Hi:11:1 Ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
Hi:11:1 Then Sophar the Minaean answered and said, (Job 11:1 Brenton)
Hi:11:1 Wówczas zabrał głos Sofar z Naamy i tak rzekł: (Job 11:1 BT_4)
Hi:11:1 Ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ Μιναῖος λέγει
Hi:11:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:11:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:11:1 *(upolabO\n de\ *sOfar o( *minai=os le/gei
Hi:11:1 ypolabOn de sOfar ho minaios legei
Hi:11:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S
Hi:11:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:11:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:11:1 Hi_11:1_1 Hi_11:1_2 Hi_11:1_3 Hi_11:1_4 Hi_11:1_5 Hi_11:1_6
Hi:11:1 x x x x x x
Hi:11:2 Ὁ τὰ πολλὰ λέγων καὶ ἀντακούσεται· ἢ καὶ ὁ εὔλαλος οἴεται εἶναι δίκαιος; εὐλογημένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος.
Hi:11:2 He that speaks much, should also hear on the other side: or does the fluent speaker think himself to be righteous? blessed is the short lived offspring of woman. (Job 11:2 Brenton)
Hi:11:2 «Czyż nie dostanie odprawy gaduła, a wymowny człowiek ma słuszność? (Job 11:2 BT_4)
Hi:11:2 τὰ πολλὰ λέγων καὶ ἀντακούσεται· καὶ εὔλαλος οἴεται εἶναι δίκαιος; εὐλογημένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος.
Hi:11:2 ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί   ἤ[1] καί ὁ ἡ τό   οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) γεννητός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι  
Hi:11:2 Dużo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Albo I też, nawet, mianowicie By przypuszczać By być Właśnie prawy, właśnie By błogosławić Urodzony Kobiety/żona
Hi:11:2 *(o ta\ polla\ le/gOn kai\ a)ntakou/setai· E)\ kai\ o( eu)/lalos oi)/etai ei)=nai di/kaios; eu)logEme/nos gennEto\s gunaiko\s o)ligo/bios.
Hi:11:2 o ta polla legOn kai antakusetai· E kai ho eulalos oietai einai dikaios; eulogEmenos gennEtos gynaikos oligobios.
Hi:11:2 RA_NSM RA_APN A1_APN V1_PAPNSM C VF_FMI3S C C RA_NSM A1B_NSM V1_PMI3S V9_PAN A1A_NSM VM_XPPNSM A1_NSM N3K_GSF A1B_NSM
Hi:11:2 the the much to say/tell and also, even, namely ć or and also, even, namely the ć to suppose to be just righteous, just to bless born woman/wife ć
Hi:11:2 the (nom) the (nom|acc) many (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) and   or and the (nom)   he/she/it-is-being-SUPPOSE-ed to-be just ([Adj] nom) having-been-BLESS-ed (nom) born ([Adj] nom) woman/wife (gen)  
Hi:11:2 Hi_11:2_1 Hi_11:2_2 Hi_11:2_3 Hi_11:2_4 Hi_11:2_5 Hi_11:2_6 Hi_11:2_7 Hi_11:2_8 Hi_11:2_9 Hi_11:2_10 Hi_11:2_11 Hi_11:2_12 Hi_11:2_13 Hi_11:2_14 Hi_11:2_15 Hi_11:2_16 Hi_11:2_17
Hi:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:3 μὴ πολὺς ἐν ῥήμασιν γίνου, οὐ γάρ ἐστιν ὁ ἀντικρινόμενός σοι.
Hi:11:3 Be not a speaker of many words; for is there none to answer thee? (Job 11:3 Brenton)
Hi:11:3 Czy mężowie zamilkną słysząc brednie, czy szyderstwo nie otrzyma nagany? (Job 11:3 BT_4)
Hi:11:3 μὴ πολὺς ἐν ῥήμασιν γίνου, οὐ γάρ ἐστιν ἀντικρινόμενός σοι.
Hi:11:3 μή πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Hi:11:3 Nie Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Hi:11:3 mE\ polu\s e)n r(E/masin gi/nou, ou) ga/r e)stin o( a)ntikrino/meno/s soi.
Hi:11:3 mE polys en rEmasin ginu, u gar estin ho antikrinomenos soi.
Hi:11:3 D A3U_NSM P N3M_DPN V1_PMD2S D x V9_PAI3S RA_NSM V1_PMPNSM RP_DS
Hi:11:3 not much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance to become become, happen οὐχ before rough breathing for since, as to be the ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Hi:11:3 not much (nom) in/among/by (+dat) declarations (dat) be-you(sg)-being-BECOME-ed! not for he/she/it-is the (nom)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Hi:11:3 Hi_11:3_1 Hi_11:3_2 Hi_11:3_3 Hi_11:3_4 Hi_11:3_5 Hi_11:3_6 Hi_11:3_7 Hi_11:3_8 Hi_11:3_9 Hi_11:3_10 Hi_11:3_11
Hi:11:3 x x x x x x x x x x x
Hi:11:4 μὴ γὰρ λέγε ὅτι Καθαρός εἰμι τοῖς ἔργοις καὶ ἄμεμπτος ἐναντίον αὐτοῦ.
Hi:11:4 For say not, I am pure in my works, and blameless before him. (Job 11:4 Brenton)
Hi:11:4 Rzekłeś: "Nauka moja czysta, niewinny jestem w Twych oczach". (Job 11:4 BT_4)
Hi:11:4 μὴ γὰρ λέγε ὅτι Καθαρός εἰμι τοῖς ἔργοις καὶ ἄμεμπτος ἐναντίον αὐτοῦ.
Hi:11:4 μή γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἄ·μεμπτος -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:11:4 Nie Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Czysty By iść; by być Praca I też, nawet, mianowicie Nienaganny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Hi:11:4 mE\ ga\r le/ge o(/ti *kaTaro/s ei)mi toi=s e)/rgois kai\ a)/memptos e)nanti/on au)tou=.
Hi:11:4 mE gar lege hoti kaTaros eimi tois ergois kai amemptos enantion autu.
Hi:11:4 D x V1_PAD2S C A1A_NSM V9_PAI1S RA_DPN N2N_DPN C A1B_NSM P RD_GSM
Hi:11:4 not for since, as to say/tell because/that clean to go; to be the work and also, even, namely blameless in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Hi:11:4 not for be-you(sg)-SAY/TELL-ing! because/that clean ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am the (dat) works (dat) and blameless ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:11:4 Hi_11:4_1 Hi_11:4_2 Hi_11:4_3 Hi_11:4_4 Hi_11:4_5 Hi_11:4_6 Hi_11:4_7 Hi_11:4_8 Hi_11:4_9 Hi_11:4_10 Hi_11:4_11 Hi_11:4_12
Hi:11:4 x x x x x x x x x x x x
Hi:11:5 ἀλλὰ πῶς ἂν ὁ κύριος λαλήσαι πρὸς σέ; καὶ ἀνοίξει χείλη αὐτοῦ μετὰ σοῦ.
Hi:11:5 But oh that the Lord would speak to thee, and open his lips to thee! (Job 11:5 Brenton)
Hi:11:5 Lecz gdyby Bóg przemówił i zaczął z tobą rozmawiać, (Job 11:5 BT_4)
Hi:11:5 ἀλλὰ πῶς ἂν κύριος λαλήσαι πρὸς σέ; καὶ ἀνοίξει χείλη αὐτοῦ μετὰ σοῦ.
Hi:11:5 ἀλλά πῶς[1] ἄν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:11:5 Ale Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Otwarcie; by otwierać Warga On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Hi:11:5 a)lla\ pO=s a)/n o( ku/rios lalE/sai pro\s se/; kai\ a)noi/Xei CHei/lE au)tou= meta\ sou=.
Hi:11:5 alla pOs an ho kyrios lalEsai pros se; kai anoiXei CHeilE autu meta su.
Hi:11:5 C D x RA_NSM N2_NSM VA_AAN P RP_AS C VF_FAI3S N3E_APN RD_GSM P RP_GS
Hi:11:5 but how ever (if ever) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely opening; to open up lip he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Hi:11:5 but how ever the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) lips (nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:11:5 Hi_11:5_1 Hi_11:5_2 Hi_11:5_3 Hi_11:5_4 Hi_11:5_5 Hi_11:5_6 Hi_11:5_7 Hi_11:5_8 Hi_11:5_9 Hi_11:5_10 Hi_11:5_11 Hi_11:5_12 Hi_11:5_13 Hi_11:5_14
Hi:11:5 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:6 εἶτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας, ὅτι διπλοῦς ἔσται τῶν κατὰ σέ· καὶ τότε γνώσῃ ὅτι ἄξιά σοι ἀπέβη ἀπὸ κυρίου ὧν ἡμάρτηκας.
Hi:11:6 Then shall he declare to thee the power of wisdom; for it shall be double of that which is with thee: and then shalt thou know, that a just recompence of thy sins has come to thee from the Lord. (Job 11:6 Brenton)
Hi:11:6 objawił ci tajniki rozumu, gdyż wieloraka to mądrość: poznałbyś, ile Bóg ci zapomniał. (Job 11:6 BT_4)
Hi:11:6 εἶτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας, ὅτι διπλοῦς ἔσται τῶν κατὰ σέ· καὶ τότε γνώσῃ ὅτι ἄξιά σοι ἀπέβη ἀπὸ κυρίου ὧν ἡμάρτηκας.
Hi:11:6 εἶτα/εἶτεν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δύναμις, -εως, ἡ σοφία, -ας, ἡ ὅτι δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τότε γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἄξιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Hi:11:6 Wtedy By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zdolność Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ponieważ/tamto Podwójnie/podwójnie By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By grzeszyć
Hi:11:6 ei)=ta a)naggelei= soi du/namin sofi/as, o(/ti diplou=s e)/stai tO=n kata\ se/· kai\ to/te gnO/sE| o(/ti a)/Xia/ soi a)pe/bE a)po\ kuri/ou O(=n E(ma/rtEkas.
Hi:11:6 eita anangelei soi dynamin sofias, hoti diplus estai tOn kata se· kai tote gnOsE hoti aXia soi apebE apo kyriu hOn hEmartEkas.
Hi:11:6 D VF2_FAI3S RP_DS N3I_ASF N1A_GSF C A1C_NSM VF_FMI3S RA_GPN P RP_AS C D VF_FMI2S C A1A_NPN RP_DS VZI_AAI3S P N2_GSM RR_GPN VX_XAI2S
Hi:11:6 then to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub ability sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] because/that double/twofold to be the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely then to know i.e. recognize. because/that eligible worthwhile; valuable you; your/yours(sg); to rub worn, rub to get out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to sin
Hi:11:6 then he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ability (acc) sapience (gen) because/that double/twofold (nom|voc), double/twofold (acc) he/she/it-will-be the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and then you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that eligible ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-GET OUT-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (gen) you(sg)-have-SIN-ed
Hi:11:6 Hi_11:6_1 Hi_11:6_2 Hi_11:6_3 Hi_11:6_4 Hi_11:6_5 Hi_11:6_6 Hi_11:6_7 Hi_11:6_8 Hi_11:6_9 Hi_11:6_10 Hi_11:6_11 Hi_11:6_12 Hi_11:6_13 Hi_11:6_14 Hi_11:6_15 Hi_11:6_16 Hi_11:6_17 Hi_11:6_18 Hi_11:6_19 Hi_11:6_20 Hi_11:6_21 Hi_11:6_22
Hi:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:7 ἦ ἴχνος κυρίου εὑρήσεις ἢ εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου, ἃ ἐποίησεν ὁ παντοκράτωρ;
Hi:11:7 Wilt thou find out the traces of the Lord? or hast thou come to the end of that which the Almighty has made? (Job 11:7 Brenton)
Hi:11:7 Czy dosięgniesz głębin Boga, dotrzesz do granic Wszechmocnego? (Job 11:7 BT_4)
Hi:11:7 ἴχνος κυρίου εὑρήσεις εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου, ἐποίησεν παντοκράτωρ;
Hi:11:7 ἦ[2] ἴχνο·ς, -ους, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Hi:11:7 Naprawdę Ślad Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znajdować Albo Do (+przyspieszenie) Ostatni By sięgać Kto/, który/, który By czynić/rób Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Hi:11:7 E)= i)/CHnos kuri/ou eu(rE/seis E)\ ei)s ta\ e)/sCHata a)fi/kou, a(/ e)poi/Esen o( pantokra/tOr;
Hi:11:7 E iCHnos kyriu heurEseis E eis ta esCHata afiku, ha epoiEsen ho pantokratOr;
Hi:11:7 D N3E_ASN N2_GSM VF_FAI2S C P RA_APN A1_APN VB_AMI2S RR_APN VAI_AAI3S RA_NSM N3R_NSM
Hi:11:7 truly footstep lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to find or into (+acc) the last to reach who/whom/which to do/make the Almighty ruler of all going before all
Hi:11:7 truly footstep (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-will-FIND or into (+acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) be-you(sg)-REACH-ed!, you(sg)-were-REACH-ed who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) Almighty ruler of all (nom)
Hi:11:7 Hi_11:7_1 Hi_11:7_2 Hi_11:7_3 Hi_11:7_4 Hi_11:7_5 Hi_11:7_6 Hi_11:7_7 Hi_11:7_8 Hi_11:7_9 Hi_11:7_10 Hi_11:7_11 Hi_11:7_12 Hi_11:7_13
Hi:11:7 x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:8 ὑψηλὸς ὁ οὐρανός, καὶ τί ποιήσεις; βαθύτερα δὲ τῶν ἐν ᾅδου τί οἶδας;
Hi:11:8 Heaven is high; and what wilt thou do? and there are deeper things than those in hell; what dost thou know? (Job 11:8 Brenton)
Hi:11:8 Wyższe nad niebo. Przenikniesz? Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz? (Job 11:8 BT_4)
Hi:11:8 ὑψηλὸς οὐρανός, καὶ τί ποιήσεις; βαθύτερα δὲ τῶν ἐν ᾅδου τί οἶδας;
Hi:11:8 ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βαθύ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βαθύς) δέ ὁ ἡ τό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Hi:11:8 Podniesiony Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Głębszy zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Hi:11:8 u(PSElo\s o( ou)rano/s, kai\ ti/ poiE/seis; baTu/tera de\ tO=n e)n a(/|dou ti/ oi)=das;
Hi:11:8 hyPSElos ho uranos, kai ti poiEseis; baTytera de tOn en hadu ti oidas;
Hi:11:8 A1_NSM RA_NSM N2_NSM C RI_ASN VF_FAI2S A1A_APNC x RA_GPM P N1M_GSM RI_ASN VX_XAI2S
Hi:11:8 elevated the sky/heaven and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make deeper δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Hi:11:8 elevated ([Adj] nom) the (nom) sky/heaven (nom) and who/what/why (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE deeper ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) Yet the (gen) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! who/what/why (nom|acc) you(sg)-have-PERCEIVE-ed
Hi:11:8 Hi_11:8_1 Hi_11:8_2 Hi_11:8_3 Hi_11:8_4 Hi_11:8_5 Hi_11:8_6 Hi_11:8_7 Hi_11:8_8 Hi_11:8_9 Hi_11:8_10 Hi_11:8_11 Hi_11:8_12 Hi_11:8_13
Hi:11:8 x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:9 ἢ μακρότερα μέτρου γῆς ἢ εὔρους θαλάσσης;
Hi:11:9 Or longer than the measure of the earth, or the breadth of the sea. (Job 11:9 Brenton)
Hi:11:9 Powierzchnią dłuższe od ziemi i szersze nawet od morza. (Job 11:9 BT_4)
Hi:11:9 μακρότερα μέτρου γῆς εὔρους θαλάσσης;
Hi:11:9 ἤ[1] μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός) μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἤ[1] εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] θάλασσα, -ης, ἡ
Hi:11:9 Albo Dalej Miara; by mierzyć Ziemi/ziemia Albo Znajduj szerokość Morze
Hi:11:9 E)\ makro/tera me/trou gE=s E)\ eu)/rous Tala/ssEs;
Hi:11:9 E makrotera metru gEs E eurus TalassEs;
Hi:11:9 C A1A_APNC N2N_GSN N1_GSF C N3E_GSN N1S_GSF
Hi:11:9 or farther measure; to measure earth/land or find width sea
Hi:11:9 or farther ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed! earth/land (gen) or find (gen) sea (gen)
Hi:11:9 Hi_11:9_1 Hi_11:9_2 Hi_11:9_3 Hi_11:9_4 Hi_11:9_5 Hi_11:9_6 Hi_11:9_7
Hi:11:9 x x x x x x x
Hi:11:10 ἐὰν δὲ καταστρέψῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ἐποίησας;
Hi:11:10 And if he should overthrow all things, who will say to him, What hast thou done? (Job 11:10 Brenton)
Hi:11:10 Gdy przechodzi, nakłada więzy, woła na sąd, kto zabroni? (Job 11:10 BT_4)
Hi:11:10 ἐὰν δὲ καταστρέψῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ἐποίησας;
Hi:11:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:11:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
Hi:11:10 e)a\n de\ katastre/PSE| ta\ pa/nta, ti/s e)rei= au)tO=| *ti/ e)poi/Esas;
Hi:11:10 ean de katastrePSE ta panta, tis erei autO ti epoiEsas;
Hi:11:10 C x VF_FMI2S RA_APN A3_APN RI_NSM VF2_FAI3S RD_DSM RI_ASN VAI_AAI2S
Hi:11:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the every all, each, every, the whole of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
Hi:11:10 if-ever Yet you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) who/what/why (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed
Hi:11:10 Hi_11:10_1 Hi_11:10_2 Hi_11:10_3 Hi_11:10_4 Hi_11:10_5 Hi_11:10_6 Hi_11:10_7 Hi_11:10_8 Hi_11:10_9 Hi_11:10_10
Hi:11:10 x x x x x x x x x x
Hi:11:11 αὐτὸς γὰρ οἶδεν ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα οὐ παρόψεται.
Hi:11:11 For he knows the works of transgressors; and when he sees wickedness, he will not overlook it. (Job 11:11 Brenton)
Hi:11:11 Ludzie podstępni są Mu jawni, widzi zło, bo uważa. (Job 11:11 BT_4)
Hi:11:11 αὐτὸς γὰρ οἶδεν ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα οὐ παρόψεται.
Hi:11:11 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἔργον, -ου, τό ἄ·νομος -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ἄ·τοπος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Hi:11:11 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Praca Na zewnątrz prawa By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zaś Nie na miejscu Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym  
Hi:11:11 au)to\s ga\r oi)=den e)/rga a)no/mOn, i)dO\n de\ a)/topa ou) paro/PSetai.
Hi:11:11 autos gar oiden erga anomOn, idOn de atopa u paroPSetai.
Hi:11:11 RD_NSM x VX_XAI3S N2N_APN A1B_GPM VB_AAPNSM x A1B_APN D VF_FMI3S
Hi:11:11 he/she/it/same for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with work outside the law to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of place not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing  
Hi:11:11 he/it/same (nom) for he/she/it-has-PERCEIVE-ed works (nom|acc|voc) outside the law ([Adj] gen) upon SEE-ing (nom) Yet out of place ([Adj] nom|acc|voc) not  
Hi:11:11 Hi_11:11_1 Hi_11:11_2 Hi_11:11_3 Hi_11:11_4 Hi_11:11_5 Hi_11:11_6 Hi_11:11_7 Hi_11:11_8 Hi_11:11_9 Hi_11:11_10
Hi:11:11 x x x x x x x x x x
Hi:11:12 ἄνθρωπος δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις, βροτὸς δὲ γεννητὸς γυναικὸς ἴσα ὄνῳ ἐρημίτῃ.
Hi:11:12 But man vainly buoys himself up with words; and a mortal born of woman is like an ass in the desert. (Job 11:12 Brenton)
Hi:11:12 Lekkoduch niech się hamuje, a płochy niech wejdzie w siebie. (Job 11:12 BT_4)
Hi:11:12 ἄνθρωπος δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις, βροτὸς δὲ γεννητὸς γυναικὸς ἴσα ὄνῳ ἐρημίτῃ.
Hi:11:12 ἄνθρωπος, -ου, ὁ δέ ἄλλως   λόγος, -ου, ὁ   δέ γεννητός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἴσος -η -ον ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-)  
Hi:11:12 Ludzki zaś Inaczej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. zaś Urodzony Kobiety/żona Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Osła/osioł; by mieć korzyść z
Hi:11:12 a)/nTrOpos de\ a)/llOs nE/CHetai lo/gois, broto\s de\ gennEto\s gunaiko\s i)/sa o)/nO| e)rEmi/tE|.
Hi:11:12 anTrOpos de allOs nECHetai logois, brotos de gennEtos gynaikos isa onO erEmitE.
Hi:11:12 N2_NSM x D V1_PMI3S N2_DPM N2_NSM x A1_NSM N3K_GSF D N2_DSM N1M_DSM
Hi:11:12 human δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] otherwise ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] born woman/wife resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical ass/donkey; to have benefit of ć
Hi:11:12 human (nom) Yet otherwise   words (dat)   Yet born ([Adj] nom) woman/wife (gen) resemble ([Adj] nom|acc|voc) ass/donkey (dat); he/she/it-happens-to-HAVE BENEFIT OF (opt)  
Hi:11:12 Hi_11:12_1 Hi_11:12_2 Hi_11:12_3 Hi_11:12_4 Hi_11:12_5 Hi_11:12_6 Hi_11:12_7 Hi_11:12_8 Hi_11:12_9 Hi_11:12_10 Hi_11:12_11 Hi_11:12_12
Hi:11:12 x x x x x x x x x x x x
Hi:11:13 εἰ γὰρ σὺ καθαρὰν ἔθου τὴν καρδίαν σου, ὑπτιάζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτόν,
Hi:11:13 For if thou hast made thine heart pure, and liftest up thine hands towards him; (Job 11:13 Brenton)
Hi:11:13 Gdy będziesz miał wierne serce, do Niego wzniesiesz swe ręce, (Job 11:13 BT_4)
Hi:11:13 εἰ γὰρ σὺ καθαρὰν ἔθου τὴν καρδίαν σου, ὑπτιάζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτόν,
Hi:11:13 εἰ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθαρός -ά -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:11:13 Jeżeli Dla odtąd, jak Ty Czysty By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) zaś Ręka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Hi:11:13 ei) ga\r su\ kaTara\n e)/Tou tE\n kardi/an sou, u(ptia/DZeis de\ CHei=ras pro\s au)to/n,
Hi:11:13 ei gar sy kaTaran eTu tEn kardian su, hyptiaDZeis de CHeiras pros auton,
Hi:11:13 C x RP_NS A1A_ASF VEI_AMI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS V1_PAI2S x N3_APF P RD_ASM
Hi:11:13 if for since, as you clean to place lay, put, set, situate, station the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Hi:11:13 if for you(sg) (nom) clean ([Adj] acc) you(sg)-were-PLACE-ed the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   Yet hands (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Hi:11:13 Hi_11:13_1 Hi_11:13_2 Hi_11:13_3 Hi_11:13_4 Hi_11:13_5 Hi_11:13_6 Hi_11:13_7 Hi_11:13_8 Hi_11:13_9 Hi_11:13_10 Hi_11:13_11 Hi_11:13_12 Hi_11:13_13
Hi:11:13 x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:14 εἰ ἄνομόν τί ἐστιν ἐν χερσίν σου, πόρρω ποίησον αὐτὸ ἀπὸ σοῦ, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου μὴ αὐλισθήτω.
Hi:11:14 if there is any iniquity in thy hands, put if far from thee, and let not unrighteousness lodge in thy habitation. (Job 11:14 Brenton)
Hi:11:14 gdy odsuniesz dłonie od występku i nie ścierpisz grzechu w namiocie - (Job 11:14 BT_4)
Hi:11:14 εἰ ἄνομόν τί ἐστιν ἐν χερσίν σου, πόρρω ποίησον αὐτὸ ἀπὸ σοῦ, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου μὴ αὐλισθήτω.
Hi:11:14 εἰ ἄ·νομος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόρρω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·δικία, -ας, ἡ δέ ἐν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-)
Hi:11:14 Jeżeli Na zewnątrz prawa Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) ??? By czynić/rób On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zły uczynki zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Nie By spędzać {By wydawać} noc
Hi:11:14 ei) a)/nomo/n ti/ e)stin e)n CHersi/n sou, po/rrO poi/Eson au)to\ a)po\ sou=, a)diki/a de\ e)n diai/tE| sou mE\ au)lisTE/tO.
Hi:11:14 ei anomon ti estin en CHersin su, porrO poiEson auto apo su, adikia de en diaitE su mE aulisTEtO.
Hi:11:14 C A1B_NSN RI_NSN V9_PAI3S P N3_DPF RP_GS D VA_AAD2S RD_ASN P RP_GS N1A_NSF x P N1S_DSF RP_GS D VS_APD3S
Hi:11:14 if outside the law who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) ??? to do/make he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wrongdoing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć you; your/yours(sg) not to spend the night
Hi:11:14 if outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) it/same (nom|acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wrongdoing (nom|voc) Yet in/among/by (+dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not let-him/her/it-be-SPEND-ed-THE-NIGHT!
Hi:11:14 Hi_11:14_1 Hi_11:14_2 Hi_11:14_3 Hi_11:14_4 Hi_11:14_5 Hi_11:14_6 Hi_11:14_7 Hi_11:14_8 Hi_11:14_9 Hi_11:14_10 Hi_11:14_11 Hi_11:14_12 Hi_11:14_13 Hi_11:14_14 Hi_11:14_15 Hi_11:14_16 Hi_11:14_17 Hi_11:14_18 Hi_11:14_19
Hi:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:15 οὕτως γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ πρόσωπον ὥσπερ ὕδωρ καθαρόν, ἐκδύσῃ δὲ ῥύπον καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς·
Hi:11:15 For thus shall thy countenance shine again, as pure water; and thou shalt divest thyself of uncleanness, and shalt not fear. (Job 11:15 Brenton)
Hi:11:15 to głowę podniesiesz: bez winyś; staniesz się mocnym: bez lęku. (Job 11:15 BT_4)
Hi:11:15 οὕτως γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ πρόσωπον ὥσπερ ὕδωρ καθαρόν, ἐκδύσῃ δὲ ῥύπον καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς·
Hi:11:15 οὕτως/οὕτω γάρ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὥσ·περ ὕδωρ, ὕδατος, τό καθαρός -ά -όν ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) δέ ῥύπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Hi:11:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) Twarz Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda Czysty By rozbierać się zaś Brud I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się
Hi:11:15 ou(/tOs ga\r a)nala/mPSei sou to\ pro/sOpon O(/sper u(/dOr kaTaro/n, e)kdu/sE| de\ r(u/pon kai\ ou) mE\ fobETE=|s·
Hi:11:15 hutOs gar analamPSei su to prosOpon hOsper hydOr kaTaron, ekdysE de rypon kai u mE fobETEs·
Hi:11:15 D x VF_FMI2S RP_GS RA_ASN N2N_ASN D N3_NSN A1A_NSN VF_FMI2S x N2_ASN C D D VC_APS2S
Hi:11:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] for since, as ć you; your/yours(sg) the face just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" water clean to undress δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dirt and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fear
Hi:11:15 thusly/like this for   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) just as water (nom|acc|voc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-UNDRESS-ed, he/she/it-should-UNDRESS, you(sg)-should-be-UNDRESS-ed Yet dirt (acc) and not not you(sg)-should-be-FEAR-ed
Hi:11:15 Hi_11:15_1 Hi_11:15_2 Hi_11:15_3 Hi_11:15_4 Hi_11:15_5 Hi_11:15_6 Hi_11:15_7 Hi_11:15_8 Hi_11:15_9 Hi_11:15_10 Hi_11:15_11 Hi_11:15_12 Hi_11:15_13 Hi_11:15_14 Hi_11:15_15 Hi_11:15_16
Hi:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:16 καὶ τὸν κόπον ἐπιλήσῃ ὥσπερ κῦμα παρελθὸν καὶ οὐ πτοηθήσῃ·
Hi:11:16 And thou shalt forget trouble, as a wave that has passed by; and thou shalt not be scared. (Job 11:16 Brenton)
Hi:11:16 Cierpienie twe pójdzie w niepamięć, jak deszcz miniony je wspomnisz. (Job 11:16 BT_4)
Hi:11:16 καὶ τὸν κόπον ἐπιλήσῃ ὥσπερ κῦμα παρελθὸν καὶ οὐ πτοηθήσῃ·
Hi:11:16 καί ὁ ἡ τό κόπος, -ου, ὁ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὥσ·περ κῦμα[τ], -ατος, τό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-)
Hi:11:16 I też, nawet, mianowicie Praca trudzą się By zaniedbywać Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Fala puchną, unoszą się By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Hi:11:16 kai\ to\n ko/pon e)pilE/sE| O(/sper ku=ma parelTo\n kai\ ou) ptoETE/sE|·
Hi:11:16 kai ton kopon epilEsE hOsper kyma parelTon kai u ptoETEsE·
Hi:11:16 C RA_ASM N2_ASM VF_FMI2S D N3M_ASN VB_AAPASN C D VC_FPI2S
Hi:11:16 and also, even, namely the labor toil to neglect just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wave swell, waft to pass by go by, beside, or past and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Hi:11:16 and the (acc) labor (acc) you(sg)-will-be-NEGLECT-ed just as wave (nom|acc|voc) do-PASS BY-you(sg)!, upon PASS BY-ing (nom|acc|voc, voc) and not you(sg)-will-be-???-ed
Hi:11:16 Hi_11:16_1 Hi_11:16_2 Hi_11:16_3 Hi_11:16_4 Hi_11:16_5 Hi_11:16_6 Hi_11:16_7 Hi_11:16_8 Hi_11:16_9 Hi_11:16_10
Hi:11:16 x x x x x x x x x x
Hi:11:17 ἡ δὲ εὐχή σου ὥσπερ ἑωσφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι ζωή·
Hi:11:17 And thy prayer shall be as the morning star, and life shall arise to thee as from the noonday. (Job 11:17 Brenton)
Hi:11:17 Życie roztoczy swój blask jak południe, mrok się przemieni w poranek. (Job 11:17 BT_4)
Hi:11:17 δὲ εὐχή σου ὥσπερ ἑωσφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι ζωή·
Hi:11:17 ὁ ἡ τό δέ εὐχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥσ·περ   ἐκ δέ μεσημβρία, -ας, ἡ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Hi:11:17 zaś Ślub Ty; twój/twój(sg) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Południe By podnosić się wiosnę {sprężynę} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Hi:11:17 E( de\ eu)CHE/ sou O(/sper e(Osfo/ros, e)k de\ mesEmbri/as a)natelei= soi DZOE/·
Hi:11:17 hE de euCHE su hOsper heOsforos, ek de mesEmbrias anatelei soi DZOE·
Hi:11:17 RA_NSF x N1_NSF RP_GS D N2_NSM P x N1A_GSF VF2_FAI3S RP_DS N1_NSF
Hi:11:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vow you; your/yours(sg) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] noon to rise spring up you; your/yours(sg); to rub worn, rub life being, living, spirit; alive
Hi:11:17 the (nom) Yet vow (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just as   out of (+gen) Yet noon (gen), noons (acc) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc)
Hi:11:17 Hi_11:17_1 Hi_11:17_2 Hi_11:17_3 Hi_11:17_4 Hi_11:17_5 Hi_11:17_6 Hi_11:17_7 Hi_11:17_8 Hi_11:17_9 Hi_11:17_10 Hi_11:17_11 Hi_11:17_12
Hi:11:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:11:18 πεποιθώς τε ἔσῃ ὅτι ἔστιν σοι ἐλπίς, ἐκ δὲ μερίμνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί σοι εἰρήνη.
Hi:11:18 And thou shalt be confident, because thou hast hope; and peace shall dawn to thee from out of anxiety and care. (Job 11:18 Brenton)
Hi:11:18 Pełen nadziei, ufności, odpoczniesz bezpiecznie strzeżony. (Job 11:18 BT_4)
Hi:11:18 πεποιθώς τε ἔσῃ ὅτι ἔστιν σοι ἐλπίς, ἐκ δὲ μερίμνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί σοι εἰρήνη.
Hi:11:18 πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐκ δέ μέριμνα, -ης, ἡ καί   ἀνα·φαίνω (ανα+φαιν-, ανα+φαν(ε)·[σ]-, ανα+φαν·[σ]-, -, -, ανα+φαν·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰρήνη, -ης, ἡ
Hi:11:18 By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I [umieszczona z tyłu współrzędna] By być Ponieważ/tamto By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Miej nadzieję/oczekiwanie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Niepokój się I też, nawet, mianowicie Na światło w górze Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pokój
Hi:11:18 pepoiTO/s te e)/sE| o(/ti e)/stin soi e)lpi/s, e)k de\ meri/mnEs kai\ fronti/dos a)nafanei=tai/ soi ei)rE/nE.
Hi:11:18 pepoiTOs te esE hoti estin soi elpis, ek de merimnEs kai frontidos anafaneitai soi eirEnE.
Hi:11:18 VX_XAPNSM x VF_FMI2S C V9_PAI3S RP_DS N3D_NSF P x N1S_GSF C N3D_GSF VF2_FMI3S RP_DS N1_NSF
Hi:11:18 to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and [postpositive coordinate] to be because/that to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub hope/expectation out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] worry and also, even, namely ć to light up you; your/yours(sg); to rub worn, rub peace
Hi:11:18 having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) and [postpositive coordinate] you(sg)-will-be because/that he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) hope/expectation (nom) out of (+gen) Yet worry (gen) and   he/she/it-will-be-LIGHT-ed-UP you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peace (nom|voc)
Hi:11:18 Hi_11:18_1 Hi_11:18_2 Hi_11:18_3 Hi_11:18_4 Hi_11:18_5 Hi_11:18_6 Hi_11:18_7 Hi_11:18_8 Hi_11:18_9 Hi_11:18_10 Hi_11:18_11 Hi_11:18_12 Hi_11:18_13 Hi_11:18_14 Hi_11:18_15
Hi:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:19 ἡσυχάσεις γάρ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ πολεμῶν σε· μεταβαλόμενοι δὲ πολλοί σου δεηθήσονται.
Hi:11:19 For thou shalt be at ease, and there shall be no one to fight against thee; and many shall charge, and make supplication to thee. (Job 11:19 Brenton)
Hi:11:19 Nikt nie zakłóci spokoju, a wielu ci będzie schlebiało. (Job 11:19 BT_4)
Hi:11:19 ἡσυχάσεις γάρ, καὶ οὐκ ἔσται πολεμῶν σε· μεταβαλόμενοι δὲ πολλοί σου δεηθήσονται.
Hi:11:19 ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) γάρ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) δέ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Hi:11:19 By uspokajać się ize Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Ty; twój/twój(sg) By metabolizować zaś Dużo Ty; twój/twój(sg) By potrzebować/wymagać
Hi:11:19 E(suCHa/seis ga/r, kai\ ou)k e)/stai o( polemO=n se· metabalo/menoi de\ polloi/ sou deETE/sontai.
Hi:11:19 hEsyCHaseis gar, kai uk estai ho polemOn se· metabalomenoi de polloi su deETEsontai.
Hi:11:19 VF_FAI2S x C D VF_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS VB_AMPNPM x A1_NPM RP_GS VC_FPI3P
Hi:11:19 to quiet-ize for since, as and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the war [see polemic]; to fight war you; your/yours(sg) to metabolize δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] much you; your/yours(sg) to need/require
Hi:11:19 you(sg)-will-QUIET-IZE for and not he/she/it-will-be the (nom) wars (gen); while FIGHT-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon being-METABOLIZE-ed (nom|voc) Yet many (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-NEED/REQUIRE-ed
Hi:11:19 Hi_11:19_1 Hi_11:19_2 Hi_11:19_3 Hi_11:19_4 Hi_11:19_5 Hi_11:19_6 Hi_11:19_7 Hi_11:19_8 Hi_11:19_9 Hi_11:19_10 Hi_11:19_11 Hi_11:19_12 Hi_11:19_13
Hi:11:19 x x x x x x x x x x x x x
Hi:11:20 σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει· ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια, ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεβῶν τακήσονται.
Hi:11:20 But safety shall fail them; for their hope is destruction, and the eyes of the ungodly shall waste away. (Job 11:20 Brenton)
Hi:11:20 Lecz oczy występnych osłabną, nie znajdą dla siebie schronienia, ufność ich - wyzionąć ducha». (Job 11:20 BT_4)
Hi:11:20 σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει· γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια, ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεβῶν τακήσονται.
Hi:11:20 σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Hi:11:20 Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność zaś On/ona/to/to samo By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Dla odtąd, jak Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie Oko zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By topnieć
Hi:11:20 sOtEri/a de\ au)tou\s a)polei/PSei· E( ga\r e)lpi\s au)tO=n a)pO/leia, o)fTalmoi\ de\ a)sebO=n takE/sontai.
Hi:11:20 sOtEria de autus apoleiPSei· hE gar elpis autOn apOleia, ofTalmoi de asebOn takEsontai.
Hi:11:20 N1A_NSF x RD_APM VF_FAI3S RA_NSF x N3D_NSF RD_GPM N1A_NSF N2_NPM x A3H_GPM VD_FPI3P
Hi:11:20 salvation/deliverance; saving δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to Remain [from] (left behind, deserted) the for since, as hope/expectation he/she/it/same annihilation, destruction eye δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to melt
Hi:11:20 salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) Yet them/same (acc) he/she/it-will-REMAIN [FROM], you(sg)-will-be-REMAIN [FROM]-ed (classical) the (nom) for hope/expectation (nom) them/same (gen) annihilation, destruction (nom|voc) eyes (nom|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) they-will-be-MELT-ed
Hi:11:20 Hi_11:20_1 Hi_11:20_2 Hi_11:20_3 Hi_11:20_4 Hi_11:20_5 Hi_11:20_6 Hi_11:20_7 Hi_11:20_8 Hi_11:20_9 Hi_11:20_10 Hi_11:20_11 Hi_11:20_12 Hi_11:20_13
Hi:11:20 x x x x x x x x x x x x x