Hi:9:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:9:1 Then Job answered and said, (Job 9:1 Brenton)
Hi:9:1 Hiob na to tak odpowiedział: (Job 9:1 BT_4)
Hi:9:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:9:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:9:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:9:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:9:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:9:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:9:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:9:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:9:1 Hi_9:1_1 Hi_9:1_2 Hi_9:1_3 Hi_9:1_4
Hi:9:1 x x x x
Hi:9:2 Ἐπ’ ἀληθείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστίν· πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς παρὰ κυρίῳ;
Hi:9:2 I know of a truth that it is so: for how shall a mortal man be just before the Lord? (Job 9:2 Brenton)
Hi:9:2 «Istotnie. Ja wiem, że to prawda. Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? (Job 9:2 BT_4)
Hi:9:2 Ἐπ’ ἀληθείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστίν· πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς παρὰ κυρίῳ;
Hi:9:2 ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πῶς[1] γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον   παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:9:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Jak Dla odtąd, jak By być Właśnie prawy, właśnie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:9:2 *)ep’ a)lETei/as oi)=da o(/ti ou(/tOs e)sti/n· pO=s ga\r e)/stai di/kaios broto\s para\ kuri/O|;
Hi:9:2 ep’ alETeias oida hoti hutOs estin· pOs gar estai dikaios brotos para kyriO;
Hi:9:2 P N1A_GSF VX_XAI1S C D V9_PAI3S D x VF_FMI3S A1A_NSM N2_NSM P N2_DSM
Hi:9:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be how for since, as to be just righteous, just ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:9:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) I-have-PERCEIVE-ed because/that thusly/like this he/she/it-is how for he/she/it-will-be just ([Adj] nom)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Hi:9:2 Hi_9:2_1 Hi_9:2_2 Hi_9:2_3 Hi_9:2_4 Hi_9:2_5 Hi_9:2_6 Hi_9:2_7 Hi_9:2_8 Hi_9:2_9 Hi_9:2_10 Hi_9:2_11 Hi_9:2_12 Hi_9:2_13
Hi:9:2 x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:3 ἐὰν γὰρ βούληται κριθῆναι αὐτῷ, οὐ μὴ ὑπακούσῃ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸς ἕνα λόγον αὐτοῦ ἐκ χιλίων.
Hi:9:3 For if he would enter into judgment with him, God would not hearken to him, so that he should answer to one of his charges of a thousand. (Job 9:3 Brenton)
Hi:9:3 Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. (Job 9:3 BT_4)
Hi:9:3 ἐὰν γὰρ βούληται κριθῆναι αὐτῷ, οὐ μὴ ὑπακούσῃ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸς ἕνα λόγον αὐτοῦ ἐκ χιλίων.
Hi:9:3 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) πρός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χίλιοι -αι -α
Hi:9:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By planować/decyduj się/zamierzaj By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By być posłusznym On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie By mówić przeciw Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Tysiąc
Hi:9:3 e)a\n ga\r bou/lEtai kriTE=nai au)tO=|, ou) mE\ u(pakou/sE| au)tO=|, i(/na mE\ a)ntei/pE| pro\s e(/na lo/gon au)tou= e)k CHili/On.
Hi:9:3 ean gar bulEtai kriTEnai autO, u mE hypakusE autO, hina mE anteipE pros hena logon autu ek CHiliOn.
Hi:9:3 C x V1_PMS3S VC_APN RD_DSM D D VA_AAS3S RD_DSM C D VB_AAS3S P A3_ASM N2_ASM RD_GSM P A1A_GPM
Hi:9:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to plan/determine/intend to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to obey he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to speak against toward (+acc,+gen,+dat) one word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels thousand
Hi:9:3 if-ever for he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-JUDGE-ed him/it/same (dat) not not you(sg)-will-be-OBEY-ed, he/she/it-should-OBEY, you(sg)-should-be-OBEY-ed him/it/same (dat) so that / in order to /because not he/she/it-should-SPEAK-AGAINST, you(sg)-should-be-SPEAK-ed-AGAINST toward (+acc,+gen,+dat) one (acc) word (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) thousand (gen)
Hi:9:3 Hi_9:3_1 Hi_9:3_2 Hi_9:3_3 Hi_9:3_4 Hi_9:3_5 Hi_9:3_6 Hi_9:3_7 Hi_9:3_8 Hi_9:3_9 Hi_9:3_10 Hi_9:3_11 Hi_9:3_12 Hi_9:3_13 Hi_9:3_14 Hi_9:3_15 Hi_9:3_16 Hi_9:3_17 Hi_9:3_18
Hi:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:4 σοφὸς γάρ ἐστιν διανοίᾳ, κραταιός τε καὶ μέγας· τίς σκληρὸς γενόμενος ἐναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν;
Hi:9:4 For he is wise in mind, and mighty, and great: who has hardened himself against him and endured? (Job 9:4 Brenton)
Hi:9:4 Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? (Job 9:4 BT_4)
Hi:9:4 σοφὸς γάρ ἐστιν διανοίᾳ, κραταιός τε καὶ μέγας· τίς σκληρὸς γενόμενος ἐναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν;
Hi:9:4 σοφός -ή -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά·νοια, -ας, ἡ κραταιός -ά -όν τέ καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σκληρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
Hi:9:4 Mądry Dla odtąd, jak By być Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Poruszaj się kołysać berło I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Wielki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
Hi:9:4 sofo\s ga/r e)stin dianoi/a|, krataio/s te kai\ me/gas· ti/s sklEro\s geno/menos e)nanti/on au)tou= u(pe/meinen;
Hi:9:4 sofos gar estin dianoia, krataios te kai megas· tis sklEros genomenos enantion autu hypemeinen;
Hi:9:4 A1_NSM x V9_PAI3S N1A_DSF A1A_NSM x C A1P_NSM RI_NSM A1A_NSM VB_AMPNSM P RD_GSM VAI_AAI3S
Hi:9:4 wise for since, as to be cognition intellect, mentality, purpose, plan sway to sway the scepter and [postpositive coordinate] and also, even, namely great who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. hard rigid, stiff to become become, happen in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
Hi:9:4 wise ([Adj] nom) for he/she/it-is cognition (dat) sway ([Adj] nom) and [postpositive coordinate] and great ([Adj] nom) who/what/why (nom) hard ([Adj] nom) upon being-BECOME-ed (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-ENDURE-ed
Hi:9:4 Hi_9:4_1 Hi_9:4_2 Hi_9:4_3 Hi_9:4_4 Hi_9:4_5 Hi_9:4_6 Hi_9:4_7 Hi_9:4_8 Hi_9:4_9 Hi_9:4_10 Hi_9:4_11 Hi_9:4_12 Hi_9:4_13 Hi_9:4_14
Hi:9:4 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:5 ὁ παλαιῶν ὄρη καὶ οὐκ οἴδασιν, ὁ καταστρέφων αὐτὰ ὀργῇ·
Hi:9:5 Who wears out the mountains, and men know it not: who overturns them in anger. (Job 9:5 Brenton)
Hi:9:5 W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, (Job 9:5 BT_4)
Hi:9:5 παλαιῶν ὄρη καὶ οὐκ οἴδασιν, καταστρέφων αὐτὰ ὀργῇ·
Hi:9:5 ὁ ἡ τό παλαιός -ά -όν; παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Hi:9:5 Stary; by robić stary Wchodź I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Do ??? On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Hi:9:5 o( palaiO=n o)/rE kai\ ou)k oi)/dasin, o( katastre/fOn au)ta\ o)rgE=|·
Hi:9:5 ho palaiOn orE kai uk oidasin, ho katastrefOn auta orgE·
Hi:9:5 RA_NSM V4_PAPGPM N3E_APN C D VX_XAI3P RA_NSM V1_PAPNSM RD_APN N1_DSF
Hi:9:5 the old; to make old mount and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the to ??? he/she/it/same wrath fume, anger, rage
Hi:9:5 the (nom) old ([Adj] gen); while MAKE-ing-OLD (nom) mounts (nom|acc|voc) and not they-have-PERCEIVE-ed the (nom) while ???-ing (nom) they/them/same (nom|acc) wrath (dat)
Hi:9:5 Hi_9:5_1 Hi_9:5_2 Hi_9:5_3 Hi_9:5_4 Hi_9:5_5 Hi_9:5_6 Hi_9:5_7 Hi_9:5_8 Hi_9:5_9 Hi_9:5_10
Hi:9:5 x x x x x x x x x x
Hi:9:6 ὁ σείων τὴν ὑπ’ οὐρανὸν ἐκ θεμελίων, οἱ δὲ στῦλοι αὐτῆς σαλεύονται·
Hi:9:6 Who shakes the earth under heaven from its foundations, and its pillars totter. (Job 9:6 Brenton)
Hi:9:6 On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. (Job 9:6 BT_4)
Hi:9:6 σείων τὴν ὑπ’ οὐρανὸν ἐκ θεμελίων, οἱ δὲ στῦλοι αὐτῆς σαλεύονται·
Hi:9:6 ὁ ἡ τό σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐκ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό δέ στῦλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Hi:9:6 By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? zaś Filar On/ona/to/to samo By trząść się (drżenie)
Hi:9:6 o( sei/On tE\n u(p’ ou)rano\n e)k Temeli/On, oi( de\ stu=loi au)tE=s saleu/ontai·
Hi:9:6 ho seiOn tEn hyp’ uranon ek TemeliOn, hoi de styloi autEs saleuontai·
Hi:9:6 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF P N2_ASM P N2N_GPN RA_NPM x N2_NPM RD_GSF V1_PAI3P
Hi:9:6 the to shake quake, jar, wag, wave the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven out of (+gen) ἐξ before vowels foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] pillar he/she/it/same to shake (tremor)
Hi:9:6 the (nom) while SHAKE-ing (nom) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) out of (+gen) foundations (gen); while ???-ing (nom) the (nom) Yet pillars (nom|voc) her/it/same (gen) they-are-being-SHAKE-ed
Hi:9:6 Hi_9:6_1 Hi_9:6_2 Hi_9:6_3 Hi_9:6_4 Hi_9:6_5 Hi_9:6_6 Hi_9:6_7 Hi_9:6_8 Hi_9:6_9 Hi_9:6_10 Hi_9:6_11 Hi_9:6_12
Hi:9:6 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:7 ὁ λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐκ ἀνατέλλει, κατὰ δὲ ἄστρων κατασφραγίζει·
Hi:9:7 Who commands the sun, and it rises not; and he seals up the stars. (Job 9:7 Brenton)
Hi:9:7 On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. (Job 9:7 BT_4)
Hi:9:7 λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐκ ἀνατέλλει, κατὰ δὲ ἄστρων κατασφραγίζει·
Hi:9:7 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) κατά δέ ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) κατα·σφραγίζω (κατα+σφραγιζ-, -, -, -, κατ+εσφραγισ-, κατ+σφραγισ·θ-)
Hi:9:7 By mówić/opowiadaj Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By podnosić się wiosnę {sprężynę} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym zaś Gwiezdny Do ???
Hi:9:7 o( le/gOn tO=| E(li/O| kai\ ou)k a)nate/llei, kata\ de\ a)/strOn katasfragi/DZei·
Hi:9:7 ho legOn tO hEliO kai uk anatellei, kata de astrOn katasfragiDZei·
Hi:9:7 RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSM N2_DSM C D V1_PAI3S P x N2N_GPN V1_PAI3S
Hi:9:7 the to say/tell the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely οὐχ before rough breathing to rise spring up down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] star to ???
Hi:9:7 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) sun (dat) and not he/she/it-is-TO RISE-ing, you(sg)-are-being-TO RISE-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Yet stars (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical)
Hi:9:7 Hi_9:7_1 Hi_9:7_2 Hi_9:7_3 Hi_9:7_4 Hi_9:7_5 Hi_9:7_6 Hi_9:7_7 Hi_9:7_8 Hi_9:7_9 Hi_9:7_10 Hi_9:7_11
Hi:9:7 x x x x x x x x x x x
Hi:9:8 ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ περιπατῶν ὡς ἐπ’ ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης·
Hi:9:8 Who alone has stretched out the heavens, and walks on the sea as on firm ground. (Job 9:8 Brenton)
Hi:9:8 On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; (Job 9:8 BT_4)
Hi:9:8 τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ περιπατῶν ὡς ἐπ’ ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης·
Hi:9:8 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μόνος -η -ον καί περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ὡς ἐπί ἔδαφο·ς, -ους, τό ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ
Hi:9:8 Nieba/niebo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Chodź; by chodzić Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakładanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze
Hi:9:8 o( tanu/sas to\n ou)rano\n mo/nos kai\ peripatO=n O(s e)p’ e)da/fous e)pi\ Tala/ssEs·
Hi:9:8 ho tanysas ton uranon monos kai peripatOn hOs ep’ edafus epi TalassEs·
Hi:9:8 RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM A1_NSM C V2_PAPNSM C P N3E_GSN P N1S_GSF
Hi:9:8 the ć the sky/heaven sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely walk; to walk as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foundation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea
Hi:9:8 the (nom)   the (acc) sky/heaven (acc) sole ([Adj] nom) and walks (gen); while WALK-ing (nom) as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) foundation (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (gen)
Hi:9:8 Hi_9:8_1 Hi_9:8_2 Hi_9:8_3 Hi_9:8_4 Hi_9:8_5 Hi_9:8_6 Hi_9:8_7 Hi_9:8_8 Hi_9:8_9 Hi_9:8_10 Hi_9:8_11 Hi_9:8_12
Hi:9:8 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:9 ὁ ποιῶν Πλειάδα καὶ Ἕσπερον καὶ Ἀρκτοῦρον καὶ ταμίεια νότου·
Hi:9:9 Who makes Pleias, and Hesperus, and Arcturus, and the chambers of the south. (Job 9:9 Brenton)
Hi:9:9 On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. (Job 9:9 BT_4)
Hi:9:9 ποιῶν Πλειάδα καὶ Ἕσπερον καὶ Ἀρκτοῦρον καὶ ταμίεια νότου·
Hi:9:9 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί Ἀρκτ·οῦρος, -ου, ὁ [LXX] καί ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό νότος, -ου, ὁ
Hi:9:9 Jaki rodzaj; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Arktur [niedźwiedzia zabezpieczają się; trzecia najbardziej jasna gwiazda w nocnym niebie w Wolarzu konstelacji, chroniąc Niedźwiedzicę mjr i Niedźwiedzicę Nieletni] I też, nawet, mianowicie Magazyn Na południe
Hi:9:9 o( poiO=n *pleia/da kai\ *(/esperon kai\ *)arktou=ron kai\ tami/eia no/tou·
Hi:9:9 ho poiOn pleiada kai esperon kai arkturon kai tamieia notu·
Hi:9:9 RA_NSM V2_PAPNSM N3D_APF C N2_ASM C N2_ASM C N2N_APN N2_GSM
Hi:9:9 the what kind; to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely Arcturus [bear-guard; the third brightest star in the night sky in the Boötes constellation, guarding Ursa Major and Ursa Minor] and also, even, namely storeroom south
Hi:9:9 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom)   and   and Arcturus (acc) and storerooms (nom|acc|voc) south (gen)
Hi:9:9 Hi_9:9_1 Hi_9:9_2 Hi_9:9_3 Hi_9:9_4 Hi_9:9_5 Hi_9:9_6 Hi_9:9_7 Hi_9:9_8 Hi_9:9_9 Hi_9:9_10
Hi:9:9 x x x x x x x x x x
Hi:9:10 ὁ ποιῶν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Hi:9:10 Who does great and unsearchable things; glorious also and excellent things, innumerable. (Job 9:10 Brenton)
Hi:9:10 On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów. (Job 9:10 BT_4)
Hi:9:10 ποιῶν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Hi:9:10 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀν·εξ·ιχνίαστος -ον ἔν·δοξος -ον τέ καί   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Hi:9:10 Jaki rodzaj; by czynić/rób Wielki I też, nawet, mianowicie unsurveyable Sławny sławny, sławny I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Hi:9:10 o( poiO=n mega/la kai\ a)neXiCHni/asta, e)/ndoXa/ te kai\ e)Xai/sia, O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s.
Hi:9:10 ho poiOn megala kai aneXiCHniasta, endoXa te kai eXaisia, hOn uk estin ariTmos.
Hi:9:10 RA_NSM V2_PAPNSM A1P_APN C A1B_APN A1B_APN x C A1B_APN RR_GPN D V9_PAI3S N2_NSM
Hi:9:10 the what kind; to do/make great and also, even, namely unsurveyable glorious illustrious, renowned and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Hi:9:10 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) great ([Adj] nom|acc|voc) and unsurveyable ([Adj] nom|acc|voc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) and [postpositive coordinate] and   who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom)
Hi:9:10 Hi_9:10_1 Hi_9:10_2 Hi_9:10_3 Hi_9:10_4 Hi_9:10_5 Hi_9:10_6 Hi_9:10_7 Hi_9:10_8 Hi_9:10_9 Hi_9:10_10 Hi_9:10_11 Hi_9:10_12 Hi_9:10_13
Hi:9:10 x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:11 ἐὰν ὑπερβῇ με, οὐ μὴ ἴδω· καὶ ἐὰν παρέλθῃ με, οὐδ’ ὧς ἔγνων.
Hi:9:11 If ever he should go beyond me, I shall not see him: if he should pass by me, neither thus have I known it. (Job 9:11 Brenton)
Hi:9:11 Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. (Job 9:11 BT_4)
Hi:9:11 ἐὰν ὑπερβῇ με, οὐ μὴ ἴδω· καὶ ἐὰν παρέλθῃ με, οὐδ’ ὧς ἔγνων.
Hi:9:11 ἐάν (εἰ ἄν) ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) ὡς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Hi:9:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Hi:9:11 e)a\n u(perbE=| me, ou) mE\ i)/dO· kai\ e)a\n pare/lTE| me, ou)d’ O(=s e)/gnOn.
Hi:9:11 ean hyperbE me, u mE idO· kai ean parelTE me, ud’ hOs egnOn.
Hi:9:11 C VZ_AAS3S RP_AS D D VB_AAS1S C C VB_AAS3S RP_AS C D VZI_AAI1S
Hi:9:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? I οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pass by go by, beside, or past I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to know i.e. recognize.
Hi:9:11 if-ever he/she/it-should-??? me (acc) not not I-should-SEE and if-ever he/she/it-should-PASS BY me (acc) neither/nor as/like I-KNOW-ed
Hi:9:11 Hi_9:11_1 Hi_9:11_2 Hi_9:11_3 Hi_9:11_4 Hi_9:11_5 Hi_9:11_6 Hi_9:11_7 Hi_9:11_8 Hi_9:11_9 Hi_9:11_10 Hi_9:11_11 Hi_9:11_12 Hi_9:11_13
Hi:9:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:12 ἐὰν ἀπαλλάξῃ, τίς ἀποστρέψει; ἢ τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ἐποίησας;
Hi:9:12 If he would take away, who shall turn him back? or who shall say to him, What hast thou done? (Job 9:12 Brenton)
Hi:9:12 Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: "Co robisz?" (Job 9:12 BT_4)
Hi:9:12 ἐὰν ἀπαλλάξῃ, τίς ἀποστρέψει; τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί ἐποίησας;
Hi:9:12 ἐάν (εἰ ἄν) ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:9:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się od Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
Hi:9:12 e)a\n a)palla/XE|, ti/s a)postre/PSei; E)\ ti/s e)rei= au)tO=| *ti/ e)poi/Esas;
Hi:9:12 ean apallaXE, tis apostrePSei; E tis erei autO ti epoiEsas;
Hi:9:12 C VA_AAS3S RI_NSM VF_FAI3S C RI_NSM VF2_FAI3S RD_DSM RI_ASN VAI_AAI2S
Hi:9:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn away from or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
Hi:9:12 if-ever you(sg)-will-be-RELIEVE-ed, he/she/it-should-RELIEVE, you(sg)-should-be-RELIEVE-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) or who/what/why (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed
Hi:9:12 Hi_9:12_1 Hi_9:12_2 Hi_9:12_3 Hi_9:12_4 Hi_9:12_5 Hi_9:12_6 Hi_9:12_7 Hi_9:12_8 Hi_9:12_9 Hi_9:12_10
Hi:9:12 x x x x x x x x x x
Hi:9:13 αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργήν, ὑπ’ αὐτοῦ ἐκάμφθησαν κήτη τὰ ὑπ’ οὐρανόν.
Hi:9:13 For if he has turned away his anger, the whales under heaven have stooped under him. (Job 9:13 Brenton)
Hi:9:13 Bóg gniewu hamować nie musi, uległe są Mu służki Rahaba. (Job 9:13 BT_4)
Hi:9:13 αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργήν, ὑπ’ αὐτοῦ ἐκάμφθησαν κήτη τὰ ὑπ’ οὐρανόν.
Hi:9:13 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) κῆτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Hi:9:13 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Morski potwór otchłań; Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Hi:9:13 au)to\s ga\r a)pe/straptai o)rgE/n, u(p’ au)tou= e)ka/mfTEsan kE/tE ta\ u(p’ ou)rano/n.
Hi:9:13 autos gar apestraptai orgEn, hyp’ autu ekamfTEsan kEtE ta hyp’ uranon.
Hi:9:13 RD_NSM x VP_XMI3S N1_ASF P RD_GSM VCI_API3P N3E_NPN RA_NPN P N2_ASM
Hi:9:13 he/she/it/same for since, as to turn away from wrath fume, anger, rage under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to Bend (bend or bow (the knee)) an abyss sea monster; the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven
Hi:9:13 he/it/same (nom) for he/she/it-has-been-TURN-ed-AWAY-FROM wrath (acc) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) they-were-BEND-ed an abysss (nom|acc|voc) the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc)
Hi:9:13 Hi_9:13_1 Hi_9:13_2 Hi_9:13_3 Hi_9:13_4 Hi_9:13_5 Hi_9:13_6 Hi_9:13_7 Hi_9:13_8 Hi_9:13_9 Hi_9:13_10 Hi_9:13_11
Hi:9:13 x x x x x x x x x x x
Hi:9:14 ἐὰν δέ μου ὑπακούσηται, ἦ διακρινεῖ τὰ ῥήματά μου.
Hi:9:14 Oh then that he would hearken to me, or judge my cause. (Job 9:14 Brenton)
Hi:9:14 Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? (Job 9:14 BT_4)
Hi:9:14 ἐὰν δέ μου ὑπακούσηται, διακρινεῖ τὰ ῥήματά μου.
Hi:9:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἦ[2] δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:9:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ja By być posłusznym Naprawdę By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja
Hi:9:14 e)a\n de/ mou u(pakou/sEtai, E)= diakrinei= ta\ r(E/mata/ mou.
Hi:9:14 ean de mu hypakusEtai, E diakrinei ta rEmata mu.
Hi:9:14 C x RP_GS VA_AMS3S D VF2_FAI3S RA_APN N3M_APN RP_GS
Hi:9:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to obey truly to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the declaration statement, utterance I
Hi:9:14 if-ever Yet me (gen) he/she/it-should-be-OBEY-ed truly he/she/it-is-DIFFERENTIATE-ing, you(sg)-are-being-DIFFERENTIATE-ed (classical) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen)
Hi:9:14 Hi_9:14_1 Hi_9:14_2 Hi_9:14_3 Hi_9:14_4 Hi_9:14_5 Hi_9:14_6 Hi_9:14_7 Hi_9:14_8 Hi_9:14_9
Hi:9:14 x x x x x x x x x
Hi:9:15 ἐάν τε γὰρ ὦ δίκαιος, οὐκ εἰσακούσεταί μου, τοῦ κρίματος αὐτοῦ δεηθήσομαι·
Hi:9:15 For though I be righteous, he will not hearken to me: I will intreat his judgment. (Job 9:15 Brenton)
Hi:9:15 Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. (Job 9:15 BT_4)
Hi:9:15 ἐάν τε γὰρ δίκαιος, οὐκ εἰσακούσεταί μου, τοῦ κρίματος αὐτοῦ δεηθήσομαι·
Hi:9:15 ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Hi:9:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Właśnie prawy, właśnie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo By potrzebować/wymagać
Hi:9:15 e)a/n te ga\r O)= di/kaios, ou)k ei)sakou/setai/ mou, tou= kri/matos au)tou= deETE/somai·
Hi:9:15 ean te gar O dikaios, uk eisakusetai mu, tu krimatos autu deETEsomai·
Hi:9:15 C x x V9_PAS1S A1A_NSM D VF_FMI3S RP_GS RA_GSN N3M_GSN RD_GSM VC_FPI1S
Hi:9:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be just righteous, just οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same to need/require
Hi:9:15 if-ever and [postpositive coordinate] for O!; omega; I-should-be just ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-HEARD-ed me (gen) the (gen) sentence (gen) him/it/same (gen) I-will-be-NEED/REQUIRE-ed
Hi:9:15 Hi_9:15_1 Hi_9:15_2 Hi_9:15_3 Hi_9:15_4 Hi_9:15_5 Hi_9:15_6 Hi_9:15_7 Hi_9:15_8 Hi_9:15_9 Hi_9:15_10 Hi_9:15_11 Hi_9:15_12
Hi:9:15 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:16 ἐάν τε καλέσω καὶ ὑπακούσῃ, οὐ πιστεύω ὅτι εἰσακήκοέν μου.
Hi:9:16 And if I should call and he should not hearken, I cannot believe that he has listened to my voice. (Job 9:16 Brenton)
Hi:9:16 Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha. (Job 9:16 BT_4)
Hi:9:16 ἐάν τε καλέσω καὶ ὑπακούσῃ, οὐ πιστεύω ὅτι εἰσακήκοέν μου.
Hi:9:16 ἐάν (εἰ ἄν) τέ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὅτι εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:9:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By być posłusznym ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ponieważ/tamto Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja
Hi:9:16 e)a/n te kale/sO kai\ u(pakou/sE|, ou) pisteu/O o(/ti ei)sakE/koe/n mou.
Hi:9:16 ean te kalesO kai hypakusE, u pisteuO hoti eisakEkoen mu.
Hi:9:16 C x VA_AAS1S C VA_AAS3S D V1_PAI1S C VX_XAI3S RP_GS
Hi:9:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] to call call and also, even, namely to obey οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with because/that to heard (being heard, listen into, hearken) I
Hi:9:16 if-ever and [postpositive coordinate] I-will-CALL, I-should-CALL and you(sg)-will-be-OBEY-ed, he/she/it-should-OBEY, you(sg)-should-be-OBEY-ed not I-am-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, I-should-be-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH because/that he/she/it-has-HEARD-ed me (gen)
Hi:9:16 Hi_9:16_1 Hi_9:16_2 Hi_9:16_3 Hi_9:16_4 Hi_9:16_5 Hi_9:16_6 Hi_9:16_7 Hi_9:16_8 Hi_9:16_9 Hi_9:16_10
Hi:9:16 x x x x x x x x x x
Hi:9:17 μὴ γνόφῳ με ἐκτρίψῃ; πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμματα πεποίηκεν διὰ κενῆς.
Hi:9:17 Let him not crush me with a dark storm: but he has made by bruises many without cause. (Job 9:17 Brenton)
Hi:9:17 On może zniszczyć mnie burzą, bez przyczyny pomnożyć mi rany. (Job 9:17 BT_4)
Hi:9:17 μὴ γνόφῳ με ἐκτρίψῃ; πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμματα πεποίηκεν διὰ κενῆς.
Hi:9:17 μή γνόφος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) διά κενός -ή -όν
Hi:9:17 Nie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Ja Do ??? Dużo zaś Ja Zniszczenie By czynić/rób Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony
Hi:9:17 mE\ gno/fO| me e)ktri/PSE|; polla\ de/ mou ta\ suntri/mmata pepoi/Eken dia\ kenE=s.
Hi:9:17 mE gnofO me ektriPSE; polla de mu ta syntrimmata pepoiEken dia kenEs.
Hi:9:17 D N2_DSM RP_AS VA_AAS3S A1_APN x RP_GS RA_APN N3M_APN VX_XAI3S P A1_GSF
Hi:9:17 not darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) I to ??? much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the destruction to do/make because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid
Hi:9:17 not darkness (dat) me (acc) you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed many (nom|acc) Yet me (gen) the (nom|acc) destructions (nom|acc|voc) he/she/it-has-DO/MAKE-ed because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen)
Hi:9:17 Hi_9:17_1 Hi_9:17_2 Hi_9:17_3 Hi_9:17_4 Hi_9:17_5 Hi_9:17_6 Hi_9:17_7 Hi_9:17_8 Hi_9:17_9 Hi_9:17_10 Hi_9:17_11 Hi_9:17_12
Hi:9:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:18 οὐκ ἐᾷ γάρ με ἀναπνεῦσαι, ἐνέπλησεν δέ με πικρίας.
Hi:9:18 For he suffers me not to take breath, but he has filled me with bitterness. (Job 9:18 Brenton)
Hi:9:18 Nawet odetchnąć mi nie da, tak mnie napełni goryczą. (Job 9:18 BT_4)
Hi:9:18 οὐκ ἐᾷ γάρ με ἀναπνεῦσαι, ἐνέπλησεν δέ με πικρίας.
Hi:9:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πικρία, -ας, ἡ
Hi:9:18 ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać Dla odtąd, jak Ja By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze zaś Ja Gorycz
Hi:9:18 ou)k e)a=| ga/r me a)napneu=sai, e)ne/plEsen de/ me pikri/as.
Hi:9:18 uk ea gar me anapneusai, eneplEsen de me pikrias.
Hi:9:18 D V3_PAI3S x RP_AS VA_AAN VAI_AAI3S x RP_AS N1A_GSF
Hi:9:18 οὐχ before rough breathing to allow for since, as I ć to satisfy fill up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I bitterness
Hi:9:18 not he/she/it-is-ALLOW-ing, you(sg)-are-being-ALLOW-ed, you(sg)-are-being-ALLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-ALLOW-ing, you(sg)-should-be-being-ALLOW-ed for me (acc)   he/she/it-SATISFY-ed Yet me (acc) bitterness (gen), bitternesss (acc)
Hi:9:18 Hi_9:18_1 Hi_9:18_2 Hi_9:18_3 Hi_9:18_4 Hi_9:18_5 Hi_9:18_6 Hi_9:18_7 Hi_9:18_8 Hi_9:18_9
Hi:9:18 x x x x x x x x x
Hi:9:19 ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύι κρατεῖ· τίς οὖν κρίματι αὐτοῦ ἀντιστήσεται;
Hi:9:19 For indeed he is strong in power: who then shall resist his judgment? (Job 9:19 Brenton)
Hi:9:19 O siłę chodzi? To mocarz. O sąd? Kto da mi świadectwo? (Job 9:19 BT_4)
Hi:9:19 ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύι κρατεῖ· τίς οὖν κρίματι αὐτοῦ ἀντιστήσεται;
Hi:9:19 ὅτι μέν γάρ ἰσχύς, -ύος, ἡ κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὖν κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
Hi:9:19 Ponieważ/tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Siła Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dlatego/wtedy Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo By przeciwstawiać
Hi:9:19 o(/ti me\n ga\r i)sCHu/i kratei=· ti/s ou)=n kri/mati au)tou= a)ntistE/setai;
Hi:9:19 hoti men gar isCHyi kratei· tis un krimati autu antistEsetai;
Hi:9:19 C x x N3U_DSF V2_PAI3S RI_NSM x N3M_DSN RD_GSM VF_FMI3S
Hi:9:19 because/that indeed (yet, certainly, surely) for since, as strength sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. therefore/then sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same to oppose
Hi:9:19 because/that indeed for strength (dat) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! who/what/why (nom) therefore/then sentence (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed
Hi:9:19 Hi_9:19_1 Hi_9:19_2 Hi_9:19_3 Hi_9:19_4 Hi_9:19_5 Hi_9:19_6 Hi_9:19_7 Hi_9:19_8 Hi_9:19_9 Hi_9:19_10
Hi:9:19 x x x x x x x x x x
Hi:9:20 ἐὰν γὰρ ὦ δίκαιος, τὸ στόμα μου ἀσεβήσει· ἐάν τε ὦ ἄμεμπτος, σκολιὸς ἀποβήσομαι.
Hi:9:20 For though I should seem righteous, my mouth will be profane: and though I should seem blameless, I shall be proved perverse. (Job 9:20 Brenton)
Hi:9:20 On i prawym zamknie usta, mam słuszność, a winnym mnie uzna. (Job 9:20 BT_4)
Hi:9:20 ἐὰν γὰρ δίκαιος, τὸ στόμα μου ἀσεβήσει· ἐάν τε ἄμεμπτος, σκολιὸς ἀποβήσομαι.
Hi:9:20 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) τέ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄ·μεμπτος -ον σκολιός -ά -όν ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -)
Hi:9:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Właśnie prawy, właśnie Ust/żołądka por Ja By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Nienaganny Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty By wychodzić
Hi:9:20 e)a\n ga\r O)= di/kaios, to\ sto/ma mou a)sebE/sei· e)a/n te O)= a)/memptos, skolio\s a)pobE/somai.
Hi:9:20 ean gar O dikaios, to stoma mu asebEsei· ean te O amemptos, skolios apobEsomai.
Hi:9:20 C x V9_PAS1S A1A_NSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS VF_FAI3S C x V9_PAS1S A1B_NSM A1A_NSM VF_FMI1S
Hi:9:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be just righteous, just the mouth/maw stoma I to be impious commit sacrilege if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be blameless crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous to get out
Hi:9:20 if-ever for O!; omega; I-should-be just ([Adj] nom) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-will-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-will-be-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical) if-ever and [postpositive coordinate] O!; omega; I-should-be blameless ([Adj] nom) crooked ([Adj] nom) I-will-be-GET OUT-ed
Hi:9:20 Hi_9:20_1 Hi_9:20_2 Hi_9:20_3 Hi_9:20_4 Hi_9:20_5 Hi_9:20_6 Hi_9:20_7 Hi_9:20_8 Hi_9:20_9 Hi_9:20_10 Hi_9:20_11 Hi_9:20_12 Hi_9:20_13 Hi_9:20_14
Hi:9:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:21 εἴτε γὰρ ἠσέβησα, οὐκ οἶδα τῇ ψυχῇ, πλὴν ὅτι ἀφαιρεῖταί μου ἡ ζωή.
Hi:9:21 For even if I have sinned, I know it not in my soul: but my life is taken away. (Job 9:21 Brenton)
Hi:9:21 Czym czysty? Nie znam sam siebie, potępiam swe własne życie. (Job 9:21 BT_4)
Hi:9:21 εἴτε γὰρ ἠσέβησα, οὐκ οἶδα τῇ ψυχῇ, πλὴν ὅτι ἀφαιρεῖταί μου ζωή.
Hi:9:21 εἴ·τε γάρ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) πλήν ὅτι ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Hi:9:21 Czy Dla odtąd, jak By być bezbożny popełniaj świętokradztwo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Z wyjątkiem Ponieważ/tamto By pozbawiać Ja Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Hi:9:21 ei)/te ga\r E)se/bEsa, ou)k oi)=da tE=| PSuCHE=|, plE\n o(/ti a)fairei=tai/ mou E( DZOE/.
Hi:9:21 eite gar EsebEsa, uk oida tE PSyCHE, plEn hoti afaireitai mu hE DZOE.
Hi:9:21 C x VAI_AAI1S D VX_XAI1S RA_DSF N1_DSF D C V2_PPI3S RP_GS RA_NSF N1_NSF
Hi:9:21 whether for since, as to be impious commit sacrilege οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool except because/that to deprive I the life being, living, spirit; alive
Hi:9:21 whether for I-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE not I-have-PERCEIVE-ed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed except because/that he/she/it-is-being-DEPRIVE-ed me (gen) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc)
Hi:9:21 Hi_9:21_1 Hi_9:21_2 Hi_9:21_3 Hi_9:21_4 Hi_9:21_5 Hi_9:21_6 Hi_9:21_7 Hi_9:21_8 Hi_9:21_9 Hi_9:21_10 Hi_9:21_11 Hi_9:21_12 Hi_9:21_13
Hi:9:21 x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:22 διὸ εἶπον Μέγαν καὶ δυνάστην ἀπολλύει ὀργή,
Hi:9:22 Wherefore I said, Wrath slays the great and mighty man. (Job 9:22 Brenton)
Hi:9:22 Na jedno więc, rzekłem, wychodzi, prawego ze złym razem zniszczy. (Job 9:22 BT_4)
Hi:9:22 διὸ εἶπον Μέγαν καὶ δυνάστην ἀπολλύει ὀργή,
Hi:9:22 διό (δι’ ὅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δυνάστης, -ου, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Hi:9:22 Z powodu którego By mówić/opowiadaj Wielki I też, nawet, mianowicie Najwyższy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Hi:9:22 dio\ ei)=pon *me/gan kai\ duna/stEn a)pollu/ei o)rgE/,
Hi:9:22 dio eipon megan kai dynastEn apollyei orgE,
Hi:9:22 C VBI_AAI1S A1_ASM C N1M_ASM V5_PAI3S N1_NSF
Hi:9:22 because of which to say/tell great and also, even, namely sovereign to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing wrath fume, anger, rage
Hi:9:22 because of which do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) great ([Adj] acc) and sovereign (acc) he/she/it-is-LOSE/DESTROY-ing, you(sg)-are-being-LOSE/DESTROY-ed (classical) wrath (nom|voc)
Hi:9:22 Hi_9:22_1 Hi_9:22_2 Hi_9:22_3 Hi_9:22_4 Hi_9:22_5 Hi_9:22_6 Hi_9:22_7
Hi:9:22 x x x x x x x
Hi:9:23 ὅτι φαῦλοι ἐν θανάτῳ ἐξαισίῳ, ἀλλὰ δίκαιοι καταγελῶνται·
Hi:9:23 For the worthless die, but the righteous are laughed to scorn. (Job 9:23 Brenton)
Hi:9:23 Gdy nagła powódź zabija, drwi z cierpień niewinnego; (Job 9:23 BT_4)
Hi:9:23 ὅτι φαῦλοι ἐν θανάτῳ ἐξαισίῳ, ἀλλὰ δίκαιοι καταγελῶνται·
Hi:9:23 ὅτι φαῦλος -η -ον (cf. κακός) ἐν θάνατος, -ου, ὁ   ἀλλά δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-)
Hi:9:23 Ponieważ/tamto Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady' W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć Ale Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By śmiać się przy
Hi:9:23 o(/ti fau=loi e)n Tana/tO| e)Xaisi/O|, a)lla\ di/kaioi katagelO=ntai·
Hi:9:23 hoti fauloi en TanatO eXaisiO, alla dikaioi katagelOntai·
Hi:9:23 C A1_NPM P N2_DSM A1B_DSM C A1A_NPM V3_PMI3P
Hi:9:23 because/that wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice' in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death ć but just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to laugh at
Hi:9:23 because/that wicked ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) death (dat)   but just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-are-being-LAUGH-ed-AT, they-should-be-being-LAUGH-ed-AT
Hi:9:23 Hi_9:23_1 Hi_9:23_2 Hi_9:23_3 Hi_9:23_4 Hi_9:23_5 Hi_9:23_6 Hi_9:23_7 Hi_9:23_8
Hi:9:23 x x x x x x x x
Hi:9:24 παραδέδονται γὰρ εἰς χεῖρας ἀσεβοῦς. πρόσωπα κριτῶν αὐτῆς συγκαλύπτει· εἰ δὲ μὴ αὐτός, τίς ἐστιν;
Hi:9:24 For they are delivered into the hands of the unrighteous man: he covers the faces of the judges of the earth: but if it be not he, who is it? (Job 9:24 Brenton)
Hi:9:24 ziemię dał w ręce grzeszników, sędziom zakrywa oblicza. Jeśli nie On - to kto właściwie? (Job 9:24 BT_4)
Hi:9:24 παραδέδονται γὰρ εἰς χεῖρας ἀσεβοῦς. πρόσωπα κριτῶν αὐτῆς συγκαλύπτει· εἰ δὲ μὴ αὐτός, τίς ἐστιν;
Hi:9:24 παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) γάρ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·σεβής -ές πρόσ·ωπον, -ου, τό κριτής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) εἰ δέ μή αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:9:24 By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Ręka Bezbożny Twarz Sądź [zobacz krytyka] On/ona/to/to samo Do ??? Jeżeli zaś Nie On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Hi:9:24 parade/dontai ga\r ei)s CHei=ras a)sebou=s. pro/sOpa kritO=n au)tE=s sugkalu/ptei· ei) de\ mE\ au)to/s, ti/s e)stin;
Hi:9:24 paradedontai gar eis CHeiras asebus. prosOpa kritOn autEs synkalyptei· ei de mE autos, tis estin;
Hi:9:24 VM_XPI3P x P N3_APF A3H_GSM N2N_APN N1M_GPM RD_GSF V1_PAI3S C x D RD_NSM RI_NSM V9_PAI3S
Hi:9:24 to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine for since, as into (+acc) hand ungodly face judge [see critic] he/she/it/same to ??? if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Hi:9:24 they-have-been-Hand OVER-ed for into (+acc) hands (acc) ungodly ([Adj] gen) faces (nom|acc|voc) judges (gen) her/it/same (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) if Yet not he/it/same (nom) who/what/why (nom) he/she/it-is
Hi:9:24 Hi_9:24_1 Hi_9:24_2 Hi_9:24_3 Hi_9:24_4 Hi_9:24_5 Hi_9:24_6 Hi_9:24_7 Hi_9:24_8 Hi_9:24_9 Hi_9:24_10 Hi_9:24_11 Hi_9:24_12 Hi_9:24_13 Hi_9:24_14 Hi_9:24_15
Hi:9:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:25 ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος δρομέως· ἀπέδρασαν καὶ οὐκ εἴδοσαν.
Hi:9:25 But my life is swifter than a post: my days have fled away, and they knew it not. (Job 9:25 Brenton)
Hi:9:25 Szybsze me dni niźli biegacz, uciekają, nie zaznawszy szczęścia, (Job 9:25 BT_4)
Hi:9:25 δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος δρομέως· ἀπέδρασαν καὶ οὐκ εἴδοσαν.
Hi:9:25 ὁ ἡ τό δέ βίος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλαφρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλαφρός)     καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:9:25 zaś Życie Ja By być Bardziej zmienny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:9:25 o( de\ bi/os mou/ e)stin e)lafro/teros drome/Os· a)pe/drasan kai\ ou)k ei)/dosan.
Hi:9:25 ho de bios mu estin elafroteros dromeOs· apedrasan kai uk eidosan.
Hi:9:25 RA_NSM x N2_NSM RP_GS V9_PAI3S A1_NSMC N3V_GSM VBI_AAI3P C D VBI_AAI3P
Hi:9:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life I to be fickler ć ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:9:25 the (nom) Yet life (nom) me (gen) he/she/it-is fickler ([Adj] nom)     and not they-SEE-ed
Hi:9:25 Hi_9:25_1 Hi_9:25_2 Hi_9:25_3 Hi_9:25_4 Hi_9:25_5 Hi_9:25_6 Hi_9:25_7 Hi_9:25_8 Hi_9:25_9 Hi_9:25_10 Hi_9:25_11
Hi:9:25 x x x x x x x x x x x
Hi:9:26 ἦ καὶ ἔστιν ναυσὶν ἴχνος ὁδοῦ ἢ ἀετοῦ πετομένου ζητοῦντος βοράν;
Hi:9:26 Or again, is there a trace of their path left by ships? or is there one of the flying eagle as it seeks its prey? (Job 9:26 Brenton)
Hi:9:26 mkną jak łodzie z sitowia, gonią jak orzeł ofiarę. (Job 9:26 BT_4)
Hi:9:26 καὶ ἔστιν ναυσὶν ἴχνος ὁδοῦ ἀετοῦ πετομένου ζητοῦντος βοράν;
Hi:9:26 ἦ[2] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ναῦς, νεώς, ἡ ἴχνο·ς, -ους, τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἤ[1] ἀετός, -οῦ, ὁ πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)  
Hi:9:26 Naprawdę I też, nawet, mianowicie By być Statek Ślad Drogi {Sposobu}/droga Albo Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona By lecieć By szukać
Hi:9:26 E)= kai\ e)/stin nausi\n i)/CHnos o(dou= E)\ a)etou= petome/nou DZEtou=ntos bora/n;
Hi:9:26 E kai estin nausin iCHnos hodu E aetu petomenu DZEtuntos boran;
Hi:9:26 D C V9_PAI3S N3_DPF N3E_NSN N2_GSF C N2_GSM V1_PMPGSM V2_PAPGSM N1A_ASF
Hi:9:26 truly and also, even, namely to be ship footstep way/road or eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to fly to seek ć
Hi:9:26 truly and he/she/it-is ships (dat) footstep (nom|acc|voc) way/road (gen) or eagle (gen) while being-FLY-ed (gen) while SEEK-ing (gen)  
Hi:9:26 Hi_9:26_1 Hi_9:26_2 Hi_9:26_3 Hi_9:26_4 Hi_9:26_5 Hi_9:26_6 Hi_9:26_7 Hi_9:26_8 Hi_9:26_9 Hi_9:26_10 Hi_9:26_11
Hi:9:26 x x x x x x x x x x x
Hi:9:27 ἐάν τε γὰρ εἴπω, ἐπιλήσομαι λαλῶν, συγκύψας τῷ προσώπῳ στενάξω.
Hi:9:27 And if I should say, I will forget to speak, I will bow down my face and groan; (Job 9:27 Brenton)
Hi:9:27 Gdy powiem: Zapomnę o męce, odmienię, rozjaśnię oblicze - (Job 9:27 BT_4)
Hi:9:27 ἐάν τε γὰρ εἴπω, ἐπιλήσομαι λαλῶν, συγκύψας τῷ προσώπῳ στενάξω.
Hi:9:27 ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) συγ·κύπτω (συν+κυπτ-, -, συν+κυψ-, συν+κεκυφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -)
Hi:9:27 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj By zaniedbywać By mówić Do ??? Twarz By wzdychać/jęk
Hi:9:27 e)a/n te ga\r ei)/pO, e)pilE/somai lalO=n, sugku/PSas tO=| prosO/pO| stena/XO.
Hi:9:27 ean te gar eipO, epilEsomai lalOn, synkyPSas tO prosOpO stenaXO.
Hi:9:27 C x x VB_AAS1S VF_FMI1S V2_PAPNSM VA_AAPNSM RA_DSN N2N_DSN VF_FAI1S
Hi:9:27 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as to say/tell to neglect to speak to ??? the face to sigh/groan
Hi:9:27 if-ever and [postpositive coordinate] for you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL I-will-be-NEGLECT-ed while SPEAK-ing (nom) upon ???-ing (nom|voc) the (dat) face (dat) I-will-SIGH/GROAN, I-should-SIGH/GROAN
Hi:9:27 Hi_9:27_1 Hi_9:27_2 Hi_9:27_3 Hi_9:27_4 Hi_9:27_5 Hi_9:27_6 Hi_9:27_7 Hi_9:27_8 Hi_9:27_9 Hi_9:27_10
Hi:9:27 x x x x x x x x x x
Hi:9:28 σείομαι πᾶσιν τοῖς μέλεσιν, οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἀθῷόν με ἐάσεις.
Hi:9:28 I quake in all my limbs, for I know that thou wilt not leave me alone as innocent. (Job 9:28 Brenton)
Hi:9:28 drżę na myśl o cierpieniu, pewny, że mnie nie uwolni. (Job 9:28 BT_4)
Hi:9:28 σείομαι πᾶσιν τοῖς μέλεσιν, οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἀθῷόν με ἐάσεις.
Hi:9:28 σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μέλο·ς, -ους, τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θῷος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-)
Hi:9:28 By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Członek By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Bez kary/usprawiedliwiał Ja By pozwalać
Hi:9:28 sei/omai pa=sin toi=s me/lesin, oi)=da ga\r o(/ti ou)k a)TO=|o/n me e)a/seis.
Hi:9:28 seiomai pasin tois melesin, oida gar hoti uk aTOon me easeis.
Hi:9:28 V1_PMI1S A3_DPN RA_DPN N3E_DPN VX_XAI1S x C D A1_ASM RP_AS VF_FAI2S
Hi:9:28 to shake quake, jar, wag, wave every all, each, every, the whole of the member to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that οὐχ before rough breathing without penalty/exculpated I to allow
Hi:9:28 I-am-being-SHAKE-ed all (dat) the (dat) members (dat) I-have-PERCEIVE-ed for because/that not without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (acc) you(sg)-will-ALLOW
Hi:9:28 Hi_9:28_1 Hi_9:28_2 Hi_9:28_3 Hi_9:28_4 Hi_9:28_5 Hi_9:28_6 Hi_9:28_7 Hi_9:28_8 Hi_9:28_9 Hi_9:28_10 Hi_9:28_11
Hi:9:28 x x x x x x x x x x x
Hi:9:29 ἐπειδὴ δέ εἰμι ἀσεβής, διὰ τί οὐκ ἀπέθανον;
Hi:9:29 But since I am ungodly, why have I not died? (Job 9:29 Brenton)
Hi:9:29 Jestem grzesznikiem, przyznaję. Więc po co się męczę na próżno? (Job 9:29 BT_4)
Hi:9:29 ἐπειδὴ δέ εἰμι ἀσεβής, διὰ τί οὐκ ἀπέθανον;
Hi:9:29 ἐπει·δή δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σεβής -ές διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Hi:9:29 ??? zaś By iść; by być Bezbożny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By umierać
Hi:9:29 e)peidE\ de/ ei)mi a)sebE/s, dia\ ti/ ou)k a)pe/Tanon;
Hi:9:29 epeidE de eimi asebEs, dia ti uk apeTanon;
Hi:9:29 C x V9_PAI1S A3H_NSM P RI_ASN D VBI_AAI1S
Hi:9:29 ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be ungodly because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to die
Hi:9:29 ??? Yet I-am-GO-ing; I-am ungodly ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not I-DIE-ed, they-DIE-ed
Hi:9:29 Hi_9:29_1 Hi_9:29_2 Hi_9:29_3 Hi_9:29_4 Hi_9:29_5 Hi_9:29_6 Hi_9:29_7 Hi_9:29_8
Hi:9:29 x x x x x x x x
Hi:9:30 ἐὰν γὰρ ἀπολούσωμαι χιόνι καὶ ἀποκαθάρωμαι χερσὶν καθαραῖς,
Hi:9:30 For if I should wash myself with snow, and purge myself with pure hands, (Job 9:30 Brenton)
Hi:9:30 Choćbym się w śniegu wykąpał, a ługiem umył swe ręce; (Job 9:30 BT_4)
Hi:9:30 ἐὰν γὰρ ἀπολούσωμαι χιόνι καὶ ἀποκαθάρωμαι χερσὶν καθαραῖς,
Hi:9:30 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἀπο·λούω (-, -, απο+λου·σ-, -, -, -) χιών, -όνος, ἡ καί   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καθαρός -ά -όν
Hi:9:30 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Do ablute Śnieg I też, nawet, mianowicie Ręka Czysty
Hi:9:30 e)a\n ga\r a)polou/sOmai CHio/ni kai\ a)pokaTa/rOmai CHersi\n kaTarai=s,
Hi:9:30 ean gar apolusOmai CHioni kai apokaTarOmai CHersin kaTarais,
Hi:9:30 C x VA_AMS1S N3N_DSF C VA_AMS1S N3_DPF A1A_DPF
Hi:9:30 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to ablute snow and also, even, namely ć hand clean
Hi:9:30 if-ever for I-should-be-ABLUTE-ed snow (dat) and   hands (dat) clean ([Adj] dat)
Hi:9:30 Hi_9:30_1 Hi_9:30_2 Hi_9:30_3 Hi_9:30_4 Hi_9:30_5 Hi_9:30_6 Hi_9:30_7 Hi_9:30_8
Hi:9:30 x x x x x x x x
Hi:9:31 ἱκανῶς ἐν ῥύπῳ με ἔβαψας, ἐβδελύξατο δέ με ἡ στολή.
Hi:9:31 thou hadst thoroughly plunged me in filth, and my garment had abhorred me. (Job 9:31 Brenton)
Hi:9:31 umieścisz mnie tam, na dole. Nawet mój płaszcz mną się brzydzi. (Job 9:31 BT_4)
Hi:9:31 ἱκανῶς ἐν ῥύπῳ με ἔβαψας, ἐβδελύξατο δέ με στολή.
Hi:9:31   ἐν ῥύπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ
Hi:9:31 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brud Ja By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) zaś Ja Szyku uniform, kostium, prośba
Hi:9:31 i(kanO=s e)n r(u/pO| me e)/baPSas, e)bdelu/Xato de/ me E( stolE/.
Hi:9:31 hikanOs en rypO me ebaPSas, ebdelyXato de me hE stolE.
Hi:9:31 D P N2_DSM RP_AS VAI_AAI2S VAI_AMI3S x RP_AS RA_NSF N1_NSF
Hi:9:31 ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dirt I to dip dip, immerse, temper, dye, tint to ??? (abhor, abominable) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the array uniform, costume, suit
Hi:9:31   in/among/by (+dat) dirt (dat) me (acc) you(sg)-DIP-ed he/she/it-was-???-ed Yet me (acc) the (nom) array (nom|voc)
Hi:9:31 Hi_9:31_1 Hi_9:31_2 Hi_9:31_3 Hi_9:31_4 Hi_9:31_5 Hi_9:31_6 Hi_9:31_7 Hi_9:31_8 Hi_9:31_9 Hi_9:31_10
Hi:9:31 x x x x x x x x x x
Hi:9:32 οὐ γὰρ εἶ ἄνθρωπος κατ’ ἐμέ, ᾧ ἀντικρινοῦμαι, ἵνα ἔλθωμεν ὁμοθυμαδὸν εἰς κρίσιν.
Hi:9:32 For thou art not man like me, with whom I could contend, that we might come together to judgment. (Job 9:32 Brenton)
Hi:9:32 Nie człowiek to, aby Mu odrzec: "Razem stawajmy u sądu!" (Job 9:32 BT_4)
Hi:9:32 οὐ γὰρ εἶ ἄνθρωπος κατ’ ἐμέ, ἀντικρινοῦμαι, ἵνα ἔλθωμεν ὁμοθυμαδὸν εἰς κρίσιν.
Hi:9:32 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅς ἥ ὅ   ἵνα ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁμοθυμαδόν εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Hi:9:32 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By iść; by być Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Kto/, który/, który żeby / ażeby / bo By przychodzić W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Hi:9:32 ou) ga\r ei)= a)/nTrOpos kat’ e)me/, O(=| a)ntikrinou=mai, i(/na e)/lTOmen o(moTumado\n ei)s kri/sin.
Hi:9:32 u gar ei anTrOpos kat’ eme, hO antikrinumai, hina elTOmen homoTymadon eis krisin.
Hi:9:32 D x V9_PAI2S N2_NSM P RP_AS RR_DSM VF2_FMI1S C VB_AAS1P D P N3I_ASF
Hi:9:32 οὐχ before rough breathing for since, as to go; to be human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine who/whom/which ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to come in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Hi:9:32 not for you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are human (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (acc); my/mine (voc) who/whom/which (dat)   so that / in order to /because we-should-COME in solidarity into (+acc) judgment (acc)
Hi:9:32 Hi_9:32_1 Hi_9:32_2 Hi_9:32_3 Hi_9:32_4 Hi_9:32_5 Hi_9:32_6 Hi_9:32_7 Hi_9:32_8 Hi_9:32_9 Hi_9:32_10 Hi_9:32_11 Hi_9:32_12 Hi_9:32_13
Hi:9:32 x x x x x x x x x x x x x
Hi:9:33 εἴθε ἦν ὁ μεσίτης ἡμῶν καὶ ἐλέγχων καὶ διακούων ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων·
Hi:9:33 Would that he our mediator were present, and a reprover, and one who should hear the cause between both. (Job 9:33 Brenton)
Hi:9:33 Czy jest między nami rozjemca, co rękę położy na obu? (Job 9:33 BT_4)
Hi:9:33 εἴθε ἦν μεσίτης ἡμῶν καὶ ἐλέγχων καὶ διακούων ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων·
Hi:9:33   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μεσίτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) καί δι·ακούω (δι+ακου-, δι+ακου·σ-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ἀμφότεροι -αι -α
Hi:9:33 By być Rozjemca Ja I też, nawet, mianowicie Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny I też, nawet, mianowicie By dawać kogoś słyszenie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Obaj
Hi:9:33 ei)/Te E)=n o( mesi/tEs E(mO=n kai\ e)le/gCHOn kai\ diakou/On a)na\ me/son a)mfote/rOn·
Hi:9:33 eiTe En ho mesitEs hEmOn kai elenCHOn kai diakuOn ana meson amfoterOn·
Hi:9:33 I V9_IAI3S RA_NSM N1M_NSM RP_GP C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P A1_ASN A1A_GPM
Hi:9:33 ć to be the mediator I and also, even, namely conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty and also, even, namely to give someone a hearing up/each/by (+acc) middle both
Hi:9:33   he/she/it-was the (nom) mediator (nom) us (gen) and convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) and while GIVE-ing-SOMEONE-A-HEARING (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (gen)
Hi:9:33 Hi_9:33_1 Hi_9:33_2 Hi_9:33_3 Hi_9:33_4 Hi_9:33_5 Hi_9:33_6 Hi_9:33_7 Hi_9:33_8 Hi_9:33_9 Hi_9:33_10 Hi_9:33_11 Hi_9:33_12
Hi:9:33 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:34 ἀπαλλαξάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ῥάβδον, ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ μή με στροβείτω,
Hi:9:34 Let him remove his rod from me, and let not his fear terrify me: (Job 9:34 Brenton)
Hi:9:34 Niech zdejmie ze mnie swą rózgę i strachem mnie nie napełnia, (Job 9:34 BT_4)
Hi:9:34 ἀπαλλαξάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ῥάβδον, δὲ φόβος αὐτοῦ μή με στροβείτω,
Hi:9:34 ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό δέ φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Hi:9:34 By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź zaś Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Nie Ja
Hi:9:34 a)pallaXa/tO a)p’ e)mou= tE\n r(a/bdon, o( de\ fo/bos au)tou= mE/ me strobei/tO,
Hi:9:34 apallaXatO ap’ emu tEn rabdon, ho de fobos autu mE me strobeitO,
Hi:9:34 VA_AAD3S P RP_GS RA_ASF N2_ASF RA_NSM x N2_NSM RD_GSM D RP_AS V2_PAD3S
Hi:9:34 to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fear [see phobia] he/she/it/same not I ć
Hi:9:34 let-him/her/it-RELIEVE! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc) hooked staff (acc) the (nom) Yet fear (nom) him/it/same (gen) not me (acc)  
Hi:9:34 Hi_9:34_1 Hi_9:34_2 Hi_9:34_3 Hi_9:34_4 Hi_9:34_5 Hi_9:34_6 Hi_9:34_7 Hi_9:34_8 Hi_9:34_9 Hi_9:34_10 Hi_9:34_11 Hi_9:34_12
Hi:9:34 x x x x x x x x x x x x
Hi:9:35 καὶ οὐ μὴ φοβηθῶ, ἀλλὰ λαλήσω· οὐ γὰρ οὕτω συνεπίσταμαι.
Hi:9:35 so shall I not be afraid, but I will speak: for I am not thus conscious of guilt. (Job 9:35 Brenton)
Hi:9:35 bym mówić zdołał bez lęku... A tak, ja nie mam śmiałości. (Job 9:35 BT_4)
Hi:9:35 καὶ οὐ μὴ φοβηθῶ, ἀλλὰ λαλήσω· οὐ γὰρ οὕτω συνεπίσταμαι.
Hi:9:35 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀλλά λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ οὕτως/οὕτω  
Hi:9:35 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się Ale By mówić ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Hi:9:35 kai\ ou) mE\ fobETO=, a)lla\ lalE/sO· ou) ga\r ou(/tO sunepi/stamai.
Hi:9:35 kai u mE fobETO, alla lalEsO· u gar hutO synepistamai.
Hi:9:35 C D D VC_APS1S C VF_FAI1S D x D V6_PMI1S
Hi:9:35 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fear but to speak οὐχ before rough breathing for since, as thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć
Hi:9:35 and not not I-should-be-FEAR-ed but I-will-SPEAK, I-should-SPEAK not for thusly/like this  
Hi:9:35 Hi_9:35_1 Hi_9:35_2 Hi_9:35_3 Hi_9:35_4 Hi_9:35_5 Hi_9:35_6 Hi_9:35_7 Hi_9:35_8 Hi_9:35_9 Hi_9:35_10
Hi:9:35 x x x x x x x x x x