Lm:5:1 Μνήσθητι, κύριε, ὅ τι ἐγενήθη ἡμῖν· ἐπίβλεψον καὶ ἰδὲ τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.
Lm:5:1 Remember, O Lord, what has happened to us: behold, and look on our reproach. (Lamentations 5:1 Brenton)
Lm:5:1 Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało, spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie. (Lm 5:1 BT_4)
Lm:5:1 Μνήσθητι, κύριε, τι ἐγενήθη ἡμῖν· ἐπίβλεψον καὶ ἰδὲ τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.
Lm:5:1 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:5:1 By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obrażaj Ja
Lm:5:1 *mnE/sTEti, ku/rie, o(/ ti e)genE/TE E(mi=n· e)pi/blePSon kai\ i)de\ to\n o)neidismo\n E(mO=n.
Lm:5:1 mnEsTEti, kyrie, ho ti egenETE hEmin· epiblePSon kai ide ton oneidismon hEmOn.
Lm:5:1 VS_APD2S N2_VSM RR_NSM RI_ASN VCI_API3S RP_DP VA_AAD2S C VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GP
Lm:5:1 to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to become become, happen I to look upon overlook, look attentively and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the insult I
Lm:5:1 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! lord (voc); a lord ([Adj] voc) who-/whom-/whichever (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed us (dat) do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-SEE-you(sg)! the (acc) insult (acc) us (gen)
Lm:5:1 Lm_5:1_1 Lm_5:1_2 Lm_5:1_3 Lm_5:1_4 Lm_5:1_5 Lm_5:1_6 Lm_5:1_7 Lm_5:1_8 Lm_5:1_9 Lm_5:1_10 Lm_5:1_11 Lm_5:1_12
Lm:5:1 x x x x x x x x x x x x
Lm:5:2 κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν ξένοις.
Lm:5:2 Our inheritance has been turned away to aliens, our houses to strangers: (Lamentations 5:2 Brenton)
Lm:5:2 Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom - nasze domostwa. (Lm 5:2 BT_4)
Lm:5:2 κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν ξένοις.
Lm:5:2 κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ξένος -η -ον
Lm:5:2 Dziedzictwo Ja By przekształcać Innego/inni Dom; by mieszkać Ja Obcy {Dziwny}/obcy
Lm:5:2 klEronomi/a E(mO=n metestra/fE a)llotri/ois, oi( oi)=koi E(mO=n Xe/nois.
Lm:5:2 klEronomia hEmOn metestrafE allotriois, hoi oikoi hEmOn Xenois.
Lm:5:2 N1A_NSF RP_GP VDI_API3S A1A_DPM RA_NPM N2_NPM RP_GP A1_DPM
Lm:5:2 inheritance I to transform of another/others the house; to dwell I strange/foreign
Lm:5:2 inheritance (nom|voc) us (gen) he/she/it-was-TRANSFORM-ed of another/others (dat) the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) us (gen) strange/foreign ([Adj] dat)
Lm:5:2 Lm_5:2_1 Lm_5:2_2 Lm_5:2_3 Lm_5:2_4 Lm_5:2_5 Lm_5:2_6 Lm_5:2_7 Lm_5:2_8
Lm:5:2 x x x x x x x x
Lm:5:3 ὀρφανοὶ ἐγενήθημεν, οὐχ ὑπάρχει πατήρ· μητέρες ἡμῶν ὡς αἱ χῆραι.
Lm:5:3 we are become orphans, we have no father, our mothers are as widows. (Lamentations 5:3 Brenton)
Lm:5:3 Sieroty, nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy. (Lm 5:3 BT_4)
Lm:5:3 ὀρφανοὶ ἐγενήθημεν, οὐχ ὑπάρχει πατήρ· μητέρες ἡμῶν ὡς αἱ χῆραι.
Lm:5:3 ὀρφανός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ
Lm:5:3 Osierocony By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ojciec Matka Ja Jak/jak Wdowa
Lm:5:3 o)rfanoi\ e)genE/TEmen, ou)CH u(pa/rCHei patE/r· mEte/res E(mO=n O(s ai( CHE=rai.
Lm:5:3 orfanoi egenETEmen, uCH hyparCHei patEr· mEteres hEmOn hOs hai CHErai.
Lm:5:3 A1_NPM VCI_API1P D V1_PAI3S N3_NSM N3_NPF RP_GP C RA_NPF N1A_NPF
Lm:5:3 orphaned to become become, happen οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control father mother I as/like the widow
Lm:5:3 orphaned ([Adj] nom|voc) we-were-BECOME-ed not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) father (nom) πατερες (nom|voc) us (gen) as/like the (nom) widows (nom|voc)
Lm:5:3 Lm_5:3_1 Lm_5:3_2 Lm_5:3_3 Lm_5:3_4 Lm_5:3_5 Lm_5:3_6 Lm_5:3_7 Lm_5:3_8 Lm_5:3_9 Lm_5:3_10
Lm:5:3 x x x x x x x x x x
Lm:5:4 ἐξ ἡμερῶν ἡμῶν ξύλα ἡμῶν ἐν ἀλλάγματι ἦλθεν.
Lm:5:4 We have drunk our water for money; our wood is sold to us for a burden on our neck: (Lamentations 5:4 Brenton)
Lm:5:4 Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy. (Lm 5:4 BT_4)
Lm:5:4 ἐξ ἡμερῶν ἡμῶν ξύλα ἡμῶν ἐν ἀλλάγματι ἦλθεν.
Lm:5:4 ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ξύλον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Lm:5:4 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Ja Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić
Lm:5:4 e)X E(merO=n E(mO=n Xu/la E(mO=n e)n a)lla/gmati E)=lTen.
Lm:5:4 eX hEmerOn hEmOn Xyla hEmOn en allagmati ElTen.
Lm:5:4 P N1A_GPF RP_GP N2N_NPN RP_GP P N3M_DSN VBI_AAI3S
Lm:5:4 out of (+gen) ἐξ before vowels day I tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to come
Lm:5:4 out of (+gen) days (gen) us (gen) trees/wooden things (nom|acc|voc) us (gen) in/among/by (+dat) he/she/it-COME-ed
Lm:5:4 Lm_5:4_1 Lm_5:4_2 Lm_5:4_3 Lm_5:4_4 Lm_5:4_5 Lm_5:4_6 Lm_5:4_7 Lm_5:4_8
Lm:5:4 x x x x x x x x
Lm:5:5 ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν ἐδιώχθημεν· ἐκοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύθημεν.
Lm:5:5 we have been persecuted, we have laboured, we have had no rest. (Lamentations 5:5 Brenton)
Lm:5:5 Pędzą nas z jarzmem na szyi, ustajemy, a nie ma wytchnienia. (Lm 5:5 BT_4)
Lm:5:5 ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν ἐδιώχθημεν· ἐκοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύθημεν.
Lm:5:5 ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
Lm:5:5 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Ja By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę By trudzić się ??? Przed przydechem mocnym By odświeżać się powracaj do życia
Lm:5:5 e)pi\ to\n tra/CHElon E(mO=n e)diO/CHTEmen· e)kopia/samen, ou)k a)nepau/TEmen.
Lm:5:5 epi ton traCHElon hEmOn ediOCHTEmen· ekopiasamen, uk anepauTEmen.
Lm:5:5 P RA_ASM N2_ASM RP_GP VCI_API1P VAI_AAI1P D VCI_API1P
Lm:5:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat I to prosecute/pursue prosecute: put on trial to toil οὐχ before rough breathing to refresh revive
Lm:5:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) us (gen) we-were-PROSECUTE/PURSUE-ed we-TOIL-ed not we-were-REFRESH-ed
Lm:5:5 Lm_5:5_1 Lm_5:5_2 Lm_5:5_3 Lm_5:5_4 Lm_5:5_5 Lm_5:5_6 Lm_5:5_7 Lm_5:5_8
Lm:5:5 x x x x x x x x
Lm:5:6 Αἴγυπτος ἔδωκεν χεῖρα, Ασσουρ εἰς πλησμονὴν αὐτῶν.
Lm:5:6 Egypt gave the hand to us, Assur to their own satisfaction. (Lamentations 5:6 Brenton)
Lm:5:6 Do Egiptu wyciągaliśmy ręce, i do Asyrii, by nasycić się chlebem. (Lm 5:6 BT_4)
Lm:5:6 Αἴγυπτος ἔδωκεν χεῖρα, Ασσουρ εἰς πλησμονὴν αὐτῶν.
Lm:5:6 Αἴγυπτος, -ου, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:5:6 Egipt [kraj z] By dawać Ręka Do (+przyspieszenie) Sytość On/ona/to/to samo
Lm:5:6 *ai)/guptos e)/dOken CHei=ra, *assour ei)s plEsmonE\n au)tO=n.
Lm:5:6 aigyptos edOken CHeira, assur eis plEsmonEn autOn.
Lm:5:6 N2_DSF VAI_AAI3S N3_ASF N_DSF P N1_ASF RD_GPF
Lm:5:6 Egypt [country of] to give hand ć into (+acc) satiety he/she/it/same
Lm:5:6 Egypt (nom) he/she/it-GIVE-ed hand (acc) into (+acc) satiety (acc) them/same (gen)
Lm:5:6 Lm_5:6_1 Lm_5:6_2 Lm_5:6_3 Lm_5:6_4 Lm_5:6_5 Lm_5:6_6 Lm_5:6_7
Lm:5:6 x x x x x x x
Lm:5:7 οἱ πατέρες ἡμῶν ἥμαρτον, οὐχ ὑπάρχουσιν· ἡμεῖς τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ὑπέσχομεν.
Lm:5:7 Our fathers sinned, and are not: we have borne their iniquities. (Lamentations 5:7 Brenton)
Lm:5:7 Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy. (Lm 5:7 BT_4)
Lm:5:7 οἱ πατέρες ἡμῶν ἥμαρτον, οὐχ ὑπάρχουσιν· ἡμεῖς τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ὑπέσχομεν.
Lm:5:7 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὑπ·έχω (υπ+εχ-, υφ+εξ-, 2nd υπο+σχ-, -, -, -)
Lm:5:7 Ojciec Ja By grzeszyć ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja ??? On/ona/to/to samo Do ???
Lm:5:7 oi( pate/res E(mO=n E(/marton, ou)CH u(pa/rCHousin· E(mei=s ta\ a)nomE/mata au)tO=n u(pe/sCHomen.
Lm:5:7 hoi pateres hEmOn hEmarton, uCH hyparCHusin· hEmeis ta anomEmata autOn hypesCHomen.
Lm:5:7 RA_NPM N3_NPM RP_GP VBI_AAI3P D V1_PAI3P RP_NP RA_APN N3M_APN RD_GPM VBI_AAI1P
Lm:5:7 the father I to sin οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I the ??? he/she/it/same to ???
Lm:5:7 the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) I-SIN-ed, they-SIN-ed not they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) we (nom) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) them/same (gen) we-???-ed
Lm:5:7 Lm_5:7_1 Lm_5:7_2 Lm_5:7_3 Lm_5:7_4 Lm_5:7_5 Lm_5:7_6 Lm_5:7_7 Lm_5:7_8 Lm_5:7_9 Lm_5:7_10 Lm_5:7_11
Lm:5:7 x x x x x x x x x x x
Lm:5:8 δοῦλοι ἐκυρίευσαν ἡμῶν, λυτρούμενος οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
Lm:5:8 Servants have ruled over us: there is none to ransom us out of their hand. (Lamentations 5:8 Brenton)
Lm:5:8 Słudzy panują nad nami, nikt nas nie ocala z ich ręki. (Lm 5:8 BT_4)
Lm:5:8 δοῦλοι ἐκυρίευσαν ἡμῶν, λυτρούμενος οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
Lm:5:8 δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:5:8 Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Ja By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu ??? Przed przydechem mocnym By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Lm:5:8 dou=loi e)kuri/eusan E(mO=n, lutrou/menos ou)k e)/stin e)k tE=s CHeiro\s au)tO=n.
Lm:5:8 duloi ekyrieusan hEmOn, lytrumenos uk estin ek tEs CHeiros autOn.
Lm:5:8 N2_NPM VAI_AAI3P RP_GP V4_PMPNSM D V9_PAI3S P RA_GSF N3_GSF RD_GPM
Lm:5:8 slave; servile; to enslave to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon I to redeem to be released, upon payment of ransom οὐχ before rough breathing to be out of (+gen) ἐξ before vowels the hand he/she/it/same
Lm:5:8 slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) they-BE-ed-LORD-OF/OVER us (gen) while being-REDEEM-ed (nom) not he/she/it-is out of (+gen) the (gen) hand (gen) them/same (gen)
Lm:5:8 Lm_5:8_1 Lm_5:8_2 Lm_5:8_3 Lm_5:8_4 Lm_5:8_5 Lm_5:8_6 Lm_5:8_7 Lm_5:8_8 Lm_5:8_9 Lm_5:8_10
Lm:5:8 x x x x x x x x x x
Lm:5:9 ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εἰσοίσομεν ἄρτον ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ῥομφαίας τῆς ἐρήμου.
Lm:5:9 We shall bring in our bread with danger of our lives, because of the sword of the wilderness. (Lamentations 5:9 Brenton)
Lm:5:9 Życiem za chleb płacimy wobec groźby miecza w pustyni. (Lm 5:9 BT_4)
Lm:5:9 ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εἰσοίσομεν ἄρτον ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ῥομφαίας τῆς ἐρήμου.
Lm:5:9 ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Lm:5:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Szpada Odludzie; by leżeć odłogiem
Lm:5:9 e)n tai=s PSuCHai=s E(mO=n ei)soi/somen a)/rton E(mO=n a)po\ prosO/pou r(omfai/as tE=s e)rE/mou.
Lm:5:9 en tais PSyCHais hEmOn eisoisomen arton hEmOn apo prosOpu romfaias tEs erEmu.
Lm:5:9 P RA_DPF N1_DPF RP_GP VF_FAI1P N2_ASM RP_GP P N2N_GSN N1A_GSF RA_GSF N2_GSF
Lm:5:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sword the wilderness; to lay waste
Lm:5:9 in/among/by (+dat) the (dat) lifes (dat) us (gen) we-will-BRING IN bread (acc) us (gen) away from (+gen) face (gen) sword (gen), swords (acc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Lm:5:9 Lm_5:9_1 Lm_5:9_2 Lm_5:9_3 Lm_5:9_4 Lm_5:9_5 Lm_5:9_6 Lm_5:9_7 Lm_5:9_8 Lm_5:9_9 Lm_5:9_10 Lm_5:9_11 Lm_5:9_12
Lm:5:9 x x x x x x x x x x x x
Lm:5:10 τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς κλίβανος ἐπελειώθη, συνεσπάσθησαν ἀπὸ προσώπου καταιγίδων λιμοῦ.
Lm:5:10 Our skin is blackened like an oven; they are convulsed, because of the storms of famine. (Lamentations 5:10 Brenton)
Lm:5:10 Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu. (Lm 5:10 BT_4)
Lm:5:10 τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς κλίβανος ἐπελειώθη, συνεσπάσθησαν ἀπὸ προσώπου καταιγίδων λιμοῦ.
Lm:5:10 ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς κλίβανος, -ου, ὁ συ·σπάω [LXX] (-, -, -, -, -, συν+σπασ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Lm:5:10 Skóra [zobacz dermatologię] Ja Jak/jak Piec By ściągać {By zawierać} pociągnięcie razem, kontrakt Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Głodu głód
Lm:5:10 to\ de/rma E(mO=n O(s kli/banos e)peleiO/TE, sunespa/sTEsan a)po\ prosO/pou kataigi/dOn limou=.
Lm:5:10 to derma hEmOn hOs klibanos epeleiOTE, synespasTEsan apo prosOpu kataigidOn limu.
Lm:5:10 RA_NSN N3M_NSN RP_GP C A1_NSM VCI_API3S VSI_API3P P N2N_GSN N3D_GPF N2_GSM
Lm:5:10 the skin [see dermatology] I as/like oven ć to contract draw together, contract from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć famine hunger
Lm:5:10 the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) us (gen) as/like oven (nom) they-were-CONTRACT-ed away from (+gen) face (gen) famine (gen)
Lm:5:10 Lm_5:10_1 Lm_5:10_2 Lm_5:10_3 Lm_5:10_4 Lm_5:10_5 Lm_5:10_6 Lm_5:10_7 Lm_5:10_8 Lm_5:10_9 Lm_5:10_10 Lm_5:10_11
Lm:5:10 x x x x x x x x x x x
Lm:5:11 γυναῖκας ἐν Σιων ἐταπείνωσαν, παρθένους ἐν πόλεσιν Ιουδα.
Lm:5:11 They humbled the women in Sion, the virgins in the cities of Juda. (Lamentations 5:11 Brenton)
Lm:5:11 Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy. (Lm 5:11 BT_4)
Lm:5:11 γυναῖκας ἐν Σιων ἐταπείνωσαν, παρθένους ἐν πόλεσιν Ιουδα.
Lm:5:11 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν Σιών, ἡ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) παρθένος, -ου, ἡ ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Lm:5:11 Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Do niżej Dziewiczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda
Lm:5:11 gunai=kas e)n *siOn e)tapei/nOsan, parTe/nous e)n po/lesin *iouda.
Lm:5:11 gynaikas en siOn etapeinOsan, parTenus en polesin iuda.
Lm:5:11 N3K_APF P N_DSF VAI_AAI3P N2_APF P N3I_DPF N_GSM
Lm:5:11 woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to lower virgin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah
Lm:5:11 women/wives (acc) in/among/by (+dat) Zion (indecl) they-LOWER-ed virgins (acc) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Lm:5:11 Lm_5:11_1 Lm_5:11_2 Lm_5:11_3 Lm_5:11_4 Lm_5:11_5 Lm_5:11_6 Lm_5:11_7 Lm_5:11_8
Lm:5:11 x x x x x x x x
Lm:5:12 ἄρχοντες ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐκρεμάσθησαν, πρεσβύτεροι οὐκ ἐδοξάσθησαν.
Lm:5:12 Princes were hanged up by their hands: the elders were not honoured. (Lamentations 5:12 Brenton)
Lm:5:12 Rękami wrogów wieszani książęta, nie było względów dla starszych. (Lm 5:12 BT_4)
Lm:5:12 ἄρχοντες ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐκρεμάσθησαν, πρεσβύτεροι οὐκ ἐδοξάσθησαν.
Lm:5:12 ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Lm:5:12 Władca; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Do przeczulonego zawieszany Starszy ??? Przed przydechem mocnym By chwalić/wychwalaj/chwałę
Lm:5:12 a)/rCHontes e)n CHersi\n au)tO=n e)krema/sTEsan, presbu/teroi ou)k e)doXa/sTEsan.
Lm:5:12 arCHontes en CHersin autOn ekremasTEsan, presbyteroi uk edoXasTEsan.
Lm:5:12 N3_NPM P N3_DPF RD_GPM VSI_API3P A1A_NPMC D VSI_API3P
Lm:5:12 ruler; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same to hung up suspended elder οὐχ before rough breathing to glorify/extol/praise
Lm:5:12 rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) they-were-HUNG UP-ed elder ([Adj] nom|voc) not they-were-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
Lm:5:12 Lm_5:12_1 Lm_5:12_2 Lm_5:12_3 Lm_5:12_4 Lm_5:12_5 Lm_5:12_6 Lm_5:12_7 Lm_5:12_8
Lm:5:12 x x x x x x x x
Lm:5:13 ἐκλεκτοὶ κλαυθμὸν ἀνέλαβον, καὶ νεανίσκοι ἐν ξύλῳ ἠσθένησαν.
Lm:5:13 The chosen men lifted up the voice in weeping, and the youths fainted under the wood. (Lamentations 5:13 Brenton)
Lm:5:13 Młodzieńcy młyn obracali, chwiali się chłopcy pod drewnem. (Lm 5:13 BT_4)
Lm:5:13 ἐκλεκτοὶ κλαυθμὸν ἀνέλαβον, καὶ νεανίσκοι ἐν ξύλῳ ἠσθένησαν.
Lm:5:13 ἐκ·λεκτός -ή -όν κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐν ξύλον, -ου, τό ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Lm:5:13 Wybierany [zobacz eklektyczny] Płacz By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie I też, nawet, mianowicie Młody człowiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By chorować
Lm:5:13 e)klektoi\ klauTmo\n a)ne/labon, kai\ neani/skoi e)n Xu/lO| E)sTe/nEsan.
Lm:5:13 eklektoi klauTmon anelabon, kai neaniskoi en XylO EsTenEsan.
Lm:5:13 A1_NPM N2_ASM VBI_AAI3P C N2_NPM P N2N_DSN VAI_AAI3P
Lm:5:13 selected [see eclectic] crying to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand and also, even, namely young man in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to ail
Lm:5:13 selected ([Adj] nom|voc) crying (acc) I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed and young men (nom|voc) in/among/by (+dat) tree/wooden thing (dat) they-AIL-ed
Lm:5:13 Lm_5:13_1 Lm_5:13_2 Lm_5:13_3 Lm_5:13_4 Lm_5:13_5 Lm_5:13_6 Lm_5:13_7 Lm_5:13_8
Lm:5:13 x x x x x x x x
Lm:5:14 καὶ πρεσβῦται ἀπὸ πύλης κατέπαυσαν, ἐκλεκτοὶ ἐκ ψαλμῶν αὐτῶν κατέπαυσαν.
Lm:5:14 And the elders ceased from the gate, the chosen men ceased from their music. (Lamentations 5:14 Brenton)
Lm:5:14 Starsi porzucili bramę, młodzieńcy - swe pieśni. (Lm 5:14 BT_4)
Lm:5:14 καὶ πρεσβῦται ἀπὸ πύλης κατέπαυσαν, ἐκλεκτοὶ ἐκ ψαλμῶν αὐτῶν κατέπαυσαν.
Lm:5:14 καί πρεσβύτης, -ου, ὁ ἀπό πύλη, -ης, ἡ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐκ ψαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -)
Lm:5:14 I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Do ??? Wybierany [zobacz eklektyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Psalm On/ona/to/to samo Do ???
Lm:5:14 kai\ presbu=tai a)po\ pu/lEs kate/pausan, e)klektoi\ e)k PSalmO=n au)tO=n kate/pausan.
Lm:5:14 kai presbytai apo pylEs katepausan, eklektoi ek PSalmOn autOn katepausan.
Lm:5:14 C N1M_NPM P N1_GSF VAI_AAI3P A1_NPM P N2_GPM RD_GPM VAI_AAI3P
Lm:5:14 and also, even, namely old/aged man from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gate to ??? selected [see eclectic] out of (+gen) ἐξ before vowels psalm he/she/it/same to ???
Lm:5:14 and old/aged men (nom|voc) away from (+gen) gate (gen) they-???-ed selected ([Adj] nom|voc) out of (+gen) psalms (gen) them/same (gen) they-???-ed
Lm:5:14 Lm_5:14_1 Lm_5:14_2 Lm_5:14_3 Lm_5:14_4 Lm_5:14_5 Lm_5:14_6 Lm_5:14_7 Lm_5:14_8 Lm_5:14_9 Lm_5:14_10
Lm:5:14 x x x x x x x x x x
Lm:5:15 κατέλυσεν χαρὰ καρδίας ἡμῶν, ἐστράφη εἰς πένθος ὁ χορὸς ἡμῶν.
Lm:5:15 The joy of our heart has ceased; our dance is turned into mourning. (Lamentations 5:15 Brenton)
Lm:5:15 Znikła z serc naszych radość, w żałobę przeszły nam tańce. (Lm 5:15 BT_4)
Lm:5:15 κατέλυσεν χαρὰ καρδίας ἡμῶν, ἐστράφη εἰς πένθος χορὸς ἡμῶν.
Lm:5:15 κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) χαρά, -ᾶς, ἡ καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] πένθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό χορός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:5:15 By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Radość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By odwracać się Do (+przyspieszenie) Smutek Taniec [zobacz chór] Ja
Lm:5:15 kate/lusen CHara\ kardi/as E(mO=n, e)stra/fE ei)s pe/nTos o( CHoro\s E(mO=n.
Lm:5:15 katelysen CHara kardias hEmOn, estrafE eis penTos ho CHoros hEmOn.
Lm:5:15 VAI_AAI3S N1A_NSF N1A_GSF RP_GP VDI_API3S P N3E_ASN RA_NSM N2_NSM RP_GP
Lm:5:15 to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end joy heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to turn into (+acc) grief the dancing [see chorus] I
Lm:5:15 he/she/it-ABOLISH-ed joy (nom|voc) heart (gen), hearts (acc) us (gen) he/she/it-was-TURN-ed into (+acc) grief (nom|acc|voc) the (nom) dancing (nom) us (gen)
Lm:5:15 Lm_5:15_1 Lm_5:15_2 Lm_5:15_3 Lm_5:15_4 Lm_5:15_5 Lm_5:15_6 Lm_5:15_7 Lm_5:15_8 Lm_5:15_9 Lm_5:15_10
Lm:5:15 x x x x x x x x x x
Lm:5:16 ἔπεσεν ὁ στέφανος τῆς κεφαλῆς ἡμῶν· οὐαὶ δὴ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν.
Lm:5:16 The crown has fallen from our head: yea, woe to us! for we have sinned. (Lamentations 5:16 Brenton)
Lm:5:16 Diadem spadł z naszej głowy, biada nam, bośmy zgrzeszyli. (Lm 5:16 BT_4)
Lm:5:16 ἔπεσεν στέφανος τῆς κεφαλῆς ἡμῶν· οὐαὶ δὴ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν.
Lm:5:16 πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐαί δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Lm:5:16 By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Głowa Ja Nieszczęście Naprawdę Ja Ponieważ/tamto By grzeszyć
Lm:5:16 e)/pesen o( ste/fanos tE=s kefalE=s E(mO=n· ou)ai\ dE\ E(mi=n, o(/ti E(ma/rtomen.
Lm:5:16 epesen ho stefanos tEs kefalEs hEmOn· uai dE hEmin, hoti hEmartomen.
Lm:5:16 VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GP I x RP_DP C VBI_AAI1P
Lm:5:16 to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the wreath; wreath wreath (only) not crown the head I woe indeed I because/that to sin
Lm:5:16 he/she/it-FALL-ed the (nom) wreath (nom); wreath (nom) the (gen) head (gen) us (gen) woe indeed us (dat) because/that we-SIN-ed
Lm:5:16 Lm_5:16_1 Lm_5:16_2 Lm_5:16_3 Lm_5:16_4 Lm_5:16_5 Lm_5:16_6 Lm_5:16_7 Lm_5:16_8 Lm_5:16_9 Lm_5:16_10 Lm_5:16_11
Lm:5:16 x x x x x x x x x x x
Lm:5:17 περὶ τούτου ἐγενήθη ὀδυνηρὰ ἡ καρδία ἡμῶν, περὶ τούτου ἐσκότασαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν·
Lm:5:17 For this has grief come; our heart is sorrowful: for this our eyes are darkened. (Lamentations 5:17 Brenton)
Lm:5:17 Stąd nasze serca chorują i oczy nasze zaćmione. (Lm 5:17 BT_4)
Lm:5:17 περὶ τούτου ἐγενήθη ὀδυνηρὰ καρδία ἡμῶν, περὶ τούτου ἐσκότασαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν·
Lm:5:17 περί οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί οὗτος αὕτη τοῦτο σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:5:17 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Oko Ja
Lm:5:17 peri\ tou/tou e)genE/TE o)dunEra\ E( kardi/a E(mO=n, peri\ tou/tou e)sko/tasan oi( o)fTalmoi\ E(mO=n·
Lm:5:17 peri tutu egenETE odynEra hE kardia hEmOn, peri tutu eskotasan hoi ofTalmoi hEmOn·
Lm:5:17 P RD_GSM VCI_API3S A1A_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GP P RD_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP
Lm:5:17 about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the eye I
Lm:5:17 about (+acc,+gen) this (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) heart (nom|voc) us (gen) about (+acc,+gen) this (gen) they-???-ed the (nom) eyes (nom|voc) us (gen)
Lm:5:17 Lm_5:17_1 Lm_5:17_2 Lm_5:17_3 Lm_5:17_4 Lm_5:17_5 Lm_5:17_6 Lm_5:17_7 Lm_5:17_8 Lm_5:17_9 Lm_5:17_10 Lm_5:17_11 Lm_5:17_12 Lm_5:17_13
Lm:5:17 x x x x x x x x x x x x x
Lm:5:18 ἐπ’ ὄρος Σιων, ὅτι ἠφανίσθη, ἀλώπεκες διῆλθον ἐν αὐτῇ.
Lm:5:18 Over the mountain of Sion, because it is made desolate, foxes have walked therein. (Lamentations 5:18 Brenton)
Lm:5:18 że góra Syjonu - pustkowiem, że po niej krążą szakale. (Lm 5:18 BT_4)
Lm:5:18 ἐπ’ ὄρος Σιων, ὅτι ἠφανίσθη, ἀλώπεκες διῆλθον ἐν αὐτῇ.
Lm:5:18 ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ ὅτι ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἀλώπηξ, -εκος, ἡ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:5:18 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Syjon Ponieważ/tamto By znikać Lis By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lm:5:18 e)p’ o)/ros *siOn, o(/ti E)fani/sTE, a)lO/pekes diE=lTon e)n au)tE=|.
Lm:5:18 ep’ oros siOn, hoti EfanisTE, alOpekes diElTon en autE.
Lm:5:18 P N3E_ASN N_GSF C VCI_API3S N3K_NPF VBI_AAI3P P RD_DSF
Lm:5:18 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount Zion because/that to disappear fox to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lm:5:18 upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) because/that he/she/it-was-DISAPPEAR-ed foxes (nom|voc) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Lm:5:18 Lm_5:18_1 Lm_5:18_2 Lm_5:18_3 Lm_5:18_4 Lm_5:18_5 Lm_5:18_6 Lm_5:18_7 Lm_5:18_8 Lm_5:18_9
Lm:5:18 x x x x x x x x x
Lm:5:19 σὺ δέ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα κατοικήσεις, ὁ θρόνος σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Lm:5:19 But thou, O Lord, shalt dwell for ever; thy throne shall endure to generation and generation. (Lamentations 5:19 Brenton)
Lm:5:19 Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia. (Lm 5:19 BT_4)
Lm:5:19 σὺ δέ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα κατοικήσεις, θρόνος σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Lm:5:19 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Lm:5:19 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tron Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Lm:5:19 su\ de/, ku/rie, ei)s to\n ai)O=na katoikE/seis, o( Tro/nos sou ei)s genea\n kai\ genea/n.
Lm:5:19 sy de, kyrie, eis ton aiOna katoikEseis, ho Tronos su eis genean kai genean.
Lm:5:19 RP_NS x N2_VSM P RA_ASM N3W_ASM VF_FAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS P N1A_ASF C N1A_ASF
Lm:5:19 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the throne you; your/yours(sg) into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Lm:5:19 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) dwellings (acc, nom|voc); you(sg)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN the (nom) throne (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc)
Lm:5:19 Lm_5:19_1 Lm_5:19_2 Lm_5:19_3 Lm_5:19_4 Lm_5:19_5 Lm_5:19_6 Lm_5:19_7 Lm_5:19_8 Lm_5:19_9 Lm_5:19_10 Lm_5:19_11 Lm_5:19_12 Lm_5:19_13 Lm_5:19_14
Lm:5:19 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:5:20 ἵνα τί εἰς νεῖκος ἐπιλήσῃ ἡμῶν, καταλείψεις ἡμᾶς εἰς μακρότητα ἡμερῶν;
Lm:5:20 Wherefore wilt thou utterly forget us, and abandon us a long time? (Lamentations 5:20 Brenton)
Lm:5:20 Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? (Lm 5:20 BT_4)
Lm:5:20 ἵνα τί εἰς νεῖκος ἐπιλήσῃ ἡμῶν, καταλείψεις ἡμᾶς εἰς μακρότητα ἡμερῶν;
Lm:5:20 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰς[1] ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μακρότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] ἡμέρα, -ας -ἡ
Lm:5:20 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do (+przyspieszenie) By zaniedbywać Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Do (+przyspieszenie) Długość Dzień
Lm:5:20 i(/na ti/ ei)s nei=kos e)pilE/sE| E(mO=n, katalei/PSeis E(ma=s ei)s makro/tEta E(merO=n;
Lm:5:20 hina ti eis neikos epilEsE hEmOn, kataleiPSeis hEmas eis makrotEta hEmerOn;
Lm:5:20 C RI_ASN P N3E_ASN VF_FMI2S RP_GP VF_FAI2S RP_AP P N3T_GSM N1A_GPF
Lm:5:20 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. into (+acc) ć to neglect I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I into (+acc) length day
Lm:5:20 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) into (+acc) you(sg)-will-be-NEGLECT-ed us (gen) you(sg)-will-LEAVE-BEHIND us (acc) into (+acc) length (acc) days (gen)
Lm:5:20 Lm_5:20_1 Lm_5:20_2 Lm_5:20_3 Lm_5:20_4 Lm_5:20_5 Lm_5:20_6 Lm_5:20_7 Lm_5:20_8 Lm_5:20_9 Lm_5:20_10 Lm_5:20_11
Lm:5:20 x x x x x x x x x x x
Lm:5:21 ἐπίστρεψον ἡμᾶς, κύριε, πρὸς σέ, καὶ ἐπιστραφησόμεθα· καὶ ἀνακαίνισον ἡμέρας ἡμῶν καθὼς ἔμπροσθεν.
Lm:5:21 Turn us, O Lord, to thee, and we shall be turned; and renew our days as before. (Lamentations 5:21 Brenton)
Lm:5:21 Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne! (Lm 5:21 BT_4)
Lm:5:21 ἐπίστρεψον ἡμᾶς, κύριε, πρὸς σέ, καὶ ἐπιστραφησόμεθα· καὶ ἀνακαίνισον ἡμέρας ἡμῶν καθὼς ἔμπροσθεν.
Lm:5:21 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀνα·καινίζω (ανα+καινιζ-, ανα+καινι(ε)·[σ]-, ανα+καινι·σ-, -, -, ανα+καινισ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ώς ἔμ·προσ·θεν/-θε
Lm:5:21 By odwracać się dookoła Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Do ??? Dzień Ja Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Przedtem/w przodzie z
Lm:5:21 e)pi/strePSon E(ma=s, ku/rie, pro\s se/, kai\ e)pistrafEso/meTa· kai\ a)nakai/nison E(me/ras E(mO=n kaTO\s e)/mprosTen.
Lm:5:21 epistrePSon hEmas, kyrie, pros se, kai epistrafEsomeTa· kai anakainison hEmeras hEmOn kaTOs emprosTen.
Lm:5:21 VA_AAD2S RP_AP N2_VSM P RP_AS C VD_FPI1P C VA_AAD2S N1A_GSF RP_GP D D
Lm:5:21 to turn around I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to turn around and also, even, namely to ??? day I as accordingly [according to how/in accordance with how] before/in front of
Lm:5:21 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and we-will-be-TURN-ed-AROUND and do-???-you(sg)! day (gen), days (acc) us (gen) as accordingly before/in front of
Lm:5:21 Lm_5:21_1 Lm_5:21_2 Lm_5:21_3 Lm_5:21_4 Lm_5:21_5 Lm_5:21_6 Lm_5:21_7 Lm_5:21_8 Lm_5:21_9 Lm_5:21_10 Lm_5:21_11 Lm_5:21_12 Lm_5:21_13
Lm:5:21 x x x x x x x x x x x x x
Lm:5:22 ὅτι ἀπωθούμενος ἀπώσω ἡμᾶς, ὠργίσθης ἐφ’ ἡμᾶς ἕως σφόδρα.
Lm:5:22 For thou hast indeed rejected us; thou hast been very wroth against us. (Lamentations 5:22 Brenton)
Lm:5:22 Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz? (Lm 5:22 BT_4)
Lm:5:22 ὅτι ἀπωθούμενος ἀπώσω ἡμᾶς, ὠργίσθης ἐφ’ ἡμᾶς ἕως σφόδρα.
Lm:5:22 ὅτι ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα
Lm:5:22 Ponieważ/tamto By odrzucać By odrzucać Ja By robić zły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Lm:5:22 o(/ti a)pOTou/menos a)pO/sO E(ma=s, O)rgi/sTEs e)f’ E(ma=s e(/Os sfo/dra.
Lm:5:22 hoti apOTumenos apOsO hEmas, OrgisTEs ef’ hEmas heOs sfodra.
Lm:5:22 C V2_PMPNSM VA_AAS1S RP_AP VSI_API2S P RP_AP C D
Lm:5:22 because/that to reject to reject I to make angry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Lm:5:22 because/that while being-REJECT-ed (nom) I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT us (acc) you(sg)-were-MAKE-ed-ANGRY upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement,
Lm:5:22 Lm_5:22_1 Lm_5:22_2 Lm_5:22_3 Lm_5:22_4 Lm_5:22_5 Lm_5:22_6 Lm_5:22_7 Lm_5:22_8 Lm_5:22_9
Lm:5:22 x x x x x x x x x