Est:10:1 Ἔγραψεν δὲ ὁ βασιλεὺς τέλη ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς θαλάσσης.
Est:10:1 And the king levied a tax upon his kingdom both by land and sea. (Esther 10:1 Brenton)
Est:10:1 I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza. (Est 10:1 BT_4)
Est:10:1 Ἔγραψεν δὲ βασιλεὺς τέλη ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς θαλάσσης.
Est:10:1 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τέλο·ς, -ους, τό ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό τέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Est:10:1 By pisać zaś Król Koniec (wypadek, spełnienie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Morze
Est:10:1 *)/egraPSen de\ o( basileu\s te/lE e)pi\ tE\n basilei/an tE=s te gE=s kai\ tE=s Tala/ssEs.
Est:10:1 egraPSen de ho basileus telE epi tEn basileian tEs te gEs kai tEs TalassEs.
Est:10:1 VAI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM N3E_APN P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF x N1_GSF C RA_GSF N1S_GSF
Est:10:1 to write δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king end (event, consummation) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom the and [postpositive coordinate] earth/land and also, even, namely the sea
Est:10:1 he/she/it-WRITE-ed Yet the (nom) king (nom) ends (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) the (gen) and [postpositive coordinate] earth/land (gen) and the (gen) sea (gen)
Est:10:1 Est_10:1_1 Est_10:1_2 Est_10:1_3 Est_10:1_4 Est_10:1_5 Est_10:1_6 Est_10:1_7 Est_10:1_8 Est_10:1_9 Est_10:1_10 Est_10:1_11 Est_10:1_12 Est_10:1_13 Est_10:1_14
Est:10:1 x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:2 καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον.
Est:10:2 And as for his strength and valour, and the wealth and glory of his kingdom, behold, they are written in the book of the Persians and Medes, for a memorial. (Esther 10:2 Brenton)
Est:10:2 A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów? (Est 10:2 BT_4)
Est:10:2 καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον.
Est:10:2 καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό τέ καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) βασιλεύς, -έως, ὁ   καί Μῆδος, -ου, ὁ εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό
Est:10:2 I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Królestwo On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Król I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] Do (+przyspieszenie) Pamięć
Est:10:2 kai\ tE\n i)sCHu\n au)tou= kai\ a)ndragaTi/an plou=to/n te kai\ do/Xan tE=s basilei/as au)tou=, i)dou\ ge/graptai e)n bibli/O| basile/On *persO=n kai\ *mE/dOn ei)s mnEmo/sunon.
Est:10:2 kai tEn isCHyn autu kai andragaTian pluton te kai doXan tEs basileias autu, idu gegraptai en bibliO basileOn persOn kai mEdOn eis mnEmosynon.
Est:10:2 C RA_ASF N3_ASF RD_GSM C N1A_ASF N2_ASM x C N1S_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM I VP_XMI3S P N2N_DSN N3V_GPM N1M_GPM C N2_GPM P N2N_ASN
Est:10:2 and also, even, namely the strength he/she/it/same and also, even, namely ć wealth/abundance and [postpositive coordinate] and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the kingdom he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book king ć and also, even, namely Mede [inhabitant of Media] into (+acc) memory
Est:10:2 and the (acc) strength (acc) him/it/same (gen) and   wealth/abundance (acc) and [postpositive coordinate] and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) book (dat) kings (gen)   and Medes (gen) into (+acc) memory (nom|acc|voc)
Est:10:2 Est_10:2_1 Est_10:2_2 Est_10:2_3 Est_10:2_4 Est_10:2_5 Est_10:2_6 Est_10:2_7 Est_10:2_8 Est_10:2_9 Est_10:2_10 Est_10:2_11 Est_10:2_12 Est_10:2_13 Est_10:2_14 Est_10:2_15 Est_10:2_16 Est_10:2_17 Est_10:2_18 Est_10:2_19 Est_10:2_20 Est_10:2_21 Est_10:2_22 Est_10:2_23
Est:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3 ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν Ιουδαίων· καὶ φιλούμενος διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ.
Est:10:3 Esther 10,3 And Mardochaeus was viceroy to king Artaxerxes, and was a great man in the kingdom, and honoured by the Jews, and passed his life beloved of all his nation.
Est:10:3 Est 10,3 BT_4 Albowiem Żyd Mardocheusz był drugim po królu Aswerusie i wielkim w oczach Żydów, i umiłowanym przez mnóstwo braci swoich. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu.
Est:10:3 δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν Ιουδαίων· καὶ φιλούμενος διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ.
Est:10:3 ὁ ἡ τό δέ   δια·δέχομαι (δια+δεχ-, -, δια+δεξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀγωγή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό
Est:10:3 zaś By doznawać powodzenia Król I też, nawet, mianowicie Wielki By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski I też, nawet, mianowicie By całować całus, wargę, stykać się Do exposit Sposób życia (poruszający) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo
Est:10:3 o( de\ *mardoCHai=os diede/CHeto to\n basile/a *)artaXe/rXEn kai\ me/gas E)=n e)n tE=| basilei/a| kai\ dedoXasme/nos u(po\ tO=n *ioudai/On· kai\ filou/menos diEgei=to tE\n a)gOgE\n panti\ tO=| e)/Tnei au)tou=.
Est:10:3 ho de mardoCHaios diedeCHeto ton basilea artaXerXEn kai megas En en tE basileia kai dedoXasmenos hypo tOn iudaiOn· kai filumenos diEgeito tEn agOgEn panti tO eTnei autu.
Est:10:3 RA_NSM x N2_NSM V1I_IMI3S RA_ASM N3V_ASM N1M_ASM C A1P_NSM V9_IAI3S P RA_DSF N1A_DSF C VT_XPPNSM P RA_GPM N2_GPM C V2_PPPNSM V1_IMI3S RA_ASF N1_ASF A3_DSN RA_DSN N3E_DSN RD_GSM
Est:10:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to succeed the king ć and also, even, namely great to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom and also, even, namely to glorify/extol/praise under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the Jewish and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate to exposit the way of life (motive) every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] he/she/it/same
Est:10:3 the (nom) Yet   he/she/it-was-being-SUCCEED-ed the (acc) king (acc)   and great ([Adj] nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) and having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom) under (+acc), by (+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) and while being-KISS-ed (nom) he/she/it-was-being-EXPOSIT-ed the (acc) way of life (acc) every (dat) the (dat) nation (dat) him/it/same (gen)
Est:10:3 Est_10:3_1 Est_10:3_2 Est_10:3_3 Est_10:3_4 Est_10:3_5 Est_10:3_6 Est_10:3_7 Est_10:3_8 Est_10:3_9 Est_10:3_10 Est_10:3_11 Est_10:3_12 Est_10:3_13 Est_10:3_14 Est_10:3_15 Est_10:3_16 Est_10:3_17 Est_10:3_18 Est_10:3_19 Est_10:3_20 Est_10:3_21 Est_10:3_22 Est_10:3_23 Est_10:3_24 Est_10:3_25 Est_10:3_26 Est_10:3_27
Est:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3a καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος Παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο ταῦτα·
Est:10:3a a) And Mardocheus said, These things have been done of God.
Est:10:3a a) I rzekł Mardocheusz: «Przez Boga to się stało:
Est:10:3a Καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος Παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο ταῦτα·
Est:10:3a καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:10:3a I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:10:3a *kai\ ei)=pen *mardoCHai=os *para\ tou= Teou= e)ge/neto tau=ta·
Est:10:3a kai eipen mardoCHaios para tu Teu egeneto tauta·
Est:10:3a C VBI_AAI3S N2_NSM P RA_GSM N2_GSM VBI_AMI3S RD_NPN
Est:10:3a and also, even, namely to say/tell ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:10:3a                
Est:10:3a Est_10:3a_1 Est_10:3a_2 Est_10:3a_3 Est_10:3a_4 Est_10:3a_5 Est_10:3a_6 Est_10:3a_7 Est_10:3a_8
Est:10:3a x x x x x x x x
Est:10:3b ἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων· οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ’ αὐτῶν λόγος.
Est:10:3b b) For I remember the dream which I had concerning these matters: for not one particular of them has failed.
Est:10:3b b) Wspomniałem sobie bowiem sen, który miałem o tych sprawach: nic w nim nie było na próżno:
Est:10:3b ἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων· οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ’ αὐτῶν λόγος.
Est:10:3b μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) γάρ περί ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδέ (οὐ δέ) γάρ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ
Est:10:3b By pamiętać/stawaj się uważającym z Dla odtąd, jak Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Sen Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dla odtąd, jak By mijać mijaj, obok, albo przeszły Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Est:10:3b e)mnE/sTEn ga\r peri\ tou= e)nupni/ou, ou(= ei)=don peri\ tO=n lo/gOn tou/tOn· ou)de\ ga\r parE=lTen a)p’ au)tO=n lo/gos.
Est:10:3b emnEsTEn gar peri tu enypniu, hu eidon peri tOn logOn tutOn· ude gar parElTen ap’ autOn logos.
Est:10:3b VSI_API1S x P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VBI_AAI1S P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C x VBI_AAI3S P RD_GPM N2_NSM
Est:10:3b to remember/become mindful of for since, as about (+acc,+gen) the dream where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) for since, as to pass by go by, beside, or past from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Est:10:3b                                  
Est:10:3b Est_10:3b_1 Est_10:3b_2 Est_10:3b_3 Est_10:3b_4 Est_10:3b_5 Est_10:3b_6 Est_10:3b_7 Est_10:3b_8 Est_10:3b_9 Est_10:3b_10 Est_10:3b_11 Est_10:3b_12 Est_10:3b_13 Est_10:3b_14 Est_10:3b_15 Est_10:3b_16 Est_10:3b_17
Est:10:3b x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3c ἡ μικρὰ πηγή, ἣ ἐγένετο ποταμὸς καὶ ἦν φῶς καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ· Εσθηρ ἐστὶν ὁ ποταμός, ἣν ἐγάμησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν βασίλισσαν.
Est:10:3c c) There was the little fountain which became a river, and there was light, and the sun and much water. The river is Esther, whom the king married, and made queen.
Est:10:3c c) małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i woda wielka. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową.
Est:10:3c μικρὰ πηγή, ἐγένετο ποταμὸς καὶ ἦν φῶς καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ· Εσθηρ ἐστὶν ποταμός, ἣν ἐγάμησεν βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν βασίλισσαν.
Est:10:3c ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν πηγή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ποταμός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ἥλιος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βασίλισσα, -ης, ἡ
Est:10:3c Mały [zobacz micro] Wiosna {Sprężyna} Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Rzeka I też, nawet, mianowicie By być Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Woda Dużo By być Rzeka Kto/, który/, który By brać ślub Król I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Królowa
Est:10:3c E( mikra\ pEgE/, E(\ e)ge/neto potamo\s kai\ E)=n fO=s kai\ E(/lios kai\ u(/dOr polu/· *esTEr e)sti\n o( potamo/s, E(\n e)ga/mEsen o( basileu\s kai\ e)poi/Esen basi/lissan.
Est:10:3c hE mikra pEgE, hE egeneto potamos kai En fOs kai hElios kai hydOr poly· esTEr estin ho potamos, hEn egamEsen ho basileus kai epoiEsen basilissan.
Est:10:3c RA_NSF A1A_NSF N1_NSF RR_NSF VBI_AMI3S N2_NSM C V9_IAI3S N3T_NSN C N2_NSM C N3_NSN A1P_NSN N_NSF V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RR_ASF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S N1A_ASF
Est:10:3c the small [see micro] spring who/whom/which to become become, happen river and also, even, namely to be light and also, even, namely sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely water much ć to be the river who/whom/which to marry the king and also, even, namely to do/make queen
Est:10:3c                                                  
Est:10:3c Est_10:3c_1 Est_10:3c_2 Est_10:3c_3 Est_10:3c_4 Est_10:3c_5 Est_10:3c_6 Est_10:3c_7 Est_10:3c_8 Est_10:3c_9 Est_10:3c_10 Est_10:3c_11 Est_10:3c_12 Est_10:3c_13 Est_10:3c_14 Est_10:3c_15 Est_10:3c_16 Est_10:3c_17 Est_10:3c_18 Est_10:3c_19 Est_10:3c_20 Est_10:3c_21 Est_10:3c_22 Est_10:3c_23 Est_10:3c_24 Est_10:3c_25
Est:10:3c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3d οἱ δὲ δύο δράκοντες ἐγώ εἰμι καὶ Αμαν.
Est:10:3d d) And the two serpents are I and Aman.
Est:10:3d d) A dwa smoki to jestem ja i Haman,
Est:10:3d οἱ δὲ δύο δράκοντες ἐγώ εἰμι καὶ Αμαν.
Est:10:3d ὁ ἡ τό δέ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί  
Est:10:3d zaś Dwa Smoka/wąż Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie
Est:10:3d oi( de\ du/o dra/kontes e)gO/ ei)mi kai\ *aman.
Est:10:3d hoi de dyo drakontes egO eimi kai aman.
Est:10:3d RA_NPM x M N3_NPM RP_NS V9_PAI1S C N_NSM
Est:10:3d the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] two dragon/serpent I to go; to be and also, even, namely ć
Est:10:3d                
Est:10:3d Est_10:3d_1 Est_10:3d_2 Est_10:3d_3 Est_10:3d_4 Est_10:3d_5 Est_10:3d_6 Est_10:3d_7 Est_10:3d_8
Est:10:3d x x x x x x x x
Est:10:3e τὰ δὲ ἔθνη τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν Ιουδαίων.
Est:10:3e e) And the nations are those nations that combined to destroy the name of the Jews.
Est:10:3e e) narodami zaś są ci, którzy zgromadzili się, aby wygładzić imię Żydów.
Est:10:3e τὰ δὲ ἔθνη τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν Ιουδαίων.
Est:10:3e ὁ ἡ τό δέ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:10:3e zaś Naród [zobacz etniczny] Do ??? By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nazwisko {Imię} co do Żydowski
Est:10:3e ta\ de\ e)/TnE ta\ e)pisunaCHTe/nta a)pole/sai to\ o)/noma tO=n *ioudai/On.
Est:10:3e ta de eTnE ta episynaCHTenta apolesai to onoma tOn iudaiOn.
Est:10:3e RA_NPN x N3E_NPN RA_NPN VQ_APPNPN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM
Est:10:3e the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nation [see ethnic] the to ??? to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the name with regard to the Jewish
Est:10:3e                    
Est:10:3e Est_10:3e_1 Est_10:3e_2 Est_10:3e_3 Est_10:3e_4 Est_10:3e_5 Est_10:3e_6 Est_10:3e_7 Est_10:3e_8 Est_10:3e_9 Est_10:3e_10
Est:10:3e x x x x x x x x x x
Est:10:3f τὸ δὲ ἔθνος τὸ ἐμόν, οὗτός ἐστιν Ισραηλ οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν θεὸν καὶ σωθέντες· καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐρρύσατο κύριος ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν κακῶν τούτων, καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Est:10:3f f) But as for my nation, this is Israel, even they that cried to God and were delivered: for the Lord delivered his people. And the Lord rescued us out of all these calamities; and God wrought such signs and great wonders as have not been done among the nations.
Est:10:3f f) A naród mój to Izrael, który wołał do Boga i został ocalony. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas Pan ze wszystkich nieszczęść, i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan.
Est:10:3f τὸ δὲ ἔθνος τὸ ἐμόν, οὗτός ἐστιν Ισραηλ οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν θεὸν καὶ σωθέντες· καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐρρύσατο κύριος ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν κακῶν τούτων, καὶ ἐποίησεν θεὸς τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα, οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Est:10:3f ὁ ἡ τό δέ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Est:10:3f zaś Naród [zobacz etniczny] Mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Izrael By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bóg  Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Wielki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Est:10:3f to\ de\ e)/Tnos to\ e)mo/n, ou(=to/s e)stin *israEl oi( boE/santes pro\s to\n Teo\n kai\ sOTe/ntes· kai\ e)/sOsen ku/rios to\n lao\n au)tou=, kai\ e)rru/sato ku/rios E(ma=s e)k pa/ntOn tO=n kakO=n tou/tOn, kai\ e)poi/Esen o( Teo\s ta\ sEmei=a kai\ ta\ te/rata ta\ mega/la, a(/ ou) ge/gonen e)n toi=s e)/Tnesin.
Est:10:3f to de eTnos to emon, hutos estin israEl hoi boEsantes pros ton Teon kai sOTentes· kai esOsen kyrios ton laon autu, kai errysato kyrios hEmas ek pantOn tOn kakOn tutOn, kai epoiEsen ho Teos ta sEmeia kai ta terata ta megala, ha u gegonen en tois eTnesin.
Est:10:3f RA_NSN x N3E_NSN RA_NSN A1_NSN RD_NSM V9_PAI3S N_NSM RA_NPM VA_AAPNPM P RA_ASM N2_ASM C VC_APPNPM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AMI3S N2_NSM RP_AP P A3_GPN RA_GPN A1_GPN RD_GPN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APN N2N_APN C RA_APN N3T_APN RA_APN A1_APN RR_NPN D VX_XAI3S P RA_DPN N3E_DPN
Est:10:3f the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nation [see ethnic] the my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Israel the to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to do/make the god [see theology] the sign; sign and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) the great who/whom/which οὐχ before rough breathing to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Est:10:3f                                                                                              
Est:10:3f Est_10:3f_1 Est_10:3f_2 Est_10:3f_3 Est_10:3f_4 Est_10:3f_5 Est_10:3f_6 Est_10:3f_7 Est_10:3f_8 Est_10:3f_9 Est_10:3f_10 Est_10:3f_11 Est_10:3f_12 Est_10:3f_13 Est_10:3f_14 Est_10:3f_15 Est_10:3f_16 Est_10:3f_17 Est_10:3f_18 Est_10:3f_19 Est_10:3f_20 Est_10:3f_21 Est_10:3f_22 Est_10:3f_23 Est_10:3f_24 Est_10:3f_25 Est_10:3f_26 Est_10:3f_27 Est_10:3f_28 Est_10:3f_29 Est_10:3f_30 Est_10:3f_31 Est_10:3f_32 Est_10:3f_33 Est_10:3f_34 Est_10:3f_35 Est_10:3f_36 Est_10:3f_37 Est_10:3f_38 Est_10:3f_39 Est_10:3f_40 Est_10:3f_41 Est_10:3f_42 Est_10:3f_43 Est_10:3f_44 Est_10:3f_45 Est_10:3f_46 Est_10:3f_47
Est:10:3f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3g διὰ τοῦτο ἐποίησεν κλήρους δύο, ἕνα τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν·
Est:10:3g g) Therefore did he ordain two lots. One for the people of God, and one for all the other nations.
Est:10:3g g) W tym celu sporządził dla losy: jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich.
Est:10:3g διὰ τοῦτο ἐποίησεν κλήρους δύο, ἕνα τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν·
Est:10:3g διά οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Est:10:3g Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Los Dwa Jeden Ludzie Bóg  I też, nawet, mianowicie Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Est:10:3g dia\ tou=to e)poi/Esen klE/rous du/o, e(/na tO=| laO=| tou= Teou= kai\ e(/na pa=si toi=s e)/Tnesin·
Est:10:3g dia tuto epoiEsen klErus dyo, hena tO laO tu Teu kai hena pasi tois eTnesin·
Est:10:3g P RD_ASN VAI_AAI3S N2_APM M A3_ASM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C A3_ASM A3_DPN RA_DPN N3E_DPN
Est:10:3g because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make lot two one the people the god [see theology] and also, even, namely one every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Est:10:3g                              
Est:10:3g Est_10:3g_1 Est_10:3g_2 Est_10:3g_3 Est_10:3g_4 Est_10:3g_5 Est_10:3g_6 Est_10:3g_7 Est_10:3g_8 Est_10:3g_9 Est_10:3g_10 Est_10:3g_11 Est_10:3g_12 Est_10:3g_13 Est_10:3g_14 Est_10:3g_15
Est:10:3g x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3h καὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν καὶ καιρὸν καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν,
Est:10:3h h) And these two lots came for an appointed season, and for a day of judgment, before God, and for all the nations.
Est:10:3h h) Oba te losy przyszły na godzinę i czas, i na dzień sądu wszystkich narodów przed oblicze Boga.
Est:10:3h καὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν καὶ καιρὸν καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν,
Est:10:3h καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ κρίσις, -εως, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Est:10:3h I też, nawet, mianowicie By przychodzić Dwa Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Godzina I też, nawet, mianowicie Okres czasu I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dzień Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W obecności z (+informacja); ??? Bóg  I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Est:10:3h kai\ E)=lTon oi( du/o klE=roi ou(=toi ei)s O(/ran kai\ kairo\n kai\ ei)s E(me/ran kri/seOs e)nO/pion tou= Teou= kai\ e)n pa=si toi=s e)/Tnesin,
Est:10:3h kai ElTon hoi dyo klEroi hutoi eis hOran kai kairon kai eis hEmeran kriseOs enOpion tu Teu kai en pasi tois eTnesin,
Est:10:3h C VBI_AAI3P RA_NPM M N2_NPM RD_NPM P N1A_ASF C N2_ASM C P N1A_ASF N3I_GSF P RA_GSM N2_GSM C P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN
Est:10:3h and also, even, namely to come the two lot; to allot appoint/obtain by lot this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hour and also, even, namely period of time and also, even, namely into (+acc) day judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Est:10:3h                                            
Est:10:3h Est_10:3h_1 Est_10:3h_2 Est_10:3h_3 Est_10:3h_4 Est_10:3h_5 Est_10:3h_6 Est_10:3h_7 Est_10:3h_8 Est_10:3h_9 Est_10:3h_10 Est_10:3h_11 Est_10:3h_12 Est_10:3h_13 Est_10:3h_14 Est_10:3h_15 Est_10:3h_16 Est_10:3h_17 Est_10:3h_18 Est_10:3h_19 Est_10:3h_20 Est_10:3h_21 Est_10:3h_22
Est:10:3h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3i καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐδικαίωσεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
Est:10:3i i) And God remembered his people, and vindicated his inheritance.
Est:10:3i i) Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu.
Est:10:3i καὶ ἐμνήσθη θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐδικαίωσεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
Est:10:3i καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Est:10:3i I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Dziedzictwo On/ona/to/to samo
Est:10:3i kai\ e)mnE/sTE o( Teo\s tou= laou= au)tou= kai\ e)dikai/Osen tE\n klEronomi/an au)tou=.
Est:10:3i kai emnEsTE ho Teos tu lau autu kai edikaiOsen tEn klEronomian autu.
Est:10:3i C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Est:10:3i and also, even, namely to remember/become mindful of the god [see theology] the people he/she/it/same and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the inheritance he/she/it/same
Est:10:3i                        
Est:10:3i Est_10:3i_1 Est_10:3i_2 Est_10:3i_3 Est_10:3i_4 Est_10:3i_5 Est_10:3i_6 Est_10:3i_7 Est_10:3i_8 Est_10:3i_9 Est_10:3i_10 Est_10:3i_11 Est_10:3i_12
Est:10:3i x x x x x x x x x x x x
Est:10:3k καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ Αδαρ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ.
Est:10:3k k) And they shall observe these days in the month Adar, on the fourteenth and on the fifteenth day of the month, with an assembly, and joy and gladness before God, throughout the generations for ever among his people Israel.
Est:10:3k k) I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, czternastego i piętnastego tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i radości, i wesołości przed obliczem Boga według pokoleń na wieki w Jego narodzie izraelskim».
Est:10:3k καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ Αδαρ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ.
Est:10:3k καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ   ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον καί ὁ ἡ τό πεντε·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μήν[2], μηνός, ὁ μετά συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατά γενεά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ
Est:10:3k I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Czternasty I też, nawet, mianowicie Piętnasty On/ona/to/to samo Miesiąc Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zebranie I też, nawet, mianowicie Radość I też, nawet, mianowicie Wesołość W obecności z (+informacja); ??? Bóg  W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo Izrael
Est:10:3k kai\ e)/sontai au)toi=s ai( E(me/rai au(=tai e)n mEni\ *adar tE=| tessareskaideka/tE| kai\ tE=| pentekaideka/tE| tou= au)tou= mEno\s meta\ sunagOgE=s kai\ CHara=s kai\ eu)frosu/nEs e)nO/pion tou= Teou= kata\ genea\s ei)s to\n ai)O=na e)n tO=| laO=| au)tou= *israEl.
Est:10:3k kai esontai autois hai hEmerai hautai en mEni adar tE tessareskaidekatE kai tE pentekaidekatE tu autu mEnos meta synagOgEs kai CHaras kai eufrosynEs enOpion tu Teu kata geneas eis ton aiOna en tO laO autu israEl.
Est:10:3k C VF_FMI3P RD_DPM RA_NPF N1A_NPF RD_NPF P N3_DSM N_GSM RA_DSF A1_DSF C RA_DSF A1_DSF RA_GSM RD_GSM N3_GSM P N1_GSF C N1A_GSF C N1_GSF P RA_GSM N2_GSM P N1A_APF P RA_ASM N3W_ASM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM N_DSM
Est:10:3k and also, even, namely to be he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month ć the fourteenth and also, even, namely the fifteenth the he/she/it/same month after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing gathering and also, even, namely joy and also, even, namely cheerfulness in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing generation Race, Nation; sometimes "generation" into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same Israel
Est:10:3k                                                                        
Est:10:3k Est_10:3k_1 Est_10:3k_2 Est_10:3k_3 Est_10:3k_4 Est_10:3k_5 Est_10:3k_6 Est_10:3k_7 Est_10:3k_8 Est_10:3k_9 Est_10:3k_10 Est_10:3k_11 Est_10:3k_12 Est_10:3k_13 Est_10:3k_14 Est_10:3k_15 Est_10:3k_16 Est_10:3k_17 Est_10:3k_18 Est_10:3k_19 Est_10:3k_20 Est_10:3k_21 Est_10:3k_22 Est_10:3k_23 Est_10:3k_24 Est_10:3k_25 Est_10:3k_26 Est_10:3k_27 Est_10:3k_28 Est_10:3k_29 Est_10:3k_30 Est_10:3k_31 Est_10:3k_32 Est_10:3k_33 Est_10:3k_34 Est_10:3k_35 Est_10:3k_36
Est:10:3k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:10:3l Ἔτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκεν Δωσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ Λευίτης, καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραι, ἣν ἔφασαν εἶναι καὶ ἑρμηνευκέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου τῶν ἐν Ιερουσαλημ.
Est:10:3l l) In the fourth year of the reign of Ptolemeus and Cleopatra, Dositheus, who said he was a priest and Levite, and Ptolemeus his son, brought this epistle of Phurim, which they said was the same, and that Lysimachus the son of Ptolemeus, that was in Jerusalem, had interpreted it. (Esther 10:3 Brenton)
Est:10:3l l) W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry przynieśli Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, i Ptolemeusz, syn jego powyższy list dotyczący Frurai, który - jak powiadają - jest wiarygodny. Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza z Jerozolimy. (Est 10:BT_4)
Est:10:3l Ἔτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκεν Δωσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ Λευίτης, καὶ Πτολεμαῖος υἱὸς αὐτοῦ τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραι, ἣν ἔφασαν εἶναι καὶ ἑρμηνευκέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου τῶν ἐν Ιερουσαλημ.
Est:10:3l ἔτο·ς, -ους, τό τέταρτος -η -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   καί   εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)   ὅς ἥ ὅ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱερεύς, -έως, ὁ καί Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   ἑρμηνεύω (ερμηνευ-, -, -, ερμηνευ·κ-, ηρμηνευ-, -)   ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Est:10:3l Rok Czwarty By panować I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Kto/, który/, który By mówić By być Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do ??? List [list apostolski] Kto/, który/, który By mówić By być I też, nawet, mianowicie By tłumaczyć [zobacz hermeneutykę]   W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Est:10:3l *)/etous teta/rtou basileu/ontos *ptolemai/ou kai\ *kleopa/tras ei)sE/negken *dOsi/Teos, o(\s e)/fE ei)=nai i(ereu\s kai\ *leui/tEs, kai\ *ptolemai=os o( ui(o\s au)tou= tE\n prokeime/nEn e)pistolE\n tO=n *frourai, E(\n e)/fasan ei)=nai kai\ e(rmEneuke/nai *lusi/maCHon *ptolemai/ou tO=n e)n *ierousalEm.
Est:10:3l etus tetartu basileuontos ptolemaiu kai kleopatras eisEnenken dOsiTeos, hos efE einai hiereus kai leuitEs, kai ptolemaios ho hyios autu tEn prokeimenEn epistolEn tOn frurai, hEn efasan einai kai hermEneukenai lysimaCHon ptolemaiu tOn en ierusalEm.
Est:10:3l N3E_GSN A1_GSN V1_PAPGSM N2_GSM C N1A_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RR_NSM V6I_IAI3S V9_PAN N3V_NSM C N1M_NSM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_ASF V5_PMPASF N1_ASF RA_GPF N_GPF RR_ASF V6I_IAI3P V9_PAN C VX_XAN N2_ASM N2_GSM RA_GPM P N_DSF
Est:10:3l year fourth to reign ć and also, even, namely ć to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. ć who/whom/which to say to be priest and also, even, namely Levite and also, even, namely ć the son he/she/it/same the to ??? letter [epistle] the ć who/whom/which to say to be and also, even, namely to interpret [see hermeneutics]   ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Est:10:3l year (gen)                                                                  
Est:10:3l Est_10:3l_1 Est_10:3l_2 Est_10:3l_3 Est_10:3l_4 Est_10:3l_5 Est_10:3l_6 Est_10:3l_7 Est_10:3l_8 Est_10:3l_9 Est_10:3l_10 Est_10:3l_11 Est_10:3l_12 Est_10:3l_13 Est_10:3l_14 Est_10:3l_15 Est_10:3l_16 Est_10:3l_17 Est_10:3l_18 Est_10:3l_19 Est_10:3l_20 Est_10:3l_21 Est_10:3l_22 Est_10:3l_23 Est_10:3l_24 Est_10:3l_25 Est_10:3l_26 Est_10:3l_27 Est_10:3l_28 Est_10:3l_29 Est_10:3l_30 Est_10:3l_31 Est_10:3l_32 Est_10:3l_33 Est_10:3l_34
Est:10:3l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x