Oz:1:1 Λόγος κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ωσηε τὸν τοῦ Βεηρι ἐν ἡμέραις Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ισραηλ.
Oz:1:1 The word of the Lord which came to Osee the son of Beeri, in the days of Ozias, and Joatham, and Achaz, and Ezekias, kings of Juda, and in the days of Jeroboam son of Joas, king of Israel. (Hosea 1:1 Brenton)
Oz:1:1 Słowo Pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza. (Oz 1:1 BT_4)
Oz:1:1 Λόγος κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ωσηε τὸν τοῦ Βεηρι ἐν ἡμέραις Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ισραηλ.
Oz:1:1 λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ὡσηέ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Ὀζίας, -ου, ὁ καί Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ καί Ἀχάζ, ὁ καί Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Oz:1:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ozeasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Uzziah I też, nawet, mianowicie Joatam I też, nawet, mianowicie Ahaz I też, nawet, mianowicie Hezekiah Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Syn Król Izrael
Oz:1:1 *lo/gos kuri/ou, o(\s e)genE/TE pro\s *OsEe to\n tou= *beEri e)n E(me/rais *oDZiou kai\ *iOaTam kai\ *aCHaDZ kai\ *eDZekiou basile/On *iouda kai\ e)n E(me/rais *ieroboam ui(ou= *iOas basile/Os *israEl.
Oz:1:1 logos kyriu, hos egenETE pros OsEe ton tu beEri en hEmerais oDZiu kai iOaTam kai aCHaDZ kai eDZekiu basileOn iuda kai en hEmerais ieroboam hyiu iOas basileOs israEl.
Oz:1:1 N2_NSM N2_GSM RR_NSM VCI_API3S P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM P N1A_DPF N1T_GSM C N_GSM C N_GSM C N1T_GSM N3V_GPM N_GSM C P N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM
Oz:1:1 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Hosea the the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Uzziah and also, even, namely Joatham and also, even, namely Ahaz and also, even, namely Hezekiah king Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć son ć king Israel
Oz:1:1 word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Hosea (indecl) the (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) days (dat) Uzziah (gen) and Joatham (indecl) and Ahaz (indecl) and Hezekiah (gen) kings (gen) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) days (dat)   son (gen)   king (gen) Israel (indecl)
Oz:1:1 Oz_1:1_1 Oz_1:1_2 Oz_1:1_3 Oz_1:1_4 Oz_1:1_5 Oz_1:1_6 Oz_1:1_7 Oz_1:1_8 Oz_1:1_9 Oz_1:1_10 Oz_1:1_11 Oz_1:1_12 Oz_1:1_13 Oz_1:1_14 Oz_1:1_15 Oz_1:1_16 Oz_1:1_17 Oz_1:1_18 Oz_1:1_19 Oz_1:1_20 Oz_1:1_21 Oz_1:1_22 Oz_1:1_23 Oz_1:1_24 Oz_1:1_25 Oz_1:1_26 Oz_1:1_27 Oz_1:1_28
Oz:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:2 Ἀρχὴ λόγου κυρίου πρὸς Ωσηε· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ωσηε Βάδιζε λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ κυρίου.
Oz:1:2 The beginning of the word of the Lord by Osee. And the Lord said to Osee, Go, take to thyself a wife of fornication, and children of fornication: for the land will surely go a-whoring in departing from the Lord. (Hosea 1:2 Brenton)
Oz:1:2 Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego: «Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i bądź ojcem dzieci nierządu; kraj bowiem uprawiając nierząd - odwraca się od Pana». (Oz 1:2 BT_4)
Oz:1:2 Ἀρχὴ λόγου κυρίου πρὸς Ωσηε· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ωσηε Βάδιζε λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ κυρίου.
Oz:1:2 ἀρχή, -ῆς, ἡ λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ὡσηέ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ὡσηέ, ὁ   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πορνεία, -ας, ἡ καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα πορνεία, -ας, ἡ δι·ότι ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὄπισ·θεν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:1:2 Początek Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ozeasz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ozeasz By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Kobiety/żona Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo I też, nawet, mianowicie Dziecko Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Z powodu tego: Tamto By prostytuować się poza By prostytuować się poza Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:1:2 *)arCHE\ lo/gou kuri/ou pro\s *OsEe· kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *OsEe *ba/diDZe labe\ seautO=| gunai=ka pornei/as kai\ te/kna pornei/as, dio/ti e)kporneu/ousa e)kporneu/sei E( gE= a)po\ o)/pisTen tou= kuri/ou.
Oz:1:2 arCHE logu kyriu pros OsEe· kai eipen kyrios pros OsEe badiDZe labe seautO gynaika porneias kai tekna porneias, dioti ekporneuusa ekporneusei hE gE apo opisTen tu kyriu.
Oz:1:2 N1_NSF N2_GSM N2_GSM P N_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM V1_PAD2S VB_AAD2S RD_DSM N3K_ASF N1A_GSF C N2N_APN N1A_GSF C V1_PAPNSF VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF P D RA_GSM N2_GSM
Oz:1:2 beginning word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Hosea and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Hosea ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself woman/wife promiscuity fornication, idolatry and also, even, namely child promiscuity fornication, idolatry because of this: that to prostitute oneself out to prostitute oneself out the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:1:2 beginning (nom|voc) word (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Hosea (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Hosea (indecl)   do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) woman/wife (acc) promiscuity (gen), promiscuities (acc) and children (nom|acc|voc) promiscuity (gen), promiscuities (acc) because of this: that while PROSTITUTE-ing-ONESELF-OUT (nom|voc) he/she/it-will-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, you(sg)-will-be-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) from behind the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Oz:1:2 Oz_1:2_1 Oz_1:2_2 Oz_1:2_3 Oz_1:2_4 Oz_1:2_5 Oz_1:2_6 Oz_1:2_7 Oz_1:2_8 Oz_1:2_9 Oz_1:2_10 Oz_1:2_11 Oz_1:2_12 Oz_1:2_13 Oz_1:2_14 Oz_1:2_15 Oz_1:2_16 Oz_1:2_17 Oz_1:2_18 Oz_1:2_19 Oz_1:2_20 Oz_1:2_21 Oz_1:2_22 Oz_1:2_23 Oz_1:2_24 Oz_1:2_25 Oz_1:2_26 Oz_1:2_27
Oz:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:3 καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὴν Γομερ θυγατέρα Δεβηλαιμ, καὶ συνέλαβεν καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν.
Oz:1:3 So he went and took Gomer, daughter of Debelaim; and she conceived, and bore him a son. (Hosea 1:3 Brenton)
Oz:1:3 Poszedł więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ta poczęła i urodziła mu syna. (Oz 1:3 BT_4)
Oz:1:3 καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὴν Γομερ θυγατέρα Δεβηλαιμ, καὶ συνέλαβεν καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν.
Oz:1:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Oz:1:3 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo Syn
Oz:1:3 kai\ e)poreu/TE kai\ e)/laben tE\n *gomer Tugate/ra *debElaim, kai\ sune/laben kai\ e)/teken au)tO=| ui(o/n.
Oz:1:3 kai eporeuTE kai elaben tEn gomer Tygatera debElaim, kai synelaben kai eteken autO hyion.
Oz:1:3 C VCI_API3S C VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_DSM N2_ASM
Oz:1:3 and also, even, namely to go and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć daughter ć and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely to give birth he/she/it/same son
Oz:1:3 and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   daughter (acc)   and he/she/it-SEIZING-ed and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) son (acc)
Oz:1:3 Oz_1:3_1 Oz_1:3_2 Oz_1:3_3 Oz_1:3_4 Oz_1:3_5 Oz_1:3_6 Oz_1:3_7 Oz_1:3_8 Oz_1:3_9 Oz_1:3_10 Oz_1:3_11 Oz_1:3_12 Oz_1:3_13 Oz_1:3_14
Oz:1:3 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιεζραελ, διότι ἔτι μικρὸν καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα τοῦ Ιεζραελ ἐπὶ τὸν οἶκον Ιου καὶ καταπαύσω βασιλείαν οἴκου Ισραηλ·
Oz:1:4 And the Lord said to him, Call his name Jezrael; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezrael on the house of Juda, and will make to cease the kingdom of the house of Israel. (Hosea 1:4 Brenton)
Oz:1:4 I rzekł Pan do niego: «Nadaj mu imię Jizreel, bo niewiele czasu upłynie, a pomszczę na domu Jehu krwawe zbrodnie w Jizreel i kres położę królestwu domu Izraela. (Oz 1:4 BT_4)
Oz:1:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιεζραελ, διότι ἔτι μικρὸν καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα τοῦ Ιεζραελ ἐπὶ τὸν οἶκον Ιου καὶ καταπαύσω βασιλείαν οἴκου Ισραηλ·
Oz:1:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   δι·ότι ἔτι μικρός -ά -όν καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἰός, -οῦ, ὁ καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Oz:1:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. I też, nawet, mianowicie Do ??? Królestwo Dom; by mieszkać Izrael
Oz:1:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s au)to/n *ka/leson to\ o)/noma au)tou= *ieDZrael, dio/ti e)/ti mikro\n kai\ e)kdikE/sO to\ ai(=ma tou= *ieDZrael e)pi\ to\n oi)=kon *iou kai\ katapau/sO basilei/an oi)/kou *israEl·
Oz:1:4 kai eipen kyrios pros auton kaleson to onoma autu ieDZrael, dioti eti mikron kai ekdikEsO to haima tu ieDZrael epi ton oikon iu kai katapausO basileian oiku israEl·
Oz:1:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_ASM VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM C D A1A_ASM C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N_GSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VF_FAI1S N1A_ASF N2_GSM N_GSM
Oz:1:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to call call the name with regard to he/she/it/same ć because of this: that yet/still small [see micro] and also, even, namely to avenge/rectify the blood the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. and also, even, namely to ??? kingdom house; to dwell Israel
Oz:1:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   because of this: that yet/still small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) vīrus (gen) and I-will-???, I-should-??? kingdom (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl)
Oz:1:4 Oz_1:4_1 Oz_1:4_2 Oz_1:4_3 Oz_1:4_4 Oz_1:4_5 Oz_1:4_6 Oz_1:4_7 Oz_1:4_8 Oz_1:4_9 Oz_1:4_10 Oz_1:4_11 Oz_1:4_12 Oz_1:4_13 Oz_1:4_14 Oz_1:4_15 Oz_1:4_16 Oz_1:4_17 Oz_1:4_18 Oz_1:4_19 Oz_1:4_20 Oz_1:4_21 Oz_1:4_22 Oz_1:4_23 Oz_1:4_24 Oz_1:4_25 Oz_1:4_26 Oz_1:4_27 Oz_1:4_28
Oz:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:5 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συντρίψω τὸ τόξον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ιεζραελ. –
Oz:1:5 And it shall be, in that day, that I will break the bow of Israel in the valley of Jezrael. (Hosea 1:5 Brenton)
Oz:1:5 W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel». (Oz 1:5 BT_4)
Oz:1:5 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συντρίψω τὸ τόξον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ιεζραελ.
Oz:1:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό    
Oz:1:5 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Kłaniaj się (też tęcza) Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród  
Oz:1:5 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| suntri/PSO to\ to/Xon tou= *israEl e)n tE=| koila/di tou= *ieDZrael.
Oz:1:5 kai estai en tE hEmera ekeinE syntriPSO to toXon tu israEl en tE koiladi tu ieDZrael.
Oz:1:5 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM P RA_DSF N3D_DSF RA_GSM N_GSM
Oz:1:5 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to break to crush completely, break (in pieces) the Bow (also rainbow) the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć  
Oz:1:5 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-BREAK, I-should-BREAK the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)    
Oz:1:5 Oz_1:5_1 Oz_1:5_2 Oz_1:5_3 Oz_1:5_4 Oz_1:5_5 Oz_1:5_6 Oz_1:5_7 Oz_1:5_8 Oz_1:5_9 Oz_1:5_10 Oz_1:5_11 Oz_1:5_12 Oz_1:5_13 Oz_1:5_14 Oz_1:5_15 Oz_1:5_16 Oz_1:5_17
Oz:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:6 καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν θυγατέρα. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς Οὐκ-ἠλεημένη διότι οὐ μὴ προσθήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ἀλλ’ ἢ ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτοῖς.
Oz:1:6 And she conceived again, and bore a daughter. And he said to him, Call her name, Unpitied: for I will no more have mercy on the house of Israel, but will surely set myself in array against them. (Hosea 1:6 Brenton)
Oz:1:6 Poczęła znowu i porodziła córkę. Rzekł do niego Pan: «Nadaj jej imię Lo-Ruchama - bo domowi Izraela nie okażę już więcej litości ani im nie przebaczę. (Oz 1:6 BT_4)
Oz:1:6 καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν θυγατέρα. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς Οὐκ-ἠλεημένη διότι οὐ μὴ προσθήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ἀλλ’ ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτοῖς.
Oz:1:6 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἔτι καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀλλά ἤ[1] ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:1:6 I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By rodzić Córka I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do Jeszcze/jeszcze By okazać miłosierdzie Dom Izrael Ale Albo By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] On/ona/to/to samo
Oz:1:6 kai\ sune/laben e)/ti kai\ e)/teken Tugate/ra. kai\ ei)=pen au)tO=| *ka/leson to\ o)/noma au)tE=s *ou)k-E)leEme/nE dio/ti ou) mE\ prosTE/sO e)/ti e)leE=sai to\n oi)=kon tou= *israEl, a)ll’ E)\ a)ntitasso/menos a)ntita/Xomai au)toi=s.
Oz:1:6 kai synelaben eti kai eteken Tygatera. kai eipen autO kaleson to onoma autEs uk-EleEmenE dioti u mE prosTEsO eti eleEsai ton oikon tu israEl, all’ E antitassomenos antitaXomai autois.
Oz:1:6 C VBI_AAI3S D C VBI_AAI3S N3_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF N_NSF C D D VF_FAI1S D VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C C V1_PMPNSM VF_FMI1S RD_DPM
Oz:1:6 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture yet/still and also, even, namely to give birth daughter and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to call call the name with regard to he/she/it/same ć because of this: that οὐχ before rough breathing not to add to yet/still to show mercy the house the Israel but or to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] he/she/it/same
Oz:1:6 and he/she/it-SEIZING-ed yet/still and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH daughter (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   because of this: that not not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO yet/still to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) but or while being-LINE-ed-UP-AGAINST (nom) I-will-be-LINE-ed-UP-AGAINST them/same (dat)
Oz:1:6 Oz_1:6_1 Oz_1:6_2 Oz_1:6_3 Oz_1:6_4 Oz_1:6_5 Oz_1:6_6 Oz_1:6_7 Oz_1:6_8 Oz_1:6_9 Oz_1:6_10 Oz_1:6_11 Oz_1:6_12 Oz_1:6_13 Oz_1:6_14 Oz_1:6_15 Oz_1:6_16 Oz_1:6_17 Oz_1:6_18 Oz_1:6_19 Oz_1:6_20 Oz_1:6_21 Oz_1:6_22 Oz_1:6_23 Oz_1:6_24 Oz_1:6_25 Oz_1:6_26 Oz_1:6_27 Oz_1:6_28 Oz_1:6_29
Oz:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:7 τοὺς δὲ υἱοὺς Ιουδα ἐλεήσω καὶ σώσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἅρμασιν οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν. –
Oz:1:7 But I will have mercy on the house of Juda, and will save them by the Lord their God, and will not save them with bow, nor with sword, nor by war, nor by horses, nor by horsemen. (Hosea 1:7 Brenton)
Oz:1:7 Domowi jednak Judy okażę swą litość, znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. Nie ocalę ich jednak przy pomocy łuku i miecza ani też wojny, koni czy jeźdźców». (Oz 1:7 BT_4)
Oz:1:7 τοὺς δὲ υἱοὺς Ιουδα ἐλεήσω καὶ σώσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἅρμασιν οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν.
Oz:1:7 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τόξον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ἅρμα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ἵππος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ἱππεύς, -έως, ὁ  
Oz:1:7 zaś Syn Judasz/Juda By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kłaniaj się (też tęcza) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeździec  
Oz:1:7 tou\s de\ ui(ou\s *iouda e)leE/sO kai\ sO/sO au)tou\s e)n kuri/O| TeO=| au)tO=n kai\ ou) sO/sO au)tou\s e)n to/XO| ou)de\ e)n r(omfai/a| ou)de\ e)n pole/mO| ou)de\ e)n a(/rmasin ou)de\ e)n i(/ppois ou)de\ e)n i(ppeu=sin.
Oz:1:7 tus de hyius iuda eleEsO kai sOsO autus en kyriO TeO autOn kai u sOsO autus en toXO ude en romfaia ude en polemO ude en harmasin ude en hippois ude en hippeusin.
Oz:1:7 RA_APM x N2_APM N_GSM VF_FAI1S C VF_FAI1S RD_APM P N2_DSM N2_DSM RD_GPM C D VF_FAI1S RD_APM P N2N_DSN C P N1A_DSF C P N2_DSM C P N3M_DPN C P N2_DPM C P N3V_DPM
Oz:1:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Judas/Judah to show mercy and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Bow (also rainbow) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chariot οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horse οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horseman  
Oz:1:7 the (acc) Yet sons (acc) Judas/Judah (gen, voc) I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY and I-will-SAVE, I-should-SAVE them/same (acc) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) them/same (gen) and not I-will-SAVE, I-should-SAVE them/same (acc) in/among/by (+dat) Bow (dat) neither/nor in/among/by (+dat) sword (dat) neither/nor in/among/by (+dat) war (dat) neither/nor in/among/by (+dat) chariots (dat) neither/nor in/among/by (+dat) horses (dat) neither/nor in/among/by (+dat) horsemans (dat)  
Oz:1:7 Oz_1:7_1 Oz_1:7_2 Oz_1:7_3 Oz_1:7_4 Oz_1:7_5 Oz_1:7_6 Oz_1:7_7 Oz_1:7_8 Oz_1:7_9 Oz_1:7_10 Oz_1:7_11 Oz_1:7_12 Oz_1:7_13 Oz_1:7_14 Oz_1:7_15 Oz_1:7_16 Oz_1:7_17 Oz_1:7_18 Oz_1:7_19 Oz_1:7_20 Oz_1:7_21 Oz_1:7_22 Oz_1:7_23 Oz_1:7_24 Oz_1:7_25 Oz_1:7_26 Oz_1:7_27 Oz_1:7_28 Oz_1:7_29 Oz_1:7_30 Oz_1:7_31 Oz_1:7_32 Oz_1:7_33 Oz_1:7_34
Oz:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:1:8 καὶ ἀπεγαλάκτισεν τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱόν.
Oz:1:8 And she weaned Unpitied; and she conceived again, and bore a son. (Hosea 1:8 Brenton)
Oz:1:8 Gdy przestała karmić córkę - Lo-Ruchama - poczęła znowu i porodziła syna. (Oz 1:8 BT_4)
Oz:1:8 καὶ ἀπεγαλάκτισεν τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱόν.
Oz:1:8 καί ἀπο·γαλακτίζω [LXX] (-, -, απο+γαλακτι·σ-, -, απο+γεγαλακτισ-, απο+γαλακτισ·θ-) ὁ ἡ τό   καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἔτι καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Oz:1:8 I też, nawet, mianowicie By odstawiać od piersi I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn
Oz:1:8 kai\ a)pegala/ktisen tE\n *ou)k-E)leEme/nEn kai\ sune/laben e)/ti kai\ e)/teken ui(o/n.
Oz:1:8 kai apegalaktisen tEn uk-EleEmenEn kai synelaben eti kai eteken hyion.
Oz:1:8 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C VBI_AAI3S D C VBI_AAI3S N2_ASM
Oz:1:8 and also, even, namely to wean the ć and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture yet/still and also, even, namely to give birth son
Oz:1:8 and he/she/it-WEAN-ed the (acc)   and he/she/it-SEIZING-ed yet/still and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc)
Oz:1:8 Oz_1:8_1 Oz_1:8_2 Oz_1:8_3 Oz_1:8_4 Oz_1:8_5 Oz_1:8_6 Oz_1:8_7 Oz_1:8_8 Oz_1:8_9 Oz_1:8_10
Oz:1:8 x x x x x x x x x x
Oz:1:9 καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Οὐ-λαόσ-μου διότι ὑμεῖς οὐ λαός μου, καὶ ἐγὼ οὔκ εἰμι ὑμῶν.
Oz:1:9 And he said, Call his name, Not my people: for ye are not my people, and I am not your God. (Hosea 1:9 Brenton)
Oz:1:9 Rzekł Pan: «Nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście mym ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem. (Oz 1:9 BT_4)
Oz:1:9 καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Οὐ-λαόσ-μου διότι ὑμεῖς οὐ λαός μου, καὶ ἐγὼ οὔκ εἰμι ὑμῶν.
Oz:1:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   δι·ότι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Oz:1:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Ty ??? Przed przydechem mocnym Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Ty
Oz:1:9 kai\ ei)=pen *ka/leson to\ o)/noma au)tou= *ou)-lao/s-mou dio/ti u(mei=s ou) lao/s mou, kai\ e)gO\ ou)/k ei)mi u(mO=n.
Oz:1:9 kai eipen kaleson to onoma autu u-laos-mu dioti hymeis u laos mu, kai egO uk eimi hymOn.
Oz:1:9 C VBI_AAI3S VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM C RP_NP D N2_NSM RP_GS C RP_NS D V9_PAI1S RP_GP
Oz:1:9 and also, even, namely to say/tell to call call the name with regard to he/she/it/same ć because of this: that you οὐχ before rough breathing people I and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to go; to be you
Oz:1:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   because of this: that you(pl) (nom) not people (nom) me (gen) and I (nom) not I-am-GO-ing; I-am you(pl) (gen)
Oz:1:9 Oz_1:9_1 Oz_1:9_2 Oz_1:9_3 Oz_1:9_4 Oz_1:9_5 Oz_1:9_6 Oz_1:9_7 Oz_1:9_8 Oz_1:9_9 Oz_1:9_10 Oz_1:9_11 Oz_1:9_12 Oz_1:9_13 Oz_1:9_14 Oz_1:9_15 Oz_1:9_16 Oz_1:9_17
Oz:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x