Jr:25:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα,
Jr:25:1 THE WORD THAT CAME TO JEREMIAS concerning all the people of Juda in the fourth year of Joakim, son of Josias, king of Juda; (Jeremiah 25:1 Brenton)
Jr:25:1 Słowo skierowane do Jeremiasza o całym narodzie judzkim w czwartym roku panowania Joakima, syna Jozjasza, króla judzkiego to jest pierwszego roku Nabuchodonozora, króla Babilonii. (Jr 25:1 BT_4)
Jr:25:1 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα,
Jr:25:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:25:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty Syn Jozjasz Król Judasz/Juda
Jr:25:1 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian e)pi\ pa/nta to\n lao\n *iouda e)n tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| tou= *iOakim ui(ou= *iOsia basile/Os *iouda,
Jr:25:1 o logos ho genomenos pros ieremian epi panta ton laon iuda en tO etei tO tetartO tu iOakim hyiu iOsia basileOs iuda,
Jr:25:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM P A3_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN RA_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM
Jr:25:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the people Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth the ć son Josiah king Judas/Judah
Jr:25:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) the (gen) son (gen) Josiah (voc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:25:1 Jr_25:1_1 Jr_25:1_2 Jr_25:1_3 Jr_25:1_4 Jr_25:1_5 Jr_25:1_6 Jr_25:1_7 Jr_25:1_8 Jr_25:1_9 Jr_25:1_10 Jr_25:1_11 Jr_25:1_12 Jr_25:1_13 Jr_25:1_14 Jr_25:1_15 Jr_25:1_16 Jr_25:1_17 Jr_25:1_18 Jr_25:1_19 Jr_25:1_20 Jr_25:1_21 Jr_25:1_22
Jr:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:2 ὃν ἐλάλησεν πρὸς πάντα τὸν λαὸν Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ λέγων
Jr:25:2 which he spoke to all the people of Juda, and to the inhabitants of Jerusalem, saying, (Jeremiah 25:2 Brenton)
Jr:25:2 Prorok Jeremiasz wypowiedział je do całego narodu judzkiego i do wszystkich mieszkańców Jerozolimy: (Jr 25:2 BT_4)
Jr:25:2 ὃν ἐλάλησεν πρὸς πάντα τὸν λαὸν Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ λέγων
Jr:25:2 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:25:2 Kto/, który/, który; by być By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj
Jr:25:2 o(\n e)la/lEsen pro\s pa/nta to\n lao\n *iouda kai\ pro\s tou\s katoikou=ntas *ierousalEm le/gOn
Jr:25:2 hon elalEsen pros panta ton laon iuda kai pros tus katoikuntas ierusalEm legOn
Jr:25:2 RR_ASM VAI_AAI3S P A3_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF V1_PAPNSM
Jr:25:2 who/whom/which; to be to speak toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the people Judas/Judah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] to say/tell
Jr:25:2 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) Judas/Judah (gen, voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:25:2 Jr_25:2_1 Jr_25:2_2 Jr_25:2_3 Jr_25:2_4 Jr_25:2_5 Jr_25:2_6 Jr_25:2_7 Jr_25:2_8 Jr_25:2_9 Jr_25:2_10 Jr_25:2_11 Jr_25:2_12 Jr_25:2_13
Jr:25:2 x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:3 ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ λέγων
Jr:25:3 In the thirteenth year of Josias, son of Amos, king of Juda, even until this day for three and twenty years, I have both spoken to you, rising early and speaking, (Jeremiah 25:3 Brenton)
Jr:25:3 «Począwszy od trzynastego roku panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, przez dwadzieścia trzy lata kierował Pan słowo do mnie, ja zaś mówiłem do was niestrudzenie, a wy nie słuchaliście. (Jr 25:3 BT_4)
Jr:25:3 ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ λέγων
Jr:25:3 ἐν τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό Ἰωσίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:25:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzynasty Rok Jozjasz Syn Amos Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Trzy Rok I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By przychodzić wcześnie rano I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Jr:25:3 e)n triskaideka/tO| e)/tei *iOsia ui(ou= *amOs basile/Os *iouda kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs ei)/kosi kai\ tri/a e)/tE kai\ e)la/lEsa pro\s u(ma=s o)rTri/DZOn kai\ le/gOn
Jr:25:3 en triskaidekatO etei iOsia hyiu amOs basileOs iuda kai heOs tEs hEmeras tautEs eikosi kai tria etE kai elalEsa pros hymas orTriDZOn kai legOn
Jr:25:3 P A1_DSN N3E_DSN N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF M C A3_APN N3E_APN C VAI_AAI1S P RP_AP V1_PAPNSM C V1_PAPNSM
Jr:25:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among thirteenth year Josiah son Amos king Judas/Judah and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] icon; twenty and also, even, namely three year and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) you to come early in the morning and also, even, namely to say/tell
Jr:25:3 in/among/by (+dat) thirteenth (dat) year (dat) Josiah (voc) son (gen) Amos (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) icons (dat); twenty and three (nom|acc) years (nom|acc|voc) and I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) while COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom) and while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:25:3 Jr_25:3_1 Jr_25:3_2 Jr_25:3_3 Jr_25:3_4 Jr_25:3_5 Jr_25:3_6 Jr_25:3_7 Jr_25:3_8 Jr_25:3_9 Jr_25:3_10 Jr_25:3_11 Jr_25:3_12 Jr_25:3_13 Jr_25:3_14 Jr_25:3_15 Jr_25:3_16 Jr_25:3_17 Jr_25:3_18 Jr_25:3_19 Jr_25:3_20 Jr_25:3_21 Jr_25:3_22 Jr_25:3_23 Jr_25:3_24
Jr:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:4 καὶ ἀπέστελλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ὄρθρου ἀποστέλλων, καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προσέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν,
Jr:25:4 and I sent to you my servants the prophets, sending them early; (but ye hearkened not, and listened not with your ears;) saying, (Jeremiah 25:4 Brenton)
Jr:25:4 Pan posyłał wam wszystkie swoje sługi, proroków, bez przerwy, a wy nie słuchaliście ani nie nadstawialiście uszu, by słuchać. (Jr 25:4 BT_4)
Jr:25:4 καὶ ἀπέστελλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ὄρθρου ἀποστέλλων, καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προσέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν,
Jr:25:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὄρθρος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:25:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Prorok Świtaj zamawiać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ucho Ty
Jr:25:4 kai\ a)pe/stellon pro\s u(ma=s tou\s dou/lous mou tou\s profE/tas o)/rTrou a)poste/llOn, kai\ ou)k ei)sEkou/sate kai\ ou) prose/sCHete toi=s O)si\n u(mO=n,
Jr:25:4 kai apestellon pros hymas tus dulus mu tus profEtas orTru apostellOn, kai uk eisEkusate kai u prosesCHete tois Osin hymOn,
Jr:25:4 C V1I_IAI1S P RP_AP RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM N1M_APM N2_GSM V1_PAPNSM C D VAI_AAI2P C D VBI_AAI2P RA_DPN N3T_DPN RP_GP
Jr:25:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you the slave; servile I the prophet dawn to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the ear you
Jr:25:4 and I-was-ORDER FORTH-ing, they-were-ORDER FORTH-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) me (gen) the (acc) prophets (acc) dawn (gen) while ORDER FORTH-ing (nom) and not you(pl)-HEARD-ed and not you(pl)-PAY HEED-ed the (dat) ears (dat) you(pl) (gen)
Jr:25:4 Jr_25:4_1 Jr_25:4_2 Jr_25:4_3 Jr_25:4_4 Jr_25:4_5 Jr_25:4_6 Jr_25:4_7 Jr_25:4_8 Jr_25:4_9 Jr_25:4_10 Jr_25:4_11 Jr_25:4_12 Jr_25:4_13 Jr_25:4_14 Jr_25:4_15 Jr_25:4_16 Jr_25:4_17 Jr_25:4_18 Jr_25:4_19 Jr_25:4_20
Jr:25:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:5 λέγων Ἀποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ’ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος·
Jr:25:5 Turn ye every one from his evil way, and from your evil practices, and ye shall dwell in the land which I gave to you and your fathers, of old and for ever. (Jeremiah 25:5 Brenton)
Jr:25:5 Słowa te brzmiały: Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dał Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze. (Jr 25:5 BT_4)
Jr:25:5 λέγων Ἀποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ’ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος·
Jr:25:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:25:5 By mówić/opowiadaj By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ty I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:25:5 le/gOn *)apostra/fEte e(/kastos a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s kai\ a)po\ tO=n ponErO=n e)pitEdeuma/tOn u(mO=n, kai\ katoikE/sete e)pi\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka u(mi=n kai\ toi=s patra/sin u(mO=n a)p’ ai)O=nos kai\ e(/Os ai)O=nos·
Jr:25:5 legOn apostrafEte hekastos apo tEs hodu autu tEs ponEras kai apo tOn ponErOn epitEdeumatOn hymOn, kai katoikEsete epi tEs gEs, hEs edOka hymin kai tois patrasin hymOn ap’ aiOnos kai heOs aiOnos·
Jr:25:5 V1_PAPNSM VA_AAD2P A1_NSM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C P RA_GPN A1A_GPN N3M_GPN RP_GP C VF_FAI2P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RP_DP C RA_DPM N3_DPM RP_GP P N3W_GSM C P N3W_GSM
Jr:25:5 to say/tell to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć you and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give you and also, even, namely the father you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:25:5 while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and away from (+gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed you(pl) (dat) and the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) away from (+gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Jr:25:5 Jr_25:5_1 Jr_25:5_2 Jr_25:5_3 Jr_25:5_4 Jr_25:5_5 Jr_25:5_6 Jr_25:5_7 Jr_25:5_8 Jr_25:5_9 Jr_25:5_10 Jr_25:5_11 Jr_25:5_12 Jr_25:5_13 Jr_25:5_14 Jr_25:5_15 Jr_25:5_16 Jr_25:5_17 Jr_25:5_18 Jr_25:5_19 Jr_25:5_20 Jr_25:5_21 Jr_25:5_22 Jr_25:5_23 Jr_25:5_24 Jr_25:5_25 Jr_25:5_26 Jr_25:5_27 Jr_25:5_28 Jr_25:5_29 Jr_25:5_30 Jr_25:5_31 Jr_25:5_32
Jr:25:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:6 μὴ πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προσκυνεῖν αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς.
Jr:25:6 Go ye not after strange gods, to serve them, and to worship them, that ye provoke me not by the works of your hands, to do you hurt. (Jeremiah 25:6 Brenton)
Jr:25:6 Nie chodźcie za obcymi bogami, by im służyć i cześć oddawać, ani nie pobudzajcie Pana do gniewu uczynkami waszych rąk, a nie sprowadzę na was nieszczęścia. (Jr 25:6 BT_4)
Jr:25:6 μὴ πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προσκυνεῖν αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς.
Jr:25:6 μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:25:6 Nie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ty By robić rzeczy trudne dla Ty
Jr:25:6 mE\ poreu/esTe o)pi/sO TeO=n a)llotri/On tou= douleu/ein au)toi=s kai\ tou= proskunei=n au)toi=s, o(/pOs mE\ parorgi/DZEte/ me e)n toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n u(mO=n tou= kakO=sai u(ma=s.
Jr:25:6 mE poreuesTe opisO TeOn allotriOn tu duleuein autois kai tu proskynein autois, hopOs mE parorgiDZEte me en tois ergois tOn CHeirOn hymOn tu kakOsai hymas.
Jr:25:6 D V1_PMS2P P N2_GPM A1A_GPM RA_GSN V1_PAN RD_DPM C RA_GSN V2_PAN RD_DPM C D V1_PAS2P RP_AS P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GP RA_GSN VA_AAN RP_AP
Jr:25:6 not to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others the to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hand; worse you the to make things difficult for you
Jr:25:6 not you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) the (gen) to-be-OBEY-ing them/same (dat) and the (gen) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE them/same (dat) this is how not you(pl)-should-be-???-ing me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) the (gen) to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) you(pl) (acc)
Jr:25:6 Jr_25:6_1 Jr_25:6_2 Jr_25:6_3 Jr_25:6_4 Jr_25:6_5 Jr_25:6_6 Jr_25:6_7 Jr_25:6_8 Jr_25:6_9 Jr_25:6_10 Jr_25:6_11 Jr_25:6_12 Jr_25:6_13 Jr_25:6_14 Jr_25:6_15 Jr_25:6_16 Jr_25:6_17 Jr_25:6_18 Jr_25:6_19 Jr_25:6_20 Jr_25:6_21 Jr_25:6_22 Jr_25:6_23 Jr_25:6_24 Jr_25:6_25
Jr:25:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:7 καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου.
Jr:25:7 But ye hearkened not to me. (Jeremiah 25:7 Brenton)
Jr:25:7 Ale nie usłuchaliście Mnie wyrocznia Pana - pobudzając Mnie do gniewu uczynkami waszych rąk ku waszej własnej zgubie». (Jr 25:7 BT_4)
Jr:25:7 καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου.
Jr:25:7 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:25:7 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja
Jr:25:7 kai\ ou)k E)kou/sate/ mou.
Jr:25:7 kai uk Ekusate mu.
Jr:25:7 C D VAI_AAI2P RP_GS
Jr:25:7 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear I
Jr:25:7 and not you(pl)-HEAR-ed me (gen)
Jr:25:7 Jr_25:7_1 Jr_25:7_2 Jr_25:7_3 Jr_25:7_4
Jr:25:7 x x x x
Jr:25:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐπειδὴ οὐκ ἐπιστεύσατε τοῖς λόγοις μου,
Jr:25:8 Therefore thus saith the Lord; Since ye believed not my words, (Jeremiah 25:8 Brenton)
Jr:25:8 Dlatego to mówi Pan Zastępów: «Ponieważ nie usłuchaliście moich słów, (Jr 25:8 BT_4)
Jr:25:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐπειδὴ οὐκ ἐπιστεύσατε τοῖς λόγοις μου,
Jr:25:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπει·δή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:25:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Jr:25:8 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)epeidE\ ou)k e)pisteu/sate toi=s lo/gois mou,
Jr:25:8 dia tuto tade legei kyrios epeidE uk episteusate tois logois mu,
Jr:25:8 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C D VAI_AAI2P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Jr:25:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Jr:25:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? not you(pl)-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH the (dat) words (dat) me (gen)
Jr:25:8 Jr_25:8_1 Jr_25:8_2 Jr_25:8_3 Jr_25:8_4 Jr_25:8_5 Jr_25:8_6 Jr_25:8_7 Jr_25:8_8 Jr_25:8_9 Jr_25:8_10 Jr_25:8_11
Jr:25:8 x x x x x x x x x x x
Jr:25:9 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον·
Jr:25:9 behold I will send and take a family from the north, and will bring them against this land, and against the inhabitants of it, and against all the nations round about it, and I will make them utterly waste, and make them a desolation, and a hissing, and an everlasting reproach. (Jeremiah 25:9 Brenton)
Jr:25:9 oto poślę, by przyprowadzić wszystkie pokolenia północy - wyrocznia Pana - i Nabuchodonozora, króla Babilonu, mojego sługę. Sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom i przeciw wszystkim narodom dokoła. Wypełnię na nich klątwę, uczynię z nich przedmiot grozy, pośmiewisko i wieczną ruinę. (Jr 25:9 BT_4)
Jr:25:9 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον·
Jr:25:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] καί εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αἰώνιος -ία -ον
Jr:25:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja zamawiać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć patrilineage Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obrażaj aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Jr:25:9 i)dou\ e)gO\ a)poste/llO kai\ lE/mPSomai tE\n patria\n a)po\ borra= kai\ a)/XO au)tou\s e)pi\ tE\n gE=n tau/tEn kai\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas au)tE\n kai\ e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE ta\ ku/klO| au)tE=s kai\ e)XerEmO/sO au)tou\s kai\ dO/sO au)tou\s ei)s a)fanismo\n kai\ ei)s surigmo\n kai\ ei)s o)neidismo\n ai)O/nion·
Jr:25:9 idu egO apostellO kai lEmPSomai tEn patrian apo borra kai aXO autus epi tEn gEn tautEn kai epi tus katoikuntas autEn kai epi panta ta eTnE ta kyklO autEs kai eXerEmOsO autus kai dOsO autus eis afanismon kai eis syrigmon kai eis oneidismon aiOnion·
Jr:25:9 I RP_NS V1_PAI1S C VF_FMI1S RA_ASF N1A_ASF P N1T_GSM C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C P RA_APM V2_PAPAPM RD_ASF C P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN N2_DSM RD_GSF C VF_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S RD_APM P N2_ASM C P N2_ASM C P N2_ASM A1A_ASM
Jr:25:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the patrilineage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to lead he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the in a circle he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) destruction and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) insult aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Jr:25:9 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) patrilineage (acc) away from (+gen) north (gen, voc) and I-will-LEAD them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) her/it/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle her/it/same (gen) and them/same (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc) destruction (acc) and into (+acc) and into (+acc) insult (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:25:9 Jr_25:9_1 Jr_25:9_2 Jr_25:9_3 Jr_25:9_4 Jr_25:9_5 Jr_25:9_6 Jr_25:9_7 Jr_25:9_8 Jr_25:9_9 Jr_25:9_10 Jr_25:9_11 Jr_25:9_12 Jr_25:9_13 Jr_25:9_14 Jr_25:9_15 Jr_25:9_16 Jr_25:9_17 Jr_25:9_18 Jr_25:9_19 Jr_25:9_20 Jr_25:9_21 Jr_25:9_22 Jr_25:9_23 Jr_25:9_24 Jr_25:9_25 Jr_25:9_26 Jr_25:9_27 Jr_25:9_28 Jr_25:9_29 Jr_25:9_30 Jr_25:9_31 Jr_25:9_32 Jr_25:9_33 Jr_25:9_34 Jr_25:9_35 Jr_25:9_36 Jr_25:9_37 Jr_25:9_38 Jr_25:9_39 Jr_25:9_40 Jr_25:9_41 Jr_25:9_42 Jr_25:9_43 Jr_25:9_44
Jr:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:10 καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, ὀσμὴν μύρου καὶ φῶς λύχνου.
Jr:25:10 And I will destroy from among them the voice of joy, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the scent of ointment, and the light of a candle. (Jeremiah 25:10 Brenton)
Jr:25:10 Sprawię, że ustanie wśród nich głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, terkot żaren i światło lampy. (Jr 25:10 BT_4)
Jr:25:10 καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, ὀσμὴν μύρου καὶ φῶς λύχνου.
Jr:25:10 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ χαρά, -ᾶς, ἡ καί φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ νυμφίος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ νύμφη, -ης, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ μύρον, -ου, τό καί φῶ[τ]ς, -ωτός, τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός)
Jr:25:10 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze Radość I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wesołość Dźwięku/głos płacze Stajenny I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Panny młodej/synowa Zapachu/bukiet Maść I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Lampa
Jr:25:10 kai\ a)polO= a)p’ au)tO=n fOnE\n CHara=s kai\ fOnE\n eu)frosu/nEs, fOnE\n numfi/ou kai\ fOnE\n nu/mfEs, o)smE\n mu/rou kai\ fO=s lu/CHnou.
Jr:25:10 kai apolO ap’ autOn fOnEn CHaras kai fOnEn eufrosynEs, fOnEn nymfiu kai fOnEn nymfEs, osmEn myru kai fOs lyCHnu.
Jr:25:10 C VF2_FAI1S P RD_GPM N1_ASF N1A_GSF C N1_ASF N1_GSF N1_ASF N2_GSM C N1_ASF N1_GSF N1_ASF N2N_GSN C N3T_ASN N2_GSM
Jr:25:10 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same sound/voice cries joy and also, even, namely sound/voice cries cheerfulness sound/voice cries groom and also, even, namely sound/voice cries bride/daughter-in-law odor/bouquet ointment and also, even, namely light lamp
Jr:25:10 and I-will-LOSE/DESTROY away from (+gen) them/same (gen) sound/voice (acc) joy (gen) and sound/voice (acc) cheerfulness (gen) sound/voice (acc) groom (gen) and sound/voice (acc) bride/daughter-in-law (gen) odor/bouquet (acc) ointment (gen) and light (nom|acc|voc) lamp (gen)
Jr:25:10 Jr_25:10_1 Jr_25:10_2 Jr_25:10_3 Jr_25:10_4 Jr_25:10_5 Jr_25:10_6 Jr_25:10_7 Jr_25:10_8 Jr_25:10_9 Jr_25:10_10 Jr_25:10_11 Jr_25:10_12 Jr_25:10_13 Jr_25:10_14 Jr_25:10_15 Jr_25:10_16 Jr_25:10_17 Jr_25:10_18 Jr_25:10_19
Jr:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:11 καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.
Jr:25:11 And all the land shall be a desolation; and they shall serve among the Gentiles seventy years. (Jeremiah 25:11 Brenton)
Jr:25:11 Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat. (Jr 25:11 BT_4)
Jr:25:11 καὶ ἔσται πᾶσα γῆ εἰς ἀφανισμόν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.
Jr:25:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό
Jr:25:11 I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Siedemdziesiąt Rok
Jr:25:11 kai\ e)/stai pa=sa E( gE= ei)s a)fanismo/n, kai\ douleu/sousin e)n toi=s e)/Tnesin e(bdomE/konta e)/tE.
Jr:25:11 kai estai pasa hE gE eis afanismon, kai duleususin en tois eTnesin hebdomEkonta etE.
Jr:25:11 C VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF P N2_ASM C VF_FAI3P P RA_DPN N3E_DPN M N3E_APN
Jr:25:11 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the earth/land into (+acc) destruction and also, even, namely to obey to be a slave, serve in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] seventy year
Jr:25:11 and he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) destruction (acc) and they-will-OBEY, going-to-OBEY (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) seventy years (nom|acc|voc)
Jr:25:11 Jr_25:11_1 Jr_25:11_2 Jr_25:11_3 Jr_25:11_4 Jr_25:11_5 Jr_25:11_6 Jr_25:11_7 Jr_25:11_8 Jr_25:11_9 Jr_25:11_10 Jr_25:11_11 Jr_25:11_12 Jr_25:11_13 Jr_25:11_14
Jr:25:11 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:12 καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, φησὶν κύριος, καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν αἰώνιον·
Jr:25:12 And when the seventy years are fulfilled, I will take vengeance on that nation, and will make them a perpetual desolation. (Jeremiah 25:12 Brenton)
Jr:25:12 A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla Babilonu i ten naród - wyrocznia Pana - ich grzechy i kraj babiloński; zamienię go na wieczne pustkowie. (Jr 25:12 BT_4)
Jr:25:12 καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, φησὶν κύριος, καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν αἰώνιον·
Jr:25:12 καί ἐν ὁ ἡ τό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκεῖνος -η -ο φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ αἰώνιος -ία -ον
Jr:25:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By napełniać pełność, spełniać Siedemdziesiąt Rok By pomścić/poprawiaj Naród [zobacz etniczny] Tamto By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Jr:25:12 kai\ e)n tO=| plErOTE=nai ta\ e(bdomE/konta e)/tE e)kdikE/sO to\ e)/Tnos e)kei=no, fEsi\n ku/rios, kai\ TE/somai au)tou\s ei)s a)fanismo\n ai)O/nion·
Jr:25:12 kai en tO plErOTEnai ta hebdomEkonta etE ekdikEsO to eTnos ekeino, fEsin kyrios, kai TEsomai autus eis afanismon aiOnion·
Jr:25:12 C P RA_DSN VC_APN RA_APN M N3E_APN VF_FAI1S RA_ASN N3E_ASN RD_ASN V6_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S RD_APM P N2_ASM A1A_ASM
Jr:25:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fill fill, fulfill the seventy year to avenge/rectify the nation [see ethnic] that to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) destruction aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Jr:25:12 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-FILL-ed the (nom|acc) seventy years (nom|acc|voc) I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) that (nom|acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-PLACE-ed them/same (acc) into (+acc) destruction (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:25:12 Jr_25:12_1 Jr_25:12_2 Jr_25:12_3 Jr_25:12_4 Jr_25:12_5 Jr_25:12_6 Jr_25:12_7 Jr_25:12_8 Jr_25:12_9 Jr_25:12_10 Jr_25:12_11 Jr_25:12_12 Jr_25:12_13 Jr_25:12_14 Jr_25:12_15 Jr_25:12_16 Jr_25:12_17 Jr_25:12_18 Jr_25:12_19
Jr:25:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:13 καὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην πάντας τοὺς λόγους μου, οὓς ἐλάλησα κατ’ αὐτῆς, πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
Jr:25:13 And I will bring upon that land all my words which I have spoken against it, even all things that are written in this book. (Jeremiah 25:13 Brenton)
Jr:25:13 Wypełnię na tym kraju wszystkie swoje słowa, które wypowiedziałem przeciw niemu: wszystko, co zostało napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim narodom. (Jr 25:13 BT_4)
Jr:25:13 καὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην πάντας τοὺς λόγους μου, οὓς ἐλάλησα κατ’ αὐτῆς, πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
Jr:25:13 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:25:13 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Kto/, który/, który By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:25:13 kai\ e)pa/XO e)pi\ tE\n gE=n e)kei/nEn pa/ntas tou\s lo/gous mou, ou(\s e)la/lEsa kat’ au)tE=s, pa/nta ta\ gegramme/na e)n tO=| bibli/O| tou/tO|.
Jr:25:13 kai epaXO epi tEn gEn ekeinEn pantas tus logus mu, hus elalEsa kat’ autEs, panta ta gegrammena en tO bibliO tutO.
Jr:25:13 C VF_FAI1S P RA_ASF N1_ASF RD_ASF A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS RR_APM VAI_AAI1S P RD_GSF A3_APN RA_APN VP_XMPAPN P RA_DSN N2N_DSN RD_DSN
Jr:25:13 and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land that every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I who/whom/which to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:25:13 and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) that (acc) all (acc) the (acc) words (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) this (dat)
Jr:25:13 Jr_25:13_1 Jr_25:13_2 Jr_25:13_3 Jr_25:13_4 Jr_25:13_5 Jr_25:13_6 Jr_25:13_7 Jr_25:13_8 Jr_25:13_9 Jr_25:13_10 Jr_25:13_11 Jr_25:13_12 Jr_25:13_13 Jr_25:13_14 Jr_25:13_15 Jr_25:13_16 Jr_25:13_17 Jr_25:13_18 Jr_25:13_19 Jr_25:13_20 Jr_25:13_21
Jr:25:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:14 Ἃ ἐπροφήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αιλαμ.
Jr:25:14 (Jeremiah 25:34) THE PROPHECIES OF JEREMIAS AGAINST THE NATIONS OF ÆLAM.
Jr:25:14 Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza o Elamie na początku panowania Sedecjasza, króla judzkiego: (Jr 49:34 BT_4)
Jr:25:14 ἐπροφήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αιλαμ.
Jr:25:14 ὅς ἥ ὅ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό
Jr:25:14 Kto/, który/, który By prorokować Jeremiasz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny]
Jr:25:14 *(/a e)profE/teusen *ieremias e)pi\ ta\ e)/TnE ta\ *ailam.
Jr:25:14 ha eprofEteusen ieremias epi ta eTnE ta ailam.
Jr:25:14 RR_APN VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_APN N3E_APN RA_APN N_APN
Jr:25:14 who/whom/which to prophesy Jeremiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the ć
Jr:25:14 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-PROPHESY-ed Jeremiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc)
Jr:25:14 Jr_25:14_1 Jr_25:14_2 Jr_25:14_3 Jr_25:14_4 Jr_25:14_5 Jr_25:14_6 Jr_25:14_7 Jr_25:14_8
Jr:25:14 x x x x x x x x
Jr:25:15 Τάδε λέγει κύριος Συντριβήτω τὸ τόξον Αιλαμ, ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν.
Jr:25:15 (Jeremiach 25:35) Thus saith the Lord, The bow of Ælam is broken, even the chief of their power.
Jr:25:15 To mówi Pan Zastępów: Oto złamię łuk Elamu, źródło jego potęgi. (Jr 49:35 BT_4)
Jr:25:15 Τάδε λέγει κύριος Συντριβήτω τὸ τόξον Αιλαμ, ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν.
Jr:25:15 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:25:15 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Kłaniaj się (też tęcza) Początek On/ona/to/to samo
Jr:25:15 *ta/de le/gei ku/rios *suntribE/tO to\ to/Xon *ailam, a)rCHE\ dunastei/as au)tO=n.
Jr:25:15 tade legei kyrios syntribEtO to toXon ailam, arCHE dynasteias autOn.
Jr:25:15 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VD_APD3S RA_ASN N2N_ASN N_GS N1_NSF N1A_GSF RD_GPM
Jr:25:15 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) the Bow (also rainbow) ć beginning ć he/she/it/same
Jr:25:15 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) let-him/her/it-be-BREAK-ed! the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) beginning (nom|voc) them/same (gen)
Jr:25:15 Jr_25:15_1 Jr_25:15_2 Jr_25:15_3 Jr_25:15_4 Jr_25:15_5 Jr_25:15_6 Jr_25:15_7 Jr_25:15_8 Jr_25:15_9 Jr_25:15_10
Jr:25:15 x x x x x x x x x x
Jr:25:16 καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αιλαμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσιν τοῖς ἀνέμοις τούτοις, καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος, ὃ οὐχ ἥξει ἐκεῖ οἱ ἐξωσμένοι Αιλαμ.
Jr:25:16 (Jeremiach 25:36) And I will bring upon Ælam the four winds from the four corners of heaven, and I will disperse them toward all these winds; and there shall be no nation to which they shall not come—even the outcasts of Ælam.
Jr:25:16 Sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, tak że nie będzie narodu, dokąd nie dotarliby rozproszeni Elamici. (Jr 49:36 BT_4)
Jr:25:16 καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αιλαμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσιν τοῖς ἀνέμοις τούτοις, καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος, οὐχ ἥξει ἐκεῖ οἱ ἐξωσμένοι Αιλαμ.
Jr:25:16 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνεμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-)
Jr:25:16 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Wiatr Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cztery Najdalszy obszaru/wierzchołek Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Tam By wyganiać
Jr:25:16 kai\ e)pa/XO e)pi\ *ailam te/ssaras a)ne/mous e)k tO=n tessa/rOn a)/krOn tou= ou)ranou= kai\ diasperO= au)tou\s e)n pa=sin toi=s a)ne/mois tou/tois, kai\ ou)k e)/stai e)/Tnos, o(\ ou)CH E(/Xei e)kei= oi( e)XOsme/noi *ailam.
Jr:25:16 kai epaXO epi ailam tessaras anemus ek tOn tessarOn akrOn tu uranu kai diasperO autus en pasin tois anemois tutois, kai uk estai eTnos, ho uCH hEXei ekei hoi eXOsmenoi ailam.
Jr:25:16 C VF_FAI1S P N_AS A3_APM N2_APM P RA_GPM A3_GPM A1A_GPM RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI1S RD_APM P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RD_DPM C D VF_FMI3S N3E_ASN RR_NSN D VF_FAI3S D RA_NPM VT_XMPNPM N_GS
Jr:25:16 and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć four wind out of (+gen) ἐξ before vowels the four furthest extent/apex the sky/heaven and also, even, namely to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the wind this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be nation [see ethnic] who/whom/which οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to lead there the to expel ć
Jr:25:16 and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) four (acc) winds (acc) out of (+gen) the (gen) four (gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and I-will-SCATTER them/same (acc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) winds (dat) these (dat) and not he/she/it-will-be nation (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) there the (nom) having-been-EXPEL-ed (nom|voc)
Jr:25:16 Jr_25:16_1 Jr_25:16_2 Jr_25:16_3 Jr_25:16_4 Jr_25:16_5 Jr_25:16_6 Jr_25:16_7 Jr_25:16_8 Jr_25:16_9 Jr_25:16_10 Jr_25:16_11 Jr_25:16_12 Jr_25:16_13 Jr_25:16_14 Jr_25:16_15 Jr_25:16_16 Jr_25:16_17 Jr_25:16_18 Jr_25:16_19 Jr_25:16_20 Jr_25:16_21 Jr_25:16_22 Jr_25:16_23 Jr_25:16_24 Jr_25:16_25 Jr_25:16_26 Jr_25:16_27 Jr_25:16_28 Jr_25:16_29 Jr_25:16_30 Jr_25:16_31
Jr:25:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:17 καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.
Jr:25:17 (Jeremiach 25:37) And I will put them in fear before their enemies that seek their life; and I will bring evils upon them according to my great anger; and I will send forth my sword after them, until I have utterly destroyed them.
Jr:25:17 Napełnię Elam trwogą wobec jego nieprzyjaciół, wobec tych, co nastają na jego życie. Sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu - wyrocznia Pana. Poślę za nimi miecz, aż ich wyniszczę. (Jr 49:37 BT_4)
Jr:25:17 καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.
Jr:25:17 καί πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) κατά ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:25:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ja Aż; świtaj Do ??? On/ona/to/to samo
Jr:25:17 kai\ ptoE/sO au)tou\s e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n au)tO=n tO=n DZEtou/ntOn tE\n PSuCHE\n au)tO=n kai\ e)pa/XO e)p’ au)tou\s kaka\ kata\ tE\n o)rgE\n tou= Tumou= mou kai\ e)papostelO= o)pi/sO au)tO=n tE\n ma/CHaira/n mou e(/Os tou= e)XanalO=sai au)tou/s.
Jr:25:17 kai ptoEsO autus enantion tOn eCHTrOn autOn tOn DZEtuntOn tEn PSyCHEn autOn kai epaXO ep’ autus kaka kata tEn orgEn tu Tymu mu kai epapostelO opisO autOn tEn maCHairan mu heOs tu eXanalOsai autus.
Jr:25:17 C VF_FAI1S RD_APM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VF_FAI1S P RD_APM A1_APN P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF2_FAI1S P RD_GPM RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_GSN VA_AAN RD_APM
Jr:25:17 and also, even, namely to ??? he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile he/she/it/same the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wickedly to do evil down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wrath fume, anger, rage the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I and also, even, namely ć behind back, behind, after he/she/it/same the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” I until; dawn the to ??? he/she/it/same
Jr:25:17 and I-will-??? them/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) the (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) life (acc) them/same (gen) and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wrath (acc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) and behind them/same (gen) the (acc) sacrificial knife (acc) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc)
Jr:25:17 Jr_25:17_1 Jr_25:17_2 Jr_25:17_3 Jr_25:17_4 Jr_25:17_5 Jr_25:17_6 Jr_25:17_7 Jr_25:17_8 Jr_25:17_9 Jr_25:17_10 Jr_25:17_11 Jr_25:17_12 Jr_25:17_13 Jr_25:17_14 Jr_25:17_15 Jr_25:17_16 Jr_25:17_17 Jr_25:17_18 Jr_25:17_19 Jr_25:17_20 Jr_25:17_21 Jr_25:17_22 Jr_25:17_23 Jr_25:17_24 Jr_25:17_25 Jr_25:17_26 Jr_25:17_27 Jr_25:17_28 Jr_25:17_29 Jr_25:17_30 Jr_25:17_31 Jr_25:17_32 Jr_25:17_33 Jr_25:17_34
Jr:25:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:18 καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αιλαμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας.
Jr:25:18 (Jeremiach 25:38) And I will set my throne in Ælam, and will send forth thence king and rulers.
Jr:25:18 Ustawię zaś swój tron w Elamie i usunę stamtąd króla i książąt - wyrocznia Pana. (Jr 49:38 BT_4)
Jr:25:18 καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αιλαμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας.
Jr:25:18 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐκεῖ·θεν βασιλεύς, -έως, ὁ καί μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ
Jr:25:18 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tron Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do ??? Stamtąd Król I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską
Jr:25:18 kai\ TE/sO to\n Tro/non mou e)n *ailam kai\ e)XapostelO= e)kei=Ten basile/a kai\ megista=nas.
Jr:25:18 kai TEsO ton Tronon mu en ailam kai eXapostelO ekeiTen basilea kai megistanas.
Jr:25:18 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N_DS C VF2_FAI1S D N3V_ASM C N3_APM
Jr:25:18 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the throne I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to ??? from there king and also, even, namely magistrate
Jr:25:18 and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc) throne (acc) me (gen) in/among/by (+dat) and I-will-??? from there king (acc) and magistrates (acc)
Jr:25:18 Jr_25:18_1 Jr_25:18_2 Jr_25:18_3 Jr_25:18_4 Jr_25:18_5 Jr_25:18_6 Jr_25:18_7 Jr_25:18_8 Jr_25:18_9 Jr_25:18_10 Jr_25:18_11 Jr_25:18_12 Jr_25:18_13
Jr:25:18 x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:19 καὶ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αιλαμ, λέγει κύριος. –
Jr:25:19 (Jeremiach 25:39) But it shall come to pass at the end of days, that I will turn the captivity of Ælam, saith the Lord.
Jr:25:19 W przyszłości jednak zmienię los Elamu - wyrocznia Pana. (Jr 49:39 BT_4)
Jr:25:19 καὶ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αιλαμ, λέγει κύριος.
Jr:25:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:25:19 I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień By odwracać się od Jeńcy By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:25:19 kai\ e)/stai e)p’ e)sCHa/tou tO=n E(merO=n a)postre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an *ailam, le/gei ku/rios.
Jr:25:19 kai estai ep’ esCHatu tOn hEmerOn apostrePSO tEn aiCHmalOsian ailam, legei kyrios.
Jr:25:19 C VF_FMI3S P A1_GSN RA_GPF N1A_GPF VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:25:19 and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day to turn away from the captives ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:25:19 and he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:25:19 Jr_25:19_1 Jr_25:19_2 Jr_25:19_3 Jr_25:19_4 Jr_25:19_5 Jr_25:19_6 Jr_25:19_7 Jr_25:19_8 Jr_25:19_9 Jr_25:19_10 Jr_25:19_11 Jr_25:19_12 Jr_25:19_13
Jr:25:19 x x x x x x x x x x x x x
Jr:25:20 ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκιου τοῦ βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αιλαμ.
Jr:25:20 Jeremiah 26:1 In the beginning of the reign of king Sedekias, there came this word concerning Ælam.
Jr:25:20 BT_4 Jr 46:1 Słowa, jakie zostały skierowane do proroka Jeremiasza o narodach: (Jer 46:1 BT_4)
Jr:25:20 ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκιου τοῦ βασιλέως ἐγένετο λόγος οὗτος περὶ Αιλαμ.
Jr:25:20 ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο περί
Jr:25:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się By panować Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja)
Jr:25:20 e)n a)rCHE=| basileu/ontos *sedekiou tou= basile/Os e)ge/neto o( lo/gos ou(=tos peri\ *ailam.
Jr:25:20 en arCHE basileuontos sedekiu tu basileOs egeneto ho logos hutos peri ailam.
Jr:25:20 P N1_DSF V1_PAPGSM N1T_GSM RA_GSM N3V_GSM VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM P N_A
Jr:25:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin to reign ć the king to become become, happen the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] about (+acc,+gen) ć
Jr:25:20 in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed while REIGN-ing (gen) the (gen) king (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) word (nom) this (nom) about (+acc,+gen)
Jr:25:20 Jr_25:20_1 Jr_25:20_2 Jr_25:20_3 Jr_25:20_4 Jr_25:20_5 Jr_25:20_6 Jr_25:20_7 Jr_25:20_8 Jr_25:20_9 Jr_25:20_10 Jr_25:20_11 Jr_25:20_12
Jr:25:20 x x x x x x x x x x x x