rough breathing toward (+acc,+gen,+dat) people ć and also, even, namely ć you to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel
Ez:3:5 because of this: that not toward (+acc,+gen,+dat) people (acc) and you(sg) (nom) you(sg)-are-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:3:5 Ez_3:5_1 Ez_3:5_2 Ez_3:5_3 Ez_3:5_4 Ez_3:5_5 Ez_3:5_6 Ez_3:5_7 Ez_3:5_8 Ez_3:5_9 Ez_3:5_10 Ez_3:5_11 Ez_3:5_12 Ez_3:5_13 Ez_3:5_14
Ez:3:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:6 οὐδὲ πρὸς λαοὺς πολλοὺς ἀλλοφώνους ἢ ἀλλογλώσσους οὐδὲ στιβαροὺς τῇ γλώσσῃ ὄντας, ὧν οὐκ ἀκούσῃ τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ εἰ πρὸς τοιούτους ἐξαπέστειλά σε, οὗτοι ἂν εἰσήκουσάν σου.
Ez:3:6 neither to many nations of other speech and other tongues, nor of harsh language, whose words thou wouldest not understand: although if I had sent thee to such, they would have hearkened to thee. (Ezekiel 3:6 Brenton)
Ez:3:6 nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i o trudnym języku, których słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. (Ez 3:6 BT_4)
Ez:3:6 οὐδὲ πρὸς λαοὺς πολλοὺς ἀλλοφώνους ἀλλογλώσσους οὐδὲ στιβαροὺς τῇ γλώσσῃ ὄντας, ὧν οὐκ ἀκούσῃ τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ εἰ πρὸς τοιούτους ἐξαπέστειλά σε, οὗτοι ἂν εἰσήκουσάν σου.
Ez:3:6 οὐδέ (οὐ δέ) πρός λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἤ[1] οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰ πρός τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἄν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:3:6 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Dużo Albo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Język przez metonimia, język By być Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Niechętny; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Do ??? Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ty; twój/twój(sg)
Ez:3:6 ou)de\ pro\s laou\s pollou\s a)llofO/nous E)\ a)lloglO/ssous ou)de\ stibarou\s tE=| glO/ssE| o)/ntas, O(=n ou)k a)kou/sE| tou\s lo/gous au)tO=n· kai\ ei) pro\s toiou/tous e)Xape/steila/ se, ou(=toi a)/n ei)sE/kousa/n sou.
Ez:3:6 ude pros laus pollus allofOnus E alloglOssus ude stibarus tE glOssE ontas, hOn uk akusE tus logus autOn· kai ei pros toiutus eXapesteila se, hutoi an eisEkusan su.
Ez:3:6 C P N2_APM A1_APM A1B_APM C A1B_APM C A1A_APM RA_DSF N1S_DSF V9_PAPAPM RR_GPM D VF_FMI2S RA_APM N2_APM RD_GPM C C P A1_APM VAI_AAI1S RP_AS RD_NPM x VAI_AAI3P RP_GS
Ez:3:6 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) toward (+acc,+gen,+dat) people much ć or ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć the tongue by metonymy, a language to be who/whom/which οὐχ before rough breathing unwilling; to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely if toward (+acc,+gen,+dat) such as this kind such, like [τοσαυτην] to ??? you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ever (if ever) to heard (being heard, listen into, hearken) you; your/yours(sg)
Ez:3:6 neither/nor toward (+acc,+gen,+dat) peoples (acc) many (acc) or neither/nor the (dat) tongue (dat) while being (acc) who/whom/which (gen) not unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (acc) words (acc) them/same (gen) and if toward (+acc,+gen,+dat) such as this kind (acc) I-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) these (nom) ever they-HEARD-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:3:6 Ez_3:6_1 Ez_3:6_2 Ez_3:6_3 Ez_3:6_4 Ez_3:6_5 Ez_3:6_6 Ez_3:6_7 Ez_3:6_8 Ez_3:6_9 Ez_3:6_10 Ez_3:6_11 Ez_3:6_12 Ez_3:6_13 Ez_3:6_14 Ez_3:6_15 Ez_3:6_16 Ez_3:6_17 Ez_3:6_18 Ez_3:6_19 Ez_3:6_20 Ez_3:6_21 Ez_3:6_22 Ez_3:6_23 Ez_3:6_24 Ez_3:6_25 Ez_3:6_26 Ez_3:6_27 Ez_3:6_28
Ez:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:7 ὁ δὲ οἶκος τοῦ Ισραηλ οὐ μὴ θελήσωσιν εἰσακοῦσαί σου, διότι οὐ βούλονται εἰσακούειν μου· ὅτι πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ φιλόνεικοί εἰσιν καὶ σκληροκάρδιοι.
Ez:3:7 But the house of Israel will not be willing to hearken to thee; for they will not hearken to me: for all the house of Israel are stubborn and hard-hearted. (Ezekiel 3:7 Brenton)
Ez:3:7 Jednakże dom Izraela nie zechce cię posłuchać, ponieważ i Mnie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. (Ez 3:7 BT_4)
Ez:3:7 δὲ οἶκος τοῦ Ισραηλ οὐ μὴ θελήσωσιν εἰσακοῦσαί σου, διότι οὐ βούλονται εἰσακούειν μου· ὅτι πᾶς οἶκος Ισραηλ φιλόνεικοί εἰσιν καὶ σκληροκάρδιοι.
Ez:3:7 ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ φιλό·νεικος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί
Ez:3:7 zaś Dom Izrael ??? Przed przydechem mocnym Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Sporny By iść; by być I też, nawet, mianowicie
Ez:3:7 o( de\ oi)=kos tou= *israEl ou) mE\ TelE/sOsin ei)sakou=sai/ sou, dio/ti ou) bou/lontai ei)sakou/ein mou· o(/ti pa=s o( oi)=kos *israEl filo/neikoi/ ei)sin kai\ sklEroka/rdioi.
Ez:3:7 ho de oikos tu israEl u mE TelEsOsin eisakusai su, dioti u bulontai eisakuein mu· hoti pas ho oikos israEl filoneikoi eisin kai sklErokardioi.
Ez:3:7 RA_NSM x N2_NSM RA_GSM N_GSM D D VA_AAS3P VA_AAN RP_GS C D V1_PMI3P V1_PAN RP_GS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM A1B_NPM V9_PAI3P C A1B_NPM
Ez:3:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house the Israel οὐχ before rough breathing not to want want, wish, desire to heard (being heard, listen into, hearken) you; your/yours(sg) because of this: that οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to heard (being heard, listen into, hearken) I because/that every all, each, every, the whole of the house Israel contentious to go; to be and also, even, namely ć
Ez:3:7 the (nom) Yet house (nom) the (gen) Israel (indecl) not not they-should-WANT to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that not they-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-HEARD-ing me (gen) because/that every (nom|voc) the (nom) house (nom) Israel (indecl) contentious ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and
Ez:3:7 Ez_3:7_1 Ez_3:7_2 Ez_3:7_3 Ez_3:7_4 Ez_3:7_5 Ez_3:7_6 Ez_3:7_7 Ez_3:7_8 Ez_3:7_9 Ez_3:7_10 Ez_3:7_11 Ez_3:7_12 Ez_3:7_13 Ez_3:7_14 Ez_3:7_15 Ez_3:7_16 Ez_3:7_17 Ez_3:7_18 Ez_3:7_19 Ez_3:7_20 Ez_3:7_21 Ez_3:7_22 Ez_3:7_23 Ez_3:7_24
Ez:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:8 καὶ ἰδοὺ δέδωκα τὸ πρόσωπόν σου δυνατὸν κατέναντι τῶν προσώπων αὐτῶν καὶ τὸ νεῖκός σου κατισχύσω κατέναντι τοῦ νείκους αὐτῶν,
Ez:3:8 And, behold, I have made thy face strong against their faces, and I will strengthen thy power against their power. (Ezekiel 3:8 Brenton)
Ez:3:8 Oto Ja uczyniłem twarz twoją odporną jak ich twarze i czoło twoje twardym jak ich czoła, (Ez 3:8 BT_4)
Ez:3:8 καὶ ἰδοὺ δέδωκα τὸ πρόσωπόν σου δυνατὸν κατέναντι τῶν προσώπων αὐτῶν καὶ τὸ νεῖκός σου κατισχύσω κατέναντι τοῦ νείκους αὐτῶν,
Ez:3:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δυνατός -ή -όν κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:3:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Twarz Ty; twój/twój(sg) Zdolny Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Do ??? Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo
Ez:3:8 kai\ i)dou\ de/dOka to\ pro/sOpo/n sou dunato\n kate/nanti tO=n prosO/pOn au)tO=n kai\ to\ nei=ko/s sou katisCHu/sO kate/nanti tou= nei/kous au)tO=n,
Ez:3:8 kai idu dedOka to prosOpon su dynaton katenanti tOn prosOpOn autOn kai to neikos su katisCHysO katenanti tu neikus autOn,
Ez:3:8 C I VX_XAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS A1_ASN D RA_GPN N2N_GPN RD_GPM C RA_ASN N3E_ASN RP_GS VF_FAI1S D RA_GSN N3E_GSN RD_GPM
Ez:3:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give the face you; your/yours(sg) capable opposite/in the presence of (+gen) the face he/she/it/same and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to ??? opposite/in the presence of (+gen) the ć he/she/it/same
Ez:3:8 and be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) faces (gen) them/same (gen) and the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-???, you(sg)-were-???-ed, I-should-??? opposite/in the presence of (+gen) the (gen) them/same (gen)
Ez:3:8 Ez_3:8_1 Ez_3:8_2 Ez_3:8_3 Ez_3:8_4 Ez_3:8_5 Ez_3:8_6 Ez_3:8_7 Ez_3:8_8 Ez_3:8_9 Ez_3:8_10 Ez_3:8_11 Ez_3:8_12 Ez_3:8_13 Ez_3:8_14 Ez_3:8_15 Ez_3:8_16 Ez_3:8_17 Ez_3:8_18 Ez_3:8_19 Ez_3:8_20
Ez:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:9 καὶ ἔσται διὰ παντὸς κραταιότερον πέτρας· μὴ φοβηθῇς ἀπ’ αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:9 And it shall be continually stronger than a rock: be not afraid of them, neither be dismayed at their faces, because it is a provoking house. (Ezekiel 3:9 Brenton)
Ez:3:9 dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym». (Ez 3:9 BT_4)
Ez:3:9 καὶ ἔσται διὰ παντὸς κραταιότερον πέτρας· μὴ φοβηθῇς ἀπ’ αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κραταιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of κραταιός) πέτρα, -ας, ἡ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:3:9 I też, nawet, mianowicie By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bardziej potężny Skała Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:3:9 kai\ e)/stai dia\ panto\s krataio/teron pe/tras· mE\ fobETE=|s a)p’ au)tO=n mEde\ ptoETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:3:9 kai estai dia pantos krataioteron petras· mE fobETEs ap’ autOn mEde ptoETEs apo prosOpu autOn, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:3:9 C VF_FMI3S P A3_GSM A1A_ASMC N1A_GSF D VC_APS2S P RD_GPM C VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:3:9 and also, even, namely to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of mightier rock not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because of this: that house to embitter to be
Ez:3:9 and he/she/it-will-be because of (+acc), through (+gen) every (gen) mightier ([Adj] acc, nom|acc|voc) rock (gen), rocks (acc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) them/same (gen) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:3:9 Ez_3:9_1 Ez_3:9_2 Ez_3:9_3 Ez_3:9_4 Ez_3:9_5 Ez_3:9_6 Ez_3:9_7 Ez_3:9_8 Ez_3:9_9 Ez_3:9_10 Ez_3:9_11 Ez_3:9_12 Ez_3:9_13 Ez_3:9_14 Ez_3:9_15 Ez_3:9_16 Ez_3:9_17 Ez_3:9_18 Ez_3:9_19
Ez:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:10 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, πάντας τοὺς λόγους, οὓς λελάληκα μετὰ σοῦ, λαβὲ εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε
Ez:3:10 And he said to me, Son of man, receive into thine heart all the words that I have spoken to thee, and hear them with thine ears. (Ezekiel 3:10 Brenton)
Ez:3:10 Wreszcie powiedział mi: «Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu! (Ez 3:10 BT_4)
Ez:3:10 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, πάντας τοὺς λόγους, οὓς λελάληκα μετὰ σοῦ, λαβὲ εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε
Ez:3:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ez:3:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ucho Ty; twój/twój(sg) By słyszeć
Ez:3:10 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s lela/lEka meta\ sou=, labe\ ei)s tE\n kardi/an sou kai\ toi=s O)si/n sou a)/koue
Ez:3:10 kai eipen pros me yie anTrOpu, pantas tus logus, hus lelalEka meta su, labe eis tEn kardian su kai tois Osin su akue
Ez:3:10 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VX_XAI1S P RP_GS VB_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_DPN N3T_DPN RP_GS V1_PAD2S
Ez:3:10 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely the ear you; your/yours(sg) to hear
Ez:3:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) I-have-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! into (+acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) ears (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HEAR-ing!
Ez:3:10 Ez_3:10_1 Ez_3:10_2 Ez_3:10_3 Ez_3:10_4 Ez_3:10_5 Ez_3:10_6 Ez_3:10_7 Ez_3:10_8 Ez_3:10_9 Ez_3:10_10 Ez_3:10_11 Ez_3:10_12 Ez_3:10_13 Ez_3:10_14 Ez_3:10_15 Ez_3:10_16 Ez_3:10_17 Ez_3:10_18 Ez_3:10_19 Ez_3:10_20 Ez_3:10_21 Ez_3:10_22 Ez_3:10_23
Ez:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:11 καὶ βάδιζε εἴσελθε εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν, ἐὰν ἄρα ἐνδῶσιν.
Ez:3:11 And go thy way, go in to the captivity, to the children of thy people, and thou shalt speak to them, and say to them, Thus saith the Lord; whether they will hear, or whether they will forbear. (Ezekiel 3:11 Brenton)
Ez:3:11 Udasz się do zesłańców, do twoich rodaków i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy też nie». (Ez 3:11 BT_4)
Ez:3:11 καὶ βάδιζε εἴσελθε εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν, ἐὰν ἄρα ἐνδῶσιν.
Ez:3:11 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) ἄρα[2] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἄρα[2] ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-)
Ez:3:11 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jeńcy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Tak By słyszeć Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Tak By ubierać pokrywać się, kładziony na {wdziewany} odzieży, ubieraj się; by wiązać pociągaj za sobą, plącz
Ez:3:11 kai\ ba/diDZe ei)/selTe ei)s tE\n ai)CHmalOsi/an pro\s tou\s ui(ou\s tou= laou= sou kai\ lalE/seis pro\s au)tou\s kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios, e)a\n a)/ra a)kou/sOsin, e)a\n a)/ra e)ndO=sin.
Ez:3:11 kai badiDZe eiselTe eis tEn aiCHmalOsian pros tus hyius tu lau su kai lalEseis pros autus kai ereis pros autus tade legei kyrios, ean ara akusOsin, ean ara endOsin.
Ez:3:11 C V1_PAD2S VB_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF P RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FAI2S P RD_APM C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C x VA_AAS3P C x VO_AAS3P
Ez:3:11 and also, even, namely ć to enter into (+acc) the captives toward (+acc,+gen,+dat) the son the people you; your/yours(sg) and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] so to hear if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] so to clothe to cover oneself, put on clothing, dress; to bind involve, entangle
Ez:3:11 and do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (acc) captives (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever so they-should-HEAR if-ever so they-should-CLOTHE; they-should-be-BIND-ing
Ez:3:11 Ez_3:11_1 Ez_3:11_2 Ez_3:11_3 Ez_3:11_4 Ez_3:11_5 Ez_3:11_6 Ez_3:11_7 Ez_3:11_8 Ez_3:11_9 Ez_3:11_10 Ez_3:11_11 Ez_3:11_12 Ez_3:11_13 Ez_3:11_14 Ez_3:11_15 Ez_3:11_16 Ez_3:11_17 Ez_3:11_18 Ez_3:11_19 Ez_3:11_20 Ez_3:11_21 Ez_3:11_22 Ez_3:11_23 Ez_3:11_24 Ez_3:11_25 Ez_3:11_26 Ez_3:11_27 Ez_3:11_28 Ez_3:11_29
Ez:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:12 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα, καὶ ἤκουσα κατόπισθέν μου φωνὴν σεισμοῦ μεγάλου Εὐλογημένη ἡ δόξα κυρίου ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Ez:3:12 Then the Spirit took me up, and I heard behind me the voice as of a great earthquake, saying, Blessed be the glory of the Lord from his place. (Ezekiel 3:12 Brenton)
Ez:3:12 Wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. (Ez 3:12 BT_4)
Ez:3:12 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα, καὶ ἤκουσα κατόπισθέν μου φωνὴν σεισμοῦ μεγάλου Εὐλογημένη δόξα κυρίου ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Ez:3:12 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ σεισμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:3:12 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja Dźwięku/głos płacze Trzęsienie ziemi Wielki By błogosławić Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Ez:3:12 kai\ a)ne/labe/n me pneu=ma, kai\ E)/kousa kato/pisTe/n mou fOnE\n seismou= mega/lou *eu)logEme/nE E( do/Xa kuri/ou e)k tou= to/pou au)tou=.
Ez:3:12 kai anelaben me pneuma, kai Ekusa katopisTen mu fOnEn seismu megalu eulogEmenE hE doXa kyriu ek tu topu autu.
Ez:3:12 C VBI_AAI3S RP_AS N3M_ASN C VAI_AAI1S D RP_GS N1_ASF N2_GSM A1_GSM VM_XPPNSF RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Ez:3:12 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear ć I sound/voice cries earthquake great to bless the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Ez:3:12 and he/she/it-TAKE UP-ed me (acc) spirit (nom|acc|voc) and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed me (gen) sound/voice (acc) earthquake (gen) great ([Adj] gen) having-been-BLESS-ed (nom|voc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) him/it/same (gen)
Ez:3:12 Ez_3:12_1 Ez_3:12_2 Ez_3:12_3 Ez_3:12_4 Ez_3:12_5 Ez_3:12_6 Ez_3:12_7 Ez_3:12_8 Ez_3:12_9 Ez_3:12_10 Ez_3:12_11 Ez_3:12_12 Ez_3:12_13 Ez_3:12_14 Ez_3:12_15 Ez_3:12_16 Ez_3:12_17 Ez_3:12_18 Ez_3:12_19
Ez:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:13 καὶ εἶδον φωνὴν πτερύγων τῶν ζῴων πτερυσσομένων ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν, καὶ φωνὴ τῶν τροχῶν ἐχομένη αὐτῶν καὶ φωνὴ τοῦ σεισμοῦ.
Ez:3:13 And I perceived the sound of the wings of the living creatures clapping one to the other, and the sound of the wheels was near them, and the sound of the earthquake. (Ezekiel 3:13 Brenton)
Ez:3:13 Ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł istot żyjących i odgłos kół obok nich. (Ez 3:13 BT_4)
Ez:3:13 καὶ εἶδον φωνὴν πτερύγων τῶν ζῴων πτερυσσομένων ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν, καὶ φωνὴ τῶν τροχῶν ἐχομένη αὐτῶν καὶ φωνὴ τοῦ σεισμοῦ.
Ez:3:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό ζῷον, -ου, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σεισμός, -οῦ, ὁ
Ez:3:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dźwięku/głos płacze Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Życie bycia Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Inny I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Koło By mieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Trzęsienie ziemi
Ez:3:13 kai\ ei)=don fOnE\n pteru/gOn tO=n DZO/|On pterussome/nOn e(te/ra pro\s tE\n e(te/ran, kai\ fOnE\ tO=n troCHO=n e)CHome/nE au)tO=n kai\ fOnE\ tou= seismou=.
Ez:3:13 kai eidon fOnEn pterygOn tOn DZOOn pteryssomenOn hetera pros tEn heteran, kai fOnE tOn troCHOn eCHomenE autOn kai fOnE tu seismu.
Ez:3:13 C VBI_AAI1S N1_ASF N3G_GPF RA_GPN N2N_GPN V1_PMPGPF A1A_NSF P RA_ASF A1A_ASF C N1_NSF RA_GPM N2_GPM V1_PMPNSF RD_GPN C N1_NSF RA_GSM N2_GSM
Ez:3:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sound/voice cries wing [see ptero-dactyl, winged finger] the living being ć other toward (+acc,+gen,+dat) the other and also, even, namely sound/voice cries the wheel to have he/she/it/same and also, even, namely sound/voice cries the earthquake
Ez:3:13 and I-SEE-ed, they-SEE-ed sound/voice (acc) wings (gen) the (gen) living beings (gen) other (nom|acc), other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc) and sound/voice (nom|voc) the (gen) wheels (gen) while being-HAVE-ed (nom|voc) them/same (gen) and sound/voice (nom|voc) the (gen) earthquake (gen)
Ez:3:13 Ez_3:13_1 Ez_3:13_2 Ez_3:13_3 Ez_3:13_4 Ez_3:13_5 Ez_3:13_6 Ez_3:13_7 Ez_3:13_8 Ez_3:13_9 Ez_3:13_10 Ez_3:13_11 Ez_3:13_12 Ez_3:13_13 Ez_3:13_14 Ez_3:13_15 Ez_3:13_16 Ez_3:13_17 Ez_3:13_18 Ez_3:13_19 Ez_3:13_20 Ez_3:13_21
Ez:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:14 καὶ τὸ πνεῦμα ἐξῆρέν με καὶ ἀνέλαβέν με, καὶ ἐπορεύθην ἐν ὁρμῇ τοῦ πνεύματός μου, καὶ χεὶρ κυρίου ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ κραταιά.
Ez:3:14 And the Spirit lifted me, and took me up, and I went in the impulse of my spirit; and the hand of the Lord was mighty upon me. (Ezekiel 3:14 Brenton)
Ez:3:14 A duch podniósł mnie i zabrał. I poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka Pańska spoczywała nade mną. (Ez 3:14 BT_4)
Ez:3:14 καὶ τὸ πνεῦμα ἐξῆρέν με καὶ ἀνέλαβέν με, καὶ ἐπορεύθην ἐν ὁρμῇ τοῦ πνεύματός μου, καὶ χεὶρ κυρίου ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ κραταιά.
Ez:3:14 καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁρμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κραταιός -ά -όν
Ez:3:14 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By usuwać Ja I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Impuls [zobacz hormon] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja I też, nawet, mianowicie Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Poruszaj się kołysać berło
Ez:3:14 kai\ to\ pneu=ma e)XE=re/n me kai\ a)ne/labe/n me, kai\ e)poreu/TEn e)n o(rmE=| tou= pneu/mato/s mou, kai\ CHei\r kuri/ou e)ge/neto e)p’ e)me\ krataia/.
Ez:3:14 kai to pneuma eXEren me kai anelaben me, kai eporeuTEn en hormE tu pneumatos mu, kai CHeir kyriu egeneto ep’ eme krataia.
Ez:3:14 C RA_NSN N3M_NSN VAI_AAI3S RP_AS C VBI_AAI3S RP_AS C VCI_API1S P N1_DSF RA_GSN N3M_GSN RP_GS C N3_NSF N2_GSM VBI_AMI3S P RP_AS A1A_NSF
Ez:3:14 and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind to remove I and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among impulse [see hormone] the spirit breath, spiritual utterance, wind I and also, even, namely hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine sway to sway the scepter
Ez:3:14 and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) he/she/it-REMOVE-ed me (acc) and he/she/it-TAKE UP-ed me (acc) and I-was-GO-ed in/among/by (+dat) impulse (dat) the (gen) spirit (gen) me (gen) and hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Ez:3:14 Ez_3:14_1 Ez_3:14_2 Ez_3:14_3 Ez_3:14_4 Ez_3:14_5 Ez_3:14_6 Ez_3:14_7 Ez_3:14_8 Ez_3:14_9 Ez_3:14_10 Ez_3:14_11 Ez_3:14_12 Ez_3:14_13 Ez_3:14_14 Ez_3:14_15 Ez_3:14_16 Ez_3:14_17 Ez_3:14_18 Ez_3:14_19 Ez_3:14_20 Ez_3:14_21 Ez_3:14_22
Ez:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:15 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μετέωρος καὶ περιῆλθον τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ τοὺς ὄντας ἐκεῖ καὶ ἐκάθισα ἐκεῖ ἑπτὰ ἡμέρας ἀναστρεφόμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:3:15 Then I passed through the air and came into the captivity, and went round to them that dwelt by the river of Chobar who were there; and I sat there seven days, conversant in the midst of them. (Ezekiel 3:15 Brenton)
Ez:3:15 Przybyłem do zesłańców, do Tell-Abib, osiedlonych nad rzeką Kebar, tam gdzie oni mieszkali, i w osłupieniu pozostawałem tam przez siedem dni wśród nich. (Ez 3:15 BT_4)
Ez:3:15 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μετέωρος καὶ περιῆλθον τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ τοὺς ὄντας ἐκεῖ καὶ ἐκάθισα ἐκεῖ ἑπτὰ ἡμέρας ἀναστρεφόμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:3:15 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ μετ·έωρος -ον [LXX] καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:3:15 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jeńcy Zawieszany I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka By być Tam I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam Siedem Dzień By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:3:15 kai\ ei)sE=lTon ei)s tE\n ai)CHmalOsi/an mete/Oros kai\ periE=lTon tou\s katoikou=ntas e)pi\ tou= potamou= tou= *CHobar tou\s o)/ntas e)kei= kai\ e)ka/Tisa e)kei= e(pta\ E(me/ras a)nastrefo/menos e)n me/sO| au)tO=n.
Ez:3:15 kai eisElTon eis tEn aiCHmalOsian meteOros kai periElTon tus katoikuntas epi tu potamu tu CHobar tus ontas ekei kai ekaTisa ekei hepta hEmeras anastrefomenos en mesO autOn.
Ez:3:15 C VBI_AAI1S P RA_ASF N1A_ASF A1B_NSM C VBI_AAI1S RA_APM V2_PAPAPM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GS RA_APM V9_PAPAPM D C VAI_AAI1S D M N1A_APF V1_PMPNSM P A1_DSN RD_GPM
Ez:3:15 and also, even, namely to enter into (+acc) the captives suspended and also, even, namely to go about the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river the ć the to be there and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there seven day to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:3:15 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) captives (acc) suspended ([Adj] nom) and I-GO-ed-ABOUT, they-GO-ed-ABOUT the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) river (gen) the (gen) the (acc) while being (acc) there and I-SIT DOWN-ed there seven day (gen), days (acc) while being-UPSET-ed (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ez:3:15 Ez_3:15_1 Ez_3:15_2 Ez_3:15_3 Ez_3:15_4 Ez_3:15_5 Ez_3:15_6 Ez_3:15_7 Ez_3:15_8 Ez_3:15_9 Ez_3:15_10 Ez_3:15_11 Ez_3:15_12 Ez_3:15_13 Ez_3:15_14 Ez_3:15_15 Ez_3:15_16 Ez_3:15_17 Ez_3:15_18 Ez_3:15_19 Ez_3:15_20 Ez_3:15_21 Ez_3:15_22 Ez_3:15_23 Ez_3:15_24 Ez_3:15_25 Ez_3:15_26 Ez_3:15_27
Ez:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:16 καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:3:16 And after the seven days the word of the Lord came to me, saying, Son of man, (Ezekiel 3:16 Brenton)
Ez:3:16 A gdy upłynęło siedem dni, Pan skierował do mnie to słowo: (Ez 3:16 BT_4)
Ez:3:16 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:3:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:3:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siedem Dzień Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:3:16 *kai\ e)ge/neto meta\ ta\s e(pta\ E(me/ras lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:3:16 kai egeneto meta tas hepta hEmeras logos kyriu pros me legOn
Ez:3:16 C VBI_AMI3S P RA_APF M N1A_APF N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:3:16 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the seven day word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:3:16 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) seven day (gen), days (acc) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:3:16 Ez_3:16_1 Ez_3:16_2 Ez_3:16_3 Ez_3:16_4 Ez_3:16_5 Ez_3:16_6 Ez_3:16_7 Ez_3:16_8 Ez_3:16_9 Ez_3:16_10 Ez_3:16_11
Ez:3:16 x x x x x x x x x x x
Ez:3:17 Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον καὶ διαπειλήσῃ αὐτοῖς παρ’ ἐμοῦ.
Ez:3:17 I have made thee a watchman to the house of Israel; and thou shalt hear a word of my mouth, and shalt threaten them from me. (Ezekiel 3:17 Brenton)
Ez:3:17 «Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. (Ez 3:17 BT_4)
Ez:3:17 Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον καὶ διαπειλήσῃ αὐτοῖς παρ’ ἐμοῦ.
Ez:3:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ σκοπός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ez:3:17 Syn Ludzki Cel [zobacz zakres] By dawać Ty; twój/twój(sg) Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój
Ez:3:17 *ui(e\ a)nTrO/pou, skopo\n de/dOka/ se tO=| oi)/kO| *israEl, kai\ a)kou/sE| e)k sto/mato/s mou lo/gon kai\ diapeilE/sE| au)toi=s par’ e)mou=.
Ez:3:17 yie anTrOpu, skopon dedOka se tO oikO israEl, kai akusE ek stomatos mu logon kai diapeilEsE autois par’ emu.
Ez:3:17 N2_VSM N2_GSM N2_ASM VX_XAI1S RP_AS RA_DSM N2_DSM N_GSM C VF_FMI2S P N3M_GSN RP_GS N2_ASM C VF_FMI2S RD_DPM P RP_GS
Ez:3:17 son human target [see scope] to give you; your/yours(sg) the house Israel and also, even, namely unwilling; to hear out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely ć he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine
Ez:3:17 son (voc) human (gen) target (acc) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) house (dat) Israel (indecl) and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed out of (+gen) mouth/maw (gen) me (gen) word (acc) and them/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen)
Ez:3:17 Ez_3:17_1 Ez_3:17_2 Ez_3:17_3 Ez_3:17_4 Ez_3:17_5 Ez_3:17_6 Ez_3:17_7 Ez_3:17_8 Ez_3:17_9 Ez_3:17_10 Ez_3:17_11 Ez_3:17_12 Ez_3:17_13 Ez_3:17_14 Ez_3:17_15 Ez_3:17_16 Ez_3:17_17 Ez_3:17_18 Ez_3:17_19
Ez:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:18 ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ οὐ διεστείλω αὐτῷ οὐδὲ ἐλάλησας τοῦ διαστείλασθαι τῷ ἀνόμῳ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ τοῦ ζῆσαι αὐτόν, ὁ ἄνομος ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:3:18 When I say to the wicked, Thou shalt surely die; and thou hast not warned him, to give warning to the wicked, to turn from his ways, that he should live; that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thy hand. (Ezekiel 3:18 Brenton)
Ez:3:18 Jeśli powiem bezbożnemu: "Z pewnością umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. (Ez 3:18 BT_4)
Ez:3:18 ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ οὐ διεστείλω αὐτῷ οὐδὲ ἐλάλησας τοῦ διαστείλασθαι τῷ ἀνόμῳ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ τοῦ ζῆσαι αὐτόν, ἄνομος ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:3:18 ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ez:3:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ja Na zewnątrz prawa Śmierć By zgładzać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mówić Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Na zewnątrz prawa By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo Na zewnątrz prawa Tamto Zły uczynki On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ez:3:18 e)n tO=| le/gein me tO=| a)no/mO| *Tana/tO| TanatOTE/sE|, kai\ ou) diestei/lO au)tO=| ou)de\ e)la/lEsas tou= diastei/lasTai tO=| a)no/mO| a)postre/PSai a)po\ tO=n o(dO=n au)tou= tou= DZE=sai au)to/n, o( a)/nomos e)kei=nos tE=| a)diki/a| au)tou= a)poTanei=tai, kai\ to\ ai(=ma au)tou= e)k CHeiro/s sou e)kDZEtE/sO.
Ez:3:18 en tO legein me tO anomO TanatO TanatOTEsE, kai u diesteilO autO ude elalEsas tu diasteilasTai tO anomO apostrePSai apo tOn hodOn autu tu DZEsai auton, ho anomos ekeinos tE adikia autu apoTaneitai, kai to haima autu ek CHeiros su ekDZEtEsO.
Ez:3:18 P RA_DSN V1_PAN RP_AS RA_DSM A1B_DSM N2_DSM VC_FPI2S C D VAI_AMI2S RD_DSM C VAI_AAI2S RA_GSN VA_AMN RA_DSM A1B_DSM VA_AAN P RA_GPF N2_GPF RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM RA_NSM A1B_NSM RD_NSM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF2_FMI3S C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P N3_GSF RP_GS VF_FAI1S
Ez:3:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell I the outside the law death to put to death and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to speak the to ??? (restrict, isolate, distinct) the outside the law to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same the outside the law that the wrongdoing he/she/it/same to die and also, even, namely the blood he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg) to seek out
Ez:3:18 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SAY/TELL-ing me (acc) the (dat) outside the law ([Adj] dat) death (dat) you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH and not you(sg)-were-???-ed him/it/same (dat) neither/nor you(sg)-SPEAK-ed the (gen) to-be-???-ed the (dat) outside the law ([Adj] dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) away from (+gen) the (gen) ways/roads (gen) him/it/same (gen) the (gen) you(sg)-are-being-EXISTS-ed, to-EXISTS, be-you(sg)-EXISTS-ed!, he/she/it-happens-to-EXISTS (opt) him/it/same (acc) the (nom) outside the law ([Adj] nom) that (nom) the (dat) wrongdoing (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT
Ez:3:18 Ez_3:18_1 Ez_3:18_2 Ez_3:18_3 Ez_3:18_4 Ez_3:18_5 Ez_3:18_6 Ez_3:18_7 Ez_3:18_8 Ez_3:18_9 Ez_3:18_10 Ez_3:18_11 Ez_3:18_12 Ez_3:18_13 Ez_3:18_14 Ez_3:18_15 Ez_3:18_16 Ez_3:18_17 Ez_3:18_18 Ez_3:18_19 Ez_3:18_20 Ez_3:18_21 Ez_3:18_22 Ez_3:18_23 Ez_3:18_24 Ez_3:18_25 Ez_3:18_26 Ez_3:18_27 Ez_3:18_28 Ez_3:18_29 Ez_3:18_30 Ez_3:18_31 Ez_3:18_32 Ez_3:18_33 Ez_3:18_34 Ez_3:18_35 Ez_3:18_36 Ez_3:18_37 Ez_3:18_38 Ez_3:18_39 Ez_3:18_40 Ez_3:18_41
Ez:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:19 καὶ σὺ ἐὰν διαστείλῃ τῷ ἀνόμῳ, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, ὁ ἄνομος ἐκεῖνος ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχήν σου ῥύσῃ.
Ez:3:19 But if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, and from his way, that wicked man shall die in his iniquity, and thou shalt deliver thy soul. (Ezekiel 3:19 Brenton)
Ez:3:19 Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. (Ez 3:19 BT_4)
Ez:3:19 καὶ σὺ ἐὰν διαστείλῃ τῷ ἀνόμῳ, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, ἄνομος ἐκεῖνος ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχήν σου ῥύσῃ.
Ez:3:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Ez:3:19 I też, nawet, mianowicie Ty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Na zewnątrz prawa Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie Ty Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Ez:3:19 kai\ su\ e)a\n diastei/lE| tO=| a)no/mO|, kai\ mE\ a)postre/PSE| a)po\ tE=s a)nomi/as au)tou= kai\ tE=s o(dou= au)tou=, o( a)/nomos e)kei=nos e)n tE=| a)diki/a| au)tou= a)poTanei=tai, kai\ su\ tE\n PSuCHE/n sou r(u/sE|.
Ez:3:19 kai sy ean diasteilE tO anomO, kai mE apostrePSE apo tEs anomias autu kai tEs hodu autu, ho anomos ekeinos en tE adikia autu apoTaneitai, kai sy tEn PSyCHEn su rysE.
Ez:3:19 C RP_NS C VA_AMS2S RA_DSM A1B_DSM C D VA_AAS3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_NSM A1B_NSM RD_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF2_FMI3S C RP_NS RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FMI2S
Ez:3:19 and also, even, namely you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? (restrict, isolate, distinct) the outside the law and also, even, namely not to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely the way/road he/she/it/same the outside the law that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same to die and also, even, namely you the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Ez:3:19 and you(sg) (nom) if-ever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (dat) outside the law ([Adj] dat) and not you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) him/it/same (gen) and the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (nom) outside the law ([Adj] nom) that (nom) in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoing (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed and you(sg) (nom) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-DELIVER-ed, you(sg)-should-be-DELIVER-ed
Ez:3:19 Ez_3:19_1 Ez_3:19_2 Ez_3:19_3 Ez_3:19_4 Ez_3:19_5 Ez_3:19_6 Ez_3:19_7 Ez_3:19_8 Ez_3:19_9 Ez_3:19_10 Ez_3:19_11 Ez_3:19_12 Ez_3:19_13 Ez_3:19_14 Ez_3:19_15 Ez_3:19_16 Ez_3:19_17 Ez_3:19_18 Ez_3:19_19 Ez_3:19_20 Ez_3:19_21 Ez_3:19_22 Ez_3:19_23 Ez_3:19_24 Ez_3:19_25 Ez_3:19_26 Ez_3:19_27 Ez_3:19_28 Ez_3:19_29 Ez_3:19_30 Ez_3:19_31
Ez:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:20 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέφειν δίκαιον ἀπὸ τῶν δικαιοσυνῶν αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παράπτωμα καὶ δώσω τὴν βάσανον εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅτι οὐ διεστείλω αὐτῷ, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται, διότι οὐ μὴ μνησθῶσιν αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:3:20 And when the righteous turns away from his righteousness, and commits a trespass, and I shall bring punishment before him, he shall die, because thou didst not warn him: he shall even die in his sins, because his righteousness shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand. (Ezekiel 3:20 Brenton)
Ez:3:20 Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. (Ez 3:20 BT_4)
Ez:3:20 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέφειν δίκαιον ἀπὸ τῶν δικαιοσυνῶν αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παράπτωμα καὶ δώσω τὴν βάσανον εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅτι οὐ διεστείλω αὐτῷ, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται, διότι οὐ μὴ μνησθῶσιν αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:3:20 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δίκαιος -αία -ον ἀπό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παράπτωμα[τ], -ατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ez:3:20 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Właśnie prawy, właśnie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją I też, nawet, mianowicie By dawać Męki Do (+przyspieszenie) Twarz On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By umierać Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By umierać Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ez:3:20 kai\ e)n tO=| a)postre/fein di/kaion a)po\ tO=n dikaiosunO=n au)tou= kai\ poiE/sE| para/ptOma kai\ dO/sO tE\n ba/sanon ei)s pro/sOpon au)tou=, au)to\s a)poTanei=tai, o(/ti ou) diestei/lO au)tO=|, kai\ e)n tai=s a(marti/ais au)tou= a)poTanei=tai, dio/ti ou) mE\ mnEsTO=sin ai( dikaiosu/nai au)tou=, a(/s e)poi/Esen, kai\ to\ ai(=ma au)tou= e)k tE=s CHeiro/s sou e)kDZEtE/sO.
Ez:3:20 kai en tO apostrefein dikaion apo tOn dikaiosynOn autu kai poiEsE paraptOma kai dOsO tEn basanon eis prosOpon autu, autos apoTaneitai, hoti u diesteilO autO, kai en tais hamartiais autu apoTaneitai, dioti u mE mnEsTOsin hai dikaiosynai autu, has epoiEsen, kai to haima autu ek tEs CHeiros su ekDZEtEsO.
Ez:3:20 C P RA_DSN V1_PAN A1A_ASM P RA_GPF N1_GPF RD_GSM C VA_AAS3S N3M_ASN C VF_FAI1S RA_ASF N2_ASF P N2N_ASN RD_GSM RD_NSM VF2_FMI3S C D VAI_AMI2S RD_DSM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VF2_FMI3S C D D VS_APS3P RA_NPF N1_NPF RD_GSM RR_APF VAI_AAI3S C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_GSF N3_GSF RP_GS VF_FAI1S
Ez:3:20 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from just righteous, just from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to do/make false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake and also, even, namely to give the torment into (+acc) face he/she/it/same he/she/it/same to die because/that οὐχ before rough breathing to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to die because of this: that οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same who/whom/which to do/make and also, even, namely the blood he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hand you; your/yours(sg) to seek out
Ez:3:20 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TURN-ing-AWAY-FROM just ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) righteousnesss (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed false step (nom|acc|voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) torment (acc) into (+acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed because/that not you(sg)-were-???-ed him/it/same (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed because of this: that not not they-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom) righteousnesss (nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT
Ez:3:20 Ez_3:20_1 Ez_3:20_2 Ez_3:20_3 Ez_3:20_4 Ez_3:20_5 Ez_3:20_6 Ez_3:20_7 Ez_3:20_8 Ez_3:20_9 Ez_3:20_10 Ez_3:20_11 Ez_3:20_12 Ez_3:20_13 Ez_3:20_14 Ez_3:20_15 Ez_3:20_16 Ez_3:20_17 Ez_3:20_18 Ez_3:20_19 Ez_3:20_20 Ez_3:20_21 Ez_3:20_22 Ez_3:20_23 Ez_3:20_24 Ez_3:20_25 Ez_3:20_26 Ez_3:20_27 Ez_3:20_28 Ez_3:20_29 Ez_3:20_30 Ez_3:20_31 Ez_3:20_32 Ez_3:20_33 Ez_3:20_34 Ez_3:20_35 Ez_3:20_36 Ez_3:20_37 Ez_3:20_38 Ez_3:20_39 Ez_3:20_40 Ez_3:20_41 Ez_3:20_42 Ez_3:20_43 Ez_3:20_44 Ez_3:20_45 Ez_3:20_46 Ez_3:20_47 Ez_3:20_48 Ez_3:20_49
Ez:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:21 σὺ δὲ ἐὰν διαστείλῃ τῷ δικαίῳ τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν, καὶ αὐτὸς μὴ ἁμάρτῃ, ὁ δίκαιος ζωῇ ζήσεται, ὅτι διεστείλω αὐτῷ, καὶ σὺ τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ῥύσῃ.
Ez:3:21 But if thou warn the righteous not to sin, and he sin not, the righteous shall surely live, because thou hast warned him; and thou shalt deliver thine own soul. (Ezekiel 3:21 Brenton)
Ez:3:21 Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie». (Ez 3:21 BT_4)
Ez:3:21 σὺ δὲ ἐὰν διαστείλῃ τῷ δικαίῳ τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν, καὶ αὐτὸς μὴ ἁμάρτῃ, δίκαιος ζωῇ ζήσεται, ὅτι διεστείλω αὐτῷ, καὶ σὺ τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ῥύσῃ.
Ez:3:21 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐάν (εἰ ἄν) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Ez:3:21 Ty zaś Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Właśnie prawy, właśnie Nie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nie By grzeszyć Właśnie prawy, właśnie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty Siebie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Ez:3:21 su\ de\ e)a\n diastei/lE| tO=| dikai/O| tou= mE\ a(martei=n, kai\ au)to\s mE\ a(ma/rtE|, o( di/kaios DZOE=| DZE/setai, o(/ti diestei/lO au)tO=|, kai\ su\ tE\n seautou= PSuCHE\n r(u/sE|.
Ez:3:21 sy de ean diasteilE tO dikaiO tu mE hamartein, kai autos mE hamartE, ho dikaios DZOE DZEsetai, hoti diesteilO autO, kai sy tEn seautu PSyCHEn rysE.
Ez:3:21 RP_NS x C VA_AMS2S RA_DSM A1A_DSM RA_GSN D VB_AAN C RD_NSM D VB_AAS3S RA_NSM A1A_NSM N1_DSF VF_FMI3S C VAI_AMI2S RD_DSM C RP_NS RA_ASF RD_GSM N1_ASF VF_FMI2S
Ez:3:21 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? (restrict, isolate, distinct) the just righteous, just the not to sin and also, even, namely he/she/it/same not to sin the just righteous, just life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same and also, even, namely you the yourself life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Ez:3:21 you(sg) (nom) Yet if-ever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (dat) just ([Adj] dat) the (gen) not to-SIN and he/it/same (nom) not he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed the (nom) just ([Adj] nom) life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed because/that you(sg)-were-???-ed him/it/same (dat) and you(sg) (nom) the (acc) yourself (gen) life (acc) you(sg)-will-be-DELIVER-ed, you(sg)-should-be-DELIVER-ed
Ez:3:21 Ez_3:21_1 Ez_3:21_2 Ez_3:21_3 Ez_3:21_4 Ez_3:21_5 Ez_3:21_6 Ez_3:21_7 Ez_3:21_8 Ez_3:21_9 Ez_3:21_10 Ez_3:21_11 Ez_3:21_12 Ez_3:21_13 Ez_3:21_14 Ez_3:21_15 Ez_3:21_16 Ez_3:21_17 Ez_3:21_18 Ez_3:21_19 Ez_3:21_20 Ez_3:21_21 Ez_3:21_22 Ez_3:21_23 Ez_3:21_24 Ez_3:21_25 Ez_3:21_26
Ez:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:22 καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, καὶ εἶπεν πρός με Ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἐκεῖ λαληθήσεται πρὸς σέ.
Ez:3:22 And the hand of the Lord came upon me; and he said to me, Arise, and go forth into the plain, and there shalt thou be spoken to. (Ezekiel 3:22 Brenton)
Ez:3:22 Spoczęła tam nade mną ręka Pana; a On rzekł do mnie: «Wstań, idź na równinę, tam będę do ciebie mówił». (Ez 3:22 BT_4)
Ez:3:22 Καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, καὶ εἶπεν πρός με Ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἐκεῖ λαληθήσεται πρὸς σέ.
Ez:3:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό καί ἐκεῖ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:3:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Tam By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ez:3:22 *kai\ e)ge/neto e)p’ e)me\ CHei\r kuri/ou, kai\ ei)=pen pro/s me *)ana/stETi kai\ e)/XelTe ei)s to\ pedi/on, kai\ e)kei= lalETE/setai pro\s se/.
Ez:3:22 kai egeneto ep’ eme CHeir kyriu, kai eipen pros me anastETi kai eXelTe eis to pedion, kai ekei lalETEsetai pros se.
Ez:3:22 C VBI_AMI3S P RP_AS N3_NSF N2_GSM C VBI_AAI3S P RP_AS VH_AAD2S C VB_AAD2S P RA_ASN N2N_ASN C D VC_FPI3S P RP_AS
Ez:3:22 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come out into (+acc) the ć and also, even, namely there to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ez:3:22 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-STand-you(sg)-UP! and do-COME-you(sg)-OUT! into (+acc) the (nom|acc) and there he/she/it-will-be-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:3:22 Ez_3:22_1 Ez_3:22_2 Ez_3:22_3 Ez_3:22_4 Ez_3:22_5 Ez_3:22_6 Ez_3:22_7 Ez_3:22_8 Ez_3:22_9 Ez_3:22_10 Ez_3:22_11 Ez_3:22_12 Ez_3:22_13 Ez_3:22_14 Ez_3:22_15 Ez_3:22_16 Ez_3:22_17 Ez_3:22_18 Ez_3:22_19 Ez_3:22_20 Ez_3:22_21
Ez:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:23 καὶ ἀνέστην καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ δόξα κυρίου εἱστήκει καθὼς ἡ ὅρασις καὶ καθὼς ἡ δόξα, ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.
Ez:3:23 And I arose, and went forth to the plain: and, behold, the glory of the Lord stood there, according to the vision, and according to the glory of the Lord, which I saw by the river of Chobar: and I fell on my face. (Ezekiel 3:23 Brenton)
Ez:3:23 Wstałem więc i poszedłem na równinę, a oto była tam chwała Pańską, taka jak chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. (Ez 3:23 BT_4)
Ez:3:23 καὶ ἀνέστην καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ δόξα κυρίου εἱστήκει καθὼς ὅρασις καὶ καθὼς δόξα, ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.
Ez:3:23 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καθ·ώς ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ καί καθ·ώς ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:3:23 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Sławy/wzbudzanie grozy Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja
Ez:3:23 kai\ a)ne/stEn kai\ e)XE=lTon ei)s to\ pedi/on, kai\ i)dou\ e)kei= do/Xa kuri/ou ei(stE/kei kaTO\s E( o(/rasis kai\ kaTO\s E( do/Xa, E(\n ei)=don e)pi\ tou= potamou= tou= *CHobar, kai\ pi/ptO e)pi\ pro/sOpo/n mou.
Ez:3:23 kai anestEn kai eXElTon eis to pedion, kai idu ekei doXa kyriu heistEkei kaTOs hE horasis kai kaTOs hE doXa, hEn eidon epi tu potamu tu CHobar, kai piptO epi prosOpon mu.
Ez:3:23 C VHI_AAI1S C VBI_AAI1S P RA_ASN N2N_ASN C I D N1S_NSF N2_GSM VXI_YAI2S D RA_NSF N3I_NSF C D RA_NSF N1S_NSF RR_ASF VBI_AAI1S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GS C V1_PAI1S P N2N_ASN RP_GS
Ez:3:23 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come out into (+acc) the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand as accordingly [according to how/in accordance with how] the vision and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] the glory/awesomeness who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river the ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I
Ez:3:23 and I-STand-ed-UP and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) the (nom|acc) and be-you(sg)-SEE-ed! there glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand as accordingly the (nom) vision (nom) and as accordingly the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) who/whom/which (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) river (gen) the (gen) and I-am-FALL-ing, I-should-be-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen)
Ez:3:23 Ez_3:23_1 Ez_3:23_2 Ez_3:23_3 Ez_3:23_4 Ez_3:23_5 Ez_3:23_6 Ez_3:23_7 Ez_3:23_8 Ez_3:23_9 Ez_3:23_10 Ez_3:23_11 Ez_3:23_12 Ez_3:23_13 Ez_3:23_14 Ez_3:23_15 Ez_3:23_16 Ez_3:23_17 Ez_3:23_18 Ez_3:23_19 Ez_3:23_20 Ez_3:23_21 Ez_3:23_22 Ez_3:23_23 Ez_3:23_24 Ez_3:23_25 Ez_3:23_26 Ez_3:23_27 Ez_3:23_28 Ez_3:23_29 Ez_3:23_30 Ez_3:23_31 Ez_3:23_32
Ez:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:24 καὶ ἦλθεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας μου, καὶ ἐλάλησεν πρός με καὶ εἶπέν μοι Εἴσελθε καὶ ἐγκλείσθητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου σου.
Ez:3:24 Then the Spirit came upon me, and set me on my feet, and spoke to me, and said to me, Go in, and shut thyself up in the midst of thine house. (Ezekiel 3:24 Brenton)
Ez:3:24 Wstąpił jednak we mnie duch i postawił mnie na nogi. Rozmawiał On następnie ze mną, mówiąc mi: «Idź, zamknij się w swoim domu! (Ez 3:24 BT_4)
Ez:3:24 καὶ ἦλθεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας μου, καὶ ἐλάλησεν πρός με καὶ εἶπέν μοι Εἴσελθε καὶ ἐγκλείσθητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου σου.
Ez:3:24 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐγ·κλείω [LXX] (-, -, -, -, -, εν+κλεισ·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:3:24 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By wchodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg)
Ez:3:24 kai\ E)=lTen e)p’ e)me\ pneu=ma kai\ e)/stEse/n me e)pi\ po/das mou, kai\ e)la/lEsen pro/s me kai\ ei)=pe/n moi *ei)/selTe kai\ e)gklei/sTEti e)n me/sO| tou= oi)/kou sou.
Ez:3:24 kai ElTen ep’ eme pneuma kai estEsen me epi podas mu, kai elalEsen pros me kai eipen moi eiselTe kai enkleisTEti en mesO tu oiku su.
Ez:3:24 C VBI_AAI3S P RP_AS N3M_NSN C VAI_AAI3S RP_AS P N3D_APM RP_GS C VAI_AAI3S P RP_AS C VBI_AAI3S RP_DS VB_AAD2S C VC_APD2S P A1_DSN RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ez:3:24 and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to cause to stand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foot I and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to say/tell I to enter and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house; to dwell you; your/yours(sg)
Ez:3:24 and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) spirit (nom|acc|voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) feet (acc) me (gen) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) do-ENTER-you(sg)! and be-you(sg)-???-ed! in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:3:24 Ez_3:24_1 Ez_3:24_2 Ez_3:24_3 Ez_3:24_4 Ez_3:24_5 Ez_3:24_6 Ez_3:24_7 Ez_3:24_8 Ez_3:24_9 Ez_3:24_10 Ez_3:24_11 Ez_3:24_12 Ez_3:24_13 Ez_3:24_14 Ez_3:24_15 Ez_3:24_16 Ez_3:24_17 Ez_3:24_18 Ez_3:24_19 Ez_3:24_20 Ez_3:24_21 Ez_3:24_22 Ez_3:24_23 Ez_3:24_24 Ez_3:24_25 Ez_3:24_26
Ez:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:25 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ δέδονται ἐπὶ σὲ δεσμοί, καὶ δήσουσίν σε ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκ μέσου αὐτῶν.
Ez:3:25 And thou, son of man, behold, bonds are prepared for thee, and they shall bind thee with them, and thou shalt not come forth of the midst of them. (Ezekiel 3:25 Brenton)
Ez:3:25 Oto, synu człowieczy, włożone są na ciebie powrozy i związany jesteś nimi tak, że nie będziesz mógł udać się do nich. (Ez 3:25 BT_4)
Ez:3:25 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ δέδονται ἐπὶ σὲ δεσμοί, καὶ δήσουσίν σε ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκ μέσου αὐτῶν.
Ez:3:25 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:3:25 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać I też, nawet, mianowicie By wiązać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo
Ez:3:25 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, i)dou\ de/dontai e)pi\ se\ desmoi/, kai\ dE/sousi/n se e)n au)toi=s, kai\ ou) mE\ e)Xe/lTE|s e)k me/sou au)tO=n.
Ez:3:25 kai sy, hyie anTrOpu, idu dedontai epi se desmoi, kai dEsusin se en autois, kai u mE eXelTEs ek mesu autOn.
Ez:3:25 C RP_NS N2_VSM N2_GSM I VM_XMI3P P RP_AS N2_NPM C VF_FAI3P RP_AS P RD_DPM C D D VB_AAS2S P A1_GSN RD_GPM
Ez:3:25 and also, even, namely you son human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) restraint restraint, handcuff; to bind and also, even, namely to bind you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to come out out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same
Ez:3:25 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-been-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) restraints (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BIND-ing (opt) and they-will-BIND, going-to-BIND (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and not not you(sg)-should-COME-OUT out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen)
Ez:3:25 Ez_3:25_1 Ez_3:25_2 Ez_3:25_3 Ez_3:25_4 Ez_3:25_5 Ez_3:25_6 Ez_3:25_7 Ez_3:25_8 Ez_3:25_9 Ez_3:25_10 Ez_3:25_11 Ez_3:25_12 Ez_3:25_13 Ez_3:25_14 Ez_3:25_15 Ez_3:25_16 Ez_3:25_17 Ez_3:25_18 Ez_3:25_19 Ez_3:25_20 Ez_3:25_21
Ez:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:26 καὶ τὴν γλῶσσάν σου συνδήσω, καὶ ἀποκωφωθήσῃ καὶ οὐκ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:26 Also I will bind thy tongue, and thou shalt be dumb, and shalt not be to them a reprover: because it is a provoking house. (Ezekiel 3:26 Brenton)
Ez:3:26 Ja sprawię, że język twój przylgnie ci do podniebienia i będziesz niemy. I nie będziesz dla nich mężem strofującym, są bowiem ludem buntowniczym. (Ez 3:26 BT_4)
Ez:3:26 καὶ τὴν γλῶσσάν σου συνδήσω, καὶ ἀποκωφωθήσῃ καὶ οὐκ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:26 καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-) καί ἀπο·κωφόομαι [LXX] (-, -, -, -, -, απο+κωφω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:3:26 I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) Do wiązanego z I też, nawet, mianowicie By stawać się głuchym I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:3:26 kai\ tE\n glO=ssa/n sou sundE/sO, kai\ a)pokOfOTE/sE| kai\ ou)k e)/sE| au)toi=s ei)s a)/ndra e)le/gCHonta, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:3:26 kai tEn glOssan su syndEsO, kai apokOfOTEsE kai uk esE autois eis andra elenCHonta, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:3:26 C RA_ASF N1S_ASF RP_GS VF_FAI1S C VC_FPI2S C D VF_FMI2S RD_DPM P N3_ASM V1_PAPASM C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:3:26 and also, even, namely the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) to bound with and also, even, namely to become deaf and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty because of this: that house to embitter to be
Ez:3:26 and the (acc) tongue (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-BOUND WITH, I-should-BOUND WITH and you(sg)-will-be-BECOME-ed-DEAF and not you(sg)-will-be them/same (dat) into (+acc) man, husband (acc) while REPROVE-ing (acc, nom|acc|voc) because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:3:26 Ez_3:26_1 Ez_3:26_2 Ez_3:26_3 Ez_3:26_4 Ez_3:26_5 Ez_3:26_6 Ez_3:26_7 Ez_3:26_8 Ez_3:26_9 Ez_3:26_10 Ez_3:26_11 Ez_3:26_12 Ez_3:26_13 Ez_3:26_14 Ez_3:26_15 Ez_3:26_16 Ez_3:26_17 Ez_3:26_18
Ez:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:3:27 καὶ ἐν τῷ λαλεῖν με πρὸς σὲ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ὁ ἀκούων ἀκουέτω, καὶ ὁ ἀπειθῶν ἀπειθείτω, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:27 But when I speak to thee, I will open thy mouth, and thou shalt say to them, Thus saith the Lord, He that hears, let him hear; and he that is disobedient, let him be disobedient: because it is a provoking house. (Ezekiel 3:27 Brenton)
Ez:3:27 Gdy Ja będę mówił do ciebie, otworzę ci usta i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg. Kto chce słuchać, niech słucha, a kto zaprzestanie, niech zaprzestanie - bo to lud oporny. (Ez 3:27 BT_4)
Ez:3:27 καὶ ἐν τῷ λαλεῖν με πρὸς σὲ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ἀκούων ἀκουέτω, καὶ ἀπειθῶν ἀπειθείτω, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:3:27 καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:3:27 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By otwierać Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By słyszeć By słyszeć I też, nawet, mianowicie Nieprzekonywany; by być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:3:27 kai\ e)n tO=| lalei=n me pro\s se\ a)noi/XO to\ sto/ma sou, kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *(o a)kou/On a)koue/tO, kai\ o( a)peiTO=n a)peiTei/tO, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:3:27 kai en tO lalein me pros se anoiXO to stoma su, kai ereis pros autus tade legei kyrios o akuOn akuetO, kai ho apeiTOn apeiTeitO, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:3:27 C P RA_DSN V2_PAN RP_AS P RP_AS VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM V1_PAD3S C RA_NSM V2_PAPNSM V2_PAD3S C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:3:27 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to open up the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to hear to hear and also, even, namely the unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve to disobey when related to the gospel, to disbelieve because of this: that house to embitter to be
Ez:3:27 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SPEAK-ing me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-OPEN-UP, I-should-OPEN-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while HEAR-ing (nom) let-him/her/it-be-HEAR-ing! and the (nom) unpersuaded ([Adj] gen); while DISOBEY-ing (nom) let-him/her/it-be-DISOBEY-ing! because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:3:27 Ez_3:27_1 Ez_3:27_2 Ez_3:27_3 Ez_3:27_4 Ez_3:27_5 Ez_3:27_6 Ez_3:27_7 Ez_3:27_8 Ez_3:27_9 Ez_3:27_10 Ez_3:27_11 Ez_3:27_12 Ez_3:27_13 Ez_3:27_14 Ez_3:27_15 Ez_3:27_16 Ez_3:27_17 Ez_3:27_18 Ez_3:27_19 Ez_3:27_20 Ez_3:27_21 Ez_3:27_22 Ez_3:27_23 Ez_3:27_24 Ez_3:27_25 Ez_3:27_26 Ez_3:27_27 Ez_3:27_28 Ez_3:27_29
Ez:3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x