Hi:16:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:16:1 But Job answered and said, (Job 16:1 Brenton)
Hi:16:1 Hiob na to odpowiedział: (Job 16:1 BT_4)
Hi:16:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:16:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:16:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:16:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:16:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:16:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:16:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:16:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:16:1 Hi_16:1_1 Hi_16:1_2 Hi_16:1_3 Hi_16:1_4
Hi:16:1 x x x x
Hi:16:2 Ἀκήκοα τοιαῦτα πολλά· παρακλήτορες κακῶν πάντες.
Hi:16:2 I have heard many such things: poor comforters are ye all. (Job 16:2 Brenton)
Hi:16:2 «Podobnie mówiono mi często. Zamiast koić, wszyscy dręczycie. (Job 16:2 BT_4)
Hi:16:2 Ἀκήκοα τοιαῦτα πολλά· παρακλήτορες κακῶν πάντες.
Hi:16:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παρα·κλήτωρ, -ορος, ὁ [LXX] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Hi:16:2 By słyszeć Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Dużo ??? Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Hi:16:2 *)akE/koa toiau=ta polla/· paraklE/tores kakO=n pa/ntes.
Hi:16:2 akEkoa toiauta polla· paraklEtores kakOn pantes.
Hi:16:2 VK_XAI1S A1_APN A1_APN N3R_NPM A1_GPM A3_NPM
Hi:16:2 to hear such as this kind such, like [τοσαυτην] much ??? wickedly to do evil; to make things difficult for every all, each, every, the whole of
Hi:16:2 I-have-HEAR-ed such as this kind (nom|acc) many (nom|acc) ???s (nom|voc) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) all (nom|voc)
Hi:16:2 Hi_16:2_1 Hi_16:2_2 Hi_16:2_3 Hi_16:2_4 Hi_16:2_5 Hi_16:2_6
Hi:16:2 x x x x x x
Hi:16:3 τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶν ῥήμασιν πνεύματος; ἢ τί παρενοχλήσει σοι, ὅτι ἀποκρίνῃ;
Hi:16:3 What! is there any reason in vain words? or what will hinder thee from answering? (Job 16:3 Brenton)
Hi:16:3 Czy koniec już pustym dźwiękom? Co skłania cię do mówienia? (Job 16:3 BT_4)
Hi:16:3 τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶν ῥήμασιν πνεύματος; τί παρενοχλήσει σοι, ὅτι ἀποκρίνῃ;
Hi:16:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μή τάξις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Hi:16:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Nie Zamówienie {Rozkaz} By być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By odpowiadać
Hi:16:3 ti/ ga/r; mE\ ta/Xis e)sti\n r(E/masin pneu/matos; E)\ ti/ parenoCHlE/sei soi, o(/ti a)pokri/nE|;
Hi:16:3 ti gar; mE taXis estin rEmasin pneumatos; E ti parenoCHlEsei soi, hoti apokrinE;
Hi:16:3 RI_NSN x D N3I_NSF V9_PAI3S N3M_DPN N3M_GSN C RI_NSN VF_FAI3S RP_DS C V1_PAS3S
Hi:16:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as not order to be declaration statement, utterance spirit breath, spiritual utterance, wind or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cause difficulty (press against, irritate, annoy) you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to answer
Hi:16:3 who/what/why (nom|acc) for not order (nom) he/she/it-is declarations (dat) spirit (gen) or who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-CAUSE-DIFFICULTY, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-DIFFICULTY (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that you(sg)-are-being-ANSWER-ed, you(sg)-should-be-being-ANSWER-ed, he/she/it-should-ANSWER, you(sg)-should-be-ANSWER-ed
Hi:16:3 Hi_16:3_1 Hi_16:3_2 Hi_16:3_3 Hi_16:3_4 Hi_16:3_5 Hi_16:3_6 Hi_16:3_7 Hi_16:3_8 Hi_16:3_9 Hi_16:3_10 Hi_16:3_11 Hi_16:3_12 Hi_16:3_13
Hi:16:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:4 κἀγὼ καθ’ ὑμᾶς λαλήσω, εἰ ὑπέκειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς· εἶτ ἐναλοῦμαι ὑμῖν ῥήμασιν, κινήσω δὲ καθ’ ὑμῶν κεφαλήν·
Hi:16:4 I also will speak as ye do: if indeed your soul were in my soul's stead, (Job 16:4 Brenton)
Hi:16:4 I ja bym przemawiał podobnie, ale gdy role zmienimy. Mowy bym do was układał, kiwałbym głową nad wami. (Job 16:4 BT_4)
Hi:16:4 κἀγὼ καθ’ ὑμᾶς λαλήσω, εἰ ὑπέκειτό γε ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς· εἶτ ἐναλοῦμαι ὑμῖν ῥήμασιν, κινήσω δὲ καθ’ ὑμῶν κεφαλήν·
Hi:16:4 κἀγώ (καὶ ἐγώ) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰ   γέ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν εἶτα/εἶτεν; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) δέ κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κεφαλή, -ῆς, ἡ
Hi:16:4 I/też ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty By mówić Jeżeli ??? Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty Przeciw (+informacja) Mój/mój Wtedy; by być Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By umieszczać w ruchu zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty Głowa
Hi:16:4 ka)gO\ kaT’ u(ma=s lalE/sO, ei) u(pe/keito/ ge E( PSuCHE\ u(mO=n a)nti\ tE=s e)mE=s· ei)=t e)nalou=mai u(mi=n r(E/masin, kinE/sO de\ kaT’ u(mO=n kefalE/n·
Hi:16:4 kagO kaT’ hymas lalEsO, ei hypekeito ge hE PSyCHE hymOn anti tEs emEs· eit enalumai hymin rEmasin, kinEsO de kaT’ hymOn kefalEn·
Hi:16:4 C+RPNS P RP_AP VA_AAS1S C V5I_IMI3S x RA_NSF N1_NSF RP_GP P RA_GSF A1_GSF D VF2_FAI1S RP_DP N3M_DPN VF_FAI1S x P RP_GP N1_ASF
Hi:16:4 and/also I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you to speak if ć ??? the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you against (+gen) the my/mine then; to be ć you declaration statement, utterance to set in motion δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you head
Hi:16:4 and/also I (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(pl) (acc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK if   ??? the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen) against (+gen) the (gen) my/mine (gen) then; you(pl)-happen-to-be (classical opt)   you(pl) (dat) declarations (dat) I-will-SET-IN-MOTION, I-should-SET-IN-MOTION Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(pl) (gen) head (acc)
Hi:16:4 Hi_16:4_1 Hi_16:4_2 Hi_16:4_3 Hi_16:4_4 Hi_16:4_5 Hi_16:4_6 Hi_16:4_7 Hi_16:4_8 Hi_16:4_9 Hi_16:4_10 Hi_16:4_11 Hi_16:4_12 Hi_16:4_13 Hi_16:4_14 Hi_16:4_15 Hi_16:4_16 Hi_16:4_17 Hi_16:4_18 Hi_16:4_19 Hi_16:4_20 Hi_16:4_21 Hi_16:4_22
Hi:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:5 εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου, κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φείσομαι.
Hi:16:5 then would I insult you with words, and I would shake my head at you. (Job 16:5 Brenton)
Hi:16:5 Pocieszałbym was ustami, nie skąpiłbym słów współczucia. (Job 16:5 BT_4)
Hi:16:5 εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου, κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φείσομαι.
Hi:16:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κίνησις, -εως, ἡ δέ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Hi:16:5 By być zaś Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ja Ruchu ruch, ruszając się zaś Warga ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Hi:16:5 ei)/E de\ i)sCHu\s e)n tO=| sto/mati/ mou, ki/nEsin de\ CHeile/On ou) fei/somai.
Hi:16:5 eiE de isCHys en tO stomati mu, kinEsin de CHeileOn u feisomai.
Hi:16:5 V9_PAO3S x N3U_NSF P RA_DSN N3M_DSN RP_GS N3I_ASF x N3E_GPN D VF_FMI1S
Hi:16:5 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma I movement kinesis, stirring δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lip οὐχ before rough breathing to spare
Hi:16:5 he/she/it-happens-to-be (opt) Yet strength (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen) movement (acc) Yet lips (gen) not I-will-be-SPARE-ed
Hi:16:5 Hi_16:5_1 Hi_16:5_2 Hi_16:5_3 Hi_16:5_4 Hi_16:5_5 Hi_16:5_6 Hi_16:5_7 Hi_16:5_8 Hi_16:5_9 Hi_16:5_10 Hi_16:5_11 Hi_16:5_12
Hi:16:5 x x x x x x x x x x x x
Hi:16:6 ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω τὸ τραῦμα· ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι;
Hi:16:6 And would there were strength in my mouth, and I would not spare the movement of my lips. (Job 16:6 Brenton)
Hi:16:6 Lecz cierpień nie stłumię słowami. Czy odejdą ode mnie, gdy zmilknę? (Job 16:6 BT_4)
Hi:16:6 ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω τὸ τραῦμα· ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι;
Hi:16:6 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό τραῦμα[τ], -ατος, τό ἐάν (εἰ ἄν) δέ καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος  
Hi:16:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By mówić ??? Przed przydechem mocnym Uraz Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mniejszy
Hi:16:6 e)a\n ga\r lalE/sO, ou)k a)lgE/sO to\ trau=ma· e)a\n de\ kai\ siOpE/sO, ti/ e)/latton trOTE/somai;
Hi:16:6 ean gar lalEsO, uk algEsO to trauma· ean de kai siOpEsO, ti elatton trOTEsomai;
Hi:16:6 C x VF_FAI1S D VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN C x C VF_FAI1S RI_NSN A3N_NSN VC_FPI1S
Hi:16:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to speak οὐχ before rough breathing ć the trauma if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to soundless who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lesser ć
Hi:16:6 if-ever for I-will-SPEAK, I-should-SPEAK not   the (nom|acc) trauma (nom|acc|voc) if-ever Yet and I-will-SOUNDLESS, I-should-SOUNDLESS who/what/why (nom|acc) lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc)  
Hi:16:6 Hi_16:6_1 Hi_16:6_2 Hi_16:6_3 Hi_16:6_4 Hi_16:6_5 Hi_16:6_6 Hi_16:6_7 Hi_16:6_8 Hi_16:6_9 Hi_16:6_10 Hi_16:6_11 Hi_16:6_12 Hi_16:6_13 Hi_16:6_14
Hi:16:6 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:7 νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκεν, μωρόν, σεσηπότα,
Hi:16:7 For if I should speak, I shall not feel the pain of my wound: and if I should be silent, how shall I be wounded the less? (Job 16:7 Brenton)
Hi:16:7 Ach, teraz jestem zmęczony, zniszczyłeś me wszystkie dowody; (Job 16:7 BT_4)
Hi:16:7 νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκεν, μωρόν, σεσηπότα,
Hi:16:7 νῦν δέ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-)
Hi:16:7 Teraz zaś Ja By czynić/rób Debilny By gnić gnij
Hi:16:7 nu=n de\ kata/kopo/n me pepoi/Eken, mOro/n, sesEpo/ta,
Hi:16:7 nyn de katakopon me pepoiEken, mOron, sesEpota,
Hi:16:7 D x A1B_ASM RP_AS VX_XAI3S A1A_ASM VX_XAPASM
Hi:16:7 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć I to do/make moronic to rot putrefy
Hi:16:7 now Yet   me (acc) he/she/it-has-DO/MAKE-ed moronic ([Adj] acc, nom|acc|voc) having ROT-ed (acc, nom|acc|voc)
Hi:16:7 Hi_16:7_1 Hi_16:7_2 Hi_16:7_3 Hi_16:7_4 Hi_16:7_5 Hi_16:7_6 Hi_16:7_7
Hi:16:7 x x x x x x x
Hi:16:8 καὶ ἐπελάβου μου, εἰς μαρτύριον ἐγενήθη· καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου, κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη.
Hi:16:8 But now he has made me weary, and a worn-out fool; and thou hast laid hold of me. (Job 16:8 Brenton)
Hi:16:8 ścisnąłeś mnie, mój świadek mi wrogiem, oskarża mnie moja słabość. (Job 16:8 BT_4)
Hi:16:8 καὶ ἐπελάβου μου, εἰς μαρτύριον ἐγενήθη· καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου, κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη.
Hi:16:8 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντ·απο·κρίνομαι (ανταπο+κριν-, -, ανταπο+κριν·[σ]-, -, -, ανταπο+κρι·θ-)
Hi:16:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Ja Do (+przyspieszenie) Świadectwo By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja By odpowiadać
Hi:16:8 kai\ e)pela/bou mou, ei)s martu/rion e)genE/TE· kai\ a)ne/stE e)n e)moi\ to\ PSeu=do/s mou, kata\ pro/sOpo/n mou a)ntapekri/TE.
Hi:16:8 kai epelabu mu, eis martyrion egenETE· kai anestE en emoi to PSeudos mu, kata prosOpon mu antapekriTE.
Hi:16:8 C VBI_AMI2S RP_GS P N2N_ASN VCI_API3S C VHI_AAI3S P RP_DS RA_NSN N3E_NSN RP_GS P N2N_ASN RP_GS VCI_API3S
Hi:16:8 and also, even, namely to take hold of I into (+acc) testimony to become become, happen and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine the lie falsehood, untruth, false religion I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I to rejoin
Hi:16:8 and you(sg)-were-TAKE-ed-HOLD-OF me (gen) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) he/she/it-was-BECOME-ed and he/she/it-STand-ed-UP in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom|acc) lie (nom|acc|voc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-was-REJOIN-ed
Hi:16:8 Hi_16:8_1 Hi_16:8_2 Hi_16:8_3 Hi_16:8_4 Hi_16:8_5 Hi_16:8_6 Hi_16:8_7 Hi_16:8_8 Hi_16:8_9 Hi_16:8_10 Hi_16:8_11 Hi_16:8_12 Hi_16:8_13 Hi_16:8_14 Hi_16:8_15 Hi_16:8_16 Hi_16:8_17
Hi:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:9 ὀργῇ χρησάμενος κατέβαλέν με, ἔβρυξεν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ἔπεσεν.
Hi:16:9 My falsehood has become a testimony, and has risen up against me: it has confronted me to my face. (Job 16:9 Brenton)
Hi:16:9 Sroży się w gniewie i ściga, zgrzytając na mnie zębami. Wróg zmierzył mnie wzrokiem. (Job 16:9 BT_4)
Hi:16:9 ὀργῇ χρησάμενος κατέβαλέν με, ἔβρυξεν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ἔπεσεν.
Hi:16:9 ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βρύχω (βρυχ-, βρυξ-, βρυξ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ βέλο·ς, -ους, τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Hi:16:9 Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Do ??? Ja Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Żądła strzała On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Hi:16:9 o)rgE=| CHrEsa/menos kate/bale/n me, e)/bruXen e)p’ e)me\ tou\s o)do/ntas, be/lE peiratO=n au)tou= e)p’ e)moi\ e)/pesen.
Hi:16:9 orgE CHrEsamenos katebalen me, ebryXen ep’ eme tus odontas, belE peiratOn autu ep’ emoi epesen.
Hi:16:9 N1_DSF VA_AMPNSM VBI_AAI3S RP_AS VAI_AAI3S P RP_AS RA_APM N3_APM N3E_NPN N1M_GPM RD_GSM P RP_DS VBI_AAI3S
Hi:16:9 wrath fume, anger, rage to use/treat (profit, advise) to ??? I to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike dart arrow ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Hi:16:9 wrath (dat) upon being-USE/TREAT-ed (nom) he/she/it-???-ed me (acc) he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) teeth (acc) darts (nom|acc|voc)   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-FALL-ed
Hi:16:9 Hi_16:9_1 Hi_16:9_2 Hi_16:9_3 Hi_16:9_4 Hi_16:9_5 Hi_16:9_6 Hi_16:9_7 Hi_16:9_8 Hi_16:9_9 Hi_16:9_10 Hi_16:9_11 Hi_16:9_12 Hi_16:9_13 Hi_16:9_14 Hi_16:9_15
Hi:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:10 ἀκίσιν ὀφθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ ἔπαισέν με εἰς σιαγόνα, ὁμοθυμαδὸν δὲ κατέδραμον ἐπ’ ἐμοί.
Hi:16:10 In his anger he has cast me down; he has gnashed his teeth upon me: the weapons of his robbers have fallen upon me. (Job 16:10 Brenton)
Hi:16:10 Usta swe na mnie rozwarli, po twarzy mnie bili okrutnie, społem się przeciw mnie złączyli. (Job 16:10 BT_4)
Hi:16:10 ἀκίσιν ὀφθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ ἔπαισέν με εἰς σιαγόνα, ὁμοθυμαδὸν δὲ κατέδραμον ἐπ’ ἐμοί.
Hi:16:10   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ   ὄξο·ς, -ους, τό; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σιαγών, -όνος, ἡ ὁμοθυμαδόν δέ κατα·τρέχω (κατα+τρεχ-, -, 2nd κατα+δραμ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Hi:16:10 Oko Ocet; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Do ??? Ja Do (+przyspieszenie) Policzek W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. zaś By wyczerpywać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Hi:16:10 a)ki/sin o)fTalmO=n e)nE/lato, o)Xei= e)/paise/n me ei)s siago/na, o(moTumado\n de\ kate/dramon e)p’ e)moi/.
Hi:16:10 akisin ofTalmOn enElato, oXei epaisen me eis siagona, homoTymadon de katedramon ep’ emoi.
Hi:16:10 N3D_DPF N2_GPM VAI_AMI3S A3U_DSM VAI_AAI3S RP_AS P N3N_ASF D x VBI_AAI3P P RP_DS
Hi:16:10 ć eye ć vinegar; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, to ??? I into (+acc) cheek in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to run down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Hi:16:10   eyes (gen)   vinegar (dat); swift ([Adj] dat) he/she/it-???-ed me (acc) into (+acc) cheek (acc) in solidarity Yet I-RUN-ed-DOWN, they-RUN-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Hi:16:10 Hi_16:10_1 Hi_16:10_2 Hi_16:10_3 Hi_16:10_4 Hi_16:10_5 Hi_16:10_6 Hi_16:10_7 Hi_16:10_8 Hi_16:10_9 Hi_16:10_10 Hi_16:10_11 Hi_16:10_12 Hi_16:10_13
Hi:16:10 x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:11 παρέδωκεν γάρ με ὁ κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκου, ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέν με·
Hi:16:11 He has attacked me with the keen glances of his eyes; with his sharp spear he has smitten me down upon my knees; and they have run upon me with one accord. (Job 16:11 Brenton)
Hi:16:11 Bóg mnie zaprzedał złoczyńcom, oddał mnie w ręce zbrodniarzy, (Job 16:11 BT_4)
Hi:16:11 παρέδωκεν γάρ με κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκου, ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέν με·
Hi:16:11 παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐπί δέ ἀ·σεβής -ές ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:16:11 By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Dla odtąd, jak Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Bezbożny By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Ja
Hi:16:11 pare/dOken ga/r me o( ku/rios ei)s CHei=ras a)di/kou, e)pi\ de\ a)sebe/sin e)/rriPSe/n me·
Hi:16:11 paredOken gar me ho kyrios eis CHeiras adiku, epi de asebesin erriPSen me·
Hi:16:11 VAI_AAI3S x RP_AS RA_NSM N2_NSM P N3_APF A1B_GSM P x A3H_DPM VAI_AAI3S RP_AS
Hi:16:11 to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine for since, as I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) hand unjust; to harm/do wrong to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly to toss/fling/dump I
Hi:16:11 he/she/it-Hand OVER-ed for me (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) hands (acc) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet ungodly ([Adj] dat) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed me (acc)
Hi:16:11 Hi_16:11_1 Hi_16:11_2 Hi_16:11_3 Hi_16:11_4 Hi_16:11_5 Hi_16:11_6 Hi_16:11_7 Hi_16:11_8 Hi_16:11_9 Hi_16:11_10 Hi_16:11_11 Hi_16:11_12 Hi_16:11_13
Hi:16:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:12 εἰρηνεύοντα διεσκέδασέν με, λαβών με τῆς κόμης διέτιλεν, κατέστησέν με ὥσπερ σκοπόν.
Hi:16:12 For the Lord has delivered me into the hands of unrighteous men, and thrown me upon the ungodly. (Job 16:12 Brenton)
Hi:16:12 zburzył już moją beztroskę, chwycił za grzbiet i roztrzaskał, obrał mnie sobie za cel. (Job 16:12 BT_4)
Hi:16:12 εἰρηνεύοντα διεσκέδασέν με, λαβών με τῆς κόμης διέτιλεν, κατέστησέν με ὥσπερ σκοπόν.
Hi:16:12 εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ   καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ σκοπός, -οῦ, ὁ
Hi:16:12 By robić pokój Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Włosy By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Cel [zobacz zakres]
Hi:16:12 ei)rEneu/onta dieske/dase/n me, labO/n me tE=s ko/mEs die/tilen, kate/stEse/n me O(/sper skopo/n.
Hi:16:12 eirEneuonta dieskedasen me, labOn me tEs komEs dietilen, katestEsen me hOsper skopon.
Hi:16:12 V1_PAPASM VAI_AAI3S RP_AS VB_AAPNSM RP_AS RA_GSF N1_GSF VBI_AAI3S VHI_AAI3S RP_AS D N2_ASM
Hi:16:12 to make peace ć I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I the hair ć to enable lay, render widowed I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" target [see scope]
Hi:16:12 while MAKE-ing-PEACE (acc, nom|acc|voc)   me (acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom) me (acc) the (gen) hair (gen)   he/she/it-ENABLE-ed me (acc) just as target (acc)
Hi:16:12 Hi_16:12_1 Hi_16:12_2 Hi_16:12_3 Hi_16:12_4 Hi_16:12_5 Hi_16:12_6 Hi_16:12_7 Hi_16:12_8 Hi_16:12_9 Hi_16:12_10 Hi_16:12_11 Hi_16:12_12
Hi:16:12 x x x x x x x x x x x x
Hi:16:13 ἐκύκλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρούς μου οὐ φειδόμενοι, ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου·
Hi:16:13 When I was at peace he distracted me: he took me by the hair of the head, and plucked it out: he set me up as a mark. (Job 16:13 Brenton)
Hi:16:13 Łucznikami mnie zewsząd otoczył, nerki mi przeszył nieludzko, żółć moją wylał na ziemię. (Job 16:13 BT_4)
Hi:16:13 ἐκύκλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρούς μου οὐ φειδόμενοι, ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου·
Hi:16:13 κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγχη, -ης, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) εἰς[1] νεφρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:16:13 By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja Włócznia By rzucać Do (+przyspieszenie) Umysł Ja ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} By wylewać się Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Żółć Ja
Hi:16:13 e)ku/klOsa/n me lo/gCHais ba/llontes ei)s nefrou/s mou ou) feido/menoi, e)Xe/CHean ei)s tE\n gE=n tE\n CHolE/n mou·
Hi:16:13 ekyklOsan me lonCHais ballontes eis nefrus mu u feidomenoi, eXeCHean eis tEn gEn tEn CHolEn mu·
Hi:16:13 VAI_AAI3P RP_AS N1_DPF V1_PAPNPM P N2_APM RP_GS D V1_PMPNPM VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS
Hi:16:13 to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I spear to throw into (+acc) mind I οὐχ before rough breathing to spare to pour out into (+acc) the earth/land the gall I
Hi:16:13 they-ENCIRCLE-ed me (acc) spears (dat) while THROW-ing (nom|voc) into (+acc) minds (acc) me (gen) not while being-SPARE-ed (nom|voc) they-POUR-ed-OUT into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (acc) gall (acc) me (gen)
Hi:16:13 Hi_16:13_1 Hi_16:13_2 Hi_16:13_3 Hi_16:13_4 Hi_16:13_5 Hi_16:13_6 Hi_16:13_7 Hi_16:13_8 Hi_16:13_9 Hi_16:13_10 Hi_16:13_11 Hi_16:13_12 Hi_16:13_13 Hi_16:13_14 Hi_16:13_15 Hi_16:13_16
Hi:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:14 κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός με δυνάμενοι.
Hi:16:14 They surrounded me with spears, aiming at my reins: without sparing me they poured out my gall upon the ground. (Job 16:14 Brenton)
Hi:16:14 Wyłom czynił po wyłomie, jak wojownik natarł na mnie. (Job 16:14 BT_4)
Hi:16:14 κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός με δυνάμενοι.
Hi:16:14 κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πτῶμα[τ], -ατος, τό ἐπί πτῶμα[τ], -ατος, τό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Hi:16:14 Do ??? Ja Zwłoki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwłoki By jechać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Do zdolnego
Hi:16:14 kate/balo/n me ptO=ma e)pi\ ptO/mati, e)/dramon pro/s me duna/menoi.
Hi:16:14 katebalon me ptOma epi ptOmati, edramon pros me dynamenoi.
Hi:16:14 VBI_AAI3P RP_AS N3M_ASN P N3M_DSN VBI_AAI3P P RP_AS V6_PMPNPM
Hi:16:14 to ??? I corpse upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing corpse to run toward (+acc,+gen,+dat) I to able
Hi:16:14 I-???-ed, they-???-ed me (acc) corpse (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) corpse (dat) I-RUN-ed, they-RUN-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while being-ABLE-ed (nom|voc)
Hi:16:14 Hi_16:14_1 Hi_16:14_2 Hi_16:14_3 Hi_16:14_4 Hi_16:14_5 Hi_16:14_6 Hi_16:14_7 Hi_16:14_8 Hi_16:14_9
Hi:16:14 x x x x x x x x x
Hi:16:15 σάκκον ἔρραψα ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη.
Hi:16:15 They overthrew me with fall upon fall: they ran upon me in their might. (Job 16:15 Brenton)
Hi:16:15 Przywdziałem wór na swe ciało, czołem w proch uderzyłem, (Job 16:15 BT_4)
Hi:16:15 σάκκον ἔρραψα ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη.
Hi:16:15 σάκκος, -ου, ὁ   ἐπί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Hi:16:15 Płótno workowe Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja zaś Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By gasić
Hi:16:15 sa/kkon e)/rraPSa e)pi\ bu/rsEs mou, to\ de\ sTe/nos mou e)n gE=| e)sbe/sTE.
Hi:16:15 sakkon erraPSa epi byrsEs mu, to de sTenos mu en gE esbesTE.
Hi:16:15 N2_ASM VAI_AAI1S P N1S_GSF RP_GS RA_NSN x N3E_NSN RP_GS P N1_DSF VSI_API3S
Hi:16:15 sackcloth ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land to extinguish
Hi:16:15 sackcloth (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat)   me (gen) the (nom|acc) Yet   me (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) he/she/it-was-EXTINGUISH-ed
Hi:16:15 Hi_16:15_1 Hi_16:15_2 Hi_16:15_3 Hi_16:15_4 Hi_16:15_5 Hi_16:15_6 Hi_16:15_7 Hi_16:15_8 Hi_16:15_9 Hi_16:15_10 Hi_16:15_11 Hi_16:15_12
Hi:16:15 x x x x x x x x x x x x
Hi:16:16 ἡ γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ, ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά.
Hi:16:16 They sewed sackcloth upon my skin, and my strength has been spent on the ground. (Job 16:16 Brenton)
Hi:16:16 oblicze czerwone od płaczu, w oczach już widzę pomrokę, (Job 16:16 BT_4)
Hi:16:16 γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ, ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά.
Hi:16:16 ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀπό κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἐπί δέ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκιά, -ᾶς, ἡ
Hi:16:16 Brzuch Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płacz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Ja Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł
Hi:16:16 E( gastE/r mou sugke/kautai a)po\ klauTmou=, e)pi\ de\ blefa/rois mou skia/.
Hi:16:16 hE gastEr mu synkekautai apo klauTmu, epi de blefarois mu skia.
Hi:16:16 RA_NSF N3_NSF RP_GS VM_XPI3S P N2_GSM P x N2N_DPM RP_GS N1A_NSF
Hi:16:16 the belly I ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing crying upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć I shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection
Hi:16:16 the (nom) belly (nom) me (gen)   away from (+gen) crying (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet   me (gen) shadow (nom|voc)
Hi:16:16 Hi_16:16_1 Hi_16:16_2 Hi_16:16_3 Hi_16:16_4 Hi_16:16_5 Hi_16:16_6 Hi_16:16_7 Hi_16:16_8 Hi_16:16_9 Hi_16:16_10 Hi_16:16_11
Hi:16:16 x x x x x x x x x x x
Hi:16:17 ἄδικον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσίν μου, εὐχὴ δέ μου καθαρά.
Hi:16:17 My belly has been parched with wailing, and darkness is on my eyelids. (Job 16:17 Brenton)
Hi:16:17 choć rąk nie zmazałem występkiem i modlitwa moja jest czysta. (Job 16:17 BT_4)
Hi:16:17 ἄδικον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσίν μου, εὐχὴ δέ μου καθαρά.
Hi:16:17 ἄ·δικος -ον δέ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐχή, -ῆς, ἡ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθαρός -ά -όν
Hi:16:17 Niesprawiedliwy zaś Nie jeden (nic, nikt) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Ślub zaś Ja Czysty
Hi:16:17 a)/dikon de\ ou)de\n E)=n e)n CHersi/n mou, eu)CHE\ de/ mou kaTara/.
Hi:16:17 adikon de uden En en CHersin mu, euCHE de mu kaTara.
Hi:16:17 A1B_NSN x A3_NSN V9_IAI3S P N3_DPF RP_GS N1_NSF x RP_GS A1A_NSF
Hi:16:17 unjust δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not one (nothing, no one) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I vow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I clean
Hi:16:17 unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet not one (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) hands (dat) me (gen) vow (nom|voc) Yet me (gen) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Hi:16:17 Hi_16:17_1 Hi_16:17_2 Hi_16:17_3 Hi_16:17_4 Hi_16:17_5 Hi_16:17_6 Hi_16:17_7 Hi_16:17_8 Hi_16:17_9 Hi_16:17_10 Hi_16:17_11
Hi:16:17 x x x x x x x x x x x
Hi:16:18 γῆ, μὴ ἐπικαλύψῃς ἐφ’ αἵματι τῆς σαρκός μου, μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου.
Hi:16:18 Yet there was no injustice in my hands, and my prayer is pure. (Job 16:18 Brenton)
Hi:16:18 Ziemio, nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zaznał. (Job 16:18 BT_4)
Hi:16:18 γῆ, μὴ ἐπικαλύψῃς ἐφ’ αἵματι τῆς σαρκός μου, μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου.
Hi:16:18 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μή ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἐπί αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:16:18 Ziemi/ziemia Nie By pokrywać wszędzie {skończony} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Ciało {Mięso} Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By być Miejsce Płacz krzyk (????????) Ja
Hi:16:18 gE=, mE\ e)pikalu/PSE|s e)f’ ai(/mati tE=s sarko/s mou, mEde\ ei)/E to/pos tE=| kraugE=| mou.
Hi:16:18 gE, mE epikalyPSEs ef’ haimati tEs sarkos mu, mEde eiE topos tE kraugE mu.
Hi:16:18 N1_NSF D VA_AAS2S P N3M_DSN RA_GSF N3K_GSF RP_GS C V9_PAO3S N2_NSM RA_DSF N1_DSF RP_GS
Hi:16:18 earth/land not to cover over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing blood the flesh I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to be place the cry shout (κραυγάζω) I
Hi:16:18 earth/land (nom|voc) not you(sg)-should-COVER-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) blood (dat) the (gen) flesh (gen) me (gen) neither/nor; Mede (voc) he/she/it-happens-to-be (opt) place (nom) the (dat) cry (dat) me (gen)
Hi:16:18 Hi_16:18_1 Hi_16:18_2 Hi_16:18_3 Hi_16:18_4 Hi_16:18_5 Hi_16:18_6 Hi_16:18_7 Hi_16:18_8 Hi_16:18_9 Hi_16:18_10 Hi_16:18_11 Hi_16:18_12 Hi_16:18_13 Hi_16:18_14
Hi:16:18 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:19 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου, ὁ δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις.
Hi:16:19 Earth, cover not over the blood of my flesh, and let my cry have no place. (Job 16:19 Brenton)
Hi:16:19 Teraz mój Świadek jest w niebie, Ten, co mnie zna, jest wysoko. (Job 16:19 BT_4)
Hi:16:19 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς μάρτυς μου, δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις.
Hi:16:19 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ συν·ίστωρ -ορ [LXX], gen. sg. -ορος ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Hi:16:19 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Dowód Ja zaś Tajny Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy
Hi:16:19 kai\ nu=n i)dou\ e)n ou)ranoi=s o( ma/rtus mou, o( de\ suni/stOr mou e)n u(PSi/stois.
Hi:16:19 kai nyn idu en uranois ho martys mu, ho de synistOr mu en hyPSistois.
Hi:16:19 C D I P N2_DPM RA_NSM N3_NSM RP_GS RA_NSM x N3R_NSM RP_GS P A1_DPN
Hi:16:19 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven the witness I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] privy I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among highest
Hi:16:19 and now be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) skies/heavens (dat) the (nom) witness (nom|voc) me (gen) the (nom) Yet privy ([Adj] nom) me (gen) in/among/by (+dat) highest ([Adj] dat)
Hi:16:19 Hi_16:19_1 Hi_16:19_2 Hi_16:19_3 Hi_16:19_4 Hi_16:19_5 Hi_16:19_6 Hi_16:19_7 Hi_16:19_8 Hi_16:19_9 Hi_16:19_10 Hi_16:19_11 Hi_16:19_12 Hi_16:19_13 Hi_16:19_14
Hi:16:19 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:20 ἀφίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς κύριον, ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀφθαλμός.
Hi:16:20 And now, behold, my witness is in heaven, and my advocate is on high. (Job 16:20 Brenton)
Hi:16:20 Gdy gardzą mną przyjaciele, zwracam się z płaczem do Boga, (Job 16:20 BT_4)
Hi:16:20 ἀφίκοιτό μου δέησις πρὸς κύριον, ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὀφθαλμός.
Hi:16:20 ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔν·αντι δέ αὐτός αὐτή αὐτό στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Hi:16:20 By sięgać Ja Obrona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przedtem (+informacja) zaś On/ona/to/to samo By spadać Ja Oko
Hi:16:20 a)fi/koito/ mou E( de/Esis pro\s ku/rion, e)/nanti de\ au)tou= sta/DZoi mou o( o)fTalmo/s.
Hi:16:20 afikoito mu hE deEsis pros kyrion, enanti de autu staDZoi mu ho ofTalmos.
Hi:16:20 VB_AMO3S RP_GS RA_NSF N3I_NSF P N2_ASM P x RD_GSM V1_PAO3S RP_GS RA_NSM N2_NSM
Hi:16:20 to reach I the plea toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. before (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to drop I the eye
Hi:16:20 he/she/it-happens-to-be-REACH-ed (opt) me (gen) the (nom) plea (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) Yet him/it/same (gen) he/she/it-happens-to-be-DROP-ing (opt) me (gen) the (nom) eye (nom)
Hi:16:20 Hi_16:20_1 Hi_16:20_2 Hi_16:20_3 Hi_16:20_4 Hi_16:20_5 Hi_16:20_6 Hi_16:20_7 Hi_16:20_8 Hi_16:20_9 Hi_16:20_10 Hi_16:20_11 Hi_16:20_12 Hi_16:20_13
Hi:16:20 x x x x x x x x x x x x x
Hi:16:21 εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου καὶ υἱὸς ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ.
Hi:16:21 Let my supplication come to the Lord, and let mine eye weep before him. (Job 16:21 Brenton)
Hi:16:21 by rozsądził spór człowieka z Bogiem, jakby człowieka z człowiekiem. (Job 16:21 BT_4)
Hi:16:21 εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου καὶ υἱὸς ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ.
Hi:16:21 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἔλεγχος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:16:21 By być zaś Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Syn Ludzki Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Hi:16:21 ei)/E de\ e)/legCHos a)ndri\ e)/nanti kuri/ou kai\ ui(o\s a)nTrO/pou tO=| plEsi/on au)tou=.
Hi:16:21 eiE de elenCHos andri enanti kyriu kai hyios anTrOpu tO plEsion autu.
Hi:16:21 V9_PAO3S x N2_NSM N3_DSM P N2_GSM C N2_NSM N2_GSM RA_DSM D RD_GSM
Hi:16:21 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] conviction alternatively: correction, reproof, censure man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely son human the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Hi:16:21 he/she/it-happens-to-be (opt) Yet conviction (nom) man, husband (dat) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and son (nom) human (gen) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:16:21 Hi_16:21_1 Hi_16:21_2 Hi_16:21_3 Hi_16:21_4 Hi_16:21_5 Hi_16:21_6 Hi_16:21_7 Hi_16:21_8 Hi_16:21_9 Hi_16:21_10 Hi_16:21_11 Hi_16:21_12
Hi:16:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:16:22 ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δέ, ᾗ οὐκ ἐπαναστραφήσομαι, πορεύσομαι.
Hi:16:22 Oh that a man might plead before the Lord, even as the son of man with his neighbor! (Job 16:22 Brenton)
Hi:16:22 Jeszcze upłynie lat kilka, nim pójdę, skąd nie ma powrotu. (Job 16:22 BT_4)
Hi:16:22 ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δέ, οὐκ ἐπαναστραφήσομαι, πορεύσομαι.
Hi:16:22 ἔτο·ς, -ους, τό δέ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ δέ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Hi:16:22 Rok zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Drogi {Sposobu}/droga zaś Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść
Hi:16:22 e)/tE de\ a)riTmEta\ E(/kasin, o(dO=| de/, E(=| ou)k e)panastrafE/somai, poreu/somai.
Hi:16:22 etE de ariTmEta hEkasin, hodO de, hE uk epanastrafEsomai, poreusomai.
Hi:16:22 N3E_NPN x A1_NPN V1_PAI3P N2_DSF x RR_DSF D VD_FPI1S VF_FMI1S
Hi:16:22 year δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to have come I have come. I have arrived. way/road δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/whom/which οὐχ before rough breathing ć to go
Hi:16:22 years (nom|acc|voc) Yet   they-have-HAVE COME-ed way/road (dat) Yet who/whom/which (dat) not   I-will-be-GO-ed
Hi:16:22 Hi_16:22_1 Hi_16:22_2 Hi_16:22_3 Hi_16:22_4 Hi_16:22_5 Hi_16:22_6 Hi_16:22_7 Hi_16:22_8 Hi_16:22_9 Hi_16:22_10
Hi:16:22 x x x x x x x x x x