Mdr:14:1 Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται.
Mdr:14:1 Again, one preparing himself to sail, and about to pass through the raging waves, calleth upon a piece of wood more rotten than the vessel that carrieth him. (Wisdom 14:1 Brenton)
Mdr:14:1 Inny znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. (Mdr 14:1 BT_4)
Mdr:14:1 Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται.
Mdr:14:1 πλοῦς, πλοός, ὁ (Originally 2nd decl. πλόος, πλόου, ὁ) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πάλιν στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -) καί ἄγριος -ία -ον μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) κῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πλοῖον, -ου, τό   ξύλον, -ου, τό ἐπι·βοάω (επι+βο(α)-, -, -, -, -, -)
Mdr:14:1 Podróż Jakiś/jakikolwiek Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By odłączać wysyłaj, posyłaj I też, nawet, mianowicie Dziki By mieć dookoła być przeznaczony Do ??? Fala puchną, unoszą się By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Statek Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By krzyknąć głośno
Mdr:14:1 *plou=n tis pa/lin stello/menos kai\ a)/gria me/llOn diodeu/ein ku/mata tou= fe/rontos au)to\n ploi/ou saTro/teron Xu/lon e)piboa=tai.
Mdr:14:1 plun tis palin stellomenos kai agria mellOn diodeuein kymata tu ferontos auton ploiu saTroteron Xylon epiboatai.
Mdr:14:1 V2_PAPNSM RI_NSM D V1_PMPNSM C A1A_APN V1_PAPNSM V1_PAN N3M_APN RA_GSN V1_PAPGSN RD_ASM N2N_GSN A1A_ASNC N2N_ASN V3_PMI3S
Mdr:14:1 voyage some/any again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to detach consign, send and also, even, namely wild to am about to be destined to ??? wave swell, waft the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same ship ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to cry out loudly
Mdr:14:1 voyage (acc) some/any (nom) again while being-DETACH-ed (nom) and wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while ABOUT-ing (nom) to-be-???-ing waves (nom|acc|voc) the (gen) while BRING-ing (gen) him/it/same (acc) ship (gen)   tree/wooden thing (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-CRY-ed-OUT-LOUDLY, he/she/it-should-be-being-CRY-ed-OUT-LOUDLY
Mdr:14:1 Mdr_14:1_1 Mdr_14:1_2 Mdr_14:1_3 Mdr_14:1_4 Mdr_14:1_5 Mdr_14:1_6 Mdr_14:1_7 Mdr_14:1_8 Mdr_14:1_9 Mdr_14:1_10 Mdr_14:1_11 Mdr_14:1_12 Mdr_14:1_13 Mdr_14:1_14 Mdr_14:1_15 Mdr_14:1_16
Mdr:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:2 ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησεν, τεχνῖτις δὲ σοφία κατεσκεύασεν·
Mdr:14:2 For verily desire of gain devised that, and the workman built it by his skill. (Wisdom 14:2 Brenton)
Mdr:14:2 Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła, (Mdr 14:2 BT_4)
Mdr:14:2 ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησεν, τεχνῖτις δὲ σοφία κατεσκεύασεν·
Mdr:14:2 ἐκεῖνος -η -ο μέν γάρ ὄρεξις, -εως, ἡ πορισμός, -οῦ, ὁ ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-)   δέ σοφία, -ας, ἡ κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
Mdr:14:2 Tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem Znaczy {Ma na myśli} zysku Do ??? zaś Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się
Mdr:14:2 e)kei=no me\n ga\r o)/reXis porismO=n e)peno/Esen, teCHni=tis de\ sofi/a kateskeu/asen·
Mdr:14:2 ekeino men gar oreXis porismOn epenoEsen, teCHnitis de sofia kateskeuasen·
Mdr:14:2 RD_ASN x x N3I_NSF N2_GPM VAI_AAI3S N3D_NSF x N1A_NSF VAI_AAI3S
Mdr:14:2 that indeed (yet, certainly, surely) for since, as desire longing, yearning after means of gain to ??? ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare
Mdr:14:2 that (nom|acc) indeed for desire (nom) means of gains (gen) he/she/it-???-ed   Yet sapience (nom|voc) he/she/it-MAKE READY-ed
Mdr:14:2 Mdr_14:2_1 Mdr_14:2_2 Mdr_14:2_3 Mdr_14:2_4 Mdr_14:2_5 Mdr_14:2_6 Mdr_14:2_7 Mdr_14:2_8 Mdr_14:2_9 Mdr_14:2_10
Mdr:14:2 x x x x x x x x x x
Mdr:14:3 ἡ δὲ σή, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ
Mdr:14:3 But thy providence, O Father, governeth it: for thou hast made a way in the sea, and a safe path in the waves; (Wisdom 14:3 Brenton)
Mdr:14:3 ale steruje nim Opatrzność Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną, (Mdr 14:3 BT_4)
Mdr:14:3 δὲ σή, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ
Mdr:14:3 ὁ ἡ τό δέ σός -ή -όν πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   πρό·νοια, -ας, ἡ ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ἐν θάλασσα, -ης, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ καί ἐν κῦμα[τ], -ατος, τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀ·σφαλής -ές
Mdr:14:3 zaś Twój/twój(sg) Ojciec Zaopatrzenie {Zastrzeżenie} Ponieważ/tamto By dawać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fala puchną, unoszą się Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Pewny
Mdr:14:3 E( de\ sE/, pa/ter, diakuberna=| pro/noia, o(/ti e)/dOkas kai\ e)n Tala/ssE| o(do\n kai\ e)n ku/masi tri/bon a)sfalE=
Mdr:14:3 hE de sE, pater, diakyberna pronoia, hoti edOkas kai en TalassE hodon kai en kymasi tribon asfalE
Mdr:14:3 RA_NSF x A1_NSF N3_VSM V3_PAI3S N1A_NSF C VAI_AAI2S C P N1S_DSF N2_ASF C P N3M_DPN N2_ASM A3H_ASM
Mdr:14:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg) father ć provision because/that to give and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea way/road and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wave swell, waft path; to rub worn, rub certain
Mdr:14:3 the (nom) Yet your/yours(sg) (nom|voc) father (voc)   provision (nom|voc) because/that you(sg)-GIVE-ed and in/among/by (+dat) sea (dat) way/road (acc) and in/among/by (+dat) waves (dat) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) certain ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:14:3 Mdr_14:3_1 Mdr_14:3_2 Mdr_14:3_3 Mdr_14:3_4 Mdr_14:3_5 Mdr_14:3_6 Mdr_14:3_7 Mdr_14:3_8 Mdr_14:3_9 Mdr_14:3_10 Mdr_14:3_11 Mdr_14:3_12 Mdr_14:3_13 Mdr_14:3_14 Mdr_14:3_15 Mdr_14:3_16 Mdr_14:3_17
Mdr:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:4 δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σῴζειν, ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ.
Mdr:14:4 Shewing that thou canst save from all danger: yea, though a man went to sea without art. (Wisdom 14:4 Brenton)
Mdr:14:4 wskazując, że zewsząd możesz wybawić, by i niedoświadczony mógł wsiąść na okręt. (Mdr 14:4 BT_4)
Mdr:14:4 δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σῴζειν, ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ.
Mdr:14:4 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὅτι δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἵνα κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) ἄνευ τέχνη, -ης, ἡ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
Mdr:14:4 By być widocznym Ponieważ/tamto Do zdolnego Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać żeby / ażeby / bo I/też (jeżeli) kiedykolwiek Bez (+informacja) Handel (zręczność) Jakiś/jakikolwiek Do ???
Mdr:14:4 deiknu\s o(/ti du/nasai e)k panto\s sO/|DZein, i(/na ka)/n a)/neu te/CHnEs tis e)pibE=|.
Mdr:14:4 deiknys hoti dynasai ek pantos sODZein, hina kan aneu teCHnEs tis epibE.
Mdr:14:4 V5_PAI2S C V6_PMI2S P A3_GSN V1_PAN C C+X P N1_GSF RI_NSM VZ_AAS3S
Mdr:14:4 to show because/that to able out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell and/also (if) ever without (+gen) trade (craft) some/any to ???
Mdr:14:4 you(sg)-are-SHOW-ing, be-you(sg)-SHOW-ing!, while SHOW-ing (nom|voc) because/that you(sg)-are-being-ABLE-ed out of (+gen) every (gen) to-be-SAVE-ing so that / in order to /because and/also (if) ever without (+gen) trade (gen) some/any (nom) he/she/it-should-???
Mdr:14:4 Mdr_14:4_1 Mdr_14:4_2 Mdr_14:4_3 Mdr_14:4_4 Mdr_14:4_5 Mdr_14:4_6 Mdr_14:4_7 Mdr_14:4_8 Mdr_14:4_9 Mdr_14:4_10 Mdr_14:4_11 Mdr_14:4_12
Mdr:14:4 x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:5 θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα· διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν.
Mdr:14:5 Nevertheless thou wouldest not that the works of thy wisdom should be idle, and therefore do men commit their lives to a small piece of wood, and passing the rough sea in a weak vessel are saved. (Wisdom 14:5 Brenton)
Mdr:14:5 Chcesz, by dzieła Twej mądrości nie leżały odłogiem, więc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie, i przebywszy burzliwe fale, ratują się na tratwie. (Mdr 14:5 BT_4)
Mdr:14:5 θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα· διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν.
Mdr:14:5 θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) δέ μή ἀργός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔργον, -ου, τό διά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ξύλον, -ου, τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) κλύδων, -ωνος, ὁ   δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
Mdr:14:5 By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie zaś Nie Bezczynny bezczynny, bezużyteczny By być Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) Praca Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Najmniej Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ludzki Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Szorstka wody turbulencja Do chronionego
Mdr:14:5 Te/leis de\ mE\ a)rga\ ei)=nai ta\ tE=s sofi/as sou e)/rga· dia\ tou=to kai\ e)laCHi/stO| Xu/lO| pisteu/ousin a)/nTrOpoi PSuCHa\s kai\ dielTo/ntes klu/dOna sCHedi/a| diesO/TEsan.
Mdr:14:5 Teleis de mE arga einai ta tEs sofias su erga· dia tuto kai elaCHistO XylO pisteuusin anTrOpoi PSyCHas kai dielTontes klydOna sCHedia diesOTEsan.
Mdr:14:5 V1_PAI2S x D A1_APN V9_PAN RA_APN RA_GSF N1A_GSF RP_GS N2N_APN P RD_ASN C A1_DSNS N2N_DSN V1_PAI3P N2_NPM N1_APF C VB_AAPNPM N3W_ASM N1A_DSF VCI_API3P
Mdr:14:5 to want want, wish, desire δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not idle idle, useless to be the the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) work because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely least tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with human life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to go through pass through rough water turbulence ć to preserved
Mdr:14:5 you(sg)-are-WANT-ing Yet not idle ([Adj] nom|acc|voc) to-be the (nom|acc) the (gen) sapience (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) works (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) and least ([Adj] dat) tree/wooden thing (dat) they-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (dat) humans (nom|voc) lifes (acc) and upon GO THROUGH-ing (nom|voc) rough water (acc)   they-were-PRESERVED-ed
Mdr:14:5 Mdr_14:5_1 Mdr_14:5_2 Mdr_14:5_3 Mdr_14:5_4 Mdr_14:5_5 Mdr_14:5_6 Mdr_14:5_7 Mdr_14:5_8 Mdr_14:5_9 Mdr_14:5_10 Mdr_14:5_11 Mdr_14:5_12 Mdr_14:5_13 Mdr_14:5_14 Mdr_14:5_15 Mdr_14:5_16 Mdr_14:5_17 Mdr_14:5_18 Mdr_14:5_19 Mdr_14:5_20 Mdr_14:5_21 Mdr_14:5_22 Mdr_14:5_23
Mdr:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:6 καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί.
Mdr:14:6 For in the old time also, when the proud giants perished, the hope of the world governed by thy hand escaped in a weak vessel, and left to all ages a seed of generation. (Wisdom 14:6 Brenton)
Mdr:14:6 Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce i pokierowana Twą ręką zostawiła światu zawiązki potomności. (Mdr 14:6 BT_4)
Mdr:14:6 καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί.
Mdr:14:6 καί ἀρχή, -ῆς, ἡ γάρ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὑπερή·φανος -ον   ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) ἐπί   κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) αἰών, -ῶνος, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Mdr:14:6 I też, nawet, mianowicie Początek Dla odtąd, jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dumny Miej nadzieję/oczekiwanie Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do na dół uciekaj By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ród Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ręka
Mdr:14:6 kai\ a)rCHE=s ga\r a)pollume/nOn u(perEfa/nOn giga/ntOn E( e)lpi\s tou= ko/smou e)pi\ sCHedi/as katafugou=sa a)pe/lipen ai)O=ni spe/rma gene/seOs tE=| sE=| kubernETei=sa CHeiri/.
Mdr:14:6 kai arCHEs gar apollymenOn hyperEfanOn gigantOn hE elpis tu kosmu epi sCHedias katafygusa apelipen aiOni sperma geneseOs tE sE kybernETeisa CHeiri.
Mdr:14:6 C N1_GSF x V5_PMPGPM A1B_GPM N3_GPM RA_NSF N3D_NSF RA_GSM N2_GSM P N1A_GSF VB_AAPNSF VBI_AAI3S N3W_DSM N3M_ASN N3I_GSF RA_DSF A1_DSF VC_APPNSF N3_DSF
Mdr:14:6 and also, even, namely beginning for since, as to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing proud ć the hope/expectation the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to down-flee to Remain [from] (left behind, deserted) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever seed sperm, seed, germ (sprout, bud) lineage the your/yours(sg); to rub worn, rub ć hand
Mdr:14:6 and beginning (gen) for while being-LOSE/DESTROY-ed (gen) proud ([Adj] gen)   the (nom) hope/expectation (nom) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat)   upon DOWN-FLEE-ing (nom|voc) he/she/it-REMAIN [FROM]-ed eon (dat) seed (nom|acc|voc) lineage (gen) the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed   hand (dat)
Mdr:14:6 Mdr_14:6_1 Mdr_14:6_2 Mdr_14:6_3 Mdr_14:6_4 Mdr_14:6_5 Mdr_14:6_6 Mdr_14:6_7 Mdr_14:6_8 Mdr_14:6_9 Mdr_14:6_10 Mdr_14:6_11 Mdr_14:6_12 Mdr_14:6_13 Mdr_14:6_14 Mdr_14:6_15 Mdr_14:6_16 Mdr_14:6_17 Mdr_14:6_18 Mdr_14:6_19 Mdr_14:6_20 Mdr_14:6_21
Mdr:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:7 εὐλόγηται γὰρ ξύλον, δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνη·
Mdr:14:7 For blessed is the wood whereby righteousness cometh. (Wisdom 14:7 Brenton)
Mdr:14:7 Błogosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość, (Mdr 14:7 BT_4)
Mdr:14:7 εὐλόγηται γὰρ ξύλον, δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνη·
Mdr:14:7 εὐ·λογητός -ή -όν; εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) γάρ ξύλον, -ου, τό διά οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Mdr:14:7 Błogosławiony; by błogosławić Dla odtąd, jak Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Mdr:14:7 eu)lo/gEtai ga\r Xu/lon, di’ ou(= gi/netai dikaiosu/nE·
Mdr:14:7 eulogEtai gar Xylon, di’ hu ginetai dikaiosynE·
Mdr:14:7 VM_XMI3S x N2N_NSN P RR_GSN V1_PMI3S N1_NSF
Mdr:14:7 blessed; to bless for since, as tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to become become, happen righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Mdr:14:7 blessed ([Adj] nom|voc); he/she/it-should-be-being-BLESS-ed, he/she/it-has-been-BLESS-ed for tree/wooden thing (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-being-BECOME-ed righteousness (nom|voc)
Mdr:14:7 Mdr_14:7_1 Mdr_14:7_2 Mdr_14:7_3 Mdr_14:7_4 Mdr_14:7_5 Mdr_14:7_6 Mdr_14:7_7
Mdr:14:7 x x x x x x x
Mdr:14:8 τὸ χειροποίητον δέ, ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ὁ ποιήσας αὐτό, ὅτι ὁ μὲν ἠργάζετο, τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη.
Mdr:14:8 But that which is made with hands is cursed, as well it, as he that made it: he, because he made it; and it, because, being corruptible, it was called god. (Wisdom 14:8 Brenton)
Mdr:14:8 ale tamto, ręką obrobione - przeklęte: i ono, i jego twórca! On, że je wykonał, ono zaś, że choć znikome, dostało miano boga. (Mdr 14:8 BT_4)
Mdr:14:8 τὸ χειροποίητον δέ, ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ποιήσας αὐτό, ὅτι μὲν ἠργάζετο, τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη.
Mdr:14:8 ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν δέ ἐπι·κατ·άρατος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό μέν ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό δέ φθαρτός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
Mdr:14:8 Robiony ręcznie zaś Przeklęty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By pracować/dąż zaś Zwyrodnieniowy Bóg  By nazywać
Mdr:14:8 to\ CHeiropoi/Eton de/, e)pikata/raton au)to\ kai\ o( poiE/sas au)to/, o(/ti o( me\n E)rga/DZeto, to\ de\ fTarto\n Teo\s O)noma/sTE.
Mdr:14:8 to CHeiropoiEton de, epikataraton auto kai ho poiEsas auto, hoti ho men ErgaDZeto, to de fTarton Teos OnomasTE.
Mdr:14:8 RA_NSN A1B_NSN x A1B_NSN RD_NSN C RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASN C RA_NSM x V1I_IMI3S RA_ASN x A1_ASN N2_NSM VSI_API3S
Mdr:14:8 the handmade δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cursed he/she/it/same and also, even, namely the to do/make he/she/it/same because/that the indeed (yet, certainly, surely) to work/strive the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] degenerative god [see theology] to name
Mdr:14:8 the (nom|acc) handmade ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet cursed ([Adj] acc, nom|acc|voc) it/same (nom|acc) and the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) it/same (nom|acc) because/that the (nom) indeed he/she/it-was-being-WORK/STRIVE-ed the (nom|acc) Yet degenerative ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (nom) he/she/it-was-NAME-ed
Mdr:14:8 Mdr_14:8_1 Mdr_14:8_2 Mdr_14:8_3 Mdr_14:8_4 Mdr_14:8_5 Mdr_14:8_6 Mdr_14:8_7 Mdr_14:8_8 Mdr_14:8_9 Mdr_14:8_10 Mdr_14:8_11 Mdr_14:8_12 Mdr_14:8_13 Mdr_14:8_14 Mdr_14:8_15 Mdr_14:8_16 Mdr_14:8_17 Mdr_14:8_18
Mdr:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:9 ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ·
Mdr:14:9 For the ungodly and his ungodliness are both alike hateful unto God. (Wisdom 14:9 Brenton)
Mdr:14:9 Jednakowo Bogu są nienawistni i bezbożnik, i jego bezbożność, (Mdr 14:9 BT_4)
Mdr:14:9 ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ θεῷ καὶ ἀσεβῶν καὶ ἀσέβεια αὐτοῦ·
Mdr:14:9 ἐν ἴσος -η -ον γάρ   θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:14:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Dla odtąd, jak Bóg  I też, nawet, mianowicie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Brak szacunku On/ona/to/to samo
Mdr:14:9 e)n i)/sO| ga\r misEta\ TeO=| kai\ o( a)sebO=n kai\ E( a)se/beia au)tou=·
Mdr:14:9 en isO gar misEta TeO kai ho asebOn kai hE asebeia autu·
Mdr:14:9 P A1_DSM x A1_APN N2_DSM C RA_NSM V2_PAPNSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Mdr:14:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical for since, as ć god [see theology] and also, even, namely the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely the lack of deference he/she/it/same
Mdr:14:9 in/among/by (+dat) resemble ([Adj] dat) for   god (dat) and the (nom) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and the (nom) lack of deference (nom|voc) him/it/same (gen)
Mdr:14:9 Mdr_14:9_1 Mdr_14:9_2 Mdr_14:9_3 Mdr_14:9_4 Mdr_14:9_5 Mdr_14:9_6 Mdr_14:9_7 Mdr_14:9_8 Mdr_14:9_9 Mdr_14:9_10 Mdr_14:9_11 Mdr_14:9_12
Mdr:14:9 x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:10 καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεται.
Mdr:14:10 For that which is made shall be punished together with him that made it. (Wisdom 14:10 Brenton)
Mdr:14:10 i dzieło wraz z twórcą zostanie skarane. (Mdr 14:10 BT_4)
Mdr:14:10 καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεται.
Mdr:14:10 καί γάρ ὁ ἡ τό πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) σύν ὁ ἡ τό   κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
Mdr:14:10 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By działać Razem z/włączając (+dat) By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
Mdr:14:10 kai\ ga\r to\ praCHTe\n su\n tO=| dra/santi kolasTE/setai.
Mdr:14:10 kai gar to praCHTen syn tO drasanti kolasTEsetai.
Mdr:14:10 C x RA_NSN VQ_APPNSN P RA_DSM VA_AAPDSM VS_FPI3S
Mdr:14:10 and also, even, namely for since, as the to act together with/including (+dat) the ć to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Mdr:14:10 and for the (nom|acc) upon being-ACT-ed (nom|acc|voc) together with/including (+dat) the (dat)   he/she/it-will-be-PUNISH-ed
Mdr:14:10 Mdr_14:10_1 Mdr_14:10_2 Mdr_14:10_3 Mdr_14:10_4 Mdr_14:10_5 Mdr_14:10_6 Mdr_14:10_7 Mdr_14:10_8
Mdr:14:10 x x x x x x x x
Mdr:14:11 διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, ὅτι ἐν κτίσματι θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνων.
Mdr:14:11 Therefore even upon the idols of the Gentiles shall there be a visitation: because in the creature of God they are become an abomination, and stumblingblocks to the souls of men, and a snare to the feet of the unwise. (Wisdom 14:11 Brenton)
Mdr:14:11 Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń Bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich. (Mdr 14:11 BT_4)
Mdr:14:11 διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, ὅτι ἐν κτίσματι θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνων.
Mdr:14:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐν εἴδωλον, -ου, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἐν κτίσμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] βδέλυγμα[τ], -ατος, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί εἰς[1] σκάνδαλον, -ου, τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί εἰς[1] παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Mdr:14:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol Naród [zobacz etniczny] Przeoczenie [nadzorowanie] By być Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tworzenie Bóg  Do (+przyspieszenie) Wstręt By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skandalu zapadka, młotek Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} Pij; stopa Wycofywanie w myśli
Mdr:14:11 dia\ tou=to kai\ e)n ei)dO/lois e)TnO=n e)piskopE\ e)/stai, o(/ti e)n kti/smati Teou= ei)s bde/lugma e)genE/TEsan kai\ ei)s ska/ndala PSuCHai=s a)nTrO/pOn kai\ ei)s pagi/da posi\n a)fro/nOn.
Mdr:14:11 dia tuto kai en eidOlois eTnOn episkopE estai, hoti en ktismati Teu eis bdelygma egenETEsan kai eis skandala PSyCHais anTrOpOn kai eis pagida posin afronOn.
Mdr:14:11 P RD_ASN C P N2N_DPN N3E_GPN N1_NSF VF_FMI3S C P N3M_DSN N2_GSM P N3M_ASN VCI_API3P C P N2N_APN N1_DPF N2_GPM C P N3D_ASF N3D_DPM A3N_GPM
Mdr:14:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among idol nation [see ethnic] oversight [overseeing] to be because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among creation god [see theology] into (+acc) abomination to become become, happen and also, even, namely into (+acc) scandal trigger, hammer life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human and also, even, namely into (+acc) trap drink; foot unthinking
Mdr:14:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) and in/among/by (+dat) idols (dat) nations (gen) oversight (nom|voc) he/she/it-will-be because/that in/among/by (+dat) creation (dat) god (gen) into (+acc) abomination (nom|acc|voc) they-were-BECOME-ed and into (+acc) scandals (nom|acc|voc) lifes (dat) humans (gen) and into (+acc) trap (acc) drink (acc); feet (dat) unthinking ([Adj] gen)
Mdr:14:11 Mdr_14:11_1 Mdr_14:11_2 Mdr_14:11_3 Mdr_14:11_4 Mdr_14:11_5 Mdr_14:11_6 Mdr_14:11_7 Mdr_14:11_8 Mdr_14:11_9 Mdr_14:11_10 Mdr_14:11_11 Mdr_14:11_12 Mdr_14:11_13 Mdr_14:11_14 Mdr_14:11_15 Mdr_14:11_16 Mdr_14:11_17 Mdr_14:11_18 Mdr_14:11_19 Mdr_14:11_20 Mdr_14:11_21 Mdr_14:11_22 Mdr_14:11_23 Mdr_14:11_24 Mdr_14:11_25
Mdr:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:12 Ἀρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆς.
Mdr:14:12 For the devising of idols was the beginning of spiritual fornication, and the invention of them the corruption of life. (Wisdom 14:12 Brenton)
Mdr:14:12 Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. (Mdr 14:12 BT_4)
Mdr:14:12 Ἀρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆς.
Mdr:14:12 ἀρχή, -ῆς, ἡ γάρ πορνεία, -ας, ἡ ἐπί·νοια, -ας, ἡ εἴδωλον, -ου, τό   δέ αὐτός αὐτή αὐτό φθορά, -ᾶς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Mdr:14:12 Początek Dla odtąd, jak Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo ??? Idol zaś On/ona/to/to samo Zniszczenia zniszczenie; zepsucie; psucie się Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Mdr:14:12 *)arCHE\ ga\r pornei/as e)pi/noia ei)dO/lOn, eu(/resis de\ au)tO=n fTora\ DZOE=s.
Mdr:14:12 arCHE gar porneias epinoia eidOlOn, heuresis de autOn fTora DZOEs.
Mdr:14:12 N1_NSF x N1A_GSF N1A_NSF N2N_GPN N3I_NSF x RD_GPN N1A_NSF N1_GSF
Mdr:14:12 beginning for since, as promiscuity fornication, idolatry ??? idol ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same destruction destruction; deterioration; corruption life being, living, spirit; alive
Mdr:14:12 beginning (nom|voc) for promiscuity (gen), promiscuities (acc) ??? (nom|voc) idols (gen)   Yet them/same (gen) destruction (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen)
Mdr:14:12 Mdr_14:12_1 Mdr_14:12_2 Mdr_14:12_3 Mdr_14:12_4 Mdr_14:12_5 Mdr_14:12_6 Mdr_14:12_7 Mdr_14:12_8 Mdr_14:12_9 Mdr_14:12_10
Mdr:14:12 x x x x x x x x x x
Mdr:14:13 οὔτε γὰρ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·
Mdr:14:13 For neither were they from the beginning, neither shall they be for ever. (Wisdom 14:13 Brenton)
Mdr:14:13 Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki: (Mdr 14:13 BT_4)
Mdr:14:13 οὔτε γὰρ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·
Mdr:14:13 οὔτε (οὐ τέ) γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ οὔτε (οὐ τέ) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:14:13 Ani nie Dla odtąd, jak By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Ani nie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By być
Mdr:14:13 ou)/te ga\r E)=n a)p’ a)rCHE=s ou)/te ei)s to\n ai)O=na e)/stai·
Mdr:14:13 ute gar En ap’ arCHEs ute eis ton aiOna estai·
Mdr:14:13 C x V9_IAI3S P N1_GSF C P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S
Mdr:14:13 nor not for since, as to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning nor not into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to be
Mdr:14:13 nor for he/she/it-was away from (+gen) beginning (gen) nor into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be
Mdr:14:13 Mdr_14:13_1 Mdr_14:13_2 Mdr_14:13_3 Mdr_14:13_4 Mdr_14:13_5 Mdr_14:13_6 Mdr_14:13_7 Mdr_14:13_8 Mdr_14:13_9 Mdr_14:13_10
Mdr:14:13 x x x x x x x x x x
Mdr:14:14 κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τὸ τέλος ἐπενοήθη.
Mdr:14:14 For by the vain glory of men they entered into the world, and therefore shall they come shortly to an end. (Wisdom 14:14 Brenton)
Mdr:14:14 zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. (Mdr 14:14 BT_4)
Mdr:14:14 κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τὸ τέλος ἐπενοήθη.
Mdr:14:14 κενο·δοξία, -ας, ἡ γάρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ καί διά οὗτος αὕτη τοῦτο   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-)
Mdr:14:14 Próżność Dla odtąd, jak Ludzki By wchodzić Do (+przyspieszenie) Świat (wieczny świat) materialne królestwo I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Koniec (wypadek, spełnienie) Do ???
Mdr:14:14 kenodoXi/a| ga\r a)nTrO/pOn ei)sE=lTen ei)s to\n ko/smon, kai\ dia\ tou=to su/ntomon au)tO=n to\ te/los e)penoE/TE.
Mdr:14:14 kenodoXia gar anTrOpOn eisElTen eis ton kosmon, kai dia tuto syntomon autOn to telos epenoETE.
Mdr:14:14 N1A_DSF x N2_GPM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C P RD_ASN A1B_ASN RD_GPN RA_ASN N3E_ASN VCI_API3S
Mdr:14:14 vainglory for since, as human to enter into (+acc) the world (secular world) material realm and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć he/she/it/same the end (event, consummation) to ???
Mdr:14:14 vainglory (dat) for humans (gen) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) world (acc) and because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc)   them/same (gen) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-was-???-ed
Mdr:14:14 Mdr_14:14_1 Mdr_14:14_2 Mdr_14:14_3 Mdr_14:14_4 Mdr_14:14_5 Mdr_14:14_6 Mdr_14:14_7 Mdr_14:14_8 Mdr_14:14_9 Mdr_14:14_10 Mdr_14:14_11 Mdr_14:14_12 Mdr_14:14_13 Mdr_14:14_14 Mdr_14:14_15
Mdr:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:15 ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατὴρ τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας τόν ποτε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησεν καὶ παρέδωκεν τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς·
Mdr:14:15 For a father afflicted with untimely mourning, when he hath made an image of his child soon taken away, now honoured him as a god, which was then a dead man, and delivered to those that were under him ceremonies and sacrifices. (Wisdom 14:15 Brenton)
Mdr:14:15 Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy; (Mdr 14:15 BT_4)
Mdr:14:15 ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατὴρ τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας τόν ποτε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησεν καὶ παρέδωκεν τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς·
Mdr:14:15   γάρ πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα εἰκών, -όνος, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ποτέ[2] νεκρός -ά -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ νῦν ὡς θεός, -οῦ, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό   μυστήριον, -ου, τὁ καί  
Mdr:14:15 Dla odtąd, jak Smutek; by smucić się Ojciec Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By pozbawiać Dziecko Ikona By czynić/rób Raz Martwo {Całkowicie} Ludzki Teraz Jak/jak Bóg  By zaszczycać I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa I też, nawet, mianowicie
Mdr:14:15 a)O/rO| ga\r pe/nTei truCHo/menos patE\r tou= taCHe/Os a)faireTe/ntos te/knou ei)ko/na poiE/sas to/n pote nekro\n a)/nTrOpon nu=n O(s Teo\n e)ti/mEsen kai\ pare/dOken toi=s u(poCHeiri/ois mustE/ria kai\ teleta/s·
Mdr:14:15 aOrO gar penTei tryCHomenos patEr tu taCHeOs afaireTentos teknu eikona poiEsas ton pote nekron anTrOpon nyn hOs Teon etimEsen kai paredOken tois hypoCHeiriois mystEria kai teletas·
Mdr:14:15 A1B_DSN x N3E_DSN V1_PMPNSM N3_NSM RA_GSN D VC_APPGSN N2N_GSN N3N_GSF VA_AAPNSM RA_ASM D A1A_ASM N2_ASM D C N2_ASM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DPM A1A_DPM N2N_APN C N1_APF
Mdr:14:15 ć for since, as grief; to grieve ć father the quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to deprive child icon to do/make the once dead human now as/like god [see theology] to honor and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ and also, even, namely ć
Mdr:14:15   for grief (dat); he/she/it-is-GRIEVE-ing, you(sg)-are-being-GRIEVE-ed (classical), be-you(sg)-GRIEVE-ing!   father (nom) the (gen) quickly; quick ([Adj] gen) upon being-DEPRIVE-ed (gen) child (gen) icon (acc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) once dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) human (acc) now as/like god (acc) he/she/it-HONOR-ed and he/she/it-Hand OVER-ed the (dat)   mysteries (nom|acc|voc) and  
Mdr:14:15 Mdr_14:15_1 Mdr_14:15_2 Mdr_14:15_3 Mdr_14:15_4 Mdr_14:15_5 Mdr_14:15_6 Mdr_14:15_7 Mdr_14:15_8 Mdr_14:15_9 Mdr_14:15_10 Mdr_14:15_11 Mdr_14:15_12 Mdr_14:15_13 Mdr_14:15_14 Mdr_14:15_15 Mdr_14:15_16 Mdr_14:15_17 Mdr_14:15_18 Mdr_14:15_19 Mdr_14:15_20 Mdr_14:15_21 Mdr_14:15_22 Mdr_14:15_23 Mdr_14:15_24 Mdr_14:15_25 Mdr_14:15_26
Mdr:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:16 εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη.
Mdr:14:16 Thus in process of time an ungodly custom grown strong was kept as a law, and graven images were worshipped by the commandments of kings. (Wisdom 14:16 Brenton)
Mdr:14:16 a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo. (Mdr 14:16 BT_4)
Mdr:14:16 εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη.
Mdr:14:16 εἶτα/εἶτεν ἐν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)   ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἔθο·ς, -ους, τό ὡς νόμος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Mdr:14:16 Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Bezbożny Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}/zwyczaj [zobacz etos] Jak/jak Prawo By zabezpieczać się
Mdr:14:16 ei)=ta e)n CHro/nO| kratunTe\n to\ a)sebe\s e)/Tos O(s no/mos e)fula/CHTE.
Mdr:14:16 eita en CHronO kratynTen to asebes eTos hOs nomos efylaCHTE.
Mdr:14:16 D P N2_DSM VA_APPNSN RA_NSN A3H_NSN N3E_NSN C N2_NSM VQI_API3S
Mdr:14:16 then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among time – a specific time (specified time) or space of time (a while). ć the ungodly custom/habit [see ethos] as/like law to guard
Mdr:14:16 then in/among/by (+dat) time (dat)   the (nom|acc) ungodly ([Adj] nom|acc|voc, voc) custom/habit (nom|acc|voc) as/like law (nom) he/she/it-was-GUARD-ed
Mdr:14:16 Mdr_14:16_1 Mdr_14:16_2 Mdr_14:16_3 Mdr_14:16_4 Mdr_14:16_5 Mdr_14:16_6 Mdr_14:16_7 Mdr_14:16_8 Mdr_14:16_9 Mdr_14:16_10
Mdr:14:16 x x x x x x x x x x
Mdr:14:17 καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά, οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα κολακεύωσιν διὰ τῆς σπουδῆς.
Mdr:14:17 Whom men could not honour in presence, because they dwelt far off, they took the counterfeit of his visage from far, and made an express image of a king whom they honoured, to the end that by this their forwardness they might flatter him that was absent, as if he were present. (Wisdom 14:17 Brenton)
Mdr:14:17 I na rozkaz władców czczono posągi: nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. (Mdr 14:17 BT_4)
Mdr:14:17 καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά, οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα κολακεύωσιν διὰ τῆς σπουδῆς.
Mdr:14:17 καί τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] ἐπι·ταγή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἐν ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόρρω·θεν ὄψις, -εως, ἡ   ἐμ·φανής -ές εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα ὡς πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -)   διά ὁ ἡ τό σπουδή, -ῆς, ἡ
Mdr:14:17 I też, nawet, mianowicie Tyran Rozkazuj Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie Do zdolnego By zaszczycać Ludzki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Daleko; daleko [zobacz makro] By mieszkać ??? Widok Oczywisty Ikona By zaszczycać Król By czynić/rób żeby / ażeby / bo Jak/jak By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli By być nieobecny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pilności/pośpiech
Mdr:14:17 kai\ tura/nnOn e)pitagai=s e)TrEskeu/eto ta\ glupta/, ou(\s e)n o)/PSei mE\ duna/menoi tima=n a)/nTrOpoi dia\ to\ makra\n oi)kei=n tE\n po/rrOTen o)/PSin a)natupOsa/menoi e)mfanE= ei)ko/na tou= timOme/nou basile/Os e)poi/Esan, i(/na O(s paro/nta to\n a)po/nta kolakeu/Osin dia\ tE=s spoudE=s.
Mdr:14:17 kai tyrannOn epitagais eTrEskeueto ta glypta, hus en oPSei mE dynamenoi timan anTrOpoi dia to makran oikein tEn porrOTen oPSin anatypOsamenoi emfanE eikona tu timOmenu basileOs epoiEsan, hina hOs paronta ton aponta kolakeuOsin dia tEs spudEs.
Mdr:14:17 C N2_GPM N1_DPF V1I_IMI3S RA_APN A1_APN RR_APM P N3I_DSF D V6_PMPNPM V3_PAN N2_NPM P RA_ASN D V2_PAN RA_ASF D N3I_ASF VA_AMPNPM A3H_ASF N3N_ASF RA_GSM V3_PMPGSM N3V_GSM VAI_AAI3P C C V9_PAPASM RA_ASM V9_PAPASM V1_PAS3P P RA_GSF N1_GSF
Mdr:14:17 and also, even, namely tyrant command ć the ć who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not to able to honor human because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the far; far [see macro] to dwell the ??? sight ć apparent icon the to honor king to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell as/like to be present/here to be present, to have come the to be absent ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the diligence/haste
Mdr:14:17 and tyrants (gen) commands (dat)   the (nom|acc)   who/whom/which (acc) in/among/by (+dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) not while being-ABLE-ed (nom|voc) to-be-HONOR-ing humans (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) far; far ([Adj] acc) to-be-DWELL-ing the (acc) ??? sight (acc)   apparent ([Adj] acc, nom|acc|voc) icon (acc) the (gen) while being-HONOR-ed (gen) king (gen) they-DO/MAKE-ed so that / in order to /because as/like while BE-ing-PRESENT/HERE (acc, nom|acc|voc) the (acc) while BE-ing-ABSENT (acc, nom|acc|voc)   because of (+acc), through (+gen) the (gen) diligence/haste (gen)
Mdr:14:17 Mdr_14:17_1 Mdr_14:17_2 Mdr_14:17_3 Mdr_14:17_4 Mdr_14:17_5 Mdr_14:17_6 Mdr_14:17_7 Mdr_14:17_8 Mdr_14:17_9 Mdr_14:17_10 Mdr_14:17_11 Mdr_14:17_12 Mdr_14:17_13 Mdr_14:17_14 Mdr_14:17_15 Mdr_14:17_16 Mdr_14:17_17 Mdr_14:17_18 Mdr_14:17_19 Mdr_14:17_20 Mdr_14:17_21 Mdr_14:17_22 Mdr_14:17_23 Mdr_14:17_24 Mdr_14:17_25 Mdr_14:17_26 Mdr_14:17_27 Mdr_14:17_28 Mdr_14:17_29 Mdr_14:17_30 Mdr_14:17_31 Mdr_14:17_32 Mdr_14:17_33 Mdr_14:17_34 Mdr_14:17_35 Mdr_14:17_36
Mdr:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:18 εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ τοῦ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία·
Mdr:14:18 Also the singular diligence of the artificer did help to set forward the ignorant to more superstition. (Wisdom 14:18 Brenton)
Mdr:14:18 Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu skłaniała dążność do sławy u twórcy. (Mdr 14:18 BT_4)
Mdr:14:18 εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας τοῦ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία·
Mdr:14:18 εἰς[1]   δέ θρησκεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τεχνίτης, -ου, ὁ προ·τρέπω (προ+τρεπ-, -, προ+τρεψ-, -, -, -)  
Mdr:14:18 Do (+przyspieszenie) zaś Religii kult I też, nawet, mianowicie Nie by wiedzieć (nieświadomy) Projektant Do ???
Mdr:14:18 ei)s e)pi/tasin de\ TrEskei/as kai\ tou\s a)gnoou=ntas E( tou= teCHni/tou proetre/PSato filotimi/a·
Mdr:14:18 eis epitasin de TrEskeias kai tus agnountas hE tu teCHnitu proetrePSato filotimia·
Mdr:14:18 P N3I_ASF x N1A_GSF C RA_APM V2_PAPAPM RA_NSF RA_GSM N1M_GSM VAI_AMI3S N1A_NSF
Mdr:14:18 into (+acc) ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] religion cult and also, even, namely the to not know (ignorant) the the designer to ??? ć
Mdr:14:18 into (+acc)   Yet religion (gen) and the (acc) while NOT KNOW-ing (acc) the (nom) the (gen) designer (gen) he/she/it-was-???-ed  
Mdr:14:18 Mdr_14:18_1 Mdr_14:18_2 Mdr_14:18_3 Mdr_14:18_4 Mdr_14:18_5 Mdr_14:18_6 Mdr_14:18_7 Mdr_14:18_8 Mdr_14:18_9 Mdr_14:18_10 Mdr_14:18_11 Mdr_14:18_12
Mdr:14:18 x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:19 ὁ μὲν γὰρ τάχα κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον·
Mdr:14:19 For he, peradventure willing to please one in authority, forced all his skill to make the resemblance of the best fashion. (Wisdom 14:19 Brenton)
Mdr:14:19 Ten bowiem, chcąc się może przypodobać władcy, sztuką swą doprowadził wizerunek do wielkiej piękności, (Mdr 14:19 BT_4)
Mdr:14:19 μὲν γὰρ τάχα κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον·
Mdr:14:19 ὁ ἡ τό μέν γάρ τάχα (Adv. of ταχύς) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό τέχνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὁμοιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό καλλίον (Comp. Adv. of καλός); καλλίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of καλός)
Mdr:14:19 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Być może/możliwie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać By planować/decyduj się/zamierzaj Do proszę Handel (zręczność) ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym rightlier; lepiej
Mdr:14:19 o( me\n ga\r ta/CHa kratou=nti boulo/menos a)re/sai e)Xebia/sato tE=| te/CHnE| tE\n o(moio/tEta e)pi\ to\ ka/llion·
Mdr:14:19 ho men gar taCHa kratunti bulomenos aresai eXebiasato tE teCHnE tEn homoiotEta epi to kallion·
Mdr:14:19 RA_NSM x x D V2_PAPDSM V1_PMPNSM VA_AAN VAI_AMI3S RA_DSF N1_DSF RA_ASF N3T_ASF P RA_ASN A3C_ASN
Mdr:14:19 the indeed (yet, certainly, surely) for since, as perhaps/possibly to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain to plan/determine/intend to please ć the trade (craft) the ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rightlier; better
Mdr:14:19 the (nom) indeed for perhaps/possibly while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (dat) while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (nom) to-PLEASE, be-you(sg)-PLEASE-ed!, he/she/it-happens-to-PLEASE (opt)   the (dat) trade (dat) the (acc) ??? (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) rightlier; better ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Mdr:14:19 Mdr_14:19_1 Mdr_14:19_2 Mdr_14:19_3 Mdr_14:19_4 Mdr_14:19_5 Mdr_14:19_6 Mdr_14:19_7 Mdr_14:19_8 Mdr_14:19_9 Mdr_14:19_10 Mdr_14:19_11 Mdr_14:19_12 Mdr_14:19_13 Mdr_14:19_14 Mdr_14:19_15
Mdr:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:20 τὸ δὲ πλῆθος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο.
Mdr:14:20 And so the multitude, allured by the grace of the work, took him now for a god, which a little before was but honoured. (Wisdom 14:20 Brenton)
Mdr:14:20 a tłum, zachwycony piękną robotą, uznał za bóstwo tego, którego dopiero co czczono jako człowieka. (Mdr 14:20 BT_4)
Mdr:14:20 τὸ δὲ πλῆθος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο.
Mdr:14:20 ὁ ἡ τό δέ πλῆθο·ς, -ους, τό   διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρό ὀλίγος -η -ον τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ νῦν σέβασμα[τ], -ατος, τό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Mdr:14:20 zaś Los (mnóstwo ) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy Przedtem (+informacja) Mało [zobacz oligarchię] By zaszczycać Ludzki Teraz metronliness strach, godność szacunku, czcigodność, godny czci Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Mdr:14:20 to\ de\ plE=Tos e)felko/menon dia\ to\ eu)/CHari tE=s e)rgasi/as to\n pro\ o)li/gou timETe/nta a)/nTrOpon nu=n se/basma e)logi/santo.
Mdr:14:20 to de plETos efelkomenon dia to euCHari tEs ergasias ton pro oligu timETenta anTrOpon nyn sebasma elogisanto.
Mdr:14:20 RA_NSN x N3E_NSN V1_PMPASN P RA_ASN A3_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_ASM P A1_GSN VC_APPASM N2_ASM D N3M_ASN VAI_AMI3P
Mdr:14:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lot (multitude ) ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the business/pursuits the before (+gen) little [see oligarchy] to honor human now metronliness awe, respectability, venerability, worthy of reverence to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Mdr:14:20 the (nom|acc) Yet lot (nom|acc|voc)   because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc)   the (gen) business/pursuits (gen) the (acc) before (+gen) little (gen) upon being-HONOR-ed (acc, nom|acc|voc) human (acc) now metronliness (nom|acc|voc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed
Mdr:14:20 Mdr_14:20_1 Mdr_14:20_2 Mdr_14:20_3 Mdr_14:20_4 Mdr_14:20_5 Mdr_14:20_6 Mdr_14:20_7 Mdr_14:20_8 Mdr_14:20_9 Mdr_14:20_10 Mdr_14:20_11 Mdr_14:20_12 Mdr_14:20_13 Mdr_14:20_14 Mdr_14:20_15 Mdr_14:20_16 Mdr_14:20_17
Mdr:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:21 καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον, ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν.
Mdr:14:21 And this was an occasion to deceive the world: for men, serving either calamity or tyranny, did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name. (Wisdom 14:21 Brenton)
Mdr:14:21 I dla żyjących sidłem stało się to, że ludzie, ulegając nieszczęściu lub władzy, nadali nieprzekazywalne Imię kamieniom i drewnom. (Mdr 14:21 BT_4)
Mdr:14:21 καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον, ὅτι συμφορᾷ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν.
Mdr:14:21 καί οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ εἰς[1] ἔν·εδρον, -ου, τό ὅτι ἤ[1]   ἤ[1] τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX] δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὄνομα[τ], -ατος, τό λίθος, -ου, ὁ καί ξύλον, -ου, τό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)
Mdr:14:21 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Życie Do (+przyspieszenie) Zasadzka Ponieważ/tamto Albo Albo Tyrania By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ludzki Nazwisko {Imię} co do Kamień I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na
Mdr:14:21 kai\ tou=to e)ge/neto tO=| bi/O| ei)s e)/nedron, o(/ti E)\ sumfora=| E)\ turanni/di douleu/santes a)/nTrOpoi to\ a)koinO/nEton o)/noma li/Tois kai\ Xu/lois perie/Tesan.
Mdr:14:21 kai tuto egeneto tO biO eis enedron, hoti E symfora E tyrannidi duleusantes anTrOpoi to akoinOnEton onoma liTois kai Xylois perieTesan.
Mdr:14:21 C RD_NSN VBI_AMI3S RA_DSM N2_DSM P N2_ASN C C N1A_DSF C N3D_DSF VA_AAPNPM N2_NPM RA_ASN A1B_ASN N3M_ASN N2_DPM C N2N_DPN VEI_AAI3S
Mdr:14:21 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen the life into (+acc) ambush because/that or ć or tyranny to obey to be a slave, serve human the ć name with regard to stone and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon
Mdr:14:21 and this (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) life (dat) into (+acc) ambush (nom|acc|voc) because/that or   or tyranny (dat) upon OBEY-ing (nom|voc) humans (nom|voc) the (nom|acc)   name (nom|acc|voc) stones (dat) and trees/wooden things (dat) they-AROUND ABOUT-ed
Mdr:14:21 Mdr_14:21_1 Mdr_14:21_2 Mdr_14:21_3 Mdr_14:21_4 Mdr_14:21_5 Mdr_14:21_6 Mdr_14:21_7 Mdr_14:21_8 Mdr_14:21_9 Mdr_14:21_10 Mdr_14:21_11 Mdr_14:21_12 Mdr_14:21_13 Mdr_14:21_14 Mdr_14:21_15 Mdr_14:21_16 Mdr_14:21_17 Mdr_14:21_18 Mdr_14:21_19 Mdr_14:21_20 Mdr_14:21_21
Mdr:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:22 Εἶτ οὐκ ἤρκεσεν τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσιν.
Mdr:14:22 Moreover this was not enough for them, that they erred in the knowledge of God; but whereas they lived in the great war of ignorance, those so great plagues called they peace. (Wisdom 14:22 Brenton)
Mdr:14:22 I nie dość, że zbłądzili co do poznania Boga, ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. (Mdr 14:22 BT_4)
Mdr:14:22 Εἶτ οὐκ ἤρκεσεν τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσιν.
Mdr:14:22 εἶτα/εἶτεν; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) περί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀλλά καί ἐν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἄ·γνοια, -ας, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) εἰρήνη, -ης, ἡ προσ·αγορεύω (προσ+αγορευ-, προσ+αγορευ·σ-, προσ+αγορευ·σ-, -, προσ+ηγορευ-, προσ+αγορευ·θ-)
Mdr:14:22 Wtedy; by być ??? Przed przydechem mocnym By być dość By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Bóg  Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Ale I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wielki Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Nieznajomość Wojna [zobacz polemiczny] Taki jak Niegodziwie by czynić źle Pokój By mianować {By desygnować} (adres, witają jak tak)
Mdr:14:22 *ei)=t ou)k E)/rkesen to\ plana=sTai peri\ tE\n tou= Teou= gnO=sin, a)lla\ kai\ e)n mega/lO| DZO=ntes a)gnoi/as pole/mO| ta\ tosau=ta kaka\ ei)rE/nEn prosagoreu/ousin.
Mdr:14:22 eit uk Erkesen to planasTai peri tEn tu Teu gnOsin, alla kai en megalO DZOntes agnoias polemO ta tosauta kaka eirEnEn prosagoreuusin.
Mdr:14:22 D D VAI_AAI3S RA_ASN V3_PMN P RA_ASF RA_GSM N2_GSM N3I_ASF C D P A1_DSM V3_PAPNPM N1A_GSF N2_DSM RA_APN A1_APN A1_APN N1_ASF V1_PAI3P
Mdr:14:22 then; to be οὐχ before rough breathing to be enough the to wander/cause to stray [see planet] about (+acc,+gen) the the god [see theology] knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. but and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among great to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) ignorance war [see polemic] the such as wickedly to do evil peace to designate (address, greet as so)
Mdr:14:22 then; you(pl)-happen-to-be (classical opt) not he/she/it-BE-ed-ENOUGH the (nom|acc) to-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY about (+acc,+gen) the (acc) the (gen) god (gen) knowledge (acc); they-should-KNOW but and in/among/by (+dat) great ([Adj] dat) while EXISTS-ing (nom|voc) ignorance (gen), ignorances (acc) war (dat) the (nom|acc) so many (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) peace (acc) they-are-DESIGNATE-ing, while DESIGNATE-ing (dat)
Mdr:14:22 Mdr_14:22_1 Mdr_14:22_2 Mdr_14:22_3 Mdr_14:22_4 Mdr_14:22_5 Mdr_14:22_6 Mdr_14:22_7 Mdr_14:22_8 Mdr_14:22_9 Mdr_14:22_10 Mdr_14:22_11 Mdr_14:22_12 Mdr_14:22_13 Mdr_14:22_14 Mdr_14:22_15 Mdr_14:22_16 Mdr_14:22_17 Mdr_14:22_18 Mdr_14:22_19 Mdr_14:22_20 Mdr_14:22_21 Mdr_14:22_22
Mdr:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:23 ἢ γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς ἢ κρύφια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντες
Mdr:14:23 For whilst they slew their children in sacrifices, or used secret ceremonies, or made revellings of strange rites; (Wisdom 14:23 Brenton)
Mdr:14:23 Bo gdy odprawiają dzieciobójcze obrzędy czy tajemne misteria albo szaleńcze pochody z dziwnymi śpiewami - (Mdr 14:23 BT_4)
Mdr:14:23 γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς κρύφια μυστήρια ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντες
Mdr:14:23 ἤ[1] γάρ     ἤ[1] κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] μυστήριον, -ου, τὁ ἤ[1]       κῶμος, -ου, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Mdr:14:23 Albo Dla odtąd, jak Albo Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Albo Uczestnik bachanaliów By prowadzić
Mdr:14:23 E)\ ga\r teknofo/nous teleta\s E)\ kru/fia mustE/ria E)\ e)mmanei=s e)Xa/llOn TesmO=n kO/mous a)/gontes
Mdr:14:23 E gar teknofonus teletas E kryfia mystEria E emmaneis eXallOn TesmOn kOmus agontes
Mdr:14:23 C x A1B_APF N1_APF C A1A_APN N2N_APN C A3H_APM A1B_GPM N2_GPM N2_APM V1_PAPNPM
Mdr:14:23 or for since, as ć ć or concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ or ć ć ć bacchanal to lead
Mdr:14:23 or for     or concealment (nom|voc); surreptitious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) mysteries (nom|acc|voc) or       bacchanals (acc) while LEAD-ing (nom|voc)
Mdr:14:23 Mdr_14:23_1 Mdr_14:23_2 Mdr_14:23_3 Mdr_14:23_4 Mdr_14:23_5 Mdr_14:23_6 Mdr_14:23_7 Mdr_14:23_8 Mdr_14:23_9 Mdr_14:23_10 Mdr_14:23_11 Mdr_14:23_12 Mdr_14:23_13
Mdr:14:23 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:24 οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσσουσιν, ἕτερος δ’ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύων ὀδυνᾷ.
Mdr:14:24 They kept neither lives nor marriages any longer undefiled: but either one slew another traitorously, or grieved him by adultery. (Wisdom 14:24 Brenton)
Mdr:14:24 nie zachowują w czystości ni życia, ni małżeństw, lecz jeden drugiego podstępnie zabija lub cudzołóstwem zadręcza. (Mdr 14:24 BT_4)
Mdr:14:24 οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσσουσιν, ἕτερος δ’ ἕτερον λοχῶν ἀναιρεῖ νοθεύων ὀδυνᾷ.
Mdr:14:24 οὔτε (οὐ τέ) βίος, -ου, ὁ οὔτε (οὐ τέ) γάμος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν ἔτι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δέ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἤ[1]   ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἤ[1]   ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-)
Mdr:14:24 Ani nie Życie Ani nie Poślubiające celebrowanie Czysty Jeszcze/jeszcze By zabezpieczać się Inny zaś Inny Albo By zabijać (zabijaj) Albo By zadawać ból cierpieniu
Mdr:14:24 ou)/te bi/ous ou)/te ga/mous kaTarou\s e)/ti fula/ssousin, e(/teros d’ e(/teron E)\ loCHO=n a)nairei= E)\ noTeu/On o)duna=|.
Mdr:14:24 ute bius ute gamus kaTarus eti fylassusin, heteros d’ heteron E loCHOn anairei E noTeuOn odyna.
Mdr:14:24 C N2_APM C N2_APM A1A_APM D V1_PAI3P A1A_NSM x A1A_ASM C N2_GPM V2_PAI3S C V1_PAPNSM V3_PAI3S
Mdr:14:24 nor not life nor not wedding celebration clean yet/still to guard other δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] other or ć to kill (slay) or ć to pain suffering
Mdr:14:24 nor lifes (acc) nor wedding celebrations (acc) clean ([Adj] acc) yet/still they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing (dat) other (nom) Yet other (acc, nom|acc) or   he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical), be-you(sg)-KILL-ing! or   he/she/it-is-PAIN-ing, you(sg)-are-being-PAIN-ed, you(sg)-are-being-PAIN-ed (classical), he/she/it-should-be-PAIN-ing, you(sg)-should-be-being-PAIN-ed
Mdr:14:24 Mdr_14:24_1 Mdr_14:24_2 Mdr_14:24_3 Mdr_14:24_4 Mdr_14:24_5 Mdr_14:24_6 Mdr_14:24_7 Mdr_14:24_8 Mdr_14:24_9 Mdr_14:24_10 Mdr_14:24_11 Mdr_14:24_12 Mdr_14:24_13 Mdr_14:24_14 Mdr_14:24_15 Mdr_14:24_16
Mdr:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:25 πάντα δ’ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ καὶ δόλος, φθορά, ἀπιστία, τάραχος, ἐπιορκία,
Mdr:14:25 So that there reigned in all men without exception blood, manslaughter, theft, and dissimulation, corruption, unfaithfulness, tumults, perjury, (Wisdom 14:25 Brenton)
Mdr:14:25 Wszędzie się wmieszały krew i morderstwo, kradzież i podstęp, zniszczenie, zdrada, gwałt, krzywoprzysięstwo, (Mdr 14:25 BT_4)
Mdr:14:25 πάντα δ’ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ καὶ δόλος, φθορά, ἀπιστία, τάραχος, ἐπιορκία,
Mdr:14:25 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό καί φόνος, -ου, ὁ κλοπή, -ῆς, ἡ καί δόλος, -ου, ὁ φθορά, -ᾶς, ἡ ἀ·πιστία, -ας, ἡ τάραχος, -ου, ὁ  
Mdr:14:25 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By mieć Krew I też, nawet, mianowicie Morderstwo Kradzież I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty Zniszczenia zniszczenie; zepsucie; psucie się Niewiary/zdrada ???
Mdr:14:25 pa/nta d’ e)pimi\X e)/CHei ai(=ma kai\ fo/nos, klopE\ kai\ do/los, fTora/, a)pisti/a, ta/raCHos, e)piorki/a,
Mdr:14:25 panta d’ epimiX eCHei haima kai fonos, klopE kai dolos, fTora, apistia, taraCHos, epiorkia,
Mdr:14:25 A3_NPN x D V1_PAI3S N3M_NSN C N2_NSM N1_NSF C N2_NSM N1A_NSF N1A_NSF N2_NSM N1A_NSF
Mdr:14:25 every all, each, every, the whole of δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to have blood and also, even, namely murder theft and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty destruction destruction; deterioration; corruption disbelief/unfaithfulness ??? ć
Mdr:14:25 all (nom|acc|voc), every (acc) Yet   he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) blood (nom|acc|voc) and murder (nom) theft (nom|voc) and guile (nom) destruction (nom|voc) disbelief/unfaithfulness (nom|voc) ??? (nom)  
Mdr:14:25 Mdr_14:25_1 Mdr_14:25_2 Mdr_14:25_3 Mdr_14:25_4 Mdr_14:25_5 Mdr_14:25_6 Mdr_14:25_7 Mdr_14:25_8 Mdr_14:25_9 Mdr_14:25_10 Mdr_14:25_11 Mdr_14:25_12 Mdr_14:25_13 Mdr_14:25_14
Mdr:14:25 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:26 θόρυβος ἀγαθῶν, χάριτος ἀμνηστία, ψυχῶν μιασμός, γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια.
Mdr:14:26 Disquieting of good men, forgetfulness of good turns, defiling of souls, changing of kind, disorder in marriages, adultery, and shameless uncleanness. (Wisdom 14:26 Brenton)
Mdr:14:26 ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd. (Mdr 14:26 BT_4)
Mdr:14:26 θόρυβος ἀγαθῶν, χάριτος ἀμνηστία, ψυχῶν μιασμός, γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια.
Mdr:14:26 θόρυβος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα   ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) μιασμός, -ου, ὁ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)   γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)   μοιχεία, -ας, ἡ καί ἀσέλγεια, -ας, ἡ
Mdr:14:26 upr??r zgiełk, burda Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Splamienie Ród Poślubiające celebrowanie; by brać ślub Cudzołóstwo I też, nawet, mianowicie Samo-porzucenie (intensywne życzenie, jurność, swawolność, szkodliwy)
Mdr:14:26 To/rubos a)gaTO=n, CHa/ritos a)mnEsti/a, PSuCHO=n miasmo/s, gene/seOs e)nallagE/, ga/mOn a)taXi/a, moiCHei/a kai\ a)se/lgeia.
Mdr:14:26 Torybos agaTOn, CHaritos amnEstia, PSyCHOn miasmos, geneseOs enallagE, gamOn ataXia, moiCHeia kai aselgeia.
Mdr:14:26 N2_NSM A1_GPN N3T_GSF N1A_NSF N1_GPF N2_NSM N3I_GSF N1_NSF N2_GPM N1A_NSF N1A_NSF C N1A_NSF
Mdr:14:26 uprοαr tumult, ruckus good inherently good, i.e. God-wrought. favor/grace [see charity] ć cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool defilement lineage ć wedding celebration; to marry ć adultery and also, even, namely self-abandonment (intense desire, lasciviousness, wantonness, pernicious)
Mdr:14:26 uprοαr (nom) good ([Adj] gen) grace (gen)   cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) defilement (nom) lineage (gen)   wedding celebrations (gen); while MARRY-ing (nom)   adultery (nom|voc) and self-abandonment (nom|voc)
Mdr:14:26 Mdr_14:26_1 Mdr_14:26_2 Mdr_14:26_3 Mdr_14:26_4 Mdr_14:26_5 Mdr_14:26_6 Mdr_14:26_7 Mdr_14:26_8 Mdr_14:26_9 Mdr_14:26_10 Mdr_14:26_11 Mdr_14:26_12 Mdr_14:26_13
Mdr:14:26 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:27 ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν·
Mdr:14:27 For the worshipping of idols not to be named is the beginning, the cause, and the end, of all evil. (Wisdom 14:27 Brenton)
Mdr:14:27 Kult bożków, niegodnych nazwania - to początek, przyczyna i kres wszelkiego zła. (Mdr 14:27 BT_4)
Mdr:14:27 γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν·
Mdr:14:27 ὁ ἡ τό γάρ ὁ ἡ τό   εἴδωλον, -ου, τό θρησκεία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀρχή, -ῆς, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον καί πέρα[τ]ς, -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:14:27 Dla odtąd, jak Idol Religii kult Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Początek Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Podstawa; podstawowy I też, nawet, mianowicie Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By być
Mdr:14:27 E( ga\r tO=n a)nOnu/mOn ei)dO/lOn TrEskei/a panto\s a)rCHE\ kakou= kai\ ai)ti/a kai\ pe/ras e)sti/n·
Mdr:14:27 hE gar tOn anOnymOn eidOlOn TrEskeia pantos arCHE kaku kai aitia kai peras estin·
Mdr:14:27 RA_NSF x RA_GPN A1B_GPN N2N_GPN N1A_NSF A3_GSN N1_NSF A1_GSN C N1A_NSF C N3T_NSN V9_PAI3S
Mdr:14:27 the for since, as the ć idol religion cult every all, each, every, the whole of beginning wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely basis; basic and also, even, namely final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to be
Mdr:14:27 the (nom) for the (gen)   idols (gen) religion (nom|voc) every (gen) beginning (nom|voc) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and basis (nom|voc); basic ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and final decision (nom|acc|voc) he/she/it-is
Mdr:14:27 Mdr_14:27_1 Mdr_14:27_2 Mdr_14:27_3 Mdr_14:27_4 Mdr_14:27_5 Mdr_14:27_6 Mdr_14:27_7 Mdr_14:27_8 Mdr_14:27_9 Mdr_14:27_10 Mdr_14:27_11 Mdr_14:27_12 Mdr_14:27_13 Mdr_14:27_14
Mdr:14:27 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:28 ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προφητεύουσιν ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπιορκοῦσιν ταχέως·
Mdr:14:28 For either they are mad when they be merry, or prophesy lies, or live unjustly, or else lightly forswear themselves. (Wisdom 14:28 Brenton)
Mdr:14:28 Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie: (Mdr 14:28 BT_4)
Mdr:14:28 γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν προφητεύουσιν ψευδῆ ζῶσιν ἀδίκως ἐπιορκοῦσιν ταχέως·
Mdr:14:28 ἤ[1] γάρ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-) ἤ[1] προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ἤ[1] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἀ·δίκως ἤ[1]   ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
Mdr:14:28 Albo Dla odtąd, jak By celebrować/bądź wesoły By być maniakalna wściekłość, być obłąkany Albo By prorokować Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Albo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Niesłusznie Albo Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj
Mdr:14:28 E)\ ga\r eu)fraino/menoi memE/nasin E)\ profEteu/ousin PSeudE= E)\ DZO=sin a)di/kOs E)\ e)piorkou=sin taCHe/Os·
Mdr:14:28 E gar eufrainomenoi memEnasin E profEteuusin PSeudE E DZOsin adikOs E epiorkusin taCHeOs·
Mdr:14:28 C x V1_PMPNPM VX_XAI3P C V1_PAI3P A3H_APN C V3_PAI3P D C V2_PAI3P D
Mdr:14:28 or for since, as to celebrate/be merry to be manic rage, be mad or to prophesy lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying or to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) unjustly or ć quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
Mdr:14:28 or for while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc) they-have-BE MANIC-ed or they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) or they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) unjustly or   quickly; quick ([Adj] gen)
Mdr:14:28 Mdr_14:28_1 Mdr_14:28_2 Mdr_14:28_3 Mdr_14:28_4 Mdr_14:28_5 Mdr_14:28_6 Mdr_14:28_7 Mdr_14:28_8 Mdr_14:28_9 Mdr_14:28_10 Mdr_14:28_11 Mdr_14:28_12 Mdr_14:28_13
Mdr:14:28 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:29 ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονται.
Mdr:14:29 For insomuch as their trust is in idols, which have no life; though they swear falsely, yet they look not to be hurt. (Wisdom 14:29 Brenton)
Mdr:14:29 zawierzyli bezdusznym bożkom i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia. (Mdr 14:29 BT_4)
Mdr:14:29 ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονται.
Mdr:14:29 ἄ·ψυχος -ον γάρ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἴδωλον, -ου, τό κακῶς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)
Mdr:14:29 Martwy Dla odtąd, jak By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Idol Źle By przysięgać Do szkody/popełniaj wykroczenie do ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj
Mdr:14:29 a)PSu/CHois ga\r pepoiTo/tes ei)dO/lois kakO=s o)mo/santes a)dikETE=nai ou) prosde/CHontai.
Mdr:14:29 aPSyCHois gar pepoiTotes eidOlois kakOs omosantes adikETEnai u prosdeCHontai.
Mdr:14:29 A1B_DPN x VX_XAPNPM N2N_DPN D VA_AAPNPM VC_APN D V1_PMI3P
Mdr:14:29 inanimate for since, as to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence idol wrongly to swear to harm/do wrong to οὐχ before rough breathing to accept receive favourably, accept
Mdr:14:29 inanimate ([Adj] dat) for having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) idols (dat) wrongly upon SWEAR-ing (nom|voc) to-be-WRONG-ed not they-are-being-ACCEPT-ed
Mdr:14:29 Mdr_14:29_1 Mdr_14:29_2 Mdr_14:29_3 Mdr_14:29_4 Mdr_14:29_5 Mdr_14:29_6 Mdr_14:29_7 Mdr_14:29_8 Mdr_14:29_9
Mdr:14:29 x x x x x x x x x
Mdr:14:30 ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ θεοῦ προσέχοντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητος·
Mdr:14:30 Howbeit for both causes shall they be justly punished: both because they thought not well of God, giving heed unto idols, and also unjustly swore in deceit, despising holiness. (Wisdom 14:30 Brenton)
Mdr:14:30 Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. (Mdr 14:30 BT_4)
Mdr:14:30 ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ θεοῦ προσέχοντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητος·
Mdr:14:30 ἀμφότεροι -αι -α δέ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὅτι κακῶς φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) περί θεός, -οῦ, ὁ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) εἴδωλον, -ου, τό καί ἀ·δίκως ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν δόλος, -ου, ὁ κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Mdr:14:30 Obaj zaś On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie Ponieważ/tamto Źle By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Bóg  By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Idol I też, nawet, mianowicie Niesłusznie By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty By być łaskawym ???
Mdr:14:30 a)mfo/tera de\ au)tou\s meteleu/setai ta\ di/kaia, o(/ti kakO=s e)fro/nEsan peri\ Teou= prose/CHontes ei)dO/lois kai\ a)di/kOs O)/mosan e)n do/lO| katafronE/santes o(sio/tEtos·
Mdr:14:30 amfotera de autus meteleusetai ta dikaia, hoti kakOs efronEsan peri Teu proseCHontes eidOlois kai adikOs Omosan en dolO katafronEsantes hosiotEtos·
Mdr:14:30 A1A_NPN x RD_APM VF_FMI3S RA_NPN A1A_APN C D VAI_AAI3P P N2_GSM V1_PAPNPM N2N_DPN C D VAI_AAI3P P N2_DSM VA_AAPNPM N3T_GSF
Mdr:14:30 both δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć the just righteous, just because/that wrongly to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). about (+acc,+gen) god [see theology] to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. idol and also, even, namely unjustly to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among guile craft, deceit, subtilty to condescend ???
Mdr:14:30 both (nom|acc|voc) Yet them/same (acc)   the (nom|acc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because/that wrongly they-THINK-ed about (+acc,+gen) god (gen) while PAY HEED-ing (nom|voc) idols (dat) and unjustly they-SWEAR-ed in/among/by (+dat) guile (dat) upon CONDESCEND-ing (nom|voc) ??? (gen)
Mdr:14:30 Mdr_14:30_1 Mdr_14:30_2 Mdr_14:30_3 Mdr_14:30_4 Mdr_14:30_5 Mdr_14:30_6 Mdr_14:30_7 Mdr_14:30_8 Mdr_14:30_9 Mdr_14:30_10 Mdr_14:30_11 Mdr_14:30_12 Mdr_14:30_13 Mdr_14:30_14 Mdr_14:30_15 Mdr_14:30_16 Mdr_14:30_17 Mdr_14:30_18 Mdr_14:30_19 Mdr_14:30_20
Mdr:14:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:14:31 οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυμένων δύναμις, ἀλλ’ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν.
Mdr:14:31 For it is not the power of them by whom they swear: but it is the just vengeance of sinners, that punisheth always the offence of the ungodly. (Wisdom 14:31 Brenton)
Mdr:14:31 Bo nie potęga bóstw, wzywanych w przysiędze, lecz kara, grzesznikom należna, przychodzi zawsze po przestępstwie bezbożnych. (Mdr 14:31 BT_4)
Mdr:14:31 οὐ γὰρ τῶν ὀμνυμένων δύναμις, ἀλλ’ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν.
Mdr:14:31 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   δύναμις, -εως, ἡ ἀλλά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) δίκη, -ης, ἡ   ἀεί/αἰεί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) παρά·βασις, -εως, ἡ; παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -)
Mdr:14:31 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Zdolność Ale By grzeszyć Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Zawsze Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Naruszanie; by grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć,
Mdr:14:31 ou) ga\r E( tO=n o)mnume/nOn du/namis, a)ll’ E( tO=n a(martano/ntOn di/kE e)peXe/rCHetai a)ei\ tE\n tO=n a)di/kOn para/basin.
Mdr:14:31 u gar hE tOn omnymenOn dynamis, all’ hE tOn hamartanontOn dikE epeXerCHetai aei tEn tOn adikOn parabasin.
Mdr:14:31 D x RA_NSF RA_GPN V5_PMPGPN N3I_NSF C RA_NSF RA_GPM V1_PAPGPM N1_NSF V1_PMI3S D RA_ASF RA_GPM A1B_GPM N3I_ASF
Mdr:14:31 οὐχ before rough breathing for since, as the the ć ability but the the to sin penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing ć always the the unjust; to harm/do wrong to transgression; to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress,
Mdr:14:31 not for the (nom) the (gen)   ability (nom) but the (nom) the (gen) let-them-be-SIN-ing! (classical), while SIN-ing (gen) penalty (nom|voc)   always the (acc) the (gen) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) transgression (acc); upon TRANSGRESS-ing (dat)
Mdr:14:31 Mdr_14:31_1 Mdr_14:31_2 Mdr_14:31_3 Mdr_14:31_4 Mdr_14:31_5 Mdr_14:31_6 Mdr_14:31_7 Mdr_14:31_8 Mdr_14:31_9 Mdr_14:31_10 Mdr_14:31_11 Mdr_14:31_12 Mdr_14:31_13 Mdr_14:31_14 Mdr_14:31_15 Mdr_14:31_16 Mdr_14:31_17
Mdr:14:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x