Kpl:25:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινα λέγων
Kpl:25:1 And the Lord spoke to Moses in the mount Sina, saying, (Leviticus 25:1 Brenton)
Kpl:25:1 Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: (Kpł 25:1 BT_4)
Kpl:25:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινα λέγων
Kpl:25:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σινᾶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:25:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Synaj [góra z] By mówić/opowiadaj
Kpl:25:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)n tO=| o)/rei *sina le/gOn
Kpl:25:1 kai elalEsen kyrios pros musEn en tO orei sina legOn
Kpl:25:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RA_DSN N3E_DSN N_S V1_PAPNSM
Kpl:25:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Sinai [mountain of] to say/tell
Kpl:25:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Sinai (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:25:1 Kpl_25:1_1 Kpl_25:1_2 Kpl_25:1_3 Kpl_25:1_4 Kpl_25:1_5 Kpl_25:1_6 Kpl_25:1_7 Kpl_25:1_8 Kpl_25:1_9 Kpl_25:1_10
Kpl:25:1 x x x x x x x x x x
Kpl:25:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἀναπαύσεται ἡ γῆ, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, σάββατα τῷ κυρίῳ.
Kpl:25:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, Whensoever ye shall have entered into the land, which I give to you, then the land shall rest which I give to you, for its sabbaths to the Lord. (Leviticus 25:2 Brenton)
Kpl:25:2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. (Kpł 25:2 BT_4)
Kpl:25:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἀναπαύσεται γῆ, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, σάββατα τῷ κυρίῳ.
Kpl:25:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:25:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ja By dawać Ty I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ja By dawać Ty Szabas Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:25:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)ea\n ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n e)gO\ di/dOmi u(mi=n, kai\ a)napau/setai E( gE=, E(\n e)gO\ di/dOmi u(mi=n, sa/bbata tO=| kuri/O|.
Kpl:25:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus ean eiselTEte eis tEn gEn, hEn egO didOmi hymin, kai anapausetai hE gE, hEn egO didOmi hymin, sabbata tO kyriO.
Kpl:25:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM C VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RP_DP C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RP_DP N2N_NPN RA_DSM N2_DSM
Kpl:25:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which I to give you and also, even, namely to refresh revive the earth/land who/whom/which I to give you sabbath the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:25:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) if-ever you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing you(pl) (dat) and he/she/it-will-be-REFRESH-ed the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing you(pl) (dat) sabbaths (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:25:2 Kpl_25:2_1 Kpl_25:2_2 Kpl_25:2_3 Kpl_25:2_4 Kpl_25:2_5 Kpl_25:2_6 Kpl_25:2_7 Kpl_25:2_8 Kpl_25:2_9 Kpl_25:2_10 Kpl_25:2_11 Kpl_25:2_12 Kpl_25:2_13 Kpl_25:2_14 Kpl_25:2_15 Kpl_25:2_16 Kpl_25:2_17 Kpl_25:2_18 Kpl_25:2_19 Kpl_25:2_20 Kpl_25:2_21 Kpl_25:2_22 Kpl_25:2_23 Kpl_25:2_24 Kpl_25:2_25 Kpl_25:2_26 Kpl_25:2_27 Kpl_25:2_28
Kpl:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:3 ἓξ ἔτη σπερεῖς τὸν ἀγρόν σου καὶ ἓξ ἔτη τεμεῖς τὴν ἄμπελόν σου καὶ συνάξεις τὸν καρπὸν αὐτῆς.
Kpl:25:3 Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shall prune thy vine, and gather in its fruit. (Leviticus 25:3 Brenton)
Kpl:25:3 Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, (Kpł 25:3 BT_4)
Kpl:25:3 ἓξ ἔτη σπερεῖς τὸν ἀγρόν σου καὶ ἓξ ἔτη τεμεῖς τὴν ἄμπελόν σου καὶ συνάξεις τὸν καρπὸν αὐτῆς.
Kpl:25:3 ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό   ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:3 Sześć Rok By siać Pole Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sześć Rok Winorośl Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Kpl:25:3 e(\X e)/tE sperei=s to\n a)gro/n sou kai\ e(\X e)/tE temei=s tE\n a)/mpelo/n sou kai\ suna/Xeis to\n karpo\n au)tE=s.
Kpl:25:3 heX etE spereis ton agron su kai heX etE temeis tEn ampelon su kai synaXeis ton karpon autEs.
Kpl:25:3 M N3E_APN VF2_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C M N3E_APN VF2_FAI2S RA_ASF N2_ASF RP_GS C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GSF
Kpl:25:3 six year to sow the field you; your/yours(sg) and also, even, namely six year ć the grapevine you; your/yours(sg) and also, even, namely to gather together the fruit; Carpus he/she/it/same
Kpl:25:3 six years (nom|acc|voc) you(sg)-will-SOW the (acc) field (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and six years (nom|acc|voc)   the (acc) grapevine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GATHER TOGETHER the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) her/it/same (gen)
Kpl:25:3 Kpl_25:3_1 Kpl_25:3_2 Kpl_25:3_3 Kpl_25:3_4 Kpl_25:3_5 Kpl_25:3_6 Kpl_25:3_7 Kpl_25:3_8 Kpl_25:3_9 Kpl_25:3_10 Kpl_25:3_11 Kpl_25:3_12 Kpl_25:3_13 Kpl_25:3_14 Kpl_25:3_15 Kpl_25:3_16 Kpl_25:3_17 Kpl_25:3_18
Kpl:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:4 τῷ δὲ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ σάββατα ἀνάπαυσις ἔσται τῇ γῇ, σάββατα τῷ κυρίῳ· τὸν ἀγρόν σου οὐ σπερεῖς καὶ τὴν ἄμπελόν σου οὐ τεμεῖς
Kpl:25:4 But in the seventh year shall be a sabbath, it shall be a rest to the land, a sabbath to the Lord: thou shalt not sow thy field, and thou shalt not prune thy vine. (Leviticus 25:4 Brenton)
Kpl:25:4 ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy, (Kpł 25:4 BT_4)
Kpl:25:4 τῷ δὲ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ σάββατα ἀνάπαυσις ἔσται τῇ γῇ, σάββατα τῷ κυρίῳ· τὸν ἀγρόν σου οὐ σπερεῖς καὶ τὴν ἄμπελόν σου οὐ τεμεῖς
Kpl:25:4 ὁ ἡ τό δέ ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον σάββατον, -ου, τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Kpl:25:4 zaś Rok Siódmy Szabas Odpoczynek {Reszta} By być Ziemi/ziemia Szabas Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pole Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By siać I też, nawet, mianowicie Winorośl Ty; twój/twój(sg) Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym  
Kpl:25:4 tO=| de\ e)/tei tO=| e(bdo/mO| sa/bbata a)na/pausis e)/stai tE=| gE=|, sa/bbata tO=| kuri/O|· to\n a)gro/n sou ou) sperei=s kai\ tE\n a)/mpelo/n sou ou) temei=s
Kpl:25:4 tO de etei tO hebdomO sabbata anapausis estai tE gE, sabbata tO kyriO· ton agron su u spereis kai tEn ampelon su u temeis
Kpl:25:4 RA_DSN x N3E_DSN RA_DSN A1_DSN N2N_NPN N3I_NSF VF_FMI3S RA_DSF N1_DSF N2N_NPN RA_DSM N2_DSM RA_ASM N2_ASM RP_GS D VF2_FAI2S C RA_ASF N2_ASF RP_GS D VF2_FAI2S
Kpl:25:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year the seventh sabbath rest to be the earth/land sabbath the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the field you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to sow and also, even, namely the grapevine you; your/yours(sg) not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing  
Kpl:25:4 the (dat) Yet year (dat) the (dat) seventh (dat) sabbaths (nom|acc|voc) rest (nom) he/she/it-will-be the (dat) earth/land (dat) sabbaths (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (acc) field (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-SOW and the (acc) grapevine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not  
Kpl:25:4 Kpl_25:4_1 Kpl_25:4_2 Kpl_25:4_3 Kpl_25:4_4 Kpl_25:4_5 Kpl_25:4_6 Kpl_25:4_7 Kpl_25:4_8 Kpl_25:4_9 Kpl_25:4_10 Kpl_25:4_11 Kpl_25:4_12 Kpl_25:4_13 Kpl_25:4_14 Kpl_25:4_15 Kpl_25:4_16 Kpl_25:4_17 Kpl_25:4_18 Kpl_25:4_19 Kpl_25:4_20 Kpl_25:4_21 Kpl_25:4_22 Kpl_25:4_23 Kpl_25:4_24
Kpl:25:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:5 καὶ τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα τοῦ ἀγροῦ σου οὐκ ἐκθερίσεις καὶ τὴν σταφυλὴν τοῦ ἁγιάσματός σου οὐκ ἐκτρυγήσεις· ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως ἔσται τῇ γῇ.
Kpl:25:5 And thou shalt not gather the spontaneous produce of thy field, and thou shalt not gather fully the grapes of thy dedication: it shall be a year of rest to the land. (Leviticus 25:5 Brenton)
Kpl:25:5 nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. (Kpł 25:5 BT_4)
Kpl:25:5 καὶ τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα τοῦ ἀγροῦ σου οὐκ ἐκθερίσεις καὶ τὴν σταφυλὴν τοῦ ἁγιάσματός σου οὐκ ἐκτρυγήσεις· ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως ἔσται τῇ γῇ.
Kpl:25:5 καί ὁ ἡ τό αὐτό·ματος -η -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·θερίζω [LXX] (εκ+θεριζ-, εκ+θερι·σ-, εκ+θερι·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σταφυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Kpl:25:5 I też, nawet, mianowicie Automatyczny By podnosić Pole Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Do ??? I też, nawet, mianowicie Winogrona grono Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Rok Odpoczynek {Reszta} By być Ziemi/ziemia
Kpl:25:5 kai\ ta\ au)to/mata a)nabai/nonta tou= a)grou= sou ou)k e)kTeri/seis kai\ tE\n stafulE\n tou= a(gia/smato/s sou ou)k e)ktrugE/seis· e)niauto\s a)napau/seOs e)/stai tE=| gE=|.
Kpl:25:5 kai ta automata anabainonta tu agru su uk ekTeriseis kai tEn stafylEn tu hagiasmatos su uk ektrygEseis· eniautos anapauseOs estai tE gE.
Kpl:25:5 C RA_APN A1_APN V1_PAPAPN RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S C RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3M_GSN RP_GS D VF_FAI2S N2_NSM N3I_GSF VF_FMI3S RA_DSF N1_DSF
Kpl:25:5 and also, even, namely the automatic to ascend the field you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to ??? and also, even, namely the grape cluster the ć you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć year rest to be the earth/land
Kpl:25:5 and the (nom|acc) automatic ([Adj] nom|acc|voc) while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) field (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-??? and the (acc) grape cluster (acc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   year (nom) rest (gen) he/she/it-will-be the (dat) earth/land (dat)
Kpl:25:5 Kpl_25:5_1 Kpl_25:5_2 Kpl_25:5_3 Kpl_25:5_4 Kpl_25:5_5 Kpl_25:5_6 Kpl_25:5_7 Kpl_25:5_8 Kpl_25:5_9 Kpl_25:5_10 Kpl_25:5_11 Kpl_25:5_12 Kpl_25:5_13 Kpl_25:5_14 Kpl_25:5_15 Kpl_25:5_16 Kpl_25:5_17 Kpl_25:5_18 Kpl_25:5_19 Kpl_25:5_20 Kpl_25:5_21 Kpl_25:5_22
Kpl:25:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:6 καὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς βρώματά σοι καὶ τῷ παιδί σου καὶ τῇ παιδίσκῃ σου καὶ τῷ μισθωτῷ σου καὶ τῷ παροίκῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς σέ,
Kpl:25:6 And the sabbaths of the land shall be food for thee, and for thy man-servant, and for thy maid-servant, and thy hireling, and the stranger that abides with thee. (Leviticus 25:6 Brenton)
Kpl:25:6 Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. (Kpł 25:6 BT_4)
Kpl:25:6 καὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς βρώματά σοι καὶ τῷ παιδί σου καὶ τῇ παιδίσκῃ σου καὶ τῷ μισθωτῷ σου καὶ τῷ παροίκῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς σέ,
Kpl:25:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βρῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον ὁ ἡ τό   πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Kpl:25:6 I też, nawet, mianowicie By być Szabas Ziemi/ziemia Żywność Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Najemnik; najmowany Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Kpl:25:6 kai\ e)/stai ta\ sa/bbata tE=s gE=s brO/mata/ soi kai\ tO=| paidi/ sou kai\ tE=| paidi/skE| sou kai\ tO=| misTOtO=| sou kai\ tO=| paroi/kO| tO=| proskeime/nO| pro\s se/,
Kpl:25:6 kai estai ta sabbata tEs gEs brOmata soi kai tO paidi su kai tE paidiskE su kai tO misTOtO su kai tO paroikO tO proskeimenO pros se,
Kpl:25:6 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF N3M_NPN RP_DS C RA_DSM N3D_DSM RP_GS C RA_DSF N1_DSF RP_GS C RA_DSM A1_DSM RP_GS C RA_DSM A1B_DSM RA_DSM V5_PMPDSM P RP_AS
Kpl:25:6 and also, even, namely to be the sabbath the earth/land food you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) and also, even, namely the hireling; hired you; your/yours(sg) and also, even, namely the ??? the ć toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Kpl:25:6 and he/she/it-will-be the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) foods (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) slave girl (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) hireling (dat); hired ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) ??? ([Adj] dat) the (dat)   toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Kpl:25:6 Kpl_25:6_1 Kpl_25:6_2 Kpl_25:6_3 Kpl_25:6_4 Kpl_25:6_5 Kpl_25:6_6 Kpl_25:6_7 Kpl_25:6_8 Kpl_25:6_9 Kpl_25:6_10 Kpl_25:6_11 Kpl_25:6_12 Kpl_25:6_13 Kpl_25:6_14 Kpl_25:6_15 Kpl_25:6_16 Kpl_25:6_17 Kpl_25:6_18 Kpl_25:6_19 Kpl_25:6_20 Kpl_25:6_21 Kpl_25:6_22 Kpl_25:6_23 Kpl_25:6_24 Kpl_25:6_25 Kpl_25:6_26 Kpl_25:6_27
Kpl:25:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:7 καὶ τοῖς κτήνεσίν σου καὶ τοῖς θηρίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ σου ἔσται πᾶν τὸ γένημα αὐτοῦ εἰς βρῶσιν.
Kpl:25:7 And for thy cattle, and for the wild beats that are in thy land, shall every fruit of it be for food. (Leviticus 25:7 Brenton)
Kpl:25:7 Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. (Kpł 25:7 BT_4)
Kpl:25:7 καὶ τοῖς κτήνεσίν σου καὶ τοῖς θηρίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ σου ἔσται πᾶν τὸ γένημα αὐτοῦ εἰς βρῶσιν.
Kpl:25:7 καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ
Kpl:25:7 I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zwierzę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso)
Kpl:25:7 kai\ toi=s ktE/nesi/n sou kai\ toi=s TEri/ois toi=s e)n tE=| gE=| sou e)/stai pa=n to\ ge/nEma au)tou= ei)s brO=sin.
Kpl:25:7 kai tois ktEnesin su kai tois TEriois tois en tE gE su estai pan to genEma autu eis brOsin.
Kpl:25:7 C RA_DPN N3E_DPN RP_GS C RA_DPN N2N_DPN RA_DPN P RA_DSF N1_DSF RP_GS VF_FMI3S A3_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P N3I_ASF
Kpl:25:7 and also, even, namely the Animal (beast) you; your/yours(sg) and also, even, namely the beast the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you; your/yours(sg) to be every all, each, every, the whole of the fruit fruit of he/she/it/same into (+acc) food (meal, food, meat)
Kpl:25:7 and the (dat) Animals (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) beasts (dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be every (nom|acc|voc) the (nom|acc) fruit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) food (acc)
Kpl:25:7 Kpl_25:7_1 Kpl_25:7_2 Kpl_25:7_3 Kpl_25:7_4 Kpl_25:7_5 Kpl_25:7_6 Kpl_25:7_7 Kpl_25:7_8 Kpl_25:7_9 Kpl_25:7_10 Kpl_25:7_11 Kpl_25:7_12 Kpl_25:7_13 Kpl_25:7_14 Kpl_25:7_15 Kpl_25:7_16 Kpl_25:7_17 Kpl_25:7_18 Kpl_25:7_19
Kpl:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:8 καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν, ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις, καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη.
Kpl:25:8 And thou shalt reckon to thyself seven sabbaths of years, seven times seven years; and they shall be to thee seven weeks of years, nine and forty years. (Leviticus 25:8 Brenton)
Kpl:25:8 Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. (Kpł 25:8 BT_4)
Kpl:25:8 Καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν, ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις, καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη.
Kpl:25:8 καί   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἑπτά ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά·κις/ἑπτά·κι καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἑπτά   ἔτο·ς, -ους, τό ἐννέα καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Kpl:25:8 I też, nawet, mianowicie Siebie Siedem Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia Rok Siedem Rok Siedem razów I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Siedem Rok Dziewięć I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Rok
Kpl:25:8 *kai\ e)XariTmE/seis seautO=| e(pta\ a)napau/seis e)tO=n, e(pta\ e)/tE e(pta/kis, kai\ e)/sontai/ soi e(pta\ e(bdoma/des e)tO=n e)nne/a kai\ tessara/konta e)/tE.
Kpl:25:8 kai eXariTmEseis seautO hepta anapauseis etOn, hepta etE heptakis, kai esontai soi hepta hebdomades etOn ennea kai tessarakonta etE.
Kpl:25:8 C VF_FAI2S RD_DSM M N3I_APF N3E_GPN M N3E_APN D C VF_FMI3P RP_DS M N3D_NPF N3E_GPN M C M N3E_NPN
Kpl:25:8 and also, even, namely ć yourself seven rest; to refresh revive year seven year seven times and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub seven ć year nine and also, even, namely forty year
Kpl:25:8 and   yourself (dat) seven rests (acc, nom|voc); you(sg)-will-REFRESH years (gen) seven years (nom|acc|voc) seven times and they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) seven   years (gen) nine and forty years (nom|acc|voc)
Kpl:25:8 Kpl_25:8_1 Kpl_25:8_2 Kpl_25:8_3 Kpl_25:8_4 Kpl_25:8_5 Kpl_25:8_6 Kpl_25:8_7 Kpl_25:8_8 Kpl_25:8_9 Kpl_25:8_10 Kpl_25:8_11 Kpl_25:8_12 Kpl_25:8_13 Kpl_25:8_14 Kpl_25:8_15 Kpl_25:8_16 Kpl_25:8_17 Kpl_25:8_18 Kpl_25:8_19
Kpl:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:9 καὶ διαγγελεῖτε σάλπιγγος φωνῇ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὑμῶν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνός· τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἱλασμοῦ διαγγελεῖτε σάλπιγγι ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὑμῶν
Kpl:25:9 In the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall make a proclamation with the sound of a trumpet in all your land; on the day of atonement ye shall make a proclamation with a trumpet in all your land. (Leviticus 25:9 Brenton)
Kpl:25:9 Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. (Kpł 25:9 BT_4)
Kpl:25:9 καὶ διαγγελεῖτε σάλπιγγος φωνῇ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὑμῶν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνός· τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἱλασμοῦ διαγγελεῖτε σάλπιγγι ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὑμῶν
Kpl:25:9 καί δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἱλασμός, -οῦ, ὁ δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:25:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Trąbka Dźwięku/głos płacze; by brzmieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ty ???; miesiąc Siódmy Dziesiąty Miesiąc Dzień Grzech ofiarowujący Gnadenstuhl siedzenie {siedzibę} wdzięku {łaskawości}; siedzenie {siedziba} litości; pokrycie Arki, używało dla daru wdzięku {łaskawości} Do ??? Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ty
Kpl:25:9 kai\ diaggelei=te sa/lpiggos fOnE=| e)n pa/sE| tE=| gE=| u(mO=n tO=| mEni\ tO=| e(bdo/mO| tE=| deka/tE| tou= mEno/s· tE=| E(me/ra| tou= i(lasmou= diaggelei=te sa/lpiggi e)n pa/sE| tE=| gE=| u(mO=n
Kpl:25:9 kai diangeleite salpingos fOnE en pasE tE gE hymOn tO mEni tO hebdomO tE dekatE tu mEnos· tE hEmera tu hilasmu diangeleite salpingi en pasE tE gE hymOn
Kpl:25:9 C VF2_FAI2P N3G_GSF N1_DSF P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GP RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM VF2_FAI2P N3G_DSF P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GP
Kpl:25:9 and also, even, namely to ??? trumpet sound/voice cries; to sound in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land you the ???; month the seventh the tenth the month the day the sin offering Gnadenstuhl seat of grace; mercy seat; covering of the Ark, used for the gift of grace to ??? trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land you
Kpl:25:9 and you(pl)-happen-to-be-???-ed (classical opt) trumpet (gen) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) seventh (dat) the (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) the (dat) day (dat) the (gen) sin offering (gen) you(pl)-happen-to-be-???-ed (classical opt) trumpet (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen)
Kpl:25:9 Kpl_25:9_1 Kpl_25:9_2 Kpl_25:9_3 Kpl_25:9_4 Kpl_25:9_5 Kpl_25:9_6 Kpl_25:9_7 Kpl_25:9_8 Kpl_25:9_9 Kpl_25:9_10 Kpl_25:9_11 Kpl_25:9_12 Kpl_25:9_13 Kpl_25:9_14 Kpl_25:9_15 Kpl_25:9_16 Kpl_25:9_17 Kpl_25:9_18 Kpl_25:9_19 Kpl_25:9_20 Kpl_25:9_21 Kpl_25:9_22 Kpl_25:9_23 Kpl_25:9_24 Kpl_25:9_25 Kpl_25:9_26 Kpl_25:9_27 Kpl_25:9_28
Kpl:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:10 καὶ ἁγιάσετε τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν καὶ διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν· ἐνιαυτὸς ἀφέσεως σημασία αὕτη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἀπελεύσεται εἷς ἕκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἀπελεύσεσθε.
Kpl:25:10 And ye shall sanctify the year, the fiftieth year, and ye shall proclaim a release upon the land to all that inhabit it; it shall be given a year of release, a jubilee for you; and each one shall depart to his possession, and ye shall go each to his family. (Leviticus 25:10 Brenton)
Kpl:25:10 Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. (Kpł 25:10 BT_4)
Kpl:25:10 καὶ ἁγιάσετε τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν καὶ διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν· ἐνιαυτὸς ἀφέσεως σημασία αὕτη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἀπελεύσεται εἷς ἕκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἀπελεύσεσθε.
Kpl:25:10 καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πεντη·κοστός -ή -όν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί   ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἄφ·εσις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Kpl:25:10 I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Rok Pięćdziesiąty Rok I też, nawet, mianowicie Wybaczaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Rok Wybaczaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty I też, nawet, mianowicie By odchodzić Jeden Każdy Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Do (+przyspieszenie) Ojczyzna On/ona/to/to samo By odchodzić
Kpl:25:10 kai\ a(gia/sete to\ e)/tos to\ pentEkosto\n e)niauto\n kai\ diaboE/sete a)/fesin e)pi\ tE=s gE=s pa=sin toi=s katoikou=sin au)tE/n· e)niauto\s a)fe/seOs sEmasi/a au(/tE e)/stai u(mi=n, kai\ a)peleu/setai ei(=s e(/kastos ei)s tE\n ktE=sin au)tou=, kai\ e(/kastos ei)s tE\n patri/da au)tou= a)peleu/sesTe.
Kpl:25:10 kai hagiasete to etos to pentEkoston eniauton kai diaboEsete afesin epi tEs gEs pasin tois katoikusin autEn· eniautos afeseOs sEmasia hautE estai hymin, kai apeleusetai heis hekastos eis tEn ktEsin autu, kai hekastos eis tEn patrida autu apeleusesTe.
Kpl:25:10 C VF_FAI2P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1_ASN N2_ASM C VF_FAI2P N3I_ASF P RA_GSF N1_GSF A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RD_ASF N2_NSM N3I_GSF N1A_NSF RD_NSF VF_FMI3S RP_DP C VF_FMI3S A3_NSM A1_NSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C A1_NSM P RA_ASF N3D_ASF RD_GSM VF_FMI2P
Kpl:25:10 and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the year the fiftieth year and also, even, namely ć pardon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same year pardon ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you and also, even, namely to depart one each into (+acc) the ć he/she/it/same and also, even, namely each into (+acc) the fatherland he/she/it/same to depart
Kpl:25:10 and you(pl)-will-CONSECRATE the (nom|acc) year (nom|acc|voc) the (nom|acc) fiftieth (acc, nom|acc|voc) year (acc) and   pardon (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) all (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) her/it/same (acc) year (nom) pardon (gen)   this (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and he/she/it-will-be-DEPART-ed one (nom) each (of two) (nom) into (+acc) the (acc)   him/it/same (gen) and each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) fatherland (acc) him/it/same (gen) you(pl)-will-be-DEPART-ed
Kpl:25:10 Kpl_25:10_1 Kpl_25:10_2 Kpl_25:10_3 Kpl_25:10_4 Kpl_25:10_5 Kpl_25:10_6 Kpl_25:10_7 Kpl_25:10_8 Kpl_25:10_9 Kpl_25:10_10 Kpl_25:10_11 Kpl_25:10_12 Kpl_25:10_13 Kpl_25:10_14 Kpl_25:10_15 Kpl_25:10_16 Kpl_25:10_17 Kpl_25:10_18 Kpl_25:10_19 Kpl_25:10_20 Kpl_25:10_21 Kpl_25:10_22 Kpl_25:10_23 Kpl_25:10_24 Kpl_25:10_25 Kpl_25:10_26 Kpl_25:10_27 Kpl_25:10_28 Kpl_25:10_29 Kpl_25:10_30 Kpl_25:10_31 Kpl_25:10_32 Kpl_25:10_33 Kpl_25:10_34 Kpl_25:10_35 Kpl_25:10_36 Kpl_25:10_37 Kpl_25:10_38
Kpl:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:11 ἀφέσεως σημασία αὕτη, τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸς ἔσται ὑμῖν· οὐ σπερεῖτε οὐδὲ ἀμήσετε τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτῆς καὶ οὐ τρυγήσετε τὰ ἡγιασμένα αὐτῆς,
Kpl:25:11 This is a jubilee of release, the year shall be to you the fiftieth year: ye shall not sow, nor reap the produce that comes of itself from the land, neither shall ye gather its dedicated fruits. (Leviticus 25:11 Brenton)
Kpl:25:11 Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, (Kpł 25:11 BT_4)
Kpl:25:11 ἀφέσεως σημασία αὕτη, τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸς ἔσται ὑμῖν· οὐ σπερεῖτε οὐδὲ ἀμήσετε τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτῆς καὶ οὐ τρυγήσετε τὰ ἡγιασμένα αὐτῆς,
Kpl:25:11 ἄφ·εσις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πεντη·κοστός -ή -όν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀμάω (-, αμη·σ-, αμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτό·ματος -η -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:11 Wybaczaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rok Pięćdziesiąty Rok By być Ty ??? Przed przydechem mocnym By siać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By kosić Automatyczny By podnosić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By sprzątać z pola By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:25:11 a)fe/seOs sEmasi/a au(/tE, to\ e)/tos to\ pentEkosto\n e)niauto\s e)/stai u(mi=n· ou) sperei=te ou)de\ a)mE/sete ta\ au)to/mata a)nabai/nonta au)tE=s kai\ ou) trugE/sete ta\ E(giasme/na au)tE=s,
Kpl:25:11 afeseOs sEmasia hautE, to etos to pentEkoston eniautos estai hymin· u spereite ude amEsete ta automata anabainonta autEs kai u trygEsete ta hEgiasmena autEs,
Kpl:25:11 N3I_GSF N1A_NSF RD_NSF RA_NSN N3E_NSN RA_NSN A1_NSN N2_NSM VF_FMI3S RP_DP D VF2_FAI2P C VF_FAI2P RA_APN A1_APN V1_PAPAPN RD_GSF C D VF_FAI2P RA_APN VT_XPPAPN RD_GSF
Kpl:25:11 pardon ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the year the fiftieth year to be you οὐχ before rough breathing to sow οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to mow the automatic to ascend he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to harvest the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:25:11 pardon (gen)   this (nom) the (nom|acc) year (nom|acc|voc) the (nom|acc) fiftieth (acc, nom|acc|voc) year (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) not you(pl)-will-SOW neither/nor you(pl)-will-MOW the (nom|acc) automatic ([Adj] nom|acc|voc) while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) and not you(pl)-will-HARVEST the (nom|acc) having-been-CONSECRATE-ed (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Kpl:25:11 Kpl_25:11_1 Kpl_25:11_2 Kpl_25:11_3 Kpl_25:11_4 Kpl_25:11_5 Kpl_25:11_6 Kpl_25:11_7 Kpl_25:11_8 Kpl_25:11_9 Kpl_25:11_10 Kpl_25:11_11 Kpl_25:11_12 Kpl_25:11_13 Kpl_25:11_14 Kpl_25:11_15 Kpl_25:11_16 Kpl_25:11_17 Kpl_25:11_18 Kpl_25:11_19 Kpl_25:11_20 Kpl_25:11_21 Kpl_25:11_22 Kpl_25:11_23 Kpl_25:11_24
Kpl:25:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:12 ὅτι ἀφέσεως σημασία ἐστίν, ἅγιον ἔσται ὑμῖν, ἀπὸ τῶν πεδίων φάγεσθε τὰ γενήματα αὐτῆς.
Kpl:25:12 For it is a jubilee of release; it shall be holy to you, ye shall eat its fruits off the fields. (Leviticus 25:12 Brenton)
Kpl:25:12 bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. (Kpł 25:12 BT_4)
Kpl:25:12 ὅτι ἀφέσεως σημασία ἐστίν, ἅγιον ἔσται ὑμῖν, ἀπὸ τῶν πεδίων φάγεσθε τὰ γενήματα αὐτῆς.
Kpl:25:12 ὅτι ἄφ·εσις, -εως, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:12 Ponieważ/tamto Wybaczaj By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By jeść Owocu owoc z On/ona/to/to samo
Kpl:25:12 o(/ti a)fe/seOs sEmasi/a e)sti/n, a(/gion e)/stai u(mi=n, a)po\ tO=n pedi/On fa/gesTe ta\ genE/mata au)tE=s.
Kpl:25:12 hoti afeseOs sEmasia estin, hagion estai hymin, apo tOn pediOn fagesTe ta genEmata autEs.
Kpl:25:12 C N3I_GSF N1A_NSF V9_PAI3S A1A_NSN VF_FMI3S RP_DP P RA_GPN N2N_GPN VF_FMI2P RA_APN N3M_APN RD_GSF
Kpl:25:12 because/that pardon ć to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć to eat the fruit fruit of he/she/it/same
Kpl:25:12 because/that pardon (gen)   he/she/it-is holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) away from (+gen) the (gen)   you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Kpl:25:12 Kpl_25:12_1 Kpl_25:12_2 Kpl_25:12_3 Kpl_25:12_4 Kpl_25:12_5 Kpl_25:12_6 Kpl_25:12_7 Kpl_25:12_8 Kpl_25:12_9 Kpl_25:12_10 Kpl_25:12_11 Kpl_25:12_12 Kpl_25:12_13 Kpl_25:12_14
Kpl:25:12 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:13 Ἐν τῷ ἔτει τῆς ἀφέσεως σημασίᾳ αὐτῆς ἐπανελεύσεται ἕκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:13 In the year of the release even the jubilee of it, shall each one return to his possession. (Leviticus 25:13 Brenton)
Kpl:25:13 W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. (Kpł 25:13 BT_4)
Kpl:25:13 Ἐν τῷ ἔτει τῆς ἀφέσεως σημασίᾳ αὐτῆς ἐπανελεύσεται ἕκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:13 ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αν·έρχομαι (επαν+ερχ-, επαν+ελευ·σ-, 2nd επαν+ελθ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Wybaczaj On/ona/to/to samo By wracać wracaj; wracaj; + ??? Albo ???? + Biernik, wracają do Każdy Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Kpl:25:13 *)en tO=| e)/tei tE=s a)fe/seOs sEmasi/a| au)tE=s e)paneleu/setai e(/kastos ei)s tE\n ktE=sin au)tou=.
Kpl:25:13 en tO etei tEs afeseOs sEmasia autEs epaneleusetai hekastos eis tEn ktEsin autu.
Kpl:25:13 P RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N3I_GSF N1A_DSF RD_GSF VF_FMI3S A1_NSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM
Kpl:25:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the pardon ć he/she/it/same to return come back; return; + εις or προς + accusative, return to each into (+acc) the ć he/she/it/same
Kpl:25:13 in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (gen) pardon (gen)   her/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed each (of two) (nom) into (+acc) the (acc)   him/it/same (gen)
Kpl:25:13 Kpl_25:13_1 Kpl_25:13_2 Kpl_25:13_3 Kpl_25:13_4 Kpl_25:13_5 Kpl_25:13_6 Kpl_25:13_7 Kpl_25:13_8 Kpl_25:13_9 Kpl_25:13_10 Kpl_25:13_11 Kpl_25:13_12 Kpl_25:13_13
Kpl:25:13 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:14 ἐὰν δὲ ἀποδῷ πρᾶσιν τῷ πλησίον σου ἐὰν καὶ κτήσῃ παρὰ τοῦ πλησίον σου, μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον·
Kpl:25:14 And if thou shouldest sell a possession to thy neighbour, or if thou shouldest buy of thy neighbour, let not a man oppress his neighbour. (Leviticus 25:14 Brenton)
Kpl:25:14 Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. (Kpł 25:14 BT_4)
Kpl:25:14 ἐὰν δὲ ἀποδῷ πρᾶσιν τῷ πλησίον σου ἐὰν καὶ κτήσῃ παρὰ τοῦ πλησίον σου, μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον·
Kpl:25:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Kpl:25:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Nie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ludzki Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko
Kpl:25:14 e)a\n de\ a)podO=| pra=sin tO=| plEsi/on sou e)a\n kai\ ktE/sE| para\ tou= plEsi/on sou, mE\ Tlibe/tO a)/nTrOpos to\n plEsi/on·
Kpl:25:14 ean de apodO prasin tO plEsion su ean kai ktEsE para tu plEsion su, mE TlibetO anTrOpos ton plEsion·
Kpl:25:14 C x VO_AAS2S N3I_ASF RA_DSM D RP_GS C C VA_AMS2S P RA_GSM D RP_GS D V1_PAD3S N2_NSM RA_ASM D
Kpl:25:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give back restore, assign, impute, convey, refer ć the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) not to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief human the neighbor one near, close to; near
Kpl:25:14 if-ever Yet he/she/it-should-GIVE BACK, you(sg)-should-be-GIVE BACK-ed   the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if-ever and you(sg)-will-be-POSSESS-ed, you(sg)-should-be-POSSESS-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not let-him/her/it-be-DISTRESS-ing! human (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:25:14 Kpl_25:14_1 Kpl_25:14_2 Kpl_25:14_3 Kpl_25:14_4 Kpl_25:14_5 Kpl_25:14_6 Kpl_25:14_7 Kpl_25:14_8 Kpl_25:14_9 Kpl_25:14_10 Kpl_25:14_11 Kpl_25:14_12 Kpl_25:14_13 Kpl_25:14_14 Kpl_25:14_15 Kpl_25:14_16 Kpl_25:14_17 Kpl_25:14_18 Kpl_25:14_19
Kpl:25:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:15 κατὰ ἀριθμὸν ἐτῶν μετὰ τὴν σημασίαν κτήσῃ παρὰ τοῦ πλησίον, κατὰ ἀριθμὸν ἐνιαυτῶν γενημάτων ἀποδώσεταί σοι.
Kpl:25:15 According to the number of years after the jubilee shalt thou buy of thy neighbour, according to the number of years of the fruits shall he sell to thee. (Leviticus 25:15 Brenton)
Kpl:25:15 Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. (Kpł 25:15 BT_4)
Kpl:25:15 κατὰ ἀριθμὸν ἐτῶν μετὰ τὴν σημασίαν κτήσῃ παρὰ τοῦ πλησίον, κατὰ ἀριθμὸν ἐνιαυτῶν γενημάτων ἀποδώσεταί σοι.
Kpl:25:15 κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό μετά ὁ ἡ τό   κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ γένημα[τ], -ατος, τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Kpl:25:15 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Rok Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Rok Owocu owoc z By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Kpl:25:15 kata\ a)riTmo\n e)tO=n meta\ tE\n sEmasi/an ktE/sE| para\ tou= plEsi/on, kata\ a)riTmo\n e)niautO=n genEma/tOn a)podO/setai/ soi.
Kpl:25:15 kata ariTmon etOn meta tEn sEmasian ktEsE para tu plEsion, kata ariTmon eniautOn genEmatOn apodOsetai soi.
Kpl:25:15 P N2_ASM N3E_GPN P RA_ASF N1A_ASF VF_FMI2S P RA_GSM D P N2_ASM N2_GPM N3M_GPN VF_FMI3S RP_DS
Kpl:25:15 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] year after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] year fruit fruit of to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Kpl:25:15 down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) years (gen) after (+acc), with (+gen) the (acc)   you(sg)-will-be-POSSESS-ed, you(sg)-should-be-POSSESS-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) years (gen) fruits (gen) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Kpl:25:15 Kpl_25:15_1 Kpl_25:15_2 Kpl_25:15_3 Kpl_25:15_4 Kpl_25:15_5 Kpl_25:15_6 Kpl_25:15_7 Kpl_25:15_8 Kpl_25:15_9 Kpl_25:15_10 Kpl_25:15_11 Kpl_25:15_12 Kpl_25:15_13 Kpl_25:15_14 Kpl_25:15_15 Kpl_25:15_16
Kpl:25:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:16 καθότι ἂν πλεῖον τῶν ἐτῶν, πληθύνῃ τὴν ἔγκτησιν αὐτοῦ, καὶ καθότι ἂν ἔλαττον τῶν ἐτῶν, ἐλαττονώσῃ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ· ὅτι ἀριθμὸν γενημάτων αὐτοῦ οὕτως ἀποδώσεταί σοι.
Kpl:25:16 According as there may be a greater number of years he shall increase the value of his possession, and according as there may be a less number of years he shall lessen the value of his possession; for according to the number of his crops, so shall he sell to thee. (Leviticus 25:16 Brenton)
Kpl:25:16 Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. (Kpł 25:16 BT_4)
Kpl:25:16 καθότι ἂν πλεῖον τῶν ἐτῶν, πληθύνῃ τὴν ἔγκτησιν αὐτοῦ, καὶ καθότι ἂν ἔλαττον τῶν ἐτῶν, ἐλαττονώσῃ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ· ὅτι ἀριθμὸν γενημάτων αὐτοῦ οὕτως ἀποδώσεταί σοι.
Kpl:25:16 καθότι ἄν πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί καθότι ἄν ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀριθμός, -οῦ, ὁ γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Kpl:25:16 Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Więcej Rok By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Mniejszy Rok By zmniejszać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Owocu owoc z On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Kpl:25:16 kaTo/ti a)/n plei=on tO=n e)tO=n, plETu/nE| tE\n e)/gktEsin au)tou=, kai\ kaTo/ti a)/n e)/latton tO=n e)tO=n, e)lattonO/sE| tE\n ktE=sin au)tou=· o(/ti a)riTmo\n genEma/tOn au)tou= ou(/tOs a)podO/setai/ soi.
Kpl:25:16 kaToti an pleion tOn etOn, plETynE tEn enktEsin autu, kai kaToti an elatton tOn etOn, elattonOsE tEn ktEsin autu· hoti ariTmon genEmatOn autu hutOs apodOsetai soi.
Kpl:25:16 D x A3C_ASN RA_GPN N3E_GPN VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C D x A3C_ASN RA_GPN N3E_GPN VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C N2_ASM N3M_GPN RD_GSM D VF_FMI3S RP_DS
Kpl:25:16 as ever (if ever) more the year to increase/multiply the ć he/she/it/same and also, even, namely as ever (if ever) lesser the year to diminish the ć he/she/it/same because/that number [see arithmetic] fruit fruit of he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Kpl:25:16 as ever more (nom|acc|voc, voc) the (gen) years (gen) you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, he/she/it-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-should-be-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed, he/she/it-should-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc)   him/it/same (gen) and as ever lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (gen) years (gen) you(sg)-will-be-DIMINISH-ed, he/she/it-should-DIMINISH, you(sg)-should-be-DIMINISH-ed the (acc)   him/it/same (gen) because/that number (acc) fruits (gen) him/it/same (gen) thusly/like this he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Kpl:25:16 Kpl_25:16_1 Kpl_25:16_2 Kpl_25:16_3 Kpl_25:16_4 Kpl_25:16_5 Kpl_25:16_6 Kpl_25:16_7 Kpl_25:16_8 Kpl_25:16_9 Kpl_25:16_10 Kpl_25:16_11 Kpl_25:16_12 Kpl_25:16_13 Kpl_25:16_14 Kpl_25:16_15 Kpl_25:16_16 Kpl_25:16_17 Kpl_25:16_18 Kpl_25:16_19 Kpl_25:16_20 Kpl_25:16_21 Kpl_25:16_22 Kpl_25:16_23 Kpl_25:16_24 Kpl_25:16_25 Kpl_25:16_26
Kpl:25:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:17 μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον καὶ φοβηθήσῃ κύριον τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:25:17 Let not a man oppress his neighbour, and thou shalt fear the Lord thy God: I am the Lord thy God. (Leviticus 25:17 Brenton)
Kpl:25:17 Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 25:17 BT_4)
Kpl:25:17 μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον καὶ φοβηθήσῃ κύριον τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:25:17 μή θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:25:17 Nie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ludzki Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:25:17 mE\ Tlibe/tO a)/nTrOpos to\n plEsi/on kai\ fobETE/sE| ku/rion to\n Teo/n sou· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:25:17 mE TlibetO anTrOpos ton plEsion kai fobETEsE kyrion ton Teon su· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:25:17 D V1_PAD3S N2_NSM RA_ASM D C VC_FPI2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:25:17 not to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief human the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:25:17 not let-him/her/it-be-DISTRESS-ing! human (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:25:17 Kpl_25:17_1 Kpl_25:17_2 Kpl_25:17_3 Kpl_25:17_4 Kpl_25:17_5 Kpl_25:17_6 Kpl_25:17_7 Kpl_25:17_8 Kpl_25:17_9 Kpl_25:17_10 Kpl_25:17_11 Kpl_25:17_12 Kpl_25:17_13 Kpl_25:17_14 Kpl_25:17_15 Kpl_25:17_16 Kpl_25:17_17
Kpl:25:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:18 καὶ ποιήσετε πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου καὶ φυλάξασθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς πεποιθότες·
Kpl:25:18 And ye shall keep all my ordinances, and all my judgments; and do ye observe them, and ye shall keep them, and dwell securely in the land. (Leviticus 25:18 Brenton)
Kpl:25:18 Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie: (Kpł 25:18 BT_4)
Kpl:25:18 καὶ ποιήσετε πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου καὶ φυλάξασθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς πεποιθότες·
Kpl:25:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Kpl:25:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Kpl:25:18 kai\ poiE/sete pa/nta ta\ dikaiO/mata/ mou kai\ pa/sas ta\s kri/seis mou kai\ fula/XasTe kai\ poiE/sete au)ta\ kai\ katoikE/sete e)pi\ tE=s gE=s pepoiTo/tes·
Kpl:25:18 kai poiEsete panta ta dikaiOmata mu kai pasas tas kriseis mu kai fylaXasTe kai poiEsete auta kai katoikEsete epi tEs gEs pepoiTotes·
Kpl:25:18 C VF_FAI2P A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS C A1S_APF RA_APF N3I_APF RP_GS C VA_AMD2P C VF_FAI2P RD_APN C VF_FAI2P P RA_GSF N1_GSF VX_XAPNPM
Kpl:25:18 and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of the ??? I and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I and also, even, namely to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Kpl:25:18 and you(pl)-will-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) judgments (acc, nom|voc) me (gen) and be-you(pl)-GUARD-ed! and you(pl)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc)
Kpl:25:18 Kpl_25:18_1 Kpl_25:18_2 Kpl_25:18_3 Kpl_25:18_4 Kpl_25:18_5 Kpl_25:18_6 Kpl_25:18_7 Kpl_25:18_8 Kpl_25:18_9 Kpl_25:18_10 Kpl_25:18_11 Kpl_25:18_12 Kpl_25:18_13 Kpl_25:18_14 Kpl_25:18_15 Kpl_25:18_16 Kpl_25:18_17 Kpl_25:18_18 Kpl_25:18_19 Kpl_25:18_20 Kpl_25:18_21 Kpl_25:18_22
Kpl:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:19 καὶ δώσει ἡ γῆ τὰ ἐκφόρια αὐτῆς, καὶ φάγεσθε εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσετε πεποιθότες ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:25:19 And the land shall yield her increase, and ye shall eat to fullness, and shall dwell securely in it. (Leviticus 25:19 Brenton)
Kpl:25:19 ziemia da wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. (Kpł 25:19 BT_4)
Kpl:25:19 καὶ δώσει γῆ τὰ ἐκφόρια αὐτῆς, καὶ φάγεσθε εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσετε πεποιθότες ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:25:19 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:19 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Do (+przyspieszenie) Sytość I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:25:19 kai\ dO/sei E( gE= ta\ e)kfo/ria au)tE=s, kai\ fa/gesTe ei)s plEsmonE\n kai\ katoikE/sete pepoiTo/tes e)p’ au)tE=s.
Kpl:25:19 kai dOsei hE gE ta ekforia autEs, kai fagesTe eis plEsmonEn kai katoikEsete pepoiTotes ep’ autEs.
Kpl:25:19 C VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF RA_APN N2N_APN RD_GSF C VF_FMI2P P N1_ASF C VF_FAI2P VX_XAPNPM P RD_GSF
Kpl:25:19 and also, even, namely to give the earth/land the ć he/she/it/same and also, even, namely to eat into (+acc) satiety and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:25:19 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc)   her/it/same (gen) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! into (+acc) satiety (acc) and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Kpl:25:19 Kpl_25:19_1 Kpl_25:19_2 Kpl_25:19_3 Kpl_25:19_4 Kpl_25:19_5 Kpl_25:19_6 Kpl_25:19_7 Kpl_25:19_8 Kpl_25:19_9 Kpl_25:19_10 Kpl_25:19_11 Kpl_25:19_12 Kpl_25:19_13 Kpl_25:19_14 Kpl_25:19_15 Kpl_25:19_16
Kpl:25:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:20 ἐὰν δὲ λέγητε Τί φαγόμεθα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ τούτῳ, ἐὰν μὴ σπείρωμεν μηδὲ συναγάγωμεν τὰ γενήματα ἡμῶν;
Kpl:25:20 And if ye should say, What shall we eat in this seventh year, if we do not sow nor gather in our fruits? (Leviticus 25:20 Brenton)
Kpl:25:20 Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów? (Kpł 25:20 BT_4)
Kpl:25:20 ἐὰν δὲ λέγητε Τί φαγόμεθα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ τούτῳ, ἐὰν μὴ σπείρωμεν μηδὲ συναγάγωμεν τὰ γενήματα ἡμῶν;
Kpl:25:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἐάν (εἰ ἄν) μή σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Kpl:25:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By siać µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zbierać się razem Owocu owoc z Ja
Kpl:25:20 e)a\n de\ le/gEte *ti/ fago/meTa e)n tO=| e)/tei tO=| e(bdo/mO| tou/tO|, e)a\n mE\ spei/rOmen mEde\ sunaga/gOmen ta\ genE/mata E(mO=n;
Kpl:25:20 ean de legEte ti fagomeTa en tO etei tO hebdomO tutO, ean mE speirOmen mEde synagagOmen ta genEmata hEmOn;
Kpl:25:20 C x V1_PAS2P RI_ASN VF_FMI1P P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN RD_DSN C D VA_AAS1P C VB_AAS1P RA_APN N3M_APN RP_GP
Kpl:25:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the seventh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to sow μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to gather together the fruit fruit of I
Kpl:25:20 if-ever Yet you(pl)-should-be-SAY/TELL-ing who/what/why (nom|acc) we-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) seventh (dat) this (dat) if-ever not we-should-be-SOW-ing, we-should-SOW neither/nor; Mede (voc) we-should-GATHER TOGETHER the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) us (gen)
Kpl:25:20 Kpl_25:20_1 Kpl_25:20_2 Kpl_25:20_3 Kpl_25:20_4 Kpl_25:20_5 Kpl_25:20_6 Kpl_25:20_7 Kpl_25:20_8 Kpl_25:20_9 Kpl_25:20_10 Kpl_25:20_11 Kpl_25:20_12 Kpl_25:20_13 Kpl_25:20_14 Kpl_25:20_15 Kpl_25:20_16 Kpl_25:20_17 Kpl_25:20_18 Kpl_25:20_19
Kpl:25:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:21 καὶ ἀποστελῶ τὴν εὐλογίαν μου ὑμῖν ἐν τῷ ἔτει τῷ ἕκτῳ, καὶ ποιήσει τὰ γενήματα αὐτῆς εἰς τὰ τρία ἔτη.
Kpl:25:21 Then will I send my blessing upon you in the sixth year, and the land shall produce its fruits for three years. (Leviticus 25:21 Brenton)
Kpl:25:21 Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata. (Kpł 25:21 BT_4)
Kpl:25:21 καὶ ἀποστελῶ τὴν εὐλογίαν μου ὑμῖν ἐν τῷ ἔτει τῷ ἕκτῳ, καὶ ποιήσει τὰ γενήματα αὐτῆς εἰς τὰ τρία ἔτη.
Kpl:25:21 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό
Kpl:25:21 I też, nawet, mianowicie zamawiać ??? Ja Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Szósty I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Owocu owoc z On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Trzy Rok
Kpl:25:21 kai\ a)postelO= tE\n eu)logi/an mou u(mi=n e)n tO=| e)/tei tO=| e(/ktO|, kai\ poiE/sei ta\ genE/mata au)tE=s ei)s ta\ tri/a e)/tE.
Kpl:25:21 kai apostelO tEn eulogian mu hymin en tO etei tO hektO, kai poiEsei ta genEmata autEs eis ta tria etE.
Kpl:25:21 C VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RP_DP P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN C VF_FAI3S RA_APN N3M_APN RD_GSF P RA_APN A3_APN N3E_APN
Kpl:25:21 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ??? I you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the sixth and also, even, namely doing/making; to do/make the fruit fruit of he/she/it/same into (+acc) the three year
Kpl:25:21 and I-will-ORDER FORTH the (acc) ??? (acc) me (gen) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) sixth (dat) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) three (nom|acc) years (nom|acc|voc)
Kpl:25:21 Kpl_25:21_1 Kpl_25:21_2 Kpl_25:21_3 Kpl_25:21_4 Kpl_25:21_5 Kpl_25:21_6 Kpl_25:21_7 Kpl_25:21_8 Kpl_25:21_9 Kpl_25:21_10 Kpl_25:21_11 Kpl_25:21_12 Kpl_25:21_13 Kpl_25:21_14 Kpl_25:21_15 Kpl_25:21_16 Kpl_25:21_17 Kpl_25:21_18 Kpl_25:21_19 Kpl_25:21_20
Kpl:25:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:22 καὶ σπερεῖτε τὸ ἔτος τὸ ὄγδοον καὶ φάγεσθε ἀπὸ τῶν γενημάτων παλαιά· ἕως τοῦ ἔτους τοῦ ἐνάτου, ἕως ἂν ἔλθῃ τὸ γένημα αὐτῆς, φάγεσθε παλαιὰ παλαιῶν.
Kpl:25:22 And ye shall sow in the eighth year, and eat old fruits till the ninth year: until its fruit come, ye shall eat old fruits of the old. (Leviticus 25:22 Brenton)
Kpl:25:22 W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne plony. (Kpł 25:22 BT_4)
Kpl:25:22 καὶ σπερεῖτε τὸ ἔτος τὸ ὄγδοον καὶ φάγεσθε ἀπὸ τῶν γενημάτων παλαιά· ἕως τοῦ ἔτους τοῦ ἐνάτου, ἕως ἂν ἔλθῃ τὸ γένημα αὐτῆς, φάγεσθε παλαιὰ παλαιῶν.
Kpl:25:22 καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό παλαιός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) παλαιός -ά -όν παλαιός -ά -όν; παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-)
Kpl:25:22 I też, nawet, mianowicie By siać Rok Ósmy I też, nawet, mianowicie By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z Stary Aż; świtaj Rok Dziewiąty Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić Owocu owoc z On/ona/to/to samo By jeść Stary Stary; by robić stary
Kpl:25:22 kai\ sperei=te to\ e)/tos to\ o)/gdoon kai\ fa/gesTe a)po\ tO=n genEma/tOn palaia/· e(/Os tou= e)/tous tou= e)na/tou, e(/Os a)/n e)/lTE| to\ ge/nEma au)tE=s, fa/gesTe palaia\ palaiO=n.
Kpl:25:22 kai spereite to etos to ogdoon kai fagesTe apo tOn genEmatOn palaia· heOs tu etus tu enatu, heOs an elTE to genEma autEs, fagesTe palaia palaiOn.
Kpl:25:22 C VF2_FAI2P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1_ASN C VF_FMI2P P RA_GPN N3M_GPN A1A_APN P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1_GSN C x VB_AAS3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSF VF_FMI2P A1A_APN A1A_GPN
Kpl:25:22 and also, even, namely to sow the year the eighth and also, even, namely to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit fruit of old until; dawn the year the ninth until; dawn ever (if ever) to come the fruit fruit of he/she/it/same to eat old old; to make old
Kpl:25:22 and you(pl)-will-SOW the (nom|acc) year (nom|acc|voc) the (nom|acc) eighth (acc, nom|acc|voc) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! away from (+gen) the (gen) fruits (gen) old ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) year (gen) the (gen) ninth ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-COME the (nom|acc) fruit (nom|acc|voc) her/it/same (gen) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! old ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) old ([Adj] gen); while MAKE-ing-OLD (nom)
Kpl:25:22 Kpl_25:22_1 Kpl_25:22_2 Kpl_25:22_3 Kpl_25:22_4 Kpl_25:22_5 Kpl_25:22_6 Kpl_25:22_7 Kpl_25:22_8 Kpl_25:22_9 Kpl_25:22_10 Kpl_25:22_11 Kpl_25:22_12 Kpl_25:22_13 Kpl_25:22_14 Kpl_25:22_15 Kpl_25:22_16 Kpl_25:22_17 Kpl_25:22_18 Kpl_25:22_19 Kpl_25:22_20 Kpl_25:22_21 Kpl_25:22_22 Kpl_25:22_23 Kpl_25:22_24 Kpl_25:22_25 Kpl_25:22_26
Kpl:25:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:23 καὶ ἡ γῆ οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν, ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ γῆ, διότι προσήλυτοι καὶ πάροικοι ὑμεῖς ἐστε ἐναντίον μου·
Kpl:25:23 And the land shall not be sold for a permanence; for the land is mine, because ye are strangers and sojourners before me. (Leviticus 25:23 Brenton)
Kpl:25:23 Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami. (Kpł 25:23 BT_4)
Kpl:25:23 καὶ γῆ οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν, ἐμὴ γάρ ἐστιν γῆ, διότι προσήλυτοι καὶ πάροικοι ὑμεῖς ἐστε ἐναντίον μου·
Kpl:25:23 καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) εἰς[1] βεβαίωσις, -εως, ἡ; βεβαιόω (βεβαι(ο)-, βεβαιω·σ-, βεβαιω·σ-, -, -, βεβαιω·θ-) ἐμός -ή -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δι·ότι προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Kpl:25:23 I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By sprzedawać się Do (+przyspieszenie) Absolutny pewności ß?ß??????: Postępowe przedsiębiorstwo {ustanawianie}, realizując coś w krokach, postępie.; by robić absolutnie pewny Mój/mój Dla odtąd, jak By być Ziemi/ziemia Z powodu tego: Tamto Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Ty By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
Kpl:25:23 kai\ E( gE= ou) praTE/setai ei)s bebai/Osin, e)mE\ ga/r e)stin E( gE=, dio/ti prosE/lutoi kai\ pa/roikoi u(mei=s e)ste e)nanti/on mou·
Kpl:25:23 kai hE gE u praTEsetai eis bebaiOsin, emE gar estin hE gE, dioti prosElytoi kai paroikoi hymeis este enantion mu·
Kpl:25:23 C RA_NSF N1_NSF D VC_FPI3S P N3I_ASF A1_NSF x V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF C N2_NPM C A1B_NPM RP_NP V9_PAI2P P RP_GS
Kpl:25:23 and also, even, namely the earth/land οὐχ before rough breathing to sell into (+acc) absolute certainty βεβαίωσις: progressive establishment, working something out in steps, progression.; to make absolutely certain my/mine for since, as to be the earth/land because of this: that proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) you to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
Kpl:25:23 and the (nom) earth/land (nom|voc) not he/she/it-will-be-SELL-ed into (+acc) absolute certainty (acc); they-should-be-MAKE-ing-ABSOLUTELY-CERTAIN my/mine (nom|voc) for he/she/it-is the (nom) earth/land (nom|voc) because of this: that proselytes (nom|voc) and ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Kpl:25:23 Kpl_25:23_1 Kpl_25:23_2 Kpl_25:23_3 Kpl_25:23_4 Kpl_25:23_5 Kpl_25:23_6 Kpl_25:23_7 Kpl_25:23_8 Kpl_25:23_9 Kpl_25:23_10 Kpl_25:23_11 Kpl_25:23_12 Kpl_25:23_13 Kpl_25:23_14 Kpl_25:23_15 Kpl_25:23_16 Kpl_25:23_17 Kpl_25:23_18 Kpl_25:23_19 Kpl_25:23_20
Kpl:25:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:24 καὶ κατὰ πᾶσαν γῆν κατασχέσεως ὑμῶν λύτρα δώσετε τῆς γῆς. –
Kpl:25:24 And in every land of your possession, ye shall allow ransoms for the land. (Leviticus 25:24 Brenton)
Kpl:25:24 Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was. (Kpł 25:24 BT_4)
Kpl:25:24 καὶ κατὰ πᾶσαν γῆν κατασχέσεως ὑμῶν λύτρα δώσετε τῆς γῆς.
Kpl:25:24 καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά·σχεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λύτρον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Kpl:25:24 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Ty Okup By dawać Ziemi/ziemia  
Kpl:25:24 kai\ kata\ pa=san gE=n katasCHe/seOs u(mO=n lu/tra dO/sete tE=s gE=s.
Kpl:25:24 kai kata pasan gEn katasCHeseOs hymOn lytra dOsete tEs gEs.
Kpl:25:24 C P A1S_ASF N1_ASF N3I_GSF RP_GP N2N_APN VF_FAI2P RA_GSF N1_GSF
Kpl:25:24 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove you ransom to give the earth/land  
Kpl:25:24 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) earth/land (acc) possession (gen) you(pl) (gen) ransoms (nom|acc|voc) you(pl)-will-GIVE the (gen) earth/land (gen)  
Kpl:25:24 Kpl_25:24_1 Kpl_25:24_2 Kpl_25:24_3 Kpl_25:24_4 Kpl_25:24_5 Kpl_25:24_6 Kpl_25:24_7 Kpl_25:24_8 Kpl_25:24_9 Kpl_25:24_10 Kpl_25:24_11
Kpl:25:24 x x x x x x x x x x x
Kpl:25:25 ἐὰν δὲ πένηται ὁ ἀδελφός σου ὁ μετὰ σοῦ καὶ ἀποδῶται ἀπὸ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ ὁ ἀγχιστεύων ἐγγίζων ἔγγιστα αὐτοῦ, καὶ λυτρώσεται τὴν πρᾶσιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Kpl:25:25 And if thy brother who is with thee be poor, and should have sold part of his possession, and his kinsman who is nigh to him come, then he shall redeem the possession which his brother has sold. (Leviticus 25:25 Brenton)
Kpl:25:25 Jeżeli twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako "wykupujący" i odkupi ziemię sprzedaną przez brata. (Kpł 25:25 BT_4)
Kpl:25:25 ἐὰν δὲ πένηται ἀδελφός σου μετὰ σοῦ καὶ ἀποδῶται ἀπὸ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ ἀγχιστεύων ἐγγίζων ἔγγιστα αὐτοῦ, καὶ λυτρώσεται τὴν πρᾶσιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Kpl:25:25 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) αὐτός αὐτή αὐτό καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:25 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Brat Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Najbliższy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Brat On/ona/to/to samo
Kpl:25:25 e)a\n de\ pe/nEtai o( a)delfo/s sou o( meta\ sou= kai\ a)podO=tai a)po\ tE=s katasCHe/seOs au)tou= kai\ e)/lTE| o( a)gCHisteu/On e)ggi/DZOn e)/ggista au)tou=, kai\ lutrO/setai tE\n pra=sin tou= a)delfou= au)tou=.
Kpl:25:25 ean de penEtai ho adelfos su ho meta su kai apodOtai apo tEs katasCHeseOs autu kai elTE ho anCHisteuOn engiDZOn engista autu, kai lytrOsetai tEn prasin tu adelfu autu.
Kpl:25:25 C x V1_PMS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM P RP_GS C VO_AMS3S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C VB_AAS3S RA_NSM V1_PAPNSM V1_PAPNSM D RD_GSM C VF_FMI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Kpl:25:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the brother you; your/yours(sg) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same and also, even, namely to come the ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) nearest he/she/it/same and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom the ć the brother he/she/it/same
Kpl:25:25 if-ever Yet   the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed away from (+gen) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-COME the (nom)   while NEAR-ing (nom) nearest ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-REDEEM-ed the (acc)   the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
Kpl:25:25 Kpl_25:25_1 Kpl_25:25_2 Kpl_25:25_3 Kpl_25:25_4 Kpl_25:25_5 Kpl_25:25_6 Kpl_25:25_7 Kpl_25:25_8 Kpl_25:25_9 Kpl_25:25_10 Kpl_25:25_11 Kpl_25:25_12 Kpl_25:25_13 Kpl_25:25_14 Kpl_25:25_15 Kpl_25:25_16 Kpl_25:25_17 Kpl_25:25_18 Kpl_25:25_19 Kpl_25:25_20 Kpl_25:25_21 Kpl_25:25_22 Kpl_25:25_23 Kpl_25:25_24 Kpl_25:25_25 Kpl_25:25_26 Kpl_25:25_27 Kpl_25:25_28 Kpl_25:25_29
Kpl:25:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:26 ἐὰν δὲ μὴ ᾖ τινι ὁ ἀγχιστεύων καὶ εὐπορηθῇ τῇ χειρὶ καὶ εὑρεθῇ αὐτῷ τὸ ἱκανὸν λύτρα αὐτοῦ,
Kpl:25:26 And if one have no near kinsman, and he prosper with his hand, and he find sufficient money, even his ransom; (Leviticus 25:26 Brenton)
Kpl:25:26 Jeżeli zaś kto nie ma "wykupującego", ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup, (Kpł 25:26 BT_4)
Kpl:25:26 ἐὰν δὲ μὴ τινι ἀγχιστεύων καὶ εὐπορηθῇ τῇ χειρὶ καὶ εὑρεθῇ αὐτῷ τὸ ἱκανὸν λύτρα αὐτοῦ,
Kpl:25:26 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό   καί εὐ·πορέω (ευπορ(ε)-, -, ευπορη·σ-, -, -, ευπορη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν λύτρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:26 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By być Jakiś/jakikolwiek I też, nawet, mianowicie By prosperować finansowo Ręka I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Obszerny Okup On/ona/to/to samo
Kpl:25:26 e)a\n de\ mE\ E)=| tini o( a)gCHisteu/On kai\ eu)porETE=| tE=| CHeiri\ kai\ eu(reTE=| au)tO=| to\ i(kano\n lu/tra au)tou=,
Kpl:25:26 ean de mE E tini ho anCHisteuOn kai euporETE tE CHeiri kai heureTE autO to hikanon lytra autu,
Kpl:25:26 C x D V9_PAS3S RI_DSM RA_NSM V1_PAPNSM C VC_APS3S RA_DSF N3_DSF C VC_APS3S RD_DSM RA_NSN A1_NSN N2N_NPN RD_GSM
Kpl:25:26 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to be some/any the ć and also, even, namely to prosper financially the hand and also, even, namely to find he/she/it/same the ample ransom he/she/it/same
Kpl:25:26 if-ever Yet not he/she/it-should-be some/any (dat) the (nom)   and he/she/it-should-be-PROSPER-ed-FINANCIALLY the (dat) hand (dat) and he/she/it-should-be-FIND-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) ransoms (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Kpl:25:26 Kpl_25:26_1 Kpl_25:26_2 Kpl_25:26_3 Kpl_25:26_4 Kpl_25:26_5 Kpl_25:26_6 Kpl_25:26_7 Kpl_25:26_8 Kpl_25:26_9 Kpl_25:26_10 Kpl_25:26_11 Kpl_25:26_12 Kpl_25:26_13 Kpl_25:26_14 Kpl_25:26_15 Kpl_25:26_16 Kpl_25:26_17 Kpl_25:26_18
Kpl:25:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:27 καὶ συλλογιεῖται τὰ ἔτη τῆς πράσεως αὐτοῦ καὶ ἀποδώσει ὃ ὑπερέχει τῷ ἀνθρώπῳ, ᾧ ἀπέδοτο ἑαυτὸν αὐτῷ, καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:27 then shall he calculate the years of his sale, and he shall give what is due to the man to whom he sold it, and he shall return to his possession. (Leviticus 25:27 Brenton)
Kpl:25:27 to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swej posiadłości. (Kpł 25:27 BT_4)
Kpl:25:27 καὶ συλλογιεῖται τὰ ἔτη τῆς πράσεως αὐτοῦ καὶ ἀποδώσει ὑπερέχει τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπέδοτο ἑαυτὸν αὐτῷ, καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:27 καί συλ·λογίζομαι (συν+λογιζ-, συν+λογι(ε)·[σ]-, συν+λογι·σ-, -, -, συλ+λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὅς ἥ ὅ ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:27 I też, nawet, mianowicie By kończyć się {By wnioskować} Rok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kto/, który/, który By być lepszy niż Ludzki Kto/, który/, który By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Samo /nasz /twój /siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo
Kpl:25:27 kai\ sullogiei=tai ta\ e)/tE tE=s pra/seOs au)tou= kai\ a)podO/sei o(\ u(pere/CHei tO=| a)nTrO/pO|, O(=| a)pe/doto e(auto\n au)tO=|, kai\ a)peleu/setai ei)s tE\n kata/sCHesin au)tou=.
Kpl:25:27 kai syllogieitai ta etE tEs praseOs autu kai apodOsei ho hypereCHei tO anTrOpO, hO apedoto heauton autO, kai apeleusetai eis tEn katasCHesin autu.
Kpl:25:27 C VF2_FMI3S RA_APN N3E_APN RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C VF_FAI3S RR_NSN V1_PAI3S RA_DSM N2_DSM RR_DSM VOI_AMI3S RD_ASM RD_DSM C VF_FMI3S P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM
Kpl:25:27 and also, even, namely to conclude the year the ć he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer who/whom/which to be better than the human who/whom/which to give back restore, assign, impute, convey, refer self /our-/your-/themselves he/she/it/same and also, even, namely to depart into (+acc) the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same
Kpl:25:27 and he/she/it-will-be-CONCLUDE-ed the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (gen)   him/it/same (gen) and he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (dat) human (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-GIVE BACK-ed self (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-will-be-DEPART-ed into (+acc) the (acc) possession (acc) him/it/same (gen)
Kpl:25:27 Kpl_25:27_1 Kpl_25:27_2 Kpl_25:27_3 Kpl_25:27_4 Kpl_25:27_5 Kpl_25:27_6 Kpl_25:27_7 Kpl_25:27_8 Kpl_25:27_9 Kpl_25:27_10 Kpl_25:27_11 Kpl_25:27_12 Kpl_25:27_13 Kpl_25:27_14 Kpl_25:27_15 Kpl_25:27_16 Kpl_25:27_17 Kpl_25:27_18 Kpl_25:27_19 Kpl_25:27_20 Kpl_25:27_21 Kpl_25:27_22 Kpl_25:27_23
Kpl:25:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:28 ἐὰν δὲ μὴ εὐπορηθῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν ὥστε ἀποδοῦναι αὐτῷ, καὶ ἔσται ἡ πρᾶσις τῷ κτησαμένῳ αὐτὰ ἕως τοῦ ἕκτου ἔτους τῆς ἀφέσεως· καὶ ἐξελεύσεται τῇ ἀφέσει, καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:28 But if his hand have not prospered sufficiently, so as that he should restore the money to him, then he that bought the possessions shall have them till the sixth year of the release; and it shall go out in the release, and the owner shall return to his possession. (Leviticus 25:28 Brenton)
Kpl:25:28 Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela. (Kpł 25:28 BT_4)
Kpl:25:28 ἐὰν δὲ μὴ εὐπορηθῇ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν ὥστε ἀποδοῦναι αὐτῷ, καὶ ἔσται πρᾶσις τῷ κτησαμένῳ αὐτὰ ἕως τοῦ ἕκτου ἔτους τῆς ἀφέσεως· καὶ ἐξελεύσεται τῇ ἀφέσει, καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτοῦ.
Kpl:25:28 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εὐ·πορέω (ευπορ(ε)-, -, ευπορη·σ-, -, -, ευπορη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν ὥστε ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:28 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By prosperować finansowo Ręka On/ona/to/to samo Obszerny Tak tamto By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Aż; świtaj Szósty Rok Wybaczaj I też, nawet, mianowicie By wychodzić Wybaczaj I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo
Kpl:25:28 e)a\n de\ mE\ eu)porETE=| E( CHei\r au)tou= to\ i(kano\n O(/ste a)podou=nai au)tO=|, kai\ e)/stai E( pra=sis tO=| ktEsame/nO| au)ta\ e(/Os tou= e(/ktou e)/tous tE=s a)fe/seOs· kai\ e)Xeleu/setai tE=| a)fe/sei, kai\ a)peleu/setai ei)s tE\n kata/sCHesin au)tou=.
Kpl:25:28 ean de mE euporETE hE CHeir autu to hikanon hOste apodunai autO, kai estai hE prasis tO ktEsamenO auta heOs tu hektu etus tEs afeseOs· kai eXeleusetai tE afesei, kai apeleusetai eis tEn katasCHesin autu.
Kpl:25:28 C x D VC_APS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM RA_ASN A1_ASN C VO_AAN RD_DSM C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RA_DSM VA_AMPDSM RD_APN P RA_GSN A1_GSN N3E_GSN RA_GSF N3I_GSF C VF_FMI3S RA_DSF N3I_DSF C VF_FMI3S P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM
Kpl:25:28 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to prosper financially the hand he/she/it/same the ample so that to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same and also, even, namely to be the ć the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same until; dawn the sixth year the pardon and also, even, namely to come out the pardon and also, even, namely to depart into (+acc) the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same
Kpl:25:28 if-ever Yet not he/she/it-should-be-PROSPER-ed-FINANCIALLY the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that to-GIVE BACK him/it/same (dat) and he/she/it-will-be the (nom)   the (dat) upon being-POSSESS-ed (dat) they/them/same (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sixth (gen) year (gen) the (gen) pardon (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (dat) pardon (dat) and he/she/it-will-be-DEPART-ed into (+acc) the (acc) possession (acc) him/it/same (gen)
Kpl:25:28 Kpl_25:28_1 Kpl_25:28_2 Kpl_25:28_3 Kpl_25:28_4 Kpl_25:28_5 Kpl_25:28_6 Kpl_25:28_7 Kpl_25:28_8 Kpl_25:28_9 Kpl_25:28_10 Kpl_25:28_11 Kpl_25:28_12 Kpl_25:28_13 Kpl_25:28_14 Kpl_25:28_15 Kpl_25:28_16 Kpl_25:28_17 Kpl_25:28_18 Kpl_25:28_19 Kpl_25:28_20 Kpl_25:28_21 Kpl_25:28_22 Kpl_25:28_23 Kpl_25:28_24 Kpl_25:28_25 Kpl_25:28_26 Kpl_25:28_27 Kpl_25:28_28 Kpl_25:28_29 Kpl_25:28_30 Kpl_25:28_31 Kpl_25:28_32 Kpl_25:28_33 Kpl_25:28_34 Kpl_25:28_35
Kpl:25:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:29 Ἐὰν δέ τις ἀποδῶται οἰκίαν οἰκητὴν ἐν πόλει τετειχισμένῃ, καὶ ἔσται ἡ λύτρωσις αὐτῆς, ἕως πληρωθῇ ἐνιαυτὸς ἡμερῶν, ἔσται ἡ λύτρωσις αὐτῆς.
Kpl:25:29 And if any one should sell an inhabited house in a walled city, then there shall be the ransom of it, until the time is fulfilled: its time of ransom shall be a full year. (Leviticus 25:29 Brenton)
Kpl:25:29 Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży: prawo wykupu będzie trwało cały rok. (Kpł 25:29 BT_4)
Kpl:25:29 Ἐὰν δέ τις ἀποδῶται οἰκίαν οἰκητὴν ἐν πόλει τετειχισμένῃ, καὶ ἔσται λύτρωσις αὐτῆς, ἕως πληρωθῇ ἐνιαυτὸς ἡμερῶν, ἔσται λύτρωσις αὐτῆς.
Kpl:25:29 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   ἐν πόλις, -εως, ἡ τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λύτρωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λύτρωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:25:29 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Do ??? I też, nawet, mianowicie By być Wykupienie On/ona/to/to samo Aż; świtaj By napełniać pełność, spełniać Rok Dzień By być Wykupienie On/ona/to/to samo
Kpl:25:29 *)ea\n de/ tis a)podO=tai oi)ki/an oi)kEtE\n e)n po/lei teteiCHisme/nE|, kai\ e)/stai E( lu/trOsis au)tE=s, e(/Os plErOTE=| e)niauto\s E(merO=n, e)/stai E( lu/trOsis au)tE=s.
Kpl:25:29 ean de tis apodOtai oikian oikEtEn en polei teteiCHismenE, kai estai hE lytrOsis autEs, heOs plErOTE eniautos hEmerOn, estai hE lytrOsis autEs.
Kpl:25:29 C x RI_NSM VO_AMS3S N1A_ASF A1_ASF P N3I_DSF VT_XPPDSF C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSF C VC_APS3S N2_NSM N1A_GPF VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSF
Kpl:25:29 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to give back restore, assign, impute, convey, refer house ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city to ??? and also, even, namely to be the redemption he/she/it/same until; dawn to fill fill, fulfill year day to be the redemption he/she/it/same
Kpl:25:29 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed house (acc)   in/among/by (+dat) city (dat) having-been-???-ed (dat) and he/she/it-will-be the (nom) redemption (nom) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-should-be-FILL-ed year (nom) days (gen) he/she/it-will-be the (nom) redemption (nom) her/it/same (gen)
Kpl:25:29 Kpl_25:29_1 Kpl_25:29_2 Kpl_25:29_3 Kpl_25:29_4 Kpl_25:29_5 Kpl_25:29_6 Kpl_25:29_7 Kpl_25:29_8 Kpl_25:29_9 Kpl_25:29_10 Kpl_25:29_11 Kpl_25:29_12 Kpl_25:29_13 Kpl_25:29_14 Kpl_25:29_15 Kpl_25:29_16 Kpl_25:29_17 Kpl_25:29_18 Kpl_25:29_19 Kpl_25:29_20 Kpl_25:29_21 Kpl_25:29_22
Kpl:25:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:30 ἐὰν δὲ μὴ λυτρωθῇ, ἕως ἂν πληρωθῇ αὐτῆς ἐνιαυτὸς ὅλος, κυρωθήσεται ἡ οἰκία ἡ οὖσα ἐν πόλει τῇ ἐχούσῃ τεῖχος βεβαίως τῷ κτησαμένῳ αὐτὴν εἰς τὰς γενεὰς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐν τῇ ἀφέσει.
Kpl:25:30 And if it be not ransomed until there be completed of its time a full year, the house which is in the walled city shall be surely confirmed to him that bought it, throughout his generations; and it shall not go out in the release. (Leviticus 25:30 Brenton)
Kpl:25:30 Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym. (Kpł 25:30 BT_4)
Kpl:25:30 ἐὰν δὲ μὴ λυτρωθῇ, ἕως ἂν πληρωθῇ αὐτῆς ἐνιαυτὸς ὅλος, κυρωθήσεται οἰκία οὖσα ἐν πόλει τῇ ἐχούσῃ τεῖχος βεβαίως τῷ κτησαμένῳ αὐτὴν εἰς τὰς γενεὰς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐν τῇ ἀφέσει.
Kpl:25:30 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὅλος -η -ον κυρόω (-, -, κυρω·σ-, -, κεκυρω-, κυρω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ
Kpl:25:30 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By napełniać pełność, spełniać On/ona/to/to samo Rok Cały Do ??? Dom By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By mieć Ściana By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybaczaj
Kpl:25:30 e)a\n de\ mE\ lutrOTE=|, e(/Os a)/n plErOTE=| au)tE=s e)niauto\s o(/los, kurOTE/setai E( oi)ki/a E( ou)=sa e)n po/lei tE=| e)CHou/sE| tei=CHos bebai/Os tO=| ktEsame/nO| au)tE\n ei)s ta\s genea\s au)tou= kai\ ou)k e)Xeleu/setai e)n tE=| a)fe/sei.
Kpl:25:30 ean de mE lytrOTE, heOs an plErOTE autEs eniautos holos, kyrOTEsetai hE oikia hE usa en polei tE eCHusE teiCHos bebaiOs tO ktEsamenO autEn eis tas geneas autu kai uk eXeleusetai en tE afesei.
Kpl:25:30 C x D VC_APS3S C x VC_APS3S RD_GSF N2_NSM A1_NSM VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RA_NSF V9_PAPNSF P N3I_DSF RA_DSF V1_PAPDSF N3E_ASN D RA_DSM VA_AMPDSM RD_ASF P RA_APF N1A_APF RD_GSM C D VF_FMI3S P RA_DSF N3I_DSF
Kpl:25:30 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to redeem to be released, upon payment of ransom until; dawn ever (if ever) to fill fill, fulfill he/she/it/same year whole to ??? the house the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the to have wall ć the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pardon
Kpl:25:30 if-ever Yet not he/she/it-should-be-REDEEM-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-FILL-ed her/it/same (gen) year (nom) whole (nom) he/she/it-will-be-???-ed the (nom) house (nom|voc) the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) city (dat) the (dat) while HAVE-ing (dat) wall (nom|acc|voc)   the (dat) upon being-POSSESS-ed (dat) her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) the (dat) pardon (dat)
Kpl:25:30 Kpl_25:30_1 Kpl_25:30_2 Kpl_25:30_3 Kpl_25:30_4 Kpl_25:30_5 Kpl_25:30_6 Kpl_25:30_7 Kpl_25:30_8 Kpl_25:30_9 Kpl_25:30_10 Kpl_25:30_11 Kpl_25:30_12 Kpl_25:30_13 Kpl_25:30_14 Kpl_25:30_15 Kpl_25:30_16 Kpl_25:30_17 Kpl_25:30_18 Kpl_25:30_19 Kpl_25:30_20 Kpl_25:30_21 Kpl_25:30_22 Kpl_25:30_23 Kpl_25:30_24 Kpl_25:30_25 Kpl_25:30_26 Kpl_25:30_27 Kpl_25:30_28 Kpl_25:30_29 Kpl_25:30_30 Kpl_25:30_31 Kpl_25:30_32 Kpl_25:30_33 Kpl_25:30_34
Kpl:25:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:31 αἱ δὲ οἰκίαι αἱ ἐν ἐπαύλεσιν, αἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς τεῖχος κύκλῳ, πρὸς τὸν ἀγρὸν τῆς γῆς λογισθήτωσαν· λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται καὶ ἐν τῇ ἀφέσει ἐξελεύσονται.
Kpl:25:31 But the houses in the villages which have not a wall round about them, shall be reckoned as the fields of the country: they shall always be redeemable, and they shall go out in the release. (Leviticus 25:31 Brenton)
Kpl:25:31 Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy. (Kpł 25:31 BT_4)
Kpl:25:31 αἱ δὲ οἰκίαι αἱ ἐν ἐπαύλεσιν, αἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς τεῖχος κύκλῳ, πρὸς τὸν ἀγρὸν τῆς γῆς λογισθήτωσαν· λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται καὶ ἐν τῇ ἀφέσει ἐξελεύσονται.
Kpl:25:31 ὁ ἡ τό δέ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό ἐν ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων κύκλῳ πρός ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Kpl:25:31 zaś Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce zamieszkania Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ściana W kole Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pole Ziemi/ziemia Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybaczaj By wychodzić
Kpl:25:31 ai( de\ oi)ki/ai ai( e)n e)pau/lesin, ai(=s ou)k e)/stin e)n au)tai=s tei=CHos ku/klO|, pro\s to\n a)gro\n tE=s gE=s logisTE/tOsan· lutrOtai\ dia\ panto\s e)/sontai kai\ e)n tE=| a)fe/sei e)Xeleu/sontai.
Kpl:25:31 hai de oikiai hai en epaulesin, hais uk estin en autais teiCHos kyklO, pros ton agron tEs gEs logisTEtOsan· lytrOtai dia pantos esontai kai en tE afesei eXeleusontai.
Kpl:25:31 RA_NPF x N1A_NPF RA_NPF P N3E_DPF RR_DPF D V9_PAI3S P RD_DPF N3E_NSN N2_DSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF VS_APD3P N1M_NPM P A3_GSM VF_FMI3P C P RA_DSF N3I_DSF VF_FMI3P
Kpl:25:31 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among residence who/whom/which οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same wall in a circle toward (+acc,+gen,+dat) the field the earth/land to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to be and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pardon to come out
Kpl:25:31 the (nom) Yet houses (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) residences (dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) wall (nom|acc|voc) in a circle toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) field (acc) the (gen) earth/land (gen) let-them-be-LOGICALLY SPEAK-ed! redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed because of (+acc), through (+gen) every (gen) they-will-be and in/among/by (+dat) the (dat) pardon (dat) they-will-be-COME-ed-OUT
Kpl:25:31 Kpl_25:31_1 Kpl_25:31_2 Kpl_25:31_3 Kpl_25:31_4 Kpl_25:31_5 Kpl_25:31_6 Kpl_25:31_7 Kpl_25:31_8 Kpl_25:31_9 Kpl_25:31_10 Kpl_25:31_11 Kpl_25:31_12 Kpl_25:31_13 Kpl_25:31_14 Kpl_25:31_15 Kpl_25:31_16 Kpl_25:31_17 Kpl_25:31_18 Kpl_25:31_19 Kpl_25:31_20 Kpl_25:31_21 Kpl_25:31_22 Kpl_25:31_23 Kpl_25:31_24 Kpl_25:31_25 Kpl_25:31_26 Kpl_25:31_27 Kpl_25:31_28
Kpl:25:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:25:32 καὶ αἱ πόλεις τῶν Λευιτῶν οἰκίαι τῶν πόλεων αὐτῶν κατασχέσεως λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται τοῖς Λευίταις·
Kpl:25:32 And the cities of the Levites, the houses of the cities in their possession, shall be always redeemable to the Levites. (Leviticus 25:32 Brenton)
Kpl:25:32 Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. (Kpł 25:32 BT_4)
Kpl:25:32 καὶ αἱ πόλεις τῶν Λευιτῶν οἰκίαι τῶν πόλεων αὐτῶν κατασχέσεως λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται τοῖς Λευίταις·
Kpl:25:32 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά·σχεσις, -εως, ἡ λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Kpl:25:32 I też, nawet, mianowicie Miasto Lewita Dom Miasto On/ona/to/to samo Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być Lewita
Kpl:25:32 kai\ ai( po/leis tO=n *leuitO=n oi)ki/ai tO=n po/leOn