<
Kpl:23:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 23:1 Brenton)
Kpl:23:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 23:1 BT_4)
Kpl:23:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:23:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:23:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:23:1 kai eipen kyrios pros musEn legOn
Kpl:23:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:23:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:23:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:23:1 Kpl_23:1_1 Kpl_23:1_2 Kpl_23:1_3 Kpl_23:1_4 Kpl_23:1_5 Kpl_23:1_6
Kpl:23:1 x x x x x x
Kpl:23:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Αἱ ἑορταὶ κυρίου, ἃς καλέσετε αὐτὰς κλητὰς ἁγίας, αὗταί εἰσιν ἑορταί μου. –
Kpl:23:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say unto them, The feasts of the Lord which ye shall call holy assemblies, these are my feasts. (Leviticus 23:2 Brenton)
Kpl:23:2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! (Kpł 23:2 BT_4)
Kpl:23:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Αἱ ἑορταὶ κυρίου, ἃς καλέσετε αὐτὰς κλητὰς ἁγίας, αὗταί εἰσιν ἑορταί μου.
Kpl:23:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Kpl:23:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Świąteczny Ja  
Kpl:23:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ai( e(ortai\ kuri/ou, a(/s kale/sete au)ta\s klEta\s a(gi/as, au(=tai/ ei)sin e(ortai/ mou.
Kpl:23:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus hai heortai kyriu, has kalesete autas klEtas hagias, hautai eisin heortai mu.
Kpl:23:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RA_NPF N1_NPF N2_GSM RR_APF VF_FAI2P RD_APF A1_APF A1A_APF RD_NPF V9_PAI3P N1_NPF RP_GS
Kpl:23:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to call call he/she/it/same called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be festival I  
Kpl:23:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) festivals (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) you(pl)-will-CALL them/same (acc) called ([Adj] acc) holy ([Adj] acc, gen) these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are festivals (nom|voc) me (gen)  
Kpl:23:2 Kpl_23:2_1 Kpl_23:2_2 Kpl_23:2_3 Kpl_23:2_4 Kpl_23:2_5 Kpl_23:2_6 Kpl_23:2_7 Kpl_23:2_8 Kpl_23:2_9 Kpl_23:2_10 Kpl_23:2_11 Kpl_23:2_12 Kpl_23:2_13 Kpl_23:2_14 Kpl_23:2_15 Kpl_23:2_16 Kpl_23:2_17 Kpl_23:2_18 Kpl_23:2_19 Kpl_23:2_20 Kpl_23:2_21
Kpl:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:3 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις κλητὴ ἁγία τῷ κυρίῳ· πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις· σάββατά ἐστιν τῷ κυρίῳ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Kpl:23:3 Six days shalt thou do works, but on the seventh day is the sabbath; a rest, a holy convocation to the Lord: thou shalt not do any work, it is a sabbath to the Lord in all your dwellings. (Leviticus 23:3 Brenton)
Kpl:23:3 Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. (Kpł 23:3 BT_4)
Kpl:23:3 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις κλητὴ ἁγία τῷ κυρίῳ· πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις· σάββατά ἐστιν τῷ κυρίῳ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Kpl:23:3 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον σάββατον, -ου, τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σάββατον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:3 Sześć Dzień Robienie/robienie; by czynić/rób Praca I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy Szabas Odpoczynek {Reszta} Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Szabas By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty
Kpl:23:3 e(\X E(me/ras poiE/seis e)/rga, kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| sa/bbata a)na/pausis klEtE\ a(gi/a tO=| kuri/O|· pa=n e)/rgon ou) poiE/seis· sa/bbata/ e)stin tO=| kuri/O| e)n pa/sE| katoiki/a| u(mO=n.
Kpl:23:3 heX hEmeras poiEseis erga, kai tE hEmera tE hebdomE sabbata anapausis klEtE hagia tO kyriO· pan ergon u poiEseis· sabbata estin tO kyriO en pasE katoikia hymOn.
Kpl:23:3 M N1A_APF VF_FAI2S N2N_APN C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N2N_NPN N3I_NSF A1_NSF A1A_NSF RA_DSM N2_DSM A3_ASN N2N_ASN D VF_FAI2S N2N_NPN V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM P A1S_DSF N1A_DSF RP_GP
Kpl:23:3 six day doing/making; to do/make work and also, even, namely the day the seventh sabbath rest called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of work οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make sabbath to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling you
Kpl:23:3 six day (gen), days (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE works (nom|acc|voc) and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) sabbaths (nom|acc|voc) rest (nom) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE sabbaths (nom|acc|voc) he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed dwelling (dat) you(pl) (gen)
Kpl:23:3 Kpl_23:3_1 Kpl_23:3_2 Kpl_23:3_3 Kpl_23:3_4 Kpl_23:3_5 Kpl_23:3_6 Kpl_23:3_7 Kpl_23:3_8 Kpl_23:3_9 Kpl_23:3_10 Kpl_23:3_11 Kpl_23:3_12 Kpl_23:3_13 Kpl_23:3_14 Kpl_23:3_15 Kpl_23:3_16 Kpl_23:3_17 Kpl_23:3_18 Kpl_23:3_19 Kpl_23:3_20 Kpl_23:3_21 Kpl_23:3_22 Kpl_23:3_23 Kpl_23:3_24 Kpl_23:3_25 Kpl_23:3_26 Kpl_23:3_27
Kpl:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:4 Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ κυρίῳ, κληταὶ ἅγιαι, ἃς καλέσετε αὐτὰς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Kpl:23:4 These are the feasts to the Lord, holy convocations, which ye shall call in their seasons. (Leviticus 23:4 Brenton)
Kpl:23:4 Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. (Kpł 23:4 BT_4)
Kpl:23:4 Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ κυρίῳ, κληταὶ ἅγιαι, ἃς καλέσετε αὐτὰς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Kpl:23:4 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:23:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo
Kpl:23:4 *au(=tai ai( e(ortai\ tO=| kuri/O|, klEtai\ a(/giai, a(/s kale/sete au)ta\s e)n toi=s kairoi=s au)tO=n.
Kpl:23:4 hautai hai heortai tO kyriO, klEtai hagiai, has kalesete autas en tois kairois autOn.
Kpl:23:4 RD_NPF RA_NPF N1_NPF RA_DSM N2_DSM A1_NPF A1A_NPF RR_APF VF_FAI2P RD_APF P RA_DPM N2_DPM RD_GPM
Kpl:23:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the festival the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to call call he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time he/she/it/same
Kpl:23:4 these (nom) the (nom) festivals (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-CALL them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) periods of time (dat) them/same (gen)
Kpl:23:4 Kpl_23:4_1 Kpl_23:4_2 Kpl_23:4_3 Kpl_23:4_4 Kpl_23:4_5 Kpl_23:4_6 Kpl_23:4_7 Kpl_23:4_8 Kpl_23:4_9 Kpl_23:4_10 Kpl_23:4_11 Kpl_23:4_12 Kpl_23:4_13 Kpl_23:4_14
Kpl:23:4 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:5 ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:5 In the first month, on the fourteenth day of the month, between the evening times is the Lord's passover. (Leviticus 23:5 Brenton)
Kpl:23:5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. (Kpł 23:5 BT_4)
Kpl:23:5 ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:5 ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   πάσχα, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czternasty Dzień Miesiąc W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Pascha Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:5 e)n tO=| prO/tO| mEni\ e)n tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s a)na\ me/son tO=n e(sperinO=n pa/sCHa tO=| kuri/O|.
Kpl:23:5 en tO prOtO mEni en tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos ana meson tOn hesperinOn pasCHa tO kyriO.
Kpl:23:5 P RA_DSM A1_DSMS N3_DSM P RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM P A1_ASN RA_GPM A1_GPM N_NSN RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fourteenth day the month up/each/by (+acc) middle the ć passover the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:5 in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) in/among/by (+dat) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   passover (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:5 Kpl_23:5_1 Kpl_23:5_2 Kpl_23:5_3 Kpl_23:5_4 Kpl_23:5_5 Kpl_23:5_6 Kpl_23:5_7 Kpl_23:5_8 Kpl_23:5_9 Kpl_23:5_10 Kpl_23:5_11 Kpl_23:5_12 Kpl_23:5_13 Kpl_23:5_14 Kpl_23:5_15 Kpl_23:5_16 Kpl_23:5_17
Kpl:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:6 καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ κυρίῳ· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
Kpl:23:6 And on the fifteenth day of this month is the feast of unleavened bread to the Lord; seven days shall ye eat unleavened bread. (Leviticus 23:6 Brenton)
Kpl:23:6 A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. (Kpł 23:6 BT_4)
Kpl:23:6 καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ κυρίῳ· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
Kpl:23:6 καί ἐν ὁ ἡ τό πεντε·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἄ·ζυμος -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Kpl:23:6 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piętnasty Dzień Miesiąc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Świąteczny Przaśny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siedem Dzień Przaśny By jeść
Kpl:23:6 kai\ e)n tE=| pentekaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s tou/tou e(ortE\ tO=n a)DZu/mOn tO=| kuri/O|· e(pta\ E(me/ras a)/DZuma e)/desTe.
Kpl:23:6 kai en tE pentekaidekatE hEmera tu mEnos tutu heortE tOn aDZymOn tO kyriO· hepta hEmeras aDZyma edesTe.
Kpl:23:6 C P RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM N1_NSF RA_GPM A1B_GPM RA_DSM N2_DSM M N1A_APF A1B_APN VF_FMI2P
Kpl:23:6 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifteenth day the month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] festival the unleavened the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. seven day unleavened to eat
Kpl:23:6 and in/among/by (+dat) the (dat) fifteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) this (gen) festival (nom|voc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) seven day (gen), days (acc) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-will-be-EAT-ed
Kpl:23:6 Kpl_23:6_1 Kpl_23:6_2 Kpl_23:6_3 Kpl_23:6_4 Kpl_23:6_5 Kpl_23:6_6 Kpl_23:6_7 Kpl_23:6_8 Kpl_23:6_9 Kpl_23:6_10 Kpl_23:6_11 Kpl_23:6_12 Kpl_23:6_13 Kpl_23:6_14 Kpl_23:6_15 Kpl_23:6_16 Kpl_23:6_17
Kpl:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:7 καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε·
Kpl:23:7 And the first day shall be a holy convocation to you: ye shall do no servile work. (Leviticus 23:7 Brenton)
Kpl:23:7 Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (Kpł 23:7 BT_4)
Kpl:23:7 καὶ ἡμέρα πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε·
Kpl:23:7 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Kpl:23:7 I też, nawet, mianowicie Dzień Po pierwsze Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Kpl:23:7 kai\ E( E(me/ra E( prO/tE klEtE\ a(gi/a e)/stai u(mi=n, pa=n e)/rgon latreuto\n ou) poiE/sete·
Kpl:23:7 kai hE hEmera hE prOtE klEtE hagia estai hymin, pan ergon latreuton u poiEsete·
Kpl:23:7 C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1_NSFS A1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP A3_ASN N2N_ASN A1_ASN D VF_FAI2P
Kpl:23:7 and also, even, namely the day the first called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you every all, each, every, the whole of work ć οὐχ before rough breathing to do/make
Kpl:23:7 and the (nom) day (nom|voc) the (nom) first (nom|voc) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE
Kpl:23:7 Kpl_23:7_1 Kpl_23:7_2 Kpl_23:7_3 Kpl_23:7_4 Kpl_23:7_5 Kpl_23:7_6 Kpl_23:7_7 Kpl_23:7_8 Kpl_23:7_9 Kpl_23:7_10 Kpl_23:7_11 Kpl_23:7_12 Kpl_23:7_13 Kpl_23:7_14
Kpl:23:7 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:8 καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἡ ἑβδόμη ἡμέρα κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.
Kpl:23:8 And ye shall offer whole-burnt-offerings to the Lord seven days; and the seventh day shall be a holy convocation to you: ye shall do no servile work. (Leviticus 23:8 Brenton)
Kpl:23:8 Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy». (Kpł 23:8 BT_4)
Kpl:23:8 καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἑβδόμη ἡμέρα κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.
Kpl:23:8 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Kpl:23:8 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Siódmy Dzień Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Kpl:23:8 kai\ prosa/Xete o(lokautO/mata tO=| kuri/O| e(pta\ E(me/ras· kai\ E( e(bdo/mE E(me/ra klEtE\ a(gi/a e)/stai u(mi=n, pa=n e)/rgon latreuto\n ou) poiE/sete.
Kpl:23:8 kai prosaXete holokautOmata tO kyriO hepta hEmeras· kai hE hebdomE hEmera klEtE hagia estai hymin, pan ergon latreuton u poiEsete.
Kpl:23:8 C VF_FAI2P N3M_APN RA_DSM N2_DSM M N1A_APF C RA_NSF A1_NSF N1A_NSF A1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP A3_ASN N2N_ASN A1_ASN D VF_FAI2P
Kpl:23:8 and also, even, namely to lead toward burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. seven day and also, even, namely the seventh day called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you every all, each, every, the whole of work ć οὐχ before rough breathing to do/make
Kpl:23:8 and you(pl)-will-LEAD-TOWARD burnt offerings (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) seven day (gen), days (acc) and the (nom) seventh (nom|voc) day (nom|voc) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE
Kpl:23:8 Kpl_23:8_1 Kpl_23:8_2 Kpl_23:8_3 Kpl_23:8_4 Kpl_23:8_5 Kpl_23:8_6 Kpl_23:8_7 Kpl_23:8_8 Kpl_23:8_9 Kpl_23:8_10 Kpl_23:8_11 Kpl_23:8_12 Kpl_23:8_13 Kpl_23:8_14 Kpl_23:8_15 Kpl_23:8_16 Kpl_23:8_17 Kpl_23:8_18 Kpl_23:8_19 Kpl_23:8_20
Kpl:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:9 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:9 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 23:9 Brenton)
Kpl:23:9 Potem Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 23:9 BT_4)
Kpl:23:9 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:23:9 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:23:9 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:23:9 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:23:9 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:23:9 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:23:9 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:23:9 Kpl_23:9_1 Kpl_23:9_2 Kpl_23:9_3 Kpl_23:9_4 Kpl_23:9_5 Kpl_23:9_6
Kpl:23:9 x x x x x x
Kpl:23:10 Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ θερίζητε τὸν θερισμὸν αὐτῆς, καὶ οἴσετε δράγμα ἀπαρχὴν τοῦ θερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν ἱερέα·
Kpl:23:10 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, When ye shall enter into the land which I give you, and reap the harvest of it, then shall ye bring a sheaf, the first-fruits of your harvest, to the priest; (Leviticus 23:10 Brenton)
Kpl:23:10 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. (Kpł 23:10 BT_4)
Kpl:23:10 Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ θερίζητε τὸν θερισμὸν αὐτῆς, καὶ οἴσετε δράγμα ἀπαρχὴν τοῦ θερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν ἱερέα·
Kpl:23:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:23:10 By mówić/opowiadaj Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ilekroć By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ja By dawać Ty I też, nawet, mianowicie By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Żniwa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Po pierwsze owoc Żniwa Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Kpl:23:10 *ei)po\n toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *(/otan ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n e)gO\ di/dOmi u(mi=n, kai\ Teri/DZEte to\n Terismo\n au)tE=s, kai\ oi)/sete dra/gma a)parCHE\n tou= Terismou= u(mO=n pro\s to\n i(ere/a·
Kpl:23:10 eipon tois hyiois israEl kai ereis pros autus hotan eiselTEte eis tEn gEn, hEn egO didOmi hymin, kai TeriDZEte ton Terismon autEs, kai oisete dragma aparCHEn tu Terismu hymOn pros ton hierea·
Kpl:23:10 VB_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM D VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RP_DP C V1_PAS2P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C VF_FAI2P N3M_ASN N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GP P RA_ASM N3V_ASM
Kpl:23:10 to say/tell the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same whenever to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which I to give you and also, even, namely to harvest crop, mow, reap, scythe the harvest he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć first-fruit the harvest you toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Kpl:23:10 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) whenever you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing you(pl) (dat) and you(pl)-should-be-HARVEST-ing the (acc) harvest (acc) her/it/same (gen) and you(pl)-will-BRING   first-fruit (acc) the (gen) harvest (gen) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc)
Kpl:23:10 Kpl_23:10_1 Kpl_23:10_2 Kpl_23:10_3 Kpl_23:10_4 Kpl_23:10_5 Kpl_23:10_6 Kpl_23:10_7 Kpl_23:10_8 Kpl_23:10_9 Kpl_23:10_10 Kpl_23:10_11 Kpl_23:10_12 Kpl_23:10_13 Kpl_23:10_14 Kpl_23:10_15 Kpl_23:10_16 Kpl_23:10_17 Kpl_23:10_18 Kpl_23:10_19 Kpl_23:10_20 Kpl_23:10_21 Kpl_23:10_22 Kpl_23:10_23 Kpl_23:10_24 Kpl_23:10_25 Kpl_23:10_26 Kpl_23:10_27 Kpl_23:10_28 Kpl_23:10_29 Kpl_23:10_30 Kpl_23:10_31 Kpl_23:10_32
Kpl:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:11 καὶ ἀνοίσει τὸ δράγμα ἔναντι κυρίου δεκτὸν ὑμῖν, τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἀνοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς.
Kpl:23:11 and he shall lift up the sheaf before the Lord, to be accepted for you. On the morrow of the first day the priest shall lift it up. (Leviticus 23:11 Brenton)
Kpl:23:11 On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. (Kpł 23:11 BT_4)
Kpl:23:11 καὶ ἀνοίσει τὸ δράγμα ἔναντι κυρίου δεκτὸν ὑμῖν, τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἀνοίσει αὐτὸ ἱερεύς.
Kpl:23:11 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δεκτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:23:11 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dopuszczalny/miły Ty Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Po pierwsze By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Duchowny
Kpl:23:11 kai\ a)noi/sei to\ dra/gma e)/nanti kuri/ou dekto\n u(mi=n, tE=| e)pau/rion tE=s prO/tEs a)noi/sei au)to\ o( i(ereu/s.
Kpl:23:11 kai anoisei to dragma enanti kyriu dekton hymin, tE epaurion tEs prOtEs anoisei auto ho hiereus.
Kpl:23:11 C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN P N2_GSM A1_ASN RP_DP RA_DSF D RA_GSF A1_GSFS VF_FAI3S RD_ASN RA_NSM N3V_NSM
Kpl:23:11 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. acceptable/agreeable you the tomorrow [with article means the next day] the first to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same the priest
Kpl:23:11 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom|acc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) the (dat) tomorrow the (gen) first (gen) he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) it/same (nom|acc) the (nom) priest (nom)
Kpl:23:11 Kpl_23:11_1 Kpl_23:11_2 Kpl_23:11_3 Kpl_23:11_4 Kpl_23:11_5 Kpl_23:11_6 Kpl_23:11_7 Kpl_23:11_8 Kpl_23:11_9 Kpl_23:11_10 Kpl_23:11_11 Kpl_23:11_12 Kpl_23:11_13 Kpl_23:11_14 Kpl_23:11_15 Kpl_23:11_16
Kpl:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:12 καὶ ποιήσετε ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ ἂν φέρητε τὸ δράγμα, πρόβατον ἄμωμον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ
Kpl:23:12 And ye shall offer on the day on which ye bring the sheaf, a lamb without blemish of a year old for a whole-burnt-offering to the Lord. (Leviticus 23:12 Brenton)
Kpl:23:12 W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, (Kpł 23:12 BT_4)
Kpl:23:12 καὶ ποιήσετε ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ἂν φέρητε τὸ δράγμα, πρόβατον ἄμωμον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ
Kpl:23:12 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:12 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Owca (sheepfold) amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:12 kai\ poiE/sete e)n tE=| E(me/ra|, e)n E(=| a)/n fe/rEte to\ dra/gma, pro/baton a)/mOmon e)niau/sion ei)s o(lokau/tOma tO=| kuri/O|
Kpl:23:12 kai poiEsete en tE hEmera, en hE an ferEte to dragma, probaton amOmon eniausion eis holokautOma tO kyriO
Kpl:23:12 C VF_FAI2P P RA_DSF N1A_DSF P RR_DSF x V1_PAS2P RA_ASN N3M_ASN N2N_ASN A1B_ASN A1A_ASN P N3M_ASN RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:12 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ć sheep (sheepfold) amomum [Indian spice-plant]; unblemished ć into (+acc) burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:12 and you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever you(pl)-should-be-BRING-ing the (nom|acc)   sheep (nom|acc|voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc)   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:12 Kpl_23:12_1 Kpl_23:12_2 Kpl_23:12_3 Kpl_23:12_4 Kpl_23:12_5 Kpl_23:12_6 Kpl_23:12_7 Kpl_23:12_8 Kpl_23:12_9 Kpl_23:12_10 Kpl_23:12_11 Kpl_23:12_12 Kpl_23:12_13 Kpl_23:12_14 Kpl_23:12_15 Kpl_23:12_16 Kpl_23:12_17 Kpl_23:12_18
Kpl:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:13 καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ – θυσία τῷ κυρίῳ, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ – καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ιν οἴνου.
Kpl:23:13 And its meat-offering two tenth portions of fine flour mingled with oil: it is a sacrifice to the Lord, a smell of sweet savour to the Lord, and its drink-offering the fourth part of a hin of wine. (Leviticus 23:13 Brenton)
Kpl:23:13 wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana, a także ofiarę płynną - ćwierć hinu wina. (Kpł 23:13 BT_4)
Kpl:23:13 καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ θυσία τῷ κυρίῳ, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ιν οἴνου.
Kpl:23:13 καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δέκατος -η -ον σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό   θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό   οἶνος, -ου, ὁ
Kpl:23:13 I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo Dwa Dziesiąty Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek   Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.   I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Czwarty Wino
Kpl:23:13 kai\ tE\n Tusi/an au)tou= du/o de/kata semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O| Tusi/a tO=| kuri/O|, o)smE\ eu)Odi/as kuri/O| kai\ spondE\n au)tou= to\ te/tarton tou= in oi)/nou.
Kpl:23:13 kai tEn Tysian autu dyo dekata semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO Tysia tO kyriO, osmE euOdias kyriO kai spondEn autu to tetarton tu in oinu.
Kpl:23:13 C RA_ASF N1A_ASF RD_GSN M A1_NPN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN N1A_NSF RA_DSM N2_DSM N1_NSF N1A_GSF N2_DSM C N1_ASF RD_GSN RA_NSN A1_NSN RA_GSN N_GSN N2_GSM
Kpl:23:13 and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same two tenth best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil   sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.   and also, even, namely ć he/she/it/same the fourth the ć wine
Kpl:23:13 and the (acc) sacrifice (acc) him/it/same (gen) two (nom, acc, gen) tenth (nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat)   sacrifice (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   and   him/it/same (gen) the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) the (gen)   wine (gen)
Kpl:23:13 Kpl_23:13_1 Kpl_23:13_2 Kpl_23:13_3 Kpl_23:13_4 Kpl_23:13_5 Kpl_23:13_6 Kpl_23:13_7 Kpl_23:13_8 Kpl_23:13_9 Kpl_23:13_10 Kpl_23:13_11 Kpl_23:13_12 Kpl_23:13_13 Kpl_23:13_14 Kpl_23:13_15 Kpl_23:13_16 Kpl_23:13_17 Kpl_23:13_18 Kpl_23:13_19 Kpl_23:13_20 Kpl_23:13_21 Kpl_23:13_22 Kpl_23:13_23 Kpl_23:13_24 Kpl_23:13_25 Kpl_23:13_26
Kpl:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:14 καὶ ἄρτον καὶ πεφρυγμένα χίδρα νέα οὐ φάγεσθε ἕως εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην, ἕως ἂν προσενέγκητε ὑμεῖς τὰ δῶρα τῷ θεῷ ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Kpl:23:14 And ye shall not eat bread, or the new parched corn, until this same day, until ye offer the sacrifices to your God: it is a perpetual statute throughout your generations in all your dwellings. (Leviticus 23:14 Brenton)
Kpl:23:14 Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. (Kpł 23:14 BT_4)
Kpl:23:14 καὶ ἄρτον καὶ πεφρυγμένα χίδρα νέα οὐ φάγεσθε ἕως εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην, ἕως ἂν προσενέγκητε ὑμεῖς τὰ δῶρα τῷ θεῷ ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Kpl:23:14 καί ἄρτος, -ου, ὁ καί     νέος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:14 I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Nowe/młode ??? Przed przydechem mocnym By jeść Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Ty Dar Bóg  Ty aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty
Kpl:23:14 kai\ a)/rton kai\ pefrugme/na CHi/dra ne/a ou) fa/gesTe e(/Os ei)s au)tE\n tE\n E(me/ran tau/tEn, e(/Os a)/n prosene/gkEte u(mei=s ta\ dO=ra tO=| TeO=| u(mO=n· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n e)n pa/sE| katoiki/a| u(mO=n.
Kpl:23:14 kai arton kai pefrygmena CHidra nea u fagesTe heOs eis autEn tEn hEmeran tautEn, heOs an prosenenkEte hymeis ta dOra tO TeO hymOn· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn en pasE katoikia hymOn.
Kpl:23:14 C N2_ASM C VM_XPPAPN N2N_APN A1A_APN D VF_FMI2P C P RD_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C x VA_AAS2P RP_NP RA_APN N2N_APN RA_DSM N2_DSM RP_GP A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P A1S_DSF N1A_DSF RP_GP
Kpl:23:14 and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely ć ć new/young οὐχ before rough breathing to eat until; dawn into (+acc) he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] until; dawn ever (if ever) to present you the gift the god [see theology] you ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling you
Kpl:23:14 and bread (acc) and     new/young ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) her/it/same (acc) the (acc) day (acc) this (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(pl)-should-PRESENT you(pl) (nom) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) you(pl) (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed dwelling (dat) you(pl) (gen)
Kpl:23:14 Kpl_23:14_1 Kpl_23:14_2 Kpl_23:14_3 Kpl_23:14_4 Kpl_23:14_5 Kpl_23:14_6 Kpl_23:14_7 Kpl_23:14_8 Kpl_23:14_9 Kpl_23:14_10 Kpl_23:14_11 Kpl_23:14_12 Kpl_23:14_13 Kpl_23:14_14 Kpl_23:14_15 Kpl_23:14_16 Kpl_23:14_17 Kpl_23:14_18 Kpl_23:14_19 Kpl_23:14_20 Kpl_23:14_21 Kpl_23:14_22 Kpl_23:14_23 Kpl_23:14_24 Kpl_23:14_25 Kpl_23:14_26 Kpl_23:14_27 Kpl_23:14_28 Kpl_23:14_29 Kpl_23:14_30 Kpl_23:14_31 Kpl_23:14_32 Kpl_23:14_33
Kpl:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:15 καὶ ἀριθμήσετε ὑμεῖς ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τῶν σαββάτων, ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἂν προσενέγκητε τὸ δράγμα τοῦ ἐπιθέματος, ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους·
Kpl:23:15 And ye shall number to yourselves from the day after the sabbath, from the day on which ye shall offer the sheaf of the heave-offering, seven full weeks: (Leviticus 23:15 Brenton)
Kpl:23:15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, (Kpł 23:15 BT_4)
Kpl:23:15 Καὶ ἀριθμήσετε ὑμεῖς ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τῶν σαββάτων, ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἂν προσενέγκητε τὸ δράγμα τοῦ ἐπιθέματος, ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους·
Kpl:23:15 καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἑπτά   ὁλό·κληρος -ον
Kpl:23:15 I też, nawet, mianowicie By liczyć się Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Szabas Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Siedem Cały lotted
Kpl:23:15 *kai\ a)riTmE/sete u(mei=s a)po\ tE=s e)pau/rion tO=n sabba/tOn, a)po\ tE=s E(me/ras, E(=s a)/n prosene/gkEte to\ dra/gma tou= e)piTe/matos, e(pta\ e(bdoma/das o(loklE/rous·
Kpl:23:15 kai ariTmEsete hymeis apo tEs epaurion tOn sabbatOn, apo tEs hEmeras, hEs an prosenenkEte to dragma tu epiTematos, hepta hebdomadas holoklErus·
Kpl:23:15 C VF_FAI2P RP_NP P RA_GSF D RA_GPN N2N_GPN P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF x VA_AAS2P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3M_GSN M N3D_APF A1B_APF
Kpl:23:15 and also, even, namely to count you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tomorrow [with article means the next day] the sabbath from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which ever (if ever) to present the ć the ć seven ć whole-lotted
Kpl:23:15 and you(pl)-will-COUNT you(pl) (nom) away from (+gen) the (gen) tomorrow the (gen) sabbaths (gen) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) ever you(pl)-should-PRESENT the (nom|acc)   the (gen)   seven   whole-lotted ([Adj] acc)
Kpl:23:15 Kpl_23:15_1 Kpl_23:15_2 Kpl_23:15_3 Kpl_23:15_4 Kpl_23:15_5 Kpl_23:15_6 Kpl_23:15_7 Kpl_23:15_8 Kpl_23:15_9 Kpl_23:15_10 Kpl_23:15_11 Kpl_23:15_12 Kpl_23:15_13 Kpl_23:15_14 Kpl_23:15_15 Kpl_23:15_16 Kpl_23:15_17 Kpl_23:15_18 Kpl_23:15_19 Kpl_23:15_20 Kpl_23:15_21
Kpl:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:16 ἕως τῆς ἐπαύριον τῆς ἐσχάτης ἑβδομάδος ἀριθμήσετε πεντήκοντα ἡμέρας καὶ προσοίσετε θυσίαν νέαν τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:16 until the morrow after the last week ye shall number fifty days, and shall bring a new meat-offering to the Lord. (Leviticus 23:16 Brenton)
Kpl:23:16 aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. (Kpł 23:16 BT_4)
Kpl:23:16 ἕως τῆς ἐπαύριον τῆς ἐσχάτης ἑβδομάδος ἀριθμήσετε πεντήκοντα ἡμέρας καὶ προσοίσετε θυσίαν νέαν τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:16 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον   ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) πεντή·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ νέος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:16 Aż; świtaj Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Ostatni By liczyć się Pięćdziesiąt Dzień I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Nowe/młode Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:16 e(/Os tE=s e)pau/rion tE=s e)sCHa/tEs e(bdoma/dos a)riTmE/sete pentE/konta E(me/ras kai\ prosoi/sete Tusi/an ne/an tO=| kuri/O|.
Kpl:23:16 heOs tEs epaurion tEs esCHatEs hebdomados ariTmEsete pentEkonta hEmeras kai prosoisete Tysian nean tO kyriO.
Kpl:23:16 P RA_GSF D RA_GSF A1_GSF N3D_GSF VF_FAI2P M N1A_APF C VF_FAI2P N1A_ASF A1A_ASF RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:16 until; dawn the tomorrow [with article means the next day] the last ć to count fifty day and also, even, namely to present sacrifice victimize, immolate new/young the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:16 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) tomorrow the (gen) last (gen)   you(pl)-will-COUNT fifty day (gen), days (acc) and you(pl)-will-PRESENT sacrifice (acc) new/young ([Adj] acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:16 Kpl_23:16_1 Kpl_23:16_2 Kpl_23:16_3 Kpl_23:16_4 Kpl_23:16_5 Kpl_23:16_6 Kpl_23:16_7 Kpl_23:16_8 Kpl_23:16_9 Kpl_23:16_10 Kpl_23:16_11 Kpl_23:16_12 Kpl_23:16_13 Kpl_23:16_14 Kpl_23:16_15
Kpl:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:17 ἀπὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν προσοίσετε ἄρτους ἐπίθεμα, δύο ἄρτους· ἐκ δύο δεκάτων σεμιδάλεως ἔσονται, ἐζυμωμένοι πεφθήσονται πρωτογενημάτων τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:17 Ye shall bring from your dwelling loaves, as a heave-offering, two loaves: they shall be of two tenth portions of fine flour, they shall be baked with leaven of the first-fruits to the Lord. (Leviticus 23:17 Brenton)
Kpl:23:17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla Pana. (Kpł 23:17 BT_4)
Kpl:23:17 ἀπὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν προσοίσετε ἄρτους ἐπίθεμα, δύο ἄρτους· ἐκ δύο δεκάτων σεμιδάλεως ἔσονται, ἐζυμωμένοι πεφθήσονται πρωτογενημάτων τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:17 ἀπό ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δέκατος -η -ον; δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -) σεμίδαλις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζυμόω (ζυμ(ο)-, -, -, -, εζυμω-, ζυμω·θ-)     ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:17 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mieszkanie Ty By przedstawiać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Dwa Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dwa Dziesiąty; by zbierać dziesiąte części Najwyższej jakości mąka By być By zakwaszać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:17 a)po\ tE=s katoiki/as u(mO=n prosoi/sete a)/rtous e)pi/Tema, du/o a)/rtous· e)k du/o deka/tOn semida/leOs e)/sontai, e)DZumOme/noi pefTE/sontai prOtogenEma/tOn tO=| kuri/O|.
Kpl:23:17 apo tEs katoikias hymOn prosoisete artus epiTema, dyo artus· ek dyo dekatOn semidaleOs esontai, eDZymOmenoi pefTEsontai prOtogenEmatOn tO kyriO.
Kpl:23:17 P RA_GSF N1A_GSF RP_GP VF_FAI2P N2_APM N3M_ASN M N2_APM P M A1_GPN N3I_GSF VF_FMI3P VM_XPPNPM VC_FPI3P N3M_GPN RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:17 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dwelling you to present bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć two bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels two tenth; to collect tithes best quality flour to be to leaven ć ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:17 away from (+gen) the (gen) dwelling (gen), dwellings (acc) you(pl) (gen) you(pl)-will-PRESENT [loaves of] bread (acc)   two (nom, acc, gen) [loaves of] bread (acc) out of (+gen) two (nom, acc, gen) tenth (gen); while COLLECT-ing-TITHES (nom) best quality flour (gen) they-will-be having-been-LEAVEN-ed (nom|voc)     the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:17 Kpl_23:17_1 Kpl_23:17_2 Kpl_23:17_3 Kpl_23:17_4 Kpl_23:17_5 Kpl_23:17_6 Kpl_23:17_7 Kpl_23:17_8 Kpl_23:17_9 Kpl_23:17_10 Kpl_23:17_11 Kpl_23:17_12 Kpl_23:17_13 Kpl_23:17_14 Kpl_23:17_15 Kpl_23:17_16 Kpl_23:17_17 Kpl_23:17_18 Kpl_23:17_19
Kpl:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:18 καὶ προσάξετε μετὰ τῶν ἄρτων ἑπτὰ ἀμνοὺς ἀμώμους ἐνιαυσίους καὶ μόσχον ἕνα ἐκ βουκολίου καὶ κριοὺς δύο ἀμώμους – ἔσονται ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ – καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:18 And ye shall bring with the loaves seven unblemished lambs of a year old, and one calf of the herd, and two rams without blemish, and they shall be a whole-burnt-offering to the Lord: and their meat-offerings and their drink-offerings shall be a sacrifice, a smell of sweet savour to the Lord. (Leviticus 23:18 Brenton)
Kpl:23:18 Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Pana. (Kpł 23:18 BT_4)
Kpl:23:18 καὶ προσάξετε μετὰ τῶν ἄρτων ἑπτὰ ἀμνοὺς ἀμώμους ἐνιαυσίους καὶ μόσχον ἕνα ἐκ βουκολίου καὶ κριοὺς δύο ἀμώμους ἔσονται ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:18 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἑπτά ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἄ·μωμος -ον   καί μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ   καί   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄ·μωμος -ον   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:18 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Siedem Jagnię Nie skalany I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Dwa Nie skalany   By być Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.   I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:18 kai\ prosa/Xete meta\ tO=n a)/rtOn e(pta\ a)mnou\s a)mO/mous e)niausi/ous kai\ mo/sCHon e(/na e)k boukoli/ou kai\ kriou\s du/o a)mO/mous e)/sontai o(lokau/tOma tO=| kuri/O| kai\ ai( Tusi/ai au)tO=n kai\ ai( spondai\ au)tO=n, Tusi/an o)smE\n eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Kpl:23:18 kai prosaXete meta tOn artOn hepta amnus amOmus eniausius kai mosCHon hena ek bukoliu kai krius dyo amOmus esontai holokautOma tO kyriO kai hai Tysiai autOn kai hai spondai autOn, Tysian osmEn euOdias tO kyriO.
Kpl:23:18 C VF_FAI2P P RA_GPM N2_GPM M N2_APM A1B_APM A1A_APM C N2_ASM A3_ASM P N2N_GSN C N2_APM M A1B_APM VF_FMI3P N3M_NSN RA_DSM N2_DSM C RA_NPF N1A_NPF RD_GPM C RA_NPF N1_NPF RD_GPM N1A_ASF N1_ASF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:18 and also, even, namely to lead toward after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. seven lamb unblemished ć and also, even, namely calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely ć two unblemished   to be burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.   and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:18 and you(pl)-will-LEAD-TOWARD after (+acc), with (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) seven lambs (acc) unblemished ([Adj] acc)   and calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen)   and   two (nom, acc, gen) unblemished ([Adj] acc)   they-will-be burnt offering (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   and the (nom) sacrificial (nom|voc) them/same (gen) and the (nom)   them/same (gen) sacrifice (acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:18 Kpl_23:18_1 Kpl_23:18_2 Kpl_23:18_3 Kpl_23:18_4 Kpl_23:18_5 Kpl_23:18_6 Kpl_23:18_7 Kpl_23:18_8 Kpl_23:18_9 Kpl_23:18_10 Kpl_23:18_11 Kpl_23:18_12 Kpl_23:18_13 Kpl_23:18_14 Kpl_23:18_15 Kpl_23:18_16 Kpl_23:18_17 Kpl_23:18_18 Kpl_23:18_19 Kpl_23:18_20 Kpl_23:18_21 Kpl_23:18_22 Kpl_23:18_23 Kpl_23:18_24 Kpl_23:18_25 Kpl_23:18_26 Kpl_23:18_27 Kpl_23:18_28 Kpl_23:18_29 Kpl_23:18_30 Kpl_23:18_31 Kpl_23:18_32 Kpl_23:18_33 Kpl_23:18_34 Kpl_23:18_35 Kpl_23:18_36 Kpl_23:18_37
Kpl:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:19 καὶ ποιήσουσιν χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους εἰς θυσίαν σωτηρίου μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος·
Kpl:23:19 And they shall sacrifice one kid of the goats for a sin-offering, and two lambs of a year old for a peace-offering, with the loaves of the first-fruits. (Leviticus 23:19 Brenton)
Kpl:23:19 Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. (Kpł 23:19 BT_4)
Kpl:23:19 καὶ ποιήσουσιν χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους εἰς θυσίαν σωτηρίου μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος·
Kpl:23:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)   εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον μετά ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Kpl:23:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Dwa Jagnię Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Kpl:23:19 kai\ poiE/sousin CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as kai\ du/o a)mnou\s e)niausi/ous ei)s Tusi/an sOtEri/ou meta\ tO=n a)/rtOn tou= prOtogenE/matos·
Kpl:23:19 kai poiEsusin CHimaron eX aigOn hena peri hamartias kai dyo amnus eniausius eis Tysian sOtEriu meta tOn artOn tu prOtogenEmatos·
Kpl:23:19 C VF_FAI3P N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF C M N2_APM A1A_APM P N1A_ASF N2N_GSN P RA_GPM N2_GPM RA_GSN N3M_GSN
Kpl:23:19 and also, even, namely to do/make ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely two lamb ć into (+acc) sacrifice victimize, immolate saving after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the ć
Kpl:23:19 and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and two (nom, acc, gen) lambs (acc)   into (+acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen)  
Kpl:23:19 Kpl_23:19_1 Kpl_23:19_2 Kpl_23:19_3 Kpl_23:19_4 Kpl_23:19_5 Kpl_23:19_6 Kpl_23:19_7 Kpl_23:19_8 Kpl_23:19_9 Kpl_23:19_10 Kpl_23:19_11 Kpl_23:19_12 Kpl_23:19_13 Kpl_23:19_14 Kpl_23:19_15 Kpl_23:19_16 Kpl_23:19_17 Kpl_23:19_18 Kpl_23:19_19 Kpl_23:19_20
Kpl:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:20 καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου μετὰ τῶν δύο ἀμνῶν· ἅγια ἔσονται τῷ κυρίῳ, τῷ ἱερεῖ τῷ προσφέροντι αὐτὰ αὐτῷ ἔσται.
Kpl:23:20 And the priest shall place them with the loaves of the first-fruits an offering before the Lord with the two lambs, they shall be holy to the Lord; they shall belong to the priest that brings them. (Leviticus 23:20 Brenton)
Kpl:23:20 Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu, przeznaczona dla kapłana. (Kpł 23:20 BT_4)
Kpl:23:20 καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἱερεὺς μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου μετὰ τῶν δύο ἀμνῶν· ἅγια ἔσονται τῷ κυρίῳ, τῷ ἱερεῖ τῷ προσφέροντι αὐτὰ αὐτῷ ἔσται.
Kpl:23:20 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:23:20 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Duchowny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dwa Jagnię Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Duchowny By przedstawiać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By być
Kpl:23:20 kai\ e)piTE/sei au)ta\ o( i(ereu\s meta\ tO=n a)/rtOn tou= prOtogenE/matos e)pi/Tema e)/nanti kuri/ou meta\ tO=n du/o a)mnO=n· a(/gia e)/sontai tO=| kuri/O|, tO=| i(erei= tO=| prosfe/ronti au)ta\ au)tO=| e)/stai.
Kpl:23:20 kai epiTEsei auta ho hiereus meta tOn artOn tu prOtogenEmatos epiTema enanti kyriu meta tOn dyo amnOn· hagia esontai tO kyriO, tO hierei tO prosferonti auta autO estai.
Kpl:23:20 C VF_FAI3S RD_APN RA_NSM N3V_NSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSN N3M_GSN N3M_ASN P N2_GSM P RA_GPM M N2_GPM A1A_NPN VF_FMI3P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N3V_DSM RA_DSM V1_PAPDSM RD_APN RD_DSM VF_FMI3S
Kpl:23:20 and also, even, namely to place on he/she/it/same the priest after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the ć ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the two lamb dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the priest the to present he/she/it/same he/she/it/same to be
Kpl:23:20 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) they/them/same (nom|acc) the (nom) priest (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen)     before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) two (nom, acc, gen) lambs (gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) they-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) priest (dat) the (dat) while PRESENT-ing (dat) they/them/same (nom|acc) him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Kpl:23:20 Kpl_23:20_1 Kpl_23:20_2 Kpl_23:20_3 Kpl_23:20_4 Kpl_23:20_5 Kpl_23:20_6 Kpl_23:20_7 Kpl_23:20_8 Kpl_23:20_9 Kpl_23:20_10 Kpl_23:20_11 Kpl_23:20_12 Kpl_23:20_13 Kpl_23:20_14 Kpl_23:20_15 Kpl_23:20_16 Kpl_23:20_17 Kpl_23:20_18 Kpl_23:20_19 Kpl_23:20_20 Kpl_23:20_21 Kpl_23:20_22 Kpl_23:20_23 Kpl_23:20_24 Kpl_23:20_25 Kpl_23:20_26 Kpl_23:20_27 Kpl_23:20_28
Kpl:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:21 καὶ καλέσετε ταύτην τὴν ἡμέραν κλητήν· ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν. –
Kpl:23:21 And ye shall call this day a convocation: it shall be holy to you; ye shall do no servile work on it: it is a perpetual ordinance throughout your generations in all your habitations. (Leviticus 23:21 Brenton)
Kpl:23:21 Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. (Kpł 23:21 BT_4)
Kpl:23:21 καὶ καλέσετε ταύτην τὴν ἡμέραν κλητήν· ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Kpl:23:21 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Kpl:23:21 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty  
Kpl:23:21 kai\ kale/sete tau/tEn tE\n E(me/ran klEtE/n· a(gi/a e)/stai u(mi=n, pa=n e)/rgon latreuto\n ou) poiE/sete e)n au)tE=|· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n e)n pa/sE| tE=| katoiki/a| u(mO=n.
Kpl:23:21 kai kalesete tautEn tEn hEmeran klEtEn· hagia estai hymin, pan ergon latreuton u poiEsete en autE· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn en pasE tE katoikia hymOn.
Kpl:23:21 C VF_FAI2P RD_ASF RA_ASF N1A_ASF A1_ASF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP A3_ASN N2N_ASN A1_ASN D VF_FAI2P P RD_DSF A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RP_GP
Kpl:23:21 and also, even, namely to call call this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you every all, each, every, the whole of work ć οὐχ before rough breathing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the dwelling you  
Kpl:23:21 and you(pl)-will-CALL this (acc) the (acc) day (acc) called ([Adj] acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) her/it/same (dat)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) dwelling (dat) you(pl) (gen)  
Kpl:23:21 Kpl_23:21_1 Kpl_23:21_2 Kpl_23:21_3 Kpl_23:21_4 Kpl_23:21_5 Kpl_23:21_6 Kpl_23:21_7 Kpl_23:21_8 Kpl_23:21_9 Kpl_23:21_10 Kpl_23:21_11 Kpl_23:21_12 Kpl_23:21_13 Kpl_23:21_14 Kpl_23:21_15 Kpl_23:21_16 Kpl_23:21_17 Kpl_23:21_18 Kpl_23:21_19 Kpl_23:21_20 Kpl_23:21_21 Kpl_23:21_22 Kpl_23:21_23 Kpl_23:21_24 Kpl_23:21_25 Kpl_23:21_26 Kpl_23:21_27 Kpl_23:21_28
Kpl:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:22 καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ θερισμοῦ τοῦ ἀγροῦ σου ἐν τῷ θερίζειν σε καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις, τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ ὑπολείψῃ αὐτά· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:23:22 And when ye shall reap the harvest of your land, ye shall not fully reap the remainder of the harvest of your field when thou reapest, and thou shalt not gather that which falls from thy reaping; thou shalt leave it for the poor and the stranger: I am the Lord your God. (Leviticus 23:22 Brenton)
Kpl:23:22 Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!» (Kpł 23:22 BT_4)
Kpl:23:22 καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ θερισμοῦ τοῦ ἀγροῦ σου ἐν τῷ θερίζειν σε καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις, τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ ὑπολείψῃ αὐτά· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:23:22 καί ὅταν (ὅτε ἄν) θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:22 I też, nawet, mianowicie Ilekroć By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Żniwa Ziemi/ziemia Ty ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Żniwa Pole Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Żniwa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Biedny I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:23:22 kai\ o(/tan Teri/DZEte to\n Terismo\n tE=s gE=s u(mO=n, ou) suntele/sete to\ loipo\n tou= Terismou= tou= a)grou= sou e)n tO=| Teri/DZein se kai\ ta\ a)popi/ptonta tou= Terismou= sou ou) sulle/Xeis, tO=| ptOCHO=| kai\ tO=| prosElu/tO| u(polei/PSE| au)ta/· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:23:22 kai hotan TeriDZEte ton Terismon tEs gEs hymOn, u syntelesete to loipon tu Terismu tu agru su en tO TeriDZein se kai ta apopiptonta tu Terismu su u sylleXeis, tO ptOCHO kai tO prosElytO hypoleiPSE auta· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:23:22 C D V1_PAS2P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GP D VF_FAI2P RA_ASN A1_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DSN V1_PAN RP_AS C RA_APN V1_PAPAPN RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N2_DSM VF_FMI2S RD_APN RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:23:22 and also, even, namely whenever to harvest crop, mow, reap, scythe the harvest the earth/land you οὐχ before rough breathing to complete the remaining well then, sο, now, the rest the harvest the field you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to harvest crop, mow, reap, scythe you; your/yours(sg) and also, even, namely the to ??? the harvest you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up the poor and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:23:22 and whenever you(pl)-should-be-HARVEST-ing the (acc) harvest (acc) the (gen) earth/land (gen) you(pl) (gen) not you(pl)-will-COMPLETE the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) harvest (gen) the (gen) field (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-HARVEST-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom|acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) harvest (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-GATHER the (dat) poor ([Adj] dat) and the (dat) proselyte (dat) you(sg)-will-be-REMAIN-ed they/them/same (nom|acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:23:22 Kpl_23:22_1 Kpl_23:22_2 Kpl_23:22_3 Kpl_23:22_4 Kpl_23:22_5 Kpl_23:22_6 Kpl_23:22_7 Kpl_23:22_8 Kpl_23:22_9 Kpl_23:22_10 Kpl_23:22_11 Kpl_23:22_12 Kpl_23:22_13 Kpl_23:22_14 Kpl_23:22_15 Kpl_23:22_16 Kpl_23:22_17 Kpl_23:22_18 Kpl_23:22_19 Kpl_23:22_20 Kpl_23:22_21 Kpl_23:22_22 Kpl_23:22_23 Kpl_23:22_24 Kpl_23:22_25 Kpl_23:22_26 Kpl_23:22_27 Kpl_23:22_28 Kpl_23:22_29 Kpl_23:22_30 Kpl_23:22_31 Kpl_23:22_32 Kpl_23:22_33 Kpl_23:22_34 Kpl_23:22_35 Kpl_23:22_36 Kpl_23:22_37 Kpl_23:22_38 Kpl_23:22_39 Kpl_23:22_40 Kpl_23:22_41
Kpl:23:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:23 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:23 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 23:23 Brenton)
Kpl:23:23 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 23:23 BT_4)
Kpl:23:23 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:23 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:23:23 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:23:23 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:23:23 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:23:23 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:23:23 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:23:23 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:23:23 Kpl_23:23_1 Kpl_23:23_2 Kpl_23:23_3 Kpl_23:23_4 Kpl_23:23_5 Kpl_23:23_6
Kpl:23:23 x x x x x x
Kpl:23:24 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν·
Kpl:23:24 Speak to the children of Israel, saying, In the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a rest, a memorial of trumpets: it shall be to you a holy convocation. (Leviticus 23:24 Brenton)
Kpl:23:24 «Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. (Kpł 23:24 BT_4)
Kpl:23:24 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν·
Kpl:23:24 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνά·παυσις, -εως, ἡ μνημό·συνον, -ου, τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:24 By mówić Syn Izrael By mówić/opowiadaj Miesiąc Siódmy Jeden Miesiąc By być Ty Odpoczynek {Reszta} Pamięć Trąbka Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty
Kpl:23:24 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl le/gOn *tou= mEno\s tou= e(bdo/mou mia=| tou= mEno\s e)/stai u(mi=n a)na/pausis, mnEmo/sunon salpi/ggOn, klEtE\ a(gi/a e)/stai u(mi=n·
Kpl:23:24 lalEson tois hyiois israEl legOn tu mEnos tu hebdomu mia tu mEnos estai hymin anapausis, mnEmosynon salpingOn, klEtE hagia estai hymin·
Kpl:23:24 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VF_FMI3S RP_DP N3I_NSF N2N_NSN N3G_GPF A1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP
Kpl:23:24 to speak the son Israel to say/tell the month the seventh one the month to be you rest memory trumpet called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you
Kpl:23:24 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (gen) month (gen) the (gen) seventh (gen) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-will-be you(pl) (dat) rest (nom) memory (nom|acc|voc) trumpets (gen) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat)
Kpl:23:24 Kpl_23:24_1 Kpl_23:24_2 Kpl_23:24_3 Kpl_23:24_4 Kpl_23:24_5 Kpl_23:24_6 Kpl_23:24_7 Kpl_23:24_8 Kpl_23:24_9 Kpl_23:24_10 Kpl_23:24_11 Kpl_23:24_12 Kpl_23:24_13 Kpl_23:24_14 Kpl_23:24_15 Kpl_23:24_16 Kpl_23:24_17 Kpl_23:24_18 Kpl_23:24_19 Kpl_23:24_20 Kpl_23:24_21
Kpl:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:25 πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα κυρίῳ.
Kpl:23:25 Ye shall do no servile work, and ye shall offer a whole-burnt-offering to the Lord. (Leviticus 23:25 Brenton)
Kpl:23:25 Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana». (Kpł 23:25 BT_4)
Kpl:23:25 πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα κυρίῳ.
Kpl:23:25 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:25 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:25 pa=n e)/rgon latreuto\n ou) poiE/sete kai\ prosa/Xete o(lokau/tOma kuri/O|.
Kpl:23:25 pan ergon latreuton u poiEsete kai prosaXete holokautOma kyriO.
Kpl:23:25 A3_ASN N2N_ASN A1_ASN D VF_FAI2P C VF_FAI2P N3M_ASN N2_DSM
Kpl:23:25 every all, each, every, the whole of work ć οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely to lead toward burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:25 every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE and you(pl)-will-LEAD-TOWARD burnt offering (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:25 Kpl_23:25_1 Kpl_23:25_2 Kpl_23:25_3 Kpl_23:25_4 Kpl_23:25_5 Kpl_23:25_6 Kpl_23:25_7 Kpl_23:25_8 Kpl_23:25_9
Kpl:23:25 x x x x x x x x x
Kpl:23:26 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:26 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 23:26 Brenton)
Kpl:23:26 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 23:26 BT_4)
Kpl:23:26 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:23:26 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:23:26 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:23:26 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:23:26 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:23:26 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:23:26 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:23:26 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:23:26 Kpl_23:26_1 Kpl_23:26_2 Kpl_23:26_3 Kpl_23:26_4 Kpl_23:26_5 Kpl_23:26_6
Kpl:23:26 x x x x x x
Kpl:23:27 καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:27 Also on the tenth day of this seventh month is a day of atonement: it shall be a holy convocation to you; and ye shall humble your souls, and offer a whole-burnt-offering to the Lord. (Leviticus 23:27 Brenton)
Kpl:23:27 «Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. (Kpł 23:27 BT_4)
Kpl:23:27 Καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῷ κυρίῳ.
Kpl:23:27 καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ   κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:23:27 I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Miesiąc Siódmy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Nazywany zapraszany, wybierany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty I też, nawet, mianowicie Do niżej Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:23:27 *kai\ tE=| deka/tE| tou= mEno\s tou= e(bdo/mou tou/tou E(me/ra e)Xilasmou=, klEtE\ a(gi/a e)/stai u(mi=n, kai\ tapeinO/sete ta\s PSuCHa\s u(mO=n kai\ prosa/Xete o(lokau/tOma tO=| kuri/O|.
Kpl:23:27 kai tE dekatE tu mEnos tu hebdomu tutu hEmera eXilasmu, klEtE hagia estai hymin, kai tapeinOsete tas PSyCHas hymOn kai prosaXete holokautOma tO kyriO.
Kpl:23:27 C RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM RD_GSM N1A_NSF N2_GSM A1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP C VF_FAI2P RA_APF N1_APF RP_GP C VF_FAI2P N3M_ASN RA_DSM N2_DSM
Kpl:23:27 and also, even, namely the tenth the month the seventh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] day ć called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you and also, even, namely to lower the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely to lead toward burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:23:27 and the (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) seventh (gen) this (gen) day (nom|voc)   called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and you(pl)-will-LOWER the (acc) lifes (acc) you(pl) (gen) and you(pl)-will-LEAD-TOWARD burnt offering (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:23:27 Kpl_23:27_1 Kpl_23:27_2 Kpl_23:27_3 Kpl_23:27_4 Kpl_23:27_5 Kpl_23:27_6 Kpl_23:27_7 Kpl_23:27_8 Kpl_23:27_9 Kpl_23:27_10 Kpl_23:27_11 Kpl_23:27_12 Kpl_23:27_13 Kpl_23:27_14 Kpl_23:27_15 Kpl_23:27_16 Kpl_23:27_17 Kpl_23:27_18 Kpl_23:27_19 Kpl_23:27_20 Kpl_23:27_21 Kpl_23:27_22 Kpl_23:27_23 Kpl_23:27_24
Kpl:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:28 πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· ἔστιν γὰρ ἡμέρα ἐξιλασμοῦ αὕτη ὑμῖν ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Kpl:23:28 Ye shall do no work on this self-same day: for this is a day of atonement for you, to make atonement for you before the Lord your God. (Leviticus 23:28 Brenton)
Kpl:23:28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. (Kpł 23:28 BT_4)
Kpl:23:28 πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· ἔστιν γὰρ ἡμέρα ἐξιλασμοῦ αὕτη ὑμῖν ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Kpl:23:28 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἡμέρα, -ας -ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:28 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Dla odtąd, jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:23:28 pa=n e)/rgon ou) poiE/sete e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| tau/tE|· e)/stin ga\r E(me/ra e)Xilasmou= au(/tE u(mi=n e)Xila/sasTai peri\ u(mO=n e)/nanti kuri/ou tou= Teou= u(mO=n.
Kpl:23:28 pan ergon u poiEsete en autE tE hEmera tautE· estin gar hEmera eXilasmu hautE hymin eXilasasTai peri hymOn enanti kyriu tu Teu hymOn.
Kpl:23:28 A3_ASN N2N_ASN D VF_FAI2P P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V9_PAI3S x N1A_NSF N2_GSM RD_NSF RP_DP VA_AMN P RP_GP P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Kpl:23:28 every all, each, every, the whole of work οὐχ before rough breathing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be for since, as day ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) you before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:23:28 every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) not you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (dat) day (dat) this (dat) he/she/it-is for day (nom|voc)   this (nom) you(pl) (dat) to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) you(pl) (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen)
Kpl:23:28 Kpl_23:28_1 Kpl_23:28_2 Kpl_23:28_3 Kpl_23:28_4 Kpl_23:28_5 Kpl_23:28_6 Kpl_23:28_7 Kpl_23:28_8 Kpl_23:28_9 Kpl_23:28_10 Kpl_23:28_11 Kpl_23:28_12 Kpl_23:28_13 Kpl_23:28_14 Kpl_23:28_15 Kpl_23:28_16 Kpl_23:28_17 Kpl_23:28_18 Kpl_23:28_19 Kpl_23:28_20 Kpl_23:28_21 Kpl_23:28_22 Kpl_23:28_23
Kpl:23:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:29 πᾶσα ψυχή, ἥτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:23:29 Every soul that shall not be humbled in that day, shall be cut off from among its people. (Leviticus 23:29 Brenton)
Kpl:23:29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. (Kpł 23:29 BT_4)
Kpl:23:29 πᾶσα ψυχή, ἥτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:23:29 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] μή ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:23:29 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nie Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:23:29 pa=sa PSuCHE/, E(/tis mE\ tapeinOTE/setai e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| tau/tE|, e)XoleTreuTE/setai e)k tou= laou= au)tE=s.
Kpl:23:29 pasa PSyCHE, hEtis mE tapeinOTEsetai en autE tE hEmera tautE, eXoleTreuTEsetai ek tu lau autEs.
Kpl:23:29 A1S_NSF N1_NSF RX_NSF D VC_FPI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VC_FPI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:23:29 every all, each, every, the whole of cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] not to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:23:29 every (nom|voc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-will-be-LOWER-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (dat) day (dat) this (dat) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:23:29 Kpl_23:29_1 Kpl_23:29_2 Kpl_23:29_3 Kpl_23:29_4 Kpl_23:29_5 Kpl_23:29_6 Kpl_23:29_7 Kpl_23:29_8 Kpl_23:29_9 Kpl_23:29_10 Kpl_23:29_11 Kpl_23:29_12 Kpl_23:29_13 Kpl_23:29_14 Kpl_23:29_15
Kpl:23:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:30 καὶ πᾶσα ψυχή, ἥτις ποιήσει ἔργον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:23:30 And every soul which shall do work on that day, that soul shall be destroyed from among its people. (Leviticus 23:30 Brenton)
Kpl:23:30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. (Kpł 23:30 BT_4)
Kpl:23:30 καὶ πᾶσα ψυχή, ἥτις ποιήσει ἔργον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:23:30 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:23:30 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Robienie/robienie; by czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:23:30 kai\ pa=sa PSuCHE/, E(/tis poiE/sei e)/rgon e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| tau/tE|, a)polei=tai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= laou= au)tE=s.
Kpl:23:30 kai pasa PSyCHE, hEtis poiEsei ergon en autE tE hEmera tautE, apoleitai hE PSyCHE ekeinE ek tu lau autEs.
Kpl:23:30 C A1S_NSF N1_NSF RX_NSF VF_FAI3S N2N_ASN P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:23:30 and also, even, namely every all, each, every, the whole of cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] doing/making; to do/make work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:23:30 and every (nom|voc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) work (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (dat) day (dat) this (dat) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:23:30 Kpl_23:30_1 Kpl_23:30_2 Kpl_23:30_3 Kpl_23:30_4 Kpl_23:30_5 Kpl_23:30_6 Kpl_23:30_7 Kpl_23:30_8 Kpl_23:30_9 Kpl_23:30_10 Kpl_23:30_11 Kpl_23:30_12 Kpl_23:30_13 Kpl_23:30_14 Kpl_23:30_15 Kpl_23:30_16 Kpl_23:30_17 Kpl_23:30_18 Kpl_23:30_19
Kpl:23:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:31 πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις κατοικίαις ὑμῶν.
Kpl:23:31 Ye shall do no manner of work: it is a perpetual statute throughout your generations in all your habitations. (Leviticus 23:31 Brenton)
Kpl:23:31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. (Kpł 23:31 BT_4)
Kpl:23:31 πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις κατοικίαις ὑμῶν.
Kpl:23:31 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:31 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty
Kpl:23:31 pa=n e)/rgon ou) poiE/sete· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n e)n pa/sais katoiki/ais u(mO=n.
Kpl:23:31 pan ergon u poiEsete· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn en pasais katoikiais hymOn.
Kpl:23:31 A3_ASN N2N_ASN D VF_FAI2P A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P A1S_DPF N1A_DPF RP_GP
Kpl:23:31 every all, each, every, the whole of work οὐχ before rough breathing to do/make ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle dwelling you
Kpl:23:31 every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) not you(pl)-will-DO/MAKE   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) dwellings (dat) you(pl) (gen)
Kpl:23:31 Kpl_23:31_1 Kpl_23:31_2 Kpl_23:31_3 Kpl_23:31_4 Kpl_23:31_5 Kpl_23:31_6 Kpl_23:31_7 Kpl_23:31_8 Kpl_23:31_9 Kpl_23:31_10 Kpl_23:31_11 Kpl_23:31_12 Kpl_23:31_13 Kpl_23:31_14
Kpl:23:31 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:23:32 σάββατα σαββάτων ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν· ἀπὸ ἐνάτης τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν.
Kpl:23:32 It shall be a holy sabbath to you; and ye shall humble your souls, from the ninth day of the month: from evening to evening ye shall keep your sabbaths. (Leviticus 23:32 Brenton)
Kpl:23:32 Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat». (Kpł 23:32 BT_4)
Kpl:23:32 σάββατα σαββάτων ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν· ἀπὸ ἐνάτης τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν.
Kpl:23:32 σάββατον, -ου, τό σάββατον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:23:32 Szabas Szabas By być Ty I też, nawet, mianowicie Do niżej Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziewiąty Miesiąc Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieczór Aż; świtaj Wieczór Szabas Ty
Kpl:23:32 sa/bbata sabba/tOn e)/stai u(mi=n, kai\ tapeinO/sete ta\s PSuCHa\s u(mO=n· a)po\ e)na/tEs tou= mEno\s a)po\ e(spe/ras e(/Os e(spe/ras sabbatiei=te ta\ sa/bbata u(mO=n.
Kpl:23:32 sabbata sabbatOn estai hymin, kai tapeinOsete tas PSyCHas hymOn· apo enatEs tu mEnos apo hesperas heOs hesperas sabbatieite ta sabbata hymOn.
Kpl:23:32 N2N_NPN N2N_GPN VF_FMI3S RP_DP C VF_FAI2P RA_APF N1_APF RP_GP P A1_GSF RA_GSM N3_GSM P N1A_GSF P N1A_GSF VF2_FAI2P RA_APN N2N_APN RP_GP
Kpl:23:32 sabbath sabbath to be you and also, even, namely to lower the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ninth the month from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening until; dawn evening ć the sabbath you