Mdr:12:1 τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσιν.
Mdr:12:1 For thine incorruptible Spirit is in all things. (Wisdom 12:1 Brenton)
Mdr:12:1 Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. (Mdr 12:1 BT_4)
Mdr:12:1 τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσιν.
Mdr:12:1 ὁ ἡ τό γάρ ἄ·φθαρτος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Mdr:12:1 Dla odtąd, jak Nieśmiertelny nie ulegający zepsuciu, nieśmiertelny* Wyższy Koine Ty; twój/twój(sg) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Mdr:12:1 to\ ga\r a)/fTarto/n sou pneu=ma/ e)stin e)n pa=sin.
Mdr:12:1 to gar afTarton su pneuma estin en pasin.
Mdr:12:1 RA_NSN x A1B_NSN RP_GS N3M_NSN V9_PAI3S P A3_DPN
Mdr:12:1 the for since, as immortal incorruptible, immortal* Higher Koine you; your/yours(sg) spirit breath, spiritual utterance, wind to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of
Mdr:12:1 the (nom|acc) for immortal ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) spirit (nom|acc|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) all (dat)
Mdr:12:1 Mdr_12:1_1 Mdr_12:1_2 Mdr_12:1_3 Mdr_12:1_4 Mdr_12:1_5 Mdr_12:1_6 Mdr_12:1_7 Mdr_12:1_8
Mdr:12:1 x x x x x x x x
Mdr:12:2 Διὸ τοὺς παραπίπτοντας κατ’ ὀλίγον ἐλέγχεις καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνῄσκων νουθετεῖς, ἵνα ἀπαλλαγέντες τῆς κακίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ, κύριε.
Mdr:12:2 Therefore chastenest thou them by little and little that offend, and warnest them by putting them in remembrance wherein they have offended, that leaving their wickedness they may believe on thee, O Lord. (Wisdom 12:2 Brenton)
Mdr:12:2 Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. (Mdr 12:2 BT_4)
Mdr:12:2 Διὸ τοὺς παραπίπτοντας κατ’ ὀλίγον ἐλέγχεις καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνῄσκων νουθετεῖς, ἵνα ἀπαλλαγέντες τῆς κακίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ, κύριε.
Mdr:12:2 διό (δι’ ὅ) ὁ ἡ τό παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) κατά ὀλίγος -η -ον ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) καί ἐν ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὑπο·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (υπο+μιμνῃσκ-/υπο+μιμνησκ-, υπο+μνη·σ-, υπο+μνη·σ-, -, -, υπο+μνησ·θ-) νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) ἵνα ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Mdr:12:2 Z powodu którego Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By grzeszyć By przypominać Do ??? żeby / ażeby / bo By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Źle źle, złośliwość By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mdr:12:2 *dio\ tou\s parapi/ptontas kat’ o)li/gon e)le/gCHeis kai\ e)n oi(=s a(marta/nousin u(pomimnE/|skOn nouTetei=s, i(/na a)pallage/ntes tE=s kaki/as pisteu/sOsin e)pi\ se/, ku/rie.
Mdr:12:2 dio tus parapiptontas kat’ oligon elenCHeis kai en hois hamartanusin hypomimnEskOn nuTeteis, hina apallagentes tEs kakias pisteusOsin epi se, kyrie.
Mdr:12:2 C RA_APM V1_PAPAPM P A1_ASN V1_PAI2S C P RR_DPM V1_PAPDPM V1_PAPNSM V2_PAI2S C VD_APPNPM RA_GSF N1A_GSF VA_AAS3P P RP_AS N2_VSM
Mdr:12:2 because of which the to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing little [see oligarchy] to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to sin to remind to ??? so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. the evil evil, malice to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Mdr:12:2 because of which the (acc) while ???-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) little (acc, nom|acc|voc) you(sg)-are-REPROVE-ing and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-SIN-ing, while SIN-ing (dat) while REMIND-ing (nom) you(sg)-are-???-ing so that / in order to /because upon being-RELIEVE-ed (nom|voc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) they-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Mdr:12:2 Mdr_12:2_1 Mdr_12:2_2 Mdr_12:2_3 Mdr_12:2_4 Mdr_12:2_5 Mdr_12:2_6 Mdr_12:2_7 Mdr_12:2_8 Mdr_12:2_9 Mdr_12:2_10 Mdr_12:2_11 Mdr_12:2_12 Mdr_12:2_13 Mdr_12:2_14 Mdr_12:2_15 Mdr_12:2_16 Mdr_12:2_17 Mdr_12:2_18 Mdr_12:2_19 Mdr_12:2_20
Mdr:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:3 καὶ γὰρ τοὺς πάλαι οἰκήτορας τῆς ἁγίας σου γῆς
Mdr:12:3 For it was thy will to destroy by the hands of our fathers both those old inhabitants of thy holy land, (Wisdom 12:3 Brenton)
Mdr:12:3 Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi (Mdr 12:3 BT_4)
Mdr:12:3 καὶ γὰρ τοὺς πάλαι οἰκήτορας τῆς ἁγίας σου γῆς
Mdr:12:3 καί γάρ ὁ ἡ τό πάλαι; πάλη, -ης, ἡ οἰκήτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Mdr:12:3 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Dawniej; walcz Mieszkaniec Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Ziemi/ziemia
Mdr:12:3 kai\ ga\r tou\s pa/lai oi)kE/toras tE=s a(gi/as sou gE=s
Mdr:12:3 kai gar tus palai oikEtoras tEs hagias su gEs
Mdr:12:3 C x RA_APM D N3R_APM RA_GSF A1A_GSF RP_GS N1_GSF
Mdr:12:3 and also, even, namely for since, as the of old; struggle inhabitant the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) earth/land
Mdr:12:3 and for the (acc) of old; struggles (nom|voc) inhabitants (acc) the (gen) holy ([Adj] acc, gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) earth/land (gen)
Mdr:12:3 Mdr_12:3_1 Mdr_12:3_2 Mdr_12:3_3 Mdr_12:3_4 Mdr_12:3_5 Mdr_12:3_6 Mdr_12:3_7 Mdr_12:3_8 Mdr_12:3_9
Mdr:12:3 x x x x x x x x x
Mdr:12:4 μισήσας ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν, ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰς ἀνοσίους
Mdr:12:4 Whom thou hatedst for doing most odious works of witchcrafts, and wicked sacrifices; (Wisdom 12:4 Brenton)
Mdr:12:4 znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe: czarnoksięstwa, niecne obrzędy, (Mdr 12:4 BT_4)
Mdr:12:4 μισήσας ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν, ἔργα φαρμακειῶν καὶ τελετὰς ἀνοσίους
Mdr:12:4 μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἔχθιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐχθρός) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἔργον, -ου, τό φαρμακεία, -ας, ἡ καί   ἀν·όσιος (-α) -ον
Mdr:12:4 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najbardziej wrogi By działać Praca Dawki używanie [zobacz aptekę] I też, nawet, mianowicie Bezbożny
Mdr:12:4 misE/sas e)pi\ tO=| e)/CHTista pra/ssein, e)/rga farmakeiO=n kai\ teleta\s a)nosi/ous
Mdr:12:4 misEsas epi tO eCHTista prassein, erga farmakeiOn kai teletas anosius
Mdr:12:4 VA_AAPNSM P RA_DSN A1_APNS V1_PAN N2N_APN N1A_GPF C N1_APF A1B_APF
Mdr:12:4 to destest dislike, detest, hate, abominate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the most hostile to act work potion usage [see pharmacy] and also, even, namely ć unholy
Mdr:12:4 upon DESTEST-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) most hostile ([Adj] nom|acc|voc) to-be-ACT-ing works (nom|acc|voc) potion usages (gen) and   unholy ([Adj] acc)
Mdr:12:4 Mdr_12:4_1 Mdr_12:4_2 Mdr_12:4_3 Mdr_12:4_4 Mdr_12:4_5 Mdr_12:4_6 Mdr_12:4_7 Mdr_12:4_8 Mdr_12:4_9 Mdr_12:4_10
Mdr:12:4 x x x x x x x x x x
Mdr:12:5 τέκνων τε φονὰς ἀνελεήμονας καὶ σπλαγχνοφάγον ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματος, ἐκ μέσου μύστας θιάσου
Mdr:12:5 And also those merciless murderers of children, and devourers of man's flesh, and the feasts of blood, (Wisdom 12:5 Brenton)
Mdr:12:5 bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze - z ludzkich ciał i krwi - biesiady wtajemniczonych spośród bractwa, (Mdr 12:5 BT_4)
Mdr:12:5 τέκνων τε φονὰς ἀνελεήμονας καὶ σπλαγχνοφάγον ἀνθρωπίνων σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματος, ἐκ μέσου μύστας θιάσου
Mdr:12:5 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα τέ φονή, -ῆς, ἡ [LXX] ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί   ἀνθρώπινος -η -ον σάρξ, -αρκός, ἡ   καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)    
Mdr:12:5 Dziecko I [umieszczona z tyłu współrzędna] Masakra Bezlitosny I też, nawet, mianowicie Ludzki Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Krew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony
Mdr:12:5 te/knOn te fona\s a)neleE/monas kai\ splagCHnofa/gon a)nTrOpi/nOn sarkO=n Toi=nan kai\ ai(/matos, e)k me/sou mu/stas Tia/sou
Mdr:12:5 teknOn te fonas aneleEmonas kai splanCHnofagon anTrOpinOn sarkOn Toinan kai haimatos, ek mesu mystas Tiasu
Mdr:12:5 N2N_GPN x N3V_APM A3_APM C A1B_ASN A1_GPF N3K_GPF N1A_ASF C N3M_GSN P A1_GSN N1M_APM N2_GSM
Mdr:12:5 child and [postpositive coordinate] massacre unmerciful and also, even, namely ć human flesh ć and also, even, namely blood out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done ć ć
Mdr:12:5 children (gen) and [postpositive coordinate] massacres (acc) unmerciful ([Adj] acc) and   human ([Adj] gen) flesh (gen)   and blood (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE!    
Mdr:12:5 Mdr_12:5_1 Mdr_12:5_2 Mdr_12:5_3 Mdr_12:5_4 Mdr_12:5_5 Mdr_12:5_6 Mdr_12:5_7 Mdr_12:5_8 Mdr_12:5_9 Mdr_12:5_10 Mdr_12:5_11 Mdr_12:5_12 Mdr_12:5_13 Mdr_12:5_14 Mdr_12:5_15
Mdr:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:6 καὶ αὐθέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηθήτων, ἐβουλήθης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν,
Mdr:12:6 With their priests out of the midst of their idolatrous crew, and the parents, that killed with their own hands souls destitute of help: (Wisdom 12:6 Brenton)
Mdr:12:6 i rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, (Mdr 12:6 BT_4)
Mdr:12:6 καὶ αὐθέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηθήτων, ἐβουλήθης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν,
Mdr:12:6 καί   γονεύς, -έως, ὁ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)   βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:12:6 I też, nawet, mianowicie Rodzic Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By planować/decyduj się/zamierzaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka; gorzej Ojciec Ja
Mdr:12:6 kai\ au)Te/ntas gonei=s PSuCHO=n a)boETE/tOn, e)boulE/TEs a)pole/sai dia\ CHeirO=n pate/rOn E(mO=n,
Mdr:12:6 kai auTentas goneis PSyCHOn aboETEtOn, ebulETEs apolesai dia CHeirOn paterOn hEmOn,
Mdr:12:6 C N1M_APM N3V_NPM N1_GPF A1B_GPF VCI_API2S VA_AAN P N3_GPF N3_GPM RP_GP
Mdr:12:6 and also, even, namely ć parent cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool ć to plan/determine/intend to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand; worse father I
Mdr:12:6 and   parents (acc, nom|voc) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom)   you(sg)-were-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) because of (+acc), through (+gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) fathers (gen) us (gen)
Mdr:12:6 Mdr_12:6_1 Mdr_12:6_2 Mdr_12:6_3 Mdr_12:6_4 Mdr_12:6_5 Mdr_12:6_6 Mdr_12:6_7 Mdr_12:6_8 Mdr_12:6_9 Mdr_12:6_10 Mdr_12:6_11
Mdr:12:6 x x x x x x x x x x x
Mdr:12:7 ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται θεοῦ παίδων ἡ παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ.
Mdr:12:7 That the land, which thou esteemedst above all other, might receive a worthy colony of God's children. (Wisdom 12:7 Brenton)
Mdr:12:7 by godnych otrzymała osadników - dzieci Boże - ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza. (Mdr 12:7 BT_4)
Mdr:12:7 ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται θεοῦ παίδων παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ.
Mdr:12:7 ἵνα ἄξιος -ία -ον   δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τιμιώ·τατος -η -ον (Superl. of τίμιος) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Mdr:12:7 żeby / ażeby / bo Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By przyjmować Bóg  Dziecka/służący fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Najbardziej cenny Ziemi/ziemia
Mdr:12:7 i(/na a)Xi/an a)poiki/an de/XEtai Teou= pai/dOn E( para\ soi\ pasO=n timiOta/tE gE=.
Mdr:12:7 hina aXian apoikian deXEtai Teu paidOn hE para soi pasOn timiOtatE gE.
Mdr:12:7 C A1A_ASF N1A_ASF VA_AMS3S N2_GSM N3D_GPM RA_NSF P RP_DS A1S_GPF A1A_NSFS N1_NSF
Mdr:12:7 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell eligible worthwhile; valuable ć to receive god [see theology] child/servant the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of most precious earth/land
Mdr:12:7 so that / in order to /because eligible ([Adj] acc)   he/she/it-should-be-RECEIVE-ed god (gen) children/servants (gen) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (gen) most precious ([Adj] nom|voc) earth/land (nom|voc)
Mdr:12:7 Mdr_12:7_1 Mdr_12:7_2 Mdr_12:7_3 Mdr_12:7_4 Mdr_12:7_5 Mdr_12:7_6 Mdr_12:7_7 Mdr_12:7_8 Mdr_12:7_9 Mdr_12:7_10 Mdr_12:7_11 Mdr_12:7_12
Mdr:12:7 x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:8 ἀλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, ἵνα αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολεθρεύσωσιν.
Mdr:12:8 Nevertheless even those thou sparedst as men, and didst send wasps, forerunners of thine host, to destroy them by little and little. (Wisdom 12:8 Brenton)
Mdr:12:8 Ale i ich jako ludzi oszczędzałeś! Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo. (Mdr 12:8 BT_4)
Mdr:12:8 ἀλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, ἵνα αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολεθρεύσωσιν.
Mdr:12:8 ἀλλά καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) τέ πρό·δρομος -ον ὁ ἡ τό στρατό·πεδον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφήξ, -ηκός, ὁ [LXX] ἵνα αὐτός αὐτή αὐτό κατά βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Mdr:12:8 Ale I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Ludzki Zbywający {Oszczędzać} zamawiać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Bieg na przodzie Wojskowy obóz Ty; twój/twój(sg) Osa żeby / ażeby / bo On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Krótki By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Mdr:12:8 a)lla\ kai\ tou/tOn O(s a)nTrO/pOn e)fei/sO a)pe/steila/s te prodro/mous tou= stratope/dou sou sfE=kas, i(/na au)tou\s kata\ braCHu\ e)XoleTreu/sOsin.
Mdr:12:8 alla kai tutOn hOs anTrOpOn efeisO apesteilas te prodromus tu stratopedu su sfEkas, hina autus kata braCHy eXoleTreusOsin.
Mdr:12:8 C D RD_GPM C N2_GPM VAI_AMI2S VAI_AAI2S x A1B_APM RA_GSN N2N_GSN RP_GS N3K_APM C RD_APM P A3U_ASN VA_AAS3P
Mdr:12:8 but and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like human to spare to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and [postpositive coordinate] running ahead the military camp you; your/yours(sg) wasp so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing brief to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Mdr:12:8 but and these (gen) as/like humans (gen) you(sg)-were-SPARE-ed you(sg)-ORDER FORTH-ed and [postpositive coordinate] running ahead ([Adj] acc) the (gen) military camp (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wasps (acc) so that / in order to /because them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) they-should-DESTROY UTTERLY
Mdr:12:8 Mdr_12:8_1 Mdr_12:8_2 Mdr_12:8_3 Mdr_12:8_4 Mdr_12:8_5 Mdr_12:8_6 Mdr_12:8_7 Mdr_12:8_8 Mdr_12:8_9 Mdr_12:8_10 Mdr_12:8_11 Mdr_12:8_12 Mdr_12:8_13 Mdr_12:8_14 Mdr_12:8_15 Mdr_12:8_16 Mdr_12:8_17 Mdr_12:8_18
Mdr:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:9 οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι ἢ θηρίοις δεινοῖς ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ’ ἓν ἐκτρῖψαι,
Mdr:12:9 Not that thou wast unable to bring the ungodly under the hand of the righteous in battle, or to destroy them at once with cruel beasts, or with one rough word: (Wisdom 12:9 Brenton)
Mdr:12:9 Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym. (Mdr 12:9 BT_4)
Mdr:12:9 οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι θηρίοις δεινοῖς λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ’ ἓν ἐκτρῖψαι,
Mdr:12:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος); ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) ἐν παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἤ[1] θηρίον, -ου, τό δεινός -ή -όν [LXX] ἤ[1] λόγος, -ου, ὁ   ὑπό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-)
Mdr:12:9 ??? Przed przydechem mocnym Niemożliwy; do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mobilizować się Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By dawać Albo Zwierzę Straszny Albo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Do ???
Mdr:12:9 ou)k a)dunatO=n e)n parata/Xei a)sebei=s dikai/ois u(poCHeiri/ous dou=nai E)\ TEri/ois deinoi=s E)\ lo/gO| a)poto/mO| u(f’ e(\n e)ktri=PSai,
Mdr:12:9 uk adynatOn en parataXei asebeis dikaiois hypoCHeirius dunai E TEriois deinois E logO apotomO hyf’ hen ektriPSai,
Mdr:12:9 D V2_PAPNSM P N3I_DSM A3H_APM A1A_DPM A1A_APM VO_AAN C N2N_DPN A1_DPN C N2_DSM A1B_DSM P A3_ASN VA_AAN
Mdr:12:9 οὐχ before rough breathing impossible; to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to mobilize ungodly; to be impious commit sacrilege just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous ć to give or beast dreadful or word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing one to ???
Mdr:12:9 not impossible ([Adj] gen); while ???-ing (nom) in/among/by (+dat) he/she/it-will-MOBILIZE, you(sg)-will-be-MOBILIZE-ed (classical) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt)   to-GIVE or beasts (dat) dreadful ([Adj] dat) or word (dat)   under (+acc), by (+gen) one (nom|acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Mdr:12:9 Mdr_12:9_1 Mdr_12:9_2 Mdr_12:9_3 Mdr_12:9_4 Mdr_12:9_5 Mdr_12:9_6 Mdr_12:9_7 Mdr_12:9_8 Mdr_12:9_9 Mdr_12:9_10 Mdr_12:9_11 Mdr_12:9_12 Mdr_12:9_13 Mdr_12:9_14 Mdr_12:9_15 Mdr_12:9_16 Mdr_12:9_17
Mdr:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:10 κρίνων δὲ κατὰ βραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Mdr:12:10 But executing thy judgments upon them by little and little, thou gavest them place of repentance, not being ignorant that they were a naughty generation, and that their malice was bred in them, and that their cogitation would never be changed. (Wisdom 12:10 Brenton)
Mdr:12:10 Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce nawróceniu, chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki, (Mdr 12:10 BT_4)
Mdr:12:10 κρίνων δὲ κατὰ βραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος κακία αὐτῶν καὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Mdr:12:10 κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δέ κατά βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τόπος, -ου, ὁ μετά·νοια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ὅτι πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔμ·φυτος -ον ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Mdr:12:10 Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Krótki By dawać Miejsce Żal ??? Przed przydechem mocnym Nie by wiedzieć (nieświadomy) Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wszczepiany Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By zmieniać się/zmieniaj się Logika On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Mdr:12:10 kri/nOn de\ kata\ braCHu\ e)di/dous to/pon metanoi/as ou)k a)gnoO=n o(/ti ponEra\ E( ge/nesis au)tO=n kai\ e)/mfutos E( kaki/a au)tO=n kai\ o(/ti ou) mE\ a)llagE=| o( logismo\s au)tO=n ei)s to\n ai)O=na.
Mdr:12:10 krinOn de kata braCHy edidus topon metanoias uk agnoOn hoti ponEra hE genesis autOn kai emfytos hE kakia autOn kai hoti u mE allagE ho logismos autOn eis ton aiOna.
Mdr:12:10 N2N_GPN x P A3U_ASN V8I_IMI2S N2_ASM N1A_GSF D V2_PAPNSM C A1A_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GPM C A1B_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPM C C D D VD_APS3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM
Mdr:12:10 lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing brief to give place repentance οὐχ before rough breathing to not know (ignorant) because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the lineage he/she/it/same and also, even, namely implanted the evil evil, malice he/she/it/same and also, even, namely because/that οὐχ before rough breathing not to change/alter the logic he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Mdr:12:10 lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-GIVE-ing place (acc) repentance (gen) not while NOT KNOW-ing (nom) because/that wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) lineage (nom) them/same (gen) and implanted ([Adj] nom) the (nom) evil (nom|voc) them/same (gen) and because/that not not he/she/it-should-be-CHANGE/ALTER-ed the (nom) logic (nom) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Mdr:12:10 Mdr_12:10_1 Mdr_12:10_2 Mdr_12:10_3 Mdr_12:10_4 Mdr_12:10_5 Mdr_12:10_6 Mdr_12:10_7 Mdr_12:10_8 Mdr_12:10_9 Mdr_12:10_10 Mdr_12:10_11 Mdr_12:10_12 Mdr_12:10_13 Mdr_12:10_14 Mdr_12:10_15 Mdr_12:10_16 Mdr_12:10_17 Mdr_12:10_18 Mdr_12:10_19 Mdr_12:10_20 Mdr_12:10_21 Mdr_12:10_22 Mdr_12:10_23 Mdr_12:10_24 Mdr_12:10_25 Mdr_12:10_26 Mdr_12:10_27 Mdr_12:10_28 Mdr_12:10_29 Mdr_12:10_30
Mdr:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:11 σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ’ ἀρχῆς, οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα ἐφ’ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους.
Mdr:12:11 For it was a cursed seed from the beginning; neither didst thou for fear of any man give them pardon for those things wherein they sinned. (Wisdom 12:11 Brenton)
Mdr:12:11 bo to było plemię od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiałeś grzechy ich bez kary. (Mdr 12:11 BT_4)
Mdr:12:11 σπέρμα γὰρ ἦν κατηραμένον ἀπ’ ἀρχῆς, οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα ἐφ’ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους.
Mdr:12:11 σπέρμα[τ], -ατος, τό γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Mdr:12:11 Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Dla odtąd, jak By być By kląć (klnij na dół) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Jakiś/jakikolwiek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By grzeszyć By dawać
Mdr:12:11 spe/rma ga\r E)=n katErame/non a)p’ a)rCHE=s, ou)de\ eu)labou/meno/s tina e)f’ oi(=s E(ma/rtanon a)/deian e)di/dous.
Mdr:12:11 sperma gar En katEramenon ap’ arCHEs, ude eulabumenos tina ef’ hois hEmartanon adeian edidus.
Mdr:12:11 N3M_NSN x V9_IAI3S VM_XMPNSN P N1_GSF C V2_PMPNSM RI_ASM P RR_DPM V1I_IAI3P N1A_ASF V8I_IMI2S
Mdr:12:11 seed sperm, seed, germ (sprout, bud) for since, as to be to curse (curse down) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) some/any upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to sin ć to give
Mdr:12:11 seed (nom|acc|voc) for he/she/it-was having-been-CURSE (CURSE DOWN)-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) beginning (gen) neither/nor while being-BEWARE-ed (nom) some/any (nom|acc), some/any (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) I-was-SIN-ing, they-were-SIN-ing   you(sg)-were-GIVE-ing
Mdr:12:11 Mdr_12:11_1 Mdr_12:11_2 Mdr_12:11_3 Mdr_12:11_4 Mdr_12:11_5 Mdr_12:11_6 Mdr_12:11_7 Mdr_12:11_8 Mdr_12:11_9 Mdr_12:11_10 Mdr_12:11_11 Mdr_12:11_12 Mdr_12:11_13 Mdr_12:11_14
Mdr:12:11 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:12 τίς γὰρ ἐρεῖ Τί ἐποίησας; ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου; τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐθνῶν ἀπολωλότων ἃ σὺ ἐποίησας; ἢ τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων;
Mdr:12:12 For who shall say, What hast thou done? or who shall withstand thy judgment? or who shall accuse thee for the nations that perish, whom thou made? or who shall come to stand against thee, to be revenged for the unrighteous men? (Wisdom 12:12 Brenton)
Mdr:12:12 Któż Ci bowiem powie: «Cóżeś to uczynił?» Albo kto się oprze Twemu wyrokowi? Któż Ciebie pozwie za wytracenie narodów, któreś Ty uczynił? Albo któż powstanie przeciw Tobie jako obrońca ludzi nieprawych? (Mdr 12:12 BT_4)
Mdr:12:12 τίς γὰρ ἐρεῖ Τί ἐποίησας; τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου; τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐθνῶν ἀπολωλότων σὺ ἐποίησας; τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων;
Mdr:12:12 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ἐγ·καλέω (εν+καλ(ε)-, εν+καλε·σ-, εν+καλε·σ-, -, -, εν+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰς[1] καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔκ·δικος -ον κατά ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mdr:12:12 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By oskarżać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Kto/, który/, który Ty By czynić/rób Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do (+przyspieszenie) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przychodzić Karanie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Ludzki
Mdr:12:12 ti/s ga\r e)rei= *ti/ e)poi/Esas; E)\ ti/s a)ntistE/setai tO=| kri/mati/ sou; ti/s de\ e)gkale/sei soi kata\ e)TnO=n a)polOlo/tOn a(/ su\ e)poi/Esas; E)\ ti/s ei)s kata/stasi/n soi e)leu/setai e)/kdikos kata\ a)di/kOn a)nTrO/pOn;
Mdr:12:12 tis gar erei ti epoiEsas; E tis antistEsetai tO krimati su; tis de enkalesei soi kata eTnOn apolOlotOn ha sy epoiEsas; E tis eis katastasin soi eleusetai ekdikos kata adikOn anTrOpOn;
Mdr:12:12 RI_NSM x VF2_FAI3S RI_ASN VAI_AAI2S C RI_NSM VF_FMI3S RA_DSN N3M_DSN RP_GS RI_NSM x VF_FAI3S RP_DS P N3E_GPN VX_XAPGPN RR_APN RP_NS VAI_AAI2S C RI_NSM P N3I_ASF RP_DS VF_FMI3S A1B_NSM P A1B_GPM N2_GPM
Mdr:12:12 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to accuse you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing nation [see ethnic] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing who/whom/which you to do/make or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. into (+acc) to enable lay, render widowed you; your/yours(sg); to rub worn, rub to come punishing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing unjust; to harm/do wrong to human
Mdr:12:12 who/what/why (nom) for he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed the (dat) sentence (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) Yet he/she/it-will-ACCUSE, you(sg)-will-be-ACCUSE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) nations (gen) having LOSE/DESTROY-ed (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed or who/what/why (nom) into (+acc) upon ENABLE-ing (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be-COME-ed punishing ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) humans (gen)
Mdr:12:12 Mdr_12:12_1 Mdr_12:12_2 Mdr_12:12_3 Mdr_12:12_4 Mdr_12:12_5 Mdr_12:12_6 Mdr_12:12_7 Mdr_12:12_8 Mdr_12:12_9 Mdr_12:12_10 Mdr_12:12_11 Mdr_12:12_12 Mdr_12:12_13 Mdr_12:12_14 Mdr_12:12_15 Mdr_12:12_16 Mdr_12:12_17 Mdr_12:12_18 Mdr_12:12_19 Mdr_12:12_20 Mdr_12:12_21 Mdr_12:12_22 Mdr_12:12_23 Mdr_12:12_24 Mdr_12:12_25 Mdr_12:12_26 Mdr_12:12_27 Mdr_12:12_28 Mdr_12:12_29 Mdr_12:12_30 Mdr_12:12_31
Mdr:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:13 οὔτε γὰρ θεός ἐστιν πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, ἵνα δείξῃς ὅτι οὐκ ἀδίκως ἔκρινας,
Mdr:12:13 For neither is there any God but thou that careth for all, to whom thou mightest shew that thy judgment is not unright. (Wisdom 12:13 Brenton)
Mdr:12:13 Ani bowiem nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, (Mdr 12:13 BT_4)
Mdr:12:13 οὔτε γὰρ θεός ἐστιν πλὴν σοῦ, μέλει περὶ πάντων, ἵνα δείξῃς ὅτι οὐκ ἀδίκως ἔκρινας,
Mdr:12:13 οὔτε (οὐ τέ) γάρ θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ μέλο·ς, -ους, τό; μέλω a.k.a. μέλει (μελ-, -, -, -, -, -); μέλομαι (μελ-, -, -, -, -, -) περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἵνα δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δίκως κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Mdr:12:13 Ani nie Dla odtąd, jak Bóg  By być Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Członek; by znaczyć troszczyć się dookoła; by znaczyć kłopotać się, średnią/stronę bierną z µ???, by być przedmiot opieki, dotyczyć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z żeby / ażeby / bo By być widocznym Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Niesłusznie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Mdr:12:13 ou)/te ga\r Teo/s e)stin plE\n sou=, O(=| me/lei peri\ pa/ntOn, i(/na dei/XE|s o(/ti ou)k a)di/kOs e)/krinas,
Mdr:12:13 ute gar Teos estin plEn su, hO melei peri pantOn, hina deiXEs hoti uk adikOs ekrinas,
Mdr:12:13 C x N2_NSM V9_PAI3S D RP_GS RR_DSM V1_PAI3S P A3_GPM C VA_AAS2S C D D VAI_AAI2S
Mdr:12:13 nor not for since, as god [see theology] to be except you; your/yours(sg) who/whom/which member; to matter to care about; to matter to concern oneself, middle/passive of μέλω, to be an object of care, concern about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to show because/that οὐχ before rough breathing unjustly to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Mdr:12:13 nor for god (nom) he/she/it-is except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) member (dat); he/she/it-is-MATTER-ing-TO; you(sg)-are-being-MATTER-ed-TO (classical) about (+acc,+gen) all (gen) so that / in order to /because you(sg)-should-SHOW because/that not unjustly you(sg)-JUDGE-ed
Mdr:12:13 Mdr_12:13_1 Mdr_12:13_2 Mdr_12:13_3 Mdr_12:13_4 Mdr_12:13_5 Mdr_12:13_6 Mdr_12:13_7 Mdr_12:13_8 Mdr_12:13_9 Mdr_12:13_10 Mdr_12:13_11 Mdr_12:13_12 Mdr_12:13_13 Mdr_12:13_14 Mdr_12:13_15 Mdr_12:13_16
Mdr:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:14 οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφθαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασας.
Mdr:12:14 Neither shall king or tyrant be able to set his face against thee for any whom thou hast punished. (Wisdom 12:14 Brenton)
Mdr:12:14 ani się z Tobą nie będzie mógł spierać król czy władca o tych, których ukarałeś. (Mdr 12:14 BT_4)
Mdr:12:14 οὔτε βασιλεὺς τύραννος ἀντοφθαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἐκόλασας.
Mdr:12:14 οὔτε (οὐ τέ) βασιλεύς, -έως, ὁ ἤ[1] τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἀντ·οφθαλμέω (αντ+οφθαλμ(ε)-, -, αντ+οφθαλμη·σ-, -, -, -) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) περί ὅς ἥ ὅ κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
Mdr:12:14 Ani nie Król Albo Tyran; Tyrannus By wyglądać bezpośrednio przy Do zdolnego Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
Mdr:12:14 ou)/te basileu\s E)\ tu/rannos a)ntofTalmE=sai dunE/setai/ soi peri\ O(=n e)ko/lasas.
Mdr:12:14 ute basileus E tyrannos antofTalmEsai dynEsetai soi peri hOn ekolasas.
Mdr:12:14 C N3V_NSM C N2_NSM VA_AAN VF_FMI3S RP_DS P RR_GPM VAI_AAI2S
Mdr:12:14 nor not king or tyrant; Tyrannus to look directly at to able you; your/yours(sg); to rub worn, rub about (+acc,+gen) who/whom/which to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Mdr:12:14 nor king (nom) or tyrant (nom); Tyrannus (nom) to-LOOK-DIRECTLY-AT, be-you(sg)-LOOK-ed-DIRECTLY-AT!, he/she/it-happens-to-LOOK-DIRECTLY-AT (opt) he/she/it-will-be-ABLE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-PUNISH-ed
Mdr:12:14 Mdr_12:14_1 Mdr_12:14_2 Mdr_12:14_3 Mdr_12:14_4 Mdr_12:14_5 Mdr_12:14_6 Mdr_12:14_7 Mdr_12:14_8 Mdr_12:14_9 Mdr_12:14_10
Mdr:12:14 x x x x x x x x x x
Mdr:12:15 δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάντα διέπεις αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασθῆναι καταδικάσαι ἀλλότριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως.
Mdr:12:15 Forsomuch then as thou art righteous thyself, thou orderest all things righteously: thinking it not agreeable with thy power to condemn him that hath not deserved to be punished. (Wisdom 12:15 Brenton)
Mdr:12:15 Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi. (Mdr 12:15 BT_4)
Mdr:12:15 δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάντα διέπεις αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα κολασθῆναι καταδικάσαι ἀλλότριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως.
Mdr:12:15 δίκαιος -αία -ον δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δικαίως ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) ἀλλότριος -ία -ον ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό σός -ή -όν δύναμις, -εως, ἡ
Mdr:12:15 Właśnie prawy, właśnie zaś By być Uczciwie {Dość} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Nie By być winnym By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. By potępiać Innego/inni By uważać Twój/twój(sg) Zdolność
Mdr:12:15 di/kaios de\ O)\n dikai/Os ta\ pa/nta die/peis au)to\n to\n mE\ o)fei/lonta kolasTE=nai katadika/sai a)llo/trion E(gou/menos tE=s sE=s duna/meOs.
Mdr:12:15 dikaios de On dikaiOs ta panta diepeis auton ton mE ofeilonta kolasTEnai katadikasai allotrion hEgumenos tEs sEs dynameOs.
Mdr:12:15 A1A_NSM x V9_PAPNSM D RA_APN A3_APN V1_PAI2S RD_ASM RA_ASM D V1_PAPASM VS_APN VA_AAN A1A_ASM V2_PMPNSM RA_GSF A1_GSF N3I_GSF
Mdr:12:15 just righteous, just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be fairly the every all, each, every, the whole of ć he/she/it/same the not to owe to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. to condemn of another/others to deem the your/yours(sg) ability
Mdr:12:15 just ([Adj] nom) Yet while being (nom) fairly the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)   him/it/same (acc) the (acc) not while OWE-ing (acc, nom|acc|voc) to-be-PUNISH-ed to-CONDEMN, be-you(sg)-CONDEMN-ed!, he/she/it-happens-to-CONDEMN (opt) of another/others (acc, nom|acc|voc) while being-DEEM-ed (nom) the (gen) your/yours(sg) (gen) ability (gen)
Mdr:12:15 Mdr_12:15_1 Mdr_12:15_2 Mdr_12:15_3 Mdr_12:15_4 Mdr_12:15_5 Mdr_12:15_6 Mdr_12:15_7 Mdr_12:15_8 Mdr_12:15_9 Mdr_12:15_10 Mdr_12:15_11 Mdr_12:15_12 Mdr_12:15_13 Mdr_12:15_14 Mdr_12:15_15 Mdr_12:15_16 Mdr_12:15_17 Mdr_12:15_18
Mdr:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:16 ἡ γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχή, καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαί σε ποιεῖ.
Mdr:12:16 For thy power is the beginning of righteousness, and because thou art the Lord of all, it maketh thee to be gracious unto all. (Wisdom 12:16 Brenton)
Mdr:12:16 Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. (Mdr 12:16 BT_4)
Mdr:12:16 γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχή, καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαί σε ποιεῖ.
Mdr:12:16 ὁ ἡ τό γάρ ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀρχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Mdr:12:16 Dla odtąd, jak Siła Ty; twój/twój(sg) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Początek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zbywający {Oszczędzać} Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób
Mdr:12:16 E( ga\r i)sCHu/s sou dikaiosu/nEs a)rCHE/, kai\ to\ pa/ntOn se despo/DZein pa/ntOn fei/desTai/ se poiei=.
Mdr:12:16 hE gar isCHys su dikaiosynEs arCHE, kai to pantOn se despoDZein pantOn feidesTai se poiei.
Mdr:12:16 RA_NSF x N3_NSF RP_GS N1_GSF N1_NSF C RA_ASN A3_GPN RP_AS V1_PAN A3_GPN V1_PMN RP_AS V2_PAI3S
Mdr:12:16 the for since, as strength you; your/yours(sg) righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law beginning and also, even, namely the every all, each, every, the whole of you; your/yours(sg) ć every all, each, every, the whole of to spare you; your/yours(sg) to do/make
Mdr:12:16 the (nom) for strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) righteousness (gen) beginning (nom|voc) and the (nom|acc) all (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   all (gen) to-be-being-SPARE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!
Mdr:12:16 Mdr_12:16_1 Mdr_12:16_2 Mdr_12:16_3 Mdr_12:16_4 Mdr_12:16_5 Mdr_12:16_6 Mdr_12:16_7 Mdr_12:16_8 Mdr_12:16_9 Mdr_12:16_10 Mdr_12:16_11 Mdr_12:16_12 Mdr_12:16_13 Mdr_12:16_14 Mdr_12:16_15
Mdr:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:17 ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι καὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγχεις·
Mdr:12:17 For when men will not believe that thou art of a full power, thou shewest thy strength, and among them that know it thou makest their boldness manifest. (Wisdom 12:17 Brenton)
Mdr:12:17 Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. (Mdr 12:17 BT_4)
Mdr:12:17 ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι καὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγχεις·
Mdr:12:17 ἰσχύς, -ύος, ἡ γάρ ἐν·δείκνυμι (ath. εν+δεικνυ-, -, εν+δειξ-, -, -, -) ἀ·πιστέω (απιστ(ε)-, -, απιστη·σ-, -, -, -) ἐπί δύναμις, -εως, ἡ τελειότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό    
Mdr:12:17 Siła Dla odtąd, jak By demonstrować By nie wierzyć/bądź niewierny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolność ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Mdr:12:17 i)sCHu\n ga\r e)ndei/knusai a)pistou/menos e)pi\ duna/meOs teleio/tEti kai\ e)n toi=s ei)do/si to\ Tra/sos e)Xele/gCHeis·
Mdr:12:17 isCHyn gar endeiknysai apistumenos epi dynameOs teleiotEti kai en tois eidosi to Trasos eXelenCHeis·
Mdr:12:17 N3_ASF x V5_PMI2S V2_PMPNSM P N3I_GSF N3T_DSF C P RA_DPM VX_XAPDPM RA_ASN N3E_ASN V1_PAI2S
Mdr:12:17 strength for since, as to demonstrate to disbelieve/be unfaithful upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ability ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the ć ć
Mdr:12:17 strength (acc) for you(sg)-are-being-DEMONSTRATE-ed while being-DISBELIEVE/BE-ed-UNFAITHFUL (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) ability (gen) ??? (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) having PERCEIVE-ed (dat) the (nom|acc)    
Mdr:12:17 Mdr_12:17_1 Mdr_12:17_2 Mdr_12:17_3 Mdr_12:17_4 Mdr_12:17_5 Mdr_12:17_6 Mdr_12:17_7 Mdr_12:17_8 Mdr_12:17_9 Mdr_12:17_10 Mdr_12:17_11 Mdr_12:17_12 Mdr_12:17_13 Mdr_12:17_14
Mdr:12:17 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:18 σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ κρίνεις καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς· πάρεστιν γάρ σοι, ὅταν θέλῃς, τὸ δύνασθαι.
Mdr:12:18 But thou, mastering thy power, judgest with equity, and orderest us with great favour: for thou mayest use power when thou wilt. (Wisdom 12:18 Brenton)
Mdr:12:18 Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. (Mdr 12:18 BT_4)
Mdr:12:18 σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ κρίνεις καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς· πάρεστιν γάρ σοι, ὅταν θέλῃς, τὸ δύνασθαι.
Mdr:12:18 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ   ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν ἐπι·είκεια, -ας, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί μετά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅταν (ὅτε ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Mdr:12:18 Ty zaś Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łaska By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dużo Ja By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ilekroć By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do zdolnego
Mdr:12:18 su\ de\ despo/DZOn i)sCHu/os e)n e)pieikei/a| kri/neis kai\ meta\ pollE=s feidou=s dioikei=s E(ma=s· pa/restin ga/r soi, o(/tan Te/lE|s, to\ du/nasTai.
Mdr:12:18 sy de despoDZOn isCHyos en epieikeia krineis kai meta pollEs feidus dioikeis hEmas· parestin gar soi, hotan TelEs, to dynasTai.
Mdr:12:18 RP_NS x V1_PAPNSM N3U_GSF P N1A_DSF V1_PAI2S C P A1_GSF N3_GSF V2_PAI2S RP_AP V9_PAI3S x RP_DS D V1_PAS2S RA_ASN V6_PMN
Mdr:12:18 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clemency to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing much ć ć I to be present/here to be present, to have come for since, as you; your/yours(sg); to rub worn, rub whenever to want want, wish, desire the to able
Mdr:12:18 you(sg) (nom) Yet   strength (gen) in/among/by (+dat) clemency (dat) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE and after (+acc), with (+gen) much (gen)     us (acc) he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE for you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) whenever you(sg)-should-be-WANT-ing the (nom|acc) to-be-being-ABLE-ed
Mdr:12:18 Mdr_12:18_1 Mdr_12:18_2 Mdr_12:18_3 Mdr_12:18_4 Mdr_12:18_5 Mdr_12:18_6 Mdr_12:18_7 Mdr_12:18_8 Mdr_12:18_9 Mdr_12:18_10 Mdr_12:18_11 Mdr_12:18_12 Mdr_12:18_13 Mdr_12:18_14 Mdr_12:18_15 Mdr_12:18_16 Mdr_12:18_17 Mdr_12:18_18 Mdr_12:18_19 Mdr_12:18_20
Mdr:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:19 Ἐδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιούτων ἔργων ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον, καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι διδοῖς ἐπὶ ἁμαρτήμασιν μετάνοιαν.
Mdr:12:19 But by such works hast thou taught thy people that the just man should be merciful, and hast made thy children to be of a good hope that thou givest repentance for sins. (Wisdom 12:19 Brenton)
Mdr:12:19 Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. (Mdr 12:19 BT_4)
Mdr:12:19 Ἐδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιούτων ἔργων ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον, καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι διδοῖς ἐπὶ ἁμαρτήμασιν μετάνοιαν.
Mdr:12:19 διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ διά ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἔργον, -ου, τό ὅτι δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί εὔ·ελπι[δ]ς -ελπι[δ] [LXX], gen. sg. -ιδος ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό μετά·νοια, -ας, ἡ
Mdr:12:19 By uczyć zaś Ty; twój/twój(sg) Ludzie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Praca Ponieważ/tamto By wiązać; by potrzebować/wymagać Właśnie prawy, właśnie By być I też, nawet, mianowicie Pełny nadziei By czynić/rób Syn Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzech Żal
Mdr:12:19 *)edi/daXas de/ sou to\n lao\n dia\ tO=n toiou/tOn e)/rgOn o(/ti dei= to\n di/kaion ei)=nai fila/nTrOpon, kai\ eu)e/lpidas e)poi/Esas tou\s ui(ou/s sou o(/ti didoi=s e)pi\ a(martE/masin meta/noian.
Mdr:12:19 edidaXas de su ton laon dia tOn toiutOn ergOn hoti dei ton dikaion einai filanTrOpon, kai euelpidas epoiEsas tus hyius su hoti didois epi hamartEmasin metanoian.
Mdr:12:19 VAI_AAI2S x RP_GS RA_ASM N2_ASM P RA_GPN A1_GPN N2N_GPN C V2_PAI3S RA_ASM A1A_ASM V9_PAN A1B_ASM C A3_APM VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C V8_PAI2S P N3M_DPN N1A_ASF
Mdr:12:19 to teach δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) the people because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the such as this kind such, like [τοσαυτην] work because/that to bind; to need/require the just righteous, just to be ć and also, even, namely hopeful to do/make the son you; your/yours(sg) because/that to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin repentance
Mdr:12:19 you(sg)-TEACH-ed Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) people (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) such as this kind (gen) works (gen) because/that he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be   and hopeful ([Adj] acc) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-are-GIVE-ing, you(sg)-happen-to-be-GIVE-ing (opt), you(sg)-should-be-GIVE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat) repentance (acc)
Mdr:12:19 Mdr_12:19_1 Mdr_12:19_2 Mdr_12:19_3 Mdr_12:19_4 Mdr_12:19_5 Mdr_12:19_6 Mdr_12:19_7 Mdr_12:19_8 Mdr_12:19_9 Mdr_12:19_10 Mdr_12:19_11 Mdr_12:19_12 Mdr_12:19_13 Mdr_12:19_14 Mdr_12:19_15 Mdr_12:19_16 Mdr_12:19_17 Mdr_12:19_18 Mdr_12:19_19 Mdr_12:19_20 Mdr_12:19_21 Mdr_12:19_22 Mdr_12:19_23 Mdr_12:19_24 Mdr_12:19_25 Mdr_12:19_26
Mdr:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:20 εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλομένους θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμωρήσω προσοχῆς καὶ διέσεως δοὺς χρόνους καὶ τόπον, δι’ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας,
Mdr:12:20 For if thou didst punish the enemies of thy children, and the condemned to death, with such deliberation, giving them time and place, whereby they might be delivered from their malice: (Wisdom 12:20 Brenton)
Mdr:12:20 Jeśli bowiem wrogów swych dzieci, chociaż winnych śmierci, karałeś z taką oględnością i pobłażaniem, dając czas i miejsce, by się od zła odwrócili, (Mdr 12:20 BT_4)
Mdr:12:20 εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλομένους θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμωρήσω προσοχῆς καὶ διέσεως δοὺς χρόνους καὶ τόπον, δι’ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας,
Mdr:12:20 εἰ γάρ ἐχθρός -ά -όν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ μετά τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-)   καί   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί τόπος, -ου, ὁ διά ὅς ἥ ὅ ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ
Mdr:12:20 Jeżeli Dla odtąd, jak Wrogi Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być winnym Śmierć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Taki jak By karać I też, nawet, mianowicie By dawać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Miejsce Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Źle źle, złośliwość
Mdr:12:20 ei) ga\r e)CHTrou\s pai/dOn sou kai\ o)feilome/nous Tana/tO| meta\ tosau/tEs e)timOrE/sO prosoCHE=s kai\ die/seOs dou\s CHro/nous kai\ to/pon, di’ O(=n a)pallagO=si tE=s kaki/as,
Mdr:12:20 ei gar eCHTrus paidOn su kai ofeilomenus TanatO meta tosautEs etimOrEsO prosoCHEs kai dieseOs dus CHronus kai topon, di’ hOn apallagOsi tEs kakias,
Mdr:12:20 C x A1A_APM N3D_GPM RP_GS C V1_PMPAPM N2_DSM P A1_GSF VAI_AMI2S N1_GSF C N3I_GSF VO_AAPNSM N2_APM C N2_ASM P RR_GPM VD_APPDPM RA_GSF N1A_GSF
Mdr:12:20 if for since, as hostile child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely to owe death after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing such as to punish ć and also, even, namely ć to give time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely place because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. the evil evil, malice
Mdr:12:20 if for hostile ([Adj] acc) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and while being-OWE-ed (acc) death (dat) after (+acc), with (+gen) such as (gen) you(sg)-were-PUNISH-ed   and   upon GIVE-ing (nom|voc) times (acc) and place (acc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) they-should-be-RELIEVE-ed the (gen) evil (gen), wickedness (acc)
Mdr:12:20 Mdr_12:20_1 Mdr_12:20_2 Mdr_12:20_3 Mdr_12:20_4 Mdr_12:20_5 Mdr_12:20_6 Mdr_12:20_7 Mdr_12:20_8 Mdr_12:20_9 Mdr_12:20_10 Mdr_12:20_11 Mdr_12:20_12 Mdr_12:20_13 Mdr_12:20_14 Mdr_12:20_15 Mdr_12:20_16 Mdr_12:20_17 Mdr_12:20_18 Mdr_12:20_19 Mdr_12:20_20 Mdr_12:20_21 Mdr_12:20_22 Mdr_12:20_23
Mdr:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:21 μετὰ πόσης ἀκριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, ὧν τοῖς πατράσιν ὅρκους καὶ συνθήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσχέσεων
Mdr:12:21 With how great circumspection didst thou judge thine own sons, unto whose fathers thou hast sworn, and made covenants of good promises? (Wisdom 12:21 Brenton)
Mdr:12:21 z jakże wielką czułością sądziłeś swych synów, których przodkom dawałeś przysięgi i przymierza, pełne wspaniałych obietnic. (Mdr 12:21 BT_4)
Mdr:12:21 μετὰ πόσης ἀκριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, ὧν τοῖς πατράσιν ὅρκους καὶ συνθήκας ἔδωκας ἀγαθῶν ὑποσχέσεων
Mdr:12:21 μετά πόσος -η -ον ἀκρίβεια, -ας, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὅρκος, -ου, ὁ καί   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)  
Mdr:12:21 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ilu Precyzja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ojciec Przysięga I też, nawet, mianowicie By dawać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Mdr:12:21 meta\ po/sEs a)kribei/as e)/krinas tou\s ui(ou/s sou, O(=n toi=s patra/sin o(/rkous kai\ sunTE/kas e)/dOkas a)gaTO=n u(posCHe/seOn
Mdr:12:21 meta posEs akribeias ekrinas tus hyius su, hOn tois patrasin horkus kai synTEkas edOkas agaTOn hyposCHeseOn
Mdr:12:21 P A1_GSF N1A_GSF VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS RR_GPM RA_DPM N3_DPM N2_APM C N1_APF VAI_AAI2S A1_GPN N3I_GPF
Mdr:12:21 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing how much precision to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the son you; your/yours(sg) who/whom/which the father oath and also, even, namely ć to give good inherently good, i.e. God-wrought. ć
Mdr:12:21 after (+acc), with (+gen) how much (gen) precision (gen) you(sg)-JUDGE-ed the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) the (dat) fathers (dat) oaths (acc) and   you(sg)-GIVE-ed good ([Adj] gen)  
Mdr:12:21 Mdr_12:21_1 Mdr_12:21_2 Mdr_12:21_3 Mdr_12:21_4 Mdr_12:21_5 Mdr_12:21_6 Mdr_12:21_7 Mdr_12:21_8 Mdr_12:21_9 Mdr_12:21_10 Mdr_12:21_11 Mdr_12:21_12 Mdr_12:21_13 Mdr_12:21_14 Mdr_12:21_15 Mdr_12:21_16
Mdr:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:22 Ἡμᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνοντες, κρινόμενοι δὲ προσδοκῶμεν ἔλεος.
Mdr:12:22 Therefore, whereas thou dost chasten us, thou scourgest our enemies a thousand times more, to the intent that, when we judge, we should carefully think of thy goodness, and when we ourselves are judged, we should look for mercy. (Wisdom 12:22 Brenton)
Mdr:12:22 Kiedy nas karcisz - wrogów naszych chłoszczesz tysiąckrotnie, byśmy pamiętali o dobroci Twojej, gdy sądzimy, i oczekiwali miłosierdzia, gdy na nas sąd przyjdzie. (Mdr 12:22 BT_4)
Mdr:12:22 Ἡμᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν κρίνοντες, κρινόμενοι δὲ προσδοκῶμεν ἔλεος.
Mdr:12:22 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὖν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δέ προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
Mdr:12:22 Ja Dlatego/wtedy Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Wrogi Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg) By być niespokojny By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj zaś By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla Litość
Mdr:12:22 *(Ema=s ou)=n paideu/On tou\s e)CHTrou\s E(mO=n e)n murio/tEti mastigoi=s, i(/na sou tE\n a)gaTo/tEta merimnO=men kri/nontes, krino/menoi de\ prosdokO=men e)/leos.
Mdr:12:22 hEmas un paideuOn tus eCHTrus hEmOn en myriotEti mastigois, hina su tEn agaTotEta merimnOmen krinontes, krinomenoi de prosdokOmen eleos.
Mdr:12:22 RP_AP x V1_PAPNSM RA_APM A1A_APM RP_GP P N3T_DSF V4_PAI2S C RP_GS RA_ASF N3T_ASF V3_PAS1P V1_PAPNPM V1_PMPNPM x V2_PAS1P N2_NSM
Mdr:12:22 I therefore/then to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the hostile I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg) the ć to be anxious to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to expect expect, look for, wait for mercy
Mdr:12:22 us (acc) therefore/then while CHASTENED-ing (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen) in/among/by (+dat)   you(sg)-are-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-happen-to-be-CASTIGATE-ing (opt) so that / in order to /because you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc)   we-are-BE ANXIOUS-ing, we-should-be-BE ANXIOUS-ing while JUDGE-ing (nom|voc) while being-JUDGE-ed (nom|voc) Yet we-are-EXPECT-ing, we-should-be-EXPECT-ing mercy (nom, nom|acc|voc)
Mdr:12:22 Mdr_12:22_1 Mdr_12:22_2 Mdr_12:22_3 Mdr_12:22_4 Mdr_12:22_5 Mdr_12:22_6 Mdr_12:22_7 Mdr_12:22_8 Mdr_12:22_9 Mdr_12:22_10 Mdr_12:22_11 Mdr_12:22_12 Mdr_12:22_13 Mdr_12:22_14 Mdr_12:22_15 Mdr_12:22_16 Mdr_12:22_17 Mdr_12:22_18 Mdr_12:22_19
Mdr:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:23 ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκως διὰ τῶν ἰδίων ἐβασάνισας βδελυγμάτων·
Mdr:12:23 Wherefore, whereas men have lived dissolutely and unrighteously, thou hast tormented them with their own abominations. (Wisdom 12:23 Brenton)
Mdr:12:23 Stąd i tych, co w głupocie swej żyli bezbożnie, skarałeś przez ich własne bezeceństwa. (Mdr 12:23 BT_4)
Mdr:12:23 ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκως διὰ τῶν ἰδίων ἐβασάνισας βδελυγμάτων·
Mdr:12:23 ὅ·θεν καί ὁ ἡ τό ἐν ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) ἀ·δίκως διά ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
Mdr:12:23 Skąd I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By żyć Niesłusznie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Własny prywatnie By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Wstręt
Mdr:12:23 o(/Ten kai\ tou\s e)n a)frosu/nE| DZOE=s biO/santas a)di/kOs dia\ tO=n i)di/On e)basa/nisas bdelugma/tOn·
Mdr:12:23 hoTen kai tus en afrosynE DZOEs biOsantas adikOs dia tOn idiOn ebasanisas bdelygmatOn·
Mdr:12:23 D C RA_APM P N1_DSF N1_GSF VA_AAPAPM D P RA_GPN A1A_GPN VAI_AAI2S N3M_GPN
Mdr:12:23 from where and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle life being, living, spirit; alive to live unjustly because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the own privately to torment examine closely, cross-question abomination
Mdr:12:23 from where and the (acc) in/among/by (+dat) mindlessness (dat) life (gen); alive ([Adj] gen) upon LIVE-ing (acc) unjustly because of (+acc), through (+gen) the (gen) own (gen) you(sg)-TORMENT-ed abominations (gen)
Mdr:12:23 Mdr_12:23_1 Mdr_12:23_2 Mdr_12:23_3 Mdr_12:23_4 Mdr_12:23_5 Mdr_12:23_6 Mdr_12:23_7 Mdr_12:23_8 Mdr_12:23_9 Mdr_12:23_10 Mdr_12:23_11 Mdr_12:23_12 Mdr_12:23_13
Mdr:12:23 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:24 καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν θεοὺς ὑπολαμβάνοντες τὰ καὶ ἐν ζῴοις τῶν αἰσχρῶν ἄτιμα νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες.
Mdr:12:24 For they went astray very far in the ways of error, and held them for gods, which even among the beasts of their enemies were despised, being deceived, as children of no understanding. (Wisdom 12:24 Brenton)
Mdr:12:24 Bo też zabłąkali się zbyt daleko na drogach błędu, biorąc za bogów najlichsze z najpodlejszych zwierząt, zwiedzeni na wzór nierozsądnych dzieci. (Mdr 12:24 BT_4)
Mdr:12:24 καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήθησαν θεοὺς ὑπολαμβάνοντες τὰ καὶ ἐν ζῴοις τῶν αἰσχρῶν ἄτιμα νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες.
Mdr:12:24 καί γάρ ὁ ἡ τό πλάνη, -ης, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καί ἐν ζῷον, -ου, τό ὁ ἡ τό αἰσχρός -ά -όν ἄ·τιμος -ον νήπιος -ία -ον δίκη, -ης, ἡ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Mdr:12:24 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Fałszywy krok Drogi {Sposobu}/droga Dalej By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Bóg  By zaprzyjaźniać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie bycia Haniebny sprośny, haniebny, haniebny, niegodziwy, niegodziwy, nieprzyzwoity, oburzający, lubieżny, haniebny, oburzające, zaplamiony Bez honoru/dishonored Noworodek Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Wycofywanie w myśli By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Mdr:12:24 kai\ ga\r tO=n pla/nEs o(dO=n makro/teron e)planE/TEsan Teou\s u(polamba/nontes ta\ kai\ e)n DZO/|ois tO=n ai)sCHrO=n a)/tima nEpi/On di/kEn a)fro/nOn PSeusTe/ntes.
Mdr:12:24 kai gar tOn planEs hodOn makroteron eplanETEsan Teus hypolambanontes ta kai en DZOois tOn aisCHrOn atima nEpiOn dikEn afronOn PSeusTentes.
Mdr:12:24 C x RA_GPF N1_GSF N2_GPF A1A_ASNC VCI_API3P N2_APM V1_PAPNPM RA_APN C P N2_DPN RA_GPM A1A_GPM A1B_APN A1A_GPM N1_ASF A3N_GPM VS_APPNPM
Mdr:12:24 and also, even, namely for since, as the misstep way/road farther to wander/cause to stray [see planet] god [see theology] to take up the and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among living being the shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty without honor/dishonored infant penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing unthinking to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Mdr:12:24 and for the (gen) misstep (gen) ways/roads (gen) farther ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY gods (acc) while TAKE UP-ing (nom|voc) the (nom|acc) and in/among/by (+dat) living beings (dat) the (gen) shameful ([Adj] gen) without honor/dishonored ([Adj] nom|acc|voc) infant ([Adj] gen) penalty (acc) unthinking ([Adj] gen) upon being-LIE-ed (nom|voc)
Mdr:12:24 Mdr_12:24_1 Mdr_12:24_2 Mdr_12:24_3 Mdr_12:24_4 Mdr_12:24_5 Mdr_12:24_6 Mdr_12:24_7 Mdr_12:24_8 Mdr_12:24_9 Mdr_12:24_10 Mdr_12:24_11 Mdr_12:24_12 Mdr_12:24_13 Mdr_12:24_14 Mdr_12:24_15 Mdr_12:24_16 Mdr_12:24_17 Mdr_12:24_18 Mdr_12:24_19 Mdr_12:24_20
Mdr:12:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:12:25 διὰ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν κρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας.
Mdr:12:25 Therefore unto them, as to children without the use of reason, thou didst send a judgment to mock them. (Wisdom 12:25 Brenton)
Mdr:12:25 Więc też jak dzieciom nierozumnym zesłałeś im karę na ośmieszenie. (Mdr 12:25 BT_4)
Mdr:12:25 διὰ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν κρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας.
Mdr:12:25 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ εἰς[1] ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)
Mdr:12:25 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Dziecka/służący Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Do (+przyspieszenie) Pogarda By posyłać
Mdr:12:25 dia\ tou=to O(s paisi\n a)logi/stois tE\n kri/sin ei)s e)mpaigmo\n e)/pemPSas.
Mdr:12:25 dia tuto hOs paisin alogistois tEn krisin eis empaigmon epemPSas.
Mdr:12:25 P RD_ASN C N3D_DPM A1B_DPM RA_ASF N3I_ASF P N2_ASM VAI_AAI2S
Mdr:12:25 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like child/servant ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit into (+acc) scorn to send
Mdr:12:25 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) as/like children/servants (dat)   the (acc) judgment (acc) into (+acc) scorn (acc) you(sg)-SEND-ed
Mdr:12:25 Mdr_12:25_1 Mdr_12:25_2 Mdr_12:25_3 Mdr_12:25_4 Mdr_12:25_5 Mdr_12:25_6 Mdr_12:25_7 Mdr_12:25_8 Mdr_12:25_9 Mdr_12:25_10
Mdr:12:25 x x x x x x x x x x
Mdr:12:26 οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουθετηθέντες ἀξίαν θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν.
Mdr:12:26 But they that would not be reformed by that correction, wherein he dallied with them, shall feel a judgment worthy of God. (Wisdom 12:26 Brenton)
Mdr:12:26 Ale ci, których ośmieszające kary nie nawróciły, doświadczą sądu godnego Boga. (Mdr 12:26 BT_4)
Mdr:12:26 οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουθετηθέντες ἀξίαν θεοῦ κρίσιν πειράσουσιν.
Mdr:12:26 ὁ ἡ τό δέ     μή νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) ἄξιος -ία -ον θεός, -οῦ, ὁ κρίσις, -εως, ἡ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-)
Mdr:12:26 zaś Nie Do ??? Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Bóg  Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość spróbować / próbę; udowodnić / test kusić,
Mdr:12:26 oi( de\ paigni/ois e)pitimE/seOs mE\ nouTetETe/ntes a)Xi/an Teou= kri/sin peira/sousin.
Mdr:12:26 hoi de paigniois epitimEseOs mE nuTetETentes aXian Teu krisin peirasusin.
Mdr:12:26 RA_NPM x N2N_DPN N3I_GSF D VC_APPNPM A1A_ASF N2_GSM N3I_ASF VF_FAI3P
Mdr:12:26 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć not to ??? eligible worthwhile; valuable god [see theology] judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile
Mdr:12:26 the (nom) Yet     not upon being-???-ed (nom|voc) eligible ([Adj] acc) god (gen) judgment (acc) they-will-TRY/ATTEMPT, going-to-TRY/ATTEMPT (fut ptcp) (dat); they-will-PROVE/TEST, going-to-PROVE/TEST (fut ptcp) (dat)
Mdr:12:26 Mdr_12:26_1 Mdr_12:26_2 Mdr_12:26_3 Mdr_12:26_4 Mdr_12:26_5 Mdr_12:26_6 Mdr_12:26_7 Mdr_12:26_8 Mdr_12:26_9 Mdr_12:26_10
Mdr:12:26 x x x x x x x x x x
Mdr:12:27 ἐφ’ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχοντες ἠγανάκτουν, ἐπὶ τούτοις, οὓς ἐδόκουν θεούς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι ἰδόντες, ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι, θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ· διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆς καταδίκης ἐπ’ αὐτοὺς ἐπῆλθεν.
Mdr:12:27 For, look, for what things they grudged, when they were punished, that is, for them whom they thought to be gods; now being punished in them, when they saw it, they acknowledged him to be the true God, whom before they denied to know: and therefore came extreme damnation upon them. (Wisdom 12:27 Brenton)
Mdr:12:27 Bo na co się sami w udręce oburzali, tym właśnie pokarani, co mieli za bogów, dostrzegli Tego, którego przedtem znać nie chcieli, i uznali za Boga prawdziwego. I dlatego przyszła na nich ostateczna kara. (Mdr 12:27 BT_4)
Mdr:12:27 ἐφ’ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχοντες ἠγανάκτουν, ἐπὶ τούτοις, οὓς ἐδόκουν θεούς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι ἰδόντες, ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι, θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ· διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆς καταδίκης ἐπ’ αὐτοὺς ἐπῆλθεν.
Mdr:12:27 ἐπί ὅς ἥ ὅ γάρ αὐτός αὐτή αὐτό πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -) ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πάλαι; πάλη, -ης, ἡ ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἀ·ληθής -ες διό (δι’ ὅ) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατα·δίκη, -ης, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Mdr:12:27 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By cierpieć cierp, doświadczaj By być pogarszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/, który/, który; by być Dawniej; walcz By zaprzeczać/wyrzekaj się By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Bóg  By rozpoznawać wgląd, consciousnes Prawdziwy/nieomylny Z powodu którego I też, nawet, mianowicie Przeświadczenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do zbliżanie siebie
Mdr:12:27 e)f’ oi(=s ga\r au)toi\ pa/sCHontes E)gana/ktoun, e)pi\ tou/tois, ou(\s e)do/koun Teou/s, e)n au)toi=s kolaDZo/menoi i)do/ntes, o(\n pa/lai E)rnou=nto ei)de/nai, Teo\n e)pe/gnOsan a)lETE=· dio\ kai\ to\ te/rma tE=s katadi/kEs e)p’ au)tou\s e)pE=lTen.
Mdr:12:27 ef’ hois gar autoi pasCHontes Eganaktun, epi tutois, hus edokun Teus, en autois kolaDZomenoi idontes, hon palai Ernunto eidenai, Teon epegnOsan alETE· dio kai to terma tEs katadikEs ep’ autus epElTen.
Mdr:12:27 P RR_DPM x RD_NPM V1_PAPNPM V2I_IAI3P P RD_DPM RR_APM V2I_IAI3P N2_APM P RD_DPM V1_PMPNPM VB_AAPNPM RR_ASM D V2I_IMI3P VX_XAN N2_ASM VZI_AAI3P A3H_ASM C D RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1_GSF P RD_APM VBI_AAI3S
Mdr:12:27 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which for since, as he/she/it/same to suffer suffer, experience to be aggravated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to expect to seem, to please, to seem good to god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/whom/which; to be of old; struggle to deny/disavow to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with god [see theology] to recognize insight, consciousnes true/unerring because of which and also, even, namely the ć the conviction upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to oncoming
Mdr:12:27 upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) for they/same (nom) while SUFFER-ing (nom|voc) I-was-BE-ing-AGGRAVATED, they-were-BE-ing-AGGRAVATED upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) who/whom/which (acc) I-was-GLORY-ing, they-were-GLORY-ing gods (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) while being-PUNISH-ed (nom|voc) upon SEE-ing (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) of old; struggles (nom|voc) they-were-being-DENY/DISAVOW-ed to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed god (acc) they-RECOGNIZE-ed true/unerring ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of which and the (nom|acc)   the (gen) conviction (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-ONCOMING-ed
Mdr:12:27 Mdr_12:27_1 Mdr_12:27_2 Mdr_12:27_3 Mdr_12:27_4 Mdr_12:27_5 Mdr_12:27_6 Mdr_12:27_7 Mdr_12:27_8 Mdr_12:27_9 Mdr_12:27_10 Mdr_12:27_11 Mdr_12:27_12 Mdr_12:27_13 Mdr_12:27_14 Mdr_12:27_15 Mdr_12:27_16 Mdr_12:27_17 Mdr_12:27_18 Mdr_12:27_19 Mdr_12:27_20 Mdr_12:27_21 Mdr_12:27_22 Mdr_12:27_23 Mdr_12:27_24 Mdr_12:27_25 Mdr_12:27_26 Mdr_12:27_27 Mdr_12:27_28 Mdr_12:27_29 Mdr_12:27_30 Mdr_12:27_31
Mdr:12:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x