Mdr:13:1 Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην,
Mdr:13:1 Surely vain are all men by nature, who are ignorant of God, and could not out of the good things that are seen know him that is: neither by considering the works did they acknowledge the workmaster; (Wisdom 13:1 Brenton)
Mdr:13:1 Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, (Mdr 13:1 BT_4)
Mdr:13:1 Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην,
Mdr:13:1 μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) μέν γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ φύσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἀ·γνωσία, -ας, ἡ καί ἐκ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό τεχνίτης, -ου, ὁ
Mdr:13:1 Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Natura Kto/, który/, który By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Bóg  Nieznajomość I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. ??? Przed przydechem mocnym By mieć siła By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By być Ani nie Praca By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. By rozpoznawać wgląd, consciousnes Projektant
Mdr:13:1 *ma/taioi me\n ga\r pa/ntes a)/nTrOpoi fu/sei, oi(=s parE=n Teou= a)gnOsi/a kai\ e)k tO=n o(rOme/nOn a)gaTO=n ou)k i)/sCHusan ei)de/nai to\n o)/nta ou)/te toi=s e)/rgois prose/CHontes e)pe/gnOsan to\n teCHni/tEn,
Mdr:13:1 mataioi men gar pantes anTrOpoi fysei, hois parEn Teu agnOsia kai ek tOn horOmenOn agaTOn uk isCHysan eidenai ton onta ute tois ergois proseCHontes epegnOsan ton teCHnitEn,
Mdr:13:1 A1A_NPM x x A3_NPM N2_NPM N3I_DSF RR_DPM V9_IAI3S N2_GSM N1A_NSF C P RA_GPN V3_PMPGPN A1_GPN D VA_AAPASN VX_XAN RA_ASM V9_PAPASM C RA_DPN N2N_DPN V1_PAPNPM VZI_AAI3P RA_ASM N1M_ASM
Mdr:13:1 foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart indeed (yet, certainly, surely) for since, as every all, each, every, the whole of human nature who/whom/which to be present/here to be present, to have come god [see theology] ignorance and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), good inherently good, i.e. God-wrought. οὐχ before rough breathing to have strength to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the to be nor not the work to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. to recognize insight, consciousnes the designer
Mdr:13:1 foolish, vain ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-FOOLISH-ing, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed (classical), he/she/it-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-being-FOOLISH-ed, he/she/it-happens-to-be-FOOLISH-ing (opt) indeed for all (nom|voc) humans (nom|voc) nature (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE god (gen) ignorance (nom|voc) and out of (+gen) the (gen) while being-SEE-ed (gen) good ([Adj] gen) not they-HAVE-ed-STRENGTH, upon HAVE-ing-STRENGTH (nom|acc|voc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed the (acc) while being (acc, nom|acc|voc) nor the (dat) works (dat) while PAY HEED-ing (nom|voc) they-RECOGNIZE-ed the (acc) designer (acc)
Mdr:13:1 Mdr_13:1_1 Mdr_13:1_2 Mdr_13:1_3 Mdr_13:1_4 Mdr_13:1_5 Mdr_13:1_6 Mdr_13:1_7 Mdr_13:1_8 Mdr_13:1_9 Mdr_13:1_10 Mdr_13:1_11 Mdr_13:1_12 Mdr_13:1_13 Mdr_13:1_14 Mdr_13:1_15 Mdr_13:1_16 Mdr_13:1_17 Mdr_13:1_18 Mdr_13:1_19 Mdr_13:1_20 Mdr_13:1_21 Mdr_13:1_22 Mdr_13:1_23 Mdr_13:1_24 Mdr_13:1_25 Mdr_13:1_26 Mdr_13:1_27
Mdr:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:2 ἀλλ’ ἢ πῦρ ἢ πνεῦμα ἢ ταχινὸν ἀέρα ἢ κύκλον ἄστρων ἢ βίαιον ὕδωρ ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισαν.
Mdr:13:2 But deemed either fire, or wind, or the swift air, or the circle of the stars, or the violent water, or the lights of heaven, to be the gods which govern the world. (Wisdom 13:2 Brenton)
Mdr:13:2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. (Mdr 13:2 BT_4)
Mdr:13:2 ἀλλ’ πῦρ πνεῦμα ταχινὸν ἀέρα κύκλον ἄστρων βίαιον ὕδωρ φωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισαν.
Mdr:13:2 ἀλλά ἤ[1] πῦρ, -ρός, τό ἤ[1] πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἤ[1] ταχινός -ή -όν ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν ἤ[1]   ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ἤ[1] βίαιος -α -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό ἤ[1] φωστήρ, -ῆρος, ὁ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -)
Mdr:13:2 Ale Albo Ogień Albo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Albo Szybko szybko, mocno {szybko}; szybko, Powietrza wiatr Albo Gwiezdny Albo Dziki (potężny) Woda Albo ??? Nieba/niebo Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Bóg  By przyjmować
Mdr:13:2 a)ll’ E)\ pu=r E)\ pneu=ma E)\ taCHino\n a)e/ra E)\ ku/klon a)/strOn E)\ bi/aion u(/dOr E)\ fOstE=ras ou)ranou= pruta/neis ko/smou Teou\s e)no/misan.
Mdr:13:2 all’ E pyr E pneuma E taCHinon aera E kyklon astrOn E biaion hydOr E fOstEras uranu prytaneis kosmu Teus enomisan.
Mdr:13:2 C C N3_ASN C N3M_ASN C A1_ASM N3_ASM C N2_ASM N2N_GPN C A1A_ASN N3_ASN C N3H_APM N2_GSM N3I_NPM N2_GSM N2_APM VAI_AAI3P
Mdr:13:2 but or fire or spirit breath, spiritual utterance, wind or speedily rapidly, fast; swiftly, air wind or ć star or fierce (mighty) water or ??? sky/heaven ć world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) god [see theology] to assume
Mdr:13:2 but or fire (nom|acc|voc) or spirit (nom|acc|voc) or speedily ([Adj] acc, nom|acc|voc) air (acc) or   stars (gen) or fierce ([Adj] acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) or ???s (acc) sky/heaven (gen)   world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! gods (acc) they-ASSUME-ed
Mdr:13:2 Mdr_13:2_1 Mdr_13:2_2 Mdr_13:2_3 Mdr_13:2_4 Mdr_13:2_5 Mdr_13:2_6 Mdr_13:2_7 Mdr_13:2_8 Mdr_13:2_9 Mdr_13:2_10 Mdr_13:2_11 Mdr_13:2_12 Mdr_13:2_13 Mdr_13:2_14 Mdr_13:2_15 Mdr_13:2_16 Mdr_13:2_17 Mdr_13:2_18 Mdr_13:2_19 Mdr_13:2_20 Mdr_13:2_21
Mdr:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:3 ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον, γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ δεσπότης ἐστὶ βελτίων, ὁ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά·
Mdr:13:3 With whose beauty if they being delighted took them to be gods; let them know how much better the Lord of them is: for the first author of beauty hath created them. (Wisdom 13:3 Brenton)
Mdr:13:3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; (Mdr 13:3 BT_4)
Mdr:13:3 ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον, γνώτωσαν πόσῳ τούτων δεσπότης ἐστὶ βελτίων, γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά·
Mdr:13:3 ὅς ἥ ὅ εἰ μέν ὁ ἡ τό     οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πόσος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) ὁ ἡ τό γάρ ὁ ἡ τό     κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:13:3 Kto/, który/, który Jeżeli Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  By zaprzyjaźniać się By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ilu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Despota By być Lepiej Dla odtąd, jak By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. On/ona/to/to samo
Mdr:13:3 O(=n ei) me\n tE=| kallonE=| terpo/menoi tau=ta Teou\s u(pela/mbanon, gnO/tOsan po/sO| tou/tOn o( despo/tEs e)sti\ belti/On, o( ga\r tou= ka/llous genesia/rCHEs e)/ktisen au)ta/·
Mdr:13:3 hOn ei men tE kallonE terpomenoi tauta Teus hypelambanon, gnOtOsan posO tutOn ho despotEs esti beltiOn, ho gar tu kallus genesiarCHEs ektisen auta·
Mdr:13:3 RR_GPN C x RA_DSF N1_DSF V1_PMPNPM RD_APN N2_APM V1I_IAI3P VZ_AAD3P A1_DSM RD_GPN RA_NSM N1M_NSM V9_PAI3S A3C_NSM RA_NSM x RA_GSN N3E_GSN N1M_NSM VAI_AAI3S RD_APN
Mdr:13:3 who/whom/which if indeed (yet, certainly, surely) the ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] to take up to know i.e. recognize. how much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the despot to be better the for since, as the ć ć to create I create, form, shape, make, always of God. he/she/it/same
Mdr:13:3 who/whom/which (gen) if indeed the (dat)     these (nom|acc) gods (acc) I-was-TAKE UP-ing, they-were-TAKE UP-ing let-them-KNOW! how much (dat) these (gen) the (nom) despot (nom) he/she/it-is better ([Adj] nom) the (nom) for the (gen)     he/she/it-CREATE-ed they/them/same (nom|acc)
Mdr:13:3 Mdr_13:3_1 Mdr_13:3_2 Mdr_13:3_3 Mdr_13:3_4 Mdr_13:3_5 Mdr_13:3_6 Mdr_13:3_7 Mdr_13:3_8 Mdr_13:3_9 Mdr_13:3_10 Mdr_13:3_11 Mdr_13:3_12 Mdr_13:3_13 Mdr_13:3_14 Mdr_13:3_15 Mdr_13:3_16 Mdr_13:3_17 Mdr_13:3_18 Mdr_13:3_19 Mdr_13:3_20 Mdr_13:3_21 Mdr_13:3_22 Mdr_13:3_23
Mdr:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:4 εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες, νοησάτωσαν ἀπ’ αὐτῶν πόσῳ ὁ κατασκευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστιν·
Mdr:13:4 But if they were astonished at their power and virtue, let them understand by them, how much mightier he is that made them. (Wisdom 13:4 Brenton)
Mdr:13:4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. (Mdr 13:4 BT_4)
Mdr:13:4 εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες, νοησάτωσαν ἀπ’ αὐτῶν πόσῳ κατασκευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστιν·
Mdr:13:4 εἰ δέ δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν·έργεια, -ας, ἡ ἐκ·πλήσσω v.l. -πλήττω (εκ+πλησσ-/εκ+πληττ-, -, -, -, -, εκ+πλαγ·[θ]-) νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πόσος -η -ον ὁ ἡ τό κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δυνατώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:13:4 Jeżeli zaś Zdolność I też, nawet, mianowicie Praca (działanie) By ogłuszać zadziwiaj, zaskakuj, wprawiał w zdumienie By spostrzegać wiedz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ilu By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się On/ona/to/to samo Bardziej potężny By być
Mdr:13:4 ei) de\ du/namin kai\ e)ne/rgeian e)kplage/ntes, noEsa/tOsan a)p’ au)tO=n po/sO| o( kataskeua/sas au)ta\ dunatO/tero/s e)stin·
Mdr:13:4 ei de dynamin kai energeian ekplagentes, noEsatOsan ap’ autOn posO ho kataskeuasas auta dynatOteros estin·
Mdr:13:4 C x N3I_ASF C N1A_ASF VD_APPNPM VA_AAD3P P RD_GPN A1_DSM RA_NSM VA_AAPNSM RD_APN A1_NSMC V9_PAI3S
Mdr:13:4 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ability and also, even, namely working (operation) to stun astonish, surprise, amazed to discern know from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same how much the to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare he/she/it/same more powerful to be
Mdr:13:4 if Yet ability (acc) and working (acc) upon being-STUN-ed (nom|voc) let-them-DISCERN! away from (+gen) them/same (gen) how much (dat) the (nom) upon MAKE READY-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) more powerful ([Adj] nom) he/she/it-is
Mdr:13:4 Mdr_13:4_1 Mdr_13:4_2 Mdr_13:4_3 Mdr_13:4_4 Mdr_13:4_5 Mdr_13:4_6 Mdr_13:4_7 Mdr_13:4_8 Mdr_13:4_9 Mdr_13:4_10 Mdr_13:4_11 Mdr_13:4_12 Mdr_13:4_13 Mdr_13:4_14 Mdr_13:4_15
Mdr:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:5 ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται.
Mdr:13:5 For by the greatness and beauty of the creatures proportionably the maker of them is seen. (Wisdom 13:5 Brenton)
Mdr:13:5 Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. (Mdr 13:5 BT_4)
Mdr:13:5 ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται.
Mdr:13:5 ἐκ γάρ μέγεθο·ς, -ους, τό καί   κτίσμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
Mdr:13:5 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak ??? I też, nawet, mianowicie Tworzenie On/ona/to/to samo Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj
Mdr:13:5 e)k ga\r mege/Tous kai\ kallonE=s ktisma/tOn a)nalo/gOs o( genesiourgo\s au)tO=n TeOrei=tai.
Mdr:13:5 ek gar megeTus kai kallonEs ktismatOn analogOs ho genesiurgos autOn TeOreitai.
Mdr:13:5 P x N3E_GSN C N1_GSF N3M_GPN D RA_NSM N2_NSM RD_GPM V2_PMI3S
Mdr:13:5 out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as ??? and also, even, namely ć creation ć the ć he/she/it/same to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
Mdr:13:5 out of (+gen) for ??? (gen) and   creations (gen)   the (nom)   them/same (gen) he/she/it-is-being-LOOKED AT-ed
Mdr:13:5 Mdr_13:5_1 Mdr_13:5_2 Mdr_13:5_3 Mdr_13:5_4 Mdr_13:5_5 Mdr_13:5_6 Mdr_13:5_7 Mdr_13:5_8 Mdr_13:5_9 Mdr_13:5_10 Mdr_13:5_11
Mdr:13:5 x x x x x x x x x x x
Mdr:13:6 ἀλλ’ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη, καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖν·
Mdr:13:6 But yet for this they are the less to be blamed: for they peradventure err, seeking God, and desirous to find him. (Wisdom 13:6 Brenton)
Mdr:13:6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. (Mdr 13:6 BT_4)
Mdr:13:6 ἀλλ’ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη, καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖν·
Mdr:13:6 ἀλλά ὅμως ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀλίγος -η -ον καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό τάχα (Adv. of ταχύς) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Mdr:13:6 Ale Podobnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Być może/możliwie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Bóg  By szukać I też, nawet, mianowicie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By znajdować
Mdr:13:6 a)ll’ o(/mOs e)pi\ tou/tois me/mPSis e)sti\n o)li/gE, kai\ ga\r au)toi\ ta/CHa planO=ntai Teo\n DZEtou=ntes kai\ Te/lontes eu(rei=n·
Mdr:13:6 all’ homOs epi tutois memPSis estin oligE, kai gar autoi taCHa planOntai Teon DZEtuntes kai Telontes heurein·
Mdr:13:6 C C P RD_DPN N3I_NSF V9_PAI3S A1_NSF C x RD_NPM D V3_PMI3P N2_ASM V2_PAPNPM C V1_PAPNPM VB_AAN
Mdr:13:6 but likewise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to be little [see oligarchy] and also, even, namely for since, as he/she/it/same perhaps/possibly to wander/cause to stray [see planet] god [see theology] to seek and also, even, namely to want want, wish, desire to find
Mdr:13:6 but likewise upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat)   he/she/it-is little (nom|voc) and for they/same (nom) perhaps/possibly they-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, they-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY god (acc) while SEEK-ing (nom|voc) and while WANT-ing (nom|voc) to-FIND
Mdr:13:6 Mdr_13:6_1 Mdr_13:6_2 Mdr_13:6_3 Mdr_13:6_4 Mdr_13:6_5 Mdr_13:6_6 Mdr_13:6_7 Mdr_13:6_8 Mdr_13:6_9 Mdr_13:6_10 Mdr_13:6_11 Mdr_13:6_12 Mdr_13:6_13 Mdr_13:6_14 Mdr_13:6_15 Mdr_13:6_16 Mdr_13:6_17
Mdr:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:7 ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα.
Mdr:13:7 For being conversant in his works they search him diligently, and believe their sight: because the things are beautiful that are seen. (Wisdom 13:7 Brenton)
Mdr:13:7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. (Mdr 13:7 BT_4)
Mdr:13:7 ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα.
Mdr:13:7 ἐν γάρ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)   καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Mdr:13:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Praca On/ona/to/to samo By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By widzieć
Mdr:13:7 e)n ga\r toi=s e)/rgois au)tou= a)nastrefo/menoi diereunO=sin kai\ pei/Tontai tE=| o)/PSei, o(/ti kala\ ta\ blepo/mena.
Mdr:13:7 en gar tois ergois autu anastrefomenoi diereunOsin kai peiTontai tE oPSei, hoti kala ta blepomena.
Mdr:13:7 P x RA_DPN N2N_DPN RD_GSM V1_PMPNPM V3_PAI3P C V1_PMI3P RA_DSF N3I_DSF C A1_APN RA_APN V1_PMPAPN
Mdr:13:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the work he/she/it/same to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, ć and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the to see
Mdr:13:7 in/among/by (+dat) for the (dat) works (dat) him/it/same (gen) while being-UPSET-ed (nom|voc)   and they-are-being-PERSUADE/CONVINCE-ed the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) because/that right ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-SEE-ed (nom|acc|voc)
Mdr:13:7 Mdr_13:7_1 Mdr_13:7_2 Mdr_13:7_3 Mdr_13:7_4 Mdr_13:7_5 Mdr_13:7_6 Mdr_13:7_7 Mdr_13:7_8 Mdr_13:7_9 Mdr_13:7_10 Mdr_13:7_11 Mdr_13:7_12 Mdr_13:7_13 Mdr_13:7_14 Mdr_13:7_15
Mdr:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:8 πάλιν δ’ οὐδ’ αὐτοὶ συγγνωστοί·
Mdr:13:8 Howbeit neither are they to be pardoned. (Wisdom 13:8 Brenton)
Mdr:13:8 Ale i oni nie są bez winy: (Mdr 13:8 BT_4)
Mdr:13:8 πάλιν δ’ οὐδ’ αὐτοὶ συγγνωστοί·
Mdr:13:8 πάλιν δέ οὐδέ (οὐ δέ) αὐτός αὐτή αὐτό  
Mdr:13:8 Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj zaś ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) On/ona/to/to samo
Mdr:13:8 pa/lin d’ ou)d’ au)toi\ suggnOstoi/·
Mdr:13:8 palin d’ ud’ autoi syngnOstoi·
Mdr:13:8 D x C RD_NPM A1B_NPM
Mdr:13:8 again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) he/she/it/same ć
Mdr:13:8 again Yet neither/nor they/same (nom)  
Mdr:13:8 Mdr_13:8_1 Mdr_13:8_2 Mdr_13:8_3 Mdr_13:8_4 Mdr_13:8_5
Mdr:13:8 x x x x x
Mdr:13:9 εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα, τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρον;
Mdr:13:9 For if they were able to know so much, that they could aim at the world; how did they not sooner find out the Lord thereof? (Wisdom 13:9 Brenton)
Mdr:13:9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? (Mdr 13:9 BT_4)
Mdr:13:9 εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα, τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρον;
Mdr:13:9 εἰ γάρ τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἵνα δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο δεσπότης, -ου, ὁ πῶς[1] τάχιον/θᾶττον (Comp. Adv. of ταχύς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Mdr:13:9 Jeżeli Dla odtąd, jak Taki jak By mieć siła By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z żeby / ażeby / bo By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Despota Jak quicklier ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Mdr:13:9 ei) ga\r tosou=ton i)/sCHusan ei)de/nai i(/na du/nOntai stoCHa/sasTai to\n ai)O=na, to\n tou/tOn despo/tEn pO=s ta/CHion ou)CH eu(=ron;
Mdr:13:9 ei gar tosuton isCHysan eidenai hina dynOntai stoCHasasTai ton aiOna, ton tutOn despotEn pOs taCHion uCH heuron;
Mdr:13:9 C x A1_ASN VA_AAPASN VX_XAN C V6_PMS3P VA_AMN RA_ASM N3W_ASM RA_ASM RD_GPN N1M_ASM D D D VB_AAI3P
Mdr:13:9 if for since, as such as to have strength to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able ć the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] despot how quicklier οὐχ before rough breathing to find
Mdr:13:9 if for such as (acc, nom|acc) they-HAVE-ed-STRENGTH, upon HAVE-ing-STRENGTH (nom|acc|voc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed so that / in order to /because they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed   the (acc) eon (acc) the (acc) these (gen) despot (acc) how quicklier not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Mdr:13:9 Mdr_13:9_1 Mdr_13:9_2 Mdr_13:9_3 Mdr_13:9_4 Mdr_13:9_5 Mdr_13:9_6 Mdr_13:9_7 Mdr_13:9_8 Mdr_13:9_9 Mdr_13:9_10 Mdr_13:9_11 Mdr_13:9_12 Mdr_13:9_13 Mdr_13:9_14 Mdr_13:9_15 Mdr_13:9_16 Mdr_13:9_17
Mdr:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:10 Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας.
Mdr:13:10 But miserable are they, and in dead things is their hope, who call them gods, which are the works of men's hands, gold and silver, to shew art in, and resemblances of beasts, or a stone good for nothing, the work of an ancient hand. (Wisdom 13:10 Brenton)
Mdr:13:10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto i srebro - dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. (Mdr 13:10 BT_4)
Mdr:13:10 Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας.
Mdr:13:10 ταλαίπωρος -ον; ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) δέ καί ἐν νεκρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἄνθρωπος, -ου, ὁ χρυσός, -οῦ, ὁ καί ἄργυρος, -ου, ὁ τέχνη, -ης, ἡ   καί   ζῷον, -ου, τό ἤ[1] λίθος, -ου, ὁ ἄ·χρηστος -ον χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔργον, -ου, τό ἀρχαῖος -αία -ον
Mdr:13:10 Marny; by cierpieć zaś I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Martwo {Całkowicie} Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By nazywać rozmowę Bóg  Praca Ręka; gorzej Ludzki Złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny Handel (zręczność) I też, nawet, mianowicie Życie bycia Albo Kamień Bezużyteczny Ręka Praca Starożytny
Mdr:13:10 *talai/pOroi de\ kai\ e)n nekroi=s ai( e)lpi/des au)tO=n, oi(/tines e)ka/lesan Teou\s e)/rga CHeirO=n a)nTrO/pOn, CHruso\n kai\ a)/rguron te/CHnEs e)mmele/tEma kai\ a)peika/smata DZO/|On E)\ li/Ton a)/CHrEston CHeiro\s e)/rgon a)rCHai/as.
Mdr:13:10 talaipOroi de kai en nekrois hai elpides autOn, hoitines ekalesan Teus erga CHeirOn anTrOpOn, CHryson kai argyron teCHnEs emmeletEma kai apeikasmata DZOOn E liTon aCHrEston CHeiros ergon arCHaias.
Mdr:13:10 A1B_NPM x C P N2_DPM RA_NPF N3D_NPF RD_GPM RX_NPM VAI_AAI3P N2_APM N2N_APN N3_GPF N2_GPM N2_ASM C N2_ASM N1_GSF N3M_ASN C N3M_APN N2_GPN C N2_ASM A1B_ASM N3_GSF N2N_ASN A1A_GSF
Mdr:13:10 miserable; to suffer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dead the hope/expectation he/she/it/same who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to call call god [see theology] work hand; worse human gold and also, even, namely silver trade (craft) ć and also, even, namely ć living being or stone useless hand work ancient
Mdr:13:10 miserable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SUFFER-ing (opt) Yet and in/among/by (+dat) dead ([Adj] dat) the (nom) hope/expectations (nom|voc) them/same (gen) who-/whom-/whichever (nom) they-CALL-ed gods (acc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) humans (gen) gold (acc) and silver (acc) trade (gen)   and   living beings (gen) or stone (acc) useless ([Adj] acc, nom|acc|voc) hand (gen) work (nom|acc|voc) ancient ([Adj] acc, gen)
Mdr:13:10 Mdr_13:10_1 Mdr_13:10_2 Mdr_13:10_3 Mdr_13:10_4 Mdr_13:10_5 Mdr_13:10_6 Mdr_13:10_7 Mdr_13:10_8 Mdr_13:10_9 Mdr_13:10_10 Mdr_13:10_11 Mdr_13:10_12 Mdr_13:10_13 Mdr_13:10_14 Mdr_13:10_15 Mdr_13:10_16 Mdr_13:10_17 Mdr_13:10_18 Mdr_13:10_19 Mdr_13:10_20 Mdr_13:10_21 Mdr_13:10_22 Mdr_13:10_23 Mdr_13:10_24 Mdr_13:10_25 Mdr_13:10_26 Mdr_13:10_27 Mdr_13:10_28
Mdr:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:11 εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς,
Mdr:13:11 Now a carpenter that felleth timber, after he hath sawn down a tree meet for the purpose, and taken off all the bark skilfully round about, and hath wrought it handsomely, and made a vessel thereof fit for the service of man's life; (Wisdom 13:11 Brenton)
Mdr:13:11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. (Mdr 13:11 BT_4)
Mdr:13:11 εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς,
Mdr:13:11 εἰ δέ καί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   τέκτων, -ονος, ὁ       περι·ξύω [LXX] (-, -, περι+ξυ·σ-, -, -, -)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί     κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) χρήσιμος -η -ον σκεῦο·ς, -ους, τό εἰς[1]   ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Mdr:13:11 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Zdolny by być pomagany Naczynie Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Mdr:13:11 ei) de\ kai/ tis u(loto/mos te/ktOn eu)ki/nEton futo\n e)kpri/sas perie/Xusen eu)maTO=s pa/nta to\n floio\n au)tou= kai\ teCHnEsa/menos eu)prepO=s kateskeu/asen CHrE/simon skeu=os ei)s u(pEresi/an DZOE=s,
Mdr:13:11 ei de kai tis hylotomos tektOn eukinEton fyton ekprisas perieXysen eumaTOs panta ton floion autu kai teCHnEsamenos euprepOs kateskeuasen CHrEsimon skeuos eis hypEresian DZOEs,
Mdr:13:11 C x D RI_NSM A1B_NSM N3N_NSM A1B_ASN N2N_ASN VA_AAPNSM VAI_AAI3S D A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VA_AMPNSM D VAI_AAI3S A1_ASN N3E_ASN P N1A_ASF N1_GSF
Mdr:13:11 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely some/any ć mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] ć ć ć to ??? ć every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely ć ć to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare able to be availed vessel into (+acc) ć life being, living, spirit; alive
Mdr:13:11 if Yet and some/any (nom)   mason (nom)       he/she/it-???-ed   all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc)   him/it/same (gen) and     he/she/it-MAKE READY-ed able to be availed ([Adj] acc, nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) into (+acc)   life (gen); alive ([Adj] gen)
Mdr:13:11 Mdr_13:11_1 Mdr_13:11_2 Mdr_13:11_3 Mdr_13:11_4 Mdr_13:11_5 Mdr_13:11_6 Mdr_13:11_7 Mdr_13:11_8 Mdr_13:11_9 Mdr_13:11_10 Mdr_13:11_11 Mdr_13:11_12 Mdr_13:11_13 Mdr_13:11_14 Mdr_13:11_15 Mdr_13:11_16 Mdr_13:11_17 Mdr_13:11_18 Mdr_13:11_19 Mdr_13:11_20 Mdr_13:11_21 Mdr_13:11_22 Mdr_13:11_23 Mdr_13:11_24
Mdr:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:12 τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη,
Mdr:13:12 And after spending the refuse of his work to dress his meat, hath filled himself; (Wisdom 13:12 Brenton)
Mdr:13:12 A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. (Mdr 13:12 BT_4)
Mdr:13:12 τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη,
Mdr:13:12 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ εἰς[1] ἑτοιμασία, -ας, ἡ τροφή, -ῆς, ἡ ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Mdr:13:12 zaś Biznesowe/gonitwy Do (+przyspieszenie) Gotowość Żywność By zużywać się By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Mdr:13:12 ta\ de\ a)poblE/mata tE=s e)rgasi/as ei)s e(toimasi/an trofE=s a)nalO/sas e)neplE/sTE,
Mdr:13:12 ta de apoblEmata tEs ergasias eis hetoimasian trofEs analOsas eneplEsTE,
Mdr:13:12 RA_APN x N3M_APN RA_GSF N1A_GSF P N1A_ASF N1_GSF VA_AAPNSM VSI_API3S
Mdr:13:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the business/pursuits into (+acc) readiness food to consume to satisfy fill up
Mdr:13:12 the (nom|acc) Yet   the (gen) business/pursuits (gen) into (+acc) readiness (acc) food (gen) upon CONSUME-ing (nom|voc) he/she/it-was-SATISFY-ed
Mdr:13:12 Mdr_13:12_1 Mdr_13:12_2 Mdr_13:12_3 Mdr_13:12_4 Mdr_13:12_5 Mdr_13:12_6 Mdr_13:12_7 Mdr_13:12_8 Mdr_13:12_9 Mdr_13:12_10
Mdr:13:12 x x x x x x x x x x
Mdr:13:13 τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον, ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκός, λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπου
Mdr:13:13 And taking the very refuse among those which served to no use, being a crooked piece of wood, and full of knots, hath carved it diligently, when he had nothing else to do, and formed it by the skill of his understanding, and fashioned it to the image of a man; (Wisdom 13:13 Brenton)
Mdr:13:13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, i przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka (Mdr 13:13 BT_4)
Mdr:13:13 τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον, ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκός, λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπου
Mdr:13:13 ὁ ἡ τό δέ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εὔ·χρηστος -ον ξύλον, -ου, τό σκολιός -ά -όν καί ὄζω (οζ-, -, οζε·σ-, -, -, -) συμ·φύω (-, -, -, συν+πεφυ·κ-, -, συν+φυ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἐν ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί   σύν·εσις, -εως, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mdr:13:13 zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) (Bardzo) użyteczny Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty I też, nawet, mianowicie By pachnieć By stawać się razem By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Opieka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Ikona Ludzki
Mdr:13:13 to\ de\ e)X au)tO=n a)po/blEma ei)s ou)Te\n eu)/CHrEston, Xu/lon skolio\n kai\ o)/DZois sumpefuko/s, labO\n e)/gluPSen e)n e)pimelei/a| a)rgi/as au)tou= kai\ e)mpeiri/a| sune/seOs e)tu/pOsen au)to/, a)pei/kasen au)to\ ei)ko/ni a)nTrO/pou
Mdr:13:13 to de eX autOn apoblEma eis uTen euCHrEston, Xylon skolion kai oDZois sympefykos, labOn eglyPSen en epimeleia argias autu kai empeiria syneseOs etypOsen auto, apeikasen auto eikoni anTrOpu
Mdr:13:13 RA_ASN x P RD_GPN N3M_ASN P A3_ASN A1B_ASN N2N_ASN A1A_ASN C N2_DPM VX_XAPNSM VB_AAPNSM VAI_AAI3S P N1A_DSF N1A_GSF RD_GSM C N1A_DSF N3I_GSF VAI_AAI3S RD_ASN VA_AAI3S RD_ASN N3N_DSF N2_GSM
Mdr:13:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ć into (+acc) not one (nothing, no one) (very) useful tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous and also, even, namely to smell to grow together to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among care ć he/she/it/same and also, even, namely ć insight/discernment ć he/she/it/same ć he/she/it/same icon human
Mdr:13:13 the (nom|acc) Yet out of (+gen) them/same (gen)   into (+acc) not one (nom|acc) (very) useful ([Adj] acc, nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) crooked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-happen-to-be-SMELL-ing (opt) having GROW-ed-TOGETHER (nom|acc|voc, voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom)   in/among/by (+dat) care (dat)   him/it/same (gen) and   insight/discernment (gen)   it/same (nom|acc)   it/same (nom|acc) icon (dat) human (gen)
Mdr:13:13 Mdr_13:13_1 Mdr_13:13_2 Mdr_13:13_3 Mdr_13:13_4 Mdr_13:13_5 Mdr_13:13_6 Mdr_13:13_7 Mdr_13:13_8 Mdr_13:13_9 Mdr_13:13_10 Mdr_13:13_11 Mdr_13:13_12 Mdr_13:13_13 Mdr_13:13_14 Mdr_13:13_15 Mdr_13:13_16 Mdr_13:13_17 Mdr_13:13_18 Mdr_13:13_19 Mdr_13:13_20 Mdr_13:13_21 Mdr_13:13_22 Mdr_13:13_23 Mdr_13:13_24 Mdr_13:13_25 Mdr_13:13_26 Mdr_13:13_27 Mdr_13:13_28
Mdr:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:14 ἢ ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας
Mdr:13:14 Or made it like some vile beast, laying it over with vermilion, and with paint colouring it red, and covering every spot therein; (Wisdom 13:14 Brenton)
Mdr:13:14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę. (Mdr 13:14 BT_4)
Mdr:13:14 ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας
Mdr:13:14 ἤ[1] ζῷον, -ου, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·χρίω [LXX] (-, -, κατα+χρι·σ-, -, -, -)   καί       αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κατα·χρίω [LXX] (-, -, κατα+χρι·σ-, -, -, -)
Mdr:13:14 Albo Życie bycia Jakiś/jakikolwiek By porównywać On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do ???
Mdr:13:14 E)\ DZO/|O| tini\ eu)telei= O(moi/Osen au)to\ kataCHri/sas mi/ltO| kai\ fu/kei e)ruTE/nas CHro/an au)tou= kai\ pa=san kEli=da tE\n e)n au)tO=| kataCHri/sas
Mdr:13:14 E DZOO tini eutelei hOmoiOsen auto kataCHrisas miltO kai fykei eryTEnas CHroan autu kai pasan kElida tEn en autO kataCHrisas
Mdr:13:14 C N2_DSN RI_DSN A3H_DSN VAI_AAI3S RD_ASN VA_AAPNSM N2_DSF C N3E_DSN VA_AAPNSM N1A_ASF RD_GSN C A1S_ASF N3D_ASF RA_ASF P RD_DSN VA_AAPNSM
Mdr:13:14 or living being some/any ć to liken he/she/it/same to ??? ć and also, even, namely ć ć ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to ???
Mdr:13:14 or living being (dat) some/any (dat)   he/she/it-LIKEN-ed it/same (nom|acc) upon ???-ing (nom|voc)   and       him/it/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   the (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) upon ???-ing (nom|voc)
Mdr:13:14 Mdr_13:14_1 Mdr_13:14_2 Mdr_13:14_3 Mdr_13:14_4 Mdr_13:14_5 Mdr_13:14_6 Mdr_13:14_7 Mdr_13:14_8 Mdr_13:14_9 Mdr_13:14_10 Mdr_13:14_11 Mdr_13:14_12 Mdr_13:14_13 Mdr_13:14_14 Mdr_13:14_15 Mdr_13:14_16 Mdr_13:14_17 Mdr_13:14_18 Mdr_13:14_19 Mdr_13:14_20
Mdr:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:15 καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ.
Mdr:13:15 And when he had made a convenient room for it, set it in a wall, and made it fast with iron: (Wisdom 13:15 Brenton)
Mdr:13:15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne: na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem. (Mdr 13:15 BT_4)
Mdr:13:15 καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ.
Mdr:13:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ἄξιος -ία -ον οἴκημα[τ], -ατος, τό ἐν τοῖχος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀσφαλίζω (-, -, ασφαλι·σ-, -, -, ασφαλισ·θ-) σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
Mdr:13:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do ??? Żelazny; żelazny
Mdr:13:15 kai\ poiE/sas au)tO=| au)tou= a)/Xion oi)/kEma e)n toi/CHO| e)/TEken au)to\ a)sfalisa/menos sidE/rO|.
Mdr:13:15 kai poiEsas autO autu aXion oikEma en toiCHO eTEken auto asfalisamenos sidErO.
Mdr:13:15 C VA_AAPNSM RD_DSN RD_GSN A1A_ASN N3M_ASN P N2_DSM VAI_AAI3S RD_ASN VA_AMPNSM N2_DSM
Mdr:13:15 and also, even, namely to do/make he/she/it/same he/she/it/same eligible worthwhile; valuable room in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wall to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same to ??? iron; iron
Mdr:13:15 and upon DO/MAKE-ing (nom|voc) him/it/same (dat) him/it/same (gen) eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) room (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) wall (dat) he/she/it-PLACE-ed it/same (nom|acc) upon being-???-ed (nom) iron (dat); iron ([Adj] dat)
Mdr:13:15 Mdr_13:15_1 Mdr_13:15_2 Mdr_13:15_3 Mdr_13:15_4 Mdr_13:15_5 Mdr_13:15_6 Mdr_13:15_7 Mdr_13:15_8 Mdr_13:15_9 Mdr_13:15_10 Mdr_13:15_11 Mdr_13:15_12
Mdr:13:15 x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:16 ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ, προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι· καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείας.
Mdr:13:16 For he provided for it that it might not fall, knowing that it was unable to help itself; for it is an image, and hath need of help: (Wisdom 13:16 Brenton)
Mdr:13:16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. (Mdr 13:16 BT_4)
Mdr:13:16 ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ, προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι· καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείας.
Mdr:13:16 ἵνα μέν οὖν μή κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -) προ·νοέω (προ+νο(ε)-, -, προ+νοη·σ-, -, -, προ+νοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰκών, -όνος, ἡ καί χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) βοήθεια, -ας, ἡ
Mdr:13:16 żeby / ażeby / bo Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Nie Do ??? By kierować się {By robić dla} do dodatków {przydziałów} On/ona/to/to samo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Do ??? Samo /nasz /twój /siebie By pomagać I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By być Ikona I też, nawet, mianowicie Potrzebuje By mieć Pomagaj
Mdr:13:16 i(/na me\n ou)=n mE\ katape/sE|, proeno/Esen au)tou= ei)dO\s o(/ti a)dunatei= e(autO=| boETE=sai· kai\ ga/r e)stin ei)kO\n kai\ CHrei/an e)/CHei boETei/as.
Mdr:13:16 hina men un mE katapesE, proenoEsen autu eidOs hoti adynatei heautO boETEsai· kai gar estin eikOn kai CHreian eCHei boETeias.
Mdr:13:16 C x x D VA_AAS3S VAI_AAI3S RD_GSN VX_XAPNSM C V2_PAI3S RD_DSN VA_AAN C x V9_PAI3S V1_PAPNSM C N1A_ASF V1_PAI3S N1A_GSF
Mdr:13:16 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell indeed (yet, certainly, surely) therefore/then not to ??? to make allowances for he/she/it/same to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to ??? self /our-/your-/themselves to help and also, even, namely for since, as to be icon and also, even, namely need to have help
Mdr:13:16 so that / in order to /because indeed therefore/then not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed he/she/it-MAKE-ed-ALLOWANCES-FOR him/it/same (gen) having PERCEIVE-ed (nom) because/that he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! self (dat) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) and for he/she/it-is icon (nom|voc) and need (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) help (gen), helps (acc)
Mdr:13:16 Mdr_13:16_1 Mdr_13:16_2 Mdr_13:16_3 Mdr_13:16_4 Mdr_13:16_5 Mdr_13:16_6 Mdr_13:16_7 Mdr_13:16_8 Mdr_13:16_9 Mdr_13:16_10 Mdr_13:16_11 Mdr_13:16_12 Mdr_13:16_13 Mdr_13:16_14 Mdr_13:16_15 Mdr_13:16_16 Mdr_13:16_17 Mdr_13:16_18 Mdr_13:16_19 Mdr_13:16_20
Mdr:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:17 περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖται,
Mdr:13:17 Then maketh he prayer for his goods, for his wife and children, and is not ashamed to speak to that which hath no life. (Wisdom 13:17 Brenton)
Mdr:13:17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci - nie wstydzi się mówić do bezdusznego. I bezsilnego prosi o zdrowie, (Mdr 13:17 BT_4)
Mdr:13:17 περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖται,
Mdr:13:17 περί δέ κτῆμα[τ], -ατος, τό καί γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·ψυχος -ον προσ·λαλέω (προσ+λαλ(ε)-, προσ+λαλη·σ-, προσ+λαλη·σ-, -, -, -) καί περί μέν   ὁ ἡ τό ἀ·σθενής -ές ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Mdr:13:17 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') I też, nawet, mianowicie Poślubiające celebrowanie; by brać ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko By modlić się się ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać Martwy By adresować I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Słaby By odwiedzać
Mdr:13:17 peri\ de\ ktEma/tOn kai\ ga/mOn au)tou= kai\ te/knOn proseuCHo/menos ou)k ai)sCHu/netai tO=| a)PSu/CHO| proslalO=n kai\ peri\ me\n u(giei/as to\ a)sTene\s e)pikalei=tai,
Mdr:13:17 peri de ktEmatOn kai gamOn autu kai teknOn proseuCHomenos uk aisCHynetai tO aPSyCHO proslalOn kai peri men hygieias to asTenes epikaleitai,
Mdr:13:17 P x N3M_GPN C N2_GPM RD_GSM C N2N_GPN V1_PMPNSM D V1_PMI3S RA_DSN A1B_DSN V2_PAPNSM C P x N1A_GSF RA_ASN A3H_ASN V2_PMI3S
Mdr:13:17 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) and also, even, namely wedding celebration; to marry he/she/it/same and also, even, namely child to pray οὐχ before rough breathing to put to shame the inanimate to address and also, even, namely about (+acc,+gen) indeed (yet, certainly, surely) ć the weak to call upon
Mdr:13:17 about (+acc,+gen) Yet temporalities (gen) and wedding celebrations (gen); while MARRY-ing (nom) him/it/same (gen) and children (gen) while being-PRAY-ed (nom) not he/she/it-is-being-PUT-ed-TO-SHAME the (dat) inanimate ([Adj] dat) while ADDRESS-ing (nom) and about (+acc,+gen) indeed   the (nom|acc) weak ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-is-being-CALL-ed-UPON
Mdr:13:17 Mdr_13:17_1 Mdr_13:17_2 Mdr_13:17_3 Mdr_13:17_4 Mdr_13:17_5 Mdr_13:17_6 Mdr_13:17_7 Mdr_13:17_8 Mdr_13:17_9 Mdr_13:17_10 Mdr_13:17_11 Mdr_13:17_12 Mdr_13:17_13 Mdr_13:17_14 Mdr_13:17_15 Mdr_13:17_16 Mdr_13:17_17 Mdr_13:17_18 Mdr_13:17_19 Mdr_13:17_20 Mdr_13:17_21
Mdr:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:18 περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ, περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει, περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον,
Mdr:13:18 For health he calleth upon that which is weak: for life prayeth to that which is dead; for aid humbly beseecheth that which hath least means to help: and for a good journey he asketh of that which cannot set a foot forward: (Wisdom 13:18 Brenton)
Mdr:13:18 do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą. (Mdr 13:18 BT_4)
Mdr:13:18 περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ, περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει, περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον,
Mdr:13:18 περί δέ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) περί δέ ἐπι·κουρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·πειρό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἄ·πειρος[1])   περί δέ ὁδοι·πορία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Mdr:13:18 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Martwo {Całkowicie} Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Pomagaj Najmniej doświadczony Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Podróż µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Stopa By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Do zdolnego
Mdr:13:18 peri\ de\ DZOE=s to\ nekro\n a)Xioi=, peri\ de\ e)pikouri/as to\ a)peiro/taton i(keteu/ei, peri\ de\ o(doipori/as to\ mEde\ ba/sei CHrE=sTai duna/menon,
Mdr:13:18 peri de DZOEs to nekron aXioi, peri de epikurias to apeirotaton hiketeuei, peri de hodoiporias to mEde basei CHrEsTai dynamenon,
Mdr:13:18 P x N1_GSF RA_ASN A1A_ASN V4_PAI3S P x N1A_GSF RA_ASN A1B_ASNS V1_PAI3S P x N1A_GSF RA_ASN C N3I_DSF V3_PMN V6_PMPASN
Mdr:13:18 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life being, living, spirit; alive the dead eligible worthwhile; valuable; to deem worthy about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] help the least experienced ć about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] journey the μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] foot to use/treat (profit, advise) to able
Mdr:13:18 about (+acc,+gen) Yet life (gen); alive ([Adj] gen) the (nom|acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) eligible ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY (classical), he/she/it-should-be-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-should-be-being-DEEM-ed-WORTHY, he/she/it-happens-to-be-DEEM-ing-WORTHY (opt) about (+acc,+gen) Yet help (gen), helps (acc) the (nom|acc) least experienced ([Adj] acc, nom|acc|voc)   about (+acc,+gen) Yet journey (gen), journeys (acc) the (nom|acc) neither/nor; Mede (voc) foot (dat) to-be-being-USE/TREAT-ed while being-ABLE-ed (acc, nom|acc|voc)
Mdr:13:18 Mdr_13:18_1 Mdr_13:18_2 Mdr_13:18_3 Mdr_13:18_4 Mdr_13:18_5 Mdr_13:18_6 Mdr_13:18_7 Mdr_13:18_8 Mdr_13:18_9 Mdr_13:18_10 Mdr_13:18_11 Mdr_13:18_12 Mdr_13:18_13 Mdr_13:18_14 Mdr_13:18_15 Mdr_13:18_16 Mdr_13:18_17 Mdr_13:18_18 Mdr_13:18_19 Mdr_13:18_20
Mdr:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:13:19 περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται.
Mdr:13:19 And for gaining and getting, and for good success of his hands, asketh ability to do of him, that is most unable to do any thing. (Wisdom 13:19 Brenton)
Mdr:13:19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. (Mdr 13:19 BT_4)
Mdr:13:19 περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται.
Mdr:13:19 περί δέ πορισμός, -οῦ, ὁ καί ἐργασία, -ας, ἡ καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)
Mdr:13:19 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Znaczy {Ma na myśli} zysku I też, nawet, mianowicie Biznesowe/gonitwy I też, nawet, mianowicie Ręka; gorzej Ręka By prosić {By pytać}
Mdr:13:19 peri\ de\ porismou= kai\ e)rgasi/as kai\ CHeirO=n e)pituCHi/as to\ a)drane/staton tai=s CHersi\n eu)dra/neian ai)tei=tai.
Mdr:13:19 peri de porismu kai ergasias kai CHeirOn epityCHias to adranestaton tais CHersin eudraneian aiteitai.
Mdr:13:19 P x N2_GSM C N1A_GSF C N3_GPF N1A_GSF RA_ASN A3H_ASNS RA_DPF N3_DPF N1A_ASF V2_PMI3S
Mdr:13:19 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] means of gain and also, even, namely business/pursuits and also, even, namely hand; worse ć the ć the hand ć to ask
Mdr:13:19 about (+acc,+gen) Yet means of gain (gen) and business/pursuits (gen) and hands (gen); worse ([Adj] nom)   the (nom|acc)   the (dat) hands (dat)   he/she/it-is-being-ASK-ed
Mdr:13:19 Mdr_13:19_1 Mdr_13:19_2 Mdr_13:19_3 Mdr_13:19_4 Mdr_13:19_5 Mdr_13:19_6 Mdr_13:19_7 Mdr_13:19_8 Mdr_13:19_9 Mdr_13:19_10 Mdr_13:19_11 Mdr_13:19_12 Mdr_13:19_13 Mdr_13:19_14
Mdr:13:19 x x x x x x x x x x x x x x