Jr:49:1 καὶ προσῆλθον πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαναν καὶ Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Jr:49:1 49:1 Then came all the leaders of the host, and Joanan, and Azarias the son of Maasaeas, and all the people great and small,
Jr:49:1 Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Jochananem, synem Kareacha, i Jezaniaszem, synem Hoszajasza, oraz cały lud od małego do wielkiego przyszli (Jr 42:1 BT_4)
Jr:49:1 Καὶ προσῆλθον πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαναν καὶ Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ πᾶς λαὸς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Jr:49:1 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:49:1 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki
Jr:49:1 *kai\ prosE=lTon pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs kai\ *iOanan kai\ *aDZarias ui(o\s *maasaiou kai\ pa=s o( lao\s a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou
Jr:49:1 kai prosElTon pantes hoi hEgemones tEs dynameOs kai iOanan kai aDZarias hyios maasaiu kai pas ho laos apo mikru heOs megalu
Jr:49:1 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF C N_NSM C N1T_NSM N2_NSM N1T_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P A1A_GSM P A1_GSM
Jr:49:1 and also, even, namely to approach every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability and also, even, namely Joanna; Joanan and also, even, namely ć son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great
Jr:49:1 and I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) and Joanna (acc); Joanan (indecl) and son (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen)
Jr:49:1 Jr_49:1_1 Jr_49:1_2 Jr_49:1_3 Jr_49:1_4 Jr_49:1_5 Jr_49:1_6 Jr_49:1_7 Jr_49:1_8 Jr_49:1_9 Jr_49:1_10 Jr_49:1_11 Jr_49:1_12 Jr_49:1_13 Jr_49:1_14 Jr_49:1_15 Jr_49:1_16 Jr_49:1_17 Jr_49:1_18 Jr_49:1_19 Jr_49:1_20 Jr_49:1_21
Jr:49:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:2 πρὸς Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ εἶπαν αὐτῷ Πεσέτω δὴ τὸ ἔλεος ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου καὶ πρόσευξαι πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τῶν καταλοίπων τούτων, ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν, καθὼς οἱ ὀφθαλμοί σου βλέπουσιν·
Jr:49:2 (Jeremiah 49:2 to Jeremias the prophet, and said to him, Let now our supplication come before thy face, and pray thou to the Lord thy God for this remnant; for we are left few out of many, as thine eyes see.
Jr:49:2 i powiedzieli do proroka Jeremiasza: «Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie! Módl się za nami do twojego Pana Boga, za całą tę resztę - bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas sam widzisz - (Jr 42:2 BT_4)
Jr:49:2 πρὸς Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ εἶπαν αὐτῷ Πεσέτω δὴ τὸ ἔλεος ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου καὶ πρόσευξαι πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τῶν καταλοίπων τούτων, ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν, καθὼς οἱ ὀφθαλμοί σου βλέπουσιν·
Jr:49:2 πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δή ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὀλίγος -η -ον ἀπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καθ·ώς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Jr:49:2 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Naprawdę Litość Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pozostawanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Mało [zobacz oligarchię] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć
Jr:49:2 pro\s *ieremian to\n profE/tEn kai\ ei)=pan au)tO=| *pese/tO dE\ to\ e)/leos E(mO=n kata\ pro/sOpo/n sou kai\ pro/seuXai pro\s ku/rion to\n Teo/n sou peri\ tO=n kataloi/pOn tou/tOn, o(/ti katelei/fTEmen o)li/goi a)po\ pollO=n, kaTO\s oi( o)fTalmoi/ sou ble/pousin·
Jr:49:2 pros ieremian ton profEtEn kai eipan autO pesetO dE to eleos hEmOn kata prosOpon su kai proseuXai pros kyrion ton Teon su peri tOn kataloipOn tutOn, hoti kateleifTEmen oligoi apo pollOn, kaTOs hoi ofTalmoi su blepusin·
Jr:49:2 P N1T_ASM RA_ASM N1M_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM VB_AAD3S x RA_ASN N3E_ASN RP_GP P N2N_ASN RP_GS C VA_AAN P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GPM A1B_GPM RD_GPM C VVI_API1P A1_NPM P A1_GPM D RA_NPM N2_NPM RP_GS V1_PAI3P
Jr:49:2 toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah the prophet and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. indeed the mercy I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) about (+acc,+gen) the remaining this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up little [see oligarchy] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing much as accordingly [according to how/in accordance with how] the eye you; your/yours(sg) to see
Jr:49:2 toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) the (acc) prophet (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) let-him/her/it-FALL! indeed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-PRAY-ed! toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) about (+acc,+gen) the (gen) remaining ([Adj] gen) these (gen) because/that we-were-LEAVE-ed-BEHIND few (nom|voc) away from (+gen) many (gen) as accordingly the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-are-SEE-ing, while SEE-ing (dat)
Jr:49:2 Jr_49:2_1 Jr_49:2_2 Jr_49:2_3 Jr_49:2_4 Jr_49:2_5 Jr_49:2_6 Jr_49:2_7 Jr_49:2_8 Jr_49:2_9 Jr_49:2_10 Jr_49:2_11 Jr_49:2_12 Jr_49:2_13 Jr_49:2_14 Jr_49:2_15 Jr_49:2_16 Jr_49:2_17 Jr_49:2_18 Jr_49:2_19 Jr_49:2_20 Jr_49:2_21 Jr_49:2_22 Jr_49:2_23 Jr_49:2_24 Jr_49:2_25 Jr_49:2_26 Jr_49:2_27 Jr_49:2_28 Jr_49:2_29 Jr_49:2_30 Jr_49:2_31 Jr_49:2_32 Jr_49:2_33 Jr_49:2_34 Jr_49:2_35 Jr_49:2_36
Jr:49:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:3 καὶ ἀναγγειλάτω ἡμῖν κύριος ὁ θεός σου τὴν ὁδόν, ᾗ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ, καὶ λόγον, ὃν ποιήσομεν.
Jr:49:3 (Jeremiah 49:3 And let the Lord thy God declare to us the way wherein we should walk, and the thing which we should do.
Jr:49:3 aby twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy czynić». (Jr 42:3 BT_4)
Jr:49:3 καὶ ἀναγγειλάτω ἡμῖν κύριος θεός σου τὴν ὁδόν, πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ, καὶ λόγον, ὃν ποιήσομεν.
Jr:49:3 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:49:3 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By czynić/rób
Jr:49:3 kai\ a)naggeila/tO E(mi=n ku/rios o( Teo/s sou tE\n o(do/n, E(=| poreuso/meTa e)n au)tE=|, kai\ lo/gon, o(\n poiE/somen.
Jr:49:3 kai anangeilatO hEmin kyrios ho Teos su tEn hodon, hE poreusomeTa en autE, kai logon, hon poiEsomen.
Jr:49:3 C VA_AAD3S RP_DP N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASF N2_ASF RR_DSF VF_FMI1P P RD_DSF C N2_ASM RR_ASM VF_FAI1P
Jr:49:3 and also, even, namely to proclaim proclaim, report I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the way/road who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to do/make
Jr:49:3 and let-him/her/it-PROCLAIM! us (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) way/road (acc) who/whom/which (dat) we-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) we-will-DO/MAKE
Jr:49:3 Jr_49:3_1 Jr_49:3_2 Jr_49:3_3 Jr_49:3_4 Jr_49:3_5 Jr_49:3_6 Jr_49:3_7 Jr_49:3_8 Jr_49:3_9 Jr_49:3_10 Jr_49:3_11 Jr_49:3_12 Jr_49:3_13 Jr_49:3_14 Jr_49:3_15 Jr_49:3_16 Jr_49:3_17
Jr:49:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιερεμιας Ἤκουσα, ἰδοὺ ἐγὼ προσεύξομαι πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν κατὰ τοὺς λόγους ὑμῶν· καὶ ἔσται, ὁ λόγος, ὃν ἂν ἀποκριθήσεται κύριος, ἀναγγελῶ ὑμῖν, οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν ῥῆμα.
Jr:49:4 (Jeremiah 49:4 And Jeremias said to them, I have heard you; behold, I will pray for you to the Lord our God, according to your words; and it shall come to pass, that whatsoever word the Lord God shall answer, I will declare it to you; I will not hide anything from you.
Jr:49:4 Prorok Jeremiasz odpowiedział im: «Dobrze! Będę się modlił do waszego Pana Boga, zgodnie z waszym życzeniem. Każde słowo, jakie mi Pan powie o was, oznajmię wam, nie tając przed wami niczego». (Jr 42:4 BT_4)
Jr:49:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιερεμιας Ἤκουσα, ἰδοὺ ἐγὼ προσεύξομαι πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν κατὰ τοὺς λόγους ὑμῶν· καὶ ἔσται, λόγος, ὃν ἂν ἀποκριθήσεται κύριος, ἀναγγελῶ ὑμῖν, οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν ῥῆμα.
Jr:49:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Jr:49:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeremiasz By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty I też, nawet, mianowicie By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By odpowiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Jr:49:4 kai\ ei)=pen au)toi=s *ieremias *)/Ekousa, i)dou\ e)gO\ proseu/Xomai pro\s ku/rion to\n Teo\n E(mO=n kata\ tou\s lo/gous u(mO=n· kai\ e)/stai, o( lo/gos, o(\n a)/n a)pokriTE/setai ku/rios, a)naggelO= u(mi=n, ou) mE\ kru/PSO a)f’ u(mO=n r(E=ma.
Jr:49:4 kai eipen autois ieremias Ekusa, idu egO proseuXomai pros kyrion ton Teon hEmOn kata tus logus hymOn· kai estai, ho logos, hon an apokriTEsetai kyrios, anangelO hymin, u mE kryPSO af’ hymOn rEma.
Jr:49:4 C VBI_AAI3S RD_DPM N1T_NSM VAI_AAI1S I RP_NS VF_FMI1S P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP P RA_APM N2_APM RP_GP C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RR_ASM x VC_FPI3S N2_NSM VF2_FAI1S RP_DP D D VA_AAS1S P RP_GP N3M_ASN
Jr:49:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Jeremiah to have come I have come. I have arrived.; to hear to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you and also, even, namely to be the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be ever (if ever) to answer lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to proclaim proclaim, report you οὐχ before rough breathing not to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you declaration statement, utterance
Jr:49:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Jeremiah (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) words (acc) you(pl) (gen) and he/she/it-will-be the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-will-be-ANSWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(pl) (dat) not not I-will-HIDE, I-should-HIDE away from (+gen) you(pl) (gen) declaration (nom|acc|voc)
Jr:49:4 Jr_49:4_1 Jr_49:4_2 Jr_49:4_3 Jr_49:4_4 Jr_49:4_5 Jr_49:4_6 Jr_49:4_7 Jr_49:4_8 Jr_49:4_9 Jr_49:4_10 Jr_49:4_11 Jr_49:4_12 Jr_49:4_13 Jr_49:4_14 Jr_49:4_15 Jr_49:4_16 Jr_49:4_17 Jr_49:4_18 Jr_49:4_19 Jr_49:4_20 Jr_49:4_21 Jr_49:4_22 Jr_49:4_23 Jr_49:4_24 Jr_49:4_25 Jr_49:4_26 Jr_49:4_27 Jr_49:4_28 Jr_49:4_29 Jr_49:4_30 Jr_49:4_31 Jr_49:4_32 Jr_49:4_33
Jr:49:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:5 καὶ αὐτοὶ εἶπαν τῷ Ιερεμια Ἔστω κύριος ἐν ἡμῖν εἰς μάρτυρα δίκαιον καὶ πιστόν, εἰ μὴ κατὰ πάντα τὸν λόγον, ὃν ἂν ἀποστείλῃ σε κύριος πρὸς ἡμᾶς, οὕτως ποιήσομεν·
Jr:49:5 (Jeremiah 49:5 And they said to Jeremias, Let the Lord be between us for a just and faithful witness, if we do not according to every word which the Lord shall send to us.
Jr:49:5 Oni zaś rzekli do Jeremiasza: «Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego, co Pan, twój Bóg, objawi dla nas. (Jr 42:5 BT_4)
Jr:49:5 καὶ αὐτοὶ εἶπαν τῷ Ιερεμια Ἔστω κύριος ἐν ἡμῖν εἰς μάρτυρα δίκαιον καὶ πιστόν, εἰ μὴ κατὰ πάντα τὸν λόγον, ὃν ἂν ἀποστείλῃ σε κύριος πρὸς ἡμᾶς, οὕτως ποιήσομεν·
Jr:49:5 καί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν δίκαιος -αία -ον καί πιστός -ή -όν εἰ μή κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:49:5 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jeremiasz By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Do (+przyspieszenie) Dowód Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Wierny trusthworthy Jeżeli Nie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) zamawiać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Jr:49:5 kai\ au)toi\ ei)=pan tO=| *ieremia *)/estO ku/rios e)n E(mi=n ei)s ma/rtura di/kaion kai\ pisto/n, ei) mE\ kata\ pa/nta to\n lo/gon, o(\n a)/n a)postei/lE| se ku/rios pro\s E(ma=s, ou(/tOs poiE/somen·
Jr:49:5 kai autoi eipan tO ieremia estO kyrios en hEmin eis martyra dikaion kai piston, ei mE kata panta ton logon, hon an aposteilE se kyrios pros hEmas, hutOs poiEsomen·
Jr:49:5 C RD_NPM VAI_AAI3P RA_DSM N1T_DSM V9_PAD3S N2_NSM P RP_DP P N3_ASM A1A_ASM C A1_ASM C D P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AAS3S RP_AS N2_NSM P RP_AP D VF_FAI1P
Jr:49:5 and also, even, namely he/she/it/same to say/tell the Jeremiah to cause to stand; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I into (+acc) witness just righteous, just and also, even, namely faithful trusthworthy if not down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be ever (if ever) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Jr:49:5 and they/same (nom) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) Jeremiah (voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) us (dat) into (+acc) witness (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and faithful ([Adj] acc, nom|acc|voc) if not down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-ORDER FORTH, you(sg)-should-be-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) thusly/like this we-will-DO/MAKE
Jr:49:5 Jr_49:5_1 Jr_49:5_2 Jr_49:5_3 Jr_49:5_4 Jr_49:5_5 Jr_49:5_6 Jr_49:5_7 Jr_49:5_8 Jr_49:5_9 Jr_49:5_10 Jr_49:5_11 Jr_49:5_12 Jr_49:5_13 Jr_49:5_14 Jr_49:5_15 Jr_49:5_16 Jr_49:5_17 Jr_49:5_18 Jr_49:5_19 Jr_49:5_20 Jr_49:5_21 Jr_49:5_22 Jr_49:5_23 Jr_49:5_24 Jr_49:5_25 Jr_49:5_26 Jr_49:5_27 Jr_49:5_28 Jr_49:5_29
Jr:49:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:6 καὶ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν κακόν, τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, οὗ ἡμεῖς ἀποστέλλομέν σε πρὸς αὐτόν, ἀκουσόμεθα, ἵνα βέλτιον ἡμῖν γένηται, ὅτι ἀκουσόμεθα τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν. –
Jr:49:6 (Jeremiah 49:6 And whether it be good, or whether it be evil, we will hearken to the voice of the Lord our God, to whom we send thee; that it may be well with us, because we shall hearken to the voice of the Lord our God.
Jr:49:6 Czy będzie to dobre, czy złe, usłuchamy głosu naszego Pana Boga, do którego cię posyłamy, aby się nam dobrze powodziło, gdyż posłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego». (Jr 42:6 BT_4)
Jr:49:6 καὶ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν κακόν, τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, οὗ ἡμεῖς ἀποστέλλομέν σε πρὸς αὐτόν, ἀκουσόμεθα, ἵνα βέλτιον ἡμῖν γένηται, ὅτι ἀκουσόμεθα τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Jr:49:6 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐάν (εἰ ἄν) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἵνα βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:49:6 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Niegodziwie by czynić źle Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ja zamawiać Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć żeby / ażeby / bo Lepiej Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ponieważ/tamto By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:49:6 kai\ e)a\n a)gaTo\n kai\ e)a\n kako/n, tE\n fOnE\n kuri/ou tou= Teou= E(mO=n, ou(= E(mei=s a)poste/llome/n se pro\s au)to/n, a)kouso/meTa, i(/na be/ltion E(mi=n ge/nEtai, o(/ti a)kouso/meTa tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Jr:49:6 kai ean agaTon kai ean kakon, tEn fOnEn kyriu tu Teu hEmOn, hu hEmeis apostellomen se pros auton, akusomeTa, hina beltion hEmin genEtai, hoti akusomeTa tEs fOnEs kyriu tu Teu hEmOn.
Jr:49:6 C C A1_ASM C C A1_ASM RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RR_GSM RP_NP V1_PAI1P RP_AS P RD_ASM VF_FMI1P C A3C_NSN RP_DP VB_AMS3S C VF_FMI1P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Jr:49:6 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] wickedly to do evil the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell better I to become become, happen because/that to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:49:6 and if-ever good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and if-ever wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) sound/voice (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) where; who/whom/which (gen) we (nom) we-are-ORDER FORTH-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) we-will-be-HEAR-ed so that / in order to /because better ([Adj] nom|acc|voc, voc) us (dat) he/she/it-should-be-BECOME-ed because/that we-will-be-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Jr:49:6 Jr_49:6_1 Jr_49:6_2 Jr_49:6_3 Jr_49:6_4 Jr_49:6_5 Jr_49:6_6 Jr_49:6_7 Jr_49:6_8 Jr_49:6_9 Jr_49:6_10 Jr_49:6_11 Jr_49:6_12 Jr_49:6_13 Jr_49:6_14 Jr_49:6_15 Jr_49:6_16 Jr_49:6_17 Jr_49:6_18 Jr_49:6_19 Jr_49:6_20 Jr_49:6_21 Jr_49:6_22 Jr_49:6_23 Jr_49:6_24 Jr_49:6_25 Jr_49:6_26 Jr_49:6_27 Jr_49:6_28 Jr_49:6_29 Jr_49:6_30 Jr_49:6_31 Jr_49:6_32
Jr:49:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:7 καὶ ἐγενήθη μετὰ δέκα ἡμέρας ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν.
Jr:49:7 (Jeremiah 49:7 And it came to pass after ten days, that the word of the Lord came to Jeremias.
Jr:49:7 Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo. (Jr 42:7 BT_4)
Jr:49:7 καὶ ἐγενήθη μετὰ δέκα ἡμέρας ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν.
Jr:49:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά δέκα ἡμέρα, -ας -ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ
Jr:49:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziesięć Dzień By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz
Jr:49:7 kai\ e)genE/TE meta\ de/ka E(me/ras e)genE/TE lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian.
Jr:49:7 kai egenETE meta deka hEmeras egenETE logos kyriu pros ieremian.
Jr:49:7 C VCI_API3S P M N1A_APF VCI_API3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM
Jr:49:7 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ten day to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah
Jr:49:7 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) ten day (gen), days (acc) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc)
Jr:49:7 Jr_49:7_1 Jr_49:7_2 Jr_49:7_3 Jr_49:7_4 Jr_49:7_5 Jr_49:7_6 Jr_49:7_7 Jr_49:7_8 Jr_49:7_9 Jr_49:7_10
Jr:49:7 x x x x x x x x x x
Jr:49:8 καὶ ἐκάλεσεν τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Jr:49:8 (Jeremiah 49:8 And he called Joanan, and the leaders of the host, and all the people from the least even to the greatest,
Jr:49:8 Zwołał więc Jeremiasz Jochanana, syna Kareacha, wszystkich dowódców wojskowych, którzy mu towarzyszyli, oraz cały lud, od małego do wielkiego (Jr 42:8 BT_4)
Jr:49:8 καὶ ἐκάλεσεν τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Jr:49:8 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:49:8 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki
Jr:49:8 kai\ e)ka/lesen to\n *iOanan kai\ tou\s E(gemo/nas tE=s duna/meOs kai\ pa/nta to\n lao\n a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou
Jr:49:8 kai ekalesen ton iOanan kai tus hEgemonas tEs dynameOs kai panta ton laon apo mikru heOs megalu
Jr:49:8 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_APM N3N_APM RA_GSF N3I_GSF C A3_ASM RA_ASM N2_ASM P A1A_GSM P A1_GSM
Jr:49:8 and also, even, namely to call call the Joanna; Joanan and also, even, namely the governor [see hegemon] the ability and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great
Jr:49:8 and he/she/it-CALL-ed the (acc) Joanna (acc); Joanan (indecl) and the (acc) governors (acc) the (gen) ability (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen)
Jr:49:8 Jr_49:8_1 Jr_49:8_2 Jr_49:8_3 Jr_49:8_4 Jr_49:8_5 Jr_49:8_6 Jr_49:8_7 Jr_49:8_8 Jr_49:8_9 Jr_49:8_10 Jr_49:8_11 Jr_49:8_12 Jr_49:8_13 Jr_49:8_14 Jr_49:8_15 Jr_49:8_16 Jr_49:8_17
Jr:49:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος
Jr:49:9 (Jeremiah 49:9 and he said to them, Thus saith the Lord;
Jr:49:9 i powiedział do nich: «To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, by przedstawił Mu waszą prośbę. (Jr 42:9 BT_4)
Jr:49:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος
Jr:49:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:49:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:49:9 kai\ ei)=pen au)toi=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios
Jr:49:9 kai eipen autois hutOs eipen kyrios
Jr:49:9 C VBI_AAI3S RD_DPM D VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:49:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:49:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:49:9 Jr_49:9_1 Jr_49:9_2 Jr_49:9_3 Jr_49:9_4 Jr_49:9_5 Jr_49:9_6
Jr:49:9 x x x x x x
Jr:49:10 Ἐὰν καθίσαντες καθίσητε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, οἰκοδομήσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ καθέλω καὶ φυτεύσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω· ὅτι ἀναπέπαυμαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς, οἷς ἐποίησα ὑμῖν.
Jr:49:10 (Jeremiah 49:10 If ye will indeed dwell in this land, I will build you, and will not pull you down, but will plant you, and in no wise pluck you up: for I have ceased from the calamities which I brought upon you.
Jr:49:10 Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię was, a nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę; ogarnął Mnie bowiem żal nad nieszczęściem, jakie wam uczyniłem. (Jr 42:10 BT_4)
Jr:49:10 Ἐὰν καθίσαντες καθίσητε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, οἰκοδομήσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ καθέλω καὶ φυτεύσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω· ὅτι ἀναπέπαυμαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς, οἷς ἐποίησα ὑμῖν.
Jr:49:10 ἐάν (εἰ ἄν) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὅτι ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:49:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Ponieważ/tamto By odświeżać się powracaj do życia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który By czynić/rób Ty
Jr:49:10 *)ea\n kaTi/santes kaTi/sEte e)n tE=| gE=| tau/tE|, oi)kodomE/sO u(ma=s kai\ ou) mE\ kaTe/lO kai\ futeu/sO u(ma=s kai\ ou) mE\ e)kti/lO· o(/ti a)nape/paumai e)pi\ toi=s kakoi=s, oi(=s e)poi/Esa u(mi=n.
Jr:49:10 ean kaTisantes kaTisEte en tE gE tautE, oikodomEsO hymas kai u mE kaTelO kai fyteusO hymas kai u mE ektilO· hoti anapepaumai epi tois kakois, hois epoiEsa hymin.
Jr:49:10 C VA_AAPNPM VA_AAS2P P RA_DSF N1_DSF RD_DSF VF_FAI1S RP_AP C D D VB_AAS1S C VA_AAS1S RP_AP C D D V1_PAI1S C VM_XMI1S P RA_DPM A1_DPM RR_DPM VAI_AAI1S RP_DP
Jr:49:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify you and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take down purge and also, even, namely to ??? you and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć because/that to refresh revive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to do/make you
Jr:49:10 if-ever upon SIT DOWN-ing (nom|voc) you(pl)-should-SIT DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat) I-will-BUILD/EDIFY, I-should-BUILD/EDIFY you(pl) (acc) and not not I-will-TAKE-DOWN, I-should-TAKE-DOWN and I-will-???, I-should-??? you(pl) (acc) and not not because/that I-have-been-REFRESH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) who/whom/which (dat) I-DO/MAKE-ed you(pl) (dat)
Jr:49:10 Jr_49:10_1 Jr_49:10_2 Jr_49:10_3 Jr_49:10_4 Jr_49:10_5 Jr_49:10_6 Jr_49:10_7 Jr_49:10_8 Jr_49:10_9 Jr_49:10_10 Jr_49:10_11 Jr_49:10_12 Jr_49:10_13 Jr_49:10_14 Jr_49:10_15 Jr_49:10_16 Jr_49:10_17 Jr_49:10_18 Jr_49:10_19 Jr_49:10_20 Jr_49:10_21 Jr_49:10_22 Jr_49:10_23 Jr_49:10_24 Jr_49:10_25 Jr_49:10_26 Jr_49:10_27 Jr_49:10_28
Jr:49:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:11 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου βασιλέως Βαβυλῶνος, οὗ ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ· μὴ φοβηθῆτε, φησὶν κύριος, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαι ὑμᾶς καὶ σῴζειν ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ·
Jr:49:11 (Jeremiah 49:11 Be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid; be not afraid of him, saith the Lord: for I am with you, to deliver you, and save you out of their hand.
Jr:49:11 Nie obawiajcie się króla babilońskiego, przed którym drżycie. Nie bójcie się go - wyrocznia Pana - bo Ja jestem z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki. (Jr 42:11 BT_4)
Jr:49:11 μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου βασιλέως Βαβυλῶνος, οὗ ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ· μὴ φοβηθῆτε, φησὶν κύριος, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαι ὑμᾶς καὶ σῴζειν ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ·
Jr:49:11 μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:49:11 Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Król Babilon Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ty By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Nie By bać się By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Ja By iść; by być By wyjmować Ty I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Jr:49:11 mE\ fobETE=te a)po\ prosO/pou basile/Os *babulO=nos, ou(= u(mei=s fobei=sTe a)po\ prosO/pou au)tou=· mE\ fobETE=te, fEsi\n ku/rios, o(/ti meT’ u(mO=n e)gO/ ei)mi tou= e)Xairei=sTai u(ma=s kai\ sO/|DZein u(ma=s e)k CHeiro\s au)tou=·
Jr:49:11 mE fobETEte apo prosOpu basileOs babylOnos, hu hymeis fobeisTe apo prosOpu autu· mE fobETEte, fEsin kyrios, hoti meT’ hymOn egO eimi tu eXaireisTai hymas kai sODZein hymas ek CHeiros autu·
Jr:49:11 D VC_APS2P P N2N_GSN N3V_GSM N3W_GSF RR_GSM RP_NP V2_PMI2P P N2N_GSN RD_GSM D VC_APS2P V6_PAI3S N2_NSM C P RP_GP RP_NS V9_PAI1S RA_GSN V2_PMN RP_AP C V1_PAN RP_AP P N3_GSF RD_GSM
Jr:49:11 not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face king Babylon where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which you to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same not to fear to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you I to go; to be the to take out you and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same
Jr:49:11 not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) king (gen) Babylon (gen) where; who/whom/which (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen) to-be-being-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) and to-be-SAVE-ing you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen)
Jr:49:11 Jr_49:11_1 Jr_49:11_2 Jr_49:11_3 Jr_49:11_4 Jr_49:11_5 Jr_49:11_6 Jr_49:11_7 Jr_49:11_8 Jr_49:11_9 Jr_49:11_10 Jr_49:11_11 Jr_49:11_12 Jr_49:11_13 Jr_49:11_14 Jr_49:11_15 Jr_49:11_16 Jr_49:11_17 Jr_49:11_18 Jr_49:11_19 Jr_49:11_20 Jr_49:11_21 Jr_49:11_22 Jr_49:11_23 Jr_49:11_24 Jr_49:11_25 Jr_49:11_26 Jr_49:11_27 Jr_49:11_28 Jr_49:11_29 Jr_49:11_30
Jr:49:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:12 καὶ δώσω ὑμῖν ἔλεος καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς καὶ ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.
Jr:49:12 (Jeremiah 49:12 And I will grant you mercy, and pity you, and will restore you to your land.
Jr:49:12 Okażę wam miłosierdzie, tak że się zlituje nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej ziemi. (Jr 42:12 BT_4)
Jr:49:12 καὶ δώσω ὑμῖν ἔλεος καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς καὶ ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.
Jr:49:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:49:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Litość I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ty I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty
Jr:49:12 kai\ dO/sO u(mi=n e)/leos kai\ e)leE/sO u(ma=s kai\ e)pistre/PSO u(ma=s ei)s tE\n gE=n u(mO=n.
Jr:49:12 kai dOsO hymin eleos kai eleEsO hymas kai epistrePSO hymas eis tEn gEn hymOn.
Jr:49:12 C VF_FAI1S RP_DP N3E_ASN C VF_FAI1S RP_AP C VF_FAI1S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RP_GP
Jr:49:12 and also, even, namely to give you mercy and also, even, namely to show mercy you and also, even, namely to turn around you into (+acc) the earth/land you
Jr:49:12 and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) mercy (nom, nom|acc|voc) and I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY you(pl) (acc) and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND you(pl) (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen)
Jr:49:12 Jr_49:12_1 Jr_49:12_2 Jr_49:12_3 Jr_49:12_4 Jr_49:12_5 Jr_49:12_6 Jr_49:12_7 Jr_49:12_8 Jr_49:12_9 Jr_49:12_10 Jr_49:12_11 Jr_49:12_12 Jr_49:12_13 Jr_49:12_14
Jr:49:12 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:13 καὶ εἰ λέγετε ὑμεῖς Οὐ μὴ καθίσωμεν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ πρὸς τὸ μὴ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου,
Jr:49:13 (Jeremiah 49:13 But if ye say, We will not dwell in this land, that we may not hearken to the voice of the Lord;
Jr:49:13 Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga: "Nie chcemy przebywać w tym kraju" (Jr 42:13 BT_4)
Jr:49:13 καὶ εἰ λέγετε ὑμεῖς Οὐ μὴ καθίσωμεν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ πρὸς τὸ μὴ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου,
Jr:49:13 καί εἰ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο πρός ὁ ἡ τό μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:49:13 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By mówić/opowiadaj Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:49:13 kai\ ei) le/gete u(mei=s *ou) mE\ kaTi/sOmen e)n tE=| gE=| tau/tE| pro\s to\ mE\ a)kou=sai fOnE=s kuri/ou,
Jr:49:13 kai ei legete hymeis u mE kaTisOmen en tE gE tautE pros to mE akusai fOnEs kyriu,
Jr:49:13 C C V1_PAI2P RP_NP D D VA_AAS1P P RA_DSF N1_DSF RD_DSF P RA_ASN D VA_AAN N1_GSF N2_GSM
Jr:49:13 and also, even, namely if to say/tell you οὐχ before rough breathing not to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) the not unwilling; to hear sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:49:13 and if you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! you(pl) (nom) not not we-should-SIT DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:49:13 Jr_49:13_1 Jr_49:13_2 Jr_49:13_3 Jr_49:13_4 Jr_49:13_5 Jr_49:13_6 Jr_49:13_7 Jr_49:13_8 Jr_49:13_9 Jr_49:13_10 Jr_49:13_11 Jr_49:13_12 Jr_49:13_13 Jr_49:13_14 Jr_49:13_15 Jr_49:13_16 Jr_49:13_17
Jr:49:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:14 ὅτι εἰς γῆν Αἰγύπτου εἰσελευσόμεθα καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν πόλεμον καὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀκούσωμεν καὶ ἐν ἄρτοις οὐ μὴ πεινάσωμεν καὶ ἐκεῖ οἰκήσομεν,
Jr:49:14 (Jeremiah 49:14 for we will go into the land of Egypt, and we shall see no war, and shall not hear the sound of a trumpet, and we shall not hunger for bread; and there we will dwell:
Jr:49:14 i powiecie: "Nie! Raczej chcemy udać się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny, ani słyszeć głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać", (Jr 42:14 BT_4)
Jr:49:14 ὅτι εἰς γῆν Αἰγύπτου εἰσελευσόμεθα καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν πόλεμον καὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀκούσωμεν καὶ ἐν ἄρτοις οὐ μὴ πεινάσωμεν καὶ ἐκεῖ οἰκήσομεν,
Jr:49:14 ὅτι εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ἐν ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἐκεῖ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Jr:49:14 Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By wchodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? Przed przydechem mocnym Nie By słyszeć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym Nie By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie Tam By mieszkać
Jr:49:14 o(/ti ei)s gE=n *ai)gu/ptou ei)seleuso/meTa kai\ ou) mE\ i)/dOmen po/lemon kai\ fOnE\n sa/lpiggos ou) mE\ a)kou/sOmen kai\ e)n a)/rtois ou) mE\ peina/sOmen kai\ e)kei= oi)kE/somen,
Jr:49:14 hoti eis gEn aigyptu eiseleusomeTa kai u mE idOmen polemon kai fOnEn salpingos u mE akusOmen kai en artois u mE peinasOmen kai ekei oikEsomen,
Jr:49:14 C P N1_ASF N2_GSF VF_FMI1P C D D VB_AAS1P N2_ASM C N1_ASF N3G_GSF D D VA_AAS1P C P N2_DPM D D VA_AAS1P C D VF_FAI1P
Jr:49:14 because/that into (+acc) earth/land Egypt [country of] to enter and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), war [see polemic] and also, even, namely sound/voice cries trumpet οὐχ before rough breathing not to hear and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing not to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely there to dwell
Jr:49:14 because/that into (+acc) earth/land (acc) Egypt (gen) we-will-be-ENTER-ed and not not we-should-SEE war (acc) and sound/voice (acc) trumpet (gen) not not we-should-HEAR and in/among/by (+dat) [loaves of] bread (dat) not not we-should-HUNGER and there we-will-DWELL
Jr:49:14 Jr_49:14_1 Jr_49:14_2 Jr_49:14_3 Jr_49:14_4 Jr_49:14_5 Jr_49:14_6 Jr_49:14_7 Jr_49:14_8 Jr_49:14_9 Jr_49:14_10 Jr_49:14_11 Jr_49:14_12 Jr_49:14_13 Jr_49:14_14 Jr_49:14_15 Jr_49:14_16 Jr_49:14_17 Jr_49:14_18 Jr_49:14_19 Jr_49:14_20 Jr_49:14_21 Jr_49:14_22 Jr_49:14_23 Jr_49:14_24 Jr_49:14_25
Jr:49:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:15 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν ὑμεῖς δῶτε τὸ πρόσωπον ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰσέλθητε ἐκεῖ κατοικεῖν,
Jr:49:15 (Jeremiah 49:15 then hear the word of the Lord; thus saith the Lord;
Jr:49:15 to wtedy posłuchajcie słowa Pańskiego, reszto Judy. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli powzięliście zdecydowane postanowienie, by udać się do Egiptu i pójdziecie, by się tam osiedlić, (Jr 42:15 BT_4)
Jr:49:15 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν ὑμεῖς δῶτε τὸ πρόσωπον ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰσέλθητε ἐκεῖ κατοικεῖν,
Jr:49:15 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:49:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty By dawać Twarz Ty Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wchodzić Tam By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:49:15 dia\ tou=to a)kou/sate lo/gon kuri/ou *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)ea\n u(mei=s dO=te to\ pro/sOpon u(mO=n ei)s *ai)/gupton kai\ ei)se/lTEte e)kei= katoikei=n,
Jr:49:15 dia tuto akusate logon kyriu hutOs eipen kyrios ean hymeis dOte to prosOpon hymOn eis aigypton kai eiselTEte ekei katoikein,
Jr:49:15 P RD_ASN VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM D VBI_AAI3S N2_NSM C RP_NP VO_AAS2P RA_ASN N2N_ASN RP_GP P N2_ASF C VB_AAS2P D V2_PAN
Jr:49:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you to give the face you into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to enter there to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:49:15 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever you(pl) (nom) you(pl)-should-GIVE the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) Egypt (acc) and you(pl)-should-ENTER there to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN
Jr:49:15 Jr_49:15_1 Jr_49:15_2 Jr_49:15_3 Jr_49:15_4 Jr_49:15_5 Jr_49:15_6 Jr_49:15_7 Jr_49:15_8 Jr_49:15_9 Jr_49:15_10 Jr_49:15_11 Jr_49:15_12 Jr_49:15_13 Jr_49:15_14 Jr_49:15_15 Jr_49:15_16 Jr_49:15_17 Jr_49:15_18 Jr_49:15_19 Jr_49:15_20
Jr:49:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:16 καὶ ἔσται, ἡ ῥομφαία, ἣν ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτῆς, εὑρήσει ὑμᾶς ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ ὁ λιμός, οὗ ὑμεῖς λόγον ἔχετε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καταλήμψεται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐκεῖ ἀποθανεῖσθε.
Jr:49:16 (Jeremiah 49:16 If ye set your face toward Egypt, and go in there to dwell; then it shall be, that the sword which ye fear shall find you in the land of Egypt, and the famine to which ye have regard, shall overtake you, coming after you in Egypt; and there ye shall die.
Jr:49:16 dosięgnie was tam, w ziemi egipskiej, miecz, którego się obawiacie, oraz głód, którego się lękacie, będzie szedł za wami nieodłącznie w Egipcie; tam też pomrzecie. (Jr 42:16 BT_4)
Jr:49:16 καὶ ἔσται, ῥομφαία, ἣν ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτῆς, εὑρήσει ὑμᾶς ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ λιμός, οὗ ὑμεῖς λόγον ἔχετε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καταλήμψεται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐκεῖ ἀποθανεῖσθε.
Jr:49:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκεῖ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:49:16 I też, nawet, mianowicie By być Szpada Kto/, który/, który Ty By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By znajdować Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Głodu głód Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ty Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ty Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Tam By umierać
Jr:49:16 kai\ e)/stai, E( r(omfai/a, E(\n u(mei=s fobei=sTe a)po\ prosO/pou au)tE=s, eu(rE/sei u(ma=s e)n gE=| *ai)gu/ptou, kai\ o( limo/s, ou(= u(mei=s lo/gon e)/CHete a)po\ prosO/pou au)tou=, katalE/mPSetai u(ma=s o)pi/sO u(mO=n e)n *ai)gu/ptO|, kai\ e)kei= a)poTanei=sTe.
Jr:49:16 kai estai, hE romfaia, hEn hymeis fobeisTe apo prosOpu autEs, heurEsei hymas en gE aigyptu, kai ho limos, hu hymeis logon eCHete apo prosOpu autu, katalEmPSetai hymas opisO hymOn en aigyptO, kai ekei apoTaneisTe.
Jr:49:16 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RR_ASF RP_NP V2_PMI2P P N2N_GSN RD_GSF VF_FAI3S RP_AP P N1_DSF N2_GSF C RA_NSM N2_NSM RR_GSM RP_NP N2_ASM V1_PAI2P P N2N_GSN RD_GSM VF_FMI3S RP_AP D RP_GP P N2_DSF C D VF2_FMI2P
Jr:49:16 and also, even, namely to be the sword who/whom/which you to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to find you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely the famine hunger where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which you word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to have from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, you behind back, behind, after you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely there to die
Jr:49:16 and he/she/it-will-be the (nom) sword (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! away from (+gen) face (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) and the (nom) famine (nom) where; who/whom/which (gen) you(pl) (nom) word (acc) you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed you(pl) (acc) behind you(pl) (gen) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and there you(pl)-will-be-DIE-ed
Jr:49:16 Jr_49:16_1 Jr_49:16_2 Jr_49:16_3 Jr_49:16_4 Jr_49:16_5 Jr_49:16_6 Jr_49:16_7 Jr_49:16_8 Jr_49:16_9 Jr_49:16_10 Jr_49:16_11 Jr_49:16_12 Jr_49:16_13 Jr_49:16_14 Jr_49:16_15 Jr_49:16_16 Jr_49:16_17 Jr_49:16_18 Jr_49:16_19 Jr_49:16_20 Jr_49:16_21 Jr_49:16_22 Jr_49:16_23 Jr_49:16_24 Jr_49:16_25 Jr_49:16_26 Jr_49:16_27 Jr_49:16_28 Jr_49:16_29 Jr_49:16_30 Jr_49:16_31 Jr_49:16_32 Jr_49:16_33 Jr_49:16_34
Jr:49:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:17 καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ πάντες οἱ ἀλλογενεῖς οἱ θέντες τὸ πρόσωπον αὐτῶν εἰς γῆν Αἰγύπτου ἐνοικεῖν ἐκεῖ ἐκλείψουσιν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἐν τῷ λιμῷ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν οὐθεὶς σῳζόμενος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ’ αὐτούς.
Jr:49:17 (Jeremiah 49:17 And all the men, and all the strangers who have set their face toward the land of Egypt to dwell there, shall be consumed by the sword, and by the famine: and there shall not one of them escape from the evils which I bring upon them.
Jr:49:17 Wszyscy zaś ludzie, którzy decydują się pójść do Egiptu, by się tam osiedlić, umrą od miecza, głodu i zarazy. Żaden z nich nie ujdzie i nie uniknie nieszczęścia, jakie zamierzam na nich sprowadzić. (Jr 42:17 BT_4)
Jr:49:17 καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ πάντες οἱ ἀλλογενεῖς οἱ θέντες τὸ πρόσωπον αὐτῶν εἰς γῆν Αἰγύπτου ἐνοικεῖν ἐκεῖ ἐκλείψουσιν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἐν τῷ λιμῷ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν οὐθεὶς σῳζόμενος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ’ αὐτούς.
Jr:49:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐκεῖ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:49:17 I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Inny urodzony By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By mieszkać w Tam By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:49:17 kai\ e)/sontai pa/ntes oi( a)/nTrOpoi kai\ pa/ntes oi( a)llogenei=s oi( Te/ntes to\ pro/sOpon au)tO=n ei)s gE=n *ai)gu/ptou e)noikei=n e)kei= e)klei/PSousin e)n tE=| r(omfai/a| kai\ e)n tO=| limO=|, kai\ ou)k e)/stai au)tO=n ou)Tei\s sO|DZo/menos a)po\ tO=n kakO=n, O(=n e)gO\ e)pa/gO e)p’ au)tou/s.
Jr:49:17 kai esontai pantes hoi anTrOpoi kai pantes hoi allogeneis hoi Tentes to prosOpon autOn eis gEn aigyptu enoikein ekei ekleiPSusin en tE romfaia kai en tO limO, kai uk estai autOn uTeis sODZomenos apo tOn kakOn, hOn egO epagO ep’ autus.
Jr:49:17 C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM C A3_NPM RA_NPM A3H_NPM RA_NPM VE_AAPNPM RA_ASN N2N_ASN RD_GPM P N1_ASF N2_GSF V2_PAN D VF_FAI3P P RA_DSF N1A_DSF C P RA_DSM N2_DSM C D VF_FMI3S RD_GPM A3_NSM V1_PMPNSM P RA_GPN A1_GPN RR_GPN RP_NS V1_PAI1S P RD_APM
Jr:49:17 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the human and also, even, namely every all, each, every, the whole of the other-born the to place lay, put, set, situate, station the face he/she/it/same into (+acc) earth/land Egypt [country of] to dwell in there to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the famine hunger and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same not one (nothing, no one) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:49:17 and they-will-be all (nom|voc) the (nom) humans (nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) other-born ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) upon PLACE-ing (nom|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) earth/land (acc) Egypt (gen) to-be-DWELL-ing-IN there they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) famine (dat) and not he/she/it-will-be them/same (gen) not one (nom) while being-SAVE-ed (nom) away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:49:17 Jr_49:17_1 Jr_49:17_2 Jr_49:17_3 Jr_49:17_4 Jr_49:17_5 Jr_49:17_6 Jr_49:17_7 Jr_49:17_8 Jr_49:17_9 Jr_49:17_10 Jr_49:17_11 Jr_49:17_12 Jr_49:17_13 Jr_49:17_14 Jr_49:17_15 Jr_49:17_16 Jr_49:17_17 Jr_49:17_18 Jr_49:17_19 Jr_49:17_20 Jr_49:17_21 Jr_49:17_22 Jr_49:17_23 Jr_49:17_24 Jr_49:17_25 Jr_49:17_26 Jr_49:17_27 Jr_49:17_28 Jr_49:17_29 Jr_49:17_30 Jr_49:17_31 Jr_49:17_32 Jr_49:17_33 Jr_49:17_34 Jr_49:17_35 Jr_49:17_36 Jr_49:17_37 Jr_49:17_38 Jr_49:17_39 Jr_49:17_40 Jr_49:17_41
Jr:49:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:18 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Καθὼς ἔσταξεν ὁ θυμός μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ, οὕτως στάξει ὁ θυμός μου ἐφ’ ὑμᾶς εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἔσεσθε εἰς ἄβατον καὶ ὑποχείριοι καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐκέτι τὸν τόπον τοῦτον,
Jr:49:18 (Jeremiah 49:18 For thus saith the Lord; As my wrath has dropped upon the inhabitants of Jerusalem, so shall my wrath drop upon you, when ye have entered into Egypt: and ye shall be a desolation, and under the power of others, and a curse and a reproach: and ye shall no more see this place.
Jr:49:18 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Tak jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw wam, którzy chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie. (Jr 42:18 BT_4)
Jr:49:18 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Καθὼς ἔσταξεν θυμός μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ, οὕτως στάξει θυμός μου ἐφ’ ὑμᾶς εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἔσεσθε εἰς ἄβατον καὶ ὑποχείριοι καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐκέτι τὸν τόπον τοῦτον,
Jr:49:18 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·ώς στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὕτως/οὕτω στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄβατος καί καί εἰς[1] ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:49:18 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By spadać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By spadać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By wchodzić Ty Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Już nie Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:49:18 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *kaTO\s e)/staXen o( Tumo/s mou e)pi\ tou\s katoikou=ntas *ierousalEm, ou(/tOs sta/Xei o( Tumo/s mou e)f’ u(ma=s ei)selTo/ntOn u(mO=n ei)s *ai)/gupton, kai\ e)/sesTe ei)s a)/baton kai\ u(poCHei/rioi kai\ ei)s a)ra\n kai\ ei)s o)neidismo\n kai\ ou) mE\ i)/dEte ou)ke/ti to\n to/pon tou=ton,
Jr:49:18 hoti hutOs eipen kyrios kaTOs estaXen ho Tymos mu epi tus katoikuntas ierusalEm, hutOs staXei ho Tymos mu ef’ hymas eiselTontOn hymOn eis aigypton, kai esesTe eis abaton kai hypoCHeirioi kai eis aran kai eis oneidismon kai u mE idEte uketi ton topon tuton,
Jr:49:18 C D VBI_AAI3S N2_NSM D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF D VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_AP VB_AAPGPM RP_GP P N2_ASF C VF_FMI2P P A1B_ASM C A1A_NPM D P N1A_ASF C P N2_ASM C D D VB_AAS2P D RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:49:18 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as accordingly [according to how/in accordance with how] to drop the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to drop the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to enter you into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to be into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely into (+acc) curse; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely into (+acc) insult and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), no longer the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:49:18 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) as accordingly he/she/it-DROP-ed the (nom) wrath (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) thusly/like this he/she/it-will-DROP, you(sg)-will-be-DROP-ed (classical) the (nom) wrath (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) let-them-ENTER! (classical), upon ENTER-ing (gen) you(pl) (gen) into (+acc) Egypt (acc) and you(pl)-will-be into (+acc) and and into (+acc) curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) and into (+acc) insult (acc) and not not you(pl)-should-SEE no longer the (acc) place (acc) this (acc)
Jr:49:18 Jr_49:18_1 Jr_49:18_2 Jr_49:18_3 Jr_49:18_4 Jr_49:18_5 Jr_49:18_6 Jr_49:18_7 Jr_49:18_8 Jr_49:18_9 Jr_49:18_10 Jr_49:18_11 Jr_49:18_12 Jr_49:18_13 Jr_49:18_14 Jr_49:18_15 Jr_49:18_16 Jr_49:18_17 Jr_49:18_18 Jr_49:18_19 Jr_49:18_20 Jr_49:18_21 Jr_49:18_22 Jr_49:18_23 Jr_49:18_24 Jr_49:18_25 Jr_49:18_26 Jr_49:18_27 Jr_49:18_28 Jr_49:18_29 Jr_49:18_30 Jr_49:18_31 Jr_49:18_32 Jr_49:18_33 Jr_49:18_34 Jr_49:18_35 Jr_49:18_36 Jr_49:18_37 Jr_49:18_38 Jr_49:18_39 Jr_49:18_40 Jr_49:18_41 Jr_49:18_42 Jr_49:18_43 Jr_49:18_44
Jr:49:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:19 ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς καταλοίπους Ιουδα Μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον. καὶ νῦν γνόντες γνώσεσθε
Jr:49:19 (Jeremiah 49:19 These are the words which the Lord has spoken concerning you the remnant of Juda; Enter ye not into Egypt: and now know ye for a certainty,
Jr:49:19 Pan powiedział do was, reszto Judy: "Nie pójdziecie do Egiptu". Wiedzcie dobrze, że ostrzegałem was dzisiaj. (Jr 42:19 BT_4)
Jr:49:19 ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς καταλοίπους Ιουδα Μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον. καὶ νῦν γνόντες γνώσεσθε
Jr:49:19 ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί νῦν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Jr:49:19 Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Pozostawanie Judasz/Juda Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Teraz By wiedzieć to jest rozpoznaj. By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Jr:49:19 a(/ e)la/lEsen ku/rios e)f’ u(ma=s tou\s kataloi/pous *iouda *mE\ ei)se/lTEte ei)s *ai)/gupton. kai\ nu=n gno/ntes gnO/sesTe
Jr:49:19 ha elalEsen kyrios ef’ hymas tus kataloipus iuda mE eiselTEte eis aigypton. kai nyn gnontes gnOsesTe
Jr:49:19 RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP RA_APM A1B_APM N_GSM D VB_AAS2P P N2_ASF C D VZ_AAPNPM VF_FMI2P
Jr:49:19 who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you the remaining Judas/Judah not to enter into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely now to know i.e. recognize. to know i.e. recognize.
Jr:49:19 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) Judas/Judah (gen, voc) not you(pl)-should-ENTER into (+acc) Egypt (acc) and now upon KNOW-ing (nom|voc) you(pl)-will-be-KNOW-ed
Jr:49:19 Jr_49:19_1 Jr_49:19_2 Jr_49:19_3 Jr_49:19_4 Jr_49:19_5 Jr_49:19_6 Jr_49:19_7 Jr_49:19_8 Jr_49:19_9 Jr_49:19_10 Jr_49:19_11 Jr_49:19_12 Jr_49:19_13 Jr_49:19_14 Jr_49:19_15 Jr_49:19_16
Jr:49:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:20 ὅτι ἐπονηρεύσασθε ἐν ψυχαῖς ὑμῶν ἀποστείλαντές με λέγοντες Πρόσευξαι περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ κατὰ πάντα, ἃ ἐὰν λαλήσῃ σοι κύριος, ποιήσομεν.
Jr:49:20 (Jeremiah 49:20 that ye have wrought wickedness in your hearts, when ye sent me, saying, Pray thou for us to the Lord; and according to all that the Lord shall speak to thee we will do.
Jr:49:20 Naprawdę narażaliście lekkomyślnie życie, gdy wysłaliście mnie do Pana, Boga waszego, zlecając: "Módl się za nami do naszego Pana Boga i oznajmij nam wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a wykonamy to". (Jr 42:20 BT_4)
Jr:49:20 ὅτι ἐπονηρεύσασθε ἐν ψυχαῖς ὑμῶν ἀποστείλαντές με λέγοντες Πρόσευξαι περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ κατὰ πάντα, ἐὰν λαλήσῃ σοι κύριος, ποιήσομεν.
Jr:49:20 ὅτι πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:49:20 Ponieważ/tamto Do źle W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty zamawiać Ja By mówić/opowiadaj By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób
Jr:49:20 o(/ti e)ponEreu/sasTe e)n PSuCHai=s u(mO=n a)postei/lante/s me le/gontes *pro/seuXai peri\ E(mO=n pro\s ku/rion, kai\ kata\ pa/nta, a(/ e)a\n lalE/sE| soi ku/rios, poiE/somen.
Jr:49:20 hoti eponEreusasTe en PSyCHais hymOn aposteilantes me legontes proseuXai peri hEmOn pros kyrion, kai kata panta, ha ean lalEsE soi kyrios, poiEsomen.
Jr:49:20 C VAI_AMI2P P N1_DPF RP_GP VA_AAPNPM RP_AS V1_PAPNPM VA_AMD2S P RP_GP P N2_ASM C P A3_APN RR_APN C VF_FMI2S RP_DS N2_NSM VF_FAI1P
Jr:49:20 because/that to evil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to say/tell to pray about (+acc,+gen) I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make
Jr:49:20 because/that you(pl)-were-EVIL-ed in/among/by (+dat) lifes (dat) you(pl) (gen) upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-PRAY-ed! about (+acc,+gen) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) we-will-DO/MAKE
Jr:49:20 Jr_49:20_1 Jr_49:20_2 Jr_49:20_3 Jr_49:20_4 Jr_49:20_5 Jr_49:20_6 Jr_49:20_7 Jr_49:20_8 Jr_49:20_9 Jr_49:20_10 Jr_49:20_11 Jr_49:20_12 Jr_49:20_13 Jr_49:20_14 Jr_49:20_15 Jr_49:20_16 Jr_49:20_17 Jr_49:20_18 Jr_49:20_19 Jr_49:20_20 Jr_49:20_21 Jr_49:20_22
Jr:49:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:49:21 καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, ἧς ἀπέστειλέν με πρὸς ὑμᾶς.
Jr:49:21 (Jeremiah 49:21 And ye have not hearkened to the voice of the Lord, with which he sent me to you.
Jr:49:21 Oznajmiłem wam więc dzisiaj, lecz nie chcecie słuchać głosu Pana, Boga waszego, o tym wszystkim, z czym mnie posłał do was. (Jr 42:21 BT_4)
Jr:49:21 καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου, ἧς ἀπέστειλέν με πρὸς ὑμᾶς.
Jr:49:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:49:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który zamawiać Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty
Jr:49:21 kai\ ou)k E)kou/sate tE=s fOnE=s kuri/ou, E(=s a)pe/steile/n me pro\s u(ma=s.
Jr:49:21 kai uk Ekusate tEs fOnEs kyriu, hEs apesteilen me pros hymas.
Jr:49:21 C D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RR_GSF VAI_AAI3S RP_AS P RP_AP
Jr:49:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I toward (+acc,+gen,+dat) you
Jr:49:21 and not you(pl)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Jr:49:21 Jr_49:21_1 Jr_49:21_2 Jr_49:21_3 Jr_49:21_4 Jr_49:21_5 Jr_49:21_6 Jr_49:21_7 Jr_49:21_8 Jr_49:21_9 Jr_49:21_10 Jr_49:21_11
Jr:49:21 x x x x x x x x x x x
Jr:49:22 καὶ νῦν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψετε ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ὑμεῖς βούλεσθε εἰσελθεῖν κατοικεῖν ἐκεῖ.
Jr:49:22 (Jeremiah 49:22 Now therefore ye shall perish by sword and by famine, in the place which ye desire to go into to dwell there.
Jr:49:22 Teraz zaś wiedzcie dobrze, że pomrzecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, do którego chcecie się udać, by tam osiąść». (Jr 42:22 BT_4)
Jr:49:22 καὶ νῦν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψετε ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ὑμεῖς βούλεσθε εἰσελθεῖν κατοικεῖν ἐκεῖ.
Jr:49:22 καί νῦν ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
Jr:49:22 I też, nawet, mianowicie Teraz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ty By planować/decyduj się/zamierzaj By wchodzić By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam
Jr:49:22 kai\ nu=n e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| e)klei/PSete e)n tO=| to/pO|, ou(= u(mei=s bou/lesTe ei)selTei=n katoikei=n e)kei=.
Jr:49:22 kai nyn en romfaia kai en limO ekleiPSete en tO topO, hu hymeis bulesTe eiselTein katoikein ekei.
Jr:49:22 C D P N1A_DSF C P N2_DSM VF_FAI2P P RA_DSM N2_DSM RR_GSM RP_NP V1_PMI2P VB_AAN V2_PAN D
Jr:49:22 and also, even, namely now in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which you to plan/determine/intend to enter to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there
Jr:49:22 and now in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) you(pl)-will-FAIL in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, be-you(pl)-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed! to-ENTER to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN there
Jr:49:22 Jr_49:22_1 Jr_49:22_2 Jr_49:22_3 Jr_49:22_4 Jr_49:22_5 Jr_49:22_6 Jr_49:22_7 Jr_49:22_8 Jr_49:22_9 Jr_49:22_10 Jr_49:22_11 Jr_49:22_12 Jr_49:22_13 Jr_49:22_14 Jr_49:22_15 Jr_49:22_16 Jr_49:22_17
Jr:49:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x