Jr:23:1 Ὦ οἱ ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου.
Jr:23:1 Woe to the shepherds that destroy and scatter the sheep of their pasture! (Jeremiah 23:1 Brenton)
Jr:23:1 «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska - wyrocznia Pana. (Jr 23:1 BT_4)
Jr:23:1 οἱ ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου.
Jr:23:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:23:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pastuch By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Owca (sheepfold) Pastwisko Ja
Jr:23:1 *)=O oi( poime/nes oi( diaskorpi/DZontes kai\ a)pollu/ontes ta\ pro/bata tE=s nomE=s mou.
Jr:23:1 O hoi poimenes hoi diaskorpiDZontes kai apollyontes ta probata tEs nomEs mu.
Jr:23:1 I RA_NPM N3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM C V5_PAPNPM RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS
Jr:23:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the shepherd the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the sheep (sheepfold) the pasturage I
Jr:23:1 O!; omega; I-should-be the (nom) shepherds (nom|voc) the (nom) while SCATTER-ing (nom|voc) and while LOSE/DESTROY-ing (nom|voc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) the (gen) pasturage (gen) me (gen)
Jr:23:1 Jr_23:1_1 Jr_23:1_2 Jr_23:1_3 Jr_23:1_4 Jr_23:1_5 Jr_23:1_6 Jr_23:1_7 Jr_23:1_8 Jr_23:1_9 Jr_23:1_10 Jr_23:1_11 Jr_23:1_12
Jr:23:1 x x x x x x x x x x x x
Jr:23:2 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου Ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά, ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ’ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν·
Jr:23:2 Therefore thus saith the Lord against them that tend my people; Ye have scattered my sheep, and driven them out, and ye have not visited them: behold, I will take vengeance upon you according to your evil practices. (Jeremiah 23:2 Brenton)
Jr:23:2 Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków - wyrocznia Pana. (Jr 23:2 BT_4)
Jr:23:2 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου Ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά, ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ’ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν·
Jr:23:2 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:23:2 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By paść Ludzie Ja Ty By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Owca (sheepfold) Ja I też, nawet, mianowicie By wyganiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ty
Jr:23:2 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios e)pi\ tou\s poimai/nontas to\n lao/n mou *(umei=s dieskorpi/sate ta\ pro/bata/ mou kai\ e)XO/sate au)ta\ kai\ ou)k e)peske/PSasTe au)ta/, i)dou\ e)gO\ e)kdikO= e)f’ u(ma=s kata\ ta\ ponEra\ e)pitEdeu/mata u(mO=n·
Jr:23:2 dia tuto tade legei kyrios epi tus poimainontas ton laon mu ymeis dieskorpisate ta probata mu kai eXOsate auta kai uk epeskePSasTe auta, idu egO ekdikO ef’ hymas kata ta ponEra epitEdeumata hymOn·
Jr:23:2 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_APM V1_PAPAPM RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NP VAI_AAI2P RA_APN N2N_APN RP_GS C VA_AAD2P RD_APN C D VAI_AMI2P RD_APN I RP_NS VF_FAI1S P RP_AP P RA_APN A1A_APN N3M_APN RP_GP
Jr:23:2 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to shepherd the people I you to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the sheep (sheepfold) I and also, even, namely to expel he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to visit [see skeptical] he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to avenge/rectify; to exact vengeance upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć you
Jr:23:2 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SHEPHERD-ing (acc) the (acc) people (acc) me (gen) you(pl) (nom) you(pl)-SCATTER-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) me (gen) and you(pl)-EXPEL-ed, do-EXPEL-you(pl)! they/them/same (nom|acc) and not you(pl)-were-VISIT-ed they/them/same (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-AVENGE/RECTIFY-ing, I-should-be-AVENGE/RECTIFY-ing; I-will-EXACT-VENGEANCE-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(pl) (gen)
Jr:23:2 Jr_23:2_1 Jr_23:2_2 Jr_23:2_3 Jr_23:2_4 Jr_23:2_5 Jr_23:2_6 Jr_23:2_7 Jr_23:2_8 Jr_23:2_9 Jr_23:2_10 Jr_23:2_11 Jr_23:2_12 Jr_23:2_13 Jr_23:2_14 Jr_23:2_15 Jr_23:2_16 Jr_23:2_17 Jr_23:2_18 Jr_23:2_19 Jr_23:2_20 Jr_23:2_21 Jr_23:2_22 Jr_23:2_23 Jr_23:2_24 Jr_23:2_25 Jr_23:2_26 Jr_23:2_27 Jr_23:2_28 Jr_23:2_29 Jr_23:2_30 Jr_23:2_31 Jr_23:2_32 Jr_23:2_33
Jr:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:3 καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπὸ πάσης τῆς γῆς, οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ καταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν, καὶ αὐξηθήσονται καὶ πληθυνθήσονται·
Jr:23:3 And I will gather in the remnant of my people in every land, whither I have driven them out, and will set them in their pasture; and they shall increase and be multiplied. (Jeremiah 23:3 Brenton)
Jr:23:3 Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. (Jr 23:3 BT_4)
Jr:23:3 καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπὸ πάσης τῆς γῆς, οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ καταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν, καὶ αὐξηθήσονται καὶ πληθυνθήσονται·
Jr:23:3 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
Jr:23:3 I też, nawet, mianowicie Ja Do ??? Pozostawanie Ludzie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wyganiać On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pastwisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się
Jr:23:3 kai\ e)gO\ ei)sde/Xomai tou\s kataloi/pous tou= laou= mou a)po\ pa/sEs tE=s gE=s, ou(= e)XO=sa au)tou\s e)kei=, kai\ katastE/sO au)tou\s ei)s tE\n nomE\n au)tO=n, kai\ au)XETE/sontai kai\ plETunTE/sontai·
Jr:23:3 kai egO eisdeXomai tus kataloipus tu lau mu apo pasEs tEs gEs, hu eXOsa autus ekei, kai katastEsO autus eis tEn nomEn autOn, kai auXETEsontai kai plETynTEsontai·
Jr:23:3 C RP_NS VF_FMI1S RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF D VA_AAI1S RD_APM D C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VC_FPI3P C VC_FPI3P
Jr:23:3 and also, even, namely I to ??? the remaining the people I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the earth/land where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to expel he/she/it/same there and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same into (+acc) the pasturage he/she/it/same and also, even, namely to grow and also, even, namely to increase/multiply
Jr:23:3 and I (nom) I-will-be-???-ed the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) me (gen) away from (+gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) where; who/whom/which (gen) I-EXPEL-ed them/same (acc) there and I-will-ENABLE, I-should-ENABLE them/same (acc) into (+acc) the (acc) pasturage (acc) them/same (gen) and they-will-be-GROW-ed and they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed
Jr:23:3 Jr_23:3_1 Jr_23:3_2 Jr_23:3_3 Jr_23:3_4 Jr_23:3_5 Jr_23:3_6 Jr_23:3_7 Jr_23:3_8 Jr_23:3_9 Jr_23:3_10 Jr_23:3_11 Jr_23:3_12 Jr_23:3_13 Jr_23:3_14 Jr_23:3_15 Jr_23:3_16 Jr_23:3_17 Jr_23:3_18 Jr_23:3_19 Jr_23:3_20 Jr_23:3_21 Jr_23:3_22 Jr_23:3_23 Jr_23:3_24 Jr_23:3_25 Jr_23:3_26 Jr_23:3_27
Jr:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:4 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς ποιμένας, οἳ ποιμανοῦσιν αὐτούς, καὶ οὐ φοβηθήσονται ἔτι οὐδὲ πτοηθήσονται, λέγει κύριος.
Jr:23:4 And I will raise up shepherds to them, who shall feed them: and they shall fear no more, nor be alarmed, saith the Lord. (Jeremiah 23:4 Brenton)
Jr:23:4 Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek - wyrocznia Pana. (Jr 23:4 BT_4)
Jr:23:4 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς ποιμένας, οἳ ποιμανοῦσιν αὐτούς, καὶ οὐ φοβηθήσονται ἔτι οὐδὲ πτοηθήσονται, λέγει κύριος.
Jr:23:4 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιμήν, -ένος, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἔτι οὐδέ (οὐ δέ) πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:4 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Pastuch Kto/, który/, który By paść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Jeszcze/jeszcze ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do ??? By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:4 kai\ a)nastE/sO au)toi=s poime/nas, oi(\ poimanou=sin au)tou/s, kai\ ou) fobETE/sontai e)/ti ou)de\ ptoETE/sontai, le/gei ku/rios.
Jr:23:4 kai anastEsO autois poimenas, hoi poimanusin autus, kai u fobETEsontai eti ude ptoETEsontai, legei kyrios.
Jr:23:4 C VF_FAI1S RD_DPM N3_APM RR_NPM VF2_FAI3P RD_APM C D VC_FPI3P D C VC_FPI3P V1_PAI3S N2_NSM
Jr:23:4 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same shepherd who/whom/which to shepherd he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear yet/still οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ??? to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:4 and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP them/same (dat) shepherds (acc) who/whom/which (nom) they-will-SHEPHERD, going-to-SHEPHERD (fut ptcp) (dat) them/same (acc) and not they-will-be-FEAR-ed yet/still neither/nor they-will-be-???-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:4 Jr_23:4_1 Jr_23:4_2 Jr_23:4_3 Jr_23:4_4 Jr_23:4_5 Jr_23:4_6 Jr_23:4_7 Jr_23:4_8 Jr_23:4_9 Jr_23:4_10 Jr_23:4_11 Jr_23:4_12 Jr_23:4_13 Jr_23:4_14 Jr_23:4_15
Jr:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:5 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἀναστήσω τῷ Δαυιδ ἀνατολὴν δικαίαν, καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς.
Jr:23:5 Behold, the days come, saith the Lord, when I will raise up to David a righteous branch, and a king shall reign and understand, and shall execute judgment and righteousness on the earth. (Jeremiah 23:5 Brenton)
Jr:23:5 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. (Jr 23:5 BT_4)
Jr:23:5 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἀναστήσω τῷ Δαυιδ ἀνατολὴν δικαίαν, καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς.
Jr:23:5 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ δίκαιος -αία -ον καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:23:5 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie By panować Król I też, nawet, mianowicie By rozumieć I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Jr:23:5 *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ a)nastE/sO tO=| *dauid a)natolE\n dikai/an, kai\ basileu/sei basileu\s kai\ sunE/sei kai\ poiE/sei kri/ma kai\ dikaiosu/nEn e)pi\ tE=s gE=s.
Jr:23:5 idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai anastEsO tO dauid anatolEn dikaian, kai basileusei basileus kai synEsei kai poiEsei krima kai dikaiosynEn epi tEs gEs.
Jr:23:5 I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RA_DSM N_DSM N1_ASF A1A_ASF C VF_FAI3S N3V_NSM C VF_FAI3S C VF_FAI3S N3M_ASN C N1_ASF P RA_GSF N1_GSF
Jr:23:5 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the David east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh just righteous, just and also, even, namely to reign king and also, even, namely to understand and also, even, namely doing/making; to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Jr:23:5 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (dat) David (indecl) risig of the east dawn (acc) just ([Adj] acc) and he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) king (nom) and he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:23:5 Jr_23:5_1 Jr_23:5_2 Jr_23:5_3 Jr_23:5_4 Jr_23:5_5 Jr_23:5_6 Jr_23:5_7 Jr_23:5_8 Jr_23:5_9 Jr_23:5_10 Jr_23:5_11 Jr_23:5_12 Jr_23:5_13 Jr_23:5_14 Jr_23:5_15 Jr_23:5_16 Jr_23:5_17 Jr_23:5_18 Jr_23:5_19 Jr_23:5_20 Jr_23:5_21 Jr_23:5_22 Jr_23:5_23 Jr_23:5_24
Jr:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:6 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται Ιουδας, καὶ Ισραηλ κατασκηνώσει πεποιθώς, καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὃ καλέσει αὐτὸν κύριος Ιωσεδεκ.
Jr:23:6 In his days both Juda shall be saved, and Israel shall dwell securely: and this is his name, which the Lord shall call him, Josedec among the prophets. (Jeremiah 23:6 Brenton)
Jr:23:6 W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". (Jr 23:6 BT_4)
Jr:23:6 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται Ιουδας, καὶ Ισραηλ κατασκηνώσει πεποιθώς, καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καλέσει αὐτὸν κύριος Ιωσεδεκ.
Jr:23:6 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ιωσεδεκ, ὁ [LXX]
Jr:23:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Josedec
Jr:23:6 e)n tai=s E(me/rais au)tou= sOTE/setai *ioudas, kai\ *israEl kataskEnO/sei pepoiTO/s, kai\ tou=to to\ o)/noma au)tou=, o(\ kale/sei au)to\n ku/rios *iOsedek.
Jr:23:6 en tais hEmerais autu sOTEsetai iudas, kai israEl kataskEnOsei pepoiTOs, kai tuto to onoma autu, ho kalesei auton kyrios iOsedek.
Jr:23:6 P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VC_FPI3S N1T_NSM C N_NSM VF_FAI3S VX_XAPNSM C RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM RR_NSN VF_FAI3S RD_ASM N2_NSM N_NSM
Jr:23:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save Judas/Judah and also, even, namely Israel settling; to settle to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same who/whom/which to call call he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Josedec
Jr:23:6 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed Judas/Judah (nom) and Israel (indecl) settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) and this (nom|acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Josedec (indecl)
Jr:23:6 Jr_23:6_1 Jr_23:6_2 Jr_23:6_3 Jr_23:6_4 Jr_23:6_5 Jr_23:6_6 Jr_23:6_7 Jr_23:6_8 Jr_23:6_9 Jr_23:6_10 Jr_23:6_11 Jr_23:6_12 Jr_23:6_13 Jr_23:6_14 Jr_23:6_15 Jr_23:6_16 Jr_23:6_17 Jr_23:6_18 Jr_23:6_19 Jr_23:6_20
Jr:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:9 Ἐν τοῖς προφήταις συνετρίβη ἡ καρδία μου, ἐν ἐμοὶ ἐσαλεύθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου, ἐγενήθην ὡς ἀνὴρ συντετριμμένος καὶ ὡς ἄνθρωπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προσώπου κυρίου καὶ ἀπὸ προσώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ.
Jr:23:9 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, when they shall no more say, The Lord lives, who brought up the house of Israel out of the land of Egypt; (Jeremiah 23:7 Brenton)
Jr:23:9 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: "Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej", (Jr 23:7 BT_4)
Jr:23:9 Ἐν τοῖς προφήταις συνετρίβη καρδία μου, ἐν ἐμοὶ ἐσαλεύθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου, ἐγενήθην ὡς ἀνὴρ συντετριμμένος καὶ ὡς ἄνθρωπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προσώπου κυρίου καὶ ἀπὸ προσώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ.
Jr:23:9 ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἀπό οἶνος, -ου, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By trząść się (drżenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kość Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ludzki By zmuszać {By ograniczać} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Dobrze wypadany Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Jr:23:9 *)en toi=s profE/tais sunetri/bE E( kardi/a mou, e)n e)moi\ e)saleu/TE pa/nta ta\ o)sta= mou, e)genE/TEn O(s a)nE\r suntetrimme/nos kai\ O(s a)/nTrOpos suneCHo/menos a)po\ oi)/nou a)po\ prosO/pou kuri/ou kai\ a)po\ prosO/pou eu)prepei/as do/XEs au)tou=.
Jr:23:9 en tois profEtais synetribE hE kardia mu, en emoi esaleuTE panta ta osta mu, egenETEn hOs anEr syntetrimmenos kai hOs anTrOpos syneCHomenos apo oinu apo prosOpu kyriu kai apo prosOpu euprepeias doXEs autu.
Jr:23:9 P RA_DPM N1M_DPM VDI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RP_DS VCI_API3S A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS VCI_API1S C N3_NSM VP_XMPNSM C C N2_NSM V1_PMPNSM P N2_GSM P N2N_GSN N2_GSM C P N2N_GSN N1A_GSF N1S_GSF RD_GSM
Jr:23:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet to break to crush completely, break (in pieces) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to shake (tremor) every all, each, every, the whole of the bone I to become become, happen as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely as/like human to constrain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face well-befittedness glory/awesomeness he/she/it/same
Jr:23:9 in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) he/she/it-was-BREAK-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-SHAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) I-was-BECOME-ed as/like man, husband (nom) having-been-BREAK-ed (nom) and as/like human (nom) while being-CONSTRAIN-ed (nom) away from (+gen) wine (gen) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) face (gen) well-befittedness (gen), well-befittednesss (acc) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen)
Jr:23:9 Jr_23:9_1 Jr_23:9_2 Jr_23:9_3 Jr_23:9_4 Jr_23:9_5 Jr_23:9_6 Jr_23:9_7 Jr_23:9_8 Jr_23:9_9 Jr_23:9_10 Jr_23:9_11 Jr_23:9_12 Jr_23:9_13 Jr_23:9_14 Jr_23:9_15 Jr_23:9_16 Jr_23:9_17 Jr_23:9_18 Jr_23:9_19 Jr_23:9_20 Jr_23:9_21 Jr_23:9_22 Jr_23:9_23 Jr_23:9_24 Jr_23:9_25 Jr_23:9_26 Jr_23:9_27 Jr_23:9_28 Jr_23:9_29 Jr_23:9_30 Jr_23:9_31 Jr_23:9_32 Jr_23:9_33
Jr:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:10 ὅτι ἀπὸ προσώπου τούτων ἐπένθησεν ἡ γῆ, ἐξηράνθησαν αἱ νομαὶ τῆς ἐρήμου, καὶ ἐγένετο ὁ δρόμος αὐτῶν πονηρὸς καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν οὐχ οὕτως.
Jr:23:10 but The Lord lives, who has gathered the whole seed of Israel from the north land, and from all the countries whither he had driven them out, and has restored them into their own land. (Jeremiah 23:8 Brenton)
Jr:23:10 lecz raczej: "Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył", tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi». (Jr 23:8 BT_4)
Jr:23:10 ὅτι ἀπὸ προσώπου τούτων ἐπένθησεν γῆ, ἐξηράνθησαν αἱ νομαὶ τῆς ἐρήμου, καὶ ἐγένετο δρόμος αὐτῶν πονηρὸς καὶ ἰσχὺς αὐτῶν οὐχ οὕτως.
Jr:23:10 ὅτι ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δρόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πονηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω
Jr:23:10 Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By smucić się Ziemi/ziemia By wysuszać suchy, wysychany Pastwisko Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bieg {Kurs} On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Jr:23:10 o(/ti a)po\ prosO/pou tou/tOn e)pe/nTEsen E( gE=, e)XEra/nTEsan ai( nomai\ tE=s e)rE/mou, kai\ e)ge/neto o( dro/mos au)tO=n ponEro\s kai\ E( i)sCHu\s au)tO=n ou)CH ou(/tOs.
Jr:23:10 hoti apo prosOpu tutOn epenTEsen hE gE, eXEranTEsan hai nomai tEs erEmu, kai egeneto ho dromos autOn ponEros kai hE isCHys autOn uCH hutOs.
Jr:23:10 C P N2N_GSN RD_GPM VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF VCI_API3P RA_NPF N1_NPF RA_GSF N2_GSF C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM A1A_NSM C RA_NSF N3_NSF RD_GPM D D
Jr:23:10 because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to grieve the earth/land to wither dry, parched the pasturage the wilderness; to lay waste and also, even, namely to become become, happen the course he/she/it/same wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely the strength he/she/it/same οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Jr:23:10 because/that away from (+gen) face (gen) these (gen) he/she/it-GRIEVE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) they-were-WITHER-ed the (nom) pasturages (nom|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) course (nom) them/same (gen) wicked ([Adj] nom) and the (nom) strength (nom) them/same (gen) not thusly/like this
Jr:23:10 Jr_23:10_1 Jr_23:10_2 Jr_23:10_3 Jr_23:10_4 Jr_23:10_5 Jr_23:10_6 Jr_23:10_7 Jr_23:10_8 Jr_23:10_9 Jr_23:10_10 Jr_23:10_11 Jr_23:10_12 Jr_23:10_13 Jr_23:10_14 Jr_23:10_15 Jr_23:10_16 Jr_23:10_17 Jr_23:10_18 Jr_23:10_19 Jr_23:10_20 Jr_23:10_21 Jr_23:10_22 Jr_23:10_23 Jr_23:10_24
Jr:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:11 ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐμολύνθησαν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδον πονηρίας αὐτῶν.
Jr:23:11 My heart is broken within me; all my bones are shaken: I am become as a broken-down man, and as a man overcome with wine, because of the Lord, and because of the excellence of his glory. (Jeremiah 23:9 Brenton)
Jr:23:11 O prorokach. Rozdziera się serce we mnie, wszystkie moje członki ogarnia drżenie, jestem jak człowiek pijany, jak człowiek przesycony winem - z powodu Pana i Jego świętych słów. (Jr 23:9 BT_4)
Jr:23:11 ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐμολύνθησαν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδον πονηρίας αὐτῶν.
Jr:23:11 ὅτι ἱερεύς, -έως, ὁ καί προφήτης, -ου, ὁ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:11 Ponieważ/tamto Duchowny I też, nawet, mianowicie Prorok By kalać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bezeceństwo On/ona/to/to samo
Jr:23:11 o(/ti i(ereu\s kai\ profE/tEs e)molu/nTEsan kai\ e)n tO=| oi)/kO| mou ei)=don ponEri/as au)tO=n.
Jr:23:11 hoti hiereus kai profEtEs emolynTEsan kai en tO oikO mu eidon ponErias autOn.
Jr:23:11 C N3V_NSM C N1M_NSM VCI_API3P C P RA_DSM N2_DSM RP_GS VBI_AAI1S N1A_APF RD_GPM
Jr:23:11 because/that priest and also, even, namely prophet to defile and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wickedness he/she/it/same
Jr:23:11 because/that priest (nom) and prophet (nom) they-were-DEFILE-ed and in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed wickedness (gen), wickednesss (acc) them/same (gen)
Jr:23:11 Jr_23:11_1 Jr_23:11_2 Jr_23:11_3 Jr_23:11_4 Jr_23:11_5 Jr_23:11_6 Jr_23:11_7 Jr_23:11_8 Jr_23:11_9 Jr_23:11_10 Jr_23:11_11 Jr_23:11_12 Jr_23:11_13
Jr:23:11 x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:12 διὰ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ, καὶ ὑποσκελισθήσονται καὶ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ· διότι ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν, φησὶν κύριος.
Jr:23:12 For because of these things the land mourns; the pastures of the wilderness are dried up; and their course is become evil, and so also their strength. (Jeremiah 23:10 Brenton)
Jr:23:12 «Kraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami tak, cały kraj pogrążony jest w smutku z powodu przekleństwa, wyschły pastwiska stepowe, ich zabiegi zmierzają ku złemu, ich siłą jest nieprawość. (Jr 23:10 BT_4)
Jr:23:12 διὰ τοῦτο γενέσθω ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ, καὶ ὑποσκελισθήσονται καὶ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ· διότι ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν, φησὶν κύριος.
Jr:23:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐν γνόφος, -ου, ὁ καί καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:12 dia\ tou=to gene/sTO E( o(do\s au)tO=n au)toi=s ei)s o)li/sTEma e)n gno/fO|, kai\ u(poskelisTE/sontai kai\ pesou=ntai e)n au)tE=|· dio/ti e)pa/XO e)p’ au)tou\s kaka\ e)n e)niautO=| e)piske/PSeOs au)tO=n, fEsi\n ku/rios.
Jr:23:12 dia tuto genesTO hE hodos autOn autois eis olisTEma en gnofO, kai hyposkelisTEsontai kai pesuntai en autE· dioti epaXO ep’ autus kaka en eniautO episkePSeOs autOn, fEsin kyrios.
Jr:23:12 P RD_ASN VB_AMD3S RA_NSF N2_NSF RD_GPM RD_DPM P N3M_ASN P N2_DSM C VS_FPI3P C VF2_FMI3P P RD_DSF C VF_FAI1S P RD_APM A1_APN P N2_DSM N3I_GSF RD_GPM V6_PAI3S N2_NSM
Jr:23:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen the way/road he/she/it/same he/she/it/same into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) and also, even, namely ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because of this: that to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wickedly to do evil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year visitation/inspection he/she/it/same to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) way/road (nom) them/same (gen) them/same (dat) into (+acc) in/among/by (+dat) darkness (dat) and and they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because of this: that I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) year (dat) visitation/inspection (gen) them/same (gen) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:12 Jr_23:12_1 Jr_23:12_2 Jr_23:12_3 Jr_23:12_4 Jr_23:12_5 Jr_23:12_6 Jr_23:12_7 Jr_23:12_8 Jr_23:12_9 Jr_23:12_10 Jr_23:12_11 Jr_23:12_12 Jr_23:12_13 Jr_23:12_14 Jr_23:12_15 Jr_23:12_16 Jr_23:12_17 Jr_23:12_18 Jr_23:12_19 Jr_23:12_20 Jr_23:12_21 Jr_23:12_22 Jr_23:12_23 Jr_23:12_24 Jr_23:12_25 Jr_23:12_26 Jr_23:12_27 Jr_23:12_28
Jr:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:13 καὶ ἐν τοῖς προφήταις Σαμαρείας εἶδον ἀνομήματα· ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς Βααλ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου Ισραηλ.
Jr:23:13 For priest and prophet are defiled; and I have seen their iniquities in my house. (Jeremiah 23:11 Brenton)
Jr:23:13 Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie, nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość - wyrocznia Pana. (Jr 23:11 BT_4)
Jr:23:13 καὶ ἐν τοῖς προφήταις Σαμαρείας εἶδον ἀνομήματα· ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς Βααλ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου Ισραηλ.
Jr:23:13 καί ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ Σαμάρεια, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
Jr:23:13 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok Samaria [okolica z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? By prorokować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Baal I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ludzie Ja Izrael
Jr:23:13 kai\ e)n toi=s profE/tais *samarei/as ei)=don a)nomE/mata· e)profE/teusan dia\ tE=s *baal kai\ e)pla/nEsan to\n lao/n mou *israEl.
Jr:23:13 kai en tois profEtais samareias eidon anomEmata· eprofEteusan dia tEs baal kai eplanEsan ton laon mu israEl.
Jr:23:13 C P RA_DPM N1M_DPM N1A_GSF VBI_AAI1S N3M_APN VAI_AAI3P P RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM
Jr:23:13 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet Samaria [region of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? to prophesy because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the Baal and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] the people I Israel
Jr:23:13 and in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) Samaria (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed ???s (nom|acc|voc) they-PROPHESY-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) Baal (indecl) and they-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl)
Jr:23:13 Jr_23:13_1 Jr_23:13_2 Jr_23:13_3 Jr_23:13_4 Jr_23:13_5 Jr_23:13_6 Jr_23:13_7 Jr_23:13_8 Jr_23:13_9 Jr_23:13_10 Jr_23:13_11 Jr_23:13_12 Jr_23:13_13 Jr_23:13_14 Jr_23:13_15 Jr_23:13_16 Jr_23:13_17
Jr:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:14 καὶ ἐν τοῖς προφήταις Ιερουσαλημ ἑώρακα φρικτά, μοιχωμένους καὶ πορευομένους ἐν ψεύδεσι καὶ ἀντιλαμβανομένους χειρῶν πονηρῶν τοῦ μὴ ἀποστραφῆναι ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς· ἐγενήθησάν μοι πάντες ὡς Σοδομα καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ὥσπερ Γομορρα.
Jr:23:14 Therefore let their way be to them slippery and dark: and they shall be tripped up and fall in it: for I will bring evils upon them, in the year of their visitation. (Jeremiah 23:12 Brenton)
Jr:23:14 Dlatego będzie ich droga dla nich gruntem śliskim, na którym się potkną w ciemnościach i upadną. Albowiem ześlę na nich nieszczęście w roku, w którym ich nawiedzę - wyrocznia Pana. (Jr 23:12 BT_4)
Jr:23:14 καὶ ἐν τοῖς προφήταις Ιερουσαλημ ἑώρακα φρικτά, μοιχωμένους καὶ πορευομένους ἐν ψεύδεσι καὶ ἀντιλαμβανομένους χειρῶν πονηρῶν τοῦ μὴ ἀποστραφῆναι ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς· ἐγενήθησάν μοι πάντες ὡς Σοδομα καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ὥσπερ Γομορρα.
Jr:23:14 καί ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς Σόδομα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ
Jr:23:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok Jerozolima [miasto z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Ręka; gorzej Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Nie By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Sodom [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Gomora [miasto z]
Jr:23:14 kai\ e)n toi=s profE/tais *ierousalEm e(O/raka frikta/, moiCHOme/nous kai\ poreuome/nous e)n PSeu/desi kai\ a)ntilambanome/nous CHeirO=n ponErO=n tou= mE\ a)postrafE=nai e(/kaston a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s· e)genE/TEsa/n moi pa/ntes O(s *sodoma kai\ oi( katoikou=ntes au)tE\n O(/sper *gomorra.
Jr:23:14 kai en tois profEtais ierusalEm heOraka frikta, moiCHOmenus kai poreuomenus en PSeudesi kai antilambanomenus CHeirOn ponErOn tu mE apostrafEnai hekaston apo tEs hodu autu tEs ponEras· egenETEsan moi pantes hOs sodoma kai hoi katoikuntes autEn hOsper gomorra.
Jr:23:14 C P RA_DPM N1M_DPM N_GSF VX_XAI1S A1_APN V1_PMPAPM C V1_PMPAPM P A3H_DPM C V1_PMPAPM N3_GPF A1A_GPM RA_GSN D VD_APN A1_ASM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF VCI_API3P RP_DS A3_NPM C N_NSF C RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF D N_NSF
Jr:23:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet Jerusalem [city of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to commit adultery and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely to deflect toward [anti-take] hand; worse wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the not to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to become become, happen I every all, each, every, the whole of as/like Sodom [city of] and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" Gomorrah [city of]
Jr:23:14 and in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) Jerusalem (indecl) I-have-SEE-ed while being-COMMIT-ed-ADULTERY (acc) and while being-GO-ed (acc) in/among/by (+dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) and while being-DEFLECT-ed-TOWARD (acc) hands (gen); worse ([Adj] nom) wicked ([Adj] gen) the (gen) not to-be-TURN-ed-AWAY-FROM each (of two) (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) they-were-BECOME-ed me (dat) all (nom|voc) as/like Sodom (nom|acc|voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) her/it/same (acc) just as Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc)
Jr:23:14 Jr_23:14_1 Jr_23:14_2 Jr_23:14_3 Jr_23:14_4 Jr_23:14_5 Jr_23:14_6 Jr_23:14_7 Jr_23:14_8 Jr_23:14_9 Jr_23:14_10 Jr_23:14_11 Jr_23:14_12 Jr_23:14_13 Jr_23:14_14 Jr_23:14_15 Jr_23:14_16 Jr_23:14_17 Jr_23:14_18 Jr_23:14_19 Jr_23:14_20 Jr_23:14_21 Jr_23:14_22 Jr_23:14_23 Jr_23:14_24 Jr_23:14_25 Jr_23:14_26 Jr_23:14_27 Jr_23:14_28 Jr_23:14_29 Jr_23:14_30 Jr_23:14_31 Jr_23:14_32 Jr_23:14_33 Jr_23:14_34 Jr_23:14_35 Jr_23:14_36 Jr_23:14_37
Jr:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ὀδύνην καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πικρόν, ὅτι ἀπὸ τῶν προφητῶν Ιερουσαλημ ἐξῆλθεν μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῇ.
Jr:23:15 And in the prophets of Samaria I have seen lawless deeds; they prophesied by Baal, and led my people Israel astray. (Jeremiah 23:13 Brenton)
Jr:23:15 Także wśród proroków Samarii widziałem szaleństwo: prorokowali w imię Baala i zwodzili mój naród, Izraela. (Jr 23:13 BT_4)
Jr:23:15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ὀδύνην καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πικρόν, ὅτι ἀπὸ τῶν προφητῶν Ιερουσαλημ ἐξῆλθεν μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῇ.
Jr:23:15 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὀδύνη, -ης, ἡ καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό πικρός -ά -όν ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μολυσμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:23:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? On/ona/to/to samo Ból I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo Woda Gorzki Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok Jerozolima [miasto z] By wychodzić Splamienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Jr:23:15 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ PSOmiO= au)tou\s o)du/nEn kai\ potiO= au)tou\s u(/dOr pikro/n, o(/ti a)po\ tO=n profEtO=n *ierousalEm e)XE=lTen molusmo\s pa/sE| tE=| gE=|.
Jr:23:15 dia tuto tade legei kyrios idu egO PSOmiO autus odynEn kai potiO autus hydOr pikron, hoti apo tOn profEtOn ierusalEm eXElTen molysmos pasE tE gE.
Jr:23:15 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VF2_FAI1S RD_APM N1_ASF C VF_FAI1S RD_APM N3_ASN A1A_ASN C P RA_GPM N1M_GPM N_GSF VBI_AAI3S N2_NSM A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
Jr:23:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? he/she/it/same pain and also, even, namely to give to drink he/she/it/same water bitter because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the prophet Jerusalem [city of] to come out defilement every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Jr:23:15 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-??? them/same (acc) pain (acc) and I-will-GIVE-TO-DRINK them/same (acc) water (nom|acc|voc) bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that away from (+gen) the (gen) prophets (gen) Jerusalem (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT defilement (nom) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat)
Jr:23:15 Jr_23:15_1 Jr_23:15_2 Jr_23:15_3 Jr_23:15_4 Jr_23:15_5 Jr_23:15_6 Jr_23:15_7 Jr_23:15_8 Jr_23:15_9 Jr_23:15_10 Jr_23:15_11 Jr_23:15_12 Jr_23:15_13 Jr_23:15_14 Jr_23:15_15 Jr_23:15_16 Jr_23:15_17 Jr_23:15_18 Jr_23:15_19 Jr_23:15_20 Jr_23:15_21 Jr_23:15_22 Jr_23:15_23 Jr_23:15_24 Jr_23:15_25
Jr:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:16 οὕτως λέγει κύριος παντοκράτωρ Μὴ ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν, ἀπὸ καρδίας αὐτῶν λαλοῦσιν καὶ οὐκ ἀπὸ στόματος κυρίου.
Jr:23:16 Also in the prophets of Jerusalem I have seen horrible things: as they committed adultery, and walked in lies, and strengthened the hands of many, that they should not return each from his evil way: they are all become to me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrha. (Jeremiah 23:14 Brenton)
Jr:23:16 A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą, a mieszkańcy ich jakby Gomorą». (Jr 23:14 BT_4)
Jr:23:16 οὕτως λέγει κύριος παντοκράτωρ Μὴ ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν, ἀπὸ καρδίας αὐτῶν λαλοῦσιν καὶ οὐκ ἀπὸ στόματος κυρίου.
Jr:23:16 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅτι ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅρασις, -εως, ἡ ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:16 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nie By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prorok Ponieważ/tamto Do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Samo /nasz /twój /siebie Wizja {Wyobrażenie} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:16 ou(/tOs le/gei ku/rios pantokra/tOr *mE\ a)kou/ete tou\s lo/gous tO=n profEtO=n, o(/ti mataiou=sin e(autoi=s o(/rasin, a)po\ kardi/as au)tO=n lalou=sin kai\ ou)k a)po\ sto/matos kuri/ou.
Jr:23:16 hutOs legei kyrios pantokratOr mE akuete tus logus tOn profEtOn, hoti mataiusin heautois horasin, apo kardias autOn lalusin kai uk apo stomatos kyriu.
Jr:23:16 D V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM D V1_PAD2P RA_APM N2_APM RA_GPM N1M_GPM C V4_PAI3P RD_DPM N3I_ASF P N1A_GSF RD_GPM V2_PAI3P C D P N3M_GSN N2_GSM
Jr:23:16 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all not to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the prophet because/that to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart self /our-/your-/themselves vision from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:16 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) not you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! the (acc) words (acc) the (gen) prophets (gen) because/that they-are-FOOLISH-ing, while FOOLISH-ing (dat) selves (dat) vision (acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) and not away from (+gen) mouth/maw (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:23:16 Jr_23:16_1 Jr_23:16_2 Jr_23:16_3 Jr_23:16_4 Jr_23:16_5 Jr_23:16_6 Jr_23:16_7 Jr_23:16_8 Jr_23:16_9 Jr_23:16_10 Jr_23:16_11 Jr_23:16_12 Jr_23:16_13 Jr_23:16_14 Jr_23:16_15 Jr_23:16_16 Jr_23:16_17 Jr_23:16_18 Jr_23:16_19 Jr_23:16_20 Jr_23:16_21 Jr_23:16_22 Jr_23:16_23
Jr:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:17 λέγουσιν τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον κυρίου Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν· καὶ πᾶσιν τοῖς πορευομένοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν, παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αὐτοῦ εἶπαν Οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ κακά.
Jr:23:17 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will feed them with pain, and give them bitter water to drink: for from the prophets of Jerusalem has defilement gone forth into all the land. (Jeremiah 23:15 Brenton)
Jr:23:17 Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach: «Oto dam im za pokarm piołun, a za napój wodę zatrutą. Albowiem od proroków z Jerozolimy rozeszła się niegodziwość po całym kraju». (Jr 23:15 BT_4)
Jr:23:17 λέγουσιν τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον κυρίου Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν· καὶ πᾶσιν τοῖς πορευομένοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν, παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αὐτοῦ εἶπαν Οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ κακά.
Jr:23:17 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰρήνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πλάνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Jr:23:17 By mówić/opowiadaj By odrzucać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pokój By być Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść Fałszywy krok Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle
Jr:23:17 le/gousin toi=s a)pOToume/nois to\n lo/gon kuri/ou *ei)rE/nE e)/stai u(mi=n· kai\ pa=sin toi=s poreuome/nois toi=s TelE/masin au)tO=n, panti\ tO=| poreuome/nO| pla/nE| kardi/as au)tou= ei)=pan *ou)CH E(/Xei e)pi\ se\ kaka/.
Jr:23:17 legusin tois apOTumenois ton logon kyriu eirEnE estai hymin· kai pasin tois poreuomenois tois TelEmasin autOn, panti tO poreuomenO planE kardias autu eipan uCH hEXei epi se kaka.
Jr:23:17 V1_PAI3P RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASM N2_ASM N2_GSM N1_NSF VF_FMI3S RP_DP C A3_DPM RA_DPM V1_PMPDPM RA_DPN N3M_DPN RD_GPM A3_DSM RA_DSM V1_PMPDSM N1_DSF N1A_GSF RD_GSM VAI_AAI3P D VF_FAI3S P RP_AS A1_NPN
Jr:23:17 to say/tell the to reject the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. peace to be you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to go the will desire, will, wish he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to go misstep heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wickedly to do evil
Jr:23:17 they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (dat) while being-REJECT-ed (dat) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) peace (nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and all (dat) the (dat) while being-GO-ed (dat) the (dat) wills (dat) them/same (gen) every (dat) the (dat) while being-GO-ed (dat) misstep (dat) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Jr:23:17 Jr_23:17_1 Jr_23:17_2 Jr_23:17_3 Jr_23:17_4 Jr_23:17_5 Jr_23:17_6 Jr_23:17_7 Jr_23:17_8 Jr_23:17_9 Jr_23:17_10 Jr_23:17_11 Jr_23:17_12 Jr_23:17_13 Jr_23:17_14 Jr_23:17_15 Jr_23:17_16 Jr_23:17_17 Jr_23:17_18 Jr_23:17_19 Jr_23:17_20 Jr_23:17_21 Jr_23:17_22 Jr_23:17_23 Jr_23:17_24 Jr_23:17_25 Jr_23:17_26 Jr_23:17_27 Jr_23:17_28
Jr:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:18 ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι κυρίου καὶ εἶδεν τὸν λόγον αὐτοῦ; τίς ἐνωτίσατο καὶ ἤκουσεν;
Jr:23:18 Thus saith the Lord Almighty, Hearken not to the words of the prophets: for they frame a vain vision for themselves; they speak from their own heart, and not from the mouth of the Lord. (Jeremiah 23:16 Brenton)
Jr:23:18 To mówi Pan Zastępów: «Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają: wprowadzają was w błąd; zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust Pańskich. (Jr 23:16 BT_4)
Jr:23:18 ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι κυρίου καὶ εἶδεν τὸν λόγον αὐτοῦ; τίς ἐνωτίσατο καὶ ἤκουσεν;
Jr:23:18 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:23:18 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By słuchać I też, nawet, mianowicie By słyszeć
Jr:23:18 o(/ti ti/s e)/stE e)n u(postE/mati kuri/ou kai\ ei)=den to\n lo/gon au)tou=; ti/s e)nOti/sato kai\ E)/kousen;
Jr:23:18 hoti tis estE en hypostEmati kyriu kai eiden ton logon autu; tis enOtisato kai Ekusen;
Jr:23:18 C RI_NSM VHI_AAI3S P N3M_DSN N2_GSM C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM RI_NSM VA_AMI3S C VAI_AAI3S
Jr:23:18 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to listen and also, even, namely to hear
Jr:23:18 because/that who/what/why (nom) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SEE-ed the (acc) word (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-was-LISTEN-ed and he/she/it-HEAR-ed
Jr:23:18 Jr_23:18_1 Jr_23:18_2 Jr_23:18_3 Jr_23:18_4 Jr_23:18_5 Jr_23:18_6 Jr_23:18_7 Jr_23:18_8 Jr_23:18_9 Jr_23:18_10 Jr_23:18_11 Jr_23:18_12 Jr_23:18_13 Jr_23:18_14 Jr_23:18_15
Jr:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:19 ἰδοὺ σεισμὸς παρὰ κυρίου καὶ ὀργὴ ἐκπορεύεται εἰς συσσεισμόν, συστρεφομένη ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς ἥξει.
Jr:23:19 They say to them that reject the word of the Lord, There shall be peace to you; and to all that walk after their own lusts, and to everyone that walks in the error of his heart, they have said, No evil shall come upon thee. (Jeremiah 23:17 Brenton)
Jr:23:19 Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana: "Będziecie zażywać pomyślności". Wszystkich zaś tych, co idą za popędem swego serca, zapewniają: "Nie spotka was nieszczęście". (Jr 23:17 BT_4)
Jr:23:19 ἰδοὺ σεισμὸς παρὰ κυρίου καὶ ὀργὴ ἐκπορεύεται εἰς συσσεισμόν, συστρεφομένη ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς ἥξει.
Jr:23:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σεισμός, -οῦ, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Jr:23:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Trzęsienie ziemi fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By wychodzić Do (+przyspieszenie) Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Jr:23:19 i)dou\ seismo\s para\ kuri/ou kai\ o)rgE\ e)kporeu/etai ei)s susseismo/n, sustrefome/nE e)pi\ tou\s a)sebei=s E(/Xei.
Jr:23:19 idu seismos para kyriu kai orgE ekporeuetai eis sysseismon, systrefomenE epi tus asebeis hEXei.
Jr:23:19 I N2_NSM P N2_GSM C N1_NSF V1_PMI3S P N2_ASM V1_PMPNSF P RA_APM A3H_APM VF_FAI3S
Jr:23:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), earthquake frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely wrath fume, anger, rage to go out into (+acc) ć to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ungodly; to be impious commit sacrilege to have come I have come. I have arrived.; to lead
Jr:23:19 be-you(sg)-SEE-ed! earthquake (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and wrath (nom|voc) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT into (+acc) while being-GATHERED TOGETHER-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Jr:23:19 Jr_23:19_1 Jr_23:19_2 Jr_23:19_3 Jr_23:19_4 Jr_23:19_5 Jr_23:19_6 Jr_23:19_7 Jr_23:19_8 Jr_23:19_9 Jr_23:19_10 Jr_23:19_11 Jr_23:19_12 Jr_23:19_13 Jr_23:19_14
Jr:23:19 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:20 καὶ οὐκέτι ἀποστρέψει ὁ θυμὸς κυρίου, ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτὸ καὶ ἕως ἂν ἀναστήσῃ αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρήματος καρδίας αὐτοῦ· ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσουσιν αὐτά.
Jr:23:20 For who has stood in the counsel of the Lord, and seen his word? who has hearkened, and heard? (Jeremiah 23:18 Brenton)
Jr:23:20 Kto bowiem stał w radzie Pana, widział i słyszał Jego słowo? Kto nadsłuchiwał Jego słowa i usłyszał je? (Jr 23:18 BT_4)
Jr:23:20 καὶ οὐκέτι ἀποστρέψει θυμὸς κυρίου, ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτὸ καὶ ἕως ἂν ἀναστήσῃ αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρήματος καρδίας αὐτοῦ· ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσουσιν αὐτά.
Jr:23:20 καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:20 I też, nawet, mianowicie Już nie By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień By spostrzegać wiedz On/ona/to/to samo
Jr:23:20 kai\ ou)ke/ti a)postre/PSei o( Tumo\s kuri/ou, e(/Os a)/n poiE/sE| au)to\ kai\ e(/Os a)/n a)nastE/sE| au)to\ a)po\ e)gCHeirE/matos kardi/as au)tou=· e)p’ e)sCHa/tou tO=n E(merO=n noE/sousin au)ta/.
Jr:23:20 kai uketi apostrePSei ho Tymos kyriu, heOs an poiEsE auto kai heOs an anastEsE auto apo enCHeirEmatos kardias autu· ep’ esCHatu tOn hEmerOn noEsusin auta.
Jr:23:20 C D VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM C x VA_AAS3S RD_ASN C C x VA_AAS3S RD_ASN P N3M_GSN N1A_GSF RD_GSM P A1_GSN RA_GPF N1A_GPF VF_FAI3P RD_APN
Jr:23:20 and also, even, namely no longer to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn ever (if ever) to do/make he/she/it/same and also, even, namely until; dawn ever (if ever) to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day to discern know he/she/it/same
Jr:23:20 and no longer he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (nom) wrath (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-STand-ed-UP, he/she/it-should-STand-UP, you(sg)-should-be-STand-ed-UP it/same (nom|acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) they-will-DISCERN, going-to-DISCERN (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
Jr:23:20 Jr_23:20_1 Jr_23:20_2 Jr_23:20_3 Jr_23:20_4 Jr_23:20_5 Jr_23:20_6 Jr_23:20_7 Jr_23:20_8 Jr_23:20_9 Jr_23:20_10 Jr_23:20_11 Jr_23:20_12 Jr_23:20_13 Jr_23:20_14 Jr_23:20_15 Jr_23:20_16 Jr_23:20_17 Jr_23:20_18 Jr_23:20_19 Jr_23:20_20 Jr_23:20_21 Jr_23:20_22 Jr_23:20_23 Jr_23:20_24 Jr_23:20_25
Jr:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:21 οὐκ ἀπέστελλον τοὺς προφήτας, καὶ αὐτοὶ ἔτρεχον· οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ ἐπροφήτευον.
Jr:23:21 Behold, there is an earthquake from the Lord, and anger proceeds to a convulsion, it shall come violently upon the ungodly. (Jeremiah 23:19 Brenton)
Jr:23:21 Oto nawałnica Pańska, gniew powstaje, burza szaleje, spada na głowę niegodziwych. (Jr 23:19 BT_4)
Jr:23:21 οὐκ ἀπέστελλον τοὺς προφήτας, καὶ αὐτοὶ ἔτρεχον· οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ ἐπροφήτευον.
Jr:23:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
Jr:23:21 ??? Przed przydechem mocnym zamawiać Prorok I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By jechać ??? Przed przydechem mocnym By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By prorokować
Jr:23:21 ou)k a)pe/stellon tou\s profE/tas, kai\ au)toi\ e)/treCHon· ou)k e)la/lEsa pro\s au)tou/s, kai\ au)toi\ e)profE/teuon.
Jr:23:21 uk apestellon tus profEtas, kai autoi etreCHon· uk elalEsa pros autus, kai autoi eprofEteuon.
Jr:23:21 D V1I_IAI1S RA_APM N1M_APM C RD_NPM V1I_IAI3P D VAI_AAI1S P RD_APM C RD_NPM V1I_IAI3P
Jr:23:21 οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the prophet and also, even, namely he/she/it/same to run οὐχ before rough breathing to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to prophesy
Jr:23:21 not I-was-ORDER FORTH-ing, they-were-ORDER FORTH-ing the (acc) prophets (acc) and they/same (nom) I-was-RUN-ing, they-were-RUN-ing not I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they/same (nom) I-was-PROPHESY-ing, they-were-PROPHESY-ing
Jr:23:21 Jr_23:21_1 Jr_23:21_2 Jr_23:21_3 Jr_23:21_4 Jr_23:21_5 Jr_23:21_6 Jr_23:21_7 Jr_23:21_8 Jr_23:21_9 Jr_23:21_10 Jr_23:21_11 Jr_23:21_12 Jr_23:21_13 Jr_23:21_14
Jr:23:21 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:22 καὶ εἰ ἔστησαν ἐν τῇ ὑποστάσει μου καὶ εἰσήκουσαν τῶν λόγων μου, καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρεφον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Jr:23:22 And the Lord's wrath shall return no more, until he have accomplished it, and until he have established it, according to the purpose of his heart: at the end of the days they shall understand it. (Jeremiah 23:20 Brenton)
Jr:23:22 Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni. (Jr 23:20 BT_4)
Jr:23:22 καὶ εἰ ἔστησαν ἐν τῇ ὑποστάσει μου καὶ εἰσήκουσαν τῶν λόγων μου, καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρεφον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Jr:23:22 καί εἰ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:22 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By odwracać się od On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? On/ona/to/to samo
Jr:23:22 kai\ ei) e)/stEsan e)n tE=| u(posta/sei mou kai\ ei)sE/kousan tO=n lo/gOn mou, kai\ to\n lao/n mou a)/n a)pe/strefon au)tou\s a)po\ tO=n ponErO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n.
Jr:23:22 kai ei estEsan en tE hypostasei mu kai eisEkusan tOn logOn mu, kai ton laon mu an apestrefon autus apo tOn ponErOn epitEdeumatOn autOn.
Jr:23:22 C C VAI_AAI3P P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C VAI_AAI3P RA_GPM N2_GPM RP_GS C RA_ASM N2_ASM RP_GS x V1I_IAI3P RD_APM P RA_GPN A1A_GPN N3M_GPN RD_GPM
Jr:23:22 and also, even, namely if to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I and also, even, namely the people I ever (if ever) to turn away from he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć he/she/it/same
Jr:23:22 and if they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) substance/source (dat) me (gen) and they-HEARD-ed the (gen) words (gen) me (gen) and the (acc) people (acc) me (gen) ever I-was-TURN-ing-AWAY-FROM, they-were-TURN-ing-AWAY-FROM them/same (acc) away from (+gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) them/same (gen)
Jr:23:22 Jr_23:22_1 Jr_23:22_2 Jr_23:22_3 Jr_23:22_4 Jr_23:22_5 Jr_23:22_6 Jr_23:22_7 Jr_23:22_8 Jr_23:22_9 Jr_23:22_10 Jr_23:22_11 Jr_23:22_12 Jr_23:22_13 Jr_23:22_14 Jr_23:22_15 Jr_23:22_16 Jr_23:22_17 Jr_23:22_18 Jr_23:22_19 Jr_23:22_20 Jr_23:22_21 Jr_23:22_22 Jr_23:22_23 Jr_23:22_24
Jr:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:23 θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος, καὶ οὐχὶ θεὸς πόρρωθεν.
Jr:23:23 I sent not the prophets, yet they ran: neither spoke I to them, yet they prophesied. (Jeremiah 23:21 Brenton)
Jr:23:23 Nie posłałem tych proroków, lecz oni biegają; nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują. (Jr 23:21 BT_4)
Jr:23:23 θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος, καὶ οὐχὶ θεὸς πόρρωθεν.
Jr:23:23 θεός, -οῦ, ὁ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐχί θεός, -οῦ, ὁ πόρρω·θεν
Jr:23:23 Bóg  Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja By iść; by być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bóg  ???
Jr:23:23 Teo\s e)ggi/DZOn e)gO/ ei)mi, le/gei ku/rios, kai\ ou)CHi\ Teo\s po/rrOTen.
Jr:23:23 Teos engiDZOn egO eimi, legei kyrios, kai uCHi Teos porrOTen.
Jr:23:23 N2_NSM V1_PAPNSM RP_NS V9_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM C D N2_NSM D
Jr:23:23 god [see theology] to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I to go; to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] god [see theology] ???
Jr:23:23 god (nom) while NEAR-ing (nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not god (nom) ???
Jr:23:23 Jr_23:23_1 Jr_23:23_2 Jr_23:23_3 Jr_23:23_4 Jr_23:23_5 Jr_23:23_6 Jr_23:23_7 Jr_23:23_8 Jr_23:23_9 Jr_23:23_10
Jr:23:23 x x x x x x x x x x
Jr:23:24 εἰ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν; μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; λέγει κύριος.
Jr:23:24 But if they had stood in my counsel, and if they had hearkened to my words, then would they have turned my people from their evil practices. (Jeremiah 23:22 Brenton)
Jr:23:24 Gdyby stali w mojej radzie, głosiliby moje słowa mojemu narodowi i nawróciliby ich ze złej drogi oraz z przewrotnego postępowania. (Jr 23:22 BT_4)
Jr:23:24 εἰ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν; μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; λέγει κύριος.
Jr:23:24 εἰ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν κρυφαῖος -αία -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή οὐχί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:24 Jeżeli By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tajny I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Nie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ja By napełniać pełność, spełniać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:24 ei) krubE/setai a)/nTrOpos e)n krufai/ois, kai\ e)gO\ ou)k o)/PSomai au)to/n; mE\ ou)CHi\ to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n e)gO\ plErO=; le/gei ku/rios.
Jr:23:24 ei krybEsetai anTrOpos en kryfaiois, kai egO uk oPSomai auton; mE uCHi ton uranon kai tEn gEn egO plErO; legei kyrios.
Jr:23:24 C VD_FPI3S N2_NSM P A1A_DPM C RP_NS D VF_FMI1S RD_ASM D D RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF RP_NS VF_FAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Jr:23:24 if to hide conceal, skulk human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among secret and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same not not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the sky/heaven and also, even, namely the earth/land I to fill fill, fulfill to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:24 if he/she/it-will-be-HIDE-ed human (nom) in/among/by (+dat) secret ([Adj] dat) and I (nom) not I-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) not not the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) I (nom) I-am-FILL-ing, I-should-be-FILL-ing he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:24 Jr_23:24_1 Jr_23:24_2 Jr_23:24_3 Jr_23:24_4 Jr_23:24_5 Jr_23:24_6 Jr_23:24_7 Jr_23:24_8 Jr_23:24_9 Jr_23:24_10 Jr_23:24_11 Jr_23:24_12 Jr_23:24_13 Jr_23:24_14 Jr_23:24_15 Jr_23:24_16 Jr_23:24_17 Jr_23:24_18 Jr_23:24_19 Jr_23:24_20 Jr_23:24_21
Jr:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:25 ἤκουσα ἃ λαλοῦσιν οἱ προφῆται, ἃ προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ λέγοντες Ἠνυπνιασάμην ἐνύπνιον.
Jr:23:25 I am a God nigh at hand, saith the Lord, and not a God afar off. (Jeremiah 23:23 Brenton)
Jr:23:25 Czy jestem Bogiem tylko z bliska - wyrocznia Pana - a z daleka już nie jestem Bogiem? (Jr 23:23 BT_4)
Jr:23:25 ἤκουσα λαλοῦσιν οἱ προφῆται, προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ λέγοντες Ἠνυπνιασάμην ἐνύπνιον.
Jr:23:25 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Jr:23:25 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Kto/, który/, który By mówić Prorok Kto/, który/, który By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By mówić/opowiadaj By śnić Sen
Jr:23:25 E)/kousa a(/ lalou=sin oi( profE=tai, a(/ profEteu/ousin e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou PSeudE= le/gontes *)Enupniasa/mEn e)nu/pnion.
Jr:23:25 Ekusa ha lalusin hoi profEtai, ha profEteuusin epi tO onomati mu PSeudE legontes EnypniasamEn enypnion.
Jr:23:25 VAI_AAI1S RR_APN V2_PAI3P RA_NPM N1M_NPM RR_APN V1_PAI3P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS A3H_APN V1_PAPNPM VAI_AMI1S N2N_ASN
Jr:23:25 to have come I have come. I have arrived.; to hear who/whom/which to speak the prophet who/whom/which to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to say/tell to dream dream
Jr:23:25 while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed who/whom/which (nom|acc) they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) the (nom) prophets (nom|voc) who/whom/which (nom|acc) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) I-was-DREAM-ed dream (nom|acc|voc)
Jr:23:25 Jr_23:25_1 Jr_23:25_2 Jr_23:25_3 Jr_23:25_4 Jr_23:25_5 Jr_23:25_6 Jr_23:25_7 Jr_23:25_8 Jr_23:25_9 Jr_23:25_10 Jr_23:25_11 Jr_23:25_12 Jr_23:25_13 Jr_23:25_14 Jr_23:25_15
Jr:23:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:26 ἕως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ψευδῆ καὶ ἐν τῷ προφητεύειν αὐτοὺς τὰ θελήματα καρδίας αὐτῶν;
Jr:23:26 Shall any one hide himself in secret places, and I not see him? Do I not fill heaven and earth? saith the Lord. (Jeremiah 23:24 Brenton)
Jr:23:26 Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? (Jr 23:24 BT_4)
Jr:23:26 ἕως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ψευδῆ καὶ ἐν τῷ προφητεύειν αὐτοὺς τὰ θελήματα καρδίας αὐτῶν;
Jr:23:26 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί ἐν ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:26 Aż; świtaj Kiedy? By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Prorok By prorokować Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prorokować On/ona/to/to samo Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:23:26 e(/Os po/te e)/stai e)n kardi/a| tO=n profEtO=n tO=n profEteuo/ntOn PSeudE= kai\ e)n tO=| profEteu/ein au)tou\s ta\ TelE/mata kardi/as au)tO=n;
Jr:23:26 heOs pote estai en kardia tOn profEtOn tOn profEteuontOn PSeudE kai en tO profEteuein autus ta TelEmata kardias autOn;
Jr:23:26 C D VF_FMI3S P N1A_DSF RA_GPM N1M_GPM RA_GPM V1_PAPGPM A3H_APN C P RA_DSN V1_PAN RD_APM RA_APN N3M_APN N1A_GSF RD_GPM
Jr:23:26 until; dawn when? to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the prophet the to prophesy lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to prophesy he/she/it/same the will desire, will, wish heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:23:26 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? he/she/it-will-be in/among/by (+dat) heart (dat) the (gen) prophets (gen) the (gen) let-them-be-PROPHESY-ing! (classical), while PROPHESY-ing (gen) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-PROPHESY-ing them/same (acc) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
Jr:23:26 Jr_23:26_1 Jr_23:26_2 Jr_23:26_3 Jr_23:26_4 Jr_23:26_5 Jr_23:26_6 Jr_23:26_7 Jr_23:26_8 Jr_23:26_9 Jr_23:26_10 Jr_23:26_11 Jr_23:26_12 Jr_23:26_13 Jr_23:26_14 Jr_23:26_15 Jr_23:26_16 Jr_23:26_17 Jr_23:26_18 Jr_23:26_19
Jr:23:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:27 τῶν λογιζομένων τοῦ ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου μου ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτῶν, ἃ διηγοῦντο ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καθάπερ ἐπελάθοντο οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ ὀνόματός μου ἐν τῇ Βααλ.
Jr:23:27 I have heard what the prophets say, what they prophesy in my name, saying falsely, I have seen a night vision. (Jeremiah 23:25 Brenton)
Jr:23:27 Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu: "Miałem sen, miałem sen!" (Jr 23:25 BT_4)
Jr:23:27 τῶν λογιζομένων τοῦ ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου μου ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτῶν, διηγοῦντο ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καθάπερ ἐπελάθοντο οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ ὀνόματός μου ἐν τῇ Βααλ.
Jr:23:27 ὁ ἡ τό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
Jr:23:27 Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By zaniedbywać Prawo Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sen On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do exposit Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Nawet jak By zaniedbywać Ojciec On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Baal
Jr:23:27 tO=n logiDZome/nOn tou= e)pilaTe/sTai tou= no/mou mou e)n toi=s e)nupni/ois au)tO=n, a(/ diEgou=nto e(/kastos tO=| plEsi/on au)tou=, kaTa/per e)pela/Tonto oi( pate/res au)tO=n tou= o)no/mato/s mou e)n tE=| *baal.
Jr:23:27 tOn logiDZomenOn tu epilaTesTai tu nomu mu en tois enypniois autOn, ha diEgunto hekastos tO plEsion autu, kaTaper epelaTonto hoi pateres autOn tu onomatos mu en tE baal.
Jr:23:27 RA_GPM V1_PMPGPM RA_GSN VB_AMN RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM RR_APN V2_IMI3P A1_NSM RA_DSM D RD_GSM D VBI_AMI3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM RA_GSN N3M_GSN RP_GS P RA_DSF N_DSF
Jr:23:27 the to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the to neglect the law I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dream he/she/it/same who/whom/which to exposit each the neighbor one near, close to; near he/she/it/same even as to neglect the father he/she/it/same the name with regard to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Baal
Jr:23:27 the (gen) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (gen) the (gen) to-be-NEGLECT-ed the (gen) law (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) dreams (dat) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-were-being-EXPOSIT-ed each (of two) (nom) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) even as they-were-NEGLECT-ed the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) the (gen) name (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Baal (indecl)
Jr:23:27 Jr_23:27_1 Jr_23:27_2 Jr_23:27_3 Jr_23:27_4 Jr_23:27_5 Jr_23:27_6 Jr_23:27_7 Jr_23:27_8 Jr_23:27_9 Jr_23:27_10 Jr_23:27_11 Jr_23:27_12 Jr_23:27_13 Jr_23:27_14 Jr_23:27_15 Jr_23:27_16 Jr_23:27_17 Jr_23:27_18 Jr_23:27_19 Jr_23:27_20 Jr_23:27_21 Jr_23:27_22 Jr_23:27_23 Jr_23:27_24 Jr_23:27_25 Jr_23:27_26 Jr_23:27_27 Jr_23:27_28
Jr:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:28 ὁ προφήτης, ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστιν, διηγησάσθω τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, καὶ ἐν ᾧ ὁ λόγος μου πρὸς αὐτόν, διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ’ ἀληθείας. τί τὸ ἄχυρον πρὸς τὸν σῖτον; οὕτως οἱ λόγοι μου, λέγει κύριος·
Jr:23:28 How long shall these things be in the heart of the prophets that prophesy lies, when they prophesy the purposes of their own heart? (Jeremiah 23:26 Brenton)
Jr:23:28 Dokądże będzie tak w sercu proroków, przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca? (Jr 23:26 BT_4)
Jr:23:28 προφήτης, ἐν τὸ ἐνύπνιόν ἐστιν, διηγησάσθω τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, καὶ ἐν λόγος μου πρὸς αὐτόν, διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ’ ἀληθείας. τί τὸ ἄχυρον πρὸς τὸν σῖτον; οὕτως οἱ λόγοι μου, λέγει κύριος·
Jr:23:28 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄχυρον, -ου, τό πρός ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:28 Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Sen By być Do exposit Sen On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do exposit Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Plewy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pszenicy/ziarna nasienie; zboże thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:28 o( profE/tEs, e)n O(=| to\ e)nu/pnio/n e)stin, diEgEsa/sTO to\ e)nu/pnion au)tou=, kai\ e)n O(=| o( lo/gos mou pro\s au)to/n, diEgEsa/sTO to\n lo/gon mou e)p’ a)lETei/as. ti/ to\ a)/CHuron pro\s to\n si=ton; ou(/tOs oi( lo/goi mou, le/gei ku/rios·
Jr:23:28 ho profEtEs, en hO to enypnion estin, diEgEsasTO to enypnion autu, kai en hO ho logos mu pros auton, diEgEsasTO ton logon mu ep’ alETeias. ti to aCHyron pros ton siton; hutOs hoi logoi mu, legei kyrios·
Jr:23:28 RA_NSM N1M_NSM P RR_DSM RA_NSN N2N_NSN V9_PAI3S VA_AMD3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C P RR_DSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_ASM VA_AMD3S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_GSF RI_ASN RA_ASN N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM D RA_NPM N2_NPM RP_GS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:23:28 the prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which the dream to be to exposit the dream he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to exposit the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the chaff toward (+acc,+gen,+dat) the wheat/grain seed; cereal thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:28 the (nom) prophet (nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) he/she/it-is let-him/her/it-be-EXPOSIT-ed! the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) the (nom) word (nom) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) let-him/her/it-be-EXPOSIT-ed! the (acc) word (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) chaff (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wheat/grain (acc) thusly/like this the (nom) words (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:28 Jr_23:28_1 Jr_23:28_2 Jr_23:28_3 Jr_23:28_4 Jr_23:28_5 Jr_23:28_6 Jr_23:28_7 Jr_23:28_8 Jr_23:28_9 Jr_23:28_10 Jr_23:28_11 Jr_23:28_12 Jr_23:28_13 Jr_23:28_14 Jr_23:28_15 Jr_23:28_16 Jr_23:28_17 Jr_23:28_18 Jr_23:28_19 Jr_23:28_20 Jr_23:28_21 Jr_23:28_22 Jr_23:28_23 Jr_23:28_24 Jr_23:28_25 Jr_23:28_26 Jr_23:28_27 Jr_23:28_28 Jr_23:28_29 Jr_23:28_30 Jr_23:28_31 Jr_23:28_32 Jr_23:28_33 Jr_23:28_34 Jr_23:28_35 Jr_23:28_36 Jr_23:28_37
Jr:23:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:29 οὐχὶ οἱ λόγοι μου ὥσπερ πῦρ φλέγον, λέγει κύριος, καὶ ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν;
Jr:23:29 who devise that men may forget my law by their dreams, which they have told every one to his neighbour, as their fathers forgot my name in the worship of Baal. (Jeremiah 23:27 Brenton)
Jr:23:29 Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie. (Jr 23:27 BT_4)
Jr:23:29 οὐχὶ οἱ λόγοι μου ὥσπερ πῦρ φλέγον, λέγει κύριος, καὶ ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν;
Jr:23:29 οὐχί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ πῦρ, -ρός, τό Φλέγων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὡς πέλυξ, -υκος, ὁ [LXX] κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) πέτρα, -ας, ἡ
Jr:23:29 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ogień Phlegon By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jak/jak ??? By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Skała
Jr:23:29 ou)CHi\ oi( lo/goi mou O(/sper pu=r fle/gon, le/gei ku/rios, kai\ O(s pe/luX ko/ptOn pe/tran;
Jr:23:29 uCHi hoi logoi mu hOsper pyr flegon, legei kyrios, kai hOs pelyX koptOn petran;
Jr:23:29 D RA_NPM N2_NPM RP_GS D N3_NSN V1_PAPNSN V1_PAI3S N2_NSM C C N3K_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF
Jr:23:29 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" fire Phlegon to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely as/like ??? to cut off cut, slash, chip, skive rock
Jr:23:29 not the (nom) words (nom|voc) me (gen) just as fire (nom|acc|voc) Phlegon (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and as/like ??? (nom|voc) while CUT OFF-ing (nom) rock (acc)
Jr:23:29 Jr_23:29_1 Jr_23:29_2 Jr_23:29_3 Jr_23:29_4 Jr_23:29_5 Jr_23:29_6 Jr_23:29_7 Jr_23:29_8 Jr_23:29_9 Jr_23:29_10 Jr_23:29_11 Jr_23:29_12 Jr_23:29_13 Jr_23:29_14
Jr:23:29 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:30 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας, λέγει κύριος ὁ θεός, τοὺς κλέπτοντας τοὺς λόγους μου ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
Jr:23:30 The prophet who has a dream, let him tell his dream; and he in whom is my word spoken to him, let him tell my word truly: what is the chaff to the corn? so are my words, saith the Lord. (Jeremiah 23:28 Brenton)
Jr:23:30 Prorok, który miał sen, niech opowiada swój sen! Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo! Co ma wspólnego słoma z ziarnem - wyrocznia Pana. (Jr 23:28 BT_4)
Jr:23:30 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας, λέγει κύριος θεός, τοὺς κλέπτοντας τοὺς λόγους μου ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
Jr:23:30 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕκαστος -η -ον παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:30 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Każdy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Jr:23:30 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ pro\s tou\s profE/tas, le/gei ku/rios o( Teo/s, tou\s kle/ptontas tou\s lo/gous mou e(/kastos para\ tou= plEsi/on au)tou=.
Jr:23:30 dia tuto idu egO pros tus profEtas, legei kyrios ho Teos, tus kleptontas tus logus mu hekastos para tu plEsion autu.
Jr:23:30 P RD_ASN I RP_NS P RA_APM N1M_APM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_APM V1_PAPAPM RA_APM N2_APM RP_GS A1_NSM P RA_GSM D RD_GSM
Jr:23:30 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I toward (+acc,+gen,+dat) the prophet to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I each frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Jr:23:30 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc) while STEAL-ing (acc) the (acc) words (acc) me (gen) each (of two) (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:23:30 Jr_23:30_1 Jr_23:30_2 Jr_23:30_3 Jr_23:30_4 Jr_23:30_5 Jr_23:30_6 Jr_23:30_7 Jr_23:30_8 Jr_23:30_9 Jr_23:30_10 Jr_23:30_11 Jr_23:30_12 Jr_23:30_13 Jr_23:30_14 Jr_23:30_15 Jr_23:30_16 Jr_23:30_17 Jr_23:30_18 Jr_23:30_19 Jr_23:30_20 Jr_23:30_21
Jr:23:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:31 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς ἐκβάλλοντας προφητείας γλώσσης καὶ νυστάζοντας νυσταγμὸν ἑαυτῶν.
Jr:23:31 Behold, are not my words as fire? saith the Lord; and as an axe cutting the rock? (Jeremiah 23:29 Brenton)
Jr:23:31 Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Pana - czy nie jest jak młot kruszący skałę? (Jr 23:29 BT_4)
Jr:23:31 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς ἐκβάλλοντας προφητείας γλώσσης καὶ νυστάζοντας νυσταγμὸν ἑαυτῶν.
Jr:23:31 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) προφητεία, -ας, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ καί νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Jr:23:31 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By rozpraszać/ekstrakt Prorokuj Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym Samo /nasz /twój /siebie
Jr:23:31 i)dou\ e)gO\ pro\s tou\s profE/tas tou\s e)kba/llontas profEtei/as glO/ssEs kai\ nusta/DZontas nustagmo\n e(autO=n.
Jr:23:31 idu egO pros tus profEtas tus ekballontas profEteias glOssEs kai nystaDZontas nystagmon heautOn.
Jr:23:31 I RP_NS P RA_APM N1M_APM RA_APM V1_PAPAPM N1A_APF N1S_GSF C V1_PAPAPM N2_ASM RD_GPM
Jr:23:31 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I toward (+acc,+gen,+dat) the prophet the to disperse/extract prophesy tongue by metonymy, a language and also, even, namely to doze nod off, doze, become drowsy ć self /our-/your-/themselves
Jr:23:31 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (acc) while DISPERSE/EXTRACT-ing (acc) prophesy (gen), prophesies (acc) tongue (gen) and while DOZE-ing (acc) selves (gen)
Jr:23:31 Jr_23:31_1 Jr_23:31_2 Jr_23:31_3 Jr_23:31_4 Jr_23:31_5 Jr_23:31_6 Jr_23:31_7 Jr_23:31_8 Jr_23:31_9 Jr_23:31_10 Jr_23:31_11 Jr_23:31_12 Jr_23:31_13
Jr:23:31 x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:32 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς προφητεύοντας ἐνύπνια ψευδῆ καὶ διηγοῦντο αὐτὰ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ ὠφέλειαν οὐκ ὠφελήσουσιν τὸν λαὸν τοῦτον.
Jr:23:32 Behold, I am therefore against the prophets, saith the Lord God, that steal my words every one from his neighbour. (Jeremiah 23:30 Brenton)
Jr:23:32 Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana - którzy kradną sobie nawzajem moje słowo. (Jr 23:30 BT_4)
Jr:23:32 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς προφητεύοντας ἐνύπνια ψευδῆ καὶ διηγοῦντο αὐτὰ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ ὠφέλειαν οὐκ ὠφελήσουσιν τὸν λαὸν τοῦτον.
Jr:23:32 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐν·ύπνιον, -ου, τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό πλάνος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὠφέλεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:23:32 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By prorokować Sen Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ludzie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oszukańczy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Korzyść ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:23:32 i)dou\ e)gO\ pro\s tou\s profE/tas tou\s profEteu/ontas e)nu/pnia PSeudE= kai\ diEgou=nto au)ta\ kai\ e)pla/nEsan to\n lao/n mou e)n toi=s PSeu/desin au)tO=n kai\ e)n toi=s pla/nois au)tO=n kai\ e)gO\ ou)k a)pe/steila au)tou\s kai\ ou)k e)neteila/mEn au)toi=s kai\ O)fe/leian ou)k O)felE/sousin to\n lao\n tou=ton.
Jr:23:32 idu egO pros tus profEtas tus profEteuontas enypnia PSeudE kai diEgunto auta kai eplanEsan ton laon mu en tois PSeudesin autOn kai en tois planois autOn kai egO uk apesteila autus kai uk eneteilamEn autois kai Ofeleian uk OfelEsusin ton laon tuton.
Jr:23:32 I RP_NS P RA_APM N1M_APM RA_APM V1_PAPAPM N2N_APN A3H_APN C V2_IMI3P RD_APN C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_DPN A3H_DPN RD_GPM C P RA_DPM N2_DPM RD_GPM C RP_NS D VAI_AAI1S RD_APM C D VAI_AMI1S RD_DPM C N1A_ASF D VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:23:32 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I toward (+acc,+gen,+dat) the prophet the to prophesy dream lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely to exposit he/she/it/same and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] the people I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the deceitful he/she/it/same and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enjoin command he/she/it/same and also, even, namely benefit οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:23:32 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (acc) while PROPHESY-ing (acc) dreams (nom|acc|voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-were-being-EXPOSIT-ed they/them/same (nom|acc) and they-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) people (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) deceitful ([Adj] dat) them/same (gen) and I (nom) not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc) and not I-was-ENJOIN-ed them/same (dat) and benefit (acc) not they-will-ΚΡΑΤΈΩ, going-to-ΚΡΑΤΈΩ (fut ptcp) (dat) the (acc) people (acc) this (acc)
Jr:23:32 Jr_23:32_1 Jr_23:32_2 Jr_23:32_3 Jr_23:32_4 Jr_23:32_5 Jr_23:32_6 Jr_23:32_7 Jr_23:32_8 Jr_23:32_9 Jr_23:32_10 Jr_23:32_11 Jr_23:32_12 Jr_23:32_13 Jr_23:32_14 Jr_23:32_15 Jr_23:32_16 Jr_23:32_17 Jr_23:32_18 Jr_23:32_19 Jr_23:32_20 Jr_23:32_21 Jr_23:32_22 Jr_23:32_23 Jr_23:32_24 Jr_23:32_25 Jr_23:32_26 Jr_23:32_27 Jr_23:32_28 Jr_23:32_29 Jr_23:32_30 Jr_23:32_31 Jr_23:32_32 Jr_23:32_33 Jr_23:32_34 Jr_23:32_35 Jr_23:32_36 Jr_23:32_37 Jr_23:32_38 Jr_23:32_39 Jr_23:32_40 Jr_23:32_41 Jr_23:32_42
Jr:23:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:33 καὶ ἐὰν ἐρωτήσωσί σε ὁ λαὸς οὗτος ἢ ἱερεὺς ἢ προφήτης λέγων Τί τὸ λῆμμα κυρίου; καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα, καὶ ῥάξω ὑμᾶς, λέγει κύριος.
Jr:23:33 Behold, I am against the prophets that put forth prophecies of mere words, and slumber their sleep. (Jeremiah 23:31 Brenton)
Jr:23:33 Oto się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana - którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie. (Jr 23:31 BT_4)
Jr:23:33 καὶ ἐὰν ἐρωτήσωσί σε λαὸς οὗτος ἱερεὺς προφήτης λέγων Τί τὸ λῆμμα κυρίου; καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα, καὶ ῥάξω ὑμᾶς, λέγει κύριος.
Jr:23:33 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] ἱερεύς, -έως, ὁ ἤ[1] προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καί ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:33 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty; twój/twój(sg) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo Duchowny Albo Prorok By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty By być I też, nawet, mianowicie By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:33 kai\ e)a\n e)rOtE/sOsi/ se o( lao\s ou(=tos E)\ i(ereu\s E)\ profE/tEs le/gOn *ti/ to\ lE=mma kuri/ou; kai\ e)rei=s au)toi=s *(umei=s e)ste to\ lE=mma, kai\ r(a/XO u(ma=s, le/gei ku/rios.
Jr:23:33 kai ean erOtEsOsi se ho laos hutos E hiereus E profEtEs legOn ti to lEmma kyriu; kai ereis autois ymeis este to lEmma, kai raXO hymas, legei kyrios.
Jr:23:33 C C VA_AAS3P RP_AS RA_NSM N2_NSM RD_NSM C N3V_NSM C N1M_NSM V1_PAPNSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN N2_GSM C VF2_FAI2S RD_DPM RP_NP V9_PAI2P RA_NSN N3M_NSN C VF_FAI1S RP_AP V1_PAI3S N2_NSM
Jr:23:33 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or priest or prophet to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same you to be the ć and also, even, namely to strike dash, overthrow you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:33 and if-ever they-should-ASK you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) people (nom) this (nom) or priest (nom) or prophet (nom) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! the (nom|acc) and I-will-???, I-should-??? you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:33 Jr_23:33_1 Jr_23:33_2 Jr_23:33_3 Jr_23:33_4 Jr_23:33_5 Jr_23:33_6 Jr_23:33_7 Jr_23:33_8 Jr_23:33_9 Jr_23:33_10 Jr_23:33_11 Jr_23:33_12 Jr_23:33_13 Jr_23:33_14 Jr_23:33_15 Jr_23:33_16 Jr_23:33_17 Jr_23:33_18 Jr_23:33_19 Jr_23:33_20 Jr_23:33_21 Jr_23:33_22 Jr_23:33_23 Jr_23:33_24 Jr_23:33_25 Jr_23:33_26 Jr_23:33_27 Jr_23:33_28
Jr:23:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:34 καὶ ὁ προφήτης καὶ ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ λαός, οἳ ἂν εἴπωσιν Λῆμμα κυρίου, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Jr:23:34 Therefore, behold, I am against the prophets that prophesy false dreams, and have not told them truly, and have caused my people to err by their lies, and by their errors; yet I sent them not, and commanded them not; therefore, they shall not profit this people at all. (Jeremiah 23:32 Brenton)
Jr:23:34 Oto się zwrócę przeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwe - wyrocznia Pana - opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia; w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu - wyrocznia Pana. (Jr 23:32 BT_4)
Jr:23:34 καὶ προφήτης καὶ ἱερεὺς καὶ λαός, οἳ ἂν εἴπωσιν Λῆμμα κυρίου, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Jr:23:34 καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:34 I też, nawet, mianowicie Prorok I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Ludzie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo
Jr:23:34 kai\ o( profE/tEs kai\ o( i(ereu\s kai\ o( lao/s, oi(\ a)/n ei)/pOsin *lE=mma kuri/ou, kai\ e)kdikE/sO to\n a)/nTrOpon e)kei=non kai\ to\n oi)=kon au)tou=.
Jr:23:34 kai ho profEtEs kai ho hiereus kai ho laos, hoi an eipOsin lEmma kyriu, kai ekdikEsO ton anTrOpon ekeinon kai ton oikon autu.
Jr:23:34 C RA_NSM N1M_NSM C RA_NSM N3V_NSM C RA_NSM N2_NSM RR_NPM x VB_AAS3P N3M_NSN N2_GSM C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jr:23:34 and also, even, namely the prophet and also, even, namely the priest and also, even, namely the people who/whom/which ever (if ever) to say/tell ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to avenge/rectify the human that and also, even, namely the house he/she/it/same
Jr:23:34 and the (nom) prophet (nom) and the (nom) priest (nom) and the (nom) people (nom) who/whom/which (nom) ever they-should-SAY/TELL lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY the (acc) human (acc) that (acc) and the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Jr:23:34 Jr_23:34_1 Jr_23:34_2 Jr_23:34_3 Jr_23:34_4 Jr_23:34_5 Jr_23:34_6 Jr_23:34_7 Jr_23:34_8 Jr_23:34_9 Jr_23:34_10 Jr_23:34_11 Jr_23:34_12 Jr_23:34_13 Jr_23:34_14 Jr_23:34_15 Jr_23:34_16 Jr_23:34_17 Jr_23:34_18 Jr_23:34_19 Jr_23:34_20 Jr_23:34_21 Jr_23:34_22 Jr_23:34_23
Jr:23:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:35 ὅτι οὕτως ἐρεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Τί ἀπεκρίθη κύριος, καὶ Τί ἐλάλησεν κύριος;
Jr:23:35 And if this people, or the priest, or the prophet, should ask, What is the burden of the Lord? then thou shalt say to them, Ye are the burden, and I will dash you down, saith the Lord. (Jeremiah 23:33 Brenton)
Jr:23:35 A jeśli ten naród albo prorok, albo kapłan cię zapyta: "Jakie jest brzemię Pańskie?", odpowiesz im: "Wy jesteście brzemieniem, bo odrzuciłem was" - wyrocznia Pana. (Jr 23:33 BT_4)
Jr:23:35 ὅτι οὕτως ἐρεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Τί ἀπεκρίθη κύριος, καὶ Τί ἐλάλησεν κύριος;
Jr:23:35 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:35 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odpowiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:35 o(/ti ou(/tOs e)rei=te e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= kai\ e(/kastos pro\s to\n a)delfo\n au)tou= *ti/ a)pekri/TE ku/rios, kai\ *ti/ e)la/lEsen ku/rios;
Jr:23:35 hoti hutOs ereite hekastos pros ton plEsion autu kai hekastos pros ton adelfon autu ti apekriTE kyrios, kai ti elalEsen kyrios;
Jr:23:35 C D VF2_FAI2P A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM C A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM RI_ASN VCI_API3S N2_NSM C RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM
Jr:23:35 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely each toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to answer lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:35 because/that thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-ANSWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:23:35 Jr_23:35_1 Jr_23:35_2 Jr_23:35_3 Jr_23:35_4 Jr_23:35_5 Jr_23:35_6 Jr_23:35_7 Jr_23:35_8 Jr_23:35_9 Jr_23:35_10 Jr_23:35_11 Jr_23:35_12 Jr_23:35_13 Jr_23:35_14 Jr_23:35_15 Jr_23:35_16 Jr_23:35_17 Jr_23:35_18 Jr_23:35_19 Jr_23:35_20 Jr_23:35_21
Jr:23:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:36 καὶ Λῆμμα κυρίου μὴ ὀνομάζετε ἔτι, ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὁ λόγος αὐτοῦ·
Jr:23:36 As for the prophet, and the priests, and the people, who shall say, The burden of the Lord, I will even take vengeance on that man, and on his house. (Jeremiah 23:34 Brenton)
Jr:23:36 A proroka, kapłana czy lud - ktokolwiek powie "brzemię Pańskie", ukarzę wraz z jego domem. (Jr 23:34 BT_4)
Jr:23:36 καὶ Λῆμμα κυρίου μὴ ὀνομάζετε ἔτι, ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται λόγος αὐτοῦ·
Jr:23:36 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ἔτι ὅτι ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:23:36 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By nazywać Jeszcze/jeszcze Ponieważ/tamto Ludzki By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Jr:23:36 kai\ *lE=mma kuri/ou mE\ o)noma/DZete e)/ti, o(/ti to\ lE=mma tO=| a)nTrO/pO| e)/stai o( lo/gos au)tou=·
Jr:23:36 kai lEmma kyriu mE onomaDZete eti, hoti to lEmma tO anTrOpO estai ho logos autu·
Jr:23:36 C N3M_NSN N2_GSM D V1_PAD2P D C RA_NSN N3M_NSN RA_DSM N2_DSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Jr:23:36 and also, even, namely ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to name yet/still because/that the ć the human to be the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Jr:23:36 and lord (gen); a lord ([Adj] gen) not you(pl)-are-NAME-ing, be-you(pl)-NAME-ing! yet/still because/that the (nom|acc) the (dat) human (dat) he/she/it-will-be the (nom) word (nom) him/it/same (gen)
Jr:23:36 Jr_23:36_1 Jr_23:36_2 Jr_23:36_3 Jr_23:36_4 Jr_23:36_5 Jr_23:36_6 Jr_23:36_7 Jr_23:36_8 Jr_23:36_9 Jr_23:36_10 Jr_23:36_11 Jr_23:36_12 Jr_23:36_13 Jr_23:36_14 Jr_23:36_15
Jr:23:36 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:37 καὶ διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν;
Jr:23:37 Thus shall ye say every one to his neighbour, and every one to his brother, What has the Lord answered? and, what has the Lord said? (Jeremiah 23:35 Brenton)
Jr:23:37 Tak będziecie mówić każdy do swego przyjaciela i każdy do swego brata: "Co odpowiedział Pan?" lub: "Co mówił Pan?" (Jr 23:35 BT_4)
Jr:23:37 καὶ διὰ τί ἐλάλησεν κύριος θεὸς ἡμῶν;
Jr:23:37 καί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:23:37 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:23:37 kai\ dia\ ti/ e)la/lEsen ku/rios o( Teo\s E(mO=n;
Jr:23:37 kai dia ti elalEsen kyrios ho Teos hEmOn;
Jr:23:37 C P RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Jr:23:37 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:23:37 and because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen)
Jr:23:37 Jr_23:37_1 Jr_23:37_2 Jr_23:37_3 Jr_23:37_4 Jr_23:37_5 Jr_23:37_6 Jr_23:37_7 Jr_23:37_8
Jr:23:37 x x x x x x x x
Jr:23:38 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός Ἀνθ ὧν εἴπατε τὸν λόγον τοῦτον Λῆμμα κυρίου, καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς λέγων Οὐκ ἐρεῖτε Λῆμμα κυρίου,
Jr:23:38 And do ye name no more the burden of the Lord; for his own word shall be a man's burden. (Jeremiah 23:36 Brenton)
Jr:23:38 Nie wspominajcie już więcej "brzemienia Pańskiego", inaczej bowiem stanie się mówiącemu brzemieniem jego własne słowo, gdyż odwróciliście sens słów Boga żywego, Pana Zastępów, Boga naszego. (Jr 23:36 BT_4)
Jr:23:38 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεός Ἀνθ ὧν εἴπατε τὸν λόγον τοῦτον Λῆμμα κυρίου, καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς λέγων Οὐκ ἐρεῖτε Λῆμμα κυρίου,
Jr:23:38 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:23:38 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:23:38 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios o( Teo/s *)anT O(=n ei)/pate to\n lo/gon tou=ton *lE=mma kuri/ou, kai\ a)pe/steila pro\s u(ma=s le/gOn *ou)k e)rei=te *lE=mma kuri/ou,
Jr:23:38 dia tuto tade legei kyrios ho Teos anT hOn eipate ton logon tuton lEmma kyriu, kai apesteila pros hymas legOn uk ereite lEmma kyriu,
Jr:23:38 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM P RR_GPM VAI_AAI2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM N3M_NSN N2_GSM C VAI_AAI1S P RP_AP V1_PAPNSM D VF2_FAI2P N3M_NSN N2_GSM
Jr:23:38 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] against (+gen) who/whom/which to say/tell the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you to say/tell οὐχ before rough breathing to say/tell ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:23:38 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! the (acc) word (acc) this (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-will-SAY/TELL lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:23:38 Jr_23:38_1 Jr_23:38_2 Jr_23:38_3 Jr_23:38_4 Jr_23:38_5 Jr_23:38_6 Jr_23:38_7 Jr_23:38_8 Jr_23:38_9 Jr_23:38_10 Jr_23:38_11 Jr_23:38_12 Jr_23:38_13 Jr_23:38_14 Jr_23:38_15 Jr_23:38_16 Jr_23:38_17 Jr_23:38_18 Jr_23:38_19 Jr_23:38_20 Jr_23:38_21 Jr_23:38_22 Jr_23:38_23 Jr_23:38_24
Jr:23:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:23:39 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω καὶ ῥάσσω ὑμᾶς καὶ τὴν πόλιν, ἣν ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν,
Jr:23:39 But wherefore, say ye, has the Lord our God spoken? (Jeremiah 23:37 Brenton)
Jr:23:39 Tak należy mówić do proroka: "Co odpowiedział tobie Pan?" lub: "Co mówił Pan?" (Jr 23:37 BT_4)
Jr:23:39 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω καὶ ῥάσσω ὑμᾶς καὶ τὴν πόλιν, ἣν ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν,
Jr:23:39 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:23:39 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Ty I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty
Jr:23:39 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ lamba/nO kai\ r(a/ssO