Hi:10:1 κάμνων τῇ ψυχῇ μου, στένων ἐπαφήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰ ῥήματά μου· λαλήσω πικρίᾳ ψυχῆς μου συνεχόμενος
Hi:10:1 Weary in my soul, I will pour my words with groans upon him: I will speak being straitened in the bitterness of my soul. (Job 10:1 Brenton)
Hi:10:1 Życie obrzydło mojej duszy, przedstawię Jemu swą sprawę, odezwę się w bólu mej duszy! (Job 10:1 BT_4)
Hi:10:1 κάμνων τῇ ψυχῇ μου, στένων ἐπαφήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰ ῥήματά μου· λαλήσω πικρίᾳ ψυχῆς μου συνεχόμενος
Hi:10:1 κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στενός -ή -όν   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πικρία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)
Hi:10:1 By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By mówić Gorycz Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By zmuszać {By ograniczać}
Hi:10:1 ka/mnOn tE=| PSuCHE=| mou, ste/nOn e)pafE/sO e)p’ au)to\n ta\ r(E/mata/ mou· lalE/sO pikri/a| PSuCHE=s mou suneCHo/menos
Hi:10:1 kamnOn tE PSyCHE mu, stenOn epafEsO ep’ auton ta rEmata mu· lalEsO pikria PSyCHEs mu syneCHomenos
Hi:10:1 V1_PAPNSM RA_DSF N1_DSF RP_GS V1_PAPNSM VF_FAI1S P RD_ASM RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI1S N1A_DSF N1_GSF RP_GS V1_PMPNSM
Hi:10:1 to Wear out (κα·μοι=to me/for me) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the declaration statement, utterance I to speak bitterness life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to constrain
Hi:10:1 while WEAR OUT-ing (nom) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen) narrow ([Adj] gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK bitterness (dat) life (gen) me (gen) while being-CONSTRAIN-ed (nom)
Hi:10:1 Hi_10:1_1 Hi_10:1_2 Hi_10:1_3 Hi_10:1_4 Hi_10:1_5 Hi_10:1_6 Hi_10:1_7 Hi_10:1_8 Hi_10:1_9 Hi_10:1_10 Hi_10:1_11 Hi_10:1_12 Hi_10:1_13 Hi_10:1_14 Hi_10:1_15 Hi_10:1_16
Hi:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:2 καὶ ἐρῶ πρὸς κύριον Μή με ἀσεβεῖν δίδασκε· καὶ διὰ τί με οὕτως ἔκρινας;
Hi:10:2 And I will say to the Lord, Do not teach me to be impious; and wherefore hast thou thus judged me? (Job 10:2 Brenton)
Hi:10:2 Nie potępiaj mnie, powiem do Boga. Dlaczego dokuczasz mi, powiedz! (Job 10:2 BT_4)
Hi:10:2 καὶ ἐρῶ πρὸς κύριον Μή με ἀσεβεῖν δίδασκε· καὶ διὰ τί με οὕτως ἔκρινας;
Hi:10:2 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) καί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Hi:10:2 I też, nawet, mianowicie By kochać; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Ja By być bezbożny popełniaj świętokradztwo By uczyć I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Hi:10:2 kai\ e)rO= pro\s ku/rion *mE/ me a)sebei=n di/daske· kai\ dia\ ti/ me ou(/tOs e)/krinas;
Hi:10:2 kai erO pros kyrion mE me asebein didaske· kai dia ti me hutOs ekrinas;
Hi:10:2 C VF2_FAI1S P N2_ASM D RP_AS V2_PAN V1_PAD2S C P RI_ASN RP_AS D VAI_AAI2S
Hi:10:2 and also, even, namely to love; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not I to be impious commit sacrilege to teach and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Hi:10:2 and I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not me (acc) to-be-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE be-you(sg)-TEACH-ing! and because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) me (acc) thusly/like this you(sg)-JUDGE-ed
Hi:10:2 Hi_10:2_1 Hi_10:2_2 Hi_10:2_3 Hi_10:2_4 Hi_10:2_5 Hi_10:2_6 Hi_10:2_7 Hi_10:2_8 Hi_10:2_9 Hi_10:2_10 Hi_10:2_11 Hi_10:2_12 Hi_10:2_13 Hi_10:2_14
Hi:10:2 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:3 ἦ καλόν σοι, ἐὰν ἀδικήσω, ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν σου, βουλῇ δὲ ἀσεβῶν προσέσχες;
Hi:10:3 Is it good before thee if I be unrighteous? for thou hast disowned the work of thy hands, and attended to the counsel of the ungodly. (Job 10:3 Brenton)
Hi:10:3 Przyjemnie ci mnie uciskać, odrzucać dzieło swoich rąk i sprzyjać radzie występnych? (Job 10:3 BT_4)
Hi:10:3 καλόν σοι, ἐὰν ἀδικήσω, ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν σου, βουλῇ δὲ ἀσεβῶν προσέσχες;
Hi:10:3 ἦ[2] καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὅτι ἀπ·εῖπον (-, -, απ+ειπ·[σ]-, -, απ+ειρη-, -) ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
Hi:10:3 Naprawdę W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ponieważ/tamto By zakazywać Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne.
Hi:10:3 E)= kalo/n soi, e)a\n a)dikE/sO, o(/ti a)pei/pO e)/rga CHeirO=n sou, boulE=| de\ a)sebO=n prose/sCHes;
Hi:10:3 E kalon soi, ean adikEsO, hoti apeipO erga CHeirOn su, bulE de asebOn prosesCHes;
Hi:10:3 D A1_NSN RP_DS C VA_AAS1S C VB_AAS1S N2N_APN N3_GPF RP_GS N1_DSF x A3H_GPM VBI_AAI2S
Hi:10:3 truly right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). you; your/yours(sg); to rub worn, rub if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to harm/do wrong to because/that to forbid work hand; worse you; your/yours(sg) plan/intention; to plan/determine/intend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important.
Hi:10:3 truly right ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) if-ever I-will-WRONG, I-should-WRONG because/that you(sg)-were-FORBID-ed, I-should-FORBID works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) you(sg)-PAY HEED-ed
Hi:10:3 Hi_10:3_1 Hi_10:3_2 Hi_10:3_3 Hi_10:3_4 Hi_10:3_5 Hi_10:3_6 Hi_10:3_7 Hi_10:3_8 Hi_10:3_9 Hi_10:3_10 Hi_10:3_11 Hi_10:3_12 Hi_10:3_13 Hi_10:3_14
Hi:10:3 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:4 ἦ ὥσπερ βροτὸς ὁρᾷ καθορᾷς ἢ καθὼς ὁρᾷ ἄνθρωπος βλέψῃ;
Hi:10:4 Or dost thou see as a mortal sees? or wilt thou look as a man sees? (Job 10:4 Brenton)
Hi:10:4 Czy oczy Twoje cielesne lub patrzysz na sposób ludzki? (Job 10:4 BT_4)
Hi:10:4 ὥσπερ βροτὸς ὁρᾷ καθορᾷς καθὼς ὁρᾷ ἄνθρωπος βλέψῃ;
Hi:10:4 ἦ[2] ὥσ·περ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -) ἤ[1] καθ·ώς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Hi:10:4 Naprawdę Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć jasno Albo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki By widzieć
Hi:10:4 E)= O(/sper broto\s o(ra=| kaTora=|s E)\ kaTO\s o(ra=| a)/nTrOpos ble/PSE|;
Hi:10:4 E hOsper brotos hora kaToras E kaTOs hora anTrOpos blePSE;
Hi:10:4 D D N2_NSM V3_PAI3S V3_PAI2S C D V3_PAI3S N2_NSM VF_FMI2S
Hi:10:4 truly just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see plainly or as accordingly [according to how/in accordance with how] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human to see
Hi:10:4 truly just as   he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed you(sg)-are-SEE PLAINLY-ing, you(sg)-should-be-SEE PLAINLY-ing or as accordingly he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed human (nom) you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed
Hi:10:4 Hi_10:4_1 Hi_10:4_2 Hi_10:4_3 Hi_10:4_4 Hi_10:4_5 Hi_10:4_6 Hi_10:4_7 Hi_10:4_8 Hi_10:4_9 Hi_10:4_10
Hi:10:4 x x x x x x x x x x
Hi:10:5 ἦ ὁ βίος σου ἀνθρώπινός ἐστιν ἢ τὰ ἔτη σου ἀνδρός;
Hi:10:5 Or is thy life human, or thy years the years of a man, (Job 10:5 Brenton)
Hi:10:5 Czy dni Twoje są jak dni człowieka, jak wiek mężczyzny Twe lata, (Job 10:5 BT_4)
Hi:10:5 βίος σου ἀνθρώπινός ἐστιν τὰ ἔτη σου ἀνδρός;
Hi:10:5 ἦ[2] ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνθρώπινος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Hi:10:5 Naprawdę Życie Ty; twój/twój(sg) Ludzki By być Albo Rok Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Hi:10:5 E)= o( bi/os sou a)nTrO/pino/s e)stin E)\ ta\ e)/tE sou a)ndro/s;
Hi:10:5 E ho bios su anTrOpinos estin E ta etE su andros;
Hi:10:5 D RA_NSM N2_NSM RP_GS A1_NSM V9_PAI3S C RA_NPN N3E_NPN RP_GS N3_GSM
Hi:10:5 truly the life you; your/yours(sg) human to be or the year you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Hi:10:5 truly the (nom) life (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) human ([Adj] nom) he/she/it-is or the (nom|acc) years (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) man, husband (gen)
Hi:10:5 Hi_10:5_1 Hi_10:5_2 Hi_10:5_3 Hi_10:5_4 Hi_10:5_5 Hi_10:5_6 Hi_10:5_7 Hi_10:5_8 Hi_10:5_9 Hi_10:5_10 Hi_10:5_11
Hi:10:5 x x x x x x x x x x x
Hi:10:6 ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας.
Hi:10:6 that thou hast enquired into mine iniquity, and searched out my sins? (Job 10:6 Brenton)
Hi:10:6 że szukasz u mnie przestępstwa i grzechu mego dochodzisz? (Job 10:6 BT_4)
Hi:10:6 ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας.
Hi:10:6 ὅτι ἀνα·ζητέω (ανα+ζητ(ε)-, -, ανα+ζητη·σ-, -, -, ανα+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Hi:10:6 Ponieważ/tamto By szukać Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Hi:10:6 o(/ti a)neDZE/tEsas tE\n a)nomi/an mou kai\ ta\s a(marti/as mou e)XiCHni/asas.
Hi:10:6 hoti aneDZEtEsas tEn anomian mu kai tas hamartias mu eXiCHniasas.
Hi:10:6 C VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_APF N1A_APF RP_GS VAI_AAI2S
Hi:10:6 because/that to seek the lawlessness I and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I ć
Hi:10:6 because/that you(sg)-TO SEEK-ed the (acc) lawlessness (acc) me (gen) and the (acc) sin (gen), sins (acc) me (gen)  
Hi:10:6 Hi_10:6_1 Hi_10:6_2 Hi_10:6_3 Hi_10:6_4 Hi_10:6_5 Hi_10:6_6 Hi_10:6_7 Hi_10:6_8 Hi_10:6_9 Hi_10:6_10
Hi:10:6 x x x x x x x x x x
Hi:10:7 οἶδας γὰρ ὅτι οὐκ ἠσέβησα· ἀλλὰ τίς ἐστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν σου ἐξαιρούμενος;
Hi:10:7 For thou knowest that I have not committed iniquity: but who is he that can deliver out of thy hands? (Job 10:7 Brenton)
Hi:10:7 Choć wiesz, żem przecież nie zgrzeszył, nikt mnie z Twej ręki nie wyrwie. (Job 10:7 BT_4)
Hi:10:7 οἶδας γὰρ ὅτι οὐκ ἠσέβησα· ἀλλὰ τίς ἐστιν ἐκ τῶν χειρῶν σου ἐξαιρούμενος;
Hi:10:7 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀλλά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Hi:10:7 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ale Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) By wyjmować
Hi:10:7 oi)=das ga\r o(/ti ou)k E)se/bEsa· a)lla\ ti/s e)stin o( e)k tO=n CHeirO=n sou e)Xairou/menos;
Hi:10:7 oidas gar hoti uk EsebEsa· alla tis estin ho ek tOn CHeirOn su eXairumenos;
Hi:10:7 VX_XAI2S x C D VAI_AAI1S C RI_NSM V9_PAI3S RA_NSM P RA_GPF N3_GPF RP_GS V2_PMPNSM
Hi:10:7 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that οὐχ before rough breathing to be impious commit sacrilege but who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you; your/yours(sg) to take out
Hi:10:7 you(sg)-have-PERCEIVE-ed for because/that not I-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE but who/what/why (nom) he/she/it-is the (nom) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-TAKE OUT-ed (nom)
Hi:10:7 Hi_10:7_1 Hi_10:7_2 Hi_10:7_3 Hi_10:7_4 Hi_10:7_5 Hi_10:7_6 Hi_10:7_7 Hi_10:7_8 Hi_10:7_9 Hi_10:7_10 Hi_10:7_11 Hi_10:7_12 Hi_10:7_13 Hi_10:7_14
Hi:10:7 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:8 αἱ χεῖρές σου ἔπλασάν με καὶ ἐποίησάν με, μετὰ ταῦτα μεταβαλών με ἔπαισας.
Hi:10:8 Thy hands have formed me and made me; afterwards thou didst change thy mind, and smite me. (Job 10:8 Brenton)
Hi:10:8 Twe ręce ukształtowały mnie, uczyniły: opuszczonego dokoła chcesz zniszczyć? (Job 10:8 BT_4)
Hi:10:8 αἱ χεῖρές σου ἔπλασάν με καὶ ἐποίησάν με, μετὰ ταῦτα μεταβαλών με ἔπαισας.
Hi:10:8 ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά οὗτος αὕτη τοῦτο μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -)
Hi:10:8 Ręka Ty; twój/twój(sg) By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By metabolizować Ja Do ???
Hi:10:8 ai( CHei=re/s sou e)/plasa/n me kai\ e)poi/Esa/n me, meta\ tau=ta metabalO/n me e)/paisas.
Hi:10:8 hai CHeires su eplasan me kai epoiEsan me, meta tauta metabalOn me epaisas.
Hi:10:8 RA_NPF N3_NPF RP_GS VAI_AAI3P RP_AS C VAI_AAI3P RP_AS P RD_APN VB_AAPNSM RP_AS VAI_AAI2S
Hi:10:8 the hand you; your/yours(sg) to mold [see plastic] I and also, even, namely to do/make I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to metabolize I to ???
Hi:10:8 the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-MOLD-ed me (acc) and they-DO/MAKE-ed me (acc) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) going-to-METABOLIZE (fut ptcp) (nom), upon METABOLIZE-ing (nom) me (acc) you(sg)-???-ed
Hi:10:8 Hi_10:8_1 Hi_10:8_2 Hi_10:8_3 Hi_10:8_4 Hi_10:8_5 Hi_10:8_6 Hi_10:8_7 Hi_10:8_8 Hi_10:8_9 Hi_10:8_10 Hi_10:8_11 Hi_10:8_12 Hi_10:8_13
Hi:10:8 x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:9 μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δὲ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις.
Hi:10:9 Remember that thou hast made me as clay, and thou dost turn me again to earth. (Job 10:9 Brenton)
Hi:10:9 Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny: i chcesz obrócić mnie w proch? (Job 10:9 BT_4)
Hi:10:9 μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δὲ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις.
Hi:10:9 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι πηλός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) εἰς[1] δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάλιν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Hi:10:9 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Glina Ja By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Do (+przyspieszenie) zaś Ziemi/ziemia Ja Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By odwracać się od
Hi:10:9 mnE/sTEti o(/ti pElo/n me e)/plasas, ei)s de\ gE=n me pa/lin a)postre/feis.
Hi:10:9 mnEsTEti hoti pElon me eplasas, eis de gEn me palin apostrefeis.
Hi:10:9 VS_APD2S C N2_ASM RP_AS VAI_AAI2S P x N1_ASF RP_AS D V1_PAI2S
Hi:10:9 to remember/become mindful of because/that clay I to mold [see plastic] into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land I again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to turn away from
Hi:10:9 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that clay (acc) me (acc) you(sg)-MOLD-ed into (+acc) Yet earth/land (acc) me (acc) again you(sg)-are-TURN-ing-AWAY-FROM
Hi:10:9 Hi_10:9_1 Hi_10:9_2 Hi_10:9_3 Hi_10:9_4 Hi_10:9_5 Hi_10:9_6 Hi_10:9_7 Hi_10:9_8 Hi_10:9_9 Hi_10:9_10 Hi_10:9_11
Hi:10:9 x x x x x x x x x x x
Hi:10:10 ἦ οὐχ ὥσπερ γάλα με ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με ἴσα τυρῷ;
Hi:10:10 Hast thou not poured me out like milk, and curdled me like cheese? (Job 10:10 Brenton)
Hi:10:10 Czy mnie nie zlałeś jak mleko, czyż zsiąść się nie dałeś jak serowi? (Job 10:10 BT_4)
Hi:10:10 οὐχ ὥσπερ γάλα με ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με ἴσα τυρῷ;
Hi:10:10 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὥσ·περ γάλα[κτ], -ακτος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς     δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἴσος -η -ον Τύρος, -ου, ἡ
Hi:10:10 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Mleko Ja zaś Ja Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Tyr [miasto z]
Hi:10:10 E)= ou)CH O(/sper ga/la me E)/melXas, e)tu/rOsas de/ me i)/sa turO=|;
Hi:10:10 E uCH hOsper gala me EmelXas, etyrOsas de me isa tyrO;
Hi:10:10 D D D N3_ASN RP_AS VAI_AAI2S VAI_AAI2S x RP_AS D N2_DSM
Hi:10:10 truly οὐχ before rough breathing just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" milk I ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical Tyre [city of]
Hi:10:10 truly not just as milk (nom|acc|voc) me (acc)     Yet me (acc) resemble ([Adj] nom|acc|voc) Tyre (dat)
Hi:10:10 Hi_10:10_1 Hi_10:10_2 Hi_10:10_3 Hi_10:10_4 Hi_10:10_5 Hi_10:10_6 Hi_10:10_7 Hi_10:10_8 Hi_10:10_9 Hi_10:10_10 Hi_10:10_11
Hi:10:10 x x x x x x x x x x x
Hi:10:11 δέρμα καὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνεῖρας.
Hi:10:11 And thou didst clothe me with skin and flesh, and frame me with bones and sinews. (Job 10:11 Brenton)
Hi:10:11 Odziałeś mnie skórą i ciałem i spiąłeś żyłami i kośćmi, (Job 10:11 BT_4)
Hi:10:11 δέρμα καὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνεῖρας.
Hi:10:11 δέρμα[τ], -ατος, τό καί κρέας, κρέως, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό δέ καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Hi:10:11 Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Mięso Ja By ubierać Kość zaś I też, nawet, mianowicie Ja
Hi:10:11 de/rma kai\ kre/as me e)ne/dusas, o)ste/ois de\ kai\ neu/rois me e)nei=ras.
Hi:10:11 derma kai kreas me enedysas, osteois de kai neurois me eneiras.
Hi:10:11 N3M_ASN C N3_ASN RP_AS VAI_AAI2S N2N_DPN x C N2_DPN RP_AS VAI_AAI2S
Hi:10:11 skin [see dermatology] and also, even, namely meat I to clothe bone δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć I ć
Hi:10:11 skin (nom|acc|voc) and meat (nom|acc|voc) me (acc) you(sg)-CLOTHE-ed bones (dat) Yet and   me (acc)  
Hi:10:11 Hi_10:11_1 Hi_10:11_2 Hi_10:11_3 Hi_10:11_4 Hi_10:11_5 Hi_10:11_6 Hi_10:11_7 Hi_10:11_8 Hi_10:11_9 Hi_10:11_10 Hi_10:11_11
Hi:10:11 x x x x x x x x x x x
Hi:10:12 ζωὴν δὲ καὶ ἔλεος ἔθου παρ’ ἐμοί, ἡ δὲ ἐπισκοπή σου ἐφύλαξέν μου τὸ πνεῦμα.
Hi:10:12 And thou didst bestow upon me life and mercy, and thy oversight has preserved my spirit. (Job 10:12 Brenton)
Hi:10:12 darzyłeś miłością, bogactwem, troskliwość Twa strzegła mi ducha - (Job 10:12 BT_4)
Hi:10:12 ζωὴν δὲ καὶ ἔλεος ἔθου παρ’ ἐμοί, δὲ ἐπισκοπή σου ἐφύλαξέν μου τὸ πνεῦμα.
Hi:10:12 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] δέ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Hi:10:12 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy zaś I też, nawet, mianowicie Litość By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój zaś Przeoczenie [nadzorowanie] Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Hi:10:12 DZOE\n de\ kai\ e)/leos e)/Tou par’ e)moi/, E( de\ e)piskopE/ sou e)fu/laXe/n mou to\ pneu=ma.
Hi:10:12 DZOEn de kai eleos eTu par’ emoi, hE de episkopE su efylaXen mu to pneuma.
Hi:10:12 N1_ASF x C N3E_ASN VEI_AMI2S P RP_DS RA_NSF x N1_NSF RP_GS VAI_AAI3S RP_GS RA_ASN N3M_ASN
Hi:10:12 life being, living, spirit; alive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely mercy to place lay, put, set, situate, station frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] oversight [overseeing] you; your/yours(sg) to guard I the spirit breath, spiritual utterance, wind
Hi:10:12 life (acc); alive ([Adj] acc) Yet and mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg)-were-PLACE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) Yet oversight (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-GUARD-ed me (gen) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)
Hi:10:12 Hi_10:12_1 Hi_10:12_2 Hi_10:12_3 Hi_10:12_4 Hi_10:12_5 Hi_10:12_6 Hi_10:12_7 Hi_10:12_8 Hi_10:12_9 Hi_10:12_10 Hi_10:12_11 Hi_10:12_12 Hi_10:12_13 Hi_10:12_14 Hi_10:12_15
Hi:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:13 ταῦτα ἔχων ἐν σεαυτῷ οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.
Hi:10:13 Having these things in thyself, I know that thou canst do all things; for nothing is impossible with thee. (Job 10:13 Brenton)
Hi:10:13 a w sercu to ukrywałeś? Teraz już znam Twe zamiary. (Job 10:13 BT_4)
Hi:10:13 ταῦτα ἔχων ἐν σεαυτῷ οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.
Hi:10:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Hi:10:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siebie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do zdolnego Do ??? zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie jeden (nic, nikt)
Hi:10:13 tau=ta e)/CHOn e)n seautO=| oi)=da o(/ti pa/nta du/nasai, a)dunatei= de/ soi ou)Te/n.
Hi:10:13 tauta eCHOn en seautO oida hoti panta dynasai, adynatei de soi uTen.
Hi:10:13 RD_APN V1_PAPNSM P RD_DSM VX_XAI1S C A3_APN V6_PMI2S V2_PAI3S x RP_DS A3_NSN
Hi:10:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yourself to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that every all, each, every, the whole of to able to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub not one (nothing, no one)
Hi:10:13 these (nom|acc) while HAVE-ing (nom) in/among/by (+dat) yourself (dat) I-have-PERCEIVE-ed because/that all (nom|acc|voc), every (acc) you(sg)-are-being-ABLE-ed he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not one (nom|acc)
Hi:10:13 Hi_10:13_1 Hi_10:13_2 Hi_10:13_3 Hi_10:13_4 Hi_10:13_5 Hi_10:13_6 Hi_10:13_7 Hi_10:13_8 Hi_10:13_9 Hi_10:13_10 Hi_10:13_11 Hi_10:13_12
Hi:10:13 x x x x x x x x x x x x
Hi:10:14 ἐάν τε γὰρ ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐκ ἀθῷόν με πεποίηκας.
Hi:10:14 And if I should sin, thou watchest me; and thou hast not cleared me from iniquity. (Job 10:14 Brenton)
Hi:10:14 Tylko czyhałeś na mój grzech, nie chcesz mnie uwolnić od winy. (Job 10:14 BT_4)
Hi:10:14 ἐάν τε γὰρ ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐκ ἀθῷόν με πεποίηκας.
Hi:10:14 ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό δέ ἀ·νομία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θῷος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:10:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak By grzeszyć By zabezpieczać się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Bezprawie ??? Przed przydechem mocnym Bez kary/usprawiedliwiał Ja By czynić/rób
Hi:10:14 e)a/n te ga\r a(ma/rtO, fula/sseis me, a)po\ de\ a)nomi/as ou)k a)TO=|o/n me pepoi/Ekas.
Hi:10:14 ean te gar hamartO, fylasseis me, apo de anomias uk aTOon me pepoiEkas.
Hi:10:14 C x x VB_AAS1S V1_PAI2S RP_AS P x N1A_GSF D A1_ASM RP_AS VX_XAI2S
Hi:10:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as to sin to guard I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lawlessness οὐχ before rough breathing without penalty/exculpated I to do/make
Hi:10:14 if-ever and [postpositive coordinate] for I-should-SIN you(sg)-are-GUARD-ing me (acc) away from (+gen) Yet lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) not without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (acc) you(sg)-have-DO/MAKE-ed
Hi:10:14 Hi_10:14_1 Hi_10:14_2 Hi_10:14_3 Hi_10:14_4 Hi_10:14_5 Hi_10:14_6 Hi_10:14_7 Hi_10:14_8 Hi_10:14_9 Hi_10:14_10 Hi_10:14_11 Hi_10:14_12 Hi_10:14_13
Hi:10:14 x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:15 ἐάν τε γὰρ ἀσεβὴς ὦ, οἴμμοι· ἐάν τε ὦ δίκαιος, οὐ δύναμαι ἀνακύψαι, πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί.
Hi:10:15 Or if I should be ungodly, woe is me: and if I should be righteous, I cannot lift myself up, for I am full of dishonour. (Job 10:15 Brenton)
Hi:10:15 Biada mi, gdybym ja zgrzeszył! Choć sprawiedliwy, nie podniosę głowy, syty pogardy, niedolą pojony. (Job 10:15 BT_4)
Hi:10:15 ἐάν τε γὰρ ἀσεβὴς ὦ, οἴμμοι· ἐάν τε δίκαιος, οὐ δύναμαι ἀνακύψαι, πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί.
Hi:10:15 ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ ἀ·σεβής -ές ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐάν (εἰ ἄν) τέ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀνα·κύπτω (-, -, ανα+κυψ-, -, -, -) πλήρης -ες γάρ ἀ·τιμία, -ας, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:10:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak Bezbożny Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Właśnie prawy, właśnie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Nie-by kłaniać się podniesienie od schylania się Pełny Dla odtąd, jak Hańba By iść; by być
Hi:10:15 e)a/n te ga\r a)sebE\s O)=, oi)/mmoi· e)a/n te O)= di/kaios, ou) du/namai a)naku/PSai, plE/rEs ga\r a)timi/as ei)mi/.
Hi:10:15 ean te gar asebEs O, oimmoi· ean te O dikaios, u dynamai anakyPSai, plErEs gar atimias eimi.
Hi:10:15 C x x A3H_NSM V9_PAS1S I C x V9_PAS1S A1A_NSM D V6_PMI1S VA_AAN A3H_NSM x N1A_GSF V9_PAI1S
Hi:10:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as ungodly O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be just righteous, just οὐχ before rough breathing to able to un-bow rise from stooping full for since, as dishonor to go; to be
Hi:10:15 if-ever and [postpositive coordinate] for ungodly ([Adj] nom) O!; omega; I-should-be   if-ever and [postpositive coordinate] O!; omega; I-should-be just ([Adj] nom) not I-am-being-ABLE-ed to-UN-BOW, be-you(sg)-UN-BOW-ed!, he/she/it-happens-to-UN-BOW (opt) full ([Adj] nom) for dishonor (gen) I-am-GO-ing; I-am
Hi:10:15 Hi_10:15_1 Hi_10:15_2 Hi_10:15_3 Hi_10:15_4 Hi_10:15_5 Hi_10:15_6 Hi_10:15_7 Hi_10:15_8 Hi_10:15_9 Hi_10:15_10 Hi_10:15_11 Hi_10:15_12 Hi_10:15_13 Hi_10:15_14 Hi_10:15_15 Hi_10:15_16 Hi_10:15_17
Hi:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:16 ἀγρεύομαι γὰρ ὥσπερ λέων εἰς σφαγήν, πάλιν δὲ μεταβαλὼν δεινῶς με ὀλέκεις
Hi:10:16 For I am hunted like a lion for slaughter; for again thou hast changed and art terribly destroying me; (Job 10:16 Brenton)
Hi:10:16 Pysznego złowisz jak lwiątko, na nowo użyjesz Twej mocy, (Job 10:16 BT_4)
Hi:10:16 ἀγρεύομαι γὰρ ὥσπερ λέων εἰς σφαγήν, πάλιν δὲ μεταβαλὼν δεινῶς με ὀλέκεις
Hi:10:16 ἀγρεύω (αγρευ-, -, αγρευ·σ-, -, -, αγρευ·θ-) γάρ ὥσ·περ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ πάλιν δέ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) δεινῶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Hi:10:16 By chwytać Dla odtąd, jak Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Lew Do (+przyspieszenie) Ubój Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj zaś By metabolizować Strasznie (boleśnie, zawzięcie) Ja
Hi:10:16 a)greu/omai ga\r O(/sper le/On ei)s sfagE/n, pa/lin de\ metabalO\n deinO=s me o)le/keis
Hi:10:16 agreuomai gar hOsper leOn eis sfagEn, palin de metabalOn deinOs me olekeis
Hi:10:16 V1_PPI1S x D N3W_NSM P N1_ASF D x VB_AAPNSM D RP_AS V1_PAI2S
Hi:10:16 to catch for since, as just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" lion into (+acc) slaughter again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to metabolize dreadfully (grievously, vehemently) I ć
Hi:10:16 I-am-being-CATCH-ed for just as lion (nom) into (+acc) slaughter (acc) again Yet going-to-METABOLIZE (fut ptcp) (nom), upon METABOLIZE-ing (nom) dreadfully me (acc)  
Hi:10:16 Hi_10:16_1 Hi_10:16_2 Hi_10:16_3 Hi_10:16_4 Hi_10:16_5 Hi_10:16_6 Hi_10:16_7 Hi_10:16_8 Hi_10:16_9 Hi_10:16_10 Hi_10:16_11 Hi_10:16_12
Hi:10:16 x x x x x x x x x x x x
Hi:10:17 ἐπανακαινίζων ἐπ’ ἐμὲ τὴν ἔτασίν μου· ὀργῇ δὲ μεγάλῃ μοι ἐχρήσω, ἐπήγαγες δὲ ἐπ’ ἐμὲ πειρατήρια.
Hi:10:17 renewing against me my torture: and thou hast dealt with me in great anger, and thou hast brought trials upon me. (Job 10:17 Brenton)
Hi:10:17 postawisz mi świeże dowody, gniew swój umocnisz powtórnie, sprowadzisz nowe zastępy. (Job 10:17 BT_4)
Hi:10:17 ἐπανακαινίζων ἐπ’ ἐμὲ τὴν ἔτασίν μου· ὀργῇ δὲ μεγάλῃ μοι ἐχρήσω, ἐπήγαγες δὲ ἐπ’ ἐμὲ πειρατήρια.
Hi:10:17   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) δέ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) δέ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν  
Hi:10:17 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ja Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość zaś Wielki Ja By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Do na prowadź zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Hi:10:17 e)panakaini/DZOn e)p’ e)me\ tE\n e)/tasi/n mou· o)rgE=| de\ mega/lE| moi e)CHrE/sO, e)pE/gages de\ e)p’ e)me\ peiratE/ria.
Hi:10:17 epanakainiDZOn ep’ eme tEn etasin mu· orgE de megalE moi eCHrEsO, epEgages de ep’ eme peiratEria.
Hi:10:17 V1_PAPNSM P RP_AS RA_ASF N3I_ASF RP_GS N1_DSF x A1_DSF RP_DS VAI_AMI2S VBI_AAI2S x P RP_AS N2N_APN
Hi:10:17 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the ć I wrath fume, anger, rage δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] great I to use/treat (profit, advise) to upon-lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ć
Hi:10:17   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc)   me (gen) wrath (dat) Yet great ([Adj] dat) me (dat) you(sg)-were-USE/TREAT-ed you(sg)-UPON-LEAD-ed Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)  
Hi:10:17 Hi_10:17_1 Hi_10:17_2 Hi_10:17_3 Hi_10:17_4 Hi_10:17_5 Hi_10:17_6 Hi_10:17_7 Hi_10:17_8 Hi_10:17_9 Hi_10:17_10 Hi_10:17_11 Hi_10:17_12 Hi_10:17_13 Hi_10:17_14 Hi_10:17_15 Hi_10:17_16
Hi:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:18 ἵνα τί οὖν ἐκ κοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐκ ἀπέθανον, ὀφθαλμὸς δέ με οὐκ εἶδεν,
Hi:10:18 Why then didst thou bring me out of the womb? and why did I not die, and no eye see me, (Job 10:18 Brenton)
Hi:10:18 Czemuż wywiodłeś mnie z łona? Bodajbym zginął i nikt mnie nie widział, (Job 10:18 BT_4)
Hi:10:18 ἵνα τί οὖν ἐκ κοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐκ ἀπέθανον, ὀφθαλμὸς δέ με οὐκ εἶδεν,
Hi:10:18 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὖν ἐκ κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:10:18 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dlatego/wtedy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Ja By prowadzić poza I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać Oko zaś Ja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:10:18 i(/na ti/ ou)=n e)k koili/as me e)XE/gages, kai\ ou)k a)pe/Tanon, o)fTalmo\s de/ me ou)k ei)=den,
Hi:10:18 hina ti un ek koilias me eXEgages, kai uk apeTanon, ofTalmos de me uk eiden,
Hi:10:18 C RI_NSN x P N1A_GSF RP_AS VBI_AAI2S C D VBI_AAI1S N2_NSM x RP_AS D VBI_AAI3S
Hi:10:18 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. therefore/then out of (+gen) ἐξ before vowels belly I to lead out and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die eye δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:10:18 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) therefore/then out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) me (acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT and not I-DIE-ed, they-DIE-ed eye (nom) Yet me (acc) not he/she/it-SEE-ed
Hi:10:18 Hi_10:18_1 Hi_10:18_2 Hi_10:18_3 Hi_10:18_4 Hi_10:18_5 Hi_10:18_6 Hi_10:18_7 Hi_10:18_8 Hi_10:18_9 Hi_10:18_10 Hi_10:18_11 Hi_10:18_12 Hi_10:18_13 Hi_10:18_14 Hi_10:18_15
Hi:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:19 καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην; διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην;
Hi:10:19 and I become as if I had not been? for why was I not carried from the womb to the grave? (Job 10:19 Brenton)
Hi:10:19 jak ktoś, co nigdy nie istniał, od łona złożony do grobu. (Job 10:19 BT_4)
Hi:10:19 καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην; διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην;
Hi:10:19 καί ὥσ·περ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ εἰς[1] μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-)
Hi:10:19 I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ??? Przed przydechem mocnym By być By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Do (+przyspieszenie) Grób ??? Przed przydechem mocnym By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar.
Hi:10:19 kai\ O(/sper ou)k O)\n e)geno/mEn; dia\ ti/ ga\r e)k gastro\s ei)s mnE=ma ou)k a)pElla/gEn;
Hi:10:19 kai hOsper uk On egenomEn; dia ti gar ek gastros eis mnEma uk apEllagEn;
Hi:10:19 C D D V9_PAPNSM VBI_AMI1S P RI_ASN x P N3_GSF P N3M_ASN D VCI_API1S
Hi:10:19 and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" οὐχ before rough breathing to be to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as out of (+gen) ἐξ before vowels belly into (+acc) tomb οὐχ before rough breathing to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden.
Hi:10:19 and just as not while being (nom) I-was-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) for out of (+gen) belly (gen) into (+acc) tomb (nom|acc|voc) not I-was-RELIEVE-ed
Hi:10:19 Hi_10:19_1 Hi_10:19_2 Hi_10:19_3 Hi_10:19_4 Hi_10:19_5 Hi_10:19_6 Hi_10:19_7 Hi_10:19_8 Hi_10:19_9 Hi_10:19_10 Hi_10:19_11 Hi_10:19_12 Hi_10:19_13 Hi_10:19_14
Hi:10:19 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:20 ἦ οὐκ ὀλίγος ἐστὶν ὁ χρόνος τοῦ βίου μου; ἔασόν με ἀναπαύσασθαι μικρὸν
Hi:10:20 Is not the time of my life short? suffer me to rest a little, (Job 10:20 Brenton)
Hi:10:20 Czyż nie krótkie są dni mego życia? Odwróć Twój wzrok, niech trochę rozjaśnię oblicze, (Job 10:20 BT_4)
Hi:10:20 οὐκ ὀλίγος ἐστὶν χρόνος τοῦ βίου μου; ἔασόν με ἀναπαύσασθαι μικρὸν
Hi:10:20 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀλίγος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) μικρός -ά -όν
Hi:10:20 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] By być Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Życie; by żyć Ja By pozwalać Ja By odświeżać się powracaj do życia Mały [zobacz micro]
Hi:10:20 E)= ou)k o)li/gos e)sti\n o( CHro/nos tou= bi/ou mou; e)/aso/n me a)napau/sasTai mikro\n
Hi:10:20 E uk oligos estin ho CHronos tu biu mu; eason me anapausasTai mikron
Hi:10:20 D D A1_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VA_AAD2S RP_AS VA_AMN A1A_ASN
Hi:10:20 truly οὐχ before rough breathing little [see oligarchy] to be the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the life; to live I to allow I to refresh revive small [see micro]
Hi:10:20 truly not little (nom) he/she/it-is the (nom) time (nom) the (gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! me (gen) do-ALLOW-you(sg)!, going-to-ALLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) to-be-REFRESH-ed small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:10:20 Hi_10:20_1 Hi_10:20_2 Hi_10:20_3 Hi_10:20_4 Hi_10:20_5 Hi_10:20_6 Hi_10:20_7 Hi_10:20_8 Hi_10:20_9 Hi_10:20_10 Hi_10:20_11 Hi_10:20_12 Hi_10:20_13
Hi:10:20 x x x x x x x x x x x x x
Hi:10:21 πρὸ τοῦ με πορευθῆναι ὅθεν οὐκ ἀναστρέψω, εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ γνοφεράν,
Hi:10:21 before I go whence I shall not return, to a land of darkness and gloominess; (Job 10:21 Brenton)
Hi:10:21 nim pójdę, by nigdy nie wrócić, do kraju pełnego ciemności, (Job 10:21 BT_4)
Hi:10:21 πρὸ τοῦ με πορευθῆναι ὅθεν οὐκ ἀναστρέψω, εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ γνοφεράν,
Hi:10:21 πρό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅ·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σκοτεινός -ή -όν καί  
Hi:10:21 Przedtem (+informacja) Ja By iść Skąd ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ciemny I też, nawet, mianowicie
Hi:10:21 pro\ tou= me poreuTE=nai o(/Ten ou)k a)nastre/PSO, ei)s gE=n skoteinE\n kai\ gnofera/n,
Hi:10:21 pro tu me poreuTEnai hoTen uk anastrePSO, eis gEn skoteinEn kai gnoferan,
Hi:10:21 P RA_GSN RP_AS VC_APN D D VF_FAI1S P N1_ASF A1_ASF C A1A_ASF
Hi:10:21 before (+gen) the I to go from where οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) earth/land dark and also, even, namely ć
Hi:10:21 before (+gen) the (gen) me (acc) to-be-GO-ed from where not I-will-UPSET, I-should-UPSET into (+acc) earth/land (acc) dark ([Adj] acc) and  
Hi:10:21 Hi_10:21_1 Hi_10:21_2 Hi_10:21_3 Hi_10:21_4 Hi_10:21_5 Hi_10:21_6 Hi_10:21_7 Hi_10:21_8 Hi_10:21_9 Hi_10:21_10 Hi_10:21_11 Hi_10:21_12
Hi:10:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:10:22 εἰς γῆν σκότους αἰωνίου, οὗ οὐκ ἔστιν φέγγος οὐδὲ ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν.
Hi:10:22 to a land of perpetual darkness, where there is no light, neither can any one see the life of mortals. (Job 10:22 Brenton)
Hi:10:22 do ziemi czarnej jak noc, do cienia chaosu i śmierci, gdzie świecą jedynie mroki». (Job 10:22 BT_4)
Hi:10:22 εἰς γῆν σκότους αἰωνίου, οὗ οὐκ ἔστιν φέγγος οὐδὲ ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν.
Hi:10:22 εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σκότο·ς, -ους, τό αἰώνιος -ία -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φέγγο·ς, -ους, τό οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]  
Hi:10:22 Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ciemności ciemność, ciemność aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Hi:10:22 ei)s gE=n sko/tous ai)Oni/ou, ou(= ou)k e)/stin fe/ggos ou)de\ o(ra=n DZOE\n brotO=n.
Hi:10:22 eis gEn skotus aiOniu, hu uk estin fengos ude horan DZOEn brotOn.
Hi:10:22 P N1_ASF N3E_GSN A1B_GSN RR_GSM D V9_PAI3S N3E_NSN C V3_PAN N1_ASF N2_GPM
Hi:10:22 into (+acc) earth/land darkness gloom, darkness aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), life being, living, spirit; alive ć
Hi:10:22 into (+acc) earth/land (acc) darkness (gen) aeonian ([Adj] gen) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is ??? (nom|acc|voc) neither/nor to-be-SEE-ing life (acc); alive ([Adj] acc)  
Hi:10:22 Hi_10:22_1 Hi_10:22_2 Hi_10:22_3 Hi_10:22_4 Hi_10:22_5 Hi_10:22_6 Hi_10:22_7 Hi_10:22_8 Hi_10:22_9 Hi_10:22_10 Hi_10:22_11 Hi_10:22_12
Hi:10:22 x x x x x x x x x x x x