Joz:14:1 καὶ οὗτοι οἱ κατακληρονομήσαντες υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ Χανααν, οἷς κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Joz:14:1 And these are they of the children of Israel that received their inheritance in the land of Chanaan, to whom Eleazar the priest, and Joshua the son of Naue, and the heads of the families of the tribes of the children of Israel, gave inheritance. (Joshua 14:1 Brenton)
Joz:14:1 Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im przeznaczyli w dziedzictwie kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy szczepów pokoleń izraelskich. (Joz 14:1 BT_4)
Joz:14:1 Καὶ οὗτοι οἱ κατακληρονομήσαντες υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ Χανααν, οἷς κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς Ελεαζαρ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Joz:14:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὅς ἥ ὅ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Joz:14:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przenosić tytuł Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kanaan Kto/, który/, który By przenosić tytuł On/ona/to/to samo Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage Szczep Syn Izrael
Joz:14:1 *kai\ ou(=toi oi( kataklEronomE/santes ui(O=n *israEl e)n tE=| gE=| *CHanaan, oi(=s kateklErono/mEsen au)toi=s *eleaDZar o( i(ereu\s kai\ *)iEsou=s o( tou= *nauE kai\ oi( a)/rCHontes patriO=n fulO=n tO=n ui(O=n *israEl.
Joz:14:1 kai hutoi hoi kataklEronomEsantes hyiOn israEl en tE gE CHanaan, hois kateklEronomEsen autois eleaDZar ho hiereus kai iEsus ho tu nauE kai hoi arCHontes patriOn fylOn tOn hyiOn israEl.
Joz:14:1 C RD_NPM RA_NPM VA_AAPNPM N2_GPM N_GSM P RA_DSF N1_DSF N_GS RR_DPM VAI_AAI3S RD_DPM N_NS RA_NSM N3V_NSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GS C RA_NPM N3_NPM N1A_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM N_GSM
Joz:14:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to transfer title son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Canaan who/whom/which to transfer title he/she/it/same Eleazar the priest and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the ć and also, even, namely the ruler; to begin patrilineage tribe the son Israel
Joz:14:1 and these (nom) the (nom) upon TRANSFER-ing-TITLE (nom|voc) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) who/whom/which (dat) he/she/it-TRANSFER-ed-TITLE them/same (dat) Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) and Jesus (nom) the (nom) the (gen)   and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) tribes (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Joz:14:1 Joz_14:1_1 Joz_14:1_2 Joz_14:1_3 Joz_14:1_4 Joz_14:1_5 Joz_14:1_6 Joz_14:1_7 Joz_14:1_8 Joz_14:1_9 Joz_14:1_10 Joz_14:1_11 Joz_14:1_12 Joz_14:1_13 Joz_14:1_14 Joz_14:1_15 Joz_14:1_16 Joz_14:1_17 Joz_14:1_18 Joz_14:1_19 Joz_14:1_20 Joz_14:1_21 Joz_14:1_22 Joz_14:1_23 Joz_14:1_24 Joz_14:1_25 Joz_14:1_26 Joz_14:1_27 Joz_14:1_28 Joz_14:1_29
Joz:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:2 κατὰ κλήρους ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ Ἰησοῦ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς,
Joz:14:2 They inherited according to their lots, as the Lord commanded by the hand of Joshua to the nine tribes and the half tribe, on the other side of Jordan. (Joshua 14:2 Brenton)
Joz:14:2 Podział dokonany został losem, tak jak Pan rozkazał przez Mojżesza, dla dziewięciu i pół pokoleń, (Joz 14:2 BT_4)
Joz:14:2 κατὰ κλήρους ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ Ἰησοῦ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς,
Joz:14:2 κατά κλῆρος, -ου, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἐννέα φυλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ
Joz:14:2 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los By dziedziczyć Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Jezus [Jozue albo Jezus] Dziewięć Szczep I też, nawet, mianowicie Pół Szczep
Joz:14:2 kata\ klE/rous e)klErono/mEsan, o(\n tro/pon e)netei/lato ku/rios e)n CHeiri\ *)iEsou= tai=s e)nne/a fulai=s kai\ tO=| E(mi/sei fulE=s,
Joz:14:2 kata klErus eklEronomEsan, hon tropon eneteilato kyrios en CHeiri iEsu tais ennea fylais kai tO hEmisei fylEs,
Joz:14:2 P N2_APM VAI_AAI3P RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S N2_NSM P N3_DSF N_GSM RA_DPF M N1_DPF C RA_DSN A3U_DSN N1_GSF
Joz:14:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lot to inherit who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Jesus [Joshua or Jesus] the nine tribe and also, even, namely the half tribe
Joz:14:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) lots (acc) they-INHERIT-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (dat) nine tribes (dat) and the (dat) half (dat) tribe (gen)
Joz:14:2 Joz_14:2_1 Joz_14:2_2 Joz_14:2_3 Joz_14:2_4 Joz_14:2_5 Joz_14:2_6 Joz_14:2_7 Joz_14:2_8 Joz_14:2_9 Joz_14:2_10 Joz_14:2_11 Joz_14:2_12 Joz_14:2_13 Joz_14:2_14 Joz_14:2_15 Joz_14:2_16 Joz_14:2_17
Joz:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:3 ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ τοῖς Λευίταις οὐκ ἔδωκεν κλῆρον ἐν αὐτοῖς·
Joz:14:3 But to the Levites he gave no inheritance among them. (Joshua 14:3 Brenton)
Joz:14:3 ponieważ dla dwu i pół pokolenia Mojżesz przeznaczył dziedzictwo za Jordanem, lecz dla lewitów nie wyznaczył dziedzictwa pośród nich. (Joz 14:3 BT_4)
Joz:14:3 ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ τοῖς Λευίταις οὐκ ἔδωκεν κλῆρον ἐν αὐτοῖς·
Joz:14:3 ἀπό ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:14:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Lewita ??? Przed przydechem mocnym By dawać Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Joz:14:3 a)po\ tou= pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ toi=s *leui/tais ou)k e)/dOken klE=ron e)n au)toi=s·
Joz:14:3 apo tu peran tu iordanu, kai tois leuitais uk edOken klEron en autois·
Joz:14:3 P RA_GSN D RA_GSM N1M_GSM C RA_DPM N1M_DPM D VAI_AAI3S N2_ASM P RD_DPM
Joz:14:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the across the Jordan [river of] and also, even, namely the Levite οὐχ before rough breathing to give lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Joz:14:3 away from (+gen) the (gen) across the (gen) Jordan (gen) and the (dat) Levites (dat) not he/she/it-GIVE-ed lot (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Joz:14:3 Joz_14:3_1 Joz_14:3_2 Joz_14:3_3 Joz_14:3_4 Joz_14:3_5 Joz_14:3_6 Joz_14:3_7 Joz_14:3_8 Joz_14:3_9 Joz_14:3_10 Joz_14:3_11 Joz_14:3_12 Joz_14:3_13
Joz:14:3 x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:4 ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ δύο φυλαί, Μανασση καὶ Εφραιμ, καὶ οὐκ ἐδόθη μερὶς ἐν τῇ γῇ τοῖς Λευίταις, ἀλλ’ ἢ πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν τοῖς κτήνεσιν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Joz:14:4 For the sons of Joseph were two tribes, Manasse and Ephraim; and there was none inheritance in the land given to the Levites, only cities to dwell in, and their suburbs separated for the cattle, and their cattle. (Joshua 14:4 Brenton)
Joz:14:4 Synowie Józefa tworzyli dwa pokolenia: Manassesa i Efraima. Lewitom nie nadano żadnego działu w ziemi, a tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyległe pastwiska dla bydła i stad. (Joz 14:4 BT_4)
Joz:14:4 ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ δύο φυλαί, Μανασση καὶ Εφραιμ, καὶ οὐκ ἐδόθη μερὶς ἐν τῇ γῇ τοῖς Λευίταις, ἀλλ’ πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν τοῖς κτήνεσιν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Joz:14:4 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί Ἐφραίμ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀλλά ἤ[1] πόλις, -εως, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:14:4 Ponieważ/tamto By być Syn Joseph Dwa Szczep Manasses I też, nawet, mianowicie Efraim I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Część W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Lewita Ale Albo Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo
Joz:14:4 o(/ti E)=san oi( ui(oi\ *iOsEf du/o fulai/, *manassE kai\ *efraim, kai\ ou)k e)do/TE meri\s e)n tE=| gE=| toi=s *leui/tais, a)ll’ E)\ po/leis katoikei=n kai\ ta\ a)fOrisme/na au)tO=n toi=s ktE/nesin kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n.
Joz:14:4 hoti Esan hoi hyioi iOsEf dyo fylai, manassE kai efraim, kai uk edoTE meris en tE gE tois leuitais, all’ E poleis katoikein kai ta afOrismena autOn tois ktEnesin kai ta ktEnE autOn.
Joz:14:4 C V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GS M N1_NPF N_NS C N_NS C D VCI_API3S N3D_NSF P RA_DSF N1_DSF RA_DPM N1M_DPM C C N3I_NPF V2_PAN C RA_NPN VT_XMPNPN RD_GPM RA_DPN N3E_DPN C RA_NPN N3E_NPN RD_GPM
Joz:14:4 because/that to be the son Joseph two tribe Manasses and also, even, namely Ephraim and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give part in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the Levite but or city to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely the to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same the Animal (beast) and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same
Joz:14:4 because/that they-were the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) two (nom, acc, gen) tribes (nom|voc) Manasses  (acc, gen, voc) and Ephraim (indecl) and not he/she/it-was-GIVE-ed ??? (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (dat) Levites (dat) but or cities (acc, nom|voc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN and the (nom|acc) having-been-EXCOMMUNICATE-ed (nom|acc|voc) them/same (gen) the (dat) Animals (dat) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen)
Joz:14:4 Joz_14:4_1 Joz_14:4_2 Joz_14:4_3 Joz_14:4_4 Joz_14:4_5 Joz_14:4_6 Joz_14:4_7 Joz_14:4_8 Joz_14:4_9 Joz_14:4_10 Joz_14:4_11 Joz_14:4_12 Joz_14:4_13 Joz_14:4_14 Joz_14:4_15 Joz_14:4_16 Joz_14:4_17 Joz_14:4_18 Joz_14:4_19 Joz_14:4_20 Joz_14:4_21 Joz_14:4_22 Joz_14:4_23 Joz_14:4_24 Joz_14:4_25 Joz_14:4_26 Joz_14:4_27 Joz_14:4_28 Joz_14:4_29 Joz_14:4_30 Joz_14:4_31 Joz_14:4_32 Joz_14:4_33
Joz:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:5 ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν.
Joz:14:5 As the Lord commanded Moses, so did the children of Israel; and they divided the land. (Joshua 14:5 Brenton)
Joz:14:5 Jak Pan rozkazał Mojżeszowi, tak postąpili Izraelici przy podziale kraju. (Joz 14:5 BT_4)
Joz:14:5 ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν.
Joz:14:5 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:14:5 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Ziemi/ziemia
Joz:14:5 o(\n tro/pon e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl kai\ e)me/risan tE\n gE=n.
Joz:14:5 hon tropon eneteilato kyrios tO musE, hutOs epoiEsan hoi hyioi israEl kai emerisan tEn gEn.
Joz:14:5 RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF
Joz:14:5 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the son Israel and also, even, namely to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion the earth/land
Joz:14:5 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-DIVIDE-ed the (acc) earth/land (acc)
Joz:14:5 Joz_14:5_1 Joz_14:5_2 Joz_14:5_3 Joz_14:5_4 Joz_14:5_5 Joz_14:5_6 Joz_14:5_7 Joz_14:5_8 Joz_14:5_9 Joz_14:5_10 Joz_14:5_11 Joz_14:5_12 Joz_14:5_13 Joz_14:5_14 Joz_14:5_15
Joz:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:6 καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα πρὸς Ἰησοῦν ἐν Γαλγαλ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Χαλεβ ὁ τοῦ Ιεφοννη ὁ Κενεζαῖος Σὺ ἐπίστῃ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Καδης Βαρνη·
Joz:14:6 And the children of Juda came to Joshua in Galgal, and Chaleb the son of Jephone the Kenezite said to him, Thou knowest the word that the Lord spoke to Moses the man of God concerning me and thee in Cades Barne. (Joshua 14:6 Brenton)
Joz:14:6 Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizzyta Kaleb, syn Jefunnego, rzekł do niego: «Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz-Barnea. (Joz 14:6 BT_4)
Joz:14:6 Καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα πρὸς Ἰησοῦν ἐν Γαλγαλ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Χαλεβ τοῦ Ιεφοννη Κενεζαῖος Σὺ ἐπίστῃ τὸ ῥῆμα, ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Καδης Βαρνη·
Joz:14:6 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν    
Joz:14:6 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Syn Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Ludzki Bóg  Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:14:6 *kai\ prosE/lTosan oi( ui(oi\ *iouda pro\s *)iEsou=n e)n *galgal, kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *CHaleb o( tou= *iefonnE o( *keneDZai=os *su\ e)pi/stE| to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n a)/nTrOpon tou= Teou= peri\ e)mou= kai\ sou= e)n *kadEs *barnE·
Joz:14:6 kai prosElTosan hoi hyioi iuda pros iEsun en galgal, kai eipen pros auton CHaleb ho tu iefonnE ho keneDZaios sy epistE to rEma, ho elalEsen kyrios pros musEn anTrOpon tu Teu peri emu kai su en kadEs barnE·
Joz:14:6 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM P N_DS C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NS RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM RP_NS V6_PMS2S RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM P RP_GS C RP_GS P N_DS N_GS
Joz:14:6 and also, even, namely to approach the son Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the the ć the ć you to stand over; to know the declaration statement, utterance who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses human the god [see theology] about (+acc,+gen) I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć
Joz:14:6 and they-APPROACH-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (nom) the (gen)   the (nom)   you(sg) (nom) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) human (acc) the (gen) god (gen) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat)    
Joz:14:6 Joz_14:6_1 Joz_14:6_2 Joz_14:6_3 Joz_14:6_4 Joz_14:6_5 Joz_14:6_6 Joz_14:6_7 Joz_14:6_8 Joz_14:6_9 Joz_14:6_10 Joz_14:6_11 Joz_14:6_12 Joz_14:6_13 Joz_14:6_14 Joz_14:6_15 Joz_14:6_16 Joz_14:6_17 Joz_14:6_18 Joz_14:6_19 Joz_14:6_20 Joz_14:6_21 Joz_14:6_22 Joz_14:6_23 Joz_14:6_24 Joz_14:6_25 Joz_14:6_26 Joz_14:6_27 Joz_14:6_28 Joz_14:6_29 Joz_14:6_30 Joz_14:6_31 Joz_14:6_32 Joz_14:6_33 Joz_14:6_34 Joz_14:6_35 Joz_14:6_36 Joz_14:6_37 Joz_14:6_38
Joz:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:7 τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμην, ὅτε ἀπέστειλέν με Μωϋσῆς ὁ παῖς τοῦ θεοῦ ἐκ Καδης Βαρνη κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν, καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ,
Joz:14:7 For I was forty years old when Moses the servant of God sent me out of Cades Barne to spy out the land; and I returned him an answer according to his mind. (Joshua 14:7 Brenton)
Joz:14:7 Czterdzieści lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym zbadał kraj; i przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem. (Joz 14:7 BT_4)
Joz:14:7 τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμην, ὅτε ἀπέστειλέν με Μωϋσῆς παῖς τοῦ θεοῦ ἐκ Καδης Βαρνη κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν, καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ,
Joz:14:7 τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- γάρ ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ     κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:14:7 Czterdzieści Dla odtąd, jak Rok By być Kiedy zamawiać Ja Mojżesz Dziecka/służący Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By odpowiadać On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł On/ona/to/to samo
Joz:14:7 tessara/konta ga\r e)tO=n E)/mEn, o(/te a)pe/steile/n me *mou+sE=s o( pai=s tou= Teou= e)k *kadEs *barnE kataskopeu=sai tE\n gE=n, kai\ a)pekri/TEn au)tO=| lo/gon kata\ to\n nou=n au)tou=,
Joz:14:7 tessarakonta gar etOn EmEn, hote apesteilen me mo+ysEs ho pais tu Teu ek kadEs barnE kataskopeusai tEn gEn, kai apekriTEn autO logon kata ton nun autu,
Joz:14:7 M x N3E_GPN V9_IMI1S D VAI_AAI3S RP_AS N1M_NSM RA_NSM N3D_NSM RA_GSM N2_GSM P N_GS N_GS VA_AAN RA_ASF N1_ASF C VCI_API1S RD_DSM N2_ASM P RA_ASM N2C_ASM RD_GSM
Joz:14:7 forty for since, as year to be when to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I Moses the child/servant the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć to ??? the earth/land and also, even, namely to answer he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind he/she/it/same
Joz:14:7 forty for years (gen) I-was-being when he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) Moses (nom) the (nom) child/servant (nom) the (gen) god (gen) out of (+gen)     to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) earth/land (acc) and I-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) word (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) nun; mind (acc) him/it/same (gen)
Joz:14:7 Joz_14:7_1 Joz_14:7_2 Joz_14:7_3 Joz_14:7_4 Joz_14:7_5 Joz_14:7_6 Joz_14:7_7 Joz_14:7_8 Joz_14:7_9 Joz_14:7_10 Joz_14:7_11 Joz_14:7_12 Joz_14:7_13 Joz_14:7_14 Joz_14:7_15 Joz_14:7_16 Joz_14:7_17 Joz_14:7_18 Joz_14:7_19 Joz_14:7_20 Joz_14:7_21 Joz_14:7_22 Joz_14:7_23 Joz_14:7_24 Joz_14:7_25 Joz_14:7_26
Joz:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:8 οἱ δὲ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάντες μετ’ ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ, ἐγὼ δὲ προσετέθην ἐπακολουθῆσαι κυρίῳ τῷ θεῷ μου,
Joz:14:8 My brethren that went up with me turned away the heart of the people, but I applied my self to follow the Lord my God. (Joshua 14:8 Brenton)
Joz:14:8 A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem, Bogiem moim. (Joz 14:8 BT_4)
Joz:14:8 οἱ δὲ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάντες μετ’ ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ, ἐγὼ δὲ προσετέθην ἐπακολουθῆσαι κυρίῳ τῷ θεῷ μου,
Joz:14:8 ὁ ἡ τό δέ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:14:8 zaś Brat Ja By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzie Ja zaś By dodawać do By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Joz:14:8 oi( de\ a)delfoi/ mou oi( a)naba/ntes met’ e)mou= mete/stEsan tE\n kardi/an tou= laou=, e)gO\ de\ prosete/TEn e)pakolouTE=sai kuri/O| tO=| TeO=| mou,
Joz:14:8 hoi de adelfoi mu hoi anabantes met’ emu metestEsan tEn kardian tu lau, egO de proseteTEn epakoluTEsai kyriO tO TeO mu,
Joz:14:8 RA_NPM x N2_NPM RP_GS RA_NPM VZ_AAPNPM P RP_GS VHI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RP_NS x VCI_API1S VA_AAN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Joz:14:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brother I the to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the people I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to add to to follow in succession [succeed] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Joz:14:8 the (nom) Yet brothers (nom|voc) me (gen) the (nom) upon ASCEND-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-REMOVE-ed the (acc) heart (acc) the (gen) people (gen) I (nom) Yet I-was-ADD-ed-TO to-FOLLOW-IN-SUCCESSION, be-you(sg)-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION!, he/she/it-happens-to-FOLLOW-IN-SUCCESSION (opt) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) me (gen)
Joz:14:8 Joz_14:8_1 Joz_14:8_2 Joz_14:8_3 Joz_14:8_4 Joz_14:8_5 Joz_14:8_6 Joz_14:8_7 Joz_14:8_8 Joz_14:8_9 Joz_14:8_10 Joz_14:8_11 Joz_14:8_12 Joz_14:8_13 Joz_14:8_14 Joz_14:8_15 Joz_14:8_16 Joz_14:8_17 Joz_14:8_18 Joz_14:8_19 Joz_14:8_20 Joz_14:8_21
Joz:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:9 καὶ ὤμοσεν Μωϋσῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγων Ἡ γῆ, ἐφ’ ἣν ἐπέβης, σοὶ ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι προσετέθης ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:14:9 And Moses sware on that day, saying, The land on which thou art gone up, it shall be thy inheritance and thy children's for ever, because thou hast applied thyself to follow the Lord our God. (Joshua 14:9 Brenton)
Joz:14:9 Owego dnia Mojżesz przysiągł: Na pewno ziemia, na której stanęła twoja noga, przypadnie tobie i potomkom twoim w wiecznym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu, Bogu mojemu. (Joz 14:9 BT_4)
Joz:14:9 καὶ ὤμοσεν Μωϋσῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγων γῆ, ἐφ’ ἣν ἐπέβης, σοὶ ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι προσετέθης ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:14:9 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:14:9 I też, nawet, mianowicie By przysięgać Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto By dodawać do By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Joz:14:9 kai\ O)/mosen *mou+sE=s e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| le/gOn *(E gE=, e)f’ E(\n e)pe/bEs, soi\ e)/stai e)n klE/rO| kai\ toi=s te/knois sou ei)s to\n ai)O=na, o(/ti prosete/TEs e)pakolouTE=sai o)pi/sO kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Joz:14:9 kai Omosen mo+ysEs en ekeinE tE hEmera legOn hE gE, ef’ hEn epebEs, soi estai en klErO kai tois teknois su eis ton aiOna, hoti proseteTEs epakoluTEsai opisO kyriu tu Teu hEmOn.
Joz:14:9 C VAI_AAI3S N1M_NSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAPNSM RA_NSF N1_NSF P RR_ASF VZI_AAI2S RP_DS VF_FMI3S P N2_DSM C RA_DPN N2N_DPN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM C VCI_API2S VA_AAN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Joz:14:9 and also, even, namely to swear Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot and also, even, namely the child you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that to add to to follow in succession [succeed] behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Joz:14:9 and he/she/it-SWEAR-ed Moses (nom) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) you(sg)-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) lot (dat) and the (dat) children (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) because/that you(sg)-were-ADD-ed-TO to-FOLLOW-IN-SUCCESSION, be-you(sg)-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION!, he/she/it-happens-to-FOLLOW-IN-SUCCESSION (opt) behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Joz:14:9 Joz_14:9_1 Joz_14:9_2 Joz_14:9_3 Joz_14:9_4 Joz_14:9_5 Joz_14:9_6 Joz_14:9_7 Joz_14:9_8 Joz_14:9_9 Joz_14:9_10 Joz_14:9_11 Joz_14:9_12 Joz_14:9_13 Joz_14:9_14 Joz_14:9_15 Joz_14:9_16 Joz_14:9_17 Joz_14:9_18 Joz_14:9_19 Joz_14:9_20 Joz_14:9_21 Joz_14:9_22 Joz_14:9_23 Joz_14:9_24 Joz_14:9_25 Joz_14:9_26 Joz_14:9_27 Joz_14:9_28 Joz_14:9_29 Joz_14:9_30 Joz_14:9_31 Joz_14:9_32
Joz:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:10 καὶ νῦν διέθρεψέν με κύριος, ὃν τρόπον εἶπεν, τοῦτο τεσσαρακοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἀφ’ οὗ ἐλάλησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς Μωυσῆν καὶ ἐπορεύθη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν·
Joz:14:10 And now the Lord has kept me alive as he said: this is the forty-fifth year since the Lord spoke that word to Moses; and Israel journeyed in the wilderness; and now, behold, I am this day eighty-five years old. (Joshua 14:10 Brenton)
Joz:14:10 I teraz, patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już czterdzieści pięć lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię. Obecnie mam osiemdziesiąt pięć lat, (Joz 14:10 BT_4)
Joz:14:10 καὶ νῦν διέθρεψέν με κύριος, ὃν τρόπον εἶπεν, τοῦτο τεσσαρακοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἀφ’ οὗ ἐλάλησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς Μωυσῆν καὶ ἐπορεύθη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν·
Joz:14:10 καί νῦν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο   καί πέμπτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ὀγδοή·κοντα καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό
Joz:14:10 I też, nawet, mianowicie Teraz Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Piąty Rok Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie By iść Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Dzisiaj dzień Osiemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Pięć Rok
Joz:14:10 kai\ nu=n die/TrePSe/n me ku/rios, o(\n tro/pon ei)=pen, tou=to tessarakosto\n kai\ pe/mpton e)/tos a)f’ ou(= e)la/lEsen ku/rios to\ r(E=ma tou=to pro\s *mousE=n kai\ e)poreu/TE *israEl e)n tE=| e)rE/mO|. kai\ nu=n i)dou\ e)gO\ sE/meron o)gdoE/konta kai\ pe/nte e)tO=n·
Joz:14:10 kai nyn dieTrePSen me kyrios, hon tropon eipen, tuto tessarakoston kai pempton etos af’ hu elalEsen kyrios to rEma tuto pros musEn kai eporeuTE israEl en tE erEmO. kai nyn idu egO sEmeron ogdoEkonta kai pente etOn·
Joz:14:10 C D VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S RD_ASN A1_ASN C A1_ASN N3E_ASN P RR_GSN VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P N1M_ASM C VCI_API3S N_NSM P RA_DSF N2_DSF C D I RP_NS D M C M N3E_GPN
Joz:14:10 and also, even, namely now ć I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely fifth year from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely to go Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I today day eighty and also, even, namely five year
Joz:14:10 and now   me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed this (nom|acc)   and fifth (acc, nom|acc|voc) year (nom|acc|voc) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and he/she/it-was-GO-ed Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and now be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) today eighty and five years (gen)
Joz:14:10 Joz_14:10_1 Joz_14:10_2 Joz_14:10_3 Joz_14:10_4 Joz_14:10_5 Joz_14:10_6 Joz_14:10_7 Joz_14:10_8 Joz_14:10_9 Joz_14:10_10 Joz_14:10_11 Joz_14:10_12 Joz_14:10_13 Joz_14:10_14 Joz_14:10_15 Joz_14:10_16 Joz_14:10_17 Joz_14:10_18 Joz_14:10_19 Joz_14:10_20 Joz_14:10_21 Joz_14:10_22 Joz_14:10_23 Joz_14:10_24 Joz_14:10_25 Joz_14:10_26 Joz_14:10_27 Joz_14:10_28 Joz_14:10_29 Joz_14:10_30 Joz_14:10_31 Joz_14:10_32 Joz_14:10_33 Joz_14:10_34 Joz_14:10_35 Joz_14:10_36 Joz_14:10_37
Joz:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:11 ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων ὡσεὶ ὅτε ἀπέστειλέν με Μωϋσῆς, ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον.
Joz:14:11 I am still strong this day, as when the Lord sent me: just so strong am I now to go out and to come in for war. (Joshua 14:11 Brenton)
Joz:14:11 lecz jeszcze dziś jestem silny jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. (Joz 14:11 BT_4)
Joz:14:11 ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων ὡσεὶ ὅτε ἀπέστειλέν με Μωϋσῆς, ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον.
Joz:14:11 ἔτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σήμερον ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὅτε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) νῦν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
Joz:14:11 Jeszcze/jeszcze By iść; by być Dzisiaj dzień Siła; by mieć siła Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Kiedy zamawiać Ja Mojżesz Podobnie By mieć siła Teraz By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Joz:14:11 e)/ti ei)mi\ sE/meron i)sCHu/On O(sei\ o(/te a)pe/steile/n me *mou+sE=s, O(sau/tOs i)sCHu/O nu=n e)XelTei=n kai\ ei)selTei=n ei)s to\n po/lemon.
Joz:14:11 eti eimi sEmeron isCHyOn hOsei hote apesteilen me mo+ysEs, hOsautOs isCHyO nyn eXelTein kai eiselTein eis ton polemon.
Joz:14:11 D V9_PAI1S D N3U_GPF D D VAI_AAI3S RP_AS N1M_NSM D V1_PAI1S D VB_AAN C VB_AAN P RA_ASM N2_ASM
Joz:14:11 yet/still to go; to be today day strength; to have strength like/approximately [as-if]; to push when to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I Moses likewise to have strength now to come out and also, even, namely to enter into (+acc) the war [see polemic]
Joz:14:11 yet/still I-am-GO-ing; I-am today strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) when he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) Moses (nom) likewise I-am-HAVE-ing-STRENGTH, I-should-be-HAVE-ing-STRENGTH now to-COME-OUT and to-ENTER into (+acc) the (acc) war (acc)
Joz:14:11 Joz_14:11_1 Joz_14:11_2 Joz_14:11_3 Joz_14:11_4 Joz_14:11_5 Joz_14:11_6 Joz_14:11_7 Joz_14:11_8 Joz_14:11_9 Joz_14:11_10 Joz_14:11_11 Joz_14:11_12 Joz_14:11_13 Joz_14:11_14 Joz_14:11_15 Joz_14:11_16 Joz_14:11_17 Joz_14:11_18
Joz:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:12 καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄρος τοῦτο, καθὰ εἶπεν κύριος τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· ὅτι σὺ ἀκήκοας τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. νυνὶ δὲ οἱ Ενακιμ ἐκεῖ εἰσιν, πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι· ἐὰν οὖν κύριος μετ’ ἐμοῦ ᾖ, ἐξολεθρεύσω αὐτούς, ὃν τρόπον εἶπέν μοι κύριος.
Joz:14:12 And now I ask of thee this mountain, as the Lord said in that day; for thou heardest this word on that day; and now the Enakim are there, cities great and strong: if then the Lord should be with me, I will utterly destroy them, as the Lord said to me. (Joshua 14:12 Brenton)
Joz:14:12 Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł». (Joz 14:12 BT_4)
Joz:14:12 καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄρος τοῦτο, καθὰ εἶπεν κύριος τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· ὅτι σὺ ἀκήκοας τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. νυνὶ δὲ οἱ Ενακιμ ἐκεῖ εἰσιν, πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι· ἐὰν οὖν κύριος μετ’ ἐμοῦ ᾖ, ἐξολεθρεύσω αὐτούς, ὃν τρόπον εἶπέν μοι κύριος.
Joz:14:12 καί νῦν αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὗτος αὕτη τοῦτο καθά (καθ’ ἅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο νυνί δέ ὁ ἡ τό   ἐκεῖ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ   καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐάν (εἰ ἄν) οὖν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:14:12 I też, nawet, mianowicie Teraz By prosić {By pytać} Ty; twój/twój(sg) Wchodź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Stosownie do którego By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzień Tamto Ponieważ/tamto Ty By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Tamto Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś Tam By iść; by być Miasto I też, nawet, mianowicie Wielki Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dlatego/wtedy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By być By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:14:12 kai\ nu=n ai)tou=mai/ se to\ o)/ros tou=to, kaTa\ ei)=pen ku/rios tE=| E(me/ra| e)kei/nE|· o(/ti su\ a)kE/koas to\ r(E=ma tou=to tE=| E(me/ra| e)kei/nE|. nuni\ de\ oi( *enakim e)kei= ei)sin, po/leis o)CHurai\ kai\ mega/lai· e)a\n ou)=n ku/rios met’ e)mou= E)=|, e)XoleTreu/sO au)tou/s, o(\n tro/pon ei)=pe/n moi ku/rios.
Joz:14:12 kai nyn aitumai se to oros tuto, kaTa eipen kyrios tE hEmera ekeinE· hoti sy akEkoas to rEma tuto tE hEmera ekeinE. nyni de hoi enakim ekei eisin, poleis oCHyrai kai megalai· ean un kyrios met’ emu E, eXoleTreusO autus, hon tropon eipen moi kyrios.
Joz:14:12 C D V2_PMI1S RP_AS RA_ASN N3E_ASN RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C RP_NS VX_XAI2S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D x RA_NPM N_NPM D V9_PAI3P N3I_NPF A1A_NPF C A1_NPF C x N2_NSM P RP_GS V9_PAS3S VF_FAI1S RD_APM RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM
Joz:14:12 and also, even, namely now to ask you; your/yours(sg) the mount this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] according to which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the day that because/that you to hear the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day that right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć there to go; to be city ć and also, even, namely great if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to be to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:14:12 and now I-am-being-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) this (nom|acc) according to which he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) day (dat) that (dat) because/that you(sg) (nom) you(sg)-have-HEAR-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (dat) day (dat) that (dat) right now Yet the (nom)   there he/she/it-is-GO-ing; they-are cities (acc, nom|voc)   and great ([Adj] nom|voc) if-ever therefore/then lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-should-be I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY them/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Joz:14:12 Joz_14:12_1 Joz_14:12_2 Joz_14:12_3 Joz_14:12_4 Joz_14:12_5 Joz_14:12_6 Joz_14:12_7 Joz_14:12_8 Joz_14:12_9 Joz_14:12_10 Joz_14:12_11 Joz_14:12_12 Joz_14:12_13 Joz_14:12_14 Joz_14:12_15 Joz_14:12_16 Joz_14:12_17 Joz_14:12_18 Joz_14:12_19 Joz_14:12_20 Joz_14:12_21 Joz_14:12_22 Joz_14:12_23 Joz_14:12_24 Joz_14:12_25 Joz_14:12_26 Joz_14:12_27 Joz_14:12_28 Joz_14:12_29 Joz_14:12_30 Joz_14:12_31 Joz_14:12_32 Joz_14:12_33 Joz_14:12_34 Joz_14:12_35 Joz_14:12_36 Joz_14:12_37 Joz_14:12_38 Joz_14:12_39 Joz_14:12_40 Joz_14:12_41 Joz_14:12_42 Joz_14:12_43 Joz_14:12_44 Joz_14:12_45
Joz:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:13 καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν Ἰησοῦς καὶ ἔδωκεν τὴν Χεβρων τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεφοννη υἱοῦ Κενεζ ἐν κλήρῳ.
Joz:14:13 And Joshua blessed him, and gave Chebron to Chaleb the son of Jephone the son of Kenez for an inheritance. (Joshua 14:13 Brenton)
Joz:14:13 Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. (Joz 14:13 BT_4)
Joz:14:13 καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν Ἰησοῦς καὶ ἔδωκεν τὴν Χεβρων τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεφοννη υἱοῦ Κενεζ ἐν κλήρῳ.
Joz:14:13 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Joz:14:13 I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By dawać Syn Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Joz:14:13 kai\ eu)lo/gEsen au)to\n *)iEsou=s kai\ e)/dOken tE\n *CHebrOn tO=| *CHaleb ui(O=| *iefonnE ui(ou= *keneDZ e)n klE/rO|.
Joz:14:13 kai eulogEsen auton iEsus kai edOken tEn CHebrOn tO CHaleb hyiO iefonnE hyiu keneDZ en klErO.
Joz:14:13 C VA_AAI3S RD_ASM N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N2_GSM N_GS P N2_DSM
Joz:14:13 and also, even, namely to bless he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to give the ć the ć son ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Joz:14:13 and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) Jesus (nom) and he/she/it-GIVE-ed the (acc)   the (dat)   son (dat)   son (gen)   in/among/by (+dat) lot (dat)
Joz:14:13 Joz_14:13_1 Joz_14:13_2 Joz_14:13_3 Joz_14:13_4 Joz_14:13_5 Joz_14:13_6 Joz_14:13_7 Joz_14:13_8 Joz_14:13_9 Joz_14:13_10 Joz_14:13_11 Joz_14:13_12 Joz_14:13_13 Joz_14:13_14 Joz_14:13_15 Joz_14:13_16
Joz:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:14 διὰ τοῦτο ἐγενήθη ἡ Χεβρων τῷ Χαλεβ τῷ τοῦ Ιεφοννη τοῦ Κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης διὰ τὸ αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προστάγματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
Joz:14:14 Therefore Chebron became the inheritance of Chaleb the son of Jephone the Kenezite until this day, because he followed the commandment of the Lord God of Israel. (Joshua 14:14 Brenton)
Joz:14:14 Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizzyty, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. (Joz 14:14 BT_4)
Joz:14:14 διὰ τοῦτο ἐγενήθη Χεβρων τῷ Χαλεβ τῷ τοῦ Ιεφοννη τοῦ Κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης διὰ τὸ αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προστάγματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
Joz:14:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐν κλῆρος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Joz:14:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Joz:14:14 dia\ tou=to e)genE/TE E( *CHebrOn tO=| *CHaleb tO=| tou= *iefonnE tou= *keneDZai/ou e)n klE/rO| e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs dia\ to\ au)to\n e)pakolouTE=sai tO=| prosta/gmati kuri/ou Teou= *israEl.
Joz:14:14 dia tuto egenETE hE CHebrOn tO CHaleb tO tu iefonnE tu keneDZaiu en klErO heOs tEs hEmeras tautEs dia to auton epakoluTEsai tO prostagmati kyriu Teu israEl.
Joz:14:14 P RD_ASN VCI_API3S RA_NSF N_NSF RA_DSM N_DSM RA_DSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM P N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P RA_ASN RD_ASM VA_AAN RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
Joz:14:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen the ć the ć the the ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the he/she/it/same to follow in succession [succeed] the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
Joz:14:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom)   the (dat)   the (dat) the (gen)   the (gen)   in/among/by (+dat) lot (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) him/it/same (acc) to-FOLLOW-IN-SUCCESSION, be-you(sg)-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION!, he/she/it-happens-to-FOLLOW-IN-SUCCESSION (opt) the (dat)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
Joz:14:14 Joz_14:14_1 Joz_14:14_2 Joz_14:14_3 Joz_14:14_4 Joz_14:14_5 Joz_14:14_6 Joz_14:14_7 Joz_14:14_8 Joz_14:14_9 Joz_14:14_10 Joz_14:14_11 Joz_14:14_12 Joz_14:14_13 Joz_14:14_14 Joz_14:14_15 Joz_14:14_16 Joz_14:14_17 Joz_14:14_18 Joz_14:14_19 Joz_14:14_20 Joz_14:14_21 Joz_14:14_22 Joz_14:14_23 Joz_14:14_24 Joz_14:14_25 Joz_14:14_26 Joz_14:14_27
Joz:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:14:15 τὸ δὲ ὄνομα τῆς Χεβρων ἦν τὸ πρότερον πόλις Αρβοκ· μητρόπολις τῶν Ενακιμ αὕτη. καὶ ἡ γῆ ἐκόπασεν τοῦ πολέμου.
Joz:14:15 And the name of Chebron before was the city Argob, it is the metropolis of the Enakim: and the land rested from war. (Joshua 14:15 Brenton)
Joz:14:15 Hebron miało pierwotnie nazwę Kiriat-Arba. Arba był największym mężem wśród Anakitów. I kraj zaznał pokoju od wojny. (Joz 14:15 BT_4)
Joz:14:15 τὸ δὲ ὄνομα τῆς Χεβρων ἦν τὸ πρότερον πόλις Αρβοκ· μητρόπολις τῶν Ενακιμ αὕτη. καὶ γῆ ἐκόπασεν τοῦ πολέμου.
Joz:14:15 ὁ ἡ τό δέ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) πόλις, -εως, ἡ   μητρό·πολις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Joz:14:15 zaś Nazwisko {Imię} co do By być Wcześniej Miasto Miasto stołeczne [zobacz metropolię] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do zmniejszanego trudu, opadany Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Joz:14:15 to\ de\ o)/noma tE=s *CHebrOn E)=n to\ pro/teron po/lis *arbok· mEtro/polis tO=n *enakim au(/tE. kai\ E( gE= e)ko/pasen tou= pole/mou.
Joz:14:15 to de onoma tEs CHebrOn En to proteron polis arbok· mEtropolis tOn enakim hautE. kai hE gE ekopasen tu polemu.
Joz:14:15 RA_NSN x N3M_NSN RA_GSF N_GSF V9_IAI3S RA_ASN A1_ASN N3I_NSF N_GS N3I_NSF RA_GPM N_GPM RD_NSF C RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S RA_GSM N2_GSM
Joz:14:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] name with regard to the ć to be the earlier city ć capital city [see metropolis] the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the earth/land to abated toil, subsided the war [see polemic]; to fight war
Joz:14:15 the (nom|acc) Yet name (nom|acc|voc) the (gen)   he/she/it-was the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) city (nom)   capital city (nom) the (gen)   this (nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-ABATED-ed the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Joz:14:15 Joz_14:15_1 Joz_14:15_2 Joz_14:15_3 Joz_14:15_4 Joz_14:15_5 Joz_14:15_6 Joz_14:15_7 Joz_14:15_8 Joz_14:15_9 Joz_14:15_10 Joz_14:15_11 Joz_14:15_12 Joz_14:15_13 Joz_14:15_14 Joz_14:15_15 Joz_14:15_16 Joz_14:15_17 Joz_14:15_18 Joz_14:15_19 Joz_14:15_20
Joz:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x