Kpl:24:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:24:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 24:1 Brenton)
Kpl:24:1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 24:1 BT_4)
Kpl:24:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:24:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:24:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:24:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:24:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:24:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:24:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:24:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:24:1 Kpl_24:1_1 Kpl_24:1_2 Kpl_24:1_3 Kpl_24:1_4 Kpl_24:1_5 Kpl_24:1_6
Kpl:24:1 x x x x x x
Kpl:24:2 Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν μοι ἔλαιον ἐλάινον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι λύχνον διὰ παντός.
Kpl:24:2 Charge the children of Israel, and let them take for thee pure olive oil beaten for the light, to burn a lamp continually, (Leviticus 24:2 Brenton)
Kpl:24:2 «Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. (Kpł 24:2 BT_4)
Kpl:24:2 Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν μοι ἔλαιον ἐλάινον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι λύχνον διὰ παντός.
Kpl:24:2 ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλαιον, -ου, τό   καθαρός -ά -όν κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Kpl:24:2 By zalecać rozkaz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Oliwa z oliwek Czysty By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Lampa Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Kpl:24:2 *)/enteilai toi=s ui(oi=s *israEl kai\ labe/tOsa/n moi e)/laion e)la/inon kaTaro\n kekomme/non ei)s fO=s kau=sai lu/CHnon dia\ panto/s.
Kpl:24:2 enteilai tois hyiois israEl kai labetOsan moi elaion elainon kaTaron kekommenon eis fOs kausai lyCHnon dia pantos.
Kpl:24:2 VA_AMD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VB_AAD3P RP_DS N2N_ASN A1_ASN A1A_ASN VP_XPPASN P N3T_ASN VA_AAN N2_ASM P A3_GSM
Kpl:24:2 to enjoin command the son Israel and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I olive oil ć clean to cut off cut, slash, chip, skive into (+acc) light to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate lamp because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Kpl:24:2 to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and let-them-TAKE HOLD OF! me (dat) olive oil (nom|acc|voc)   clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-CUT OFF-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) light (nom|acc|voc) to-CALCINATED, be-you(sg)-CALCINATED-ed!, he/she/it-happens-to-CALCINATED (opt) lamp (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Kpl:24:2 Kpl_24:2_1 Kpl_24:2_2 Kpl_24:2_3 Kpl_24:2_4 Kpl_24:2_5 Kpl_24:2_6 Kpl_24:2_7 Kpl_24:2_8 Kpl_24:2_9 Kpl_24:2_10 Kpl_24:2_11 Kpl_24:2_12 Kpl_24:2_13 Kpl_24:2_14 Kpl_24:2_15 Kpl_24:2_16 Kpl_24:2_17
Kpl:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:3 ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καύσουσιν αὐτὸν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἐνώπιον κυρίου ἐνδελεχῶς· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Kpl:24:3 outside the veil in the tabernacle of witness; and Aaron and his sons shall burn it from evening until morning before the Lord continually, a perpetual statute throughout your generations. (Leviticus 24:3 Brenton)
Kpl:24:3 Na zewnątrz zasłony świadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go ustawi, by świecił od wieczora aż do poranka przed Panem, nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. (Kpł 24:3 BT_4)
Kpl:24:3 ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καύσουσιν αὐτὸν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἐνώπιον κυρίου ἐνδελεχῶς· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Kpl:24:3 ἔξω·θεν ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]     αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:24:3 Od zewnątrz Zasłona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się On/ona/to/to samo Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieczór Aż; świtaj Wcześnie W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty
Kpl:24:3 e)/XOTen tou= katapeta/smatos e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou kau/sousin au)to\n *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= a)po\ e(spe/ras e(/Os prOi\+ e)nO/pion kuri/ou e)ndeleCHO=s· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n.
Kpl:24:3 eXOTen tu katapetasmatos en tE skEnE tu martyriu kaususin auton aarOn kai hoi hyioi autu apo hesperas heOs prO+i enOpion kyriu endeleCHOs· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn.
Kpl:24:3 P RA_GSN N3M_GSN P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN VF_FAI3P RD_ASM N_NS C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N1A_GSF C D P N2_GSM D A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP
Kpl:24:3 from the outside the curtain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up he/she/it/same Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening until; dawn early in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you
Kpl:24:3 from the outside the (gen) curtain (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) him/it/same (acc) Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) evening (gen), evenings (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)     aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen)
Kpl:24:3 Kpl_24:3_1 Kpl_24:3_2 Kpl_24:3_3 Kpl_24:3_4 Kpl_24:3_5 Kpl_24:3_6 Kpl_24:3_7 Kpl_24:3_8 Kpl_24:3_9 Kpl_24:3_10 Kpl_24:3_11 Kpl_24:3_12 Kpl_24:3_13 Kpl_24:3_14 Kpl_24:3_15 Kpl_24:3_16 Kpl_24:3_17 Kpl_24:3_18 Kpl_24:3_19 Kpl_24:3_20 Kpl_24:3_21 Kpl_24:3_22 Kpl_24:3_23 Kpl_24:3_24 Kpl_24:3_25 Kpl_24:3_26 Kpl_24:3_27 Kpl_24:3_28
Kpl:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:4 ἐπὶ τῆς λυχνίας τῆς καθαρᾶς καύσετε τοὺς λύχνους ἔναντι κυρίου ἕως τὸ πρωί.
Kpl:24:4 Ye shall burn the lamps on the pure lamp-stand before the Lord till the morrow. (Leviticus 24:4 Brenton)
Kpl:24:4 Na czystym świeczniku przygotuje lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie. (Kpł 24:4 BT_4)
Kpl:24:4 ἐπὶ τῆς λυχνίας τῆς καθαρᾶς καύσετε τοὺς λύχνους ἔναντι κυρίου ἕως τὸ πρωί.
Kpl:24:4 ἐπί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πρωΐ
Kpl:24:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym lampstand Czysty Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Lampa Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Wcześnie
Kpl:24:4 e)pi\ tE=s luCHni/as tE=s kaTara=s kau/sete tou\s lu/CHnous e)/nanti kuri/ou e(/Os to\ prOi/.
Kpl:24:4 epi tEs lyCHnias tEs kaTaras kausete tus lyCHnus enanti kyriu heOs to prOi.
Kpl:24:4 P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF VF_FAI2P RA_APM N2_APM P N2_GSM C RA_ASN D
Kpl:24:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lampstand the clean to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate the lamp before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn the early
Kpl:24:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) the (gen) clean ([Adj] acc, gen) you(pl)-will-CALCINATED the (acc) lamps (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (nom|acc) early
Kpl:24:4 Kpl_24:4_1 Kpl_24:4_2 Kpl_24:4_3 Kpl_24:4_4 Kpl_24:4_5 Kpl_24:4_6 Kpl_24:4_7 Kpl_24:4_8 Kpl_24:4_9 Kpl_24:4_10 Kpl_24:4_11 Kpl_24:4_12 Kpl_24:4_13
Kpl:24:4 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:5 καὶ λήμψεσθε σεμίδαλιν καὶ ποιήσετε αὐτὴν δώδεκα ἄρτους, δύο δεκάτων ἔσται ὁ ἄρτος ὁ εἷς·
Kpl:24:5 And ye shall take fine flour, and make of it twelve loaves; each loaf shall be of two tenth parts. (Leviticus 24:5 Brenton)
Kpl:24:5 Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych efy. (Kpł 24:5 BT_4)
Kpl:24:5 Καὶ λήμψεσθε σεμίδαλιν καὶ ποιήσετε αὐτὴν δώδεκα ἄρτους, δύο δεκάτων ἔσται ἄρτος εἷς·
Kpl:24:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σεμίδαλις, -εως, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δώ·δεκα/δεκα·δύο ἄρτος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δέκατος -η -ον; δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Kpl:24:5 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Dwanaście Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Dwa Dziesiąty; by zbierać dziesiąte części By być Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jeden
Kpl:24:5 *kai\ lE/mPSesTe semi/dalin kai\ poiE/sete au)tE\n dO/deka a)/rtous, du/o deka/tOn e)/stai o( a)/rtos o( ei(=s·
Kpl:24:5 kai lEmPSesTe semidalin kai poiEsete autEn dOdeka artus, dyo dekatOn estai ho artos ho heis·
Kpl:24:5 C VF_FMI2P N3I_ASF C VF_FAI2P RD_ASF M N2_APM M A1_GPM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM
Kpl:24:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand best quality flour and also, even, namely to do/make he/she/it/same twelve bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. two tenth; to collect tithes to be the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the one
Kpl:24:5 and you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed best quality flour (acc) and you(pl)-will-DO/MAKE her/it/same (acc) twelve [loaves of] bread (acc) two (nom, acc, gen) tenth (gen); while COLLECT-ing-TITHES (nom) he/she/it-will-be the (nom) bread (nom) the (nom) one (nom)
Kpl:24:5 Kpl_24:5_1 Kpl_24:5_2 Kpl_24:5_3 Kpl_24:5_4 Kpl_24:5_5 Kpl_24:5_6 Kpl_24:5_7 Kpl_24:5_8 Kpl_24:5_9 Kpl_24:5_10 Kpl_24:5_11 Kpl_24:5_12 Kpl_24:5_13 Kpl_24:5_14 Kpl_24:5_15
Kpl:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:6 καὶ ἐπιθήσετε αὐτοὺς δύο θέματα, ἓξ ἄρτους τὸ ἓν θέμα, ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν καθαρὰν ἔναντι κυρίου.
Kpl:24:6 And ye shall put them in two rows, each row containing six loaves, on the pure table before the Lord. (Leviticus 24:6 Brenton)
Kpl:24:6 Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. (Kpł 24:6 BT_4)
Kpl:24:6 καὶ ἐπιθήσετε αὐτοὺς δύο θέματα, ἓξ ἄρτους τὸ ἓν θέμα, ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν καθαρὰν ἔναντι κυρίου.
Kpl:24:6 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἕξ ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:24:6 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Dwa Sześć Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Czysty Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:24:6 kai\ e)piTE/sete au)tou\s du/o Te/mata, e(\X a)/rtous to\ e(\n Te/ma, e)pi\ tE\n tra/peDZan tE\n kaTara\n e)/nanti kuri/ou.
Kpl:24:6 kai epiTEsete autus dyo Temata, heX artus to hen Tema, epi tEn trapeDZan tEn kaTaran enanti kyriu.
Kpl:24:6 C VF_FAI2P RD_APM M N3M_APN M N2_APM RA_ASN A3_ASN N3M_ASN P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1A_ASF P N2_GSM
Kpl:24:6 and also, even, namely to place on he/she/it/same two ć six bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the one ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table the clean before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:24:6 and you(pl)-will-PLACE ON them/same (acc) two (nom, acc, gen)   six [loaves of] bread (acc) the (nom|acc) one (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) the (acc) clean ([Adj] acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:24:6 Kpl_24:6_1 Kpl_24:6_2 Kpl_24:6_3 Kpl_24:6_4 Kpl_24:6_5 Kpl_24:6_6 Kpl_24:6_7 Kpl_24:6_8 Kpl_24:6_9 Kpl_24:6_10 Kpl_24:6_11 Kpl_24:6_12 Kpl_24:6_13 Kpl_24:6_14 Kpl_24:6_15 Kpl_24:6_16 Kpl_24:6_17
Kpl:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:7 καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὸ θέμα λίβανον καθαρὸν καὶ ἅλα, καὶ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν προκείμενα τῷ κυρίῳ.
Kpl:24:7 And ye shall put on each row pure frankincense and salt; and these things shall be for loaves for a memorial, set forth before the Lord. (Leviticus 24:7 Brenton)
Kpl:24:7 Położysz na każdym stosie trochę czystego kadzidła - to będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. (Kpł 24:7 BT_4)
Kpl:24:7 καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὸ θέμα λίβανον καθαρὸν καὶ ἅλα, καὶ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν προκείμενα τῷ κυρίῳ.
Kpl:24:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καθαρός -ά -όν καί ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄρτος, -ου, ὁ εἰς[1] ἀνά·μνησις, -εως, ἡ πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:24:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Czysty I też, nawet, mianowicie Słony I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Do (+przyspieszenie) Pamiątka Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:24:7 kai\ e)piTE/sete e)pi\ to\ Te/ma li/banon kaTaro\n kai\ a(/la, kai\ e)/sontai ei)s a)/rtous ei)s a)na/mnEsin prokei/mena tO=| kuri/O|.
Kpl:24:7 kai epiTEsete epi to Tema libanon kaTaron kai hala, kai esontai eis artus eis anamnEsin prokeimena tO kyriO.
Kpl:24:7 C VF_FAI2P P RA_ASN N3M_ASN N2_ASM A1A_ASM C N3_ASM C VF_FMI3P P N2_APM P N3I_ASF V5_PMPAPN RA_DSM N2_DSM
Kpl:24:7 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć frankincense; incense white gum, also Lebanon clean and also, even, namely salt and also, even, namely to be into (+acc) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. into (+acc) reminder to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:24:7 and you(pl)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   frankincense (acc); incense (acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) and salt (acc) and they-will-be into (+acc) [loaves of] bread (acc) into (+acc) reminder (acc) while being-???-ed (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:24:7 Kpl_24:7_1 Kpl_24:7_2 Kpl_24:7_3 Kpl_24:7_4 Kpl_24:7_5 Kpl_24:7_6 Kpl_24:7_7 Kpl_24:7_8 Kpl_24:7_9 Kpl_24:7_10 Kpl_24:7_11 Kpl_24:7_12 Kpl_24:7_13 Kpl_24:7_14 Kpl_24:7_15 Kpl_24:7_16 Kpl_24:7_17 Kpl_24:7_18
Kpl:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:8 τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προθήσεται ἔναντι κυρίου διὰ παντὸς ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον.
Kpl:24:8 On the sabbath-day they shall be set forth before the Lord continually before the children of Israel, for an everlasting covenant. (Leviticus 24:8 Brenton)
Kpl:24:8 Każdego szabatu przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. (Kpł 24:8 BT_4)
Kpl:24:8 τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προθήσεται ἔναντι κυρίου διὰ παντὸς ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον.
Kpl:24:8 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Kpl:24:8 Dzień Szabas By wysuwać Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W obecności z (+informacja); ??? Syn Izrael Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Kpl:24:8 tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn proTE/setai e)/nanti kuri/ou dia\ panto\s e)nO/pion tO=n ui(O=n *israEl diaTE/kEn ai)O/nion.
Kpl:24:8 tE hEmera tOn sabbatOn proTEsetai enanti kyriu dia pantos enOpion tOn hyiOn israEl diaTEkEn aiOnion.
Kpl:24:8 RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN VF_FMI3S P N2_GSM P A3_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N1_ASF A1B_ASF
Kpl:24:8 the day the sabbath to put forward before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in the presence of (+gen); ??? the son Israel covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Kpl:24:8 the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) he/she/it-will-be-PUT-ed-FORWARD before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:24:8 Kpl_24:8_1 Kpl_24:8_2 Kpl_24:8_3 Kpl_24:8_4 Kpl_24:8_5 Kpl_24:8_6 Kpl_24:8_7 Kpl_24:8_8 Kpl_24:8_9 Kpl_24:8_10 Kpl_24:8_11 Kpl_24:8_12 Kpl_24:8_13 Kpl_24:8_14 Kpl_24:8_15
Kpl:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:9 καὶ ἔσται Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, καὶ φάγονται αὐτὰ ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ ἅγια τῶν ἁγίων τοῦτο αὐτῷ ἀπὸ τῶν θυσιαζομένων τῷ κυρίῳ, νόμιμον αἰώνιον.
Kpl:24:9 And they shall be for Aaron and his sons, and they shall eat them in the holy place: for this is their most holy portion of the offerings made to the Lord, a perpetual statute. (Leviticus 24:9 Brenton)
Kpl:24:9 To będzie dla Aarona i dla jego synów. Będą to jedli w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta». (Kpł 24:9 BT_4)
Kpl:24:9 καὶ ἔσται Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, καὶ φάγονται αὐτὰ ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ ἅγια τῶν ἁγίων τοῦτο αὐτῷ ἀπὸ τῶν θυσιαζομένων τῷ κυρίῳ, νόμιμον αἰώνιον.
Kpl:24:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αἰώνιος -ία -ον
Kpl:24:9 I też, nawet, mianowicie By być Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Dla odtąd, jak Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Kpl:24:9 kai\ e)/stai *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou=, kai\ fa/gontai au)ta\ e)n to/pO| a(gi/O|· e)/stin ga\r a(/gia tO=n a(gi/On tou=to au)tO=| a)po\ tO=n TusiaDZome/nOn tO=| kuri/O|, no/mimon ai)O/nion.
Kpl:24:9 kai estai aarOn kai tois hyiois autu, kai fagontai auta en topO hagiO· estin gar hagia tOn hagiOn tuto autO apo tOn TysiaDZomenOn tO kyriO, nomimon aiOnion.
Kpl:24:9 C VF_FMI3S N_DS C RA_DPM N2_DPM RD_GSM C VF_FMI3P RD_APN P N2_DSM A1A_DSM V9_PAI3S x A1A_NPN RA_GPN A1A_GPN RD_NSN RD_DSM P RA_GPN V1_PMPGPN RA_DSM N2_DSM A1_NSN A1B_NSN
Kpl:24:9 and also, even, namely to be Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be for since, as dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Kpl:24:9 and he/she/it-will-be Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) and they-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) he/she/it-is for holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) this (nom|acc) him/it/same (dat) away from (+gen) the (gen)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:24:9 Kpl_24:9_1 Kpl_24:9_2 Kpl_24:9_3 Kpl_24:9_4 Kpl_24:9_5 Kpl_24:9_6 Kpl_24:9_7 Kpl_24:9_8 Kpl_24:9_9 Kpl_24:9_10 Kpl_24:9_11 Kpl_24:9_12 Kpl_24:9_13 Kpl_24:9_14 Kpl_24:9_15 Kpl_24:9_16 Kpl_24:9_17 Kpl_24:9_18 Kpl_24:9_19 Kpl_24:9_20 Kpl_24:9_21 Kpl_24:9_22 Kpl_24:9_23 Kpl_24:9_24 Kpl_24:9_25 Kpl_24:9_26 Kpl_24:9_27
Kpl:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:10 καὶ ἐξῆλθεν υἱὸς γυναικὸς Ισραηλίτιδος καὶ οὗτος ἦν υἱὸς Αἰγυπτίου ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἐμαχέσαντο ἐν τῇ παρεμβολῇ ὁ ἐκ τῆς Ισραηλίτιδος καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ Ισραηλίτης,
Kpl:24:10 And there went forth a son of an Israelitish woman, and he was son of an Egyptian man among the sons of Israel; and they fought in the camp, the son of the Israelitish woman, and a man who was an Israelite. (Leviticus 24:10 Brenton)
Kpl:24:10 Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. (Kpł 24:10 BT_4)
Kpl:24:10 Καὶ ἐξῆλθεν υἱὸς γυναικὸς Ισραηλίτιδος καὶ οὗτος ἦν υἱὸς Αἰγυπτίου ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἐμαχέσαντο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐκ τῆς Ισραηλίτιδος καὶ ἄνθρωπος Ισραηλίτης,
Kpl:24:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ἰσραηλῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Αἰγύπτιος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Ἰσραηλῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ, voc. pl. Ἰσραηλῖται
Kpl:24:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Kobiety/żona Izraelita kobieta I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Syn Egipski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By kłócić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izraelita kobieta I też, nawet, mianowicie Ludzki Izraelita
Kpl:24:10 *kai\ e)XE=lTen ui(o\s gunaiko\s *israEli/tidos kai\ ou(=tos E)=n ui(o\s *ai)gupti/ou e)n toi=s ui(oi=s *israEl, kai\ e)maCHe/santo e)n tE=| parembolE=| o( e)k tE=s *israEli/tidos kai\ o( a)/nTrOpos o( *israEli/tEs,
Kpl:24:10 kai eXElTen hyios gynaikos israElitidos kai hutos En hyios aigyptiu en tois hyiois israEl, kai emaCHesanto en tE parembolE ho ek tEs israElitidos kai ho anTrOpos ho israElitEs,
Kpl:24:10 C VBI_AAI3S N2_NSM N3K_GSF A3_GSF C RD_NSM V9_IAI3S N2_NSM N2_GSM P RA_DPM N2_DPM N_GSM C VAI_AMI3P P RA_DSF N1_DSF RA_NSM P RA_GSF A3_GSF C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM
Kpl:24:10 and also, even, namely to come out son woman/wife Israelite woman and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be son Egyptian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel and also, even, namely to quarrel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army the out of (+gen) ἐξ before vowels the Israelite woman and also, even, namely the human the Israelite
Kpl:24:10 and he/she/it-COME-ed-OUT son (nom) woman/wife (gen) Israelite woman (gen) and this (nom) he/she/it-was son (nom) Egyptian ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and they-were-QUARREL-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) the (nom) out of (+gen) the (gen) Israelite woman (gen) and the (nom) human (nom) the (nom) Israelite (nom)
Kpl:24:10 Kpl_24:10_1 Kpl_24:10_2 Kpl_24:10_3 Kpl_24:10_4 Kpl_24:10_5 Kpl_24:10_6 Kpl_24:10_7 Kpl_24:10_8 Kpl_24:10_9 Kpl_24:10_10 Kpl_24:10_11 Kpl_24:10_12 Kpl_24:10_13 Kpl_24:10_14 Kpl_24:10_15 Kpl_24:10_16 Kpl_24:10_17 Kpl_24:10_18 Kpl_24:10_19 Kpl_24:10_20 Kpl_24:10_21 Kpl_24:10_22 Kpl_24:10_23 Kpl_24:10_24 Kpl_24:10_25 Kpl_24:10_26 Kpl_24:10_27 Kpl_24:10_28
Kpl:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:11 καὶ ἐπονομάσας ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς Ισραηλίτιδος τὸ ὄνομα κατηράσατο, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Μωυσῆν· καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Σαλωμιθ θυγάτηρ Δαβρι ἐκ τῆς φυλῆς Δαν.
Kpl:24:11 And the son of the Israelitish woman named THE NAME and curse; and they brought him to Moses: and his mother's name was Salomith, daughter of Dabri of the tribe of Dan. (Leviticus 24:11 Brenton)
Kpl:24:11 Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. (Kpł 24:11 BT_4)
Kpl:24:11 καὶ ἐπονομάσας υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς Ισραηλίτιδος τὸ ὄνομα κατηράσατο, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Μωυσῆν· καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Σαλωμιθ θυγάτηρ Δαβρι ἐκ τῆς φυλῆς Δαν.
Kpl:24:11 καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό Ἰσραηλῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Σαλωμιθ[2], ὁ [LXX]; Σαλωμιθ[1], ἡ [LXX] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ  
Kpl:24:11 I też, nawet, mianowicie By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} Syn Kobiety/żona Izraelita kobieta Nazwisko {Imię} co do By kląć (klnij na dół) I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Salomith/Shelomith; Salomith/Shelomith Córka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep
Kpl:24:11 kai\ e)ponoma/sas o( ui(o\s tE=s gunaiko\s tE=s *israEli/tidos to\ o)/noma katEra/sato, kai\ E)/gagon au)to\n pro\s *mousE=n· kai\ to\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *salOmiT Tuga/tEr *dabri e)k tE=s fulE=s *dan.
Kpl:24:11 kai eponomasas ho hyios tEs gynaikos tEs israElitidos to onoma katErasato, kai Egagon auton pros musEn· kai to onoma tEs mEtros autu salOmiT TygatEr dabri ek tEs fylEs dan.
Kpl:24:11 C VA_AAPNSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3K_GSF RA_GSF A3_GSF RA_ASN N3M_ASN VAI_AMI3S C VBI_AAI3P RD_ASM P N1M_ASM C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NS N3_NSF N_GS P RA_GSF N1_GSF N_GS
Kpl:24:11 and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the son the woman/wife the Israelite woman the name with regard to to curse (curse down) and also, even, namely to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely the name with regard to the mother he/she/it/same Salomith/Shelomith; Salomith/Shelomith daughter ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe ć
Kpl:24:11 and upon TO GIVE (A NAME);-ing (nom|voc) the (nom) son (nom) the (gen) woman/wife (gen) the (gen) Israelite woman (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) Salomith/Shelomith (indecl); Salomith/Shelomith (indecl) daughter (nom)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen)  
Kpl:24:11 Kpl_24:11_1 Kpl_24:11_2 Kpl_24:11_3 Kpl_24:11_4 Kpl_24:11_5 Kpl_24:11_6 Kpl_24:11_7 Kpl_24:11_8 Kpl_24:11_9 Kpl_24:11_10 Kpl_24:11_11 Kpl_24:11_12 Kpl_24:11_13 Kpl_24:11_14 Kpl_24:11_15 Kpl_24:11_16 Kpl_24:11_17 Kpl_24:11_18 Kpl_24:11_19 Kpl_24:11_20 Kpl_24:11_21 Kpl_24:11_22 Kpl_24:11_23 Kpl_24:11_24 Kpl_24:11_25 Kpl_24:11_26 Kpl_24:11_27 Kpl_24:11_28 Kpl_24:11_29
Kpl:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:12 καὶ ἀπέθεντο αὐτὸν εἰς φυλακὴν διακρῖναι αὐτὸν διὰ προστάγματος κυρίου.
Kpl:24:12 And they put him in ward, to judge him by the command of the Lord. (Leviticus 24:12 Brenton)
Kpl:24:12 Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. (Kpł 24:12 BT_4)
Kpl:24:12 καὶ ἀπέθεντο αὐτὸν εἰς φυλακὴν διακρῖναι αὐτὸν διὰ προστάγματος κυρίου.
Kpl:24:12 καί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φυλακή, -ῆς, ἡ δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:24:12 I też, nawet, mianowicie By uprzątać unikać, uciekać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Więzienie zabezpieczają się By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:24:12 kai\ a)pe/Tento au)to\n ei)s fulakE\n diakri=nai au)to\n dia\ prosta/gmatos kuri/ou.
Kpl:24:12 kai apeTento auton eis fylakEn diakrinai auton dia prostagmatos kyriu.
Kpl:24:12 C VEI_AMI3P RD_ASM P N1_ASF VA_AAN RD_ASM P N3M_GSN N2_GSM
Kpl:24:12 and also, even, namely to put away to avoid, escape he/she/it/same into (+acc) prison guard to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:24:12 and they-were-TO PUT AWAY-ed him/it/same (acc) into (+acc) prison (acc) to-DIFFERENTIATE, be-you(sg)-DIFFERENTIATE-ed!, he/she/it-happens-to-DIFFERENTIATE (opt) him/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:24:12 Kpl_24:12_1 Kpl_24:12_2 Kpl_24:12_3 Kpl_24:12_4 Kpl_24:12_5 Kpl_24:12_6 Kpl_24:12_7 Kpl_24:12_8 Kpl_24:12_9 Kpl_24:12_10
Kpl:24:12 x x x x x x x x x x
Kpl:24:13 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:24:13 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 24:13 Brenton)
Kpl:24:13 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 24:13 BT_4)
Kpl:24:13 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:24:13 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:24:13 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:24:13 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:24:13 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:24:13 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:24:13 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:24:13 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:24:13 Kpl_24:13_1 Kpl_24:13_2 Kpl_24:13_3 Kpl_24:13_4 Kpl_24:13_5 Kpl_24:13_6
Kpl:24:13 x x x x x x
Kpl:24:14 Ἐξάγαγε τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐπιθήσουσιν πάντες οἱ ἀκούσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή.
Kpl:24:14 Bring forth him that cursed outside the camp, and all who heard shall lay their hands upon his head, and all the congregation shall stone him. (Leviticus 24:14 Brenton)
Kpl:24:14 «Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. (Kpł 24:14 BT_4)
Kpl:24:14 Ἐξάγαγε τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐπιθήσουσιν πάντες οἱ ἀκούσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν πᾶσα συναγωγή.
Kpl:24:14 ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Kpl:24:14 By prowadzić poza By kląć (klnij na dół) Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie
Kpl:24:14 *)eXa/gage to\n katarasa/menon e)/XO tE=s parembolE=s, kai\ e)piTE/sousin pa/ntes oi( a)kou/santes ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, kai\ liTobolE/sousin au)to\n pa=sa E( sunagOgE/.
Kpl:24:14 eXagage ton katarasamenon eXO tEs parembolEs, kai epiTEsusin pantes hoi akusantes tas CHeiras autOn epi tEn kefalEn autu, kai liTobolEsusin auton pasa hE synagOgE.
Kpl:24:14 VB_AAD2S RA_ASM VA_AMPASM P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P A3_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VF_FAI3P RD_ASM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
Kpl:24:14 to lead out the to curse (curse down) outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely to place on every all, each, every, the whole of the to hear the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same every all, each, every, the whole of the gathering
Kpl:24:14 do-LEAD-you(sg)-OUT! the (acc) upon being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (acc, nom|acc|voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom) upon HEAR-ing (nom|voc) the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and they-will-STONE, going-to-STONE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc)
Kpl:24:14 Kpl_24:14_1 Kpl_24:14_2 Kpl_24:14_3 Kpl_24:14_4 Kpl_24:14_5 Kpl_24:14_6 Kpl_24:14_7 Kpl_24:14_8 Kpl_24:14_9 Kpl_24:14_10 Kpl_24:14_11 Kpl_24:14_12 Kpl_24:14_13 Kpl_24:14_14 Kpl_24:14_15 Kpl_24:14_16 Kpl_24:14_17 Kpl_24:14_18 Kpl_24:14_19 Kpl_24:14_20 Kpl_24:14_21 Kpl_24:14_22 Kpl_24:14_23 Kpl_24:14_24
Kpl:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:15 καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λάλησον καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν καταράσηται θεόν, ἁμαρτίαν λήμψεται·
Kpl:24:15 And speak to the sons of Israel, and thou shalt say to them, Whosoever shall curse God shall bear his sin. (Leviticus 24:15 Brenton)
Kpl:24:15 Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. (Kpł 24:15 BT_4)
Kpl:24:15 καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λάλησον καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν καταράσηται θεόν, ἁμαρτίαν λήμψεται·
Kpl:24:15 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Kpl:24:15 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By mówić I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kląć (klnij na dół) Bóg  Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Kpl:24:15 kai\ toi=s ui(oi=s *israEl la/lEson kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)/anTrOpos, o(\s e)a\n katara/sEtai Teo/n, a(marti/an lE/mPSetai·
Kpl:24:15 kai tois hyiois israEl lalEson kai ereis pros autus anTrOpos, hos ean katarasEtai Teon, hamartian lEmPSetai·
Kpl:24:15 C RA_DPM N2_DPM N_GSM VA_AAD2S C VF2_FAI2S P RD_APM N2_NSM RR_NSM C VA_AMS3S N2_ASM N1A_ASF VF_FMI3S
Kpl:24:15 and also, even, namely the son Israel to speak and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to curse (curse down) god [see theology] sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Kpl:24:15 and the (dat) sons (dat) Israel (indecl) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) human (nom) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed god (acc) sin (acc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Kpl:24:15 Kpl_24:15_1 Kpl_24:15_2 Kpl_24:15_3 Kpl_24:15_4 Kpl_24:15_5 Kpl_24:15_6 Kpl_24:15_7 Kpl_24:15_8 Kpl_24:15_9 Kpl_24:15_10 Kpl_24:15_11 Kpl_24:15_12 Kpl_24:15_13 Kpl_24:15_14 Kpl_24:15_15 Kpl_24:15_16
Kpl:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:16 ὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα κυρίου θανάτῳ θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αὐτὸν πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ· ἐάν τε προσήλυτος ἐάν τε αὐτόχθων, ἐν τῷ ὀνομάσαι αὐτὸν τὸ ὄνομα κυρίου τελευτάτω.
Kpl:24:16 And he that names the name of the Lord, let him die the death: let all the congregation of Israel stone him with stones; whether he be a stranger or a native, let him die for naming the name of the Lord. (Leviticus 24:16 Brenton)
Kpl:24:16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu. (Kpł 24:16 BT_4)
Kpl:24:16 ὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα κυρίου θανάτῳ θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αὐτὸν πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ· ἐάν τε προσήλυτος ἐάν τε αὐτόχθων, ἐν τῷ ὀνομάσαι αὐτὸν τὸ ὄνομα κυρίου τελευτάτω.
Kpl:24:16 ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) λίθος, -ου, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τέ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τέ   ἐν ὁ ἡ τό ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Kpl:24:16 By nazywać zaś Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Śmierć By zgładzać Kamień By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Izrael Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Prozelita [neofita do judaizmu] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By nazywać On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kończyć się
Kpl:24:16 o)noma/DZOn de\ to\ o)/noma kuri/ou Tana/tO| Tanatou/sTO· li/Tois liTobolei/tO au)to\n pa=sa sunagOgE\ *israEl· e)a/n te prosE/lutos e)a/n te au)to/CHTOn, e)n tO=| o)noma/sai au)to\n to\ o)/noma kuri/ou teleuta/tO.
Kpl:24:16 onomaDZOn de to onoma kyriu TanatO TanatusTO· liTois liToboleitO auton pasa synagOgE israEl· ean te prosElytos ean te autoCHTOn, en tO onomasai auton to onoma kyriu teleutatO.
Kpl:24:16 V1_PAPNSM x RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N2_DSM V4_PMD3S N2_DPM V2_PAD3S RD_ASM A1S_NSF N1_NSF N_GSM C x N2_NSM C x N3N_NSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM V3_PAD3S
Kpl:24:16 to name δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. death to put to death stone to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same every all, each, every, the whole of gathering Israel if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] proselyte [a convert to Judaism] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to name he/she/it/same the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to end
Kpl:24:16 while NAME-ing (nom) Yet the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! stones (dat) let-him/her/it-be-STONE-ing! him/it/same (acc) every (nom|voc) gathering (nom|voc) Israel (indecl) if-ever and [postpositive coordinate] proselyte (nom) if-ever and [postpositive coordinate]   in/among/by (+dat) the (dat) to-NAME, be-you(sg)-NAME-ed!, he/she/it-happens-to-NAME (opt) him/it/same (acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) let-him/her/it-be-END-ing!
Kpl:24:16 Kpl_24:16_1 Kpl_24:16_2 Kpl_24:16_3 Kpl_24:16_4 Kpl_24:16_5 Kpl_24:16_6 Kpl_24:16_7 Kpl_24:16_8 Kpl_24:16_9 Kpl_24:16_10 Kpl_24:16_11 Kpl_24:16_12 Kpl_24:16_13 Kpl_24:16_14 Kpl_24:16_15 Kpl_24:16_16 Kpl_24:16_17 Kpl_24:16_18 Kpl_24:16_19 Kpl_24:16_20 Kpl_24:16_21 Kpl_24:16_22 Kpl_24:16_23 Kpl_24:16_24 Kpl_24:16_25 Kpl_24:16_26 Kpl_24:16_27
Kpl:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:17 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν πατάξῃ ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω.
Kpl:24:17 And whosoever shall smite a man and he die, let him die the death. (Leviticus 24:17 Brenton)
Kpl:24:17 Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. (Kpł 24:17 BT_4)
Kpl:24:17 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν πατάξῃ ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω.
Kpl:24:17 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Kpl:24:17 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki I też, nawet, mianowicie By umierać Śmierć By zgładzać
Kpl:24:17 kai\ a)/nTrOpos, o(\s a)/n pata/XE| PSuCHE\n a)nTrO/pou kai\ a)poTa/nE|, Tana/tO| Tanatou/sTO.
Kpl:24:17 kai anTrOpos, hos an pataXE PSyCHEn anTrOpu kai apoTanE, TanatO TanatusTO.
Kpl:24:17 C N2_NSM RR_NSM x VA_AAS3S N1_ASF N2_GSM C VB_AAS3S N2_DSM V4_PMD3S
Kpl:24:17 and also, even, namely human who/whom/which ever (if ever) to smite life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human and also, even, namely to die death to put to death
Kpl:24:17 and human (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed life (acc) human (gen) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Kpl:24:17 Kpl_24:17_1 Kpl_24:17_2 Kpl_24:17_3 Kpl_24:17_4 Kpl_24:17_5 Kpl_24:17_6 Kpl_24:17_7 Kpl_24:17_8 Kpl_24:17_9 Kpl_24:17_10 Kpl_24:17_11
Kpl:24:17 x x x x x x x x x x x
Kpl:24:18 καὶ ὃς ἂν πατάξῃ κτῆνος καὶ ἀποθάνῃ, ἀποτεισάτω ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς.
Kpl:24:18 And whosoever shall smite a beast, and it shall die, let him render life for life. (Leviticus 24:18 Brenton)
Kpl:24:18 Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę. (Kpł 24:18 BT_4)
Kpl:24:18 καὶ ὃς ἂν πατάξῃ κτῆνος καὶ ἀποθάνῃ, ἀποτεισάτω ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς.
Kpl:24:18 καί ὅς ἥ ὅ ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀντί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Kpl:24:18 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie By umierać By odwdzięczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Przeciw (+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Kpl:24:18 kai\ o(\s a)/n pata/XE| ktE=nos kai\ a)poTa/nE|, a)poteisa/tO PSuCHE\n a)nti\ PSuCHE=s.
Kpl:24:18 kai hos an pataXE ktEnos kai apoTanE, apoteisatO PSyCHEn anti PSyCHEs.
Kpl:24:18 C RR_NSM x VA_AAS3S N3E_ASN C VB_AAS3S VA_AAD3S N1_ASF P N1_GSF
Kpl:24:18 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to smite Animal (beast) and also, even, namely to die to repay life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person against (+gen) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Kpl:24:18 and who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed Animal (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed let-him/her/it-PAY DAMAGES! life (acc) against (+gen) life (gen)
Kpl:24:18 Kpl_24:18_1 Kpl_24:18_2 Kpl_24:18_3 Kpl_24:18_4 Kpl_24:18_5 Kpl_24:18_6 Kpl_24:18_7 Kpl_24:18_8 Kpl_24:18_9 Kpl_24:18_10 Kpl_24:18_11
Kpl:24:18 x x x x x x x x x x x
Kpl:24:19 καὶ ἐάν τις δῷ μῶμον τῷ πλησίον, ὡς ἐποίησεν αὐτῷ, ὡσαύτως ἀντιποιηθήσεται αὐτῷ·
Kpl:24:19 And whosoever shall inflict a blemish on his neighbour, as he has done to him, so shall it be done to himself in return; (Leviticus 24:19 Brenton)
Kpl:24:19 Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. (Kpł 24:19 BT_4)
Kpl:24:19 καὶ ἐάν τις δῷ μῶμον τῷ πλησίον, ὡς ἐποίησεν αὐτῷ, ὡσαύτως ἀντιποιηθήσεται αὐτῷ·
Kpl:24:19 καί ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μῶμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)   αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:24:19 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By dawać Wada Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Jak/jak By czynić/rób On/ona/to/to samo Podobnie On/ona/to/to samo
Kpl:24:19 kai\ e)a/n tis dO=| mO=mon tO=| plEsi/on, O(s e)poi/Esen au)tO=|, O(sau/tOs a)ntipoiETE/setai au)tO=|·
Kpl:24:19 kai ean tis dO mOmon tO plEsion, hOs epoiEsen autO, hOsautOs antipoiETEsetai autO·
Kpl:24:19 C C RI_NSM VO_AAS3S N2_ASM RA_DSM D C VAI_AAI3S RD_DSM D VC_FPI3S RD_DSM
Kpl:24:19 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to give blemish the neighbor one near, close to; near as/like to do/make he/she/it/same likewise ć he/she/it/same
Kpl:24:19 and if-ever some/any (nom) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed blemish (acc) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) likewise   him/it/same (dat)
Kpl:24:19 Kpl_24:19_1 Kpl_24:19_2 Kpl_24:19_3 Kpl_24:19_4 Kpl_24:19_5 Kpl_24:19_6 Kpl_24:19_7 Kpl_24:19_8 Kpl_24:19_9 Kpl_24:19_10 Kpl_24:19_11 Kpl_24:19_12 Kpl_24:19_13
Kpl:24:19 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:20 σύντριμμα ἀντὶ συντρίμματος, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος· καθότι ἂν δῷ μῶμον τῷ ἀνθρώπῳ, οὕτως δοθήσεται αὐτῷ.
Kpl:24:20 bruise for bruise, eye for eye, tooth for tooth: as any one may inflict a blemish on a man, so shall it be rendered to him. (Leviticus 24:20 Brenton)
Kpl:24:20 Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. (Kpł 24:20 BT_4)
Kpl:24:20 σύντριμμα ἀντὶ συντρίμματος, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος· καθότι ἂν δῷ μῶμον τῷ ἀνθρώπῳ, οὕτως δοθήσεται αὐτῷ.
Kpl:24:20 σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ἀντί σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀντί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἀντί ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ καθότι ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μῶμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:24:20 Zniszczenie Przeciw (+informacja) Zniszczenie Oko Przeciw (+informacja) Oko Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Przeciw (+informacja) Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Wada Ludzki thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By dawać On/ona/to/to samo
Kpl:24:20 su/ntrimma a)nti\ suntri/mmatos, o)fTalmo\n a)nti\ o)fTalmou=, o)do/nta a)nti\ o)do/ntos· kaTo/ti a)/n dO=| mO=mon tO=| a)nTrO/pO|, ou(/tOs doTE/setai au)tO=|.
Kpl:24:20 syntrimma anti syntrimmatos, ofTalmon anti ofTalmu, odonta anti odontos· kaToti an dO mOmon tO anTrOpO, hutOs doTEsetai autO.
Kpl:24:20 N3M_ASN P N3M_GSN N2_ASM P N2_GSM N3_ASM P N3_GSM D x VO_AAS3S N2_ASM RA_DSM N2_DSM D VC_FPI3S RD_DSM
Kpl:24:20 destruction against (+gen) destruction eye against (+gen) eye grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike against (+gen) grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike as ever (if ever) to give blemish the human thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to give he/she/it/same
Kpl:24:20 destruction (nom|acc|voc) against (+gen) destruction (gen) eye (acc) against (+gen) eye (gen) grind the teeth (acc) against (+gen) grind the teeth (gen) as ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed blemish (acc) the (dat) human (dat) thusly/like this he/she/it-will-be-GIVE-ed him/it/same (dat)
Kpl:24:20 Kpl_24:20_1 Kpl_24:20_2 Kpl_24:20_3 Kpl_24:20_4 Kpl_24:20_5 Kpl_24:20_6 Kpl_24:20_7 Kpl_24:20_8 Kpl_24:20_9 Kpl_24:20_10 Kpl_24:20_11 Kpl_24:20_12 Kpl_24:20_13 Kpl_24:20_14 Kpl_24:20_15 Kpl_24:20_16 Kpl_24:20_17 Kpl_24:20_18
Kpl:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:21 ὃς ἂν πατάξῃ ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Kpl:24:21 Whosoever shall smite a man, and he shall die, let him die the death. (Leviticus 24:21 Brenton)
Kpl:24:21 Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. (Kpł 24:21 BT_4)
Kpl:24:21 ὃς ἂν πατάξῃ ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Kpl:24:21 ὅς ἥ ὅ ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Kpl:24:21 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Ludzki I też, nawet, mianowicie By umierać Śmierć By zgładzać
Kpl:24:21 o(\s a)/n pata/XE| a)/nTrOpon kai\ a)poTa/nE|, Tana/tO| Tanatou/sTO·
Kpl:24:21 hos an pataXE anTrOpon kai apoTanE, TanatO TanatusTO·
Kpl:24:21 RR_NSM x VA_AAS3S N2_ASM C VB_AAS3S N2_DSM V4_PMD3S
Kpl:24:21 who/whom/which ever (if ever) to smite human and also, even, namely to die death to put to death
Kpl:24:21 who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed human (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Kpl:24:21 Kpl_24:21_1 Kpl_24:21_2 Kpl_24:21_3 Kpl_24:21_4 Kpl_24:21_5 Kpl_24:21_6 Kpl_24:21_7 Kpl_24:21_8
Kpl:24:21 x x x x x x x x
Kpl:24:22 δικαίωσις μία ἔσται τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ἐγχωρίῳ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:24:22 There shall be one judgment for the stranger and the native, for I am the Lord your God. (Leviticus 24:22 Brenton)
Kpl:24:22 Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!» (Kpł 24:22 BT_4)
Kpl:24:22 δικαίωσις μία ἔσται τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ἐγχωρίῳ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:24:22 δικαίωσις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:24:22 Obrona Jeden By być Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:24:22 dikai/Osis mi/a e)/stai tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| e)gCHOri/O|, o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:24:22 dikaiOsis mia estai tO prosElytO kai tO enCHOriO, hoti egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:24:22 N3I_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1B_DSM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:24:22 vindication one to be the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the ć because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:24:22 vindication (nom) one (nom) he/she/it-will-be the (dat) proselyte (dat) and the (dat)   because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:24:22 Kpl_24:22_1 Kpl_24:22_2 Kpl_24:22_3 Kpl_24:22_4 Kpl_24:22_5 Kpl_24:22_6 Kpl_24:22_7 Kpl_24:22_8 Kpl_24:22_9 Kpl_24:22_10 Kpl_24:22_11 Kpl_24:22_12 Kpl_24:22_13 Kpl_24:22_14 Kpl_24:22_15
Kpl:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:24:23 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐξήγαγον τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοις· καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:24:23 And Moses spoke to the children of Israel, and they brought him that had cursed out of the camp, and stoned him with stones: and the children of Israel did as the Lord commanded Moses. (Leviticus 24:23 Brenton)
Kpl:24:23 Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, co Pan rozkazał Mojżeszowi. (Kpł 24:23 BT_4)
Kpl:24:23 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐξήγαγον τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοις· καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:24:23 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Kpl:24:23 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza By kląć (klnij na dół) Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By czynić/rób Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Kpl:24:23 kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)XE/gagon to\n katarasa/menon e)/XO tE=s parembolE=s kai\ e)liTobo/lEsan au)to\n e)n li/Tois· kai\ oi( ui(oi\ *israEl e)poi/Esan kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Kpl:24:23 kai elalEsen mo+ysEs tois hyiois israEl kai eXEgagon ton katarasamenon eXO tEs parembolEs kai eliTobolEsan auton en liTois· kai hoi hyioi israEl epoiEsan kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Kpl:24:23 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM C VBI_AAI3P RA_ASM VA_AMPASM P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P RD_ASM P N2_DPM C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Kpl:24:23 and also, even, namely to speak Moses the son Israel and also, even, namely to lead out the to curse (curse down) outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely the son Israel to do/make according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Kpl:24:23 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT the (acc) upon being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (acc, nom|acc|voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and they-STONE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) stones (dat) and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-DO/MAKE-ed according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Kpl:24:23 Kpl_24:23_1 Kpl_24:23_2 Kpl_24:23_3 Kpl_24:23_4 Kpl_24:23_5 Kpl_24:23_6 Kpl_24:23_7 Kpl_24:23_8 Kpl_24:23_9 Kpl_24:23_10 Kpl_24:23_11 Kpl_24:23_12 Kpl_24:23_13 Kpl_24:23_14 Kpl_24:23_15 Kpl_24:23_16 Kpl_24:23_17 Kpl_24:23_18 Kpl_24:23_19 Kpl_24:23_20 Kpl_24:23_21 Kpl_24:23_22 Kpl_24:23_23 Kpl_24:23_24 Kpl_24:23_25 Kpl_24:23_26 Kpl_24:23_27 Kpl_24:23_28
Kpl:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x