Oz:10:1 Ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ, ὁ καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλήθυνεν τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλας.
Oz:10:1 Israel is a vine with goodly branches, her fruit is abundant: according to the multitude of her fruits she has multiplied her altars; according to the wealth of his land, he has set up pillars. (Hosea 10:1 Brenton)
Oz:10:1 Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. (Oz 10:1 BT_4)
Oz:10:1 Ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ, καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλήθυνεν τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλας.
Oz:10:1 ἄμπελος, -ου, ἡ   Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κατά ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)  
Oz:10:1 Winorośl Izrael Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Owoc On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie
Oz:10:1 *)/ampelos eu)klEmatou=sa *israEl, o( karpo\s au)tE=s eu)TEnO=n· kata\ to\ plE=Tos tO=n karpO=n au)tou= e)plE/Tunen ta\ TusiastE/ria, kata\ ta\ a)gaTa\ tE=s gE=s au)tou= O)|kodo/mEsen stE/las.
Oz:10:1 ampelos euklEmatusa israEl, ho karpos autEs euTEnOn· kata to plETos tOn karpOn autu eplETynen ta TysiastEria, kata ta agaTa tEs gEs autu OkodomEsen stElas.
Oz:10:1 N2_NSF V2_PAPNSF N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF V2_PAPNSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GSM V1I_IAI3S RA_APN N2N_APN P RA_APN A1_APN RA_GSF N1_GSF RD_GSM VAI_AAI3S N1_APF
Oz:10:1 grapevine ć Israel the fruit; Carpus he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the fruit he/she/it/same to increase/multiply the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the good inherently good, i.e. God-wrought. the earth/land he/she/it/same to build/edify ć
Oz:10:1 grapevine (nom)   Israel (indecl) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) her/it/same (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) fruits (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed  
Oz:10:1 Oz_10:1_1 Oz_10:1_2 Oz_10:1_3 Oz_10:1_4 Oz_10:1_5 Oz_10:1_6 Oz_10:1_7 Oz_10:1_8 Oz_10:1_9 Oz_10:1_10 Oz_10:1_11 Oz_10:1_12 Oz_10:1_13 Oz_10:1_14 Oz_10:1_15 Oz_10:1_16 Oz_10:1_17 Oz_10:1_18 Oz_10:1_19 Oz_10:1_20 Oz_10:1_21 Oz_10:1_22 Oz_10:1_23 Oz_10:1_24
Oz:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:2 ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν, νῦν ἀφανισθήσονται· αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν.
Oz:10:2 They have divided their hearts; now shall they be utterly destroyed: he shall dig down their altars, their pillars shall mourn. (Hosea 10:2 Brenton)
Oz:10:2 Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze rozwali i stele powywraca. (Oz 10:2 BT_4)
Oz:10:2 ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν, νῦν ἀφανισθήσονται· αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν.
Oz:10:2 μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό νῦν ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:10:2 By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Teraz By znikać On/ona/to/to samo By niszczyć Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo By cierpieć On/ona/to/to samo
Oz:10:2 e)me/risan kardi/as au)tO=n, nu=n a)fanisTE/sontai· au)to\s kataska/PSei ta\ TusiastE/ria au)tO=n, talaipOrE/sousin ai( stE=lai au)tO=n.
Oz:10:2 emerisan kardias autOn, nyn afanisTEsontai· autos kataskaPSei ta TysiastEria autOn, talaipOrEsusin hai stElai autOn.
Oz:10:2 VAI_AAI3P N1A_APF RD_GPM D VS_FPI3P RD_NSM VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPM VF_FAI3P RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Oz:10:2 to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same now to disappear he/she/it/same to destroy the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same to suffer the ć he/she/it/same
Oz:10:2 they-DIVIDE-ed heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) now they-will-be-DISAPPEAR-ed he/it/same (nom) he/she/it-will-DESTROY, you(sg)-will-be-DESTROY-ed (classical) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-SUFFER, going-to-SUFFER (fut ptcp) (dat) the (nom)   them/same (gen)
Oz:10:2 Oz_10:2_1 Oz_10:2_2 Oz_10:2_3 Oz_10:2_4 Oz_10:2_5 Oz_10:2_6 Oz_10:2_7 Oz_10:2_8 Oz_10:2_9 Oz_10:2_10 Oz_10:2_11 Oz_10:2_12 Oz_10:2_13 Oz_10:2_14
Oz:10:2 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:3 διότι νῦν ἐροῦσιν Οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν κύριον, ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν;
Oz:10:3 Because now they shall say, We have no king, because we feared not the Lord: (Hosea 10:3 Brenton)
Oz:10:3 Powiedzą wtedy: My nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali - zresztą, cóż nam król pomoże? (Oz 10:3 BT_4)
Oz:10:3 διότι νῦν ἐροῦσιν Οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν κύριον, δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν;
Oz:10:3 δι·ότι νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:10:3 Z powodu tego: Tamto Teraz By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Król Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Ja
Oz:10:3 dio/ti nu=n e)rou=sin *ou)k e)/stin basileu\s E(mi=n, o(/ti ou)k e)fobE/TEmen to\n ku/rion, o( de\ basileu\s ti/ poiE/sei E(mi=n;
Oz:10:3 dioti nyn erusin uk estin basileus hEmin, hoti uk efobETEmen ton kyrion, ho de basileus ti poiEsei hEmin;
Oz:10:3 C D VF2_FAI3P D V9_PAI3S N3V_NSM RP_DP C D VCI_API1P RA_ASM N2_ASM RA_NSM x N3V_NSM RI_ASN VF_FAI3S RP_DP
Oz:10:3 because of this: that now to say/tell οὐχ before rough breathing to be king I because/that οὐχ before rough breathing to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make I
Oz:10:3 because of this: that now they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) not he/she/it-is king (nom) us (dat) because/that not we-were-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) Yet king (nom) who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) us (dat)
Oz:10:3 Oz_10:3_1 Oz_10:3_2 Oz_10:3_3 Oz_10:3_4 Oz_10:3_5 Oz_10:3_6 Oz_10:3_7 Oz_10:3_8 Oz_10:3_9 Oz_10:3_10 Oz_10:3_11 Oz_10:3_12 Oz_10:3_13 Oz_10:3_14 Oz_10:3_15 Oz_10:3_16 Oz_10:3_17 Oz_10:3_18
Oz:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:4 λαλῶν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην· ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ.
Oz:10:4 and what should a king do for us, speaking false professions as his words? he will make a covenant: judgment shall spring up as a weed on the soil of the field. (Hosea 10:4 Brenton)
Oz:10:4 Nieustanne słowa, pochopne przysięgi, zawierane przymierza, a sąd się pleni jak chwast trujący pośród bruzd na polach. (Oz 10:4 BT_4)
Oz:10:4 λαλῶν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην· ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ.
Oz:10:4 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό πρό·φασις, -εως, ἡ ψευδής -ές δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὡς   κρίμα[τ], -ατος, τό ἐπί   ἀγρός, -οῦ, ὁ
Oz:10:4 By mówić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Na zewnątrz pokazywanie Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By robić konwencję Konwencja By podnosić się wiosnę {sprężynę} Jak/jak Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pole
Oz:10:4 lalO=n r(E/mata profa/seis PSeudei=s diaTE/setai diaTE/kEn· a)natelei= O(s a)/grOstis kri/ma e)pi\ CHe/rson a)grou=.
Oz:10:4 lalOn rEmata profaseis PSeudeis diaTEsetai diaTEkEn· anatelei hOs agrOstis krima epi CHerson agru.
Oz:10:4 V2_PAPNSM N3M_APN N3I_APF A3H_APF VF_FMI3S N1_ASF VF2_FAI3S C N3I_NSF N3M_NSN P N2_ASF N2_GSM
Oz:10:4 to speak declaration statement, utterance outward showing false false, lying to make covenant covenant to rise spring up as/like ć sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć field
Oz:10:4 while SPEAK-ing (nom) declarations (nom|acc|voc) outward showings (acc, nom|voc) liar ([Adj] acc, nom|voc) he/she/it-will-be-MAKE COVENANT-ed covenant (acc) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) as/like   sentence (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   field (gen)
Oz:10:4 Oz_10:4_1 Oz_10:4_2 Oz_10:4_3 Oz_10:4_4 Oz_10:4_5 Oz_10:4_6 Oz_10:4_7 Oz_10:4_8 Oz_10:4_9 Oz_10:4_10 Oz_10:4_11 Oz_10:4_12 Oz_10:4_13
Oz:10:4 x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:5 τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετῳκίσθη ἀπ’ αὐτοῦ.
Oz:10:5 The inhabitants of Samaria shall dwell near the calf of the house of On; for the people of it mourned for it: and as they provoked him, they shall rejoice at his glory, because he has departed from them. (Hosea 10:5 Brenton)
Oz:10:5 Z powodu cielca w Bet-Awen mieszkańców Samarii ogarnie trwoga; chodzi w żałobie jej naród, lamentują kapłani, bojąc się o jego blask, że mu zostanie odjęty. (Oz 10:5 BT_4)
Oz:10:5 τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησεν λαὸς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετῳκίσθη ἀπ’ αὐτοῦ.
Oz:10:5 ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Σαμάρεια, -ας, ἡ ὅτι πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ώς παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:10:5 Cielęcia/wół Dom; by mieszkać Dalej [miasto z]; kto/, który/, który; by być By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Samaria [okolica z] Ponieważ/tamto By smucić się Ludzie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By rozgoryczać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Oz:10:5 tO=| mo/sCHO| tou= oi)/kou *On paroikE/sousin oi( katoikou=ntes *sama/reian, o(/ti e)pe/nTEsen o( lao\s au)tou= e)p’ au)to/n· kai\ kaTO\s parepi/kranan au)to/n, e)piCHarou=ntai e)pi\ tE\n do/Xan au)tou=, o(/ti metO|ki/sTE a)p’ au)tou=.
Oz:10:5 tO mosCHO tu oiku On paroikEsusin hoi katoikuntes samareian, hoti epenTEsen ho laos autu ep’ auton· kai kaTOs parepikranan auton, epiCHaruntai epi tEn doXan autu, hoti metOkisTE ap’ autu.
Oz:10:5 RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM N_GS VF_FAI3P RA_NPM V2_PAPNPM N1A_ASF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_ASM C D VAI_AAI3P RD_ASM VF2_FMI3P P RA_ASF N1S_ASF RD_GSM C VSI_API3S P RD_GSM
Oz:10:5 the calf/ox the house; to dwell On [city of]; who/whom/which; to be to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Samaria [region of] because/that to grieve the people he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] to embitter he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same because/that to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Oz:10:5 the (dat) calf/ox (dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) they-will-DWELL--NEAR, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Samaria (acc) because/that he/she/it-GRIEVE-ed the (nom) people (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and as accordingly they-EMBITTER-ed him/it/same (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that he/she/it-was-???-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
Oz:10:5 Oz_10:5_1 Oz_10:5_2 Oz_10:5_3 Oz_10:5_4 Oz_10:5_5 Oz_10:5_6 Oz_10:5_7 Oz_10:5_8 Oz_10:5_9 Oz_10:5_10 Oz_10:5_11 Oz_10:5_12 Oz_10:5_13 Oz_10:5_14 Oz_10:5_15 Oz_10:5_16 Oz_10:5_17 Oz_10:5_18 Oz_10:5_19 Oz_10:5_20 Oz_10:5_21 Oz_10:5_22 Oz_10:5_23 Oz_10:5_24 Oz_10:5_25 Oz_10:5_26 Oz_10:5_27 Oz_10:5_28 Oz_10:5_29
Oz:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:6 καὶ αὐτὸν εἰς Ἀσσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ· ἐν δόματι Εφραιμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ.
Oz:10:6 And having bound it for the Assyrians, they carried it away as presents to king Jarim: Ephraim shall receive a gift, and Israel shall be ashamed of his counsel. (Hosea 10:6 Brenton)
Oz:10:6 On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla Wielkiego Króla; Efraim okryje się hańbą, Izrael zawstydzi się z powodu swego zamysłu. (Oz 10:6 BT_4)
Oz:10:6 καὶ αὐτὸν εἰς Ἀσσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ· ἐν δόματι Εφραιμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ.
Oz:10:6 καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ξενία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) Ἐφραίμ, ὁ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:10:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By wiązać By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Mieszkający miejsca pokój gościnny Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dar Efraim By przyjmować I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj On/ona/to/to samo
Oz:10:6 kai\ au)to\n ei)s *)assuri/ous dE/santes a)pE/negkan Xe/nia tO=| basilei= *iarim· e)n do/mati *efraim de/Xetai, kai\ ai)sCHunTE/setai *israEl e)n tE=| boulE=| au)tou=.
Oz:10:6 kai auton eis assyrius dEsantes apEnenkan Xenia tO basilei iarim· en domati efraim deXetai, kai aisCHynTEsetai israEl en tE bulE autu.
Oz:10:6 C RD_ASM P N2_APM VA_AAPNPM VAI_AAI3P N1A_NSF RA_DSM N3V_DSM N_DSM P N3M_DSN N_NSM VF_FMI3S C VC_FPI3S N_NSM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Oz:10:6 and also, even, namely he/she/it/same into (+acc) ć to bind to carry away yield to repay lodging place guest room the king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gift Ephraim to receive and also, even, namely to put to shame Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the plan/intention; to plan/determine/intend he/she/it/same
Oz:10:6 and him/it/same (acc) into (+acc)   upon BIND-ing (nom|voc) they-CARRY AWAY-ed lodging place (nom|voc) the (dat) king (dat)   in/among/by (+dat) gift (dat) Ephraim (indecl) he/she/it-will-be-RECEIVE-ed and he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-SHAME Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed him/it/same (gen)
Oz:10:6 Oz_10:6_1 Oz_10:6_2 Oz_10:6_3 Oz_10:6_4 Oz_10:6_5 Oz_10:6_6 Oz_10:6_7 Oz_10:6_8 Oz_10:6_9 Oz_10:6_10 Oz_10:6_11 Oz_10:6_12 Oz_10:6_13 Oz_10:6_14 Oz_10:6_15 Oz_10:6_16 Oz_10:6_17 Oz_10:6_18 Oz_10:6_19 Oz_10:6_20 Oz_10:6_21
Oz:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:7 ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατος.
Oz:10:7 Samaria has cast off her king as a twig on the surface of the water. (Hosea 10:7 Brenton)
Oz:10:7 Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. (Oz 10:7 BT_4)
Oz:10:7 ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατος.
Oz:10:7 ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) Σαμάρεια, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φρύγανον, -ου, τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Oz:10:7 Do ??? Samaria [okolica z] Król On/ona/to/to samo Jak/jak Szczotka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Woda
Oz:10:7 a)pe/rriPSen *sama/reia basile/a au)tE=s O(s fru/ganon e)pi\ prosO/pou u(/datos.
Oz:10:7 aperriPSen samareia basilea autEs hOs fryganon epi prosOpu hydatos.
Oz:10:7 VAI_AAI3S N1A_NSF N3V_ASM RD_GSF C N2N_ASN P N2N_GSN N3T_GSN
Oz:10:7 to ??? Samaria [region of] king he/she/it/same as/like brush upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face water
Oz:10:7 he/she/it-???-ed Samaria (nom|voc) king (acc) her/it/same (gen) as/like brush (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) water (gen)
Oz:10:7 Oz_10:7_1 Oz_10:7_2 Oz_10:7_3 Oz_10:7_4 Oz_10:7_5 Oz_10:7_6 Oz_10:7_7 Oz_10:7_8 Oz_10:7_9
Oz:10:7 x x x x x x x x x
Oz:10:8 καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ων, ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν Καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς Πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς.
Oz:10:8 And the altars of On, the sins of Israel, shall be taken away: thorns and thistles shall come up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills, Fall on us. (Hosea 10:8 Brenton)
Oz:10:8 Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen - grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!» a wzgórzom: «Padnijcie na nas!» (Oz 10:8 BT_4)
Oz:10:8 καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ων, ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν Καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς Πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς.
Oz:10:8 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) βωμός, -οῦ, ὁ Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἄκανθα, -ης, ἡ καί τρίβολος, -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:10:8 I też, nawet, mianowicie By usuwać Ołtarz Dalej [miasto z]; kto/, który/, który; by być Grzech Izrael Cierń (roślina {fabryka} ciernia) I też, nawet, mianowicie Oset By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wchodź By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ja I też, nawet, mianowicie Wzgórze By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Oz:10:8 kai\ e)XarTE/sontai bOmoi\ *On, a(martE/mata tou= *israEl· a)/kanTai kai\ tri/boloi a)nabE/sontai e)pi\ ta\ TusiastE/ria au)tO=n· kai\ e)rou=sin toi=s o)/resin *kalu/PSate E(ma=s, kai\ toi=s bounoi=s *pe/sate e)f’ E(ma=s.
Oz:10:8 kai eXarTEsontai bOmoi On, hamartEmata tu israEl· akanTai kai triboloi anabEsontai epi ta TysiastEria autOn· kai erusin tois oresin kalyPSate hEmas, kai tois bunois pesate ef’ hEmas.
Oz:10:8 C VC_FPI3P N2_NPM N_G N3M_NPN RA_GSM N_GSM N1A_NPF C N2_NPM VF_FMI3P P RA_APN N2N_APN RD_GPM C VF2_FAI3P RA_DPN N3E_DPN VA_AAD2P RP_AP C RA_DPM N2_DPM VB_AAD2P P RP_AP
Oz:10:8 and also, even, namely to remove altar On [city of]; who/whom/which; to be sin the Israel thorn (thorn plant) and also, even, namely thistle to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the mount to cover cloak, veiled, muffled I and also, even, namely the hill to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
Oz:10:8 and they-will-be-REMOVE-ed altars (nom|voc) On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) sins (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) thorns (nom|voc) and thistles (nom|voc) they-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (dat) mounts (dat) do-COVER-you(pl)! us (acc) and the (dat) hills (dat) do-FALL-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Oz:10:8 Oz_10:8_1 Oz_10:8_2 Oz_10:8_3 Oz_10:8_4 Oz_10:8_5 Oz_10:8_6 Oz_10:8_7 Oz_10:8_8 Oz_10:8_9 Oz_10:8_10 Oz_10:8_11 Oz_10:8_12 Oz_10:8_13 Oz_10:8_14 Oz_10:8_15 Oz_10:8_16 Oz_10:8_17 Oz_10:8_18 Oz_10:8_19 Oz_10:8_20 Oz_10:8_21 Oz_10:8_22 Oz_10:8_23 Oz_10:8_24 Oz_10:8_25 Oz_10:8_26 Oz_10:8_27
Oz:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:9 Ἀφ οὗ οἱ βουνοί, ἥμαρτεν Ισραηλ, ἐκεῖ ἔστησαν· οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίας;
Oz:10:9 From the time the hills existed Israel has sinned: there they stood: war waged against the children of iniquity (Hosea 10:9 Brenton)
Oz:10:9 Od dni Gibea grzeszysz, Izraelu! Dotąd się nie zmienili - czyż nie dosięgnie wojna przestępców z Gibea? (Oz 10:9 BT_4)
Oz:10:9 Ἀφ οὗ οἱ βουνοί, ἥμαρτεν Ισραηλ, ἐκεῖ ἔστησαν· οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίας;
Oz:10:9 ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐκεῖ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀ·δικία, -ας, ἡ
Oz:10:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wzgórze By grzeszyć Izrael Tam By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wzgórze Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Zły uczynki
Oz:10:9 *)af ou(= oi( bounoi/, E(/marten *israEl, e)kei= e)/stEsan· ou) mE\ katala/bE| au)tou\s e)n tO=| bounO=| po/lemos e)pi\ ta\ te/kna a)diki/as;
Oz:10:9 af hu hoi bunoi, hEmarten israEl, ekei estEsan· u mE katalabE autus en tO bunO polemos epi ta tekna adikias;
Oz:10:9 P RR_GSM RA_NPM N2_NPM VBI_AAI3S N_NSM D VAI_AAI3P D D VB_AAS3S RD_APM P RA_DSM N2_DSM N2_NSM P RA_APN N2N_APN N1A_GSF
Oz:10:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the hill to sin Israel there to cause to stand οὐχ before rough breathing not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hill war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child wrongdoing
Oz:10:9 away from (+gen) where; who/whom/which (gen) the (nom) hills (nom|voc) he/she/it-SIN-ed Israel (indecl) there they-CAUSE-ed-TO-STand not not he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hill (dat) war (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Oz:10:9 Oz_10:9_1 Oz_10:9_2 Oz_10:9_3 Oz_10:9_4 Oz_10:9_5 Oz_10:9_6 Oz_10:9_7 Oz_10:9_8 Oz_10:9_9 Oz_10:9_10 Oz_10:9_11 Oz_10:9_12 Oz_10:9_13 Oz_10:9_14 Oz_10:9_15 Oz_10:9_16 Oz_10:9_17 Oz_10:9_18 Oz_10:9_19 Oz_10:9_20
Oz:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:10 ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς, καὶ συναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν.
Oz:10:10 to chastise them shall not overtake them on the hill, the nations shall be gathered against them, when they are chastened for their two sins, (Hosea 10:10 Brenton)
Oz:10:10 Przyjdę, aby im karę wymierzyć; ludy przeciw nim się zbiorą, by ich ukarać za podwójną winę. (Oz 10:10 BT_4)
Oz:10:10 ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς, καὶ συναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν.
Oz:10:10 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:10:10 By przychodzić Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Zły uczynki On/ona/to/to samo
Oz:10:10 E)=lTen paideu=sai au)tou/s, kai\ sunaCHTE/sontai e)p’ au)tou\s laoi\ e)n tO=| paideu/esTai au)tou\s e)n tai=s dusi\n a)diki/ais au)tO=n.
Oz:10:10 ElTen paideusai autus, kai synaCHTEsontai ep’ autus laoi en tO paideuesTai autus en tais dysin adikiais autOn.
Oz:10:10 VBI_AAI3S VA_AAN RD_APM C VQ_FPI3P P RD_APM N2_NPM P RA_DSN V1_PMN RD_APM P RA_DPF M_DPF N1A_DPF RD_GPM
Oz:10:10 to come to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same and also, even, namely to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. wrongdoing he/she/it/same
Oz:10:10 he/she/it-COME-ed to-CHASTENED, be-you(sg)-CHASTENED-ed!, he/she/it-happens-to-CHASTENED (opt) them/same (acc) and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) peoples (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-CHASTENED-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen)
Oz:10:10 Oz_10:10_1 Oz_10:10_2 Oz_10:10_3 Oz_10:10_4 Oz_10:10_5 Oz_10:10_6 Oz_10:10_7 Oz_10:10_8 Oz_10:10_9 Oz_10:10_10 Oz_10:10_11 Oz_10:10_12 Oz_10:10_13 Oz_10:10_14 Oz_10:10_15 Oz_10:10_16 Oz_10:10_17
Oz:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:11 Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς· ἐπιβιβῶ Εφραιμ καὶ παρασιωπήσομαι Ιουδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ Ιακωβ.
Oz:10:11 Ephraim is a heifer taught to love victory, but I will come upon the fairest part of her neck: I will mount Ephraim; I will pass over Juda in silence; Jacob shall prevail against him. (Hosea 10:11 Brenton)
Oz:10:11 Efraim jest jak pojętna jałowica, która chętnie pracuje przy młocce; Ja mu sam włożę jarzmo na wspaniałą szyję, sam Efraima zaprzęgnę, orać będzie Juda, Jakub zaś będzie bronował. (Oz 10:11 BT_4)
Oz:10:11 Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς· ἐπιβιβῶ Εφραιμ καὶ παρασιωπήσομαι Ιουδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ Ιακωβ.
Oz:10:11 Ἐφραίμ, ὁ δάμαλις, -εως, ἡ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -) Ἐφραίμ, ὁ καί   Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ
Oz:10:11 Efraim Jałówka By uczyć By kochać Ja zaś Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najlepiej Gardło On/ona/to/to samo By podnosić na Efraim I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By wzmacniać się On/ona/to/to samo Jacob
Oz:10:11 *efraim da/malis dedidagme/nE a)gapa=n nei=kos, e)gO\ de\ e)peleu/somai e)pi\ to\ ka/lliston tou= traCHE/lou au)tE=s· e)pibibO= *efraim kai\ parasiOpE/somai *ioudan, e)nisCHu/sei au)tO=| *iakOb.
Oz:10:11 efraim damalis dedidagmenE agapan neikos, egO de epeleusomai epi to kalliston tu traCHElu autEs· epibibO efraim kai parasiOpEsomai iudan, enisCHysei autO iakOb.
Oz:10:11 N_NSM N3I_NSF VK_XPPNSF V3_PAN N3E_ASN RP_NS x VF_FMI1S P RA_ASN A1_ASMS RA_GSM N2_GSM RD_GSF VF2_FAI1S N_ASM C VF_FMI1S N1T_ASM VF_FAI3S RD_DSM N_NSM
Oz:10:11 Ephraim heifer to teach to love ć I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the best the throat he/she/it/same to hoist upon Ephraim and also, even, namely ć Judas/Judah to strengthen he/she/it/same Jacob
Oz:10:11 Ephraim (indecl) heifer (nom) having-been-TEACH-ed (nom|voc) to-be-LOVE-ing   I (nom) Yet I-will-be-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) best ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) throat (gen) her/it/same (gen) I-will-HOIST-UPON Ephraim (indecl) and   Judas/Judah (acc) he/she/it-will-STRENGTHEN, you(sg)-will-be-STRENGTHEN-ed (classical) him/it/same (dat) Jacob (indecl)
Oz:10:11 Oz_10:11_1 Oz_10:11_2 Oz_10:11_3 Oz_10:11_4 Oz_10:11_5 Oz_10:11_6 Oz_10:11_7 Oz_10:11_8 Oz_10:11_9 Oz_10:11_10 Oz_10:11_11 Oz_10:11_12 Oz_10:11_13 Oz_10:11_14 Oz_10:11_15 Oz_10:11_16 Oz_10:11_17 Oz_10:11_18 Oz_10:11_19 Oz_10:11_20 Oz_10:11_21 Oz_10:11_22
Oz:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:12 σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν.
Oz:10:12 Sow to yourselves for righteousness, gather in for the fruit of life: light ye for yourselves the light of knowledge; seek the Lord till the fruits of righteousness come upon you. (Hosea 10:12 Brenton)
Oz:10:12 Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. (Oz 10:12 BT_4)
Oz:10:12 σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν.
Oz:10:12 σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] δικαιο·σύνη, -ης, ἡ τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) εἰς[1] καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό γνῶσις, -εως, ἡ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) γένημα[τ], -ατος, τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Oz:10:12 By siać Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By sprzątać z pola Do (+przyspieszenie) Owoc; Nadgarstek Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Samo /nasz /twój /siebie Lekki {Jasny} Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj By przychodzić Owocu owoc z Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty
Oz:10:12 spei/rate e(autoi=s ei)s dikaiosu/nEn, trugE/sate ei)s karpo\n DZOE=s, fOti/sate e(autoi=s fO=s gnO/seOs, e)kDZEtE/sate to\n ku/rion e(/Os tou= e)lTei=n genE/mata dikaiosu/nEs u(mi=n.
Oz:10:12 speirate heautois eis dikaiosynEn, trygEsate eis karpon DZOEs, fOtisate heautois fOs gnOseOs, ekDZEtEsate ton kyrion heOs tu elTein genEmata dikaiosynEs hymin.
Oz:10:12 VA_AAD2P RD_DPM P N1_ASF VA_AAD2P P N2_ASM N1_GSF VA_AAD2P RD_DPM N3T_ASN N3I_GSF VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM P RA_GSN VB_AAN N3M_APN N1_GSF RP_DP
Oz:10:12 to sow self /our-/your-/themselves into (+acc) righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to harvest into (+acc) fruit; Carpus life being, living, spirit; alive to bring to light enlighten, bring to light, make known self /our-/your-/themselves light knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn the to come fruit fruit of righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you
Oz:10:12 do-SOW-you(pl)! selves (dat) into (+acc) righteousness (acc) do-HARVEST-you(pl)! into (+acc) fruit (acc); Carpus (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) do-LIGHT-you(pl)! selves (dat) light (nom|acc|voc) knowledge (gen) do-SEEK-you(pl)-OUT! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME fruits (nom|acc|voc) righteousness (gen) you(pl) (dat)
Oz:10:12 Oz_10:12_1 Oz_10:12_2 Oz_10:12_3 Oz_10:12_4 Oz_10:12_5 Oz_10:12_6 Oz_10:12_7 Oz_10:12_8 Oz_10:12_9 Oz_10:12_10 Oz_10:12_11 Oz_10:12_12 Oz_10:12_13 Oz_10:12_14 Oz_10:12_15 Oz_10:12_16 Oz_10:12_17 Oz_10:12_18 Oz_10:12_19 Oz_10:12_20 Oz_10:12_21
Oz:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:13 ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε, ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ; ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου, ἐν πλήθει δυνάμεώς σου.
Oz:10:13 Wherefore have ye passed over ungodliness in silence, and reaped the sins of it? ye have eaten false fruit; for thou has trusted in thy sins, in the abundance of thy power. (Hosea 10:13 Brenton)
Oz:10:13 Dlaczego uprawiacie zło, zbieracie nieprawość i spożywacie owoce kłamstwa? Ponieważ nadzieję złożyłeś w twych rydwanach i mnóstwie twoich wojowników - (Oz 10:13 BT_4)
Oz:10:13 ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε, ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ; ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου, ἐν πλήθει δυνάμεώς σου.
Oz:10:13 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Oz:10:13 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Zły uczynki On/ona/to/to samo By sprzątać z pola By jeść Owoc; Nadgarstek Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Zdolność Ty; twój/twój(sg)
Oz:10:13 i(/na ti/ paresiOpE/sate a)se/beian kai\ ta\s a)diki/as au)tE=s e)trugE/sate, e)fa/gete karpo\n PSeudE=; o(/ti E)/lpisas e)n toi=s a(/rmasi/n sou, e)n plE/Tei duna/meO/s sou.
Oz:10:13 hina ti paresiOpEsate asebeian kai tas adikias autEs etrygEsate, efagete karpon PSeudE; hoti Elpisas en tois harmasin su, en plETei dynameOs su.
Oz:10:13 C RI_ASN VAI_AAI2P N1A_ASF C RA_APF N1A_APF RD_GSF VAI_AAI2P VBI_AAI2P N2_ASM A3H_APN C VAI_AAI2S P RA_DPN N3M_DPN RP_GS P N3E_DSN N3I_GSF RP_GS
Oz:10:13 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć lack of deference and also, even, namely the wrongdoing he/she/it/same to harvest to eat fruit; Carpus lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying because/that to hope survive, live through, outlast, outlive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) ability you; your/yours(sg)
Oz:10:13 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc)   lack of deference (acc) and the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) her/it/same (gen) you(pl)-HARVEST-ed you(pl)-EAT-ed fruit (acc); Carpus (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that you(sg)-HOPE-ed in/among/by (+dat) the (dat) chariots (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) lot (dat) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Oz:10:13 Oz_10:13_1 Oz_10:13_2 Oz_10:13_3 Oz_10:13_4 Oz_10:13_5 Oz_10:13_6 Oz_10:13_7 Oz_10:13_8 Oz_10:13_9 Oz_10:13_10 Oz_10:13_11 Oz_10:13_12 Oz_10:13_13 Oz_10:13_14 Oz_10:13_15 Oz_10:13_16 Oz_10:13_17 Oz_10:13_18 Oz_10:13_19 Oz_10:13_20 Oz_10:13_21 Oz_10:13_22
Oz:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:14 καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται· ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισαν.
Oz:10:14 Therefore shall destruction rise up among thy people, and all thy strong places shall be ruined: as a prince Solomon departed out of the house of Jeroboam, in the days of battle they dashed the mother to the ground upon the children, (Hosea 10:14 Brenton)
Oz:10:14 w miastach twoich podniesie się wrzawa, zburzone będą wszystkie twoje twierdze, jak Szalman zniszczył Bet-Arbel w czasie wojny, gdy matka została rozsiekana wraz z dziećmi. (Oz 10:14 BT_4)
Oz:10:14 καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται· ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισαν.
Oz:10:14 καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περι·τειχίζω [LXX] (-, -, περι+τειχι·σ-, -, περι+τετειχισ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὡς ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-)
Oz:10:14 I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Zniszczenie, zniszczenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Władca; początek; by zaczynać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Matka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Do ???
Oz:10:14 kai\ e)XanastE/setai a)pO/leia e)n tO=| laO=| sou, kai\ pa/nta ta\ periteteiCHisme/na sou oi)CHE/setai· O(s a)/rCHOn *salaman e)k tou= oi)/kou *ierobaal e)n E(me/rais pole/mou mEte/ra e)pi\ te/knois E)da/fisan.
Oz:10:14 kai eXanastEsetai apOleia en tO laO su, kai panta ta periteteiCHismena su oiCHEsetai· hOs arCHOn salaman ek tu oiku ierobaal en hEmerais polemu mEtera epi teknois Edafisan.
Oz:10:14 C VF_FMI3S N1A_NSF P RA_DSM N2_DSM RP_GS C A3_NPN RA_NPN VT_XMPNPN RP_GS VF_FMI3S C N3_NSM N_NSM P RA_GSM N2_GSM N_GS P N1A_DPF N2_GSM N3_ASF P N2N_DPN VAI_AAI3P
Oz:10:14 and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse annihilation, destruction in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to ??? you; your/yours(sg) ć as/like ruler; beginning; to begin ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day war [see polemic]; to fight war mother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child to ???
Oz:10:14 and he/she/it-will-be-RAISE UP-ed annihilation, destruction (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   as/like ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   in/among/by (+dat) days (dat) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! mother (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (dat) they-???-ed
Oz:10:14 Oz_10:14_1 Oz_10:14_2 Oz_10:14_3 Oz_10:14_4 Oz_10:14_5 Oz_10:14_6 Oz_10:14_7 Oz_10:14_8 Oz_10:14_9 Oz_10:14_10 Oz_10:14_11 Oz_10:14_12 Oz_10:14_13 Oz_10:14_14 Oz_10:14_15 Oz_10:14_16 Oz_10:14_17 Oz_10:14_18 Oz_10:14_19 Oz_10:14_20 Oz_10:14_21 Oz_10:14_22 Oz_10:14_23 Oz_10:14_24 Oz_10:14_25 Oz_10:14_26 Oz_10:14_27
Oz:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:10:15 οὕτως ποιήσω ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν· ὄρθρου ἀπερρίφησαν, ἀπερρίφη βασιλεὺς Ισραηλ.
Oz:10:15 thus will I do to you, O house of Israel, because of the unrighteousness of your sins. (Hosea 10:15 Brenton)
Oz:10:15 Tak ci uczynię, domu Izraela; za twoją złość niezmierzoną: zginie na zawsze król Izraela. (Oz 10:15 BT_4)
Oz:10:15 οὕτως ποιήσω ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν· ὄρθρου ἀπερρίφησαν, ἀπερρίφη βασιλεὺς Ισραηλ.
Oz:10:15 οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὄρθρος, -ου, ὁ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Oz:10:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ty Dom Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Źle źle, złośliwość Ty Świtaj Do ??? Do ??? Król Izrael
Oz:10:15 ou(/tOs poiE/sO u(mi=n, oi)=kos tou= *israEl, a)po\ prosO/pou kakiO=n u(mO=n· o)/rTrou a)perri/fEsan, a)perri/fE basileu\s *israEl.
Oz:10:15 hutOs poiEsO hymin, oikos tu israEl, apo prosOpu kakiOn hymOn· orTru aperrifEsan, aperrifE basileus israEl.
Oz:10:15 D VF_FAI1S RP_DP N2_NSM RA_GSM N_GSM P N2N_GSN N1A_GPF RP_GP N2_GSM VV_API3P VV_API3S N3V_NSM N_GSM
Oz:10:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make you house the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face evil evil, malice you dawn to ??? to ??? king Israel
Oz:10:15 thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (dat) house (nom) the (gen) Israel (indecl) away from (+gen) face (gen) wickedness (gen) you(pl) (gen) dawn (gen) they-were-???-ed he/she/it-was-???-ed king (nom) Israel (indecl)
Oz:10:15 Oz_10:15_1 Oz_10:15_2 Oz_10:15_3 Oz_10:15_4 Oz_10:15_5 Oz_10:15_6 Oz_10:15_7 Oz_10:15_8 Oz_10:15_9 Oz_10:15_10 Oz_10:15_11 Oz_10:15_12 Oz_10:15_13 Oz_10:15_14 Oz_10:15_15
Oz:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x