Jr:48:1 καὶ ἐγένετο τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἦλθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱοῦ Ελασα ἀπὸ γένους τοῦ βασιλέως καὶ δέκα ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα, καὶ ἔφαγον ἐκεῖ ἄρτον ἅμα.
Jr:48:1 48:1 Now it came to pass in the seventh month that Ismael the son of Nathanias the son of Eleasa of the seed royal, came, and ten men with him, to Godolias to Massepha: and they ate bread there together.
Jr:48:1 W siódmym miesiącu przybył Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy, z królewskiego rodu, wraz z dziesięciu ludźmi do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa. (Jr 41:1 BT_4)
Jr:48:1 Καὶ ἐγένετο τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἦλθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱοῦ Ελασα ἀπὸ γένους τοῦ βασιλέως καὶ δέκα ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα, καὶ ἔφαγον ἐκεῖ ἄρτον ἅμα.
Jr:48:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ελασα, ὁ [LXX]; αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἀπό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό πρός εἰς[1] καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκεῖ ἄρτος, -ου, ὁ ἅμα
Jr:48:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się ???; miesiąc Siódmy By przychodzić Syn Syn Elasa/Eleasa; by wybierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Król I też, nawet, mianowicie Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By jeść Tam Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W tym samym czasie
Jr:48:1 *kai\ e)ge/neto tO=| mEni\ tO=| e(bdo/mO| E)=lTen *ismaEl ui(o\s *naTaniou ui(ou= *elasa a)po\ ge/nous tou= basile/Os kai\ de/ka a)/ndres met’ au)tou= pro\s *godolian ei)s *massEfa, kai\ e)/fagon e)kei= a)/rton a(/ma.
Jr:48:1 kai egeneto tO mEni tO hebdomO ElTen ismaEl hyios naTaniu hyiu elasa apo genus tu basileOs kai deka andres met’ autu pros godolian eis massEfa, kai efagon ekei arton hama.
Jr:48:1 C VBI_AMI3S RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N1T_GSM N2_GSM N_GSM P N3E_GSN RA_GSM N3V_GSM C M N3_NPM P RD_GSM P N1T_ASM P N_AS C VBI_AAI3P D N2_ASM D
Jr:48:1 and also, even, namely to become become, happen the ???; month the seventh to come ć son ć son Elasa/Eleasa; to choose from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing race race, class, kind the king and also, even, namely ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) ć and also, even, namely to eat there bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. at the same time
Jr:48:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) seventh (dat) he/she/it-COME-ed son (nom) son (gen) Elasa/Eleasa (indecl); upon CHOOSE-ing (nom|voc) away from (+gen) race (gen) the (gen) king (gen) and ten men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) into (+acc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed there bread (acc) at the same time
Jr:48:1 Jr_48:1_1 Jr_48:1_2 Jr_48:1_3 Jr_48:1_4 Jr_48:1_5 Jr_48:1_6 Jr_48:1_7 Jr_48:1_8 Jr_48:1_9 Jr_48:1_10 Jr_48:1_11 Jr_48:1_12 Jr_48:1_13 Jr_48:1_14 Jr_48:1_15 Jr_48:1_16 Jr_48:1_17 Jr_48:1_18 Jr_48:1_19 Jr_48:1_20 Jr_48:1_21 Jr_48:1_22 Jr_48:1_23 Jr_48:1_24 Jr_48:1_25 Jr_48:1_26 Jr_48:1_27 Jr_48:1_28 Jr_48:1_29 Jr_48:1_30
Jr:48:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:2 καὶ ἀνέστη Ισμαηλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τῆς γῆς,
Jr:48:2 (Jeremiah 48:2 And Ismael rose up, and the ten men that were with him, and smote Godolias, whom the king of Babylon had appointed governor over the land,
Jr:48:2 Podczas gdy tam ucztowali wspólnie w Mispa, powstał Izmael, syn Netaniasza, oraz dziesięciu ludzi, których miał z sobą, i zamordowali mieczem Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Zabił więc tego, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. (Jr 41:2 BT_4)
Jr:48:2 καὶ ἀνέστη Ισμαηλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τῆς γῆς,
Jr:48:2 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ὁ ἡ τό δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:48:2 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Kto/, który/, który; by być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król Babilon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Jr:48:2 kai\ a)ne/stE *ismaEl kai\ oi( de/ka a)/ndres, oi(\ E)=san met’ au)tou=, kai\ e)pa/taXan to\n *godolian, o(\n kate/stEsen basileu\s *babulO=nos e)pi\ tE=s gE=s,
Jr:48:2 kai anestE ismaEl kai hoi deka andres, hoi Esan met’ autu, kai epataXan ton godolian, hon katestEsen basileus babylOnos epi tEs gEs,
Jr:48:2 C VHI_AAI3S N_NSM C RA_NPM M N3_NPM RR_NPM V9_IAI3P P RD_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N1T_ASM RR_ASM VHI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF P RA_GSF N1_GSF
Jr:48:2 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely the ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to smite the ć who/whom/which; to be to enable lay, render widowed king Babylon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Jr:48:2 and he/she/it-STand-ed-UP and the (nom) ten men, husbands (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-SMITE-ed the (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ENABLE-ed king (nom) Babylon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:48:2 Jr_48:2_1 Jr_48:2_2 Jr_48:2_3 Jr_48:2_4 Jr_48:2_5 Jr_48:2_6 Jr_48:2_7 Jr_48:2_8 Jr_48:2_9 Jr_48:2_10 Jr_48:2_11 Jr_48:2_12 Jr_48:2_13 Jr_48:2_14 Jr_48:2_15 Jr_48:2_16 Jr_48:2_17 Jr_48:2_18 Jr_48:2_19 Jr_48:2_20 Jr_48:2_21 Jr_48:2_22
Jr:48:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:3 καὶ πάντας τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας μετ’ αὐτοῦ ἐν Μασσηφα καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖ. –
Jr:48:3 (Jeremiah 48:3 and all the Jews that were with him in Massepha, and all the Chaldeans that were found there.
Jr:48:3 Nadto zabił Izmael wszystkich mieszkańców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Chaldejczyków, którzy tam przebywali, oraz żołnierzy. (Jr 41:3 BT_4)
Jr:48:3 καὶ πάντας τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας μετ’ αὐτοῦ ἐν Μασσηφα καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖ.
Jr:48:3 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ
Jr:48:3 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chaldejski By znajdować Tam
Jr:48:3 kai\ pa/ntas tou\s *ioudai/ous tou\s o)/ntas met’ au)tou= e)n *massEfa kai\ pa/ntas tou\s *CHaldai/ous tou\s eu(reTe/ntas e)kei=.
Jr:48:3 kai pantas tus iudaius tus ontas met’ autu en massEfa kai pantas tus CHaldaius tus heureTentas ekei.
Jr:48:3 C A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM V9_PAPAPM P RD_GSM P N_DS C A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM VC_APPAPM D
Jr:48:3 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Jewish the to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Chaldean the to find there
Jr:48:3 and all (acc) the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (acc) while being (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) and all (acc) the (acc) Chaldeans (acc) the (acc) upon being-FIND-ed (acc) there
Jr:48:3 Jr_48:3_1 Jr_48:3_2 Jr_48:3_3 Jr_48:3_4 Jr_48:3_5 Jr_48:3_6 Jr_48:3_7 Jr_48:3_8 Jr_48:3_9 Jr_48:3_10 Jr_48:3_11 Jr_48:3_12 Jr_48:3_13 Jr_48:3_14 Jr_48:3_15 Jr_48:3_16 Jr_48:3_17 Jr_48:3_18
Jr:48:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ πατάξαντος αὐτοῦ τὸν Γοδολιαν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἔγνω,
Jr:48:4 (Jeremiah 48:4 And it came to pass on the second day after he had smitten Godolias, and no man knew of it,
Jr:48:4 Następnego dnia po zamordowani Godoliasza, gdy nikt jeszcze o tym nie wiedział, (Jr 41:4 BT_4)
Jr:48:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ πατάξαντος αὐτοῦ τὸν Γοδολιαν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἔγνω,
Jr:48:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Jr:48:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Drugi By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Jr:48:4 kai\ e)ge/neto tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| pata/Xantos au)tou= to\n *godolian, kai\ a)/nTrOpos ou)k e)/gnO,
Jr:48:4 kai egeneto tE hEmera tE deutera pataXantos autu ton godolian, kai anTrOpos uk egnO,
Jr:48:4 C VBI_AMI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF VA_AAPGSM RD_GSM RA_ASM N1T_ASM C N2_NSM D VZI_AAI3S
Jr:48:4 and also, even, namely to become become, happen the day the second to smite he/she/it/same the ć and also, even, namely human οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Jr:48:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) upon SMITE-ing (gen) him/it/same (gen) the (acc) and human (nom) not he/she/it-KNOW-ed
Jr:48:4 Jr_48:4_1 Jr_48:4_2 Jr_48:4_3 Jr_48:4_4 Jr_48:4_5 Jr_48:4_6 Jr_48:4_7 Jr_48:4_8 Jr_48:4_9 Jr_48:4_10 Jr_48:4_11 Jr_48:4_12 Jr_48:4_13 Jr_48:4_14
Jr:48:4 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:5 καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι, καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτῶν τοῦ εἰσενεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου.
Jr:48:5 (Jeremiah 48:5 that there came men from Sychem, and from Salem, and from Samaria, even eighty men, having their beards shaven, and their clothes rent, and beating their breasts, and they had manna and frankincense in their hands, to bring them into the house of the Lord.
Jr:48:5 przyszli ludzie z Sychem, z Szilo i Samarii w liczbie osiemdziesięciu z ogolonymi brodami, rozdartymi szatami i pokryci nacięciami. Nieśli oni z sobą ofiary z pokarmów i kadzidło, by je złożyć w domu Pańskim. (Jr 41:5 BT_4)
Jr:48:5 καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι, καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτῶν τοῦ εἰσενεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου.
Jr:48:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό Συχέμ, ὁ and ἡ καί ἀπό Σαλήμ, ὁ καί ἀπό Σαμάρεια, -ας, ἡ ὀγδοή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί καί λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:48:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Shechem I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Salem I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samaria [okolica z] Osiemdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By golić I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:48:5 kai\ E)/lTosan a)/ndres a)po\ *suCHem kai\ a)po\ *salEm kai\ a)po\ *samarei/as, o)gdoE/konta a)/ndres, e)XurEme/noi pO/gOnas kai\ dierrEgme/noi ta\ i(ma/tia kai\ kopto/menoi, kai\ manaa kai\ li/banos e)n CHersi\n au)tO=n tou= ei)senegkei=n ei)s oi)=kon kuri/ou.
Jr:48:5 kai ElTosan andres apo syCHem kai apo salEm kai apo samareias, ogdoEkonta andres, eXyrEmenoi pOgOnas kai dierrEgmenoi ta himatia kai koptomenoi, kai manaa kai libanos en CHersin autOn tu eisenenkein eis oikon kyriu.
Jr:48:5 C VBI_AAI3P N3_NPM P N_GSF C P N_GSF C P N1A_GSF M N3_NPM VMI_XMPNPM N3W_APM C VMI_XMPNPM RA_APN N2N_APN C V1_PMPNPM C N_NS C N2_NSM P N3_DPF RD_GPM RA_GSN VB_AAN P N2_ASM N2_GSM
Jr:48:5 and also, even, namely to come man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Shechem and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Salem and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Samaria [region of] eighty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to shave ć and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely ć and also, even, namely frankincense; incense white gum, also Lebanon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:48:5 and they-COME-ed men, husbands (nom|voc) away from (+gen) Shechem (indecl) and away from (+gen) Salem (indecl) and away from (+gen) Samaria (gen) eighty men, husbands (nom|voc) having-been-SHAVE-ed (nom|voc) and having-been-RUPTURE-ed (nom|voc) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) and while being-CUT OFF-ed (nom|voc) and and frankincense (nom); incense (nom) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) the (gen) to-BRING IN into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:48:5 Jr_48:5_1 Jr_48:5_2 Jr_48:5_3 Jr_48:5_4 Jr_48:5_5 Jr_48:5_6 Jr_48:5_7 Jr_48:5_8 Jr_48:5_9 Jr_48:5_10 Jr_48:5_11 Jr_48:5_12 Jr_48:5_13 Jr_48:5_14 Jr_48:5_15 Jr_48:5_16 Jr_48:5_17 Jr_48:5_18 Jr_48:5_19 Jr_48:5_20 Jr_48:5_21 Jr_48:5_22 Jr_48:5_23 Jr_48:5_24 Jr_48:5_25 Jr_48:5_26 Jr_48:5_27 Jr_48:5_28 Jr_48:5_29 Jr_48:5_30 Jr_48:5_31 Jr_48:5_32 Jr_48:5_33
Jr:48:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:6 καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς Ισμαηλ· αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰσέλθετε πρὸς Γοδολιαν.
Jr:48:6 (Jeremiah 48:6 And Ismael went out to meet them; and they went on and wept: and he said to them, Come in to Godolias.
Jr:48:6 Izmael, syn Netaniasza, wyszedł im naprzeciw z Mispa, podczas gdy oni postępowali naprzód płacząc. Gdy ich spotkał, rzekł do nich: «Chodźcie do Godoliasza, syna Achikama!» (Jr 41:6 BT_4)
Jr:48:6 καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς Ισμαηλ· αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰσέλθετε πρὸς Γοδολιαν.
Jr:48:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός
Jr:48:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
Jr:48:6 kai\ e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin au)toi=s *ismaEl· au)toi\ e)poreu/onto kai\ e)/klaion, kai\ ei)=pen au)toi=s *ei)se/lTete pro\s *godolian.
Jr:48:6 kai eXElTen eis apantEsin autois ismaEl· autoi eporeuonto kai eklaion, kai eipen autois eiselTete pros godolian.
Jr:48:6 C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM N_NSM RD_NPM V1I_IMI3P C V1I_IAI3P C VBI_AAI3S RD_DPM VA_AAD2P P N1T_ASM
Jr:48:6 and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same ć he/she/it/same to go and also, even, namely to weep and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to enter toward (+acc,+gen,+dat) ć
Jr:48:6 and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) they/same (nom) they-were-being-GO-ed and I-was-WEEP-ing, they-were-WEEP-ing and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) do-ENTER-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat)
Jr:48:6 Jr_48:6_1 Jr_48:6_2 Jr_48:6_3 Jr_48:6_4 Jr_48:6_5 Jr_48:6_6 Jr_48:6_7 Jr_48:6_8 Jr_48:6_9 Jr_48:6_10 Jr_48:6_11 Jr_48:6_12 Jr_48:6_13 Jr_48:6_14 Jr_48:6_15 Jr_48:6_16
Jr:48:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:7 καὶ ἐγένετο εἰσελθόντων αὐτῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ἔσφαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ.
Jr:48:7 (Jeremiah 48:7 And it came to pass, when they had entered into the midst of the city, that he slew them and cast them into a pit.
Jr:48:7 Gdy zaś weszli do miasta, Izmael, syn Netaniasza, i ludzie, którzy z nim byli, zabili ich i wrzucili do cysterny. (Jr 41:7 BT_4)
Jr:48:7 καὶ ἐγένετο εἰσελθόντων αὐτῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ἔσφαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ.
Jr:48:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό
Jr:48:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Średni Miasto By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobrze/dół
Jr:48:7 kai\ e)ge/neto ei)selTo/ntOn au)tO=n ei)s to\ me/son tE=s po/leOs e)/sfaXen au)tou\s ei)s to\ fre/ar.
Jr:48:7 kai egeneto eiselTontOn autOn eis to meson tEs poleOs esfaXen autus eis to frear.
Jr:48:7 C VBI_AMI3S VB_AAPGPM RD_GPM P RA_ASN A1_ASN RA_GSF N3I_GSF VAI_AAI3S RD_APM P RA_ASN N3T_ASN
Jr:48:7 and also, even, namely to become become, happen to enter he/she/it/same into (+acc) the middle the city to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same into (+acc) the well/pit
Jr:48:7 and he/she/it-was-BECOME-ed let-them-ENTER! (classical), upon ENTER-ing (gen) them/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) he/she/it-SLAY-ed them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc)
Jr:48:7 Jr_48:7_1 Jr_48:7_2 Jr_48:7_3 Jr_48:7_4 Jr_48:7_5 Jr_48:7_6 Jr_48:7_7 Jr_48:7_8 Jr_48:7_9 Jr_48:7_10 Jr_48:7_11 Jr_48:7_12 Jr_48:7_13 Jr_48:7_14
Jr:48:7 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:8 καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκεῖ καὶ εἶπαν τῷ Ισμαηλ Μὴ ἀνέλῃς ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν ἀγρῷ, πυροὶ καὶ κριθαί, μέλι καὶ ἔλαιον· καὶ παρῆλθεν καὶ οὐκ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
Jr:48:8 (Jeremiah 48:8 But ten men were found there, and they said to Ismael, Slay us not: for we have treasures in the field, wheat and barley, honey and oil. So he passed by, and slew them not in the midst of their brethren.
Jr:48:8 Dziesięciu ludzi spośród tychże powiedziało jednak do Izmaela: «Nie zabijajcie nas, bo mamy w polu ukryte zapasy: pszenicę, jęczmień, oliwę i miód». Wstrzymał się więc, nie zabijając ich wraz z ich towarzyszami. (Jr 41:8 BT_4)
Jr:48:8 καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκεῖ καὶ εἶπαν τῷ Ισμαηλ Μὴ ἀνέλῃς ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν ἀγρῷ, πυροὶ καὶ κριθαί, μέλι καὶ ἔλαιον· καὶ παρῆλθεν καὶ οὐκ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
Jr:48:8 καί δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί κριθή, -ῆς, ἡ μέλι[τ], -ιτος, τό καί ἔλαιον, -ου, τό καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:48:8 I też, nawet, mianowicie Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By znajdować Tam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie By zabijać (zabijaj) Ja Ponieważ/tamto By iść; by być Ja Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By palić się I też, nawet, mianowicie Jęczmień Miód I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Brat; siostra On/ona/to/to samo
Jr:48:8 kai\ de/ka a)/ndres eu(re/TEsan e)kei= kai\ ei)=pan tO=| *ismaEl *mE\ a)ne/lE|s E(ma=s, o(/ti ei)si\n E(mi=n TEsauroi\ e)n a)grO=|, puroi\ kai\ kriTai/, me/li kai\ e)/laion· kai\ parE=lTen kai\ ou)k a)nei=len au)tou\s e)n me/sO| tO=n a)delfO=n au)tO=n.
Jr:48:8 kai deka andres heureTEsan ekei kai eipan tO ismaEl mE anelEs hEmas, hoti eisin hEmin TEsauroi en agrO, pyroi kai kriTai, meli kai elaion· kai parElTen kai uk aneilen autus en mesO tOn adelfOn autOn.
Jr:48:8 C M N3_NPM VC_API3P D C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM D VD_APS2S RP_AP C V9_PAI3P RP_DP N2_NPM P N2_DSM N2_NPM C N1_NPF N3_NSM C N2N_NSN C VBI_AAI3S C D VBI_AAI3S RD_APM P A1_DSM RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Jr:48:8 and also, even, namely ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to find there and also, even, namely to say/tell the ć not to kill (slay) I because/that to go; to be I treasure in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field to burn and also, even, namely barley honey and also, even, namely olive oil and also, even, namely to pass by go by, beside, or past and also, even, namely οὐχ before rough breathing to kill (slay) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the brother; sister he/she/it/same
Jr:48:8 and ten men, husbands (nom|voc) they-were-FIND-ed there and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) not you(sg)-should-KILL us (acc) because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are us (dat) treasures (nom|voc) in/among/by (+dat) field (dat) he/she/it-is-BURN-ing, you(sg)-are-being-BURN-ed, you(sg)-are-being-BURN-ed (classical), he/she/it-should-be-BURN-ing, you(sg)-should-be-being-BURN-ed, he/she/it-happens-to-be-BURN-ing (opt) and barley (nom|voc) honey (nom|acc|voc) and olive oil (nom|acc|voc) and he/she/it-PASS BY-ed and not he/she/it-KILL-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen)
Jr:48:8 Jr_48:8_1 Jr_48:8_2 Jr_48:8_3 Jr_48:8_4 Jr_48:8_5 Jr_48:8_6 Jr_48:8_7 Jr_48:8_8 Jr_48:8_9 Jr_48:8_10 Jr_48:8_11 Jr_48:8_12 Jr_48:8_13 Jr_48:8_14 Jr_48:8_15 Jr_48:8_16 Jr_48:8_17 Jr_48:8_18 Jr_48:8_19 Jr_48:8_20 Jr_48:8_21 Jr_48:8_22 Jr_48:8_23 Jr_48:8_24 Jr_48:8_25 Jr_48:8_26 Jr_48:8_27 Jr_48:8_28 Jr_48:8_29 Jr_48:8_30 Jr_48:8_31 Jr_48:8_32 Jr_48:8_33 Jr_48:8_34 Jr_48:8_35
Jr:48:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:9 καὶ τὸ φρέαρ, εἰς ὃ ἔρριψεν ἐκεῖ Ισμαηλ πάντας οὓς ἐπάταξεν, φρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ασα ἀπὸ προσώπου Βαασα βασιλέως Ισραηλ· τοῦτο ἐνέπλησεν Ισμαηλ τραυματιῶν.
Jr:48:9 (Jeremiah 48:9 Now the pit into which Ismael cast all whom he smote, is the great pit, which king Asa had made for fear of Baasa king of Israel: even this Ismael filled with slain men.
Jr:48:9 Cysterna zaś, do której wrzucił Izmael zwłoki zabitych ludzi, była tą wielką cysterną, jaką zbudował Asa przeciw Baszy, królowi izraelskiemu. Tę to cysternę Izmael, syn Netaniasza, napełnił pomordowanymi. (Jr 41:9 BT_4)
Jr:48:9 καὶ τὸ φρέαρ, εἰς ἔρριψεν ἐκεῖ Ισμαηλ πάντας οὓς ἐπάταξεν, φρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν ἐποίησεν βασιλεὺς Ασα ἀπὸ προσώπου Βαασα βασιλέως Ισραηλ· τοῦτο ἐνέπλησεν Ισμαηλ τραυματιῶν.
Jr:48:9 καί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) φρέαρ, φρέατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Jr:48:9 I też, nawet, mianowicie Dobrze/dół Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By uderzać Dobrze/dół Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Kto/, który/, który By czynić/rób Król Asa(pH) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Król Izrael To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Jr:48:9 kai\ to\ fre/ar, ei)s o(\ e)/rriPSen e)kei= *ismaEl pa/ntas ou(\s e)pa/taXen, fre/ar me/ga tou=to/ e)stin o(\ e)poi/Esen o( basileu\s *asa a)po\ prosO/pou *baasa basile/Os *israEl· tou=to e)ne/plEsen *ismaEl traumatiO=n.
Jr:48:9 kai to frear, eis ho erriPSen ekei ismaEl pantas hus epataXen, frear mega tuto estin ho epoiEsen ho basileus asa apo prosOpu baasa basileOs israEl· tuto eneplEsen ismaEl traumatiOn.
Jr:48:9 C RA_ASN N3T_ASN P RR_NSN VAI_AAI3S D N_NSM A3_APM RR_APM VAI_AAI3S N3T_NSN A1P_ASN RD_ASN V9_PAI3S RR_NSN VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N2N_GSN N_GSM N3V_GSM N_GSM RD_ASN VAI_AAI3S N_NSM N1T_GPM
Jr:48:9 and also, even, namely the well/pit into (+acc) who/whom/which to toss/fling/dump there ć every all, each, every, the whole of who/whom/which to smite well/pit great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be who/whom/which to do/make the king Asa(ph) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć king Israel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to satisfy fill up ć ć
Jr:48:9 and the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) into (+acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed there all (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SMITE-ed well/pit (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) Asa(ph) (indecl) away from (+gen) face (gen) king (gen) Israel (indecl) this (nom|acc) he/she/it-SATISFY-ed
Jr:48:9 Jr_48:9_1 Jr_48:9_2 Jr_48:9_3 Jr_48:9_4 Jr_48:9_5 Jr_48:9_6 Jr_48:9_7 Jr_48:9_8 Jr_48:9_9 Jr_48:9_10 Jr_48:9_11 Jr_48:9_12 Jr_48:9_13 Jr_48:9_14 Jr_48:9_15 Jr_48:9_16 Jr_48:9_17 Jr_48:9_18 Jr_48:9_19 Jr_48:9_20 Jr_48:9_21 Jr_48:9_22 Jr_48:9_23 Jr_48:9_24 Jr_48:9_25 Jr_48:9_26 Jr_48:9_27 Jr_48:9_28 Jr_48:9_29
Jr:48:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:10 καὶ ἀπέστρεψεν Ισμαηλ πάντα τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα εἰς Μασσηφα καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως, ἃς παρεκατέθετο ὁ ἀρχιμάγειρος τῷ Γοδολια υἱῷ Αχικαμ, καὶ ᾤχετο εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων. –
Jr:48:10 (Jeremiah 48:10 And Ismael brought back all the people that were left in Massepha, and the king’s daughter, whom the captain of the guard had committed in charge to Godolias the son of Achicam: and he went away beyond the children of Ammon.
Jr:48:10 Następnie uprowadził Izmael resztę ludu, który był w Mispa, oraz córki królewskie, które Nebuzaradan, dowódca gwardii, powierzył Godoliaszowi, synowi Achikama. Izmael, syn Nataniasza, zabrał ich z sobą i wyruszył, by przejść do Ammonitów. (Jr 41:10 BT_4)
Jr:48:10 καὶ ἀπέστρεψεν Ισμαηλ πάντα τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα εἰς Μασσηφα καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως, ἃς παρεκατέθετο ἀρχιμάγειρος τῷ Γοδολια υἱῷ Αχικαμ, καὶ ᾤχετο εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων.
Jr:48:10 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰς[1] καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ παρα·κατα·τίθημι [LXX] (ath. παρακατα+τιθ(ε)-/ath. παρα+κατα+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. παρακατα+θ(ε)-/ath. παρα+κατα+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πέραν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Jr:48:10 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Córka Król Kto/, który/, który Do ??? Syn I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) W poprzek Syn Piasek
Jr:48:10 kai\ a)pe/strePSen *ismaEl pa/nta to\n lao\n to\n kataleifTe/nta ei)s *massEfa kai\ ta\s Tugate/ras tou= basile/Os, a(/s parekate/Teto o( a)rCHima/geiros tO=| *godolia ui(O=| *aCHikam, kai\ O)/|CHeto ei)s to\ pe/ran ui(O=n *ammOn.
Jr:48:10 kai apestrePSen ismaEl panta ton laon ton kataleifTenta eis massEfa kai tas Tygateras tu basileOs, has parekateTeto ho arCHimageiros tO godolia hyiO aCHikam, kai OCHeto eis to peran hyiOn ammOn.
Jr:48:10 C VAI_AAI3S N_NSM A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VV_APPASM P N_AS C RA_APF N3_APF RA_GSM N3V_GSM RR_APF VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N1T_DSM N2_DSM N_GSM C V1I_IMI3S P RA_ASN D N2_GPM N_GS
Jr:48:10 and also, even, namely to turn away from ć every all, each, every, the whole of the people the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up into (+acc) ć and also, even, namely the daughter the king who/whom/which to ??? the ć the ć son ć and also, even, namely ć into (+acc) the across son sand
Jr:48:10 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc, nom|acc|voc) into (+acc) and the (acc) daughters (acc) the (gen) king (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-???-ed the (nom) the (dat) son (dat) and into (+acc) the (nom|acc) across sons (gen) sands (gen)
Jr:48:10 Jr_48:10_1 Jr_48:10_2 Jr_48:10_3 Jr_48:10_4 Jr_48:10_5 Jr_48:10_6 Jr_48:10_7 Jr_48:10_8 Jr_48:10_9 Jr_48:10_10 Jr_48:10_11 Jr_48:10_12 Jr_48:10_13 Jr_48:10_14 Jr_48:10_15 Jr_48:10_16 Jr_48:10_17 Jr_48:10_18 Jr_48:10_19 Jr_48:10_20 Jr_48:10_21 Jr_48:10_22 Jr_48:10_23 Jr_48:10_24 Jr_48:10_25 Jr_48:10_26 Jr_48:10_27 Jr_48:10_28 Jr_48:10_29 Jr_48:10_30 Jr_48:10_31
Jr:48:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:11 καὶ ἤκουσεν Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντα τὰ κακά, ἃ ἐποίησεν Ισμαηλ,
Jr:48:11 (Jeremiah 48:11 And Joanan the son of Caree, and all the leaders of the host that were with him, heard of all the evil deeds which Ismael had done.
Jr:48:11 Gdy usłyszał Jochanan, syn Kareacha, i inni dowódcy wojskowi, którzy z nim byli, o wszystkich zbrodniach, jakie popełnił Izmael, syn Netaniasza, (Jr 41:11 BT_4)
Jr:48:11 καὶ ἤκουσεν Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντα τὰ κακά, ἐποίησεν Ισμαηλ,
Jr:48:11 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:48:11 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Joanna; Joanan Syn I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który By czynić/rób
Jr:48:11 kai\ E)/kousen *iOanan ui(o\s *karEe kai\ pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs oi( met’ au)tou= pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)poi/Esen *ismaEl,
Jr:48:11 kai Ekusen iOanan hyios karEe kai pantes hoi hEgemones tEs dynameOs hoi met’ autu panta ta kaka, ha epoiEsen ismaEl,
Jr:48:11 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM P RD_GSM A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM
Jr:48:11 and also, even, namely to hear Joanna; Joanan son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to do/make ć
Jr:48:11 and he/she/it-HEAR-ed Joanna (acc); Joanan (indecl) son (nom) and all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
Jr:48:11 Jr_48:11_1 Jr_48:11_2 Jr_48:11_3 Jr_48:11_4 Jr_48:11_5 Jr_48:11_6 Jr_48:11_7 Jr_48:11_8 Jr_48:11_9 Jr_48:11_10 Jr_48:11_11 Jr_48:11_12 Jr_48:11_13 Jr_48:11_14 Jr_48:11_15 Jr_48:11_16 Jr_48:11_17 Jr_48:11_18 Jr_48:11_19 Jr_48:11_20
Jr:48:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:12 καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτῶν καὶ ᾤχοντο πολεμεῖν αὐτὸν καὶ εὗρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαων.
Jr:48:12 (Jeremiah 48:12 And they brought all their army, and went to fight against him, and found him near much water in Gabaon.
Jr:48:12 zebrali wszystkich ludzi i poszli walczyć z Izmaelem, synem Netaniasza. Spotkali go u wielkiego stawu w Gibeonie. (Jr 41:12 BT_4)
Jr:48:12 καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτῶν καὶ ᾤχοντο πολεμεῖν αὐτὸν καὶ εὗρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαων.
Jr:48:12 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό στρατό·πεδον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν
Jr:48:12 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Każdy Wojskowy obóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jr:48:12 kai\ E)/gagon a(/pan to\ strato/pedon au)tO=n kai\ O)/|CHonto polemei=n au)to\n kai\ eu(=ron au)to\n e)pi\ u(/datos pollou= e)n *gabaOn.
Jr:48:12 kai Egagon hapan to stratopedon autOn kai OCHonto polemein auton kai heuron auton epi hydatos pollu en gabaOn.
Jr:48:12 C VBI_AAI3P A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RD_GPM C V1I_IMI3P V2_PAN RD_ASM C VB_AAI3P RD_ASM P N3_GSN A1_GSM P N_DS
Jr:48:12 and also, even, namely to lead every the military camp he/she/it/same and also, even, namely ć to fight war he/she/it/same and also, even, namely to find he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jr:48:12 and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) military camp (nom|acc|voc) them/same (gen) and to-be-FIGHT-ing him/it/same (acc) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (gen) much (gen) in/among/by (+dat)
Jr:48:12 Jr_48:12_1 Jr_48:12_2 Jr_48:12_3 Jr_48:12_4 Jr_48:12_5 Jr_48:12_6 Jr_48:12_7 Jr_48:12_8 Jr_48:12_9 Jr_48:12_10 Jr_48:12_11 Jr_48:12_12 Jr_48:12_13 Jr_48:12_14 Jr_48:12_15 Jr_48:12_16 Jr_48:12_17 Jr_48:12_18
Jr:48:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:13 καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ισμαηλ τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως τῆς μετ’ αὐτοῦ,
Jr:48:13 (Jeremiah 48:13 And it came to pass, when all the people that was with Ismael saw Joanan, and the leaders of the host that was with him,
Jr:48:13 Wszystkich ludzi, którzy byli z Izmaelem ogarnęła radość, gdy ujrzeli Jochanana, syna Kareacha, wraz z innymi towarzyszącymi mu przywódcami. (Jr 41:13 BT_4)
Jr:48:13 καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον πᾶς λαὸς μετὰ Ισμαηλ τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως τῆς μετ’ αὐτοῦ,
Jr:48:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά ὁ ἡ τό Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:48:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:48:13 kai\ e)ge/neto o(/te ei)=don pa=s o( lao\s o( meta\ *ismaEl to\n *iOanan kai\ tou\s E(gemo/nas tE=s duna/meOs tE=s met’ au)tou=,
Jr:48:13 kai egeneto hote eidon pas ho laos ho meta ismaEl ton iOanan kai tus hEgemonas tEs dynameOs tEs met’ autu,
Jr:48:13 C VBI_AMI3S D VBI_AAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P N_GSM RA_ASM N_ASM C RA_APM N3N_APM RA_GSF N3I_GSF RA_GSF P RD_GSM
Jr:48:13 and also, even, namely to become become, happen when to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć the Joanna; Joanan and also, even, namely the governor [see hegemon] the ability the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:48:13 and he/she/it-was-BECOME-ed when I-SEE-ed, they-SEE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) the (acc) Joanna (acc); Joanan (indecl) and the (acc) governors (acc) the (gen) ability (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Jr:48:13 Jr_48:13_1 Jr_48:13_2 Jr_48:13_3 Jr_48:13_4 Jr_48:13_5 Jr_48:13_6 Jr_48:13_7 Jr_48:13_8 Jr_48:13_9 Jr_48:13_10 Jr_48:13_11 Jr_48:13_12 Jr_48:13_13 Jr_48:13_14 Jr_48:13_15 Jr_48:13_16 Jr_48:13_17 Jr_48:13_18 Jr_48:13_19 Jr_48:13_20
Jr:48:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:14 καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ιωαναν.
Jr:48:14 (Jeremiah 48:14 that they returned to Joanan.
Jr:48:14 Odwrócił się więc cały lud, który uprowadził Izmael z Mispa, i przeszedł znów do Jochanana, syna Kareacha. (Jr 41:14 BT_4)
Jr:48:14 καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ιωαναν.
Jr:48:14 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ
Jr:48:14 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Joanna; Joanan
Jr:48:14 kai\ a)ne/strePSan pro\s *iOanan.
Jr:48:14 kai anestrePSan pros iOanan.
Jr:48:14 C VAI_AAI3P P N_ASM
Jr:48:14 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) Joanna; Joanan
Jr:48:14 and they-UPSET-ed toward (+acc,+gen,+dat) Joanna (acc); Joanan (indecl)
Jr:48:14 Jr_48:14_1 Jr_48:14_2 Jr_48:14_3 Jr_48:14_4
Jr:48:14 x x x x
Jr:48:15 καὶ Ισμαηλ ἐσώθη σὺν ὀκτὼ ἀνθρώποις καὶ ᾤχετο πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων. –
Jr:48:15 (Jeremiah 48:15 But Ismael escaped with eight men and went to the children of Ammon.
Jr:48:15 Izmael zaś, syn Netaniasza, zbiegł wraz z ośmiu ludźmi przed Jochananem i odszedł do Ammonitów. (Jr 41:15 BT_4)
Jr:48:15 καὶ Ισμαηλ ἐσώθη σὺν ὀκτὼ ἀνθρώποις καὶ ᾤχετο πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων.
Jr:48:15 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύν ὀκτώ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Jr:48:15 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Razem z/włączając (+dat) Osiem Ludzki I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Piasek
Jr:48:15 kai\ *ismaEl e)sO/TE su\n o)ktO\ a)nTrO/pois kai\ O)/|CHeto pro\s tou\s ui(ou\s *ammOn.
Jr:48:15 kai ismaEl esOTE syn oktO anTrOpois kai OCHeto pros tus hyius ammOn.
Jr:48:15 C N_NSM VCI_API3S P M N2_DPM C V1I_IMI3S P RA_APM N2_APM N_GSM
Jr:48:15 and also, even, namely ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save together with/including (+dat) eight human and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) the son sand
Jr:48:15 and he/she/it-was-SAVE-ed together with/including (+dat) eight humans (dat) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) sands (gen)
Jr:48:15 Jr_48:15_1 Jr_48:15_2 Jr_48:15_3 Jr_48:15_4 Jr_48:15_5 Jr_48:15_6 Jr_48:15_7 Jr_48:15_8 Jr_48:15_9 Jr_48:15_10 Jr_48:15_11 Jr_48:15_12 Jr_48:15_13
Jr:48:15 x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:16 καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ, οὕς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ισμαηλ, δυνατοὺς ἄνδρας ἐν πολέμῳ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τοὺς εὐνούχους, οὓς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Γαβαων,
Jr:48:16 (Jeremiah 48:16 And Joanan, and all the leaders of the host that were with him, took all the remnant of the people, whom he had brought back from Ismael, mighty men in war, and the women, and the other property, and the eunuchs, whom they had brought back from Gabaon:
Jr:48:16 Jochanan, syn Kareacha, i inni towarzyszący mu dowódcy wojskowi zabrali więc resztę ludu, który uprowadził Izmael, syn Netaniasza, z Mispa po zabiciu Godoliasza, syna Achikama, mężczyzn, kobiety, dzieci jak i dworzan, których uprowadził z Gibeonu. (Jr 41:16 BT_4)
Jr:48:16 καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ, οὕς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ισμαηλ, δυνατοὺς ἄνδρας ἐν πολέμῳ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τοὺς εὐνούχους, οὓς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Γαβαων,
Jr:48:16 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό δυνατός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό
Jr:48:16 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Ludzie Kto/, który/, który By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} I też, nawet, mianowicie Eunuch Kto/, który/, który By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Jr:48:16 kai\ e)/laben *iOanan kai\ pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs oi( met’ au)tou= pa/ntas tou\s kataloi/pous tou= laou=, ou(/s a)pe/strePSen a)po\ *ismaEl, dunatou\s a)/ndras e)n pole/mO| kai\ ta\s gunai=kas kai\ ta\ loipa\ kai\ tou\s eu)nou/CHous, ou(\s a)pe/strePSen a)po\ *gabaOn,
Jr:48:16 kai elaben iOanan kai pantes hoi hEgemones tEs dynameOs hoi met’ autu pantas tus kataloipus tu lau, hus apestrePSen apo ismaEl, dynatus andras en polemO kai tas gynaikas kai ta loipa kai tus eunuCHus, hus apestrePSen apo gabaOn,
Jr:48:16 C VBI_AAI3S N_NSM C A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM P RD_GSM A3_APM RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM RR_APM VAI_AAI3S P N_GSM A1_APM N3_APM P N2_DSM C RA_APF N3K_APF C RA_APN A1_APN C RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI3S P N_GS
Jr:48:16 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Joanna; Joanan and also, even, namely every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the remaining the people who/whom/which to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć capable man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest and also, even, namely the eunuch who/whom/which to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Jr:48:16 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Joanna (acc); Joanan (indecl) and all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) all (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) capable ([Adj] acc) men, husbands (acc) in/among/by (+dat) war (dat) and the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) eunuchs (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen)
Jr:48:16 Jr_48:16_1 Jr_48:16_2 Jr_48:16_3 Jr_48:16_4 Jr_48:16_5 Jr_48:16_6 Jr_48:16_7 Jr_48:16_8 Jr_48:16_9 Jr_48:16_10 Jr_48:16_11 Jr_48:16_12 Jr_48:16_13 Jr_48:16_14 Jr_48:16_15 Jr_48:16_16 Jr_48:16_17 Jr_48:16_18 Jr_48:16_19 Jr_48:16_20 Jr_48:16_21 Jr_48:16_22 Jr_48:16_23 Jr_48:16_24 Jr_48:16_25 Jr_48:16_26 Jr_48:16_27 Jr_48:16_28 Jr_48:16_29 Jr_48:16_30 Jr_48:16_31 Jr_48:16_32 Jr_48:16_33 Jr_48:16_34 Jr_48:16_35 Jr_48:16_36 Jr_48:16_37 Jr_48:16_38
Jr:48:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:17 καὶ ᾤχοντο καὶ ἐκάθισαν ἐν Γαβηρωθ-χαμααμ τὴν πρὸς Βηθλεεμ τοῦ πορευθῆναι εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον
Jr:48:17 (Jeremiah 48:17 and they departed, and dwelt in Gaberoch-amaa, that is by Bethleem, to go into Egypt, for fear of the Chaldeans:
Jr:48:17 Wyruszyli w drogę i zatrzymali się w Gerut Kimham, w pobliżu Betlejem, by udać się w dalszą drogę do Egiptu, (Jr 41:17 BT_4)
Jr:48:17 καὶ ᾤχοντο καὶ ἐκάθισαν ἐν Γαβηρωθ-χαμααμ τὴν πρὸς Βηθλεεμ τοῦ πορευθῆναι εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον
Jr:48:17 καί καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πρός Βηθλέεμ, ἡ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:48:17 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Betlejem By iść By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
Jr:48:17 kai\ O)/|CHonto kai\ e)ka/Tisan e)n *gabErOT-CHamaam tE\n pro\s *bETleem tou= poreuTE=nai ei)selTei=n ei)s *ai)/gupton
Jr:48:17 kai OCHonto kai ekaTisan en gabErOT-CHamaam tEn pros bETleem tu poreuTEnai eiselTein eis aigypton
Jr:48:17 C V1I_IMI3P C VAI_AAI3P P N_DS RA_ASF P N_AS RA_GSN VC_APN VB_AAN P N2_ASF
Jr:48:17 and also, even, namely ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the toward (+acc,+gen,+dat) Bethlehem the to go to enter into (+acc) Egypt [country of]
Jr:48:17 and and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Bethlehem (indecl) the (gen) to-be-GO-ed to-ENTER into (+acc) Egypt (acc)
Jr:48:17 Jr_48:17_1 Jr_48:17_2 Jr_48:17_3 Jr_48:17_4 Jr_48:17_5 Jr_48:17_6 Jr_48:17_7 Jr_48:17_8 Jr_48:17_9 Jr_48:17_10 Jr_48:17_11 Jr_48:17_12 Jr_48:17_13 Jr_48:17_14
Jr:48:17 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:48:18 ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων, ὅτι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι ἐπάταξεν Ισμαηλ τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῇ γῇ.
Jr:48:18 (Jeremiah 48:18 for they were afraid of them, because Ismael had smitten Godolias, whom the king of Babylon made governor in the land.
Jr:48:18 dalej od Chaldejczyków. Bali się ich bowiem, gdyż Izmael, syn Netaniasza, zamordował Godoliasza, syna Achikama, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. (Jr 41:18 BT_4)
Jr:48:18 ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων, ὅτι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι ἐπάταξεν Ισμαηλ τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῇ γῇ.
Jr:48:18 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:48:18 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Chaldejski Ponieważ/tamto By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By uderzać Kto/, który/, który; by być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Jr:48:18 a)po\ prosO/pou tO=n *CHaldai/On, o(/ti e)fobE/TEsan a)po\ prosO/pou au)tO=n, o(/ti e)pa/taXen *ismaEl to\n *godolian, o(\n kate/stEsen basileu\s *babulO=nos e)n tE=| gE=|.
Jr:48:18 apo prosOpu tOn CHaldaiOn, hoti efobETEsan apo prosOpu autOn, hoti epataXen ismaEl ton godolian, hon katestEsen basileus babylOnos en tE gE.
Jr:48:18 P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM C VCI_API3P P N2N_GSN RD_GPM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N1T_ASM RR_ASM VHI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF P RA_DSF N1_DSF
Jr:48:18 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the Chaldean because/that to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because/that to smite ć the ć who/whom/which; to be to enable lay, render widowed king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Jr:48:18 away from (+gen) face (gen) the (gen) Chaldeans (gen) because/that they-were-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because/that he/she/it-SMITE-ed the (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ENABLE-ed king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Jr:48:18 Jr_48:18_1 Jr_48:18_2 Jr_48:18_3 Jr_48:18_4 Jr_48:18_5 Jr_48:18_6 Jr_48:18_7 Jr_48:18_8 Jr_48:18_9 Jr_48:18_10 Jr_48:18_11 Jr_48:18_12 Jr_48:18_13 Jr_48:18_14 Jr_48:18_15 Jr_48:18_16 Jr_48:18_17 Jr_48:18_18 Jr_48:18_19 Jr_48:18_20 Jr_48:18_21
Jr:48:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x