Hi:17:1 ὀλέκομαι πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς καὶ οὐ τυγχάνω.
Hi:17:1 I perish, carried away by the wind, and I seek for burial, and obtain it not. (Job 17:1 Brenton)
Hi:17:1 Zgnębiony duch - minęły dni, tylko grób mi pozostaje. (Job 17:1 BT_4)
Hi:17:1 ὀλέκομαι πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς καὶ οὐ τυγχάνω.
Hi:17:1   πνεῦμα[τ], -ατος, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) δέ ταφή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)
Hi:17:1 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą By potrzebować/wymagać zaś Pogrzeb I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By natykać się na
Hi:17:1 o)le/komai pneu/mati fero/menos, de/omai de\ tafE=s kai\ ou) tugCHa/nO.
Hi:17:1 olekomai pneumati feromenos, deomai de tafEs kai u tynCHanO.
Hi:17:1 V1_PMI1S N3M_DSN V1_PMPNSM V2_PMI1S x N1_GSF C D V1_PAI1S
Hi:17:1 ć spirit breath, spiritual utterance, wind to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth to need/require δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] burial and also, even, namely οὐχ before rough breathing to chance upon
Hi:17:1   spirit (dat) while being-BRING-ed (nom) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed Yet burial (gen) and not I-am-CHANCE-ing-UPON, I-should-be-CHANCE-ing-UPON
Hi:17:1 Hi_17:1_1 Hi_17:1_2 Hi_17:1_3 Hi_17:1_4 Hi_17:1_5 Hi_17:1_6 Hi_17:1_7 Hi_17:1_8 Hi_17:1_9
Hi:17:1 x x x x x x x x x
Hi:17:2 λίσσομαι κάμνων, καὶ τί ποιήσας;
Hi:17:2 Weary I intreat; and what have I done? and strangers have stolen my goods. (Job 17:2 Brenton)
Hi:17:2 Czyż nie naśmiewcy są ze mną? Od szyderstw mam noce bezsenne. (Job 17:2 BT_4)
Hi:17:2 λίσσομαι κάμνων, καὶ τί ποιήσας;
Hi:17:2   κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:17:2 By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
Hi:17:2 li/ssomai ka/mnOn, kai\ ti/ poiE/sas;
Hi:17:2 lissomai kamnOn, kai ti poiEsas;
Hi:17:2 V1_PMI1S V1_PAPNSM C RI_ASN VA_AAPNSM
Hi:17:2 ć to Wear out (κα·μοι=to me/for me) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
Hi:17:2   while WEAR OUT-ing (nom) and who/what/why (nom|acc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc)
Hi:17:2 Hi_17:2_1 Hi_17:2_2 Hi_17:2_3 Hi_17:2_4 Hi_17:2_5
Hi:17:2 x x x x x
Hi:17:3 ἔκλεψαν δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. τίς ἐστιν οὗτος; τῇ χειρί μου συνδεθήτω.
Hi:17:3 Who is this? let him join hands with me. (Job 17:3 Brenton)
Hi:17:3 Ty sam racz zastaw przechować, bo któż chce za mnie poręczyć? (Job 17:3 BT_4)
Hi:17:3 ἔκλεψαν δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. τίς ἐστιν οὗτος; τῇ χειρί μου συνδεθήτω.
Hi:17:3 κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἀλλότριος -ία -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-)
Hi:17:3 By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić zaś Ja By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Innego/inni Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ręka Ja Do wiązanego z
Hi:17:3 e)/klePSan de/ mou ta\ u(pa/rCHonta a)llo/trioi. ti/s e)stin ou(=tos; tE=| CHeiri/ mou sundeTE/tO.
Hi:17:3 eklePSan de mu ta hyparCHonta allotrioi. tis estin hutos; tE CHeiri mu syndeTEtO.
Hi:17:3 VAI_AAI3P x RP_GS RA_APN V1_PAPAPN A1A_NPM RI_NSM V9_PAI3S RD_NSM RA_DSF N3_DSF RP_GS VC_APD3S
Hi:17:3 to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control of another/others who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hand I to bound with
Hi:17:3 they-STEAL-ed Yet me (gen) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) of another/others (nom|voc) who/what/why (nom) he/she/it-is this (nom) the (dat) hand (dat) me (gen) let-him/her/it-be-BOUND WITH-ed!
Hi:17:3 Hi_17:3_1 Hi_17:3_2 Hi_17:3_3 Hi_17:3_4 Hi_17:3_5 Hi_17:3_6 Hi_17:3_7 Hi_17:3_8 Hi_17:3_9 Hi_17:3_10 Hi_17:3_11 Hi_17:3_12 Hi_17:3_13
Hi:17:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:17:4 ὅτι καρδίαν αὐτῶν ἔκρυψας ἀπὸ φρονήσεως, διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς.
Hi:17:4 For thou hast hid their heart from wisdom; therefore thou shalt not exalt them. (Job 17:4 Brenton)
Hi:17:4 Zamknąłeś ich umysł przed rozsądkiem, nie dopuścisz do ich triumfu. (Job 17:4 BT_4)
Hi:17:4 ὅτι καρδίαν αὐτῶν ἔκρυψας ἀπὸ φρονήσεως, διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς.
Hi:17:4 ὅτι καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό φρόνησις, -εως, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:17:4 Ponieważ/tamto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przypatrywanie się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo
Hi:17:4 o(/ti kardi/an au)tO=n e)/kruPSas a)po\ fronE/seOs, dia\ tou=to ou) mE\ u(PSO/sE|s au)tou/s.
Hi:17:4 hoti kardian autOn ekryPSas apo fronEseOs, dia tuto u mE hyPSOsEs autus.
Hi:17:4 C N1A_ASF RD_GPM VAI_AAI2S P N3I_GSF P RD_ASN D D VA_AAS2S RD_APM
Hi:17:4 because/that heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing contemplation because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing not to elevate/set high he/she/it/same
Hi:17:4 because/that heart (acc) them/same (gen) you(sg)-HIDE-ed away from (+gen) contemplation (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not not you(sg)-should-ELEVATE/SET-HIGH them/same (acc)
Hi:17:4 Hi_17:4_1 Hi_17:4_2 Hi_17:4_3 Hi_17:4_4 Hi_17:4_5 Hi_17:4_6 Hi_17:4_7 Hi_17:4_8 Hi_17:4_9 Hi_17:4_10 Hi_17:4_11 Hi_17:4_12
Hi:17:4 x x x x x x x x x x x x
Hi:17:5 τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας, ὀφθαλμοὶ δέ μου ἐφ’ υἱοῖς ἐτάκησαν.
Hi:17:5 He shall promise mischief to his companions: but their eyes have failed for their children. (Job 17:5 Brenton)
Hi:17:5 "Zwołano bliskich do podziału, a mdleją oczy własnych dzieci". (Job 17:5 BT_4)
Hi:17:5 τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας, ὀφθαλμοὶ δέ μου ἐφ’ υἱοῖς ἐτάκησαν.
Hi:17:5 ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) κακία, -ας, ἡ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Hi:17:5 Część By ogłaszać ogłaszaj, informuj Źle źle, złośliwość Oko zaś Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn By topnieć
Hi:17:5 tE=| meri/di a)naggelei= kaki/as, o)fTalmoi\ de/ mou e)f’ ui(oi=s e)ta/kEsan.
Hi:17:5 tE meridi anangelei kakias, ofTalmoi de mu ef’ hyiois etakEsan.
Hi:17:5 RA_DSF N3D_DSF VF2_FAI3S N1A_APF N2_NPM x RP_GS P N2_DPM VDI_API3P
Hi:17:5 the part to proclaim proclaim, report evil evil, malice eye δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son to melt
Hi:17:5 the (dat) ??? (dat) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) evil (gen), wickedness (acc) eyes (nom|voc) Yet me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (dat) they-were-MELT-ed
Hi:17:5 Hi_17:5_1 Hi_17:5_2 Hi_17:5_3 Hi_17:5_4 Hi_17:5_5 Hi_17:5_6 Hi_17:5_7 Hi_17:5_8 Hi_17:5_9 Hi_17:5_10
Hi:17:5 x x x x x x x x x x
Hi:17:6 ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσιν, γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέβην·
Hi:17:6 But thou has made me a byword amount the nations, and I am become a scorn to them. (Job 17:6 Brenton)
Hi:17:6 Wydano mnie ludziom na pośmiewisko, jestem w ich oczach wyrzutkiem. (Job 17:6 BT_4)
Hi:17:6 ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσιν, γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέβην·
Hi:17:6 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -)
Hi:17:6 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Śmiech zaś On/ona/to/to samo By wychodzić
Hi:17:6 e)/Tou de/ me Tru/lEma e)n e)/Tnesin, ge/lOs de\ au)toi=s a)pe/bEn·
Hi:17:6 eTu de me TrylEma en eTnesin, gelOs de autois apebEn·
Hi:17:6 VEI_AMI2S x RP_AS N3M_ASN P N3E_DPN N3T_NSM x RD_DPM VZI_AAI1S
Hi:17:6 to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] laughter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to get out
Hi:17:6 you(sg)-were-PLACE-ed Yet me (acc)   in/among/by (+dat) nations (dat) laughter (nom|voc) Yet them/same (dat) I-GET OUT-ed
Hi:17:6 Hi_17:6_1 Hi_17:6_2 Hi_17:6_3 Hi_17:6_4 Hi_17:6_5 Hi_17:6_6 Hi_17:6_7 Hi_17:6_8 Hi_17:6_9 Hi_17:6_10
Hi:17:6 x x x x x x x x x x
Hi:17:7 πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου, πεπολιόρκημαι μεγάλως ὑπὸ πάντων.
Hi:17:7 For my eyes are dimmed through pain; I have been grievously beset by all. (Job 17:7 Brenton)
Hi:17:7 Moje oko przyćmione od bólu, członki me wyschły jak cień. (Job 17:7 BT_4)
Hi:17:7 πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου, πεπολιόρκημαι μεγάλως ὑπὸ πάντων.
Hi:17:7 πωρόω (-, -, πωρω·σ-, πεπωρω·κ-, πεπωρω-, πωρω·θ-) γάρ ἀπό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   μεγάλως ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Hi:17:7 By skamienieć Dla odtąd, jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Oko Ja Wielce Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Hi:17:7 pepO/rOntai ga\r a)po\ o)rgE=s oi( o)fTalmoi/ mou, pepolio/rkEmai mega/lOs u(po\ pa/ntOn.
Hi:17:7 pepOrOntai gar apo orgEs hoi ofTalmoi mu, pepoliorkEmai megalOs hypo pantOn.
Hi:17:7 VM_XPI3P x P N1_GSF RA_NPM N2_NPM RP_GS VM_XPI1S D P A3_GPM
Hi:17:7 to petrify for since, as from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage the eye I ć greatly under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of
Hi:17:7 they-have-been-PETRIFY-ed for away from (+gen) wrath (gen) the (nom) eyes (nom|voc) me (gen)   greatly under (+acc), by (+gen) all (gen)
Hi:17:7 Hi_17:7_1 Hi_17:7_2 Hi_17:7_3 Hi_17:7_4 Hi_17:7_5 Hi_17:7_6 Hi_17:7_7 Hi_17:7_8 Hi_17:7_9 Hi_17:7_10 Hi_17:7_11
Hi:17:7 x x x x x x x x x x x
Hi:17:8 θαῦμα ἔσχεν ἀληθινοὺς ἐπὶ τούτῳ· δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη·
Hi:17:8 Wonder has seized true men upon this; and let the just rise up against the transgressor. (Job 17:8 Brenton)
Hi:17:8 Sprawiedliwi są tym przerażeni, uczciwi na złych się gniewają; (Job 17:8 BT_4)
Hi:17:8 θαῦμα ἔσχεν ἀληθινοὺς ἐπὶ τούτῳ· δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη·
Hi:17:8 θαῦμα[τ], -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀ·ληθινός -ή -όν ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο δίκαιος -αία -ον δέ ἐπί   ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -)
Hi:17:8 Cudu cudo By mieć Prawdziwy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Właśnie prawy, właśnie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By podnosić się/buntownika
Hi:17:8 Tau=ma e)/sCHen a)lETinou\s e)pi\ tou/tO|· di/kaios de\ e)pi\ parano/mO| e)panastai/E·
Hi:17:8 Tauma esCHen alETinus epi tutO· dikaios de epi paranomO epanastaiE·
Hi:17:8 N3M_NSN VBI_AAI3S A1_APM P RD_DSN A1A_NSM x P A1B_DSM VH_AAO3S
Hi:17:8 wonder marvel to have true upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] just righteous, just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to uprise/rebel
Hi:17:8 wonder (nom|acc|voc) he/she/it-HAVE-ed true ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat) just ([Adj] nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-happens-to-UPRISE/REBEL (opt)
Hi:17:8 Hi_17:8_1 Hi_17:8_2 Hi_17:8_3 Hi_17:8_4 Hi_17:8_5 Hi_17:8_6 Hi_17:8_7 Hi_17:8_8 Hi_17:8_9 Hi_17:8_10
Hi:17:8 x x x x x x x x x x
Hi:17:9 σχοίη δὲ πιστὸς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν, καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος.
Hi:17:9 But let the faithful hold on his own way, and let him that is pure of hands take courage. (Job 17:9 Brenton)
Hi:17:9 bogobojni pewniejsi swej drogi, kto ręce ma czyste, mocniejszy. (Job 17:9 BT_4)
Hi:17:9 σχοίη δὲ πιστὸς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν, καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος.
Hi:17:9 ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δέ πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁδός, -οῦ, ἡ καθαρός -ά -όν δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) θάρσο·ς, -ους, τό
Hi:17:9 By mieć zaś Wierny trusthworthy Samo /nasz /twój /siebie Drogi {Sposobu}/droga Czysty zaś Ręka By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Serce/pocieszają/zachętę
Hi:17:9 sCHoi/E de\ pisto\s tE\n e(autou= o(do/n, kaTaro\s de\ CHei=ras a)nala/boi Ta/rsos.
Hi:17:9 sCHoiE de pistos tEn heautu hodon, kaTaros de CHeiras analaboi Tarsos.
Hi:17:9 VB_AAO3S x A1_NSM RA_ASF RD_GSM N2_ASF A1A_NSM x N3_APF VB_AAO3S N3E_ASN
Hi:17:9 to have δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] faithful trusthworthy the self /our-/your-/themselves way/road clean δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand heart/comfort/encouragement
Hi:17:9 he/she/it-happens-to-HAVE (opt) Yet faithful ([Adj] nom) the (acc) self (gen) way/road (acc) clean ([Adj] nom) Yet hands (acc) he/she/it-happens-to-TAKE UP (opt) heart/comfort/encouragement (nom|acc|voc)
Hi:17:9 Hi_17:9_1 Hi_17:9_2 Hi_17:9_3 Hi_17:9_4 Hi_17:9_5 Hi_17:9_6 Hi_17:9_7 Hi_17:9_8 Hi_17:9_9 Hi_17:9_10 Hi_17:9_11
Hi:17:9 x x x x x x x x x x x
Hi:17:10 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε, καὶ δεῦτε δή· οὐ γὰρ εὑρίσκω ἐν ὑμῖν ἀληθές.
Hi:17:10 Howbeit, do ye all strengthen yourselves and come now, for I do not find truth in you. (Job 17:10 Brenton)
Hi:17:10 Wy wszyscy, nawróćcie się, przyjdźcie! Mędrca wśród was nie znajduję. (Job 17:10 BT_4)
Hi:17:10 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε, καὶ δεῦτε δή· οὐ γὰρ εὑρίσκω ἐν ὑμῖν ἀληθές.
Hi:17:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) καί δεῦτε δή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀ·ληθής -ες
Hi:17:10 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? I też, nawet, mianowicie Przychodź Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Prawdziwy/nieomylny
Hi:17:10 ou) mE\n de\ a)lla\ pa/ntes e)rei/dete, kai\ deu=te dE/· ou) ga\r eu(ri/skO e)n u(mi=n a)lETe/s.
Hi:17:10 u mEn de alla pantes ereidete, kai deute dE· u gar heuriskO en hymin alETes.
Hi:17:10 D x x C A3_NPM V1_PAI2P C D x D x V1_PAI1S P RP_DP A3H_ASN
Hi:17:10 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but every all, each, every, the whole of to ??? and also, even, namely come indeed οὐχ before rough breathing for since, as to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you true/unerring
Hi:17:10 not ???; month (nom|voc) Yet but all (nom|voc) you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing! and come indeed not for I-am-FIND-ing, I-should-be-FIND-ing in/among/by (+dat) you(pl) (dat) true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Hi:17:10 Hi_17:10_1 Hi_17:10_2 Hi_17:10_3 Hi_17:10_4 Hi_17:10_5 Hi_17:10_6 Hi_17:10_7 Hi_17:10_8 Hi_17:10_9 Hi_17:10_10 Hi_17:10_11 Hi_17:10_12 Hi_17:10_13 Hi_17:10_14 Hi_17:10_15
Hi:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:17:11 αἱ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐρράγη δὲ τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου.
Hi:17:11 My days have passed in groaning, and my heart-strings are broken. (Job 17:11 Brenton)
Hi:17:11 Minęło już życie, z nim plany i dążenia mojego serca. (Job 17:11 BT_4)
Hi:17:11 αἱ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐρράγη δὲ τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου.
Hi:17:11 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν   ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:17:11 Dzień Ja By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By drzeć się zaś Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Hi:17:11 ai( E(me/rai mou parE=lTon e)n bro/mO|, e)rra/gE de\ ta\ a)/rTra tE=s kardi/as mou.
Hi:17:11 hai hEmerai mu parElTon en bromO, erragE de ta arTra tEs kardias mu.
Hi:17:11 RA_NPF N1A_NPF RP_GS VBI_AAI3P P N2_DSM VDI_API3S x RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Hi:17:11 the day I to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to rend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Hi:17:11 the (nom) days (nom|voc) me (gen) I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed in/among/by (+dat)   he/she/it-was-REND-ed Yet the (nom|acc)   the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen)
Hi:17:11 Hi_17:11_1 Hi_17:11_2 Hi_17:11_3 Hi_17:11_4 Hi_17:11_5 Hi_17:11_6 Hi_17:11_7 Hi_17:11_8 Hi_17:11_9 Hi_17:11_10 Hi_17:11_11 Hi_17:11_12 Hi_17:11_13
Hi:17:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:17:12 νύκτα εἰς ἡμέραν ἔθηκαν, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προσώπου σκότους.
Hi:17:12 I have turned the night into day: the light is short because of darkness. (Job 17:12 Brenton)
Hi:17:12 Noc chcą zamienić na dzień: światło jest bliżej niż ciemność. (Job 17:12 BT_4)
Hi:17:12 νύκτα εἰς ἡμέραν ἔθηκαν, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προσώπου σκότους.
Hi:17:12 νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἐγγύς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σκότο·ς, -ους, τό
Hi:17:12 Noc Do (+przyspieszenie) Dzień By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Lekki {Jasny} Blisko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ciemności ciemność, ciemność
Hi:17:12 nu/kta ei)s E(me/ran e)/TEkan, fO=s e)ggu\s a)po\ prosO/pou sko/tous.
Hi:17:12 nykta eis hEmeran eTEkan, fOs engys apo prosOpu skotus.
Hi:17:12 N3_ASF P N1A_ASF VAI_AAI3P N3T_NSN D P N2N_GSN N3E_GSN
Hi:17:12 night into (+acc) day to place lay, put, set, situate, station light near from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face darkness gloom, darkness
Hi:17:12 night (acc) into (+acc) day (acc) they-PLACE-ed light (nom|acc|voc) near away from (+gen) face (gen) darkness (gen)
Hi:17:12 Hi_17:12_1 Hi_17:12_2 Hi_17:12_3 Hi_17:12_4 Hi_17:12_5 Hi_17:12_6 Hi_17:12_7 Hi_17:12_8 Hi_17:12_9
Hi:17:12 x x x x x x x x x
Hi:17:13 ἐὰν γὰρ ὑπομείνω, ᾅδης μου ὁ οἶκος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου ἡ στρωμνή.
Hi:17:13 For if I remain, Hades is my habitation: and my bed has been made in darkness. (Job 17:13 Brenton)
Hi:17:13 Mam ufać? Szeol mym domem, w ciemności rozścielę swe łoże, (Job 17:13 BT_4)
Hi:17:13 ἐὰν γὰρ ὑπομείνω, ᾅδης μου οἶκος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου στρωμνή.
Hi:17:13 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ᾅδης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν δέ γνόφος, -ου, ὁ στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό  
Hi:17:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Hades Ja Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Do ??? Ja
Hi:17:13 e)a\n ga\r u(pomei/nO, a(/|dEs mou o( oi)=kos, e)n de\ gno/fO| e)/strOtai/ mou E( strOmnE/.
Hi:17:13 ean gar hypomeinO, hadEs mu ho oikos, en de gnofO estrOtai mu hE strOmnE.
Hi:17:13 C x VA_AAS1S N1M_NSM RP_GS RA_NSM N2_NSM P x N2_DSM VMI_XPI3S RP_GS RA_NSF N1_NSF
Hi:17:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain Hades I the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) to ??? I the ć
Hi:17:13 if-ever for I-should-ENDURE Hades (nom) me (gen) the (nom) house (nom) in/among/by (+dat) Yet darkness (dat) he/she/it-has-been-???-ed me (gen) the (nom)  
Hi:17:13 Hi_17:13_1 Hi_17:13_2 Hi_17:13_3 Hi_17:13_4 Hi_17:13_5 Hi_17:13_6 Hi_17:13_7 Hi_17:13_8 Hi_17:13_9 Hi_17:13_10 Hi_17:13_11 Hi_17:13_12 Hi_17:13_13 Hi_17:13_14
Hi:17:13 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:17:14 θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν.
Hi:17:14 I have called upon death to be my father, and corruption to be my mother and sister. (Job 17:14 Brenton)
Hi:17:14 grobowi powiem: "Mój ojcze"! "Matko ma, siostro!" - robactwu. (Job 17:14 BT_4)
Hi:17:14 θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν.
Hi:17:14 θάνατος, -ου, ὁ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀδελφή, -ῆς, ἡ  
Hi:17:14 Śmierć By odwiedzać Ojciec Ja By być Matka zaś Ja I też, nawet, mianowicie Siostra
Hi:17:14 Ta/naton e)pekalesa/mEn pate/ra mou ei)=nai, mEte/ra de/ mou kai\ a)delfE\n sapri/an.
Hi:17:14 Tanaton epekalesamEn patera mu einai, mEtera de mu kai adelfEn saprian.
Hi:17:14 N2_ASM VAI_AMI1S N3_ASM RP_GS V9_PAN N3_ASF x RP_GS C N1_ASF N1A_ASF
Hi:17:14 death to call upon father I to be mother δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I and also, even, namely sister ć
Hi:17:14 death (acc) I-was-CALL-ed-UPON father (acc) me (gen) to-be mother (acc) Yet me (gen) and sister (acc)  
Hi:17:14 Hi_17:14_1 Hi_17:14_2 Hi_17:14_3 Hi_17:14_4 Hi_17:14_5 Hi_17:14_6 Hi_17:14_7 Hi_17:14_8 Hi_17:14_9 Hi_17:14_10 Hi_17:14_11
Hi:17:14 x x x x x x x x x x x
Hi:17:15 ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἡ ἐλπίς; ἦ τὰ ἀγαθά μου ὄψομαι;
Hi:17:15 Where then is yet my hope? or where shall I see my good? (Job 17:15 Brenton)
Hi:17:15 Właściwie, po cóż nadzieja, kto przedmiot ufności zobaczy? (Job 17:15 BT_4)
Hi:17:15 ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἐλπίς; τὰ ἀγαθά μου ὄψομαι;
Hi:17:15 ποῦ[1] οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἦ[2] ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:17:15 Gdzie Dlatego/wtedy Ja Jeszcze/jeszcze By być Miej nadzieję/oczekiwanie Naprawdę Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:17:15 pou= ou)=n mou e)/ti e)sti\n E( e)lpi/s; E)= ta\ a)gaTa/ mou o)/PSomai;
Hi:17:15 pu un mu eti estin hE elpis; E ta agaTa mu oPSomai;
Hi:17:15 D x RP_GS D V9_PAI3S RA_NSF N3D_NSF D RA_APN A1_APN RP_GS VF_FMI1S
Hi:17:15 where therefore/then I yet/still to be the hope/expectation truly the good inherently good, i.e. God-wrought. I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:17:15 where therefore/then me (gen) yet/still he/she/it-is the (nom) hope/expectation (nom) truly the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) I-will-be-SEE-ed
Hi:17:15 Hi_17:15_1 Hi_17:15_2 Hi_17:15_3 Hi_17:15_4 Hi_17:15_5 Hi_17:15_6 Hi_17:15_7 Hi_17:15_8 Hi_17:15_9 Hi_17:15_10 Hi_17:15_11 Hi_17:15_12
Hi:17:15 x x x x x x x x x x x x
Hi:17:16 ἦ μετ’ ἐμοῦ εἰς ᾅδην καταβήσονται, ἢ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα;
Hi:17:16 Will they go down with me to Hades, or shall we go down together to the tomb? (Job 17:16 Brenton)
Hi:17:16 Czy zejdzie do królestwa Szeolu? Czy razem do ziemi pójdziemy?» (Job 17:16 BT_4)
Hi:17:16 μετ’ ἐμοῦ εἰς ᾅδην καταβήσονται, ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα;
Hi:17:16 ἦ[2] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἤ[1] ὁμοθυμαδόν ἐπί   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
Hi:17:16 Naprawdę Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Hades By schodzić Albo W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By schodzić
Hi:17:16 E)= met’ e)mou= ei)s a(/|dEn katabE/sontai, E)\ o(moTumado\n e)pi\ CHO/matos katabEso/meTa;
Hi:17:16 E met’ emu eis hadEn katabEsontai, E homoTymadon epi CHOmatos katabEsomeTa;
Hi:17:16 D P RP_GS P N1M_ASM VF_FMI3P C D P N3M_GSN VF_FMI1P
Hi:17:16 truly after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) Hades to go down or in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to go down
Hi:17:16 truly after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) Hades (acc) they-will-be-GO DOWN-ed or in solidarity upon/over (+acc,+gen,+dat)   we-will-be-GO DOWN-ed
Hi:17:16 Hi_17:16_1 Hi_17:16_2 Hi_17:16_3 Hi_17:16_4 Hi_17:16_5 Hi_17:16_6 Hi_17:16_7 Hi_17:16_8 Hi_17:16_9 Hi_17:16_10 Hi_17:16_11
Hi:17:16 x x x x x x x x x x x