Lm:4:1 Πῶς ἀμαυρωθήσεται χρυσίον, ἀλλοιωθήσεται τὸ ἀργύριον τὸ ἀγαθόν; ἐξεχύθησαν λίθοι ἅγιοι ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.
Lm:4:1 ALEPH. How will the gold be tarnished, and the fine silver changed! the sacred stones have been poured forth at the top of all the streets. (Lamentations 4:1 Brenton)
Lm:4:1 Ach! Jakże sczerniało złoto, zmieniło się złoto najczystsze! Rozrzucone są święte kamienie po rogach wszystkich ulic. (Lm 4:1 BT_4)
Lm:4:1 Πῶς ἀμαυρωθήσεται χρυσίον, ἀλλοιωθήσεται τὸ ἀργύριον τὸ ἀγαθόν; ἐξεχύθησαν λίθοι ἅγιοι ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.
Lm:4:1 πῶς[1] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐπί ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔξ·οδος, -ου, ἡ
Lm:4:1 Jak Kawałek złota Do ??? Kawałek srebra Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By wylewać się Kamień Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eksodus
Lm:4:1 *pO=s a)maurOTE/setai CHrusi/on, a)lloiOTE/setai to\ a)rgu/rion to\ a)gaTo/n; e)XeCHu/TEsan li/Toi a(/gioi e)p’ a)rCHE=s pasO=n e)Xo/dOn.
Lm:4:1 pOs amaurOTEsetai CHrysion, alloiOTEsetai to argyrion to agaTon; eXeCHyTEsan liToi hagioi ep’ arCHEs pasOn eXodOn.
Lm:4:1 D VC_FPI3S N2N_ASN VC_FPI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1_ASN VCI_API3P N2_NPM A1A_NPM P N1_GSF A1S_GPF N2_GPF
Lm:4:1 how ć piece of gold to ??? the piece of silver the good inherently good, i.e. God-wrought. to pour out stone dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing beginning every all, each, every, the whole of exodus
Lm:4:1 how piece of gold (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-???-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-POUR-ed-OUT stones (nom|voc) holy ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) beginning (gen) all (gen) exoduses (gen)
Lm:4:1 Lm_4:1_1 Lm_4:1_2 Lm_4:1_3 Lm_4:1_4 Lm_4:1_5 Lm_4:1_6 Lm_4:1_7 Lm_4:1_8 Lm_4:1_9 Lm_4:1_10 Lm_4:1_11 Lm_4:1_12 Lm_4:1_13 Lm_4:1_14 Lm_4:1_15
Lm:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:2 Υἱοὶ Σιων οἱ τίμιοι οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα ὀστράκινα ἔργα χειρῶν κεραμέως;
Lm:4:2 BETH. The precious sons of Zion, who were equalled in value with gold, how are they counted as earthen vessels, the works of the hands of the potter! (Lamentations 4:2 Brenton)
Lm:4:2 Szlachetni synowie Syjonu, cenieni jak czyste złoto, jakże są poczytani za garnki z gliny - robotę rąk garncarza. (Lm 4:2 BT_4)
Lm:4:2 Υἱοὶ Σιων οἱ τίμιοι οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα ὀστράκινα ἔργα χειρῶν κεραμέως;
Lm:4:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σιών, ἡ ὁ ἡ τό τίμιος -α -ον ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) πῶς[1] λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) εἰς[1] ἀγγεῖον, -ου, τό ὀστράκινος -η -ον ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός κεραμεύς, -έως, ὁ
Lm:4:2 Syn Syjon Cenny By podnosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota Jak Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Do (+przyspieszenie) Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Glina Praca Ręka; gorzej Garncarz
Lm:4:2 *ui(oi\ *siOn oi( ti/mioi oi( e)pErme/noi e)n CHrusi/O| pO=s e)logi/sTEsan ei)s a)ggei=a o)stra/kina e)/rga CHeirO=n kerame/Os;
Lm:4:2 yioi siOn hoi timioi hoi epErmenoi en CHrysiO pOs elogisTEsan eis angeia ostrakina erga CHeirOn kerameOs;
Lm:4:2 N2_NPM N_GSF RA_NPM A1A_NPM RA_NPM VXI_PMPNPM P N2N_DSN D VSI_API3P P N2N_APN A1_APN N2N_APN N3_GPF N3V_GSM
Lm:4:2 son Zion the precious the to raise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold how to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks into (+acc) container (vessel, flask) clay work hand; worse potter
Lm:4:2 sons (nom|voc) Zion (indecl) the (nom) precious ([Adj] nom|voc) the (nom) having-been-RAISE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) piece of gold (dat) how they-were-LOGICALLY SPEAK-ed into (+acc) containers (nom|acc|voc) clay ([Adj] nom|acc|voc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) potter (gen)
Lm:4:2 Lm_4:2_1 Lm_4:2_2 Lm_4:2_3 Lm_4:2_4 Lm_4:2_5 Lm_4:2_6 Lm_4:2_7 Lm_4:2_8 Lm_4:2_9 Lm_4:2_10 Lm_4:2_11 Lm_4:2_12 Lm_4:2_13 Lm_4:2_14 Lm_4:2_15 Lm_4:2_16
Lm:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:3 καί γε δράκοντες ἐξέδυσαν μαστούς, ἐθήλασαν σκύμνοι αὐτῶν· θυγατέρες λαοῦ μου εἰς ἀνίατον ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ.
Lm:4:3 GIMEL. Nay, serpents have drawn out the breasts, they give suck to their young, the daughters of my people are incurably cruel, as an ostrich in a desert. (Lamentations 4:3 Brenton)
Lm:4:3 Nawet szakale pierś dają i karmią swoje młode; a Córa Narodu okrutna jak struś na pustyni. (Lm 4:3 BT_4)
Lm:4:3 Καί γε δράκοντες ἐξέδυσαν μαστούς, ἐθήλασαν σκύμνοι αὐτῶν· θυγατέρες λαοῦ μου εἰς ἀνίατον ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ.
Lm:4:3 καί γέ δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) μαστός, -οῦ, ὁ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὡς στρουθίον, -ου, τό ἐν ἔρημος -ον
Lm:4:3 I też, nawet, mianowicie ??? Smoka/wąż By rozbierać się Pierś By karmić piersią pielęgniarkę, ssać On/ona/to/to samo Córka Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Jak/jak Wróbel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Lm:4:3 *kai/ ge dra/kontes e)Xe/dusan mastou/s, e)TE/lasan sku/mnoi au)tO=n· Tugate/res laou= mou ei)s a)ni/aton O(s strouTi/on e)n e)rE/mO|.
Lm:4:3 kai ge drakontes eXedysan mastus, eTElasan skymnoi autOn· Tygateres lau mu eis aniaton hOs struTion en erEmO.
Lm:4:3 C x N3_NPM VAI_AAI3P N2_APM VAI_AAI3P N2_NPM RD_GPM N3_NPF N2_GSM RP_GS P A1B_ASM C N2N_ASN P N2_DSF
Lm:4:3 and also, even, namely ??? dragon/serpent to undress breast to suckle nurse, suck ć he/she/it/same daughter people I into (+acc) ć as/like sparrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness
Lm:4:3 and ??? a symbol οf the papacies (nom|voc) they-UNDRESS-ed breasts (acc) they-SUCKLE-ed them/same (gen) daughters (nom|voc) people (gen) me (gen) into (+acc) as/like sparrow (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat)
Lm:4:3 Lm_4:3_1 Lm_4:3_2 Lm_4:3_3 Lm_4:3_4 Lm_4:3_5 Lm_4:3_6 Lm_4:3_7 Lm_4:3_8 Lm_4:3_9 Lm_4:3_10 Lm_4:3_11 Lm_4:3_12 Lm_4:3_13 Lm_4:3_14 Lm_4:3_15 Lm_4:3_16 Lm_4:3_17
Lm:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:4 Ἐκολλήθη ἡ γλῶσσα θηλάζοντος πρὸς τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει· νήπια ᾔτησαν ἄρτον, ὁ διακλῶν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς.
Lm:4:4 DALETH. The tongue of the sucking child cleaves to the roof of its mouth for thirst: the little children ask for bread, and there is none to break it to them. (Lamentations 4:4 Brenton)
Lm:4:4 Z pragnienia język ssącego przysechł do podniebienia; maleństwa o chleb błagały - a nie było, kto by im łamał. (Lm 4:4 BT_4)
Lm:4:4 Ἐκολλήθη γλῶσσα θηλάζοντος πρὸς τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει· νήπια ᾔτησαν ἄρτον, διακλῶν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς.
Lm:4:4 κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δίψο·ς, -ους, τό νήπιος -ία -ον αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·κλάω [LXX] (δια+κλ(α)-, -, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:4:4 By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Język przez metonimia, język By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Noworodek By prosić {By pytać} Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Do ??? ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo
Lm:4:4 *)ekollE/TE E( glO=ssa TEla/DZontos pro\s to\n fa/rugga au)tou= e)n di/PSei· nE/pia E)/|tEsan a)/rton, o( diaklO=n ou)k e)/stin au)toi=s.
Lm:4:4 ekollETE hE glOssa TElaDZontos pros ton farynga autu en diPSei· nEpia EtEsan arton, ho diaklOn uk estin autois.
Lm:4:4 VCI_API3S RA_NSF N1S_NSF V1_PAPGSM P RA_ASM N3G_ASM RD_GSM P N3E_DSN A1A_NPN VAI_AAI3P N2_ASM RA_NSM V3_PAPNSM D V9_PAI3S RD_DPM
Lm:4:4 to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the tongue by metonymy, a language to suckle nurse, suck toward (+acc,+gen,+dat) the ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? infant to ask bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the to ??? οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same
Lm:4:4 he/she/it-was-JOIN-ed the (nom) tongue (nom|voc) while SUCKLE-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) ??? (dat) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) they-ASK-ed bread (acc) the (nom) while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is them/same (dat)
Lm:4:4 Lm_4:4_1 Lm_4:4_2 Lm_4:4_3 Lm_4:4_4 Lm_4:4_5 Lm_4:4_6 Lm_4:4_7 Lm_4:4_8 Lm_4:4_9 Lm_4:4_10 Lm_4:4_11 Lm_4:4_12 Lm_4:4_13 Lm_4:4_14 Lm_4:4_15 Lm_4:4_16 Lm_4:4_17 Lm_4:4_18
Lm:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:5 Οἱ ἔσθοντες τὰς τρυφὰς ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις, οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ κόκκων περιεβάλοντο κοπρίας.
Lm:4:5 HE. They that feed on dainties are desolate in the streets: they that used to be nursed in scarlet have clothed themselves with dung. (Lamentations 4:5 Brenton)
Lm:4:5 Ci, co jadali przysmaki, mdleli na ulicach, a strojni niegdyś w purpurę, obrali leże na gnoju. (Lm 4:5 BT_4)
Lm:4:5 Οἱ ἔσθοντες τὰς τρυφὰς ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις, οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ κόκκων περιεβάλοντο κοπρίας.
Lm:4:5 ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί κόκκος, -ου, ὁ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) κοπρία, -ας ἡ
Lm:4:5 By jeść Pobłażanie By znikać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziarna 'jagoda' (????????) Dębu czerwieni , używany farbować się szkarłatny By ozdabiać z [rozrzucaj] Nawóź stertę
Lm:4:5 *oi( e)/sTontes ta\s trufa\s E)fani/sTEsan e)n tai=s e)Xo/dois, oi( tiTEnou/menoi e)pi\ ko/kkOn perieba/lonto kopri/as.
Lm:4:5 hoi esTontes tas tryfas EfanisTEsan en tais eXodois, hoi tiTEnumenoi epi kokkOn periebalonto koprias.
Lm:4:5 RA_NPM V1_PAPNPM RA_APF N1_APF VCI_API3P P RA_DPF N2_DPF RA_NPM V2_PMPNPM P N2_GPM VBI_AMI3P N1A_APF
Lm:4:5 the to eat the indulgence to disappear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing grain 'berry' (κοκκινος) of kermes oak, used to dye scarlet to adorn with [throw around] manure pile
Lm:4:5 the (nom) while EAT-ing (nom|voc) the (acc) indulgences (acc) they-were-DISAPPEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) exoduses (dat) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) grains (gen) they-were-ADORN-ed-WITH manure pile (gen), manure piles (acc)
Lm:4:5 Lm_4:5_1 Lm_4:5_2 Lm_4:5_3 Lm_4:5_4 Lm_4:5_5 Lm_4:5_6 Lm_4:5_7 Lm_4:5_8 Lm_4:5_9 Lm_4:5_10 Lm_4:5_11 Lm_4:5_12 Lm_4:5_13 Lm_4:5_14
Lm:4:5 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:6 καὶ ἐμεγαλύνθη ἀνομία θυγατρὸς λαοῦ μου ὑπὲρ ἀνομίας Σοδομων τῆς κατεστραμμένης ὥσπερ σπουδῇ, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ χεῖρας.
Lm:4:6 VAU. And the iniquity of the daughter of my people has been increased beyond the iniquities of Sodoma, the city that was overthrown very suddenly, and none laboured against her with their hands. (Lamentations 4:6 Brenton)
Lm:4:6 Wyrósł grzech Córy mojego ludu na zbrodnię Sodomy, co padła w jednej chwili, chociaż nie tknięta rękami. (Lm 4:6 BT_4)
Lm:4:6 Καὶ ἐμεγαλύνθη ἀνομία θυγατρὸς λαοῦ μου ὑπὲρ ἀνομίας Σοδομων τῆς κατεστραμμένης ὥσπερ σπουδῇ, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ χεῖρας.
Lm:4:6 καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ἀ·νομία, -ας, ἡ Σόδομα, -ων, τά ὁ ἡ τό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὥσ·περ σπουδή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Lm:4:6 I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Bezprawie Córka Ludzie Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Bezprawie Sodom [miasto z] Do ??? Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pilności/pośpiech I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ręka
Lm:4:6 *kai\ e)megalu/nTE a)nomi/a Tugatro\s laou= mou u(pe\r a)nomi/as *sodomOn tE=s katestramme/nEs O(/sper spoudE=|, kai\ ou)k e)po/nesan e)n au)tE=| CHei=ras.
Lm:4:6 kai emegalynTE anomia Tygatros lau mu hyper anomias sodomOn tEs katestrammenEs hOsper spudE, kai uk eponesan en autE CHeiras.
Lm:4:6 C VCI_API3S N1A_NSF N3_GSF N2_GSM RP_GS P N1A_GSF N_GSF RA_GSF VP_XMPGSF D N1_DSF C D VAI_AAI3S P RD_DSF N3_APF
Lm:4:6 and also, even, namely to magnify/laud lawlessness daughter people I above (+acc), on behalf of (+gen) lawlessness Sodom [city of] the to ??? just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" diligence/haste and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same hand
Lm:4:6 and he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed lawlessness (nom|voc) daughter (gen) people (gen) me (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) Sodom (gen) the (gen) having-been-???-ed (gen) just as diligence/haste (dat) and not in/among/by (+dat) her/it/same (dat) hands (acc)
Lm:4:6 Lm_4:6_1 Lm_4:6_2 Lm_4:6_3 Lm_4:6_4 Lm_4:6_5 Lm_4:6_6 Lm_4:6_7 Lm_4:6_8 Lm_4:6_9 Lm_4:6_10 Lm_4:6_11 Lm_4:6_12 Lm_4:6_13 Lm_4:6_14 Lm_4:6_15 Lm_4:6_16 Lm_4:6_17 Lm_4:6_18 Lm_4:6_19
Lm:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:7 Ἐκαθαριώθησαν ναζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα, ἔλαμψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρρώθησαν ὑπὲρ λίθους σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν.
Lm:4:7 ZAIN. Her Nazarites were made purer than snow, they were whiter than milk, they were purified as with fire, their polishing was superior to sapphire stone. (Lamentations 4:7 Brenton)
Lm:4:7 Jej młodzieńcy nad śnieg jaśniejsi i bielsi od mleka, ciałem czerwieńsi nad koral, wyglądali jak szafir. (Lm 4:7 BT_4)
Lm:4:7 Ἐκαθαριώθησαν ναζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα, ἔλαμψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρρώθησαν ὑπὲρ λίθους σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν.
Lm:4:7 καθαριόω [LXX] (-, -, -, -, -, καθαριω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ χιών, -όνος, ἡ λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -) ὑπέρ γάλα[κτ], -ακτος, τό ὑπέρ λίθος, -ου, ὁ σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ου ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:4:7 Do ??? On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Śnieg Do promieniującego błysku, błyszczący, iskrzące się, błyszcząc, sławny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Mleko Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kamień Szafirowy On/ona/to/to samo
Lm:4:7 *)ekaTariO/TEsan naDZirai=oi au)tE=s u(pe\r CHio/na, e)/lamPSan u(pe\r ga/la, e)purrO/TEsan u(pe\r li/Tous sapfei/rou to\ a)po/spasma au)tO=n.
Lm:4:7 ekaTariOTEsan naDZiraioi autEs hyper CHiona, elamPSan hyper gala, epyrrOTEsan hyper liTus sapfeiru to apospasma autOn.
Lm:4:7 VCI_API3P N2_NPM RD_GSF P N3N_ASF VAI_AAI3P P N3_ASN VCI_API3P P N2_APM N2_GSF RA_NSN N3M_NSN RD_GPM
Lm:4:7 to ??? ć he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) snow to radiant flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious above (+acc), on behalf of (+gen) milk ć above (+acc), on behalf of (+gen) stone sapphire the ć he/she/it/same
Lm:4:7 they-were-???-ed her/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) snow (acc) they-RADIANT-ed above (+acc), on behalf of (+gen) milk (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) stones (acc) sapphire (gen) the (nom|acc) them/same (gen)
Lm:4:7 Lm_4:7_1 Lm_4:7_2 Lm_4:7_3 Lm_4:7_4 Lm_4:7_5 Lm_4:7_6 Lm_4:7_7 Lm_4:7_8 Lm_4:7_9 Lm_4:7_10 Lm_4:7_11 Lm_4:7_12 Lm_4:7_13 Lm_4:7_14 Lm_4:7_15
Lm:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:8 Ἐσκότασεν ὑπὲρ ἀσβόλην τὸ εἶδος αὐτῶν, οὐκ ἐπεγνώσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις· ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν, ἐξηράνθησαν, ἐγενήθησαν ὥσπερ ξύλον.
Lm:4:8 HETH. Their countenance is become blacker than smoke; they are not known in the streets: their skin has cleaved to their bones; they are withered, they are become as a stick. (Lamentations 4:8 Brenton)
Lm:4:8 Pociemniał ich wygląd na węgiel, na ulicy nie można ich poznać, przylgnęła ich skóra do kości, wyschła jak drewno. (Lm 4:8 BT_4)
Lm:4:8 Ἐσκότασεν ὑπὲρ ἀσβόλην τὸ εἶδος αὐτῶν, οὐκ ἐπεγνώσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις· ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν, ἐξηράνθησαν, ἐγενήθησαν ὥσπερ ξύλον.
Lm:4:8 σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) δέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὥσ·περ ξύλον, -ου, τό
Lm:4:8 Do ??? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus By upadać Skóra [zobacz dermatologię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość On/ona/to/to samo By wysuszać suchy, wysychany By stawać się stawaj się, zdarzaj się Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Lm:4:8 *)esko/tasen u(pe\r a)sbo/lEn to\ ei)=dos au)tO=n, ou)k e)pegnO/sTEsan e)n tai=s e)Xo/dois· e)pa/gE de/rma au)tO=n e)pi\ ta\ o)ste/a au)tO=n, e)XEra/nTEsan, e)genE/TEsan O(/sper Xu/lon.
Lm:4:8 eskotasen hyper asbolEn to eidos autOn, uk epegnOsTEsan en tais eXodois· epagE derma autOn epi ta ostea autOn, eXEranTEsan, egenETEsan hOsper Xylon.
Lm:4:8 VAI_AAI3S P N1_ASF RA_NSN N3E_NSN RD_GPM D VSI_API3P P RA_DPF N2_DPF VDI_API3S N3M_NSN RD_GPM P RA_APN N2N_APN RD_GPM VCI_API3P VCI_API3P D N2N_ASN
Lm:4:8 to ??? above (+acc), on behalf of (+gen) ć the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus to pitch skin [see dermatology] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bone he/she/it/same to wither dry, parched to become become, happen just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Lm:4:8 he/she/it-???-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) not they-were-RECOGNIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) exoduses (dat) he/she/it-was-PITCH-ed skin (nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) they-were-WITHER-ed they-were-BECOME-ed just as tree/wooden thing (nom|acc|voc)
Lm:4:8 Lm_4:8_1 Lm_4:8_2 Lm_4:8_3 Lm_4:8_4 Lm_4:8_5 Lm_4:8_6 Lm_4:8_7 Lm_4:8_8 Lm_4:8_9 Lm_4:8_10 Lm_4:8_11 Lm_4:8_12 Lm_4:8_13 Lm_4:8_14 Lm_4:8_15 Lm_4:8_16 Lm_4:8_17 Lm_4:8_18 Lm_4:8_19 Lm_4:8_20 Lm_4:8_21 Lm_4:8_22
Lm:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:9 Καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας ἢ οἱ τραυματίαι λιμοῦ· ἐπορεύθησαν ἐκκεκεντημένοι ἀπὸ γενημάτων ἀγρῶν.
Lm:4:9 TETH. The slain with the sword were better than they that were slain with hunger: they have departed, pierced through from want of the fruits of the field. (Lamentations 4:9 Brenton)
Lm:4:9 Szczęśliwsi mieczem zabici niż ci, co pomarli z głodu, którzy ginęli bezsilni z braku płodów pola. (Lm 4:9 BT_4)
Lm:4:9 Καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας οἱ τραυματίαι λιμοῦ· ἐπορεύθησαν ἐκκεκεντημένοι ἀπὸ γενημάτων ἀγρῶν.
Lm:4:9 καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἤ[1] ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) ἀπό γένημα[τ], -ατος, τό ἄγρα, -ας, ἡ; ἀγρός, -οῦ, ὁ
Lm:4:9 W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę By być Szpada Albo Głodu głód By iść By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z Chwytaj; pole
Lm:4:9 *kaloi\ E)=san oi( traumati/ai r(omfai/as E)\ oi( traumati/ai limou=· e)poreu/TEsan e)kkekentEme/noi a)po\ genEma/tOn a)grO=n.
Lm:4:9 kaloi Esan hoi traumatiai romfaias E hoi traumatiai limu· eporeuTEsan ekkekentEmenoi apo genEmatOn agrOn.
Lm:4:9 A1_NPM V9_IAI3P RA_NPM N1T_NPM N1A_GSF C RA_NPM N1T_NPM N2_GSM VCI_API3P VX_XMPNPM P N3M_GPN N2_GPM
Lm:4:9 right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call to be the ć sword or the ć famine hunger to go to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fruit fruit of catch; field
Lm:4:9 right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt) they-were the (nom) sword (gen), swords (acc) or the (nom) famine (gen) they-were-GO-ed having-been-PRICK OUT-ed (nom|voc) away from (+gen) fruits (gen) catches (gen); fields (gen)
Lm:4:9 Lm_4:9_1 Lm_4:9_2 Lm_4:9_3 Lm_4:9_4 Lm_4:9_5 Lm_4:9_6 Lm_4:9_7 Lm_4:9_8 Lm_4:9_9 Lm_4:9_10 Lm_4:9_11 Lm_4:9_12 Lm_4:9_13 Lm_4:9_14
Lm:4:9 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:10 Χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων ἥψησαν τὰ παιδία αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς ἐν τῷ συντρίμματι τῆς θυγατρὸς λαοῦ μου.
Lm:4:10 JOD. The hands of tender-hearted women have sodden their own children: they became meat for them in the destruction of the daughter of my people. (Lamentations 4:10 Brenton)
Lm:4:10 Ręce czułych kobiet gotowały swe dzieci: były dla nich pokarmem w czas klęski Córy mojego ludu. (Lm 4:10 BT_4)
Lm:4:10 Χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων ἥψησαν τὰ παιδία αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς ἐν τῷ συντρίμματι τῆς θυγατρὸς λαοῦ μου.
Lm:4:10 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:4:10 Ręka Kobiety/żona Współczujące/żałowanie By gotować się Dziecko On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie Córka Ludzie Ja
Lm:4:10 *CHei=res gunaikO=n oi)ktirmo/nOn E(/PSEsan ta\ paidi/a au)tO=n, e)genE/TEsan ei)s brO=sin au)tai=s e)n tO=| suntri/mmati tE=s Tugatro\s laou= mou.
Lm:4:10 CHeires gynaikOn oiktirmonOn hEPSEsan ta paidia autOn, egenETEsan eis brOsin autais en tO syntrimmati tEs Tygatros lau mu.
Lm:4:10 N3_NPF N3K_GPF A3N_GPF VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPF VCI_API3P P N3I_ASF RD_DPF P RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N3_GSF N2_GSM RP_GS
Lm:4:10 hand woman/wife compassionate/pitying to boil the child he/she/it/same to become become, happen into (+acc) food (meal, food, meat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the destruction the daughter people I
Lm:4:10 hands (nom|voc) women/wives (gen) compassionate/pitying ([Adj] gen) they-BOIL-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) they-were-BECOME-ed into (+acc) food (acc) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) destruction (dat) the (gen) daughter (gen) people (gen) me (gen)
Lm:4:10 Lm_4:10_1 Lm_4:10_2 Lm_4:10_3 Lm_4:10_4 Lm_4:10_5 Lm_4:10_6 Lm_4:10_7 Lm_4:10_8 Lm_4:10_9 Lm_4:10_10 Lm_4:10_11 Lm_4:10_12 Lm_4:10_13 Lm_4:10_14 Lm_4:10_15 Lm_4:10_16 Lm_4:10_17 Lm_4:10_18
Lm:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:11 Συνετέλεσεν κύριος θυμὸν αὐτοῦ, ἐξέχεεν θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ καὶ ἀνῆψεν πῦρ ἐν Σιων, καὶ κατέφαγεν τὰ θεμέλια αὐτῆς.
Lm:4:11 CHAPH. The Lord has accomplished his wrath; he has poured out fierce anger, and has kindled a fire in Sion, and it has devoured her foundations. (Lamentations 4:11 Brenton)
Lm:4:11 Dopełnił Pan swej zapalczywości, wylał żar swego gniewu; na Syjonie rozpalił płomień, by strawił jego fundamenty. (Lm 4:11 BT_4)
Lm:4:11 Συνετέλεσεν κύριος θυμὸν αὐτοῦ, ἐξέχεεν θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ καὶ ἀνῆψεν πῦρ ἐν Σιων, καὶ κατέφαγεν τὰ θεμέλια αὐτῆς.
Lm:4:11 συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐν Σιών, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:4:11 By uzupełniać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zapalać się Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie On/ona/to/to samo
Lm:4:11 *sunete/lesen ku/rios Tumo\n au)tou=, e)Xe/CHeen Tumo\n o)rgE=s au)tou= kai\ a)nE=PSen pu=r e)n *siOn, kai\ kate/fagen ta\ Teme/lia au)tE=s.
Lm:4:11 synetelesen kyrios Tymon autu, eXeCHeen Tymon orgEs autu kai anEPSen pyr en siOn, kai katefagen ta Temelia autEs.
Lm:4:11 VAI_AAI3S N2_NSM N2_ASM RD_GSM V2I_IAI3S N2_ASM N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S N3_ASN P N_DSF C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF
Lm:4:11 to complete lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same to pour out wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage he/she/it/same and also, even, namely to kindle fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the foundation establishing, base, substructure; founding he/she/it/same
Lm:4:11 he/she/it-COMPLETE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) wrath (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT wrath (acc) wrath (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-KINDLE-ed fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Zion (indecl) and he/she/it-DEVOUR-ed the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Lm:4:11 Lm_4:11_1 Lm_4:11_2 Lm_4:11_3 Lm_4:11_4 Lm_4:11_5 Lm_4:11_6 Lm_4:11_7 Lm_4:11_8 Lm_4:11_9 Lm_4:11_10 Lm_4:11_11 Lm_4:11_12 Lm_4:11_13 Lm_4:11_14 Lm_4:11_15 Lm_4:11_16 Lm_4:11_17 Lm_4:11_18
Lm:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:12 Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην, ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ.
Lm:4:12 LAMED. The kings of the earth, even all that dwell in the world, believed not that an enemy and oppressor would enter through the gates of Jerusalem. (Lamentations 4:12 Brenton)
Lm:4:12 Nie wierzyli królowie świata i nikt z mieszkańców ziemi, że ciemięzca i wróg się wedrze do bram Jerozolimy. (Lm 4:12 BT_4)
Lm:4:12 Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην, ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ.
Lm:4:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅτι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐχθρός -ά -όν καί διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Lm:4:12 ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Król Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Ponieważ/tamto By wchodzić Wrogi I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama; brama Jerozolima [miasto z]
Lm:4:12 *ou)k e)pi/steusan basilei=s gE=s, pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n oi)koume/nEn, o(/ti ei)seleu/setai e)CHTro\s kai\ e)kTli/bOn dia\ tO=n pulO=n *ierousalEm.
Lm:4:12 uk episteusan basileis gEs, pantes hoi katoikuntes tEn oikumenEn, hoti eiseleusetai eCHTros kai ekTlibOn dia tOn pylOn ierusalEm.
Lm:4:12 D VAI_AAI3P N3V_NPM N1_GSF A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF V2_PMPASF C VF_FMI3S A1A_NSM C V1_PAPNSM P RA_GPF N1_GPF N_GSF
Lm:4:12 οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with king earth/land every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell because/that to enter hostile and also, even, namely ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate; gate Jerusalem [city of]
Lm:4:12 not they-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH kings (acc, nom|voc) earth/land (gen) all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) because/that he/she/it-will-be-ENTER-ed hostile ([Adj] nom) and because of (+acc), through (+gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) Jerusalem (indecl)
Lm:4:12 Lm_4:12_1 Lm_4:12_2 Lm_4:12_3 Lm_4:12_4 Lm_4:12_5 Lm_4:12_6 Lm_4:12_7 Lm_4:12_8 Lm_4:12_9 Lm_4:12_10 Lm_4:12_11 Lm_4:12_12 Lm_4:12_13 Lm_4:12_14 Lm_4:12_15 Lm_4:12_16 Lm_4:12_17 Lm_4:12_18
Lm:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:13 Ἐξ ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς, ἀδικιῶν ἱερέων αὐτῆς τῶν ἐκχεόντων αἷμα δίκαιον ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Lm:4:13 MEM. For the sins of her prophets, and iniquities of her priests, who shed righteous blood in the midst of her, (Lamentations 4:13 Brenton)
Lm:4:13 Z powodu grzechów jej proroków i przestępstw jej kapłanów, którzy w jej środku rozlali krew sprawiedliwych, (Lm 4:13 BT_4)
Lm:4:13 Ἐξ ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς, ἀδικιῶν ἱερέων αὐτῆς τῶν ἐκχεόντων αἷμα δίκαιον ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Lm:4:13 ἐκ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:4:13 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Prorok On/ona/to/to samo Zły uczynki Duchowny On/ona/to/to samo By wylewać się Krew Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Lm:4:13 *)eX a(martiO=n profEtO=n au)tE=s, a)dikiO=n i(ere/On au)tE=s tO=n e)kCHeo/ntOn ai(=ma di/kaion e)n me/sO| au)tE=s.
Lm:4:13 eX hamartiOn profEtOn autEs, adikiOn hiereOn autEs tOn ekCHeontOn haima dikaion en mesO autEs.
Lm:4:13 P N1A_GPF N1M_GPM RD_GSF N1A_GPF N3V_GPM RD_GSF RA_GPM V2_PAPGPM N3M_ASN A1A_ASN P A1_DSM RD_GSF
Lm:4:13 out of (+gen) ἐξ before vowels sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. prophet he/she/it/same wrongdoing priest he/she/it/same the to pour out blood just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Lm:4:13 out of (+gen) sins (gen) prophets (gen) her/it/same (gen) wrongdoings (gen) priests (gen) her/it/same (gen) the (gen) let-them-be-POUR-ing-OUT! (classical), while POUR-ing-OUT (gen) blood (nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Lm:4:13 Lm_4:13_1 Lm_4:13_2 Lm_4:13_3 Lm_4:13_4 Lm_4:13_5 Lm_4:13_6 Lm_4:13_7 Lm_4:13_8 Lm_4:13_9 Lm_4:13_10 Lm_4:13_11 Lm_4:13_12 Lm_4:13_13 Lm_4:13_14
Lm:4:13 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:14 Ἐσαλεύθησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς ἐν ταῖς ἐξόδοις, ἐμολύνθησαν ἐν αἵματι· ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν.
Lm:4:14 NUN. her watchmen staggered in the streets, they were defiled with blood in their weakness, they touched their raiment with it. (Lamentations 4:14 Brenton)
Lm:4:14 po ulicach błądzili jak ślepi, krwią obryzgani; tak iż nie można było dotknąć ich ubrań. (Lm 4:14 BT_4)
Lm:4:14 Ἐσαλεύθησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς ἐν ταῖς ἐξόδοις, ἐμολύνθησαν ἐν αἵματι· ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν.
Lm:4:14 σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:4:14 By trząść się (drżenie) By podnosić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus By kalać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie Do zdolnego On/ona/to/to samo Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież On/ona/to/to samo
Lm:4:14 *)esaleu/TEsan e)grE/goroi au)tE=s e)n tai=s e)Xo/dois, e)molu/nTEsan e)n ai(/mati· e)n tO=| mE\ du/nasTai au)tou\s E(/PSanto e)nduma/tOn au)tO=n.
Lm:4:14 esaleuTEsan egrEgoroi autEs en tais eXodois, emolynTEsan en haimati· en tO mE dynasTai autus hEPSanto endymatOn autOn.
Lm:4:14 VCI_API3P VX_XAO3S RD_GSF P RA_DPF N2_DPF VCI_API3P P N3M_DSN P RA_DSN D V6_PMN RD_APM VAI_AMI3P N3M_GPN RD_GPM
Lm:4:14 to shake (tremor) to rise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus to defile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the not to able he/she/it/same to lay hands on set fire, touch vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment he/she/it/same
Lm:4:14 they-were-SHAKE-ed he/she/it-happened-to-have-RISE-ed (opt) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) exoduses (dat) they-were-DEFILE-ed in/among/by (+dat) blood (dat) in/among/by (+dat) the (dat) not to-be-being-ABLE-ed them/same (acc) they-were-LAY HandS ON-ed vesture (gen) them/same (gen)
Lm:4:14 Lm_4:14_1 Lm_4:14_2 Lm_4:14_3 Lm_4:14_4 Lm_4:14_5 Lm_4:14_6 Lm_4:14_7 Lm_4:14_8 Lm_4:14_9 Lm_4:14_10 Lm_4:14_11 Lm_4:14_12 Lm_4:14_13 Lm_4:14_14 Lm_4:14_15 Lm_4:14_16 Lm_4:14_17
Lm:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:15 Ἀπόστητε ἀκαθάρτων – καλέσατε αὐτούς – ἀπόστητε ἀπόστητε, μὴ ἅπτεσθε, ὅτι ἀνήφθησαν καί γε ἐσαλεύθησαν· εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν Οὐ μὴ προσθῶσιν τοῦ παροικεῖν.
Lm:4:15 SAMECH. Depart ye from the unclean ones: call ye them: depart, depart, touch them not: for they are on fire, yea, they stagger: say ye among the nations, They shall no more sojourn there. (Lamentations 4:15 Brenton)
Lm:4:15 «Uciekać!», wołano, «Nieczysty!» «Uciekać!», «Nie tykać!» Gdy uciekli, błądzili wśród pogan, nie mogli tam zamieszkać. (Lm 4:15 BT_4)
Lm:4:15 Ἀπόστητε ἀκαθάρτων καλέσατε αὐτούς ἀπόστητε ἀπόστητε, μὴ ἅπτεσθε, ὅτι ἀνήφθησαν καί γε ἐσαλεύθησαν· εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν Οὐ μὴ προσθῶσιν τοῦ παροικεῖν.
Lm:4:15 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀ·κάθαρτος -ον καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὅτι ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) καί γέ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -)
Lm:4:15 By uwalniać Nieczysty (nieczysty) By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo By uwalniać By uwalniać Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ponieważ/tamto By zapalać się I też, nawet, mianowicie ??? By trząść się (drżenie) By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????)
Lm:4:15 *)apo/stEte a)kaTa/rtOn kale/sate au)tou/s a)po/stEte a)po/stEte, mE\ a(/ptesTe, o(/ti a)nE/fTEsan kai/ ge e)saleu/TEsan· ei)/pate e)n toi=s e)/Tnesin *ou) mE\ prosTO=sin tou= paroikei=n.
Lm:4:15 apostEte akaTartOn kalesate autus apostEte apostEte, mE haptesTe, hoti anEfTEsan kai ge esaleuTEsan· eipate en tois eTnesin u mE prosTOsin tu paroikein.
Lm:4:15 VH_AAD2P A1B_GPM VA_AAD2P RD_APM VH_AAD2P VH_AAD2P D V1_PMD2P C VVI_API3P C x VCI_API3P VAI_AAD2P P RA_DPN N3E_DPN D D V2_PAS3P RA_GSN V2_PAN
Lm:4:15 to disengage unclean (impure) to call call he/she/it/same to disengage to disengage not to lay hands on set fire, touch because/that to kindle and also, even, namely ??? to shake (tremor) to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing not to add to the to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω)
Lm:4:15 do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE unclean ([Adj] gen) do-CALL-you(pl)! them/same (acc) do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE not you(pl)-are-being-LAY HandS ON-ed, be-you(pl)-being-LAY HandS ON-ed! because/that they-were-KINDLE-ed and ??? they-were-SHAKE-ed you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) not not they-should-ADD-TO the (gen) to-be-DWELL-ing--NEAR
Lm:4:15 Lm_4:15_1 Lm_4:15_2 Lm_4:15_3 Lm_4:15_4 Lm_4:15_5 Lm_4:15_6 Lm_4:15_7 Lm_4:15_8 Lm_4:15_9 Lm_4:15_10 Lm_4:15_11 Lm_4:15_12 Lm_4:15_13 Lm_4:15_14 Lm_4:15_15 Lm_4:15_16 Lm_4:15_17 Lm_4:15_18 Lm_4:15_19 Lm_4:15_20 Lm_4:15_21 Lm_4:15_22 Lm_4:15_23 Lm_4:15_24
Lm:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:16 Πρόσωπον κυρίου μερὶς αὐτῶν, οὐ προσθήσει ἐπιβλέψαι αὐτοῖς· πρόσωπον ἱερέων οὐκ ἔλαβον, πρεσβύτας οὐκ ἠλέησαν.
Lm:4:16 AIN. The presence of the Lord was their portion; but he will not again look upon them: they regarded not the person of the priests, they pitied not the prophets. (Lamentations 4:16 Brenton)
Lm:4:16 Rozpędziło ich oblicze Pańskie, już na nich nie patrzy; nie ma się czci dla kapłanów ani litości dla starszych. (Lm 4:16 BT_4)
Lm:4:16 Πρόσωπον κυρίου μερὶς αὐτῶν, οὐ προσθήσει ἐπιβλέψαι αὐτοῖς· πρόσωπον ἱερέων οὐκ ἔλαβον, πρεσβύτας οὐκ ἠλέησαν.
Lm:4:16 πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρεσβύτης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Lm:4:16 Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Część On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie On/ona/to/to samo Twarz Duchowny ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stary/postarzał człowiek ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie
Lm:4:16 *pro/sOpon kuri/ou meri\s au)tO=n, ou) prosTE/sei e)pible/PSai au)toi=s· pro/sOpon i(ere/On ou)k e)/labon, presbu/tas ou)k E)le/Esan.
Lm:4:16 prosOpon kyriu meris autOn, u prosTEsei epiblePSai autois· prosOpon hiereOn uk elabon, presbytas uk EleEsan.
Lm:4:16 N2N_ASN N2_GSM N3D_NSF RD_GPM D VF_FAI3S VA_AAN RD_DPM N2N_ASN N3V_GPM D VBI_AAI3P N1M_APM D VAI_AAI3P
Lm:4:16 face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. part he/she/it/same οὐχ before rough breathing to add to to look upon overlook, look attentively he/she/it/same face priest οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand old/aged man οὐχ before rough breathing to show mercy
Lm:4:16 face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) ??? (nom) them/same (gen) not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) to-LOOK UPON, be-you(sg)-LOOK UPON-ed!, he/she/it-happens-to-LOOK UPON (opt) them/same (dat) face (nom|acc|voc) priests (gen) not I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed old/aged men (acc) not they-SHOW-ed-MERCY
Lm:4:16 Lm_4:16_1 Lm_4:16_2 Lm_4:16_3 Lm_4:16_4 Lm_4:16_5 Lm_4:16_6 Lm_4:16_7 Lm_4:16_8 Lm_4:16_9 Lm_4:16_10 Lm_4:16_11 Lm_4:16_12 Lm_4:16_13 Lm_4:16_14 Lm_4:16_15
Lm:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:17 Ἔτι ὄντων ἡμῶν ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν μάταια· ἀποσκοπευόντων ἡμῶν ἀπεσκοπεύσαμεν εἰς ἔθνος οὐ σῷζον.
Lm:4:17 PHE. While we yet lived our eyes failed, while we looked in vain for our help. TSADE. We looked to a nation that could not save. (Lamentations 4:17 Brenton)
Lm:4:17 Dokąd mamy wyniszczać oczy wypatrując na próżno pomocy? Z utęsknieniem wyczekiwaliśmy narodu, który nie mógł nas ocalić. (Lm 4:17 BT_4)
Lm:4:17 Ἔτι ὄντων ἡμῶν ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν μάταια· ἀποσκοπευόντων ἡμῶν ἀπεσκοπεύσαμεν εἰς ἔθνος οὐ σῷζον.
Lm:4:17 ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάταιος -αία -ον ἀπο·σκοπεύω [LXX] (απο+σκοπευ-, απο+σκοπευ·σ-, απο+σκοπευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·σκοπεύω [LXX] (απο+σκοπευ-, απο+σκοπευ·σ-, απο+σκοπευ·σ-, -, -, -) εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Lm:4:17 Jeszcze/jeszcze By być Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Oko Ja Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ja Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Do ??? Ja Do ??? Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Lm:4:17 *)/eti o)/ntOn E(mO=n e)Xe/lipon oi( o)fTalmoi\ E(mO=n ei)s tE\n boE/Teian E(mO=n ma/taia· a)poskopeuo/ntOn E(mO=n a)peskopeu/samen ei)s e)/Tnos ou) sO=|DZon.
Lm:4:17 eti ontOn hEmOn eXelipon hoi ofTalmoi hEmOn eis tEn boETeian hEmOn mataia· aposkopeuontOn hEmOn apeskopeusamen eis eTnos u sODZon.
Lm:4:17 D V9_PAPGPM RP_GP VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP P RA_ASF N1A_ASF RP_GP A1A_APN V1_PAPNPM RP_GP VAI_AAI1P P N3E_ASN D V1_PAPASN
Lm:4:17 yet/still to be I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the eye I into (+acc) the help I foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to ??? I to ??? into (+acc) nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Lm:4:17 yet/still let-them-be! (classical), while being (gen) us (gen) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) eyes (nom|voc) us (gen) into (+acc) the (acc) help (acc) us (gen) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) us (gen) we-???-ed into (+acc) nation (nom|acc|voc) not while SAVE-ing (nom|acc|voc, voc)
Lm:4:17 Lm_4:17_1 Lm_4:17_2 Lm_4:17_3 Lm_4:17_4 Lm_4:17_5 Lm_4:17_6 Lm_4:17_7 Lm_4:17_8 Lm_4:17_9 Lm_4:17_10 Lm_4:17_11 Lm_4:17_12 Lm_4:17_13 Lm_4:17_14 Lm_4:17_15 Lm_4:17_16 Lm_4:17_17 Lm_4:17_18 Lm_4:17_19
Lm:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:18 Ἐθηρεύσαμεν μικροὺς ἡμῶν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν· ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν, ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστιν ὁ καιρὸς ἡμῶν.
Lm:4:18 We have hunted for our little ones, that they should not walk in our streets. KOPH. Our time has drawn nigh, our days are fulfilled, our time is come. (Lamentations 4:18 Brenton)
Lm:4:18 Śledzono nasze kroki, niepodobna wyjść na nasze place. Koniec nasz bliski, dni się wypełniły, tak, nadszedł nasz koniec. (Lm 4:18 BT_4)
Lm:4:18 Ἐθηρεύσαμεν μικροὺς ἡμῶν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν· ἤγγικεν καιρὸς ἡμῶν, ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστιν καιρὸς ἡμῶν.
Lm:4:18 θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) μικρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:4:18 By polować Mały [zobacz micro] Ja Nie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Ja Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Okres czasu Ja By napełniać pełność, spełniać Dzień Ja By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Okres czasu Ja
Lm:4:18 *)eTEreu/samen mikrou\s E(mO=n tou= mE\ poreu/esTai e)n tai=s platei/ais E(mO=n· E)/ggiken o( kairo\s E(mO=n, e)plErO/TEsan ai( E(me/rai E(mO=n, pa/restin o( kairo\s E(mO=n.
Lm:4:18 eTEreusamen mikrus hEmOn tu mE poreuesTai en tais plateiais hEmOn· Engiken ho kairos hEmOn, eplErOTEsan hai hEmerai hEmOn, parestin ho kairos hEmOn.
Lm:4:18 VAI_AAI1P A1A_APM RP_GP RA_GSN D V1_PMN P RA_DPF A3U_DPF RP_GP VXI_XAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RP_GP V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP
Lm:4:18 to hunt small [see micro] I the not to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide I to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the period of time I to fill fill, fulfill the day I to be present/here to be present, to have come the period of time I
Lm:4:18 we-HUNT-ed small ([Adj] acc) us (gen) the (gen) not to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) us (gen) he/she/it-has-NEAR-ed the (nom) period of time (nom) us (gen) they-were-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) us (gen) he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE the (nom) period of time (nom) us (gen)
Lm:4:18 Lm_4:18_1 Lm_4:18_2 Lm_4:18_3 Lm_4:18_4 Lm_4:18_5 Lm_4:18_6 Lm_4:18_7 Lm_4:18_8 Lm_4:18_9 Lm_4:18_10 Lm_4:18_11 Lm_4:18_12 Lm_4:18_13 Lm_4:18_14 Lm_4:18_15 Lm_4:18_16 Lm_4:18_17 Lm_4:18_18 Lm_4:18_19 Lm_4:18_20 Lm_4:18_21 Lm_4:18_22
Lm:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:19 Κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξήφθησαν, ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς.
Lm:4:19 Our pursuers were swifter than the eagles of the sky, they flew on the mountains, in the wilderness they laid wait for us. (Lamentations 4:19 Brenton)
Lm:4:19 Prędsi byli nasi prześladowcy od orłów w powietrzu, pędzili za nami po górach, w pustyni na nas czyhali. (Lm 4:19 BT_4)
Lm:4:19 Κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξήφθησαν, ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς.
Lm:4:19 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ἀετός, -οῦ, ὁ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν ἔρημος -ον ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:4:19 By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie By czatować Ja
Lm:4:19 *kou=foi e)ge/nonto oi( diO/kontes E(ma=s u(pe\r a)etou\s ou)ranou=, e)pi\ tO=n o)re/On e)XE/fTEsan, e)n e)rE/mO| e)nE/dreusan E(ma=s.
Lm:4:19 kufoi egenonto hoi diOkontes hEmas hyper aetus uranu, epi tOn oreOn eXEfTEsan, en erEmO enEdreusan hEmas.
Lm:4:19 A1_NPM VBI_AMI3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AP P N2_APM N2_GSM P RA_GPN N3E_GPN VCI_API3P P N2_DSF VAI_AAI3P RP_AP
Lm:4:19 ć to become become, happen the to prosecute/pursue prosecute: put on trial I above (+acc), on behalf of (+gen) eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page sky/heaven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness to lie in wait I
Lm:4:19 they-were-BECOME-ed the (nom) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) us (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) eagles/vultures (acc) sky/heaven (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) they-LIE-ed-IN-WAIT us (acc)
Lm:4:19 Lm_4:19_1 Lm_4:19_2 Lm_4:19_3 Lm_4:19_4 Lm_4:19_5 Lm_4:19_6 Lm_4:19_7 Lm_4:19_8 Lm_4:19_9 Lm_4:19_10 Lm_4:19_11 Lm_4:19_12 Lm_4:19_13 Lm_4:19_14 Lm_4:19_15 Lm_4:19_16
Lm:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:20 Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς κυρίου συνελήμφθη ἐν ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν, οὗ εἴπαμεν Ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Lm:4:20 RECHS. The breath of our nostrils, our anointed Lord, was taken in their destructive snares, of whom we said, In his shadow we shall live among the Gentiles. (Lamentations 4:20 Brenton)
Lm:4:20 Pomazaniec Pański - nasze tchnienie - schwytany został w ich doły, a myśmy o nim mówili: «W jego cieniu będziemy żyć wśród narodów». (Lm 4:20 BT_4)
Lm:4:20 Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς κυρίου συνελήμφθη ἐν ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν, οὗ εἴπαμεν Ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Lm:4:20 πνεῦμα[τ], -ατος, τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δια·φθορά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Lm:4:20 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Twarz Ja Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chyl się ku upadkowi On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Lm:4:20 *pneu=ma prosO/pou E(mO=n CHristo\s kuri/ou sunelE/mfTE e)n tai=s diafTorai=s au)tO=n, ou(= ei)/pamen *)en tE=| skia=| au)tou= DZEso/meTa e)n toi=s e)/Tnesin.
Lm:4:20 pneuma prosOpu hEmOn CHristos kyriu synelEmfTE en tais diafTorais autOn, hu eipamen en tE skia autu DZEsomeTa en tois eTnesin.
Lm:4:20 N3M_NSN N2N_GSN RP_GP A1_NSM N2_GSM VVI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM RR_GSM VAI_AAI1P P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF_FMI1P P RA_DPN N3E_DPN
Lm:4:20 spirit breath, spiritual utterance, wind face I Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the decay he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Lm:4:20 spirit (nom|acc|voc) face (gen) us (gen) Christ (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-SEIZING-ed in/among/by (+dat) the (dat) decaies (dat) them/same (gen) where; who/whom/which (gen) we-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) shadow (dat) him/it/same (gen) we-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Lm:4:20 Lm_4:20_1 Lm_4:20_2 Lm_4:20_3 Lm_4:20_4 Lm_4:20_5 Lm_4:20_6 Lm_4:20_7 Lm_4:20_8 Lm_4:20_9 Lm_4:20_10 Lm_4:20_11 Lm_4:20_12 Lm_4:20_13 Lm_4:20_14 Lm_4:20_15 Lm_4:20_16 Lm_4:20_17 Lm_4:20_18 Lm_4:20_19 Lm_4:20_20
Lm:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:21 Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Ιδουμαίας ἡ κατοικοῦσα ἐπὶ γῆς· καί γε ἐπὶ σὲ διελεύσεται τὸ ποτήριον κυρίου, καὶ μεθυσθήσῃ καὶ ἀποχεεῖς.
Lm:4:21 CHSEN. Rejoice and be glad, O daughter of Idumea, that dwellest in the land: yet the cup of the Lord shall pass through to thee: thou shalt be drunken, and pour forth. (Lamentations 4:21 Brenton)
Lm:4:21 Ciesz się i raduj, Córo Edomu, mieszkanko krainy Us. Przejdzie do ciebie ten kielich, upijesz się i obnażysz. (Lm 4:21 BT_4)
Lm:4:21 Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Ιδουμαίας κατοικοῦσα ἐπὶ γῆς· καί γε ἐπὶ σὲ διελεύσεται τὸ ποτήριον κυρίου, καὶ μεθυσθήσῃ καὶ ἀποχεεῖς.
Lm:4:21 χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰδουμαία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γέ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) καί ἀπο·χέω/-χύννω [LXX] (απο+χε-/απο+χυνν-, απο+χε(ε)·[σ]-, -, -, -, -)
Lm:4:21 By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Córka Idumea [okręg z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Filiżanka {Puchar} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany I też, nawet, mianowicie Do ???
Lm:4:21 *CHai=re kai\ eu)frai/nou, Tu/gater *idoumai/as E( katoikou=sa e)pi\ gE=s· kai/ ge e)pi\ se\ dieleu/setai to\ potE/rion kuri/ou, kai\ meTusTE/sE| kai\ a)poCHeei=s.
Lm:4:21 CHaire kai eufrainu, Tygater idumaias hE katoikusa epi gEs· kai ge epi se dieleusetai to potErion kyriu, kai meTysTEsE kai apoCHeeis.
Lm:4:21 V1_PAD2S C V1_PMD2S N3_VSF N1A_GSF RA_NSF V2_PAPNSF P N1_GSF C x P RP_AS VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN N2_GSM C VS_FPI2S C VF2_FAI2S
Lm:4:21 to rejoice salute, salutation and also, even, namely to celebrate/be merry daughter Idumea [district of] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land and also, even, namely ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to go through pass through the cup lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to get drunk and also, even, namely to ???
Lm:4:21 be-you(sg)-REJOICE-ing! and be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY daughter (voc) Idumea (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) and ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(sg)-will-be-GET-ed-DRUNK and you(sg)-are-???-ing, you(sg)-will-???
Lm:4:21 Lm_4:21_1 Lm_4:21_2 Lm_4:21_3 Lm_4:21_4 Lm_4:21_5 Lm_4:21_6 Lm_4:21_7 Lm_4:21_8 Lm_4:21_9 Lm_4:21_10 Lm_4:21_11 Lm_4:21_12 Lm_4:21_13 Lm_4:21_14 Lm_4:21_15 Lm_4:21_16 Lm_4:21_17 Lm_4:21_18 Lm_4:21_19 Lm_4:21_20 Lm_4:21_21
Lm:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:4:22 Ἐξέλιπεν ἡ ἀνομία σου, θύγατερ Σιων· οὐ προσθήσει ἔτι ἀποικίσαι σε. ἐπεσκέψατο ἀνομίας σου, θύγατερ Εδωμ· ἀπεκάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά σου.
Lm:4:22 THAU. O daughter of Sion, thine iniquity has come to an end; he shall no more carry thee captive: he has visited thine iniquities, O daughter of Edom; he has discovered thy sins. (Lamentations 4:22 Brenton)
Lm:4:22 Córo Syjonu, twa złość już ustała, Pan na wygnanie cię nie pośle. A twoją złość ukarze, Córo Edomu, i grzechy twoje odsłoni. (Lm 4:22 BT_4)
Lm:4:22 Ἐξέλιπεν ἀνομία σου, θύγατερ Σιων· οὐ προσθήσει ἔτι ἀποικίσαι σε. ἐπεσκέψατο ἀνομίας σου, θύγατερ Εδωμ· ἀπεκάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά σου.
Lm:4:22 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lm:4:22 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Bezprawie Ty; twój/twój(sg) Córka Syjon ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze By deportować wypędzaj, kolonizuj Ty; twój/twój(sg) By bywać [zobacz sceptyczny] Bezprawie Ty; twój/twój(sg) Córka By odkrywać się/objawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Lm:4:22 *)eXe/lipen E( a)nomi/a sou, Tu/gater *siOn· ou) prosTE/sei e)/ti a)poiki/sai se. e)peske/PSato a)nomi/as sou, Tu/gater *edOm· a)peka/luPSen e)pi\ ta\ a)sebE/mata/ sou.
Lm:4:22 eXelipen hE anomia su, Tygater siOn· u prosTEsei eti apoikisai se. epeskePSato anomias su, Tygater edOm· apekalyPSen epi ta asebEmata su.
Lm:4:22 VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS N3_VSF N_GSF D VF_FAI3S D VA_AAN RP_AS VAI_AMI3S N1A_GSF RP_GS N3_VSF N_GSF VAI_AAI3S P RA_APN N3M_APN RP_GS
Lm:4:22 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the lawlessness you; your/yours(sg) daughter Zion οὐχ before rough breathing to add to yet/still to deport banish, colonize you; your/yours(sg) to visit [see skeptical] lawlessness you; your/yours(sg) daughter ć to uncover/reveal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg)
Lm:4:22 he/she/it-FAIL-ed the (nom) lawlessness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) daughter (voc) Zion (indecl) not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) yet/still to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-was-VISIT-ed lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) daughter (voc) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lm:4:22 Lm_4:22_1 Lm_4:22_2 Lm_4:22_3 Lm_4:22_4 Lm_4:22_5 Lm_4:22_6 Lm_4:22_7 Lm_4:22_8 Lm_4:22_9 Lm_4:22_10 Lm_4:22_11 Lm_4:22_12 Lm_4:22_13 Lm_4:22_14 Lm_4:22_15 Lm_4:22_16 Lm_4:22_17 Lm_4:22_18 Lm_4:22_19 Lm_4:22_20 Lm_4:22_21
Lm:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x