Jr:47:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ὕστερον μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδαν τὸν ἀρχιμάγειρον τὸν ἐκ Δαμαν ἐν τῷ λαβεῖν αὐτὸν ἐν χειροπέδαις ἐν μέσῳ ἀποικίας Ιουδα τῶν ἠγμένων εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:47:1 47:1 The word that came from the Lord to Jeremias, after that Nabuzardan the captain of the guard had let him go out of Rama, when he had taken him in manacles in the midst of the captivity of Juda, even those who were carried to Babylon.
Jr:47:1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być odprowadzeni do Babilonu. (Jr 40:1 BT_4)
Jr:47:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ὕστερον μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδαν τὸν ἀρχιμάγειρον τὸν ἐκ Δαμαν ἐν τῷ λαβεῖν αὐτὸν ἐν χειροπέδαις ἐν μέσῳ ἀποικίας Ιουδα τῶν ἠγμένων εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:47:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον μετά ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐκ ἐν ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐν μέσος -η -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:47:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Później; drugi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Judasz/Juda By prowadzić Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:47:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *ieremian u(/steron meta\ to\ a)postei=lai au)to\n *nabouDZardan to\n a)rCHima/geiron to\n e)k *daman e)n tO=| labei=n au)to\n e)n CHeirope/dais e)n me/sO| a)poiki/as *iouda tO=n E)gme/nOn ei)s *babulO=na.
Jr:47:1 o logos ho genomenos para kyriu pros ieremian hysteron meta to aposteilai auton nabuDZardan ton arCHimageiron ton ek daman en tO labein auton en CHeiropedais en mesO apoikias iuda tOn EgmenOn eis babylOna.
Jr:47:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N1T_ASM D P RA_ASN VA_AAN RD_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P N_GS P RA_DSN VB_AAN RD_ASM P N1_DPF P A1_DSM N1A_GSF N_GSM RA_GPM VK_XMPGPM P N3W_ASF
Jr:47:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah afterward; latter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same ć the ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle ć Judas/Judah the to lead into (+acc) Babylon
Jr:47:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) him/it/same (acc) the (acc) the (acc) out of (+gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-TAKE HOLD OF him/it/same (acc) in/among/by (+dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) having-been-LEAD-ed (gen) into (+acc) Babylon (acc)
Jr:47:1 Jr_47:1_1 Jr_47:1_2 Jr_47:1_3 Jr_47:1_4 Jr_47:1_5 Jr_47:1_6 Jr_47:1_7 Jr_47:1_8 Jr_47:1_9 Jr_47:1_10 Jr_47:1_11 Jr_47:1_12 Jr_47:1_13 Jr_47:1_14 Jr_47:1_15 Jr_47:1_16 Jr_47:1_17 Jr_47:1_18 Jr_47:1_19 Jr_47:1_20 Jr_47:1_21 Jr_47:1_22 Jr_47:1_23 Jr_47:1_24 Jr_47:1_25 Jr_47:1_26 Jr_47:1_27 Jr_47:1_28 Jr_47:1_29 Jr_47:1_30 Jr_47:1_31 Jr_47:1_32 Jr_47:1_33
Jr:47:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:2 καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ θεός σου ἐλάλησεν τὰ κακὰ ταῦτα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον,
Jr:47:2 (Jeremiah 47:2 And the chief captain of the guard took him, and said to him, The Lord thy God has pronounced all these evils upon this place:
Jr:47:2 Zabrał więc naczelnik straży Jeremiasza i rzekł do niego: «Pan, Bóg twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu; (Jr 40:2 BT_4)
Jr:47:2 Καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἀρχιμάγειρος καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος θεός σου ἐλάλησεν τὰ κακὰ ταῦτα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον,
Jr:47:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:47:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By mówić Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:47:2 *kai\ e)/laben au)to\n o( a)rCHima/geiros kai\ ei)=pen au)tO=| *ku/rios o( Teo/s sou e)la/lEsen ta\ kaka\ tau=ta e)pi\ to\n to/pon tou=ton,
Jr:47:2 kai elaben auton ho arCHimageiros kai eipen autO kyrios ho Teos su elalEsen ta kaka tauta epi ton topon tuton,
Jr:47:2 C VBI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AAI3S RA_APN A1_APN RD_APN P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:47:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to speak the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:47:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) the (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-SPEAK-ed the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc)
Jr:47:2 Jr_47:2_1 Jr_47:2_2 Jr_47:2_3 Jr_47:2_4 Jr_47:2_5 Jr_47:2_6 Jr_47:2_7 Jr_47:2_8 Jr_47:2_9 Jr_47:2_10 Jr_47:2_11 Jr_47:2_12 Jr_47:2_13 Jr_47:2_14 Jr_47:2_15 Jr_47:2_16 Jr_47:2_17 Jr_47:2_18 Jr_47:2_19 Jr_47:2_20
Jr:47:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:3 καὶ ἐποίησεν κύριος, ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ καὶ οὐκ ἠκούσατε αὐτοῦ τῆς φωνῆς.
Jr:47:3 (Jeremiah 47:3 and the Lord has done it; because ye sinned against him, and hearkened not to his voice.
Jr:47:3 wypełnił i uczynił Pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw Panu, nie słuchaliście Jego głosu i dlatego spotkał was taki los. (Jr 40:3 BT_4)
Jr:47:3 καὶ ἐποίησεν κύριος, ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ καὶ οὐκ ἠκούσατε αὐτοῦ τῆς φωνῆς.
Jr:47:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ
Jr:47:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By grzeszyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze
Jr:47:3 kai\ e)poi/Esen ku/rios, o(/ti E(ma/rtete au)tO=| kai\ ou)k E)kou/sate au)tou= tE=s fOnE=s.
Jr:47:3 kai epoiEsen kyrios, hoti hEmartete autO kai uk Ekusate autu tEs fOnEs.
Jr:47:3 C VAI_AAI3S N2_NSM C VBI_AAI2P RD_DSM C D VAI_AAI2P RD_GSM RA_GSF N1_GSF
Jr:47:3 and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to sin he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear he/she/it/same the sound/voice cries
Jr:47:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that you(pl)-SIN-ed him/it/same (dat) and not you(pl)-HEAR-ed him/it/same (gen) the (gen) sound/voice (gen)
Jr:47:3 Jr_47:3_1 Jr_47:3_2 Jr_47:3_3 Jr_47:3_4 Jr_47:3_5 Jr_47:3_6 Jr_47:3_7 Jr_47:3_8 Jr_47:3_9 Jr_47:3_10 Jr_47:3_11 Jr_47:3_12
Jr:47:3 x x x x x x x x x x x x
Jr:47:4 ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπὶ τὰς χεῖράς σου· εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ’ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, ἧκε, καὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπὶ σέ·
Jr:47:4 (Jeremiah 47:4 Behold, I have loosed thee from the manacles that were upon thine hands. If it seem good to thee to go with me to Babylon, then will I set mine eyes upon thee.
Jr:47:4 Teraz zaś oto uwalniam cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje ci się korzystne pójść ze mną do Babilonu, chodź! Wtedy będę miał ciebie pod opieką. Jeżeli zaś wydaje cię niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań! Spójrz, cały kraj masz przed sobą; idź tam, dokąd uważasz za dobre i słuszne się udać. (Jr 40:4 BT_4)
Jr:47:4 ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπὶ τὰς χεῖράς σου· εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ’ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, ἧκε, καὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπὶ σέ·
Jr:47:4 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:47:4 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg) Jeżeli W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Babilon By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Jr:47:4 i)dou\ e)/lusa/ se a)po\ tO=n CHeirope/dOn tO=n e)pi\ ta\s CHei=ra/s sou· ei) kalo\n e)nanti/on sou e)lTei=n met’ e)mou= ei)s *babulO=na, E(=ke, kai\ TE/sO tou\s o)fTalmou/s mou e)pi\ se/·
Jr:47:4 idu elysa se apo tOn CHeiropedOn tOn epi tas CHeiras su· ei kalon enantion su elTein met’ emu eis babylOna, hEke, kai TEsO tus ofTalmus mu epi se·
Jr:47:4 I VAI_AAI1S RP_AS P RA_GPF N1_GPF RA_GPF P RA_APF N3_APF RP_GS C A1_ASM P RP_GS VB_AAN P RP_GS P N3W_ASF VHI_AAI3S C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RP_AS
Jr:47:4 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg) if right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) Babylon to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Jr:47:4 be-you(sg)-SEE-ed! I-LOOSEN/UNBIND-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) the (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if right ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-COME after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) Babylon (acc) be-you(sg)-HAVE COME-ing!, he/she/it-has-HAVE COME-ed, be-you(sg)-having-HAVE COME-ed! and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc) eyes (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:47:4 Jr_47:4_1 Jr_47:4_2 Jr_47:4_3 Jr_47:4_4 Jr_47:4_5 Jr_47:4_6 Jr_47:4_7 Jr_47:4_8 Jr_47:4_9 Jr_47:4_10 Jr_47:4_11 Jr_47:4_12 Jr_47:4_13 Jr_47:4_14 Jr_47:4_15 Jr_47:4_16 Jr_47:4_17 Jr_47:4_18 Jr_47:4_19 Jr_47:4_20 Jr_47:4_21 Jr_47:4_22 Jr_47:4_23 Jr_47:4_24 Jr_47:4_25 Jr_47:4_26 Jr_47:4_27 Jr_47:4_28
Jr:47:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:5 εἰ δὲ μή, ἀπότρεχε καὶ ἀνάστρεψον πρὸς Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαφαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ιουδα, καὶ οἴκησον μετ’ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ιουδα· εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι πορεύου. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ἀρχιμάγειρος δῶρα καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν.
Jr:47:5 (Jeremiah 47:5 But if not, depart; return to Godolias the son of Achicam, the son of Saphan, whom the king of Babylon has appointed governor in the land of Juda, and dwell with him in the midst of the people in the land of Juda: to whatsoever places it seems good in thine eyes to go, do thou even go. And the captain of the guard made him presents, and let him go.
Jr:47:5 Teraz zaś oto uwalniam cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje ci się korzystne pójść ze mną do Babilonu, chodź! Wtedy będę miał ciebie pod opieką. Jeżeli zaś wydaje cię niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań! Spójrz, cały kraj masz przed sobą; idź tam, dokąd uważasz za dobre i słuszne się udać. (Jr 40:4 BT_4)
Jr:47:5 εἰ δὲ μή, ἀπότρεχε καὶ ἀνάστρεψον πρὸς Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαφαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ιουδα, καὶ οἴκησον μετ’ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ιουδα· εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι πορεύου. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἀρχιμάγειρος δῶρα καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν.
Jr:47:5 εἰ δέ μή καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:47:5 Jeżeli zaś Nie I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Kto/, który/, który; by być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mieszkać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Każdy; by spotykać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By iść By iść I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Dar I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo
Jr:47:5 ei) de\ mE/, a)po/treCHe kai\ a)na/strePSon pro\s *godolian ui(o\n *aCHikam ui(ou= *safan, o(\n kate/stEsen basileu\s *babulO=nos e)n gE=| *iouda, kai\ oi)/kEson met’ au)tou= e)n me/sO| tou= laou= e)n gE=| *iouda· ei)s a(/panta ta\ a)gaTa\ e)n o)fTalmoi=s sou tou= poreuTE=nai poreu/ou. kai\ e)/dOken au)tO=| o( a)rCHima/geiros dO=ra kai\ a)pe/steilen au)to/n.
Jr:47:5 ei de mE, apotreCHe kai anastrePSon pros godolian hyion aCHikam hyiu safan, hon katestEsen basileus babylOnos en gE iuda, kai oikEson met’ autu en mesO tu lau en gE iuda· eis hapanta ta agaTa en ofTalmois su tu poreuTEnai poreuu. kai edOken autO ho arCHimageiros dOra kai apesteilen auton.
Jr:47:5 C x D V1_PAD2S C VA_AAD2S P N1T_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM RR_ASM VHI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF P N1_DSF N_GSM C VA_AAD2S P RD_GSM P A1_DSM RA_GSM N2_GSM P N1_DSF N_GSM P A3_APN RA_APN A1_APN P N2_DPM RP_GS RA_GSN VC_APN V1_PMD2S C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N2N_APN C VAI_AAI3S RD_ASM
Jr:47:5 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not ć and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć son ć who/whom/which; to be to enable lay, render widowed king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah and also, even, namely to dwell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah into (+acc) every; to encounter the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) the to go to go and also, even, namely to give he/she/it/same the ć gift and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same
Jr:47:5 if Yet not and do-UPSET-you(sg)!, going-to-UPSET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) son (acc) son (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ENABLE-ed king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) and do-DWELL-you(sg)!, going-to-DWELL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-be-GO-ed be-you(sg)-being-GO-ed! and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) gifts (nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc)
Jr:47:5 Jr_47:5_1 Jr_47:5_2 Jr_47:5_3 Jr_47:5_4 Jr_47:5_5 Jr_47:5_6 Jr_47:5_7 Jr_47:5_8 Jr_47:5_9 Jr_47:5_10 Jr_47:5_11 Jr_47:5_12 Jr_47:5_13 Jr_47:5_14 Jr_47:5_15 Jr_47:5_16 Jr_47:5_17 Jr_47:5_18 Jr_47:5_19 Jr_47:5_20 Jr_47:5_21 Jr_47:5_22 Jr_47:5_23 Jr_47:5_24 Jr_47:5_25 Jr_47:5_26 Jr_47:5_27 Jr_47:5_28 Jr_47:5_29 Jr_47:5_30 Jr_47:5_31 Jr_47:5_32 Jr_47:5_33 Jr_47:5_34 Jr_47:5_35 Jr_47:5_36 Jr_47:5_37 Jr_47:5_38 Jr_47:5_39 Jr_47:5_40 Jr_47:5_41 Jr_47:5_42 Jr_47:5_43 Jr_47:5_44 Jr_47:5_45 Jr_47:5_46 Jr_47:5_47 Jr_47:5_48 Jr_47:5_49
Jr:47:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:6 καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ καταλειφθέντος ἐν τῇ γῇ.
Jr:47:6 (Jeremiah 47:6 And he came to Godolias to Massepha, and dwelt in the midst of his people that was left in the land.
Jr:47:6 Jeremiasz więc udał się do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju. (Jr 40:6 BT_4)
Jr:47:6 καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ καταλειφθέντος ἐν τῇ γῇ.
Jr:47:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός εἰς[1] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:47:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Jr:47:6 kai\ E)=lTen pro\s *godolian ei)s *massEfa kai\ e)ka/Tisen e)n me/sO| tou= laou= tou= kataleifTe/ntos e)n tE=| gE=|.
Jr:47:6 kai ElTen pros godolian eis massEfa kai ekaTisen en mesO tu lau tu kataleifTentos en tE gE.
Jr:47:6 C VBI_AAI3S P N_ASM P N_AS C VAI_AAI3S P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM VV_APPGSM P RA_DSF N1_DSF
Jr:47:6 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Jr:47:6 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) into (+acc) and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen) the (gen) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Jr:47:6 Jr_47:6_1 Jr_47:6_2 Jr_47:6_3 Jr_47:6_4 Jr_47:6_5 Jr_47:6_6 Jr_47:6_7 Jr_47:6_8 Jr_47:6_9 Jr_47:6_10 Jr_47:6_11 Jr_47:6_12 Jr_47:6_13 Jr_47:6_14 Jr_47:6_15 Jr_47:6_16 Jr_47:6_17
Jr:47:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:7 καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως τῆς ἐν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γοδολιαν ἐν τῇ γῇ καὶ παρεκατέθετο αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας αὐτῶν, οὓς οὐκ ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:47:7 (Jeremiah 47:7 And all the leaders of the host that was in the country, they and their men, heard that the king of Babylon had appointed Godolias governor in the land, and they committed to him the men and their wives, whom Nabuchodonosor had not removed to Babylon.
Jr:47:7 Gdy zaś usłyszeli wszyscy dowódcy wojsk, znajdujący się w terenie, oni sami i ich ludzie, że król babiloński uczynił zarządcą kraju Godoliasza, syna Achikama, i że uczynił go zwierzchnikiem mężczyzn i kobiet, dzieci i ubogich ziemi, którzy nie zostali zesłani do Babilonu, (Jr 40:7 BT_4)
Jr:47:7 Καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως τῆς ἐν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γοδολιαν ἐν τῇ γῇ καὶ παρεκατέθετο αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας αὐτῶν, οὓς οὐκ ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:47:7 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί παρα·κατα·τίθημι [LXX] (ath. παρακατα+τιθ(ε)-/ath. παρα+κατα+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. παρακατα+θ(ε)-/ath. παρα+κατα+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:47:7 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By deportować wypędzaj, kolonizuj Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:47:7 *kai\ E)/kousan pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs tE=s e)n a)grO=|, au)toi\ kai\ oi( a)/ndres au)tO=n, o(/ti kate/stEsen basileu\s *babulO=nos to\n *godolian e)n tE=| gE=| kai\ parekate/Teto au)tO=| a)/ndras kai\ gunai=kas au)tO=n, ou(\s ou)k a)pO/|kisen ei)s *babulO=na.
Jr:47:7 kai Ekusan pantes hoi hEgemones tEs dynameOs tEs en agrO, autoi kai hoi andres autOn, hoti katestEsen basileus babylOnos ton godolian en tE gE kai parekateTeto autO andras kai gynaikas autOn, hus uk apOkisen eis babylOna.
Jr:47:7 C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF RA_GSF P N2_DSM RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C VHI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF RA_ASM N1T_ASM P RA_DSF N1_DSF C VAI_AMI3S RD_DSM N3_APM C N3K_APF RD_GPM RR_APM D VAI_AAI3S P N3W_ASF
Jr:47:7 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same because/that to enable lay, render widowed king Babylon the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely to ??? he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to deport banish, colonize into (+acc) Babylon
Jr:47:7 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) the (gen) in/among/by (+dat) field (dat) they/same (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) them/same (gen) because/that he/she/it-ENABLE-ed king (nom) Babylon (gen) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and he/she/it-was-???-ed him/it/same (dat) men, husbands (acc) and women/wives (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc) not he/she/it-???-ed into (+acc) Babylon (acc)
Jr:47:7 Jr_47:7_1 Jr_47:7_2 Jr_47:7_3 Jr_47:7_4 Jr_47:7_5 Jr_47:7_6 Jr_47:7_7 Jr_47:7_8 Jr_47:7_9 Jr_47:7_10 Jr_47:7_11 Jr_47:7_12 Jr_47:7_13 Jr_47:7_14 Jr_47:7_15 Jr_47:7_16 Jr_47:7_17 Jr_47:7_18 Jr_47:7_19 Jr_47:7_20 Jr_47:7_21 Jr_47:7_22 Jr_47:7_23 Jr_47:7_24 Jr_47:7_25 Jr_47:7_26 Jr_47:7_27 Jr_47:7_28 Jr_47:7_29 Jr_47:7_30 Jr_47:7_31 Jr_47:7_32 Jr_47:7_33 Jr_47:7_34 Jr_47:7_35 Jr_47:7_36
Jr:47:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:8 καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς Θαναεμεθ καὶ υἱοὶ Ωφε τοῦ Νετωφατι καὶ Ιεζονιας υἱὸς τοῦ Μοχατι, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν.
Jr:47:8 (Jeremiah 47:8 And there came to Godolias to Massepha Ismael the son of Nathanias, and Joanan son of Caree, and Saraeas the son of Thanaemeth, and the sons of Jophe the Netophathite, and Ezonias son of the Mochathite, they and their men.
Jr:47:8 przyszli do Godoliasza do Mispa: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz, syn Maakatyty, oni sami wraz ze swoimi ludźmi. (Jr 40:8 BT_4)
Jr:47:8 καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς Θαναεμεθ καὶ υἱοὶ Ωφε τοῦ Νετωφατι καὶ Ιεζονιας υἱὸς τοῦ Μοχατι, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν.
Jr:47:8 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:47:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie) Syn I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Jr:47:8 kai\ E)=lTen pro\s *godolian ei)s *massEfa *ismaEl ui(o\s *naTaniou kai\ *iOanan ui(o\s *karEe kai\ *saraias ui(o\s *TanaemeT kai\ ui(oi\ *Ofe tou= *netOfati kai\ *ieDZonias ui(o\s tou= *moCHati, au)toi\ kai\ oi( a)/ndres au)tO=n.
Jr:47:8 kai ElTen pros godolian eis massEfa ismaEl hyios naTaniu kai iOanan hyios karEe kai saraias hyios TanaemeT kai hyioi Ofe tu netOfati kai ieDZonias hyios tu moCHati, autoi kai hoi andres autOn.
Jr:47:8 C VBI_AAI3S P N1T_ASM P N_AS N_NSM N2_NSM N1T_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C N1T_NSM N2_NSM N_GSM C N2_NPM N_GSM RA_GSM N_GSM C N1T_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM
Jr:47:8 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) ć ć son ć and also, even, namely Joanna; Joanan son ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely son ć the ć and also, even, namely ć son the ć he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
Jr:47:8 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) into (+acc) son (nom) and Joanna (acc); Joanan (indecl) son (nom) and son (nom) and sons (nom|voc) the (gen) and son (nom) the (gen) they/same (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) them/same (gen)
Jr:47:8 Jr_47:8_1 Jr_47:8_2 Jr_47:8_3 Jr_47:8_4 Jr_47:8_5 Jr_47:8_6 Jr_47:8_7 Jr_47:8_8 Jr_47:8_9 Jr_47:8_10 Jr_47:8_11 Jr_47:8_12 Jr_47:8_13 Jr_47:8_14 Jr_47:8_15 Jr_47:8_16 Jr_47:8_17 Jr_47:8_18 Jr_47:8_19 Jr_47:8_20 Jr_47:8_21 Jr_47:8_22 Jr_47:8_23 Jr_47:8_24 Jr_47:8_25 Jr_47:8_26 Jr_47:8_27 Jr_47:8_28 Jr_47:8_29 Jr_47:8_30 Jr_47:8_31 Jr_47:8_32
Jr:47:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:9 καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς Γοδολιας καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν λέγων Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου τῶν παίδων τῶν Χαλδαίων· κατοικήσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ βέλτιον ἔσται ὑμῖν·
Jr:47:9 (Jeremiah 47:9 And Godolias swore to them and to their men, saying, Be not afraid before the children of the Chaldeans: dwell in the land, and serve the king of Babylon, and it shall be better for you.
Jr:47:9 Godoliasz, syn Achikama, syna Szafana, złożył im i ich ludziom przysięgę mówiąc: «Nie bójcie się służyć Chaldejczykom! Pozostańcie w kraju i bądźcie poddani królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. (Jr 40:9 BT_4)
Jr:47:9 καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς Γοδολιας καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν λέγων Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου τῶν παίδων τῶν Χαλδαίων· κατοικήσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ βέλτιον ἔσται ὑμῖν·
Jr:47:9 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:47:9 I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Dziecka/służący Chaldejski By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż Król Babilon I też, nawet, mianowicie Lepiej By być Ty
Jr:47:9 kai\ O)/mosen au)toi=s *godolias kai\ toi=s a)ndra/sin au)tO=n le/gOn *mE\ fobETE=te a)po\ prosO/pou tO=n pai/dOn tO=n *CHaldai/On· katoikE/sate e)n tE=| gE=| kai\ e)rga/sasTe tO=| basilei= *babulO=nos, kai\ be/ltion e)/stai u(mi=n·
Jr:47:9 kai Omosen autois godolias kai tois andrasin autOn legOn mE fobETEte apo prosOpu tOn paidOn tOn CHaldaiOn· katoikEsate en tE gE kai ergasasTe tO basilei babylOnos, kai beltion estai hymin·
Jr:47:9 C VAI_AAI3S RD_DPM N1T_NSM C RA_DPM N3_DPM RD_GPM V1_PAPNSM D VC_APS2P P N2N_GSN RA_GPM N3D_GPM RA_GPM N_GP VA_AAD2P P RA_DSF N1_DSF C VA_AMD2P RA_DSM N3V_DSM N3W_GSF C A3C_ASN VF_FMI3S RP_DP
Jr:47:9 and also, even, namely to swear he/she/it/same ć and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to say/tell not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the child/servant the Chaldean to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely to work/strive the king Babylon and also, even, namely better to be you
Jr:47:9 and he/she/it-SWEAR-ed them/same (dat) and the (dat) men, husbands (dat) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) children/servants (gen) the (gen) Chaldeans (gen) do-RESIDE/SETTLE-you(pl)-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and be-you(pl)-WORK/STRIVE-ed! the (dat) king (dat) Babylon (gen) and better ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat)
Jr:47:9 Jr_47:9_1 Jr_47:9_2 Jr_47:9_3 Jr_47:9_4 Jr_47:9_5 Jr_47:9_6 Jr_47:9_7 Jr_47:9_8 Jr_47:9_9 Jr_47:9_10 Jr_47:9_11 Jr_47:9_12 Jr_47:9_13 Jr_47:9_14 Jr_47:9_15 Jr_47:9_16 Jr_47:9_17 Jr_47:9_18 Jr_47:9_19 Jr_47:9_20 Jr_47:9_21 Jr_47:9_22 Jr_47:9_23 Jr_47:9_24 Jr_47:9_25 Jr_47:9_26 Jr_47:9_27 Jr_47:9_28 Jr_47:9_29 Jr_47:9_30
Jr:47:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:10 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφα στῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν Χαλδαίων, οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ὑμεῖς συναγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν, αἷς κατεκρατήσατε.
Jr:47:10 (Jeremiah 47:10 And, behold, I dwell in your presence at Massepha, to stand before the Chaldeans who shall come against you: and do ye gather grapes, and fruits, and oil, and put them into your vessels, and dwell in the cities which ye have obtained possession of.
Jr:47:10 Ja przebywam w Mispa jako przedstawiciel u Chaldejczyków, którzy przyjdą do nas; wy natomiast zbierajcie wino, owoce i oliwę gromadźcie w swych naczyniach, a przebywajcie w miastach, które wzięliście w posiadanie». (Jr 40:10 BT_4)
Jr:47:10 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφα στῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν Χαλδαίων, οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ὑμεῖς συναγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν, αἷς κατεκρατήσατε.
Jr:47:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί ὀπώρα, -ας, ἡ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἔλαιον, -ου, τό καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ
Jr:47:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By siedzieć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty Do (+przyspieszenie) By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Chaldejski Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Ty By zbierać się razem Wino I też, nawet, mianowicie Owoc I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By rzucać Do (+przyspieszenie) Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Ty I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Kto/, który/, który
Jr:47:10 kai\ i)dou\ e)gO\ ka/TEmai e)nanti/on u(mO=n ei)s *massEfa stE=nai kata\ pro/sOpon tO=n *CHaldai/On, oi(\ a)/n e)/lTOsin e)f’ u(ma=s, kai\ u(mei=s sunaga/gete oi)=non kai\ o)pO/ran kai\ sunaga/gete e)/laion kai\ ba/lete ei)s ta\ a)ggei=a u(mO=n kai\ oi)kE/sate e)n tai=s po/lesin, ai(=s katekratE/sate.
Jr:47:10 kai idu egO kaTEmai enantion hymOn eis massEfa stEnai kata prosOpon tOn CHaldaiOn, hoi an elTOsin ef’ hymas, kai hymeis synagagete oinon kai opOran kai synagagete elaion kai balete eis ta angeia hymOn kai oikEsate en tais polesin, hais katekratEsate.
Jr:47:10 C I RP_NS V5_PMI1S P RP_GP P N_AS VH_AAN P N2N_ASN RA_GPM N_GP RR_NPM x VB_AAS3P P RP_AP C RP_NP VB_AAD2P N2_ASM C N1A_ASF C VB_AAD2P N2N_ASN C VB_AAD2P P RA_APN N2N_APN RP_GP C VA_AAD2P P RA_DPF N3I_DPF RR_DPF VAI_AAI2P
Jr:47:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to sit in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you into (+acc) ć to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the Chaldean who/whom/which ever (if ever) to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely you to gather together wine and also, even, namely fruit and also, even, namely to gather together olive oil and also, even, namely to throw into (+acc) the container (vessel, flask) you and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city who/whom/which ć
Jr:47:10 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-SIT-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) to-CAUSE-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) Chaldeans (gen) who/whom/which (nom) ever they-should-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(pl) (nom) do-GATHER TOGETHER-you(pl)! wine (acc) and fruit (acc) and do-GATHER TOGETHER-you(pl)! olive oil (nom|acc|voc) and do-THROW-you(pl)! into (+acc) the (nom|acc) containers (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and do-DWELL-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) who/whom/which (dat)
Jr:47:10 Jr_47:10_1 Jr_47:10_2 Jr_47:10_3 Jr_47:10_4 Jr_47:10_5 Jr_47:10_6 Jr_47:10_7 Jr_47:10_8 Jr_47:10_9 Jr_47:10_10 Jr_47:10_11 Jr_47:10_12 Jr_47:10_13 Jr_47:10_14 Jr_47:10_15 Jr_47:10_16 Jr_47:10_17 Jr_47:10_18 Jr_47:10_19 Jr_47:10_20 Jr_47:10_21 Jr_47:10_22 Jr_47:10_23 Jr_47:10_24 Jr_47:10_25 Jr_47:10_26 Jr_47:10_27 Jr_47:10_28 Jr_47:10_29 Jr_47:10_30 Jr_47:10_31 Jr_47:10_32 Jr_47:10_33 Jr_47:10_34 Jr_47:10_35 Jr_47:10_36 Jr_47:10_37 Jr_47:10_38 Jr_47:10_39 Jr_47:10_40
Jr:47:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:11 καὶ πάντες οἱ Ιουδαῖοι οἱ ἐν γῇ Μωαβ καὶ ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ οἱ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατάλειμμα τῷ Ιουδα καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ,
Jr:47:11 (Jeremiah 47:11 And all the Jews that were in Moab, and among the children of Ammon, and those that were in Idumea, and those that were in all the rest of the country, heard that the king of Babylon had granted a remnant to Juda, and that he had appointed over them Godolias the son of Achicam.
Jr:47:11 Także wszyscy mieszkańcy Judy, którzy przebywali w ziemi moabskiej u Ammonitów i w Edomie i w innych krajach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztę w Judzie i że ustanowił nad nimi Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, jako zarządcę. (Jr 40:11 BT_4)
Jr:47:11 καὶ πάντες οἱ Ιουδαῖοι οἱ ἐν γῇ Μωαβ καὶ ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ οἱ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατάλειμμα τῷ Ιουδα καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ,
Jr:47:11 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὅτι καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Jr:47:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto By dawać Król Babilon Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn
Jr:47:11 kai\ pa/ntes oi( *ioudai=oi oi( e)n gE=| *mOab kai\ e)n ui(oi=s *ammOn kai\ oi( e)n tE=| *idoumai/a| kai\ oi( e)n pa/sE| tE=| gE=| E)/kousan o(/ti e)/dOken basileu\s *babulO=nos kata/leimma tO=| *iouda kai\ o(/ti kate/stEsen e)p’ au)tou\s to\n *godolian ui(o\n *aCHikam,
Jr:47:11 kai pantes hoi iudaioi hoi en gE mOab kai en hyiois ammOn kai hoi en tE idumaia kai hoi en pasE tE gE Ekusan hoti edOken basileus babylOnos kataleimma tO iuda kai hoti katestEsen ep’ autus ton godolian hyion aCHikam,
Jr:47:11 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N1_DSF N_GSM C P N2_DPM N_GSM C RA_NPM P RA_DSF N_DSF C RA_NPM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF VAI_AAI3P C VAI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF N3M_ASN RA_DSM N_DSM C C VHI_AAI3S P RD_APM RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N_GSM
Jr:47:11 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Jewish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son sand and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of] and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that to give king Babylon remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. the Judas/Judah and also, even, namely because/that to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć son ć
Jr:47:11 and all (nom|voc) the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) earth/land (dat) and in/among/by (+dat) sons (dat) sands (gen) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat) and the (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because/that he/she/it-GIVE-ed king (nom) Babylon (gen) remnant (nom|acc|voc) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) and because/that he/she/it-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) son (acc)
Jr:47:11 Jr_47:11_1 Jr_47:11_2 Jr_47:11_3 Jr_47:11_4 Jr_47:11_5 Jr_47:11_6 Jr_47:11_7 Jr_47:11_8 Jr_47:11_9 Jr_47:11_10 Jr_47:11_11 Jr_47:11_12 Jr_47:11_13 Jr_47:11_14 Jr_47:11_15 Jr_47:11_16 Jr_47:11_17 Jr_47:11_18 Jr_47:11_19 Jr_47:11_20 Jr_47:11_21 Jr_47:11_22 Jr_47:11_23 Jr_47:11_24 Jr_47:11_25 Jr_47:11_26 Jr_47:11_27 Jr_47:11_28 Jr_47:11_29 Jr_47:11_30 Jr_47:11_31 Jr_47:11_32 Jr_47:11_33 Jr_47:11_34 Jr_47:11_35 Jr_47:11_36 Jr_47:11_37 Jr_47:11_38 Jr_47:11_39 Jr_47:11_40
Jr:47:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:12 καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς γῆν Ιουδα εἰς Μασσηφα καὶ συνήγαγον οἶνον καὶ ὀπώραν πολλὴν σφόδρα καὶ ἔλαιον.
Jr:47:12 (Jeremiah 47:12 And they came to Godolias into the land of Juda, to Massepha, and gathered grapes, and very much summer fruit, and oil.
Jr:47:12 Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy z wszystkich miejsc, po których się rozproszyli, i przyszli do ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa; i zebrali wino i owoce bardzo obficie. (Jr 40:12 BT_4)
Jr:47:12 καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς γῆν Ιουδα εἰς Μασσηφα καὶ συνήγαγον οἶνον καὶ ὀπώραν πολλὴν σφόδρα καὶ ἔλαιον.
Jr:47:12 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί ὀπώρα, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί ἔλαιον, -ου, τό
Jr:47:12 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Wino I też, nawet, mianowicie Owoc Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Jr:47:12 kai\ E)=lTon pro\s *godolian ei)s gE=n *iouda ei)s *massEfa kai\ sunE/gagon oi)=non kai\ o)pO/ran pollE\n sfo/dra kai\ e)/laion.
Jr:47:12 kai ElTon pros godolian eis gEn iuda eis massEfa kai synEgagon oinon kai opOran pollEn sfodra kai elaion.
Jr:47:12 C VBI_AAI3P P N_ASM P N1_ASF N_GSM P N_AS C VBI_AAI3P N2_ASM C N1A_ASF A1_ASF D C N2N_ASN
Jr:47:12 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) earth/land Judas/Judah into (+acc) ć and also, even, namely to gather together wine and also, even, namely fruit much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely olive oil
Jr:47:12 and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) and I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed wine (acc) and fruit (acc) much (acc) vehement, and olive oil (nom|acc|voc)
Jr:47:12 Jr_47:12_1 Jr_47:12_2 Jr_47:12_3 Jr_47:12_4 Jr_47:12_5 Jr_47:12_6 Jr_47:12_7 Jr_47:12_8 Jr_47:12_9 Jr_47:12_10 Jr_47:12_11 Jr_47:12_12 Jr_47:12_13 Jr_47:12_14 Jr_47:12_15 Jr_47:12_16 Jr_47:12_17 Jr_47:12_18
Jr:47:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:13 καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα
Jr:47:13 (Jeremiah 47:13 And Joanan the son of Caree, and all the leaders of the host, who were in the fields, came to Godolias to Massepha,
Jr:47:13 Jochanan zaś, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi stacjonujący w polu przyszli do Godoliasza do Mispa (Jr 40:13 BT_4)
Jr:47:13 Καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα
Jr:47:13 καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός εἰς[1]
Jr:47:13 I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan Syn I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie)
Jr:47:13 *kai\ *iOanan ui(o\s *karEe kai\ pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs oi( e)n toi=s a)groi=s E)=lTon pro\s *godolian ei)s *massEfa
Jr:47:13 kai iOanan hyios karEe kai pantes hoi hEgemones tEs dynameOs hoi en tois agrois ElTon pros godolian eis massEfa
Jr:47:13 C N_NSM N2_NSM N_GSM C A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM P RA_DPM N2_DPM VBI_AAI3P P N_ASM P N_AS
Jr:47:13 and also, even, namely Joanna; Joanan son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field to come toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) ć
Jr:47:13 and Joanna (acc); Joanan (indecl) son (nom) and all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) fields (dat) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) into (+acc)
Jr:47:13 Jr_47:13_1 Jr_47:13_2 Jr_47:13_3 Jr_47:13_4 Jr_47:13_5 Jr_47:13_6 Jr_47:13_7 Jr_47:13_8 Jr_47:13_9 Jr_47:13_10 Jr_47:13_11 Jr_47:13_12 Jr_47:13_13 Jr_47:13_14 Jr_47:13_15 Jr_47:13_16 Jr_47:13_17 Jr_47:13_18 Jr_47:13_19
Jr:47:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:14 καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι Βελισα βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἀπέστειλεν πρὸς σὲ τὸν Ισμαηλ πατάξαι σου ψυχήν; καὶ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτοῖς Γοδολιας.
Jr:47:14 (Jeremiah 47:14 and said to him, Dost thou indeed know that king Beleissa son of Ammon has sent Ismael to thee to slay thee? But Godolias believed them not.
Jr:47:14 i powiedzieli do niego: «Czy ci wiadomo, że Baalis, król Ammonitów, posłał Izmaela, syna Netaniasza, by cię pozbawił życia?» Lecz nie uwierzył im Godoliasz, syn Achikama. (Jr 40:14 BT_4)
Jr:47:14 καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι Βελισα βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἀπέστειλεν πρὸς σὲ τὸν Ισμαηλ πατάξαι σου ψυχήν; καὶ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτοῖς Γοδολιας.
Jr:47:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:47:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Król Syn Piasek zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By uderzać Ty; twój/twój(sg) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z On/ona/to/to samo
Jr:47:14 kai\ ei)=pan au)tO=| *ei) gnO/sei ginO/skeis o(/ti *belisa basileu\s ui(O=n *ammOn a)pe/steilen pro\s se\ to\n *ismaEl pata/Xai sou PSuCHE/n; kai\ ou)k e)pi/steusen au)toi=s *godolias.
Jr:47:14 kai eipan autO ei gnOsei ginOskeis hoti belisa basileus hyiOn ammOn apesteilen pros se ton ismaEl pataXai su PSyCHEn; kai uk episteusen autois godolias.
Jr:47:14 C VAI_AAI3P RD_DSM C N3I_DSF V1_PAI2S C N_NSM N3V_NSM N2_GPM N_GSM VAI_AAI3S P RP_AS RA_ASM N_ASM VA_AAN RP_GS N1_ASF C D VAI_AAI3S RD_DPM N1T_NSM
Jr:47:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. to know i.e. recognize. because/that ć king son sand to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the ć to smite you; your/yours(sg) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same ć
Jr:47:14 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) if knowledge (dat); you(sg)-will-be-KNOW-ed (classical) you(sg)-are-KNOW-ing because/that king (nom) sons (gen) sands (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) life (acc) and not he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH them/same (dat)
Jr:47:14 Jr_47:14_1 Jr_47:14_2 Jr_47:14_3 Jr_47:14_4 Jr_47:14_5 Jr_47:14_6 Jr_47:14_7 Jr_47:14_8 Jr_47:14_9 Jr_47:14_10 Jr_47:14_11 Jr_47:14_12 Jr_47:14_13 Jr_47:14_14 Jr_47:14_15 Jr_47:14_16 Jr_47:14_17 Jr_47:14_18 Jr_47:14_19 Jr_47:14_20 Jr_47:14_21 Jr_47:14_22 Jr_47:14_23 Jr_47:14_24
Jr:47:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:15 καὶ Ιωαναν εἶπεν τῷ Γοδολια κρυφαίως ἐν Μασσηφα Πορεύσομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν Ισμαηλ καὶ μηθεὶς γνώτω, μὴ πατάξῃ σου ψυχὴν καὶ διασπαρῇ πᾶς Ιουδα οἱ συνηγμένοι πρὸς σὲ καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι Ιουδα.
Jr:47:15 (Jeremiah 47:15 And Joanan said to Godolias secretly in Massepha, I will go now and smite Ismael, and let no man know it; lest he slay thee, and all the Jews that are gathered to thee be dispersed, and the remnant of Juda perish.
Jr:47:15 Tymczasem Jochanan, syn Kareacha, przemówił potajemnie do Godoliasza w Mispa: «Pójdę i zabiję Izmaela, syna Netaniasza, tak że nikt nie będzie wiedział. Dlaczego ma on ciebie zamordować, a wszyscy mieszkańcy Judy, którzy skupili się przy tobie mają ulec rozproszeniu, reszta zaś Judy zagładzie?» (Jr 40:15 BT_4)
Jr:47:15 καὶ Ιωαναν εἶπεν τῷ Γοδολια κρυφαίως ἐν Μασσηφα Πορεύσομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν Ισμαηλ καὶ μηθεὶς γνώτω, μὴ πατάξῃ σου ψυχὴν καὶ διασπαρῇ πᾶς Ιουδα οἱ συνηγμένοι πρὸς σὲ καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι Ιουδα.
Jr:47:15 καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κρυφαῖως [LXX] ἐν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καί μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) μή πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:47:15 I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan By mówić/opowiadaj Potajemnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By iść Naprawdę I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie Nie jeden By wiedzieć to jest rozpoznaj. Nie By uderzać Ty; twój/twój(sg) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Pozostawanie Judasz/Juda
Jr:47:15 kai\ *iOanan ei)=pen tO=| *godolia krufai/Os e)n *massEfa *poreu/somai dE\ kai\ pata/XO to\n *ismaEl kai\ mETei\s gnO/tO, mE\ pata/XE| sou PSuCHE\n kai\ diasparE=| pa=s *iouda oi( sunEgme/noi pro\s se\ kai\ a)polou=ntai oi( kata/loipoi *iouda.
Jr:47:15 kai iOanan eipen tO godolia kryfaiOs en massEfa poreusomai dE kai pataXO ton ismaEl kai mETeis gnOtO, mE pataXE su PSyCHEn kai diasparE pas iuda hoi synEgmenoi pros se kai apoluntai hoi kataloipoi iuda.
Jr:47:15 C N_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM D P N_DS VF_FMI1S x C VF_FAI1S RA_ASM N_ASM C A3_NSM VZ_AAD3S D VF_FMI2S RP_GS N1_ASF C VD_APS3S A3_NSM N_NSM RA_NPM VK_XMPNPM P RP_AS C VF2_FMI3P RA_NPM A1B_NPM N_GSM
Jr:47:15 and also, even, namely Joanna; Joanan to say/tell the ć secretly in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to go indeed and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely not one to know i.e. recognize. not to smite you; your/yours(sg) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to scatter every all, each, every, the whole of Judas/Judah the to gather together toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the remaining Judas/Judah
Jr:47:15 and Joanna (acc); Joanan (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) secretly in/among/by (+dat) I-will-be-GO-ed indeed and I-will-SMITE, I-should-SMITE the (acc) and not one (nom) let-him/her/it-KNOW! not you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) life (acc) and he/she/it-should-be-SCATTER-ed every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:47:15 Jr_47:15_1 Jr_47:15_2 Jr_47:15_3 Jr_47:15_4 Jr_47:15_5 Jr_47:15_6 Jr_47:15_7 Jr_47:15_8 Jr_47:15_9 Jr_47:15_10 Jr_47:15_11 Jr_47:15_12 Jr_47:15_13 Jr_47:15_14 Jr_47:15_15 Jr_47:15_16 Jr_47:15_17 Jr_47:15_18 Jr_47:15_19 Jr_47:15_20 Jr_47:15_21 Jr_47:15_22 Jr_47:15_23 Jr_47:15_24 Jr_47:15_25 Jr_47:15_26 Jr_47:15_27 Jr_47:15_28 Jr_47:15_29 Jr_47:15_30 Jr_47:15_31 Jr_47:15_32 Jr_47:15_33 Jr_47:15_34
Jr:47:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:47:16 καὶ εἶπεν Γοδολιας πρὸς Ιωαναν Μὴ ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὅτι ψευδῆ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ.
Jr:47:16 (Jeremiah 47:16 But Godolias said to Joanan, Do not the thing, for thou speakest lies concerning Ismael.
Jr:47:16 Godoliasz, syn Achikama, powiedział do Jochanana, syna Kareacha: «Nie możesz popełnić takiego czynu, bo to, co mówisz o Izmaelu, jest kłamstwem». (Jr 40:16 BT_4)
Jr:47:16 καὶ εἶπεν Γοδολιας πρὸς Ιωαναν Μὴ ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὅτι ψευδῆ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ.
Jr:47:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) περί
Jr:47:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Joanna; Joanan Nie By czynić/rób Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Ty By mówić/opowiadaj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja)
Jr:47:16 kai\ ei)=pen *godolias pro\s *iOanan *mE\ poiE/sE|s to\ pra=gma tou=to, o(/ti PSeudE= su\ le/geis peri\ *ismaEl.
Jr:47:16 kai eipen godolias pros iOanan mE poiEsEs to pragma tuto, hoti PSeudE sy legeis peri ismaEl.
Jr:47:16 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N_ASM D VA_AAS2S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C A3H_APN RP_NS V1_PAI2S P N_GSM
Jr:47:16 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Joanna; Joanan not to do/make the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying you to say/tell about (+acc,+gen) ć
Jr:47:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) Joanna (acc); Joanan (indecl) not you(sg)-should-DO/MAKE the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc) because/that lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing about (+acc,+gen)
Jr:47:16 Jr_47:16_1 Jr_47:16_2 Jr_47:16_3 Jr_47:16_4 Jr_47:16_5 Jr_47:16_6 Jr_47:16_7 Jr_47:16_8 Jr_47:16_9 Jr_47:16_10 Jr_47:16_11 Jr_47:16_12 Jr_47:16_13 Jr_47:16_14 Jr_47:16_15 Jr_47:16_16
Jr:47:16 x x x x x x x x x x x x x x x x