Jr:24:1 Ἔδειξέν μοι κύριος δύο καλάθους σύκων κειμένους κατὰ πρόσωπον ναοῦ κυρίου μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς τεχνίτας καὶ τοὺς δεσμώτας καὶ τοὺς πλουσίους ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα·
Jr:24:1 The Lord shewed me two baskets of figs, lying in front of the temple of the Lord, after Nabuchodonosor king of Babylon had carried captive Jechonias son of Joakim king of Juda, and the princes, and the artificers, and the prisoners, and the rich men out of Jerusalem, and had brought them to Babylon. (Jeremiah 24:1 Brenton)
Jr:24:1 Pan pokazał mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią, gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz przywódców judzkich, nadto kowali i ślusarzy. (Jr 24:1 BT_4)
Jr:24:1 Ἔδειξέν μοι κύριος δύο καλάθους σύκων κειμένους κατὰ πρόσωπον ναοῦ κυρίου μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς τεχνίτας καὶ τοὺς δεσμώτας καὶ τοὺς πλουσίους ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα·
Jr:24:1 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό Ἰεχονίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό τεχνίτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δεσμώτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:24:1 By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dwa Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} By leżeć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By deportować wypędzaj, kolonizuj Król Babilon Jechoniah Syn Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Projektant I też, nawet, mianowicie Pojmany I też, nawet, mianowicie Obfity Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:24:1 *)/edeiXe/n moi ku/rios du/o kala/Tous su/kOn keime/nous kata\ pro/sOpon naou= kuri/ou meta\ to\ a)poiki/sai *nabouCHodonosor basile/a *babulO=nos to\n *ieCHonian ui(o\n *iOakim basile/a *iouda kai\ tou\s a)/rCHontas kai\ tou\s teCHni/tas kai\ tou\s desmO/tas kai\ tou\s plousi/ous e)X *ierousalEm kai\ E)/gagen au)tou\s ei)s *babulO=na·
Jr:24:1 edeiXen moi kyrios dyo kalaTus sykOn keimenus kata prosOpon nau kyriu meta to apoikisai nabuCHodonosor basilea babylOnos ton ieCHonian hyion iOakim basilea iuda kai tus arCHontas kai tus teCHnitas kai tus desmOtas kai tus plusius eX ierusalEm kai Egagen autus eis babylOna·
Jr:24:1 VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM M N2_APM N1_GPF V5_PMPAPM P N2N_ASN N2_GSM N2_GSM P RA_ASN VA_AAN N_ASM N3V_ASM N3W_GSF RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM N_GSM C RA_APM N3_APM C RA_APM N1M_APM C RA_APM N1M_APM C RA_APM A1A_APM P N_GSF C VBI_AAI3S RD_APM P N3W_ASF
Jr:24:1 to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. two ć fig; fig tree to recline down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to deport banish, colonize ć king Babylon the Jechoniah son ć king Judas/Judah and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely the designer and also, even, namely the captive and also, even, namely the abundant out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) Babylon
Jr:24:1 he/she/it-SHOW-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) two (nom, acc, gen) figs (gen); fig trees (gen) while being-RECLINE-ed (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) temple (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) king (acc) Babylon (gen) the (acc) Jechoniah (acc) son (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and the (acc) designers (acc) and the (acc) captives (acc) and the (acc) abundant ([Adj] acc) out of (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc) Babylon (acc)
Jr:24:1 Jr_24:1_1 Jr_24:1_2 Jr_24:1_3 Jr_24:1_4 Jr_24:1_5 Jr_24:1_6 Jr_24:1_7 Jr_24:1_8 Jr_24:1_9 Jr_24:1_10 Jr_24:1_11 Jr_24:1_12 Jr_24:1_13 Jr_24:1_14 Jr_24:1_15 Jr_24:1_16 Jr_24:1_17 Jr_24:1_18 Jr_24:1_19 Jr_24:1_20 Jr_24:1_21 Jr_24:1_22 Jr_24:1_23 Jr_24:1_24 Jr_24:1_25 Jr_24:1_26 Jr_24:1_27 Jr_24:1_28 Jr_24:1_29 Jr_24:1_30 Jr_24:1_31 Jr_24:1_32 Jr_24:1_33 Jr_24:1_34 Jr_24:1_35 Jr_24:1_36 Jr_24:1_37 Jr_24:1_38 Jr_24:1_39 Jr_24:1_40 Jr_24:1_41 Jr_24:1_42
Jr:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:2 ὁ κάλαθος ὁ εἷς σύκων χρηστῶν σφόδρα ὡς τὰ σῦκα τὰ πρόιμα, καὶ ὁ κάλαθος ὁ ἕτερος σύκων πονηρῶν σφόδρα, ἃ οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν.
Jr:24:2 The one basket was full of very good figs, as the early figs; and the other basket was full of very bad figs, which could not be eaten, for their badness. (Jeremiah 24:2 Brenton)
Jr:24:2 Jeden kosz zawierał wyborne figi, jakimi są wczesne figi, drugi natomiast kosz zawierał figi zepsute, tak zepsute, że się nie nadawały do jedzenia. (Jr 24:2 BT_4)
Jr:24:2 κάλαθος εἷς σύκων χρηστῶν σφόδρα ὡς τὰ σῦκα τὰ πρόιμα, καὶ κάλαθος ἕτερος σύκων πονηρῶν σφόδρα, οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν.
Jr:24:2 ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ χρηστός -ή -όν σφόδρα ὡς ὁ ἡ τό σῦκον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ πονηρός -ά -όν σφόδρα ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἀπό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:24:2 Jeden Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} Wspaniałomyślny Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Jak/jak Figa {Strój} Wczesny deszcz I też, nawet, mianowicie Inny Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo On/ona/to/to samo
Jr:24:2 o( ka/laTos o( ei(=s su/kOn CHrEstO=n sfo/dra O(s ta\ su=ka ta\ pro/ima, kai\ o( ka/laTos o( e(/teros su/kOn ponErO=n sfo/dra, a(/ ou) brOTE/setai a)po\ ponEri/as au)tO=n.
Jr:24:2 ho kalaTos ho heis sykOn CHrEstOn sfodra hOs ta syka ta proima, kai ho kalaTos ho heteros sykOn ponErOn sfodra, ha u brOTEsetai apo ponErias autOn.
Jr:24:2 RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM N1_GPF A1_GPF D C RA_NPN M3M_NPN RA_NPN A1B_NPN C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM N1_GPF A1A_GPF D RR_NPN D VC_FPI3S P N1A_GSF RD_GPN
Jr:24:2 the ć the one fig; fig tree magnanimous vehement, intense, keen, inveighingly, eager as/like the fig the early rain and also, even, namely the ć the other fig; fig tree wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος vehement, intense, keen, inveighingly, eager who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedness he/she/it/same
Jr:24:2 the (nom) the (nom) one (nom) figs (gen); fig trees (gen) magnanimous ([Adj] gen) vehement, as/like the (nom|acc) figs (nom|acc|voc) the (nom|acc) early rain ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) the (nom) other (nom) figs (gen); fig trees (gen) wicked ([Adj] gen) vehement, who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-be-EAT-ed away from (+gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) them/same (gen)
Jr:24:2 Jr_24:2_1 Jr_24:2_2 Jr_24:2_3 Jr_24:2_4 Jr_24:2_5 Jr_24:2_6 Jr_24:2_7 Jr_24:2_8 Jr_24:2_9 Jr_24:2_10 Jr_24:2_11 Jr_24:2_12 Jr_24:2_13 Jr_24:2_14 Jr_24:2_15 Jr_24:2_16 Jr_24:2_17 Jr_24:2_18 Jr_24:2_19 Jr_24:2_20 Jr_24:2_21 Jr_24:2_22 Jr_24:2_23 Jr_24:2_24 Jr_24:2_25 Jr_24:2_26
Jr:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:3 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Τί σὺ ὁρᾷς, Ιερεμια; καὶ εἶπα Σῦκα· τὰ χρηστὰ χρηστὰ λίαν, καὶ τὰ πονηρὰ πονηρὰ λίαν, ἃ οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν.
Jr:24:3 And the Lord said to me, What seest thou, Jeremias? and I said, Figs; the good figs, very good; and the bad, very bad, which cannot be eaten, for their badness. (Jeremiah 24:3 Brenton)
Jr:24:3 Pan zaś powiedział do mnie: «Co widzisz, Jeremiaszu?» Odpowiedziałem: «Figi. Figi wyborne są bardzo dobre, a złe są zepsute, tak zepsute, że nie można już ich jeść». (Jr 24:3 BT_4)
Jr:24:3 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Τί σὺ ὁρᾷς, Ιερεμια; καὶ εἶπα Σῦκα· τὰ χρηστὰ χρηστὰ λίαν, καὶ τὰ πονηρὰ πονηρὰ λίαν, οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν.
Jr:24:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σῦκον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρηστός -ή -όν χρηστός -ή -όν λίαν καί ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν πονηρός -ά -όν λίαν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἀπό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:24:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Figa {Strój} Wspaniałomyślny Wspaniałomyślny Bardzo I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Bardzo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo On/ona/to/to samo
Jr:24:3 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *ti/ su\ o(ra=|s, *ieremia; kai\ ei)=pa *su=ka· ta\ CHrEsta\ CHrEsta\ li/an, kai\ ta\ ponEra\ ponEra\ li/an, a(/ ou) brOTE/setai a)po\ ponEri/as au)tO=n.
Jr:24:3 kai eipen kyrios pros me ti sy horas, ieremia; kai eipa syka· ta CHrEsta CHrEsta lian, kai ta ponEra ponEra lian, ha u brOTEsetai apo ponErias autOn.
Jr:24:3 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS RI_ASN RP_NS V3_PAI2S N1T_VSM C VAI_AAI1S N2N_APN RA_NPN A1_NPN A1_NPN D C RA_NPN A1A_NPN A1A_NPN D RR_NPN D VC_FPI3S P N1A_GSF RD_GPN
Jr:24:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeremiah and also, even, namely to say/tell fig the magnanimous magnanimous very and also, even, namely the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος very who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedness he/she/it/same
Jr:24:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing Jeremiah (voc) and I-SAY/TELL-ed figs (nom|acc|voc) the (nom|acc) magnanimous ([Adj] nom|acc|voc) magnanimous ([Adj] nom|acc|voc) very and the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) very who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-be-EAT-ed away from (+gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) them/same (gen)
Jr:24:3 Jr_24:3_1 Jr_24:3_2 Jr_24:3_3 Jr_24:3_4 Jr_24:3_5 Jr_24:3_6 Jr_24:3_7 Jr_24:3_8 Jr_24:3_9 Jr_24:3_10 Jr_24:3_11 Jr_24:3_12 Jr_24:3_13 Jr_24:3_14 Jr_24:3_15 Jr_24:3_16 Jr_24:3_17 Jr_24:3_18 Jr_24:3_19 Jr_24:3_20 Jr_24:3_21 Jr_24:3_22 Jr_24:3_23 Jr_24:3_24 Jr_24:3_25 Jr_24:3_26 Jr_24:3_27
Jr:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:4 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:24:4 And the word of the Lord came to me, saying, (Jeremiah 24:4 Brenton)
Jr:24:4 I otrzymałem następujące słowo Boże: (Jr 24:4 BT_4)
Jr:24:4 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:24:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:24:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:24:4 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:24:4 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Jr:24:4 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:24:4 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:24:4 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:24:4 Jr_24:4_1 Jr_24:4_2 Jr_24:4_3 Jr_24:4_4 Jr_24:4_5 Jr_24:4_6 Jr_24:4_7
Jr:24:4 x x x x x x x
Jr:24:5 Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ὡς τὰ σῦκα τὰ χρηστὰ ταῦτα, οὕτως ἐπιγνώσομαι τοὺς ἀποικισθέντας Ιουδα, οὓς ἐξαπέσταλκα ἐκ τοῦ τόπου τούτου εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς ἀγαθά.
Jr:24:5 Thus saith the Lord, the God of Israel; As these good figs, so will I acknowledge the Jews that have been carried away captive, whom I have sent forth out of this place into the land of the Chaldeans for good. (Jeremiah 24:5 Brenton)
Jr:24:5 «To mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków - dla ich dobra. (Jr 24:5 BT_4)
Jr:24:5 Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ὡς τὰ σῦκα τὰ χρηστὰ ταῦτα, οὕτως ἐπιγνώσομαι τοὺς ἀποικισθέντας Ιουδα, οὓς ἐξαπέσταλκα ἐκ τοῦ τόπου τούτου εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς ἀγαθά.
Jr:24:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό σῦκον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρηστός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαλδαῖος, -ου, ὁ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Jr:24:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Jak/jak Figa {Strój} Wspaniałomyślny To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By rozpoznawać wgląd, consciousnes By deportować wypędzaj, kolonizuj Judasz/Juda Kto/, który/, który Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Chaldejski Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Jr:24:5 *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *(Os ta\ su=ka ta\ CHrEsta\ tau=ta, ou(/tOs e)pignO/somai tou\s a)poikisTe/ntas *iouda, ou(\s e)Xape/stalka e)k tou= to/pou tou/tou ei)s gE=n *CHaldai/On ei)s a)gaTa/.
Jr:24:5 tade legei kyrios ho Teos israEl Os ta syka ta CHrEsta tauta, hutOs epignOsomai tus apoikisTentas iuda, hus eXapestalka ek tu topu tutu eis gEn CHaldaiOn eis agaTa.
Jr:24:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM C RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN RD_APN D VF_FMI1S RA_APM VS_APPAPM N_GSM RR_APM VXI_XAI1S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N1_ASF N2_GPM P A1_APN
Jr:24:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel as/like the fig the magnanimous this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to recognize insight, consciousnes the to deport banish, colonize Judas/Judah who/whom/which to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) earth/land Chaldean into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought.
Jr:24:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) as/like the (nom|acc) figs (nom|acc|voc) the (nom|acc) magnanimous ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) thusly/like this I-will-be-RECOGNIZE-ed the (acc) upon being-???-ed (acc) Judas/Judah (gen, voc) who/whom/which (acc) I-have-???-ed out of (+gen) the (gen) place (gen) this (gen) into (+acc) earth/land (acc) Chaldeans (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc)
Jr:24:5 Jr_24:5_1 Jr_24:5_2 Jr_24:5_3 Jr_24:5_4 Jr_24:5_5 Jr_24:5_6 Jr_24:5_7 Jr_24:5_8 Jr_24:5_9 Jr_24:5_10 Jr_24:5_11 Jr_24:5_12 Jr_24:5_13 Jr_24:5_14 Jr_24:5_15 Jr_24:5_16 Jr_24:5_17 Jr_24:5_18 Jr_24:5_19 Jr_24:5_20 Jr_24:5_21 Jr_24:5_22 Jr_24:5_23 Jr_24:5_24 Jr_24:5_25 Jr_24:5_26 Jr_24:5_27 Jr_24:5_28
Jr:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:6 καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ’ αὐτοὺς εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ καθελῶ καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω·
Jr:24:6 And I will fix mine eyes upon them for good, and I will restore them into this land for good: and I will build them up, and not pull them down; and I will plant them, and not pluck them up. (Jeremiah 24:6 Brenton)
Jr:24:6 Skieruję wzrok na nich dla ich dobra, sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować. (Jr 24:6 BT_4)
Jr:24:6 καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ’ αὐτοὺς εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ καθελῶ καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω·
Jr:24:6 καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή
Jr:24:6 I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By przywracać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie
Jr:24:6 kai\ stEriO= tou\s o)fTalmou/s mou e)p’ au)tou\s ei)s a)gaTa\ kai\ a)pokatastE/sO au)tou\s ei)s tE\n gE=n tau/tEn ei)s a)gaTa\ kai\ a)noikodomE/sO au)tou\s kai\ ou) mE\ kaTelO= kai\ katafuteu/sO au)tou\s kai\ ou) mE\ e)kti/lO·
Jr:24:6 kai stEriO tus ofTalmus mu ep’ autus eis agaTa kai apokatastEsO autus eis tEn gEn tautEn eis agaTa kai anoikodomEsO autus kai u mE kaTelO kai katafyteusO autus kai u mE ektilO·
Jr:24:6 C VF2_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RD_APM P A1_APN C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_ASF P A1_APN C VF_FAI1S RD_APM C D D VA_AAS1S C VF_FAI1S RD_APM C D D V1_PAI1S
Jr:24:6 and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to restore he/she/it/same into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take down purge and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć
Jr:24:6 and I-will-SUPPORTED the (acc) eyes (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) and I-will-???, I-should-??? them/same (acc) and not not I-will-TAKE-DOWN, I-should-TAKE-DOWN and them/same (acc) and not not
Jr:24:6 Jr_24:6_1 Jr_24:6_2 Jr_24:6_3 Jr_24:6_4 Jr_24:6_5 Jr_24:6_6 Jr_24:6_7 Jr_24:6_8 Jr_24:6_9 Jr_24:6_10 Jr_24:6_11 Jr_24:6_12 Jr_24:6_13 Jr_24:6_14 Jr_24:6_15 Jr_24:6_16 Jr_24:6_17 Jr_24:6_18 Jr_24:6_19 Jr_24:6_20 Jr_24:6_21 Jr_24:6_22 Jr_24:6_23 Jr_24:6_24 Jr_24:6_25 Jr_24:6_26 Jr_24:6_27 Jr_24:6_28 Jr_24:6_29 Jr_24:6_30 Jr_24:6_31 Jr_24:6_32
Jr:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:7 καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς ἐμὲ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐπ’ ἐμὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν.
Jr:24:7 And I will give them a heart to know me, that I am the Lord: and they shall be to me a people, and I will be to them a God: for they shall turn to me with all their heart. (Jeremiah 24:7 Brenton)
Jr:24:7 Dam im serce zdolne do poznania Mnie, że Ja jestem Pan. Oni będą moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do Mnie. (Jr 24:7 BT_4)
Jr:24:7 καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς ἐμὲ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐπ’ ἐμὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν.
Jr:24:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:24:7 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Ja; mój/mój Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:24:7 kai\ dO/sO au)toi=s kardi/an tou= ei)de/nai au)tou\s e)me\ o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios, kai\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n, o(/ti e)pistrafE/sontai e)p’ e)me\ e)X o(/lEs tE=s kardi/as au)tO=n.
Jr:24:7 kai dOsO autois kardian tu eidenai autus eme hoti egO eimi kyrios, kai esontai moi eis laon, kai egO esomai autois eis Teon, hoti epistrafEsontai ep’ eme eX holEs tEs kardias autOn.
Jr:24:7 C VF_FAI1S RD_DPM N1A_ASF RA_GSN VX_XAN RD_APM RP_AS C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM C VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C RP_NS VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM C VD_FPI3P P RP_AS P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GPM
Jr:24:7 and also, even, namely to give he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same I; my/mine because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology] because/that to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:24:7 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) heart (acc) the (gen) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed them/same (acc) me (acc); my/mine (voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc) because/that they-will-be-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
Jr:24:7 Jr_24:7_1 Jr_24:7_2 Jr_24:7_3 Jr_24:7_4 Jr_24:7_5 Jr_24:7_6 Jr_24:7_7 Jr_24:7_8 Jr_24:7_9 Jr_24:7_10 Jr_24:7_11 Jr_24:7_12 Jr_24:7_13 Jr_24:7_14 Jr_24:7_15 Jr_24:7_16 Jr_24:7_17 Jr_24:7_18 Jr_24:7_19 Jr_24:7_20 Jr_24:7_21 Jr_24:7_22 Jr_24:7_23 Jr_24:7_24 Jr_24:7_25 Jr_24:7_26 Jr_24:7_27 Jr_24:7_28 Jr_24:7_29 Jr_24:7_30 Jr_24:7_31 Jr_24:7_32
Jr:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:8 καὶ ὡς τὰ σῦκα τὰ πονηρά, ἃ οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν, τάδε λέγει κύριος, οὕτως παραδώσω τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ τὸ κατάλοιπον Ιερουσαλημ τοὺς ὑπολελειμμένους ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Αἰγύπτῳ·
Jr:24:8 And as the bad figs, which cannot be eaten, for their badness; thus saith the Lord, So will I deliver Sedekias king of Juda, and his nobles, and the remnant of Jerusalem, them that are left in this land, and the dwellers in Egypt. (Jeremiah 24:8 Brenton)
Jr:24:8 Natomiast jak się czyni z bezwartościowymi figami, których nie można jeść, bo są niedobre, tak samo - to mówi Pan - postąpię z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz z tymi, co mieszkają w Egipcie. (Jr 24:8 BT_4)
Jr:24:8 καὶ ὡς τὰ σῦκα τὰ πονηρά, οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν, τάδε λέγει κύριος, οὕτως παραδώσω τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ τὸ κατάλοιπον Ιερουσαλημ τοὺς ὑπολελειμμένους ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Αἰγύπτῳ·
Jr:24:8 καί ὡς ὁ ἡ τό σῦκον, -ου, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἀπό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:24:8 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Figa {Strój} Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Jerozolima [miasto z] By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z]
Jr:24:8 kai\ O(s ta\ su=ka ta\ ponEra/, a(/ ou) brOTE/setai a)po\ ponEri/as au)tO=n, ta/de le/gei ku/rios, ou(/tOs paradO/sO to\n *sedekian basile/a *iouda kai\ tou\s megista=nas au)tou= kai\ to\ kata/loipon *ierousalEm tou\s u(poleleimme/nous e)n tE=| gE=| tau/tE| kai\ tou\s katoikou=ntas e)n *ai)gu/ptO|·
Jr:24:8 kai hOs ta syka ta ponEra, ha u brOTEsetai apo ponErias autOn, tade legei kyrios, hutOs paradOsO ton sedekian basilea iuda kai tus megistanas autu kai to kataloipon ierusalEm tus hypoleleimmenus en tE gE tautE kai tus katoikuntas en aigyptO·
Jr:24:8 C C RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN RR_APN D VC_FPI3S P N1A_GSF RD_GPN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VF_FAI1S RA_ASM N1T_ASM N3V_ASM N_GSM C RA_APM N3_APM RD_GSM C RA_ASN A1B_ASN N_GSF RA_APM VP_XMPAPM P RA_DSF N1_DSF RD_DSF C RA_APM V2_PAPAPM P N2_DSF
Jr:24:8 and also, even, namely as/like the fig the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedness he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć king Judas/Judah and also, even, namely the magistrate he/she/it/same and also, even, namely the remaining Jerusalem [city of] the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of]
Jr:24:8 and as/like the (nom|acc) figs (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-be-EAT-ed away from (+gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) them/same (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER the (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) magistrates (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) the (acc) having-been-REMAIN-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) Egypt (dat)
Jr:24:8 Jr_24:8_1 Jr_24:8_2 Jr_24:8_3 Jr_24:8_4 Jr_24:8_5 Jr_24:8_6 Jr_24:8_7 Jr_24:8_8 Jr_24:8_9 Jr_24:8_10 Jr_24:8_11 Jr_24:8_12 Jr_24:8_13 Jr_24:8_14 Jr_24:8_15 Jr_24:8_16 Jr_24:8_17 Jr_24:8_18 Jr_24:8_19 Jr_24:8_20 Jr_24:8_21 Jr_24:8_22 Jr_24:8_23 Jr_24:8_24 Jr_24:8_25 Jr_24:8_26 Jr_24:8_27 Jr_24:8_28 Jr_24:8_29 Jr_24:8_30 Jr_24:8_31 Jr_24:8_32 Jr_24:8_33 Jr_24:8_34 Jr_24:8_35 Jr_24:8_36 Jr_24:8_37 Jr_24:8_38 Jr_24:8_39 Jr_24:8_40
Jr:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:9 καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διασκορπισμὸν εἰς πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παραβολὴν καὶ εἰς μῖσος καὶ εἰς κατάραν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ·
Jr:24:9 And I will cause them to be dispersed into all the kingdoms of the earth, and they shall be for a reproach, and a proverb, and an object of hatred, and a curse, in every place whither I have driven them out. (Jeremiah 24:9 Brenton)
Jr:24:9 I uczynię z nich postrach i klęskę dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem. (Jr 24:9 BT_4)
Jr:24:9 καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διασκορπισμὸν εἰς πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παραβολὴν καὶ εἰς μῖσος καὶ εἰς κατάραν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ·
Jr:24:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί εἰς[1] καί εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Jr:24:9 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wyganiać On/ona/to/to samo Tam
Jr:24:9 kai\ dO/sO au)tou\s ei)s diaskorpismo\n ei)s pa/sas ta\s basilei/as tE=s gE=s, kai\ e)/sontai ei)s o)neidismo\n kai\ ei)s parabolE\n kai\ ei)s mi=sos kai\ ei)s kata/ran e)n panti\ to/pO|, ou(= e)XO=sa au)tou\s e)kei=·
Jr:24:9 kai dOsO autus eis diaskorpismon eis pasas tas basileias tEs gEs, kai esontai eis oneidismon kai eis parabolEn kai eis misos kai eis kataran en panti topO, hu eXOsa autus ekei·
Jr:24:9 C VF_FAI1S RD_APM P N2_ASM P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3P P N2_ASM C P N1_ASF C P N3_ASN C P N1A_ASF P A3_DSM N2_DSM D VA_AAI1S RD_APM D
Jr:24:9 and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) ć into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the earth/land and also, even, namely to be into (+acc) insult and also, even, namely into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) curse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to expel he/she/it/same there
Jr:24:9 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc) into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) earth/land (gen) and they-will-be into (+acc) insult (acc) and into (+acc) parable (acc) and into (+acc) and into (+acc) curse (acc) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) I-EXPEL-ed them/same (acc) there
Jr:24:9 Jr_24:9_1 Jr_24:9_2 Jr_24:9_3 Jr_24:9_4 Jr_24:9_5 Jr_24:9_6 Jr_24:9_7 Jr_24:9_8 Jr_24:9_9 Jr_24:9_10 Jr_24:9_11 Jr_24:9_12 Jr_24:9_13 Jr_24:9_14 Jr_24:9_15 Jr_24:9_16 Jr_24:9_17 Jr_24:9_18 Jr_24:9_19 Jr_24:9_20 Jr_24:9_21 Jr_24:9_22 Jr_24:9_23 Jr_24:9_24 Jr_24:9_25 Jr_24:9_26 Jr_24:9_27 Jr_24:9_28 Jr_24:9_29 Jr_24:9_30 Jr_24:9_31
Jr:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:24:10 καὶ ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὸν λιμὸν καὶ τὸν θάνατον καὶ τὴν μάχαιραν, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς.
Jr:24:10 And I will send against them famine, and pestilence, and the sword, until they are consumed from off the land which I gave them. (Jeremiah 24:10 Brenton)
Jr:24:10 Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom». (Jr 24:10 BT_4)
Jr:24:10 καὶ ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὸν λιμὸν καὶ τὸν θάνατον καὶ τὴν μάχαιραν, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς.
Jr:24:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:24:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Głodu głód I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo
Jr:24:10 kai\ a)postelO= ei)s au)tou\s to\n limo\n kai\ to\n Ta/naton kai\ tE\n ma/CHairan, e(/Os a)/n e)kli/pOsin a)po\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka au)toi=s.
Jr:24:10 kai apostelO eis autus ton limon kai ton Tanaton kai tEn maCHairan, heOs an eklipOsin apo tEs gEs, hEs edOka autois.
Jr:24:10 C VF2_FAI1S P RD_APM RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF C x VB_AAS3P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RD_DPM
Jr:24:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) he/she/it/same the famine hunger and also, even, namely the death and also, even, namely the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” until; dawn ever (if ever) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same
Jr:24:10 and I-will-ORDER FORTH into (+acc) them/same (acc) the (acc) famine (acc) and the (acc) death (acc) and the (acc) sacrificial knife (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-FAIL away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed them/same (dat)
Jr:24:10 Jr_24:10_1 Jr_24:10_2 Jr_24:10_3 Jr_24:10_4 Jr_24:10_5 Jr_24:10_6 Jr_24:10_7 Jr_24:10_8 Jr_24:10_9 Jr_24:10_10 Jr_24:10_11 Jr_24:10_12 Jr_24:10_13 Jr_24:10_14 Jr_24:10_15 Jr_24:10_16 Jr_24:10_17 Jr_24:10_18 Jr_24:10_19 Jr_24:10_20 Jr_24:10_21
Jr:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x